Nytt fra plan- og bygningsretten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt fra plan- og bygningsretten"

Transkript

1 Nytt fra plan- og bygningsretten Vårkonferanse Advokat Mathys Truyen

2 Hva jeg skal snakke om? 1. Innledning en stor smørje av papir 2. Lov og forskriftsendringer 3. Rettsavgjørelser 4. Ombudsmannsavgjørelser 5. Andre vedtak etc. 6. Rettskildebildet 7. Utviklingstrekk og trender innen for plan- og bygningsretten

3 2. Lov og forskriftsendringer PBL 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk Forskriftshjemmel for «å sikre hensiktsmessig bruk» og «unngå urimelige kostnader» Regler om uavhengig kontroll (SAK10 kap 14) trådte omsider i kraft den Utfordring: kontrollørens ansvar mot partene Endringer i SAK, bl. a. 4-1 (søknadsplikt), 5-4, 5-5 og 14 6 (sistnevnte presiserer om gjennomføring av uavhengig kontroll...) Endringer i TEK 1-2 (6) om tilgjengelighet i studentboliger vedtatt i Utvidet til å gjelde alle studentboliger fra Ingen relevante endringer i tilstøtende lovverk om forurensning, naturmangfold, kulturminner, miljøinformasjon eller sentral tilhørende forskrifter

4 3. Rettsavgjørelser Høyesterett Rt side 882 Ferdselsrett. Kystssti Nesodden Rt side 116- Erstatning for reparasjon av fredet kulturminne

5 Rettsavgjørelser forts. Lagmannsretten LG Bot fredet sjøbod brukt til boligformål uten tillatelse LG Bot skade gravhaug + ikke tillatelse til tiltak LF Bot oppgradert vei i landskapsvernområde, natvl., pbl 110 LG Gyldighet av vedtak i byggesaker LF Erstatning til grunneier som mistet regulert adkomstmulighet LF Avslag på søknad byggetillatelse. Avveining offentlige mot private interesser. LE Krav om kommunal rassikring av hytte. LB Ikke erstatningsansvar for endret rammetillatelse. LB Tilbakeføring av ulovlig terrenginngrep LA Nekting av byggetillatelse Tingrettene Mellbyedalen (Oslo) innskrenkende tolkning av PBL 13-1 om når tillatelse er gitt og når midl forbud mot tiltak kan gis

6 4. Ombudsmannsavgjørelser Sentrale uttalelser 2011/40 spørsmål om reguleringsplanen er motivert ut fra saklige hensyn 2011/595 spørsmål om innsigelsesadgangen var avskåret i forbindelse med forutgående kommunedelplan 2011/2824 nye opplysninger om faktiske opplysninger på vedtakstidspunktet (blodfersk) 2012/2498 endring av plangrunnlaget etter mottak av byggesøknad

7 4. Ombudsavgjørelser (forts.) Dispensasjonsuttalelser 2011/1167 vurderingstema i dispensasjonsvurderingen 2011/2256 dispensasjon uten dispensasjonssøknad og uten kommunal vurdering av dispensasjon 2011/2812 dispensasjonens gyldighet 2012/654 dispensasjon fra «uthulet» reguleringsplanbestemmelse

8 4. Ombudsmannsavgjørelser (forts.) Selvkostprinsippet 2011/1789 dokumentasjon på at selvkostprinsipper var overholdt 2012/1166 dokumentasjon på at selvkostprinsippet var overholdt Uttalelser som kan nevnes 2011/1327 første uttalelse om naturmangfoldloven 2012/972 ferdigattest som vilkår for dekning av sakskostnader 2011/1412 Brønnøya (Tarjei P har allerede væt gjennom denne)

9 5. Andre vedtak etc. Brev fra Dibk om minstekrav til bolig i kjeller og om søknadsplikt for slike rom, Ny NS 8404 om uavhengig kontroll sendes på høring. Antatt vedtak før Pågående arbeid om godkjenningsordningene i ESA

10 6. Rettskildebildet Veiledere Oppdaterte veiledere til TEK 10, SAK 10 (begge april 2013 og VTEK10 (2012) Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen, Dir. for samfunnssikkerhet og beredskap Veiledere om tilsyn og uavhengig kontroll Doktorgrader Gro Sandkjær Hanssen: Negotiating Urban Space. Challenges of Legitimacy in Urban Planning. Demokratisk underskudd i norsk byplanlegging? April 2013 Nikolai Kristoffersen Winge: Kampen om arealene. Rettslige styringsmidler for en helhetlig utmarksforvaltning, 2012 Marianne Reusch: Allemannsretten - friluftslivets rettsgrunnlag» + upcoming stipendartikkel for Forum PBL om anledningen til å sette vilkår ved vedtak etter PBL

11 6. Rettskildebildet forts. Bøker The Falkangers: Tingrett (oppdatert utgave), 2013 Marthinussen m. fl.. NS 8407 Totalentrepriser, 2012 Statsbygg har oppdatert sine generelle og spesielle kontraktsbestemmelser: Blåboka (utførelsesentrepriser), Grønnboka (prosjektering) osv., alle i 2012 Artikler: Erik Monsen: Primært rettsgrunnlag i kontraktsretten, JV 6/2012 Tarjei Bekkedal: Om dom for realiteten i forvaltningsssaker. Grunlag for ny teori om domstolenes kontroll med forvaltningens maktutøvelse, JV 4/12 Markus Hoel Lie: Objektivt erstatningsansvar for uriktig offentlig myndighetsutøving, LoR 5/12 Kristin Bjella: Overordnet infrastruktur og lokaldemokrati, LoR 5/12 Einar Bergsholm: Overdragelse av eiendom uten delingstillatelse etter jordloven, 5/12 Tor André Ulsted: Ferdigstillelse og forholdet mellom NS 3431 og plan- og bygningsloven, LoR 5/12 Kaja Oftedal: Byggerisikoforsikring: En komparativ analyse av norske og engelseke regler for byggerisikoforsikring, Marius nr

12 7. Utviklingstrekk og trender Stadig mer og godt tilgjengelig offentlig informasjon! Nettsidene til bl. a. Dibk Oppdatering skjer raskt (eks.: tekst til oppdatert TEK 10 foreligger allerede etter ikrafttredelse ) Bedre søkbarhet på kommunale nettsider Kartinformasjon Fortsatt klimafokus SINTEF-rapport 2012 Våtere og villere mer fuktighet og råteskader Mer klimaorientering i planleggingen, både kommunalt og hos fagmyndigheter Offentlige innkjøpere legger til dels vekt på dette Hjelpemidler (miljøkriterier, nettsider som beregner osv.) Innfasing av nyere miljøvernlovgivining Naturmangfoldsloven Miljøinformasjonsloven

13 7. utviklingstrekk og trender forts. Faktumgrunnlag utfordres Faktum og påstander fra både statlige fagmyndigheter, organisasjoner og berørte utfordres og bør utfordres! Miljøinformasjon er ofte mangelfull. Hvor langt strekker føre var-prinsippet seg? Forenklingspress men virker det? Samling av statlig innsigelsesmyndighet- forenkling eller forvanskning? Mer bruk av statlig plan? Valg til høsten Forenklinger? OPS? Større vekt på samfunnssikkerhet ras, klima, sikkerhet Når kommer EU-retten og EMK for fullt?

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Oppgradering av bygninger Byggesak Rådgivning 1 Undervisning Oppgradering av bygninger Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Gustav Pillgram Larsen Byggesak Rådgivning Undervisning

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.03.2013 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

KARTLEGGING AV SAMORDNINGSPLIKTEN MED ANDRE MYNDIGHETER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 21-5

KARTLEGGING AV SAMORDNINGSPLIKTEN MED ANDRE MYNDIGHETER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 21-5 KARTLEGGING AV SAMORDNINGSPLIKTEN MED ANDRE MYNDIGHETER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 21-5 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Overordnet bakgrunn for kartleggingen... 5 1.2 Innledende oppsummering... 5 2 Det

Detaljer

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan Reglene om dispensasjon etter pbl. av 2008 Reguleringsendringer - saksbehandlingsreglene som gjelder for mindre endringer av reguleringsplan, begrepet mindre endring i reguleringsplan, og ugyldighet ved

Detaljer

Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold»

Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» Advokat Ole Magnus Heimvik ADVOKATFIRMA HALD & CO DA Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» To adskilte verdener? Rettslig utgangspunkt

Detaljer

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og Bygningsloven hva er det? Planverket Planer Lovens krav til funksjoner: Hvem deltar i byggesaken Hva

Detaljer

Midlertidig forbud mot tiltak. Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms

Midlertidig forbud mot tiltak. Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms Midlertidig forbud mot tiltak Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms Pbl. 11-6 og 12-4, rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel og reguleringsplan Fastsetter fremtidig arealbruk Er bindende for nye tiltak

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Bruksendring, restaurering og ombygging

Bruksendring, restaurering og ombygging Bruksendring, restaurering og ombygging Byggtekniske krav Wilhelm Holst Skar seniorrådgiver 1 Ansvar i forhold til TEK10 - Prosjektering Pbl 23-5, jf SAK10 12-3 - Ansvarlig prosjekterende - Utførelse Pbl

Detaljer

VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER. GARDERMOEN 25. NOVEMBER 2009. STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER.

VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER. GARDERMOEN 25. NOVEMBER 2009. STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER. GARDERMOEN 25. NOVEMBER 2009. STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS V/ASS. PARTNER GUTTORM JAKOBSEN docs

Detaljer

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m.

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. NE kunnskap Oslo 29. mars 2011 Siv. ing. Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening Universell utforming Vanskligere å få dispensasjon,

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488. Det er kun

Detaljer

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18.

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18. Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18 1 5 September 2014 Kort innføring i plan- og bygningslovgivningen 2 5 September

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND.

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. - ADGANG TIL ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. - SPØRSMÅL OM TILBAKEVIRKENDE KRAFT - KOMMUNENS

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

SERVITUTTER I LOVSAMMENHENG. Frode Aleksander Borge Høgskolelektor

SERVITUTTER I LOVSAMMENHENG. Frode Aleksander Borge Høgskolelektor SERVITUTTER I LOVSAMMENHENG Frode Aleksander Borge Høgskolelektor OVERSIKT OVER TEMA 1. HVA ER EN SERVITUTT? 2. HVORDAN STIFTES EN SERVITUTT? 3. SERVITUTTER I FORBINDELSE MED OPPRETTELSE AV NY EIENDOM

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

OFFENTLIG HØRING AV FORSLAG TIL FORENKLINGER I SAK10 OG TEK10 VEDR. EKSISTERENDE BYGG

OFFENTLIG HØRING AV FORSLAG TIL FORENKLINGER I SAK10 OG TEK10 VEDR. EKSISTERENDE BYGG Direktoratet for byggekvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 Oslo Også sendt pr. e-post: post@dibk.no Deres ref.: 15/1248 Dato: 26. mai 2015 Vår ref.: 198079 OFFENTLIG HØRING AV FORSLAG TIL FORENKLINGER

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven Halden kommune 6/10-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE

Detaljer

Administrative bestemmelser

Administrative bestemmelser KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Administrative bestemmelser www.kommuneforlaget.no 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo 1. utgave 2008, 1. opplag 2008 Omslags- og illustrasjonsfotografier: AIT

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FORENKLINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MV.

HØRINGSNOTAT - FORENKLINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MV. HØRINGSNOTAT - FORENKLINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MV. HØRINGSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 PLANAVDELINGEN 5. AUGUST 2015 15/296 Alminnelig høring Notat om forenklinger i plandelen av plan- og

Detaljer