^A,A.viN'1.') Vi 0608 OSLO MED BUD TILSYN - JOHN BAUER OSLO AS. Utdanninsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen Kolstadgata 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "^A,A.viN'1.') Vi 0608 OSLO MED BUD TILSYN - JOHN BAUER OSLO AS. Utdanninsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen Kolstadgata 1"

Transkript

1 ^A,A.viN'1.') Vi 9 Utdanninsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen Kolstadgata OSLO MED BUD DERES REF, VAR t2ef. ANSVARttCi ADVOKAT J1 KJELL TORKILDSEN DATO OSLO, 3. APRIL 2008 TILSYN - JOHN BAUER OSLO AS 1. Innledning Det vises til Utdanningsdirektoratets brev av 14. april d.å. med varsel om vedtak om tilbakehold og tilbakebetaling av statsstøtte, og tilbakekalling av retten til å drive privatskole med statsstøtte. John Bauer Oslo AS har fått frist til 3. april kl med å uttale seg til rapporten. Vi finner innledningsvis grunn til å beklage den korte fristen som er gitt for uttalelsen. l utgangspunktet ble fristen satt til 27. mars d.å. til tross for at tilsynsrapporten først ble oversendt skolen pr. e-post fredagen før påskeferien, slik at fristen var satt til rett etter påskeferien. På vegne av skolen ba vi om utsatt frist til minst 9. april. Utsatt frist ble kun gitt til 3. april. Det bemerkes i forhold til dette at rapporten er svært omfattende og gjelder en lang rekke forhold, l tillegg gjelder de varslede vedtakene forhold som er helt avgjørende for skolens videre eksistens. I lys av dette fremstår det som svært uheldig at skolen gis en så kort frist til uttalelse - selv etter utsettelsen. I forbindelse med dette er det også grunn til å bemerke at fylkesmannen brukte ca. tre måneder på gjennomføring av tilsynet. Utgangspunktet for tilsynet var en systemrevisjon, men det utviklet seg gjennom prosessen til å bli en langt mer omfattende og detaljert gjennomgang. Etter vår vurdering må det være en sammenheng mellom tilsynsrapportens innhold og omfang og den tiden skolen får til å vurdere og kommentere rapporten. Dette viser klar at fristen som er satt er alt for kort. På bakgrunn av ovennevnte tas det forbehold om å supplere uttalelsen til tilsynsrapporten senere dersom skolen John Bauer finner det nødvendig, jf. også kommentarene om dette i pkt. 2.3 nedenfor.

2 H 8 f " } V L ND V I S 2. Kommentarer til tilsynsrapporten 2.1 Innledning Vår kommentarer følger samme systematikk som punktene i fylkesmannens tilsynsrapport. Det er likevel grunn til å bemerke at flere av avvikspunktene henger sammen, og at vurderingen av de enkelte punktene ikke kan løsrives fra hverandre i vurderingen - selv om fylkesmannen har lagt opp til en slik behandling. Særlig gjelder dette merknadene til organisering av skolen. 2.2 Hvilken periode gjelder tilsynet Vi finner grunn til å stille spørsmål ved hvilken tidsperiode tilsynet gjelder, og det vises til at rapporten fremstår som svært uklar i forhold til dette. Flere steder tas det opp forhold som ligger langt tilbake i tid og som er endret - uten at det i vurderingene skilles mellom situasjonen før og nå. Skolen erkjenner at det for enkelte forhold har vært behov for endringer av rutiner og systemer, noe som neppe er til å unngå ved oppstart av en virksomhet som dette. Det vises også til at regelverket knyttet til virksomheten har vært i endring, noe som også har medført behov for justeringer av skolens systemer. Et annet forhold er at personalsituasjonen ved skolen ikke har fungert optimalt, noe som har gitt behov for justeringer, Heller ikke dette er unormalt i en oppstartsfase. Det vises for øvrig til at skolens styre løpende har gjort tiltak i alle de situasjoner som har oppstått med tanke på å få systemene i overensstemmelse både lovkrav og styrets krav og målsettinger. I denne prosessen er det løpende gjort tilpasninger og endringer, uten at det på noe tidspunkt har vært avvik av betydning. Vi legger til grunn at tilsynet skal gjelde situasjonen på tilsynstidspunktet - og at forholdene som ligger bakover i tid først og fremst er av historisk interesse. Det presiseres at skolen helt fra oppstarten har fulgt kravene i lov og forskrift, og at det ikke på noe tidspunkt har foreligget avvik av betydning. Sentrale organisatoriske forhold ved skolen er endret siden oppstarten, og særlig er avtalestrukturen for tjenestekjøp endret vesentlig. Det gir derfor et feilaktig bilde av situasjonen når fylkesmannen i sin vurdering ikke skiller mellom fortid og nåtid. 2.3 Forholdet til udokumenterte påstander og vurderinger Fylkesmannen viser en rekke steder i rapporten til klagesaker, henvendelser og episoder som ikke er nærmere redegjort for. Dokumentasjon knyttet til disse forholdene er heller ikke forelagt for skolen - til tross for at skolen har bedt om slikt innsyn. Det vises til avslag og klage på innsyn. Den aktuelle dokumentasjonen det er bedt om innsyn i utgjør en del av rapporten, og følger i noen grad som vedlegg til denne -- uten at skolen har fått kopi av eller innsyn i disse Brev av 3, april 2008 side 2 av 22

3 ,I'A:ØVIN% Vi vedleggene. Store deler av rapporten er det således meget vanskelig for skolen å vurdere eller uttale seg om. Fylkesmannen har vist til at tilsynsrapporten ikke er et enkeltvedtak, og at reglene om partsoffentlighet ikke kommer til anvendelse. Denne begrunnelsen kan ikke benyttes for direktoratets det, jf. at det nå er varslet vedtak overfor skolen. Reglene om partsinnsyn i forvaltningsloven kommer da til anvendelse og innsyn skal gis. Det vises til at tilsynsrapporten er et meget sentralt dokument i forbindelse med de varslede vedtak. For at skolen skal ha reell mulighet til å kommentere og imøtegå de påstander og forhold som ligger til grunn for konklusjonene i rapporten, må hele rapporten og grunnlagsdokumentene gjøres kjent for skolen. I tillegg til at bestemmelsen i forvaltningsloven 18 om partsoffentlighet kommer til anvendelse, legger vi til grunn at også forvaltningsloven 17 om saksutredning gir samme resultat. For direktoratet vil det være avgjørende at også skolens versjon av de til nå udokumenterte påstander undersøkes - i motsatt fall vil saken ikke være tilstrekkelig utredet og vedtak vil kunne være ugyldig. Det kreves på denne bakgrunn innsyn i alle de dokumenter som er omtalt og vist til i rapporten og som fylkesmannen har basert rapporten på, herunder alle klager, brev osv. som til nå er unntatt skolens innsyn. Så snart dette er fremlagt vil skolen gjennomgå dokumentene, og komme tilbake med tilleggskommentarer til fylkesmannens rapport i forhold til dette. Det er i tillegg et problem at fylkesmannen flere steder viser til hva som har kommet frem under intervjuer med skolens ansatte, uten at referater fra intervjuene er fremlagt. Skolen opplever situasjonen helt annerledes enn det som beskrives i rapporten, og skolens representanter mener det er gitt fyllestgjørende forklaringer og redegjørelser for alle spørsmål fylkesmannen har hatt. Skolens representanter kjenner seg derfor overhode ikke igjen i den beskrivelsen som gis av intervjuene. t den grad fylkesmannen mener skolens representanter som er intervjuet ikke i tilstrekkelig grad har redegjort for skolens systemer, har i alle tilfeller styreleder Sigve Austheim redegjort fyllestgjørende for dette. Som styreleder er han ansvarlig for organiseringen i selskapet - herunder fordelingen av oppgaver mellom hhv. daglig leder og rektor. Også skolens daglige leder - Kåre Syltebø fra Skolekompaniet AS - har gitt en fullstendig redegjørelse for skolens systemer i de intervjuer som er gjennomført. Om fylkesmannen ikke har oppfattet forklaringene i tilstrekkelig grad, kan det ikke tas til inntekt for manglende forståelse for reglene. Skolen stiller seg undrende til fylkesmannens vurderinger knyttet til dette. Hvorvidt direktoratet er gitt innsyn i slike referater kjenner vi ikke til, men det påpekes at det utgjør en sentral del av fylkesmannens vurderingsgrunnlag. På vegne av skolen kreves at referatene fra intervjuene fremlegges - slik at både skolen og direktoratet kan vurdere disse. I den grad det er nødvendig vil skolen komme tilbake med kommentarer knyttet til referatene. Brev av 3. april side 3 av 22

4 HAAVIND VI Avslutningsvis påpekes at iverksetting av forbedringstiltak for å rette opp udokumenterte påståtte feil fra anonyme foresatte/elever selvsagt ikke kan forventes, og det vil heller ikke være forsvarlig. 2.4 System for sikring av driften - Avvik I Dette punktet oppfattes ikke som et selvstendig avvik, men som en oppsummering av andre forhold i rapporten. Verken vurderingene eller påstandene som fremsettes under dette punktet i rapporten er riktige og tilbakevises derfor fullstendig. Skolen legger som nevnt innledningsvis ikke skjul på at det etter oppstarten viste seg å være behov for systemendringer - herunder at ansvarsforholdene mellom administrativ og pedagogisk ledelse burde være klarere. Det innebærer likevel ikke at virksomheten på noe tidspunkt ikke har vært forsvarlig elter for øvrig ikke i tråd med kravene. Hvordan virksomheten ved skolen organiseres er, slik fylkesmannen påpeker, opp til skolen selv å bestemme. Det finnes ingen enhetlig og konkret beskrivelse av hva som kreves av et forsvarlig system verken i loven eller i lovforarbeidene. Det vises imidlertid til at styret under den tiden skolen har vært i drift har avdekket forhold der det var behov for endringer, og deretter gjennomført endringene. Dette viser at det etablerte systemet har evne til å avdekke feil og svakheter, og dermed at det er forsvarlig. At det er avdekket behov for endringer innebærer ikke at man kan konkludere med at systemet ikke har vært tilstrekkelig - men tvert i mot at det har fungert i tråd med hensikten. Påstanden om at styret og skolens personale ikke har kunnet redegjøre godt nok for hvordan skolen ivaretar kravet til forsvarlig system tilbakevises, jf. ovenfor om dette. Det vises til at hva som ligger i kravet til forsvarlig system ikke er enhetlig -- og at det derfor vil være variasjon i hvordan dette oppfattes. I tråd med det som er påpekt ovenfor er innholdskravene til forsvarlig system ikke konkretisert i verken forarbeidene eller loven. Heller ikke fylkesmannen har konkretisert hva som ligger i begrepet. I forhold til dette påpekes at når bestemmelsenes innhold er uklart for fylkesmannen, kan ikke resultatene av vurderingene tillegges særlig stor vekt. Fylkesmannen ser for øvrig ut til å i noen grad basere sine vurderinger på enkeltepisoder i forhold til håndhevelse av gjeldende regelverk. Det vises blant annet til at elevhåndboken var avvikende i forhold til gjeldende rett. Dette er selvsagt beklagelig, men kan ikke karakteriseres som særlig alvorlig. Det vises i denne forbindelse til at dette også var situasjonen når flere av John Bauergymnasene søkte om godkjenning i og flere av fylkeskommunene begrunnet sine vurderinger på tidligere regelverk. Det fremheves for ordens skyld at den konkrete bestemmelsen fylkesmannen viser til i elevhåndboken - som gjelder bortvisning for manglende betaling - ikke er håndhevet. Forholdet ble avdekket av styret som på grunnlag av dette iverksatte en gjennomgang og revisjon av alle relevante dokumenter for skolen. Brev av 3. april side 4 av 22

5 AVIND Fylkesmannen hevder avslutningsvis under dette punktet til at det er avdekket svært mange brudd på lov og forskrift. Påstanden er i stor grad udokumentert, jf. pkt 2.3 ovenfor om dette. l tillegg bygger rapporten etter skolens vurdering på en uriktig forståelse av både de opplysninger som er gitt, og dokumenter som er overlevert, samt uriktig forståelse av de rettslige kravene. I den grad det foreligger brudd på bestemmelsene, dreier det seg om enten forhold som er utbedret eller som er av liten betydning. Etter vår vurdering er fylkesmannens måte å uttrykke seg på i rapporten alvorlig, særlig når vurderingen i utstrakt grad bygger på et udokumentert grunnlag. 2.5 Forsvarlig ledelse - avvik 2 Privatskoleloven stiller krav til forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse, samt at skolen har en daglig leder. Når det gjelder funksjonen som daglig leder understrekes at organiseringen har endret seg fra skolen startet opp og til nå. Opprinnelig var daglig leder ansatt i John Bauer Oslo AS. Nå ivaretas rollen som daglig lederuv Skolekompaniet AS som er innleid for dette formålet. Noe hinder for kjøplinnleie av denne funksjonen er det ikke i loven, og det hevdes heller ikke av fylkesmannen. Skolekompaniet ivaretar 1001% av oppgavene til daglig leder. Til tross for at dette i utstrakt grad er redegjort for overfor fylkesmannen, er kommentarene i rapporten i forhold til dette misvisende. Fylkesmannen gir inntrykk av å ha vurdert hvordan Skolekompaniet løser denne oppgaven, men har basert vurderingen på feil grunnlag. Det er riktig at Skolekompaniet også ivaretar rollen som daglig leder ved John Bauer Bergen AS, uten at det innebærer at oppgaven løses med 50% stilling. Skolekompaniet er ansvarlig for å ivareta oppgavene som daglig leder for begge skoler. Oppgavene ivaretas i hovedsak av Kåre Syltebø, og i den grad han har behov for bistand leier Skolekompaniet inn bistand for egen regning og risiko. Dette har selvsagt også en side til kostnadsnivået i avtalen. Det er videre feil når fylkesmannen viser til at skolens styre har besluttet at samme person er daglig leder ved to skoler. Situasjonen er at styrene ved de to aktuelle skolene (Oslo og Bergen) representerer to forskjellige rettsubjekter, som ikke har noen formell påvirkningsmulighet overfor hverandre. Det er vanskelig å se at kravet til ansvarsdeling skjerpes som følge av at to skoler har valgt samme leverandør av funksjonen som daglig leder. Ansvarsdelingen på den enkelte skole er den samme uavhengig av hvem som ivaretar rollen som daglig leder - poenget er at funksjonen blir forvarlig ivaretatt. Fylkesmannen ser ut til å legge til grunn at daglig leder må være tilstede på skolen til enhver tid. En slik forutsetning kan ikke utledes av privatskoleloven. Daglig leder veksler mellom arbeidssted ved skolen i Oslo og i Bergen, men er til enhver tid tilgjengelig for begge skoler - brev av 3. april side 5 av 22

6 H I AAVI ND V i S L i E uavhengig av hvor arbeidsstedet er. Det samme gjelder tilgjengelighet for elever og foreldre. Noe krav om fysisk tilstedeværelse og kontakt kan ikke utledes av loven, og det vises til at tilgjengeligheten med daglig leder er meget god både pr. telefon og e-post, i tillegg til tilstedeværelsen ved skolen. Ved å ha samme leverandør av denne funksjonen kan man utnytte en av de stordriftsfordelene som er ment å ligge i John Bauer-systemet. Fylkesmannen hevder det har vært vanskelig for elever og foresatte å komme i kontakt med rette vedkommende ved skolen. Også denne påstanden er udokumentert. Det er imidlertid grunn til å fremheve at det etter det skolen erfarer er svært få elever og foresatte som har opplevd situasjonen slik. Det kan likevel ikke underslås at enkelte foreldre og elever har vært svært ressurskrevende å håndtere for skolen, og at det for skolen har vært verken ønskelig eller mulig å innvilge alle forespørsler om møter med skolens ledelse osv. Vi viser videre til at det i loven eksplisitt er åpnet for at det kan skilles mellom det pedagogiske og det administrative ansvaret. Oppgavene for daglig leder gjelder de administrative oppgavene som ligger til skolen. Ansvarsfordelingen mellom daglig leder og pedagogisk leder (rektor) er regulert av instrukser og oppgavefordelingen både har vært og er klar, og det vises til vedlagte instrukser. Disse er gjennomgått med alle ansatte, og er således godt kjent for alle. Fylkesmannens påstand om at intervjuene har vist at ansvarsfordelingen er uklar tilbakevises, og det minnes om at påstanden verken er dokumentert eller konkretisert, jf ovenfor om dette. Begge de to rektorene (som er sidestilt) er forholdsvis nyansatte, og trenger selvsagt noe tid til å sette seg inn i de regler som gjelder for skolen. l den grad noen ansatte har vært i tvil om oppgavefordelingen, ville vedkommende enkelt kunne finne ut av det ved å gjennomgå stillingsinstruksen. I den grad det etter dette vil være tvil, ville spørsmålet kunne forelegges skolens styre. Det at man i et intervju ikke direkte kan svare for alle detaljer i instruksene betyr ikke at ansvarsfordelingen er uklar, slik fylkesmannen legger til grunn. Det kan heller ikke kreves at alle situasjoner og eventualiteter som kan oppstå i forhold til ansvarsfordeling er regulert i detalj i instruksene. Enkelte spørsmål som kan by på tvil er ikke til å unngå, og instrukser som dette må forventes utviklet etter erfaring - slik situasjonen har vist det nødvendig også ved John Bauer Oslo. Fylkesmannen peker på at det har vært flere utskiftinger av personell ved skolen, og at det har ført til manglende kontinuitet. Det forhold at ansatte skifter jobb er det lite skolen kan gjøre med. Det fremheves imidlertid at skolen har gjennomført en styrt nedbemanning på grunn av overtallighet. l tillegg har skolen v/styret i noen tilfeller tatt initiativ til utskiftinger av ansatte på grunn av et ønske am forbedringer. Det vises blant annet til at tidligere rektor ved skolen ikke fungerte optimalt i stitingen, hvoretter styret tok initiativ til at arbeidsforholdet ble avsluttet. Det er vanskelig å se at det ligger noe kritikkverdig i dette, og situasjonen viser Brev av 3. april sidehav 22

7 HAAV'1^F.) V snarere at skolens styre fungerer godt og at det er gjort tiltak for forbedringer der det har vært nødvendig. Skolens mål og ønsker er selvsagt at kontinuiteten for både lærere og andre ansatte skal være så god som mulig, men dette ligger i stor grad utenfor skolens kontroll. Fylkesmannen viser til at deler av administrasjonen ligger i Haugesund, og det vises til at rapportering av elevdata er underlagt dårlig kontroll. Det er korrekt at enkelte oppgaver knyttet til driften blir løst i Haugesund - for eksempel funksjonen som regnskapssjef. Bakgrunnen for dette er at man ønsker å oppnå stordriftsfordeler som gir rimeligere og bedre løsninger for alle John Bauerskolene. Funksjonen som regnskapssjef ivaretas like godt om den utøves i Haugesund eller i skolens lokaler, og lokalisering av fuksjonen har ingen betydning for kontrollen med oppgaven. Det understrekes for ordens skyld at innrapportering av elever ikke ivaretas av kontoret i Haugesund slik fylkesmannen hevder - men at dette utføres av skolen selv. 2.6 Bruk av offentlig tilskudd - avvik Innledning Fylkesmannen hevder at skolens organisasjonsmodell for løsning av skolens oppgaver medfører bruk av ressurser slik at offentlig støtte ikke kommer elevene til gode. Skolen er ikke enig i dette, og påstanden tilbakevises. Fylkesmannen viser til at det må stilles særlig strenge krav til dokumentasjon på at kjøp av tjenester er basert på skolens behov, og at det ikke "..er betalt betydelig mer for tjenesten enn nødvendig.". Vi kan ikke se at privatskoleloven oppstiller noe slikt generelt dokumentasjonskrav, og poenget er at det er fullt lovlig å fritt kjøpe tjenester så lenge det skjer til markedsmessige vilkår. Etter vår vurdering har fylkesmannen i realiteten ikke vurdert hvorvidt de aktuelle forholdene som er undersøkt tilsvarer markedspris eller ikke. Alternativ kostnad for andre løsninger er ikke vurdert. Fylkesmannen uttaler helt generelt at ".. skolen i noen tilfeller [har] betatt vesentlig mer for kjøpe av tjenester enn det som synes rimelig i forhold til en ordinær skoles utgifter på det aktuelle området.". Heller ikke denne vurderingen er konkretisert, og det er ikke vist til noe grunnlag for sammenlikning - verken fra andre private eller offentlige skoler. Et annet forhold det er grunn til å påpeke særskilt er spørsmålet om hvilken tidsperiode tilsynet gjelder. Tilsynet gjelder kontroll av forholdene slik de er på tilsynstidspunktet, men fylkesmannen har likevel valgt å se hen til en rekke historiske forhold. Organisasjonsstrukturen er imidlertid endret siden starten, og det må skilles mellom nåtid og fortid. Når det gjelder spørsmålet om tidsperioden for tilsynet vises til pkt. 2.2 ovenfor. Flere av avtalene fylkesmannen trekker frem er avviklet og er ikke lenger aktuelle. I tillegg påpekes at flere av avtalene er erstattet som følge av en endring av organisasjonsmodellen fra at daglig leder har vært ansatt til at man leier inn denne funksjonen. Fylkesmannen ser Brev av 3. april side 7 av 22

8 AV I N D VISL IE tilsynelatende helt bort fra at det har skjedd endringer, og vurderer avtalene uten å skille mellom fortid og nåtid, dvs. hvilke avtaler som gjelder og hvilke som har opphørt. i forhold til å vurdere bruken kjøp av tjenester vises til at etablering av skolen skjedde med svært kort frist. Godkjenningen for skolen forelå 17, juni og oppstart med drift av skolen skjedde i starten av september samme år. Fra godkjenningen forelå skulle det dermed ansettes lærere, leies lokaler som også skulle tilpasses virksomheten, kjøpes inn materiell osv. Alle nødvendige forhold måtte på plass på svært kort tid, og det var derfor stort behov for ekstern bistand i startfasen. Behovet for bistand har imidlertid blitt endret etter hvert, men det påpekes at skolens historie fremdeles er kort. l tillegg fremheves at skolen har som målsetting å kunne utnytte felles ressurser med andre skoler innenfor John Bauer systemet - slik at de ønskede stordriftsfordelene oppnås. Nedenfor kommenteres de avtalene fylkesmannen særskilt har trukket frem nærmere Avtale om etablering og drift Avtalen gjelder betaling for konseptet og ble inngått i forbindelse med oppstarten. John Bauer skolene bygger på et kjent og utprøvd konsept, med en egen filosofi på både pedagogikk og administrative løsninger. Fylkesmannen hevder det har vært vanskelig å få oversikt over hva man har betalt for etter denne avtalen. Formålet med avtalen og partenes ansvar er imidlertid klart definert i avtalen, jf. vedlegg. Her følger at utgangspunktet for avtalen er at John Bauer Norge AS har rettighetene til bruk av skolens navn og konsept i Norge - og at Johan Bauer Oslo var avhengig av å erverve disse rettighetene. Noen spesifisert og konkret definisjon av hva dette innebærer er vanskelig å gi. Betaling for en konseptløsning er ikke uvanlig eller urimelig, og er uansett ikke ulovlig i forhold til privatskoleloven. Det vises til at John Bauer Norge AS har brukt ressurser på utvikling av konseptet og etablering av merkenavnet, hvilket selvsagt må kunne kreves inn av de som skal benytte seg av konseptet. Avtalen er senere revidert, jf. vedlagte avtale, slik at det fra og med revisjonstidspunktet ikke betales noe fast vederlag, men for hva som konkret leveres, uten at det er noen forpliktelser om kjøp. Betalingen for bruken av konseptet er dermed opphørt generelt, og det betales kun for de etterspurte forhold. Når det gjelder fylkesmannens påpekinger i forhold til betalinger fra John Bauer Oslo til John Bauer Norge fremheves at det ikke er tale om en dobbeltbetaling slik fylkesmannen antyder. Situasjonen var at det ved årsavslutning for 2005 ikke var mottatt faktura fra John Bauer Norge for tjenestene i henhold til påløpt etter kontrakt. Kostnaden ble derfor ført som til konto 67, med motpost i balansen 2960, som påløpte kostnader kr ,-. Faktura ble først mottatt i august 2006 (jf. vedlegg), og ble ført mot den påløpte kostnaden i konto Fakturaen var høyere enn avsetningen, og differansen ble ført som kostnad på konto 67 den 31. august Brev av 3. april side 8 av 22

9 ^IAA1/1 N!17- 't/1 SL1 E Avtalen om daglig leder I forhold til dette vises til at skolen endret organisasjonen fra 1. september 2007 ved at man eiter dette tidspunktet leiet inn funksjonen som daglig leder istedenfor å ha daglig leder ansatt i selskapet. Formålet med endringen var å spare kostnader, samtidig som at man ønsket en mer profesjonell forvaltning av skolens administrative oppgaver -- som også kunne nyte godt av de stordriftsfordelene som ligger i at John Bauer Bergen drives etter samme modell. Avtalen om innleie av funksjonen som daglig leder følger vedlagt. Det avtalte vederlaget er redusert til kr ,- pr. måned fra 1. januar 2008, jf. vedlagte endringsavtale. Hvorvidt denne reduksjonen skal videreføres er foreløpig ikke besluttet, og reduksjonen varer i utgangspunktet frem til. juni Dette tidspunktet er sammenfallende med tidspunktet for når avtalen om innleie av daglig leder kan sies opp. Fylkesmannen hevder avtalen representerer en urimelig høy utgift, og at det innebærer at støtten ikke kommer elevene til gode. Påstanden tilbakevises. Fylkesmannens sammenlikningsgrunnlag er tilsynelatende nivået i den offentlige skolen, noe som ikke er treffende. For det første kan det ikke legges til grunn et gjennomsnittlig lønnsnivå, samtidig som det påpekes at avtalen representer noe annet enn en avtale om lønn. Skolekompaniet har etter avtalen risikoen for å ivareta den daglige driften, uavhengig av sykdom osv, og behov for innleie av evt. tilleggskompetanse. I avtalen om innleie av funksjonen har Skolekompaniet påtatt seg et større ansvar enn situasjonen var tidligere og flere av de oppgavene som tidligere ble løst med innleie av ekstern bistand løses nå av den innleide funksjonen. Totalt sett har skolen kommet til at den nye organiseringen gir en bedre og billigere løsning - og således at den bidrar til at støtten kommer elevene bedre til gode enn alternativet. Det ser ut til at fylkesmannen mener at det forhold at skolens ansatte har % administrativ stilling reduserer behovet for daglig leder. Det er feil. Undervisningspersonalets administrative rolle er knyttet til oppgaver som ligger innenfor en normalt oppfølging av undervisningsopplegget - men som ikke er ren undervisning. Omfanget av daglig leders oppgaver påvirkes ikke av dette. Det påpekes at det i realiteten ikke er gitt noen reell begrunnelse for fylkesmannens konklusjon om at ordningen med innleie av daglig leder ikke er i samsvar med lovens krav. Det er ikke vist til noen relevante sammenlikningstall, og det er ikke konkretisert hva fylkesmannen mener er et riktig nivå for hva disse kostnadene - noe direktoratet må hensynta i sin vurdering. Blev av 3. april side 9 av 22

10 H AA V l N D V 1 '531 L Avtale om etablering av skolelokaler Denne avtalen er ikke en løpende avtale - men har vært en avtale som knytter seg til etablering og godkjenning av skolelokalene. Avtalen følger vedlagt. Som både fylkesmannen og direktoratet er kjent med stilles det særskilte og omfattende krav til dokumentasjon for godkjenning av skolens lokaler. I tillegg til markedsundersøkelser, avtaleforhandlinger mv. er dette et krevende arbeid. Alternativet hadde vært å engasjere en leiemegler og andre konsulenter med spesialkompetanse, noe som etter skolens erfaring ville blitt langt dyrere. Heller ikke her er det gitt noen henvisning til hva fylkesmannen mener hadde vært alternativ kostnad, og vurderingen og konklusjonen er ikke nærmere grunngitt. For skolen er det vanskelig å imøtegå fylkesmannens konklusjon når den ikke er nærmere grunngitt. Det antas at dette også vil være problematisk for direktoratet når tilsynssaken skal vurderes Avtale om rådgivningstjenester Avtalen er avsluttet, og oppgavene ivaretas nå av daglig leder. Avtalen følger til orientering vedlagt. Under den forrige organisasjonsmodellen var det nødvendig med kjøp av en del rådgivningstjenester. I oppstartsfasen var behovet for administrative tjenester stort, og det var nødvendig for skolen å sikre seg fleksibilitet i forhold til løning av de administrative oppgavene. Det vises til at alle systemer og rutiner for drift, stillingsinstrukser, avtaler med leverandører i denne perioden skulle utarbeides og vurderes. Også i dialogen mellom styret og skolens ledelse var det behov for bistand og tilrettelegging, Avtalen gjaldt bistand inntil 25 timer pr. måned til en pris av kr ,-. Prissettingen av rådgivningstjenestene ligger således godt innenfor vanlig markedspris for konsulentbistand. Fylkesmannen hevder at det er urimelig å ha en fast løpende avtale for slike tjenester. Som redegjort for ovenfor vurderte skolen denne situasjonen annerledes i oppstartsfasen fordi behovet da var større. Samtidig fremheves at avtalen var fleksibel i forhold til at den kunne brukes til en generell avlastning for skolens ledelse ved behov. Alternativet hadde vært å ansette fler - noe som hadde blitt dyrere og langt mindre fleksibelt. I forhold til dette vises igjen til at skolen står fritt til å organisere virksomheten slik man finner mest hensiktsmessig. Fylkesmannen fremhever at det ikke fremgår av fakturaene hva rådgivningstjenesten har bestått i. Vi kan ikke se at det på noen måte er kritikkverdig. Faktureringen er i tråd med partenes løpende avtale, hvor månedsposen var fastsatt. Så lenge arbeidet ikke oversteg 25 timer, følger det av avtalen at prisen er ,- pr. måned uten krav om nærmere redegjørelse for tidsbruken. Fylkesmannen hevder videre at det ikke er gitt en konkret vurdering av hva tjenesten bestod i under intervjuene. Hva fylkesmannen har fått med seg av forklaringene er som nevnt vanskelig å si noe om, men det vises til at det ble gitt fyldige redegjørelser av alle de Brev av 3. apal side 10 av 22

11 HA.Ø^^NDI Vi' spørsmål fylkesmannen hadde i forhold til dette. Det pekes imidlertid på at avtalen omhandler generelle rådgivningstjenester - og at det er vanskelig å spesifisere dette nærmere enn at bistanden ble benyttet til løpende bistand. Det fremheves i rapporten at Skolekompaniet ikke har noen ansatte, og det stilles spørsmål ved hvilken kompetanse selskapet kan levere. Det er riktig at selskapet pr tilsynstidspunktet ikke hadde noen ansatte, men det fremheves at selskapet i 2005 hadde flere ansatte. Fylkesmannens spørsmål knyttet til hvilken kompetanse som kan leveres er vanskelig å forstå. Det pekes på at det ikke er en forutsetning at selskapet har ansatte for at bistanden kan ytes, og det pekes på at det i hovedsak er styreleder i selskapet som har ytt bistanden, og at selskapet i den grad det har vaert nødvendig har leiet inn ekstern kompetanse for egen regning. Slik innleie har funnet sted ved flere anledninger Avtale om innkjøp Også denne avtalen er nå avviklet, og oppgavene ivaretas nå av daglig leder, og det vises til det som sagt ovenfor om dette, Det vises spesielt til at det var et særlig behov for bistand til innkjøpsavtaler i oppstartsfasen, jf. at det skulle inngås en rekke avtaler om leveranser av skolemateriell, møbler, inventar, pc-er mv. Det minnes om at virksomheten ble startet opp i et "tomt hus" - og at alt utstyr og personale måtte på plass i løpet av svært kot tid. Oppgavene i forhold til innkjøp var dermed av stor betydning. Avtalen hadde en ramme på kr pr. skoleår - noe som er et lavt honorar i forhold til alternativet. Heller ikke her har fylkesmannen redegjort for hva han mener kostnadsnivået for dette bør være. Avtalen følger vedlagt til orientering Avtale om levering av personaltjenester Denne avtalen er også avviklet, og inkorporert i daglig leders oppgaver. Avtalen følger vedlag til orientering. Også for denne avtalen vises til at det i oppstartsfasen var behov for spesifikk bistand til denne typer oppgaver. Det er vanskelig å forstå fylkesmannens vurdering om at etablering av personalklubb osv. ligger utenfor skolens oppgave. For John Bauer står lærerkreftene sentralt, og det er av stor betydning å få de best mulige lærerne. Etablering av ordninger for ansatte var i denne forbindelse et sentralt element for å gi de ansatte trygghet, og for å gjøre arbeidsplassen mer attraktiv helt fra starten, Alternativt måtte de første ansatte selv tatt ansvar for dette noe som fremstår som lite ønskelig i en oppstartsfase hvor de lærernes fokus skal være på den nye virksomheten. Skolens vurdering har vært at dette har bidratt til å få de beste lærerkreftene, noe som åpenbart kommer elevene til gode. Brev av 3, april side 11 av 22

12 H A AV ^ N E) V Ordningen med fastpris på kr ,- for bistand i lønnsforhadiinger med videre er en kommersiell vurdering, og det er vanskelig å se at honorar etter medgått tid ville endret noe på dette Avtale om rekrutteringstjenester Også denne oppgaven ivaretas nå av daglig leder, og avtalen er avviklet. Avtalen følger vedlagt til orientering. Frem til innleie av Skolekompaniet i funksjonen om daglig leder var det behov for bistand i forbindelse med rekruttering og avvikling av arbeidsforhold. l forhold til rekruttering vises til at det ved oppstarten skulle ansettes både administrativ og pedagogisk ledelse, i tillegg til lærere. Avtalen med fast honorar pr. ansatt avhengig av stillingsprosent er ikke uvanlig, og prisen er lavere enn det som ville vært alternativet ved å benyttet et ordinært rekrutteringsbyrå. Det samme gjelder i forhold til evaluering av ansatte, hvor det i oppstartsfasen var et særlig behov for bistand. Når det gjelder bistanden ved avvikling av arbeidsforhold var dette en ordning som også skolen tjente på ved at skolen fikk del av lønnsbesparelsen som ellers hadde vært resultatet ved ordinær avvikling av arbeidsforholdet. Fastprisene er etter det skolen erfarer meget lave relatert til normal tidsforbruk og kostnader for slike forholdtprosesser. Det vises for øvrig til at skolen også har kjøpt rekrutteringstjenester av andre - men da til en langt høyere pris Avtale om etablering av pensjons- og forsikringsordninger Denne avtalen representerer en engangsordning - som har opphørt etter at dette er kommet på plass. Avtalen følger vedlagt. Også dette var en oppgave det var nødvendig å få raskt på plass i forbindelse med oppstart av skolen. Fremforhandling av slike avtaler er ressurskrevende og stiller krav til særlig kompetanse det ikke kan forventes eller kreves at daglig leder ordinært innehar. Påstanden om at et vederlag på kr ,- ikke står i forhold til bistanden fremstår som helt urimelig og heller ikke er alternativ kostnad vurdert. Pensjons- og forsikringsordningene er kompliserte avtaleverk, som er ressurskrevende å fremforhandle, og vederlaget er dermed ikke urimelig på noen måte Avtale om IT-tjenester Avtalen om levering av IT-tjenester omfatter en rekke oppgaver som må løses, og som det er helt normalt å sette bort til andre. Avtalen gjelder leveranse av utstyr, samt drift av server, Brev av 3, april side 12 av 22

13 h k A V1 ^ D V i '^^- L IF nettverk og systemer. I tillegg inngår en egen IT-sjef som er 50% av tiden i Oslo og 50% av tiden i Bergen. Levering av disse løpende tjenestene for kr ,- pr. måned ligger etter det skolen erfarer langt under markedsnivået for øvrig. Skolen er enig i at det administrative datasystemet ikke er tilfredsstillende, og det er derfor besluttet å skifte ut dette systemet. Det påpekes imidlertid at dette datasystemet ikke leveres av Yrkesmestaren i Syd AB Andre punkter Fylkesmannen påpeker at skolen har betalt mobiltelefonregninger for Syltebø Consulting AS, uten at det er dekning for det i noen av avtalene. Etter det skolen kan se skyldes dette en feil, og forholdet vil bli rettet opp. Når det gjelder reiseutgiftene påpeker fylkesmannen at disse synes høye. Skolen er enig i at reiseutgiftene er høye, men understreker at utgiftene også omfatter en studietur til Spania for alle elevene på VKI skoleåret Studieturen er en integrert del av undervisningsopplegget. Ca. 100 elever deltok på turen, som varte i 3 uker. I tillegg til dette har noen ansatte vært pendlere, noe som selvsagt har bidratt til at reisekostnadene er høye. På bakgrunn av dette fremstår ikke reiseutgiftene som høye Oppsummering -- avtalerløkonomi Styret ved skolen kan ikke lastes for hvordan det tidligere styrer har håndtert driften. Gjenstand for vurderingen må være situasjonen i dag, da det er dette som er mulig å gjøre noe med. Alle avtalene ligger godt innenfor lovens krav, og det kan ikke påvises at alternativ kostnad - enten ved å gjøre oppgavene selv eller å leie inn andre - har vært negativt for selskapets økonomi. Flere av avtalene er imidlertid opphørt, og vil således kun ha historisk interesse. Det understrekes at heller ikke tidligere organisering eller ressursbruk har vært i strid med lovens krav. Brev av 3, april side 13 av 22

14 HAAVjN:VIS 2,7 Reform 94 I kunnskapsløftet - avvik 4 Etter det vi forstår bestrides det ikke at antallet undervisningstimer er tilstrekkelig totalt sett - men at fylkesmannen mener at ikke alle timene fyller innholdskravene for fagtimer. Fylkesmannen hevder å ha foretatt stikkprøvekontroll av skolens timeplaner sammenlignet med fastsatt årstimetall i noen fag. Skolen har både skriftlig og i intervjuer i løpet av tilsynet redegjort for hvordan undervisningen er organisert, herunder at årstimeplaner for klassene alene kun viser deler av undervisningen som gjennomføres. For å kontrollere at den foreskrevne undervisningen i det enkelte fag blir gjennomført ved skolen må hele dokumentasjonen som er fremlagt fra skolen vurderes. Kontrollen kan ikke begrenses til klassenes overordnede årstimeplaner slik fylkesmannen har gjort. Det fremheves at skolen ikke organiserer undervisningen etter en inndeling i tradisjonelle skoletimer a 45 minutter. Skoledagen er i utgangspunktet organisert med en økt før lunsj og en økt etter lunsj. Øktenes lengde kan variere fra 3 klokketimer til 3 timer og 45 minutter, og er midt på dagen avbrutt med en lunsjpause på 45 minutter. Utgangspunktet er videre at det i ordinære økter undervises i et fag før lunsj og et nytt fag etter lunsj - noe som gir større muligheter til faglig fokusering og fordypning. Utgangspunktet for den pedagogiske modellen er problembasert læring, noe som innebærer at det arbeides med å formulere problemstillinger og finne løsninger på disse gjennom plenumsundervisning i klasserom og arbeid i mindre grupper kombinert med selvstudium og fremføring av løsninger og modeller. I noen grad undervises og arbeides det tverrfaglig med problemstillinger som omfatter flere fag. De ordinære fagøktene er fastsatt i timeplanen og det er faglærere som har ansvaret for disse. i tillegg har fagteamene også ansvaret for spesielle fag og temadager, samt for tverrfaglige prosjekt på tvers av fagøkter og fagteam. En del av undervisningstiden er lagt til studieverksteder hvor elvene arbeider selvstendig i grupper eller individuelt både med faglige og tverrfaglige arbeidsoppgaver og problemstillinger. Undervisningen i enkelte av de "små" fagene intensiveres slik at et helt års undervisning gjennomføres på ett semester. Neste semester er det da et nytt fag hvor hele skoleårets undervisning gjennomføres på samme måte. Undervisningen i det enkelte fag dekker den offentlige læreplanen i faget både når det gjelder innhold (dvs. læreplanens målformuleringer) og omfang (dvs. timefordeling i faget). Den enkelte faglærer utarbeider lokale undervisningsplaner for sitt undervisningsopplegg og avgir fagrapporter som beskriver hva som er gjennomgått i det enkelte fag. Ved behov, enten for å oppfylle læreplanens målsetting eller for å oppfylle timefordelingen, gjennomføres det egne fagdager hvor undervisningen en hel dag konsentreres om et fag alternativt om et tverrfaglig prosjekt som da skjer i samarbeid med flere faglærere. Faglærer utarbeider i løpet av semesteret fagrapporter i det enkelte fag hvor både Brev av 3. april side 14 av 22

15 HAlAVI NF-') VISLIE undervisningen og vurderingssituasjonene beskrives både i henhold til målene for den aktuelle læreplanen og i forhold til timefordelingen. Skolen har beskrevet og dokumentert organiseringen av undervisningen overfor Fylkesmannen med eksempler på lokale undervisningsplaner og fagrapporter, jf. vedlegg. Fylkesmannen har også fått kopi av årstimeplanene for alle klasser, for noen enkeltelever og for konkrete pedagoger. Skolen har presisert at årstimeplanene ikke gir hele bildet ettersom de må suppleres med fagdager og tid i studieverkstedet - noe fylkesmannen ikke har tatt hensyn til i sin vurdering og konklusjon. Fylkesmannens vurdering fremstår som en skjematisk avlesning av årstimeplanene, til tross for at det utrykkelig er opplyst at disse bare viser en del av den undervisningen som gjennomføres. Fylkesmannen legger til grunn at det er en betingelse at det er undervisning fra faglærer under hele studieverkstedet for at timene skal telle med timekravet. Studieverkstedet består av flere elementer, hvor en viktig del er selvstendig arbeid med faglige problemløsninger i gruppe eller på individuell basis. Under hele studieverkstedet er det en pedagog til stede for å bistå elevene, med særlig fokus på metodikk. Det fremheves imidlertid at det alltid er faglærer som lager oppgavene og det faglige innholdet til studieverkstedene. Etter skolens oppfatning er det ikke en forutsetning at alle aktuelle faglærerne i fagene som berøres i studieverkstedet er til stede eller underviser under studieverkstedet, men at skolens modell også fyller kravet for at tiden kan inngå i rammetimene. Også i forhold til spørsmålet om faglærers tilstedeværelse under studieverkstedene viser fylkesmannen til udokumenterte opplysninger fra foresatte til en elev. I forhold til dette vises til det som er sagt ovenfor om udokumenterte kilder for rapporten, og også dette aktuelle dokumentet kreves innsyn i, jf. ovenfor om dette. Fylkesmannen viser videre til e-post av 7. mars 2008 fra daglig leder, og hevder at det der er opplyst at det ikke er mulig å skaffe nærmere oversikt over undervisningen i klasse 1A skoleåret Dette er ikke korrekt, og det vises til den aktuelle e- postkorrespondansen som følger vedlagt. i tillegg til informasjonen i e-posten har fylkesmannen den 5. mars 2008 fått oversendt et notat om timetall i enkelte fag for spesifiserte klasser og skoleår. Notatet med bilag følger vedlagt. I notatet har skolen skrevet at høstterminen er 15 uker og vårterminen 20 uker. Etter spørsmål fra fylkesmannen er det klargjort at disse ukene er de ukene det er undervist i de konkrete fagene som er omtalt, og at oversikten ikke beskriver skoleårets generelle lengde. Notatet viser at årstimetallene i de fleste fag er overoppfylt med god margin. Dog er det enkeltfag hvor årstimetallet som det er undervist er 1 til 3 timer mindre enm læreplanen foreskriver, noe som må sees i sammenheng med studiedager og eksamensforberedelse i de aktuelle fagene. Brev av 3. ap 1I side 15 av 22

16 HAAVl^D VISL Isolert sett er det for så vidt riktig at årstimeplanene for de aktuelle klassene ikke dokumenterer at undervisningens omfang tilsvarer det foreskrevne årstimetallet i faget slik fylkesmannen påpeker. Timetallet dokumenteres likevel i den samlede dokumentasjonen som er overlevert fylkesmannen, Fylkesmannens konklusjon på dette punktet er derfor feil, og det vises særlig til det ovennevnte notatet og materiale som tidligere er overlevert fylkesmannen vedr. dette. Når det gjelder sidemål viser fylkesmannen igjen til en udokumentert påstand om at fylkesmannen har fått opplyst av foresatt til elev i klasse Vgi skoleåret at elevene ikke fikk opplæring i sidemål dette skoleåret. Skolen har overfor fylkesmannen tidligere redegjort for at dette ikke er riktig. Skoleåret er det i samsvar med læreplanen i norsk for Vgl gitt undervisning i sidemål, mens karakter kun er gitt i hovedmål og muntlig som foreskrevet. For skolen er det som nevnt vanskelig å forholde seg til en slik udokumentert påstand. Skolen legger uansett til grunn at både direktoratet og fylkesmannen forholder seg til den dokumentasjonen skolen har gitt knyttet til dette. Videre skriver fylkesmannen følgende i rapporten: "1 følge Læreplan i norsk i Reform -94 skal elever på VKI ha standpunktkarakter i sidemål. "Etter modul 3 på videregående kurs i og etter modul 4 på videregående kurs 11 skal elevane ha standpunktkarakterar i tre disiplinar, ein i norsk hovudmål skriftleg, ein i norsk sidemål skriftleg og ein i norsk muntleg. " I brev fra Ulsrud videregående skole datert 24. september 2007 påpekes det at elever som hadde avsluttet VKI (Reform -94) ved John Bauer Oslo AS våren 2007, ikke hadde dokumentert opplæring i sidemål : "Sidemål manglet helt, og er følgelig verken markert med DT eller karakter». Dersom skolen hadde blitt forespurt av fylkesmannen om denne problemstillingen i løpet av de tre månedene tilsynet ble gjennomført, kunne det naturligvis vært dokumentert at alle de sju elevene som omtales i brevet var fritatt for sidemål, noe som ble avklart med Ulsrud videregående høsten etter at brevet derfra kom skolen i hende. Heller ikke denne delen av fylkesmannens vurdering er korrekt, og det understrekes at alle elever ved skolen, som ikke er fritatt for sidemål, har fått undervisning i henhold til de gjeldende læreplaner, samt at de som skal ha det har fått vurdering og karakter i sidemål. 2.8 Spesialundervisning - avvik 5 Skolen erkjenner at det er et forbedringspotensiale med hensyn til spesialundervisning. Skolen kan, i likhet med de fleste andre videregående skoler i Norge, bli bedre her. Imidlertid er skolen helt uenig med fylkesmannen når det hevdes at skolens personale ikke har kjennskap til bestemmelsene om spesialundervisning. Det er opplyst til fylkesmannen at skolen var misfornøyd med hvordan ansvaret for tilrettelegging av spesialundervisning Brev av 3. april side 16 av 22

17 1AAV l N E) V tidligere var ivaretatt, og at skolen derfor høsten 2007 skiftet ut den ansvarlige for sosial- /spesialrådgivningsfunksjonen - nettopp for å øke fokus på tilretteleggingen av spesialundervisning. Det påpekes at dette for øvrig er en satsning som etter hvert er i ferd med å gi resultater. Fylkesmannens påstand om at praksis på skolen ikke er i samsvar med skolens skriftlige rutinebeskrivelser fremstår i den sammenheng som feil. En viss innkjøringsperiode må alltid påregnes når det foretas utskiftinger av ansvarlige for denne typen funksjoner. Skolens ansvarlige på området arbeider nå målrettet for å kunne realisere forbedringspotensialet på området på en systematisk og god måte. 2.9 Elevevaluering og dokumentasjon - avvik 6 De forhold som påpekes i rapporten ligger tilbake i tid og er rettet opp. Elevadministrasjonssystemet er nå under utskifting til SATS og Skolearena blant annet for å forebygge fremtidige feil på karakterutskrifter. Fylkesmannen henviser i forhold til dette i rapporten til påstander fra foresatt som er fremført overfor fylkesmannen 1. februar 2008 og pr telefonen 29. februar Heller ikke her har skolen fått innsyn de fremsatte klager/påstander som fylkesmannen bygger på, noe som gjør det vanskelig å forholde seg til påstandene som fremsettes. Det vises til det som sagt innledningsvis i forhold til dette. Skolen krever innsyn i de fremsatte påstandene, og vil etter dette er gitt komme tilbake til saken. Det kan ikke utelukkes tekniske feil på karakterutskrifter, på lik linje med det som skjer i de øvrige videregående skoler i Norge. Skolen arbeider imidlertid systematisk for å forbedre og kvalitetssikre rutiner, prosesser og systemer for å redusere feilfrekvensen. Skolen tilbakeviser at skolen ikke har tilstrekkelig kompetanse om regler og prosedyrer angående elevvurdering og dokumentasjon. Tilsvarende er skolen uenig i fylkesmannens udokumenterte påstand om manglende samsvar mellom den skriftlige rutinebeskrivelse som skolen oppfatter fylkesmannen er fornøyd med, og praksis på skolen. Det minnes om at utskifting av rektor skjedde samtidig som fylkesmannen innledet tilsynet. Rektor må som nevnt innledningsvis få tid til å sette seg inn i alle aktuelle rutiner og regelverk - og noe kritikkverdig ligger det uansett ikke i dette Saksbehandlingsregler for klage avvik 7 Igjen vises til at skolen ikke er gitt innsyn i den korrespondansen og de forhold fylkesmannen viser til for sin begrunnelse, noe som gjør det vanskelig for skolen å redegjøre nærmere for den konkrete saken. Det vises til den generelle omtalen av dette ovenfor, og også her krever Brev av 3. april side 17 av 22

18 HAAVsNi.`J Vi^ skolen innsyn i dokumentene. Det tas forbehold om å komme tilbake til spørsmålet etter at innsyn er gitt. Skolen har imidlertid grunn til å tro at tilfellene fylkesmannen refererer til i realiteten dreier seg om samme sak - dvs. samme elev - hvor situasjonen var at skolen endret elevens klage på en karakter i to omganger. Det fremstår som uheldig at en klage får ulikt utfall i forskjellige sammenhenger. Det vises imidlertid til at karakterfastsetting er skjønnsmessig, og vil variere. Etter det skolen forstår ble den aktuelle klagesaken behandlet av skolen, slik at eleven fikk medhold i sin klage begge ganger. Det var dermed tale om å endre beslutningen til klagers fordel, hvilket er et prinsipp som normalt er uproblematisk -jf, også bestemmelsene om dette i forvaltningsloven. Skolen har lagt til grunn at når en klage viser at skolen har gjort en åpenbar fell, og derfor tar klagen til følge, så kan skolen rette dette opp uten å sende saken videre til en klageinstans. Det er derfor ikke riktig når fylkesmannen hevder at skolen selv har behandlet klager på standpunktkarakterer når fylkestinget i vertsfylket er klageinstans, og at det ikke er anledning til dette. Skolen har behandlet klagene som beskrevet over, i tråd med retningslinjene gitt av Oslo kommune som er skolens hjemfylke. Skolen har ikke sett noen grunn til å videresende klagen til klageinstansen, men registrerer at fylkesmannen mener klagene burde vært behandlet annerledes. Skolen kjenner ikke til påstanden om at en klage skal ha blitt avslått ved hjelp av teksmelding, og viser til at man ikke er gitt innsyn i de aktuelle sakene. Nærmere kommentarer til dette avventes til de aktuelle dokumentene er forelagt for skolen. Generelt fremheves at skolen mener klagebehandling pr. pr. tekstmelding ikke er tilfredsstillende. Avslutningsvis fremheves at skolen har gjort tiltak for å sikre at klagesaksbehandlingen skal følge gjeldende retningslinjer Registrering av fremmøte - avvik 8 John Bauer Oslo benytter den elektroniske læringsportalen It's learning, som er en av de to store norske læringsportalene, som benyttes av ca 50 % av alle norske skoler. Alle elever er registrert i It's learning knyttet til klasse og til det enkelte fag og økt (timer). Tilstedeværelsen for elevene registreres i praksis ved at elevlistene gjennomgås av faglærerer i den enkelte økt og det registreres hvem som er tilstede (ved at det ikke gjøres noen merknad) og fravær ved at det gjøres merknad. Ved fravær hvor fraværsgrunnen er kjent når økten avholdes skrives fraværsgrunnen inn i et merknadsfelt. Fraværsgrunnen er imidlertid i de fleste tilfeller ikke kjent før i ettertid når elever leverer legeattest, melding fra foresatte m.v. og begrunnelsene for fraværet føres da inn av faglærere og /eller mentor på et seinere tidspunkt når dokumentasjon for fraværet leveres av eleven, Fraværsregistreringen Brev av 3, april side 18 av 22

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Mats Nyaas Skau og Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 03.06.2015 2014/476 Stiftelsen Trondheim International School ved styrets leder Festningsgata 2 7014 Trondheim Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? Sør-Trøndelag fylkeskommune

Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? Sør-Trøndelag fylkeskommune Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? Sør-Trøndelag fylkeskommune April 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune November 2012 2 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og forslag til tiltak... 3 1.1. Avgrensninger i prosjektets mandat...

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Enebakk kommune 6. JUNI 2008 RAPPORT 10/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser i Frogn kommune Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven 1. Innledning Det vises til høringsnotat av desember 2011, samt brev av 22. desember 2011, med høringsfrist til 20. mars 2012.

Detaljer

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT - VARSEL OM VEDTAK

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT - VARSEL OM VEDTAK Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Direkte tlf: 23 30 27 96 E-post: cha@udir.no Vår dato: Vår referanse: 12.1.2011 2010/3972 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Den Norske Skole Gran Canaria att.

Detaljer

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune Orkdal kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden januar - mai 2007. Undersøkelsen

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Vedlikehold av kommunale veier

Vedlikehold av kommunale veier Vedlikehold av kommunale veier Forvaltningsrevisjon 26.04.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Generelt om vei og trafikk i Bærum kommune... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Revisjonens forståelse av bestillingen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE...5 4 REVISJONSKRITERIER...6 5

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer