Utdanning/ etterutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanning/ etterutdanning"

Transkript

1 CV Personopplysninger Født: 29. mai Sivilstand: Gift med Line Dahl Remfeldt - To barn: Felicia 13 år og Daniela 18 år Adr. Smedsrud veien 14b 1405 Langhus - Tlf E. post: Utdanning/ etterutdanning 2014/ 2015: Spesialpedagogikk 1 ved Høyskolen i Østfold. (pågående) 2012/ 2013: Konsekvenspedagogikk 2 ved Høyskolen i Østfold. Karakter: B Norge/ Danmark Studiet er en fordypning som bygger videre på konsekvenspedagogikk 1. Studiet trenger dypere i pedagogikkens grunnsyn, menneskesyn og det filosofiske bakteppet som er gjenstandsområdet for pedagogikken. Dernest tar pedagogikken for seg ledelse og lederskap innenfor virksomheter som legger metodespekteret til grunn for sine virksomheter. Det kan være fengsler, forebyggende tiltak, skoler og andre tiltak. Dette studiet gir rikelig med praktiske verktøy. Studiet forløper seg over et år og er vektlagt med eksamener og gir 30 studiepoeng. 2009/ 2010: Konsekvenspedagogikk 1 ved Høyskolen i Østfold. Karakter: B Norge/ Danmark Studiet forløper seg over et år og er vektlagt med eksamener og 30 studiepoeng. Konsekvenspedagogikk er tuftet på en humanistisk filosofi der individet alltid må ta konsekvensene av egne valg, handlinger og væremåte. Den danske filosofen og psykologen Jens Bay er alltid opptatt av å se enkeltindividet opp i mot omgivelsene sine og fellesskapet individet er en del av. Dette pedagogiske studiet gir rikelig med praktiske verktøy Norge/ Danmark Lederutdanning innenfor: Komplekse og dynamiske organisasjoner i oppbrudd, forandring, forvandling. Ettårig modulbasert dansk/norsk Utviklings- og treningsprogram v/ Proces ApS. Fra Norge var org. konsulent Kjell Dahl og psykolog Erik Larsen ansvarlige. Mye undervisning og trening på bedriftseller prosjektledelse innenfor: Dynamisk ledelse, omorganiserings- prosesser, ledelse under motstand, forstå å jobbe på den primære oppgave og identifisere motkrefter Oslo/ internasjonalt Internasjonalt sertifisert Gatemeglingsinstruktør Internasjonalt godkjente meglersertifisering (TRANSCEND). Det undervises i klassisk megler, skydselsmegling, fred, forsoning og dialogarbeid. Fredssirkler, konfliktforebyggende

2 kommunikasjon (sjiraffspråk) og skriptbasert stormøtemetodikk ble også lært bort. Tatt samme instruktørutdanningen på ny for å friske opp kunnskapen i Høgskolen i Oslo/ Fagopplæringsetaten Veiledningskompetanse A, B og C kurs i veiledning for barnevernpedagoger og sosionomer ved daværende ØKS/ Høyskolen i Oslo. Pedagogisk fagopplæring - fordypning innenfor veiledningsmetodikk Høgskolen i Oslo og Opplæringsetaten Spisskompetanse program innenfor arbeid med voldsofre, overgripere og prostitusjon. Utdanningen var fordelt på moduler gjennom høst 98/ våren 99 med fortløpende gruppeveiledning av psykolog Norge/ internasjonalt Befals-og siden offisersutdannet i Forsvaret Ulike korte og lengre utdanningsforløp innenfor en 8 års fase. Kvalifikasjoner i stikkordsform: Lederskap, spesialisering innenfor taktisk og operativt ledelse av blant annet jegeravdeling - objektsikring - troppssjef og siden sjef for et nasjonalt viktig krigsobjekt i fredstid. Relevant arbeidserfaring: 1. januar 2010 d.d. Daglig leder/ partner/ megler i selskapet Dorg & Remfeldt Rådgivning Oppdragene er i all hovedsak rettet mot offentlige sektor og det private næringslivet. Tjenestene som formidles er: Konfliktforebygging - konflikthåndtering - konfliktbehandling og megling. Per i dag, og de første årene fremover, er Vidar Remfeldt og hans partner Dorg, Utlendingsdirektoratets (UDI) sitt nasjonale innsatsteam i pågående konflikter i statlige asylmottak i Norge. I tillegg undervises det innenfor samme tematikk ved: Politihøyskolen - Diakonhjemmets Høyskole - Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) - BUFETAT region Sør. Dorg & Remfeldt Rådgivning har også egne nasjonale og/ - eller kundetilpassede kurs innenfor konfliktfeltet. 1. januar d.d. Selvstendig næringsdrivende i enkeltmannsforetaket: Remfeldts Omsorgstjenester. Vidar Remfeldt leies gjevnlig inn i et stort private helseforetak/ psykiatri hvor oppdragen omhandler salg av spesialisthelsetjenester innenfor klientgrupper som primært er inne på ordningen: «Statsfinansiert prøveløslatelse under vilkår» (etter lange forvarings- og sikringsdommer i fengsler) febr Oslo/ nasjonalt. Oppvekstsjef Avdeling for Oppvekst i Oslo Røde Kors Oppvekstsjef har det faglige overordnet ansvar for avdelingens ulike tjenestetilbud. Tilknyttet Oppvekstsjefens ledergruppe sitter 6 tjenestestedsledere og en rådgiver. Totalt for avdelingen: 17 ansatte og ca 500 aktive frivillige i turnus. Avdelingen har ansvar for oppvekstspørsmål, kriminalitetsforebygging, satsning på minoritetskvinner, barn på krisesentre og ferietilbud for særlig sårbare. Avdelingens tiltak er:

3 Den Nasjonale Røde Kors tlf om Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse (nsasjonalt konskapsmiljø innenfor æresrelatert vold, æreskodekser og flerkulturell forståelse) - Nasjonale Røde Kors Tlf for Barn og Unge (Barn og unges kontakttelefon) - Kors på halsen nettjeneste og virtuell Røde Kors buss på nettstedet: Habbo - Marte Nettverkssenter for aleneforsørgere og deres barn - Prosjekt URO (Unge ungdomskriminelle) m/ Oslo Politiet, Uteseksjonen, Barnevernvakta og SLT Oslo sentrum - Gatemegling i Oslo Oslo Avdelingssjef i Oslo Røde Kors Jeg ble ansatt i Oslo Røde Kors for å etablere et pilotprosjekt i Groruddalen etter initiativ fra daværende byrådsleder Erling Lae og daglig leder i Oslo Røde Kors Randi Hammerstrøm. Som prosjektleder har jeg gjennom 6 år, vært ansvarlig for å bygge opp byens fire Ressurssentre. Etableringen av Ressurssentrene, samt flere andre prosjekter var inntil sommeren 2008: Avdeling for oppvekst. Avdelingssjefen har hatt hovedansvaret for etableringen av: Groruddalen Røde Kors Ressurssenter - Mortensrud Røde Kors Ressurssenter - Majorstuen Røde Kors Ressurssenter Omorganisering av Oslo Røde Kors Internasjonale Senter (ORKIS) - Prosjekt Gatemegling i Oslo (m/ Justis dep, Oslo kommune og Konfliktrådet) - Prosjekt URO (m/ BLID, Norges RK, Sparebank1 og Oslo kommune). Prosjekt; Leksehjelp i moské (Sentral Jamat ael Sunnet). Billedliggjøring: 2001: 1 ansatt(undertegnede), 1 sivilarbeider og 15 frivillige. 2007: 21 ansatte, 2 rådgivere, 12 sivilarbeidere, 400 frivillige i turnus og besøk alene på Ressurssentrene Oslo/ Vinderen Leder, barne- og ungdomstiltakene i bydel Vinderen. Beordret inn i stilling av bydelsdirektøren. Ansvarlig for alt av off. tjenester rettet mot alderssegmenter: 0 til 18 år. Ca 118 ansatte og 28 ulike tjenestesteder Oslo/ Vinderen Ungdomskonsulent Ansvarlig for fritidsaktiviteter, tverrfaglig samhandling og forebyggende ungdomstiltak i bydelen. Nominert to år på rad av lokal media som årets medmenneske i Oslo vest Oslo/ Vinderen Fritidsklubbleder Ansvarlig for etablering og oppbyggingen av en fritidsklubb i bydel Vinderen. Den siste bydelen av totalt 23 bydeler som manglet off. fritidstiltak. Et år senere var virksomheten ranket som nr 2 i Oslo hva gjelder oppslutning. Ref Aftenposten undersøkelse (ca. 60 fritidskubber i Oslo). Relevante kurs: Arbeidsmiljøopplæring for arbeidsgivere innenfor HMS lovverk. Arr. Arbeidsmiljøsenteret år 2008.

4 Kurs i psykologisk de- briefing og krisehåndtering v/ krisepsykolog Atle Dyregrov. År 2007 ved Solstrand i Bergen. Nordisk kurs innenfor Vold og behandling. Spesialistkurs godkjent av Norsk Psykologforening. Arr. ATV Ressurspersonell tilknyttet VERGE Gruppen. Som et ledd i HMS satsningen i Oslo Røde Kors, har Remfeldt blitt kurset på alle nivåer innenfor: Taktisk kommunikasjon, fysisk og verbal verging, lese kroppsspråk og holdninger, juss, samt fysisk grensesetting. Trinn 1 og trinn 2 kurs innenfor: Krisehåndtering, sorgbearbeiding, forebygging av posttraumatiske lidelser, samtaleteknikker og ulike psykologiske faser i etterkant av krisesituasjoner. Arr. Norges FN og Nato Veteranforbund og Forsvarets Psykologiske Stressmestringsteam for internasjonale operasjoner År 2002 og Private verv, medlemsskap og andre profesjonelle roller Den Norske Frimurerorden, sentralt frivillig verv i Landsforeningen Ungdom og Fritid og tilknyttet et ledernettverk. Rådgivende funksjon tilknyttet en rekke høringer for ulike departement og Oslo kommune. Tilretteleggende funksjon mellom myndigheter og ulike - mer lukkede minoritetsmiljøer i Norge (rundbordskonf., rådgivning og koblinger). Deltatt sammen med og bistått tidl. general sekretær Jonas Gahr Støre en rekke ganger i offentlige sammenhenger. Vært ledende initiativtaker og holdt kurser i Norges Røde Kors i forhold til nasjonale satsningsområder som har sitt utspring fra nybrottsarbeid i Oslo Røde Kors. Gitt råd, veiledning og bistand til ulike mennesker i og utenfor det off. innenfor: Stressmestring og traumeforebygging. Representert Oslo Røde Kors, Norges Røde Kors og Oslo kommune: Lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Holdt en rekke foredrag og undervisningsopplegg i Røde Kors sammenheng, for næringslivet, for lokale - samt sentrale myndigheter. Hvor: Lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Ordener, dekrasjoner og utmerkelser The Saint Olav Cross og Pilgrimage. Gitt av biskop Finn Wagle i Nidaros og den katolske biskopen for Norge Æresmedalje, tilknyttet en utenlandsoperasjon for Forsvaret. Gitt av forsvarssjef, general Frisvoll under personlig overrekkelse år Medalje mottatt i Libanon av svensk general og Force Commander Lars Erik Wahlgren år Æresmedalje i sølv (bronsje, sølv og gull) gitt av den Libanesiske regjeringen - år 2011 for en særskilt innsats knyttet til UNIFIL. Publikasjoner: Brister i velferdssamfunnet. Kronikk i Dagbladet, og ulike web portaler: ~ivajoha/ remfeldt htm Med forfatterskap til ny nasjonal Visitorhåndbok for Røde Kors, Kriminalomsorgen og andre aktører: %C3%A5ndbok%20fra%202005_Norges %20R%C3%B8de%20Kors.doc

5 Medforfatter til boken: Tutti Fratelli (italiensk og betyr; vi er alle brødre) En bok utgitt av Norges Røde Kors. Bidragsyter til boken: Marasim, utgitt av Høyskoleforlaget. Forfatter Loveleen Rihel Brenna. Bidraget omhandler: Unge gutter og deres utfordringer gutter med flerkulturell bakgrunn løvene ingen har et bunnløst beger og hvem legger mørke gutters drømmer i grus Forfatter av publisert manual: Krise og Beredskapsplan i møte med ulykker, død og sorgbearbeidelse forebygging av vold, truende og kritiske situasjoner. Brukes i Norges Røde Kors, sporadisk i Oslo kommune og benyttes i undervisning. Gis på forespørsel videreutviklet okt Med- forfatter av publisert manual: Sikkerhetsrutiner ved trusselsituasjoner. Brukes i Norges Røde Kors, sporadisk i Oslo kommune og benyttes i undervisning. Gis på forespørsel videreutviklet sept Referanser: Oppgis på forespørsel.

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap 2 Forord Det er en menneskerett fritt å kunne velge om man vil gifte seg og hvem man eventuelt

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Handlingsplan. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Innhold 3 Forord 5 1. Innledning 7 2. Aktuelle utfordringer

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 2014 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning..... 4 1.1 Initiering og begrunnelse... 4 1.2 Mål. 5 1.3 Organisering av planarbeidet.. 6 1.4 Planens virkeperiode

Detaljer

Årsrapport 2011 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord

Årsrapport 2011 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord Årsrapport 2011 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord 1 Innhold 1. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 3 2. NØKKELTALL OG PERSONALRESSURSER... 4 2.1. NØKKELTALL...

Detaljer

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel For informasjon, ring: 6 1 00 KOM.pod@politiet.no ISBN 978-8-856-017-7, POD publikasjon 011/06 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 010 August 011 0 Design: Allkopi Trykk: Allkopi

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)...

HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)... 2 3 HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)... 8 3.1 SAMARBEID MED NSSF, NKVTS, NAKMI... 8 3.2 RVTS LEDERMØTER...

Detaljer

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Barnehuset Bergen Medisinsk undersøkelse av barnet Dommeravhør og vitneavhør Korttidsterapi til barn Nettverksarbeid,

Detaljer

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6 Årsrapport 2013 2 1. HILSEN FRA SENTERLEDER... 4 2. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 5 3. NØKKELTALL... 5 3.1 ANSATTE TOTALORGANISASJONEN... 5 3.2 ANTALL ÅRSVERK... 5 3.3 UTVIKLING AV TREFF MED BRUKERGRUPPE-HISTORIKK...

Detaljer

Årsrapport 2012. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no

Årsrapport 2012. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no Årsrapport 2012 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Årsrapport 2012 Innhold Om senteret 2 Noen nøkkeltall for 2012 3 Direktøren ord 4 Senterets virksomhet 5 Forskning

Detaljer

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner?

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? «Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? Sluttrapport med evaluering «Vold i nære relasjoner - æresrelatert vold», 2007-2010 Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner

Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner Dokument 3:9 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014. 11. februar 2015

STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014. 11. februar 2015 STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014 11. februar 2015 INNHOLD INNHOLD... 2 1 OPPDRAG BARNEHUS... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Aktivitet... 3 2 KORT BESKRIVELSE AV ARBEIDSOPPGAVER/ARBEIDSFORM VED ET BARNEHUS...

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Vold i nære relasjoner Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Forord Vold og overgrep i nære relasjoner rammer hardt, og det rammer mange. Både kvinner, menn og barn er utsatt for vold og

Detaljer

Årsrapport for 2011. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv stiftelsen.no

Årsrapport for 2011. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv stiftelsen.no Årsrapport for 2011 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv stiftelsen.no INNHOLD STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 5 ATV Oslo... 5 ATV Skedsmo... 7 ATV Asker & Bærum... 7 ATV Drammen... 8 ATV Vestfold...

Detaljer

PÅ GRENSEN. Hvordan integrere unge enslige flyktninger mellom 18-25 år?

PÅ GRENSEN. Hvordan integrere unge enslige flyktninger mellom 18-25 år? PÅ GRENSEN Hvordan integrere unge enslige flyktninger mellom 18-25 år? Forord Denne eksempelsamlingen er resultat av et samarbeid mellom Hordaland Røde Kors, IMDi vest og Husbanken vest om å fokusere på

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner 2013 2016 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring side 3 2. Definisjon og avgrensning side 4 3. Nasjonale føringer side 4 4. Risikogrupper

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Årsrapport 24 Årsrapporten 24 Røde Kors-prinsippene 2 Årsrapporten 24 er utarbeidet av avdelingen Kommunikasjon og verdier i Norges Røde Kors. Redaktør Morten Tønnessen-Krokan Grafisk utforming FORTRESS

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Dette er Røde Kors Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra KREM. Fra: KREM Kreativt og Mangfoldig Arbeidsliv, ved Hilde Dalen. www.krem-norge.

Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra KREM. Fra: KREM Kreativt og Mangfoldig Arbeidsliv, ved Hilde Dalen. www.krem-norge. Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra KREM Fra: KREM Kreativt og Mangfoldig Arbeidsliv, ved Hilde Dalen www.krem-norge.no Oslo 5. mai 2015 Innledningsvis vil vi benytte anledning til å

Detaljer

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013)

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Samlet tiltaksoversikt NR. TILTAK ANSVARLIG STATUS 1. Etablering

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISERING... 4 1.1 Virksomhetens organisering... 4 1.2 Styret 2013... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2013... 5 1.4 Brukermedvirkning... 5 1.5 Ansatte gjennom

Detaljer

Voldsforebygging i Norge

Voldsforebygging i Norge R a p p o r t 3 / 2 0 1 1 Randi Saur, Arnt Even Hustad, Trond Heir Voldsforebygging i Norge Aktiviteter og tiltak mot vold i nære relasjoner Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

Forord ved senterleder

Forord ved senterleder ÅRSRAPPORT 2012 Forord ved senterleder Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging region Midt-Norge (RVTS Midt) er ett av fem regionale ressursentra med fokus på selvmordsforebygging,

Detaljer