argumentasjon vunnet frem på område etter område som gjelder utviklingen av helsetjenesten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "argumentasjon vunnet frem på område etter område som gjelder utviklingen av helsetjenesten."

Transkript

1 Kjære alle sammen Velkommen til landsstyremøte! Det er godt å se dere her, og det er fint å være i tilbake i Alta. Forrige besøk var like etter påske. Da var Cecilie Risøe og jeg med på årsmøte i Finnmark legeforening i Kautokeino, og etter det ble vi tatt med på overnattingstur og isfiske inne på vidda. Det var ganske enkelt fantastisk. Cecilie fikk også en fisk. Hun kan vise frem bilde hvis dere spør. Vi tok det som et tegn på at fantastiske ting kan skje når Legeforeningen samles i Finnmark. Den samme gjengen, Finnmark legeforening, har nå jobbet mye og lenge for at vi alle skal få tre virkelig gode dager sammen her. Det forrige landsstyremøtet i Alta var i 1991 og har siden blitt beskrevet som et legendarisk møte. Jeg synes vi skal ta mål av oss til å gjøre også dette til et av de aller beste landsstyremøtene i Legeforeningen noensinne. Jeg vil særlig ønske velkommen til de av dere som ikke har vært med på dette før. Dere har fått noen tjukke konvolutter i posten, og dere har helt sikket noen tanker om hva dere nå skal være med på. Jeg husker at jeg etter mitt første landsstyremøte tenkte: «I all verden! Men på positiv måte. Jeg håper av hele mitt hjerte at dere senere vil tenke på disse dagene som inspirerende, givende og også litt morsomme. Legeforeningens landsstyremøte 2013 skal handle om hvor vi vil med helsetjenesten i Norge. Hvordan bør helsetjenesten utvikles? Det er vi de beste til å mene noe om. Legeforeningen har over medlemmer. Våre arbeidsplasser som er i forskning, på fastlegekontorer, i sykehjem, kommuner, praksiser for avtalespesialister og i sykehus har som hovedformål å hjelpe og støtte pasienter, mennesker som er syke, sånn at de kan være så trygge som mulig i sårbare faser i livet. Fra foreningen ble grunnlagt og frem til nå, har Legeforeningen gjennom solid, troverdig og faglig godt begrunnet

2 argumentasjon vunnet frem på område etter område som gjelder utviklingen av helsetjenesten. Nylig fikk jeg spørsmålet «Hva er du mest fornøyd med når du ser tilbake på de to årene som har gått?» Det tenkte jeg at er interessant også for dere å vite. Jeg er mest fornøyd med fire ting, som kommer i tillegg til den store gleden jeg føler over å reise rundt og møte alle dere og mange flere av vårt fantastiske kollegium som jobber natt og dag for faget og for pasientene og hvor dere som er tillitsvalgte og delegater, i tillegg bruker krefter på å engasjere dere for å forbedre rammene rundt behandlingen. Tusen takk alle sammen, for at dere aldri gir dere. Det første jeg er mest fornøyd med er at vi klarte å lande fastlegeforskriften på en bra måte. Prosessen som fulgte av forslaget til forskrift er et skoleeksempel på hvordan vi oppnår mål. Fagmiljøet reiste seg i protest mot den trusselen mot kvalitet som forslaget innebar. Vi hadde gjennomgått og analysert forskriften nesten før den ble sendt ut fra departementet. Vi kunne vise konsekvensene og komme med konstruktive løsningsforslag. Drivkraften i jobbingen ble aldri lavere, den bare økte frem mot sommeren. Dette var kollegialitet, samarbeid, kompetent jobbing og tydelig, klar og god argumentasjon hele veien. Og selv om det beste selvsagt hadde vært om forslaget aldri kom, må jeg si at det var veldig morsomt å få lede det flotte arbeidet vi sammen gjorde der. Så mener jeg det har vært tilsvarende viktig å få opp i lyset et korrekt bilde av hvor mye penger Norge bruker på helsetjenesten. I mange år har politikere og toppledere igjen og igjen hamret inn, at vi pøser inn penger i det norske helsevesenet og at det er mye mer enn alle andre land unntatt to, og at gitt disse enorme summene får samfunnet for lite helse tilbake for hver krone. Ethvert forsøk på å nyansere dette bildet ble slått til jorden med utsagn som at det var udemokratisk eller at en skjøv pasientene foran seg, eller at en drev med skremselspropaganda. Det som er demokratisk er å diskutere fritt, å være ærlige om det som ennå ikke fungerer godt nok, og være åpne

3 om hvordan prioriteringene faktisk blir, gitt de økonomiske rammene som ligger til grunn. Helsedebatten bar etter hvert for mye preg av å forsvare vedtatte sannheter som kanskje ikke var fullt så presise likevel. Vårens diskusjon i mediene, som vi satte i gang, har endret på dette, fordi folk nå forstår at Norge har et moderat forbruk på helsetjenester sammenliknet med andre europeiske land. For noen få uker siden gjennomførte vi en landsomfattende Omnibusundersøkelse med et representativt uttrekk av befolkningen over 18 år. Ett av spørsmålene handlet om dette: og folk tror mer på oss, tror mer på Legeforeningen, enn på regjeringen i spørsmålet om hvordan det norske helseforbruket er. Legeforeningen er selvsagt for et ansvarlig forbruk og fornuftige samfunnsprioriteringer. Vårt hovedbudskap er at bevilgingene må passe til de oppgavene som er gitt gjennom lover, pasientrettigheter og oppdrag fra eier. Der er vi ikke nå. Jeg er også fornøyd med at vi tok inn ledelse som satsingsområde for to år siden blant de topp seks viktigste saker. Vi har klart å profilere oss som en organisasjon som tar ledelse svært alvorlig, som har en egen og god ledelsespolitikk og en forening som virkelig ønsker å få til en endring i den ledelsesideologien som preger den offentlige helsetjenesten og som gjør at mål ikke blir nådd. Vi sier at medisinskfaglig ledelse gir de beste resultatene. Flere leger bør bli ledere, Hovedsatsingen må være på førstelinjelederne og disse lederne trenger bedre arbeidsvilkår og mer støttepersonell. Så sier vi at stedlig ledelse er et ufravikelig prinsipp. I forrige uke kom det et rundskriv fra Helsedepartementet om lederansvaret i sykehus. Her presiseres det at at førstelinjelederen er den lederen som i praksis sikrer god pasientbehandling og at sykehusene må organiseres sånn at denne lederen sikres best mulige rammebetingelser. Jeg tar det som en seier for oss. Og for at det ikke skal være tvil om hvor viktig Legeforeningen mener dette med ledelse er, har vi utviklet et nytt kurs for ledere. Det settes igang til høsten - og det blir bra!

4 Den fjerde saken jeg er mest fornøyd med er den plassen vi har tatt i arbeidet med folkehelse. Leger og Legeforeningen skal ha en sentral plass i dette viktige arbeidet og det er hyggelig når Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet, sier at Legeforeningens arbeid med dette de to siste årene har gjort en forskjell. Arbeid for bedre folkehelse er ett av punktene i Legeforeningens formålsparagraf - og det er ikke uten grunn. Det kommer av en erkjennelse fra lang tid tilbake og som bare har fortsatt år etter år, om at den generelle folkehelsen forteller oss mye om hvilket samfunn vi lever i. Når vi jobber for en bedre folkehelse jobber vi for enkeltpersoner, for grupper av mennesker og for å skape et bedre og mer likeverdig samfunn. Det er et arbeid som har stor verdi både på kort og lang sikt. Vi mener regjeringen burde vært mer offensive i stortingsmeldingen som kom i april, særlig når det gjelder vårt krav om én times fysisk aktivitet i skolen hver dag, og det andre kravet vårt om økt bruk av prispolitiske virkemidler, fordi dette er noe som vil gi gode effekter. Dette virker! Legeforeningens utgangspunkt i alt vi gjør er kvalitet først. Vi jobber hele tiden for å forbedre det som fungerer godt og for å forandre på det som må bli bedre. En viktig sak for meg er at alle leger må ha grunnleggende trygghet og forutsigbarhet i arbeidsforholdene sine. Faste stillinger for leger i spesialisering er ennå ikke på plass, og det er en situasjon vi som forening ikke lenger kan leve med. Så må faglighet og kvalitet være utgangspunktet i alt som gjøres både i diagnostisering, behandling og oppfølging og i planlegging og drift av organisasjonene og arbeidsplassene. Og sist, men ikke minst, er det helt nødvendig at utviklingen skjer fra grunnen av, der arbeidet blir gjort, av de som står midt oppi det, fordi det er de som vet hvordan ting fungerer og hva som må gjøres. Dette krever bedre og sterkere involvering av fagmiljøene.

5 Vi skal i løpet av disse dagene ha to store og viktige diskusjoner om utdanning. Etterutdanning for spesialister og fremtidens spesialitetsstruktur. Vi jobber med dette fordi vi vil sikre høyt faglig nivå på leger uansett hvor leger jobber og fordi vi mener Norge må være i takt med det som skjer internasjonalt. Leger skal kunne flytte på seg over landegrensene og pasienter kommer til å gjøre det. Det er også en klar interesse for oss at leger så raskt som mulig skal kunne faget sitt og være operative. Men kompetansen må være solid. Vi viker ikke på kvalitet for andre hensyn, det ville være å svikte pasientene. Helsedirektoratet har lagt frem en rapport med forslag til et nytt system. Samtidig har Legeforeningen gått dypt inn i spørsmålene, for å legge til rette for at Landsstyret, med hele den fagkompetanse som er samlet i dette rommet, skal kunne komme frem til hva vi som forening skal gå for. Det er et par ting med Helsedirektoratets rapport jeg må kommentere nå. Rapporten viser at direktoratet ønsker å innskrenke Legeforeningens rolle i arbeidet med spesialistutdanningen. Til det vil jeg si: Legeforeningen er for samarbeid og vårt mål er å bidra til å finne de beste løsningene. Det er vår hovedinteresse i dette. Legeforeningens spesialitetskomiteer gjør en uvurderlig innsats for kvalitetssikringen av spesialitetsutdanningen. Det som er særlig bra med komiteene er reisevirksomheten som skjer landet rundt, avdelinger blir besøkt og de besøkene har stor betydning for hvordan opplæring, veiledning, mester-svenn og kompetanseoverføring blir vektlagt og ivaretatt, og dette er en unik modell i Norge. Våre spesialitetskomiteer skal bestå og vi skal kjempe med nebb og klør for at de besøkende, med den helt kritiske kvalitetssikringen det innebærer, skal fortsette. Det andre jeg må si i forbindelse med rapporten, handler ikke om rapporten i seg eller om helsedirektoratet, men om Spekter. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, som forhandler om arbeidsvilkår på vegne av sykehusene, og som har sykeshusenes eier, Helsedepartementet, som oppdragsgiver, har sendt et brev hvor de forlanger at prosessen med videreutvikling av

6 spesialistutdanningen stoppes. Spekter sier i klartekst at de mener at legefaglige behov ikke skal tillegges vekt på dette området fordi driftshensyn skal bestemme hvilken plass kompetanse og opplæring skal ha i sykehus. De har forlangt at prosessen stoppes og som en følge av det har de faktisk forsøkt å gi fagledere og andre ledere i sykehusene munnkurv - de vil ikke at de skal uttale seg i høringsrunden. Dette er dramatisk. Det er i beste fall en fullstendig mangel på forståelse av egen rolle. I verste fall, og hvis de skulle få støtte i dette av Departementet, er det nok et alvorlig symptom på at myndighetene mener at krav om kostnadskutt og budsjettbalanse er mye viktigere enn kravet om trygg, sikker og likeverdig behandling. Dette ville svekke troverdigheten til den offentlige helsetjenesten. Nå for tiden er den helt nødvendige tilliten til det offentlige helsevesenet litt anstrengt. Hovedgrunnen til det er en sykehuspolitikk som har vært for preget av stram styring og kontroll og som i for liten grad har gitt muligheter til å utvikle. Arbeidspresset er for høyt, tiltroen til toppledelsens vurderinger varierer og er noen steder fullstendig tynnslitt. Det er for mange historier om pasienter som får dårlig eller sen behandling på grunn av omorgansieringer og om systemer som ikke fungerer. Det gjennomsnittlige sengetallet har blitt så lavt at hele legeårsverk går med til å forsøke å sjonglere pasienter, senger, flyttinger og utskrivelser. Så sliter Ahus spesielt fordi de har alt for mange pasienter. Sykehuset er dimensjonert for lite, og antallet klager fra pasienten har økt kraftig på grunn av dette. For Ahus er det avgjørende med raske tiltak for å bedre situasjonen. Så hva er våre løsninger? Hva mener Legeforeningen er de viktigste tiltakene nå? Og kjære Landsstyre. Jeg skal snakke om noen viktige tiltak. Det er mange flere. Jeg kunne brukt hele denne dagen på dette. Så mange konstruktive løsningsforslag har vi

7 Men, det aller viktigste tiltaket er en investeringspakke for bygg og medisinsk teknisk utstyr. Tallene vi allerede kjenner, og de tallene vi skal få presentert her på møtet, viser at det er store økonomiske behov både på sykehusbygg og på oppgradering av utstyr. Stoltenberg sier at helsetjenesten ikke skal være butikk, helsetjenesten skal ikke kommersialiseres. Når han sier det, bruker han det i privatiseringsdebatten. Samtidig opplever tusenvis av leger og sykepleiere at sykehusene allerede drives som butikk på grunn av dagens finansieringsmodell. Pasienter er ikke salgsvarer og dermed når man ikke viktige mål med denne modellen. Jeg tror ikke det er mulig å spare opp nok penger på pasientbehandlingen til å dekke kostnadene til nye moderne sykehusbygg og til tidsriktig utstyr og teknologi. Og jeg tror ærlig talt ikke det er så mange andre som tror det heller. For å komme ut av en vanskelig situasjon hvor hovedfokuset er nedskjæringer, mener vi at den beste løsningen er en økonomisk pakke som sikrer helt nødvendige investeringer over en tiårsperiode, uten ytterligere press på en allerede sterkt presset sykehusdrift. Ja, det innebærer mer penger. Vi mener det er både ansvarlig og riktig når vi ser det i lys av den svake utviklingen og den sterke kostnadskontrollen som har preget regjeringens helsepolitikk de siste åtte årene. Så vil vi ha en gjennomgang av styringsmodellen og veksten i byråkratiet. Det største problemet med dagens styringsmodell er at den legger opp til ansvarsfraskrivelse, og vi har sett for mange eksempler på at det også skjer. I vanskelige og ubehagelige saker er det nesten umulig å få frem hvem som har det egentlige ansvaret. Riksrevisjonen har i sin gjennomgang av hovedstadsprosessen pekt på svært alvorlig svikt i beslutningslinjen. Hvilken konsekvens får det? Kampen om virkelighetsforståelsen har spisset seg til det siste året og vår tvil om alvorlige tilbakemeldinger fra leger og sykepleiere når opp til beslutningstagerne, har blitt enda større enn den var før. Strømlinjeforming, slanking, og færre

8 lederlag, er åpenbare og gode løsningsforslag for å rette på dette. Det er mulig å få til uten at modellen endres som sådan hvis vi mener det er best. Slankere RHF er og færre lederlag vil uansett være første viktige skritt for å rydde opp og skape en sårt tiltrengt klarhet om hvem som har ansvar. Jeg vil vite hva sykehusdirektørene mener. Jeg vil kjenne til deres vurderinger om hva som må gjøres og hvorfor. Nå er det for mange tause direktører i sykehus-norge. Når det gjelder byråkratiet er vårt inntrykk at det forsvinner for mye penger på veien ned til kjernevirksomheten. Vi er i gang med et arbeid hvor vi skal finne ut mer om hvordan veksten i byråkratiet faktisk har vært og hva som kan gjøres med det. Det er en bred enighet om at det rapporteres for mye, og det er bra at helseministeren har tatt tak i dette. Tiden leger bruker på pasientrettet arbeid fortsetter å synke, våre nyeste tall viser at den nå er under 43 prosent. For femten år siden var den 60 prosent. Det er en stor nedgang, og det viser en feil og ineffektiv bruk av legearbeidskraften. Den beste bruken av leger er å la leger gjøre mest mulig legearbeid Når det er stram styring av sykehusene, får hver enkelt prioritering større betydning. Jeg mener det har vært gjort to klare feilprioriteringer som påvirker helsetjenesten i stort. Støttefagene har blitt utsatt for de samme strenge innsparingskravene som alle andre og merkantilt personell er tilnærmet blitt borte. Når radiologi, og lab blir underdimensjonert, lider alle de andre, og det får ganske alvorlige konsekvenser for pasientene som venter. Merkantilt personell er ansatte som har viktige funksjoner og gjør godt arbeid for helsetjenesten, og de trengs for å få til logistikk, pasientinformasjon, og andre praktiske ting. Så støttefagene må oppgraderes og i større grad beskyttes, og merkantilt personell må tilbake. Alt annet vil være dårlig økonomisk planlegging.

9 Så må helsetjenesten benytte seg bedre av avtalespesialister. Avtalespesialistene er effektive og en viktig del av det desentraliserte helsetilbudet. De somatiske avtalespesialiestene utgjør 561 årsverk. Det er ikke veldig mange, men de står altså for 30 prosent av den polikliniske kapsiteten på landsbasis. Samhandlingsreformens grunn- ide er at flere oppgaver skal fordeles annerledes enn i dag og avtalespesialistene er gull når det gjelder tilgjengelighet og kontiunitet for pasienter som trenger disse tjenestene. Helse Midt-Norge har tatt konsekvensen av dette, og har lagt fine planer for flere hjemler og bedre bruk av avtalespesialistene. Da er det bare tre regioner igjen. For at samhandlingsreformen skal være i nærheten av å bli en suksess må vi ha flere fastleger. Den norske fastlegeordningen utmerker seg på verdensbasis. Vi har grunn til å være stolte av den, og det er mange land som misunner oss det vi har fått til. Utbygging og satsing på helsetilbudet i kommunene vil ha avgjørende effekt for hele helsetjenesten. Fastlegene følger pasienter gjennom hele livet, over 90 prosent av problemstillingene blir løst hos fastlegen. Samhandlingsreformens føringer om bedre forebygging, flere hjemmebesøk, bedre helsehjelp til eldre er avhenging av fastleger. Det er ingen andre som kan gjøre denne jobben. En nøkkel for å få få flere leger inn i fastlegeordningen er kommunalt etableringstilskudd ved oppstart av nulliste og inntekstsikring de første årene. Det må også bli obligatorisk å være spesialist eller være i gang med spesialisering for å overta en fastelegepraksis. Hvert år lager Legeforeningen en statusrapport som lanseres på Landsstyremøtet. I år har dere fått en uferdig rapport. Den skal bli ferdig, men denne gangen ville vi gjerne ha dere med på en annen måte. Vi vil «å ha dere litt mere med», for å omskrive et sitat fra tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen. Politikerne takket nei til å komme hit til helsedebatt. Vi tenkte; hvilke muligheter åpner seg da? Og vi tenkte videre at dette gir oss en god mulighet til å en viktig intern politisk diskusjon hvor vi kan drøfte Legeforeningens standpunkter om hvordan sykehus-norge skal se ut.

10 Nasjonal sykehusplan er ett av Legeforeningens satsingsområder. Med kravet om en slik plan sier vi at vi mener det er nødvendig med tydeligere politisk ledelse i beslutninger om nye sykehusbygg, og at dette må ligge på nasjonalt nivå fordi lokale politikere bruker for lang tid og tillater for mange konflikter og omkamper. Hva som er rett å gjøre er vanskelig. For oss som organisasjon må kvalitet, pasientsikkerhet og fagutvikling være de tungtveiende argumentene. Og så er spørsmålet: hva er det og hva betyr det i praksis? Sentralstyret har lagt vekt på at vi mener robuste fagmiljøer er en mal å tenke rundt og det er fler. Ved å gjøre det på denne måten i år prøver vi å lage et politisk verksted på dette møtet. Så skal den debatten ligge til grunn for ferdigstillingen av statusrapporten som da vil bli sendt på høring på nytt. Den røde tråden i våre løsningsforslag er at gode strukturer må være på plass for å sikre best mulig kvalitet i all diagnostiering og behandling. Velfungerende systemer støtter opp under fagutvikling, kvalitetsforbedring, og pasientsikkerhet. De legger til rette for effektivt arbeid og de gjør det mulig å lede organisasjonene på en god måte. Dette er det vi jobber for. Dette er det vi vil. Politikk og utvikling handler om påvirkning og innflytelse, det handler om å ta ansvar og å dytte på det som er for å gjøre det enda bedre. Legeforeningen er kjent for å være veldig gode på akkurat det. Det gjør at jeg kjenner mye stolthet og glede over være en del av dette kollegiet og for at jeg er så heldig at jeg får lede denne fantastiske foreningen. Nå ser jeg frem til tre fine dager med sol døgnet rundt her i Alta, og masse godt arbeid for at Norge skal få en enda bedre helsetjeneste.

Velkommen som tillitsvalgt! - Legeforeningens organisasjon og sekretariatet

Velkommen som tillitsvalgt! - Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Velkommen som tillitsvalgt! - Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Modul 1 Grunnleggende tillitsvalgtopplæring Avd. dir. Lars Duvaland, Jus og arbeidsliv Den norske legeforening Legeforeningens

Detaljer

President Hege Gjessing Åpningstale Legeforeningens landsstyremøte 2012. Kjære landsstyredelegater, ærede gjester

President Hege Gjessing Åpningstale Legeforeningens landsstyremøte 2012. Kjære landsstyredelegater, ærede gjester President Hege Gjessing Åpningstale Legeforeningens landsstyremøte 2012 Kjære landsstyredelegater, ærede gjester Vårt fag, medisinen, er en av de viktige faktorene som i stor grad har bidratt til å utvikle

Detaljer

Hege Gjessing - Åpningstale til landsstyremøtet 20.5. 2014

Hege Gjessing - Åpningstale til landsstyremøtet 20.5. 2014 Hege Gjessing - Åpningstale til landsstyremøtet 20.5. 2014 Velkommen til Landsstyremøtet 2014. Det er godt å se at dere er på plass. Vi har rekordoppslutning i år. Det betyr at vi er flere enn det er plass

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Spenningsfeltet mellom politikk og styring

Spenningsfeltet mellom politikk og styring Spenningsfeltet mellom politikk og styring 16. september 2004 Siri Hatlen Styreleder Helse Øst RHF Reformens begrunnelse Mer helse for pengene med pasienten i fokus Regionalt perspektiv - bedre ressursutnyttelse

Detaljer

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013 Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran

Detaljer

Samhandlingsreformen - arbeidsdeling mellom 1. og 2 linje - synspunkter fra Legeforeningen

Samhandlingsreformen - arbeidsdeling mellom 1. og 2 linje - synspunkter fra Legeforeningen Samhandlingsreformen - arbeidsdeling mellom 1. og 2 linje - synspunkter fra Legeforeningen Kirsten Toft Kommuneoverlege i Alstahaug Sentralstyremedlem i Legeforeningen Støtter reformens hovedmålsetninger

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Kan den brukes i arbeidet for å forebygge nyresvikt? LNTs fagseminar - Oslo 24. september 2010 Kolbjørn Breivik

Kan den brukes i arbeidet for å forebygge nyresvikt? LNTs fagseminar - Oslo 24. september 2010 Kolbjørn Breivik Kan den brukes i arbeidet for å forebygge nyresvikt? LNTs fagseminar - Oslo 24. september 2010 Kolbjørn Breivik Reformen vil skape økte kommunale forskjeller, der bostedsadressen din vil være avgjørende

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Hvordan ser helsetjenestene ut i dag og i nær framtid? Svein Steinert, fylkeslege i Troms November 2017

Hvordan ser helsetjenestene ut i dag og i nær framtid? Svein Steinert, fylkeslege i Troms November 2017 Hvordan ser helsetjenestene ut i dag og i nær framtid? Svein Steinert, fylkeslege i Troms November 2017 Hovedtrekk ved norsk helsetjeneste Sterk sentral styring gjennom lover, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv.

Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv. Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv. 17.12.13 FAGSJEF ANDERS SKUTERUD Norsk Psykologforening. 1 I 1976. Psykologer kan til nød ha en berettigelse

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

alle virkemidlene de foreslår, men jeg er veldig enig i at dette er et viktig arbeid som vi som forening skal bidra til at blir bedre.

alle virkemidlene de foreslår, men jeg er veldig enig i at dette er et viktig arbeid som vi som forening skal bidra til at blir bedre. Leders tale: Årsmøtet er en god anledning til både å se bakover på hva man har erfart og oppnådd, men minst like viktig; det er en anledning til å se fremover. Jeg skal gjøre litt av begge deler. Det er

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM ARBEIDSPROGRAM 2017-2019 Fastlegene opplever økende press på egen arbeidshverdag, og vi frykter at dette kan gå ut over pasientbehandlingen. Det er blitt tydelig at fastlegeordningen sliter med betydelige

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå?

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Helsekonferansen arrangert av KS og Helse- og omsorgsdepartementet 10. januar 2013 Takk for invitasjonen til å snakke for representanter for brukere,

Detaljer

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Statssekretær Anne Grethe Erlandsen Sykehusbyggkonferansen Trondheim 9. november 2015 Utfordringer Legge til rette

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis. Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015

Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis. Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015 Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015 Regjeringsplattformen setter målene og Regjeringen har en visjon En bedre og tryggere

Detaljer

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer?

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Camilla Hansen Steinum, President i Bakgrunn: Kommunereformen Et betydelig flertall på Stortinget har samlet seg om behovet for en reform av kommunestrukturen.

Detaljer

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Sikre kvalitet og bærekraft Utfordringsbildet; Vi må gjøre endringer! 2 Samhandlingsreformen;

Detaljer

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren Vestregionen 18. Juni 2009 Bente Holm Mejdell Erik Omland Grunnmuren Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Omstilling er nødvendig Et økende gap mellom behov og finansiering

Detaljer

En Vestlending en sykehusjournal. Normkonferansen 2015 Rica Ørnen Hotell, Bergen, 14. oktober 2015 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT

En Vestlending en sykehusjournal. Normkonferansen 2015 Rica Ørnen Hotell, Bergen, 14. oktober 2015 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT En Vestlending en sykehusjournal Normkonferansen 2015 Rica Ørnen Hotell, Bergen, 14. oktober 2015 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT Pasienten må settes i «sentrum» for dokumentasjonen om egen helse!

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionsutvalg Spesialforeninger Spesialitetskomiteer Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: 22.02.2013 Intern

Detaljer

Tillitsvalgtsapparatet lokalt og sentralt. Torstein Sakshaug, spes.alm.med AF-tillitsvalgt Heimdal bydel og tidl. medlem i ALIS-utvalget

Tillitsvalgtsapparatet lokalt og sentralt. Torstein Sakshaug, spes.alm.med AF-tillitsvalgt Heimdal bydel og tidl. medlem i ALIS-utvalget Tillitsvalgtsapparatet lokalt og sentralt Torstein Sakshaug, spes.alm.med AF-tillitsvalgt Heimdal bydel og tidl. medlem i ALIS-utvalget Legeforeningen sentralt Legeforeningen sentralt 141 årsverk jurister,

Detaljer

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den?

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den? Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den? Rune Tore Strøm Norsk forening for Rus- og avhengighetsmedisin Oslo universitetssykehus Prosessen Legeforeningen startet utredning

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Pasientene Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til

Detaljer

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Torunn Janbu President Den norske legeforening Legeforeningens engasjement i utdanning

Detaljer

Hovedoppgjøret 2012 Spekter Helse Notat til A2-delen i overenskomstområde 10 og 4

Hovedoppgjøret 2012 Spekter Helse Notat til A2-delen i overenskomstområde 10 og 4 Hovedoppgjøret 2012 Spekter Helse Notat til A2-delen i overenskomstområde 10 og 4 14.05.2012 kl 10.00 Om situasjonen i sykehus I helseforetakene er det en rekke utfordringer knyttet til store omstillinger

Detaljer

Prioritering av helsetjenester: Rett og politikk. Anne-Mette Magnussen. Førsteamanuensis Høgskolen i Bergen

Prioritering av helsetjenester: Rett og politikk. Anne-Mette Magnussen. Førsteamanuensis Høgskolen i Bergen Prioritering av helsetjenester: Rett og politikk Anne-Mette Magnussen Førsteamanuensis Høgskolen i Bergen Juridiske dilemmaer i velferdsstaten Oslo, 24. oktober 2014 Prioritering av helsetjenester Hvilke

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Strategisk plan TYDELIG MODIG STOLT

Strategisk plan TYDELIG MODIG STOLT Strategisk plan 2016 2020 TYDELIG MODIG STOLT 1 NSFs visjon Det naturlige valg for sykepleiere, sykepleierstudenter og jordmødre til beste for pasienten. NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk,

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Sett fra klinikken: Hvordan oppleves beslutningene fattet i forumet?

Sett fra klinikken: Hvordan oppleves beslutningene fattet i forumet? Sett fra klinikken: Hvordan oppleves beslutningene fattet i forumet? Arne Stenrud Berg Spesialist i Onkologi og ph.d. Overlege onkpol/drammen sykehus Styremedlem Norsk Onkologisk Forening Skattebetaler,

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 11/291 Dato: 15.04.2011 Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Detaljer

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Definisjon samfunnsmedisin Samfunnsmedisin er grupperettet legearbeid Status for spesialiteten,

Detaljer

NYHETSBREV 7 / DAGER IGJEN TIL 24. SEPTEMBER 2012

NYHETSBREV 7 / DAGER IGJEN TIL 24. SEPTEMBER 2012 INNHOLD NYHETSBREV: Fra historien: Kamp om pasientsaker og arbeidsforhold ssen 25. - 26. se Sykepleierkongressen: På tide å melde seg på! Vinner av jubileumsquiz kåret og fortsatt nye muligheter! Nyhetsbrevene

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant medlemmer i Den norske legeforening 9. februar 6. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

"Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - 5 delprosjekter Høring fra Kautokeino kommune: "Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter Innledning Det vises til høringsbrev. Kautokeino

Detaljer

Prinsipprogram for Den norske legeforening

Prinsipprogram for Den norske legeforening Prinsipprogram 1.9. 2015 31.8.2019 for Den norske legeforening Vedtatt av landsstyret 28.5.2015 MED KVALITET OG FAG SOM LEDESTJERNE I henhold til lovene i Legeforeningen er foreningens formål: å arbeide

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. Bjørn Guldvog ass.dir. Sosial- og helsedirektoratet

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. Bjørn Guldvog ass.dir. Sosial- og helsedirektoratet Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Bjørn Guldvog ass.dir. Sosial- og helsedirektoratet Prioriteres helse i Norge? Norge 2005: 4 606 363 innbyggere 2,3 mill sysselsatte BNP 1942 mrd Helsetjenesten

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

Hvordan Kreftforeningen arbeider med samhandlingsreformen med fokus på E-helse

Hvordan Kreftforeningen arbeider med samhandlingsreformen med fokus på E-helse < kreftforeningen.no Hvordan Kreftforeningen arbeider med samhandlingsreformen med fokus på E-helse Kristin Bang, Kreftforeningen Kreftforeningens hovedmål Færre skal få kreft Flere skal overleve kreft

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.»

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» Handlingsplan 2016 «Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» (Vilde Adolfsen, skribent i Psykobloggen) Visjon Mental Helses

Detaljer

Partssamarbeid og utvikling Samarbeid lønner seg

Partssamarbeid og utvikling Samarbeid lønner seg Partssamarbeid og utvikling Samarbeid lønner seg Temasamling i Luster kommune 17. Februar 2017 Anne K Grimsrud, Spesialrådgiver Fagforbundets omstillingsenhet Utfordringer internasjonalt, nasjonalt, lokalt

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

for HelseSør Øst RHF

for HelseSør Øst RHF Omdømmeundersøkelse for HelseSør Øst RHF Våren 2014 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Dette er KS Tønsberg 3. des 2015

Dette er KS Tønsberg 3. des 2015 Dette er KS Tønsberg 3. des 2015 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Lasse Hansen, adm.dir 21 år i kommunesektoren, 4 kommuner 9 år som rådmann, Notodden og Fredrikstad 10 år i Miljøverndept Velkommen

Detaljer

Høringsuttalelse - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Høringsuttalelse - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) Byrådssak 1261 /16 Høringsuttalelse - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger TROH ESARK-03-201600085-106 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet fremmer

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Finnmark.

Pasient- og brukerombudet i Finnmark. Pasient- og brukerombudet i Finnmark. Samhandlingskonferansen 24 og25.10.12 Kirkenes Erfaringer etter innføring av samhandlingsreformen fra Pasientog brukerombudet i Finnmark Hva er samhandling? Samhandlingsreformens

Detaljer

Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven

Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Oslo 20. nov 2015 Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven Norges

Detaljer

SAK 7. Forslag til LHLs strategi LHLs 24.ordinære landsmøte, oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 7. Forslag til LHLs strategi LHLs 24.ordinære landsmøte, oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 7 Forslag til LHLs strategi 2015-2017 LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Det vises til LHLs strategi

Detaljer

Samhandling. Sonja Solbakken Ass. Fylkeslege Fylkesmannen i Telemark

Samhandling. Sonja Solbakken Ass. Fylkeslege Fylkesmannen i Telemark Samhandling Sonja Solbakken Ass. Fylkeslege Fylkesmannen i Telemark Bakgrunn I juni 2009 la regjeringen fram samhandlingsreformen som en stortingsmelding. Vedtatt 27. april 2010 med sitat; Norge bruker

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen

FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen Side 2 Side 3 Regjeringens hovedføringer «Fremtidens kommunehelsetjeneste skal

Detaljer

Velkommen til årsmøtet i norsk forening for allmennmedisin. Jeg håper vi får et hyggelig og inspirerende årsmøte.

Velkommen til årsmøtet i norsk forening for allmennmedisin. Jeg håper vi får et hyggelig og inspirerende årsmøte. Kjære gjester, kjære kolleger og kjære venner! Velkommen til årsmøtet i norsk forening for allmennmedisin. Jeg håper vi får et hyggelig og inspirerende årsmøte. Jeg vil særlig ønsker dere fra grunnkurs

Detaljer

Lokalsykehusstrategi. konsernverneombud, Helse Nord

Lokalsykehusstrategi. konsernverneombud, Helse Nord Lokalsykehusstrategi Konserntillitsvalgte/ konsernverneombud, Helse Nord Margit Steinholt Med førstefødte datter i sine armer, hviler Mathilde Mack. Født 11.juni 1816 Gift 11.juni 1832 Død 1. september

Detaljer

Kjære landsstyredelegater, medlemmer, ærede gjester og øvrige deltakere!

Kjære landsstyredelegater, medlemmer, ærede gjester og øvrige deltakere! President Torunn Janbu Landsstyremøtet i Bodø 2009 Kjære landsstyredelegater, medlemmer, ærede gjester og øvrige deltakere! Det er med stor glede jeg ønsker oss alle velkomne til et nytt landsstyremøte

Detaljer

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Status og perspektiver Helse Nord mai 2012 Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Helse Nord en regional organisasjon Et beslutningssystem som har ansvar for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Spørsmål om kommunikasjonen med avdeling næring i Bardu kommune.

Spørsmål om kommunikasjonen med avdeling næring i Bardu kommune. Spørsmål om kommunikasjonen med avdeling næring i Bardu kommune. 1: Hvor fornøyd er du med mottakelse, veiledning og oppfølging fra enhet næring i Bardu Kommune? Godt fornøyd: 17 Fornøyd: 7 Lite fornøyd:

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Kreftrehabilitering - for hvem, hvor og hvorfor? Medisinskfaglig ansvarlig Frode Skanke, LHL-klinikken Røros KreftREHAB 2017, Bergen

Kreftrehabilitering - for hvem, hvor og hvorfor? Medisinskfaglig ansvarlig Frode Skanke, LHL-klinikken Røros KreftREHAB 2017, Bergen Kreftrehabilitering - for hvem, hvor og hvorfor? Medisinskfaglig ansvarlig Frode Skanke, LHL-klinikken Røros KreftREHAB 2017, Bergen For hvem, hvor og hvorfor? For hvem? De som trenger dag eller døgnrehabilitering

Detaljer

NFRAM, innspill til Kvinnslandutvalget

NFRAM, innspill til Kvinnslandutvalget Kvinnslandutvalget NFRAM, innspill til Kvinnslandutvalget I statsråd 02.10.15 oppnevnte regjeringen et utvalg som skal utrede alternative modeller for hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Om den profesjonelle psykiater Noen momenter. Per Vaglum Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap Med Fak UiO

Om den profesjonelle psykiater Noen momenter. Per Vaglum Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap Med Fak UiO Om den profesjonelle psykiater Noen momenter Per Vaglum Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap Med Fak UiO 1 HVA KJENNETEGNER PROFESJONALITET HOS PSYKIATERE/BARNEPSYKIATERE? Bevissthet om og toleranse

Detaljer

Medievaner og holdninger blant sykepleiere

Medievaner og holdninger blant sykepleiere Medievaner og holdninger blant syke Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund 9. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Mellom visjoner og virkelighet. Mulighet og krav til ledelse sett fra arbeidsgiversiden i sykehus det umuliges kunst?

Mellom visjoner og virkelighet. Mulighet og krav til ledelse sett fra arbeidsgiversiden i sykehus det umuliges kunst? Mellom visjoner og virkelighet Mulighet og krav til ledelse sett fra arbeidsgiversiden i sykehus det umuliges kunst? Disposisjon Presentasjon av organisasjonen visjoner lederansvaret i sykehuset hvordan

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Intern høring - statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan

Intern høring - statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan Legeforeningen Deres ref.: 11/2015 Vår ref.: JH/LBK Dato: 24.3.2014 dokument2 Intern høring - statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan Det vises til brev fra Legeforeningen datert 7.2.2014. Styret i

Detaljer

Ledelse i sykehus. og ledelse i velferdsstaten. Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag

Ledelse i sykehus. og ledelse i velferdsstaten. Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag Ledelse i sykehus og ledelse i velferdsstaten Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag Våre hovedinstitusjoner Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos DPS Kolvereid DPS Stjørdal Noen nøkkeltall 2500 medarbeidere

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Helseledelse anno 2013; hva kreves?

Helseledelse anno 2013; hva kreves? Helseledelse anno 2013; hva kreves? NSF; Fagseminar for ledere Fagernes 23. januar 2013 Tor Åm Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Prosjektdirektør, HOD Samhandlingsreformen - Krav til ledelse Mål;

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen. v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013

Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen. v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013 Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013 Stikkord: Sykepleie i tradisjon og forandring Samhandlingsreformen Visjoner og føringer Konsekvenser

Detaljer

Innspill til Helsedirektoratets høring om framtidig spesialistutdanning

Innspill til Helsedirektoratets høring om framtidig spesialistutdanning Innspill til Helsedirektoratets høring om framtidig spesialistutdanning Fakultetsstyremøte DMF 29. august 2014 Prodekan utdanning Hilde Grimstad Kunnskap for en bedre verden Disposisjon Prosessen til nå

Detaljer

Kvalitet i sykehus. Torunn Janbu President i Legeforeningen Polyteknisk forening 11. mai 2011

Kvalitet i sykehus. Torunn Janbu President i Legeforeningen Polyteknisk forening 11. mai 2011 Kvalitet i sykehus Torunn Janbu President i Legeforeningen Polyteknisk forening 11. mai 2011 Norge mangler kvalitetsinformasjon kvalitetsinformasjonen i Norge er begrenset OECD og Commonwealth Fund uakseptabelt

Detaljer

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen En adopsjonshistorie Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen Mitt navn er Elin Johannessen, og jeg er en Turner kvinne på 33 år. Jeg har vært gift med min kjære Kenneth i 12 år den 6 juli - 08 og jeg skal

Detaljer