Møteinnkalling: Utdanningsutvalget ( ) Utdanningsutvalget. Dato: AR-hus T-401. Sted: Notat:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling: Utdanningsutvalget (16.09.2015) Utdanningsutvalget. Dato: 09.16.2015. AR-hus T-401. Sted: Notat:"

Transkript

1 Møteinnkalling: Utdanningsutvalget ( ) Utdanningsutvalget Dato: Sted: AR-hus T-401 Notat:

2 Saksliste Vedtakssaker 30/15 Godkjenning av innkalling /15 Godkjenning av møtebok fra møtet /15 Master i regnskap og revisjon - akkreditering 10 33/15 Bachelor i utøvende musikk - akkreditering 76 34/15 Endring av navn på to masterprogram /15 Fastsetjing av undervisningsterminar for studieåret /15 Oppfølging av AGUEs rapport /15 Orienteringssaker /15 Eventuelt 215

3 UU 30/15 Godkjenning av innkalling

4 Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 31/15 Godkjenning av møtebok fra møtet Saksnr: 15/ Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør Dokument i saka Møtebok fra 27. mai 2015 Framlegg til vedtak: Møtebok fra 27. mai 2015 er godkjent. Stavanger, Bjarte Hoem fung utdanningsdirektør Sakshandsamar: Eilef J. Gard Seniorrådgiver 1

5

6

7

8

9

10 Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 31/15 Master i regnskap og revisjon - akkreditering Saksnr: 15/ Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Dokument i saka Oversendelsesbrev Etableringssøknad master i regnskap og revisjon Kva saka gjeld Det samfunnsvitenskaplige fakultet søkjer om etablering av masterprogram i regnskap og revisjon. Utdanningsutvalet skal ta stilling til om søknaden gir grunnlag for akkreditering, og i så fall tilrå universitetsstyret om etablering av studiet. Bakgrunn Fakultetet søkte om utgreiingsløyve for masterprogram i regnskap og revisjon i Grunngjevinga for å etablera studiet var at det er trong for ein slik kompetanse i marknaden. Dei store revisjonsselskapa i regionen rekrutterar i minkende grad studentar med bachelor i regnskap og revisjon, og søkjer i staden etter høgare kompetanse. Løyve til å greia ut studiet vart gitt av universitetsstyret i møte 13. mars 2014, sak 10/14. I vedtaket heiter det at «Fakultetet må greia ut korleis studiet vil verta finansiert, korleis ein vil omfordela ressursar og studieplassar og korleis Studietilsynsforskrifta sitt krav til fagmiljø kan verta oppfylt.» Handsaming i institutt og fakultet Styret ved Handelshøgskolen ved UiS handsama saka i møte 14. april 2015 og gjorde fylgjande vedtak i sak 09/15: Instituttstyret godkjenner søknaden om etablering av et masterprogram i regnskap og revisjon med de forslag til justeringer som framkom i møtet. Administrasjonen gis mandat til å foreta en siste kvalitetssikring av søknaden før den sendes til fakultetet innen Instituttstyret beslutter også at det eksisterende bachelorprogrammet i regnskap og revisjon videreføres. Instituttstyret legger til grunn at det opprettes nye studieplasser. Dersom det ikke skjer og instituttet må prioritere blant eksisterende studieplasser, skal studieplasser for masterprogram i regnskap og revisjon primært hentes fra det femårige programmet i økonomi og administrasjon. Styret ved Det samfunnsvitskaplege fakultetet handsama søknaden i møte 9. juni 2015 og gjorde fylgjande vedtak i sak 26/15: Fakultetsstyret slutter seg til at søknad om etablering av mastergrad i regnskap og revisjon (120 sp) oversendes fra dekan til universitetsdirektøren. Om søknaden og studiet Søknaden gjeld etablering av eit nytt studium. Søknaden er sett opp etter malen som gjeld for søknader om akkreditering og etablering av studier, og gjer greie for regional og nasjonal trong for studiet, strategisk grunngjeving, og dimensjonering og studieplasser. Vidare gjer søknaden greie for grunnleggjande føresetnader for akkreditering og etablering, plan for studiet, fagmiljø knytt til studiet og sjølve studieplanen med emnebeskrivelsar. 1

11 Studiet er eit toårig masterprogram (120 sp) og vil gå inn i den ordinære studieporteføljen ved fakultetet. Handelshøgskolen har hatt kontakt med representantar for revisjonsbransjen og olje- og energibransjen i regionen over lang tid og studiet er blitt til i ein dialog med desse for å møta deira ynskje om å rekruttera medarbeidarar lokalt. Difor meiner instituttet at det omsøkte studiet vil skilja seg frå tilsvarande studier ved andre lærestader i landet. Fleire i fagpersonalet ved studiet har erfaring frå dei omtalte bransjane, og det vil også verta gjort nytte av gjesteførelesarar frå selskap i regionen. I søknaden er det gjort greie for kva institusjonar i Norge som tilbyr master i regnskap og revisjon, og fagprofilen ved desse studia. Utdanningsdirektøren si vurdering Utdanningsdirektøren har vurdert søknaden i lys av gjeldande regelverk og UiS sin strategi og krav til akkreditering og etablering av studier, og har fylgjande kommentarar: Trong for studiet synest å vera godt grunngjeve i søknaden, serleg knytt til næringslivet i regionen. Tilsvarande studier finst i dag berre i Oslo, Bergen og Kristiansand. I søknaden vert det vist til universitetet sin strategi for , der det går fram at UiS har som målsetnad å tilby gjennomgåande utdanningar frå bachelor til ph.d. Universitetet skal også tilby forskingsbasert utdanning som møter trong hjå studentar, arbeidsmarknaden og næringslivet. Utdanningsdirektøren si vurdering er at det omsøkte stdueit vil støtta opp under universitetet sin strategi på desse punkta. Instituttet hadde primært ynskt tilføring av nye studieplassar for å dekkja måltalet på 40, slik som det kjem fram av søknaden. I sak om opptaksrammer for er det ikkje tilført fleire studieplasser til fakultetet og instituttet har difor nedjustert studenttalet til 30. Desse studieplassane vil verta henta frå det femårige programmet i økonomi og administrasjon, som har ei opptaksramme på 30 studentar kvart år. Denne vil verta redusert med 10 studieplassar, dvs 50 plassar totalt. Desse vil verta lagde til det omsøkte toårige masterprogrammet, slik at det vert gitt 25 studieplassar for kvart år, til saman 50 studieplassar. Ein tek i fylgje instituttet sikte på ein viss grad av overbooking, og slik nå eit opptakstal på 30. Utdanningsdirektøren vurderer dermed at finansieringa av studiet er tilfredsstillande gjort greie for. Utdanningsdirektøren meiner at studiet, slik det er beskrive i søknaden, oppfyller krava i Studietilsynsforskrifta med omsyn til plan for studiet og fagmiljø. Utdanningsdirektøren vil likevel kommentera fylgjande: Det vert lagt opp til studentutveksling i andre semester. Dette føreset at studentar som vil søkja opphald på eitt av samarbeidsuniversiteta må levera søknad to veker etter at studiet har starta, sidan fristen er 1. september. I fylgje instituttet vil dette verta opplyst om når søkjarar får tilbod om studieplass. Det føreligg avtale med tre universitet: Karl-Franzens University Graz, Århus Universitetet og Lunds Universitet. Desse er dekka av ein Erasmus-avtale og ein Nordplus-avtale (vedlagt). Søkjarar må få godkjent og innpassa utanladsopphaldet i studiet ved UiS, det kan i nokre tilfelle bety at studentar vil begynna på masteremnet i tredje semester og fullføra emne frå andre semester i fjerde semester. Instituttet er førebudd på å kunna leggja til rette for slike ordningar. Det er også kort gjort greie for korleis studentar som ikkje reiser på utanlandsopphald vil møta internasjonalt orientert undervising og læringsmiljø ved UiS. Studieplanen oppfyller etter utdanningsdirektøren si vurdering kravet i mastergradsforskrifta til sjølvstendig arbeid og grunnlag for tildeling av graden master. Søknaden oppgir målgruppa for studiet og kva bakgrunn som vert kravd for oppta. Utdanningsdirektøren vil visa til Regler om opptak og rangering til mastergradsstudier ved UiS, 3: «Alle mastergradsstudier skal ha opptakskomité. Komitéen kan vurdere og rangere søknader på bakgrunn av særskilt vurdering, realkompetanse, søknader med utenlandsk utdanning og andre forhold som gjelder hvorvidt andre utdanningsløp kan godkjennes som tilsvarende. Nærmere 2

12 regler fastsettes av fakultetet.» Utdanningsdirektøren vil understreka at det er viktig at det ikkje vert informert om studiet på ein slik måte at potensielle studentar let vera å søkja, fordi dei ikkje skjønar at dei kan vera kvalifiserte. Når det gjeld arbeidsmengde og vurderingsformer har utdanningsdirektøren fylgjande kommentar: Det er 9 emne i studieplanen, alle på 10 stp. 1 emne har ein skriftleg eksamen på 4 timar, 1 emne har obligatoriske innleveringar og ein skriftleg eksamen på 4 timer, 4 emne har obligatoriske innleveringar og ein 6 timars skriftleg eksamen, medan 3 emne har obligatoriske innleveringar, gruppeoppgåve og presentasjon som tel 40% av endeleg karakter og 6 timars skriftleg eksamen som tel 60% av endeleg karakter. Det er altså lite variasjon når det gjeld vurderingsformer på dei ulike emnene i studieprogrammet, men arbeidsomfanget synest å variere stort. Utdanningsdirektøren vil tilrå at fagmiljøet gjer ei ny samla vurdering av om det er mogeleg å endra nokre av vurderingsformene og av balansen i arbeidsomfang mellom dei ulike emna. Samtidig er det viktig å ta omsyn til at vurderingsforma skal samsvara med det forventa læringsutbytet i emnet og dei arbeids- og læringsformene som vert lagt opp, slik at prøvinga faktist testar det ein vil testa. Framlegg til vedtak: a) Utdanningsutvalet akkrediterer toårig masterprogram i regnskap og revisjon med 120 studiepoeng. b) Utdanningsutvalet tilrår styret å etablera programmet med oppstart hausten Stavanger, Bjarte Hoem fung utdanningsdirektør Sakshandsaming: Eilef Johan Gard Seniorrådgjevar 3

13

14

15 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Søknad om akkreditering og etablering av studium ved Universitetet i Stavanger Master i regnskap og revisjon 120 studiepoeng 02/9-2015

16 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon Generelt om studiet Om studiet Navn: Master i regnskap og revisjon Dersom omarbeiding av eksisterende studium, oppgi tidligere navn på studiet Ikke aktuelt Oppstart: August 2016 Type studium (kryss av) x Bachelorgradsstudium o Masterstudium Ph.d. o Videreutdanning o Årsstudium o Annet o (spesifiser) Studiet skal tilbys som (kryss av) x Campus-/stedbasert studium Samlingsbasert studium Desentralisert studium ved annet studiested, oppgi studiested: Nettstudium Nettstudium med fysiske samlinger Studiet skal tilbys som (kryss av) x Heltidsstudium Deltidsstudium Behandling i institutt og fakultet (det som er relevant) Vedtak fra instituttstyre Vedlegg Vedtak fra kvalitetsutvalg Vedlegg Vedtak fra fakultetsstyre Vedlegg 1

17 Søknadom akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon Del 1 Ut redning av studium Gi en vurderingav regionalt og nasjonalt behovfor studiet: Master i regnskapog revisjon (MRR) er et toårig profesjonsstudiumsom gir kompetansesom statsautoriser t revisor. I studiet inngår emnerinnen regnskap,revisjon, juss, etikk, metodeog finans. Per dagsdato tilbyr vi ikke dennemastergradsutdanningen ved Universiteteti Stavanger.I Norge er det kun BI i Nydalen, UiA og NHH som tilbyr dennetype mastergrad.mrr gir den nødvendige kunnskapenfor å bli statsautorisertrevisor. Den høye og unike fagkompetansenstudentenetilegner seg gjør MRR til et attraktivt studium.kandidatermed masteri regnskapog revisjon er etterspurtei arbeidsmarkedet bådelokalt og nasjonalt.kompetansener etterspurti alle bransjerog i alle deler av landet- i revisjonsbransjen, i næringslivetfor øvrig, i kommunal og i statlig sektor.bi tok i 2013 opp 120 studentertil MRR- studiet, UiA tok opp 43 (2015) mensnhh tok opp 104. UiS tar sikte på å rekruttere40 studenterpr år. De store revisjonsselskapenei regionen rekrutterer i minkende grad studenter med bachelor i regnskapog revisjon (BRR). Selskapeneforetrekkeri økendegrad å rekrutterestudentermed fullført mastergrad,som de entenkan læreopp selv eller sendetil Oslo eller Bergenfor å ta en MRR. Dialog med represen tanter fra revisjonsbrans jen, olje & energibransjenog rekrutteringsbransjen i regionen gjennomlang tid bekrefterat selskapenehar et sterkt ønskeom å kunnerekrutterelokalt. Det er grunn til å tro at ogsåstudentervil foretrekkeå ta en MRR ved UiS, fremfor å flytte til en annenby. Vi har mulighettil å skille ossfra de andrelærestedene som tilbyr MRR ved å til passeutdanningentil bransjersom står sterkt i regionenog som UiS er en del av. Flere av forelesernehar tidligere erfaring fra dissebransjene,og andregjestef oreleserejobber til daglig i dissebransjene. Utdanningener tenkt å bli spissetmot olje & energiog finans, noe som blant annetmedføreret stort regionaltog nasjonalt behov for MRR studentenesom utdannesved UiS. Dette skyldesat de øvrige læresteden e ikke har tilpassetutdanningen. Samtidig vil vi påseat utdanningener generellnok til at studenteneogsåer attraktivefor andredelerav arbeidsmarkedet. Lagen oversiktover tilsvarendestudier ved andre institusjoner MRR tilbys pr. i dagkun ved BI Nydalen, UiA og NHH. 2 BI Sp Høst Vår Høst Internasjonalregnskapsregulering (IFRS) 15 M Regnskapsanalyse og verdivurdering 9 M Revisjonsteoriog metode 6 M Videregåendeemneri revisjon 12 M Emneri selskapsskatt, omorganiseringer, internasjonalskatte- og avgiftsrett, skatteforvaltning 12 M Selskapsrett 6 M Metode 6 M Etikk 6 M Vår

18 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon Velge tre av følgende fire emner for 3. semester Forretningsjus 6 M Regnskap: Teorier og metoder 6 M Økonomi - og virksomhetsstyring 6 M Financial Management 6 M Masteroppgave 30 M NHH Sp Høst Vår Høst Vår Revisjon 7,5 M Finansregnskap 7,5 M Foretaksrett 7,5 M Skatt og avgift 7,5 M Selvstendig arbeid 30 M M Velg fire av 20 emner innen finans, regnskap, økonometri, ledelse, økonomistyring og innovasjon 30 M M Revisjon 7,5 M Finansregnskap 7,5 M Juss 7,5 M Skatt og avgift 7,5 M UiA Sp Høst Vår Høst Vår Corporate Finance 7,5 M Selskapsrett og annen forretningsjuss 7,5 M Research methods in business 7,5 M Økonomiske styringssystemer 7,5 M Strategy 7,5 M Finansregnskap 4 7,5 M Financial Statement Analysis and Equity Valuation 7,5 M 3

19 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon Strategisk Økonomistyring 7,5 M Finansregnskap 5 7,5 M Revisjon 1 7,5 M Revisjon 2 7,5 M Skatte - og avgiftsrett 7,5 M Masteroppgave i regnskap og revisjon 30 M Gjør rede for hvordan studenter og relevante aktør er i arbeidsli vet skal involveres i utarbeidelsen av studiet På slutten av 2013 ble en MRR - arbeidsgruppe dannet (Bjarte Ravndal, Lars Atle Kjøde, Benn Folkvord og Marius Sikveland). Arbeidsgruppen inviterte de fem store revisjonsselskapene (E rnst & Y oung, PWC, Deloitte, KPMG og BDO), samt Statoil til diskusjon. Hensikten med møtet var å presentere arbeidsgruppens overordnede tanker rundt et MRR - studium ved UiS, samt få innspill fra næringen. Basert på møtet ble det laget et utkast til faglig skisse, og i løpet av 2014 ha r det vært hyppige utvekslinger av synspunkter og diskusjon med de enkelte aktørene. Dette for å gjøre et eventuelt studium best mulig, og mest mulig tilpasset de forhold som er relevante for aktørene og næringslivet. Strategisk begrunnelse Beskriv hvordan studiet er forankret i universitetets og fakultetets strategi - og handlingsplaner UiS har som målsetning å kunne tilby gjennomgående utdanninger til sine studenter. Dette tilsier at vi også bør bestrebe oss på å tilby en spesialisert mastergradsutd anning for de som begynner på vår bachelor i regnskap og revisjon. Samtidig har UiS en målsetning om å øke den relative andelen mastergradsstudenter. Dette for å stadfeste sin satsning som universitet. Handelshøgskolen ved UiS har som sitt overordnede må l å oppnå en EQUIS - akkreditering. Øket satsning på mastergrad og samarbeid med arbeidslivet er del av denne strategien. En MRR som er ba sert på et svært tett samarbeid med de største aktørene i næringslivet, er i så måte et strategisk produkt for HHUiS. St udieprogrammet vil også komplettere og styrke de øvrige programmene våre innenfor økonomi, ledelse og rettsvitenskap. Ø konomi - og ledelsesfag er også omtalt i universitetets strategi som et av tre utvalgte videreutviklingsområder for UiS. Besk riv hvordan studiet er forankret i nasjonale politiske handlingsplaner, stortingsmeldinger og/eller andre føringer på nasjonalt nivå Med et nasjonalt og internasjonalt blikk, så er revisjonsbransjen i sterkt endring. Inntoget av 4

20 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon internasjonale regnskapsregler gjør at omstillingstakten i næringslivet stadig øker. Det er derfor et stort behov for institusjoner som kan utdanne morgendagens regnskapssjefer, økonomiansvarlige, revisorer, kredittgivere, analytikere, konsulenter og ledere. I tillegg har frafallet av revisjonsplikten for mindre selskaper medført en dreining fra revisjon og over mot regnskapsfører- og controller-funksjoner. Dette har medført blant annet at NRØA og Finanstilsynet har utarbeidet en ny plan for autorisasjon av regnskapsførere. Utviklingen i EU går mot én autorisasjon for revisorer. Dersom dette skjer i Norge også, så forventes det at denne autorisasjonen vil knyttes til mastergrad. Det er dermed svært viktig for UiS, og bachelorgraden i regnskap og revisjon, å posisjonere seg for denne utviklingen. Til slutt vil vi trekke fram hva Den norske revisorforening formidler gjennom sin deltakelse i NRØA. De trekker fram at to regioner i Norge skiller seg ut: Oslo og Stavanger. Det er disse regionene som representerer tyngden og volumet på revisoroppdrag. Dette skyldes at de fleste industrielle konsern har sine hovedkontor i Oslo, og de fleste store selskap i olje & energisektoren har sine hovedkontor i Stavanger. Vi har derfor i tillegg alle de store revisjonsselskapene tungt representert i vår region. Et MRR-studium vil øke samarbeid og attraktivitet med denne viktige bransjen, og det vil bidra til å forbedre Handelshøgskolen ved UiS sin konkurranseposisjon vesentlig. I tillegg vil dette være et viktig bidrag til å styrke næringslivet i Stavanger-regionen. Gi en vurdering av hvordan studiet forholder seg til fakultetets og universitetets øvrige studieportefølje Studiet bygger til en viss grad på eksisterende emner i rettslære, skatterett og finans. Dette vil styrke fakultetets posisjon innenfor disse fagområdene, samtidig som fagområder som regnskap og revisjon får den nødvendige tyngde og dybde som utviklingen innenfor fagområdene krever. Dimensjonering og studieplasser Angi antall studieplasser 40. Gjør rede for hvor studieplasser er planlagt hentet fra Det bør legges opp til nye studieplasser, men i den grad det ikke går så må vi se på overføring fra øvrige studier som har ledige plasser. Skulle vi bli nødt til å prioritere blant nåværende studieplasser, må studieplassene hentes fra vårt femårige masterprogram i økonomi og administrasjon. Det eksisterende bachelorprogrammet i regnskap og revisjon videreføres. 5

21 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon Del 2 Akkreditering og etablering av studiet 1 Grunnleggende forutsetninger for akkreditering og etablering Beskriv hvordan relevante forskrifter og eventuell rammeplan er oppfylt Revisorlovens krav er tilfredsstilt. Godkjenningsforskriften antas anvendt (tilsvarende gjelder for NHH, UiA og BI). Denne kan gi, søkere med en relevant mastergrad i økonomi og administrasjon, fritak for inntil 60 studiepoeng på MRR. Relevant mastergrad skal inneholde minst 60 studiepoeng samlet i emner innenfor fagområdene regnskap, revisjon, finansiell økonomi eller økonomisk styring, hvorav minst 15 studiepoeng skal være innenfor verdsettelse, finansregnskap eller revisjon. Beskriv opptakskravene til studiet. Dersom studiet retter seg mot en spesiell målgruppe og dette får konsekvenser for opptakskravene, skal dette beskrives og begrunnes. Bachelor i regnskap og revisjon eller bachelor i økonomi og administrasjon Anbefalte forkunnskaper: Årsregnskap (tilsvarende BRE 320) Revisjon (tilsvarende BRE 330) Skatterett (tilsvarende BRE 340) Emnene kan tas som enkeltemner ved HHUiS. Beskriv rangeringsregler der dette er aktuelt Ikke aktuelt Hvis relevant, beskriv hvordan sertifisering skal oppnås og hvem som er sertifiseringsmyndighet 1.2 Vitnemål og Diploma Supplement Tittel på vitnemål: Master i regnskap og revisjon Tittel på Diploma Supplement: Master in Accounting and Auditing 1.3 Rekrutteringen av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium Begrunn hvilket studenttall som vil gi et tilfredsstillende læringsmiljø for det aktuelle studiet 40. Dette for å få hensiktsmessig klasseromsundervisning og gruppepresentasjoner, samt diskusjon i klasse/gruppe. Beskriv tiltak for studentrekruttering og hvordan disse vil sikre det ønskede studenttallet Styrke aktuelle nettsider ved UiS med tanke på rekruttering av studenter. 6

22 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon Omdømmebygging dialog med aktører i revisjonsbransjen, finansbransjen og olje & energibransjen. Markedsføring av et MRR-studium i relevante kanaler. Angi forventet gjennomføringsgrad i løpet av studiet og hvordan sikre denne Det forventes at 70-80% av studentene vil gjennomføre et påbegynt masterstudium i regnskap og revisjon ved HHUiS. Dette er på samme nivå som gjennomføringsgraden i det eksisterende masterprogrammet i økonomi og administrasjon ved instituttet. En tett oppfølging av hver enkelt student gjennom studiet skal bidra til å sikre gjennomføringsgraden. Blant annet gjennomføres det årlige dialogmøter med studenter som av ulike grunner er forsinket i studiene, og der studentene følges opp med en plan for fullføring av graden. Gi en risikovurdering av kritiske forhold som vil kunne få betydning for å etablere og opprettholde et stabilt studium Ved en eventuell etablering av en MRR-utdanning budsjetterer vi med at revisjonsbransjen, olje & energibransjen og finansbransjen er delaktige i undervisningen i tre av emnene. Risiko er moderat/lav. Fokus på følgende områder vil sikre en lavere risiko: - Videreutvikle gode relasjoner til de store revisjonsselskapene, selskapene i oljesektoren og finansnæringen - Benytte gjesteforelesere fra næringslivet og andre Universiteter og Høgskoler. Studentantall: Vi bruker anerkjente forelesere fra akademia og næringsliv. Risikoen anses således som lav for at vi ikke klarer å opprettholde ønsket studentantall. For tredje syklus må rekrutteringspotensialet for doktorgradsstudenter sannsynliggjøres 1.4 For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige forhold av betydning for studentene Beskriv hvordan fakultetet legger til rette for og sikrer gjennomføring av praksis Ikke aktuelt Begrunn hvorfor praksis er hensiktsmessig for studiet Vedlegg til Grunnleggende forutsetninger for akkreditering Vedlegg nr. Mal for vitnemål og Diploma Supplement for studiet 1 Praksisavtaler og intensjonsavtaler Ikke aktuelt Skjema for innhenting av ressursinformasjon ifbm søknad om etablering av nye studieprogram (tabell 1) 7

23 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon 2 Plan for studiet (studietilsynsforskriften 7-2) 2.1 Studiet skal ha et dekkende navn. Studiet skal ha et navn som er dekkende for studiets profil, og som viser studiets nivå. Navnet skal kommunisere med studenter, arbeidsgivere og samfunnet for øvrig. Studiet skal også ha et engelsk navn som samsvarer med det norske. Det norske navnet på studiet Master i Regnskap og revisjon Det engelske navnet på studiet Master in Accounting and Auditing Begrunn hvordan studiets navn er dekkende for studiets profil og nivå Som navnet tilsier er dette et masterstudium, og fagområdene er tett knyttet til regnskap og revisjon. 2.2 Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte jamfør Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Det formuleres ett læringsutbytte for hvert studium, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Beskriv læringsutbyttet for studiet, formulert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse Master i regnskap og revisjon (MRR) er et toårig profesjonsstudium som i tillegg til å være et masterstudium dekker utdanningskravet til å bli statsautorisert revisor. En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Ha avansert og ledende kompetanse i regnskap, revisjon, strategisk økonomistyring og verdsettelse Ha inngående kunnskap til relevante deler av foretaksretten og skatte-/og avgiftsrett Ha inngående kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet Ha kunnskap om fagets egenart og historie, samt fagets, revisors rolle i samfunnet. Ferdigheter Kunne anvende tilegnet kunnskap på nye områder innenfor fagfeltet samt analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet Forstå og kunne anvende teorier, forskning, metoder og fortolkninger innenfor fagområdene Ha den teoretiske og praktiske innsikten til å forstå, strukturere og løse avanserte bedriftsøkonomiske problemstillinger i virksomheter Kunne forstå, analysere og ta stilling til relevante etiske problemstillinger Kunne kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdene 8

24 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon < rmasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer < analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning < - eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer Generell kompetanse Ha høy kompetanse innen bedr iftsøkonomi generelt og inneha evnen til å arbeide selvstendig med teoretisk og praktisk problemløsning innenfor aktuelle fagområder Inneha kompetansekravene for å bli statsautorisert revisor Kunne integrere kunnskap fra de ulike fagområ dene og anvende denne på aktuelle p roblemstillinger og prosjekter < -, yrkes - og forskningsetiske problemstillinger Kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets ut trykksformer < innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten Kunne bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser Hvis studiet er på bygning eller spesialisering som fører fram til en grad, må læringsutbyttet for både spesialiseringen det søkes akkreditering for og studiet som helhet komme fram Gjør rede for hvordan en meningsfull sammenheng er sikret i studiet Alle fag henger sammen o g studiet er et toårig profesjonsstudium som i tillegg til å være et masterstudium dekker utdanningskravet for å bli statsautorisert revisor. Aktualiteten av studiet er også sikret ved at det gjennom hele prosessen har vært tett samarbeid med revisjonsbran sjen. For mer detaljer om meningsfull sammenheng vises det til emnebeskrivelsene. 2.3 Studiets innhold og oppbygning skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås Gi en o versikt over h vilke emner studiet b estår av per semester, samt antall studiepoeng per emn e HHUiS Sp Høst Vår Høst Vår Finansregnskap og metode 10 M Selskapsrett 10 M Skatt og avgift 10 M Strategisk økonomistyring 10 M Corporate F inance 10 M Financial Statemen t Analysis a nd Security valuation 10 M Juss/transaksjoner 10 M Finansregnskap 2 10 M Revisjon 10 M 9

25 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon Masteroppgave med metodelære 30 M Gjør rede for hvilke emner som er obligatoriske og hvilke som er valgfrie Alle emner er obligatoriske. For studenter som velger utveksling 2.semester må tilsvarende emner dekkes ved annet lærested. Det legges opp til en viss grad av gjenbruk av eksisterende emner fra masterprogrammet i økonomi og administrasjon. Dette gjelder følgende emner: MØA230 Selskapsrett, MØA310 Corporate finance og MØA220 Financial Statement Analysis and Security Valuation. I tillegg vil det tidligere emnet MØA245 Økonomistyring bli gjenopprettet og nå inngå i masterprogrammet i regnskap og revisjon. 2.4 Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås Beskriv studentenes arbeidsomfang per semester 30 studiepoeng pr. semester. Ca timer per semester. 2.5 Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås Gi en oversikt over hvilke eksamensordninger og vurderingsformer studiet tar i bruk Obligatoriske innleveringsoppgaver, gruppeoppgaver og gruppepresentasjoner samt skriftlige eksamener. 2.6 Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier Beskriv studiets relevans for arbeidsliv og videre studier Generelt er det stort behov for statsautoriserte revisorer og mangel på høyt faglig kvalifiserte økonomer med regnskapsforståelse i markedet. Dette synet underbygges av blant annet diskusjoner med de fem store revisjonsselskapene (Ernst & Young, PWC, Deloitte, KPMG og BDO), samt ledende olje & energiselskaper og rekrutteringsselskaper. 2.7 Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart Beskriv hvordan studentene vil møte forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid i selve studiet På MRR får studentene landets ledende kompetanse i regnskap og revisjon. Studiet er solid forankret i forskningsbasert kunnskap og fagpersonene på MRR er ledende innenfor sine fagfelt. Foreleserne er håndplukket ut fra sin unike kompetanse og engasjement innenfor sine fagfelt. Dette 10

26 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon for å gi studentene en tung og bred bedriftsøkonomisk kompetanse og en unik kompetanse innenfor relevante deler av jussen. Innenfor hvert fagområde det undervises vil det gis oversikt over aktuell forskning Se den enkeltes CV. Beskriv hvordan studentaktiv forskning inngår i studiet, der dette er relevant. Studentene vil som en del av obligatoriske term-papers og masteroppgaveskriving kunne ta del i forskning. 2.8 Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering, som skal være tilpasset studiets nivå, omfang og egenart Beskriv ordninger for internasjonalisering Mulighet for utveksling til blant annet følgende læresteder - Karl-Franzens University Graz (Erasmusavtale vedlagt) o Modul i Financial reporting (12sp) o Modul i Controlling (12sp) o Modul i Banking and finance (12sp) - Århus Universitetet (Nordplus avtale) o Auditing I og II (10 sp) o Hovedsakelig til andre semester konkret godkjenning for hver student, det lages en individuell plan o International Financial accounting I og II (10 sp) o Business Economics (10 sp) - Lund Universitetet (Nordplusavtale) o Managerial Finance (7.5sp) o Financial Valuation and Risk management (7.5) o Accounting Information systems (7.5) Utveksling er hovedsakelig i andre semester. Ved utveksling søker hver student om godkjenning av emner fra utenlandsk studiested, og studieplan oppdateres ift. dette. Studentene vil få informasjon om utvekslingsmuligheter når de har fått opptak til studiet, slik at frister for søknad om utveksling overholdes. 11

27 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon Studiet inneholder emner hvor undervisning gis på engelsk, derfor er det mulighet for at internasjonale utvekslingsstudenter kan delta på disse emnene. I tillegg er muligheten til stede for å invitere internasjonale gjesteforelesere. Det undersøkes konkret om hvilke ressurser som internasjonalt er tilgjengelig. Beskriv ordninger for studentutveksling (ikke et krav for studier under 60 studiepoeng) Foreliggende Erasmusavtale/Nordplusavtale med overnevnte studiesteder. Vis når i studiet utveksling kan foregå, jfr. tabell i mal for studieprogram i del 3. Vårsemester første år (andre semester). Gi en risikovurdering av kritiske forhold som kan ha betydning for studentutveksling Det foreligger risiko for at ekvivalente emner ved andre læresteder legges ned og studenten således ikke får dekket det faglige behovet ved utveksling. Studenter som kommer i denne situasjonen kan ta emnene ved HHUiS. 2.9 Studiet skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet Beskriv infrastruktur, støttefunksjoner og annet utstyr som er nødvendig Forskningsbiblioteket er lokalisert sentralt på campus. Her er det tilgang til kjerneområdenes litteratur og tisskriftserier. Der dette eventuelt ikke skulle finnes vil det bli anskaffet og budsjettert inn i utgiftene for de enkelte emnene og finansiert gjennom forventede inntekter av dette studiet. Supplert med god online tilgang, samt gode fjernlåns- og innkjøpsmuligheter, vurderes den totale tilgjengeligheten på litteratur som tilstrekkelig. For et MRR studium, baserer vi oss på ressurser som allerede er tilgjengelig ved biblioteket til andre studier ved HHUiS. Programmet har behov for lokaler som er tilpasset den forventning studentene vil ha til en MRR. Vi har vært i kontakt med Gro-Kari Vasshus ved Enhet for Studentservice, og tilbakemeldingen var at det er kapasitet for et MRR studie med opptak for 40 studenter. Studentene vil være sikret en felles basis IKT ressurs på lik linje med andre masterstudenter. Administrative og tekniske tjenester, IKT- ressurser og arbeidsforhold for studentene vil være dekket av eksisterende tjenester. Vedlegg til Plan for studiet: Studieplan Avtaler om studentutveksling Tabell 1: Skjema for innhenting av ressursinformasjon ifbm søknad om etablering av nye studieprogram Vedlegg nr. 12

28 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon 3 Fagmiljø tilknyttet studiet (Studietilsynsforskriften 7-3) 3.1 Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige og kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres Beskriv fagmiljøets samlede kompetanse og hvordan den vil ivareta den undervisning og veiledning som studiet krever Viser til CVer. Fagmiljøet knyttet til regnskap, finans, økonomi og ledelse ved Handelshøgskolen UiS utgjør ca 40 årsverk. Av dette er 6,4 årsverk tenkt tilknyttet MRR. Dette vil være tilstrekkelig til å gjennomføre den foreslåtte aktiviteten. 3.2 Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for studiet Beskriv relevante nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som fagmiljøet deltar aktivt i Institusjonen har via de ansatte knyttet til seg et omfattende nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. Naturlige samarbeidsinstitusjoner er de universiteter og høyskoler som vi har utvekslingsavtaler med i tillegg til NHH, Handelshøyskolen BI og UiA. 3.3 Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studiet Gjør rede for hvor stor andel (i prosent) av årsverkene knyttet til studiet som utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Det må redegjøres særskilt for hvordan ansatte med stillingsandel under 50 % oppfyller kravet til hovedstilling ved institusjonen. Se tabell 2. Fem av åtte har hovedstilling ved UiS: 63% Gjør rede for hvor stor andel (i prosent) av årsverkene knyttet til studiet som utgjøres av ansatte med førstestillingskompetanse. Se tabell 2. Syv av åtte har førstestillingskompetanse: 87,5% 3.4 Fagmiljøet skal drive aktiv forsking, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid Gjør rede for den forskningen og det faglige og/eller kunstneriske utviklingsarbeidet fagmiljøet utfører og har utført de siste fem år Se CVer. 13

29 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon 3.5 For studier med praksis skal fagmiljøet og eksterne praksisveiledere ha hensiktsmessig erfaring fra praksisfeltet Beskriv erfaring interne og eksterne praksisveiledere har fra fagfeltet Ikke relevant da det i MRR-studiet ikke er praksis. 3.6 Utfyllende bestemmelser for akkreditering av studium eller deler av studium som inngår i en fellesgrad 3.7 Særskilte bestemmelser for institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Vedlegg til Fagmiljø tilknyttet studiet: CV for alle som inngår i studiets fagmiljø (CV-ene skal følge malen) Publikasjonslister for de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist Tabell 2: Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet Vedlegg nr. Inngår i CV 14

30 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon Tabell 1: Skjema for innhenting av ressursinformasjon ifbm søknad om etablering av nye studieprogram Informasjon om programmet/studieplanen Tall/tekst Studiets omfang (antall studiepoeng) 120 Antall studenter (årlig opptak) 40 Maksimalt studenttall på emne/klasse 40 Økonomi og administrasjon på høyere Fagområde (for beregning av finansieringskategori) grads nivå Nye emner (antall/studiepoeng) 90 Emner delt med andre programmer (antall/studiepoeng) 30 Omfang av praksis (antall studiepoeng) 0 Omfang på oppgave (antall studiepoeng) 30 Praksis? Hvor stor andel av studiet? 0 Spørsmål om finansiering Opptaksplasser gitt av KD (antall)? Opptaksplasser omdisponert fra andre studieprogram (antall)? 30* Ekstern finansiering? *se kommentar på side 5 angående studieplasser Andre ressursspørsmål ingen ingen I/A Kommentar Skriv eventuelle kommentarer her 15

31 Tabell 2: Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet Ansatte som bidrar faglig Stillings-betegnelse Ansettelsesforhold Årsverk i andre studier oppgi studium og institutt Formell pedagogisk kompetanse Undervisnings-/veiledningsområde i studiet Antall år Ekstern praksiserfaring Årstall Folkvord, Benn Professor 100% 100% HHUiS Heskestad, Førsteamanuensis 20% 20% Terje II HHUiS Kjøde, Lars Universitetslektor 100% 100% Atle HHUiS Martinussen, Dosent 100% 100% Roald HHUiS Sikveland, Postdoktor 100% 100% Marius HHUiS Anne Førsteamanuensis 100% 100% Isabelle HSH Robbestad Olsen, Trond Professor 20% 20% HHUiS Ødegaard, Professor 100% 100% Bernt Arne HHUiS Kommentar: SUM Basiskurs i universitetspedagogikk Basiskurs i universitetspedagogikk Startet Basiskurs i universitetspedagogikk Basiskurs i universitetspedagogikk Påbegynt NyTi Basiskurs i universitetspedagogikk Basiskurs i universitetspedagogikk Basiskurs i universitetspedagogikk Skatterett Regnskap Regnskap Rettslære Regnskapsteori og forskningsmetode Økonomistyring Corporate finance Verdsettelse Arbeider for Deloitte Ernst & Young, BDO Pågående Statoil Se CV Se CV Se CV 16

32 NAVN AKADEMISK TITTEL Marius Sikveland PhD STILLING Postdoktor UTDANNING (kun utdanninger over fire måneder) PhD i økonomi Universitetet i Stavanger 2012 Forskning og utviklingsarbeid de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist Du, Q., Shen, R., and Sikveland M. (2014) Peer performance and earnings management. UiS Working paper Misund, B., Osmundsen, P., and Sikveland M. (2014) Vertical Integration and valuation of international oil companies. UiS Working paper Asche, F. and Sikveland, M. (2014) The Behavior of operating earnings in Norwegian Salmon Aquaculture. Forthcoming in Aquaculture Economics and Management Mohn. K., Misund, B and Sikveland M. (2014) Exploration risk in oil and gas shareholder returns. UiS Working paper Asche, F., Misund, B and Sikveland M. (2014) Who s a major: a novel approach to peer group selection. UiS Working paper Asche, F., Oglend, A., Osmundsen, P., and Sikveland M. (2014) Cyclical gas demand and volatility transmission in European oil and gas markets Asche, F., Misund, B., & Sikveland, M. (2013). The relationship between spot and contract gas prices in Europe. Energy Economics, 38, Dahl, R. E., Oglend, A., Osmundsen, P., & Sikveland, M. (2012). Are oil and natural gas going separate ways in the United Kingdom? Cointegration tests with structural shifts. Journal of Energy Markets, 5(3), Oglend, A., & Sikveland, M. (2008). The behaviour of salmon price volatility. Marine Resource Economics, 23(4). 17

33 Øvrig relevant kompetanse/erfaring de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist 2012-pågående: Studiekoordinator for bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon samt regnskap og revisjon (inkludert erfaring fra praksisfeltet dersom relevant) 18

34 NAVN AKADEMISK TITTEL Lars Atle Kjøde Cand. Merc, Master i regnskap og revisjon, siviløkonom STILLING Universitetslektor UTDANNING (kun utdanninger over fire måneder) Forskning og utviklingsarbeid de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist Høyere Revisor Studium ved NHH. (Master i Regnskap og Revisjon/ Statsautorisert Revisor) Ph.D kurs/stipendiat Norges Handelshøyskole (Økonomisk styring) -Reg 503: Finansregnskapsforskning. -Reg 512: Issues in Management Accounting research. -Org 503: Corporate Strategy. -Org 505: IT støtte av strategisk beslutningssystemer. -Met 501: Forskningsdesign og metodevalg. -Met 504: Teori og forskningsevaluering Høyere avdeling bedøk NHH Siviløkonom HiA Nettopp påbegynt akademisk karriere. Haugnes, T. og Kjøde, L.A. (2008) IFRS i praksis - noen observasjoner fra regnskapsåret Praktisk økonomi & finans. - Årg. [27], nr. 1 Øvrig relevant kompetanse/erfaring de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist (inkludert erfaring fra praksisfeltet dersom relevant) BDO, Senior Manager Ernst & Young, Avdelingsleder - Financial Accounting Advisory Services Sensor på Master i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen BI Veileder ved masterutdanning på Universitetet i Agder Sensor ved Trondheim Økonomiske Høyskole Ernst & Young, Manager Fagavdeling Regnskap, Spesialfelt på IFRS Ernst & Young, Manager revisjon, Statoil som hovedkunde 19

35 NAVN AKADEMISK TITTEL Benn Folkvord PhD STILLING Professor UTDANNING (kun utdanninger over fire måneder) PhD Universitetet i Bergen Forskning og utviklingsarbeid de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist Bøker: Utbytte, Lovlige og ulovlige tilpasninger til skattereglene, 302 s. Gyldendal akademisk Aktuell bedriftsbeskatning, 208 s, Gyldendal akademisk, 2013 (red. sammen med Ole Gjems-Onstad) Corporate income tax subjects, kapitel i bok. ( EATLP 2013). The Burden of Proof in Tax Matters, kapitel i bok. ( EATLP 2013). Artikler ect: Tvangslønn (Tidsskrift for skatt og avgift nr. 3, 2012) Nøytral skattlegging av finansielle instrumenter, (Praktisk økonomi og finans nr. 1, 2012). Kommentar til forslag om nye regler for trekantfusjoner og trekantfisjoner (Tidsskrift for skatt og avgift nr. 2, 2010) Hvilke aksjefond innen EØS omfattes av fritaksmetoden, (Tidsskrift for skatt og avgift nr. 1, 2010) Lovlighetskravet Skatterettslige sanksjoner mot selskapsrettslige feil, (Nordisk tidsskrift for selskabsret nr ) Rabatt i arveavgift ved arv av ikke-børsnoterte aksjer mv. (Tidsskrift for skatt og avgift nr. 3, 2009, sammen med H. Olsen) Betydningen av ulemper ved ulovfestet omgåelse (Tidskrift for skatt og avgift nr 3, 2009) 20

36 Øvrig relevant kompetanse/erfaring de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist (inkludert erfaring fra praksisfeltet dersom relevant) Advokatbevilling 2002, Styrmedlem/Styreleder Spødarbakken BA Nestleder i Skatteklagenemden for utenlandsskattesaker 2008-d.d. Styreleder og dagligleder i Stiftelsen for høyere økonomisk/administrativ utdanning og forskning i Rogaland 2008-d.d. Medlem av Academic Committee i European Association of tax law professors 2010-d.d. Underviser og sensurerer på Handelshøyskolens BIs mastergradsprogram i skatterett samt mastergraden i regnskap og revisjon 2007-d.d. Delstilling som førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde 2009-d.d. Styremedlem Fakultetsrådet, senere fakultetstyret Samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Stavanger 2010 d.d. Leder og studiekoordinator ved opprettelsen av Bachelor i Rettsvitenskap ved Handelshøgskolen Universitetet i Stavanger

37 NAVN AKADEMISK TITTEL Terje Heskestad Dr. Oecon. STILLING Førsteamanuensis UTDANNING (kun utdanninger over fire måneder) Forskning og utviklingsarbeid de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist Doktorgrad (dr. oecon), NHH. Avhandlingen omfattet lønnsomhetsmåling, usikkerhet og regnskapsmessige avskrivninger. Høyere avdeling i Bedriftsøkonomisk analyse, NHH Siviløkonom Heskestad Terje Feltham-Ohlsons regnskapsbaserte verdsettelsesmodell : utvidelser og kritikk (2014). Beta. ISSN (1), s Boye, K., Heskestad, T., og Eirik Holm (2011) Kostnads- og inntektsanalyse,universitetsforlaget, 9 utgave. Øvrig relevant kompetanse/erfaring de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist Heskestad er tilknyttet Deloitte avd. Sørlandet hvor hans hovedoppgaver er relatert til rådgivning og avholdelse av kurs/seminarer. (inkludert erfaring fra praksisfeltet dersom relevant) 22

38 NAVN AKADEMISK TITTEL Anne Isabelle Robbestad PhD STILLING Førsteamanuensis UTDANNING (kun utdanninger over fire måneder) Forskning og utviklingsarbeid de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist 2011 Doktorgrad NHH (Business Economics) Translating accrual accounting into health care: the case of the 2002 norwegian health care reform 1999: Mastergrad i økonomistyring ved NHH Submitted: Robbestad og Karbøe: The Valuation of Fixed Assets in Norwegian Health Care: An Account of Change Agent Struggle, Journal of accounting and Organizational change Øvrig relevant kompetanse/erfaring de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist (inkludert erfaring fra praksisfeltet dersom relevant) til nå: Studieleder Øk/adm studier ved Høgskole Stord Haugesund (HSH) Jan.2002 til : Førsteamanuensis (mars des.2011))/høgskolelektor (jan2002-mars2011) ved HSH. Undervisning :Finansregnskap; Strategisk økonomistyring; Foretaksstrategi ved Bachelor utdanning øk-adm. Feb. 96 til des.2001: Fylkessjukehuset i Haugesund, Økonomisjef. Ansvarlig for budsjett, rapportering til fylket, rådgivning for avdelingene og oppfølging av driften. Medlem av topplederrådet og saksbehandler for saker til styret. Feb.91-Feb.96: Fylkessjukehuset i Haugesund, Første konsulent Økonomiavdeling. Budsjett / oppfølging / prognose/ saksbehandling av flere somatiske avdelinger og psykiatrisk avdeling Jul.90-Jan.91: GECO Stavanger, senior accountant (Corporate). Konsolidering av periodiske regnskapsrapporter fra GECO's tre regioner 23

39 NAVN AKADEMISK TITTEL Roald Martinussen Cand. jur. STILLING Dosent UTDANNING (kun utdanninger over fire måneder) Cand. jur. Universitetet i Oslo 1979 Forskning og utviklingsarbeid de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist Martinussen, R. (2012) Kjøpsrett 6. utg. Cappelen Damm Martinussen, R. (2010) Forbrukerkjøp. 2. utg. Cappelen Damm Øvrig relevant kompetanse/erfaring de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist (inkludert erfaring fra praksisfeltet dersom relevant) Universitetet i Stavanger (tidligere Rogaland distriktshøgskole, Høgskolesenteret i Rogaland, Høgskolen i Stavanger). Førsteamanuensis Universitetet i Stavanger. Dosent siden

40 NAVN AKADEMISK TITTEL Bernt Arne Ødegaard PhD STILLING Professor UTDANNING (kun utdanninger over fire måneder) Ph.D. of Finance, Carnegie Mellon University Høyere Avdelings Eksamen, NHH, Siviløkonom, NHH, Forskning og utviklingsarbeid de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist Bøker: Lectures on Corporate Finance. (med Peter Bossaerts). Lærebok, World Scientific Press sider. Andre utgave publiserert i november Financial Numerical Recipes (in C++). Jun Lærebok tilgjengelig på internett. 260 sider. Artikler ect: The tenuous relationship between effort and performance pay, Journal of Public Economics, 2015, 121, (Online ) (with Ola Kvaløy). The rise of individual performance pay, Journal of Economics & Management Strategy, 2012, 21(2), (with Ola Kvaløy). Multinationals, tax competition and outside options, Journal of Public Economics, 2011, 95(11/12), (with Petter Osmundsen). Tournaments with prize-setting agents, Scandinavian Journal of Economics, 2011, 113(3), (with Kristoffer W. Eriksen and Ola Kvaløy). Company Taxation and Merger Incentives in International Oligopoly: on International Policy Coordination with Strategic Trade, Journal of Industry, Competition and Trade, 2010, 10(2), (with Kjell Erik Lommerud, and Odd Rune Straume). 25

41 Øvrig relevant kompetanse/erfaring de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist (inkludert erfaring fra praksisfeltet dersom relevant) Professor, Universitet i Stavanger (UiS), fra Professor II, Finans, Norges Handelshøyskole (NHH), fra Forsker (deltid), Norges Bank, Styremedlem, Folketrygdfondet Visiting Scholar, University of Oslo, Høsten Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI, Oslo, Prosjektleder for en rekke forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd og Finansmarkedsfondet. Konsulent, Norges Banks Kapitalforvaltning, Visiting assistant professor of finance, University of British Columbia, Vancouver, Canada, Assistant professor of finance, University of Illinois, Chicago, USA,

42 NAVN AKADEMISK TITTEL Trond Olsen PhD STILLING Professor NHH Professor II HHUiS UTDANNING (kun utdanninger over fire måneder) Ph. D., Stanford University 1986 Forskning og utviklingsarbeid de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist Bøker: Artikler etc: The tenuous relationship between effort and performance pay, Journal of Public Economics, 2015, 121, (Online ) (with Ola Kvaløy). The rise of individual performance pay, Journal of Economics & Management Strategy, 2012, 21(2), (with Ola Kvaløy). Multinationals, tax competition and outside options, Journal of Public Economics, 2011, 95(11/12), (with Petter Osmundsen). Tournaments with prize-setting agents, Scandinavian Journal of Economics, 2011, 113(3), (with Kristoffer W. Eriksen and Ola Kvaløy). Company Taxation and Merger Incentives in International Oligopoly: on International Policy Coordination with Strategic Trade, Journal of Industry, Competition and Trade, 2010, 10(2), (with Kjell Erik Lommerud, and Odd Rune Straume). Øvrig relevant kompetanse/erfaring de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist (inkludert erfaring fra praksisfeltet dersom relevant) NHH, 2000-pågående, professor i bedriftsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Universitetet i Bergen , professor i økonomi. Universitetet i Bergen, førsteamanuensis

43 Del 3 Program- og emnebeskrivelser Navn på studiet Det norske navnet på studiet: Master i regnskap og revisjon Det engelske navnet på studiet: Master in Accounting and Auditing Studiepoeng Antall studiepoeng: 120 Ansvarlig fakultet og institutt Handelshøgskolen ved UiS Målgruppe Kandidater med følgende utdanning med: Bachelor i regnskap og revisjon Bachelor i økonomi og administrasjon Master i økonomi og administrasjon Master i juridiske emner Kandidater som ikke innehar en bachelor grad i regnskap og revisjon må ha forkunnskaper tilsvarende regnskap (BRE 320 Årsregnskap), revisjon (BRE 330 Revisjon) og skatterett (BRE 340 Skatterett)). Opptakskrav Se under «målgruppe». Innhold i studiet Master i regnskap og revisjon (MRR) er et toårig profesjonsstudium som gir kompetanse som statsautorisert revisor. I studiet inngår emner innen regnskap, revisjon, juss, etikk, metode og finans. Læringsutbytte En kandidat med fullført og bestått studium skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Ha avansert og ledende kompetanse i regnskap, revisjon, strategisk økonomistyring og Verdsettelse Ha inngående kunnskap til relevante deler av foretaksretten og skatte-/og avgiftsrett Kunne anvende tilegnet kunnskap på nye områder innenfor fagfeltet samt analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet Ferdigheter Forstå og kunne anvende teorier, forskning, metoder og fortolkninger innenfor fagområdene Ha den teoretiske og praktiske innsikten til å forstå, strukturere og løse avanserte bedriftsøkonomiske problemstillinger i virksomheter Kunne forstå, analysere og ta stilling til relevante etiske problemstillinger 28

44 Kunne kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor Fagområdene Kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer Kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning Kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer Generell kompetanse Ha høy kompetanse innen bedriftsøkonomi generelt og inneha evnen til å arbeide selvstendig med teoretisk og praktisk problemløsning innenfor aktuelle fagområder Inneha kompetansekravene for å bli statsautorisert revisor Kunne integrere kunnskap fra de ulike fagområdene og anvende denne på aktuelle problemstillinger og prosjekter Kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger Kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer Kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten Kunne bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser Relevans for arbeidsliv og/eller videre studier Den høye og unike fagkompetansen studentene tilegner seg gjør MRR til et attraktivt studium. Kandidater med master i regnskap og revisjon er etterspurte i arbeidsmarkedet både lokalt og nasjonalt. Kompetansen er etterspurt i alle bransjer og i alle deler av landet i revisjonsbransjen, i næringslivet for øvrig, i kommunal og i offentlig sektor. Mastergraden i regnskap og revisjon gir grunnlag til å søke på doktorgradsstudier. Oppbygging av studiet 29

45 Emne Finansregnskap og metode LUK 1 LUK 2 LUK 3 LUF 1 LUF 2 LUF 3 LUF 4 LUF 5 LUF 6 X X X X X X X X X X X X X Selskapsrett X X X X X X X X X X X X Skatt og avgift X X X X X X X X X X X X Strategisk økonomistyring X X X X X X X X X X X X X Corporate Finance X X X X X X X X X X X X Financial Statement Analysis and Security Valuation X X X X X X X X X X X X X Juss/transaksjoner X X X X X X X X X X X Finansregnskap 2 X X X X X X X X X X X X X Revisjon X X X X X X X X X X X X LUF 7 LUG 1 LUG 2 LUG 3 LUG 4 LUG 5 LUG 6 LUG 7 Masteroppgave med metodelære X X X X X X X X X X X X X X X X 30

46 Arbeids- og undervisningsformer Vilkår for å gå opp til eksamen er at studentene har fått godkjent obligatorisk innleveringer i løpet av semesteret. Dette gjelder alle emner. Disser obligatoriske arbeidskravene er basert på læringsutbyttet til de ulike emner. Innleveringene baseres på ett eller flere kunnskaps- /ferdighets- /kompetansemål. Undervisningsform er forelesninger, øvelser og diskusjon av case i plenum. I enkelte emner vil også studentene gi gruppepresentasjoner. Masteroppgaven er et selvstendig arbeid i gruppe på 2. Praksis i studiet Ingen praksis. Internasjonalisering Det vil være mulighet for utveksling til blant annet følgende læresteder: Karl-Franzens University Graz Århus Universitetet KU Leuven Lund Universitetet Ålborg Universitetet Det foreligger Erasmusavtaler med overnevnte studiesteder. Utvekslingen vil skje vårsemester første år (andre semester). Undervisningsspråk Norsk/Engelsk Kvalitetssikring og evalueringer av studiet Standard evaluering i samsvar med fakultetets retningslinjer. Tilbakemeldinger fra studentene via It s Learning etter endt undervisning i hvert emne. Nødvendige tiltak/endringer gjøres basert på tilbakemeldinger. Ansvar: Instituttleder 31

47 Finansregnskap og metode Emnet bygger videre på emner innen finansregnskap fra bachelorstudiet. Sentrale tema er konseptuelle rammeverk og internasjonale regnskapsregler. Videre gis det en innføring i regnskapsforskning og forskningsmetode. FAKTA Emnekode: MRRXXX Vekting (SP): 10 Semester undervisningsstart: Høst Antall semestre: 1 Vurderingssemester: Høst Undervisningsspråk: Norsk Engelsk navn: Financial accounting and research methodology Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Innhold Et siktemål for emnet er å gi innsikt i den "ramme" ("IASB Conceptual Framework") som er grunnlaget for IFRS-regelverket. Her drøftes blant annet definisjon, innregning og måling av sentrale regnskapsstørrelser som eiendeler, forpliktelser, egenkapital og overskudd. Drøftelsen skal gjennomføres ut ifra et kritisk og analytisk perspektiv. Rammen drøftes også med bakgrunn i norsk regnskapstradisjon/regler. Emnet gir i tillegg god innsikt i IFRS- regulering av sentrale regnskapstemaer som f.eks. regnskapsmessige behandling av virksomhetssammenslutninger; oppkjøp og fusjoner. Det gis også en fordypning i konsernregnskap, samt at det gis en gjennomgang av regnskapsmessige behandlingen av finansielle instrumenter. Emnet behandler også temaer som regnskapsmessig behandling av skatter, nedskrivninger, pensjonsforpliktelser, immaterielle eiendeler, aksjebasert avlønning, avsetninger etc. Læringsutbytte Kunnskap Studenten skal ha kunnskap om: Konseptuelle rammeverk: balanseorienterte og resultatorienterte Internasjonal regnskapsutvikling og reguleringsorganer Ulike teorier for regnskap: o Normativ regnskapsteori o Deskriptiv regnskapsteori Regnskapsforskning og forskningsmetode Internasjonale regnskapsregler og sammenligning mot GRS o Inntektsføring o Anleggskontrakter o Varelager o Eiendom, anlegg og utstyr o Virksomhetssammenslutning o Leasing o Immaterielle eiendeler o Konsern o Skattekostnad 32

48 o o o o Investeringseiendom Nedskrivning av anleggsmidler Finansielle eiendeler og forpliktelser Sikring, valuta og derivater Kontantstrømanalyse og avsløring av regnskapsmanipulasjon Ferdigheter Studenten skal kunne: Anvende regler knyttet til ovenstående kunnskapsmål Generell kompetanse Studenten Kan reflektere rundt forskning og vitenskapelig metode innen regnskapsfaget Kan se emnet i en større regnskapsfaglig sammenheng Kan planlegge og gjennomføre regnskapsfaglige vurderings- og analyseoppdrag alene eller som deltaker i gruppe Kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor overnevnte kunnskaps- og ferdighetsområder Kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner Kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget Kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv Forkunnskapskrav Generelle krav til opptak på programmet. Eksamen/vurdering Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel Skriftlig eksamen 1/1 6 timer A - F Godkjent kalkulator. Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer. Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering Obligatoriske innleveringer i løpet av semesteret. Fagperson(er) Emneansvarlig: Lars Atle Kjøde Faglærer(e): Terje Heskestad, Lars Atle Kjøde Arbeidsformer Forelesninger og diskusjon av case i plenum. Innleveringsoppgaver 33

49 Åpent for Økonomisk-administrative fag masterstudium Regnskap og revisjon masterstudium Ikke åpent for privatister Overlapp: Ingen overlapp med emner på UiS Emneevaluering Standard evaluering i samsvar med fakultetets retningslinjer. Litteratur Kvifte et al. (2014). IFRS i Norge Bransje og temaartikler. 7.utgave EY. Gjesdal, F., E. Kvaal og S.S. Kvifte (2006). Internasjonale regnskapsstandarder. Festskrift til Atle Johnsen, Cappelen Akademiske Forlag. Kvifte, S. S. og A. Johnsen. Konseptuelle rammeverk for regnskap. DnR forlaget Alfredson, K., Leo, K., Picker, R., Pacter, P., Radford, J., & Wise, V. (2012). Applying international accounting standards. 3rd. ed. John Wiley & Sons. Kompendium med utvalgte artikler Støttelitteratur: Internasjonale regnskapsstandarder (IAS og IFRS) Regnskapsloven (1998) (se lovdata) Tofteland Andre, Kvifte Steinar Sars, Bernhoft Anne-Cathrine (2011). Finansregnskap - God regnskapsskikk og IFRS. 2. utg. Fagbokforlaget Myrbakken, Elisabeth og Signe Haakanes. (2011). IFRS på norsk: forskrift om internasjonale regnskapsstandarder. 4. utg. Den norske revisorforening 34

50 Selskapsrett Emnet gir oversikt over sentrale selskapsrettslige spørsmål med hovedfokus på transaksjoner. FAKTA Emnekode: MØA230 Vekting (SP): 10 Semester undervisningsstart: Høst Antall semestre: 1 Vurderingssemester: Høst Undervisningsspråk: Norsk Engelsk navn: Corporate law Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Innhold Emnet gir oversikt over selskapslovgivningens formål og organisatoriske krav til de ulike selskapsformer og selskapsmedlemmenes rettsstilling. Kurset har et transaksjonsfokus. Det gis en grundig innføring i problemstillinger knyttet til egenkapitaltransaksjoner, herunder: Fusjon Fisjon Utbytte Konsernbidrag Erverv og overdragelse av egne aksjer Stiftelse og kapitalforhøyelse Oppløsning og kapitalnedsettelse Omdanning Læringsutbytte Kunnskap: Studentene skal ha oversikt over problemstillinger knyttet til valg av selskapsform, grunnprinsippene i selskapsretten og hvordan selskap styres. Studentene skal ha oversikt over samspillet mellom skatte- regnskaps- og selskapsretten. Studentene skal ha grundig innsikt i reglene om transaksjoner og konsekvenser ved valg av transaksjonsform. Ferdigheter Kunne anvende de grunnleggende prinsippene, herunder hensynet til å beskytte kreditorer og mindretallsaksjonærer, i selskapsretten for å løse enhver selskapsrettslig problemstilling. Generell kompetanse Ha grunnleggende forståelser for reglene om styring og omorganisering av selskap. 35

51 Forkunnskapskrav Ingen. Eksamen/vurdering Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel Skriftlig eksamen 1/1 4 timer A F Ikke-programmerbar kalkulator. Lovsamling. Utskrift av lovtekst og forskrift fra lovdata. Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering Obligatorisk innlevering i løpet av semesteret. Fagperson(er) Emneansvarlig: Benn Folkvord Faglærer(e): Roald Martiniussen, Benn Folkvord Arbeidsformer Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang av gruppeoppgaver. Åpent for Økonomisk-administrative fag masterstudium Regnskap og revisjon masterstudium Ikke åpent for privatister Overlapp: Ingen overlapp med emner på UiS Emneevaluering Standard evaluering i samsvar med fakultetets retningslinjer. Litteratur Geir Woxholth (2014). Selskapsrett. Gyldendal akademisk, 5. utgave. Britt Torunn Hove m.fl. (2015) Egenkapitaltransaksjoner. 6. utgave. Fagbokforlaget Støttelitteratur Andenæs, Mads Henry (2006). Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 2. utg. Lobo Media Den norske Revisorforening (2002). Utbytte, Den norske Revisorforeningen 36

52 Skatt og avgift Sentrale emner i det regulatoriske regelverket innenfor skatt- og avgifts rett. Emnet skal sette studentene i stand til å utvikle selvstendige, rettslige resonnement og vise ulike rettskilders relevans og vekt på praktiske og kompliserte problemstillinger. Emnet bygger videre på introduksjonsemnet i skatterett på bachelornivå. FAKTA Emnekode: MRRXXX Vekting (SP): 10 Semester undervisningsstart: Høst Antall semestre: 1 Vurderingssemester: Høst Undervisningsspråk: Norsk Engelsk navn: Taxation Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Innhold Et siktemål for emnet er å gi innsikt i avanserte og komplekse problemstillinger knyttet til skatt og avgift som revisorer blir stilt overfor. Studentene skal utvikle selvstendige, rettslige resonnement og vise ulike rettskilders relevans og vekt. Læringsutbytte Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om: Oversikt og forståelse om reglene for skattlegging av virksomhet og eiere av virksomhet, herunder selskap og selskapseiere Utsatt-skatt-modellen, og grunnleggende forståelse for midlertidige forskjeller og forholdet mellom regnskaps og skatterettslige regler Reglene for skattemessige avskrivninger Reglene for direkte fradrag Oversikt over grunnleggende internasjonal skatterett og skatteavtaler Lov og ulovfestet omgåelse av regelverket De sentrale sidene av Norsk merverdiavgifts rett Petroleumsbeskatning Ferdigheter Studenten skal kunne: 37 Selvstendig kunne anvende regler knyttet til kompliserte skatte- og avgiftsmessige problemstillinger Sette de enkelte reglene i skatte- og avgifts retten inn i en større sammenheng, og kritisk vurdere reglenes hensiktsmessighet Generell kompetanse Studenten Kan se emnet i en større jusfaglig sammenheng Kan planlegge og gjennomføre skatterettslige vurderings- og analyseoppdrag alene eller som deltaker i gruppe

53 Kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor overnevnte kunnskaps- og ferdighetsområder Kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner Kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor fagområdet Kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv Forkunnskapskrav Ingen. Eksamen/vurdering Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel Skriftlig eksamen 1/1 6 timer A - F Godkjent kalkulator. Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer. Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering Obligatorisk innleveringer i løpet av semesteret. Fagperson(er) Emneansvarlig: Benn Folkvord Faglærer(e): Benn Folkvord, Roald Martiniussen Arbeidsformer Forelesninger og diskusjon av case i plenum. Innleveringsoppgaver Åpent for Økonomisk-administrative fag masterstudium Regnskap og revisjon masterstudium Ikke åpent for privatister Overlapp: Ingen overlapp med emner på UiS Emneevaluering Standard evaluering i samsvar med fakultetets retningslinjer. Litteratur Ole Gjems-Onstad og Tor Kildal (20113) Lærebok i merverdiavgift. 4. utgave. Gyldendal akademisk Ole Gjems-Onstad, (2015). Norsk bedriftsskatterett. 9. utg. Gyldendal akademisk 38

54 Strategisk økonomistyring Emnet gir studentene en innføring i strategisk økonomistyring og setter studentene i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomisk styring for strategisk formål FAKTA Emnekode: MØA245 Vekting (SP): 10 Semester undervisningsstart: Vår Antall semestre: 1 Vurderingssemester: Vår Undervisningsspråk: Norsk Engelsk navn: Strategic management accounting Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Innhold Temaet bygger på studentenes kunnskap fra tradisjonelle emner i finansregnskap, økonomisk styring og analyse. Emnet omfatter temaet strategisk økonomistyring og skal sette studentene i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomisk styring i et strategisk perspektiv. Det legges også vekt på at deltakerne skal kunne forstå hvilke prinsipper som ligger til grunn for utarbeidelsen av finansregnskap og budsjett, slik at man kan identifisere «røde» flagg og indikasjoner på lønnsomhetsproblemer. Emnet introduserer viktige idéer, begreper og verktøy for strategisk økonomistyring og kontroll som ABC, strategisk kostnadsstyring, analyse av kundelønnsomheten, målkostnadskalkulering, budsjettering og beyond budgeting, ansvarliggjøring av resultatenheter (responsibility accounting), resultatmåling, balansert målstyring og incentivsystemer. Læringsutbytte Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om: Hva som menes med strategisk økonomistyring Beslutningsrelevante kostnader Problemer med tradisjonell økonomistyring Strategiske lønnsomhetsanalyser Oppfølgning og prestasjonsmåling Ferdigheter Studenten skal kunne: Utarbeide beslutningsrelevant informasjon Utføre ulike typer strategiske lønnsomhetsanalyser Implementere flerdimensjonal prestasjonsmåling Formidle sentral fagstoff gjennom relevante uttrykksformer Være en aktiv bidragsyter i store og mellomstore virksomheter Større opp under nytenkning og i innovasjonsprosesser Generell kompetanse Studenten 39

55 Kan se emnet i en større regnskapsfaglig sammenheng Kan planlegge og gjennomføre regnskapsfaglige vurderings- og analyseoppdrag alene eller som deltaker i gruppe Kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor overnevnte kunnskaps- og ferdighetsområder Kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner Kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget Kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv Forkunnskapskrav Ingen. Eksamen/vurdering Gruppeoppgave/presentasjon Skriftlig eksamen Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel 40%/60% 6 timer A - F Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering Obligatoriske innleveringer i løpet av semesteret. Fagperson(er) Anne Isabell Robbestad/Terje Heskestad Arbeidsformer Forelesninger og diskusjon av case i plenum. Innleveringsoppgaver Åpent for Økonomisk-administrative fag masterstudium Regnskap og revisjon - masterstudium Ikke åpent for privatister Overlapp: Ingen overlapp med emner på UiS Godkjent kalkulator. Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer. Emneevaluering Standard evaluering i samsvar med fakultetets retningslinjer. Litteratur Kaplan, R. S., & Atkinson, A. A. (2015). Advanced management accounting. PHI Learning. Artikkelsamling 40

56 Corporate Finance The course covers theory and some empirical evidence in corporate finance, with a focus on analyzing possibilities and limitations for firms to cover their financing needs. FAKTA Emnekode: MØA310 Vekting (SP): 10 Semester undervisningsstart: Vår Antall semestre: 1 Vurderingssemester: Vår Undervisningsspråk: Engelsk Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Contents The course first analyses reasons for credit rationing, and then factors that affect firms' borrowing capacity, such as diversification possibilities and collateralization. In this setting optimal capital structure is also analyzed. The course further analyzes financing under asymmetric information, corporate governance, the importance of control rights and the market for corporate control. Learning outcome Knowledge: Upon completion of the course the student shall be able to explain and understand important concepts and models in corporate finance. Skills: Upon completion of the course the student shall be able to apply the theory to analyze and understand firms' decisions regarding financing. Competence: Upon completion of the course the student shall have a deeper understanding of challenges and solutions regarding financing of corporations. Forkunnskapskrav Ingen. Eksamen/vurdering Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel Skriftlig eksamen 1/1 4 timer A - F Ikke-programmerbar kalkulator som deles ut under eksamen Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering Ingen. Fagperson(er) Emneansvarlig: 41

57 Trond Olsen Methods of work Teaching will mostly take place in the form of lectures, where the central parts of the course will be discussed. In addition some time will be used to discuss exercises. Open to Business Administration Master of Sciense Accounting and Auditing - Master Course assessment Student evaluations of the course will be conducted in accordance with the evaluation system of the School of social sciences. Literature Tirole, J. (2010). The theory of corporate finance. Princeton University Press. 42

58 Financial Statement Analysis and Security Valuation This course is an introductory course in financial statements and valuation at masters level. It covers basi techniques of fundamental analysis, such as how financial statements are used in valuation, cash accounting, accrual accounting, forecasting, quality, risk and return. FAKTA Emnekode: MØA220 Vekting (SP): 10 Semester undervisningsstart: Vår Antall semestre: 1 Vurderingssemester: Vår Undervisningsspråk: Norsk/engelsk Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Contents This course is an introductory course in financial statements and valuation at master's level. It covers basic techniques of fundamental analysis. The course covers the following topics: 1.How financial statements are used in valuation 2.Cash accounting and accrual accounting 3.Accrual accounting and valuation 4.The analysis of financial statements 5.Forecasting and valuation analysis 6.Analysis of the quality of financial statements 7.The analysis of risk and return Læringsutbytte KNOWLEDGE The candiate will have the necessary background to understand corporate financial accounting statements SKILL The candidate will be able to carry out the typical calculations in finance and accounting. COMPETENCE 43

59 The candidate will have an understanding of financial statements and an overview of the project valuation. Forkunnskapskrav Ingen Eksamen/vurdering Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel Gruppeoppgave/presentasjon Skriftlig eksamen 40%/60% 6 timer A - F Godkjent kalkulator. Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering Obligatoriske innleveringer i løpet av semesteret. Fagperson(er) Emneansvarlig: Bernt Arne Ødegaard Arbeidsformer Forelesninger og diskusjon av case i plenum. Innleveringsoppgaver Åpent for Økonomisk-administrative fag masterstudium Regnskap og revisjon masterstudium Ikke åpent for privatister Overlapp: Ingen overlapp med emner på UiS Emneevaluering Standard evaluering i samsvar med fakultetets retningslinjer. Litteratur Penman, S. H., & Penman, S. H. (2007). Financial statement analysis and security valuation. New York: McGraw-Hill. 44

60 Juss/Transaksjoner Sentrale emner i det regulatoriske regelverket innenfor transaksjoner og juss gjennomgås. FAKTA Emnekode: MRRXXX Vekting (SP): 10 Semester undervisningsstart: Høst Antall semestre: 1 Vurderingssemester: Høst Undervisningsspråk: Norsk Engelsk navn: Law/transactions Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Innhold Siktemål for emnet er å gi innsikt i transaksjoner og de rettslige og regnskapsmessige problemstillinger som oppstår i forbindelse med transaksjoner. Læringsutbytte Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om: Regnskap- selskaps- og skattemessige regler for følgende transaksjonstyper: o Utbytte og konsernbidrag o Salg av aksjer, herunder egne aksjer o Fusjon og fisjon o Stiftelse og kapitalforhøyelse o Kapitalnedsettelse og likvidasjon Ferdigheter Studenten skal kunne: Anvende regler om de ulike transaksjonsformene, herunder ha grundig kjennskap til kapitalisering av selskap Se selskaps- skatte- og regnskapsrettslige regler i sammenheng Planlegge og gjennomføre transaksjoner Løpende vurdere omorganiseringsbehov Generell kompetanse Studenten Kan reflektere rundt forskning og vitenskapelig metode innen jusfaget Kan se emnet i en større jusfaglig sammenheng Kan planlegge og gjennomføre jusfaglige oppdrag alene eller som deltaker i gruppe Kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor overnevnte kunnskaps- og ferdighetsområder Kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner Kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget Kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv 45

61 Forkunnskapskrav Ingen. Eksamen/vurdering Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel Skriftlig eksamen 1/1 6 timer A - F Godkjent kalkulator. Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer. Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering Obligatorisk innleveringer i løpet av semesteret. Fagperson(er) Emneansvarlig: Benn Folkvord Faglærere: Benn Folkvord, Roald Martiniussen Arbeidsformer Forelesninger og diskusjon av case i plenum. Innleveringsoppgaver Åpent for Økonomisk-administrative fag masterstudium Regnskap og revisjon masterstudium Ikke åpent for privatister Overlapp: Ingen overlapp med emner på UiS Emneevaluering Standard evaluering i samsvar med fakultetets retningslinjer. Litteratur Britt Torunn Hove m.fl. (2015) Egenkapitaltransaksjoner. 6. utgave. Fagbokforlaget Benn Folkvord (2013). Utbytte: Lovlige og ulovlige tilpasninger. 1. utgave Gyldendal Ole Gjems-Onstad (2015) Norsk bedriftsskatterett. 9. utgave Gyldendal. Kapittel 17,18, 19, 20,21, 22,23,30 og

62 Finansregnskap 2 Emnet er et videregående emne i internasjonale regnskapsregler og skal sette studentene i stand til å utvikle selvstendige resonnement, og anvende disse på avanserte problemstillinger. FAKTA Emnekode: MRRXXX Vekting (SP): 10 Semester undervisningsstart: Høst Antall semestre: 1 Vurderingssemester: Høst Undervisningsspråk: Norsk Engelsk navn: Financial accounting 2 Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Innhold Emnet omhandler i sin helhet videregående tema innenfor finansregnskap som konsernregnskap og virksomhetssammenslutninger. Emnet tar utgangspunkt i internasjonale regnskapsregler og tar avslutningsvis et bransjerettet fokus. IFRS standardene er forsøkt utledet av et konseptuelt rammeverk og GRS er basert på grunnleggende regnskapsprinsipper. IFRS er regulert i regnskapsstandarder og GRS er regulert i lov og regnskapsstandarder. Ingen av regelverkene er uttømmende. Studentene gis først en fordypning i regnskapsteori. Prinsipiell og kritisk analyse av regelverk som IFRS og GRS er viktig for å forstå regelverkene. Deretter gis det en grundig fordypning innen IFRS, og spesielt innenfor regnskapsstandarder av spesiell betydning for olje & energi og finans. Læringsutbytte Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om: IFRS generelt Formålet med finansregnskapet Ha solid forståelse for regnskapskonsepter og prinsipper Kunne anvende konsepter og prinsipper for innregning, periodisering, måling, presentasjon og noter på praktiske regnskapsproblemstillinger Sentrale standarder relevante for offshorenæringen og for finansnæringen o Olje og gass: IFRS 6, IAS 16, IFRS 8 og IFRS 11 o Finans: IAS 39 Ferdigheter Studenten skal kunne: Analysere komplekse regnskapsspørsmål og foreta egne resonnementer Utarbeide et regnskap for virksomhetskjøp og sammenslåinger Anvende sentrale standarder relevant for olje- og gassindustrien samt innenfor finansindustrien Generell kompetanse Studenten 47 Kan se emnet i en større regnskapsfaglig sammenheng

63 Kan planlegge og gjennomføre regnskapsfaglige vurderings- og analyseoppdrag alene eller som deltaker i gruppe Kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor overnevnte kunnskaps- og ferdighetsområder Kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner Kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget Kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv Forkunnskapskrav MRRXXX Finansregnskap og metode. Eksamen/vurdering Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel Gruppe presentasjon og Skriftlig eksamen 40%/60% 6 timer A - F Godkjent kalkulator. Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer. Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering Obligatorisk innleveringer i løpet av semesteret. Fagperson(er) Emneansvarlig: Lars Atle Kjøde Faglærer(e): Lars Atle Kjøde, Marius Sikveland Arbeidsformer Forelesninger og diskusjon av case i plenum. Innleveringsoppgaver Åpent for Regnskap og revisjon masterstudium Ikke åpent for privatister Overlapp: Ingen overlapp med emner på UiS Emneevaluering Standard evaluering i samsvar med fakultetets retningslinjer. Litteratur Kvifte, S. S. og A. Johnsen. (2008). Konseptuelle rammeverk for regnskap. DnR forlaget. 48

64 Alfredson, Keith et al. (2012). Applying international financial reporting standards. 3rd ed. John Wiley Kvifte et. al. IFRS i Norge: Bransje- og temaartikler. 7.utgave. EY. Gjesdal, F., E. Kvaal og S.S. Kvifte (2006). Internasjonale regnskapsstandarder. Festskrift til Atle Johnsen, Cappelen Akademiske Forlag. Deegan, C. and Unerman J. (2011) Financial Accounting Theory. 2 nd European ed McGrawHill Brady et al. (2011) Petroleum Accounting Principles, procedures & issues. PWC Artikkelsamling: Christensen, J Conceptual frameworks of accounting from an informational perspective. Accounting and Business Research. Vol 40 (3) Kothari, S Capital Markets Research in Accounting, Journal of Accounting & Economics 31, Støttelitteratur: Internasjonale regnskapsstandarder (IAS og IFRS) Regnskapsloven (1998) (se lovdata) Tofteland Andre, Kvifte Steinar Sars, Bernhoft Anne-Cathrine (2011). Finansregnskap - God regnskapsskikk og IFRS. 2. utg. Fagbokforlaget Myrbakken, Elisabeth og Signe Haakanes. (2011). IFRS på norsk: forskrift om internasjonale regnskapsstandarder. 4. utg. Den norske revisorforening 49

65 Revisjon Sentrale og komplekse tema innenfor revisjon belyses, og skal sette studentene i stand til å kunne bli statsautoriserte revisorer. FAKTA Emnekode: MRRXXX Vekting (SP): 10 Semester undervisningsstart: Høst Antall semestre: 1 Vurderingssemester: Høst Undervisningsspråk: Norsk Engelsk navn: Auditing Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Innhold Siktemålet med emnet er å gi en videreføring i revisjonsteori. Emnet bygger direkte på revisjonsemnet fra bachelor i regnskap og revisjon, og viderefører studentenes kunnskap innenfor komplekse problemstillinger i revisjon. Emnet dekker revisors profesjonsoppgaver, revisoretikk og regulering, og i tillegg legges det vekt på hvordan profesjonelt revisorskjønn utøves innenfor rammen av reguleringene Læringsutbytte Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om: De grunnleggende revisjonskonsepter Revisors rolle i kapitalmarkeder og som allmennhetens tillitsperson 50 Være fortrolig med innholdet i og forstå kravene til revisor i revisorloven Besitte den nødvendige innsikten ut fra krav i lovgivningen og etiske profesjonsregler, inkludert uavhengighetsregler, for å kunne finne gode løsninger på etisk vanskelige problemstillinger for revisor Forstå kravene i utfordrende revisjonsstandarder og hvordan revisor håndterer krevende revisjonsproblemstillinger Ha god kunnskap om kravene til og innholdet i revisors kommunikasjon og rapportering, inkludert i avslutningen av revisjonen og i revisjonsberetningen Forstå rammene for attestasjonsoppdrag og ha kunnskap om attestasjonsstandarder og attestasjonsoppdrag revisor utfører Våre fortrolig med bakgrunnen for og innholdet i revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Forstå reglene om revisors erstatningsansvar og innholdet i saker der revisor er domfelt Ferdigheter Studenten skal kunne: Foreta vurderinger av risikoer for vesentlig feilinformasjon, inkludert mislighetsrisiko; og vesentlighetsvurderinger i en revisjon Planlegge en revisjon og utforme relevante revisjonstester Anvende revisjonskonsepter på inntekts-, innkjøps- og varelagerområdet. Anvende konsepter på revisjon av estimater, konsern.

66 Planlegge og gjennomføre vurderings- og analyseoppdrag alene eller som deltaker i gruppe Vite om revisors erstatningsansvar og plikter Generell kompetanse Studenten Kan reflektere rundt forskning og vitenskapelig metode innen revisjonsfaget Kan se emnet i en større revisjonsfaglig sammenheng Kan planlegge og gjennomføre revisjonsfaglige vurderings- og analyseoppdrag alene eller som deltaker i gruppe Kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor overnevnte kunnskaps- og ferdighetsområder Kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner Kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget Kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv Forkunnskapskrav Ingen. Eksamen/vurdering Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel Skriftlig eksamen 1/1 6 timer A - F Godkjent kalkulator. Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer. Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering Obligatorisk innleveringer i løpet av semesteret. Fagperson(er) Emneansvarlig: Lars Atle Kjøde Arbeidsformer Forelesninger, øvelser og innleveringer Åpent for Regnskap og revisjon - masterstudium Ikke åpent for privatister Overlapp: Ingen overlapp med emner på UiS Emneevaluering Standard evaluering i samsvar med fakultetets retningslinjer. Litteratur 51

67 Eilifsen, Aa. W. F. Messier Jr., S. M. Glover og D. F. Prawitt. (2014). Auditing & Assurance Services. Third International Edition, McGraw-Hill. Ahrens et al. (2014) Auditing and assurance services 15.ed. Pearson Cordt-Hansen, H., H. A. Siebke og E. Knudsen. (2010). Revisorloven med kommentarer. Den norske Revisorforening. ISA-er og andre oppdragsstandarder (ISRE-er, ISAE-er, ISRS-er), samt ISQC 1. Artikkel samling 52

68 Masteroppgave med metodelære Masteroppgaven er et nøye utformet vitenskapelig dokument som presenterer en problemstilling og argumenter som er dokumentert basert på primære og / eller sekundære kilder. Oppgaven skal ha en betydelig forskningskomponent, og må være skrevet med hjelp av en faglig veileder. Oppgaven gir studenten en mulighet til å demonstrere kompetanse innen regnskap, revisjon, juss, eller finans. Som forberedelse til masteroppgaven skal studentene delta på seminar om vitenskapsfilosofi, forskningsprosessen, formulering av problemstillinger, forskningsdesign, forskningsetiske problemstillinger, datainnsamling, juridisk metode, kvalitativ og kvantitativ dataanalyse, litteratursøk og skriveråd for masteroppgaven. FAKTA Emnekode: MRRMASXXX Vekting (SP): 30 Semester undervisningsstart: Vår Antall semestre: 1 Vurderingssemester: Vår Undervisningsspråk: Norsk Engelsk navn: Master thesis with methodology Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Innhold Formålet med masteroppgaven er at studentene skal utføre et selvstendig arbeid. Studentene skal velge emne(r) og definere problemstilling(er) og arbeidet skal vise tilknytning til forskning og bruk av metode. Læringsutbytte Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om: Hvordan definere og presentere en problemstilling Hvordan utvikle en teori Teorier og metoder som kan brukes til å løse valgt problemstilling Ferdigheter Studenten skal kunne: Søke fram relevante kilder for teorier og data som kan løse den valgte problemstillingen Gjennomgå eksisterende teorier og empiriske bevis Organisere, oppsummere og analysere data Skrive tydelig om den valgte problemstillingen Generell kompetanse Studenten kan Planlegge og gjennomføre et stort prosjekt under veiledning og i samsvar med gjeldende normer for forskningsetikk Anvende kunnskap og ferdigheter innen valgt fagområde 53

69 Forkunnskapskrav Fullført 60 studiepoeng fra Masterprogrammet i regnskap og revisjon. Eksamen/vurdering Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel En godkjent oppgave 1/1 1 semester A - F Alle. Fagperson/Emneansvarlig Marius Sikveland Arbeidsformer Selvstendig arbeid i gruppe på 2 studenter. Studenter som ønsker å skrive oppgaven alene, må søke om dette. Åpent for Regnskap og revisjon masterstudium Ikke åpent for privatister Overlapp: Ingen overlapp med emner på UiS Litteratur Boe, Erik. (2012). Grunnleggende juridisk metode: en introduksjon til rett og rettstenking. 3. utg. Universitetsforlaget Ghauri, Pervez N., Kjell Grønhaug. (2010). Research methods in business studies. 4th ed. Financial Times Prentice Hall Neuman, W.L. (2011). Social Research Methods (7th ed.). Boston: Pearson. Artikkelhefte Selvvalgt i samarbeid med veileder. 54

70

71

72

73

74

75

76

77

78 Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 33/15 Bachelor i utøvande musikk - akkreditering Saksnr: 15/ Saksansvarleg: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarleg: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Dokument i saka Oversendingsbrev frå Det humanistiske fakultetet, Søknad om omstrukturering av bachelor i utøvende musikk Studieplan med emnebeskrivelsar IS-IMD 11/15 Overgang til en 4-årig bachelor i musikk Utredning 4-årig grunnlag (fra IS-IMD) Utredningstillatelse, Erasmus+ samarbeidsavtaler IMD Pr august 2015 Handlingsplan med visjoner og strategiske føringer IMD Kva saka gjeld Det humanistiske fakultetet har søkt om omstrukturering av bachelorprogram i utøvande musikk (180 sp) og bachelorprogram i utøvande musikk med integrert PPU (240 sp), til fireårig bachelor i utøvande musikk med veival. Namnet på programmet er uendra. Utdanningsutvalet skal ta stilling til akkreditering av det omsøkte fireårige programmet, og om utvalet vil tilrå styret å etablera det fireårige studiet og leggja ned det eksisterande treårige studiet. Bakgrunn Bachelorprogram for utøvande musikk (klassisk og jazz) vart etablert i Frå hausten 2010 vart dei to programma slegne saman til eitt (UU 48/10) og utlyst frå hausten Studentar ved dette programmet kunne fram til 2013 velja å integrera 60 studiepoeng PPU med å forlenga studietida med eitt år. Instituttleiinga vedtok då å gjera ei utgreiing om muligheten for å oppretta eit fireårig bachelorprogram i utøvande musikk. Utgreiingsløyve for ein fireårig bachelor i utøvande musikk vart gjeve av rektor på fullmakt 25. april 2014 med fylgjande tillegg i vedtaket: «I den videre utredningen må det legges vekt på å synliggjøre hvordan de planlagte tiltakene vil støtte opp om strategiplanene og universitetets studieportefølje, hvordan de vil ivareta samfunnsoppdraget og dekke et behov blant studenter og i arbeidsmarkedet samt hvordan tiltakene skal finansieres.» Handsaming i institutt og fakultet Instituttet sette ned ei arbeidsgruppe som greia ut studiet og konkluderte med at det vert lagt om frå treårig til fireårig bachelor i utøvande musikk. Instituttstyret for IMD handsama omleggjinga i møte 5. mai 2015 og gjorde fylgjande vedtak i sak 11/15: 1) IS-IMD slutter seg til prinsippene i foreliggende studieplan 2) IS-IMD gir instituttleder fullmakt til å foreta korreksjoner i henhold til innspill på møtet 3) IS-IMD anbefaler at ny studieplan for 4-årig Bachelor i utøvende musikk videresendes fakultetet for formell godkjenning i henhold til UiS sine retningslinjer, for oppstart høsten 2016 Kvalitetsutvalet ved Det humanistiske fakultetet godkjende søknaden 2. juni 2015 med fylgjande vedtak i sak 19/15: Kvalitetsutvalget fastsetter programplanen med de endringer som kom frem under møtet og gir sin anbefaling til dekan om å godkjenne denne. 1

79 Om søknaden og studiet Søknaden er sett opp i samsvar med Mal og veiledning for akkreditering og etablering av studier ved Universitetet i Stavanger, og gir oversyn over korleis det nye studiet er planlagt frå instituttet si side. Det fylgjer med utgreiing og sak frå styret ved IMD som gir utfyllande informasjon. Hovudsaka i søknaden er at fakultetet ynskjer å leggja om det treårige bachelorprogrammet i utøvande musikk (180 sp) og det same programmet som har ei integrert årseining i PPU til eit fireårig bachelorprogram (240 sp) med veival. Det nye studiet vil ha tre studieretningar som allereide vert tilbodne i det eksisterande programmet: direksjon, jazz og klassisk. I kvar av studieretningane vil studentane i tillegg gjera tre faglege veival, kvart på 60 studiepoeng: vidareutdanning i utøvande musikk, praktisk-pedagogisk utdanning i musikk/dans og musikkproduksjon og opptaksteknikk. Det vil ikkje verta gjort endringar i desse årsstudia, men pga at desse årsstudia vert valretningar i det fireårige programmet, vert det overordna læringsutbytet på programnivå endra. Ei tilføring av eit emne i entreprenørskap fører også til eit tillegg i læringsutbytet. Det nye programmet har to avdelingar; 1. avdeling omfattar dei to fyrste studieåra og 2. avdeling dei to siste. 1. avdeling er sett saman av obligatoriske emne, veivala er lagt til andre avdeling. Dette er ei inndeling som finst ved tilsvarande studier ved andre institusjonar i Norge også, og gjer det mogeleg for studentar å byta mellom utdanningsinstitusjonar etter to år. Grunnen til at fakultetet ynskjer å endra studiet til eit fireårig program, er i fylgje søknaden at den nasjonale hovudnormen for bachelorgrad i utøvande musikk er fireårig. M.a. har fylgjande institusjonar fireårig bachelor i utøvande musikk: Norges musikkhøgskole, Griegakademiet (Institutt for musikk UiB), Musikkonservatoriet ved Universitetet i Tromsø, Institutt for musikk ved NTNU og Barratt-Dues Musikkinstitutt. Musikkstudia står i ein sterk europeisk tradisjon, der hovudnormen også er fireårige utdanningar på bachelornivå. Det vert elles vist til pkt 2.2 i utgreiinga frå instituttet, lagt ved denne saka. Vidare vert det vist til kunstutdanningane sin eigenart, der mogning og utvikling av dugleik er viktig for å førebu studentane til eit yrkesaktivt liv som utøvande musikarar. Ei fireårig utdanning vil styrkja ei slik utvikling hjå studentane. I fylgje undersøkjingar er dette også ei endring som studentar ynskjer. Omleggjinga vil også i fylgje søknaden gjera studiet meir oversiktleg, forenkla det faglege emneansvaret og gjera timeplanleggjing og registrering i FS enklare og medverka til betre kvalitetssikring. Omleggjinga vil såleis i fylgje søknaden føra til betre ressursutnytting i administrasjonen av studiet. Sjette semester er sett av til internasjonal studentutveksling eller eigendefinert prosjekt. Vedlagt saka er eit oversyn over dei institusjonane der instituttet har aktivitet inneverande studieår. Instituttet er knytt til fleire nettverk. I fylgje instiuttet er det lett å oppretta avtalar innføre desse nettverka etter behov. Fylgjande nettverk er IMD si referanseramme og fagmiljø: RUM (Rådet for utøvende musikkutdanning i Norge/UH-råd): alle de norske utøvende musikkutdanningsinstitusjonene NFM (Nasjonalt fagråd for musikk/ UH-råd): alle norske institusjoner som tilbyr minimum 60 sp i musikk (generelt) NaFaD (Nasjonalt fagråd for dans/ UH-råd) NRPKU (Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid/ UH-råd) CEMPE (Senter for fremragende utdanning i musikkutøving v/nmh) Dette er et av NOKUTs SFUsenter: ANMA (Nordisk konservatorieråd) AEC (Europeisk konservatorieråd) ELIA / dans (European League of Institutes of the Arts) SPARS (Society of prefessional Audio Recording Services) AES (Audio Engineering Society) 2

80 Vidare tilfører instituttet: «ANMA og AEC innbefatter samarbeidsnettverk av institusjoner i hele Europa, og samarbeidsavtaler opprettes konkret når det er aktivitet mellom oss og en av disse institusjonene. Det er disse samlingene som også gir vårt faglige grunnlag og rammeverk for utøvende utdanninger, det er presisert mer i vår søknad. AES som handler om Musikkproduksjon/-teknikk representerer et viktig nettverk for oss.» Det er lagt inn to emne på 5 studiepoeng kvar som er kalla «Refleksjon og entreprenørskap». Desse vil i fylgje søknaden dekkja kravet i UiS si bachelorforskrift om at alle bachelorprogram ved universitetet skal ha klart definerte og avgrensa element i vitskapsteori, entreprenørskap/innovasjon og etikk ( 3). Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler, av 16. desember 2005, gir Universitetet i Stavanger rett til å tildela graden bachelor med normert studietid tre år. Skal universitetet kunna tilby det omsøkte fireårige bachelorstudiet, må forskrifta endrast. Det kan i fylgje Kunnskapsdepartementet gjerast raskt (epost frå KD ). Ein søknad om forskriftsendring føreset akkreditering av det nye studiet. Fakultetet har ikkje søkt om nedleggjing av det treårige studiet, men under føresetnad av at det fireårige programmet vert akkreditert, kan Utdanningsutvalet tilrå styret å leggja ned det eksisterande treårige programmet. Dei eittårige vidareutdanningane vert vidareførde. Det vert vist til søknaden med program- og emnebeskrivelse og saksframlegg 11/15 til styret ved IMD. Utdanningsdirektøren si vurdering Det er eit eksisterande program som fakultetet ynskjer å endra. Formelt har fakultetet sendt ei orientering om omstrukturering av bachelorprogram i utøvande musikk ved IMD. Saka er frå instituttet si side sett opp som ein søknad om omstrukturering av eksisterande studium, i samsvar med Mal og veiledning for akkreditering og etablering av studier ved UiS. Studiet er grundig gjort greie for både i søknaden, og i program- og emnebeskrivelsane. På grunn av at læringsutbytet på programnivå er endra, vurderer utdanningsdirektøren, med tilvising til Studietilsynsforskrifta 2, at søknaden må handsamast som ei akkrediteringssak i Utdanningsutvalet. Utdanningsdirektøren vurderer saka også som ei endring i studieporteføljen ved fakultetet, sidan eit treårig studium skal leggjast ned og erstattast av eit fireårig studium, og vil difor gjera framlegg i vedtaket om at utvalet tilrår universitetsstyret å etablera det fireårige bachelorprogrammet og leggja ned det treårige programmet. Ei etablering av eit fireårig bachelorprogram krev ei endring i gradsforskrifta. Etter dei signala utdanningsdirektøren har fått frå Kunnskapsdepartementet skal dette vera ei enkel sak som ikkje vil ta lang tid og søknad vil verta sendt så raskt som mogeleg når det ligg føre eit akkrediteringsvedtak. Utdanningsdirektøren vil i det fylgjande adressera momenta i vedtaket om utgreiingsløyve frå 25. april «Hvordan de planlagte tiltakene vil støtte opp om strategiplanene og universitetets studieportefølje» Fakultetet sin strategi for seier at fakultetet har sterke og profilerte fagmiljø innanfor musikk og dans som ein ynskjer å vidareføra og vidareutvikla. Vidare seier strategien at utvikling av entreprenørielle dugleikar som initiativ, nytenking, samarbeidsevne og sosiale dugleikar er sentrale i alle utdanningsprogramma ved fakultetet. UiS sin strategi for seier at universitetet siktar mot i større grad å integrera innovasjon og entreprenørskap i studieporteføljen. Utdanningsdirektøren ser det som eit tiltak i så måte at det nye studiet vil inkludera entreprenørskap i eigne emne (2 x 5 sp i refleksjon og entreprenørskap). 3

81 IMD sin Handlingsplan for med visjoner og strategiske føringer frem mot 2025 (lagt ved) byggjer på universitetet sin overordna strategi. Her er utvikling av studieplanar, serleg med sikte på etablering av en fireårig bachelor i musikk, eitt av tiltaka for å nå instituttet sine mål innan utdanning og læringsmiljø. Det nye programmet vil innehalda meir vitskapsteori og vil gi kandidatar eit betre grunnlag for å fortsetja på studier i høgare grad. Dette er eit ledd i instituttet sitt arbeid med å leggja grunnen for eit løp vidare til master og kunstnerisk utviklingsarbeid (Artistic Research) og er i tråd med universitetet sin strategi som siktar mot å auka rekrutteringa av master- og ph.d-studentar. IMD har ein lang og sterk tradisjon med internasjonalt samarbeid i musikkstudia. Dette kjem godt fram i søknaden og i vedlegga. Instituttet har ein stor del internasjonale gradsstudentar. I tillegg er der ei gruppe inn- og utreisande studentar på utvekslingsavtalar. I kalenderåret 2015 er der seks utreisande studentar på bachelor- og vidareutdanningsprogramma. Instituttet har lagt godt til rette for studentutveksling gjennom nettverket og dei avtalane som er knytte til dette, og i det omsøkte programmet er det lagt opp til eit eige semester for utreisande studentar. Det internasjonale preget kjem også klart fram i undervisinga og læringsmiljøet ved instituttet, ved internasjonale lærarar og eit internasjonalt studentmiljø. Utdanningsdirektøren vil berømma instituttet for eit godt og langvarig arbeid med internasjonalisering, og vil samtidig råda til å utnytta potensialet til å auka delen av utreisande studentar. Utdanningsdirektøren meiner at omleggjinga vil støtta opp under universitetet, fakultetet og instituttet sine strategiplanar og universitetet si studieportefølje. «Hvordan de vil ivareta samfunnsoppdraget og dekke et behov blant studenter og i arbeidsmarkedet» Universitetet sitt samfunnsoppdrag er i fylgje uh-lova å driva forsking, utdanning og formidling. Instituttet driv i dag forsking og utdannings innan musikkfag og driv eit omfattande formidlingsarbeid gjennom både tilsette og studentar si deltaking i musikklivet i regionen. M.a. er instituttet ein av aktørane i Bjergsted kulturpark og har eit nært samarbeid med næringslivet i regionen. Søknaden viser også til undersøkjingar der studentar meiner at omleggjing til fireårig utdanning vil gjera studiet meir ettertrakta og verta opplevd som meir solid. Utdanningsdirektøren vurderar at omleggjinga vil styrka univseritetet si oppfylling av samfunnsoppdraget gjennom den omsøkte omleggjinga. Dei argumenta som er førde for omleggjing til fireårig program vert også i søknaden heldne fram som tiltak for å auka rekrutteringa til studiet. Utdanningsdirektøren støttar instituttet og fakultet sine vurderingar. «Hvordan tiltakene skal finansieres» Omleggjinga til fireårig bachelorprogram skal i fylgje søknaden finansierast innføre instituttet sine rammer. Mange av studentane på det eksisterande treårige bachelorprogrammet fortset også pr i dag på ei eittåring vidareutdanning ved instituttet. Søknaden viser til eit samla studenttal på 150 studentar ved dei ulike programma i utøvande musikk. Arbeidsformene i desse studia krev eit samarbeid mellom studentar i ulike grupperingar, og desse samanstillingane vil variera ut frå kva instrument studentane har som sitt hovudinstrument. Difor opererar instituttet med eit samla studenttal for utøvande musikkstudier, og deler det ikkje inn i dei ulike studieprogramma. Opptaksramma for eksisterande treårige bachelorprogrammet i utøvande musikk er 30 studieplasser. 176 hadde studiet som 1. prioritet i år og 44 søkjarar fekk tilbod om plass. Pr 1. september har 28 studentar teke imot tilbod om studieplass. Tala for 2. år er 32 studentar og for 3. år 20 studentar. Fjerde året har nå 13 studentar (det gamle 4-årige programmet med integrert PPU som er under utfasing). I tillegg er det registrert til saman 31 studentar på dei tre eittårige vidareutdanningane. Tala omfattar ikkje studentar som er på utveksling dette året. Utdanningsdirektøren ser at eit fireårig løp der dei tre eittårige studia er integrerte som val, vil styrkja rekrutteringa til desse faga. Samtidig kan det verta ei utfordring å finna finanisiering med eit tilsynelatande større studenttal. Utdanningsdirektøren reknar med at eit opptak til eit heilt fireårig 4

82 studieløp vil måtta medføra ein reduksjon i opptaka til dei tre eittårige vidareutdanninga, når det totale studenttalet framleis skal vera 150. I dag er musikkstudia passerte i finansieringskategori B, medan årsstudiet i PPU er plassert i kategori D. Dette medfører ei redusert inntekt i studiepoengproduksjon på kr pr student (60 sp). Ved ei integrering av PPU i bachelorprogrammet vil også denne delen koma i kategori B og såleis få konsekvensar for økonomien i programmet. Det må likevel arbeidast med å endra kategori for årsstudiet i PPU. Utdanningsdirektøren ser med dette finansieringa av studiet som tilfredsstillande gjort greie for, og vil understreka at det må finansierast innføre instituttet og fakultetet sine rammer. I tillegg til det ovanståande vurderer utdanningsdirektøren at det omsøkte studiet oppfyller krava til akkreditering etter gjeldande regelverk. Dette gjeld m.a. Studietilsynsforskrifta sitt krav til at studiet skal beskrivast med utgangspunkt i læringsutbyte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Læringsutbytet for programmet er i fylgje søknaden sett opp i samsvar med Rådet for utøvende musikk (RUM) sine tilrådingar og med utdanningsinstitusjonar, både norske og internasjonale, sine læringsubyte. Kravet til fagmiljø er slik utdanningsdirektøren vurderar det godt ivareteke. Instituttet har ein lang og sterk tradisjon for varierte undervisings- og arbeidsformer, eit tett samarbeid mellom lærar og student, og eit omfattande internasjonalt samarbeid. I det nye programmet er det lagt opp til internasjonal utveksling i sjette semester. Instituttet har eit vidt samarbeid med utdanningsinstitusjonar i alle verdsdelar. Internasjonalisering heime er også godt i vareteke gjennom at instituttet har ein stor del utanlandske studentar og mange utanlandske/internasjonale lærar. Slik utdanningsdirektøren vurderar det, vil også det nye programmet medverka til å integrera innovasjon og entreprenørskap i studieporteføljen. Framlegg til vedtak: a) Utdanningsutvalet akkrediterar fireårig bachelor i utøvande musikk. b) Utdanningsutvalet tilrår universitetsstyret å etablera programmet med oppstart hausten c) Utdanningsutvalet tilrår universitetsstyret å leggja ned treårig bachelorprogram i utøvande musikk, under føresetnad om etablering av det fireårige programmet. d) Utdanningsutvalet tilrår at det vert søkt Kunnskapsdepartementet om endring i Forskrift om om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler, av 16. desember 2005 slik at Universitetet i Stavanger vert gitt rett til å tildela graden bachelor med normert studietid 4 år. Stavanger, Bjarte Hoem fung utdanningsdirektør Sakshandsaming: Eilef Johan Gard Seniorrådgjevar 5

83

84

85 HUMANISTISK FAKULTET Søknad om omstrukturering av eksisterende studieprogram ved Universitetet i Stavanger Bachelor i utøvende musikk (240 studiepoeng) - med veivalg [ ] 1

86 Innhold Del 1 Utredning av studium Del 2 Akkreditering og etablering av studiet Del 3 Fagmiljø tilknyttet studiet Vedlegg: 1) Studieplan for godkjenning: Bachelor i utøvende musikk (240 sp) Med vedlegg: Beregnet arbeidsomfang for studenter på 4-årig Bachelor i utøvende musikk 2) Arbeidsgruppens utredningsarbeid: «3- eller 4-årig utøvende Bachelor ved IMD» pr 19. november ) IS-IMD 11/15: Saksfremlegg og skjematisk oversikt 4) IMDs Handlingsplan med strategiske føringer frem mot ) NIFU-rapport 10/2014: «Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk» (link: ) 6) UHR: «Innspill til samspill. Rapport om samarbeid og arbeidsdeling i norsk musikkutdanning» 2

87 Innledning Søknaden og arbeidet som her foreligger er en videreføring og omstrukturering av gjeldende studieplaner i Bachelor i utøvende musikk: 1) Bachelor i utøvende musikk med integrert PPU (240 sp) Utdanningsutvalget fra 2010/UU 48/10: 2) Bachelor i utøvende musikk (180 sp) som har vært tilbudt ved IMD som Bachelorprogram fra kvalitetsreformen, og er en videreføring av det utøvende studieprogrammet fra konservatorietiden. Det vises til vedlegg: «3- eller 4-årig utøvende Bachelor ved IMD» pr 19. november 2013 Kap.2, s.3 for nærmere beskrivelse av historikk. Institutt for musikk og dans har gjort et utredningsarbeid som ligger til grunn for omleggingen som her foreslås til en 4-årige Bachelor i utøvende musikk (240 sp), med ulike veivalg i tillegg til PPU. I denne utvidelsen tenkes integrert også 2 andre parallelle årsstudier ved IMD, som allerede er en del av instituttets studieportefølje. Disse vil utgjøre ulike veivalg i profilering av et 4-årig bachelorstudium: 1) Videreutdanning i utøvende musikk (60 sp) (V-UTØVMUS) 2) Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk/dans (60 sp) (P-PPUMUDA) 3) Musikkproduksjon og opptaksteknikk (60 sp) (Å-MUSPROD) Beskrivelse av omleggingen er her så langt som gjort i samsvar med UiS mal for Søknad om akkreditering og etablering av studium, vedtatt i Utdanningsutvalget Ettersom studieporteføljen allerede eksisterer ved IMD, fremmes dette som en Søknad om omstrukturering av eksisterende studieprogram, snarere enn en søknad om oppretting av et nytt studium. Den videre fremstillingen vil derfor ta høyde for at studieprogrammene allerede eksisterer som en del av IMDs studieportefølje. Foreliggende plan er også en oppgradering i forlengelse av tidligere evalueringer av emner og studieprogram, samtidig som det fokuseres på aktualitet i forhold til faglige standarder og gjeldende norm i vår del av utdanningssektoren. Institutt for musikk og dans er en videreføring av det tidligere Rogaland musikkonservatorium, som sammen med tilsvarende tidligere fusjonerte musikkutdanningsinstitusjoner i dag utgjør Profesjonsrådet for utøvende musikk (RUM), under Universitets og høgskolerådet. De tidligere musikkonservatoriene har gjennom RUM et nært samarbeid, der studieportefølje og faglige standarder for denne type utdanninger er en del av ansvarsområdet. Den nasjonale hovednormen for en Bachelorgrad i utøvende musikk fremholdes å være 4-årig. Dette begrunnes generelt med kunstutdanningenes egenart, hvor det i særlig grad dreier seg om modning, ferdighetsutvikling, repertoartilegnelse og konkurranseevne i markedet etter endt studium. Denne gjennomgangen IMD nå har hatt for å fremme en 4-årig Bachelorplan kretser rundt utbedringer i forhold til - studiekvalitet, struktur og progresjon - emnesammensetning og emneportefølje - konkurranseevne og rekruttering 3

88 - slik det fremgår av IMDs arbeidsgruppe sitt utredningsarbeid om 3- eller 4-årig utøvende bachelor ved IMD, pr 19. november Utredningen gjøre rede for relevante bakgrunnsforhold vedrørende eksempelvis historikk, Kvalitetsreformen for utøvende kunstfag (jf St. meld 18 (2001/02), begrunnelser for 4-årig BA ved våre søsterinstitusjoner, grunnlag for studiekvalitet, struktur og progresjon mm. Rådet for utøvende musikkutdanning (RUM) fikk tildelt SAK-midler fra KD i 2013 for utredningsarbeid for musikkutdanningene. Rapportene utgjør en del av grunnlaget for det arbeidet IMD brukt i vurdering og videreutvikling av sin studieportefølje: NIFU-rapport 10/2014: «Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk» UHR: «Innspill til samspill. Rapport om samarbeid og arbeidsdeling i norsk musikkutdanning» Endelig vedtak om den omleggingen som her oversendes fakultetet er behandlet i interne organ ved IMD, og endelig vedtatt på IS-IMD 5. mai 2015 (IS-IMD 11/15). Utdanningsdirektøren ga tidligere sin tilslutning til arbeidet pr mail til instituttleder 18/3-14. I videre dialog ble tidsplanen om første mulige oppstart av programmet utsatt til høsten Endringer i forhold til nåværende Bachelor i utøvende musikk Arbeidet med en ny 4-årig Bachelor i musikk ved IMD har hatt til hensikt å oppjustere og videreutvikle hovedområdene i gjeldende Bachelorplan, for å oppnå et samsvar med standarder og krav og den utvikling som har funnet sted i feltet de siste årene. Det foretas ikke her noen endringer av de eksisterende årsstudiene som tenkes integrert som veivalg, kun det utøvende bachelorstudiet som utgjør rammen i gradsløpet. Tidligere faglige mål er ivaretatt eller videreutviklet i læringsutbytte- og emnebeskrivelser, med en mer hensiktsmessig oppdeling av emner innen studieretningene som svarer til overordnede læringsutbyttebeskrivelser, og tilsvarende en mer ryddig oversikt av aktiviteter innenfor det enkelte emne. Læringsutbyttebeskrivelsen for studieprogrammet videreføres fra tidligere plan med oppdateringer som her er markert med rødt: Læringsutbytte (fra 4-årig BA i musikk fra 2010) - oppdatert: Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å gjennom utøving realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå jobbe målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre oppdatere sin egen kunnskap, reflektere rundt egen praksis og faglige problemstillinger, og slik ta ansvar for egen faglig utvikling kommunisere muntlig og skriftlig omkring musikkfaglige problemstillinger, både innenfor fagmiljøet og med publikum bidra med spesifikk kompetanse innen en gitt sektor av kulturfeltet i henhold til veivalgene Utøvende musikk, PPU eller Musikkproduksjon og opptaksteknikk 4

89 sette opp en enkel forretnings- og produksjonsplanplan og gjennomføre og vurdere et kunstnerisk prosjekt- og produksjonsarbeid, samt etablere og føre regnskap for et enkeltmannsforetak plassere sin egen virksomhet, sitt utøvermateriale og teoretisk kunnskap i en allmennhistorisk, idehistorisk, estetisk og sosial kontekst og demonstrere bevissthet om egen identitet og sin profesjon som en virksomhet i det totale kulturfeltet kjenne til og kunne forholde seg reflektert til fag- og yrkesetiske retningslinjer og problemstillinger Utvidelsen er særlig gjort i henhold til en tydeliggjøring av entrepenørskap og de ulike veivalgene som her integreres i et 4-årig studieløp. Entreprenørskap innlemmes som egne obligatoriske emner i 1. avdeling, samt et utvalg av aktuelle valgemner. IMD bestreber seg på å ha en samlende studieplan for Bachleor i utøvende musikk med en overordnet læringsutbyttebeskrivelse/kvalifikasjon. Underordnede spesialiseringer og forgreininger fremkommer i ulike studieretninger; klassisk musikk og jazz/improvisasjon. Innenfor den klassiske hovedretningen fordrer også instrumentvalget dirigering spesifikke tilrettelegginger i form av andre undervisningsaktiviteter og en annen emnekombinasjon for å kunne svare til de samme kravene og læringsutbyttebeskrivelser som skal være felles for alle studieretningene. En større oversiktlighet der vi i dag har en mengde «underkurs» som i realiteten kunne vært spesifisert som egne emner, vil medføre bedre tilrettelegging mht timeplanlegging av et komplisert «skyggesystem» av underordnede aktiviteter som vi i dag erfarer, og lette tilrettelegging prøving/eksamen, og arbeidet med protokollføringer og registreringer i FS. Omgjøringen er tenkt å være innenfor instituttets gjeldende rammer. Det vises videre til saksfremlegg IS-IMD 11/15. Generelt om studiet Om studiet Navn Bachelor i utøvende musikk (240 sp) Dersom omarbeiding av eksisterende studium, oppgi tidligere navn på studiet: Bachelor i utøvende musikk (180 sp)/ Bachelor i utøvende musikk med integrert PPU (240 sp fra 2010). Tidspunkt for oppstart studiet Høst 2016 Type studium (kryss av) x Bachelorgradsstudium (4-årig) Masterstudium o Ph.d. o 5

90 Videreutdanning o Årsstudium o Annet o (spesifiser) Studiet skal tilbys som (kryss av) x Campus-/stedbasert studium: Bjergsted campus Samlingsbasert o studium Desentralisert o studium ved annet studiested, oppgi studiested: Nettstudium o Nettstudium o med fysiske samlinger Studiet skal tilbys som (kryss av) x Heltidsstudium Deltidsstudium o Behandling i institutt og fakultet (det som er relevant) Vedtak fra instituttstyre (IS-IMD) IS-IMD 03/14 og IS-IMD 11/15 Vedtak fra kvalitetsutvalg (IMD-KU) IMD-KU 25/13 (10/9-2013) Vedtak fra fakultetsstyre Del 1 Utredning av studium Nasjonalt og regionalt behov for studiet Gi en vurdering av regionalt og nasjonalt behov for studiet Bachelorstudiet i utøvende musikk er en videreføring og omstrukturering av gjeldende studieprogram. I henhold til de siste utredningene som det vises til innledningsvis, fremgår behovet for denne type utdanninger i nært samarbeid med regionens kunst- og kulturliv. Det vises til NIFU-rapport 10/2014: «Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk», og UHR: «Innspill til samspill. Rapport om samarbeid og arbeidsdeling i norsk musikkutdanning». Her bekreftes et arbeidsmarked for utdannede kandidater fra våre institusjoner. Lag en oversikt over tilsvarende studier ved andre institusjoner Tidligere musikkonservatorier som i dag utgjør Rådet for utøvende musikk (UHR), Bachelor i utøvende musikk er i dag 4-årig ved alle disse institusjonene, med unntak av UiS (og UiA): Norges musikkhøgskole (NMH) Tidligere Østlandets Musikkonsvt. m.fl. Griegakademiet (Institutt for musikk UiB) Bergen Musikkonservatorium Institutt for musikk og dans (UiS) Rogaland Musikkonservatorium Institutt for musikk (NTNU) Musikkonservatoriet i Trondheim Institutt for musikk (UiT) Musikkonservatoriet i Tromsø Fakultet for kunstfag (UiA) Musikkonservatoriet i Agder 6

91 Under vises til de tidligere musikkonservatoriene ved universitetene (RUM-institusjonene): Musikkonservatoriet ved Universitetet i Tromsø: (4-årig BA i utøvende musikk) Norges musikkhøgskole (4-åriga BA i utøvende musikk) Griegakademiet ved Universitetet i Bergen : (4-årig BA i utøv.musikk) Institutt for musikk ved NTNU: (4-årig BA utøv mus. Klassisk) I tillegg vise til Barratt-Dues Musikkinstitutt: (4-årig BA i utøvende musikk) Gjør rede for hvordan studenter og relevante aktører i arbeidslivet skal involveres i utarbeidelsen av studiet Studiet er allerede etablert i 2 varianter, både som et 3-årig Bachelorprogram med muligheter for valg av et 4. år videreutdanning, eller som et 4-årig løp med integrert PPU. Samarbeid mellom IMD og tilhørende arbeidslivet er allerede nært, IMDs aktiviteter i det lokale- og regionale kunst- og kulturlivet fremgår bla. av IMDs Handlingsplan/strategi Studenter deltar i SSO-produksjoner, ved Jazzforum og i andre profesjonelle sammenhenger. IMD-KU nedsatte en arbeidsgruppe for utredning av overgang fra 3-4 årig Bachelor i utøvende musikk (Utredningsrapport pr ). IMD har et nært samarbeid med det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Bjergsted kulturpark, i regionen og med kulturskolene. I utdanningssammenheng er det særlig den musikalske fagkompetansen og instrumentale ferdigheter som er selve grunnlaget for en god yrkesutøvelse, enten studentene velger en videre utøvende musikerkarriere, en mer musikk-/instrumentalpedagogisk retning på sitt karriereløp, eller andre alternativer som studioarbeid/musikkproduksjon. Strategisk begrunnelse Beskriv hvordan studiet er forankret i universitetets og fakultetets strategi- og handlingsplaner IMD har utarbeidet sin Handlingsplan for med strategiske føringer frem mot 2025 som viser IMDs arbeid og prioriteringer innenfor UiS og fakultetets strategi- og handlingsplaner. Omleggingen som foreslås er en del av mål og tiltak som skal fremme instituttets utdannings- og læringsmiljø (s.9 i IMDs Handlingsplan) I forhold til dagens Bachelor i utøvende musikk, utvides studiet eksempelvis med entreprenørskap, tilrettelagt i hh til behov i feltet slik det fremgår av NIFU-rapporten. Ellers er det en bedre utnyttelse av både faglige og administrative ressurser i en bedre tilrettelegging i forhold til reelle aktiviteter under studiet i denne oppdaterte planen. Som en konkurransefaktor vil en 4-årig Bachelor i utøvende musikk slik den her er omarbeidet, bli oppfattet av studentene som en forbedring. Som det fremgår av studentenes uttalelser oppleves eksempelvis en 3-årig bachelor i utøvende musikk som en lettere variant enn den 4-årige som gjelder ved de øvrige institusjonene. For en utøvende musikkstudent er det viktig å ha oppfølging og veiledning av sin hovedinstrumentlærer over lengre tid for eksempelvis modning, ferdighetsutvikling og repertoartilegnelse. Utredningsarbeidet s. 8 vedr konkurranseevne og rekruttering: Studentene mener den gjengse oppfatningen blant dem er at man søker/velger eks. Stavanger på tross av treårig bachelor, ikke på grunn av. Den fireårige grunnutdanningen betraktes som tyngre og mer solid (..)» I praksis er det for studentene en vinning å få lengre tid med sin instrumentallærer i studiet. Det er ikke først og fremst graden i seg selv som er det viktigste for videre karriere, men det ferdighetsnivået studenten har oppnådd på sitt instrument og tilhørende støttefag og veivalgsprofil. Beskriv hvordan studiet er forankret i nasjonale politiske handlingsplaner, stortingsmeldinger og/eller andre føringer på nasjonalt nivå 7

92 Vises til arbeidsgruppens utredning, særlig s. 3 og 4. Gi en vurdering av hvordan studiet forholder seg til fakultetets og universitetets øvrige studieportefølje Med en bearbeidet4-årig Bachelor i musikk, tenkes integrert allerede eksisterende videreutdanninger(/påbyggingsstudier) ved Institutt for musikk og dans, jf innledningen. Dimensjonering og studieplasser Angi antall studieplasser De utøvende musikkstudiene er spesielt tilrettelagt med individuelle studieløp for hver student, med bl.a. individuell undervisning på hovedinstrument, og kammermusikk/ensemblevirksomhet samt støttefag i mindre grupper. Det er viktig for studentene og studiekvalitet i studieløpet at studentene opplever samspill med utgangspunkt i variert repertoar og besetninger for ulike prosjekter og konsertproduksjoner. IMD må derfor se sine måltall for musikkstudier under ett, og kan ikke dele inn for hvert enkelt studieprogram. Dvs at det til enhver tid tas høyde for å ha studenter på utøvende musikkstudier, fordelt på de ulike musikk-programmene. Opptak skjer spesifikt pga opptaksprøver og ferdighetsnivå, og sammensetninger av studentgrupper skjer etter instrumentalbesetninger på tvers av studienivå/-år og program. Gjør rede for hvor studieplasser er planlagt hentet fra Utvidelser av veivalg i den 4 årige bachelorutdanningen henter studieplasser fra nevnte videreutdanningsprogram. IMD er i dag dimensjonert for utøvende musikkstudenter. Del 2 Akkreditering og etablering av studiet 1.1 Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner skal være oppfylt IMD har tatt høyde for følgende lover og forskrifter i arbeidet: Nasjonale forskrifter: Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) Forskrift om opptak til høyere utdanning (gjelder for opptak til grunnutdanninger) Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (NOKUT-forskriften) Lokale forskrifter: Forskrift for graden bachelor ved Universitetet i Stavanger Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Beskriv hvordan relevante forskrifter og eventuell rammeplan er oppfylt Dette ligger allerede i studiet. Den 4-årige varianten er en oppgradering tilsvarende de andre utøvende musikkutdanningene (RUM) i Norge. I den sammenheng ser vi behov for at det slik vi forstår, må gjøres en forskriftsendring: Av arbeidsgruppens utredningsarbeid (s.4) fremgår at en eventuell omlegging til en 4- årig Bachelorgrad vil kreve en forskriftsendring i hh til Forskrifter om grader, yrkesutdanninger, beskyttede titler og normert studietid av nr Her finner man at våre søsterinstitusjoner og tidligere musikkonservatorier, hhv. Norges musikkhøgskole, Griegakademiet 8

93 ved UiB, Musikkonservatoriet ved UiT og Institutt for musikk ved NTNU tildeler bachelorgraden etter fire år, mens kunstutdanningene ved Universitetene i Stavanger og Agder etter 3 år. En eventuell endring av bachelorløpet ved IMD/UiS krever derfor en forskriftsendring, som må søkes departementet og innvilges. I 4-årig Bachelor i utøvende musikk er det i læringsutbyttene til emnene BAM311 og 321 eksplisitt nedfelt krav om vitenskapsteori, entreprenørskap og etikk, som står som et eget krav i Forskrift for graden bachelor ved Universitetet i Stavanger. For utøvende musikkstudier/bachelor kreves i RUM-samarbeidet minimum 90 sp (-120 sp) av utøvende emner for videre søknad til eksempelvis PPU i musikk- og Master i utøvende musikk. Beskriv opptakskravene til studiet. Dersom studiet retter seg mot en spesiell målgruppe og dette får konsekvenser for opptakskravene, skal dette beskrives og begrunnes. Opptakskrav til studiet blir som i gjeldende Bachelor i utøvende musikk: Studiets grunnleggende opptakskrav er generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve i teori, gehør og utøving. Det henvises til Forskrift om opptak til universiteter og høgskoler (Rundskriv F-10-05). I tillegg til tilstrekkelig utøvernivå på hovedinstrumentet er det å anbefale at kandidatene har en generelt god basiskunnskap innenfor satslære/jazzteori, gehør og musikkhistorie samt et visst nivå på et annet instrument enn hovedinstrumentet (biinstrument). Opptaket skjer etter individuell vurdering av opptaksprøver. Det henvises til IMDs eget opptaksreglement. Opptaket er basert på: 1. Opptaksprøve: for instrumentspesifikke krav henvises det til repertoarkrav slik de fremstår i informasjon fra RUM og årviss opptaksinformasjon fra instituttet 2. Bestått prøve i gehør og teori 3. Intervju i forbindelse med opptaksprøven 4. En helhetlig vurdering av søkerens kunnskaper, kompetanse og egnethet for studiet. Det vil være en samlet vurdering av opptaksprøve, intervju og den faglige og ressursmessige oppfølgingen som instituttet kan tilby. 1.2 Vitnemål og Diploma Supplement Det skal legges ved mal for vitnemål og Diploma Supplement for det aktuelle studiet. Mal for vitnemål og Diploma Supplement legges ved Vitnemål skrives ut ved fakultetet. Vitnemålet for Bachelor i utøvende musikk med veivalg må beskrive kandidatenes kvalifikasjoner, med en fremstilling som anerkjenner utdanningen i feltet. Vitnemål skrives ut fra fakultetet, det finnes allerede en mal for en 4-årig Bachelor. 9

94 1.3 Rekrutteringen av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium Begrunn hvilket studenttall som vil gi et tilfredsstillende læringsmiljø for det aktuelle studiet Læringsformer innen studiet er vel etablert, og bygger på profesjonell erfaringslæring/- overføring fra lærer/utøver til student. Det utøvende står i fokus. Her vil det være gunstige instrumentalbesetninger som vil avgjøre et tilfredsstillende læringsmiljø, samt spesialiserte lærere. Studenttallet må være dimensjonert for IMDs størrelse både mht ansatte og lokaliteter og instrumentarium. Et samlet måltall for utøvende musikkstudier samlet ved IMD er , der ulike instrumentalbesetninger må være tilgjengelig for ulike ensembler og repertoar. Beskriv tiltak for studentrekruttering og hvordan disse vil sikre det ønskede studenttallet En oppgradering av det 4-årige bachelorprogrammet i musikk er et av rekrutteringstiltakene i seg selv, jf IMDs utredningsrapport vedlagt. IMD har egne rekrutteringsarbeid i forhold til sine målgrupper. Angi forventet gjennomføringsgrad i løpet av studiet og hvordan sikre denne I henhold til dagens tall (DBH) er gjennomføringsgraden på IMDs studenter svært høy (utøvende studieprogram 2014: gjennomsnitt 51.9 sp) Det er rimelig å forvente tilsvarende gjennomføringsgrad. Gi en risikovurdering av kritiske forhold som vil kunne få betydning for å etablere og opprettholde et stabilt studium Konkurransedyktighet mht attraktive lærekrefter og faglig oppdateringer, aktuelle samspillsprosjekter, flere valgfag enn i dag, bedring av enkelte organisatoriske faktorer som søkes utbedret i den omstrukturerte planen. 2 Plan for studiet 2.1 Studiet skal ha et dekkende navn. Det norske navnet på studiet Bachelor i utøvende musikk Det engelske navnet på studiet Bachelor in Music Performance Begrunn hvordan studiets navn er dekkende for studiets profil og nivå Tittelen er innarbeidet og vel kjent nasjonalt og internasjonalt 10

95 2.3 Studiets innhold og oppbygning skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås Gi en oversikt over hvilke emner studiet består av per semester, samt antall studiepoeng per emne Vedlagt informasjon i studieplanen og andre vedlegg fra IS-IMD 11/15: Gjør rede for hvilke emner som er obligatoriske og hvilke som er valgfrie Bachelorprogrammets grunnstruktur er to avdelinger, hver på to år. Obligatoriske emner og valgemner er disponert slik at første avdeling ikke rommer noen valgemner. Her er det vektlagt en bredde som er i samsvar med tradisjonell musikkopplæring, men som også er myntet på et marked i endring. De obligatoriske emnene viser en balanse mellom teori, refleksjon og praktiske ferdighetsfag. Valgemnene kommer i annen avdeling direkte forutsatt av grunnopplæringen i første. Hovedinstrumentområdet som danner ryggraden i et utøvende studieprogram videreføres imidlertid som obligatorisk enhet også i annen avdeling, mens teori- og håndverksfag her videreutvikles i valgfagporteføljen. Som valgemner får de tiltagende karakter av selvstendig arbeid, dels som fordypning og spesialisering, og dels som skapende fag, eksempelvis SAK valgemne I og II, som går over i kreativt komposisjonsarbeid. Det overordnede siktet med valgemnene er på den ene side at kandidatene skal dyktiggjøre seg til spesifikke sektorer og arbeidslivspreferanser, og dels at de skal være stimulerende for deres kunstneriske modning. 11

96 2.2 Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte jamfør Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Det formuleres ett læringsutbytte for hvert studium, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Beskriv læringsutbyttet for studiet, formulert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse Dette fremgår også av studieplanens innledning, som viser utbedringer fra tidligere læringsutbyttebeskrivelse. Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å gjennom utøving realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå jobbe målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre oppdatere sin egen kunnskap, reflektere rundt egen praksis og faglige problemstillinger, og slik ta ansvar for egen faglig utvikling kommunisere muntlig og skriftlig omkring musikkfaglige problemstillinger, både innenfor fagmiljøet og med publikum kjenne til og kunne forholde seg reflektert til fag- og yrkesetiske retningslinjer og problemstillinger bidra med spesifikk kompetanse innen en gitt sektor av kulturfeltet i henhold til veivalgene Utøvende, PPU eller Musikkproduksjon og opptaksteknikk sette opp en enkel forretnings- og produksjonsplanplan og gjennomføre og vurdere et kunstnerisk prosjekt- og produksjonsarbeid, samt etablere og føre regnskap for et enkeltmannsforetak plassere sin egen virksomhet, sitt utøvermateriale og teoretisk kunnskap i en allmennhistorisk, idehistorisk, estetisk og sosial kontekst og demonstrere bevissthet om egen identitet og sin profesjon som en virksomhet i det totale kulturfeltet Hvis studiet er påbygning eller spesialisering som fører fram til en grad, må læringsutbyttet for både spesialiseringen det søkes akkreditering for og studiet som helhet komme fram bidra med spesifikk kompetanse innen en gitt sektor av kulturfeltet i henhold til veivalgene Utøvende, PPU eller Musikkproduksjon og opptaksteknikk Gjør rede for hvordan en meningsfull sammenheng sikret i studiet Det utøvende BA-studiet av utøvende disipliner gir grunnlag for veivalg og spesialiseringer som er tatt med i den overordnede læringsutbyttebeskrivelsen/kvalifikasjon. Dette er ivaretatt gjennom innhold, ulike arbeidsformer, ulike prøveformer og vurderinger. RUM har tidligere utarbeidet egne prinsipper for progresjon i læringsutbyttebeskrivelser for utøvende kunstfag, i forlengelsen av Dublin-diskriptorene. Disse er innarbeidet i studiet slik det er i dag, og videreutviklet i den 4-årige planen. (Se også AEC-publikasjoner: policies/curriculum-design ) 2.3 Studiets innhold og oppbygning skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås Gi en oversikt over hvilke emner studiet består av per semester, samt antall studiepoeng per emne Det vises til oversikter slik det fremgår av vedlagt plan 12

97 Gjør rede for hvilke emner som er obligatoriske og hvilke som er valgfrie Det vises til oversikter slik det fremgår av vedlagt plan 2.4 Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås Arbeids- og undervisningsformene beskrives i de enkelte emnene i planen. Beskriv studentenes arbeidsomfang per semester Egen beskrivelse med beregnet arbeidsomfang for de ulike studieenhetene legges ved. Her vises en generell oversikt med generell fordeling mellom de ulike studieenhetene (=emnesgruppene): 2.5 Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås 13

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet FS SV 24/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksnr: 15/01485-19 Saksansvarlig: Einar Marnburg, Møtedag: 09.06.2015

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 89/15 Etablering, omstrukturering og nedlegging av studier Saksnr: 15/05960-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 24.2.15, 12:00-15:30 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Gorm Kipperberg, førsteamanuensis

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 14.4.15, 12:15-15:30 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Gorm Kipperberg, førsteamanuensis

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger Akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger Fastsatt av utdanningsutvalget 23. mai 2017. Dette dokumentet inneholder kriteriene som gjelder for akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN

MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN NHH når kvalitet teller! Norges fremste miljø for forskning og utdanning i økonomi og administrasjon (NHH, SNF,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven 27.02.17 Knut Mørken, Ragnhild Kobro Runde, Tone Skramstad BAKGRUNN OG DISKUSJONSPUNKTER Vi er pålagt å gi masteroppgaven en emnebeskrivelse.

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 92/15 Endring av navn på to masterprogram Saksnr: 15/05228-2 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 01.10.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid 13.04.11 v/ Karin-Elin Berg Innhold Hensikten med kvalifikasjonsrammeverk Europeiske rammeverk Utviklingen av et norsk rammeverk Utfordringer 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 42/7 Justering i regelverk for akkreditering og etablering av studier Saksnr: 5/07627-25 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag: 08..207

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

VEDLEGG 6a. Studieplan

VEDLEGG 6a. Studieplan VEDLEGG 6a Studieplan Master in Media Practices Studieprogram: Medieproduksjon Studienivå: Master Studiepoeng: 120 Studielengd: 4 semester Kull: 2017 Studieplassar: 30 per kull Språk: Engelsk Studietype:

Detaljer

Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord Universitetet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning.

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Adressater i hht. liste Deres ref Vår ref Dato 200805673-/KEB 20.03.2009 Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning Vedlagt følger nasjonalt

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i revisjon. 2012/ STUDIEPOENG

STUDIEPLAN. Bachelor i revisjon. 2012/ STUDIEPOENG STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. 2012/2013 180 STUDIEPOENG I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012

Detaljer

Nasjonale styringsverktøy for utdanning

Nasjonale styringsverktøy for utdanning Nasjonale styringsverktøy for utdanning Oddrun Samdal og Bjørg Kristin Selvik Vise-/prorektor for utdanning Seminar Utdanning i Bergen Høgskulen på Vestlandet UNIVERSITETET I BERGEN 1. syklus Nasjonalt

Detaljer

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 76 FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN Vedtatt i Styret ved NTNU 10.01.2007, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MØTEBOK FRA STYRET

HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MØTEBOK FRA STYRET HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MØTEBOK FRA STYRET Møtested: EAL- hus, møterom EOJ276 Tid: Tirsdag 15.9.15, 1215-1430 Følgende faste- og varamedlemmer møtte: Gunnar Christensen Ola Kvaløy Kristoffer W. Eriksen

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Innkalling til Utdanningsutvalet

Innkalling til Utdanningsutvalet Innkalling UU 21.05.2014 - side 1 Til: Faste medlemer: Blåsternes, Terje Gaupås, Sverre Gjerlaugsen, Marianne Hemmingsen, Tor Hervik, Sigbjørn Heyler, Nadia Hærem, Eva Jensen, Anine Kvaløy, Jan Terje Melberg,

Detaljer

Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Læringsutbyttebeskrivelser Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Tema Hva er et læringsutbytte? Om NKR og nivåene. Hva sier fagskoletilsynsforskriften om læringsutbyttebeskrivelser?

Detaljer

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Emnekode: MHVRMAS_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger?

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Karianne Brøndbo Bergheim AØR Styreseminar 7. mai 2008 Organisering av AØR Dekan Avdelingsråd Rådgiver Konsulent Seksjon for økonomi og

Detaljer

NOKUTs rammer for emnebeskrivelser

NOKUTs rammer for emnebeskrivelser 29. mars 2016 Bakgrunn Dette må betraktes som en prøveforelesning over oppgitt tema. Jeg visste ingenting om NOKUTs rammer for emnebeskrivelser da jeg fikk oppdraget. Bakgrunn Dette må betraktes som en

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

VEILEDNING FOR OPPRETTELSE AV STUDIER

VEILEDNING FOR OPPRETTELSE AV STUDIER VEILEDNING FOR OPPRETTELSE AV STUDIER NTNU 2017 Innhold Innledning...ii 1.0 Om studiet... 1 2.0 Forankring i strategi og profil... 1 3.0 Utdanningsledelse og oppfølging... 2 4.0 Forskningskobling og fagmiljø

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer