Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati. Martin Eide (red.) AKADEMISK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati. Martin Eide (red.) AKADEMISK"

Transkript

1 Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati Martin Eide (red.) AKADEMISK

2 Gyldendal Norsk Forlag AS utgave, 1. opplag 2001 ISBN Omslagsdesign: Gyldendal Akademisk Sats: AIT Trondheim AS, 2001 Brødtekst: Garamond Light 10,5/13,5 pkt. Papir: 90 g Bulky Partner Trykk: AIT Gjøvik AS, 2001 Alle henvendelser om boken kan rettes til Gyldendal Akademisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

3 INNHOLD FORORD... 9 I. INTRODUKSJON Kapittel 1 Martin Eide JOURNALISTISK MAKT. ET OPPSLAG II. MAKTENS GRUNNLAG Kapittel 2 Odd Raaum SE OPP FOR ETTERLIGNINGER... Journalistikk som merkevare 59 Kapittel 3 Jan Fredrik Hovden ETTER ALLE JOURNALISTIKKENS REGLAR... Skisse til ein studie av det norske journalistiske feltet 86.5 M

4 Til dagsorden! Kapittel 4 Karl Knapskog JOURNALISTIKK OG DELIBERATIVT DEMOKRATI Kapittel 5 Tore Slaatta JOURNALISTIKKENS MAKT I DEN GLOBALE TIDSALDER III. MAKTENS FORMER OG MEKANISMER Kapittel 6 Anders Johansen ENKELTPERSONER OG KOLLEKTIVPERSONER Journalistikk som bidrag til politisk kultur Kapittel 7 Rune Ottosen JOURNALISTENES KONFLIKTFYLTE LOJALITET Et historisk perspektiv på krigsdekning i norske medier Kapittel 8 Knut Helland TV-NYHETENES EKSPONERINGSMAKT Fra nyhetskriterier til eksponeringskriterier Kapittel 9 Ragnhild Mølster DOKUMENTARMAKT PÅ NYE VEIER M

5 Innhold Kapittel 10 Sigurd Allern KILDENE OG MEDIEMAKTEN Kapittel 11 Øyvind Ihlen MILJØMAKT OG JOURNALISTIKK Retorikk og regi Kapittel 12 Elisabeth Eide MANNSBASTIONER MED IBOENDE TREGHET Medier, kjønn og makt Kapittel 13 Terje Rasmussen PRESS OG NETTPRESSE Et blikk på nettjournalistikkens mangfoldighet LITTERATUR BIDRAGSYTERNE REGISTER M

6 FORORD Dette er en bok om journalistikk, makt og demokrati. Når den har fått tittelen Til dagsorden! er det fordi den utforsker journalistikkens grunnleggende premissmakt ikke bare for den offentlige samfunnsdebatten, men også for godtfolks hverdagsliv og for aktører på ulike samfunnsområder. Georg Johannesen har gjort det til noe av en retorisk dyd i enhver diskusjon å angripe ordstyreren. Denne boken er ute i et tilsvarende ærend når den stiller spørsmål ved de journalistisk anrettede premissene som ligger til grunn for samfunns- og hverdagsliv. Til dagsorden! er altså en bok om journalistikk, makt og demokrati mer enn den er en bok om medier, makt og demokrati. Dette er et grep som innebærer en avgrensning i forhold til en behandling av medienes politiske økonomi på den ene siden, og til en sosialpsykologiske perspektiver på mediepåvirkning på den annen side. Det er journalistikken den journalistiske praksis i et makt- og demokratiperspektiv som tematiseres. Dette skjer i tre seksjoner: Først et oppslag om journalistikkens makt, dernest en seksjon om maktens grunnlag, og til sist en samling av refleksjoner omkring maktens former og mekanismer. Tretten forfattere bidrar. Vi har vært tretten til ords. Takk til bidragsyterne og takk til forlagsredaktør Helge Vold for engasjert oppfølging. Bergen 25. juni 2001 Martin Eide.9 M

7 I. INTRODUKSJON

8 Kapittel 1 Martin Eide JOURNALISTISK MAKT. ET OPPSLAG Det ble felt tårer i blitzregn. En politisk karrière fikk en knekk. Det var en skandale. Alle medier var i febrilsk aktivitet. Det var i februar år 2001 at en politisk sex-skandale satte norsk medievirkelighet på hodet. Fremskrittsparti-kronprins Terje Søviknes forlot rikspolitikken, etter å ha stått frem i mediene og erkjent at han hadde hatt sex med en 16 år gammel jente på landsmøtet i ungdomspartiet året før. Med Søviknes-saken hadde vi definitivt fått en politisk sex-skandale på norsk. Referansene var hyppige til historien om da den amerikanske presidenten ble tatt med buksene nede i Clinton-Lewinsky-saken. Den norske skandalen satte, som den amerikanske, politikk og moral på dagsordenen. Og i begge tilfeller var det da ikke bare, og ikke engang først og fremst, seksualmoral det sto om. Det dreide seg like mye om karakter og dømmekraft, om maktmisbruk, sannhet, løgn og hykleri. Det hadde med journalistikk og makt å gjøre på en måte som utsier noe tidsriktig om journalistikkens og mediesamfunnets tilstand. Skandalen kan leses som et uttrykk for en moderne avsløringskultur og en intimisert offentlighet. En mediert skandale er et prisme for journalistisk makt i høymoderne mediesamfunn. Den viser hvordan journalistikk og makt er sammenfiltret på interessante måter. Søviknes-skandalen kan for det første si noe om hvordan journalistisk makt utspilles i forhold til det politiske feltet. En nestformann måtte gå, en partiledelse måtte ta selvkritikk for sin håndtering av saken. En rekordoppslutning om et politisk parti ble snudd til nedgang på meningsmålingene. For det annet er denne skandalen et godt eksempel på hvordan.13 M

9 Til dagsorden! journalistisk makt kan mobiliseres av aktører i politiske maktkamper. Her ble TV-team varslet før sjokkmeldinger ble gitt, her ble rykter og pikante opplysninger til våpen i en strid mellom partifraksjoner. For det tredje viser denne saken også journalistikkens makt i forhold til hverdagsliv og allmennmenneskelige forhold, samt hvordan den kan bidra til å gjøre slike forhold til offentlige anliggender og politiske saker som da vi fikk debatter om kvinnesyn i politiske miljøer, om seksuelle overgrep, og rettspraksis og lovgivning på dette området. For det fjerde ble denne skandalen gjennom den journalistiske formidling til en del av populærkulturen. Vitser og morsomheter ble satt i omløp på Internett, gjennom elektronisk post og via tekstmeldinger på mobiltelefon. Underholdningsprogrammer fulgte opp, og dette ble igjen gjenstand for journalistisk omtale og for oppslag der saken ble betegnet som en såpeopera og et sirkus. «Frp danker ut «Hotel Cæsar»,» skrev Dagbladet ( ). «Hele Norges vits,» lød Bergensavisens oppsummering ( ). «Carl & Co.» ble Dagbladets faste vignett for den reportasjemessige oppfølging av striden i partiet, med referanse til TV 2s buskis-situasjonskomedie «Karl & Co.». Journalistisk makt handler her om politikk, maktkamp, hverdagsliv og populærkultur. Alle disse forhold må være med i en sakssvarende analyse av forholdet mellom journalistikk og makt i samfunn av vår type. Dette er en analytisk ambisjon som på vesentlige punkter innebærer en perspektivutvidelse i studiet av journalistikk og makt. Det er en tilnærming som ikke lar spørsmålet om journalistikk og makt være forbeholdt nyhetsjournalistikk og opinionsjournalistikk. Det er i så måte et fremstøt for å råde bot på tendenser til en uheldig genrebegrensning i diskusjonen om journalistikk og makt. Videre er det et forsøk på ikke å begrense diskusjonen til politikk i parlamentarisk forstand et forsøk på å innfange også journalistikkens hverdagslivsmakt. Sagt på en annen måte: Det perspektivskifte som her bebudes innebærer å ta populærjournalistikken på alvor i en diskusjon av journalistikk og makt.. 14 M Samvittighetens vaktmestere Gjennom den journalistiske dekningen ble skandalen et offentlig anliggende, den fikk sin dramaturgiske form og den ga støtet til nye journalistiske vinklinger og føljetonger, den satte en dagsorden og ble et samtaleemne. Men hva er det mer allment som kjennetegner en medieskandale?

10 Journalistisk makt. Et oppslag Med støtte i sosiologen John B. Thompsons definitoriske overlegninger kan følgende karakteristiske trekk vektlegges: Det må for det første dreie seg om en overskridelse av bestemte verdier, normer eller moralske koder. Videre må andre enn de direkte involverte kjenne til eller i sterk grad anta at handlingene, hendelsene eller begivenhetene har funnet sted. Noen av disse ikke-deltakerne må misbillige handlingene eller hendelsene og føle seg forulempet av overtredelsen, og uttrykke sin misbilligelse ved offentlig å ta avstand fra handlingene eller hendelsene. Sist, men ikke minst, må avsløringen og fordømmelsen av handlingene eller hendelsene kunne skade omdømmet til de ansvarlige personene (selv om det ikke nødvendigvis gjør det) (Thompson 1997: 39). Journalistikken har en rolle å spille på alle disse trinn i den offentlige konstruksjonen av en skandale. 1 Noen normer er selvsagt mer skandale-sensitive enn andre, og normene som omgir sex, penger og makt står i så måte i en særklasse (Thompson 1997: 40) In many cases, scandals are not just about actions which transgress certain values or norms: they are also about the cultivation or assertion of the values or norms themselves. Thus the making of a scandal is often associated with a broader process of «moralization» through which certain values or norms are espoused and reaffirmed (Thompson 1997: 41). I dette vedlikeholdet av normer og verdier spiller moderne journalistikk en nøkkelrolle, gjennom sitt bidrag til det Celeste Michelle Condit har omtalt som «crafting virtue: the rhetorical construction of public morality». 2 Journalistisk formidlede liv-og-lære-dramaer er moralske lærestykker. Og en vokterrolle i forhold til offentlige dyder står sentralt innenfor journalistikkens profesjonsideologi rollen inngår som en feiret del av det profesjonelle selvbilde. Journalister har et profesjonelt fundament for å opptre som samvittighetens vaktmestere Custodians of Conscience som James Ettema og Theodore Glasser har kalt sin bok om undersøkende journalistikk og offentlige dyder, om moderne avsløringsjournalistikk som en syntese av harde fakta og rettferdig harme (1998). 1 I en analyse av tre norske avisers dekning av Clinton-Lewinsky-skandalen viser Kjersti Voll slående forskjeller mellom de åpne vurderingene av denne saken på lederplass og de underliggende vurderingene på reportasjeplass. Skandalen dekkes for alt den er verdt på reportasjeplass, mens den på lederplass omtales med ironisk distanse som en trivialitet som får altfor stor oppmerksomhet (Voll 2001). 2 Sitert etter Ettema & Glasser 1998: M

11 Til dagsorden! Det er særlig den undersøkende journalistikken som bærer oppe de store journalistiske idealer, men andre journalistiske genrer henter også legitimitet fra den undersøkende journalistikken og fra journalistikkens samfunnsoppdrag. Også andre genrer skyter seg inn under samfunnsoppdragets overlys. Så vel en journalist som bruker sitt yrkesliv til å dekke kjendisers liv og levnet som en reiselivsjournalist kan finne på å påberope seg de store idealer om ytringsfrihet og journalistikkens samfunnsoppdrag. Dette sier i seg selv noe om en journalistisk ideologibygging og om en ekspanderende journalistisk maktbevissthet for ikke å si maktbrynde. Det dreier seg om en høyt oppdrevet profesjonell patos i en tid da journalistikkbegrepet flyter. Maktanalytiske utfordringer. 16 M Verken journalistikk eller makt er entydige størrelser; selvsagt ikke. Like klart som at dette er uklart, bør det være at den samfunnsforståelse er fattig som i sitt forsøk på å gripe makten ikke tar høyde for journalistikkens rolle. Journalistikk og makt står i forhold til og er innvevd i hverandre på måter som det kan være gode grunner til å se nærmere på kanskje særlig i lys av en ny uoversiktlighet. Innen moderne samfunnsteori tenkes gjerne samfunn som bestående av ulike felt, systemer og nettverk med innbyrdes relasjoner og flytende grenser. I et slikt perspektiv må kommunikasjon og formidling i forhold til og mellom de ulike felt og systemer stå sentralt og journalistikkens rolle burde i så måte påkalle en særlig oppmerksomhet. For makt blir i moderne samfunnsdiagnoser gjerne til et relasjonelt fenomen. Makt blir ikke lenger først og fremst forstått som egenskaper ved samfunnets aktører, makt er ikke noe som noen har. Makten ligger heller ikke fast innstøpt i bestemte strukturer. Makten er mangfoldig og flytende, og kommer typisk til uttrykk gjennom diskurser og rådende logikker. Det er da gode grunner til at journalistikk og journalistisk logikks betydning for samfunnets aktører og arenaer bør innta en sentral posisjon i en oppdatert maktanalyse. Å analysere maktens grunnlag, dens ulike former og mekanismer, dens dynamikk blir utfordringen snarere enn å forsøke å fastholde en makt med stor M i ett grep. Tas denne oppgaven på alvor, står det snart klart at spørsmål om journalistikk og makt går like til kjernen av noen av de mest

12 Journalistisk makt. Et oppslag komplekse aspekter ved makt og maktdebatt. Det dreier seg om makt som ligger innenfor og rundt en formulert dagsorden, om maktens første ansikt. Like mye dreier det seg om makt som ligger i ikke-beslutninger, om maktens andre ansikt. Og ikke mindre dreier det seg om det som gjerne omtales som den tredje dimensjon eller maktens tredje ansikt, om spørsmål knyttet til ideologi, hegemoni og symbolmakt (jf. Lukes 1974, Petersson 1989). På mange vis dreier det seg om en slags premissgivende makt, om en underliggende og pregende makt om en makt som er til dagsorden!. I sin doble rolle som materielle institusjoner og som symbolproduserende institusjoner har massemediene kommet til å spille en sentral rolle i moderne samfunn. En overordnet utfordring blir å forstå massekommunikasjon og journalistikk i spenningsfeltet mellom materiell- og symbolsk makt. Befordring og begrensning Da står det også snart klart at rent aktørorienterte maktmodeller ikke er på høyde med emnets kompleksitet. Journalistikkens makt ligger like mye i strukturelle forhold, i journalistiske konvensjoner og logikker. Men da må struktur ikke sees som et jernbur eller som et fastlåst og stivnet rammeverk og aktørene må ikke betraktes som i strukturenes vold. «I tenkning omkring handling og journalistikk må ikke alternativet til den formålsrasjonelle aktør bli den kvelende struktur. En ekstrem individualist må ikke avløses av en kulturell robot» (Eide 1992: 21). Makten er ikke mekanikk, journalisten er ingen marionett. Journalistikk er en kreativ og intellektuell virksomhet i en industriliknende setting. Det er kort sagt i samspillet mellom aktør og struktur at spørsmål om journalistikk og makt må diskuteres. Hvor vanskelig de enn er å gripe er strukturer og makt høyst reelle og journalisters virke har virkelige konsekvenser. Det er de store grunnlagsproblemer i samfunnsteori og maktdebatt vi her er i berøring med. Utfordringen er å forstå aktørers handlinger i et vekselspill med institusjonelle og strukturelle forhold, samtidig som at disse forhold må begripes i lys av aktørenes handlinger. Det dreier seg om en «shaping of action by structure and transforming of structure by action», for å si det med Philip Abrams (1982: 3)..17 M

13 Til dagsorden! Dette er en utfordring som mange moderne samfunnsteoretikere har gjort mye ut av. Her er det tilstrekkelig å minne om et av Anthony Giddens sentrale poenger, nemlig at den gjensidige avhengigheten mellom struktur og handling gjør at struktur ikke kan forstås som synonymt med begrensninger eller føringer («constraints») struktur er både tvang og mulighet både begrensning og incitament. Struktur kan med Giddens sees som regler og ressurser som aktørene trekker på i sine handlinger og som kan virke både befordrende og begrensende. Strukturer eksisterer i Giddens terminologi som strukturelle egenskaper ved sosiale systemer, organisert som regelmessig sosial praksis. En regelmessig sosial praksis med utstrekning i tid og rom kalles i sosiologien for en institusjon. Når vi snakker om en journalistisk institusjon, dreier det seg derfor her ikke minst om praksiser og konvensjoner, om normer og regler for hvordan man gjør ting. Disse praksiser og konvensjoner, normer og regler gir opphav til og inngår i maktforhold. Mot kaotisk flyt?. 18 M Innenfor medieforskningen er det særlig to paradigmer som har rådet grunnen i maktdebatten. I et liberalistisk-pluralistisk perspektiv på medienes samfunnsrolle står konkurransen i sentrum. Konkurranse medier imellom tenkes som en garanti for en mangfoldig symbolproduksjon. Mot et slikt perspektiv står et dominansparadigme, der mediene sees som redskaper i mektige sosiale aktørers hender, der journalister blir et samfunnsmaktens presteskap. Klasser av teorier innenfor politisk økonomi, hegemoniteori og propagandateori vil finne sin plass innenfor et slikt dominansparadigme. Et forslag til en oppdatert og nødvendig overskridelse av en slik konkurranse-dominans-dikotomi, har den britiske mediesosiologen Brian McNair (1998) levert gjennom det han kaller en kaotisk flyt-modell for journalistisk innflytelse. Riktignok har journalistikken, sier McNair, en kapitalistvennlig slagside, men ikke i retning av en rigid kapitalisme der dominans- og underordningsrelasjoner er faste og uforanderlige. Mediene formidler ideer og forestillinger som aspirerer mot, men ikke nødvendigvis oppnår, dominans. Og denne prosessen er mer tilfeldig og upredikerbar enn systematisk og hierarkisk ordnet. Det er altså ikke slik at journalistisk makt nødvendigvis har en klar retning snarere er hovedtendensen at den bidrar til en destabilisering av

14 Journalistisk makt. Et oppslag maktforhold: «Journalists have become, notwithstanding their ideological biases, elitist world-views and restricted networks of sources, the agents of instability rather than of control,» oppsummerer Brian McNair (1998: 165). I medieskandaler kan vi tenke oss at denne destabiliseringen fremtrer i ekstra ren form. Men uforutsigbarheten og kaoset i prosesser der journalistisk makt er involvert må samtidig ikke overdrives, det må fastholdes at det er mulig å lese ut mønstre og tendenser også i slike prosesser. Videre må det understrekes at en forståelse av denne type prosesser må forankres i en historisk og samfunnsmessig kontekst flyten er ikke tilfeldig. En analyse av journalistikkens makt i Norge må i så måte ta høyde for særegne trekk ved norsk journalistikk og ved samvirket mellom journalister og andre aktører i norsk offentlighet. Antydningsvis er det f.eks. behov for en analyse av journalistisk profesjonsideologi i en post-partipresse-tid. Det er videre behov for en forståelse av samvirket mellom en presset public service-orientert journalistikk og andre journalistiske ytringsformer. Det er altså et særlig behov for en adekvat forståelse av norsk populærjournalistikks særpreg og særegne gjennomslag og makt. Når journalistikkens rolle sannsynligvis er blitt viktigere enn før, og i alle fall mer komplisert å begripe enn tidligere, henger det ikke minst sammen med en selvstendiggjøring og en økt uforutsigbarhet. Journalistikkens forpliktelser overfor samfunnets øvrige institusjoner er blitt løsere enn før, den normative forankring i et tradisjonelt offentlighetsideal er om ikke oppløst så i hvert fall under refortolkning. En ekspanderende populærjournalistikk søker like gjerne sin forankring i en tilforlatelig folkelig hverdagslivsorientering som i det parlamentariske demokratis institusjoner. Nyhetens åsted er like gjerne hjemmet som Stortinget. Gjennom denne frikopling fra tradisjonelle nyhetskonvensjoner og nyhetsbeiter, skapes en ny journalistisk selvbevissthet. Journalistikken blir sitt eget ekspertsystem. Den journalistiske makt får et nytt grunnlag gjennom en populariseringsprosess. På sporet av journalistisk symbolmakt Populariseringen, profesjonaliseringen og avpartifiseringen av journalistikken kan nok et langt stykke på vei sees som en frigjøringsprosess. Men denne frigjøringen har vært ledsaget av en kommersialisering som kan.19 M

15 Til dagsorden!. 20 M vise seg å legge journalistmakten i nye lenker. Journalistikken er under press av stadige strengere avkastningskrav fra nye medie-eiere, som ikke regner sin fortjeneste i politisk mynt, men i kroner og øre. Journalistikken tar nødvendigvis farge av at også redaksjonelle blikk konstant er vendt mot opplagstall, mot seeroppslutning og like mye mot regnskapets bottom line som mot det redaksjonelle produktets headline. En sentral analytisk utfordring vil være å gi et sakssvarende riss av det spenningsfeltet mellom marked og demokrati der moderne norske massemedier virker som arenaer og aktører. Denne spenningen preger moderne mediers samfunnsmessige posisjon, den preger journalistikken, og journalistikkens maktgrunnlag. Det er mot en slik bakgrunn at det kan det åpnes for refleksjoner omkring journalistikkens aktuelle definisjons- og dagsordenmakt, journalistikkens fortellende makt, journalisters forvaltning av et dramaturgisk privilegium kort sagt: for en forståelse av journalistikkens symbolmakt i en offentlighet av norsk type. Det vil være avgjørende å komme på sporet av hvordan journalistiske logikker, journalistiske tenke- og formidlingsformer, samvirker med logikker innenfor andre sosiale felt. Og det vil stå som en utfordring å analysere medielogikker i endring, i lys av en ekspanderende mediebevissthet blant ulike sosiale aktører, i lys av en profesjonalisering blant journalistikkens kilder. En anstendig analyse av journalistikk og makt må nødvendigvis forene samfunnsvitenskapelige og humanvitenskapelige perspektiver. Den må forene grep om journalistiske konvensjoner og tendenser (tekstnære forhold) med en historisk og samfunnsmessig forståelse av journalistikkens posisjon og rolle. Dette kapitlet og denne boken tar mål av seg til å gi noen oppslag til et slikt prosjekt, i et forsøk på å komme et stykke videre enn forrige gang makten ble utredet i kongeriket. Den gang var det først og fremst en kartlegging av kunnskapsstatus og en empirisk situasjonsbeskrivelse av mediefeltet som sto på dagsordenen, heller enn teoretisk forankrede forsøk på å gripe medienes makt. Siden den gang har mediefeltet gjennomløpt omfattende endringer i Norge, og det er all grunn til å tro at medienes rolle i samfunnsliv og hverdagsliv er endret. Den teknologiske utvikling har brakt journalistikken inn i godtfolks PC er og mobiltelefoner, og har gjort en journalistisk formidling til et nærsagt allestedsnærværende fenomen. Behovet for en teoretisk forankring av diskusjoner om og studier av journalistikk og makt er ikke blitt mindre.

16 Journalistisk makt. Et oppslag Skandalen som maktanalytisk prisme Journalistisk makt må i politiske spill ikke forstås som en ytre kraft, som en uavhengig makt i forhold til politikken. Den er en kraft som inngår i og spiller en rolle i prosesser, som gjerne er satt i gang av konkurrerende politiske aktører. Søviknes-skandalen kan være et eksempel på dette, et uttrykk for hvor innvevd journalistikken kan være i maktspill. Journalistikken har en strukturerende kraft, en kraft som kan mobiliseres på uforutsigbart vis, av politiske aktører. Og journalistikkens formative kraft utspiller seg på flere arenaer. Sakers innhold er da viktig nok, men innholdet kan ikke vurderes uavhengig av anretningen og den journalistiske bearbeidelsen. Her er rike muligheter og svære gråsoner. En skandale kan i prinsippet hente næring i alt fra harmløse tabber til grove kriminelle handlinger. Om et skandalepotensial skal forløses eller ei, handler ikke minst om journalistisk vinkling. Som det er sagt, «scandals occupy a sort of middle ground of impropriety» 3. Og det upassende må påpekes og formidles, noen må reagere et dramaturgisk potensial må forløses. Da er det noen grep som duger. I satire-radioprogrammet «Hallo i uken» er en slik virkende konvensjon effektivt utlagt på dette vis: «Kan vi nå si at han kjemper for sitt politiske liv?» spør programlederen fra studio. Den utegående reporteren svarer: «Selvfølgelig kan vi det, vi jobber tross alt i media.» Skandalen finner sin form gjennom den journalistiske anretning og presentasjon: The secrets of desire are unlocked; the curtains of privacy are pulled back. The unspoken is articulated, observed, and pondered. All this is done via the media narrative, the story which frames the scandal, populates it with characters, gives it a structure and longevity (Lull & Hinerman 1997: 3). Skandalens dynamikk tar gjerne form av et dramaturgisk forløp med et betydelig innslag av uforutsigbarhet. Selv drevne mediestrateger vil ha problemer med å kontrollere slike forløp, selv om de forsøker med økende grad av raffinement. Selv rutinerte aktører med en vel oppdyrket medieerfaring opplever tidvis at de blir trukket med i prosesser som tar andre retninger og får et annet tempo enn de hadde forutsett. 3 Anthony King, sitert etter Thompson 2000: M

17 Til dagsorden! I medieforskningen er noe av dynamikken i slike prosesser bl.a. forsøkt innfanget gjennom begreper som medielogikk (Altheide & Snow 1979), medialisering (Asp 1986, 1990), og betraktninger om medienes strukturerende kraft (jf. Gitlin 1980, Rasmussen 1986). Dels rettes oppmerksomheten mot aktørers tilpasning til medienes arbeidsmåter og presentasjonsformer, dels mot hvordan mediebildet av aktører virker tilbake på aktørene selv og på deres videre handlingsmuligheter. Også i studier av mediedramaturgi er det en underliggende premiss at den journalistiske formen og aktørers strategiske spill for å fange media betyr noe for innholdet, for politikken, for beslutningsprosesser og for forståelsen av problemer (jf. Eide og Hernes 1987). Skandaler har symbolsk bærekraft for en analyse av forholdet mellom journalistikk og makt. Denne innsikten om skandalen som et maktanalytisk prisme, har gjenklang i moderne refleksjon omkring medierte skandaler som symptomatiske for grunnleggende samfunns- og mediemessige endringer. John B. Thompson er vel den samfunnsteoretiker som best har understreket dette, når han presiserer at skandaler og deres økte betydning is symptomatic of certain broad changes in the development of modern societies symptomatic, in particular, of the changing nature of communication media, which have transformed the nature of visibility and altered the relations between public and private life (Thompson 1997: 36). Nye scener, nye utfordringer. 22 M Ennå er det mange private rom, men medieutviklingen har bidratt til dramatiske forandringer i «hvem som vet hva om hvem». Dette fører til viktige sosiale sceneskifter og til en tilnærming mellom ulike erfaringsverdener. Joshua Meyrowitz har i boken No Sense of Place (1985) vist hvordan fjernsynet har endret forholdet mellom politikkens bakscene og politikkens forscene, mellom den tidligere åpne og den tidligere skjulte side av politiske opptredener. TV har skapt en slags midtscene (en «sidestage» eller en «middle region»), som gjør at publikum får et sideblikk på politisk virksomhet. Sceneendringene får konsekvenser for politikerrollen, for den politiske retorikk og for politikerens handlingsrom. Den moderne politikers opptreden må tilpasses den nye «midtscenen» og tilstrebe en rolletolkning

18 Journalistisk makt. Et oppslag som er mindre formell enn tidligere tiders opptredener på politikkens forscene og mer formell enn tidligere tiders baksceneopptredener. Mang en moderne politiker vil eksponere utvalgte, fortrinnsvis positive, glimt fra sitt privatliv for å tilpasse seg de arenaendringer som massemediene har medvirket til. Den moderne offentlige aktør vil altså forsøke å kontrollere den nye situasjonen. Det er ikke lett, men det er lov å prøve seg. Og det gjør moderne politikere og andre autoriteter. De kan selv ha symbolsk makt å investere i dette spillet. Det kan falle heldig ut, eller de kan bli ofre for journalistikkens symbolske makt. Med symbolsk makt forstås da en evne til å bruke symbolske former for å intervenere i og påvirke et forløp av handlinger og hendelser (Thompson 2000: 23). Forut for avsløringen av den sex-skandalen som innledet dette kapitlet var Fremskrittspartiet preget av en rykteflom i den politiske strid i partiet. I et forsøk på å stoppe rykteflommen og gjenvinne initiativet sto partiets to nestledere, Terje Søviknes og Siv Jensen, frem i mediene og tilbakeviste ryktene «Jeg er ikke voldtektsmann,» lød Bergens Tidendes hovedoppslag med bilde av Søviknes 25. januar «Jeg er ikke pedofil eller homofil. Jeg har ikke voldtatt noen og holder meg ikke med elskerinne i et hemmelig elskovsrede i Oslo. Jeg har heller ikke en kvinnelig politisk journalist som elskerinne og har heller ikke mottatt feite hemmelige honorar fra sentralstyret i Frp» Dette djerve forsøket på å komme på offensiven og å legge en intern partistrid død, slo sterkt tilbake. De to politikerne ble utmanøvrert av andre mediestrateger i partiet. Partiledelsens egen mediestrategi slo tilbake med voldsom kraft da skandalen senere var et faktum, og det var duket for nye mediedramatiske opptrinn. Skandalen utspilte seg, som vår tids medieskandaler gjerne gjør, som en kamp om symbolsk makt der omdømme og tillit sto på spill (Thompson 2000: 245). Populærjournalistikkens lederrolle Populærjournalistikken spiller gjerne en ledende rolle i formidlingen av skandaler, og i allmennmenneskeliggjøringen av dem. Et melodramatisk journalistisk repertoar spiller seg i slike saker ut med stor kraft og tydelighet. Her er sterke følelser og rike doser med allmennmenneskelig patos.23 M

19 Til dagsorden!. 24 M og identifikasjonskraft. Her står helter mot skurker, dyder mot laster, dåder mot udåder. En direkte appell til personlige erfaringer er et dominerende innslag i de forståelsesformer moderne populærjournalistikk betjener seg av. 4 Hverdagslivets saker og hendelser får forrang framfor tradisjonelt samfunnspolitiske spørsmål. Det er individuelle og personlige følelser og erfaringer som danner grunnlaget for forståelsen også av samfunnsmessige fenomener det sosiale psykologiseres. Heri ligger en innebygget populisme i populærjournalistikk som kulturell form. I en schizofren populæravis kan denne tendensielle populismen balanseres mot en analytisk kommentar eller i et oppslag som ikke krampaktig personifiserer sine poenger. For en schizofren populæravis byr på mer enn daglige melodramaer, hverdagsnær underholdning og veiledning. Den byr også på saker av betydning for det offentlige ordskifte i tradisjonell forstand. Populærjournalistikk på norsk foregår ikke fullstendig løsrevet fra et opplysningsprosjekt. Dagbladet og VG har f.eks. typisk nok i de siste decennier markert seg som fanebærere for en kritisk og undersøkende journalistikk. I kraft av sin innsats her har de også framstått som særlig viktige arenaer for en journalistisk profesjonsbygging. Det har de kunnet gjøre nettopp i kraft av sin tvetydighet, i egenskap av å forholde seg til ulike presseideologier, ved å være schizofrene aviser. De inntar en dominerende posisjon i det norske pressebildet og i den norske offentlighet, ikke bare i kraft av opplag, men fordi de på mange vis er journalistisk ledende. Bildet er et helt annet enn i Storbritannia, der populæravisene opererer i sin egen pressedivisjon fjernt fra kvalitetspressens elitedivisjon. Det er da også argumentert godt for hvor misforstått det i den britiske situasjonen er å snakke om pressen i entall. De to ytterpunktene i det britiske pressespekter leverer vidt forskjellige kulturprodukter, betjener ulike markeder og tilfredstiller vidt forskjellige behov (Curran m.fl. 1980, Sparks 1988). Den rendyrkede populærpresse inviterer følgelig ikke til betraktninger om pressens rolle i lys av liberal presseideologi, demokrati- eller offentlighetsteori. Den har satt seg utenfor en slik diskusjon. I norsk sammenheng vil det derimot være relevant, og faktisk viktig, å vurdere populærjournalistikken i lys av dens rolle som arena og aktør i en politisk offentlighet. 4 Noe av det følgende om norsk populærjournalistikks særpreg baserer seg på Eide (1995).

20 Journalistisk makt. Et oppslag De ledende og riksdekkende eksponentene for en norsk populærjournalistikk, Dagbladet, VG og TV 2, inntar en svært så sentral posisjon i norsk offentlighet. Dette er en posisjon som også er en legitimitetskilde og et maktgrunnlag. Det er en posisjon som gjør disse mediene og deres journalistikk til uomgjengelige åsteder for og aktører i daglige maktspill. De journalistiske konvensjoner og formidlingsgrep som er rådende i norsk populærjournalistikk, og denne journalistikkens profesjonsbyggende rolle kan ikke overses i oppdatert forståelse av makt og demokrati i Norge. Denne journalistikken fører an i en vesentlig rolle mediene fyller i dag, nemlig som forhandlere av samtykke og tillit. Medienes økte betydning for den politiske kommunikasjon kommer til uttrykk ved at de opptrer som en «selvstændig forhandler af det offentlige samtykke til politiske beslutninger», som Stig Hjarvard formulerer det: Denne kontinuerlige og mediebaserede produktion af samtykke har en langt mere uhåndgribelig, fantomagtig karakter end det samtykke (eller mangel på samme), der skabes gennem folkeafstemninger. Men dets uhåndgribelige karakter til trods udøver dette samtykke i form af den til enhver tid fremherskende «offentlige mening» om et givent emne en betragtelig indflydelse på beslutningsprocessen (Hjarvard 1999: 36). Når politiske lojaliteter blir mindre styrt av velgernes sosiale bakgrunn, blir saks- og personbasert tillit viktigere, og i en offentlig konstruksjon av tillit spiller journalistisk makt en uomgjengelig rolle. Politiske aktørers troverdighet og tillit er medieformidlede størrelser, som ikke er uavhengige av den journalistiske formidlingen. Sårbarheten for skandaler blir betydelig i denne politiske virkeligheten i denne konteksten som er kalt «politics of trust» (Thompson 2000). Skandalen blir en troverdighetstest par excellence. I populærjournalistikkens univers skjer forhandlingen av samtykke og tillit i en uformell tone, i en muntlig og samtaleorientert stil en journalistisk stil som søker å framelske en fellesskapsfølelse, en uformell samforstand. Du-formens gjennombrudd i norsk journalistikk og «samtalifiseringen» av journalistikken innebar på sitt beste en demokratisering, på sitt verste en forulemping av leserens intelligens. Popularisering kan slå over i populisme. Og uansett er det grunn til å være oppmerksom på mulige endringer i journalistisk makt når «Det store Vi» blir til «Det store Du»..25 M

Politikk Schmolitikk? En analyse av norsk politisk mediedekning. Tore Torgrimsen Dato: 31.05.2011

Politikk Schmolitikk? En analyse av norsk politisk mediedekning. Tore Torgrimsen Dato: 31.05.2011 Politikk Schmolitikk? En analyse av norsk politisk mediedekning Tore Torgrimsen Dato: 31.05.2011 Abstract This thesis concerns an important relationship between different actors of the mediated political

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Om forskning på medier og makt i Norge og Norden 1

Om forskning på medier og makt i Norge og Norden 1 Om forskning på medier og makt i Norge og Norden 1 TORE SLAATTA I Norge er det en klar tendens til at man med ca. 20 års mellomrom får en folkeavstemning som ender med flertall mot EU-medlemskap, en borgerlig

Detaljer

Tett på! En analyse av avisene VG og Dagbladet og skiskytterkvinnenes opplevelse av sportsjournalistenes diskurser. Anne Lise Vasland Lassen

Tett på! En analyse av avisene VG og Dagbladet og skiskytterkvinnenes opplevelse av sportsjournalistenes diskurser. Anne Lise Vasland Lassen År: 24.08.2009 Tett på! En analyse av avisene VG og Dagbladet og skiskytterkvinnenes opplevelse av sportsjournalistenes diskurser Anne Lise Vasland Lassen Masteroppgave i idrett og friluftsliv Høgskolen

Detaljer

Avisleseren og klimadiskursen

Avisleseren og klimadiskursen Avisleseren og klimadiskursen Dagbladets posisjoneringer av lesernes forhold til klimaendringer Daniel Milford Flathagen 13. august 2008 2 Velkommen Velkommen til masteroppgaven min. Jeg håper du vil finne

Detaljer

Fotojournalistikkens nyere utvikling

Fotojournalistikkens nyere utvikling Fotojournalistikkens nyere utvikling En kvalitativ studie av Bergens Tidende fra 1990 til 2010 Hildegunn Holtet Masteroppgave i medievitenskap Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet

Detaljer

Medialiseringens tilstedeværelse

Medialiseringens tilstedeværelse Medialiseringens tilstedeværelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T I N S T I T U T F O R M E D I E R, E R K E N D E L S E O G F O R M I D L I N G Kandidatspeciale

Detaljer

DU ER FULL - JENS. En studie av politikere i Se & Hør og Her & Nå

DU ER FULL - JENS. En studie av politikere i Se & Hør og Her & Nå DU ER FULL - JENS En studie av politikere i Se & Hør og Her & Nå Ingmar Wåhlberg - Institutt for informasjons - og medievitenskap - Universitetet i Bergen Du er full - Jens En studie av politikere i Se

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Rasisme og diskriminering

Rasisme og diskriminering Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Jon

Detaljer

Ragnhild Myhre Lauvås Pikenes Jens, Jern-Erna og Singel-Siv. Masteroppgave

Ragnhild Myhre Lauvås Pikenes Jens, Jern-Erna og Singel-Siv. Masteroppgave Ragnhild Myhre Lauvås Ragnhild Myhre Lauvås Pikenes Jens, Jern-Erna og Singel-Siv Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt

Detaljer

Terningkast syv! Terningen mellom layout og ideologi av Yngve Eknes

Terningkast syv! Terningen mellom layout og ideologi av Yngve Eknes Terningkast syv! Terningen mellom layout og ideologi av Yngve Eknes Hovedoppgave for cand.polit-graden Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen November 2005 Forord Denne oppgaven

Detaljer

SOSIALE MEDIER OG POLITISK KOMMUNIKASJON GAMMELT NYTT?

SOSIALE MEDIER OG POLITISK KOMMUNIKASJON GAMMELT NYTT? SOSIALE MEDIER OG POLITISK KOMMUNIKASJON GAMMELT NYTT? Mona Pedersen og Martin Nkosi Ndlela Nothing can be further from the spirit of the new technology than «a place for everything and everything in its

Detaljer

All makt hos journalisten?

All makt hos journalisten? All makt hos journalisten? En casestudie av hva som påvirker journalisten i valg av nyheter Astrid Lund Engen Masteroppgave i statsvitenskap Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren

Detaljer

Proffere PR presser pressen

Proffere PR presser pressen Proffere PR presser pressen Jens Barland Rapport fra studie utført for Norsk Redaktørforening Proffere PR presser pressen Innhold Forord... 1 1: Innledning... 3 Økonomisk utvikling og journalistisk styrke...

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING NR 4, 2008. Innhold. Artikler. KJERSTI THORBJØRNSRUD Inne eller ute? Casting av politikere til valgdebatt 481

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING NR 4, 2008. Innhold. Artikler. KJERSTI THORBJØRNSRUD Inne eller ute? Casting av politikere til valgdebatt 481 Denne digitale versjonen av TfS er publisert på Institutt for samfunnsforsknings nettsider, og kan kun leses på skjerm. Artiklene kan kjøpes for nedlasting og print på www.idunn.no. Abonnement på tidsskriftet

Detaljer

Tekstreklame på nett

Tekstreklame på nett Tekstreklame på nett En analyse av VG.no og Dagbladet.no Av Ørjan Pettersen Masteroppgave i medievitenskap Institutt for informasjons- og medievitenskap Universitetet i Bergen Juni 2011 tekstreklame er

Detaljer

Stort felt liten dekning

Stort felt liten dekning Stort felt liten dekning Medierepresentasjoner av mennesker med nedsatt funksjonsevne Institutt for journalistikk og mediefag Høgskolen i Oslo og Akershus Januar 2014 1 Stort felt liten dekning Medierepresentasjoner

Detaljer

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER Knut Refsdal DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER TEOLOGI POSTMODERNITET SUBJEKTIVISME Avhandling i Master i teologi Det Teologiske Menighetsfakultet - 2006 Innhold Innledning 3 Problemstilling og presiseringer

Detaljer

Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere?

Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere? 1 Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere? 1.1 Innledning Her møtes en tradisjonsrik lokalavis og et dugnadsdrevet bygdenettsted. 106 års avishistorie

Detaljer

Kjønnsforskjeller i en likhetskultur

Kjønnsforskjeller i en likhetskultur FoU-rapport nr. 4/2011 Kjønnsforskjeller i en likhetskultur En studie av arbeidsdeling, sosialisering og likestilling i Agder Ove Skarpenes Ann Christin Eklund Nilsen Tittel Kjønnsforskjeller i en likhetskultur.

Detaljer

Journalistikk møter innholdsmarkedsføring

Journalistikk møter innholdsmarkedsføring Journalistikk møter innholdsmarkedsføring Nye penger nye utfordringer Jens Barland Rapport fra studie utført for Norsk Journalistlag Innhold Emneord... 1 Forord... 2 1: Innledning... 3 Definisjon av innholdsmarkedsføring...

Detaljer

Etiske husregler i norske nyhetsmedier.

Etiske husregler i norske nyhetsmedier. Etiske husregler i norske nyhetsmedier. En undersøkelse av fremvekst, innhold og funksjoner. Hilde Kristin Dahlstrøm Masteroppgave i journalistikk Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i

Detaljer

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.)

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) Begreper om barn og kunst Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) IDA HABBESTAD, ANETTE THERESE PETTERSEN OG SIGRID RØYSENG (RED.) Begreper om barn og kunst Copyright 2014 by Norsk

Detaljer

Forbruks- og livsstilsjournalistikk i NRK En studie av Forbrukerinspektørene (FBI) og Puls sett i lys av NRKs allmennkringkastingsforpliktelser

Forbruks- og livsstilsjournalistikk i NRK En studie av Forbrukerinspektørene (FBI) og Puls sett i lys av NRKs allmennkringkastingsforpliktelser Fagrapport nr. 3-2013 Terje Rasmussen, Ardis Storm-Mathisen, Marcela Frugård og Jo Helle-Valle Forbruks- og livsstilsjournalistikk i NRK En studie av Forbrukerinspektørene (FBI) og Puls sett i lys av NRKs

Detaljer

Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen

Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen FoU-rapport nr. 10/2002 Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen James Karlsen, Hans Kjetil Lysgård, Anne Kirsti Ryntveit og Oluf Langhelle Tittel Forfattere Følgeevaluering

Detaljer

ERLING SIVERTSEN MEDIERTE ARGUMENTER AVISINNLEGG OG KRONIKKER FRA OG MED 1992 TIL OG MED 2001

ERLING SIVERTSEN MEDIERTE ARGUMENTER AVISINNLEGG OG KRONIKKER FRA OG MED 1992 TIL OG MED 2001 ERLING SIVERTSEN MEDIERTE ARGUMENTER AVISINNLEGG OG KRONIKKER FRA OG MED 1992 TIL OG MED 2001 AVDELING FOR MEDIEFAG HØGSKULEN I VOLDA 2002 erling sivertsen INNHOLD INDEKSER, INGEN KUNST... 1 TORDENSKIOLDS

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag Rena Kristine Korsmo Berg Bacheloroppgave En mellomleders hverdag The everyday life of a middle manager Bachelor i økonomi og administrasjon 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til

Detaljer