MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 2/2015 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira Medlem Astrid Myrland Hansen Medlem Adrian Israelsen Dybvik Medlem Jorunn Mikkelsen Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket. Kvalsund Randi Sollie Pedersen leder

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/213 DOKUMENTER SOM SKAL REFERERES I UTVALG - MØTE I UTVIKLINGSUTVALGET DEN /15 14/901 TILBUD OM Å OVERTA FORVALTNINGSANSVAR FOR VERNEOMRÅDER 11/15 13/1566 VERDR: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK PÅ - GNR 24 BNR SPØRSMÅL OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR 12/15 14/723 SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PBL 19-2 FOR GANGSTI, GAPAHUK OG PLATTING 13/15 15/77 DELTAKELSE I INTERKOMMUNALT PROSJEKT I VANNOMRÅDET SØRØYA, SEILAND OG KVALØYA MED INNLAND

3 Sak 9/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Rydningen Kim Arkiv: DATO 033 Arkivsaksnr.: 15/213 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/15 Utviklingsutvalget DOKUMENTER SOM SKAL REFERERES I UTVALG - MØTE I UTVIKLINGSUTVALGET DEN Leders innstilling: Referatsakene tas til orientering

4 Sak 9/15 SAKSOPPLYSNINGER: 14/ RAD/TEK/STK G/BNR 21/67-K Lars Erik Johnsen SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST 14/ RAD/TEK/STK G/BNR 8/81 Ulf Lyder SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE ELLER GODKJENNING G/BNR 8/81-K 14/ RAD/TEK/STK G/BNR 7/4 jonny olsen SVAR - KLAGE PÅ VEDTAK JONNY OLSEN 14/ RAD/TEK/STK K24 KLAGE PÅ FORSØPPLING GNR 8/65 14/ RAD/TEK/STK L42 Fylkesmannen i Finnmark SVAR - HØRING ANG.SØKNAD OM OPPFØRING AV GJETERHYTTE ASLAK HENRIK LANGO 14/ RAD/TEK/RM K01 MØTEBOK MØTE I NATURFORVALTNINGSUTVALGET / RAD//AAH G/BNR 24/134 Fylkesmannen i Finnmark KRAV OM DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER 15/ RAD/TEK/RM 00 MØTE I NATUFORVALTNINGSUTVALGET / RAD/TEK/RM V60 &13 Finnmark Fylkeskommune SAKSPROTOKOLL MØTE I FYLKESTINGET

5 Sak 9/15 13/ RAD//AAH L12 Direktoratet for mineralforvaltning VARSEL OM TILDELTE UTVINNINGSRETTER TIL NUSSIR ASA I KVALSUND KOMMUNE 15/ RAD/TEK/RM V50 Fylkesmannen i Finnmark VAKT- OG ADMINISTRASJONSTILSKUDD TIL KOMMUNAL VETERINÆRVAKT I HAMMERFEST, KVALSUND, HASVIK OG MÅSØY 14/ RAD/TEK/STK G/BNR 24/1-13 Finnmark Eiendommen OPPRETTING AV AREAL PÅ GBNR: 24/1-13-K KARTLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER SOM IKKE ER KOORDINATBESTEMT 15/ RAD/TEK/FU M60 Fylkesmannen i Finnmark KOPI AV BREV KVALSUND AUTO Rådmannens tilråding: Referatsakene tas til orientering. Arne Hansen rådmann

6 Sak 10/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen Arkiv: K12 Arkivsaksnr.: 14/901 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/15 Utviklingsutvalget TILBUD OM Å OVERTA FORVALTNINGSANSVAR FOR VERNEOMRÅDER Leders innstilling: Utviklingsutvalget ønsker ikke at Kvalsund kommune skal overta forvaltningsansvaret for område IID: VV på det nåværende tidspunkt. Dette må eventuelt vurderes på nytt ifm ny kommunestruktur.

7 Sak 10/15 VEDLEGG: Brev fra Miljødirektoratet SAKSOPPLYSNINGER: Miljødirektoratet har i brev av oversendt et tilbud til Kvalsund kommune om å overta forvaltningsansvaret for verneområder som i dag forvaltes av Fylkesmannen. For Kvalsund gjelder dette område: Områdenavn: Repparfjord IID: VV Verneform: naturminne Verneplan: Annet vern eller verneplan Forvaltningsmyndighet: Fylkesmannen i Finnmark

8 3 Sak 10/15 Dersom kommunen ikke ønsker å ha forvaltningsmyndighet, skal myndigheten fortsatt ligge hos Fylkesmannen. Forutsetningen for at kommunene skal kunne overta oppgaven som forvaltningsmyndighet, er at de har nødvendig kapasitet og kompetanse. For kommuner som i dag ikke har nødvendig kapasitet og kompetanse for å overta en slik oppgave, vil eventuell delegering vurderes på nytt ved eventuell ny kommunestruktur. For kommuner som takker ja til tilbudet og aksepterer vilkårene, tar Miljødirektoratet sikte på å gjennomføre delegering av forvaltningsmyndighet i løpet av Tilbudet om delegering av forvaltningsmyndighet gis under følgende forutsetninger: Kommunen må si ja elter nei til å overta forvaltningsmyndighet for alle verneområder som omfattes av dette tilbudet. Verneområder opprettet i medhold av naturmangfoldloven og den tidligere naturvernloven har nasjonale verneinteresser, og skal forvaltes i samsvar med verneformålet og statlige retningslinjer for forvaltning av verneområder. Miljødirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om utøvelse av forvaltningsmyndigheten. Kommunene kan ikke overføre/delegere avgjørelsesmyndighet etter verneforskriftene til andre instanser eller organisasjoner. Miljødirektoratet kan trekke vedtaket om delegering tilbake. Kommunene kan også si fra seg ansvaret som forvaltningsmyndighet. Miljødirektoratet/Statens Naturoppsyn (SNO) har ansvaret for organiseringen av oppsynsvirksomheten i verneområdene. Kommunene skal ha nødvendig kapasitet og kompetanse, og et robust fagmiljø med nødvendig fagkompetanse for å kunne løse oppgavene. Kommunene må også ha god forvaltningskompetanse slik at oppgaver og henvendelser håndteres riktig. Kommunen kan be Fylkesmannen om faglige råd og veiledning i forvaltningen.

9 Sak 10/15 Ansvaret som forvaltningsmyndighet innebærer at kommunen må avsette nødvendige ressurser til administrasjon og saksbehandling. Kommunen kan søke om økonomiske midler til gjennomføring av skjøtsel og tiltak i verneområder innenfor de rammer som hvert år blir fastsatt av Stortinget. Søknad om midler skal sendes til Fylkesmannen innen nærmere fastsatt frist. SAKSVURDERING: Kvalsund kommune har ettr rådmannens vurdering i dag ikke nødvendig kapasitet og kompetanse for å overta en slik oppgave. Dette må eventuelt vurderes på nytt ifm ny kommunestruktur. Rådmannens tilråding: Utviklingsutvalget ønsker ikke at Kvalsund kommune skal overta forvaltningsansvaret for område IID: VV på det nåværende tidspunkt. Dette må eventuelt vurderes på nytt ifm ny kommunestruktur. Arne Hansen rådmann

10 Sak 11/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: G/BNR 24/134 Arkivsaksnr.: 13/1566 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/15 Utviklingsutvalget VERDR: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK PÅ - GNR 24 BNR SPØRSMÅL OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Leders innstilling: Tiltakshaver; Leirbotn Entreprenør as ilegges et overtredelsesgebyr på kr i henhold til SAK bokstav a. Ut i fra at ansvarlig søker Nøytral Byggadministrasjon v/oddvar Hansen var enkeltmannsforetak - og innehaver er avgått ved døden, gjøres overtredelsesgebyr for denne ikke gjeldende.

11 Sak 11/15 VEDLEGG: Tilsynsrapport fra Kvalsund kommune fra tilsyn Møtereferat av vedr gnr 24, bnr 134 Nyoppført hytte Skaidiåsen Brev av til Leirbotn Entreprenør as Forhåndsvarsel PBL 32-2 Notat fra møte med Leirbotn Entreprenør as SAKSOPPLYSNINGER: Nøytral Byggeadministrasjon v/oddvar Hansen søkte om tillatelse til tiltak på gnr 24 bnr 134. Kvalsund kommune ga rammetillatelse til tiltaket I ovennevnte søknad er Leirbotn Entreprenør as oppgitt som «Tiltakshaver». Det ble søkt om ferdigattest for fritidsboligen I forbindelse med søknad om ferdigattest var det vedlagt sjekklister sluttkontroll av underleverandører. I denne forbindelse ble det den fra kommunen sendt krav om mer dokumentasjon til søknaden. Det ble gitt tilsvar fra ansvarlig søker den som ikke omhandler løsning på manglene, men heller påpekninger om hva kommunen har brutt av lover. I samme tidspunkt ble kommunen oppringt av eiendomsmegler hvor tiltaket skulle legges ut for salg. Eindomsmegler ville ha opplysninger som ikke var kjent av kommunen og som hadde direkte tilknytting til en eventuell godkjenning av ferdigattest. For at kommunen skulle imøtekomme kravet og sjekke ut påstandene ble det iverksatt Tilsyn av tiltaket, jfr pbl kapittel 25. Historikk: Kvalsund kommune foretok ut i fra ovennevnte et uanmeldt tilsyn og sendte forhåndsvarsel om de funn som ble avdekket, og innkalte Nøytral Byggeadministrasjon v/oddvar Hansen og tiltakshaver Leirbotn Entreprenør as til møte Oddvar Hansen sendte brev med redegjørelse for sin forståelse av de avvik som er påpekt i forhåndsvarselet. Kommunen fattet administrativt vedtak om at ansvarlig foretak og tiltakshaver ble ilagt overtredelsesgebyr. Tiltakshaver Leirbotn Entreprenør as påklaget vedtaket den Vedtaket ble påklaget av advokat Odd Enevold pva Oddvar Hansen den

12 Sak 11/15 Klagesaken ble behandlet i Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget fattet følgende vedtak: «Utviklingsutvalget pålegger etter plan- og bygningsloven 20-1b, ansvarlig søker og tiltakshaver å legge frem endringsmelding innen 4 uker. Utviklingsutvalget tar ikke klagen til følge og opprettholder administrativt vedtak av » Saken ble deretter oversendt Fylkesmannen for endelig behandling. I brev av opphever Fylkesmannen Kvalsund kommunes vedtak av og sender saken for ny vurdering. Ny behandling/vurdering: Uti fra uanmeldt tilsyn utarbeidet kommunen tilsynsrapport (vedlagt). Ettersom Fylkesmannen har opphevet Utviklingsutvalgets vedtak og derigjennom det administrative vedtaket av , tas det ved vår nye vurdering av saken utgangspunkt i tilsynsrapporten samt de tilbakemeldinger som har kommet fra partene i saken i hele perioden. På bakgrunn av tilsynet ble det observert følgende. - Parkering og adkomst ikke er i henhold til godkjent søknad - Hytta og uthus ligger ikke plassert i henhold godkjent søknad, jf GPS måling gjort av Svein Tore Kristoffersen og Pål Reidar Fredriksen, det ble avdekket at hytta er plassert 15 meter nordøst for godkjent søknad og 5 meter innenfor naboeiendom gnr 24, bnr Skråninger og skjæringer ikke planert eller tilsådd - Avstanden mellom hytte og hus er ikke jf godkjent søknad - Adkomst og parkering er etablert over naboeiendommen G/B nr 24/ Byggverket er ikke i henhold til tegningsgrunnlaget i godkjent søknad. Det ble avholdt møte mellom ansvarlig søker og Kvalsund kommune , hvor det ble konkludert med følgende;

13 Sak 11/15 Møtet konkluderte med at: 1. Ansvarlig søker sender endringsmelding av tiltaket med plassering innen 3 uker, samt inngått avtale om kjøp av berørt tomt 24/133 som vedlegges søknaden. 2. Ansvarlig søker utarbeider endringsforslag med tiltakshaver av gjeldende reguleringsplanen så snart som mulig. 3. Dersom alle forutsetningene er på plass vil reguleringsendringen bli behandlet i møte i Utviklingsutvalget Kvalsund kommune bemerker at ved lengre fravær eller sykdom må ansvarlig foretak finne fagkyndig stedfortreder som kommunen skal godkjenne, dette tok ansvarlig foretak til etterretning. Oppfølging fra utbyggerne i forhold til konklusjonene fra : Ad 1og 2: Endringsmelding (søknad om reguleringsendring og sammenføying av 2 tomter til 1) er datert (journalført av kommunen ) dvs over 1 år senere. Tiltakshaver Leirbotn Entreprenør as overtok festeretten på eiendom 24/ jf. Tinglysningen Ad 3: Forutsetningene for at saken kunne avklares i Utviklingsutvalgets møte var ikke til stede; jf ovennevnte. Ut i fra Fylkesmannens brev av ber om en ny vurdering av saken, sendte kommunen ut forhåndsvarsel Det ble videre avviklet møte med tiltakshaver Leirbotn Entreprenør as Det vises til vedlegg i saken. SAKSVURDERING: Ansvarlig foretak utførte ikke tiltaket slik foretaket selv har prosjektert i henhold til søknaden. Adkomst og parkering er ikke utført jf. prosjektgrunnlaget. Plassering av bygninger er ikke ihht prosjektgrunnlaget. Bygningene er ikke i samsvar med tegningsgrunnlaget i søknaden. Endringene/justeringer er søknadspliktig jf. plan- og bygningslovens 20-1 bokstav d). Ansvarlig utførende har ikke vært i kontakt med kommune ang framdrift av prosjektet. Reguleringsplanen og eiendomskartet danner grunnlaget for søknaden og plassering av tiltakene. Ansvarlig utførende og tiltakshaver er ansvarlige for å få plassert tiltakene korrekt i terreng jf. plan- og bygningslovens 23-8 og byggesaksforskriften bokstav b.

14 Sak 11/15 Det kommunale tilsynet og oppmålingen fra GeoNord bekrefter avvikene i prosjektgrunnlaget. Kommunens vurdering er at kontrollen ikke er utført jf. søknaden og at det er gitt uriktige og villedende opplysninger i sjekklister sluttkontroll. Ansvarlig foretak og tiltakshaver har etter kommunens vurdering opptrådt forsettelig jf. plan- og bygningslovens 32-8 Ansvarlig søker og tiltakshaver har ikke sendt endringsmelding av tiltakene innenfor tre ukers frist, og det er ikke levert endringsforslaget av reguleringsplanen Skaidiåsen hyttefelt, jfr møtereferatet av Dette vurderes som forsettelig når pålegget jf. byggesaksforskriftens 15-2 bokstav h ikke overholdes. Ansvarlig søker eller tiltakshaver har ikke meldt til kommunen etter plb SAK 10 kapitel 12, at ansvaret opphøres eller behov for endringer i ansvarsforholdet pga fravær. Ansvarlig foretaks (enkeltmannsforetak) helsetilstand har ikke relevans i saken i all den tid, sitat: Oddvar Hansen var kjent med at tiltakshaver selv var en erfaren entreprenør har sentral godkjenning som ansvarshavende. Dette vurderer kommunen som privatrettslige forhold mellom ansvarlig foretak og tiltakshaver jf. plan- og bygningslovens 21-6 og forskrift i Sak ledd. Søknad/melding om ny ansvarlig søker er først datert Tiltakshaver har imøtekommet den delen av kravene om å avklare berørt naboeiendom, gjennom å ha ervervet seg denne eiendommen (tinglyst ) Tiltakshaver har gjennom behandlingstiden vist vilje til imøtekommenhet ved å sende kommunen situasjonsplaner og skisser som skal/kan brukes til behandling av den etterspurte endringsmeldingen. Kommunen vurder det slik at tiltakshaver gjennom sin erfaring og godkjenninger skal være kjent med at gjennomføring av prosjekter er uavhengig av hvem som eier grunn. Tiltakene skal være godkjent og skal utføres etter gjeldende bestemmelser. Jf. også sjekkliste sluttkontroll har tiltakshaver fulgt byggeprosessen fra grunnarbeidet til bygningene var ferdig. Tiltakshaver er utøvende maskinentreprenør som er vant til å utføre jobber etter prosjektgrunnlag. Denne saken har pågått lenge og byggesaksbehandlingen er ennå ikke avsluttet. Det er ut i fra saksopplysningene som foreligger ingen tvil om at ansvarlig foretak og tiltakshaver ikke har holdt seg til det de har søkt om. Plan og bygningslovens 32-8 gir kommunen anledning til å ilegge overtredelsesgebyr til den som forsettlig eller uaktsomt foretar tiltak som er i strid med tillatelser.

15 Sak 11/15 Etter en ny vurdering mener rådmannen at PBL 32-8 pkt b) vil komme til anvendelse i den angjeldende sak; «den som forsettlig eller uaktsomt utfører, lar utføre, bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter denne lov» Grunnlaget for dette er følgende, jf saksopplysningene; - Byggverket er ikke i henhold til innsendte tegninger - Byggverket er ikke plassert i henhold til situasjonskart - Parkering og adkomst er ikke i henhold til situasjonsplan - Adkomst og parkering er etablert over naboeiendom og ikke som omsøkt I søknad om fremgår at man søker om endring av «Ansvarlig søker for tiltaket» fra Nøytral Byggadministrasjon v/oddvar Hansen til ByggTjeneste AS v/kontaktperson Georg Liland. Innehaver av enkeltmannsforetaket Nøytral Byggadministrasjon v/ Oddvar Hansen avgikk ved døden i Iflg opplysninger er boet oppgjort. Rådmannen anbefaler derfor at det ikke tas videre skritt i forhold til evt overtredelsesgebyr til ansvarlig søker. Det er av den grunn heller ikke sendt forhåndsvarsel. Når det gjelder tiltakshaver; Leirbotn Entreprenør as mener rådmannen det er grunnlag for å ilegge overtredelsesgebyr, også ut i fra at tiltakshaver har primæransvaret i byggesaker, jf PBL 23-8 supplert med PBL 23-1 andre ledd og Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av kap 16 inneholder oversikt over gebyrenes størrelse. I forhold til ovennevnte heter det i pkt a): «den som utfører eller lar utføre tiltak som nevnt i pbl 20-1 og 20-2 uten at det foreligger nødvendig tillatelse, ilegges gebyr; 1. inntil kr der tiltaket for øvrig i det vesentligste er i overenstemmelse med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven 2. inntil kr der tiltak ikke i det vesentligste er i overensstemmelse med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven 3. inntil kr der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette.»

16 Sak 11/15 Ut i fra sakens karakter mener rådmannen at pkt 2 vil kunne komme til anvendelse. Dette begrunnes med at de ulike tiltak «ikke i det vesentligste er i overensstemmelse med krav gitt i eller med hjemmel i Plan- og bygningsloven» ut i fra; - Byggverket er ikke i henhold til innsendte tegninger - Byggverket er ikke plassert i henhold til situasjonskart - Parkering og adkomst er ikke i henhold til situasjonsplan - Adkomst og parkering er etablert over naboeiendom og ikke som omsøkt Gebyr kan fastsettes inntil kr ,-. I forhold til alvorlighetsgraden i denne saken, mener rådmannen at et overtredelsesgebyr kan fastsettes til kr ,-. Rådmannens tilråding: Tiltakshaver; Leirbotn Entreprenør as ilegges et overtredelsesgebyr på kr i henhold til SAK bokstav a. Ut i fra at ansvarlig søker Nøytral Byggadministrasjon v/oddvar Hansen var enkeltmannsforetak - og innehaver er avgått ved døden, gjøres overtredelsesgebyr for denne ikke gjeldende. Arne Hansen rådmann

17 Sak 12/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Svein Tore Kristoffersen Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 14/723 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/15 Utviklingsutvalget SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PBL 19-2 FOR GANGSTI, GAPAHUK OG PLATTING Leders innstilling: Utviklingsutvalget gir dispensasjon jf. PBL 19-2 fra PBL 1-8 til bygging av gangsti, platting og gapahuk som beskrevet i søknaden i strandsonen til Kvalsund elv.

18 Sak 12/15 VEDLEGG: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Høringsuttalelse fra Finnmark Fylkeskommune. SAKSOPPLYSNINGER: Kvalsund kommune v/pleie- og omsorgstjenesten søker om å etablere en gangsti ned til Kvalsund elven som ender i en platting på ca. 10x6 meter, her ønskes det også å sette opp en Gapahuk for ly for vær og vind. Intensjonen med dette tiltaket er at alle skal kunne komme seg ned til elven, inkl personer med handicap og demens. Gangstien vil bygges i tre i ca. 1,1 meters bredde slik at rullestol skal kunne benyttes og rekkverk på en side for å kunne støtte seg til. Gapahuken er for ly mot vær og vind for brukerne og en plass de kan grille og spise under tak. Denne vil ligge ca. 4-5 meter fra elvebredden. Tilbudet til pleietrengende er få i nærområdet. Iflg søknaden må man reise fra 30 min til 3 timer for at brukerne kan få et tilbud. Tilbudet er en videreutvikling for aktivisering av personer med handicap og demens. Tiltaket vil ligge inntil et lakseførende vassdrag ca. 1 meter over høyeste vannstand om våren og 4-5 meter fra elvebredden. Tiltaket ble sendt på høring med frist

19 Sak 12/15 Platting 6X10 meter med Gapahuk. Gangvei 1,1 meter bredde Innkomne høringsuttalelser: ; Norges Vassdrag- og energidirektoratet kan ikke se at tiltaket vil berøre usikre grunnforhold eller skredutsatte områder ; Naturforvaltningsutvalget i Kvalsund synes dette er et viktig tiltak for trivsel og folkehelse, og har ellers ingen merknader til omsøkt tiltak ; Sametinget har ingen merknader til søknaden, og kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredede samiske kulturminner i det aktuelle området. Skulle det likevel under arbeidet i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanes og melding gis til Sametinget og Finnmark fylkeskommune jf Lov 9. juni 1978 nr 50 om kulturminner.

20 Sak 12/ ; Finnmark fylkeskommune ber om at det vises stor varsomhet med å gi dispensasjon i 100-metersbelte langs sjøen og vassdrag. Bakgrunnen for dette er blant annet et ønske om å holde disse områdene fri for bebyggelse ut fra allmennhetens ønske om ferdsel og rekreasjon i slike områder. Finnmark fylkeskommune peder videre på at i lovkommentaren til plan- og bygningsloven vedrørende dispensasjon, kommer det klart frem at adgangen til å gi dispensasjon er avgrenset. «Videre må det foretas en interesseavveiing der fordelene ved tiltaket må veies opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Ordvalget i PBL. 19-2, andre ledd innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.» Finnmark fylkeskommune viser til at innvilgelse av dispensasjon kan føre til presedens og at ut i fra at like saker skal behandles likt, betyr dette at kommunen må innvilge dispensasjon for eventuelle lignende søknader. De uttaler videre at; «Hensyn som kan legitimere avvik fra planer er momenter som ikke var aktuelle da planen ble vedtatt, men som I ettertid kan tas i betraktning. Finnmark fylkeskommune vurderer begrunnelsen i denne søknaden til å legitimere dispensasjon fra plan- og bygningslovens bestemmelser om tiltak langs vassdrag.» Det vises til uttalelsen fra Finnmark fylkeskommune som vedlegges i sin helhet ; Landbruksmyndighetene i Kvalsund uttaler at det ikke er landbruksmessige forhold som skulle forhindre etablering av gangsti fra Bosenteret ned til elva med påfølgende oppføring av platting ved elva ; Finnmarkseiendommen (FeFo) ønsker høringsuttalelsene i saken. Ikke svart på høringsuttalelsen er: Kvalsund Jeger og Fisk, Fylkesmannen i Finnmark, Reindriftsforvaltningen i Vest- Finnmark og Rådet for eldre og funksjonshemmede.

21 Sak 12/15 SAKSVURDERING: Det omsøkte området er i reguleringsplanen fra 1972 regulert til offentlig friområde, og det skal av den grunn ikke bebygges. Dispensasjonssøknaden relateres til Plan- og bygningslovens 1-8 hvor det heter; 1-8.Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til naturog kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova. Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf nr. 5 og 12-7 nr. 2. Forbudet etter andre ledd gjelder ikke der kommunen i kommuneplanens arealdel har tillatt oppføring av nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs, jf nr. 4. For områder langs vassdrag som har betydning for natur-, kulturmiljø- og friluftsinteresser, skal kommunen i kommuneplanens arealdel etter nr. 5 vurdere å fastsette grense på inntil 100 meter der bestemte angitte tiltak mv. ikke skal være tillatt. Intensjonen fra Pleie- og omsorgstjeenesten er et ønske om at alle (allmenheten) skal kunne bruke elven, elvebredden til rekreasjon og at man vil gi personer med et handicap, demens eller nedsatt bevegelighet den muligheten til å kunne ferdes (rullestol, stokk eventuelt rullator) ned til elvebredden for rekreasjon. Tiltaket vil bidra at alle persongrupper vil ha muligheten til å ferdes i 100-metersbelte. Rådmannen vurderer det til at PBL 1-8 ikke tilsidesettes. Ved å plassere platting og gapahuk 4-5 meter fra elvebredden vil personer med full bevegelighet kunne passere tiltaket og ikke hindre allmenheten, her vurderer rådmannen det til at intensjonen i reguleringsplanen ikke tilsidesettes da områder er offentlig friområde. Fra administrasjonens side vurderes det at presedens ikke er relevant i denne sak når tiltaket er å kunne tilby personer med nedsatt bevegelighet å kunne bruke offentlig friområde. Tiltaket vil ikke forandre bruken av området.

22 Sak 12/15 I januar 2009 ble en ny og offensiv lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne iverksatt. Formålet med loven er å styrke det rettslige vernet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og hindre diskriminering blant annet på grunn av manglende tilgjengelighet. Regjeringen har videre vedtatt en handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet («Norge universelt utformet 2025»). Dette momentet var ikke aktuelt da planen for Kvalsund sentrum ble vedtatt Rådmannen viser til Regjeringens vedtatte handlingsplan (Norge universelt utformet 2025) og «Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne» vil legitimere dette avviket/dispensasjonen fra planen. Administrasjonen er svært positiv til at et slikt tilbud der personer med spesielle behov kan få bruke naturen i hjembygda slik de har gjort i generasjoner (fisking, nisting og kos), tidligere har de måttet reise lange avstander fra 30 min til 3 timer for å kunne komme seg ut i naturen. Kommunen har ingen slike anlegg som er tilrettelagt til personer med spesielle behov. Ut i fra overnevnte vurderer rådmannen at reguleringsplanen ikke uthules, tiltaket vil ikke skape presedens på grunn av at formålet med planen endres ikke. For å tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne vil i dette tilfelle ikke PBL 1-8 tilsidesettes når formålet med loven er at allmenheten skal ha fri ferdsel lans sjø og vassdrag. Rådmannens tilråding: Utviklingsutvalget gir dispensasjon jf. PBL 19-2 fra PBL 1-8 til bygging av gangsti, platting og gapahuk som beskrevet i søknaden i strandsonen til Kvalsund elv. Arne Hansen rådmann

23 Sak 13/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen Arkiv: K03 Arkivsaksnr.: 15/77 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/15 Utviklingsutvalget DELTAKELSE I INTERKOMMUNALT PROSJEKT I VANNOMRÅDET SØRØYA, SEILAND OG KVALØYA MED INNLAND Leders innstilling: Utviklingsutvalget vedtar at Kvalsund kommune deltar i det interkommunale prosjektet i vannområde Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland Kvalsund kommunes bidrag på kr ,- dekkes over ansvar 6026 Plan.

24 Sak 13/15 VEDLEGG: Brev fra Finnmark Fylkeskommune SAKSOPPLYSNINGER: Finnmark fylkeskommune fikk 1. januar 2010 rollen som vannregionmyndighet i Finnmark, og har etter vannforskriften ansvaret for å koordinere planprosessen etter vannforskriften. Hammerfest kommune fikk i 2013 midler til utarbeidelsen av en lokal tiltaksanalyse for vannområdet Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland. Den lokale tiltaksanalysen inngikk i bakgrunnsarbeidet til den regionale vannforvaltningsplanen, som nylig var på høring. Den lokale tiltaksanalysen var organisert som et interkommunalt prosjekt med deltakelse fra kommunene Hammerfest, Hasvik og Kvalsund. Kommunene kom med innspill om kilder til forurensning og forslag til tiltak. Dette arbeidet skal nå følges opp og kommunene må gjøre en innsats for å forbedre og beskytte miljøtilstanden til de lokale vannressursene. Det vil i framtiden være et stort behov for ytterligere informasjonsinnhenting for å bedre kunnskapsgrunnlaget, samt kunne utpeke de meste kostnadseffektive tiltakene. Hammerfest kommune har utrykt interesse for å fortsette det lokale arbeidet ved å søke midler til et nytt interkommunalt prosjekt med kommunene Hasvik og Kvalsund. Hammerfest kommune vil ha ansvaret for administrasjonen av prosjektet, og i samarbeid med de andre kommunene utarbeide en oversikt over hvilke behov man har for ytterligere undersøkelser i vannområdet og hvordan disse skal prioriteres Forslag til budsjett og finansieringsplan er lagt fram i søknaden om økonomisk støtte fra Hammerfest kommune: Budsjett for prosjektet 2015 Beskrivelse Administrative utgifter (Møter,- Totale kostnader (NOK) ,- reiser, Undersøkelser kurs) og problemkartlegging ,- Annet ,- Sum ,-

25 Sak 13/15 Finansieringsplan for prosjektet 2015 Organisasjon Totale kostnader (NOK) Hammerfest kommune ,- Hasvik kommune ,- Kvalsund kommune ,- Finnmark fylkeskommune ,- Sum ,- Fylkeskommunen ber i henvendelse om at kommunen stiller seg positive til tiltaket og bidrar også økonomisk. SAKSVURDERING: Alle sektormyndigheter har en plikt og en rett til å delta i arbeidet etter vannforskriften. Den lokale tiltaksanalysen i 2013 var en vurdering av hvilke tiltak som må gjennomføres for at miljømålene for vannforekomstene i vårt vannområde skal nås. Imidlertid varierer kunnskapsgrunnlaget mye og er godt for noen vannforekomster, men sprikende og mangelfull for mange forekomster. Rådmannen viser til Utviklingsutvalgets vedtak i sak 40/14 i møte : 1. Kvalsund kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften nås. 2. Kvalsund kommune vil fremheve behovet for økte økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder. 3. Til innholdet i selve høringsdokumentene avgis innspill i samsvar med egenvurderingen i saken, som følger:

26 Sak 13/15 Kvalsund kommune har store arealer og vannressurser som brukes i yrkes- og fritids sammenheng. Kvalsund er en stor hyttekommune og møter ofte problemstillingen rent grunnvann opp mot anledningen til å etablere avløpsanlegg. Vi har i årevis vært en vannkraftkommune og har også vært vertskommune for utvikling av tidevannsteknologi. Nå søkes det også om etablering av elvekraftverk. Havbrukssektoren er i vekst og innslaget av rømt oppdrettslaks er i perioder økende i vår kommune. Kommunen ønsker å legge til rette for tradisjonelt fiskeri, men da i et samspill med havbruk og industri. En etablering av gruvedrift i regi av Nussir med et sjødeponi kan gi miljømessige utfordringer i Repparfjorden. Basert på forsker dokumentasjon gjort av Akvaplan Niva, jfr konsekvensutredninga, vurderer dog kommunen at et sjødeponi i Repparfjorden, basert på moderne teknologi, vil være det som påvirker vannkvaliteten minst, sammenlignet med et landdeponi. Eventuell avrenning fra et landdeponi oppfattes av kommunen, på grunnlag av samme dokumentasjon, å være en direkte trussel mot grunnvannskildene, og derigjennom også vannkvaliteten i havet En sterkere satsing på å sikre en bærekraftig bruk av våre vannressurser kan bli utfordrende for en liten kommune som oss. De samlede kommunale ressurser kan være til hinder for at miljømålene oppnås i tide. Et samarbeid med andre kommuner kan være nyttig mht. bl.a. å se på hvor en bør gjennomføre undersøkelser for å bedre kunnskapsgrunnlaget samt å gjøre tiltaksvurderinger. Det vil bli betydelig rimeligere å gjennomføre i et samarbeide med andre kommuner. Rådmannens tilråding: Utviklingsutvalget vedtar at Kvalsund kommune deltar i det interkommunale prosjektet i vannområde Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland Kvalsund kommunes bidrag på kr ,- dekkes over ansvar 6026 Plan. Arne Hansen rådmann

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 05.02.2013 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag 11.09.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag den 25.09.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 9/2014 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 12.12.2014 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 30.01.2014 klokka 18:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 8/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag den 13.11.2008 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag den 21.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 04.09.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 27/12 IK bygg 2012

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEI KALLI G Utviklingsutvalget

MØTEI KALLI G Utviklingsutvalget Møte nr. 6/2009 MØTEI KALLI G Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag 15.10.2009 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem avn Willy Holmgren

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer