Handlingsprogram samferdsel Med budsjett 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015"

Transkript

1 Handlingsprogram samferdsel Med budsjett 2015

2 Innhold 1 Sammendrag Innledning Målsetninger og føringer for infrastruktur Fylkesvegnettet Status Omfang Tilstand - kartoversikt Gjennomførte investeringer fra HP Utfordringer Innledning Klima, miljø og helse Trafikksikkerhet Forfall Økonomiske rammer Drift og vedlikehold Investering videre utbygging av fylkesvegnettet Styringsutfordringer Anslag og kostnadsusikkerhet Strategi ift. utfordringer og videre utvikling av fylkesvegnettet Overordnet satsningsområder Drift og vedlikehold Investering Drift og vedlikehold, veg veg/kollektiv Rammer Drift og vedlikehold Investeringer, veg veg/kollektiv Rammer Grunnlag for prioritering kriteriesettet Investeringsprogram Planleggingsprogram Kollektiv Ruteproduksjon buss - kortsiktige utfordringer Ruteproduksjon kollektiv - langsiktige utfordringer Bestillingstransport Båtruter TT-Transport...41 Handlingsprogram samferdsel Side 2

3 5.6 Løyver Skoleskyss Miljø og klima Disponering av driftsramme for Kollektiv og Veg/kollektiv Veg/Kollektiv Ferge Fergeleier Gang- og sykkelveger Holdeplasser, park & ride ST-Transportsystem Jernbane og persontog Godstransport og logistikk knutepunkt Riksveger Luftfart...49 Handlingsprogram samferdsel Side 3

4 1 Sammendrag Med bakgrunn i at budsjett for drift og vedlikehold fylkesveger er redusert med 47 mill. kr. brutto i forhold til opprinnelig pristallregulert budsjettramme for 2014, blir 2015 et utfordrende år for drift og vedlikehold av veg. Implisitt betyr det, at ikke alt kritisk vedlikehold kan løses tilfredsstillende og kravet til en skarp prioritering av de begrensede resurser er derfor stor. I denne prioriteringen må det ligge at de viktigste veger (definert i Transportplan Sør-Trøndelag ) tilgodeses først. Konsekvensen av et utilstrekkelig nivå på vedlikeholdsbudsjettet kommer i tillegg til et stort og i forveien økende forfall på fylkesvegnettet. Konsekvensene kan bli, at noen veger får begrensninger i bruksklasse og dårligere fremkommelighet, med de følgevirkninger det gir for samfunnet. Vedlikeholdsnivået kan i tillegg ikke unngå å få en negativ konsekvens for trafikksikkerheten. På investeringssiden for veg er der stor aktivitet i regi av bompengeprosjektene og disse prosjekter har stor positiv betydning for regional utvikling. Tross stor bompengeandel i disse prosjekter, binder de store andeler av de fylkeskommunale midler til investering på veg. Med en årlig reduksjon av fylkeskommunens egenandel til finansiering på 25 mill. kr. betyr det, at det er vanskelig å finne handlingsrom for gjennomføring av alle politisk vedtatt investeringsprosjekter og derved enda vanskeligere å etablere nye, til tross for behov. Uansett disse aktuelle utfordringer er det viktig at målsettingene i forhold til bl.a. miljø, næringstransport, sikkerhet og tilrettelegging for økt gåing og sykling ikke mister fokus og fortsatt ivaretas best mulig. Strategiske valg i forhold til rammefordeling imellom drift-vedlikehold og investering må ha som en vesentlig målsetting, at forfallsutviklingen på fylkesvegnettet overordnet sett forbedres. Handlingsprogram samferdsel Side 4

5 2 Innledning Sør-Trøndelag fylkeskommune har en helt avgjørende og positiv innflytelse på samferdsel og infrastruktur i fylket, med et tilsvarende stort ansvar på området. Forventningene fra omgivelsene i form av behov og krav er store. Forventninger som skapes ikke minst med en naturlig bakgrunn i det ressursnivå landet besitter. Imidlertid gjør geografien og strukturen i bosetting, på tross av alt det positive heri, det utfordrende og resurskrevende at ivareta en effektiv og velfungerende samferdselssektor. For på best mulig måte å kunne ivareta området som et hele, er det overordnet viktig å håndtere utfordringen der ligger i å balansere ressursbruken. Dette både innen for de enkelte områder, men også imellom hovedområdene innenfor samferdsel. For å besitte disse styringsmuligheter er det avgjørende at Sør-Trøndelag fylkeskommune er i en situasjon hvor fylkeskommunen er i primær kontroll av utviklingen på området, slik det er mulig å sikre et finansielt råderom til å gjøre strategiske valg. Dette naturligvis med målet om å utvikle samferdselen i fylket i et positivt samspill med og som respons på behov og øvrig utvikling i samfunnet. Utviklingen bør ha en retning, hvor fylkeskommunen ivaretar hensynet til trafikksikkerhet, miljø og helse på best mulig måte, samtidig som infrastrukturen er med til å bygge opp unner dynamikken i samfunnet, bl.a. i form av at legge til rette for en god næringsutvikling. Disse nevnte elementer er det viktig å balansere, dermed næringslivet har god mulighet for utvikling, samtidig som utviklingen er bæredyktig og at det for den enkelte fremstår som, at behovet for infrastruktur og samferdsel dekkes på en god og sikker måte. Dette er et utviklingstrekk som også bør innebære, at det i høyest mulig grad legges til rette for økt gåing og sykling ift. skole, jobb og fritid. Dette har naturligvis betydning for alle, men først og fremst for barnas mulighet for nettopp ved gåing og sykling å ferdes sikkert i trafikken, samtidig som det har en opplærende effekt ift. å bevege seg mer, med det helsemessige perspektiv som ligger heri. Utfordringene på infrastruktur er mange og store, men kan samtidig fremstå som de behandles litt endimensjonalt, idet det ofte handler om å minske forfallet, hvilket også er et hovedtema i dette handlingsprogram. Men dette skal ses med utgangspunktet om, at de fleste av de viktige parametere som ønskes ivaretatt og fremmet som sikkerhet, miljø, fremkommelighet og bruksklasse påvirkes negativt av forfallet. Så når det tales forfall inkluderer det alle disse viktige parametere for en god infrastruktur. Handlingsprogram samferdsel (HP ) har til formål å operasjonalisere rammene gitt innen for samferdselsområdet, ved på overordnet nivå å angi fordeling innenfor drift og vedlikehold, samt definere hvilke investeringstiltak som det skal foretas i perioden. Utover å utfylle Strategiplan (STP ) med tiltak og prioriteringer innenfor de enkelte tjenesteområder, vil Handlingsprogrammet angi strategi og retning for løsning og tiltak i forhold til de utfordringer som er på området. Statens vegvesen (SVV) har på bestilling fra fylkesrådmannen gitt faglige innspill til handlingsprogrammet for vegområdet. Dette er utarbeidet i dialog med SVV. Handlingsprogram samferdsel Side 5

6 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur Hovedlinjene, og overordnede føringer for samferdselsområdet omhandles her i konsis form. For mer detaljert gjennomgang henvises til STP Strategiplan og Transportplan for Sør-Trøndelag (FTP , FT-sak 52/13) gir de overordnede føringene for denne revisjonen. Videre bygger den på Handlingsprogrammet (HP , FT-sak 12/14). Følgende hensyntas i øvrig: Nasjonal Transportplan Regional Transportplan for Midt-Norge Miljøpakke Trondheim Samarbeidsavtale mellom STFK og SVV Leveranseavtaler mellom STFK og SVV I henhold til FTP følgende: Målsetning for samferdsel. Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert, miljø- og klimavennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. Fem overordnede utfordringer. Befolkningsvekst i Trondheimsregionen. Sentraliseringen av bosettingsmønsteret fortsetter. Økt godstransport. Kampflyplass på Ørland med økt aktivitet i området. Mer nedbør, større risiko for ras, flom og skred. To sentrale føringer. Veksten i persontransport i byene må tas av gåing, sykling og kollektivtransport. Mer av godstransport over på sjø og bane. Sikkerhet settes foran som et grunnleggende kriterium der det er målkonflikter. Handlingsprogram samferdsel Side 6

7 4 Fylkesvegnettet 4.1 Status Handlingsprogrammet for fylkesveg er ikke tenkt som en rapportering, men omhandler, ut over det faktuelle handlingsprogram for drift og vedlikehold samt investerings og planleggingsprogram, primært de elementer det vurderes å ha betydning fremadrettet ift. valg av strategi og prioriteringer på fylkesvegnettet Omfang Fylkesvegnettet har et omfang på ca 2933 km, med svært ulik standard og tilstand. 77% av fylkesvegene har asfaltdekke, som betyr ca 675 km med grusdekke. 72% av fylkesvegene har bruksklasse 10 (sommer), motsvarende ca 825 km med bruksklasse unner 10. Videre har fylkesvegnettet 405 vegbruer og 15 tunneler Tilstand - kartoversikt For å si noe om tilstanden og status på fylkesvegnettet er det utarbeidet temakart innenfor elementene trafikkmengde (ÅDT), bruksklasse, vegdekkebredde, fartsgrenser, kurvatur og trafikkulykker som alle er viktig for tilstand og status. Handlingsprogram samferdsel Side 7

8 Figur 4.1. ÅDT- kartet gir en oversikt over hvor du finner den største trafikken på fylkesvegnettet. Kartet viser at det naturlig nok er størst belastning i sentrale strøk i fylket. Samtidig ser vi at det er relativt stor trafikk på viktige regionale veger. Handlingsprogram samferdsel Side 8

9 Figur 4.2. Bruksklasse-kartet viser hvilke vegstrekninger vi ikke har tillatt 10 tonns akseltrykk med en totalvekt på 50 tonn. Vi ser at det gjenstår litt utbedring/oppgradering før vi har et samlet fylkesvegnett som tåler 10 tonn. Handlingsprogram samferdsel Side 9

10 Figur 4.3. Vegdekkebredde-kartet viser hvilken bredde vi har på vegen. Skillet som er satt indikerer bredden for å kunne ha gulstripe på vegen - minimum 6 meter. Handlingsprogram samferdsel Side 10

11 Figur 4.4. Fartsgrense-kartet viser en oversikt over fartsgrensenivået. Hoveddelen av fylkesvegnettet har en fartsgrense på 60 til 80 km/t. Handlingsprogram samferdsel Side 11

12 Figur 4.5. Kurvatur-kartet viser situasjonen vi har når det gjelder kurvatur langs fylkesvegnettet. Kurvaturen bør iht. håndbok være min 55m uansett fartsgrense. Handlingsprogram samferdsel Side 12

13 Figur 4.6. Kartet viser ulykkessituasjonen langs fylkesvegnettet. Ikke uventet er Trondheimsområdet belastet. Men også bl.a. Fv. 30 og Fv. 705 har mange ulykker. Handlingsprogram samferdsel Side 13

14 4.1.3 Gjennomførte investeringer fra HP Følgende ferdigstilt 2014: Fv. 967, Eidem-Flønes Fv. 734, Varmbobakken Utbedring på Flakk fergekai Fv. 603 og 656 i forsterkningspakken Nødnett i tunneler på Fv. 714 Fornying av kabler i Svøljatunnelen Fv. 714, Valslagstunnelen Fv. 714, Bomstasjoner 4.2 Utfordringer Innledning Sør-Trøndelag fylkeskommune har som målsetting å utvikle et samordnet transportsystemet, så det tilbys et effektivt, tilgjengelig, sikkert, miljø- og klimavennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. Et velfungerende transportsystem er forutsettingen for et konkurransedyktig næringsliv. Samtidig skaper økonomisk vekst økt etterspørsel etter transport, så en overordnet utfordring består både i å tilby en effektiv infrastruktur og sikre en bærekraftig utvikling. Samfunns- og bosettingsstrukturen er i stadig endring, det samme gjelder for trafikkbildet og kravene til vegnettet. Fylkesvegnettet har mange utfordringer knyttet til seg som det er viktig å adressere. Det vil her fokuseres på områder som er spesielt viktige for den videre utviklingen av fylkesvegnettet for Sør-Trøndelag Klima, miljø og helse Klimaendringene føre til at fylkesvegnettet i større og større grad påvirkes av hyppigere og kraftigere værhendelser i form av fler rass, flom, intens nedbør og medfølgende økt nedbrytning av vegkonstruksjonen. Klimaendringer fører også til vintre med liten eller ingen tele i bakken over lange perioder, med den effekt at vegene blir utsatt for mye større slitasje enn tidligere. Samlet sett fører klimaendringene til skader på store deler av vegnettet som på grunn av begrensning i økonomiske rammer resulterer i at det ordinære vedlikeholdet reduseres tilsvarende. Et for lavt generelt vedlikeholdsnivå kombinert med hyppigere værhendelser resulterer i en eskalering av nedbryting av vegnettet og en økning i etterslep. Man får ikke tatt viktig vedlikehold fordi deler av midlene går til oppretting av ødeleggelser i Handlingsprogram samferdsel Side 14

15 forbindelse med værhendelser. I årsrapporten for 2013 rapporteres det om flere værhendelser som er kostbare og som må finansieres over det ordinære vedlikeholdsbudsjettet. Trafikkstøy er et problem som må håndteres, idet det langs fylkesvegene finnes boliger med støymålinger som ligger over grenseverdien. Ved nyanlegg er dette ofte et element som må ivaretas og kan være kostnadsdrivende. Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 5 om støy stiller krav om kartlegging, handlingsplaner og tiltaksgrenser når det gjelder støy fra eksisterende virksomhet. Første kartlegging ble gjennomført i 2012 med krav om oppfølging hvert 5. år. Oppfølging gjennom tiltaksutredning og støytiltak gjennomføres i 2014 og Luftforurensing kan i Trondheim periodevis være problematisk. Bl.a. er vegtrafikken kilde for nitrogenoxid (NOx), svoveldioksid (SO2) og svevestøv. Det er satt juridisk bindende grenseverdier for ulike forurensende stoffer, som finnes i kapittel 7 i forurensningsforskriften. Mest viktig i dagens situasjon er svevestøv(pm10 og PM2,5) og nitrogenoxid (NOx). Tidligere ble kostnadene knyttet til tiltak mot luftforurensing belastet piggdekkfondet. Fremover blir kostnadene belastet anleggseiere direkte Trafikksikkerhet Trafikksikkerhetsplanen for Sør-Trøndelag «Trafikksikre kommuner» løfter fram den kommunale satsingen på en tydeligere måte enn tidligere. FTU s utfordring vil i kraft av utvalgets koordinerende og samordnende rolle bli å få kommunene med på en trafikksikkerhetstenkning som ligger noe på siden av kommunenes tradisjonelle tenkning. Fokuset på fysiske løsninger vil alltid være der, men etter innføring av Samhandlingsreformen og endringene i Folkehelseloven, må kommunene ha et langt større og videre perspektiv på satsingen. Trafikksikkerhetsplanen har som et klart uttalt mål for at ingen i aldersgruppen år skal dø i trafikken (den mest utsatte aldersgruppen). Samtidig vedtok Sør-Trøndelag fylkeskommune allerede i 1998 at trafikksikkerhetsarbeidet skal skje med basis i tankene bak nullvisjonen. Dette er en ambisiøs strategi som gir klare føringer for hvordan trafikksikkerhet skal prioriteres. I forhold til trafikksikkerhet har nivå for drift og vedlikehold av vegnettet avgjørende betydning. Et nivå som det nåværende med stort og økende forfall og derved nødvendig vedlikehold som ikke blir gjort, har en reel negativ konsekvens ift. trafikksikkerheten. Dette er et ansvar fylkeskommunen må ta på seg og håndtere. Dette bl.a. ved en strategi for snarest mulig å forbedre forfallssituasjonen og derved også øke trafikksikkerheten. I sammenhengen må det også nevnes, at de fleste av de investeringstiltak som er igangsatt på fylkesvegnettet har innbygget store positive trafikksikkerhetselementer og bedre trafikksikkerheten vesentlig på de aktuelle strekninger. Handlingsprogram samferdsel Side 15

16 Fokus må fortsatt være på, at trafikksikkerhet er et overordnet prioriteringskriteria og ved målkonflikter er det i TP definert at sikkerhet går foran andre målsettinger. Figur 4.7. Antall drepte og hardt skadet i perioden Trenden er for nedadgående men med utsving. Kilde Statens vegvesen Forfall Over tid er det oppstått et betydelig forfall på fylkesvegnettet med bakgrunn i at omfanget av vedlikehold ikke har vært tilstrekkelige til å opprettholde tilstandsnivået på vegnettet. Forfallet angis og defineres generelt som beregnet kostnader ved å bringe objektet fra sin nåværende tilstand, som ikke tilfredsstiller kravene i håndbok R610 (Standard for drift og vedlikehold), til en tilstand hvor objektet oppfyller sin tiltenkte funksjon over en normal levetid. I forbindelse med arbeidet med leveranseavtalene mellom STFK og SVV er det utviklet et system for å rapportere det registrerte forfall på fylkesvegnettet. Denne registreringen viser en negativ utvikling i forhold til fylkestingets mål om å redusere forfallet på fylkesvegnettet med 30 % innen 2019 (FT sak 96/2010). Registreringen viser at vi pr september 2012 og april 2013 hadde et nivå på godt 800 mill. kr. Det registrerte forfall var pr august 2014 ca. 925 mill. kr. Slik er forfallet det siste år økt med over 100 mill. kr. Det er viktig å understreke at dette registreringssystemet ikke er helt eksakt og det er tatt utgangspunkt i faktisk registrerte forhold i Nasjonal vegdatabank (NVDB). Likevel er det en god pekepinn på hvordan tilstandsutviklingen på fylkesvegnettet er (tabell 4.1). Handlingsprogram samferdsel Side 16

17 Tabell 4.1. Forfallsutvikling på fylkesveg i Sør-Trøndelag (bruer og tunneler ikke oppdatert fra 2011) Som tidligere beskrevet er forfallet på vegene i prinsippet registrert i forhold til den standard objektet hadde som nybygget (rehabilitering). I tillegg til beregnet forfall ligger det også et stort oppgraderingsbehov på eksisterende fylkesvegnett, slik at de enkelte objekter kan oppfylle dagens standardkrav(oppgradering). Det totale tiltaksbehovet på et eksisterende objekt utgjøres således av behov for ordinært vedlikehold samt et tillegg når der forkommer forfall på objektet. Når forfall skal fjernes kan det ofte være fornuftig samtidig å heve standarden for objektet, hvorved der kommer et oppgraderingsbehov i tillegg (figur 4.8). Tiltaket kan da karakteriseres som fornying og hvor oppgradering utgjør et vesentlig element i tiltaket inngå i investeringsprogrammet. Fig Prinsippskisse for sammenheng mellom ordinært vedlikehold, forfall og oppgradering. Vegdirektoratet har gjennom et utredningsarbeid om forfall og oppgraderingsbehovet for fylkesvegnettet i Norge (SVV rapport nr. 183, februar 2013) beregnet hvor mye det koster å Handlingsprogram samferdsel Side 17

18 fjerne forfallet på fylkesvegnettet. I denne kartlegging er det beregnet kostnader i forhold til fullverdige vedlikeholdstiltak som gir lavest mulige totale levetidskostnader. Dette betyr at det i denne utredning i tillegg til det rene forfallet/etterslepet på eksisterende fylkesvegnett er tatt med og kostnadsberegnet nødvendige oppgraderinger på fylkesvegnettet, dog unntatt generell manglende vegstandard som f.eks. kurvatur og vegbredde. I SVV s rapport (nr. 183) ble det estimert et samlet forfalls- og oppgraderingsbehov på om lag 2,4 mrd. kr på fylkesvegnettet i Sør- Trøndelag. Med utgangspunkt i det registrerte forfall på tidspunktet for Vegdirektoratets beregninger var ca. 800 mill. kr ( ), vil det si at fylkesvegnettet i tillegg til forfallet har et beregnet oppgraderingsbehov på ca. 1,6 mrd. kr. Det største beregnede behov er knyttet til vegoverbygning med ca. 1,1 mrd. kr. (figur 4.9). For tunneler i Sør- Trøndelag er registrert et samlet behov på ca. 520 mill. kr. Her bør det bemerkes at det inngår ca. 450 mill. kr. til oppfyllelse av tunnelsikkerhetsforskriften, som ennå ikke er gjeldende for tunneler på fylkesvegnettet. Behovene til Hitra og Frøya tunnelene er helt dominerende med ca. 67 % av totall kostnadene. Figur 4.9. Kostnader til å fjerne forfall og gjøre nødvendig oppgradering. Kilde Statens vegvesen. Samlet sett representere spesielt forfallet, men også behovet for oppgradering en veldig stor og vanskelig utfordring. Konsekvensene av forfallet avhenger av objekt, men påvirke i negativ retning trafikksikkerhet, miljø, fremkommelighet og bruksklasse. I tillegg er det dårlig økonomi å la tilstanden bli så dårlig at der oppstår mange strakstiltak og at der kreves mer Handlingsprogram samferdsel Side 18

19 omfattende tiltak enn ellers for å reparere. Samlet sett er dette grunnlaget for betraktninger om å endre investeringsstrategien slik at man i større grad i fremtiden adresserer oppgraderingsbehovet på fylkesvegnettet Økonomiske rammer Sør-Trøndelag fylkeskommune har store forpliktelser og utfordringer innenfor samferdselsområdet. Der eksisterer et betydelig gap mellom ønsket investeringsnivå på veg og tilgjengelige midler. I tillegg er der som tidligere omtalt opparbeidet store vedlikeholdsetterslep på fylkesveinettet. Det rammenivå fylkeskommunen har operert med det siste år til drift og vedlikehold fylkesveg er på et nivå (ca. 400 mill.kr inkl. mva.) som generer økt forfall. Dette i tillegg til et som tidligere beskrevet allerede kritisk nivå, som utløser behov for en del strakstiltak. SVV har anslått at der ift. budsjettramme som er gjeldende i 2014, må brukes ca. 108 mill.kr. mer til drift og vedlikehold pr. år bare for å stoppe den negative forfallsutvikling. For årlig reduksjon av opparbeidet forfall med 5%, anslår SVV at drift og vedlikeholdsbudsjettet må økes med ca. 204 mill.kr. Således er prioritering mellom de viktigste investerings- og utbedringsprosjekter, samt ikke minst forholdet mellom hvor stor andel av tilgjengelig ramme som skal gå til investering og til drift og vedlikehold en viktig utfordring å håndtere Drift og vedlikehold Det er mange forhold som påvirker drift og vedlikehold av vegnettet. Vegene har i dag mye større belastning enn i den tiden de fleste fylkesveger ble etablert. Dette gjelder type trafikk i forhold til f.eks. aksellast, ÅDT og fart. Dette fører naturlig til en større slitasje på vegnettet som vil eskalere etter hvert som de nevnte faktorer intensiveres i tiden fremover. Trafikken og kravet til pålitelighet øker og anleggene som skal driftes og vedlikeholdes blir stadig mer teknisk kompliserte. Mangel på tilstrekkelig vedlikehold over lang tid har ført til økt behov for fornyelse av infrastrukturen. For å få en mer pålitelig og robust infrastruktur, må standarden på infrastrukturen bringes opp til et nivå der fremkommelighet og sikkerhet ivaretas og forfallet minimeres. Dette vil bidra til å redusere kostnadene både for infrastruktureiere, trafikanter og operatører. Oppfyllelse av kravene til drift og vedlikehold i håndbok R610 innebærer, som det ligger til grunn for utarbeidelsen, at tilstanden på vegnettet er samfunnsøkonomisk optimal og at man per definisjon ikke har forfall. Det bygges stadig flere gang- og sykkelfelter, noe som er bra. Prioriteringsgraden for drift og vedlikehold av disse må dog avspeile målsettingen om økning i gåing og sykling. Herutover krever det betydelig innsats på vinteren for å ivareta kravet iht. håndbok om å holde taktile heller på de universell utformet gangfelt og bussholdeplasser 90 % synlig eller følbar til enhver tid. Handlingsprogram samferdsel Side 19

20 En kommende omklassifisering av vegnettet i Trondheim i forbindelse med E6 Trondheim Stjørdal og Nordre avlastningsveg vil representere en utfordring for fylkeskommunen. Drift og vedlikehold av ei sentrumsgate er mer kostbart enn en ordinær fylkesveg Investering videre utbygging av fylkesvegnettet Fylkeskommunen har etter forvaltningsreformen i 2010 vært en meget offensiv vegutbygger på fylkesvegnettet. Denne offensive investeringsaktiviteten har skapt investeringsforpliktelser over lang tid. Idet Fylkeskommunen har tatt på seg en realisering av Laksevegen trinn 2, Fosenvegene pakke 3, Miljøpakken og Fv.704, Sandmoen-Tulluan betyr investeringsforpliktelsene, at om rammenivået for 2018 i dette handlingsprogram legges til grunn videre i perioden , vil det i den periode være en underdekning på ca 240 mill. kr. Laksevegen, Fosenvegene, Miljøpakken og Sandmoen-Tulluan er viktige prioriteringer på fylkesvegnettet for å ivareta fylkeskommunens ansvar for regional utvikling. Det er likevel slik at det er store investeringsbehov i andre deler av fylket, og således et stort gap mellom tilgjengelige midler og ønskede investeringsprosjekter. Det er viktig at nødvendige investeringer på fylkesvegnettet i Trondheim prioriteres i Miljøpakken. Det ble i transportplanen avklart at prosjektene forsterkning Tillerbruvegen og ny Brå bru på Byneset skulle prioriteres i miljøpakkesammenheng. Disse prosjektene er ikke prioritert i Miljøpakken sin handlingsplan for Tiltakene var fra Sør-Trøndelag fylkeskommunes og Statens vegvesens side prioritert høyt på prioriteringslistene og det er fortsatt et stort behov for å gjøre investeringer på de nevnte prosjektene. I forhold til målsettingen om at kollektivtransport, gåing og sykling skal ta veksten i persontransport i byområder, finnes det i distriktet helt andre utfordringer for transportsystemet enn økende fremkommelighetsproblemer på grunn av trafikk- og befolkningsvekst. Her har viktige vegstrekninger mangelfull standard og en del rasutsatte partier, som representerer tidsmessig et fremkommelighetsproblem og en sikkerhetsrisiko. Her er behovet og utfordringen at redusere reisetiden internt og mellom regionene og øke sikkerheten. Laksevegen og Fosenvegene er to viktige prosjekter som ivaretar disse utfordringer i aktuelle regioner, men som tidligere nevnt er det store investeringsbehov i andre deler av fylket som er utfordrende å møte. Handlingsprogram samferdsel Side 20

21 4.2.8 Styringsutfordringer Vegbygging er en relativ kompleks øvelse og av erfaring vet vi at det ofte kommer utfordringer i tilknytning til planlegging og realisering av et prosjekt. Derfor har fylkestinget definert en planleggingsfase før en byggebeslutning. Dette med sikte på å avklare alle vurderingselementer i forhold til å avdekke utfordringer og muligheter i et byggeprosjekt før prosjektet går til en byggebeslutning. Kvalitet og kostnadene ved et prosjekt defineres i høy grad nettopp i planleggingsfasen og det er nødvendig som veg- og prosjekteier å være involvert. Slik er endringen med en prosjektansvarlig i STFK et grep som er tatt for å gjøre arbeidsprosessene mellom STFK og SVV smidigere og kontrollen og styringen av prosjektene sterkere. Et nytt styringsregime med prosjektavtaler hvor økonomi, kvalitet og fremdrift skal avtales for hvert enkelt prosjekt vil også medføre større fokus på de kritiske elementene i gjennomføringen og kunne bidra til raskere identifisering av forhold som skaper forsinkelser i et prosjekt. Plan- og byggeprogrammet er et viktig styringsverktøy. Det gir en mulighet til å tydeliggjøre hvor i en fremdriftsplan det ligger en usikkerhet. Som styringsverktøy bør det arbeides frem mot at Plan- og byggeprogrammet også på en oversiktlig og enkelt måte angir hovedstatus for økonomi og eventuelt kvalitet Anslag og kostnadsusikkerhet Anslag er et verktøy med en definert prosess, også kalt «suksessiv kalkulasjon», for å beregne kostnader og usikkerhet av disse i et prosjekt. En beregning etter anslagsmetoden er bygd opp med elementene grunnkalkyle, uspesifiserte kostnader, usikkerhetsavsetninger og restusikkerhet. Kostnadsoverslag etter anslagsmetoden skal ledes av en sertifisert prosessleder. Anslag gjøres på forskjellige stadier i en planprosess, og har forskjellige usikkerheter som følge av dette. Dersom det i tabellen står 10%, betyr det at det er regnet anslag på reguleringsplan-nivå. 25% er gjerne på kommunedelplan-nivå, mens 40% usikkerhet er på forprosjekt-/utredningsnivå. Det er en målsetting ved anslag, at kostnadsoverslaget har 70% sannsynlighet for å ligge innenfor det intervallet som bestemmes av nøyaktighetsgrensene som er satt for de ulike plannivåene som beskrevet ovenfor. Det som er mest vanlig er å oppgi P50 verdi av anslaget. P50 er median verdien av anslaget og derved middelverdi for forventet kostnad i prosjektet. Anslag beregner altså P50 og sannsynligheten for at et kostnadsspenn inntreffer (målsetting om 70%), med gitt usikkerheten i dette kostnadsspennet, f.eks. +/- 10% (figur 4.10). Dette betyder samtidig at det er ca. 15% sannsynlighet for at kostnadene for prosjektet er større enn P % på reguleringsplannivå, som er kravet for byggevedtak. Handlingsprogram samferdsel Side 21

22 En kan ta nylig gjennomførte anslag for Fv. 714 Snilldalssæter-Berg som eksempel. Her ble det gjort anslag med 10% usikkerhet. Resultatet av anslaget viste at det var 68% sannsynlighet for at kostnaden ligger innenfor P50 +/- 10% anslaget, svarende til et kostnadsspenn mellom 723,2 og 884,0 mill.kr. med P50-verdi på 803,6 mill.kr. Samtidig altså 32% sannsynlighet for at prosjektets kostnader er enten lavere eller høyer enn kostnadsspennet (723,2 884,0 mill kr.). P50-10% P50 P50+10% Figur Kriterier for et overslag basert på reguleringsplan. Til tross for den beskrevne prosess og den usikkerhet som ligger i et anslag, har det vært eksempler på, at anslag for et prosjekt har differensiert uakseptabelt ift. faktiske kostnader, eller ift. tidligere anslag gjort på samme prosjekt tidligere i planleggingsfasen. Dette et område som det må fokuseres på å forbedre og det betyr ikke minst kravet til det materiale og viden om aktuelt prosjekt, som ligger til grunn for å gjennomføre prosessen. Erfaring har vist, at anslagsprosessen ikke bør forseres. Samtidig er det viktig å forholde seg til, at uansett forbedringer vil det ift. kostnader alltid være en usikkerhet, også ut over de 10% som er definert på reguleringsplannivå. Handlingsprogram samferdsel Side 22

23 I sammenhengen kan henvises til at staten vedtar kostnadsramme for KS2-prosjekter (store riksvegprosjekter) på P85 minus verdien av kuttliste (P85 betyr 85% sannsynlighet for kostnader lik eller lavere) og for øvrige prosjekter nevnt i prop. settes kostnadsrammen P %. Den ekstra usikkerhets avsetting tilfaller ikke umiddelbart prosjektet, men administreres på et høyer nivå. 4.3 Strategi ift. utfordringer og videre utvikling av fylkesvegnettet Nasjonal transportplan angir hovedmålene for transportpolitikken framover som følgende: - Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet, og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. - En visjon om det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren. - Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og miljøområdet. - Et transportsystem som er universelt utformet. Sør-Trøndelag fylkeskommunes målsetning om å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert, miljøog klimavennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og regional utvikling, er naturlig helt i tråd med hovedmålene i Nasjonal transportplan. Anlagt strategi ift. utfordringer og utvikling av fylkesvegnettet må støtte opp om disse målsettinger Overordnet satsningsområder I handlingsprogramperioden er det viktig å ha fokus på drift og vedlikehold av eksisterende vegnett. Dette for å sikre den etablerte vegkapitalen på en god og nødvendig måte. En bør som utgangspunkt være i stand til å beholde det man har før man kjøper nye tillegg. Dette gjelder med mindre ny infrastruktur bidrar til å erstatte eller i det minste avlaste gammel og dermed å minske forfall og framtidige drift og vedlikehold kostnader. Per i dag er ikke drift og vedlikeholds rammer tilstrekkelig til å ta god nok vare på det vi har av infrastruktur, det bevises av det økende forfallsnivå. Dette er som tidligere omtalt ikke samfunnsøkonomisk optimalt og med konsekvenser ift. bl.a. sikkerhet. Utgangspunkt nettopp nå, med bakgrunn i de for lave drift og vedlikeholds rammer, er å legge frie midler innenfor samferdsel - infrastruktur til drift og vedlikehold. Handlingsprogram samferdsel Side 23

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Veg- og ferjerapport Nr 1-2006 Vegdirektoratet Veg- og trafikkavdelingen Seksjon for veg- og ferjeforvaltning Dato: 2006-08-15 Samfunnsmessige

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Sist oppdatert 31.10.13 kl. 11:00 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 21.30 tirsdag 29. oktober er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Resultat av kartlegging Statens vegvesens rapporter Nr. 183 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Vegforvaltning og utvikling Februar 2013

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 1 2012-03-26 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE TRANSPORTSTRØMMER OG UDEKKET TRANSPORTBEHOV Revidert

Detaljer

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Foto Flemming Dahl Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? En sammenstilling av utredet behov i ni byområder TØI rapport

Detaljer

FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET

FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET RAPPORT FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET Opplysningsrådet for Veitrafikken FORORD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har engasjert Rambøll Norge AS til å utarbeide en rapport som redegjør

Detaljer

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS på veg En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS veileder En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger Produksjon: Statens Vegvesen i samarbeid med Sweco Layout & grafisk produktion:

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB)

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) KVALITETEN PÅ VEINETTET Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) FORORD INNHOLD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker å bidra til at landets veinett blir bedre. OFVs

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer