Byrådssak /12. Utredning angående fremtidig organisering av mediefeltet i Bergen SARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak /12. Utredning angående fremtidig organisering av mediefeltet i Bergen SARK-332-201000099-368"

Transkript

1 Byrådssak /12 Utredning angående fremtidig organisering av mediefeltet i Bergen ESAN SARK Hva saken gjelder: Bakgrunn for saken er bystyrets flertallsmerknad i forbindelse med Bergen bystyres behandling av sak ; «Sysselsetting og synlighet - filmproduksjon i Bergen mot 2020». I merknaden ber Bergen bystyre om at det initieres et arbeid for å utrede fremtidig organisering på mediefeltet, herunder den fremtidige rollen til og samspillet mellom de ulike medieorganisasjonene som kommunen gir tilskudd til. I saksutredningen er det nærmere definert hvilke avgrensninger av mediefeltet som er lagt til grunn for denne utredningen. Det er avholdt møter med Bergen Media By og MediArena, med noen av de større aktørene på mediefeltet og med Universitetet i Bergen, og på grunnlag av disse møtene er det utredet noen ulike alternativer for fremtidig organisering av mediefeltet. Det synes å være to hovedoppfatninger angående Bergen kommunes fremtidige rolle på mediefeltet. De større aktørene, representert ved Ressursutvalget for media og kommunikasjon i Bergen Næringsråd og i særdeleshet TV2, ønsker at medieaktørene i stor grad selv tar initiativ til og organiserer egne nettverk. De ser ikke et ubetinget behov for en nettverksorganisasjon for mediefeltet, og mener at kommunens hovedoppgave bør være å tilrettelegge for gode rammebetingelser for mediebransjen, og eventuelt gi tilskudd til enkeltprosjekter. På motsatt side understreker både Bergen Media By, MediArena som er et treårig klyngeutviklingsprosjekt for mediefeltet, og Universitetet i Bergen ved Institutt for medievitenskap, - betydningen av å ha et koordinerende ledd som kan sørge for samhandling, innovasjon og utvikling på mediefeltet. Samlokalisering er ikke tilstrekkelig for å skape samhandling, og dersom Bergen skal bli en ledende medieby er det avgjørende med en stabil drivkraft som kan arbeide strategisk og fremtidsrettet for hele feltet. I forbindelse med kommunens filmmelding ble det vedtatt å redusere driftstilskuddet til Bergen Media By fra til i 2012 og 2013, og å fjerne det helt fra Daglig leder i BMB har deretter sagt opp sin stilling, og det vil trolig ikke være ordinær drift i organisasjonen fra Bergen Media By ønsker som eier av MediArena å overføre noen av BMB s oppgaver til MediArena fra Styret i Bergen Media By ber derfor om at selskapets driftsstøtte i 2012 og 2013 kan disponeres av MediArena til beste for det brede mediefeltet. Styret i MediArena understreker i sin reviderte strategiplan pr. februar 2012 at MediArena skal være en samlende faktor som ivaretar den brede medieklyngens interesser, og at det i løpet av 2012 skal utarbeides en modell for fremtidig organisering av mediefeltet. Styret i MediArena stiller seg således bak den foreslåtte bruken av midlene fra Bergen kommune. Byrådets anbefaling: Byrådet anbefaler at det årlige driftstilskuddet til Bergen Media By fra 2012 disponeres av MediArena, og brukes til blant annet utforming av en fremtidig modell for organisering av 1

2 mediefeltet med særlig fokus på nyskaping, innovasjon og samhandling på tvers. Det forutsettes at dette arbeidet har bred støtte i mediemiljøene, og at MediArena i løpet av 2012 tydeliggjør sin eventuelle fremtidige rolle, herunder organisering, eierskap og finansiering av en slik rolle. Videre har kulturbyråden gitt tilskudd til en mulighetsstudie for en fremtidig medieklynge i Bergen, initiert av Bergen Næringsråds ressursgruppe for media og kommunikasjon. Mulighetsstudien skal utrede behovene til det brede mediefeltet, og redegjøre for hvordan en medieklynge kan komme både større og mindre aktører til gode. Resultatet av disse modellene vil kunne gi et godt grunnlag for hvordan mediefeltet bør organiseres i fremtiden, og hvilken rolle Bergen kommune skal ha i denne sammenheng. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Det vises til flertallsmerknad i bystyrets behandling av filmmeldingen i sak Dernest vises det til bystyrets ansvar for strategisk organisering av Bergen kommunes politikk, og at det i saksutredningen foreslås omdisponering av tilskudd vedtatt av bystyret i budsjett for Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar den fremlagte utredningen om mulig fremtidig organisering av mediefeltet til etterretning. 2. Bystyret godkjenner at det årlige driftstilskuddet til Bergen Media By fra 2012 disponeres av MediArena, og brukes slik det er skissert i saksutredningen. 3. Bystyret ber om at en ny sak om den endelige organiseringen av mediefeltet, basert på mulighetsstudien for en medieklynge og en modell for MediArenas fremtidige rolle, fremlegges i løpet av Dato: 20. mars 2012 Monica Mæland byrådsleder Gunnar Bakke byråd for kultur, næring, idrett og kirke 2

3 Saksutredning: I forbindelse med Bergen bystyres behandling av sak ; Sysselsetting og synlighet - filmproduksjon i Bergen mot 2020, - fikk følgende merknad flertall: "Bergen bystyre ber om at det initieres et arbeid for å utrede fremtidig organisering på mediefeltet, herunder den fremtidige rollen til og samspillet mellom de ulike medieorganisasjonene som kommunen gir tilskudd til. Dette arbeidet må gjøres i nær dialog med toneangivende medieaktører som TV2, Media Norge og NRK Hordaland. I tråd med den rivende utviklingen på medieområdet vil det være naturlig å ta initiativ til å restrukturere innsatsen på medieområdet i et bredt samarbeid mellom næringen, kommunen og relevante organisasjoner og aktører. Både organisering, finansieringsmodeller og den kommunale forankring bør inngå i en slik prosess. Slik kan man skape et best mulig grunnlag for en videreutvikling av mediebransjen i Bergen og på Vestlandet." Definisjon og avgrensning av mediefeltet: Med mediefeltet vil man i denne utredningen forstå begrepet media i betydningen massemedia, der et budskap produseres og sendes via en eller flere kanaler til en rekke mottakere. Hovedvekt er derfor lagt på virksomheter innenfor tv, aviser, ukepresse og tidsskrift, radiokanaler, digitale medier samt medierettet forskning og utdanning. Det dreier seg i første rekke om kommersielle og publikumsrettede virksomheter, og i mindre grad om uavhengig innholdsproduksjon. Relaterte virksomheter innenfor distribusjon, reklame, web, film og kommunikasjonsbransje vil også ha betydning for feltet, men vil vektlegges mindre i denne utredningen. Definisjonen er i samsvar med begrepsforståelsen i en rekke offentlige utredninger som Mangfold i media (NOU 1995:3) og Lett å komme til orde vanskelig å bli hørt (NOU 2010:14), samt i ulike vitenskapelige kartlegginger og innenfor medieforskningen. Det understrekes likevel at tilliggende bransjer innenfor f.eks. teknologiutvikling, design og innholdsproduksjon har stor betydning for mediefeltet, og at det i mange sammenhenger vil være lite hensiktsmessig med skarpe avgrensninger. Sentrale spørsmål for saksutredningen: - Hva er rollen til de ulike medieaktørene som kommunen gir tilskudd til? - Hvordan er samspillet mellom disse og større og mindre aktører på mediefeltet? - Hvordan bør feltet organiseres i fremtiden, og hvilken rolle bør kommunen ha? - Hvordan ivareta også de mindre medieaktørene? - Hvordan skape et best mulig grunnlag for videreutvikling av mediebransjen på vestlandet. 1. Medieaktører som Bergen kommune gir tilskudd til, deres rolle, og samspillet mellom dem: Bergen Media By ble stiftet i 1993 av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og aktører fra film- og mediebransjen. Stiftelsen er Bergen Kommunes nettverksorganisasjon for mediefeltet, og skal stimulere til nyskaping, kvalitet og bærekraftige virksomheter innenfor kulturnæringene. Satsningsområdene er nettverksbygging, samarbeid på tvers av kompetansemiljøene og fokus på ny digital teknologi. Bergen Media By skal synliggjøre mediebransjen for seg selv og for andre, og skal bidra til å utvikle felles møteplasser. Organisasjonen har gjennom årene bidratt aktivt til opprettelsen av blant annet Nordiske Mediedager, Filmfondet Fuzz og Norsk Filmkommisjon. 3

4 Bergen Media By er initiativtaker til og eier av MediArena, et treårig klyngeutviklingsprosjekt som ikke får tilskudd av kommunen. MediArena skal styrke nettverkene mellom aktørene for å øke samarbeid om innovasjon, produktutvikling og profilering. Prosjektet skal bidra til utvikling og tilgjengeliggjøring av kompetanse på områder som teknologi, tjenestemodeller, forretningsmodeller og markedskunnskap. Hovedfokus er nettverksbygging, arbeid for utvikling av FoU- og utdanningstilbud samt kompetansebygging. Arenaprogrammet er et nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd, og som tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. MediArena er del av dette programmet, og er i stor grad finansiert gjennom Innovasjon Norge. Bergen Media By har gjennom flere år vært arrangør av bransjetreff for mediebransjen og senere med-arrangør av Manøver, med ansvar for media/filmfeltet. Dette ansvaret er nå overført til MediArena. Bergen kommune vil i tråd med bystyrets vedtak i sak , redusere sin årlige driftsstøtte til Bergen Media By fra til for 2012 og Deretter bortfaller driftsstøtten. Daglig leder har sagt opp sin stilling, og Bergen Media Bys styre har besluttet at Bergen Media Bys virksomhet reduseres fra årsskiftet. Bergen Media By er fortsatt eier av MediArena, og styret vil i løpet av 2012 vurdere ny eierskapsmodell for MediArena. Inntil videre ønsker styret at driftsstøtten fra Bergen kommune i 2012 og 2013 skal kunne disponeres av MediArena på ulike tiltak rettet mot det brede mediefeltet. Nordiske Mediedager startet opp som konferansen Nordiske TV-dager i Konferansen ble i mange år arrangert av Bergen Media By, men i 2007 ble den omgjort til en egen stiftelse under navnet Nordiske Mediedager (NMD). I dag er NMD Nordens største mediekonferanse og arrangeres i Bergen i mai hvert år. Konferansen tilbyr unike innblikk i utviklingen av nasjonale og internasjonale medier, og samler et stigende antall deltakere fra inn- og utland. I 2011 var over 1600 deltakere påmeldt, noe som er ny rekord. Konferansen er en viktig arena for kunnskapsformidling, innsikt og utsyn og har etablert seg som bransjens sentrale faglige møtested for nettverksbygging og faglig påfyll. I forbindelse med Nordiske Mediedager arrangeres også Gullruten - den årlige utdelingen av priser for beste tv-program innen en rekke kategorier. Gullruten samler et stort antall tilreisende gjester, og showet overføres direkte på nasjonalt tv. Nordiske Mediedager har de senere årene vært med-arrangør på en del bransjetreff for lokal mediebransje, i samarbeid med Bergen Media By. I 2011 har NMD Spesial blitt introdusert som et prøveprosjekt som skal tilby enkelte spesialarrangementer og seminarer også utover selve konferansen i mai. Første NMD Spesial ble arrangert i oktober 2011 med den internasjonale mediekapasiteten Clay Shirky som hovedattraksjon. Arrangementet var svært vellykket, og NMD satser på tilsvarende minikonferanser 2-3 ganger i året, noe som vil styrke Bergens rolle som toneangivende by på mediefeltet. NMD ønsker imidlertid ikke å overta funksjoner som tidligere har vært ivaretatt av Bergen Media By, men konsentrere seg om sitt hovedmandat som er konferansen i mai. Andre aktører støttet av Bergen kommune som kan ha betydning for mediefeltet: Vestnorsk Filmsenter (VNFS) eies av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Selskapet er en del av statens og regionens virkemiddelapparat i filmpolitikken, og skal være et kompetansesenter for regionens filmmiljø. Kjernevirksomheten er å forvalte tilskudd til og bidra til utvikling av kortfilm og dokumentarfilm i regionen, og bidra til manusutvikling av 4

5 spillefilm/tv serier. Videre skal selskapet utvikle og arrangere kompetansehevende tiltak for bransjen samt tiltak for unge talenter. - VNFS har underavdelingen Western Norway Film Commission (WNFC) som ikke får tilskudd fra kommunen. - VNFS er medlem i North Sea Screen Partners - medlemskapet er overført fra Bergen Media By som var den opprinnelige norske partneren i dette samarbeidet. Prosjektet er finansiert ved hjelp av EU-midler, og arbeider for økt samarbeid på film- og mediefeltet mellom land i Nordsjø-regionen. NSSP ønsker å styrke innovasjon og vekst innenfor kreative næringer som film, tv, dataspill etc., og å utvikle samarbeid på tvers av landegrensene innenfor områder som markedsføring, distribusjon og finansiering. Filmfondet FUZZ investerer, i tillegg til i spillefilm, også i tv-drama og dataspill jfr. selskapets vedtekter. Design Region Bergen (DRB) skal arbeide for å gjøre bergensregionen ledende i Norden innen designdrevet nærings- og samfunnsutvikling. Nettverksorganisasjonen skal informere og inspirere, være pådriver og bringe mennesker sammen for å skape handling og nye designløsninger. DRB er også sentral som med-arrangør av Manøver - et tverrfaglig månedlig bransjetreff for kreative næringer som musikk, design, scenekunst, visuell kunst, media og film. Sentrale aktører på mediefeltet i Bergen som ikke er støttet av Bergen kommune: Bergen kjennetegnes av et mangfoldig mediemiljø, men med enkelte lokomotivbedrifter og tyngre institusjoner som de viktigste drivkreftene. Blant disse finner vi blant annet: -TV2 -NRK Hordaland -Bergens Tidende -Bergensavisen -UiB, Univisjon -UiB, Infomedia -Media Norge -Turbo Tape Games, Pixel Park -Vizrt Flere av disse er deltakere i Bergen Næringsråds ressursgruppe for media og kommunikasjon, som samler en rekke større aktører på feltet til månedlige møter. De mindre aktørene på mediefeltet i Bergen: I tillegg til de store og tradisjonelle medieaktørene, finnes det en lang rekke mindre aktører innenfor mediefeltet eller sterkt tilknyttet mediefeltet. Dette gjelder alt fra leverandører av innhold til tv-kanalene, skribenter, designere, tidsskrift, forlag, musikkprodusenter, teknologiutviklere, filmdistributører, spillutviklere og en rekke andre. Mediefeltet kjennetegnes av en rivende teknologisk utvikling der cross-media og nye distribusjonsplattformer er viktige stikkord, og der innholdsproduksjonen demokratiseres via de digitale kanalene (blogger etc.), og ved hjelp av billig teknologi. I Bergen finnes en rekke små og mellomstore bedrifter som opererer i eller nært knyttet til mediesektoren, fra selskaper som Mediacircus som produserer tv-program, filmer og dataspill, via ledende tidsskrift som 5

6 Vagant og Fett, til bedrifter som utvikler tekniske løsninger for formidling av digitalt innhold som Kamikaze Media, Vizrt og It s Learning. Det finnes også en underskog av virksomheter som jobber med digitalt innhold, software og tjenesteinnovasjon samt en rekke selskap innenfor grafisk design, reklame og kommunikasjon. Mediefeltet har en spesiell selskapsstruktur som kombinerer et fåtall store tunge aktører med en betydelig markedsposisjon, med et stort antall små aktører som ofte er avhengig av oppdrag fra lokomotivene i næringen for å overleve. Mange av selskapene arbeider i skjæringspunktet mellom media og informasjonsteknologi, en nisje som også har stor overføringsverdi til andre næringsklynger. 2. Ulike medieaktørers oppfatning av samspillet mellom kommunens virkemiddelapparat og mediefeltet, og hvordan feltet bør organiseres i fremtiden Det følgende er basert på møter og samtaler med noen av de mest sentrale medieaktørene i Bergen, høsten TV2: TV2 er tydelige på at Bergen Media By har utspilt sin rolle som nettverksorganisasjon for mediebransjen, og at aktørene på mediefeltet i stor grad klarer å organisere seg selv. TV2 er representert i styret for MediArena, som er et 3-årige Arena-prosjekt med fokus på teknologibasert innholdsutvikling og innholdsbasert teknologiutvikling. MediArena er eiet av Bergen Media By, og finansiert i hovedsak av Innovasjon Norge. TV2 uttrykker skepsis til at MediArena skal få en utvidet rolle, også utover prosjektperioden, og frykter at prosjektet da kan tape noe av sitt klare fokus. For TV2 står utvikling av en medieklynge på Nøstet sentralt, og TV2 har vært en av drivkreftene bak disse planene sammen med NRK Hordaland, Universitetet i Bergen og Bergens Tidende. Både Bergen Media By og MediArena har vært involvert i arbeidet, men TV2 mener at hovedaktørene bak medieklyngeprosjektet i stor grad vil klare seg selv i den videre prosessen. De ønsker et godt samarbeid med Bergen kommune, først og fremst som tilrettelegger i for eksempel reguleringssaker. TV2 mener videre at Ressursgruppen for media og kommunikasjon under Bergens Næringsråd fungerer som et godt alternativ til Bergen Media By som møteplass for bransjen. Her har toneangivende aktører innenfor mediefeltet og nærliggende områder som teknologi-, reklame- og kommunikasjonsbransje organisert seg selv i et nettverk med jevnlige møter. Dette har ifølge TV2 fungert svært godt som et forum for drøfting av fellesinteresser, men det har vært et problem at ingen aktivt følger opp tanker og ideer mellom møtene. Gruppen ønsker blant annet å markedsføre Bergen som mediaby nasjonalt, siden rekrutteringen til bransjen i Bergen har vært en utfordring, og det bør gjøres grep for å få de beste til å etablere seg i Bergen. Som en mulig fremtidig løsning foreslår TV2 at ressursgruppen formaliseres og søker tilskudd fra Bergen kommune til enkeltprosjekter ved behov, slik det er gjort når det gjelder tilskudd til mulighetsstudien rundt en medieklynge. TV2 ser også en mulighet for at Business Region Bergen kan spille en viktigere rolle på mediefeltet i fremtiden, men at BRB pr i dag ikke fremstår som en egnet samarbeidspartner. 6

7 Bergen Næringsråds ressursgruppe for media og kommunikasjon: Basert på møte med gruppen representert ved blant annet TV2, NRK Hordaland, Nordiske Mediedager, MediArena, BT, Bergensavisen, MK Bergen og Media Norge: Ressursgruppen er ikke tilfreds med utviklingen i Bergen Media By, og mener organisasjonen synes å ha utspilt sin rolle. Ressursgruppen i Bergen Næringsråd ble dannet på initiativ fra aktørene selv i 2010, og oppfattes å representere en bedre nettverksarena for de involverte bedriftene. Hovedfokus til nå har vært planene for opprettelse av en medieklynge på Nøstet. Ressursgruppen tror at dersom planene for dette clusteret blir gjennomført, så vil det kunne bli et banebrytende prosjekt som vil gi store gevinster både for bransjen og for byen som helhet. Ressursgruppen mener at mediefeltet må organisere seg selv, men ønsker at kommunen kan bidra med prosjektmidler. Nå er det sterkt behov for å utarbeide en mulighetsstudie for medieklyngen, og denne studien er finansiert med støtte fra Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke. Business Region Bergen er ifølge ressursgruppen ikke et egnet verktøy for mediebransjen pr i dag, men kan muligens bli det på sikt. Når det gjelder samhandlingsfora kan bransjen selv organisere møteplasser. Bergen Kommune sin rolle bør først og fremst være å sikre bransjen i Bergen gode rammebetingelser og å arbeide for bransjens interesser opp mot sentrale myndigheter. I forhold til de mindre aktørene, så ønsker ressursgruppen at medieklyngen også skal kunne inkludere disse. Det er viktig også for de etablerte mediebedriftene å ha nærhet til mindre aktører, å tenke bredde i bedriftssammensetningen, og å kunne ha et tett samarbeid med forsknings- og utdanningsmiljøene. Ressursgruppen ser i medieklyngen en mulighet til å skape en ny og livskraftig bydel, som vil bidra til knoppskytinger og rekruttering innenfor mediebransjen. Ambisjonene er høye, og det er viktig at også kommunen er villig til å satse stort. Den teknologien som utvikles for medieklyngen vil også ha stor verdi for andre bransjer innenfor kulturlivet, særlig innenfor film og musikk. Mediebransjen ønsker imidlertid først og fremst å bli oppfattet og behandlet som en viktig næring for Bergen, og at kommunen anerkjenner dette. Ressursgruppen ser to mulige fremtidsutsikter for mediebyen Bergen: stor og målrettet satsing og vekst, eller ingen satsing og dypt fall. For å beholde og styrke posisjonen, må Bergen videreutvikles som medieby. TV2 er i dag like store i Bergen og Oslo, men 98% av innovasjon og utvikling skjer i Bergen. De ønsker fortsatt å satse på utvikling av nye datterselskaper, nyskapning og innovasjon i Bergen, dersom forholdene ligger til rette for dette. NRK Hordaland merker et stadig sterkere sentraliseringspress. Dette skaper lokal vilje til samhandling med andre aktører i Bergen. Vi må være best for å nå opp i konkurransen. Medieklyngen vil styrke posisjonen til både TV2 og NRK Hordaland. Bergen bør også arbeide for å få en posisjon som nasjonalt senter for utvikling innen mediesektoren. Nordiske Mediedager kan spille en viktig rolle i denne sammenheng gjennom å arrangere mesterklasser og seminarer av internasjonalt format gjennom året, og en grundig mulighetsstudie for medieklyngen kan også brukes for å påvirke sentrale myndigheter i denne retningen. 7

8 Bergen Media By (BMB) v/ daglig leder: Når det gjelder fremtiden for Bergen Media By, så diskuteres det ulike løsninger etter at Bergen kommune vedtok å redusere og etter hvert fjerne sin driftsstøtte til organisasjonen. Daglig leder for BMB har sagt opp sin stilling, og virksomheten trappes ned fra Styret vil se på mulig ny eierskapsmodell for MediArena, og det vil også vurderes om MediArena kan drives videre som en medlemsorganisasjon etter at prosjektperioden er over i BMB er enig i at de store mediebedriftene trolig kan klare seg selv, men understreker at mangfoldet av aktører på mediefeltet trenger noen som kan tenke bredere og utenfor egne interesser for å opprettholde og styrke innovasjon, utvikling og nettverksbygging i fremtiden. Ingen av de store aktørene har tid, ønske om eller kapasitet til å ta seg av dette. Et eksempel på denne type bransjeovergripende arbeid er MediArenas pågående prosjekt rundt metadata/åpne data. Bergen ligger nå klart i forkant av utviklingen på dette området takket være bevisst og målrettet satsing, og økonomisk støtte gjennom EU-midler og Innovasjon Norge. Når det gjelder den brede kompetanseutviklingen, så er det bransjen som helhet som må definere behovene, og ikke bare ledelsen for de store mediebedriftene. Innovasjon og utvikling kommer ofte fra de små, og disse trenger fortsatt støtte. Det sies at Bergen skal bli ledende på mediefeltet, men dette skjer ikke av seg selv. Derfor er det viktig å definere hvem som skal ta tak i de store og overordnede spørsmålene, og hvem som skal jobbe på tvers av bransjen. Prosjektmidler kan hjelpe, men vil bli for fragmentert og lite målrettet. Det er sterkt behov for en overordnet strategi for mediefeltet, og noen som kan drive denne strategien fremover. Når det gjelder spørsmålet om hvor mediefeltet bør plasseres fagpolitisk i fremtiden så er det BMB s syn at mediefeltet ligger nærmest det næringspolitiske når det gjelder teknologi og innovasjon, men at det også må forankres i kulturfeltet når det gjelder produksjon og innhold. Det er altså ikke enten/eller men både/og. BMB er tydelige på at dersom Bergen ønsker en posisjon som fremtidig senter for innovasjon og utvikling på mediefeltet, så må feltet ha en sterk organisasjon. For å kunne løfte i fellesskap er det behov for en uavhengig aktør uten blikk til egen bunnlinje. I dag er det MediArena som i følge BMB vil være best egnet for dette, og som kan utvikles til å bli en sterk medlemsorganisasjon for både store og små mediebedrifter. Bergen Media By vil avvikle den daglige driften ved årsskiftet, men er fortsatt eier av prosjektet MediArena. Styret i Bergen Media By vil i løpet av 2012 vurdere både eierskap og styresammensetning i MediArena, samt spørsmål som gjelder fremtidig drift eller avvikling av Bergen Media By. Styret ønsker, i påvente av en nærmere avklaring, at gjenstående driftstilskudd fra Bergen Kommune til BMB kan disponeres av MediArena for å ivareta breddeperspektivet når medieklyngen utvikles. MediArena vil også ta initiativ til bransjearrangement, workshops og seminarer, samt utarbeide en mulig fremtidig finansierings- og organisasjonsmodell for MediArena. MediArena v/ fungerende daglig leder: Næringsdelen av mediefeltet er ifølge MediArena dårlig ivaretatt i dag, mens kulturaktørene på mediefeltet har bedre betingelser innenfor kulturfeltet. Det er viktig at mediefeltet fortsatt er en del av kulturpolitikken, men den næringspolitiske betydningen må også vektlegges. En 8

9 sterk mediebransje er bra for byen, derfor må kommunen satse på feltet. En ny mediebydel på Nøstet er også svært viktig for utviklingen. Det er derfor svært ønskelig å få klare signaler fra Bergen kommune om at mediefeltet fortsatt anses som viktig, og fortsatt er et satsingsområde for byen. MediArena bør fortsette utover den treårige prosjektperioden og på sikt erstatte Bergen Media By. Tanken er at MediArena kan betjene medieklyngen og ha bransjen som eiere. MediArena ønsker å være en aktiv agent, og sørge for samhandling og samskaping i medieklyngen. Dette går ikke av seg selv, derfor er det behov for varige strukturer som ivaretar disse funksjonene. Uten en nettverksaktør vil samarbeidet smuldre opp. Noen må jobbe operativt og bredt, også utenfor medieklyngen. Mediebedriftene kan ta mye ansvar selv. Bergen kommunes ansvar bør være å ivareta innovasjon, utvikling, samhandling, inkubatorordninger, strukturer på tvers etc. Det er behov for en prosjektleder for dette - uavhengig av ressursgruppen i Bergen Næringsråd. MediArena er i god dialog med Business Region Bergen om et større prosjekt vedrørende digital infrastruktur på Vestlandet. Digital trafikk og lagring av data kan bli ny og viktig vekstnæring for regionen, og her er BRB en viktig samarbeidspartner. MediArena ønsker også å utvikle en inkubatorordning for mediefeltet, og gjerne i samarbeid med andre etablerte inkubatorer. MediArena ønsker fortsatt spesialiserte nettverksorganisasjoner, men ser gjerne at disse er samlokalisert og utvikler prosjekter i samarbeid og på tvers av bransjer. Manøver kan og bør videreutvikles. Det er et tydelig behov for en koordinator-rolle på mediefeltet, og MediArena ønsker å ta den rollen. En slik rolle må delfinansieres av mediebransjen gjennom medlemsavgift, og ulike finansieringsmodeller bør utredes. Målet vil være en så liten administrasjon som mulig og mye tilbake for pengene. UiB, Institutt for medievitenskap UiB stiller seg positive til tanken om medieklynge på Nøstet, og dette spørsmålet skal styrebehandles i løpet av vinteren. UiB vurderer å flytte Institutt for medievitenskap til medieklyngen, og ønsker i den sammenheng et tettere samarbeid med mediebedriftene i forhold til bl.a. praksisplasser og tilgang på utstyr og felles fasiliteter. Instituttet understreker likevel at de ikke har til hensikt å tilpasse studiene til mediebedriftenes skiftende behov, men snarere ønsker å bygge et samarbeid basert på felles interesser. Universitetets omverden-plan er en viktig faktor når det gjelder fremtidig samlokalisering og klynge-virksomhet. Det er ønskelig med større samhandling mellom utdanningsinstitusjonene og samfunn/arbeidsliv. TV2 er interessert i å rekruttere dyktige fagpersoner innen ulike felt, og UiB kan også dra nytte av TV2s kompetanse på enkelte områder. Samtidig understrekes viktigheten av at UiB beholder sin uavhengighet. Når det gjelder medieklyngen ser UiB klare fordeler ved at film og mediefeltet samlokaliseres. De ulike feltene har mange felles interesser, blant annet når det gjelder utvikling og bruk av nye digitale plattformer. 9

10 Når det gjelder seminarer/kurs/forelesninger for hele mediefeltet, så kan UiB vurdere å påta seg en koordinerende rolle. Det kan dreie seg om forskningsprosjekter på nye medier, kurs med fokus på undersøkende journalistikk i samarbeid med tv-kanalene, dokumentarlaboratorium i samarbeid med filmfeltet osv. UiB er i utgangspunktet svært positive til en medieklynge, men ønsker et bredt miljø som ikke bare styres av forretningsmessige interesser hos de store aktørene. De understreker derfor betydningen av en koordinerende drivkraft som kan få samhandling til å skje på tvers, og som ikke er for sterkt knyttet til enkeltaktører. 3. Hvordan ivareta også de mindre aktørene i fremtiden? TV2 mener at mediebedriftene klarer seg selv, men ønsker prosjektstøtte fra kommunen i noen tilfeller. Selskapet ser ikke noe stort behov for særtiltak for å ivareta mindre aktører. Ressursgruppen i Bergens næringsråd vil ha med småbedriftene i medieklyngen, men har foreløpig ingen klar strategi for hvordan samhandling og utvikling skal ivaretas i fremtiden. Bergen Media By er tydelige på at mediefeltet trenger et koordinerende ledd som kan arbeide på tvers og sørge for en fremtidsrettet utvikling for hele bransjen. MediArena er også opptatt av samhandling på tvers av bransjen, og ønsker å ta på seg en koordinatorrolle i fremtiden. UiB ønsker et bredt miljø i medieklyngen, og en uavhengig drivkraft som initierer og igangsetter samhandling og utvikling. UiB kan ta initiativ til enkeltstående forsknings- og utviklingsprosjekt, og invitere til bred deltakelse, men kan ikke ha en overordnet koordinatorrolle. 4. Hvordan bør feltet organiseres i fremtiden? For å få til samarbeid på tvers, og initiere nye satsinger innenfor innovasjon og utvikling synes det å være behov for et koordinerende ledd som kan være pådriver for dette. Ved en eventuell avvikling av Bergen Media By mister feltet en slik funksjon. Mange understreker faren ved at ansvar for innovasjon og tverrfaglig samarbeid overlates til mediebedriftene selv, da dette kan vise seg kortsiktig, og være tilpasset den enkelte bedrifts bunnlinje. Skal Bergen hevde seg som en fremtidsrettet og innovativ mediaby, og utnytte det store potensialet som ligger i en fremtidig medieklynge, må både store og små ta del i dette løftet. En fremtidig medieklynge åpner for helt nye muligheter for samarbeid, synergier og innovative løsninger som det er viktig å utnytte til det brede mediefeltets beste. Her vil tiltak som inkubatorordninger, felles digitale plattformer, utvikling av nye distribusjonsløsninger og kommunikasjonskanaler, tverrfaglige seminarer og workshops, samt lignende tiltak være sentrale. De største aktørene innenfor mediebransjen regner seg først og fremst som næringer, og i mindre grad som kulturaktører. De er likevel avhengige av et sterkt kulturbasert næringsmiljø, innenfor design, musikk, film- og tv-produksjon o.l. Ved å utvikle felles interesser og målsetninger og samarbeide på tvers der dette er gunstig, vil Bergen kunne få et forsprang på andre byer både kreativt og teknologisk. Medieklyngen på Nøstet vil åpne opp for tettere samarbeid mellom utdanning, forskning (UiB) og medieproduksjon (NRK, TV2, BT). For Universitetet er det et uttalt mål å knytte seg nærmere omverdenen og det praktiske liv, og et samarbeid med mediebedrifter vil åpne muligheter for praktisk erfaring for studentene, og gi mediebransjen god rekruttering av arbeidskraft. Fra UiBs nettsider: "Mye av kunnskapen som utvikles ved universitetet formidles gjennom et bredt nettverk av enkeltpersoner og 10

11 forskergrupper. Ved å utvikle samhandling og relasjoner med andre organisasjoner, institusjoner, bedrifter og øvrige grupper i samfunnet, skapes dialog og utvikles ny kunnskap til beste for både universitetet og omverden." Det bør utredes nærmere hva som vil være egnet omfang og naturlig avgrensning av en medieklynge i Bergen. Skal den omfatte bare tradisjonelle mediebedrifter, eller også leverandører av teknologiske løsninger for medieindustrien? Hvordan kan utdanningsinstitusjonene involveres? Kan filmbransjen få en naturlig plass i en medieklynge? Og hva med kreative og digitale entreprenører generelt? Videre er det viktig å se på hvordan en medieklynge kan bidra til at aktørene kommer i posisjon, både i etableringsfasen og senere, og hvilken samlende visjon som bør formuleres for et samlokalisert mediemiljø i Bergen? Man bør også undersøke hva som finnes av relevante offentlige virkemidler og støtteordninger knyttet til innovasjon, forskning og næringsutvikling, både nasjonalt og i EU-regi. Det bør utarbeides konkrete løsninger for nettverk, kommunikasjon, møteplasser og organisering som skal ivareta det mulighetsrommet som ligger i møte mellom alle små og store aktører i et samlokalisert miljø, og virkemiddelapparat, investorer, inkubatorer og andre redskaper i "innovasjonssystemet" i Bergen. Bransjeoverskridende samhandling, digital innovasjon og entreprenørskap er stikkord. Det kan tenkes ulike løsninger for støtte til tidligfase utvikling: - Kontor- og fasilitetsløsninger for samling av aktører og innovasjonssystemer - Program for unge entreprenører/inkubatorordning - Internasjonaliseringstiltak - Mekanismer for å prøve ut og videreutvikle forretningsideer og tekniske løsninger - Organisatorisk infrastruktur, og møteplasser hvor ideer kan få spillerom Konklusjon Det kan på generelt grunnlag synes som om de store mediebedriftene i stor grad selv ønsker å organisere sine nettverk og samarbeidsformer, men at det også finnes sterke argumenter for særlig å ivareta de mindre medieaktørene, samt bidra aktivt til samhandling, innovasjon og utvikling innenfor hele mediefeltet. Da det synes prematurt med en endelig konklusjon på hvordan mediefeltet bør organiseres i fremtiden, anbefaler byrådet at det årlige driftstilskuddet til Bergen Media By fra 2012 kan videreføres av BMB til MediArena og brukes til å utforme en fremtidig modell for organisering av mediefeltet med spesielt fokus på nyskapning, innovasjon og samhandling på tvers. Styret i Bergen Media By har foreslått en slik løsning, og styret i MediArena stiller seg bak forslaget. Det forutsettes at MediArena i løpet av prosjektperioden tydeliggjør sin fremtidige rolle, herunder organisering, eierskap og finansiering av en slik rolle. Videre vil det med tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke bli utarbeidet en mulighetsstudie for en fremtidig medieklynge i Bergen. Det samlede resultatet av disse utredningene vil gi et godt grunnlag for hvordan mediefeltet bør organiseres i fremtiden, og hvilken praktisk og økonomisk innflytelse kommunen eventuelt skal ha. 11

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument

Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument Innhold 1. Film og interaktive produksjoner 2. Offentlig virkemiddelapparat og nasjonal filmpolitikk 3. Regional filmpolitikk 4. Regionale filminstitusjoner

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2011. MediaCity Bergen. www.bergen-chamber.no

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2011. MediaCity Bergen. www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2011 Bergen som medieby - InternaSJONALE ERFARINGER - NYE MEDIEBEDRIFTER www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Planlegger mediebydel En mediebydel en fantastisk mulighet

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato Ole Hope 201505369-3 ESARK-1134 27. mars 2015 ESDR

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato Ole Hope 201505369-3 ESARK-1134 27. mars 2015 ESDR BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR, NÆRING, IDRETT OG KIRKE Rådhusgaten 10 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 58 78 kultur.kirke.idrett@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Business Region Bergen AS Strandgaten

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møtested Hvam vgs., Hvamsalléen 30, 2165 Hvam Møtedato 09.09.2014 Tid 15:00 Program på Hvam vgs 11:30-12:00 lunsj og

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer

ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING

ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING 2002 1 Innledning... 3 Visjoner og mål... 5 SPESIELLE PROSJEKT I 2002... 5 Prosjekt 1:... 5 Verdiskapingsevnen i fire norske storbyregioner... 5 Prosjekt 2:... 7 Markedsføring

Detaljer

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-12 Institutt for journalistikk NR-utvalgets rapport m.m. I sitt møte 13. februar 2012 fattet NR-styret følgende vedtak i sak 2012-07: Det opprettes

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 Tjenestebeskrivelse: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 1 Innholdsfortegnelse Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: Begrunnelse, innhold og organisering... 3 1. Introduksjon...

Detaljer