Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati. Martin Eide (red.) AKADEMISK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati. Martin Eide (red.) AKADEMISK"

Transkript

1 Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati Martin Eide (red.) AKADEMISK

2 Gyldendal Norsk Forlag AS utgave, 1. opplag 2001 ISBN Omslagsdesign: Gyldendal Akademisk Sats: AIT Trondheim AS, 2001 Brødtekst: Garamond Light 10,5/13,5 pkt. Papir: 90 g Bulky Partner Trykk: AIT Gjøvik AS, 2001 Alle henvendelser om boken kan rettes til Gyldendal Akademisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

3 INNHOLD FORORD... 9 I. INTRODUKSJON Kapittel 1 Martin Eide JOURNALISTISK MAKT. ET OPPSLAG II. MAKTENS GRUNNLAG Kapittel 2 Odd Raaum SE OPP FOR ETTERLIGNINGER... Journalistikk som merkevare 59 Kapittel 3 Jan Fredrik Hovden ETTER ALLE JOURNALISTIKKENS REGLAR... Skisse til ein studie av det norske journalistiske feltet 86.5 M

4 Til dagsorden! Kapittel 4 Karl Knapskog JOURNALISTIKK OG DELIBERATIVT DEMOKRATI Kapittel 5 Tore Slaatta JOURNALISTIKKENS MAKT I DEN GLOBALE TIDSALDER III. MAKTENS FORMER OG MEKANISMER Kapittel 6 Anders Johansen ENKELTPERSONER OG KOLLEKTIVPERSONER Journalistikk som bidrag til politisk kultur Kapittel 7 Rune Ottosen JOURNALISTENES KONFLIKTFYLTE LOJALITET Et historisk perspektiv på krigsdekning i norske medier Kapittel 8 Knut Helland TV-NYHETENES EKSPONERINGSMAKT Fra nyhetskriterier til eksponeringskriterier Kapittel 9 Ragnhild Mølster DOKUMENTARMAKT PÅ NYE VEIER M

5 Innhold Kapittel 10 Sigurd Allern KILDENE OG MEDIEMAKTEN Kapittel 11 Øyvind Ihlen MILJØMAKT OG JOURNALISTIKK Retorikk og regi Kapittel 12 Elisabeth Eide MANNSBASTIONER MED IBOENDE TREGHET Medier, kjønn og makt Kapittel 13 Terje Rasmussen PRESS OG NETTPRESSE Et blikk på nettjournalistikkens mangfoldighet LITTERATUR BIDRAGSYTERNE REGISTER M

6 FORORD Dette er en bok om journalistikk, makt og demokrati. Når den har fått tittelen Til dagsorden! er det fordi den utforsker journalistikkens grunnleggende premissmakt ikke bare for den offentlige samfunnsdebatten, men også for godtfolks hverdagsliv og for aktører på ulike samfunnsområder. Georg Johannesen har gjort det til noe av en retorisk dyd i enhver diskusjon å angripe ordstyreren. Denne boken er ute i et tilsvarende ærend når den stiller spørsmål ved de journalistisk anrettede premissene som ligger til grunn for samfunns- og hverdagsliv. Til dagsorden! er altså en bok om journalistikk, makt og demokrati mer enn den er en bok om medier, makt og demokrati. Dette er et grep som innebærer en avgrensning i forhold til en behandling av medienes politiske økonomi på den ene siden, og til en sosialpsykologiske perspektiver på mediepåvirkning på den annen side. Det er journalistikken den journalistiske praksis i et makt- og demokratiperspektiv som tematiseres. Dette skjer i tre seksjoner: Først et oppslag om journalistikkens makt, dernest en seksjon om maktens grunnlag, og til sist en samling av refleksjoner omkring maktens former og mekanismer. Tretten forfattere bidrar. Vi har vært tretten til ords. Takk til bidragsyterne og takk til forlagsredaktør Helge Vold for engasjert oppfølging. Bergen 25. juni 2001 Martin Eide.9 M

7 I. INTRODUKSJON

8 Kapittel 1 Martin Eide JOURNALISTISK MAKT. ET OPPSLAG Det ble felt tårer i blitzregn. En politisk karrière fikk en knekk. Det var en skandale. Alle medier var i febrilsk aktivitet. Det var i februar år 2001 at en politisk sex-skandale satte norsk medievirkelighet på hodet. Fremskrittsparti-kronprins Terje Søviknes forlot rikspolitikken, etter å ha stått frem i mediene og erkjent at han hadde hatt sex med en 16 år gammel jente på landsmøtet i ungdomspartiet året før. Med Søviknes-saken hadde vi definitivt fått en politisk sex-skandale på norsk. Referansene var hyppige til historien om da den amerikanske presidenten ble tatt med buksene nede i Clinton-Lewinsky-saken. Den norske skandalen satte, som den amerikanske, politikk og moral på dagsordenen. Og i begge tilfeller var det da ikke bare, og ikke engang først og fremst, seksualmoral det sto om. Det dreide seg like mye om karakter og dømmekraft, om maktmisbruk, sannhet, løgn og hykleri. Det hadde med journalistikk og makt å gjøre på en måte som utsier noe tidsriktig om journalistikkens og mediesamfunnets tilstand. Skandalen kan leses som et uttrykk for en moderne avsløringskultur og en intimisert offentlighet. En mediert skandale er et prisme for journalistisk makt i høymoderne mediesamfunn. Den viser hvordan journalistikk og makt er sammenfiltret på interessante måter. Søviknes-skandalen kan for det første si noe om hvordan journalistisk makt utspilles i forhold til det politiske feltet. En nestformann måtte gå, en partiledelse måtte ta selvkritikk for sin håndtering av saken. En rekordoppslutning om et politisk parti ble snudd til nedgang på meningsmålingene. For det annet er denne skandalen et godt eksempel på hvordan.13 M

9 Til dagsorden! journalistisk makt kan mobiliseres av aktører i politiske maktkamper. Her ble TV-team varslet før sjokkmeldinger ble gitt, her ble rykter og pikante opplysninger til våpen i en strid mellom partifraksjoner. For det tredje viser denne saken også journalistikkens makt i forhold til hverdagsliv og allmennmenneskelige forhold, samt hvordan den kan bidra til å gjøre slike forhold til offentlige anliggender og politiske saker som da vi fikk debatter om kvinnesyn i politiske miljøer, om seksuelle overgrep, og rettspraksis og lovgivning på dette området. For det fjerde ble denne skandalen gjennom den journalistiske formidling til en del av populærkulturen. Vitser og morsomheter ble satt i omløp på Internett, gjennom elektronisk post og via tekstmeldinger på mobiltelefon. Underholdningsprogrammer fulgte opp, og dette ble igjen gjenstand for journalistisk omtale og for oppslag der saken ble betegnet som en såpeopera og et sirkus. «Frp danker ut «Hotel Cæsar»,» skrev Dagbladet ( ). «Hele Norges vits,» lød Bergensavisens oppsummering ( ). «Carl & Co.» ble Dagbladets faste vignett for den reportasjemessige oppfølging av striden i partiet, med referanse til TV 2s buskis-situasjonskomedie «Karl & Co.». Journalistisk makt handler her om politikk, maktkamp, hverdagsliv og populærkultur. Alle disse forhold må være med i en sakssvarende analyse av forholdet mellom journalistikk og makt i samfunn av vår type. Dette er en analytisk ambisjon som på vesentlige punkter innebærer en perspektivutvidelse i studiet av journalistikk og makt. Det er en tilnærming som ikke lar spørsmålet om journalistikk og makt være forbeholdt nyhetsjournalistikk og opinionsjournalistikk. Det er i så måte et fremstøt for å råde bot på tendenser til en uheldig genrebegrensning i diskusjonen om journalistikk og makt. Videre er det et forsøk på ikke å begrense diskusjonen til politikk i parlamentarisk forstand et forsøk på å innfange også journalistikkens hverdagslivsmakt. Sagt på en annen måte: Det perspektivskifte som her bebudes innebærer å ta populærjournalistikken på alvor i en diskusjon av journalistikk og makt.. 14 M Samvittighetens vaktmestere Gjennom den journalistiske dekningen ble skandalen et offentlig anliggende, den fikk sin dramaturgiske form og den ga støtet til nye journalistiske vinklinger og føljetonger, den satte en dagsorden og ble et samtaleemne. Men hva er det mer allment som kjennetegner en medieskandale?

10 Journalistisk makt. Et oppslag Med støtte i sosiologen John B. Thompsons definitoriske overlegninger kan følgende karakteristiske trekk vektlegges: Det må for det første dreie seg om en overskridelse av bestemte verdier, normer eller moralske koder. Videre må andre enn de direkte involverte kjenne til eller i sterk grad anta at handlingene, hendelsene eller begivenhetene har funnet sted. Noen av disse ikke-deltakerne må misbillige handlingene eller hendelsene og føle seg forulempet av overtredelsen, og uttrykke sin misbilligelse ved offentlig å ta avstand fra handlingene eller hendelsene. Sist, men ikke minst, må avsløringen og fordømmelsen av handlingene eller hendelsene kunne skade omdømmet til de ansvarlige personene (selv om det ikke nødvendigvis gjør det) (Thompson 1997: 39). Journalistikken har en rolle å spille på alle disse trinn i den offentlige konstruksjonen av en skandale. 1 Noen normer er selvsagt mer skandale-sensitive enn andre, og normene som omgir sex, penger og makt står i så måte i en særklasse (Thompson 1997: 40) In many cases, scandals are not just about actions which transgress certain values or norms: they are also about the cultivation or assertion of the values or norms themselves. Thus the making of a scandal is often associated with a broader process of «moralization» through which certain values or norms are espoused and reaffirmed (Thompson 1997: 41). I dette vedlikeholdet av normer og verdier spiller moderne journalistikk en nøkkelrolle, gjennom sitt bidrag til det Celeste Michelle Condit har omtalt som «crafting virtue: the rhetorical construction of public morality». 2 Journalistisk formidlede liv-og-lære-dramaer er moralske lærestykker. Og en vokterrolle i forhold til offentlige dyder står sentralt innenfor journalistikkens profesjonsideologi rollen inngår som en feiret del av det profesjonelle selvbilde. Journalister har et profesjonelt fundament for å opptre som samvittighetens vaktmestere Custodians of Conscience som James Ettema og Theodore Glasser har kalt sin bok om undersøkende journalistikk og offentlige dyder, om moderne avsløringsjournalistikk som en syntese av harde fakta og rettferdig harme (1998). 1 I en analyse av tre norske avisers dekning av Clinton-Lewinsky-skandalen viser Kjersti Voll slående forskjeller mellom de åpne vurderingene av denne saken på lederplass og de underliggende vurderingene på reportasjeplass. Skandalen dekkes for alt den er verdt på reportasjeplass, mens den på lederplass omtales med ironisk distanse som en trivialitet som får altfor stor oppmerksomhet (Voll 2001). 2 Sitert etter Ettema & Glasser 1998: M

11 Til dagsorden! Det er særlig den undersøkende journalistikken som bærer oppe de store journalistiske idealer, men andre journalistiske genrer henter også legitimitet fra den undersøkende journalistikken og fra journalistikkens samfunnsoppdrag. Også andre genrer skyter seg inn under samfunnsoppdragets overlys. Så vel en journalist som bruker sitt yrkesliv til å dekke kjendisers liv og levnet som en reiselivsjournalist kan finne på å påberope seg de store idealer om ytringsfrihet og journalistikkens samfunnsoppdrag. Dette sier i seg selv noe om en journalistisk ideologibygging og om en ekspanderende journalistisk maktbevissthet for ikke å si maktbrynde. Det dreier seg om en høyt oppdrevet profesjonell patos i en tid da journalistikkbegrepet flyter. Maktanalytiske utfordringer. 16 M Verken journalistikk eller makt er entydige størrelser; selvsagt ikke. Like klart som at dette er uklart, bør det være at den samfunnsforståelse er fattig som i sitt forsøk på å gripe makten ikke tar høyde for journalistikkens rolle. Journalistikk og makt står i forhold til og er innvevd i hverandre på måter som det kan være gode grunner til å se nærmere på kanskje særlig i lys av en ny uoversiktlighet. Innen moderne samfunnsteori tenkes gjerne samfunn som bestående av ulike felt, systemer og nettverk med innbyrdes relasjoner og flytende grenser. I et slikt perspektiv må kommunikasjon og formidling i forhold til og mellom de ulike felt og systemer stå sentralt og journalistikkens rolle burde i så måte påkalle en særlig oppmerksomhet. For makt blir i moderne samfunnsdiagnoser gjerne til et relasjonelt fenomen. Makt blir ikke lenger først og fremst forstått som egenskaper ved samfunnets aktører, makt er ikke noe som noen har. Makten ligger heller ikke fast innstøpt i bestemte strukturer. Makten er mangfoldig og flytende, og kommer typisk til uttrykk gjennom diskurser og rådende logikker. Det er da gode grunner til at journalistikk og journalistisk logikks betydning for samfunnets aktører og arenaer bør innta en sentral posisjon i en oppdatert maktanalyse. Å analysere maktens grunnlag, dens ulike former og mekanismer, dens dynamikk blir utfordringen snarere enn å forsøke å fastholde en makt med stor M i ett grep. Tas denne oppgaven på alvor, står det snart klart at spørsmål om journalistikk og makt går like til kjernen av noen av de mest

12 Journalistisk makt. Et oppslag komplekse aspekter ved makt og maktdebatt. Det dreier seg om makt som ligger innenfor og rundt en formulert dagsorden, om maktens første ansikt. Like mye dreier det seg om makt som ligger i ikke-beslutninger, om maktens andre ansikt. Og ikke mindre dreier det seg om det som gjerne omtales som den tredje dimensjon eller maktens tredje ansikt, om spørsmål knyttet til ideologi, hegemoni og symbolmakt (jf. Lukes 1974, Petersson 1989). På mange vis dreier det seg om en slags premissgivende makt, om en underliggende og pregende makt om en makt som er til dagsorden!. I sin doble rolle som materielle institusjoner og som symbolproduserende institusjoner har massemediene kommet til å spille en sentral rolle i moderne samfunn. En overordnet utfordring blir å forstå massekommunikasjon og journalistikk i spenningsfeltet mellom materiell- og symbolsk makt. Befordring og begrensning Da står det også snart klart at rent aktørorienterte maktmodeller ikke er på høyde med emnets kompleksitet. Journalistikkens makt ligger like mye i strukturelle forhold, i journalistiske konvensjoner og logikker. Men da må struktur ikke sees som et jernbur eller som et fastlåst og stivnet rammeverk og aktørene må ikke betraktes som i strukturenes vold. «I tenkning omkring handling og journalistikk må ikke alternativet til den formålsrasjonelle aktør bli den kvelende struktur. En ekstrem individualist må ikke avløses av en kulturell robot» (Eide 1992: 21). Makten er ikke mekanikk, journalisten er ingen marionett. Journalistikk er en kreativ og intellektuell virksomhet i en industriliknende setting. Det er kort sagt i samspillet mellom aktør og struktur at spørsmål om journalistikk og makt må diskuteres. Hvor vanskelig de enn er å gripe er strukturer og makt høyst reelle og journalisters virke har virkelige konsekvenser. Det er de store grunnlagsproblemer i samfunnsteori og maktdebatt vi her er i berøring med. Utfordringen er å forstå aktørers handlinger i et vekselspill med institusjonelle og strukturelle forhold, samtidig som at disse forhold må begripes i lys av aktørenes handlinger. Det dreier seg om en «shaping of action by structure and transforming of structure by action», for å si det med Philip Abrams (1982: 3)..17 M

13 Til dagsorden! Dette er en utfordring som mange moderne samfunnsteoretikere har gjort mye ut av. Her er det tilstrekkelig å minne om et av Anthony Giddens sentrale poenger, nemlig at den gjensidige avhengigheten mellom struktur og handling gjør at struktur ikke kan forstås som synonymt med begrensninger eller føringer («constraints») struktur er både tvang og mulighet både begrensning og incitament. Struktur kan med Giddens sees som regler og ressurser som aktørene trekker på i sine handlinger og som kan virke både befordrende og begrensende. Strukturer eksisterer i Giddens terminologi som strukturelle egenskaper ved sosiale systemer, organisert som regelmessig sosial praksis. En regelmessig sosial praksis med utstrekning i tid og rom kalles i sosiologien for en institusjon. Når vi snakker om en journalistisk institusjon, dreier det seg derfor her ikke minst om praksiser og konvensjoner, om normer og regler for hvordan man gjør ting. Disse praksiser og konvensjoner, normer og regler gir opphav til og inngår i maktforhold. Mot kaotisk flyt?. 18 M Innenfor medieforskningen er det særlig to paradigmer som har rådet grunnen i maktdebatten. I et liberalistisk-pluralistisk perspektiv på medienes samfunnsrolle står konkurransen i sentrum. Konkurranse medier imellom tenkes som en garanti for en mangfoldig symbolproduksjon. Mot et slikt perspektiv står et dominansparadigme, der mediene sees som redskaper i mektige sosiale aktørers hender, der journalister blir et samfunnsmaktens presteskap. Klasser av teorier innenfor politisk økonomi, hegemoniteori og propagandateori vil finne sin plass innenfor et slikt dominansparadigme. Et forslag til en oppdatert og nødvendig overskridelse av en slik konkurranse-dominans-dikotomi, har den britiske mediesosiologen Brian McNair (1998) levert gjennom det han kaller en kaotisk flyt-modell for journalistisk innflytelse. Riktignok har journalistikken, sier McNair, en kapitalistvennlig slagside, men ikke i retning av en rigid kapitalisme der dominans- og underordningsrelasjoner er faste og uforanderlige. Mediene formidler ideer og forestillinger som aspirerer mot, men ikke nødvendigvis oppnår, dominans. Og denne prosessen er mer tilfeldig og upredikerbar enn systematisk og hierarkisk ordnet. Det er altså ikke slik at journalistisk makt nødvendigvis har en klar retning snarere er hovedtendensen at den bidrar til en destabilisering av

14 Journalistisk makt. Et oppslag maktforhold: «Journalists have become, notwithstanding their ideological biases, elitist world-views and restricted networks of sources, the agents of instability rather than of control,» oppsummerer Brian McNair (1998: 165). I medieskandaler kan vi tenke oss at denne destabiliseringen fremtrer i ekstra ren form. Men uforutsigbarheten og kaoset i prosesser der journalistisk makt er involvert må samtidig ikke overdrives, det må fastholdes at det er mulig å lese ut mønstre og tendenser også i slike prosesser. Videre må det understrekes at en forståelse av denne type prosesser må forankres i en historisk og samfunnsmessig kontekst flyten er ikke tilfeldig. En analyse av journalistikkens makt i Norge må i så måte ta høyde for særegne trekk ved norsk journalistikk og ved samvirket mellom journalister og andre aktører i norsk offentlighet. Antydningsvis er det f.eks. behov for en analyse av journalistisk profesjonsideologi i en post-partipresse-tid. Det er videre behov for en forståelse av samvirket mellom en presset public service-orientert journalistikk og andre journalistiske ytringsformer. Det er altså et særlig behov for en adekvat forståelse av norsk populærjournalistikks særpreg og særegne gjennomslag og makt. Når journalistikkens rolle sannsynligvis er blitt viktigere enn før, og i alle fall mer komplisert å begripe enn tidligere, henger det ikke minst sammen med en selvstendiggjøring og en økt uforutsigbarhet. Journalistikkens forpliktelser overfor samfunnets øvrige institusjoner er blitt løsere enn før, den normative forankring i et tradisjonelt offentlighetsideal er om ikke oppløst så i hvert fall under refortolkning. En ekspanderende populærjournalistikk søker like gjerne sin forankring i en tilforlatelig folkelig hverdagslivsorientering som i det parlamentariske demokratis institusjoner. Nyhetens åsted er like gjerne hjemmet som Stortinget. Gjennom denne frikopling fra tradisjonelle nyhetskonvensjoner og nyhetsbeiter, skapes en ny journalistisk selvbevissthet. Journalistikken blir sitt eget ekspertsystem. Den journalistiske makt får et nytt grunnlag gjennom en populariseringsprosess. På sporet av journalistisk symbolmakt Populariseringen, profesjonaliseringen og avpartifiseringen av journalistikken kan nok et langt stykke på vei sees som en frigjøringsprosess. Men denne frigjøringen har vært ledsaget av en kommersialisering som kan.19 M

15 Til dagsorden!. 20 M vise seg å legge journalistmakten i nye lenker. Journalistikken er under press av stadige strengere avkastningskrav fra nye medie-eiere, som ikke regner sin fortjeneste i politisk mynt, men i kroner og øre. Journalistikken tar nødvendigvis farge av at også redaksjonelle blikk konstant er vendt mot opplagstall, mot seeroppslutning og like mye mot regnskapets bottom line som mot det redaksjonelle produktets headline. En sentral analytisk utfordring vil være å gi et sakssvarende riss av det spenningsfeltet mellom marked og demokrati der moderne norske massemedier virker som arenaer og aktører. Denne spenningen preger moderne mediers samfunnsmessige posisjon, den preger journalistikken, og journalistikkens maktgrunnlag. Det er mot en slik bakgrunn at det kan det åpnes for refleksjoner omkring journalistikkens aktuelle definisjons- og dagsordenmakt, journalistikkens fortellende makt, journalisters forvaltning av et dramaturgisk privilegium kort sagt: for en forståelse av journalistikkens symbolmakt i en offentlighet av norsk type. Det vil være avgjørende å komme på sporet av hvordan journalistiske logikker, journalistiske tenke- og formidlingsformer, samvirker med logikker innenfor andre sosiale felt. Og det vil stå som en utfordring å analysere medielogikker i endring, i lys av en ekspanderende mediebevissthet blant ulike sosiale aktører, i lys av en profesjonalisering blant journalistikkens kilder. En anstendig analyse av journalistikk og makt må nødvendigvis forene samfunnsvitenskapelige og humanvitenskapelige perspektiver. Den må forene grep om journalistiske konvensjoner og tendenser (tekstnære forhold) med en historisk og samfunnsmessig forståelse av journalistikkens posisjon og rolle. Dette kapitlet og denne boken tar mål av seg til å gi noen oppslag til et slikt prosjekt, i et forsøk på å komme et stykke videre enn forrige gang makten ble utredet i kongeriket. Den gang var det først og fremst en kartlegging av kunnskapsstatus og en empirisk situasjonsbeskrivelse av mediefeltet som sto på dagsordenen, heller enn teoretisk forankrede forsøk på å gripe medienes makt. Siden den gang har mediefeltet gjennomløpt omfattende endringer i Norge, og det er all grunn til å tro at medienes rolle i samfunnsliv og hverdagsliv er endret. Den teknologiske utvikling har brakt journalistikken inn i godtfolks PC er og mobiltelefoner, og har gjort en journalistisk formidling til et nærsagt allestedsnærværende fenomen. Behovet for en teoretisk forankring av diskusjoner om og studier av journalistikk og makt er ikke blitt mindre.

16 Journalistisk makt. Et oppslag Skandalen som maktanalytisk prisme Journalistisk makt må i politiske spill ikke forstås som en ytre kraft, som en uavhengig makt i forhold til politikken. Den er en kraft som inngår i og spiller en rolle i prosesser, som gjerne er satt i gang av konkurrerende politiske aktører. Søviknes-skandalen kan være et eksempel på dette, et uttrykk for hvor innvevd journalistikken kan være i maktspill. Journalistikken har en strukturerende kraft, en kraft som kan mobiliseres på uforutsigbart vis, av politiske aktører. Og journalistikkens formative kraft utspiller seg på flere arenaer. Sakers innhold er da viktig nok, men innholdet kan ikke vurderes uavhengig av anretningen og den journalistiske bearbeidelsen. Her er rike muligheter og svære gråsoner. En skandale kan i prinsippet hente næring i alt fra harmløse tabber til grove kriminelle handlinger. Om et skandalepotensial skal forløses eller ei, handler ikke minst om journalistisk vinkling. Som det er sagt, «scandals occupy a sort of middle ground of impropriety» 3. Og det upassende må påpekes og formidles, noen må reagere et dramaturgisk potensial må forløses. Da er det noen grep som duger. I satire-radioprogrammet «Hallo i uken» er en slik virkende konvensjon effektivt utlagt på dette vis: «Kan vi nå si at han kjemper for sitt politiske liv?» spør programlederen fra studio. Den utegående reporteren svarer: «Selvfølgelig kan vi det, vi jobber tross alt i media.» Skandalen finner sin form gjennom den journalistiske anretning og presentasjon: The secrets of desire are unlocked; the curtains of privacy are pulled back. The unspoken is articulated, observed, and pondered. All this is done via the media narrative, the story which frames the scandal, populates it with characters, gives it a structure and longevity (Lull & Hinerman 1997: 3). Skandalens dynamikk tar gjerne form av et dramaturgisk forløp med et betydelig innslag av uforutsigbarhet. Selv drevne mediestrateger vil ha problemer med å kontrollere slike forløp, selv om de forsøker med økende grad av raffinement. Selv rutinerte aktører med en vel oppdyrket medieerfaring opplever tidvis at de blir trukket med i prosesser som tar andre retninger og får et annet tempo enn de hadde forutsett. 3 Anthony King, sitert etter Thompson 2000: M

17 Til dagsorden! I medieforskningen er noe av dynamikken i slike prosesser bl.a. forsøkt innfanget gjennom begreper som medielogikk (Altheide & Snow 1979), medialisering (Asp 1986, 1990), og betraktninger om medienes strukturerende kraft (jf. Gitlin 1980, Rasmussen 1986). Dels rettes oppmerksomheten mot aktørers tilpasning til medienes arbeidsmåter og presentasjonsformer, dels mot hvordan mediebildet av aktører virker tilbake på aktørene selv og på deres videre handlingsmuligheter. Også i studier av mediedramaturgi er det en underliggende premiss at den journalistiske formen og aktørers strategiske spill for å fange media betyr noe for innholdet, for politikken, for beslutningsprosesser og for forståelsen av problemer (jf. Eide og Hernes 1987). Skandaler har symbolsk bærekraft for en analyse av forholdet mellom journalistikk og makt. Denne innsikten om skandalen som et maktanalytisk prisme, har gjenklang i moderne refleksjon omkring medierte skandaler som symptomatiske for grunnleggende samfunns- og mediemessige endringer. John B. Thompson er vel den samfunnsteoretiker som best har understreket dette, når han presiserer at skandaler og deres økte betydning is symptomatic of certain broad changes in the development of modern societies symptomatic, in particular, of the changing nature of communication media, which have transformed the nature of visibility and altered the relations between public and private life (Thompson 1997: 36). Nye scener, nye utfordringer. 22 M Ennå er det mange private rom, men medieutviklingen har bidratt til dramatiske forandringer i «hvem som vet hva om hvem». Dette fører til viktige sosiale sceneskifter og til en tilnærming mellom ulike erfaringsverdener. Joshua Meyrowitz har i boken No Sense of Place (1985) vist hvordan fjernsynet har endret forholdet mellom politikkens bakscene og politikkens forscene, mellom den tidligere åpne og den tidligere skjulte side av politiske opptredener. TV har skapt en slags midtscene (en «sidestage» eller en «middle region»), som gjør at publikum får et sideblikk på politisk virksomhet. Sceneendringene får konsekvenser for politikerrollen, for den politiske retorikk og for politikerens handlingsrom. Den moderne politikers opptreden må tilpasses den nye «midtscenen» og tilstrebe en rolletolkning

18 Journalistisk makt. Et oppslag som er mindre formell enn tidligere tiders opptredener på politikkens forscene og mer formell enn tidligere tiders baksceneopptredener. Mang en moderne politiker vil eksponere utvalgte, fortrinnsvis positive, glimt fra sitt privatliv for å tilpasse seg de arenaendringer som massemediene har medvirket til. Den moderne offentlige aktør vil altså forsøke å kontrollere den nye situasjonen. Det er ikke lett, men det er lov å prøve seg. Og det gjør moderne politikere og andre autoriteter. De kan selv ha symbolsk makt å investere i dette spillet. Det kan falle heldig ut, eller de kan bli ofre for journalistikkens symbolske makt. Med symbolsk makt forstås da en evne til å bruke symbolske former for å intervenere i og påvirke et forløp av handlinger og hendelser (Thompson 2000: 23). Forut for avsløringen av den sex-skandalen som innledet dette kapitlet var Fremskrittspartiet preget av en rykteflom i den politiske strid i partiet. I et forsøk på å stoppe rykteflommen og gjenvinne initiativet sto partiets to nestledere, Terje Søviknes og Siv Jensen, frem i mediene og tilbakeviste ryktene «Jeg er ikke voldtektsmann,» lød Bergens Tidendes hovedoppslag med bilde av Søviknes 25. januar «Jeg er ikke pedofil eller homofil. Jeg har ikke voldtatt noen og holder meg ikke med elskerinne i et hemmelig elskovsrede i Oslo. Jeg har heller ikke en kvinnelig politisk journalist som elskerinne og har heller ikke mottatt feite hemmelige honorar fra sentralstyret i Frp» Dette djerve forsøket på å komme på offensiven og å legge en intern partistrid død, slo sterkt tilbake. De to politikerne ble utmanøvrert av andre mediestrateger i partiet. Partiledelsens egen mediestrategi slo tilbake med voldsom kraft da skandalen senere var et faktum, og det var duket for nye mediedramatiske opptrinn. Skandalen utspilte seg, som vår tids medieskandaler gjerne gjør, som en kamp om symbolsk makt der omdømme og tillit sto på spill (Thompson 2000: 245). Populærjournalistikkens lederrolle Populærjournalistikken spiller gjerne en ledende rolle i formidlingen av skandaler, og i allmennmenneskeliggjøringen av dem. Et melodramatisk journalistisk repertoar spiller seg i slike saker ut med stor kraft og tydelighet. Her er sterke følelser og rike doser med allmennmenneskelig patos.23 M

19 Til dagsorden!. 24 M og identifikasjonskraft. Her står helter mot skurker, dyder mot laster, dåder mot udåder. En direkte appell til personlige erfaringer er et dominerende innslag i de forståelsesformer moderne populærjournalistikk betjener seg av. 4 Hverdagslivets saker og hendelser får forrang framfor tradisjonelt samfunnspolitiske spørsmål. Det er individuelle og personlige følelser og erfaringer som danner grunnlaget for forståelsen også av samfunnsmessige fenomener det sosiale psykologiseres. Heri ligger en innebygget populisme i populærjournalistikk som kulturell form. I en schizofren populæravis kan denne tendensielle populismen balanseres mot en analytisk kommentar eller i et oppslag som ikke krampaktig personifiserer sine poenger. For en schizofren populæravis byr på mer enn daglige melodramaer, hverdagsnær underholdning og veiledning. Den byr også på saker av betydning for det offentlige ordskifte i tradisjonell forstand. Populærjournalistikk på norsk foregår ikke fullstendig løsrevet fra et opplysningsprosjekt. Dagbladet og VG har f.eks. typisk nok i de siste decennier markert seg som fanebærere for en kritisk og undersøkende journalistikk. I kraft av sin innsats her har de også framstått som særlig viktige arenaer for en journalistisk profesjonsbygging. Det har de kunnet gjøre nettopp i kraft av sin tvetydighet, i egenskap av å forholde seg til ulike presseideologier, ved å være schizofrene aviser. De inntar en dominerende posisjon i det norske pressebildet og i den norske offentlighet, ikke bare i kraft av opplag, men fordi de på mange vis er journalistisk ledende. Bildet er et helt annet enn i Storbritannia, der populæravisene opererer i sin egen pressedivisjon fjernt fra kvalitetspressens elitedivisjon. Det er da også argumentert godt for hvor misforstått det i den britiske situasjonen er å snakke om pressen i entall. De to ytterpunktene i det britiske pressespekter leverer vidt forskjellige kulturprodukter, betjener ulike markeder og tilfredstiller vidt forskjellige behov (Curran m.fl. 1980, Sparks 1988). Den rendyrkede populærpresse inviterer følgelig ikke til betraktninger om pressens rolle i lys av liberal presseideologi, demokrati- eller offentlighetsteori. Den har satt seg utenfor en slik diskusjon. I norsk sammenheng vil det derimot være relevant, og faktisk viktig, å vurdere populærjournalistikken i lys av dens rolle som arena og aktør i en politisk offentlighet. 4 Noe av det følgende om norsk populærjournalistikks særpreg baserer seg på Eide (1995).

20 Journalistisk makt. Et oppslag De ledende og riksdekkende eksponentene for en norsk populærjournalistikk, Dagbladet, VG og TV 2, inntar en svært så sentral posisjon i norsk offentlighet. Dette er en posisjon som også er en legitimitetskilde og et maktgrunnlag. Det er en posisjon som gjør disse mediene og deres journalistikk til uomgjengelige åsteder for og aktører i daglige maktspill. De journalistiske konvensjoner og formidlingsgrep som er rådende i norsk populærjournalistikk, og denne journalistikkens profesjonsbyggende rolle kan ikke overses i oppdatert forståelse av makt og demokrati i Norge. Denne journalistikken fører an i en vesentlig rolle mediene fyller i dag, nemlig som forhandlere av samtykke og tillit. Medienes økte betydning for den politiske kommunikasjon kommer til uttrykk ved at de opptrer som en «selvstændig forhandler af det offentlige samtykke til politiske beslutninger», som Stig Hjarvard formulerer det: Denne kontinuerlige og mediebaserede produktion af samtykke har en langt mere uhåndgribelig, fantomagtig karakter end det samtykke (eller mangel på samme), der skabes gennem folkeafstemninger. Men dets uhåndgribelige karakter til trods udøver dette samtykke i form af den til enhver tid fremherskende «offentlige mening» om et givent emne en betragtelig indflydelse på beslutningsprocessen (Hjarvard 1999: 36). Når politiske lojaliteter blir mindre styrt av velgernes sosiale bakgrunn, blir saks- og personbasert tillit viktigere, og i en offentlig konstruksjon av tillit spiller journalistisk makt en uomgjengelig rolle. Politiske aktørers troverdighet og tillit er medieformidlede størrelser, som ikke er uavhengige av den journalistiske formidlingen. Sårbarheten for skandaler blir betydelig i denne politiske virkeligheten i denne konteksten som er kalt «politics of trust» (Thompson 2000). Skandalen blir en troverdighetstest par excellence. I populærjournalistikkens univers skjer forhandlingen av samtykke og tillit i en uformell tone, i en muntlig og samtaleorientert stil en journalistisk stil som søker å framelske en fellesskapsfølelse, en uformell samforstand. Du-formens gjennombrudd i norsk journalistikk og «samtalifiseringen» av journalistikken innebar på sitt beste en demokratisering, på sitt verste en forulemping av leserens intelligens. Popularisering kan slå over i populisme. Og uansett er det grunn til å være oppmerksom på mulige endringer i journalistisk makt når «Det store Vi» blir til «Det store Du»..25 M

Gyldendal Norsk Forlag AS utgave, 3. opplag 2006 ISBN: Omslagsdesign: Designlaboratoriet

Gyldendal Norsk Forlag AS utgave, 3. opplag 2006 ISBN: Omslagsdesign: Designlaboratoriet Gyldendal Norsk Forlag AS 2005 1. utgave, 3. opplag 2006 ISBN: 978-82-05-47954-8 Omslagsdesign: Designlaboratoriet Sats: Designlaboratoriet Brødtekst: Minion 10,5/14,5 pkt Alle henvendelser om boken kan

Detaljer

Introduksjon til MEVIT1310

Introduksjon til MEVIT1310 Introduksjon til MEVIT1310 Informasjon om emnet, undervisningsopplegg og seminarer Forelesning om mediene, makt og demokrati 24. januar 2007 Audun Beyer Tre bolker Medienes struktur - fire forelesninger

Detaljer

Introduksjon til MEVIT1310

Introduksjon til MEVIT1310 Introduksjon til MEVIT1310 Informasjon om emnet, undervisningsopplegg og seminarer Forelesning om mediene, makt og demokrati 24. januar 2007 Audun Beyer Tre bolker Medienes struktur - fire forelesninger

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Kunnskapsmakt. Siri Meyer og Sissel Myklebust (red.) AKADEMISK

Kunnskapsmakt. Siri Meyer og Sissel Myklebust (red.) AKADEMISK Kunnskapsmakt Siri Meyer og Sissel Myklebust (red.) AKADEMISK Gyldendal Norsk Forlag AS 2002 1. utgave, 1. opplag 2002 ISBN 82-05-30598-6 Omslagsdesign: Gyldendal Akademisk Sats: AIT Trondheim AS, 2002

Detaljer

Ytringsfrihet og ytringskultur - retorikkens bidrag. Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo k.l.berge@iln.uio.

Ytringsfrihet og ytringskultur - retorikkens bidrag. Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo k.l.berge@iln.uio. Ytringsfrihet og ytringskultur - retorikkens bidrag Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo k.l.berge@iln.uio.no Disposisjon Retorikkens praktiske språkfilosofi Retorikk - hva

Detaljer

Utviklingen av politisk kommunikasjon i Norge: Medienes ulike roller og konsekvenser for politikere og partier

Utviklingen av politisk kommunikasjon i Norge: Medienes ulike roller og konsekvenser for politikere og partier 1 Utviklingen av politisk kommunikasjon i Norge: Medienes ulike roller og konsekvenser for politikere og partier Toril Aalberg Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU Presentasjon på Kommunal-

Detaljer

Retorikk og makt. Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo k.l.berge@iln.uio.no

Retorikk og makt. Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo k.l.berge@iln.uio.no Retorikk og makt Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo k.l.berge@iln.uio.no Retorikkens praktiske språkfilosofi Retorikk er kamp om virkelighetsforståelsene basert hva på som

Detaljer

Dype, stille, sterke, milde

Dype, stille, sterke, milde Dype, stille, sterke, milde Religiøs makt i dagens Norge Pål Repstad AKADEMISK Gyldendal Norsk Forlag AS 2002 1. utgave, 1. opplag 2002 ISBN 82-05-30433-5 Omslagsdesign: Gyldendal Akademisk Sats: AIT Trondheim

Detaljer

Norske makteliter. Trygve Gulbrandsen. Fredrik Engelstad. Trond Beldo Klausen. Hege Skjeie. Mari Teigen. Øyvind Østerud AKADEMISK

Norske makteliter. Trygve Gulbrandsen. Fredrik Engelstad. Trond Beldo Klausen. Hege Skjeie. Mari Teigen. Øyvind Østerud AKADEMISK Norske makteliter Trygve Gulbrandsen Fredrik Engelstad Trond Beldo Klausen Hege Skjeie Mari Teigen Øyvind Østerud AKADEMISK Gyldendal Norsk Forlag AS 2002 1. utgave, 1. opplag 2002 ISBN 82-05-30768-7 Omslagsdesign:

Detaljer

1) Introduksjon Dagens plan. Hva er strategisk kommunikasjon?

1) Introduksjon Dagens plan. Hva er strategisk kommunikasjon? 1) Introduksjon MEVIT4327 Strategisk kommunikasjon i praksis Mandag 23. januar, 2012 Foreleser: Øyvind Ihlen Dagens plan forelesning (1315-1500) emnebeskrivelse og læringsplan praktisk opplegg hva er strategisk

Detaljer

Varene tar makten. Erling Dokk Holm og Siri Meyer (red.) AKADEMISK

Varene tar makten. Erling Dokk Holm og Siri Meyer (red.) AKADEMISK Varene tar makten Erling Dokk Holm og Siri Meyer (red.) AKADEMISK Gyldendal Norsk Forlag AS 2001 1. utgave, 1. opplag 2001 ISBN 82-05-28091-6 Omslagsdesign: Gyldendal Akademisk Sats: AIT Trondheim AS,

Detaljer

Mellom mennesker og samfunn

Mellom mennesker og samfunn Elisabeth Brodtkorb, Reidun Norvoll og Marianne Rugkåsa (red.) Mellom mennesker og samfunn Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene Gyldendal Norsk Forlag AS 2001 1. utgave, 1. opplag

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

Journalistikkens samfunnsrolle

Journalistikkens samfunnsrolle Journalistikkens samfunnsrolle MEVIT1310, V07 Audun Beyer 07.03.07 1 Aulie-saken To kommentarer i på dagbladet.no Jan Omdahl og Helge Øgrim http://www.dagbladet.no/kultur/2007/03/13/494866.html http://www.dagbladet.no/kultur/2007/03/13/494874.html

Detaljer

MEVIT1510. Kulturindustriens oppbygning og produksjonsprosesser

MEVIT1510. Kulturindustriens oppbygning og produksjonsprosesser MEVIT1510 Kulturindustriens oppbygning og produksjonsprosesser Gunnar Sand og Knut Helland: Bak TVnyhetene, om nyhetsproduksjonen i NRK og TV2 i tre uker i 1994. Innhold: Iscenesettelse: oppbygningen av

Detaljer

1 Kursintroduksjon. Dagens plan. Hovedmål. MEVIT3326/4326 Kritisk informasjon & samfunnskontakt 10. oktober, 2008 Øyvind Ihlen

1 Kursintroduksjon. Dagens plan. Hovedmål. MEVIT3326/4326 Kritisk informasjon & samfunnskontakt 10. oktober, 2008 Øyvind Ihlen 1 Kursintroduksjon MEVIT3326/4326 Kritisk informasjon & samfunnskontakt 10. oktober, 2008 Øyvind Ihlen Dagens plan mål for kurset praktiske opplysninger definisjoner av info. & samf.kontakt om kritisk

Detaljer

MEVIT 1310 Mediebruk, makt og samfunn. Hovedlinjer i forelesningen. Medienes samfunnsrolle Historisk utvikling

MEVIT 1310 Mediebruk, makt og samfunn. Hovedlinjer i forelesningen. Medienes samfunnsrolle Historisk utvikling MEVIT 1310 Mediebruk, makt og samfunn Torsdag 23 mars 2006 kristin.orgeret@media.uio.no Hovedlinjer i forelesningen Historisk utvikling, profesjonalisering Den politiske debatt Kommersialisering, Tabloidisering

Detaljer

NORSK HISTORIE

NORSK HISTORIE Finn Olstad DEN LANGE OPPTUREN NORSK HISTORIE 1945 2015 DREYERS FORLAG OSLO, 2017 DREYERS FORLAG OSLO, 2017 EPUB-PRODUKSJON: SPECIALTRYKKERIET VIBORG ISBN: 978-82-8265-400-5 INNKJØPT AV NORSK KULTURRÅD

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh April 25, 2011 Dagens tilbud av massemedier er bredt. Vi har mange tilbud og muligheter når vi vil lese om for eksempel den siste naturkatastrofen, den nye oljekrigen,

Detaljer

Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende:

Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende: Pressens Faglige Utvalg Postboks 46, Sentrum N-0101 Oslo Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1 Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende: Dette oppslaget som

Detaljer

Terje Emberland. Den nasjonale legions vekst og fall, MED ILLUSTRASJONER AV STEFFEN KVERNELAND

Terje Emberland. Den nasjonale legions vekst og fall, MED ILLUSTRASJONER AV STEFFEN KVERNELAND Terje Emberland DA FASCISMEN KOM TIL NORGE Den nasjonale legions vekst og fall, 1927 1928 MED ILLUSTRASJONER AV STEFFEN KVERNELAND DREYERS FORLAG OSLO, 2015 DREYERS FORLAG 2015 EPUB-PRODUKSJON: ROSENDAHLS

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Kort, kvikt, korrekt? Medielogikkens føringer for byråkratiet Partnerforum 23. mai 2012

Kort, kvikt, korrekt? Medielogikkens føringer for byråkratiet Partnerforum 23. mai 2012 Kort, kvikt, korrekt? Medielogikkens føringer for byråkratiet Partnerforum 23. mai 2012 Jeg trodde aldri det var slik det skulle være å jobbe i departementet jeg er ikke en nøytral ekspert jeg selger statsrådens

Detaljer

Sosial kompetanse og problematferd i skolen

Sosial kompetanse og problematferd i skolen Terje Ogden Sosial kompetanse og problematferd i skolen Kompetanseutviklende og problemløsende arbeid i skolen Gyldendal Norsk Forlag AS 2001 1. utgave, 1. opplag 2001 ISBN 82-05-28088-6 Omslagsdesign:

Detaljer

Innledning til. Utstillere på Forskningstorget torsdag 23. mai 2013

Innledning til. Utstillere på Forskningstorget torsdag 23. mai 2013 Innledning til Utstillere på Forskningstorget torsdag 23. mai 2013 Kommunikasjon i og med mediene Utgangspunktet Massemediene er blitt den sentrale arena for kampen om politisk makt, og spiller en viktig

Detaljer

Læreplan i historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram

Læreplan i historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Læreplan i historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende Gjelder fra 01.08.2007 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/his2-01 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger

Detaljer

Maktens tekster. Kjell Lars Berge, Siri Meyer og Tom Are Trippestad (red.) AKADEMISK

Maktens tekster. Kjell Lars Berge, Siri Meyer og Tom Are Trippestad (red.) AKADEMISK Maktens tekster Kjell Lars Berge, Siri Meyer og Tom Are Trippestad (red.) AKADEMISK INNHOLD Siri Meyer SOM DET STÅR SKREVET... Tekst og makt: en introduksjon Noen utviklingstrekk... Makt og tekstproduksjon:

Detaljer

Den lengste krigen. Sosiologi, statsvitenskap og politikk : Den lengste krigen. Om boka

Den lengste krigen. Sosiologi, statsvitenskap og politikk : Den lengste krigen. Om boka Den lengste krigen Afghanistan er et krigsherjet land som de siste trettifem årene har opplevd kupp, borgerkrig og to invasjoner. Norge deltar i den siste invasjonen, og mer enn 4000 norske soldater har

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Hvordan gjøre seg relevant for beslutningstagere?

Hvordan gjøre seg relevant for beslutningstagere? Hvordan gjøre seg relevant for beslutningstagere? Ole Berget Partner First House Konfidensielt 1 En viktig og naturlig del av demokratiet å påvirke de som skal fatte beslutningen Det er en demokratisk

Detaljer

Norsk politisk journalistikk en ekstremvariant? Partnerforum NHD

Norsk politisk journalistikk en ekstremvariant? Partnerforum NHD Norsk politisk journalistikk en ekstremvariant? Partnerforum NHD 02.06.2009 Siv Jensen advarer mot snikinnføring av islam: ADVARER: Frp-formann Siv Jensen tegner et dystert bilde dersom man tillater særbehandling

Detaljer

Presseetikk og bruk av skjult kamera i medier

Presseetikk og bruk av skjult kamera i medier Presseetikk og bruk av skjult kamera i medier Medier har alltid hatt en påvirkning på hvordan samfunnet styrer og håndterer makt. Et godt eksempel på dette er Watergate-skandalen som førte til at Richard

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Godt påvirkningsarbeid: Hvordan få gjennomslag? Vest-Finnmark Regionråd, Oslo 12. mai 2015 Morten Andreas Meyer og Erlend Fuglum

Godt påvirkningsarbeid: Hvordan få gjennomslag? Vest-Finnmark Regionråd, Oslo 12. mai 2015 Morten Andreas Meyer og Erlend Fuglum Godt påvirkningsarbeid: Hvordan få gjennomslag? Vest-Finnmark Regionråd, Oslo 12. mai 2015 Morten Andreas Meyer og Erlend Fuglum Vest-Finnmark Regionråd 12.5.2015 Program 0900 1) Det politiske system og

Detaljer

Historie tre tekster til ettertanke

Historie tre tekster til ettertanke Bokanmeldelse Øivind Larsen Historie tre tekster til ettertanke Michael 2013; 10: 453 7. Andresen A, Rosland S, Ryymin T, Skålevåg SA. Å gripe fortida Innføring i historisk forståing og metode. Oslo: Det

Detaljer

Læreplan i mediesamfunnet - felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Læreplan i mediesamfunnet - felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Vedlegg 1 Læreplan i mediesamfunnet - felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet (dato) etter delegasjon i brev av 26. september

Detaljer

Kunnskapssyn i sosialt arbeid Jubileumskonferanse UIA

Kunnskapssyn i sosialt arbeid Jubileumskonferanse UIA 13. DESEMBER 2016 Kunnskapssyn i sosialt arbeid Jubileumskonferanse UIA 28.11.206 Jorunn Vindegg Førsteamanuensis HIOA Kjennetegn ved sosialt arbeid Beskrives som et ungt fag med utydelige grenser og et

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Lov og rett. et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport

Lov og rett. et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport Lov og rett et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport Forord En lang kamp for et sterkere vern for funksjonshemmede var over i januar 2009. Da trådte den nye Diskriminerings-

Detaljer

asbjørn kjønstad helserett pasienters og helsearbeideres rettsstilling

asbjørn kjønstad helserett pasienters og helsearbeideres rettsstilling asbjørn kjønstad helserett pasienters og helsearbeideres rettsstilling Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 2. utgave, 2. opplag 2013 ISBN 978-82-05-45724-9 Omslagsdesign: Merete Berg Toreg Brødtekst: Minion

Detaljer

Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim

Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim FoU Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim Sammendrag Formål og problemstillinger I denne rapporten går vi inn på sentrale problemstillinger ved ledelse i kommunal sektor. Hovedformålet

Detaljer

Musikkfeltet som arena for makt og herredømme. MUS 2325: Forelesning 8. november 2011 Svein Bjørkås

Musikkfeltet som arena for makt og herredømme. MUS 2325: Forelesning 8. november 2011 Svein Bjørkås Musikkfeltet som arena for makt og herredømme MUS 2325: Forelesning 8. november 2011 Svein Bjørkås Disposisjon: Teorier om kunst og makt Kapitalbegrepet hos Pierre Bourdieu Symbolsk makt og ordensproblemet

Detaljer

Notat til utlysningen av forskning om Kunst og makt

Notat til utlysningen av forskning om Kunst og makt Notat til utlysningen av forskning om Kunst og makt Bakgrunn Det foreligger per i dag begrenset forskningsbasert kunnskap om kunst og makt. Det er blitt gjennomført to store maktutredninger i Norge, én

Detaljer

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G KNUT GEORG ANDRESEN MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Knut Georg Andresen MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Fair Forlag AS Copyright Fair Forlag AS 2012 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign: MAD

Detaljer

Forelesning. Høgskolen i Vestfold Kunnskapsledelse våren 2009. Lars Ueland Kobro

Forelesning. Høgskolen i Vestfold Kunnskapsledelse våren 2009. Lars Ueland Kobro Forelesning Høgskolen i Vestfold Kunnskapsledelse våren 2009 Lars Ueland Kobro Pensumlitteratur: Georg von Krogh, Kazuo Ichijo, Ikujiro Nonaka. Slik skapes kunnskap. Hvordan frigjøre taus kunnskap og inspirere

Detaljer

Lederskap i hjemmetjenesten

Lederskap i hjemmetjenesten Lederskap i hjemmetjenesten Omsorgsdiskurs og budsjettstyringsdiskurs to konstituerende diskurser som former lederskap i hjemmetjenesten Vigdis Aaltvedt Leonila Juvland Stina Øresland 25.05.2016 Hensikt

Detaljer

Livet 3 Prinsipper for

Livet 3 Prinsipper for Livet 3 Prinsipper for Livet balanse og vekst Balanse 3 Prinsipper og vekst for balanse og vekst Live Stensholt Live Stensholt KOLOFON FORLAG Live Stensholt 2012 LIVET - Balanse og vekst Omslagsfoto: Karl

Detaljer

Tema og forelesere. Hvem svarer på hva? Læringsopplegg. Info om MEVIT1310 Mediebruk, makt og samfunn. Forelesning om Medier, makt og demokrati

Tema og forelesere. Hvem svarer på hva? Læringsopplegg. Info om MEVIT1310 Mediebruk, makt og samfunn. Forelesning om Medier, makt og demokrati Info om MEVIT1310 Mediebruk, makt og samfunn Forelesning om Medier, makt og demokrati 19. januar 2006 Tanja Storsul Tema og forelesere Medienes struktur Tanja Storsul Medienes journalistikk Sigurd Allern

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Prosjekt: Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i profesjonsperspektiv

Detaljer

Pressetekst i praksis. IMK - MEVIT3810 Vår 2010 Ragnhild Fjellro. I dag. Vinkling og spissing Kilder og intervju Presseetikk

Pressetekst i praksis. IMK - MEVIT3810 Vår 2010 Ragnhild Fjellro. I dag. Vinkling og spissing Kilder og intervju Presseetikk Pressetekst i praksis IMK - MEVIT3810 Vår 2010 Ragnhild Fjellro I dag Vinkling og spissing Kilder og intervju Presseetikk Dyrk nysgjerrigheten fortellingen ærligheten klarheten kritikken Pressetekstens

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Innledende betraktninger om sektoren Opererer innenfor et område som er monopolistisk av

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Innhold. Forord... 5 Rune Ottosen. Takk... 9 DEL I OVERORDNEDE PERSPEKTIV PÅ INNOVASJON... 17

Innhold. Forord... 5 Rune Ottosen. Takk... 9 DEL I OVERORDNEDE PERSPEKTIV PÅ INNOVASJON... 17 Innhold Forord... 5 Rune Ottosen Takk... 9 DEL I OVERORDNEDE PERSPEKTIV PÅ INNOVASJON... 17 Kapittel 1 Hva påvirker innovasjon og verdiskaping i lokale medier?... 19 Lisbeth Morlandstø og Arne H. Krumsvik

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Ingvill Thorson Plesner. Universitetsforlaget

Ingvill Thorson Plesner. Universitetsforlaget Ingvill Thorson Plesner RELIGIONSPOLITIKK Universitetsforlaget Universitetsforlaget 2016 2. opplag 2017 ISBN 978-82-15-02849-1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

Deliberativ politikk

Deliberativ politikk Erik Oddvar Eriksen (red.) Deliberativ politikk Demokrati i teori og praksis TANO Innhold Forord 9 1 Introduksjon til en deliberativ politikkmodell 11 av Erik Oddvar Eriksen Et nytt klima 11 Normative

Detaljer

Likhet, ansvar og skattepolitikk

Likhet, ansvar og skattepolitikk Likhet, ansvar og skattepolitikk Av Alexander Cappelen Innledning Den grunnleggende utfordringen for en radikal omfordelingspolitikk er å kunne forene ønsket om utjevning av inntektsmuligheter med ønsket

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Om bidragsyterne... 11 Forord... 13

Om bidragsyterne... 11 Forord... 13 Innhold Om bidragsyterne............................................ 11 Forord..................................................... 13 Kapittel 1 BERIT VON DER LIPPE Introduksjon: Medier, politikk og samfunn....................

Detaljer

organisasjonsanalyse på tre nivåer

organisasjonsanalyse på tre nivåer organisasjonsanalyse på tre nivåer Makronivået -overordnede systemegenskaper- Mesonivået avgrensete enheter, avdelinger, kollektiver Mikronivået -individer og smågrupper- Høyere nivå gir rammer og føringer

Detaljer

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk Internasjonal engelsk er et programfag som hører til vg2. Ved Røros videregående skole alternerer man dette faget med samfunnsfaglig engelsk, slik at kurset tilbys annethvert år.

Detaljer

Kommunikasjon og mediehåndtering

Kommunikasjon og mediehåndtering Kommunikasjon og mediehåndtering 26. jan 2011 Magne Lerø Ukeavisen Ledelse Disposisjon 1. Kommunikasjon og lederskap 2. Lojalitet og åpenhet 3. Taushetsplikt og varsling 4. Utviklingstrekk i mediene 5.

Detaljer

PFU-SAK NR. 184/15 KLAGER: Amund Peder Teigmo ADRESSE: PUBLIKASJON: Ságat PUBLISERINGSDATO: STOFFOMRÅDE: Politikk SJANGER:

PFU-SAK NR. 184/15 KLAGER: Amund Peder Teigmo ADRESSE: PUBLIKASJON: Ságat PUBLISERINGSDATO: STOFFOMRÅDE: Politikk SJANGER: PFU-SAK NR. 184/15 KLAGER: Amund Peder Teigmo ADRESSE: teigmo@online.no PUBLIKASJON: Ságat PUBLISERINGSDATO: 23.04.2015 STOFFOMRÅDE: Politikk SJANGER: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD: Kontroll av opplysninger,

Detaljer

Er mediene en del av løsningen på tillitskrisen, eller del av problemet? Media som den fjerde statsmakt

Er mediene en del av løsningen på tillitskrisen, eller del av problemet? Media som den fjerde statsmakt Er mediene en del av løsningen på tillitskrisen, eller del av problemet? Media som den fjerde statsmakt Andreas Føllesdal www.follesdal.net andreas.follesdal.phd91@post.harvard.edu Politisk tillit Tillitskrisen

Detaljer

Om muntlig eksamen i historie

Om muntlig eksamen i historie Om muntlig eksamen i historie Gyldendal, 15.05.2014 Karsten Korbøl Hartvig Nissen skole og HIFO (Fritt ord) Konsulent for Eksamensnemnda for Historie og filosofi Nasjonale retningslinjer for muntlig eksamen

Detaljer

Forelesning 1: Hva er et fengsel?

Forelesning 1: Hva er et fengsel? Forelesning 1: Hva er et fengsel? Fengsler, fanger, samfunn Krim 2904 27.08.2013 Thomas Ugelvik thomas.ugelvik@jus.uio.no Praktiske beskjeder Trekkfrist: 25. oktober. 5 dagers hjemmeeksamen. Oppgave på

Detaljer

Introduksjon til kurset Journalistiske sjangere Inndeling i redaksjoner. MEVIT3810 IMK - VÅR 2009 Ragnhild Fjellro

Introduksjon til kurset Journalistiske sjangere Inndeling i redaksjoner. MEVIT3810 IMK - VÅR 2009 Ragnhild Fjellro Introduksjon til kurset Journalistiske sjangere Inndeling i redaksjoner MEVIT3810 IMK - VÅR 2009 Ragnhild Fjellro Overordnet mål for emnet Dere skal trenes i å jobbe med et journalistisk og empirisk prosjekt

Detaljer

1. Introduksjon. Hva er dine forventninger til MEVIT2800? Hvordan er metode relevant? MEVIT januar 2012 Tanja Storsul

1. Introduksjon. Hva er dine forventninger til MEVIT2800? Hvordan er metode relevant? MEVIT januar 2012 Tanja Storsul 1. Introduksjon MEVIT2800 17. januar 2012 Tanja Storsul Hva er dine forventninger til MEVIT2800? A. Det kjedeligste BA-emnet. B. Det mest arbeidslivsrelevante BAemnet. C. Det mest underholdende BA-emnet.

Detaljer

KVALITATIVE METODER I

KVALITATIVE METODER I KVALITATIVE METODER I Gentikow, Barbara 2005: Hvordan utforsker man medieerfaringer? Kvalitativ metode. Revidert utgave. Kristiansand: IJ-forlaget Grønmo, Sigmund 2004: Samfunnsvitenskapelige metoder,

Detaljer

Mappeoppgave 2. Medier, Kultur og Samfunn. Lise Lotte Olsen. Høgskolen i Østfold 2012

Mappeoppgave 2. Medier, Kultur og Samfunn. Lise Lotte Olsen. Høgskolen i Østfold 2012 Mappeoppgave 2 Medier, Kultur og Samfunn Lise Lotte Olsen Høgskolen i Østfold 2012 Hvordan blir vi påvirket til å kjøpe Apples produkter gjennom deres presentasjoner og media? Når det kommer et nytt produkt

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Rural development in Scandinavia

Rural development in Scandinavia 1 Rural development in Scandinavia Innhold Forskningsstrategi og metoder Felles Prosjekt 1: Konstruksjonen av den attraktive bygda på Agder: stedsutvikling og profilering Jørn Cruickshank og Hans Kjetil

Detaljer

Hvilken opptreden er den beste?

Hvilken opptreden er den beste? Forskningsparken i Narvik, 18.11.10 DAGENS MEDIEVIRKELIGHET To valg Aktiv opptreden Passiv opptreden Aktiv opptreden Aktivt søke å skape interesse i media omkring bedriften, et emne eller en hendelse.

Detaljer

MEVIT2800 Metoder i medievitenskap. Tema: Forskningsdesign. Kvantitativ eller kvalitativ? Pensum: Grønmo (2004): Kap 5, 6, 7, 11 og 12

MEVIT2800 Metoder i medievitenskap. Tema: Forskningsdesign. Kvantitativ eller kvalitativ? Pensum: Grønmo (2004): Kap 5, 6, 7, 11 og 12 MEVIT2800 Metoder i medievitenskap Tema: Forskningsdesign. Kvantitativ eller kvalitativ? Pensum: Grønmo (2004): Kap 5, 6, 7, 11 og 12 Plan for dagen Sentrale begreper Forskningsdesign Hva kjennetegner:

Detaljer

MU-samtaler med mening en vitalisering

MU-samtaler med mening en vitalisering MU-samtaler med mening en vitalisering Når virksomheter gjennomgår forandringer, spiller ledelsen en vesentlig rolle i å få koblet medarbeiderens kompetanser, ambisjoner og utviklingsmål til organisasjonens

Detaljer

6 Kommunikasjonsbransjen og tolkningsrammer. Plan. Bakgrunn. MEVIT3326/4326 Kritisk informasjon & samfunnskontakt 14. november, 2008 Øyvind Ihlen

6 Kommunikasjonsbransjen og tolkningsrammer. Plan. Bakgrunn. MEVIT3326/4326 Kritisk informasjon & samfunnskontakt 14. november, 2008 Øyvind Ihlen 6 Kommunikasjonsbransjen og tolkningsrammer MEVIT3326/4326 Kritisk informasjon & samfunnskontakt 14. november, 2008 Øyvind Ihlen Plan rammebegrepets bakgrunn og definisjoner ulike typer studier betydningen

Detaljer

Klage på Bergens Tidende vedrørende Vær Varsom-plakatens habilitetsregler i kapittel 2.

Klage på Bergens Tidende vedrørende Vær Varsom-plakatens habilitetsregler i kapittel 2. Pressens Faglige Utvalg Postboks 46, Sentrum N-0101 Oslo Klage på Bergens Tidende vedrørende Vær Varsom-plakatens habilitetsregler i kapittel 2. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidende fortelle sine

Detaljer

Religionen innenfor fornuftens grenser

Religionen innenfor fornuftens grenser IMMANUEL KANT Religionen innenfor fornuftens grenser Oversatt av Øystein Skar Innledning av Trond Berg Eriksen Religionen innenfor fornuftens grenser Humanist forlag 2004 OMSLAG: Valiant, Asbjørn Jensen

Detaljer

Nøkkelen til en god oppgave En kort innføring i akademisk skriving og analyse

Nøkkelen til en god oppgave En kort innføring i akademisk skriving og analyse Nøkkelen til en god oppgave En kort innføring i akademisk skriving og analyse Til skriveseminar i regi av STiV 19.januar 2012 FoU-leder Lars Julius Halvorsen Hva kjennetegner akademisk skriving Viktige

Detaljer

Selvledelse i praksis

Selvledelse i praksis V e i v Selvledelse i praksis Jan Christophersen SCHIBSTED FORLAG Jan Christophersen: Veivalg selvledelse i praksis Schibsted Forlag, Oslo 2012 Elektronisk utgave 2014 Første versjon, 2014 Elektronisk

Detaljer

1. Introduksjon. I dag. MEVIT januar 2011 Tanja Storsul. MEVIT2800 og opplegget for våren.

1. Introduksjon. I dag. MEVIT januar 2011 Tanja Storsul. MEVIT2800 og opplegget for våren. 1. Introduksjon MEVIT2800 18. januar 2011 Tanja Storsul I dag MEVIT2800 og opplegget for våren. Syn på vitenskap og metode. Utforming av problemstillinger. Hva skiller vitenskap fra journalistikk? 1 MEVIT2800

Detaljer

Astrologiske lykketreff. Finn drømmepartneren din

Astrologiske lykketreff. Finn drømmepartneren din Astrologiske lykketreff Finn drømmepartneren din Janne Hansen: Astrologiske lykketreff. Finn drømmepartneren din Schibsted Forlag AS, 2015 Elektronisk utgave 2015 Første versjon, 2015 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over.

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Det er mange år siden papiravisene begynte sin nedgang med redusert opplag. Det skjedde sannsynligvis samtidig med, og som en årsak av

Detaljer

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere Morten Harry Olsen Skrivehåndverket En praktisk guide for nybegynnere Tidligere utgitt: For alt hva vi er verdt, noveller 1985 Ganske enkelt Sand, roman 1986 En dans til, noveller 1988 Tråder, essays og

Detaljer

Kulturforskningen og dens utfordringer. Kulturkonferansen 2016 Drammen 28. januar 2016

Kulturforskningen og dens utfordringer. Kulturkonferansen 2016 Drammen 28. januar 2016 Kulturforskningen og dens utfordringer Kulturkonferansen 2016 Drammen 28. januar 2016 Hva er kultur? Edward B. Tylor (1871): That complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom,

Detaljer

Konstruktivistisk Veiledning

Konstruktivistisk Veiledning Konstruktivistisk Veiledning innhold innhold 09.15 Introduksjon til konstruktivistisk veiledning 10.15 Visualisering som redskap i konstruktivistisk veiledning. Videoopptak visualisering. 11.30 Lunsj 12.30

Detaljer

En innføring. Knut V. Bergem, Gunnar M. Ekeløve-Slydal Beate Ekeløve- Slydal (red.)

En innføring. Knut V. Bergem, Gunnar M. Ekeløve-Slydal Beate Ekeløve- Slydal (red.) MENNESKERETTIGHETE En innføring Knut V. Bergem, Gunnar M. Ekeløve-Slydal Beate Ekeløve- Slydal (red.) Humanist forlag, Oslo 2009 Humanist forlag 2009 Bokdesign: Valiant, Stavanger Omslag: Asbjørn Jensen

Detaljer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 14. Oktober 2015 Kjersti Nissen Å drive et utviklingsarbeid Et utviklingsarbeid/

Detaljer

Hvilke utfordringer representerer flat. organisasjonsstruktur.. ..for lederskap og. arbeidsgiverpolitikk?

Hvilke utfordringer representerer flat. organisasjonsstruktur.. ..for lederskap og. arbeidsgiverpolitikk? Hvilke utfordringer representerer flat organisasjonsstruktur....for lederskap og arbeidsgiverpolitikk? Hvor lønn ikke er noe tema vi betaler det markedet krever Lederskap i kommuner utøves i det skapende

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

I dag. Problemstilling. 2. Design og begreper. MEVIT januar Tanja Storsul

I dag. Problemstilling. 2. Design og begreper. MEVIT januar Tanja Storsul 2. Design og begreper MEVIT 2800 24. januar 2012 Tanja Storsul I dag Problemstilling Forskningsdesign Enheter, variabler, verdier Reliabilitet og validitet Univers, utvalg og generalisering Kvalitative

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer