SAK NR ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF"

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF Vedlegg: 1. Svar til Helse Sør-Øst RHF på brev av Prosjektplan basert på det som omtales i saken Saken omfatter oppfølging av: Sak Oppfølging av revisjon intern styring og kontroll i det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Innlandet HF (styremøte ) Sak Virksomhetsrapport pr. 2. tertial 2012, vedtakspunkt 3: Null fristbrudd og reduserte ventetider (styremøte ) Sak Oppfølging av ventelistepraksis (telefonstyremøte ) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om status i arbeidet med å forbedre intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet til orientering. Styret understreker at tiltakene skal medføre nødvendige forbedringer for å oppnå trygge pasientforløp og for at behandlingsbehovene og rettighetene til den enkelte pasient blir ivaretatt. 2. Arbeidet med å unngå fristbrudd og å oppnå reduserte ventetider prioriteres høyt. Styret forutsetter at resultatet av dette arbeidet kan dokumentere med resultatforbedring i framtidige virksomhetsrapporter. 3. Styret ber administrerende direktør følger opp saken ved å sikre nødvendig oppmerksomhet på kompetanse, holdninger, ledelse og resultater for å sikre forståelse og forankring i dette viktige forbedringsarbeidet. 4. Styret ber administrerende direktør om å bli løpende orientert om status og videre framdrift av tiltakene som er nedfelt i handlingsplanen. Brumunddal, 22. oktober 2012 Morten Lang-Ree administrerende direktør 1(9)

2 SAKSFREMSTILLING Sak nr ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF Innledning Kvaliteten i pasientbehandlingen omfatter ikke bare diagnostikk og behandling, men også at selve pasientforløpet blir ivaretatt. Hvis pasienter ikke blir mottatt eller fulgt opp som de skal, kan det medføre forsinkelser eller bortfall av helsehjelp, med potensial for alvorlige konsekvenser. Derfor må helsevesenet sørge for systemer og rutiner som sikrer kontinuitet i dokumentasjon og deling av informasjon, og nødvendig oppfølging av pasientene må ikke være avhengig av enkeltpersoner. Bakgrunn Det har de siste årene vært økende oppmerksomhet på helsevesenets ansvar for at pasientene skal få behandling og oppfølging uten unødige forsinkelser. Ansvaret har kommet til uttrykk i Oppdrags- og bestillerdokumentene, og er fulgt opp i rapportering til styre og eier. Konsernrevisjonen har kontrollert praksis og etterlevelse ved flere revisjoner. Samfunnets krav om nulltoleranse for avvik er synliggjort for offentligheten ved pasienthistorier i media, ofte etterfulgt av undersøkende journalistikk og politiske uttalelser og lovnader om sterkere styring og kontroll. I det følgende gis en orientering om status og planlagte tiltak for følgende saker innenfor dette området behandlet av styret i Sykehuset Innlandet: Intern styring og kontroll i det pasientadministrative arbeidet (Sakene , , og ) Null fristbrudd og reduserte ventetider (Sak , vedtakspunkt 3) Oppfølging av ventelistepraksis (Sak ) Videre beskrives hvordan dette er tenkt samlet under prosjektet Glemt av sykehuset for å styrke innsatsen og samordne det videre arbeidet med å kvalitetssikre hele pasientforløpet. Intern styring og kontroll i det pasientadministrative arbeidet Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst har gjennomført revisjon om intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet, i (rapport 12/2012). I Sykehuset Innlandet HF ble to avdelinger revidert våren 2011 (rapport 4/2011, vedlegg til sak ). Revisjonen tok for seg mottak og distribusjon av henvisninger, vurderingsfrist, rettighetsvurdering med rett eller behov for helsehjelp, føring av ventelister, sikring av videre behandlingsløp, og kontroller som gir betryggelse for pålitelig, fullstendig og tidsriktig data- og dokumentflyt gjennom den samlede prosessen. Videre ble det sett på rapporter og oppfølgingsrutiner knyttet til oppgaver i arbeidsflyt, oppfølging av elektroniske postbokser (arbeidsgrupper) og restanser knyttet til interne oppgaver og dokumenter samt eksterne utsendelser. 2(9)

3 Rapportene fra alle reviderte helseforetak ble behandlet av Styret i Helse Sør-Øst RHF 21. september 2012, og oppsummeringen viser betydelige utfordringer på dette området ved alle helseforetakene (referatsak til styret ). Sykehuset Innlandet HF Styret er tidligere gjort kjent med Konsernrevisjonens rapport fra revisjonen av to avdelinger i Sykehuset Innlandet i styremøte 1. juli 2011 (Sak ). En tiltaksplan for lukking av påviste avvik og oppfølging på foretaksnivå ble presentert i styremøte 30.september 2011 (sak ). Saken ble fulgt opp i styremøte 15. desember (sak ), der det ble rapportert at de to reviderte avdelingene hadde lukket avvikene påvist av Konservrevisjonen. Her ble det også lagt frem tiltak for å bedre systematikken rundt rydding av dokumenter, forbedring av prosedyrer og kontrollrutiner og opplæringsplaner for nøkkelpersonell og ledere. Ut fra handlingsplanen er det gjennomført følgende tiltak utarbeidet overordnet prosedyre for kvalitetssikring av DIPS arbeidsflyt kartlagt omfanget av ulike dokumenter og oppgaver i arbeidsflyten som ikke er registrert som fullførte eller lukket i DIPS. utarbeidet oppfølgingsrutiner for standardrapporter i DIPS, og gjort rapporter og uttrekk fra DIPS databasen mer tilgjengelige ved bruk av Kostas kuber, for å styrke den ledelsesmessige oppfølgingen av arbeidet. gjennomført en omfattende opprydning i ikke godkjente dokumenter etablert en tilgangsstyrt Intranettside for nivå-4-ledere (MIN SIDE), som bl.a. inneholder varslingsrutiner for endringer av arbeidsforhold, slik at en får kvalitetssikret avslutningen av tilganger i det pasientadministrative systemet. gjennomført opplæringstiltak for ulike yrkesgrupper, og det gjennomføres årlige superbrukersamlinger for DIPS. publisert e-læringskurs i Læringsportalen som dekker nødvendig funksjonalitet i det pasientadministrative systemet. Dette skal suppleres med rollebaserte e-læringskurs. under utvikling et nyansattprogram for SI, hvor opplæring i det pasientadministrative systemet skal inkluderes.. Det at dokumenter er registrert som ikke godkjente, at prøvesvar er usignerte eller at henvisningsperiodene står som åpne etter at pasienten er skrevet ut (ikke avsluttet eller registrert med ny kontakt) betyr ikke at de ikke er sett på, vurdert eller at pasienter ikke har fått viktige beskjeder. Innføring av DIPS har ikke ført til at alle manuelle rutiner og papirer er eliminert, og som regel får pasienten den informasjonen og oppfølgingen hun skal ha. Men omfanget av manglende nøyaktighet og feilregistreringer som kommer fram i DIPSrapportene viser at det er et stort behov for gjennomgang av registreringsrutinene. Det innebærer også behov for bedre opplæring og tettere ledelsesmessig oppfølging for å få fram de rette tallene, og dermed avvikene som utgjør en reell pasientrisiko. Første prioriterte opprydningsområde på foretaksnivå høsten 2011 var lukking av ikke godkjente dokumenter. De fleste av disse dokumenter er interne dokumenter som for eksempel interne journalnotater men det finnes også dokumenter som går som kommunikasjon til fastlege, annet sykehus, pasient eller annen mottaker. I august 2011 var det dokumenter opprettet i 2010 eller tidligere med registrert status ikke godkjent. De mest kritiske (epikriser, polikliniske notater eller brev) utgjorde dokumenter (23 %). Det ble iverksatt en ryddeprosess med tett oppfølging, og ved utgangen av mars 2012 gjenstod registrert som åpne dokumenter opprettet før 2012, og dette tallet er redusert til 740 pr. 1. september. 3(9)

4 Ryddejobben medførte at avdelingene fikk oversikt over hva som lå i tallene, og kontroll over de gjenværende dokumentene. Bl. a. skal noen dokumenter fortsatt være åpne over lengre tid p.g.a. særskilte behandlingsrutiner, f. eks. innen rus. Ryddeprosessen var vellykket, men det var ikke etablert nye rutiner i tilstrekkelig grad, slik at dokumenter opprettet i 2012 som er eldre enn 14 dager har vokst utover i året, til det ser ut til å ha nådd steady state på rundt dokumenter. Polikliniske EDI-notater er den største kategorien (20%), og det kan se ut til at en flaskehals er diktat som ligger til skriving. Et annet område med omfattende ryddebehov er ikke signerte svar fra laboratoriet og røntgen. Ved kontroll kan en se at svarene er vurdert, gjerne av flere, men ikke kvittert ut. På dette området er en løsning for opprydding og nye rutiner med kontrollpunkter testet ut, og den er klar for å settes i verk i hele Sykehuset Innlandet fra november Oppfølging på foretaksnivå av revisjonen i SI ble tatt til foreløpig underretning av styret i oktober (sak ), og det ble bedt om en revidert tiltaksplan. Styret påpekte også sammenhengen med arbeidet for å nå målet om null fristbrudd og reduserte ventetider (sak ), et annet prioritert område innenfor det pasientadministrative arbeidet. Null fristbrudd og reduserte ventetider Pasient- og brukerrettighetsloven 2-2 første ledd første og annet punkt lyder "Pasient som henvises til sykehus, spesialistpoliklinikk eller institusjon som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, som omfattes av 2-4, har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager fra henvisningen er mottatt. Det skal vurderes om det er nødvendig med helsehjelp, og gis informasjon om når behandlingen forventes å bli gitt." Prioriteringsforskriften, sammen med nasjonale prioriteringsveiledere for de fleste sykdomsgruppene er bestemmende for fastsettelse av rettighet og maksimal ventetid. Dersom fristen som blir satt for rett til helsehjelp for den enkelte pasient overskrides, blir det betegnet som fristbrudd. Fristbrudd og ventetider er ingen ny sak. Problemstillingen har vært styrebehandlet flere ganger tidligere. Gjeldende handlingsplan for å forhindre fristbrudd i Sykehuset Innlandet ble vedtatt av styret i Styresak Planen omfatter i hovedsak forbedring av ventelistedata og utvikling av verktøy som skal bidra til å forebygge fristbrudd samt gi et godt datagrunnlag for å rapportere fristbrudd. Handlingsplanen følges opp gjennom virksomhetsrapporteringen, og avdelingene benytter et rapportuttrekk fra DIPS for reelle og varslede fristbrudd som verktøy for å ha nødvendig oversikt (en av Kostas kuber). Målet om null fristbrudd og reduserte ventetider følges opp blant annet gjennom oppfølgingsmøter med divisjonsdirektørene, og det er et særskilt fokus på utviklingen innen de ulike fagområdene. Ut fra handlingsplanen er følgende tiltak gjennomført: Det er utarbeidet prosedyre for klinikere om hvordan prioriteringsforskriften skal praktiseres, med tilhørende opplæringspakke. Informasjon er samlet på egen side på Intranett med lenker til relevante dokumenter En ventelistekoordinator er oppnevnt i hver avdeling Det finnes tilgjengelig flere undervisningsopplegg for riktig registrering i DIPS. 4(9)

5 Oversikten over fristbrudd og ventetider for perioden 2009 til 2012 viser en positiv utvikling med nedgang i fristbrudd, men ikke ønsket reduksjon av ventetider. Flest fristbrudd finnes innenfor de kirurgiske fag som ortopedi, urologi og gastroenterologisk kirurgi. Område (pr. 2.tertial ) Fristbrudd Gjennomsnittelig ventetid, 65 dager 24 % % % 75 6 % 71 Ved kvalitetskontroll i avdelingene av tallene for ventende er det påvist feil i tallmaterialet som følge av registreringsfeil i DIPS, samt at DIPS ikke skiller mellom enkelte pasientkategorier. Dette medfører at det reelle tallene over ventende er vesentlig lavere enn det som framkommer i DIPSrapporter. Sykehuset Innlandet bruker andelen av ventende i perioden som har overskredet tidsfristen i sin rapportering, mens Helse Sør-Øst henter fristbruddsovesikter fra NPR-data, med tall som er litt forskjellige enn SIs interne oversikter. NPR rapporterer fristbrudd av andelen av pasientene som er tatt til behandling i perioden. Fra oktober 2012 går Sykehuset Innlandet over til å rapportere disse tallene på samme måte som Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst RHF varslet i brev datert til helseforetakene forsterket fokus på arbeidet med nulltolleranse for fristbrudd, bedre gjennomsnittelig ventetid (65 dager) for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp og redusere antallet pasienter med behov for helsehjelp som er langtidsventende over 1 år. Sykehuset Innlandet har besvart henvendelsen fra Helse Sør-Øst, og vil intensivere arbeidet med å unngå fristbrudd og reduserte ventetider. Brevet vedlegges saken. Den administrative prosessen med forløp for kreftpasienter skiller seg ut fra andre pasientforløp, med mer sammensatte fristvurderinger og faglige beslutningspunkter. Forløpstider for kreft kommer som egen sak til styret Det er iverksatt følgende tiltak: Kontroll av ventelistedata i alle divisjoner, med avdekking av behov for bedre kvalitetssikring av dataene. Det vil bl. annet bli vurdert å justere rapporten over langtidsvente slik at en per mnd kun får nye pasienter på lista. Man slipper å gå gjennom de samme pasientene flere ganger, og får bedre oversikt. Rydding av alle ventende over 1 år, samt at langtidsventende er kontaktet med spørsmål om vedkommende fortsatt har behov for helsetjenester fra Sykehuset Innlandet og pasienter er innkalt til poliklinikk for videre behandling. Flest langtidsventende er det innen urologi, øyesykdommer og karkirurgi. Hoveddelen av pasientene som venter over 1 år utgjør sterilisering av menn (urologi), øyeplastikk (øyesykdommer) og varicer (karkirurgi). Handlingsplanen for å redusere fristbrudd foreslås revidert i sammenheng med tiltakene i det øvrige arbeidet med å bedre de pasientadministrative rutinene, med spesiell vekt på Opplæring og bruk av pivottabell på alle ledernivå for analyse og oppfølging av ventelistene Rett registrering i DIPS, både ved vurdering av henvisning og avslutning av ventetid når fristen er innfridd. Aktivisering av ventelistekoordinatorene Oppfriskning av prioriteringsforskriften med veiledere for relevante grupper. Adm. direktør understreker at arbeidet med å unngå fristbrudd og å oppnå reduserte ventetider skal ha høyeste prioritet og saken følges opp både i styret, ledermøte og i oppfølgingsmøter med divisjonsdirektørene. 5(9)

6 Oppfølging av ventelistepraksis Med utgangspunkt i mediaoppslag om feil praktisering av ventelister innen divisjon psykisk helsevern, har styret fått en redegjørelse om bakgrunnen for saken i styremøte 3. oktober, samt i telefonstyremøte 15.oktober. Den samme avdelingen ble revidert av Konsernrevisjonen i Fra administrerende direktør og divisjonsdirektør ble det kommunisert at regelbrudd ikke skal forekomme og at Sykehuset Innlandet umiddelbart ville sette i gang et arbeid for å komme til bunns i saken. Dette er en sak som blir tatt på største alvor. En intern gjennomgang av håndtering av ventelister i divisjon psykisk helsevern har så langt ikke avdekket systematisk svikt eller utøvelse av feil praksis som indikerer overlegg ut fra noe bestemt motiv. Det bemerkes likevel at tillitsvalgte har påpekt at det fra ledelseshold på enkelte steder er blitt uttalt at fristbrudd ikke skal forekomme bl.a fordi det koster penger. Etter møter med gjeldende avdeling, andre ledere, brukerorganisasjoner, pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland, divisjonstillitsvalgte og vernetjenesten, Fylkeslegen i Hedmark og konsernrevisor i Helse Sør-Øst er det oppsummert følgende behov for oppfølging: Gjenomgang av regelverket for vurdering, ventelisteoppfølging og bruk av prioriteringsforskriften. Gjennomgå prosedyrer for håndtering av interne henvisninger/viderehenvisninger etter at behandling er påbegynt i Sykehuset Innlandet. Opplæring i de daglige grunnleggende arbeidsprosessene. Det er herunder viktig at det er de elektroniske ventelistene som benyttes som arbeidslister, og at det er et lederansvar å sikre at listene løpende blir fulgt opp. Sikring av god og forståelig informasjon til brukerne. Det er herunder også viktig å gi pasientene god veiledning om rettigheter når fristbrudd har oppstått Oppfølging av det pasientadministrative arbeidet generelt og regler for ventelister og fristbrudd m.m. spesielt som et linje-/lederansvar. Bruk av Sykehuset Innlandets avvikssystem for melding til respektiv leder ved avdekking av eventuelle avvik/regelbrudd (TQM). Administrerende direktørs tilråding var at videre oppfølging av saken blir tatt opp som en del av den helhetlige oppfølgingen i arbeidet med å styrke det pasientadministrative arbeidet og at den videre oppfølgingen av denne saken integreres i prosjektet Glemt av sykehuset. I oppfølgingsmøte med HSØ 19.oktober 2012 har SI bedt HSØ om et råd på en god metode som kan kartlegge praksis for å avdekke/forebygge avvik. Videre arbeid med å styrke det pasientadministrative arbeidet Alle de tre omtalte styresakene omhandler svakheter i pasientforløp i Sykehuset Innlandet, som kan gjøre at pasientene ikke blir mottatt og/eller fulgt opp slik de skal. Sett fra pasientens side er det uakseptabelt. Ved overgangen fra papirjournaler til elektroniske verktøy kom muligheten for å planlegge, dokumentere og spore hele forløpet på en helt annen måte enn tidligere. Databasen holder oversikten over alle opplysningene som er avgjørende for at logistikken skal fungere. Men sakene viser også at et elektronisk system er sårbart, da det krever at alle følger de samme rutinene for registrering og dokumentasjon hver gang for at systemet skal virke etter intensjonen. 6(9)

7 Det er noen felles problemstillinger som gjelder pasientadministrasjonen, og som ser ut til å gå igjen i alle sakene: Mangelfull kjennskap til detaljene i hvordan DIPS fungerer, og dermed forståelsen av viktigheten av å dokumentere de enkelte punktene i pasientforløpet riktig og systematisk Den enkeltes hverdag med egne oppgaver og arbeidsflyt i DIPS gir et helt annet bilde av virkeligheten enn det som kommer fram i en rapport på avdelings,- divisjons- eller foretaksnivå. En kjenner seg ikke igjen i tallene. Rapportene som gjør det mulig for den enkelte ansatte å følge med på kvaliteten i det pasientadministrative arbeidet er ikke lett tilgjengelige. Ledelsesoppfølgingen har vært for utydelig, og tiltakene er ikke innført eller har ikke blitt fulgt opp over tid. Nødvendige avklaringer om roller, ansvar og oppfølging i den kliniske hverdagen er ikke alltid foretatt. Arbeidet med å følge opp hver av sakene bør settes inn i helheten i pasientforløpet: fra henvisning (start henvisningsperiode) til avsluttet opphold/ny avtale om kontroll (avsluttet henvisningsperiode): Henvisning Infobrev Innkalling Epikrise/ resept m/tentativ dato Motta henvising Vurdere henvisning m/time Motta pasient Utrede Behandle Skrive ut Prøver Undersøkelser Prosedyrer Prioriterte tiltak for det videre arbeidet med alle tre sakene kan sammenfattes som et behov for å styrke innsatsen med mer systematisk arbeid med: prosedyrer, inkl. dokumentasjon i DIPS og rydding av historiske data opplæring/kompetanse ledelsesoppfølging rapportering og synliggjøring Disse punktene har også gått igjen i handlingsplanene tidligere, men uten at det har gitt varige resultater. Det er derfor behov for å legge mer ressurser inn i et systematisk arbeid over tid, med krav til regelmessig oppfølging via etablerte rapporteringsrutiner. 7(9)

8 Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasient administrativt arbeid - Glemt av sykehuset Styret i Helse Sør-Øst besluttet å iverksette prosjektet Glemt av sykehuset etter at oppsummeringen av de fire første foretaksrevisjonene ble oppsummert (styresak ). I første fase har hovedoppgaven vært å utarbeide standardiserte krav til rutiner, prosedyrer og oppfølging, sammen med konkrete forslag til iverksetting og gjennomføring av tiltak. Sykehuset Innlandet har bidratt aktivt inn i den regionale arbeidsgruppen, med fagsjef og rådgiver PAS/EPJ. Sluttrapport fra første fase ble levert 13. september 2012, parallelt med at styret behandlet oppsummeringsrapporten for konsernrevisjonen for hele foretaksgruppen (styresak ). Glemt av sykehuset har definert følgende konkrete tiltaksområder: Oppfølgning av åpne journaldokumenter og ikke-signerte prøvesvar Mottak og håndtering av henvisinger Pasienter med åpen henvisningsperiode (omsorgsperiode) uten avtalt ny kontakt Avslutning av arbeidsforhold Pasientinformasjon i andre systemer enn hoved-epj-systemet Obligatorisk opplæring inkl. nytilsattprogram (profesjons- og funksjonsrelatert) Rapportering som ledd i det lokale ledelsesinformasjonssystemet De ulike tiltaksområdene er spesifisert med egne tiltakspakker, rapporteringsrutiner og opplæring, og skal melde status tilbake til Helse Sør-Øst på månedlig basis. Konsernrevisjonen har tilrådd at det etableres lokale kontrollerfunksjoner for å følge opp det pasientadministrative arbeidet, inklusive ventelister, i tett samarbeid med IKT og analyse innen hvert HF. Det videre arbeidet med forbedringer innenfor det totale pasientadministrative arbeidet i SI vil følge anbefalingene fra det regionale prosjektet. For å følge opp det overordnede arbeidet, er det nå opprettet et internt prosjekt som ledes fra stabsområde Helse, sammensatt av ressurser fra e- helse og IKT, kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid, medsinskfaglig kompetanse, analyseressurser og HR. Dette er et meget omfattende arbeid som må prioriteres, og det er utarbeidet et mandat med ansvars- og rolleavklaringer som blir forelagt ledergruppen med vurdering av tidshorisont og ressursbehov. Handlingsplanen omfatter konkrete tiltak for å Kartlegge omfang av avvik på alle kritiske dokumenter og oppgaver i arbeidsflyt. Identifisere avdelinger og enkeltpersoner med størst behov for opplæring. Gjennomgå og revidere alle relevante prosedyrer og utarbeide prosedyrer som mangler. Gjennomføre generell og målrettet rollebasert opplæring av nøkkelpersoner for å sikre rett kompetanse til de som har ansvar for å ivareta oppgaver i arbeidsflyt. Utnytte allerede etablerte arbeidsgrupper og fora som lærings- og oppfølgingsarenaer. Tilrettelegge og plassere ansvar for kontinuerlig oppfølging av etterlevelse. Komme med konkrete tilbakemeldinger til avdelingene på framdrift, og synliggjøre resultatrapporter. Samle informasjon, lenker til prosedyrer og framdriftsoversikter lett tilgjengelig på Intranett, under Pasientsikkerhet. 8(9)

9 Administrerende direktørs vurdering Administrerende direktør ser alvorlig på de forholdene som revisjonen har avdekket når det gjelder svikt i det pasientadministrative arbeidet som skal sikre ivaretakelse av pasientens rettigheter og behandlingsbehov. Arbeidet med å unngå fristbrudd og å oppnå reduserte ventetider prioriteres høyt. Saken følges opp i ledermøter og i oppfølgingsmøtene med divisjonsdirektørene. Administrerende direktør anbefaler å følge opp tiltak for å eliminere fristbrudd og redusere ventetider og kvalitetssikre oppfølging av ventelister i sammenheng med prosjektet Glemt av sykehuset, og vil bidra med å sørge for ledelsesmessig oppfølging av det helhetlige arbeidet videre. Administrerende direktør vil forsterke prosjektet Glemt av prosjektet ved å legge inn en ny stillingsressurs foreløpig ut Prosjektet vil i tillegg til prosjektet Glemt av sykehuset ha oppfølgingsansvar for ventetider og fristbrudd. Prosjektgruppen vil legge frem en handlingsplan 22. oktober som vil bli ettersendt styret. Kvalitetskravet Forløpstider for kreft vil bli ivaretatt av fagdirektør i samarbeid med fagsjefer. Det legges opp til månedlige rapportering fra prosjektet til administrerende direktør og fagdirektør med vidererapportering til styret. 9(9)

Prosjekt. Glemt av sykehuset. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid i Sykehuset Innlandet

Prosjekt. Glemt av sykehuset. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid i Sykehuset Innlandet Prosjekt Glemt av sykehuset Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid i Sykehuset Innlandet Prosjektplan v 1.0 1(7) 23.10.2012 1. MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål...

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Statusrapport til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Statusrapport til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Statusrapport til styremøte i 20. juni 2013 2 Tittel på rapporten 1 Status i arbeidet Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Glemt av sykehuset? Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid 2 Det er en komplisert klinisk hverdag som gjennomgås og som må forbedres Prøver Prøver Prøver Prøver Prøver Pasient

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid HelsIT, torsdag 20. september 2012 Bjørn Magne Eggen, Anine Ramberg, Mona Syversen Vi hadde alt for mange uønskede hendelser Ventelister

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i helseforetakene 1 Tiltak på kort

Detaljer

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

mai 2011 Tiltak Ansvar Frist Risikonivå Referanse- Nummer Divisjonsdirektør Avdelingssjef 30/6-11

mai 2011 Tiltak Ansvar Frist Risikonivå Referanse- Nummer Divisjonsdirektør Avdelingssjef 30/6-11 Handlingsplan for implementering av anbefalinger etter intern revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ

Detaljer

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak:

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Norsk Arkivråd arkivseminar for helsesektoren mandag 17. september 2012 Bjørn Magne Eggen, Anine Ramberg, Mona Syversen Vi hadde alt

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Regionalt kurs for ledere 2013

Regionalt kurs for ledere 2013 Regionalt kurs for ledere 2013 PAS/EPJ- DIPS Regional standardisering DIPS HSØ Kurs for ledere Del 1 Velkomment til kurs for ledere i DIPS Bakgrunn for regionalt kurs for ledere i PAS/EPJ Del 2 Pasientforløp

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

1. Oppfølgingsrevisjon av pasientadministrativt arbeid i Vestre Viken HF

1. Oppfølgingsrevisjon av pasientadministrativt arbeid i Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. 1. Oppfølgingsrevisjon av pasientadministrativt

Detaljer

Regionalt kurs for ledere 2013

Regionalt kurs for ledere 2013 Regionalt kurs for ledere 2013 PAS/EPJ- DIPS Regional standardisering DIPS Regional standardisering DIPS HSØ Kurs for ledere Del 1 Velkomment til kurs for ledere i DIPS Bakgrunn for regionalt kurs for

Detaljer

Styresak 34-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF -Internrevisjonsrapport nr.

Styresak 34-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF -Internrevisjonsrapport nr. Direktøren Styresak 34-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF -Internrevisjonsrapport nr. 02-2013 Saksbehandler: Terje Svendsen/Beate Sørslett Saksnr.: 2014/2318

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

SAK NR 010-2010 ORIENTERINGSSAK: IVARETAKELSE AV PASIENTRETTIGHETER. SYKEHUSENES RUTINER OG PRAKSIS

SAK NR 010-2010 ORIENTERINGSSAK: IVARETAKELSE AV PASIENTRETTIGHETER. SYKEHUSENES RUTINER OG PRAKSIS Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. og 4. februar 2010 SAK NR 010-2010 ORIENTERINGSSAK: IVARETAKELSE AV PASIENTRETTIGHETER. SYKEHUSENES RUTINER OG PRAKSIS Forslag til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport

Detaljer

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og

Detaljer

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2208 Andreas Ertesvåg, 78 97 31 54 Hammerfest, 5.2.2014 Saksnummer 6/2014 Saksansvarlig: Harald Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Til Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep NO-0032 Oslo postmottak@helsetilsynet.no Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Deres referanse 29.04.11 Harald Noddeland 97402040 10/01634 2010/128

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Rapport 2/2011 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Østfold HF

Rapport 2/2011 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Østfold HF UTK Rapport 2/2011 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 10.5 2011 Rapport nr. 2/2011 Revisjonsperiode oktober

Detaljer

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Risikoområder Status og utviklingstendens Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Kondemnabel bygningsmasse Konseptfasedokument med skisseprosjekt og romfunksjonsprogram

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering.

1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 005 2015 IMPLEMENTERING AV PAKKEFORLØP FOR KREFT Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering.

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 60-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Nulltoleranse for fristbrudd ved Sykehuset Telemark HF

Utviklingsprosjekt. Nulltoleranse for fristbrudd ved Sykehuset Telemark HF Utviklingsprosjekt Nulltoleranse for fristbrudd ved Sykehuset Telemark HF Eirik Eliassen kull 9 November 2010 Bakgrunn for prosjektet: Erkjennelse av at fristbrudd forekommer og må reduseres til et absolutt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 076-2015 STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK:

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2015 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Slik skal vi gjøre det i nord!

Slik skal vi gjøre det i nord! Slik skal vi gjøre det i nord! Jan Norum fagdirektør Helse Nord RHF Disposisjon Bakgrunn Oppdragsdokumentet Tiltak som skal følges opp Priorteringsveilederne Implementeringen Utfordringer Helse Nord RHF

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015 Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring pr august Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Krav til rutiner i pasientadministrativt arbeid gjennomføring av forbedringer

Krav til rutiner i pasientadministrativt arbeid gjennomføring av forbedringer Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF v/adm.direktør Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Møteprotokoll. Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar

Møteprotokoll. Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 21. september 2012 Tidspunkt: Kl 0800 1350 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Ansgar Gabrielsen Turid Birkeland

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Statens helsetilsyn Pb 8128 Dep. 0032 OSLO Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

2. Definisjoner. Hovedmålet i Sun HF:

2. Definisjoner. Hovedmålet i Sun HF: Dokument-ID: 4916 Versjon: 4 Status: Godkjent Prosedyre Lukking av mine dokumenter i Dips Dokumenteier: Kirsti Loe Utarbeidet av: Kirsti Loe,Siv Horn, Marianne Marki, Vivien Jørgensen, Kirsti Bjune. Kirsti

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.15 SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret i Sykehuset Innlandet tar antikorrupsjonsprogrammet

Detaljer

Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2014-2017. Handlingsplan 2014

Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2014-2017. Handlingsplan 2014 Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2014-2017 Handlingsplan 2014 Mai 2014 Fokusområde: System for kvalitetsstyring, jf strategien punkt 4.1 Forvaltningen av det helhetlige kvalitetssystemet forankres

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 2 til Styresak 22.01. Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

Detaljer

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 13.02.2015 Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag og konklusjoner Arbeidet

Detaljer

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014 Analyse av rammeverk for å forebygge, avdekke og håndtere misligheter: Rammeverk For å sikre deling av intern og ekstern kommunikasjon dersom misligheter skulle oppstå i organisasjonen er det behov for

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen om uønskede hendelser i Sykehuset Innlandet

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, i kraft 1.11.2015. Randi Lilletvedt, Juridisk avdeling randli@helse-sorost.no

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, i kraft 1.11.2015. Randi Lilletvedt, Juridisk avdeling randli@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven,

Detaljer

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H Rolandsen/E. Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Formål

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom enhetsleder og avd. sjef Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler med sine

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 UTK Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2014 Rapport nr. 9/2013 Revisjonsperiode 2013 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Plan for oppfølging av ventetid, pasientforløp og effektivitet i 2015. Sykehuset Innlandet

Plan for oppfølging av ventetid, pasientforløp og effektivitet i 2015. Sykehuset Innlandet Plan for oppfølging av ventetid, pasientforløp og effektivitet i 2015 Sykehuset Innlandet Utfordringsbildet Gjennomførte tiltak Langtidsventende 2013-14 Kontakt med ventende for avklaring Oppfylling ledige

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 SAK NR 085 2011 ARBEIDSTILSYNETS TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE OVERHOLDELSE AV REGLENE OM ARBEIDSTID I ARBEIDSMILJØLOVENS KAPITTEL 10 REVIDERING AV HANDLINGSPLAN FOR

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen etter

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Regional brukerkonferanse 2015

Pakkeforløp for kreft. Regional brukerkonferanse 2015 Pakkeforløp for kreft Regional brukerkonferanse 2015 Konteksten Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 Målområder: En mer brukerorientert kreftomsorg Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp Norge

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer