Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%?"

Transkript

1 Forelesning 4 og 5 MET59 Økonomeri ved David Kreiberg Vår 011 Diverse oppgaver Oppgave 1. Ana modellen: Y β + β X + β X + β X + u i 1 i i 4 4 i i Du esimerer modellen og oppnår følgende resulaer ( n 6 ): Yˆ βˆ βˆx βˆx βˆ X i 1 i i 4 4i Du ønsker å finne u om X har signifikan effek på Y. a) Hvordan ser hypoesen u? b) La signifikansnivåe være 5%. Hva er kriisk verdi for esen? c) Hva er kriisk verdi for esen dersom vi hadde valg e signifikansnivå på 10%? Du eser den osidige hypoesen: H : β 0, H : β 0 0 A d) Du finner a esens p-verdi er nøyakig lik 10%. Hva var esens -verdi? e) Ta ugangspunk i informasjonen gi i d). Dersom hypoesen hadde vær ensidig, hva ville esens p-verdi ha vær? Du beregner e 95% osidig konfidensinervall for parameeren [1, ;,64]. β. Konfidensinervalle er gi ved: f) Hva var den esimere verdien av β? La signifikansnivåe være 5%. Du eser hypoesen: H H : β 0 : β 0 0 A Hva er esens konklusjon? g) Hva er den esimere variansen il ˆβ? h) Ta ugangspunk i hypoesen gi i f). Gå u fra a du eser hypoesen ved hjelp av en - es. Hva er -verdien? 1

2 Forelesning 4 og 5 MET59 Økonomeri ved David Kreiberg Vår 011 Oppgave. En invesor samler inn følgende informasjon om markedsavkasningen og avkasningen på de som ser u il å være e arakiv aksjefond År Aksjefondes risikopremie (i %) Markedes risikopremie (i %) Ta ugangspunk i kapialverdimodellen gi ved: 1 α β + + m u, hvor og er henholdsvis aksjefondes og markedes risikopremie på idspunk. Du esimerer 1 m modellen og oppnår følgende resulaer (sandardfeilen il paramerene er gi i parenes): m (SE) (4,114) (0,65) SS 0, Du skal nå gjøre følgende: a) Kapialverdimodellen predikere a konsanledde i modellen er lik 0. Bruk e signifikansnivå på 5% og es prediksjonen, dvs. evaluer hypoesen: H : α 0 0 H : α 0 A b) Ufør samme es som i a), men nå ved å beregne e osidig 95% konfidensinervall for parameeren α. c) U fra eorien har vi a markedsrisikoen er gi ved: β 1 (husk a β er e mål på m sysemaisk risiko). De vil nå være ineressan å ese om aksjefonde har ilsvarende risiko som markede. Du skal derfor evaluere hypoesen: H : β 1 0 H : β 1 A

3 Forelesning 4 og 5 MET59 Økonomeri ved David Kreiberg Vår 011 Hva er din konklusjon? Hva er (omrenlig) esens p-verdi? d) Ta ugangspunk i hypoesen: H : α 0, β Hvordan ser modellen med resriksjoner u? Uledd og beregn SS for modellen med resriksjoner.. Beregn F-verdien og gjennomfør esen (bruk e signifikansnivå lik 5%). e) Ta ugangspunk i daafilen Oppgave e.xls og bekref dine resulaer i a) d) ved hjelp av Eviews. Oppgave. Vurdere følgende re modeller for avkasningen il e svær amerikansk aksjefond ved navn Gabelli Asse Fund (GAF): 1) Benchmark-modellen ( rf ) α + u GAF, B, ) Kapialverdimodellen (KVM) ( rf ) α+ β( rf ) + u GAF, S & P 500, KVM, ) Fama&French-modellen (FFM) ( rf ) α+ β( rf ) + γ SMB + γ HML + u GAF, S & P 500, 1 FFM, hvor: er Gabelli-fondes avkasning på idspunk. GAF, rf er avkasningen på (nesen) risikofrie amerikanske sasobligasjoner på idspunk (vi bruker denne som en proxy for en risikofri invesering). er avkasningen på S&P500-indeksen på idspunk (fungerer som en proxy for S& P500, markedsavkasningen).

4 Forelesning 4 og 5 MET59 Økonomeri ved David Kreiberg Vår 011 SMB og HML er forklaringsvariabler i FF-modellen 1. Du esimerer modellene og oppnår følgende resulaer ( n 60 ): 1) ( rf ) 0, 01 GAF, (SE) ( ) SS B 0, ) ( rf ) ( r ) f GAF, S & P 500, (SE) (0.0046) (0.0491) SS KVM ) ( rf ) ( rf ) SMB HML GAF, S & P 500, (SE) ( ) (0.0504) (0.0595) ( ) SS FFM Du skal nå gjøre følgende: a) Beregn og modellene vil du forerekke? for både Kapialverdimodellen og Fama&French-modellen. Hvilken av b) Ta ugangspunk i Kapialverdimodellen og es hypoesen: H : β 1, H : β 1 (bruk e 0 0 signifikansnivå på 5%). 1) Førs ufør esen som en -es. ) Dernes ufør esen som en F-es. Vis a modellen med resriksjoner er gi ved: Bruk a: α + u GAF, S & P 500, KVM, () 0, GAF, S & P 500, SS 0, En fullsendig redegjørelse av Fama&French-modellen er mindre vikig her. Vi anerkjenner imidlerid a SMB og HML er o variabler som poeniel represenerer vikige forklaringsvariabler i en modell for GAF-fondes avkasning. For flere dealjer se for eksempel Bodie, Kane and Marcus. 4

5 Forelesning 4 og 5 MET59 Økonomeri ved David Kreiberg Vår 011 ) Sjekk a F (bemerk a denne sammenhengen gjelder kun for esing av enkelresriksjoner). Hvilken sammenheng er de mellom kriisk verdi for -esen og kriisk verdi for F-esen. c) Ta ugangspunk i Fama&French-modellen og ufør en es for overall significance (bruk e signifikansnivå på 5%). d) Vurder hypoesen: H : γ 0 og γ 0. Hvordan ser modellen med resriksjoner u? 0 1 Evaluer hypoesen. Hva er din konklusjon? e) Ta ugangspunk i daasee: Muual Fund eurns.xls, og replikker resulaene fra denne oppgaven ved hjelp av Eviews. Før du esimere modellene renger du å oppree og beregne variabelen: S& P500, S & P500 S & P500 S & P (se for eksempel 1 i Komme i gang med Eviews) 5

6 Forelesning 4 og 5 MET59 Økonomeri ved David Kreiberg Vår 011 Løsninger Oppgave 1. a) Hypoesen ser slik u: H H : β 0 0 A : β 0 b) Førs beregninger vi anall frihesgrader for esen: df n k 6 4 Dernes finner vi kriisk verdi fra -abellen:, 074.,5%,( ) c) Kriisk verdi ved e signifikansnivå på 10% er gi ved: 1, %,( ) d) Fra -abellen finner vi a -verdien må være nøyakig lik 1,717 dersom p-verdien er 10%. df df e) Hvis esen er ensidig må vi dele p-verdien (fra oppgave d)) på, dvs. 10%/ 5%. f) ˆβ er e all som ligger nøyakig mid mellom grensene i konfidensinervalle. Vi får dermed: ˆ 1, +,64 β 1, 9 * Siden β 0 ligger uenfor konfidensinervalles grenser forkaser vi nullhypoesen. Vi konkludere dermed a har en signifikan effek på Y. X g) Husk a e osidig konfidensinervall for β beregnes ved hjelp av: ( ). Vi βˆ ± SE βˆ α/ kan dermed formulere følgende ligninger: 1) SE ( βˆ ) 1,9, 074 1, ) SE ( βˆ ) 1, 9 +, 074, 64 De holder selvsag a vi løser en av disse. For eksempel dersom vi løser den førse ligningen får vi: ( ˆ 1, 1, 9 SE β) 0, 4, 074 (sjekk gjerne a denne løsningen også løser den andre ligningen). 6

7 Forelesning 4 og 5 MET59 Økonomeri ved David Kreiberg Vår 011 Den esimere variansen er finnes nå ved: ( βˆ ) EsVar. ( βˆ ) SE 0, 4 0,117 h) -verdien finnes da ved: 1, 9 5, 68 0, 4 Oppgave. a) Førs finner vi kriisk verdi for esen: df n k 5 Kriisk verdi er da:,18,5%,( df ) 1, 74 0, 4 4,114. Tesens -verdi finnes ved: Siden 0, 4 <,18 kan vi ikke forkase nullhypoesen. Vi finner da en viss søe for prediksjonen. Bemerk imidlerid a uvalgssørrelsen er lien ( n 5 ). Vi skal derfor være li forsikige med konklusjonen da esen er nokså svak. b) Konfidensinervalle beregnes ved: α± ˆ SE( α ˆ). Vår beregning blir dermed:,5% 1, 74 ±,18 4,114 14, 8 ; 11, 5 * Vi ser umiddelbar a α 0 faller innefor konfidensinervalles grenser. Vi kan dermed ikke forkase nullhypoesen (selvsag samme konklusjon som i a)). c) Tessaisikken finnes ved: 1, 64 1, 415 0, 65 Kriisk verdi for esen:. Siden, 415 <,18 kan vi ikke forkase,18,5%,( df ) hypoesen: β 1. Vi kan dermed ikke konkludere a fondes sysemaiske risiko er signifikan forskjellig fra markedes. 7

8 Forelesning 4 og 5 MET59 Økonomeri ved David Kreiberg Vår 011 Fra -abellen finner vi a esens p-verdi er ca. 10%. Se raden for df. Her finner vi verdien,5 som er ilnærme lik vår -verdi på,41.,5 ilsvarer en sannsynlighe på 10%. Siden vår -verdi er li sørre enn,5 konkludere vi a p-verdien er li mindre enn 10%. d) 1) Modellen med resriksjoner ser slik u: u 1 m ( ) + u m () Vi skal nå ulede e urykk for + uˆ 1 m ( ) Dee kan også skrives på følgende måe: el. u ˆ () 1 ˆ () 1 m ( ) u m n n ˆ () ( u m SS. Vi sarer med modellen: ) n ( m) 1 SS 1 Beregningen blir dermed: ( ) ( ) ( + ( 4, 16,8) + ( 17, 1,) SS 17, 8 1, 7 + 9, 0, + 1, 8 6,9 80, 0 ) ) Vi finner F-verdien ved: SS SS F m SS U n k U 80, 0 0, 0, 5 17,9 Kriisk verdi for esen er gi ved: F 9, 55. Siden F-verdien (17,9) er sørre 5%,( m, n k ) enn kriisk verdi (9,55) forkaser vi nullhypoesen. Legg merke il a når vi eser resriksjonene ved individuelle eser var de ikke mulig å forkase resriksjonene. Når vi imidlerid eser resriksjonene sammen forkases nullhypoesen. 8

9 Forelesning 4 og 5 MET59 Økonomeri ved David Kreiberg Vår 011 Oppgave. a) Husk a TSS SS (se noaer). B Vi sarer med Kapialverdimodellen: 0, , 6% KVM 0, (1 0, 86) 8, % 60 KVM Fama&French-modellen: Siden 0, ,96% FFM 0, (1 0,8796) 87,% 60 4 FFM > forerekker vi Fama&French-modellen fremfor Kapialverdimodellen FFM KVM (dee er selvsag også e eoreisk spørsmål). b) 1) Vi sarer med å beregne kriisk verdi: df n k Kriisk verdi er da:, 00,5%,( df 58) 0, , 75 0, Tessaisikken beregnes ved: Siden, 75 >, 00 forkaser vi nullhypoesen. Den sysemaiske risikoen il GAF-fonde er signifikan forskjellig fra markedes. ) Modellen med resriksjoner er gi ved: rf α + 1( rf ) + u GAF, S & P 500, KVM, () 9

10 Forelesning 4 og 5 MET59 Økonomeri ved David Kreiberg Vår 011 rf + rf α + u GAF, S & P 500, KVM, () α + u GAF, S & P 500, KVM, () Vi finner essaisikken ved: SS SS F m SS U n k U 0, , , , 06 Kriisk verdi for esen finnes i F-abellen:. Siden essaisikken (14,06) er sørre enn kriisk verdi (4,00) forkaser vi nullhypoesen. Vi får dermed samme konklusjon som ved -esen. De vil allid være slik a de o måene å ese på gir samme konklusjon når vi eser enkelresriksjoner. F 4, 00 5%,( m 1, n k 58) ) Legg merke il a: (,75) 14,06 for kriisk verdi gjelder: ( ) F 4,,5%,( df 58) 5%,( m 1, n k 58) 00. c) En es for overall significance ser slik u: TSS SS 0, , F m 16, 41 SS 0, n k 60 4 Kriisk verdi: F, 76. Siden 16, 41 >,76 forkaser vi hypoesen: 5%,(, 56) H : 0. 0 FFM m n k d) Modellen med resriksjoner er gi ved: ( rf ) α+ β( rf ) + 0 SMB + 0 HML + u GAF, S & P 500, FFM, () α+ β( rf ) + u S & P 500, FFM, () Legg merke il a modellen med resriksjoner er Kapialverdimodellen. F-verdien beregnes ved: SS KVM SS FFM FFM F m SS n k 0, , , , 4 10

11 Forelesning 4 og 5 MET59 Økonomeri ved David Kreiberg Vår 011 Kriisk verdi for esen: F. Siden 1, 4 >,15 forkaser vi nullhypoesen.,15 5%,( m, n k 56) Fama&French-modellen represenerer dermed en signifikan bedre ilpasning sammenligne med Kapialverdimodellen. 11

Effekten av endringer i lakseprisen på aksjekursen til noen utvalgte lakseselskaper på Oslo Børs.

Effekten av endringer i lakseprisen på aksjekursen til noen utvalgte lakseselskaper på Oslo Børs. Effeken av endringer i lakseprisen på aksjekursen il noen uvalge lakseselskaper på Oslo Børs. av Bri Albrigsen Masergradsoppgave i fiskerifag sudierening bedrifsøkonomi (30 sp) Insiu for økonomi Norges

Detaljer

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller Om muligheen for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller av Kjell-Arild Rein Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi Våren Insiu for økonomi Universiee i Bergen . INNLEDNING.. LITTERATUR 3.

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Fakor - en eksamensavis ugi av ECONnec Pensumsammendrag: FIN3005 Makrofinans Forfaer: Marin Frøland E-pos: marinom@sud.nnu.no Skreve: Høsen 009 Anall sider: 41 FIN3005 - Pensumsammendrag Om ECONnec: ECONnec

Detaljer

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

Detaljer

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen SNF-arbeidsnoa nr. 06/11 Verdseing av langsikige infrasrukurprosjeker av Kåre P. Hagen SNF Prosjek nr. 2437 Prinsipiell vurdering av mernye av sore infrasrukurilak Prosjeke er finansier av Kysverke SAMFUNNS-

Detaljer

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm RAPPORT 01/44 Kalkulasjonsrenen Michael Hoel og Seinar Srøm Dokumendealjer Visa Analyse AS Rappornummer 01/44 Rapporiel Kalkulasjonsrenen ISBN 978-8-816-093-1 Forfaer Michael Hoel og Seinar Srøm Dao for

Detaljer

SNF-rapport nr. 21/04

SNF-rapport nr. 21/04 SNF-rappor nr. /04 PRISIN V FORSIKRINSKONRKER MED RENERNI av Roger F. Peersen Eirik M. Samnøy SNF-Prosjek nr. 7000 SMFUNNS- O NÆRINSLIVSFORSKNIN S Bergen, November 004 Dee eksemplar er fremsil eer avale

Detaljer

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen Krediilbudseffeker i boligeespørselen Trond Arne orgersen Karl Robersen Høgskolen i Øsfold Arbeidsrappor 2007:6 Online-versjon (pdf) Ugivelsessed: Halden De må ikke kopieres fra rapporen i srid med åndsverkloven

Detaljer

Prising av Kraftderivater SIS 1101

Prising av Kraftderivater SIS 1101 Prising av Krafderivaer SIS 1101 I Prising av Krafderivaer SIS 1101 Forord Denne prosekoppgaven er uarbeide av o sudener fra Insiu for indusriell økonomi og eknologiledelse høssemesere år 001. Rapporen

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium

Detaljer

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode 2006/58 Noaer Kaharina Henriksen Noaer Jusering for kvaliesendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen En sudie baser på hedonisk impueringsmeode Avdeling for økonomisk saisikk/seksjon for økonomiske

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Realkostnadsvekst i Forsvaret betydningen av innsatsfaktorenes substitusjonsmulighet

Realkostnadsvekst i Forsvaret betydningen av innsatsfaktorenes substitusjonsmulighet FFI-rappor 2011/02404 Realkosnadsveks i Forsvare beydningen av innsasfakorenes subsiusjonsmulighe Seinar Gulichsen og Karl R. Pedersen (SNF) Forsvares forskningsinsiu (FFI) 1. mars 2012 FFI-rappor 2011/02404

Detaljer

Min Bedrift. FINN oppdrag

Min Bedrift. FINN oppdrag Min Bedrift FINN oppdrag Veiledning «MIN BEDRIFT» Innhold: 1. Hvordan finne igjen min bedrift? 2. Bedriftsprofil på FINN 3. Innstillinger for e-post 4. Tjenester dere utfører 5. Leveranseområder 6. Produkter

Detaljer

Faktorer bak bankenes problemlån

Faktorer bak bankenes problemlån Fakorer bak bankenes problemlån Tor Oddvar Berge, seniorrådgiver, og Karine Godding Boye, konsulen, begge i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 I denne analysen ser vi på hvilke makroøkonomiske fakorer

Detaljer

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo Medlemssøk v.2.0 NO 982 111 986 MVA Innhold Introduksjon...3 Sette opp informasjonsfeltene for medlemssøk...3 Medlemssøket...5 Nytt medlemssøk...5 Overskrive lagrede søk...8 Introduksjon Dagens søkefunksjon

Detaljer

Oversikt over kryptografi

Oversikt over kryptografi Oversikt over kryptografi Richard Williamson 3. desember 2014 Oppgave 1 Person A ønsker å sende meldingen Ha det! til person B, og ønsker å benytte RSAalgoritmen for å kryptere den. Den offentlige nøkkelen

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer Inernasjonale prisimpulser il imporere konsumvarer Johan Øverseh Røsøen, konsulen i Økonomisk avdeling 1 Den lave konsumprisveksen i Norge kan i sor grad forklares ved krafig prisfall på imporere varer,

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder Sjarmtrollparty Manual for Mine kunder Trykk på mine sider Hovedside Mine kunder CRM Trykk på Mine Kunder CRM Registrere ny kunde Trykk på Registrere ny kunde HUSK: Det er viktig å fylle ut riktig informasjon

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008. Ny lederduo i NTL NAV side 9

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008. Ny lederduo i NTL NAV side 9 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008 Ny lederduo i NTL NAV side 9 Redakøren Hva vil vi med NAV? I dee nummere har vi fokus på NAV-konor. Hvordan skal vi følge opp brukerne? Skal vi jobbe som

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Geometri med GeoGebra Del 2

Geometri med GeoGebra Del 2 Geometri med GeoGebra Del 2 Å endre linjestil eller farge, og vise navn på objekt Vi kan endre farge og stil på hjelpelinjer for å framheve det objektet vi egentlig skal lage. Ved hjelp av ikonene på stilmenyen

Detaljer

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring FG-111:4 Håndbok i innbruddssikring Innholdsforegnelse Kapiel Side 1 Innledning 3 2 Hensik 3 3 Li om FNO og FG 3 4 FG og myndigheene 4 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) 4 6 Den fysiske sikringen gir den

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer