Byrådssak /12. Utredning angående fremtidig organisering av mediefeltet i Bergen SARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak /12. Utredning angående fremtidig organisering av mediefeltet i Bergen SARK-332-201000099-368"

Transkript

1 Byrådssak /12 Utredning angående fremtidig organisering av mediefeltet i Bergen ESAN SARK Hva saken gjelder: Bakgrunn for saken er bystyrets flertallsmerknad i forbindelse med Bergen bystyres behandling av sak ; «Sysselsetting og synlighet - filmproduksjon i Bergen mot 2020». I merknaden ber Bergen bystyre om at det initieres et arbeid for å utrede fremtidig organisering på mediefeltet, herunder den fremtidige rollen til og samspillet mellom de ulike medieorganisasjonene som kommunen gir tilskudd til. I saksutredningen er det nærmere definert hvilke avgrensninger av mediefeltet som er lagt til grunn for denne utredningen. Det er avholdt møter med Bergen Media By og MediArena, med noen av de større aktørene på mediefeltet og med Universitetet i Bergen, og på grunnlag av disse møtene er det utredet noen ulike alternativer for fremtidig organisering av mediefeltet. Det synes å være to hovedoppfatninger angående Bergen kommunes fremtidige rolle på mediefeltet. De større aktørene, representert ved Ressursutvalget for media og kommunikasjon i Bergen Næringsråd og i særdeleshet TV2, ønsker at medieaktørene i stor grad selv tar initiativ til og organiserer egne nettverk. De ser ikke et ubetinget behov for en nettverksorganisasjon for mediefeltet, og mener at kommunens hovedoppgave bør være å tilrettelegge for gode rammebetingelser for mediebransjen, og eventuelt gi tilskudd til enkeltprosjekter. På motsatt side understreker både Bergen Media By, MediArena som er et treårig klyngeutviklingsprosjekt for mediefeltet, og Universitetet i Bergen ved Institutt for medievitenskap, - betydningen av å ha et koordinerende ledd som kan sørge for samhandling, innovasjon og utvikling på mediefeltet. Samlokalisering er ikke tilstrekkelig for å skape samhandling, og dersom Bergen skal bli en ledende medieby er det avgjørende med en stabil drivkraft som kan arbeide strategisk og fremtidsrettet for hele feltet. I forbindelse med kommunens filmmelding ble det vedtatt å redusere driftstilskuddet til Bergen Media By fra til i 2012 og 2013, og å fjerne det helt fra Daglig leder i BMB har deretter sagt opp sin stilling, og det vil trolig ikke være ordinær drift i organisasjonen fra Bergen Media By ønsker som eier av MediArena å overføre noen av BMB s oppgaver til MediArena fra Styret i Bergen Media By ber derfor om at selskapets driftsstøtte i 2012 og 2013 kan disponeres av MediArena til beste for det brede mediefeltet. Styret i MediArena understreker i sin reviderte strategiplan pr. februar 2012 at MediArena skal være en samlende faktor som ivaretar den brede medieklyngens interesser, og at det i løpet av 2012 skal utarbeides en modell for fremtidig organisering av mediefeltet. Styret i MediArena stiller seg således bak den foreslåtte bruken av midlene fra Bergen kommune. Byrådets anbefaling: Byrådet anbefaler at det årlige driftstilskuddet til Bergen Media By fra 2012 disponeres av MediArena, og brukes til blant annet utforming av en fremtidig modell for organisering av 1

2 mediefeltet med særlig fokus på nyskaping, innovasjon og samhandling på tvers. Det forutsettes at dette arbeidet har bred støtte i mediemiljøene, og at MediArena i løpet av 2012 tydeliggjør sin eventuelle fremtidige rolle, herunder organisering, eierskap og finansiering av en slik rolle. Videre har kulturbyråden gitt tilskudd til en mulighetsstudie for en fremtidig medieklynge i Bergen, initiert av Bergen Næringsråds ressursgruppe for media og kommunikasjon. Mulighetsstudien skal utrede behovene til det brede mediefeltet, og redegjøre for hvordan en medieklynge kan komme både større og mindre aktører til gode. Resultatet av disse modellene vil kunne gi et godt grunnlag for hvordan mediefeltet bør organiseres i fremtiden, og hvilken rolle Bergen kommune skal ha i denne sammenheng. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Det vises til flertallsmerknad i bystyrets behandling av filmmeldingen i sak Dernest vises det til bystyrets ansvar for strategisk organisering av Bergen kommunes politikk, og at det i saksutredningen foreslås omdisponering av tilskudd vedtatt av bystyret i budsjett for Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar den fremlagte utredningen om mulig fremtidig organisering av mediefeltet til etterretning. 2. Bystyret godkjenner at det årlige driftstilskuddet til Bergen Media By fra 2012 disponeres av MediArena, og brukes slik det er skissert i saksutredningen. 3. Bystyret ber om at en ny sak om den endelige organiseringen av mediefeltet, basert på mulighetsstudien for en medieklynge og en modell for MediArenas fremtidige rolle, fremlegges i løpet av Dato: 20. mars 2012 Monica Mæland byrådsleder Gunnar Bakke byråd for kultur, næring, idrett og kirke 2

3 Saksutredning: I forbindelse med Bergen bystyres behandling av sak ; Sysselsetting og synlighet - filmproduksjon i Bergen mot 2020, - fikk følgende merknad flertall: "Bergen bystyre ber om at det initieres et arbeid for å utrede fremtidig organisering på mediefeltet, herunder den fremtidige rollen til og samspillet mellom de ulike medieorganisasjonene som kommunen gir tilskudd til. Dette arbeidet må gjøres i nær dialog med toneangivende medieaktører som TV2, Media Norge og NRK Hordaland. I tråd med den rivende utviklingen på medieområdet vil det være naturlig å ta initiativ til å restrukturere innsatsen på medieområdet i et bredt samarbeid mellom næringen, kommunen og relevante organisasjoner og aktører. Både organisering, finansieringsmodeller og den kommunale forankring bør inngå i en slik prosess. Slik kan man skape et best mulig grunnlag for en videreutvikling av mediebransjen i Bergen og på Vestlandet." Definisjon og avgrensning av mediefeltet: Med mediefeltet vil man i denne utredningen forstå begrepet media i betydningen massemedia, der et budskap produseres og sendes via en eller flere kanaler til en rekke mottakere. Hovedvekt er derfor lagt på virksomheter innenfor tv, aviser, ukepresse og tidsskrift, radiokanaler, digitale medier samt medierettet forskning og utdanning. Det dreier seg i første rekke om kommersielle og publikumsrettede virksomheter, og i mindre grad om uavhengig innholdsproduksjon. Relaterte virksomheter innenfor distribusjon, reklame, web, film og kommunikasjonsbransje vil også ha betydning for feltet, men vil vektlegges mindre i denne utredningen. Definisjonen er i samsvar med begrepsforståelsen i en rekke offentlige utredninger som Mangfold i media (NOU 1995:3) og Lett å komme til orde vanskelig å bli hørt (NOU 2010:14), samt i ulike vitenskapelige kartlegginger og innenfor medieforskningen. Det understrekes likevel at tilliggende bransjer innenfor f.eks. teknologiutvikling, design og innholdsproduksjon har stor betydning for mediefeltet, og at det i mange sammenhenger vil være lite hensiktsmessig med skarpe avgrensninger. Sentrale spørsmål for saksutredningen: - Hva er rollen til de ulike medieaktørene som kommunen gir tilskudd til? - Hvordan er samspillet mellom disse og større og mindre aktører på mediefeltet? - Hvordan bør feltet organiseres i fremtiden, og hvilken rolle bør kommunen ha? - Hvordan ivareta også de mindre medieaktørene? - Hvordan skape et best mulig grunnlag for videreutvikling av mediebransjen på vestlandet. 1. Medieaktører som Bergen kommune gir tilskudd til, deres rolle, og samspillet mellom dem: Bergen Media By ble stiftet i 1993 av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og aktører fra film- og mediebransjen. Stiftelsen er Bergen Kommunes nettverksorganisasjon for mediefeltet, og skal stimulere til nyskaping, kvalitet og bærekraftige virksomheter innenfor kulturnæringene. Satsningsområdene er nettverksbygging, samarbeid på tvers av kompetansemiljøene og fokus på ny digital teknologi. Bergen Media By skal synliggjøre mediebransjen for seg selv og for andre, og skal bidra til å utvikle felles møteplasser. Organisasjonen har gjennom årene bidratt aktivt til opprettelsen av blant annet Nordiske Mediedager, Filmfondet Fuzz og Norsk Filmkommisjon. 3

4 Bergen Media By er initiativtaker til og eier av MediArena, et treårig klyngeutviklingsprosjekt som ikke får tilskudd av kommunen. MediArena skal styrke nettverkene mellom aktørene for å øke samarbeid om innovasjon, produktutvikling og profilering. Prosjektet skal bidra til utvikling og tilgjengeliggjøring av kompetanse på områder som teknologi, tjenestemodeller, forretningsmodeller og markedskunnskap. Hovedfokus er nettverksbygging, arbeid for utvikling av FoU- og utdanningstilbud samt kompetansebygging. Arenaprogrammet er et nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd, og som tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. MediArena er del av dette programmet, og er i stor grad finansiert gjennom Innovasjon Norge. Bergen Media By har gjennom flere år vært arrangør av bransjetreff for mediebransjen og senere med-arrangør av Manøver, med ansvar for media/filmfeltet. Dette ansvaret er nå overført til MediArena. Bergen kommune vil i tråd med bystyrets vedtak i sak , redusere sin årlige driftsstøtte til Bergen Media By fra til for 2012 og Deretter bortfaller driftsstøtten. Daglig leder har sagt opp sin stilling, og Bergen Media Bys styre har besluttet at Bergen Media Bys virksomhet reduseres fra årsskiftet. Bergen Media By er fortsatt eier av MediArena, og styret vil i løpet av 2012 vurdere ny eierskapsmodell for MediArena. Inntil videre ønsker styret at driftsstøtten fra Bergen kommune i 2012 og 2013 skal kunne disponeres av MediArena på ulike tiltak rettet mot det brede mediefeltet. Nordiske Mediedager startet opp som konferansen Nordiske TV-dager i Konferansen ble i mange år arrangert av Bergen Media By, men i 2007 ble den omgjort til en egen stiftelse under navnet Nordiske Mediedager (NMD). I dag er NMD Nordens største mediekonferanse og arrangeres i Bergen i mai hvert år. Konferansen tilbyr unike innblikk i utviklingen av nasjonale og internasjonale medier, og samler et stigende antall deltakere fra inn- og utland. I 2011 var over 1600 deltakere påmeldt, noe som er ny rekord. Konferansen er en viktig arena for kunnskapsformidling, innsikt og utsyn og har etablert seg som bransjens sentrale faglige møtested for nettverksbygging og faglig påfyll. I forbindelse med Nordiske Mediedager arrangeres også Gullruten - den årlige utdelingen av priser for beste tv-program innen en rekke kategorier. Gullruten samler et stort antall tilreisende gjester, og showet overføres direkte på nasjonalt tv. Nordiske Mediedager har de senere årene vært med-arrangør på en del bransjetreff for lokal mediebransje, i samarbeid med Bergen Media By. I 2011 har NMD Spesial blitt introdusert som et prøveprosjekt som skal tilby enkelte spesialarrangementer og seminarer også utover selve konferansen i mai. Første NMD Spesial ble arrangert i oktober 2011 med den internasjonale mediekapasiteten Clay Shirky som hovedattraksjon. Arrangementet var svært vellykket, og NMD satser på tilsvarende minikonferanser 2-3 ganger i året, noe som vil styrke Bergens rolle som toneangivende by på mediefeltet. NMD ønsker imidlertid ikke å overta funksjoner som tidligere har vært ivaretatt av Bergen Media By, men konsentrere seg om sitt hovedmandat som er konferansen i mai. Andre aktører støttet av Bergen kommune som kan ha betydning for mediefeltet: Vestnorsk Filmsenter (VNFS) eies av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Selskapet er en del av statens og regionens virkemiddelapparat i filmpolitikken, og skal være et kompetansesenter for regionens filmmiljø. Kjernevirksomheten er å forvalte tilskudd til og bidra til utvikling av kortfilm og dokumentarfilm i regionen, og bidra til manusutvikling av 4

5 spillefilm/tv serier. Videre skal selskapet utvikle og arrangere kompetansehevende tiltak for bransjen samt tiltak for unge talenter. - VNFS har underavdelingen Western Norway Film Commission (WNFC) som ikke får tilskudd fra kommunen. - VNFS er medlem i North Sea Screen Partners - medlemskapet er overført fra Bergen Media By som var den opprinnelige norske partneren i dette samarbeidet. Prosjektet er finansiert ved hjelp av EU-midler, og arbeider for økt samarbeid på film- og mediefeltet mellom land i Nordsjø-regionen. NSSP ønsker å styrke innovasjon og vekst innenfor kreative næringer som film, tv, dataspill etc., og å utvikle samarbeid på tvers av landegrensene innenfor områder som markedsføring, distribusjon og finansiering. Filmfondet FUZZ investerer, i tillegg til i spillefilm, også i tv-drama og dataspill jfr. selskapets vedtekter. Design Region Bergen (DRB) skal arbeide for å gjøre bergensregionen ledende i Norden innen designdrevet nærings- og samfunnsutvikling. Nettverksorganisasjonen skal informere og inspirere, være pådriver og bringe mennesker sammen for å skape handling og nye designløsninger. DRB er også sentral som med-arrangør av Manøver - et tverrfaglig månedlig bransjetreff for kreative næringer som musikk, design, scenekunst, visuell kunst, media og film. Sentrale aktører på mediefeltet i Bergen som ikke er støttet av Bergen kommune: Bergen kjennetegnes av et mangfoldig mediemiljø, men med enkelte lokomotivbedrifter og tyngre institusjoner som de viktigste drivkreftene. Blant disse finner vi blant annet: -TV2 -NRK Hordaland -Bergens Tidende -Bergensavisen -UiB, Univisjon -UiB, Infomedia -Media Norge -Turbo Tape Games, Pixel Park -Vizrt Flere av disse er deltakere i Bergen Næringsråds ressursgruppe for media og kommunikasjon, som samler en rekke større aktører på feltet til månedlige møter. De mindre aktørene på mediefeltet i Bergen: I tillegg til de store og tradisjonelle medieaktørene, finnes det en lang rekke mindre aktører innenfor mediefeltet eller sterkt tilknyttet mediefeltet. Dette gjelder alt fra leverandører av innhold til tv-kanalene, skribenter, designere, tidsskrift, forlag, musikkprodusenter, teknologiutviklere, filmdistributører, spillutviklere og en rekke andre. Mediefeltet kjennetegnes av en rivende teknologisk utvikling der cross-media og nye distribusjonsplattformer er viktige stikkord, og der innholdsproduksjonen demokratiseres via de digitale kanalene (blogger etc.), og ved hjelp av billig teknologi. I Bergen finnes en rekke små og mellomstore bedrifter som opererer i eller nært knyttet til mediesektoren, fra selskaper som Mediacircus som produserer tv-program, filmer og dataspill, via ledende tidsskrift som 5

6 Vagant og Fett, til bedrifter som utvikler tekniske løsninger for formidling av digitalt innhold som Kamikaze Media, Vizrt og It s Learning. Det finnes også en underskog av virksomheter som jobber med digitalt innhold, software og tjenesteinnovasjon samt en rekke selskap innenfor grafisk design, reklame og kommunikasjon. Mediefeltet har en spesiell selskapsstruktur som kombinerer et fåtall store tunge aktører med en betydelig markedsposisjon, med et stort antall små aktører som ofte er avhengig av oppdrag fra lokomotivene i næringen for å overleve. Mange av selskapene arbeider i skjæringspunktet mellom media og informasjonsteknologi, en nisje som også har stor overføringsverdi til andre næringsklynger. 2. Ulike medieaktørers oppfatning av samspillet mellom kommunens virkemiddelapparat og mediefeltet, og hvordan feltet bør organiseres i fremtiden Det følgende er basert på møter og samtaler med noen av de mest sentrale medieaktørene i Bergen, høsten TV2: TV2 er tydelige på at Bergen Media By har utspilt sin rolle som nettverksorganisasjon for mediebransjen, og at aktørene på mediefeltet i stor grad klarer å organisere seg selv. TV2 er representert i styret for MediArena, som er et 3-årige Arena-prosjekt med fokus på teknologibasert innholdsutvikling og innholdsbasert teknologiutvikling. MediArena er eiet av Bergen Media By, og finansiert i hovedsak av Innovasjon Norge. TV2 uttrykker skepsis til at MediArena skal få en utvidet rolle, også utover prosjektperioden, og frykter at prosjektet da kan tape noe av sitt klare fokus. For TV2 står utvikling av en medieklynge på Nøstet sentralt, og TV2 har vært en av drivkreftene bak disse planene sammen med NRK Hordaland, Universitetet i Bergen og Bergens Tidende. Både Bergen Media By og MediArena har vært involvert i arbeidet, men TV2 mener at hovedaktørene bak medieklyngeprosjektet i stor grad vil klare seg selv i den videre prosessen. De ønsker et godt samarbeid med Bergen kommune, først og fremst som tilrettelegger i for eksempel reguleringssaker. TV2 mener videre at Ressursgruppen for media og kommunikasjon under Bergens Næringsråd fungerer som et godt alternativ til Bergen Media By som møteplass for bransjen. Her har toneangivende aktører innenfor mediefeltet og nærliggende områder som teknologi-, reklame- og kommunikasjonsbransje organisert seg selv i et nettverk med jevnlige møter. Dette har ifølge TV2 fungert svært godt som et forum for drøfting av fellesinteresser, men det har vært et problem at ingen aktivt følger opp tanker og ideer mellom møtene. Gruppen ønsker blant annet å markedsføre Bergen som mediaby nasjonalt, siden rekrutteringen til bransjen i Bergen har vært en utfordring, og det bør gjøres grep for å få de beste til å etablere seg i Bergen. Som en mulig fremtidig løsning foreslår TV2 at ressursgruppen formaliseres og søker tilskudd fra Bergen kommune til enkeltprosjekter ved behov, slik det er gjort når det gjelder tilskudd til mulighetsstudien rundt en medieklynge. TV2 ser også en mulighet for at Business Region Bergen kan spille en viktigere rolle på mediefeltet i fremtiden, men at BRB pr i dag ikke fremstår som en egnet samarbeidspartner. 6

7 Bergen Næringsråds ressursgruppe for media og kommunikasjon: Basert på møte med gruppen representert ved blant annet TV2, NRK Hordaland, Nordiske Mediedager, MediArena, BT, Bergensavisen, MK Bergen og Media Norge: Ressursgruppen er ikke tilfreds med utviklingen i Bergen Media By, og mener organisasjonen synes å ha utspilt sin rolle. Ressursgruppen i Bergen Næringsråd ble dannet på initiativ fra aktørene selv i 2010, og oppfattes å representere en bedre nettverksarena for de involverte bedriftene. Hovedfokus til nå har vært planene for opprettelse av en medieklynge på Nøstet. Ressursgruppen tror at dersom planene for dette clusteret blir gjennomført, så vil det kunne bli et banebrytende prosjekt som vil gi store gevinster både for bransjen og for byen som helhet. Ressursgruppen mener at mediefeltet må organisere seg selv, men ønsker at kommunen kan bidra med prosjektmidler. Nå er det sterkt behov for å utarbeide en mulighetsstudie for medieklyngen, og denne studien er finansiert med støtte fra Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke. Business Region Bergen er ifølge ressursgruppen ikke et egnet verktøy for mediebransjen pr i dag, men kan muligens bli det på sikt. Når det gjelder samhandlingsfora kan bransjen selv organisere møteplasser. Bergen Kommune sin rolle bør først og fremst være å sikre bransjen i Bergen gode rammebetingelser og å arbeide for bransjens interesser opp mot sentrale myndigheter. I forhold til de mindre aktørene, så ønsker ressursgruppen at medieklyngen også skal kunne inkludere disse. Det er viktig også for de etablerte mediebedriftene å ha nærhet til mindre aktører, å tenke bredde i bedriftssammensetningen, og å kunne ha et tett samarbeid med forsknings- og utdanningsmiljøene. Ressursgruppen ser i medieklyngen en mulighet til å skape en ny og livskraftig bydel, som vil bidra til knoppskytinger og rekruttering innenfor mediebransjen. Ambisjonene er høye, og det er viktig at også kommunen er villig til å satse stort. Den teknologien som utvikles for medieklyngen vil også ha stor verdi for andre bransjer innenfor kulturlivet, særlig innenfor film og musikk. Mediebransjen ønsker imidlertid først og fremst å bli oppfattet og behandlet som en viktig næring for Bergen, og at kommunen anerkjenner dette. Ressursgruppen ser to mulige fremtidsutsikter for mediebyen Bergen: stor og målrettet satsing og vekst, eller ingen satsing og dypt fall. For å beholde og styrke posisjonen, må Bergen videreutvikles som medieby. TV2 er i dag like store i Bergen og Oslo, men 98% av innovasjon og utvikling skjer i Bergen. De ønsker fortsatt å satse på utvikling av nye datterselskaper, nyskapning og innovasjon i Bergen, dersom forholdene ligger til rette for dette. NRK Hordaland merker et stadig sterkere sentraliseringspress. Dette skaper lokal vilje til samhandling med andre aktører i Bergen. Vi må være best for å nå opp i konkurransen. Medieklyngen vil styrke posisjonen til både TV2 og NRK Hordaland. Bergen bør også arbeide for å få en posisjon som nasjonalt senter for utvikling innen mediesektoren. Nordiske Mediedager kan spille en viktig rolle i denne sammenheng gjennom å arrangere mesterklasser og seminarer av internasjonalt format gjennom året, og en grundig mulighetsstudie for medieklyngen kan også brukes for å påvirke sentrale myndigheter i denne retningen. 7

8 Bergen Media By (BMB) v/ daglig leder: Når det gjelder fremtiden for Bergen Media By, så diskuteres det ulike løsninger etter at Bergen kommune vedtok å redusere og etter hvert fjerne sin driftsstøtte til organisasjonen. Daglig leder for BMB har sagt opp sin stilling, og virksomheten trappes ned fra Styret vil se på mulig ny eierskapsmodell for MediArena, og det vil også vurderes om MediArena kan drives videre som en medlemsorganisasjon etter at prosjektperioden er over i BMB er enig i at de store mediebedriftene trolig kan klare seg selv, men understreker at mangfoldet av aktører på mediefeltet trenger noen som kan tenke bredere og utenfor egne interesser for å opprettholde og styrke innovasjon, utvikling og nettverksbygging i fremtiden. Ingen av de store aktørene har tid, ønske om eller kapasitet til å ta seg av dette. Et eksempel på denne type bransjeovergripende arbeid er MediArenas pågående prosjekt rundt metadata/åpne data. Bergen ligger nå klart i forkant av utviklingen på dette området takket være bevisst og målrettet satsing, og økonomisk støtte gjennom EU-midler og Innovasjon Norge. Når det gjelder den brede kompetanseutviklingen, så er det bransjen som helhet som må definere behovene, og ikke bare ledelsen for de store mediebedriftene. Innovasjon og utvikling kommer ofte fra de små, og disse trenger fortsatt støtte. Det sies at Bergen skal bli ledende på mediefeltet, men dette skjer ikke av seg selv. Derfor er det viktig å definere hvem som skal ta tak i de store og overordnede spørsmålene, og hvem som skal jobbe på tvers av bransjen. Prosjektmidler kan hjelpe, men vil bli for fragmentert og lite målrettet. Det er sterkt behov for en overordnet strategi for mediefeltet, og noen som kan drive denne strategien fremover. Når det gjelder spørsmålet om hvor mediefeltet bør plasseres fagpolitisk i fremtiden så er det BMB s syn at mediefeltet ligger nærmest det næringspolitiske når det gjelder teknologi og innovasjon, men at det også må forankres i kulturfeltet når det gjelder produksjon og innhold. Det er altså ikke enten/eller men både/og. BMB er tydelige på at dersom Bergen ønsker en posisjon som fremtidig senter for innovasjon og utvikling på mediefeltet, så må feltet ha en sterk organisasjon. For å kunne løfte i fellesskap er det behov for en uavhengig aktør uten blikk til egen bunnlinje. I dag er det MediArena som i følge BMB vil være best egnet for dette, og som kan utvikles til å bli en sterk medlemsorganisasjon for både store og små mediebedrifter. Bergen Media By vil avvikle den daglige driften ved årsskiftet, men er fortsatt eier av prosjektet MediArena. Styret i Bergen Media By vil i løpet av 2012 vurdere både eierskap og styresammensetning i MediArena, samt spørsmål som gjelder fremtidig drift eller avvikling av Bergen Media By. Styret ønsker, i påvente av en nærmere avklaring, at gjenstående driftstilskudd fra Bergen Kommune til BMB kan disponeres av MediArena for å ivareta breddeperspektivet når medieklyngen utvikles. MediArena vil også ta initiativ til bransjearrangement, workshops og seminarer, samt utarbeide en mulig fremtidig finansierings- og organisasjonsmodell for MediArena. MediArena v/ fungerende daglig leder: Næringsdelen av mediefeltet er ifølge MediArena dårlig ivaretatt i dag, mens kulturaktørene på mediefeltet har bedre betingelser innenfor kulturfeltet. Det er viktig at mediefeltet fortsatt er en del av kulturpolitikken, men den næringspolitiske betydningen må også vektlegges. En 8

9 sterk mediebransje er bra for byen, derfor må kommunen satse på feltet. En ny mediebydel på Nøstet er også svært viktig for utviklingen. Det er derfor svært ønskelig å få klare signaler fra Bergen kommune om at mediefeltet fortsatt anses som viktig, og fortsatt er et satsingsområde for byen. MediArena bør fortsette utover den treårige prosjektperioden og på sikt erstatte Bergen Media By. Tanken er at MediArena kan betjene medieklyngen og ha bransjen som eiere. MediArena ønsker å være en aktiv agent, og sørge for samhandling og samskaping i medieklyngen. Dette går ikke av seg selv, derfor er det behov for varige strukturer som ivaretar disse funksjonene. Uten en nettverksaktør vil samarbeidet smuldre opp. Noen må jobbe operativt og bredt, også utenfor medieklyngen. Mediebedriftene kan ta mye ansvar selv. Bergen kommunes ansvar bør være å ivareta innovasjon, utvikling, samhandling, inkubatorordninger, strukturer på tvers etc. Det er behov for en prosjektleder for dette - uavhengig av ressursgruppen i Bergen Næringsråd. MediArena er i god dialog med Business Region Bergen om et større prosjekt vedrørende digital infrastruktur på Vestlandet. Digital trafikk og lagring av data kan bli ny og viktig vekstnæring for regionen, og her er BRB en viktig samarbeidspartner. MediArena ønsker også å utvikle en inkubatorordning for mediefeltet, og gjerne i samarbeid med andre etablerte inkubatorer. MediArena ønsker fortsatt spesialiserte nettverksorganisasjoner, men ser gjerne at disse er samlokalisert og utvikler prosjekter i samarbeid og på tvers av bransjer. Manøver kan og bør videreutvikles. Det er et tydelig behov for en koordinator-rolle på mediefeltet, og MediArena ønsker å ta den rollen. En slik rolle må delfinansieres av mediebransjen gjennom medlemsavgift, og ulike finansieringsmodeller bør utredes. Målet vil være en så liten administrasjon som mulig og mye tilbake for pengene. UiB, Institutt for medievitenskap UiB stiller seg positive til tanken om medieklynge på Nøstet, og dette spørsmålet skal styrebehandles i løpet av vinteren. UiB vurderer å flytte Institutt for medievitenskap til medieklyngen, og ønsker i den sammenheng et tettere samarbeid med mediebedriftene i forhold til bl.a. praksisplasser og tilgang på utstyr og felles fasiliteter. Instituttet understreker likevel at de ikke har til hensikt å tilpasse studiene til mediebedriftenes skiftende behov, men snarere ønsker å bygge et samarbeid basert på felles interesser. Universitetets omverden-plan er en viktig faktor når det gjelder fremtidig samlokalisering og klynge-virksomhet. Det er ønskelig med større samhandling mellom utdanningsinstitusjonene og samfunn/arbeidsliv. TV2 er interessert i å rekruttere dyktige fagpersoner innen ulike felt, og UiB kan også dra nytte av TV2s kompetanse på enkelte områder. Samtidig understrekes viktigheten av at UiB beholder sin uavhengighet. Når det gjelder medieklyngen ser UiB klare fordeler ved at film og mediefeltet samlokaliseres. De ulike feltene har mange felles interesser, blant annet når det gjelder utvikling og bruk av nye digitale plattformer. 9

10 Når det gjelder seminarer/kurs/forelesninger for hele mediefeltet, så kan UiB vurdere å påta seg en koordinerende rolle. Det kan dreie seg om forskningsprosjekter på nye medier, kurs med fokus på undersøkende journalistikk i samarbeid med tv-kanalene, dokumentarlaboratorium i samarbeid med filmfeltet osv. UiB er i utgangspunktet svært positive til en medieklynge, men ønsker et bredt miljø som ikke bare styres av forretningsmessige interesser hos de store aktørene. De understreker derfor betydningen av en koordinerende drivkraft som kan få samhandling til å skje på tvers, og som ikke er for sterkt knyttet til enkeltaktører. 3. Hvordan ivareta også de mindre aktørene i fremtiden? TV2 mener at mediebedriftene klarer seg selv, men ønsker prosjektstøtte fra kommunen i noen tilfeller. Selskapet ser ikke noe stort behov for særtiltak for å ivareta mindre aktører. Ressursgruppen i Bergens næringsråd vil ha med småbedriftene i medieklyngen, men har foreløpig ingen klar strategi for hvordan samhandling og utvikling skal ivaretas i fremtiden. Bergen Media By er tydelige på at mediefeltet trenger et koordinerende ledd som kan arbeide på tvers og sørge for en fremtidsrettet utvikling for hele bransjen. MediArena er også opptatt av samhandling på tvers av bransjen, og ønsker å ta på seg en koordinatorrolle i fremtiden. UiB ønsker et bredt miljø i medieklyngen, og en uavhengig drivkraft som initierer og igangsetter samhandling og utvikling. UiB kan ta initiativ til enkeltstående forsknings- og utviklingsprosjekt, og invitere til bred deltakelse, men kan ikke ha en overordnet koordinatorrolle. 4. Hvordan bør feltet organiseres i fremtiden? For å få til samarbeid på tvers, og initiere nye satsinger innenfor innovasjon og utvikling synes det å være behov for et koordinerende ledd som kan være pådriver for dette. Ved en eventuell avvikling av Bergen Media By mister feltet en slik funksjon. Mange understreker faren ved at ansvar for innovasjon og tverrfaglig samarbeid overlates til mediebedriftene selv, da dette kan vise seg kortsiktig, og være tilpasset den enkelte bedrifts bunnlinje. Skal Bergen hevde seg som en fremtidsrettet og innovativ mediaby, og utnytte det store potensialet som ligger i en fremtidig medieklynge, må både store og små ta del i dette løftet. En fremtidig medieklynge åpner for helt nye muligheter for samarbeid, synergier og innovative løsninger som det er viktig å utnytte til det brede mediefeltets beste. Her vil tiltak som inkubatorordninger, felles digitale plattformer, utvikling av nye distribusjonsløsninger og kommunikasjonskanaler, tverrfaglige seminarer og workshops, samt lignende tiltak være sentrale. De største aktørene innenfor mediebransjen regner seg først og fremst som næringer, og i mindre grad som kulturaktører. De er likevel avhengige av et sterkt kulturbasert næringsmiljø, innenfor design, musikk, film- og tv-produksjon o.l. Ved å utvikle felles interesser og målsetninger og samarbeide på tvers der dette er gunstig, vil Bergen kunne få et forsprang på andre byer både kreativt og teknologisk. Medieklyngen på Nøstet vil åpne opp for tettere samarbeid mellom utdanning, forskning (UiB) og medieproduksjon (NRK, TV2, BT). For Universitetet er det et uttalt mål å knytte seg nærmere omverdenen og det praktiske liv, og et samarbeid med mediebedrifter vil åpne muligheter for praktisk erfaring for studentene, og gi mediebransjen god rekruttering av arbeidskraft. Fra UiBs nettsider: "Mye av kunnskapen som utvikles ved universitetet formidles gjennom et bredt nettverk av enkeltpersoner og 10

11 forskergrupper. Ved å utvikle samhandling og relasjoner med andre organisasjoner, institusjoner, bedrifter og øvrige grupper i samfunnet, skapes dialog og utvikles ny kunnskap til beste for både universitetet og omverden." Det bør utredes nærmere hva som vil være egnet omfang og naturlig avgrensning av en medieklynge i Bergen. Skal den omfatte bare tradisjonelle mediebedrifter, eller også leverandører av teknologiske løsninger for medieindustrien? Hvordan kan utdanningsinstitusjonene involveres? Kan filmbransjen få en naturlig plass i en medieklynge? Og hva med kreative og digitale entreprenører generelt? Videre er det viktig å se på hvordan en medieklynge kan bidra til at aktørene kommer i posisjon, både i etableringsfasen og senere, og hvilken samlende visjon som bør formuleres for et samlokalisert mediemiljø i Bergen? Man bør også undersøke hva som finnes av relevante offentlige virkemidler og støtteordninger knyttet til innovasjon, forskning og næringsutvikling, både nasjonalt og i EU-regi. Det bør utarbeides konkrete løsninger for nettverk, kommunikasjon, møteplasser og organisering som skal ivareta det mulighetsrommet som ligger i møte mellom alle små og store aktører i et samlokalisert miljø, og virkemiddelapparat, investorer, inkubatorer og andre redskaper i "innovasjonssystemet" i Bergen. Bransjeoverskridende samhandling, digital innovasjon og entreprenørskap er stikkord. Det kan tenkes ulike løsninger for støtte til tidligfase utvikling: - Kontor- og fasilitetsløsninger for samling av aktører og innovasjonssystemer - Program for unge entreprenører/inkubatorordning - Internasjonaliseringstiltak - Mekanismer for å prøve ut og videreutvikle forretningsideer og tekniske løsninger - Organisatorisk infrastruktur, og møteplasser hvor ideer kan få spillerom Konklusjon Det kan på generelt grunnlag synes som om de store mediebedriftene i stor grad selv ønsker å organisere sine nettverk og samarbeidsformer, men at det også finnes sterke argumenter for særlig å ivareta de mindre medieaktørene, samt bidra aktivt til samhandling, innovasjon og utvikling innenfor hele mediefeltet. Da det synes prematurt med en endelig konklusjon på hvordan mediefeltet bør organiseres i fremtiden, anbefaler byrådet at det årlige driftstilskuddet til Bergen Media By fra 2012 kan videreføres av BMB til MediArena og brukes til å utforme en fremtidig modell for organisering av mediefeltet med spesielt fokus på nyskapning, innovasjon og samhandling på tvers. Styret i Bergen Media By har foreslått en slik løsning, og styret i MediArena stiller seg bak forslaget. Det forutsettes at MediArena i løpet av prosjektperioden tydeliggjør sin fremtidige rolle, herunder organisering, eierskap og finansiering av en slik rolle. Videre vil det med tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke bli utarbeidet en mulighetsstudie for en fremtidig medieklynge i Bergen. Det samlede resultatet av disse utredningene vil gi et godt grunnlag for hvordan mediefeltet bør organiseres i fremtiden, og hvilken praktisk og økonomisk innflytelse kommunen eventuelt skal ha. 11

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, TV-produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 9. september 2010. Byrådet. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS SARK-332-201000099-120

Byrådssak /10. Dato: 9. september 2010. Byrådet. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS SARK-332-201000099-120 Dato: 9. september 2010 Byrådssak /10 Byrådet Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS ADME SARK-332-201000099-120 Hva saken gjelder: Bystyret ba i sak 224/01 byrådet om å søke å finne

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene

Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene Dato: 10. juni 2010 Byrådssak /10 Byrådet Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene ADME SARK-332-201000099-89 Hva saken gjelder: Oxford Research AS og Bedriftsøkonomisk Institutt

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Dato: 3. mars Høring - kriterier for fordeling av statlige midler til regionale filmsentre

Dato: 3. mars Høring - kriterier for fordeling av statlige midler til regionale filmsentre Dato: 3. mars 2011 Byrådssak 1108/11 Byrådet Høring - kriterier for fordeling av statlige midler til regionale filmsentre ADME SARK-332-201000099-229 Hva saken gjelder: Kulturdepartementet sendte 21.12.2010

Detaljer

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke Næringstiltak for Bergen 2014 Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke 1 Innledning 20. september 2010 vedtok bystyret for første gang en felles Strategisk Næringsplan for Bergensregionen (SNP):

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Saknr. 10/7093-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ingrid Lundvall SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR 2010 - HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder NCE Aquaculture Nasjonalt nettverksprogram eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling Seminar i Oslo 21.06.07 Ole-Gunnar Søgnen dekan NIFU STEP-rapport: Sprik mellom statlige mål og reell samhandling

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN 2018-2027 BYRÅD JULIE ANDERSLAND 4.10.17 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Prosess: Bred medvirkning Dialog og innspill Eierskap Planens betydning: Uttrykker Bergen kommunes

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst :

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst : Dato: 22. mai 2008 Fullmaktssak /08 Tilskudd elektronisk kunst 2008 TTJE SARK-3315-200801325-9 Hva saken gjelder: På tjeneste 37760 Tverrestetisk er det i 2008 avsatt kr. 150 000,- som frie tilskuddsmidler

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

«Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan. Regional formannskapskonferanse, 11.

«Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan. Regional formannskapskonferanse, 11. «Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan Regional formannskapskonferanse, 11.april 2014 Temaer i dag 1 Idrettsbasert næringsutvikling 2 Film-, TV- og spillproduksjon

Detaljer

Sysselsetting og synlighet - filmproduksjon i Bergen mot 2020 Hva saken gjelder: Begrunnelse for fremleggelse for bystyret:

Sysselsetting og synlighet - filmproduksjon i Bergen mot 2020 Hva saken gjelder: Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Dato: 10. mai 2011 Byrådssak 139/11 Byrådet Sysselsetting og synlighet - filmproduksjon i Bergen mot 2020 ADME SARK-332-201000099-288 Hva saken gjelder: Den foreliggende meldingen angir byrådets anbefalinger

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK Byrådssak 1053 /15 Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre GENI ESARK-335-201501641-1 Hva saken gjelder: Bystyret har vedtatt Bergen kommunes Plan for frivillighet i sak 33/15,

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Strategi for samarbeid med arbeidslivet prioritering av tiltak

Strategi for samarbeid med arbeidslivet prioritering av tiltak Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: Cj Sak nr.: 20V2. Møte: 29.11.12 Strategi for samarbeid med arbeidslivet prioritering av tiltak Det vises til sak 17/12, der det ble lagt

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Strategi 2008-2011 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Innledning Oppgaver Om SIU Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

BYUTVIKLINGSKONFERANSEN

BYUTVIKLINGSKONFERANSEN BYUTVIKLINGSKONFERANSEN 2009 Byutvikling, næring og klima - offentlig og privat samarbeid i praksis ILL : 3RW arkitekter Bergen kommune skal gå foran og sørge for at Bergensregionen fremstår som en region

Detaljer

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by.

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by. Dato: 30. januar 2012 Byrådssak 34/12 Byrådet Videreføring av Bergen som Fairtradeby ESDR SARK-1252-201100319-107 Hva saken gjelder: Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen Narvik, 9.oktober 2017

Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen Narvik, 9.oktober 2017 Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen postmottak@narvik.kommune.no Narvik, 9.oktober 2017 Organisering av eiendomsforvaltning og næringsutvikling De siste ti-årene har det vært gjort utallige utredninger

Detaljer

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling.

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling. SAMLENDE Campus bidrar til felleskap Campus samler fagmiljø Campus er konsentrert Campus har synlige og lett tilgjengelige møteplasser Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. EVALUERING AV MIDTNORSK FILMSENTER AS OG MIDTNORSK FILMFOND AS Arkivsaksnr.: 04/27650

Saksframlegg. Trondheim kommune. EVALUERING AV MIDTNORSK FILMSENTER AS OG MIDTNORSK FILMFOND AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Saksframlegg EVALUERING AV MIDTNORSK FILMSENTER AS OG MIDTNORSK FILMFOND AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Forslag til vedtak: Formannskapet tar evalueringen av Midtnorsk filmsenter AS og Midtnorsk filmfond AS

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Arklykode Styresak 53) Sak nr 2014/1673 Møte

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Arklykode Styresak 53) Sak nr 2014/1673 Møte Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arklykode Styresak 53) Sak nr 2014/1673 Møte 24 09 14 Orientering om framdrift i organisasjonsutviklingsprosjektet Bakgrunn Universitetsstyret vedtok mål og rammer

Detaljer

Et universitetsbibliotek for fremtiden

Et universitetsbibliotek for fremtiden Et universitetsbibliotek for fremtiden Foto: UiO / Yngve Vogt 2 Et universitetsbibliotek for fremtiden Forord Et fremragende universitet krever et fremragende universitetsbibliotek. Universitetsbiblioteket

Detaljer

Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB

Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB Sigmund Grønmo Seminar om forskning ved de statlige høyskolene Oslo 21. juni 2007 Universitetenes egenart Hovedansvar for grunnforskning Forskerutdanning

Detaljer

Foto: Lars Otto Eide

Foto: Lars Otto Eide Foto: Lars Otto Eide Bystyret i Trondheim vedtok i november 2001 at Svartlamon skal utvikles som et byøkologisk forsøksområde med fokus på bolig-, kultur- og næringsutvikling. Dette ble utarbeidet av Svartlamons

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: 24.05.16 NY KULTURPOLITIKK ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU?

VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU? VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU? HVA KAN SKJE MED BERGENS- REGIONEN I FREMTIDEN? SPØRSMÅLET ER BÅDE UTGANGSPUNKT OG GJENNOMGANGSTEMA FOR PROSJEKTET BERGENSCENARIER 2020. PROSJEKTET BLE UNNFANGET I 2003

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre.

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre. STRATEGIPLAN 2011-2015 ERT REVIDZZFORUMS A RSK J E AV NO SMØT LAND 13.04.20 1 2. 19 Innledning Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber,

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder Første kontraktsperiode: 2009 2013 (3,5 år). Kontraktsperiode

Detaljer

Saknr. 3254/08 Løpenr.14824/08 Ark.nr Saksbehandler: Turid Lie ELVERUM MUSIC ACADEMY - SØKNAD OM STØTTE 2008

Saknr. 3254/08 Løpenr.14824/08 Ark.nr Saksbehandler: Turid Lie ELVERUM MUSIC ACADEMY - SØKNAD OM STØTTE 2008 Saknr. 3254/08 Løpenr.14824/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Turid Lie ELVERUM MUSIC ACADEMY - SØKNAD OM STØTTE 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Videreutvikling av Klimapartnere Agder

Videreutvikling av Klimapartnere Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/9177-2 Saksbehandler Kirsten Borge Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget

Detaljer

K U L T U R S K O L E FOR A L L E

K U L T U R S K O L E FOR A L L E STRATEGI 2020 K U L T U R S K O L E FOR A L L E Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den administrative strukturen og i den sammenheng har det vært naturlig å se på rådets politiske

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg HØRING - RAPPORTEN "KARTLEGGING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN I DEN NORSKE FILMBRANSJEN" - VIDEREUTVIKLING AV DEN REGIONALE FILMSATSINGEN MED ETABLERING AV FILMFOND Arkivsaksnr.: 06/2639 Forslag

Detaljer

Trøndelagsrådet vedtok at det skulle utarbeides en strategiplan for kulturnæringene i Trøndelag

Trøndelagsrådet vedtok at det skulle utarbeides en strategiplan for kulturnæringene i Trøndelag Bakgrunn Trøndelagsrådet vedtok at det skulle utarbeides en strategiplan for kulturnæringene i Trøndelag Felles prosjekt - Innovasjon Norge i Nord- og Sør-Trøndelag, Trondheim kommune, Nord- og Sør-Trøndelag

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA SÁPMI NÆRINGSHAGE For næringslivet i Indre Finnmark Mars 2015 AGENDA 1. Hva er en næringshage? Sápmi Næringshage 2. Hvorfor Næringshage i Indre Finnmark? 3. Om målbedrifter eierbedrifter og medlemsbedrifter

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer