SAK NR ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF"

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF Vedlegg: 1. Svar til Helse Sør-Øst RHF på brev av Prosjektplan basert på det som omtales i saken Saken omfatter oppfølging av: Sak Oppfølging av revisjon intern styring og kontroll i det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Innlandet HF (styremøte ) Sak Virksomhetsrapport pr. 2. tertial 2012, vedtakspunkt 3: Null fristbrudd og reduserte ventetider (styremøte ) Sak Oppfølging av ventelistepraksis (telefonstyremøte ) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om status i arbeidet med å forbedre intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet til orientering. Styret understreker at tiltakene skal medføre nødvendige forbedringer for å oppnå trygge pasientforløp og for at behandlingsbehovene og rettighetene til den enkelte pasient blir ivaretatt. 2. Arbeidet med å unngå fristbrudd og å oppnå reduserte ventetider prioriteres høyt. Styret forutsetter at resultatet av dette arbeidet kan dokumentere med resultatforbedring i framtidige virksomhetsrapporter. 3. Styret ber administrerende direktør følger opp saken ved å sikre nødvendig oppmerksomhet på kompetanse, holdninger, ledelse og resultater for å sikre forståelse og forankring i dette viktige forbedringsarbeidet. 4. Styret ber administrerende direktør om å bli løpende orientert om status og videre framdrift av tiltakene som er nedfelt i handlingsplanen. Brumunddal, 22. oktober 2012 Morten Lang-Ree administrerende direktør 1(9)

2 SAKSFREMSTILLING Sak nr ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF Innledning Kvaliteten i pasientbehandlingen omfatter ikke bare diagnostikk og behandling, men også at selve pasientforløpet blir ivaretatt. Hvis pasienter ikke blir mottatt eller fulgt opp som de skal, kan det medføre forsinkelser eller bortfall av helsehjelp, med potensial for alvorlige konsekvenser. Derfor må helsevesenet sørge for systemer og rutiner som sikrer kontinuitet i dokumentasjon og deling av informasjon, og nødvendig oppfølging av pasientene må ikke være avhengig av enkeltpersoner. Bakgrunn Det har de siste årene vært økende oppmerksomhet på helsevesenets ansvar for at pasientene skal få behandling og oppfølging uten unødige forsinkelser. Ansvaret har kommet til uttrykk i Oppdrags- og bestillerdokumentene, og er fulgt opp i rapportering til styre og eier. Konsernrevisjonen har kontrollert praksis og etterlevelse ved flere revisjoner. Samfunnets krav om nulltoleranse for avvik er synliggjort for offentligheten ved pasienthistorier i media, ofte etterfulgt av undersøkende journalistikk og politiske uttalelser og lovnader om sterkere styring og kontroll. I det følgende gis en orientering om status og planlagte tiltak for følgende saker innenfor dette området behandlet av styret i Sykehuset Innlandet: Intern styring og kontroll i det pasientadministrative arbeidet (Sakene , , og ) Null fristbrudd og reduserte ventetider (Sak , vedtakspunkt 3) Oppfølging av ventelistepraksis (Sak ) Videre beskrives hvordan dette er tenkt samlet under prosjektet Glemt av sykehuset for å styrke innsatsen og samordne det videre arbeidet med å kvalitetssikre hele pasientforløpet. Intern styring og kontroll i det pasientadministrative arbeidet Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst har gjennomført revisjon om intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet, i (rapport 12/2012). I Sykehuset Innlandet HF ble to avdelinger revidert våren 2011 (rapport 4/2011, vedlegg til sak ). Revisjonen tok for seg mottak og distribusjon av henvisninger, vurderingsfrist, rettighetsvurdering med rett eller behov for helsehjelp, føring av ventelister, sikring av videre behandlingsløp, og kontroller som gir betryggelse for pålitelig, fullstendig og tidsriktig data- og dokumentflyt gjennom den samlede prosessen. Videre ble det sett på rapporter og oppfølgingsrutiner knyttet til oppgaver i arbeidsflyt, oppfølging av elektroniske postbokser (arbeidsgrupper) og restanser knyttet til interne oppgaver og dokumenter samt eksterne utsendelser. 2(9)

3 Rapportene fra alle reviderte helseforetak ble behandlet av Styret i Helse Sør-Øst RHF 21. september 2012, og oppsummeringen viser betydelige utfordringer på dette området ved alle helseforetakene (referatsak til styret ). Sykehuset Innlandet HF Styret er tidligere gjort kjent med Konsernrevisjonens rapport fra revisjonen av to avdelinger i Sykehuset Innlandet i styremøte 1. juli 2011 (Sak ). En tiltaksplan for lukking av påviste avvik og oppfølging på foretaksnivå ble presentert i styremøte 30.september 2011 (sak ). Saken ble fulgt opp i styremøte 15. desember (sak ), der det ble rapportert at de to reviderte avdelingene hadde lukket avvikene påvist av Konservrevisjonen. Her ble det også lagt frem tiltak for å bedre systematikken rundt rydding av dokumenter, forbedring av prosedyrer og kontrollrutiner og opplæringsplaner for nøkkelpersonell og ledere. Ut fra handlingsplanen er det gjennomført følgende tiltak utarbeidet overordnet prosedyre for kvalitetssikring av DIPS arbeidsflyt kartlagt omfanget av ulike dokumenter og oppgaver i arbeidsflyten som ikke er registrert som fullførte eller lukket i DIPS. utarbeidet oppfølgingsrutiner for standardrapporter i DIPS, og gjort rapporter og uttrekk fra DIPS databasen mer tilgjengelige ved bruk av Kostas kuber, for å styrke den ledelsesmessige oppfølgingen av arbeidet. gjennomført en omfattende opprydning i ikke godkjente dokumenter etablert en tilgangsstyrt Intranettside for nivå-4-ledere (MIN SIDE), som bl.a. inneholder varslingsrutiner for endringer av arbeidsforhold, slik at en får kvalitetssikret avslutningen av tilganger i det pasientadministrative systemet. gjennomført opplæringstiltak for ulike yrkesgrupper, og det gjennomføres årlige superbrukersamlinger for DIPS. publisert e-læringskurs i Læringsportalen som dekker nødvendig funksjonalitet i det pasientadministrative systemet. Dette skal suppleres med rollebaserte e-læringskurs. under utvikling et nyansattprogram for SI, hvor opplæring i det pasientadministrative systemet skal inkluderes.. Det at dokumenter er registrert som ikke godkjente, at prøvesvar er usignerte eller at henvisningsperiodene står som åpne etter at pasienten er skrevet ut (ikke avsluttet eller registrert med ny kontakt) betyr ikke at de ikke er sett på, vurdert eller at pasienter ikke har fått viktige beskjeder. Innføring av DIPS har ikke ført til at alle manuelle rutiner og papirer er eliminert, og som regel får pasienten den informasjonen og oppfølgingen hun skal ha. Men omfanget av manglende nøyaktighet og feilregistreringer som kommer fram i DIPSrapportene viser at det er et stort behov for gjennomgang av registreringsrutinene. Det innebærer også behov for bedre opplæring og tettere ledelsesmessig oppfølging for å få fram de rette tallene, og dermed avvikene som utgjør en reell pasientrisiko. Første prioriterte opprydningsområde på foretaksnivå høsten 2011 var lukking av ikke godkjente dokumenter. De fleste av disse dokumenter er interne dokumenter som for eksempel interne journalnotater men det finnes også dokumenter som går som kommunikasjon til fastlege, annet sykehus, pasient eller annen mottaker. I august 2011 var det dokumenter opprettet i 2010 eller tidligere med registrert status ikke godkjent. De mest kritiske (epikriser, polikliniske notater eller brev) utgjorde dokumenter (23 %). Det ble iverksatt en ryddeprosess med tett oppfølging, og ved utgangen av mars 2012 gjenstod registrert som åpne dokumenter opprettet før 2012, og dette tallet er redusert til 740 pr. 1. september. 3(9)

4 Ryddejobben medførte at avdelingene fikk oversikt over hva som lå i tallene, og kontroll over de gjenværende dokumentene. Bl. a. skal noen dokumenter fortsatt være åpne over lengre tid p.g.a. særskilte behandlingsrutiner, f. eks. innen rus. Ryddeprosessen var vellykket, men det var ikke etablert nye rutiner i tilstrekkelig grad, slik at dokumenter opprettet i 2012 som er eldre enn 14 dager har vokst utover i året, til det ser ut til å ha nådd steady state på rundt dokumenter. Polikliniske EDI-notater er den største kategorien (20%), og det kan se ut til at en flaskehals er diktat som ligger til skriving. Et annet område med omfattende ryddebehov er ikke signerte svar fra laboratoriet og røntgen. Ved kontroll kan en se at svarene er vurdert, gjerne av flere, men ikke kvittert ut. På dette området er en løsning for opprydding og nye rutiner med kontrollpunkter testet ut, og den er klar for å settes i verk i hele Sykehuset Innlandet fra november Oppfølging på foretaksnivå av revisjonen i SI ble tatt til foreløpig underretning av styret i oktober (sak ), og det ble bedt om en revidert tiltaksplan. Styret påpekte også sammenhengen med arbeidet for å nå målet om null fristbrudd og reduserte ventetider (sak ), et annet prioritert område innenfor det pasientadministrative arbeidet. Null fristbrudd og reduserte ventetider Pasient- og brukerrettighetsloven 2-2 første ledd første og annet punkt lyder "Pasient som henvises til sykehus, spesialistpoliklinikk eller institusjon som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, som omfattes av 2-4, har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager fra henvisningen er mottatt. Det skal vurderes om det er nødvendig med helsehjelp, og gis informasjon om når behandlingen forventes å bli gitt." Prioriteringsforskriften, sammen med nasjonale prioriteringsveiledere for de fleste sykdomsgruppene er bestemmende for fastsettelse av rettighet og maksimal ventetid. Dersom fristen som blir satt for rett til helsehjelp for den enkelte pasient overskrides, blir det betegnet som fristbrudd. Fristbrudd og ventetider er ingen ny sak. Problemstillingen har vært styrebehandlet flere ganger tidligere. Gjeldende handlingsplan for å forhindre fristbrudd i Sykehuset Innlandet ble vedtatt av styret i Styresak Planen omfatter i hovedsak forbedring av ventelistedata og utvikling av verktøy som skal bidra til å forebygge fristbrudd samt gi et godt datagrunnlag for å rapportere fristbrudd. Handlingsplanen følges opp gjennom virksomhetsrapporteringen, og avdelingene benytter et rapportuttrekk fra DIPS for reelle og varslede fristbrudd som verktøy for å ha nødvendig oversikt (en av Kostas kuber). Målet om null fristbrudd og reduserte ventetider følges opp blant annet gjennom oppfølgingsmøter med divisjonsdirektørene, og det er et særskilt fokus på utviklingen innen de ulike fagområdene. Ut fra handlingsplanen er følgende tiltak gjennomført: Det er utarbeidet prosedyre for klinikere om hvordan prioriteringsforskriften skal praktiseres, med tilhørende opplæringspakke. Informasjon er samlet på egen side på Intranett med lenker til relevante dokumenter En ventelistekoordinator er oppnevnt i hver avdeling Det finnes tilgjengelig flere undervisningsopplegg for riktig registrering i DIPS. 4(9)

5 Oversikten over fristbrudd og ventetider for perioden 2009 til 2012 viser en positiv utvikling med nedgang i fristbrudd, men ikke ønsket reduksjon av ventetider. Flest fristbrudd finnes innenfor de kirurgiske fag som ortopedi, urologi og gastroenterologisk kirurgi. Område (pr. 2.tertial ) Fristbrudd Gjennomsnittelig ventetid, 65 dager 24 % % % 75 6 % 71 Ved kvalitetskontroll i avdelingene av tallene for ventende er det påvist feil i tallmaterialet som følge av registreringsfeil i DIPS, samt at DIPS ikke skiller mellom enkelte pasientkategorier. Dette medfører at det reelle tallene over ventende er vesentlig lavere enn det som framkommer i DIPSrapporter. Sykehuset Innlandet bruker andelen av ventende i perioden som har overskredet tidsfristen i sin rapportering, mens Helse Sør-Øst henter fristbruddsovesikter fra NPR-data, med tall som er litt forskjellige enn SIs interne oversikter. NPR rapporterer fristbrudd av andelen av pasientene som er tatt til behandling i perioden. Fra oktober 2012 går Sykehuset Innlandet over til å rapportere disse tallene på samme måte som Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst RHF varslet i brev datert til helseforetakene forsterket fokus på arbeidet med nulltolleranse for fristbrudd, bedre gjennomsnittelig ventetid (65 dager) for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp og redusere antallet pasienter med behov for helsehjelp som er langtidsventende over 1 år. Sykehuset Innlandet har besvart henvendelsen fra Helse Sør-Øst, og vil intensivere arbeidet med å unngå fristbrudd og reduserte ventetider. Brevet vedlegges saken. Den administrative prosessen med forløp for kreftpasienter skiller seg ut fra andre pasientforløp, med mer sammensatte fristvurderinger og faglige beslutningspunkter. Forløpstider for kreft kommer som egen sak til styret Det er iverksatt følgende tiltak: Kontroll av ventelistedata i alle divisjoner, med avdekking av behov for bedre kvalitetssikring av dataene. Det vil bl. annet bli vurdert å justere rapporten over langtidsvente slik at en per mnd kun får nye pasienter på lista. Man slipper å gå gjennom de samme pasientene flere ganger, og får bedre oversikt. Rydding av alle ventende over 1 år, samt at langtidsventende er kontaktet med spørsmål om vedkommende fortsatt har behov for helsetjenester fra Sykehuset Innlandet og pasienter er innkalt til poliklinikk for videre behandling. Flest langtidsventende er det innen urologi, øyesykdommer og karkirurgi. Hoveddelen av pasientene som venter over 1 år utgjør sterilisering av menn (urologi), øyeplastikk (øyesykdommer) og varicer (karkirurgi). Handlingsplanen for å redusere fristbrudd foreslås revidert i sammenheng med tiltakene i det øvrige arbeidet med å bedre de pasientadministrative rutinene, med spesiell vekt på Opplæring og bruk av pivottabell på alle ledernivå for analyse og oppfølging av ventelistene Rett registrering i DIPS, både ved vurdering av henvisning og avslutning av ventetid når fristen er innfridd. Aktivisering av ventelistekoordinatorene Oppfriskning av prioriteringsforskriften med veiledere for relevante grupper. Adm. direktør understreker at arbeidet med å unngå fristbrudd og å oppnå reduserte ventetider skal ha høyeste prioritet og saken følges opp både i styret, ledermøte og i oppfølgingsmøter med divisjonsdirektørene. 5(9)

6 Oppfølging av ventelistepraksis Med utgangspunkt i mediaoppslag om feil praktisering av ventelister innen divisjon psykisk helsevern, har styret fått en redegjørelse om bakgrunnen for saken i styremøte 3. oktober, samt i telefonstyremøte 15.oktober. Den samme avdelingen ble revidert av Konsernrevisjonen i Fra administrerende direktør og divisjonsdirektør ble det kommunisert at regelbrudd ikke skal forekomme og at Sykehuset Innlandet umiddelbart ville sette i gang et arbeid for å komme til bunns i saken. Dette er en sak som blir tatt på største alvor. En intern gjennomgang av håndtering av ventelister i divisjon psykisk helsevern har så langt ikke avdekket systematisk svikt eller utøvelse av feil praksis som indikerer overlegg ut fra noe bestemt motiv. Det bemerkes likevel at tillitsvalgte har påpekt at det fra ledelseshold på enkelte steder er blitt uttalt at fristbrudd ikke skal forekomme bl.a fordi det koster penger. Etter møter med gjeldende avdeling, andre ledere, brukerorganisasjoner, pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland, divisjonstillitsvalgte og vernetjenesten, Fylkeslegen i Hedmark og konsernrevisor i Helse Sør-Øst er det oppsummert følgende behov for oppfølging: Gjenomgang av regelverket for vurdering, ventelisteoppfølging og bruk av prioriteringsforskriften. Gjennomgå prosedyrer for håndtering av interne henvisninger/viderehenvisninger etter at behandling er påbegynt i Sykehuset Innlandet. Opplæring i de daglige grunnleggende arbeidsprosessene. Det er herunder viktig at det er de elektroniske ventelistene som benyttes som arbeidslister, og at det er et lederansvar å sikre at listene løpende blir fulgt opp. Sikring av god og forståelig informasjon til brukerne. Det er herunder også viktig å gi pasientene god veiledning om rettigheter når fristbrudd har oppstått Oppfølging av det pasientadministrative arbeidet generelt og regler for ventelister og fristbrudd m.m. spesielt som et linje-/lederansvar. Bruk av Sykehuset Innlandets avvikssystem for melding til respektiv leder ved avdekking av eventuelle avvik/regelbrudd (TQM). Administrerende direktørs tilråding var at videre oppfølging av saken blir tatt opp som en del av den helhetlige oppfølgingen i arbeidet med å styrke det pasientadministrative arbeidet og at den videre oppfølgingen av denne saken integreres i prosjektet Glemt av sykehuset. I oppfølgingsmøte med HSØ 19.oktober 2012 har SI bedt HSØ om et råd på en god metode som kan kartlegge praksis for å avdekke/forebygge avvik. Videre arbeid med å styrke det pasientadministrative arbeidet Alle de tre omtalte styresakene omhandler svakheter i pasientforløp i Sykehuset Innlandet, som kan gjøre at pasientene ikke blir mottatt og/eller fulgt opp slik de skal. Sett fra pasientens side er det uakseptabelt. Ved overgangen fra papirjournaler til elektroniske verktøy kom muligheten for å planlegge, dokumentere og spore hele forløpet på en helt annen måte enn tidligere. Databasen holder oversikten over alle opplysningene som er avgjørende for at logistikken skal fungere. Men sakene viser også at et elektronisk system er sårbart, da det krever at alle følger de samme rutinene for registrering og dokumentasjon hver gang for at systemet skal virke etter intensjonen. 6(9)

7 Det er noen felles problemstillinger som gjelder pasientadministrasjonen, og som ser ut til å gå igjen i alle sakene: Mangelfull kjennskap til detaljene i hvordan DIPS fungerer, og dermed forståelsen av viktigheten av å dokumentere de enkelte punktene i pasientforløpet riktig og systematisk Den enkeltes hverdag med egne oppgaver og arbeidsflyt i DIPS gir et helt annet bilde av virkeligheten enn det som kommer fram i en rapport på avdelings,- divisjons- eller foretaksnivå. En kjenner seg ikke igjen i tallene. Rapportene som gjør det mulig for den enkelte ansatte å følge med på kvaliteten i det pasientadministrative arbeidet er ikke lett tilgjengelige. Ledelsesoppfølgingen har vært for utydelig, og tiltakene er ikke innført eller har ikke blitt fulgt opp over tid. Nødvendige avklaringer om roller, ansvar og oppfølging i den kliniske hverdagen er ikke alltid foretatt. Arbeidet med å følge opp hver av sakene bør settes inn i helheten i pasientforløpet: fra henvisning (start henvisningsperiode) til avsluttet opphold/ny avtale om kontroll (avsluttet henvisningsperiode): Henvisning Infobrev Innkalling Epikrise/ resept m/tentativ dato Motta henvising Vurdere henvisning m/time Motta pasient Utrede Behandle Skrive ut Prøver Undersøkelser Prosedyrer Prioriterte tiltak for det videre arbeidet med alle tre sakene kan sammenfattes som et behov for å styrke innsatsen med mer systematisk arbeid med: prosedyrer, inkl. dokumentasjon i DIPS og rydding av historiske data opplæring/kompetanse ledelsesoppfølging rapportering og synliggjøring Disse punktene har også gått igjen i handlingsplanene tidligere, men uten at det har gitt varige resultater. Det er derfor behov for å legge mer ressurser inn i et systematisk arbeid over tid, med krav til regelmessig oppfølging via etablerte rapporteringsrutiner. 7(9)

8 Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasient administrativt arbeid - Glemt av sykehuset Styret i Helse Sør-Øst besluttet å iverksette prosjektet Glemt av sykehuset etter at oppsummeringen av de fire første foretaksrevisjonene ble oppsummert (styresak ). I første fase har hovedoppgaven vært å utarbeide standardiserte krav til rutiner, prosedyrer og oppfølging, sammen med konkrete forslag til iverksetting og gjennomføring av tiltak. Sykehuset Innlandet har bidratt aktivt inn i den regionale arbeidsgruppen, med fagsjef og rådgiver PAS/EPJ. Sluttrapport fra første fase ble levert 13. september 2012, parallelt med at styret behandlet oppsummeringsrapporten for konsernrevisjonen for hele foretaksgruppen (styresak ). Glemt av sykehuset har definert følgende konkrete tiltaksområder: Oppfølgning av åpne journaldokumenter og ikke-signerte prøvesvar Mottak og håndtering av henvisinger Pasienter med åpen henvisningsperiode (omsorgsperiode) uten avtalt ny kontakt Avslutning av arbeidsforhold Pasientinformasjon i andre systemer enn hoved-epj-systemet Obligatorisk opplæring inkl. nytilsattprogram (profesjons- og funksjonsrelatert) Rapportering som ledd i det lokale ledelsesinformasjonssystemet De ulike tiltaksområdene er spesifisert med egne tiltakspakker, rapporteringsrutiner og opplæring, og skal melde status tilbake til Helse Sør-Øst på månedlig basis. Konsernrevisjonen har tilrådd at det etableres lokale kontrollerfunksjoner for å følge opp det pasientadministrative arbeidet, inklusive ventelister, i tett samarbeid med IKT og analyse innen hvert HF. Det videre arbeidet med forbedringer innenfor det totale pasientadministrative arbeidet i SI vil følge anbefalingene fra det regionale prosjektet. For å følge opp det overordnede arbeidet, er det nå opprettet et internt prosjekt som ledes fra stabsområde Helse, sammensatt av ressurser fra e- helse og IKT, kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid, medsinskfaglig kompetanse, analyseressurser og HR. Dette er et meget omfattende arbeid som må prioriteres, og det er utarbeidet et mandat med ansvars- og rolleavklaringer som blir forelagt ledergruppen med vurdering av tidshorisont og ressursbehov. Handlingsplanen omfatter konkrete tiltak for å Kartlegge omfang av avvik på alle kritiske dokumenter og oppgaver i arbeidsflyt. Identifisere avdelinger og enkeltpersoner med størst behov for opplæring. Gjennomgå og revidere alle relevante prosedyrer og utarbeide prosedyrer som mangler. Gjennomføre generell og målrettet rollebasert opplæring av nøkkelpersoner for å sikre rett kompetanse til de som har ansvar for å ivareta oppgaver i arbeidsflyt. Utnytte allerede etablerte arbeidsgrupper og fora som lærings- og oppfølgingsarenaer. Tilrettelegge og plassere ansvar for kontinuerlig oppfølging av etterlevelse. Komme med konkrete tilbakemeldinger til avdelingene på framdrift, og synliggjøre resultatrapporter. Samle informasjon, lenker til prosedyrer og framdriftsoversikter lett tilgjengelig på Intranett, under Pasientsikkerhet. 8(9)

9 Administrerende direktørs vurdering Administrerende direktør ser alvorlig på de forholdene som revisjonen har avdekket når det gjelder svikt i det pasientadministrative arbeidet som skal sikre ivaretakelse av pasientens rettigheter og behandlingsbehov. Arbeidet med å unngå fristbrudd og å oppnå reduserte ventetider prioriteres høyt. Saken følges opp i ledermøter og i oppfølgingsmøtene med divisjonsdirektørene. Administrerende direktør anbefaler å følge opp tiltak for å eliminere fristbrudd og redusere ventetider og kvalitetssikre oppfølging av ventelister i sammenheng med prosjektet Glemt av sykehuset, og vil bidra med å sørge for ledelsesmessig oppfølging av det helhetlige arbeidet videre. Administrerende direktør vil forsterke prosjektet Glemt av prosjektet ved å legge inn en ny stillingsressurs foreløpig ut Prosjektet vil i tillegg til prosjektet Glemt av sykehuset ha oppfølgingsansvar for ventetider og fristbrudd. Prosjektgruppen vil legge frem en handlingsplan 22. oktober som vil bli ettersendt styret. Kvalitetskravet Forløpstider for kreft vil bli ivaretatt av fagdirektør i samarbeid med fagsjefer. Det legges opp til månedlige rapportering fra prosjektet til administrerende direktør og fagdirektør med vidererapportering til styret. 9(9)

Dato: 13.9.2012. Referanse PPM-verktøy: Oppsummeringsrapport fra første fase. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Dato: 13.9.2012. Referanse PPM-verktøy: Oppsummeringsrapport fra første fase. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid 1 / 14 Oppsummeringsrapport fra første fase Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid også kalt Glemt av sykehuset GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Bjørn Magne Eggen Leder

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/246/134 Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Dato: 8.6.2012 Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord,

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere I undersøkelse gjennomført

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Overordnet organisering i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Visjon, virksomhetsidé og

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Internrevisjonene i de regionale helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Hovedrapport Oktober 2011 Sammendrag Om revisjonen: Internrevisjonene i de fire helseregionene har gjennomført

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 28.02.2013 Versjon 2 28.02.2013 1 Innhold Forkortelser... 4 DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 5 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF

Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF www.pwc.no Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF 3.desember 2010 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Introduksjon... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Mandat... 6 2.3 Prosjektorganisering...

Detaljer

1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen

1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen Administrerende direktør har ved flere anledninger

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

14/00949-2 29.08.2014

14/00949-2 29.08.2014 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14/00949-2 29.08.2014 Saksbehandler: Berit Herlofsen, +47 480 75 966 Høring - fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Vedlegg Rapport 2/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (19.08.2010) Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer