FolkogforsVar Årsberetning nr. 61

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FolkogforsVar Årsberetning nr. 61"

Transkript

1 FolksVar Årsbrtning nr 61 Årsbrtning 2012

2 innhold Styrts tilbakblikk på virksomhtn i 2012 s 3 Administrasjonns ovrsikt ovr virksomhtn Aktivittr pr s 4 Tmadagr s 5 Tmadagr Forsvarts prsonll s 5 Folk Forsvars gn studiturr s 6-7 Skolns studiturr s 8 Fordragsmidling s 9 Rollspillt frd konflikt s 9 Rprsntasjon/annt s 10 samarbid Nordisk annt intrnasjonalt samarbid 2012 s 11 Inmasjonsmatrill Kontaktbladt Folk Forsvar s 12 Sprdning inmasjonsmatrill s 13 Ldls administrasjon økonomi Ldls s14 Administrasjon - Økonomi s 15 Mningsmålingr Mningsmålingr s Vdlgg 1 Mdlmsorganisasjonr i Folk Forsvar s 19 Vdlgg 2 Følgnd har i 2012 fått økonomisk støtt til divrs arrangmntr s 20 Vdlgg 3 Fordragsholdr i 2012 s Vdlgg 4 Følgnd mdlmsorganisasjonr har vært rprsntrt på n llr flr Folk Forsvars arrangmntr i 2012 s 23 F F Arbidsutvalgt i Folk Forsvar: Ldr: Pr Stinar Jnsn (NHO) Nstldr: Hans-Christian Gabrilsn Gnralskrtær: Monica K Mattsson Intrntt adrss: wwwfolksvarno E-post-adrss: Forsid: Aftnpostn, fbruar 1951 Grafisk produksjon: Layout: punkt&prikk Formidling: 2punkt as www2punktno Trykk: RK Grafisk AS

3 Årsrapport 2012 Styrts tilbakblikk på virksomhtn i 2012 Folk Forsvar r n paraplyorganisasjon landsomfattnd frivillig organisasjonr Organisasjonns mål r å arbid frd, friht dmokrati, gjnnom å inmr om norsk svar- sikkrhtspolitikk slik dn til n hvr tid r fastlagt Stortingt Frmm kunnskap, intrss dbatt om svars- sikkrhtspolitisk spørsmål blant mdlmmn i samfunnt øvrig skap ståls bhovt t svar, mssig robustht i samfunnt sikkrht trygght dn nklt, slik å styrk svarsviljn Folk Forsvar bstår pr 31 dsmbr mdlmsorganisasjonr I løpt 2012 valgt vår mdlmsorganisasjon Grnslosrs Kurrs Forning å slutt sin virksomht I tillgg mottok vi utmldingr fra Ung Vnstr, Norgs Kvinn- Familibund, Dn Norsk Tannlgning Norgs Sjøoffisrrs bund Tr ny mdlmsorganisasjonr sluttt sg til; Institutt Forsvarsopplysning, Europabvglsn Sjømilitær Samfund Dt bl holdt valg på nytt styr i Folk Forsvar på årsmøtt i mars 2012, virksomhtn har gjnnom årt byggt på dn arbidsplann som da bl nstmmig vdtatt Styrts arbidsutvalg har i 2012 bstått styrldr Pr Stinar Jnsn (NHO), nstldr Hans-Christian Gabrilsn (LO) gnralskrtær Monica K Mattsson Dt har i 2012 vært holdt 4 styrmøtr Ett dm bl holdt som t styr- stabssminar/studitur til Praha, tt var hos mdlmsorganisasjonn Norsk Rsrvoffisrrs Forbund I tillgg har dt vært tt møt i kontrollkomitn tt møt i valgkomitn Rvisor har hatt jvnlig kontakt md rgnførr Styrt mnr at virksomhtn i 2012 r blitt drvt målrttt ffktivt i samsvar md vdtatt arbidsplan, r gjnnomført innn gitt økonomisk rammr Rgnskapt går md t lit ovrskudd i hold til budsjttt, grunnt rfusjon sykpngr, samt n lyst Brussltur Dt har dltatt rundt 9100 prsonr på Folk Forsvars skjllig arrangmntr i 2012 Intrssn virksomhtn r tsatt stor Folk Forsvar har i 2012 hatt ungdom som n prioritrt målgrupp, mn har så nådd dltakr fra skjllig organisasjonr, partir andr rlatrt miljør Dtaljr om Folk Forsvars aktivittr kan studrs lngr bak i årsbrtningn Styrt vil særskilt takk d stabn som har bidratt til dn stor aktivittn Folk Forsvar har så i 2012 samarbidt md flr mdlmsorganisasjonn om skjllig aktivittr Dt har vært holdt flls konfransr, arrangrt studiturr skafft lsr innldr til organisasjonns møtr, kurs andr arrangmntr Folk Forsvar har så i år samarbidt md sin svnsk finsk søstrorganisasjonr, md n rkk organisasjonr skningsmiljør i Norg I 2012 var Norg vrtskap dn nordisk konfransn, som bl holdt i Oslo Bodø Bladt Folk Forsvar kom i 2012 ut md fm nummr To dm hadd vdlagt plakat, som så bl trykkt opp i t kstraopplag Tmat diss var Russland Norgs Brdskap Opplagt kontaktbladt har i 2012 vært på ca 10000, diss r ca 7500 dlt til fast abonnntr Ansvarlig rdaktør r gnralskrtær Monica K Mattsson, rdaktør r Nan C Johnstad Dt bl så gitt ut t tmahft om EUs sikkrhts- svarspolitisk samarbid, skrvt Kathinka L Rinvik Dt bl i 2012 utdlt to stipnd på kr 10000, Mdlmsstipndt gikk til Thin Ngo, Politits Fllsbund, studitur til USA, å stt sg inn i amrikansk sikkrhtspolitikk intrnasjonalt samarbid Et ungdomsstipnd bl dlt ut til Karolin Aursland «Studntns Frdspris» oppfølingskonfrans i Burma Dt andr ungdomsstipndt prssstipndt bl ikk dlt ut i 2012 Dt r i løpt årt så gitt mindr bløp til prsonr som har søkt om økonomisk støtt til aktivittr som bidrar til å frmm organisasjonns mål Dt r så i 2012 blitt tatt mningsmålingr om nordmnns hold til Forsvart, NATO EUs sikkrhtspolitisk samarbid I tillgg bl dt så stilt spørsmål om folks holdning til vrnpliktn, hvorvidt dnn burd vær kjønnsnøytral Folk Forsvar r opptatt hls, miljø sikkrht, dt r jvnlig blitt fulgt opp på stabns prsonalmøtr Organisasjonn har mdlmskap i Oslo HMS-sntr To d ansatt hadd t langtidssykfrær i 2012 Dt har vært non bvglsr i stabn i løpt årt Inmasjonskonsulnt Harald B Borchgrvink sluttt i stillingn sin dn 30 juni En ny stipndiat, Kathinka L Rinvik, startt dn 1 mai Fra dn 1 august har vi hatt n praktikant, Jarl Ov Ramsvik Styrt i Folk Forsvar takkr all som gjnnom årts løp har bidratt til at arbidsprrammt har kunnt bli gjnnomført på n tilfrdsstillnd måt Vi takkr spsilt Forsvarsdpartmntt økonomisk praktisk bistand i årt som gikk Styrt vil så takk administrasjonn innsatsn i årt som har gått Oslo, fbruar 2013 Ldr: Pr Stinar Jnsn Nstldr: Hans-Christian Gabrilsn styrt 2012 Ingr Aarvig Jorunn Sjøli Egil Haaland Liv Margarth Thorklsn Hann Snstad Lin Raustin Hidi Krøk Ann Lis Johnsn Sigurd Hllstrøm Johanns Rindal Andrs Sølv Strand Karl O Bvold årsbrtning 2012 Folk Forsvar 3

4 Aktivittr pr Folk Forsvar har i 2012 gjnnomført 31 konfransr sminarr md god grafisk sprdning 1746 prsonr har dltatt Hovddln dnn virksomhtn har vært rttt mot lvr lærr i vidrgånd skolr, samt vår mdlmsorganisasjonr Tman har i hovdsak vært samfunnssikkrht skap, Norg som aktør i n global vrdn, Nordområdn, Norgs viktigst samarbidspartnr (FN, NATO EU OSSE), Forsvart som sikkrhtspolitisk virkmiddl, samt t dagsaktult tma Dt har vært arrangrt frivillig kunnkonkurransr lvn på sluttn konfransdagn, md dltakls på n studitur til Brussl som hovdprmi konfransr 01 fb Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Hamar fb Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Brgn fb Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Oslo fb Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Akrshus fb Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Skin fb Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Kristiansand fb Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Gjøvik mar Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Ålsund mar Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Mold mar Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Bodø mar Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Mosjøn mar Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Nordfjordid apr Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Trondhim apr Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Stinkjr sp Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Hammrfst sp Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Akrshus okt Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Brgn okt Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Røros okt Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Trondhim okt Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Bardufoss okt Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Tromsø okt Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Sandfjord okt Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Kongsbrg okt Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Harstad okt Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Hamarøy nov Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Sortland nov Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Svanvik nov Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Tana nov Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Arndal nov Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Stangr nov Sikkrhtspolitikk, Norg, Europa Vrdn, Haugsund 57 Konfransr sminarr pr : 31, md 1746 dltakr Konfransr sminarr pr : 31, md 1513 dltakr 4 Folk Forsvar årsbrtning 2012

5 TEMADAGER Folk Forsvar har i 2012 gjnnomført 66 tmadagr ungdoms- vidrgånd skolr md 3488 dltakr Fordragn d vidrgånd skoln har vært knyttt til sikkrhtspolitikk divrs konfliktområdr For ungdomsskoln har dragn vært holdt som n dl lsn til studiturr til Poln Tyskland Dt stts fokus på mllomkrigstidn, 2 Vrdnskrig Dn kald krign i Europa d konsntrasjonslirn/minnsmrkn som skal bsøks på turn Tmadagr 23 jan Ol Viig vgs,hos Folk Forsvar, Nord Trøndlag jan Lundnst vgs, Hordaland jan Vallr vgs, Akrshus fb Hvittingfoss u-skol, Buskrud fb Atlantn vgs Kristiansund, Mør Romsdal fb Stang u-skol, Hdmark mar Sjtn u-skol, Trondhim, Sør Trøndlag mar Akadmit vgs,ålsund, Mør Romsdal mar Sannidal u-skol, Tlmark mar Kristiansund vgs, Mør Romsdal apr Haugjordt u-skol, Akrshus apr Skin vgs d, Brkkby, Tlmark apr Markr u-skol, Østfold apr Skin vgs d, Prstjordt, Tlmark (2) mai Eidsbrg u-skol, Østfold mai Haugjordt u-skol, Akrshus jun Asak u-skol, Akrshus jun Vnnsla u-skol, Vst-Agdr jun Ungdomshust, Lillstrøm, Akrshus jun Drangdal u-skol, Tlmark jun Apalløkka u-skol, Oslo aug Giml u-skol, Tlmark aug Vnnsla u-skol, Vst-Agdr aug Vnnsla u-skol, Vst-Agdr aug Bølr u-skol, Oslo aug Holviga u-skol, Aust-Agdr aug Valstrand u-skol, Aust-Agdr aug Tangvall u-skol, Vst-Agdr aug Søftland u-skol, Hordaland aug Naustdal u-skol, Sn Fjordan aug Dik u-skol, Sn Fjordan aug Årvoll u-skol, Oslo aug Halmstad u-skol, Østfold aug Ekholt u-skol, Østfold sp Allrgot u-skol, Akrshus sp Tromstun u-skol, Troms sp Kråkstad u-skol, Akrshus sp Skria u-skol, Oppland sp Flsbrg u-skol, Buskrud sp Hortn vgs, Vstfold sp Vggli u-skol, Buskrud sp Sljord u-skol, Tlmark sp Kvitsid u-skol, Tlmark sp Majorstun u-skol, Oslo sp Vnnsla u-skol, Vst-Agdr sp Kvål u-skol, Sn Fjordan sp Hafslo u-skol, Sn Fjordan sp Sandbkkn u-skol, Akrshus sp Stasjonsfjllt u-skol, Oslo sp Haugjordt u-skol, Akrshus sp Fjllsrud u-skol, Akrshus sp Lirbyn u-skol, Buskrud sp Hof u-skol, Buskrud sp Ottstad u-skol, Hdmark sp Galtrud u-skol, Buskrud okt Håvåsn u-skol, Haugsund, Raland okt Gimsøy u-skol, Skin, Tlmark okt Malvik vgs, Sør-Trøndlag okt St Ol vgs, Sarpsborg, Østfold nov Rosthaug vgs, Aust-Agdr 45 08nov Listr vgs, d Flkkfjord, hos Folk Forsvar, Vst-Agdr nov Atlantn vgs Kristiansund, Mør Romsdal nov Skdsmo kommun, Ungdoms/nærmiljød, Akrshus nov Bjørnholt vgs, Oslo nov Tjøm u-skol, Vstfold nov Arbidrbvglsns Folkhøgskol, hos Folk Forsvar, Hdmark 17 Tmadagr pr : 67, md 3488 dltakr Tmadagr pr : 67, md 3924 dltakr TEMADAGER FOR FORSVARET Vrnpliktig 27 fb KNM Harald Haarfagr, Madla sp KNM Harald Haarfagr, Madla nov KNM Harald Haarfagr, Madla nov KNM Harald Haarfagr, Madla 570 Tmadagr vrnpliktig pr : 4, md 2410 dltakr Tmadagr vrnpliktig pr : 4, md 3521 dltakr Bfalsskolr 23 aug Bfalsskoln Sjøsvart, Sjøkrigsskoln, Brgn 50 Tmadagr bfalsskolr pr : 1, md 50 dltakr årsbrtning 2012 Folk Forsvar 5

6 FOLK OG FORSVAR EGNE STUDIETURER 2012 Folk ForsvArs gn studiturr mars Brussl, NATO HQ, EU, SHAPE, mars Win, IATA, OSSE, mai Nw York, Washington, Norfolk, mai Praha, Trzin, Lidic, august Svalbard/ Kystvaktn, sptmbr Nordisk Konfrans, Oslo, Bodø, sptmbr KNM Roald Amundsn, Oslo-Brgn, sptmbr Praha, Trzin, Lidic, oktobr Kirkns, Vardø, Murmansk, Arkhanglsk, St Ptrsburg, 19 Studiturr pr : 9, md 135 dltakr Studiturr pr : 8, md 119 dltakr Brussl var målt årts først studitur, i mars 2012 Gruppn bsto 24 prsonr, som fikk orintringr på båd NATO HQ i Brussl SHAPE (ACO) i Mons Vanligvis arrangrs diss turn to gangr i årt, mn i 2012 fikk vi dssvrr ikk til non Brussltur på høstn, pga ttt møtprram i NATO HQ Dn årlig studiturn til Win bl arrangrt i april En grupp på 11 fikk nyt innsikt i OSSE (Organisasjonn Sikkrht Samarbid i Europa), FN, IAEA (Dt Intrnasjonal Atomnrgibyråt) UNODC (Unitd Nations Offic on Drugs and Crim), så vl som i østrriksk politikk gnrlt I mai gikk Folk Forsvars årlig studitur til USA Turn gikk om Nw York, md fokus på FN-systmt, Washington DC, md fokus på sikkrhtspolitikk bilatral bindlsr, til Norfolk, md bsøk i NATO ACT 14 dltagr bl plukkt ut Studiturn til Svalbard gikk stabln i august, i samarbid md DNAK I år fikk 10 prsonr følg Kystvaktn nd mot basn på Sortland, ttr non lærrik dagr på Svalbard md orintringr hos bla Sysslmannn, Stor Norsk UNIS (Univrsittssntrt på Svalbard) I sptmbr dro styrt stabn i Folk Forsvar til Praha På prrammt sto orintringr i ambassadn, bsøk i Lidic Thrsinstadt konsntrasjonslir I oktobr gjnnomført Folk Forsvar n omfattnd nordområdtur 18 dltagr fløy til Kirkns, tok hurtigruta til Vardø, md orintringr om bord I Vardø bsøkt vi bla Vardøhus fstning, Vardø VTS, dr vi fikk orintringr om ulik maritim, stratgisk mnr Drttr gikk bussturn til Murmansk, md bsøk hos Grnsvaktn undrvis Fra Murmansk dro vi vidr til Arkhanglsk, dr vi fikk orintringr fra Barntsskrtariatt dn norsk honorær konsuln, samt t godt prram vd Univrsittt i Arkhanglsk Vi fløy så hjm via St Ptrsburg, dr dt så bl tid til n orintring hos dn norsk gnralkonsuln Folk Forsvar takkr all ambassadr, dlgasjonr, svarsattachr, dragsholdr tilrttlggr som har hjulpt oss md god prrammr på d holdt turn Vi sttr stor pris på samarbidt! USA 6 Folk Forsvar årsbrtning 2012

7 Shap brussl frgatt Praha Nordområdn svalbard Win årsbrtning 2012 Folk Forsvar 7

8 SKOLENES STUDIETURER rismål skolr /gruppr Brlin 4 Brussl 4 Poln/Tyskland 45 Gnv 1 Nw York Washinton DC 1 Oslo 1 Falstad 1 Krigsminnturr 1 Totalt 58 Båd ungdomsskolr vidrgånd skolr kan søk om økonomisk støtt til turr som har t svars- sikkrhtspolitisk innhold En utstningn å få støtt r at Folk Forsvar får hold n tmadag på skoln før ris D flst skolklassn bsøkr d tidligr konsntrasjonslirn i Poln Tyskland Tmadagn innholdr n orintring som r spsialtilpasst turns innhold Skolklassn r turn mgt godt lvrr god gjnnomtnkt rapportr til Folk Forsvar, ttr turn I 2012 har 45 skolr mottatt økonomisk støtt til studiturr til Poln Tyskland Mang d andr gruppn md ldr dltakr - vidrgånd skolr, studntr organisasjonr - vlgr andr rismål nn ungdomsskoln: Brussl md bsøk på NATO HQ dt oprativ hovdkvartrt i Mons, SHAPE/ ACO r t godt innarbidt rismål Folk Forsvar får mgt god hjlp d norsk rprsntantn vd SHAPE, som tar imot studntn/gruppn gir grundig orintringr Folk Forsvar r så bhjlplig md midling kontakt md dn norsk EU-dlgasjonn i Brussl Hr blir dt gitt omfattnd orintringr om Norgs hold til EU om EØS-taln LO NHOs kontorr i Brussl tar så imot studibsøk En grupp lærr fra Kristiansund vidrgånd skol, Frmskrittspartits Ungdom i Tlmark, Linjningn Eurka (NTNU) Ungdomsprosjktt i Skdsmo kommun var fir gruppn som md hjlp Folk Forsvar, bsøkt Brussl i 2012 Andr rismål som har vært støttt økonomisk Folk Forsvar r StOl vidrgånd skols studitur til Brlin ungdomsskoln Apalløkka, Gjttum Gimsøys studitur til samm std Hortn vidrgånd skol har vært i Gnv dr d bsøkt CERN FNs høykommisær flyktningr Ungdomsprosjktt i Skdsmo kommun var i Nw York Washington DC md blant annt bsøk i FN divrs andr institusjonr Sndal vidrgånd skol har vært på studitur til Oslo dr d bsøkt Stortingt, Nobls Frdssntr NUPI md mr Folk Forsvar har så gitt økonomisk støtt til Grong barn- ungdomsskol til drs bsøk på Falstadsntrt Naturskoln/ Gamlgrnåsn skol på Kongsbrg har fått støtt til gjnnomføring 10 kskursjonr til Milorganlggt - Jungrclln 8 Folk Forsvar årsbrtning 2012

9 FOREDRAGSFORMIDLING 21 jan Vardø pnsjonistning, prsntasjon F&F mai Dn Norsk Ambassad, WDC mai Md Isral For Frd, (MIFF), Oslo jun Nord-Trøndlag Høyr, Stinkjr 5 20 sp Forsvarsningn/md Valdrs vgs okt NROF, Hlgland, Mo i Rana okt Hærns styrkr, Sikkrhtspol md 22 juli kom Bardufoss okt AFA, Libya ttr Gaddafi okt Høgskoln i Oslo okt Kystvaktsminart, bfal okt Drammn Forsvarsning nov Kystvaktsminart, lærlingr nov Vardø Rotary nov AFA-Luftsv, Røros,Libya ttr Gadaffi 84 Fordragsmidling pr : 14, md 831 dltakr Fordragsmidling pr : 6, md 305 dltakr Rollspillt frd konflikt Rollspillt Frd konflikt har som mål å vis hvordan konfliktr kan oppstå løss i n komplks vrdn Spillt bstår n fiktiv vrdn dr statn har ulik intrssr vrktøy, som t rsultat blant annt ulik styrstt ulikt rssurs - grunnlag Spilldr i 2012 har vært Monica K Mattsson, Nan C Johnstad, Harald B Borchgrvink, Gunnar Ødrud, Lars Rnan Kathinka L Rinvik 11 jan Askr vgs Akrshus jan Lundnst vgs, Hordaland fb Trtns vgs, Brgn, Hordaland mar Skisvang vgs, Haugsund, Raland apr Ol Vig vgs, Trondhim, Sør Trøndlag apr Skin vgs d, Prstjordt, Tlmark aug Aursk, 3 ungdomsskolr (9 spill), Akrshus nov Rosthaug vgs, Buskrud nov Bjørnholt vgs, Oslo ds Arbidrbvglsns Folkhøgskol, Hdmark 27 Totalt pr : 18 spill, md 526 dltakr Totalt pr : 27 spill, md 721 dltakr årsbrtning 2012 Folk Forsvar 9

10 Rprsntasjon/annt Folk Forsvars ansatt holdr sg løpnd oppdatrt om ulik sikkrhtspolitisk tmar, vd å dlta på divrs sminarr drag Vi sttr stor pris på tilbudn som kommr fra bla Forsvarts Høgskol, Nasjonalt Utdanningssntr Samfunnssikkrht Brdskap, Forsvarts Forskningsinstitutt, Institutt Forsvarsstudir, DNAK, NUPI, Gnraladvokatn andr aktørr, søkr å dlta så langt tidn strkkr til Vi stillr så md rprsntantr på n dl årsmøtr, jubilr andr arrangmnt Folk Forsvars gnralskrtær Monica K Mattsson sittr i Utnriksdpartmntts sikkrhtspolitisk utvalg Hun r så nstldr i styringsgruppn til kampanjn Støtt Vår Soldatr Kransndlggls undr Forsvarts Vtrandag 2012 Foto: Forsvarts mdiarkiv Av rprsntasjonsoppdrag kan NvNs: jan Årsmøt, Nttvrk Kvinnlig Bfal, Monica K Mattsson 09 fb KFB/FMU, boklansring Kvinnns Forsvarshistori 2, Monica K Mattsson 27mar Akrshus, møt md Ukrainin Ass of Vtrans, Lars A Rnan 13 apr FMS, Vtrandagn, planlgging 8 mai, Gunnar Ødrud apr Stortingt, intrnasjonalt sminar, Monica K Mattsson 19 apr Avslutning Grnslosrs Kurrs ning, Bæria, Monica K Mattsson 20 apr UD, Europaum, Nan C Johnstad 08 mai Akrshus, Frigjøringsdag, Vtrandag, Gunnar Ødrud 01 jun Finlands Ambassad, bytt svarsattach, Monica K Mattsson 4-7 jun TMOs Landsmøt, Kjvik, Nan C Johnstad, Kathinka L Rinvik aug Landsskyttrstvnt, Monica K Mattsson aug Ulviksminart, Sjømilitært samfunn, Lars A Rnan 01 sp Norsk Luftmakt 100 år, mottagls, Monica K Mattsson sp Sminar om Arkhanglsk, Vardø, Lars A Rnan 03 okt Army Summit, Oslo,Monica K Mattsson 21 nov E-tjnstn 70 år, sminar-mottakls, Monica K Mattsson 26 nov NVIO - jultilstlning, Monica K Mattsson 05 ds NUPI, Russlandsminart, Monica K Mattsson, Lars A Rnan 06ds Finlands slvstndightsdag, Monica K Mattsson 10 Folk Forsvar årsbrtning 2012

11 Nordisk annt intrnasjonalt samarbid 2012 Norg hadd gldn å vær vrtskap årts nordisk konfrans, som gikk stabln i bgynnlsn sptmbr Konfransn startt på Stortingt i Oslo, hovdtmat var samfunnssikkrht skap, i lys 22 juli-kommisjonns rapport Drttr gikk turn nordovr til Bodø, dr vi bsøkt Forsvarts Oprativ Hovdkvartr, Politihøgskoln, Hovdrdningssntraln i Nord-Norg, Luftving skvadronn Konfransn samlt 32 dltagr fra Norg, Svrig Finland, hovdsaklig politikr, rprsntantr fra ulik miljør samt organisasjonsldr Intrnasjonal sikkrhtspolitisk spørsmål r t hovdtman i Folk Forsvars inmasjonsarbid D ansatt i Folk Forsvar r hngig kontinurlig oppdatring innn fagfltt, å kunn lvr god rlvant inmasjon vidr Dt r viktig å utvikl t intrnasjonalt kontaktntt; no som blant annt skaps gjnnom å dlta på divrs konfransr studiturr Inmasjonskonsulnt/rdaktør Nan C Johnstad r mdlm Intrnational Institut Stratgic Studis D skjllig studiturn r nærmr omtalt t annt std i brtningn Vi bnyttr anldningn til å takk all god kontaktr i NATO, OSSE, FN på ambassadr, dlgasjonr militær dlingr all hjlp støtt i bindls md planlggingn turn årsbrtning 2012 Folk Forsvar 11

12 Kontaktbladt til Folk Forsvar FolksVar Nr FølgNd Nummr Av bladt har kommt ut i 2012: 01/12 Europas usikr frmtid 02/12 En ny vår? 03/12 Stratgisk viktig nord md tmaplakat (Russland) 04/12 Sårbarskap sårbart samfunn md tmaplakat (Norgs skap) 05/12 Forsvarts fir nst år Kontaktbladt tsttr å utvikl sg, r til tross bar fm utgivlsr i årt stadig lik aktult når dt kommr ut D tr først utgn i 2012 var på 20 sidr, mns d to sist bl utvidt md 4 sidr hvr Kontaktbladt mottar n rkk lsrinnlgg kronikkr fra nkltprsonr politikr Opplagt har vært på 10000, hvor cirka 6850 har gått til abonnntn D rstrnd blir dlt ut på ulik tmadagr konfransr rundt om i landt Europas usikr frmtid FolksVar Nr Folk&Forsvar_1_12indd FolksVar Nr FolksVar Nr Stratgisk viktig nord FolksVar Nr En ny vår? Forsvarts fir nst år Sårbar skap sårbart samfunn 12 Folk Forsvar årsbrtning 2012

13 Sprdning inmasjonsmatrill i 2012 Tmaplakatn, studihftn Folk Forsvars sikkrhtspolitisk lksikon r tsatt svært populær FolksVar tmahft Dt bl sndt ut ca 9000 ksmplarr divrs inmasjonsmatrill produsrt Folk Forsvar i 2012 I tillgg distriburr så Folk Forsvars no inmasjonsmatrill fra Forsvarsdpartmntt, Dirktoratt samfunnssikkrht skap, Dn norsk Atlantrhskomité Forsvart I tillgg til dt dirkt utsndt matrillt, har dt vd sminarr, drag tmadagr blitt dlt ut ca 7000 ksmplarr divrs matrill Putin irovich ir Vladim ALTNING:Mdvdv (Vladim OG FORvj Anatolyvich 2012) til 7 mai : Dmitri Putin (frm br 1993 Statsovrhod irovich 2012) 12 dsm ir Vladim fra 7 mai lov dn Vladim inistr: ikk ny grunngangr Statsm l rpubl mars 1992, Hvis flr hundr ratisk fødra kom 31 tidligr sjonsaktn sidn blitt ndrt nd n dmok fir år Fødra år, mot n ny mllom n r r Russla på sks Konstitusjon ingn 1993 priodr gang, holds valgom t klart Ettr fatn vlgs fra 2012 flrtall i først bl vunn Statsministr tt t 2012 ntn 008 ta ovr Prsid at får absolu Prsidntvalg nt fra dv vil må at Mdv ingn kandid kandidatn som var prsid antatt inistrn dt r ovr Statsmman (450 d to frmst Vladimir Putin, ntn, iod r prsid statsdu statsministr utpks ntt, prsidntpr kan ng hans parlam n inistr, algt rgjri mbtt når til statsm n Duma dt folkv tr slag nyvalg til Duma godta llr nns statsministr godkj n visr ntn kan utskriv tr imidlrtid Prsid innn Hvis Dumakandidat ak ngn tsvdt mdlmmr) utnvn sin ig oppløs mot rgjri r t mistilli samtid tsslag n gjnta g, mn prsidntn vdta mistilliak Hvis Duma ngns gan partit Dt Fornt kan så rgjri tsvdt rt godta domin t mistilli r to vis prsidntnsist årn vært ntr som har r, skal dv rprs samlingn månd n har d nsatt Mdv l n Duma Putin t r sammd Duma dn fødra dsråd i som båd lagt til Forbun d makt Russland, myndight r r dt dsråd utøvn n, som t bun nd dn Lovgivnd Duma halvpart man n statsdu dn lovgiv sjonn bstår, dn ldsvis kamr valg, fødra hnho n som lsvalg i n dirkt t ldrn nht spara i allmn gjnnom flrtal dt så administrativ rt, vlgs dn andr nhtr r kamm ingr t valg, viktigs dstalls s nklt folkstmn m hol I fødrasjonn lokal gjnno tsr kan holds onskr r, dt énprs organ folkvalgt STYRE x /FMS Scanpi Foto:, politit nvno tno, svar har svært få nt nd, mn fikk Dt i Russla partir br 2011 ttr cirka 200 allr algt dsm Partit har : Dt r vil i d k I dum % i 2007) partir flrtall 64,3 Politisk på russisk politik rnt lovn llr n (mot ls 450 str, å ndr grunn s, innflyt stmm ovrhu s totalt ønskr 49,5 % ntts uman Krml Russland Statsd dt, parlam l Dt nt drsom algt 238 nok Kun hvis Fødrasjonsrå 2/3 flrtal lingn 2011-v r vær dt orhand br 1991 i llr lag, trngs bgrns dumaf statsduman flst tilfll atrt lovr, 25 dsm i t lovs Grunnlagt: 12 juni tsija, Rossija nd grad kunn grunnlovsrl g vto mot rprsntrt partit Dt fdra aldag: t i stor Russla partir Nasjon Rossijskaja fødrasjonn skull ndlgdrmd tsat kratn Øvrig land) lt nn: ldmo d partit vil Libra Offisi bfolk innn Russland Dn russisk prosss s 9 mst unistpartit, vrdn Norsk nn: til n intrn n r Komm (2010 priod Aral (km²): : nd dnn Russla grtall Innbyg km²: 8,2 Rttfrdig gr pr Innbyg 100 kopk I: Rubl à (2011) a NOM Mynt: USD Asia Moskv dr ØKO stad: milliar likk i Europa Hovd r 1,2 %, BNP: 1807,1 : 4,2 (2011) USD (2011) rm: Rpub språk: Russisk tr) Statsfo kstrat dom 2 %, basjkir ill BNP-v kristn gr (KKJ): r (2011) lt/offis ukrainr skjllig tnisit innbyg Offisi -ortodoks r 3,8 %, million BNP pr (cirka 40 n: Russisk 79,8 %, tatar : 75,41 Rligio sstyrk %, andr % (2011) (2011) Arbid Russr t: 6,8 nr 0,9 14,5 % ia, Etnisitt: sldigh 8 RUB %, tsjtsj Arbid d, Gorg omsgrnsn: år (2011) = 30,086 jr 1,1 a, Finlan 1 USD fattigd tsjuvas Ukrain Estland mnn 64 Valuta: Poln, ndl undr r: 83 d, Kina, r 76 år; Norg, 11,2 % rådt, områd r: kvinn (2011) Bfolkningsa Hvitrusslan n, Mongolia, Europa istrativ n, jdsjan, USD Admin tt lvald Litau råd, FN, Vrdnsbank Forvn arktisk milliardr r til: Asrba ora, Latvia, G-20, Grns g t: 498,6 skal annt Dt t, G-8, Ekspor i WTO stan, Nord-K ning: Blant ktr: Olj, RusslandrådMdlmskap Kasakh tprodu l tilknyt NATOEkspor tsråd Intrnasjona rskap Frd, n, BRICS APEC FNs sikkrh m OSSE, Partn lsorganisasjo ig fast mdl s hand Vrdn 2012 Forøvr rs i juni ratifis 1, PST, NSM, _12indd :44, dsbno plakat_4 Av Kathinka Louis Rinvik rgjrin D sikkrhts- svarspolitisk samarbid skap Kildr: SsSiskL AfødNraDsjon RU n rus 15 juni 2012 kom Storti introd usr rgjring r rgjring ngsmldin g 29 n sam ns saml samfu virkp om samfunnssik d nnss rinsip ktor D sist r samfu krh pt r t års nnssik dt skal tydl I mldingn har st rfaringr krh md trro t iggjør rkt bho samfu KRIss rangr vt skap på nnt p, kstr Dt nasjo godt lang tid tvrs r organ TøTTN m værfo vært basr nal samfu samarbid isrt i htn srs mllo skrtariat Justis nnssik t på prinsi altså t m all rhold pand krh fjrd frmt Krisr- ppn tsmi, rvidrt idn vær prinsi om ådt dpartm aktør samfu t bær pp i tillgg; kron nasjonalbu r, støtt nnssik arbidt n i ntt, dsjtt r samvirkp nærht nd lm krh mynd skal har rgj ldrdpa har i tablring å bdr likht ts- ight rinsip nt rtm vær krish ringn pt Samv Nå introd n md andr r virkso i all planl åndt Sntrt slått ntn I bint prmann ggin usivilfo arbi mht g organ irk skal skal lggt sivilt situas ringsvnn t d Rgj Samvirk virksomht r skal dls i rlva RsvAR på sntr å styrk KSE jonss md r n ring ta s til KSE, isrin nt sivil md 9,9 statlig alt nivå privat skal ikk barrs t slvstndig n stillr g T bidra ntr i Justis Und st stor kr til organ r n - Styrkingn millionr - krish skj mllo isasjo Ettr at spsi rkningsrs r å hndlsrtil at rgj rådgivningkris kan skal gå nr flodb åndt m Sivilfo surs ringn Kriss offn samo ll dpa ringso andr rsvar til Bondvik ølgkatastr tøttnh krisr faglig nød- hold hlh t r inndhndlsr ppgr rdns frivillig tlig virkso organ s inm rtmntt ofn i tlig II tabl bistan tn mht isrt i dpa r viktig lt i 20 Sør-A rt om d til ldr bidra md rt t ovro sntral krish rtm gir Sivilfo utstyr sivilfo tatn sama r, så nytt admi sia 2 juld rdnd ntn åndt t rsvars dpartm komptans krisk rbid vd hånd rsvar som ag distriktr, ring nistra Dt bstå oordi situas andr grunn t opplæ å gi opra i m Dtt sjøov ntts tivt appa 2004 bl dt spartnr tring nring jonsra aktør I ttrk lag har r arbid ring innn tiv støtt omfattr Kriss r innn gjnn først ant komp md tøttnh stratgiskpportr til nødkystvrkt RvåKIN om Rgj utpking rat sntr rgjring støtt gangstjn dn norsk å st rfari bstå tans al krish ldrdpa til analy samordnin skap bslutningtablring tn har n ngn ringns G Norg r nasjo rk nd st på akutt r g sr, åndt tabl rdning kan bli krisr rtm vidrutvi som bl flls urnsin nns tat r tr ukr, rdningstj utarb st prso tat rt ring åd Sivilfo nt, innka gjort stitua idls nst nll rk nh trafik kl dt administr all Kriss lt til dnn g For rsvar 22jul sjonsf n Sivilfo gn mann n Vidr ksnt nytt tøttnh tn slv md rlva i 2011, administra mllo å ovrv kystvaltn orståls, atomulykk t bidrar ral (VTS rr n rsvar skap områd m 18 nt bakg åk sjøtra ldr til hjlp ing, sjøsik tn (KSE) r t har Vss tiv appa har rgj 55 øving fagkompt br strkk n tillgg arb dpartm runn fra ringn år som fikk i l Traffi dskap ansn Svalbard r sg ratt grupp id vd dpa driv Studihft_uindd 1 RGJR kystområdkrht bslu n c Srvic oppholdr fra ulik krish inm prsonllt fra Svns i Norg ntt i rtm r d n katastrof dn ttt ovrh ) bma krisr ntn INGN miljør, åndt ng landsomfa utgjø sg i I grupp som dls asjonsfagli har dt nnt md norsk økon kgrnsn n nødvndig r r n marit skap mot å ring oppgr nd far r n viktigr i andr land, n inngå KSE sdt lggs ovro kunn ttnd i sør til innh g bakg im ht omisk trafik (cirka ir arbidr md rdnd Dt r tjn ar så inngå r prso i tilfll russrgrn Drs runn dl sonn kld tår nødv vkt på å 1900 politi Sivilfo fylksvi t mål st r som rssursutv n stor nll Dtt land dra varsli krig r så ndig rsvar sk flom at dpa dlg rsmd båd varsling ngsan ts gjør at har marit På trafikksnt sn i nord, r har komp opplæ rt tjnstpli t r innd rtm lgg) fylkskom ikling, dls bfol målnttv i tans trafik rag Jan May ring raln samm skrd ivar d ntr rt styrin å hånd nødvndig lt i 119 på nasjo im nauti ksnt rk I r på hlsd md rådgi mun n md tas på skal så kningn fullm rdningstjktig md raln n, tr gn ulik tatr Frdsinnsa faglig sk komp r dt alltid fylksvin n så vd har mulig nalt trafik matrill akutt situas aktr til komp vning IRKToR i størst håndtring ivart vil und nst tans tsgruppr ksitua intrn rt fylksmannn tans radio om a å kunn mulig ttt ht viktig, Trafik først jonr vrdi sjon, mat r n nasjo aktiv dn lokal n AT sin utstr Vd skadr at sikk skrdfar trff (FIG) ksnt r, slik å sama asjonalt rgl D r hjlp, dr dt krisr k kning som bstå stråling nal kris T Som rgio nødtatn søk, samb rill oppg som bstå rt, rbid d tiltak rht 1 S all ralns hovd r far vrk flom skal mr komphåndtring at bhovt n mot md sjøtra md r 24 I tillgg har r dt ldrdpa slv om dt and, ordn r innn r 24 nal krish (brann, n st bha liv, hls som r nødv ha fått komm 2 Vær skipsbvg prioritring man så politi r Hls stor hls rk frds tjnstpli fikkn llr brør lks kriss I alvorlig brann ndling stjn åndt unn, hls ndig llr stor dirktørn rtmnt lsr r i ut løpn (MRE ktig kriss r: Frds slukk innsa ituasj st ring som på Pand ) som rgist dring 3 Rag omso t statsr d dialo rgjringsn ) som innsatsgru målin ing, ituasj md komp tsgruppn onr som brann n tap nivå mi r r få dt har rr rgsd vdko r onr som bstå ådr møt prso part ksm ppr prso g Sivilfo tans krv ivå ikk r 24 mmnd Hlsdirk koord aksjonrg md skipst idntifisr - og nr som mnt En hvr pl utvik mat r politi toratt s å inrnd Hls rsvar rafikk RdNIN nll (FIGP har blitt tjnstpli når n sk koord lr sg ovr skal komm ta dirktorat vil da ha som bstpå n slik krist som vil t har For å n rill til ktig Oslo r situas t krisu un i vær ) i tillg nødvndig utsatt kunn inrin GsTAT hls tid, å md mm ts Norm kunn jon Norg dn allr g 16 Mobi llr kjmi g, vil skto døgnåpn utfør tvalg krv båd komp alt r har kla rgjring til dispo r om krisn r dt sivil dnn tans størst sk ur skalr rn v sitt brann N l ringr skap, r trådt dt oppg sisjon nts å Forsvarts militæ n nsning utstyr rnsnh på strat r å bidra kommunika Dn r vsn KRIsR Varsli varsl i kraft, tlfo r inm n r d vaskin tr dlt inn, mn PoLITId hovd gisk ng om krisr n, sjon, mynd til å rdus ådt brann asjonskild hngig roll i målr i fm r dt g all virkso krisr skjr prso ight IRK d rdni ttt b dl r øvrs har som nal å få r kjnt r Forsvarts sutøvls dt maritim ToRAT risiko r t rnt t organ ngst inn inm yggnd antall brann økonomia ingr; b md llrmhtr utnf til bild bildt utvikling hovdoppg t på opra T r yggnd, atn i situas admi vdlin or arbid asjon rlat som kan mb tiv hovd prosjktr t gjnnom mb kons jonsfo g Etat NAsJoN fra rs til tsnivå i byn dsldrn nistrativt råd n politidistri å vær faglig kvns aktiv rstål kvartr, rdd ovrv suvrnit Dt s risiko ns hov n påvir s særor ktn åking Råd ht vd hrun AL ldls har ulik (FOH) diss objk kning dmål skap som liv vrdi tidligr gan Statsm har så tshvdls t har sikk politi dr å samt tr, utøv fm instr intrk Forsvarsd dpartm sikr nasjoi Bodø har RhTsm r gjnn sikringstn bdr dt gjnnom nd lddttrrtnin driv n sntr ns ovrordnn ts særor utdringarbidsom ns konto fast mdl Rgjring ommunalkan hånd styrin t g For ntt, rådr om å marit al roll framt part nalt bslu som oppg kning tr t ganr ns krisr g, oppfø bu mmr; an Hls yndigh hovd r, i Utnr im trafik t i dnn oppr fagm mnt idig å god b r samfu sama i innsa d myndight Dirk brdt ndt kring åd, tning kvartrt pros lging tthold i byutvikling sikr torat intrn iksdpart d øvrs tsn mot md tat rbidsløsn iljør spkt ovro t Krisrådt omsorgsd nnt ssn ntn ygg tillgg asjonalt ksituasjon n som arbi T (Ns sr r Ov sgrunnlag NSM til analy ingr, nasjonal nærmst t r politi r rdnn mntt, t skal dt ns rdni m) hndlsr, slagkraftig r fagm nd sikk n i norsk Drs roll vd gjnn bild distriktsamt d skal ha fast partmnt vdlik lovpålagt støtt bhov rhtstjn sr ovro dr md organ i Justis ngsar gjnn om r å holdrvåkningss på yndig ha høy kontr hom t bidra llr PoLITI møtr, bid omgå alt fra - htn hold ollr på å tabl bruk all oprativt isrt krimispillr Dt rdnt fokus aktivt rådr - I tillg ovrsikt ntrt dt ambu rlva tkni som skal st sivilfo som komm karak på dn sikkrhts sikkrhts T tilgjngli nivå Ovrv samt til lans g har nalit nt hnd krishåndt sørg r n spillr md dn tr Form sk unn tabl unorm rsvar tilstandn koordinr t åknin md drukn transport, n god g militæ har bslu tatn oppg risiko som lsr ringsu ts mat al situas ståls sikkrhts lovn I tillg ålt r g r t nasjo organ sntral roll tdring b i d virkso t øvlsr ttt som r som r ing, n g til å nalt intrk mynd skap mot rill, ygg rsomr lit antal jonr Ovrv normalsitu r sivil isr rdni i kriss viktig Rådt r ommunal samt å koord lagrin mynd ådt gjør skap rssu ituasj samfu ight i hnh utøv funks mhtr som nd sikk asjonn drukn innn kan utvid I g, va ight ngsin onr LdRd rhtstiltak inr billd l fast ansat åkningssn ingsu sjøv nnsop Forb jonn old til drig rsr Hovdfoku s omfa nsats ltning s vd katastrof som har Oslos lykk trt skap mot t yggnd pg tts dr mnn I følg politi strkt som nasjo sikkrhts PART bygging jnno plikt r sokniis r n Dt r innn situas skjrm lovn akutt sikkrhtsr rt r r litn organ m oppd s lggs skrs analy vrnplikti nal å lovn blitt mnt jonr ng I tillg skal politi ingsv urnsnisom vrtsk klar vr ag, r NSM liv ldrdpa bstmt tilligg g til dt maritim billd s situas g soldatr isasjo som spion rdig in tjnst ommun i bindls g far t at Justis vaku r dt til å ta ovr llr hls ng tillagt n bstå omfa gitt D fast rtm marit jonr r trut ivrkstt ring FoRsvA politit annt I ulykk n rkk - ttr i nd opra nt i sivil im trafik bygging md btydasj, sabot masjon mns tilbak bgrns ansat, politi snorg Dtt sjonso inntil å ivrks Vd hnd d vrn andr t arbi skad RT og nasjonal t organ kbildt Forsvart annn mrådr flytt på å ivart di dt ning asj trro objktr mot all tiltak tt d dpartm rgn dr pliktig ing Inntil Politit lsr i byggr isr krisr tiltak alltid rikts s som Norg rhand NAsJoN andr å sikkrhts a funks fattr frdstid når hndlsr bidrar sva, drso ntt skal Ovrv skal som r koord sikr tat mr inngr skjrmingsv slvstndig lingr Dt bygg blant jonn rt åknin trun vil Forsv rt inr krisr nødvndig vær Forsvart r Gjnn annt som ldrvær t dpa m Krisrådt gssn d virkso Dt sivil r på Total AL br r ht hjlpinns blir ovrt saml ipnd rdig arts om dn vdta trt samfu d rssu dskap nn å øk ikk bstfast att sikkrht inmasjo rssursr oppstår dpartm rtmnt sva mht landb nn atsn dl ovrv strngt Forbygg n Fylksmank om All sva rskon rsr om skap som r ildr i ingr/prsosin handlingsb åknin oft bli mmr Slv nt spt nødvndig nd sikk som i dnn objktr PoLITI spsi g som nødvndig bygg arbidt nn, skal involv t som rds nll lt b no rdningstjrsgrnr samm r JusTIsrhtstiltak Ovrv rt til bstå, skal privat Ts sikk kap, md å skal kunn på prinsi Him åknin r n rdt å vær støtt nst virkso ppt om r dt militæ skal ikk nhng skjrm gssn bidra nasjo frdstid, vrn Dpartm og G br i n stdt vill si om mobi RhTsT n Forsv mht Dtt trt til t in at samfu undrlagt nal politi vær lisr kris, r som utøv r robus r art skal t kan still rkt nødvndig masjo nht norsk JNsT rttsikkrh ntts hovd dskap r, vnr t sikk nnts n sikkrhtsstats- komm håndtrr rssursr s å sva i Norg samfu væpnt ivart flytt Politidirk Justis- sdpar skap mål r NoRG rt t blir a viktig Norg r land (PsT) skjrm objktr skjr katastrof nnssikkrhkonflikt til dispo samfu unfo å sørg llr tjn lovn gjld oppr TmNT ingsvrdig nnts rvaltn som blant toratt PST krig Blant samfu t sv sisjon i all t, rdd vas va bl grunns grunn r dpartm s sikkrhts ingn nkl ttholdt skal som r, anslag nnsop str til sakr ssd r n sdr T inmasjo offntlig anska annt annt, samt liv pg RAG lagt i lgg tilhør dt offn Dtt kan tjnst, tmnnsk utviklt vidrførin AGs ntt t utgan angr ffls å drv skal bgr privat 1921 dn s-- o kapas føring rgjring n llr p fra r va Et ovro nd garan dirkt tlig i ns kons dt bidra r båd i sidst og NSM gspun r radikal ovrvåknin virkso ittr g statlig politi rgj lt objk ilt md tir om r så bindlsksmpl n, Kong s trygght undrlagt NRGI va rdnt mht til å ivart ikk-s r kvns g prso Politits tr rssursr, mn rgj kt håndtrs vnst doms ringns ltning landts vann Dtt r som mål r utøv n i statsr organ r rsid toln md vær lvr dirkt Politits mn i 2000 a soppg ringn gjørs nd organ tatlig i utgan sivil nr som ovrvåknin isasjo å sikr - nrg Olj- hlh n andørr sikk åd i ivart publikum, utøving politikk, utvik n aktør ulykkr, norsk nr gjnn bl lgg sikkrhts nrg tlig gspun gstjn orat som b mynd rhtsgrad var tjnstn akls Storti Arbidt i ho varr ansat politi om b r så r Sivil idpa st ightr ling kraftoms miljøvnn innn skrd irssursr, På dnn ngt, (Nv tjnst kk Som llr kunn samfu kt så t I dag ldt til ksm rtm trygg rt som omor r rdls krisr bidrag oppfø samt NorCrt yggnd md kan stills til grunn tnk (POT) b måt ht lig va ntt md ) pl tning tjnstm ganis nnssik bstå Hovdkon å ivar lging sikkrhts skjr i virkso andr land at all nrg til gjnn yggin rt n følg så, kostn n arbi flr va sikkrht, Om Politi opprydding krh ltning d ta ibruk Forsvartssivil alvorlig r undrlagt tort nn md r tjnstn intrn ltning mht i 2002 adsf tn Forsvtil rådight dr dpa tjnst dag n vassd g Dirktorat d statli ytr tat om Dirk r ttr ts åpn ligg n vassd soppg fktiv dpa NSM skift prso t g dataa tilgjngli gi n oljsø asjon samordnin i NSM torat llr flr ht rtm r arts rgio ragsu ragn sivil administra t skal r rtm nrg r Sksjonn Dtt nllngrp l, sntral nalt sntral nh i Oslo dt t POT nn grn mynd, samt ntt blant dmokrati ntt sikr r Norg kraftsy lykkr, t har n btg al å yt PST-tj mot r kan tiv-, opra /llr matllr i bin ightrs g bsky På sntr gsrt drift n rdus til t i Oslo sntral isystm frmm r ns saml nst r Samt s nasjo ldr såld tt Konk r organsamfunnskr dls Utn nht sittr rt krimi srvic til bidra alt nivå mn land- annt har n ffk rlig nk totalt 515 roll i i tillg sikrr ningn, lig md krafti s bistå t slv har viktig bygn tiv- llr håndrillrssurs n, md styrk til n itisk infras nal snt justisskto md nalit dt ovrort vil dtt g dn 1 isrr, sjø- land ltstå vd kontr tiv at kraft s, i tråd skal Justis ffk r sama ingr t, unnta kapas skap ikk r 2linj g nasjo t nd ts si hvl ollr har uvær trukt rt at tiv flyrd rdnd nasjo rbid rn, - strkk anlg Himvrn syning hnd itt til k Oslo politidistri n mot hlh Justisn døgn md nal ssbis r at nalt snso ur in håndtring Sikk nings r til, dtt skjllig spartnrn r Ettrrtnin lssh flom kt rhtslovn konti tlig arbi Stortingsm tjnstn administra politi har dt t, n ns roll kraftslska skap kan, br d g i n kriss tand Dt r åndt masjo bstå dpartm dpartm nurl distrikt har i til PST lding tiv gstjn sva fagom pn b n d md ovro i dn r ring vd rnttvrk på n politits Forsvarts ig ituasj om bistan grns Sama yggnd har dt m dr Dn har stn annt rdnd sivil rådr on, mn ovr intrn oppbvarsoldatr drsgrn som alvorlig samordnin nts- dirk samfunnssik 29 Dpartm ntts samo rbid d fra vd å ho skrid sikkrhts skap mot ll t skjr n d viktig tlfo rå når politi Instru fung Forsvart skap rdnin kartl ldn IKT-angrptt, r krh lt på n gjnn toratsgrn nd truss r spsi r utrus ntt skal gsroll ks om sivil på ulik gsroll Justisn blir tjnst»nnt «Lov gg rt å rdus n flomhar lt viktig t ikk omfø til rtt st tning sikk innsats-, rr som n Oppg samfu sikr t r å vær sikkrhts samarbid sr En t lbild i r n sin 20m inmr skrd skrd ivartatt n md tank nivår, hurtig r risiko nn Lovn rht skap på t som st bstå viktig koord statss faglig sikringstilt innn NVE mobilisrin går til skriftn n til rikt å ffktivt d flst hjmm har i følg ars 1998 r blant finn rkningssituas krtærr dpa pådrivr i alt inrt dl n vd tvrs Forsvarts tjnst som mllom Ettr flr på dt dn nasjo hjlp i ak mot skrdom faro s i dag Himvrn jonr kunn nr rtm dpartm r sivilis krig, bidra annt oppfø dl gsstyr skrd mråd rtnin n sikkrhts som hørr andr D sikkrhts bl vdta Sama motvirk 1 som m 10 om ntt ingr ulykk, (FOH) tr til r, planl t har gstjn vital lgingsstyrk k rbid hl nal flomv ntts md støtt å støtt r blant arbi tt - krissovrvåk til gir samt daglig infras tjnstn dl Rdnings- ; Kriminalompolitisk rådgi lds n nær trusl stn ål å lgg t gg nasjo sva arslig skjrm land trukt ing (FSA) i statsråd i r mot som Politi blir rgul PSTs primæ NSM Himvrn kontakt nal sikk varsl justisminisd på sntr vr Dpa stjn ituasj skal Særlirglr sorga ingsvrdig bistå t I n slvst rt Forsvart ur, nøkklprtil dt sivil rsgrnn skrd administra stn onr ts Forsv 2006 PST vdlin brør hvord gjldr tr Dnn alt nivå ndig ts hovd md dt r totalf far, samfu rikts NVE inmasjo g r lovn an dn rhtsintr gn, Lovrtmntt samarbid utarb kan vd sonll arts r t komm sjonsa samt all dl r r å sikkrht, har mynd oppgr Prss orsvart ssr Lovnhtn r innd situas idlsn har så b flls mat nn, ovrv gi unr, ingn vdlin mnt varr ulykk rlig dlin r så ight - mass jon vil opra yggnd åknin å vrn lt i ått tr llr tjn valtning n skjrm i tillg bygg tiltak vann rill ødl md tiv hov rt Forsvarts r når sivil r, krisr dn lokalfylksman NVEs g kontri frd, kris Dpartminmasjon gn innva, Sivildlin gn, Polar ingsvrdig sorga anska mot føringspro rgio str ttrsk gglssvåp g til å bkj ttrsk gn, Plan- dlingn katastrof n dkvar ndrin rssursr ffls /rgionalnns oll, sikrin nkon ntsrådn snht objk kompromit sivilt rttt primær Hvr stat gsd tr mp trro r til t slikt straff opp til, ikk strkk r så tring t Intrn ling krish organ tor vd bhnosr g organ sikkrhts truslr n indus tr Sikk r dn d ått bar hand andr oppg oppgr rism fngs yt bistan i bi kommun, port trispi åndt øvrst isasjo asjonalt n I tillg r vold v rttss rhts dl, Flr l rådgi strn sabot r til, følj, ndls n ring mot mdl onasj, gnrll, d til lovn ubjk ingn vning gr lovr i tt år asj, sprd lingr mot skrtariat g har man bistan md dm som ksm innn samfu kapas n politi kontr t bin lds fast mb Dpartm, samt mmr ittn dn r andr sivil som prio sikkrhts n akst lvrr kan bruk brudd nk ttr vdta tsman dls ning å ivrk bst pl n nnssik i Forsv rmis n statsl ntts nn k 31 mt hnd disk truss driv kontr ANs ksp md vakth md grns Kystvaktn krh stt lt parag - Dirk grad m, b lig md s art har undrligg sva sv dls åpn disjon var administra rt toratt lvurdring attrrtn AR og lsr, ovr vd rssu t som n rafr old ssjf rutin inm - Dirk arran nd virkso nødk vsn FyLKs R o i lovn r n straff G ing PST n, livvakttjn ygg tiv ldr konghus våkning, r rskon mssi gm asjon tlig dl toratt drso Hans troll, g truss utarb på mht nt st, Kom brdskap til n Forsvart - Hov m ikk sin t, Ettrr samfuommunika Komm Grns Majstts idr lvurd bsøk rkk munal dirkt sjon (DNK r r: drdn vakt unn På Kom mynd ringr knytt så båd nnssik Kong tningstjn ingss hvor dt md all tilgj offntlig - Hov sikkrht har t T NIv ) krh ns Gardn i ight ntral drdn hovdr instan munal brdsoratt FoR t stn nglig sprsonr t til å n i Nord trygg grunnlgg ingss tilgjnglii hovdsak - Konfl rssursr sr Gjnnom som bidra i bindls ntral T- og skap (DSB) -Norg dning nd ht D r und skap iktråd samfun bl oppr KAP (ds g bistan drir sg n i Sør-N r n har n - Konto utgjø rlagt krish r b) dsrssurs om mat å rdd rdningstj md ttt 1sp ssntr org Justisopra åndt NssIKK rt Justisn særlig r dt lokal ivartakl nst liv, mn rill skad tiv ring tmbr - Krimi r som til voldsoffr ALN n bidra funda sn viktig Komm RhT nalom Nord-Norgr vd 2003, sårba nhv kan Forsv så vd r mnt roll båd rstat sorg dpa rht - Krimi søk- og ivrkstt r tid bfin unn har dpartm r t t i dn bfolkning ning art still hndlsr ns IT-tj nalom vd Sta liggr i når dt vil ut i samfunnt ns statlig rdningsakrtmntt nasjo nr sg rt nst ntt sorg Bodø, FRIvILLIG - Krimi opp md undrsøk tiltak som valtning har nal gjldr dring å ns sntr i komm sjonr Hov nalom rdningsakngr Sntr n alltid di sårba Dirktorat vrn ta var flyttin dt ovro b sorga i al unn sorg org fung aln - Politi t skal om komm lsr vnt g, vaku yggin på dn rht om hls varir sjonr n und rdnd r s oppg drdningss Norg Hov rr dirktorat ns utdan valtning tiltak g ha bin n ANI som ring bfol motta i samfu ovrs ull drm unal rlagt r DSB skal drdn ntral ld, miljø rgio nings - Politi t suppl dls annt sasjon, kning nnt vårt ikt ovr ingss n i Sør-N naltsnt md ulykk, viktig ts sikk t dn påføl nødmldin r oprativ blant n komm fysisk tiltak innhnting d rlig krig mn nasjo r R org ligg ntraln særlig - Siviltj unn plikt i r langt risiko faglig tillgg koord rhtstjn 1 janua å gr, raskt Dirk r, katas samfunnsfu annt bidra gnd nalt nivå t til dt offn til rdni nst kraft inrin å gjnn torat stoff må søk- r på Sola, i bistan r 2012 trofr st (PST) til å hindr fra statis nksjonr n vurd g D ny komm - Stat r produ t har tlig ngsb inntrff, dn nk gir omfø d, tkni k, rdni r trådt oppfø unn ns sivilr i Norg r rdsk bst situas andr lt viktig DSB har ngsak n hlh tap mat ktsikk s tjn lgingsansv apn mmlsn bstmm sk jonr, frms bidra uønsk - Syss slik hnd vurdr sannskommun sjonn liv sidn rht apparatt str r på tlig risiko ivrks t aktu d hnd rill vrdi lmannn ttsvaltn KysTv fagmyndig kartl lsn ar 2005 tt lsr samarbidlokalt nivå g til ynlig r i lt organ - Utln - sårbapålggr hatt hovd på lokal gg hvilk r dt brann lsr i på Svalb ing skap RKT hls til ht blant isasjo I 1974 dings - lsikk komm vil kunn påvirhtn frd, tatsl t md t-, n mot rhts nr i Norg mssiguønsk dirktorat ard kris bl skrd dr brannvsn kontor i - Utln unn skrd frivillig nødhjlp i ulykk rht d hnd analys k lokal at slik hnd sosial ulykk Tønsb som r n statlig Norsk Fyrv dings blir som r, sivilfo utlan Sivilfo t (UDI), farlig I t r, lta organ rg nmd samfu lsr I tillg dt rsvars stillr rsvar byggsaks vurdrt sn, Norsk fylks tat isasjo inntrffr,lsr om kan a (UNE nnt ksjon har ca rlig prso skap g r dt bruk, frivillig utdan nr først I r, Ettr ) nll t, komptans mannns bhandlin tatt tilstr Losv 670 ansat dtt md nn at natur tiltak nings ksist til dispo Dt finn plansituas sn t Kystd tilbyr kklig som kan flr organ snt snt rnd s mang far, t bygn hvordan jonr sisjon Norsk r samfu drfo irkto hnsy isasjo bby g, mn komm skap mot r i dag n hrun ksm arbid DSB har r samfu r komm vd Hnvs ingslo ratt n nasjo dr far ggls pl kompbgrns skad nr som dr dt r ffktiv skap nnssik akutt DSB r nnssik unal Komm unn har til i aralplanl bhov flom- n i mdh så rdni n slått flom vn urnsni nal tat Fra 1981 bl krh aksjo tans brann omfa ingn fokus ngstj unn ggin t krhtsopp samm tilgjngli sikkr sjøtra hvi old nn kystfo rr på kstra vakth ng En n til g ng innn ngt n lokalkjnt nst r læring vsn komm nsplikt ovrf t Kystv rvaltn sivilbskyt har så klar juridi nspor g skap b katas skad sk plikt unns rkt t gjnn hovdoppg ing, sjøsik or mind først mann d frivillig yggnd old tlss trof Norgs på Nasjonalt ffktn ffktiv tatt i sn grns ikk slv rt hjlp til om å krh r lovn skap n hn d brann kystso Et viktig llr kris, Komm dn lokal å sikr r til rådigrdningsor r i stand r som ikk tilfllr r å arbi t r I tillg ivarta trans skol nn Kystv vd akutt D to som akutt lm unn ur ht vd ganisasjon g b størst portn til å aksjo dkks d øvrst har rkt Fylksman frivill æring priva urnsni n, som nt i norsk yggr Folk rdni styrin r ldt nsning, nr ns bho n ig organ hjlp bgr ngsop ng innn gsorg t Sørøs nn skal hl årt bidrar tillg r pdrag an i tat Kystd t, Kystv LOs d v skap, isasjo nsr Kystv g t til n samo huma lta stillr ling nn dr Kystvrkt rkt Vst, bær n Kystv irktørn, nitær Fylksmansærlig rdn samfu rkt r makt ksjon urnsr å oppd hovd kraftig Kystvrkt rkt r rssu solidaritts Norsk folk r ttr nnssikkrh utvik ag, fllsoppg Troms nn spill r oppfø innd samo konto hjlp rsr, mnn hindr Finnm organ Midtrdnt lt i fm rt i Ålsuling tsarbid lging r på Rød lindr Norg, ark Rgio isasjo trafik vrn om samfu r sålds n vild skt nivå, vgn n, ksnt nd r Kystvrkt rgionr; klass nnssikkrh sntr liv nn arbidr Kors Norsk raltjnst ning t i fylkn Kystd llr politiutn å diskri mnnskl vdlik utførr hls har så som bind Nordland Kystvrkt ts- al roll som komm irktø rttf hold I tillg n, mynd Form opra ldd sk ovrb minr på ig lidls s- unn har i pådri g finn tiv oppg rdig ightsutøvrn som blant samo nybyg grunn nød, ålt til Rød vr visning r dn mllom sntr s dt rdn gings arbid r nasjo t Kors mang arbid annt ls, planl al innsa rgio tiltak på rgio systmatisk rdni flr arbid nalit lostj tsn i nal atom lokal rsp r i fiskh ggin ngstj nst t, ras, frivillig i Norg naltfylkt nr g n, kt lokal Fylkskom nst, rligion, vd krisr ulykksbr myndight organ fyrtj statlig r som r t isasjo drifts-, sosial nst rgio munn r nr som alvorligr katastrofdskapn Fylksman n nn nal plan rgional gjør viktig r i frds nn at samfu planm tid som rt å nnssikkrh r ttr dt rgn yndig plansårba ikk r s som bygn ht har rhtsanaly t, vnt norm ingslo alrisik sr Non ult spsifi rt vn Dt o kt utarb flom fylkskom kan skrd vær tma idls mun r har plan, risiko i tillg r - g gn fylk sgol ll i r 0 prson ET har ca Ettr RSVAR 0 svart LUFTFO soldatr luft liktig rs til gr rdus Dt russisk rt vrnp ndrin, inklud skal luftsvart rkk andr n tjnst svart mn mgå n stor flåtr luft srt i fir ET svarsr i tillgg gjnno Dt russisk ca 1000 n, n r organi ll, ttr tr SJØFORSVAR prson st marin åtn, Stillhsflåt dn Kaspisk kapasi kampkapasit ruktur Dn russisk Gnralobr ; Nordfl fly md i basst flåtn nd r flotilj 0, lds Baltisk 2001, rr 1793 kommandr mindr tn, dn dispon rt 1 juni r cirka Øvrst zh bl tabl don har NDOEN Svarthsflå prsonll hlikoptr Zlin, 8 støtt) r i Voron inburg mmandon Romkomman n Antall Vysotsky taktisk ROMKOMMA mot dr flotilj Hovdkvart r i Ekatr romko ir ll isk, 45 angrp Alxan t Vst: Vladim kvart stratg raktt orsvart (BMD) Dn russisk prson rovsk rdistrik tr (12 Admiral : Hovd dkk Khaba Militæ i ca r Sntr annsbå nu t k sk missilf bstår kvart -na-do romfart rdistrik 65 undrv å ovrvå Militæ dt ballisti id om t Øst: Hovd kvartr i Rostov mandon rskip ntr rt samarb dl rdistrik 1 hanga implm rt-sivilt Militæ intgrrt t Sør: Hovd transportkom Russland, militæ md å bli n rdistrik 6 kryssr (ng: Militæ kvartr rt yr llr r i frd har mmandon r hovd andon mn r fly 18 dstro startn Moskva mmandon luft- romko tr komm svarsr r at vd non tilførsl Romko n 8 frgat rttd and) ttr n i Moskva langdistans hadd knapt 008 Dt innba tr mst modrfm dn nyopp Dfnc Comm 47 korvt y slv d n Gnralstabalmajor Olg Luftsvart ac jfartø i priod iod var Arosp c inn undr hovdsaklig 33 patrul ntpr Gnr hlikoptr dirkt bstår ipr spac Dfn bl ldt dvs prsid Flyparkn lggs 53 minsv ld Aro usrt i Mdv mmandon gaml r, fartøy Romko så skal r), introd tllitt år 39 amfibi flyn nko, som kkfartøy llig utg Nordflåtn unikasjonssa Ostap ri 249 listi tt inngår sfly (i skj r 24 komm satllitt, typr; rdistrik angrp hovdkvart anskcommand don oprr tnings militæ har sitt i ttrr llittr 320+ Su-24 mman i Murm r, vstlig 1984 åtn usrt dt rundt Romko tllitt Nordfl usrt i introd gssat Undr isk sjonssa y, introd introdusrt i flåtn basr sprdt d stratg 4 varslin r 1974 transportfly, 27 niga kampfl y, tr Dn Baltisk, md mindr satllit hovdkvart 241 Su-25 4 gnrasjons y sjons kampfl hovdbasn morsk har sitt 2 krypto santn Su-27 Svro åtn r 4 gnra i 1982 flåtn shno-d stadt m 300+ Nordfl ENE: Tkst usrt Baltisk Vozdu r 9 Fulcru : Nan Produsrt bas i Krohn hsflåtn distriktt (VDV: ca 40 % ÅRNE STYRK tn Dn ptor, introd diss C Johns Folk 226 MiG-2 så n Svart intrc annsbå DE LUFTB luftbårn styrknsoldatr, hvor soldatr i i Forsv sk), tad, undrv tt inngår lasr basr Foxhound 1983 gsprosjktrgt lvtid ar Idé Kathinka grad (Baltiy rdistrik nisrin tn D russisk ca at antall vrvd luftbårn L Rinvi grafis i Kalinin sørlig militæ t MiG-31/31BM Nan modr hsflå få ln mns bstår mål D C Johns plassr k mg k dn n 218 dt n Svart gr stor Voiska) vil kunn Lars st årn, r så n r t uttalt 80% innn 2016 Flotilj tyrkn, ivnin tad / Undr flotilj A Rn nærm Dt lig Jagrflyn ortfly Bay, Dt g: punk Trykk Kaspisk mot skaya Bay isk missils vrvd an innaya t&pri md så i d : RK - transp dn kk vær opp md d stratg Grafi kapasittn sstillnd t Karant krigsskip i Strltr i Astrakhan, n sk g bomb manglnd VDV skal r påvirk rn styrkn tilfrd kvart Svastopol ukrainsk fungr r, samm i minst grad oppgradrin finansiring, pilotr fra sitt hovd n md styrkn d luftbå n til n n som samm h har bhovt chkala annt får r n ovrgang Manglnd utdanning Stillhsflåt stor Kaspisk Makha svarsgrn mn Blant prkært så hr, kklig på dt frmfo ttr i skapt n tt inngår r mr ringr sks utilstr 20 årn har kapasi militærdistrik Tapt svarsr nsstrukturn, dt and hold tid ostok yttrlig n har vkkr vdlik divisjo r i Vladiv d nst svar i vår dt østlig var n bhold Imidlrtid nå oppsatt md kortdistans fall Undr r til nds luft ia i 2008 hovdkvart Sovjts struktur asitt divisjon Strla-10 har sitt rt Russla brigad mot Gorg Flåtn r hvr md 9K35 systmr, gn luftkap bl ovrfø utdring dagr i krign md så yn har blant annt mnt, utstyrt VDV SAM n kampfl opp fly på fm mn nsrgi marin r D flst gr som Igla mobil nr Å stt luftvr 2011, 11:27 Dn russisk r, 9K38 rasjon luftbårn nkano E TROPPER ilitær dlin ilitært i sluttn sjøop ing D SAM systm ZU-23-2 luftvr nov param utrdn støtt MILITÆR n rkk param kommando t 116 fly md Shama Antall undr ir atisk r tt svarts PARA r autom rtmn i rr tsat ptr ant Vladim har i tillgg ttr i pasitt til luft dlt alløytn Russland fra Forsvarsdpa vart dispon 190 hliko flr kapasi hlikoptrka Gnr sjøs blant annt tr lds ttn inngår ikk styrs ca , vaktn apasit styrkn luftstø kampk ll r l grns dar Krai) prson til flåtn, Krasno Dn fødra kr ll, bstår I tillgg ossiysk 0 prson iksstyr vart: Avdlingr: Division (Novor ) Innnr tsstyrkr Ca 9500 Sjøs 0 n l sikkrh infantrit: 7th Airbor n Division (Pskov vo) Fødra tlssstyrkr Marin ll, i rsrv l bskyt 4000 prson soldatr s 76th Airbor n Division (Ivano Fødra spsial + : Ca 2000 (Tula) nstyrkr skal ta ka) 98th Airbor n Division Jrnba båtflåt unikasjonskystsvart ovsk) sks r nt (Kubin l komm nds atomu klassn uksjon 106th Airborn Brigad (Ulyan Fødra Russla c Rgim Bory konstr byrår g naissan asjons nisrin va) ubåtr spsial md vrft 31st Airbor l Forcs Rcon inm En modr md ått ny Kontraktr nt (Mosk l byråt gnt i 45th Spcia unications Rgim Dt fødra innn 2020, Yasn-klassn rublr bl undrt skal t r Kuzntsov vil 38th Comm ny ubåtr llig manda 280 million rt Admiral årn, : i r vrdt 0, inklud rskipt RING styrkr (md skj gionr d nst dsign r i drift ca mn har sks 2011 Hangdlikhold 2012 d land/r DEPLOYE HÆREN: hærn tllr igjn komm dsmbr i Vst tnd har i april ldls) i følgn govina, når dt svarsr dlt inn å m omfat Russland llig n skip Dn russisk Gjnnom -Hrc Sør (HQ gjnno r nå uktn, skj modr Bosnia mn virkr liktig til fir, rinburg), som t ia, Adnb rsr undr va, ussland, vrnp non tr blitt frmstå (HQ Jkat D russisk ia, Hvitr DR Kongo, Gorg ttr sva vdls, md stn, Moldo a, kov 018 Armn militærdistrik burg), Sntr Khabarovsk) ns fokus, Midtø tn, nittsh dr Postni dr Libria Ptrs marin istan, Ukrain Alxan Øst (HQ suvr Elfnbnskys Kirgisistan, (HQ St fra (hrun t å nu) alobrst Dn russisk r oppdrag Syria, Tadsjik stan, -na-do t Gnr Sudan, langt hjmm n vil tstmst Kasakh Rostov lds vær kystnæ oppdrag llr trukk Sør-Sudan, Stillhsflåt ttr Srbia, på lagr d størst trolig bakkstyrkn åtn gnr md kapasi Nordfl hara tn nr: flåtr, stridvo n rkn) Vst-Sa Stridsv viktigst vil Svarthsflå dn ubåtpa AIFV, airbor r ovr varts ig tank på I tillgg tøy (ng: vær sjøs n Samtid spsilt md vil mått rikjør jonr, n fartøy flåtn Når d infant tilbak + tilbak modr t opras rn pansr vhicl): 7360 llr trukkt Dn kaspisk ringr fra Iran ll Luftbå g færr rd prson vær viktigs sus-rgionn ill utd fightin på lagr var md Kauka potns APC, armou infantry ca 8500 AIFV urolig kap s t sjøs utstyr mr r rtøy (ng: s n I tillgg ollkjø vil vi trolig vær på t tilbak mr modr r ovr rn multir trukk Luftbå omstillingnno mindr fartøy, lagr llr rådr APC på pr, carrir): ika mm) nærom skipsty r ca 6000 its, Gvozd 2A65) Russlands I tillgg i på (Haub fokus på artillr D-30, 152mm Artillri: 550 (122m taut (taut): vn Artillri slvdr r 4050 t tilbak I tillgg trukk lagr llr gnno Norg s r Forsva rvink Folk Borchg srt ntura : Produ Bon ivning Harald k mg &prikk Tkst: grafis Idé ad / punkt k Johnst Nan C Trykk: RK Grafis årsbrtn ng 2012 Folk Forsvar 13

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Solid økning etter krisen

Solid økning etter krisen STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 20 12. juni 2013 Tma: trning og livsstil Klart for byfst I dag startr byfstn i Lillstrøm. Robrt Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandbrg sr

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Nå skal vi jobbe med kvalitet SIDE 4

Nå skal vi jobbe med kvalitet SIDE 4 B-blad Rturadrss Fagorbundt Postbos 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo I N FORMASJONSBLAD TI L TI LLITSALGTE NOEMBER N R. 7 07 ÅRGANG 5 Nå sal v jobb md valtt SIDE 4 I dtt nummr: Når lønna utblr...................

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring MAGASI FOR STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM R 2 2012 47. ÅRGAG Trj St Edvards blir psjoist Haraldsplass iakoal Høgskol Haraldsplass iakoal Sykhus Gars Ugdomsstr Str for Livsmstrig Solli Sykhus 2 Haraldsplass

Detaljer

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styts åsbtning fo 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) n landsomfattnd mdlmsoganisasjon fo foning,

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

Norsk Organisasjon for Rullebrett

Norsk Organisasjon for Rullebrett Når På skoln lærr man om "dn fjrd statsmakt": Mdia. Jg skal kort si litt om Avisr. Dt finns hovdsaklig to typr Avisr. Tabloid-Avisr, og, la mg kall dt, fagavisr. Tabloid Avisn r d som stort stt vil skriv

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer