flygelederen Straffet for å gjøre jobben? Avinor anker historisk Slettefjell-dom til Høyesterett. SIDE 8-12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "flygelederen Straffet for å gjøre jobben? Avinor anker historisk Slettefjell-dom til Høyesterett. SIDE 8-12"

Transkript

1 årsmøte: Ikke lenger formann SIDE 17 avgifter: O Learys strupetak SIDE 24 spilltest: flygeleding på ipad SIDE 28 baksiden: brev fra sumpen SIDE 32 flygelederen 1 13 Straffet for å gjøre jobben? Avinor anker historisk Slettefjell-dom til Høyesterett. SIDE 8-12

2 ÅRSMØTE: Ikke lenger formann SIDE 17 AVGIFTER: O Learys strupetak SIDE 24 flygelederen SPILLTEST: Flygeleding på ipad SIDE 28 BAKSIDEN: Brev fra Sumpen SIDE Straffet for å gjøre jobben? Avinor anker historisk Slettefjell-dom til Høyesterett. SIDE 8-12 lederen FOTO: ØRJAN MADSEN/VARDEN/SCANPIX/POOL flygelederen Nummer 1 mars 2013 ÅrgANg 41 Heri opptatt NFF-Nytt Ansvarlig redaktør: Andreas Lien røe redaktør: Tor Hogne Paulsen Layout: Frode Antonsen Trykk: grøset Innlegg, tips og henvendelser vedrørende distribusjon sendes til: Flygelederen v/andreas Lien røe Øvre Vikane Hetlevik e-post: NORSK FLYGELEDERFORENING NORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION Norsk Flygelederforening Norwegian Air Traffic Controllers Association Pb. 141, 1330 Fornebu Telefon: Telefaks: e-post: e-post: NFFs styre robert gjønnes Olav Aadal Kathrine Nerem Bendik Heggelund Tom-Snorre Skaret Sverre Ivar elsbak Carl Henrik r. Haugen Aslak Tollefsen Anders Forseth leder 1. nestleder 2. nestleder sekretær kasserer 1. styremedlem 2. styremedlem 1. varamedlem 2. varamedlem Viktig prinsippsak 40 år har gått siden NFFs spede begynnelse. Fra å være en ubetydelig organisasjon for en nærmest ukjent faggruppe, har den i raskt tempo steget frem til hva den er i dag; en betydelig autoritet i både norsk og internasjonal luftfart. Dette er dog ikke en status som har kommet rekende på en fjøl; foreningen har møtt og overvunnet kontinuerlige utfordringer. Det arbeides fremdeles hardt på mange fronter, og nye problemstillinger og vanskelige saker dukker stadig opp. For oss som jobber med flysikkerhet til daglig er det ytterst sjeldent at vi er i tvil om hvilke regler som gjelder i en gitt situasjon. Små feil kan få store konsekvenser, og regelverket og dets grenser en viktige bærebjelker i vårt virke. Denne vinteren ble Avinor dømt i den påfølgende erstatningssaken etter Slettefjellulykken. Selv om Avinor ikke var ansvarlig for flyvningen i ikke-kontrollert luftrom, ble de likevel dømt i Borgarting lagmansrett fordi de under gitte forutsetninger kunne ha ytt mer assistanse. Retten har lagt mer vekt på hva lufttrafikktjenesten kanskje kunne ha gjort enn sumpen gary clark hva fartøysjefen, som hadde det fulle ansvaret, faktisk gjorde. For mange har dommen vakt stor undring og overraskelse, og dersom den blir stående kan den rokke ved grunnfjellet innen norsk flysikring. Avinor har anket saken, og uansett utfall er dette en sak som vil vekke oppmerksomhet og kan sette presedens langt utover vårt virkeområde. I FUs hjørne konkluderes det med at vi i Norge har et fungerende Just Culture system enn så lenge. I Italia er de ikke like heldige, noe flygelederne som jobbet under Cagliari-ulykken fikk oppleve. De utøvde sin tjeneste helt og holdent innenfor rammene nedfelt i internasjonalt regelverk, men ble likevel begge dømt til fengselstraff. Det har tatt mangfoldige år med internasjonalt samarbeid å bygge opp Just Culture-systemet til det nivået det er i dag. Det er dog et fint avstemmet reisverk, og det kan lett falle sammen. Det holder med en enkelt sak, hvor vårt kompliserte regelverk møter et rigid rettsvesen som først og fremst er ute etter å fordele skyld. Er dette fremtiden? Og hvem tør være med inn i den? Webmaster: Jens Petter Kåven redaksjonen avsluttet 19. mars 2013 ISSN (Trykt utgave) ISSN X (Elektronisk utgave) FACEBOOK.COM/DINGDUCK

3 innhold Anker Slettefjell-dommen Avinor vil ha avgjørelse i Høysterett. 13 Tiltak iverksatt Etter Arbeidstilsynets rapport fra Røyken. 15 Alt under kontroll Historien om Norsk Flygelederforening. 16 Gjønnes siste NFF-formann og første NFF-leder. 18 Negative M-ADS Overvåkning i Nordsjøen faller bort. 20 Bli med inn i fjellet Norges største lufttrafikkenhet. 22 Økt kapasitet og sikkerhet Island innfører nytt system. 24 Billigsjefens pengekrav O Leary på Luftfartskonferansen. 25 Trygghet i værdata Vær og vind med Marit. 26 Solid utdanning Flygelederelevene i USA jobber hardt. 28 Flygeleder på brett Vi tester flygelederspill på ipad. 30 Viktig rapportering Faglig Utvalg forklarer hvorfor. 32 At det går and... Sumpen-Gary om skummel flytur Både tingretten og Havarikommisjonen har tidligere lagt til grunn at fartøysjefens egne forhold var avgjørende for det tragiske utfallet. Det sier seg selv at det er prinsipielt viktig for Avinor og for leveransen av lufttrafikktjenesten å få en endelig avklaring på rettstilstanden. Anders Kirsebom, konstituert flysikringsdirektør

4 det store bildet «Leif Viking» (LN-MOU) takser her inn til terminalen på Fornebu etter å ha landet på rullebane 06 i Denne utgaven av DC-8 hadde 194 seter og tre store tv-skjermer for visning av filmer, noe som var uvanlig på denne tiden. FOTO: HANS-PETTER NERGÅRD 4 flygelederen 1 13

5 5

6 lederen har ordet Å arbeide sammen er suksess Etter å ha tilbakelagt et langt 2012, har vi nå startet på 2013 hvor vi stiller med friskt mot og er fullpakket med energi. Det trenger vi! I løpet av 2013 er det en hel rekke elementer som kommer til å berøre oss flygeledere på mange forskjellige måter. I en organisasjon som settes på mange prøver over en relativt kort tidsperiode (så vel som over en lang periode på nesten 40 år med ressursutfordringer), er det viktig at man legger til rette for suksess hva gjelder gjennomføringsevne, samarbeid og utvikling. Dette gjelder i en fagforeningsorganisasjon så vel som i et selskap som Avinor. Har man ikke de grunnleggende mekanismer og prinsipper på plass og godt fundamentert, får man en dysfunksjonell organisasjon med de følgene det gir. Det er mange veier til Rom, uttalte noen for en del år siden. «There are many ways to skin a cat» har også blitt uttalt i tilsvarende sammenhenger. Og det er mange veier til mål. Det som er sikkert, er at noen er å foretrekke fremfor andre. viktig rolle for utviklingen av offentlig sektor. Dette mener jeg vil være enda mer fremtredende og viktig for den private og «halvprivate» sektoren. I den anledning synes jeg det er verdt å sitere følgende fra boken: «Et av særtrekkene ved en profesjon er at den bygger på en ideologi som motiverer mer til å gjøre en god jobb enn å oppnå økonomiske fordeler, og den har større fokus på kvalitet enn økonomi.». Å reflektere rundt hva verdibasert ledelse kan gi mener jeg er nødvendig. Jeg tror at dette kan avsløre skjulte verdier i virksomheten. Og et sunt verdifokus skaper: Ansvarlighet Forberedelse til «det uventede» Fleksibilitet Eierforhold til eget arbeid Meningsfylt arbeid Yrkesstolthet Etter min oppfatning er det i dag mye mer ensidig fokus i den private/halvprivate sektoren på driftens kosteffektivitet og mindre kostnadseffektiv. Jeg er veldig enig med Busch i at man når målet bedre med en ideologi som motiverer gjennom jobben som gjøres, enn ved kun å fokusere på selve målet. I stedet for i enhver sammenheng å styre fagfolk etter del- og hovedmål basert på en bunnlinje, bør man i mye større grad legge til rette for en verdibasert ledelse og kultur i bedriften, hvor man gjennom samarbeid, kommunikasjon og medbestemmelse ser verdien av det man sammen produserer. Ved kun å styre fagfolk etter økonomi, mener jeg man som arbeidsgiver vil være med på å pulverisere yrkesstoltheten til den respektive ansatte, samtidig som man kan stå i fare for å pulverisere selve organisasjonen. Som tidligere nevnt er det mange veier til Rom. Hvorfor velge den mest kronglete det enkle viser seg ofte å være det beste! Jeg får si som Henry Ford sa i flere sammenhenger: Å spørre «Hvem skal være sjef?» er som I stedet for i enhver sammenheng å styre fagfolk etter del- og hovedmål basert på en bunnlinje bør man i mye større grad legge til rette for en verdibasert ledelse og kultur i bedriften, hvor man gjennom samarbeid, kommunikasjon og medbestemmelse ser verdien av det man sammen produserer. I bunn og grunn er det svært ofte i det daglige livet så vel som i det profesjonelle snakk om sunn fornuft, veloppdragenhet og sunne verdier. Dette med verdibasert ledelse er det mange som har meninger om. Det er interessant. Hva er egentlig verdibasert ledelse? I 2007 beskrev Einar Aadland, førsteamanuensis og studieleder ved Diakonhjemmet høgskole, det slik: Verdibasert ledelse er å utvikle ny organisatorisk praksis basert på økt moralsk sensitivitet ved anvendelse av bevisstgjørende og meningsskapende refleksjonsprosesser over egen praksis. Økonomiprofessor Tor Busch kom høsten 2012 ut med en bok som tar for seg verdibasert ledelse i offentlig sektor. Her tar han til orde for at verdibasert ledelse på nytt, i årene som kommer, vil spille en økonomi kontra helheten, enn i den offentlige. I noen organisasjoner er dette uproblematisk og sikkert veldig logisk. Men i organisasjoner hvor man forvalter sikkerhet og både har et betydelig samfunnsansvar og et «sektorpolitisk ansvar», mener jeg det er nødvendig for alle aktører å ta inn over seg at for å nå målene trenger man en helhet i den bedriftskulturen man etablerer. Det har i en årrekke vært fokus på balansert målstyring, målkort og andre «populistiske mekanismer» som skal stimulere til øket produktivitet og «stå påvilje» hos den enkelte ansatte spesielt på ledersiden. Jeg mener at konsekvensen av dette er at man får et overbyråkratisert produksjonssystem. Produksjonen blir dermed mindre effektiv og gjennom dette å spørre «Hvem skal synge tenor i kvartetten?» Det bør selvfølgelig den som kan synge tenor. Dette leder meg videre til en av Lee Iacoccas mange siterte utspill: Ledelse er ikke noe annet enn å motivere andre mennesker. Konklusjonen min blir da den samme som Henry Ford kom til ved en anledning: Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å arbeide sammen er suksess. 6 flygelederen 1 13

7 KROPPSSKANNING: Samferdselsdepartementet har i disse dager adoptert et nytt felleseuropeisk regelverk. De nye reglene åpner for at kroppsskanning kan tas i bruk i sikkerhetskontrollen ved norske lufthavner. Skanningen skal gi kjønnsnøytrale bilder og skal ikke avsløre kroppskonturer. Det er opp til Avinor og de andre lufthavnoperatørene å avgjøre om man vil ta i bruk den nye teknologien. Kilde: Samferdselsdepartementet. NATCON: Fremtiden for dagens ATM-system er usikker. Implementering av et eventuelt nytt system påvirker avgjørelsene som skal taes i Operativt konsept. FOTO: Gaute Bruvik/Avinor Utsetter beslutninger om operativt konsept robert gjønnes leder NFF I programstyremøtet for Operativt konsept og nytt ATM-system den 11/3 har Avinor besluttet å utsette avgjørelsen om valg av Operativt konsept for ACC, APP og TWR. Flysikringsdirektør Anders Kirsebom kan fortelle at det er flere grunner til avgjørelsen. Vi har fått tydelig bilde av hvor sterke sammenhengene er mellom de store prosjektene i programmet, operativt konsept, FAS (Future ATM System) og Natcon roadmap. Mens vi tidligere planla å ta beslutningene etter hverandre, ser vi at vi er nødt til å gjøre en samlet vurdering av helheten, sier Kirsebom. Avinor jobber nå for å anskaffe nytt ATM-system, og særlig dette prosjektets framdrift er avgjørende for beslutningen. For eksempel vil valg av operative konsepter være avgjørende for hvordan vi skal gå fram i anskaffelsen av nytt ATM-system, samtidig som implementeringsplan for nytt ATM-system spiller inn på når og hvordan nye operative konsepter for TWR, APP og ACC kan implementeres, forklarer Kirsebom. Flysikringsdirektøren er opptatt av at de menneskelige aspektene ved avgjørelsene ivaretaes: En viktig del av et samlet beslutningsgrunnlag vil dreie seg vilkårene for hver enkelt medarbeider. Det er gjort et grundig arbeid for å fastsette hvordan omstillingene skal håndteres på HR-siden. Vi ønsker å forankre disse vurderingene godt før vi fatter endelige beslutninger, slik at hver enkelt medarbeider vil vite hva de kommende beslutningene vil bety for ham eller henne, sier Kirsebom. Flysikringsdirektøren er trygg på videre fremdrift: Jeg vil understreke at vi utsetter ikke programmet som helhet. Videre utvikling og detaljering i både Operativt konsept, SNAP og Natcon roadmap og FAS fortsetter for fullt. Tekst: ANDREAS LIEN RØE 7

8 Dom skaper forvirring Regelverk innen luftfarten er et omfattende felt som det kan være vanskelig for utenforstående å sette seg inn i også for jurister. slettefjell-dommen To motstridende dommer fra rettsvesenet indikerer dette. En mulig ankesak er svært viktig prinsipielt sett for norske flygeledere. En flyulykke forårsakes sjelden av en enkeltstående hendelse, men av en kjede av flere uheldige omstendigheter. Tragedien omkring en flyulykke er ikke vanskelig å forstå. Det er menneskelig å lete etter forklaringer og fordele skyld. Det er derfor relativt enkelt å være etterpåklok og si hva som kunne ha vært gjort og når, for at utfallet skulle blitt annerledes. I denne saken oppstår det i ettertid en del prinsipielle spørsmål. Hvor skal grensen gå for hva lufttrafikktjenesten er ansvarlig for og hva som er flygers eget ansvar? Sammenslåtte sektorer. Både Havarikommisjonen og rettsapparatet retter kritikk mot vakthavende flygeleder i denne saken. Piloten gjorde flere forsøk på å kalle opp flygeleder. Overliggende sektor, Farris, var mot interne instrukser slått sammen med andre sektorer på grunn av forventet lav trafikkbelastning. Flygeren oppnådde ikke kontakt fordi flygelederen ikke monitorerte den aktuelle radiomottakeren for området flyet befant seg. Flygeleder ble av andre fly i området gjort oppmerksom på at noen forsøkte å få kontakt. Han oppfattet ikke at situasjonen kunne være alvorlig, og hadde ingen trafikkinformasjon eller annen informasjon å gi piloten. Ukontrollert luftrom. Det forulykkede flyet hadde stått i vinteropplag ved Notodden, og skulle flys tilbake til Fornebu hvor det hørte hjemme. Piloten som fløy var lite kjent i området, og været ble dårligere utover dagen. Værinformasjon ble innhentet av piloten på morgenen, men flygningen fant først sted flere timer senere. Det ble ikke levert reiseplan for turen, og heller ikke laget noen operativ flygeplan. Flygningen foregikk i ukontrollert luftrom (G-luftrom). Notodden tårn (informasjonstjeneste) var stengt i perioden. Piloten hadde flere muligheter til å nødlande eller snu, men valgte likevel å fortsette. Det ble ikke satt kode for nød eller kommunikasjonsproblemer i flyets transponder. Piloten erklærte ikke en nødsituasjon, og benyttet seg ikke av nødfrekvensen. Tapte i lagmannsretten. Til forskjell fra dommen i tingretten legger ikke lagmannsretten vekt på pilotens egne vurderinger før ulykken. Lagmannsretten har Vil skape forvirring. At lagmannsretten i dette tilfellet legger alt ansvar for sikkerheten over på flygeleder, uten hensyn til fartøysjefens egne vurderinger og uavhengig av hvilken luftromsklasse flyet befant seg i, er særdeles urimelig. Dersom denne dommen blir stående, vil den skape stor forvirring om ansvarsfakta Slettefjell-dommen 3 Et sjøfly av typen Cessna 180H styrtet 4. mai 2003 på Slettefjell i nærheten av Notodden. 3 En person omkom. 3 Det ble av de etterlatte reist sivilt søksmål i 2009 mot Avinor AS med krav om erstatning. 3 Tingretten avsa dommen i 2011, og Avinor ble frifunnet. 3 Saken ble anket til lagmannsretten. 3 Borgarting lagmannsrett behandlet saken på nytt, og i desember 2012 ble dommen fra tingretten omgjort. Avinor ble dømt til å betale erstatning og saksomkostninger. 3 Saken er nå anket til Høyesterett. kommet frem til at det foreligger årsakssammenheng mellom manglende radiokontakt og ulykken. Retten mener at ulykken ikke ville ha funnet sted dersom fartøysjefen hadde fått bistand fra flygeleder. Dommen innebærer at Avinor er holdt ansvarlig for en flyulykke, og det i et luftrom der det ikke ytes lufttrafikktjeneste. Det er første gang dette skjer i Norge. Dommen fra lagmannsretten sier lite om hva flygeleder kunne ha gjort for å avverge ulykken. Da Notodden var stengt og lufttrafikktjenesten ikke er i besittelse av værradar eller annet meteorologisk utstyr, hadde ikke flygeleder mer informasjon om været enn hva piloten selv kunne tilegne seg. Det er heller ikke forventet at flygeledere ved kontrollsentralene skal være kjent med all topografi i sitt område. Dette er ikke-kontrollert luftrom hvor det er forventet at flygning i lav høyde skal foregå visuelt. I dette tilfellet er det usannsynlig at flygeleder kunne ha advart om terreng eller forklart geografiske kjennemerker som piloten ville hatt nytte av. Dommen legger også opp til at dersom fartøysjefen hadde oppnådd kontakt og fått bistand, ville saksøker fortsatt stå sterkt i en rettssak. Dette fordi det legges vekt på bruddet på interninstruksen om å slå sammen sektorene på Røyken. Lagmannsretten omgjør forrige dom, og sier nå i tillegg at det uansett kan foreligge ansvarsgrunnlag selv om det ikke er direkte årsakssammenheng. Ulikt luftrom ulike regler. Hvordan skal man så tolke rettens beskrivelse og tilegnelse av ansvar overfor norske flygeledere? Når, hvor og for hvem er vi ansvarlige? Lagmannsretten fastslår at flygeledere i henhold til luftfartsloven skal bidra til økt flysikkerhet, og at det ikke ble gjort i dette tilfellet. Luftfartsloven er brutt ned i forskrifter som nærmere angir premissene for lufttrafikktjeneste. Avinor tilbyr i Norge lufttrafikktjeneste i kontrollert luftrom. Det finnes klare premisser som følge av hvor man velger å fly, hva som leveres av tjeneste. Reglene som gjelder for kontrollert luftrom er ikke de samme som i ikke-kontrollert G-luftrom. Hele hensikten med luftromsklassifisering er nettopp å definere forskjellige tjenestetilbud og regler. 8 flygelederen 1 13

9 forhold knyttet til luftfarten i Norge. Tolkningen som lagmannsretten nå tilegner seg bryter med gjeldende praksis og hva Avinor, Luftfartstilsynet og Statens Havarikommisjon for Transport forholder seg til. Den er også i strid med ICAO og internasjonal forståelse av G-luftrom, noe som kan skape problemer for internasjonale forordninger som allerede er innført og skal innføres i norsk rett. Dersom man pålegges å tilby et like godt tilbud i ikkekontrollert luftrom som ellers, kreves det en enorm øking av bemanningen. Med tanke på dagens anstrengte bemanningssituasjon er nok ikke dette mulig og heller ikke ønskelig. «Men det er etter rettens syn tilstrekkelig til å konstatere ansvarsgrunnlag i saken her at handlingene eller unnlatelsene som kan bebreides Avinor som uaktsomme eller uforsvarlig, er egnet til å fremkalle en slik skade som er skjedd eller en annen skade med tilknytning til behov for assistanse fra flykontrollen. Er de egnet til det, ville vilkårene om ansvarsgrunnlag isolert sett vært oppfylt selv om skadeevnen i det konkrete tilfellet ikke hadde materialisert seg på en slik måte at kravet om årsakssammenheng med ulykken var oppfylt, ( )». Skjerpede krav? Hvordan kan en tjenesteyter som Avinor beskytte seg mot slike søksmål? Skal alle flygninger i G-luftrom måtte levere reiseplan? Dette vil uansett ikke kunne avverge ulykker underveis, men muligens gjøre at søk- og redningsarbeid kommer i gang på et tidligere tidspunkt. Kanskje må juristene på banen. Det ikke-kontrollerte luftrommet eies av staten Norge, og regler for bruk er definert og forvaltes av Luftfartstilsynet. Skal PILOTENS ANSVAR: Norske og internasjonale lufttrafikkregler er klare på ansvarsforhold ved flygning i ikke-kontrollert luft. Det var i dette området den fatale ulykken skjedde i FOTO: ANDERS PRESTERUD SAMMENSLÅTT: På grunn av lav trafikkbelastning var overliggende sektorer ved Oslo kontrollsentral slått sammen på tross av interne instrukser. Dette ble vektlagt i lagmanssretten. FOTO: ANDERS FORSETH man stille krav til en kontrakt for hver flygning i ikkekontrollert luftrom som sier at alt ansvar for en slik flygning ligger hos fartøysjef? Avinor «eier» ikke dette luftrommet, og kan ikke stille krav til pilotene som benytter det. Dette er det Luftfartstilsynet som kan. Selv om Avinor er utpekt som tjenesteleverandør, kan man ikke stå ansvarlig for alle faktorer innenfor flysikkerhet. Det er viktig å ha et godt regelverk i bunn, og at alle aktører i bransjen vet hva de selv er ansvarlige for. Nå som vi har fått to motstridende dommer blir det interessant å se om Høyesterett godtar anken, og hva utfallet blir denne gangen. Tekst: KATRINE NEREM 9

10 Havarikommisjonens rapport tilsidesatt Dommen fra lagmannsretten tilsidesetter i stor grad rapporten fra Statens Havarikommisjon for Transport (SHT). «Havarikommisjonen mener ulykken skjedde etter at fartøysjefen tapte kontroll over flyet på grunn av vertigo etter å ha fløyet VFR under instrumentforhold. Øvrige årsaksfaktorer ansees å være liten kjennskap til området som skulle overflys, lang tid siden siste flyging og ensidig flygererfaring.» At domstolene her i stor grad ignorerer en rapport fra SHT som er en uavhengig og offentlig kommisjon opprettet for å avklare årsaker til ulykker er oppsiktsvekkende. Operativ luftfart møter påtalemakten De senere årene har flere rettssaker vist en manglende forståelse for lufttrafikkregelverk og -prosedyrer i det norske rettssystemet. Kan man gjøre jobben sin prikkfritt, og likevel havne i trøbbel? LOvverk Flygelederne i saken i Cagliari fikk tre år i fengsel. Dette skjedde i Italia, og leserne er kanskje ikke så overrasket over at rettsapparatet der reagerte kraftig og med lite hensyn til «Just Culture» eller andre prinsipper sivil luftfart ønsker å følge. Mange husker at «ground»-flygeleder ble fengslet etter Linate-ulykken, uten ha opptrådt uaktsomt. Flygeleder i Cagliari jobbet for det italienske luftforsvaret, og et resultat av rettssaken var at de innførte forbud mot visuelle innflygninger for sivile fly til flyplasser der luftforsvaret leverte flygeledertjenester. Årsak: Flygeleder hadde fulgt reglene i DOC 4444 for visuell innflygning til punkt og prikke. Faktisk mer enn 4444 krever. Flygeleder var likevel ikke immun mot straffeforfølgelse i etterkant. Ærlighet varer lengst? Innen ATM-faget har det oftest vært slik at operativt personale har vært beskyttet mot straffeforfølgelse i etterkant av en ulykke, såfremt man ikke har utvist grov uaktsomhet eller overlegg. Flygeledere har således i ettertid kunnet uttale seg fritt til Havarikommisjonen og interne undersøkere uten særlig frykt for å havne i en rettssal. Dette selv om man etter ulykken tror det var ting man kunne ha gjort bedre; rett og slett vært åpen om hva som ble gjort og ikke. Vi bor i et sivilisert land, og fokus er kun på å bedre sikkerheten innen luftfarten, eller? Flygeledere og piloter har alltid blitt anbefalt av de som mener noe om slikt, at de også bør forklare seg for politiet, men kanskje ved behov utelate de av egne handlinger man mistenker politiet kan finne kritikkverdige. Dette selv om de kanskje ikke oppfyller en normal forståelse av «grov uaktsomhet». Man har med god grunn vært skeptisk til kompetansenivået vedrørende luftfart hos politi og påtalemyndigheter, og fryktet å bli feiltolket. Er det så i 2013 fortsatt klokt å forklare seg for politiet? Dømt før endelig rapport forelå. Man må ikke glemme at ansatte i politiet skal finne ut hvem som skal mistenkes for lovbrudd, og til en viss grad måles de på hvor mange lovbrytere de får siktet hvert år. Politiet legger også ofte vekt på vitneprov fra øyenvitner. Disse observasjonene er ikke alltid nøytrale, og som mange havarietterforskninger har vist: De er notorisk unøyaktige. Her skiller innstillingen seg voldsomt fra Havarikommisjonen som kun jobber for å finne årsak, for med dette å kunne avverge nye hendelser og ulykker. Denne forskjellen ble meget tydelig da en fartøysjef fra helikopterselskapet Airlift ble siktet og etter hvert tiltalt for uaktsomt drap, uaktsom legemsbeskadigelse samt for skjødesløs eller hensynsløs manøvrering etter at en passasjer døde som følge av et havari på Kolsåstoppen i På dette tidspunktet hadde ikke Havarikommisjonen konkludert, og ingen rapport forelå. Fartøysjefen ble frikjent i tingretten, saken ble anket og han ble dømt i lagmannsretten. Saken ble deretter anket til Høyesterett, som på sin side opphevet dommen fra lagmannsretten på grunn av saksbehandlingsfeil, fordi rapporten fra SHT (Statens Havarikommisjon for Transport) ikke var publisert. Ved andre gangs behandling i lagmannsretten i 2010 ble fartøysjefen frikjent. Retten tok SHTs konklusjoner (som til dels var knyttet til tekniske forhold) til følge. I fem år hadde fartøysjefens liv vært satt på vent av påtalemyndighetene. Konfrontasjon mellom to miljøer. Ved Flyoperativt Forum 2011 ble Kolsås-saken behandlet i plenum i forbindelse med diskusjon om straffeansvar etter ulykker. Oslo statsadvokatembete deltok med blant annet Erik Førde, som var aktor i Kolsås-saken. Det er ingen overdrivelse å si at mange i salen ble sjokkert da Førde i plenum uttalte tydelig at han syns lagmannsrettens endelige dom var feil, og at fartøysjefen burde vært straffet. Dette på tross av at frifinnelsen var rettskraftig på dette tidspunktet. Det ble en til dels opphetet diskusjon mellom statsadvokaten på én side, og operative aktører innen luftfarten på den andre. Dette førte naturlig nok til at mange stilte spørsmål om hvor klokt det er å avgi forklaring til politiet. Det er tydelig at flysikkerhet kan være på påtalemyndighetenes prioriteringsliste, og at å finne noen å straffe når liv er gått tapt, er viktig. Førde uttalte at det alltid er riktig å forklare seg fullstendig til politiet. Han gikk faktisk så langt som å si: «Om påtalemyndigheten kan påvise at det man har forklart Havarikommisjonen skiller seg nevneverdig fra det man har fortalt til politiet i avhør, vil man kunne bli siktet for falsk forklaring.» Løsningen kan virke enkel; å la være å avgi forklaring til politiet! Det er dessverre ikke fullt så enkelt. Å nekte å avgi forklaring vil i de fleste tilfeller føre til at politiet tror du har noe å skjule, noe som også kan bære galt av sted. Da er man brått i et tredelt dilemma: 10 flygelederen 1 13

11 Lagmannsretten trekker også Havarikommisjonens værinformasjon i tvil, ni år etter ulykken. Havarikommisjonen har i sin rapport vitneforklaringer fra tre flygere som befant seg i området i samme tidsrom, og to vitner som befant seg på bakken. Det tok også nesten en dag å finne flyvraket, og nesten to dager før Havarikommisjonen kom seg frem til ulykkesstedet på grunn av været. «( ) viser etter lagmannsrettens mening at N.N. sannsynligvis har fløyet under VFR forhold helt frem til kort tid før ulykken skjedde, ( )». Tekst: KATRINE NEREM Avgi 100 prosent sannferdig forklaring til politiet og risikere at de på grunn av manglende kompetanse og/eller feilaktige vurderinger tiltaler deg for brudd på luftfartsloven eller mer alvorlige siktelser. Man avgir forklaring som ikke er 100 prosent sannferdig, og risikerer å bli siktet for falsk forklaring om SHT rapporterer de tilbakeholdte forhold fra din forklaring videre til politiet. Man nekter å avgi forklaring, og risikerer at politiet etterforsker deg nærmere i en sak de kanskje ville lukket om du hadde forklart deg. Ingen flygeledere forventer å unngå straff om man har vært grovt uaktsom. Men det hadde vært bra om vi kunne være trygge på ikke å bli møtt med en siktelse om vi har gjort jobben vår i henhold til regelverket, eller endog om vi begår en feil som skyldes ytre påvirkning eller årsak. Kan vi være trygge på dette i dag? Tekst: ANDERS FORSETH NB! Advokat Sigmund Sandall har skrevet en lengre artikkel omkring temaet i «Politiforum» publisert i januar Artikkelen finner du her: fakta Straffeprosessloven av 22. mai , første ledd: Politiet kan la oppta forklaring av mistenkte, vitner og sakkyndige, men kan ikke pålegge noen å gi forklaring ( ) første ledd: Før det foretas avhør av mistenkte, skal han gjøres kjent med hva saken gjelder, og at han ikke har plikt til å forklare seg ( ) FOTO: ØYVIND JO HEIMDAL EIK, WIKIMEDIA 11

12 Fulgte reglene ble dømt HAVARERTE: Denne flymaskinen havarerte tidlig om morgenen den 24. februar 2004 under en visuell innflyging til Cagliari. FOTO: WERNER FISHDICK Tidlig på morgenen den 24 februar var CIT124, en Cessna Citation 500 privatjet, på ambulanseoppdrag fra Roma til Cagliari. Flygerne ba selv Cagliari Approach om visuell innflyging og bekreftet også at de selv tok ansvaret for terrengseparasjon. Likevel traff de fjellet Su Baccu Malu i fot og flymaskinen totalhavarerte. Alle seks om bord omkom. De to flygelederne, som jobbet for Italian Air Force, gjorde jobben sin helt i henhold til gjeldende regelverk. Likevel ble de, gjennom tre runder i det italienske rettsvesenet, dømt til tre års fengsel og til å betale Euro i erstatning. Flygelederne hadde klarert CIT124 for en visuell innflyging «( ) without supplying the pilot with all the necessary information on the topography of the land.» Dommen har i etterkant blitt fordømt og kritisert fra et samlet internasjonalt fagmiljø. Som en konsekvens har begge de to lufttrafikktjenestetilbyderne i Italia lagt ned forbud mot visuelle innflyginger. Tekst: ANDREAS LIEN RØE HAR ANKET DOMMEN: Konstituert flysikringsdirektør Anders Kirsebom vil ikke si noe om konsekvensene av Slette ell-dommen før den er rettskraftig. Avventer rettskraftig dom FOTO: AVINOR prinsippsak Konstituert flysikringsdirektør Anders Kirsebom er klar på at det var riktig av Avinor å anke Slettefjell-dommen. Hovedgrunnen til at Avinor valgte å påanke lagmannsrettens avgjørelse er at dommen innebærer at vi blir holdt ansvarlig for at en flyulykke har funnet sted, hvilket aldri tidligere har skjedd i Norge, sier han. Viktig sak for Avinor. Flysikringsdirektøren påpeker at saken er prinsipielt viktig, ikke bare for Avinor: Både tingretten og Havarikommisjonen har tidligere lagt til grunn at fartøysjefens egne forhold var avgjørende for det tragiske utfallet. Det sier seg selv at det er prinsipielt viktig for Avinor og for leveransen av lufttrafikktjenesten å få en endelig avklaring på rettstilstanden, fortsetter han. Dommen stiller seg kritisk til disponeringer av flygeleder på vakt den aktuelle dagen, og på spørsmål om flygeledere i fremtiden har grunn til å frykte rettsforfølgelse etter å ha gjort jobben sin, uttaler Kirsebom: I henhold til norsk regelverk har Avinor et generelt arbeidsgiveransvar overfor sine ansatte, noe som blant annet innebærer at det er Avinor som bærer konsekvensene av en domfellelse, som for eksempel kommer i erstatningsansvar, ikke flygelederen. Vil ikke spekulere. Det er ingen grunn til å være bekymret for eventuell rettsforfølging så lenge rutiner og instrukser er fulgt. Det er først når en flygeleder opptrår forsettlig eller grovt uaktsomt at Avinors arbeidsgiveransvar ikke lenger gjelder og der flygelederen selv kan bli holdt ansvarlig. Kirsebom ønsker ikke spekulere noe videre omkring dommen før den er helt avklart: Jeg kommer heller tilbake til problemstillingene så snart dommen er endelig avgjort av Høyesterett. I det øyeblikket dommen blir rettskraftig, må administrasjonen vurdere eventuelle konsekvenser for Flysikringstjenesten. En slik vurdering vil bli gjort, blant annet i samråd med de ansattes organisasjoner og Luftfartstilsynet med flere, kommenterer flysikringsdirektøren. Tekst: ANDREAS LIEN RØE 12 flygelederen 1 13

13 SIDE 8-13 Oppryddingen flygelederen Brøt loven 2 12 har startet BEMANNING: Mangler minst 44 flygeledere SIDE 16 NORGE: Må vi kunne norsk? SIDE 24 SPORT: Tour de Control SIDE 26 Avinor oversender tiltaksplan til Arbeidstilsynet angående Oslo kontrollsentral. arbeidsmiljøloven Som omtalt i Flygelederen nr. 2, 2012, gjennomførte arbeidstilsynet sensommeren 2012 to tilsyn ved Oslo kontrollsentral. Avinor fikk pålegg med frist til 15. februar på å utarbeide en tidfestet tiltaksplan som viser hvordan arbeidstiden kan bringes i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 10. Videre har Flysikringsdivisjonen forpliktet seg til å lage en lik tiltaksplan for alle de kontrollerte enhetene. Avinor opprettet en partssammensatt arbeidsgruppe, hvor Tom-Snorre Skaret representerte NFF, for å svare ut spørsmålene fra arbeidstilsynet. Mandatet til gruppen var å «evaluere dagens praktisering av arbeidstidsordningene og foreslå tiltak som sørger for tilstrekkelig bemanning og bedre styring av personalressursene, slik at antallet udekkede vakter reduseres og arbeidstidsordningene bringes i samsvar med arbeidsmiljølovens kapittel 10». Underbemanning. Den avleverte rapporten for Oslo ATCC beskriver en bemanningssituasjon preget av stor underbemanning. Av et behov på 134 flygeledere og 44 lufttrafikktjenestefullmektiger (LTTF) var det ved nyttår kun 106 flygeledere og 34 LTTF ved enheten. Prognosen for de neste fem årene tilsier at man innen 2017 skal være 132 flygeledere, og at man innenfor dette tallet skal kunne håndtere en årlig trafikkvekst på 3-4 prosent gjennom forbedret opplæring, prosedyrer og teknologi. Opplæringskapasiteten på enheten er 12 flygeledere per år. Avinor viser i sitt svar til arbeidstilsynet til at de har gruppert tiltakene for Oslo kontrollsentral i fire områder (godt blandet i lokale og sentrale oppfølgingspunkt): kapasitetsøkning, styrket ressursstyring, reduksjon i AML-brudd og opplæring. For å få til kapasitetsøkning på enheten skal man utnytte opplæringskapasiteten maksimalt ved å tilføre det enheten kan ta HAR GJORT TILTAK: Avinor har satt iverk flere tiltak etter Arbeidstilsynets rapport om arbeidsforholdene ved Oslo kontrollsentral. FOTO: NICHOLAS LORVIK imot av flygeledere på overføring og elever, man skal leie inn (i første omgang) fire skandinaviske flygeledere, samt kjøpe arbeidstid ( jf. sentral avtale med NFF). For å bedre ressursstyringen har man bl.a. økt til fem feriepuljer ved Oslo kontrollsentral for Videre skal man sentralt forbedre den langsiktige bemanningsplanleggingen. Her vil man styrke organisasjonen med to stillinger, blant annet «sjef for ressursstyring og optimalisering». Man har inngått et samarbeid med Maasticht Upper Area Control for å se om det er noe å lære av dem. Videre mener Avinor at det nye styringsverktøyet som skal supplere GAT, ORS (operativt ressursplanleggings- og styringsverktøy), skal bidra positivt. Overtid og vaktbytter. For å unngå brudd på AML skal policy for vaktbytter og overtid revurderes. Restriksjoner/begrensninger kan bli en realitet, og det vil bli utarbeidet månedlige rapporter oppover i systemet. Informasjons- og opplæringspakker vil bli utarbeidet, og dette vil også bli en del av e-læringspakken man utarbeider i forbindelse med de «nye» etiske retningslinjene som ble vedtatt i fjor. Spesielt nivået fra supervisor og opp vil få målretta kursing og bevisstgjøring, og supervisor vil få en tydeligere rolle. For å effektivisere utdanning og opplæring vil man gjennomgå kravene til PFO (periodisk faglig opplæring) og samsvare den med andre europeiske land, etablere forkurs for dem som skal til Oslo kontrollsentral, samt innføre Norsk opplæringskonsept (NOK) som er et nytt konsept for OJT-utdanning med fokus på kompetanseheving hos instruktørene. Ettersom dette ikke er gjort over natten har Avinor skissert en overgangsperiode frem til 2015 på det som går på overtid og bruken av doble vakter. Den midlertidige forskrift om unntak fra AML 10-8 fjerde ledd for flygeledere (søndagseller helgefri) ser også Avinor for seg å redusere omfanget av. Nytt tilsyn. Avinor viser i sitt svar også til tiltakslisten som oppstod etter sommerens driftsforstyrrelser, med 26 oppfølgingspunkter. Disse er kategorisert i kapasitet, ressursstyring, overtid, opplæring, ferie og permisjon, operative justeringer og annet. Arbeidstilsynet meldte tilbake 1. mars at de anså pålegget som fulgt opp. Videre annonserte de at det vil komme tilbake med et oppfølgingstilsyn, for å sjekke at tiltakene gjennomføres i tråd med planen. Tekst: CHRISTIAN BERGE 13

14 Særavtale om kjøp av arbeidstid Avinor og Norsk Flygelederforening inngikk 15. februar en særavtale som gir Avinor mulighet til å øke den faste arbeidstiden til norske flygeledere, og dermed redusere behovet for overtid. Avtalen innebærer at arbeidstiden kan økes med inntil 2,5 timer per uke for operative flygeledere. Det er opp til den enkelte sjefflygeleder å bestemme om avtalen skal tilbys ved sin enhet, og det gjøres i så tilfelle etter drøftinger med lokal NFF-representant. Avtalen er frivillig for den enkelte flygeleder. I skrivende stund er det kun ved Oslo kontrollsentral avtalen er gyldig, og så langt har cirka to tredjedeler av flygelederne inngått avtalen. Jan Østby, fungerende sjef for ATM i Flysikringsdivisjonen er svært godt fornøyd. Dette gir muligheter for å dekke opp deler av hullene i den kommende sommerens vaktlister allerede nå, noe som gir økt forutsigbarhet både for arbeidsgiver og flygelederne ved enheten, sier han til Flygelederen. NFF-leder Robert Gjønnes er også positiv til særavtalen: Vi er tilfreds med å kunne bidra med ekstra arbeidstimer gjennom dette ektsraordinære tiltaket for å avhjelpe den vanskelige situasjonen Avinor over år har satt seg selv i, sier han. Vi setter pris på at Avinor nå ser at vi ikke lengre kan basere driften på utstrakt bruk av overtid, med oppdekking av vakter på kort varsel, sier han og fortsetter: Gjennom dette tiltaket får vi satt den ekstra arbeidsinnsatsen til flygelederne inn i mer forutsigbare rammer enn tilfeldig hasteinnkalt overtid. Tekst: KOSTI HOWARD-ERIKSEN SVENSKER: Ett tiltakene Avinor har iverksatt etter tilsynet i Røyken er å hyre inn fire flygeledere fra det svenske firmaet LFV Aviation Consulting. FOTO: LFV Leier inn svensker Fire flygeledere fra LFV Aviation Consulting har blitt leid inn for unngå en reprise av fjorårets bemanningsproblemer. bemanning Avinor har vært under betydelig politisk press etter bemanningsutfordringene i fjor sommer, samt Arbeidstilsynets knusende rapport fra tilsyn ved Oslo Kontrollsentral. Å leie inn utenlandske flygeledere er ett av tiltakene som nå er iverksatt for å øke bemanningen og dermed unngå fjorårets problemer. I første omgang har Avinor leid inn fire flygeledere fra LFV Aviation Consulting for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse med ett år. I avtalen med LFV AC har Avinor opsjon på ytterligere fire flygeledere, som i så fall overføres i løpet av høsten Sektor 8. De innleide flygelederne skal alle jobbe ved sektor 8, som er en underveissektor som dekker Skagerrakområdet. Dette er den sektoren med antatt kortest opplæringstid. Vi håper de sjekker ut tidlig i sommer. Opplæringstiden varierer jo fra person til person, men vi håper at det blir tidlig i sommer, sier sjefflygeleder ved Oslo Kontrollsentral Espen Stokkeland. I helger og på nattestid opereres det med sammenslåtte sektorer i Røyken, og de nyankomne kan dermed ikke jobbe natt og helg, slik som Avinors egne flygeledere. Det er i løpet av helgen ikke mulig for dem å jobbe hele tiden, men lørdag formiddag og søndag ettermiddag, kan de sitte i posisjon i likhet med deres norske kollegaer, kommenterer Stokkeland. På spørsmål om hvorvidt disse begrensningene har ført til utfordringer for turnusplanleggingen sier Stokkeland: Vi er sikre på at vi kommer til å klare å løse disse utfordringene på en god måte. De er en del av planen for å få oss ut av bemanningsproblemene vi har her på Røyken. Utfordringer. Hovedtillitsvalgt ved Oslo Kontrollsentral, Nicholas Lorvik, ser flere utfordinger ved denne løsningen. Fortsatt er antallet innleide flygeledere relativt lavt, slik at det ikke vil få for store konsekvenser for de resterende ansatte, sier Lorvik. Innleie av flygeledere som kun jobber én sektor kan på sikt skape problemer for de fast ansatte flygelederne ved enheten: Problemet med folk som kun jobber med sektor 8 er at de sperrer for folk på opplæring som igjen betyr at man vil få en stadig større gruppe med delsutsjekk på de resterende sektorene. I tillegg vil man få negative konsekvenser i forhold til vedlikehold av rating, som i verste fall kan bety at flygeledere som i dag har utsjekk på alle sektorene ikke får nok timer til å opprettholde ratingen på Sektor 8, sier Lorvik. Flere folk med delutsjekk fører til økt belastning på de flygelederne med fullverdig utsjekk på flere sektorer og de må da belage seg på mer ubekvem arbeidstid. Tekst: KOSTI HOWARD-ERIKSEN 14 flygelederen 1 13

15 Alt under kontroll Endelig er den her boken om Norsk Flygelederforenings historie. boklansering Lørdag 16. mars inviterte Norsk Flygelederforening til en historisk seanse hvor boken om Norsk Flygelederforenings historie ble lansert. Tidligere formann Rolf Skrede innledet tilstelningen med en gjennomgang av bakgrunnen for at boken har blitt produsert, og hvilke røtter prosjektet har. Så tidlig som 70-tallet ble det tatt initiativ for å sikre historisk materiale, spesielt «etterkrigsgenerasjonen» av norske flygeledere satt på mye viktig materiale. Opp gjennom årene ble det jobbet, med varierende intensitet, for å dokumentere NFFs historie. Da Bjarne Gaustad kom hjem fra arbeid i ICAO ble det fart i sakene, og et historielag ble dannet. Underveis ble det klart at mye av materialet dreiet seg om historien om flysikringstjenesten i Norge, og derfor ble prosjektet delt opp i to bøker: «Fly trygt opp og ned», historien om flysikringstjenesten som ble utgitt i samarbeid med Avinor i 2008 og nå «Alt under kontroll Historien om Norsk Flygelederforening». Begge historiene er skrevet av Ottar Julsrud. Omfattende. Ottar Julsrud talte også under boklanseringen. Forfatteren redegjorde for et omfattende arbeid, som varierte fra gjennomgang av til dels ustrukturert arkivmateriale fra NFFs arkiver, til intervjuer med tidligere og nåværende flygeledere. Resultatet en bok på 300 sider, delt opp i fem kapittel som hver dekker sin tidsperiode fra 1948 til Tidligere redaktør for Flygelederen og flygeleder ved Bodø ATCC, Terje Dahlseng Eide, har vært redaktør og billedansvarlig for bokprosjektet. Han redegjorde for hvordan man har illustrert boken, og hvordan man har prioritert ved utvelgelse av bildemateriale. Redaktøren trakk også frem det grafiske designet en jobb gjort av Frode Antonsen som også har layout på Flygelederen hvor fargebruk, flere innganger på hvert kapittel og forfatterens undertitler i kapitlene samlet skal gjøre boken til et oppslagsverk, hvor leseren enkelt kan navigere seg gjennom NFFs historie. Mye bakgrunnsstoff. NFF-leder Robert Gjønnes forteller at veien til «Alt under kontroll har vært lang, men spennende. Tanken om en bok hadde eksistert en god stund, men oppgaven med å begynne på den hadde blitt nedprioritert, sier Gjønnes. Den største utfordringen var egentlig å få systematisert NFFs eget arkiv, i tillegg til det materialet som historielaget hadde samlet inn. Vi har måttet erkjenne at arkivering ikke har vært NFFs sterkeste side historisk sett, smiler Gjønnes. Foreningen har vært mye omtalt i media, noe som også kommer til syne i boka. NFFs historie gjennom 40 år forteller alt om hvordan yrkesgruppen har markert seg innen norsk samferdsel. Samtidig definerer den på en utrolig oversiktlig og interessant måte utviklingen innen norsk lufttrafikk, samt hvordan også politikken har utviklet seg innen interessefeltet gjennom fire tiår. Boken beskriver en vesentlig, markert og tabloid omtalt del av historien innenfor «fagrøyrsla» i samferdselssektoren, sier Gjønnes. En annen utfordring var å trekke en grense for hva som skulle tas med og hva som skulle utelates. Dette var ingen enkel oppgave og flere enkeltsaker og gode historier kunne vært tatt med. Med sine 300 sider er boken allerede en murstein og Gjønnes er godt fornøyd med sluttproduktet. FERDIG: Forfatter Ottar Julsrud, tidligere formann Rolf Skrede og redaktør Terje Dahlseng eide viser fram det ferdige produktet. STOLT: Robert Gjønnes er synlig fornøyd med boka og stillheten senket seg da boken ble delt ut til forsamlingen på årsmøtet. Historien om NFF har blitt et tydelig definert fotspor for historiebøkene et fotspor våre etterkommere kan le av, forundre seg over, ergre seg over og ikke minst lære noe av, sier Gjønnes. Forventningsfull forsamling. Samtlige oppmøtte fikk sitt eget eksemplar av boken, og de fleste bladde sultent i den. Mens de eldste kollegene bladde opp på de tidlige kapitlene, stupte mange unge inn i de siste. Stillheten senket seg over salen mens folk fordypet seg i historien. Boken er ikke til salgs, men vil bli gitt til alle medlemmer i Norsk Flygelederforening, så vel som til tidligere medlemmer og andre relevante mottagere. Det vil bli arrangert «mini-boklanseringer» på enkelte større flykontrollenheter, mens mindre enheter vil få boken tilsendt i posten. Bind én er nå i hende. Nå er det opp til dagens medlemmer av Norsk Flygelederforening å ta vare på historien slik at noen kan skrive bind to av historien en gang i fremtiden. Tekst og foto: ANDERS FORSETH 15

16 DISKUSJON: Tillitsvalgte fra alle enhetene var tilstede under årsmøtet FOTO: ANDERS FORSETH Den siste formann NFF har kvittet seg med formannen. Robert Gjønnes er nå valgt som leder i foreningen. årsmøtet Årsmøtet 2013 ble avholdt fredag den 15. mars i splitter nye Scandic Hotell Fornebu som er nærmeste nabo til gamle Fornebu sjøflyhavn. Dagen i forveien var det samling for de tillitsvalgte, en seanse preget av gode diskusjoner og stort engasjement. Årets årsmøtedirigent var Ivar Johnsen som ledet det hele med stø hånd. Minnet medlemmer. Siden forrige årsmøte har noen av NFFs tidligere og nåværende medlemmer gått bort, og de ble minnet med ett minutts stillhet. I formannens innledningsforedrag påpekte Robert Gjønnes viktigheten av å trekke lasset sammen, og understreket at det å jobbe mot et felles mål virkelig kan gi gode resultater. Gjønnes sto også for dagens gramatikkleksjon: «Samarbeid staves med to bokstaver: V og I.» Deretter gikk det slag i slag nedover sakslisten. Endret strategisk plan. Under gjennomgangen av regnskapet konkluderte man med at til tross for store utgifter i forbindelse med fjorårets arbeidsrettssak er økonomien i foreningen fortsatt god. Etter diskusjoner og voteringer ble NFFs strategiske plan endret på flere punkter. Å få innlemmet AFIS-tjenesten som en del av Flysikringsdivisjonen er en av sakene som NFF nå skal jobbe for. Diskusjonen gikk også omkring særlig belastende tjeneste, og det var stor enighet i forsamlingen om at NFF også bør jobbe for å få redusert hyppigheten av nattevakter for flygeledere.. Uendret kontingent. Under fjorårets årsmøte ble medlemskontingenten redusert har, i stor grad på grunn av arbeidsrettssaken mot NFF, vært et kostbart år for foreningen. En lokalavdeling hadde meldt inn som sak å øke kontingenten til 2011-nivå igjen. Etter diskusjoner og utregninger ble dette forslaget forkastet. Farvel til formann. NFF har i førti år vært ledet av en formann. I jubileumsåret ble likestillingen i foreningen fullkommen, da «formann» ble vedtatt byttet ut med «leder». At NFF er en sterk forening er det ingen tvil om, men et forslag om å kalle formannen for «President» ble altså forkastet av årsmøtet. Robert Gjønnes ble dermed historisk: Siste NFF-formann og etter gjenvalget også første NFF-leder. Det nye NFF-styret + Valgkomité: Robert Gjønnes Leder Gardermoen Olav Aadal 1. nestleder Værnes Kathrine Nerem 2. nestleder Torp Tom-Snorre Skaret Kasserer Bodø ATCC Bendik Heggelund Sekretær Stavanger ACC Sverre Ivar Elsbak 1. Styremedlem Oslo ATCC Jens Petter Kåven, webmaster, Alta Andreas Lien Røe, redaktør, Stavanger Tor Hogne Paulsen, redaktør, Stavanger Ernst G. G. Hiis, Torp Frode Indbryn, Værnes Christian Berge, Stavanger Carl Henrik R. Haugen 2. Styremedlem Gardermoen 16 flygelederen 1 13

17 PÅ ISLAND: En selger fra Tern Systems gestikulerer mens han demonstrerer deres ATM-løsning. Denne brukes i dag blant annet på Island. Valgkomitéens innstilling ble vedtatt, men med tre unntak: Etter benkeforslag ble Sverre Ivar Elsbak valgt som 1. styremedlem. Carl Henrik R. Haugen fra Gardermoen var opprinnelig innstilt på Elsbaks post. Han ble deretter valgt som 2. styremedlem. Det kom også benkeforslag på avtroppende styremedlem Christian Berge som medlem av valgkomitéen, noe som også ble vedtatt. Tekst: KOSTI HOWARD-ERIKSEN Aslak Tollefsen 1. Varamedlem Sola Anders Forseth 2. Varamedlem Oslo ATCC Fremtidens ATM-systemer Faglig Utvalg (FU) var også i år godt representert ved ATC Globals årlige messe i Amsterdam. atm-mania Som vanlig var målet å delta på flest mulig av de seminarer og workshops med tema innenfor NFFs brede interessefelt. Som FU signaliserte i rapporten fra ATC Global 2012 var det knyttet spenning til fremtiden for messen sett i lys av CANSOs konkurerende «World ATM Congress». Det var tydelig at det var betydelig reduksjon i oppmøte både hos utstillere og besøkere, så vel som innhold og deltagelse under de forskjellige aktivitetene. Se og lær. Faglig utvalg fikk likevel fylt dagene bra under messen, og et lavt besøkstall gjorde det lettere å få mer utfyllende demonstrasjoner fra utstyrsleverandørene. Thales og Tern ATFM: Kathrine Nerem, leder i FU poserer her foran Thales ATFM-løsning. Denne brukes i dag i Sør Afrika. SIM: FUs Halvard Myrseth får demonstrert MicroNAVs visjon av hvordan en tårnsimulator bør se ut. Systems, som er to av de mulige kandidatene til Fremtidig ATM System (FAS), ga en meget grundig presentasjon til et samlet FU. Det er tydelig at resten av verden har kommet langt på systemfronten, og overgangen fra dagens NATCON vil føles formidabel for norske flygeledere som i dag jobber med utdaterte systemer. Exit Global. Til tross for en vellykket konferanse er det nærliggende å tro at FU neste år velger å besøke «World ATM Congress» til fordel for ATC Global. En mer grundig redegjørelse fra årets ATC Global kommer i egen rapport som blir publisert til medlemmene. Tekst og foto: ANDERS FORSETH 17

18 Offshore-trøbbel Overvåkingssystemet M-ADS kan bli faset ut tidligere enn planlagt. Det kan skape problemer for helikoptertrafikken i den sørvestre delen av Nordsjøen. m-ads M-ADS (Modified Automatic Dependent Surveillance) er systemet som ligger til grunn for dagens helikopterovervåking lengst ute i norsk sektor av Nordsjøen. Det ble i sin tid innført for å senke responstiden ved et eventuelt helikopterhavari på norsk sokkel, men ble også et godt hjelpemiddel for å øke trafikk-kapasiteten til et ekspanderende offshoremiljø. Problemets kjerne. Systemet er satellittbasert og fungerer ved at helikoptrene melder sin posisjon via Inmarsat-C-satellitter. I dag tas dette signalet ned via Eik jordstasjon i Lund kommune i Rogaland, og rutes deretter til Stavanger kontrollsentral som yter overvåkings- og informasjonstjeneste til helikoptertrafikken i Nordsjøen. I juni oppdateres Inmarsat-C-satellittene og de tilhørende tjenestene til ny systemplattform, men Eik jordstasjon foretar ikke tilsvarende oppgraderinger på bakkesiden. I stedet flytter satellitt- og systemeier tjenestene til sin egen jordstasjon (Burum) i Nederland, noe som fører til at kontrollsentralen i Stavanger ikke lenger vil motta de nødvendige signalene. M-ADS var allerede planlagt utfaset, men med en noe lengre tidshorisont, noe som skulle sørge for at neste generasjons overvåkingssystem ADS-B var i operativ drift før nedstengingen. Svekket sikkerhet. Konsekvensene kan potensielt bli svært store for offshoretrafikken sier Stein Løken Clason, fagspesialist for offshoretrafikk ved Stavanger kontrollsentral. Utenfor 90 nautiske mil fra Stavanger har vi ikke radardekning og yter tjenester basert på M-ADS-overvåking. Dersom denne forsvinner må vi i stedet basere driften på det som i dag er våre backuprutiner, prosedyrebasert flygeinformasjonsog alarmtjeneste basert på posisjonsrapporter, og kapasiteten senkes betraktelig. Våre flygeledere er ikke trent på slik tjenesteform, og ATM-systemet (spesielt trafikkstrippene) er ikke designet for dette. Det vil legges begrensninger på den totale trafikkmengden i den sørlige delen av Nordsjøen, samt at det ikke vil tillates mer enn et gitt antall bevegelser i hver enkelt sektor i området, sier han. Clason er også bekymret for sikkerheten, ettersom sikkerhetsnivået vil senkes som en følge av at det ikke lenger vil være kontinuerlig overvåking av trafikken og at den erstattes av posisjonsmeldinger via radio fra den enkelte pilot. Med dagens M-ADS-system vil flygeleder umiddelbart bli informert dersom et luftfartøy har unormalt høy nedstigingsrate eller slutter å sende posisjonssignaler. Fra og med juni i år kan det derfor ta opptil 18 minutter før et helikopter etterlyses ved manglende oppdatering eller kontakt, og deretter 7 minutter til før hovedredningssentralen varsles, sier Clason. Operative konsekvenser. Nordsjøaktiviteten vil i 2013 nå sitt høyeste nivå noensinne, med sterk økning av tilbringertjenesten. Det vil flyttes flere mobile rigger til området for å drive utvidet letevirksomhet, og det er planlagt omfattende strukturendringer på flere av feltene som driftes i dag. Økt trafikkmengde og redusert sektorkapasitet går sjelden i hop, noe som vil skape problemer for Nordsjø-operatørene som må tilpasse flygningene sine deretter. Konsekvensen blir forskyvning av trafikk utover kveldene og sannsynligvis flytting av en del flygninger til kveldstid og helger. Flight Operations Manager i Bristow Helicopters, Jim Urianstad, ser ikke lyst på bortfall av M-ADS. Dette er selvfølgelig noe som bekymrer oss siden trafikkavviklingen i Nordsjøsektorene i så tilfelle vil bli underlagt begrensninger. Spesielt i de tilfellene hvor vi har måttet utsette operasjoner på grunn av dårlig vær vil det bli vanskelig å hente inn forsinkelsene innen rimelig tid, forteller han. Bristow vil gjøre så godt de kan for å gjennomføre trafikken best mulig. Vi vil samarbeide med Avinor så godt det lar seg gjøre, og se nøye på planleggingen av våre operasjoner slik at effektene av en situasjon uten M-ADS dekning, vil bli så små som mulig, sier han. Kritisk til prosessen. Accountable Manager Øivind Solberg i CHC Helikopter Service er forundret over at det er aktuelt å fase ut et så viktig system. Vi stiller oss spørrende til hvordan det er mulig at et system som skal overvåke trafikken i et område bare kan bli tatt av lufta av et utenlandsk firma med de store konsekvensene det medbringer for både private og statlige operatører og brukere av luftrom, sier han til Flygelederen. Solberg er også kritisk til manglede informasjon til Avinors kunder. Vi er også forundret over hele prossessen bak dette og den til tider manglende kommunikasjonen ut til operatørene. Vi håper selvsagt at Avinor klarer å få på plass en løsning i tide, slik at vi slipper å ta hensyn til strengere sektor- og andre begrensninger, sier Solberg. «Redningsaksjon» pågår. Avinor ser i disse dager på muligheten for å forlenge levetiden til M-ADS-systemet, men foreløpig er det høyst usikkert om dette vil føre frem. Stein Clason håper det løser seg. Avinor vil inngå en avtale med telekommunikasjonsselskapet SITA om å forsøke å levere M-ADS- signaler fra den nye basestasjonen i Nederland. Det er foreløpig usikkert om dette er løselig grunnet tekniske begrensninger i helikopteravionikk, ruter-software og dermed integrasjon mot NATCON-radarsystemet, sier han. Bakkedelen av ADS-B-systemet vil være operativt i løpet av et halvt år, og flaskehalsen for innføring av systemet er manglende leveranse av ADS-B-transpondere (Mode S ES) til bruk i helikoptrene. Disse er bestilt av avionikkleverandørene Rockwell Colins og Honeywell, men det er fortsatt knyttet usikkerhet til når de vil være i produksjon og leveranseklare for bruk på norsk sokkel. Tekst: TOR HOGNE PAULSEN 18 flygelederen 1 13

19 UTEN OVERVÅKNING: Dersom man ikke lykkes med å opprettholde M-ADS-systemet vil nordsjøtrafikken være usynlig på flygeledernes skjermer utenfor 90 nautiske mil fra Sola. FOTO: ISTOCKPHOTO SATELITTSIGNALER: Eik jordstasjon som enn så lenge mottar signalene fra satelittene i M-ADSsystemet. FOTO: JOSTEIN BAKKLUND STORE OMRÅDER: De fleste oljefeltene i Nordsjøens sørlige del ligger utenfor radardekning (rød strek). Fram til nå har M-ADSsystemet besørget overvåkning utenfor 90 nautiske mil fra Sola. Frem til ADS-B-systemet innføres kan det nå se ut til at trafikken i området må besørges uten overvåkning. Dette kan skape vesentlige utfordringer. Konsekvenser av drift uten adekvat overvåkingssystem 3 Trafikkrestriksjon på 10 flybevegelser per klokketime i den sydlige delen av sektor Offshore (8 bevegelser dersom sektoren ikke er bemannet med lufttrafikktjenestefullmektig). 3 Tilleggsrestriksjoner som regulerer intervall mellom avganger fra landbaser for flygninger til samme destinasjonsområder. 3 Helikoptrene må fly på faste, definerte ruter istedenfor direkteruting, noe som kan gi økt flytid på ca. 5 minutter per flygning. 3 Sannsynligheten øker drastisk for markant økt responstid ved ulykker, fra nærmest umiddelbar igangsetting av søk- og redningsarbeid til nærmere en halvtimes responstid. 3 Økt bemanningsbehov ved Stavanger kontrollsentral grunnet sektorsplitting. fakta M-ADS 3 Modified Automatic Dependent Surveillance. 3 Norskutviklet satellittbasert system produsert og utviklet av bl.a. Kongsberg Defence & Aerospace. 3 Satt i operativ testdrift i Sertifisert i 2002 og benyttet operativt siden da. 3 Det ble produsert 50 M-ADSsendere til bruk i helikoptre, hvorav snaut 20 fremdeles er i drift. 3 Fjernes 11. juni 2013 grunnet flytting av satellitt-tjenesten (Classic Aero) fra Eik jordstasjon. ADS-B 3 Neste generasjons overvåkingssystem. 3 Består av sendere i helikoptrene som kontinuerlig sender posisjon og annen data til basestasjoner plassert på land og offshore. 3 Bakkedelen av prosjektet ferdigstilles i løpet av sommeren ADS-B-avionikken (Mode S EStranspondere) for helikopterinstallasjon er forsinket. Det er fortsatt uklart når leveransene starter. 3 Mer om ADS-B i Flygelederen 01/2012 på 19

20 I POSISJON: Flygelederne Ingunn Sandbakk og Ken Sakai betjener ved hver sin anledning Oslo TMA West. I bakgrunnen «Director»-posisjonen som benyttes ved høy trafikkbelastning. The eye in the sky Si «Oslo ATCC» til mannen i gata, og han vil se rart på deg og lure på hva du snakker om. Kontrollsentralen i Røyken derimot røyken Da vil han nikke gjenkjennende og tenke på forsinkede fly, krangling i media og «de vanskelige flygelederne. Men vet vedkommende egentlig så mye om kontrollsentralen? Oslo ATCC holdt opprinnelig til i sikringsbygget under tårnet på Fornebu før vi flyttet inn i anlegget i Røyken våren Siden den gang har vi gjennomgått to større luftromsendringer (åpningen av OSL i oktober 1998 og Oslo ASAP i april 2011), oppdatert utstyret vårt (ny NATCON november 2010), blitt vedtatt lagt ned (oktober 2004, midt i mørketiden i norsk flykontroll), og vært svært synlige i medienes søkelys (sommeren 2012). Men vi har klart oss gjennom alle disse utfordringene og fortsetter å levere den tjenesten vi er best på, nemlig flykontroll av høy kvalitet! Mange sektorer. Luftrommet som Oslo ATCC har ansvaret for dekker områdene syd for 62 grader nordlig breddegrad over Østlandet, langs svenskegrensen og ut i Skagerrak. Vestlig grense følger Langfjella langs midten av Sør-Norge. Vi driver både med ACC- og APP-tjenester. ACC-luftrommet er delt opp i åtte sektorer, hvorav sju i hovedsak håndterer trafikkstrømmene inn og ut av Gardermoen, Torp, Rygge og Geiteryggen (Skien). Den åttende sektoren er nærmest en ren underveissektor som håndterer konfliktområdet over Svensheia VOR (SVA) og dekker luftrommet over Kjevik TMA. Vi har et naboforhold til fem andre kontrollsentraler: Stavanger, Bodø, Stockholm, Malmø og København. Samarbeidet er bra, og i fellesskap løser vi de utfordringene som måtte dukke opp. I tillegg til allerede nevnte Kjevik TMA, som håndteres av Kjevik TWR/APP, har vi to andre TMA er innenfor ansvarsområdet vårt. Oslo APP håndterer inn- og utflygningstjeneste i Oslo TMA, mens Farris APP tar seg av inn- og utflygning for Rygge, Torp og Geiteryggen i Farris TMA. Vi sørger også for innflygningstjeneste til Fagernes og Notodden, hvor det i fremtiden vil bli opprettet TMA er for å øke sikkerheten for trafikken på disse flyplassene. Stor arbeidsplass. Totalt er vi atcc: air traffic Control Centre acc: area Control Områdekontroll app: approach Control Innflygingskontroll twr: tower - tårnkontroll 20 flygelederen 1 13

flygelederen Brøt loven Mangler minst 44 flygeledere SIDE 16 Må vi kunne norsk? SIDE 24 Tour de Control SIDE 26 BEMANNING: NORGE: SPORT: SIDE 8-13

flygelederen Brøt loven Mangler minst 44 flygeledere SIDE 16 Må vi kunne norsk? SIDE 24 Tour de Control SIDE 26 BEMANNING: NORGE: SPORT: SIDE 8-13 flygelederen 2 12 Brøt loven SIDE 8-13 BEMANNING: NORGE: SPORT: Mangler minst 44 flygeledere SIDE 16 Må vi kunne norsk? SIDE 24 Tour de Control SIDE 26 flygelederen Brøt loven SIDE 8-13 2 12 lederen Sårbart

Detaljer

flygelederen Sendt til NAV Avinor permitterte flygelederne på Røros under Widerøe-streiken.

flygelederen Sendt til NAV Avinor permitterte flygelederne på Røros under Widerøe-streiken. TJENESTEFORM: Oppgrader! SIDE 12 NATCON: Søker erstatning SIDE 16 SLETTEFJELL: Anken forkastet SIDE 13 SMÅFLY: Tilsynet med guide SIDE 17 flygelederen 2 13 Sendt til NAV Avinor permitterte flygelederne

Detaljer

flygelederen Kontrollsentralene består SIDE 6

flygelederen Kontrollsentralene består SIDE 6 KEBNEKAISE: Rapporten klar SIDE 8 RØROS: Beklager permittering SIDE 18 AVINOR: Skiller ut flysikring SIDE 20 SPANIA: Svekker arbeidsvilkår SIDE 26 flygelederen 3 13 Kontrollsentralene består SIDE 6 KEBNEKAISE:

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2005 ÅRGANG 33. Talleraas i tale SIDE 8-11. Gløden på Oslo S SIDE 19-23. Avinors avsporing SIDE 4-5

NR. 4 DESEMBER 2005 ÅRGANG 33. Talleraas i tale SIDE 8-11. Gløden på Oslo S SIDE 19-23. Avinors avsporing SIDE 4-5 NR. 4 DESEMBER 2005 ÅRGANG 33 Talleraas i tale SIDE 8-11 Gløden på Oslo S SIDE 19-23 Avinors avsporing SIDE 4-5 SIDE 8-11 SIDE 19-23 NR. 4 DESEMBER 2005 ÅRGANG 33 Talleraas i tale Gløden på Oslo S Fleslands

Detaljer

NR. 2 SEPTEMBER 2007 ÅRGANG 35. Åpner snart SIDE 10-11. Sykt fokus MIDTEN. Kirkenes nødhjelp SIDE 24-27. Letter miljøet SIDE 6-9

NR. 2 SEPTEMBER 2007 ÅRGANG 35. Åpner snart SIDE 10-11. Sykt fokus MIDTEN. Kirkenes nødhjelp SIDE 24-27. Letter miljøet SIDE 6-9 NR. 2 SEPTEMBER 2007 ÅRGANG 35 Åpner snart SIDE 10-11 Sykt fokus MIDTEN Kirkenes nødhjelp SIDE 24-27 Letter miljøet SIDE 6-9 Letter miljøet SIDE 6-9 Forsiden: SAS satser grønt. NR. 2 SEPTEMBER 2007 ÅRGANG

Detaljer

flygelederen Inn for landing Men Skrede gir seg ikke riktig ennå UTBYTTEPOLITIKK: NY FORMANN: HUDSON RIVER:

flygelederen Inn for landing Men Skrede gir seg ikke riktig ennå UTBYTTEPOLITIKK: NY FORMANN: HUDSON RIVER: 1 09 flygelederen Inn for landing Men Skrede gir seg ikke riktig ennå SIDE 14-15 UTBYTTEPOLITIKK: NY FORMANN: HUDSON RIVER: Staten snur SIDE 6-7 Endringer i vente SIDE 16-17 Flygelederen forteller SIDE

Detaljer

NR. 1 MARS 2005 ÅRGANG 33. Lykkelig i Sverige SIDE 6. Skjønn forening SIDE 8-9. Tromsø i fokus MIDTEN. Forventer regularitet.

NR. 1 MARS 2005 ÅRGANG 33. Lykkelig i Sverige SIDE 6. Skjønn forening SIDE 8-9. Tromsø i fokus MIDTEN. Forventer regularitet. NR. 1 MARS 2005 ÅRGANG 33 Lykkelig i Sverige SIDE 6 Skjønn forening SIDE 8-9 Tromsø i fokus MIDTEN Forventer regularitet SIDE 4 og 5 SIDE 6 SIDE 8-9 MIDTEN NR. 1 MARS 2005 ÅRGANG 33 Å spare seg til fant

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

flygelederen Alt for Norge innflygingskontroller 3 Sentral aktør i luftromsblokk 3 Må ta kraftige innsparinger 3 Departementet:

flygelederen Alt for Norge innflygingskontroller 3 Sentral aktør i luftromsblokk 3 Må ta kraftige innsparinger 3 Departementet: flygelederen Alt for 1 11 Norge 3 Én kontrollsentral 3 Færre og større innflygingskontroller 3 Sentral aktør i luftromsblokk 3 Må ta kraftige innsparinger 3 Departementet: Norges interesser styrer satsingen

Detaljer

flygelederen Sikkert nok? SIDE 6-8

flygelederen Sikkert nok? SIDE 6-8 VÆR OG VIND: Uværsskyer SIDE 9 COOPANS: Irland i førersetet SIDE 12 MØRE APP: Ny enhet SIDE 16 SAFETY: Ny gjennomgangshøyde SIDE 18 flygelederen 1 14 Sikkert nok? SIDE 6-8 VÆR OG VIND: Uværsskyer SIDE

Detaljer

FLYGE 2 LEDEREN. SKAL GRANSKE FLYGELEDERDØD NFFs STATISTIKK SKREMMER 16-21. flygeleder.no SATSER DIGITALT SKAL SPARE 368 MILLIONER STRAFFER VARSLERE

FLYGE 2 LEDEREN. SKAL GRANSKE FLYGELEDERDØD NFFs STATISTIKK SKREMMER 16-21. flygeleder.no SATSER DIGITALT SKAL SPARE 368 MILLIONER STRAFFER VARSLERE FLYGE 2 LEDEREN flygeleder.no 2014 6 12 22 SATSER DIGITALT SKAL SPARE 368 MILLIONER STRAFFER VARSLERE SKAL GRANSKE FLYGELEDERDØD NFFs STATISTIKK SKREMMER 16-21 LEDER Et spørsmål om død I ntet mer, intet

Detaljer

FLYGE 3 LEDEREN TI ÅR MER PÅ JOBB 14-21. flygelederen.no TIDENES STØRSTE VANT RETTEN TIL DOMENE DE FIRE STORE

FLYGE 3 LEDEREN TI ÅR MER PÅ JOBB 14-21. flygelederen.no TIDENES STØRSTE VANT RETTEN TIL DOMENE DE FIRE STORE FLYGE 3 LEDEREN flygelederen.no 2014 12 26 40 TIDENES STØRSTE VANT RETTEN TIL DOMENE DE FIRE STORE TI ÅR MER PÅ JOBB 14-21 LEDER Det norske eksempelet R ett før dette magasin gikk til trykkeriet var Flygelederen

Detaljer

flygelederen AVINORS ANBUDSRUNDE SKAPER UTDANNING: EIERMELDING: UNDERVEISTJENESTE:

flygelederen AVINORS ANBUDSRUNDE SKAPER UTDANNING: EIERMELDING: UNDERVEISTJENESTE: turbulensside 6-7 flygelederen 2 09 AVINORS ANBUDSRUNDE SKAPER UTDANNING: EIERMELDING: UNDERVEISTJENESTE: Velger amerikansk SIDE 8-9 Avinor fikk gjennomslag SIDE 12-13 Vil at tre skal bli til én SIDE 14-15

Detaljer

Kjemper mot hevet aldersgrense

Kjemper mot hevet aldersgrense NR. 2 JULI 2005 ÅRGANG 33 Down Under SIDE 10-13 Tar sats på svensk SIDE 6-7 «Den forblåste ø» MIDTEN Kjemper mot hevet aldersgrense SIDE 8 Investering i egne ansatte for 10 år siden Flygelederne i Norge

Detaljer

flygelederen Gir grønn GEVINST og økt kapasitet LOKALISERING: FLYSIKRING: NORSK TEKNOLOGI:

flygelederen Gir grønn GEVINST og økt kapasitet LOKALISERING: FLYSIKRING: NORSK TEKNOLOGI: flygelederen NYTT TRAFIKKSYSTEM Gir grønn GEVINST og økt kapasitet SIDE 8-12 1 08 LOKALISERING: FLYSIKRING: NORSK TEKNOLOGI: Ny vurdering av Røyken SIDE 14-15 Lederkabalen løst SIDE 20-25 Tok hjem prestisjepris

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2006 ÅRGANG 34. Ingen endringer SIDE 6-9. Kommer hjem igjen SIDE 10-11. Politiet fikk nei SIDE 33 SIDE 18-29

NR. 4 DESEMBER 2006 ÅRGANG 34. Ingen endringer SIDE 6-9. Kommer hjem igjen SIDE 10-11. Politiet fikk nei SIDE 33 SIDE 18-29 NR. 4 DESEMBER 2006 ÅRGANG 34 Ingen endringer SIDE 6-9 Kommer hjem igjen SIDE 10-11 Politiet fikk nei SIDE 33 Når det går galt SIDE 18-29 NR. 4 DESEMBER 2006 ÅRGANG 34 Ingen endringer SIDE 6-9 Kommer hjem

Detaljer

NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35. Tar tapet selv SIDE 20-21. Vi ser Sola MIDTEN. Nordisk bekymring SIDE 12-13. Stikker nesen frem SIDE 6-9

NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35. Tar tapet selv SIDE 20-21. Vi ser Sola MIDTEN. Nordisk bekymring SIDE 12-13. Stikker nesen frem SIDE 6-9 NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35 Tar tapet selv SIDE 20-21 Vi ser Sola MIDTEN Nordisk bekymring SIDE 12-13 Stikker nesen frem SIDE 6-9 NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35 Stikker nesen frem SIDE 6-9 Tar tapet selv

Detaljer

94 PROSENT AV JENTENE STRØK. Når ikke opp. på opptaksprøvene SIDE 10 SVERIGE: ISLAND: USA: Tapte tårn SIDE 16 Etter asken SIDE 20 36 nye SIDE 14

94 PROSENT AV JENTENE STRØK. Når ikke opp. på opptaksprøvene SIDE 10 SVERIGE: ISLAND: USA: Tapte tårn SIDE 16 Etter asken SIDE 20 36 nye SIDE 14 2 10 flygelederen 94 PROSENT AV JENTENE STRØK Når ikke opp på opptaksprøvene SIDE 10 SVERIGE: ISLAND: USA: Tapte tårn SIDE 16 Etter asken SIDE 20 36 nye SIDE 14 flygelederen 2 10 lederen 94 PROSENT AV

Detaljer

flygelederen Suser til statene SPARER MILLIONER PÅ SKOLEBYTTE

flygelederen Suser til statene SPARER MILLIONER PÅ SKOLEBYTTE flygelederen 3 09 SPARER MILLIONER PÅ SKOLEBYTTE Suser til statene SIDE 8-13 SAMFERDSEL: UTDANNING: SIKKERHETSKULTUR: Grønn komiteleder SIDE 6-7 Møtte fremtidens flygeledere SIDE 14 Stadig bedring SIDE

Detaljer

FLYGELEDEREN. Nr. 4 Desember 2003 NORSK FLYGELEDERFORENING. IFATCA regionalt møte i Porto side 24

FLYGELEDEREN. Nr. 4 Desember 2003 NORSK FLYGELEDERFORENING. IFATCA regionalt møte i Porto side 24 NORSK FLYGELEDERFORENING NORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION IFATCA regionalt møte i Porto side 24 FLYGELEDEREN Nr. 4 Desember 2003 Rolf Skrede: AVINOR ett år side 3 I cockpit fra Flesland til

Detaljer

OFFSET-TRYKK TRONDHEIM AS. TLF:

OFFSET-TRYKK TRONDHEIM AS. TLF: Returadresse: FLYGELEDEREN Torpbakken 31, 7563 Malvik Famous Norwegian Flight International har kjørt en føljetong i sin humorspalte med forslag til nye fjes på Norwegians Boeing 737. Simen Staff, Trondheim

Detaljer

kansellerte fly på én uke

kansellerte fly på én uke 1 10 flygelederen EUROPA VIL UNNGÅ NYTT VULKANKAOS 100 000 kansellerte fly på én uke SIDE 6-17 UTDANNING: UTENRIKS: UNDAF: 13 nye på fire måneder SIDE 18 To års fengsel SIDE 32 Har imponert SIDE 20 flygelederen

Detaljer

STOPP I LOVENS NAVN. og flygelederne fikk skylden POLITIET FIKK NOK

STOPP I LOVENS NAVN. og flygelederne fikk skylden POLITIET FIKK NOK 4 08 flygelederen POLITIET FIKK NOK STOPP I LOVENS NAVN og flygelederne fikk skylden SIDE 10-13 ØKONOMI: UTDANNING: ANLEGG FOR BYGG: Ikke nytt Take Off SIDE 6-7 Rappet «norske» flygeledere SIDE 8-9 Tromsø

Detaljer

FLYGELEDEREN. Nr. 1 mars/april 2004. Faglig hjørne: LTT og helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel side 25 NORSK FLYGELEDERFORENING

FLYGELEDEREN. Nr. 1 mars/april 2004. Faglig hjørne: LTT og helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel side 25 NORSK FLYGELEDERFORENING NORSK FLYGELEDERFORENING NORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION Flyplassbesøk i Latvia side 4 FLYGELEDEREN Nr. 1 mars/april 2004 Faglig hjørne: LTT og helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel

Detaljer

UTBYTTE. gir tårn-trøbbel VIL SNU STATENS AVINOR-POLITIKK

UTBYTTE. gir tårn-trøbbel VIL SNU STATENS AVINOR-POLITIKK 2 08 flygelederen VIL SNU STATENS AVINOR-POLITIKK UTBYTTE gir tårn-trøbbel SIDE 6-8 OSLO ASAP: REKRUTTERING: BODØ AIR SHOW: Holder løftene SIDE 10-11 Trenger flere elever SIDE 14-15 Akrobatikk i verdensklasse

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

>>> Nyhetsbrev fra INFO-redaksjonen. Desember 2003. Forbannet SAS-flyger gikk fra jobben 6. Bryterfeil ga fem timers forsinkelse 6

>>> Nyhetsbrev fra INFO-redaksjonen. Desember 2003. Forbannet SAS-flyger gikk fra jobben 6. Bryterfeil ga fem timers forsinkelse 6 >>> Nyhetsbrev fra INFO-redaksjonen. Desember 2003 Hovedsak: Store omveltninger i næringen. Noen øker andre kutter! Forbannet SAS-flyger gikk fra jobben 6 Bryterfeil ga fem timers forsinkelse 6 Natta blir

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

Bergljot Webster og Arnfinn Bårdsen

Bergljot Webster og Arnfinn Bårdsen Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2009 Portrett: Bergljot Webster og Arnfinn Bårdsen side 21 23 Blogging i rettssalen side 11 14 Tema: TU-undersøkelse s. 5 7 TU virker! Tilsynsutvalget for dommere

Detaljer