Årsmelding Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2009. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere"

Transkript

1 Årsmelding 2009 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

2 Dette er NARF NARF er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere. Vår oppgaver er å bygge kompetanse, videreutvikle bransjen, legge til rette for kvalitet i regnskapstjenesten og sikre at bransjen følger etiske retningslinjer. Foreningen skal posisjonere bransjen og stimulere til økt bruk av regnskapsførertjenester i næringslivet. Gjennom aktivt medlemsfokus skal NARF fremme bransjens interesser ved talerørsarbeid og myndighetspåvirkning, og være tilstede for sine medlemmer med faglig støtte og gode medlemsfordeler. 2 Styret i NARF. Fra venstre Laila Hetland (styremedlem), Fred Bråthen (styremedlem), Ingvild Heiene Gaarder (styremedlem), Vigdis Bjellånes (nestleder), Marith B. Størseth (styremedlem), Asle Hindenes (styrets leder) og Morten Carlsen (styremedlem).

3 Innhold KLIKK PÅ FOR LINK TIL SIDENE Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) 4 Årsberetning konsern Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter til regnskapet 20 Revisjonsberetning NARF Ekstra AS 22 Årsberetning Resultatregnskap 26 Balanse 27 Noter til regnskapet 30 Revisjonsberetning Organisasjon, utvalg og komiteer 31 Organisasjonskart 32 Ansatte i NARF 33 Generalforsamlingsoppnevnte organer 34 Styreoppnevnte utvalg 3

4 NARF Årsberetning konsern 2009 Innledning NARF rundet 40 år 9. mai og markerte denne begivenheten med en jubileumsfest i forbindelse med årsmøtet i juni, samt en omfattende markedskampanje for våre medlemmer rettet mot deres kunder. Finanskrisen befestet seg i 2009 og ble erstattet av en realøkonomisk krise i deler av vår industri. Våre medlemmer meldte om stor pågang av nye kunder, økende behov for rådgivning og likviditetsproblemer hos noen berørte kunder. Styret var bekymret for hvordan finanskrisen ville slå ut i foreningen, men kunne konstantere at året 2009 ble det beste i vår historie. Regnskapsførerbransjen Markedet for regnskapstjenester vokser. Antall kunder som benytter bransjens tjenester, har økt fra kunder i 1999, til mer enn i Til sammenligning er det ca aktive foretak i Norge. Det forventes at den sterkeste økningen i markedet fremover vil skje ved at stadig større bedrifter outsourcer økonomitjenester. Dette har allerede vært en trend de seneste årene. Omsetningen i bransjen er også økende. Omsetningen i 2009 forventes å ha passert 10 milliarder. I 2008 omsatte bransjen for 9,4 milliarder mot 8,3 i Formål NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) er lokalisert i Oslo og har som formål å fremme de autoriserte regnskapsføreres faglige, økonomiske og sosiale interesser gjennom myndighets-, kvalitets-, kompetanseog relasjonsarbeid. Datterselskapet NARF Ekstra AS s formål er på kommersiell basis å tilby tjenester og produkter til regnskapsbransjen og til økonomimedarbeidere basert på foreningens kompetanse og nettverk. Selskapet skal bistå foreningen med å oppfylle sitt formål hva angår tjenesteproduksjonen og har sammen med NARF påtatt seg et solidarisk arbeidsgiveransvar overfor alle ansatte. Det er etablert en samarbeidsavtale hvor NARF Ekstra AS påtar seg ansvaret for å utføre de oppgaver som inngår i serviceavgiften, og det er i tillegg etablert en samarbeidsavtale mellom selskapene vedrørende den øvrige virksomheten. Organisasjon NARF eier 100 % av aksjene i NARF Ekstra AS. Foreningen har medlemsfokus som sin hovedoppgave og retter sin virksomhet mot fagarbeidet, kvalitetskontroll, myndighetskontakt og øvrig relasjonsarbeid. Serviceproduksjonen (informasjon, fagsupport, kursvirksomheten, avtaleverket, kvalitetssikringssystemet mv.) er organisert i NARF Ekstra AS. Administrasjonen er organisert i 3 team med en administrativ støttefunksjon og omfatter 23 årsverk. Kontorlokalene ble i 2009 totalrenovert. Regnskapsfunksjoner er outsourcet. Forskning og utvikling Hensikten med FoU-arbeidet er å øke kunnskapstilfanget når det gjelder fremtidige kompetanse- og tjenesteutfordringer i bransjen, kartlegge behovene for nye rådgivningsrelaterte tjenester samt påvirke nasjonale utdannings- og opplæringsprogram for bransjen. Det forskningsrettede arbeidet i foreningen hadde en pause i perioden Høsten 2009 besluttet styret å sette FoU på dagsorden i årene som kommer. Samtidig ble det vedtatt et årlig budsjett for FoU-tiltak. Styrets begrunnelse for FoU-satsing i årene som kommer er blant annet fundert i NARFs mål om å være den viktigste leverandøren av kompetanseprodukter til regnskapsbransjen. Medlemmer Medlemsantallet i NARF fortsetter å stige i takt med bransjeutviklingen for øvrig. Det autoriseres stadig flere nye regnskapsførere og majoriteten av disse finner veien til NARF. Per 31. desember 2009 hadde NARF personmedlemmer, som tilsvarer en nettoøkning på 440 medlemmer. Finanstilsynet har registrert autoriserte regnskapsførere ved utgangen av 2009, hvilket betyr at ca 61 % av alle autoriserte er medlem i NARF. Medlemsdekningen er den høyeste noensinne. Hele 17 % av medlemmene er ikke tilknyttet et regnskapsbyrå, dette er en økning på 3 % fra Dette bekrefter at foreningen også har stor tilslutning blant autoriserte som ikke har sitt daglige virke i regnskapsførerbransjen.

5 NARF Årsberetning konsern 2009 Styret arbeider for å stimulere til nettverksbygging og videreutvikling av relasjonene mellom medlemmene og mellom medlemmene og foreningen. Vi har derfor valgt å bygge vår organisering på frivillige nettverk; 50 Erfagrupper, en årlig Erfaleder-konferanse og Storbyråforum. NARFs webportal er et viktig virkemiddel for å legge til rette for kommunikasjon og kompetanseoverføring mellom medlemmene/nettverkene og foreningen. Utvikling i antall personmedlemmer i NARF : Kilde: NARFs medlemsstatistikk. Profilering NARFs viktigste profileringsmål er å synliggjøre regnskapsbransjen generelt og NARF medlemmer spesielt ovenfor næringslivet. Herunder å informere om hvilke muligheter bedrifter har for effektivisering og forbedring av sin virksomhet ved utsetting av regnskapsfunksjonen. I vårt profileringsarbeid arbeider styret for at medlemmene skal fremstå som foretrukne samarbeidspartnere i næringslivet innen sitt kompetanseområde. NARFs viktigste informasjons- og markedsføringskanal er foreningens webportal, som er vår totale arena for kommunikasjon, produktinformasjon og brukerfunksjonalitet ut til medlemmer og andre målgrupper. Internasjonal kontakt NARF deltar i det nordiske nettverket NAF (Nordic Accountant Federation) sammen med den svenske og den finske regnskapsførerorganisasjonen. Foreningen er videre medlem i den europeiske bransjeorganisasjonen EFAA (European Federation of Accountants and Auditors for SME s ) hvor vi er aktiv i arbeidsgrupper. 5 Rekruttering Et høyt medlemsantall gir foreningen mulighet til å representere regnskapsbransjen med tyngde ovenfor media, myndigheter og øvrige beslutningstakere. Den økende medlemsdekningen betyr også at stadig flere autoriserte blir omfattet av vårt kvalitetskontrollarbeid og tar del i vårt informasjons- og kompetansetilbud. Dette er viktig med hensyn til å sikre god kvalitet i regnskapsførertjenestene. Rekruttering av nye medlemmer er derfor en prioritert oppgave for styret. Rekrutteringsarbeidet foregår på en systematisk og målrettet måte. Styret mener rekruttering er en av våre store utfordringer i årene som kommer. I 2009 startet vi derfor et arbeid med rekrutteringsstrategi for å trekke flere til regnskapsførerbransjen og foreningen. En arbeidsgruppe med representanter fra medlemsbyråene og NARF ble etablert og gruppen har identifisert flere utfordringer som styret vil arbeide videre med. Kvalitetskontroll Det ble gjennomført i alt 364 kvalitetskontroller, hvorav 36 gjaldt oppfølgingskontroller. I alt var 28 kontrollører engasjert i kontrollvirksomheten i Forut for kontrollgjennomføringene deltok de aller fleste av disse i en 2-dagers samling, der det ble satt fokus på etiske spørsmål, internkontroll og risikostyring samt gjeldende krav til yrkesutøvelsen og bedømmelse av kvalitet hos kontrollerte medlemmer. Kontrollene som ble gjennomført i 2009 fikk følgende resultat: Ordinære kontroller Oppfølgingskontroller Personer % Byråer % Personer % Byråer % Godkjente kontroller Oppfølgingskontroller Sum Gjennomførte kontroller ikke ferdigbehandlet

6 NARF Årsberetning konsern Med spesiell fokus på risiko og vesentlighet vurderes løpende tiltak som kan heve kvaliteten i bransjen. Det ble i 2009 oversendt 8 saker til Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) for videre oppfølging. Etikk I 2009 initierte styret arbeidet med å revidere foreningens etiske regelverk rettet mot autoriserte regnskapsførere og medlemmer av NARF. Formålet med arbeidet er å sikre et etisk regelverk som bidrar til at autoriserte regnskapsførere følger en yrkesholdning og foretar valg som fremmer den etiske standarden for yrket, samtidig som etikk får tilstrekkelig oppmerksomhet i bransjen. Arbeidet skjer i regi av et styreoppnevnt utvalg. Som del av arbeidet ble det i 2009 blant annet sendt ut en spørreundersøkelse til alle medlemmer, med hensikt å få tilbakemeldinger på hvilke deler av det etiske regelverket som bør revideres samt skape diskusjoner og debatt om etikk blant regnskapsførerne i sin alminnelighet. Arbeidet med det etiske regelverket er planlagt ferdigstilt i Fag- og næringspolitikk Som en del av vår strategi er det et mål at NARF skal påvirke omgivelsene og oppnå økt synlighet. Dette materialiserer seg i høringsarbeid, dialog med offentlige myndigheter, politikere, medieoppslag mv. Foreningen har deltatt i en rekke offentlige høringer, møtt Stortingskomiteer, avgitt et betydelig antall høringsuttalelser og vært representert i media flere ganger enn noensinne. Viktige saker i 2009 Forskrift om risikostyring og internkontroll Styret anser innføringen av ny forskrift om risikostyring og internkontroll som omfatter regnskapsførerselskaper som en bekreftelse på den samfunnsmessige betydning vår bransje innehar. Ikrafttredelse var 1. januar 2009, men slik at regnskapsførerselskapene fikk frist til utgangen av året med å innrette seg de kravene som stilles. I den forbindelse utviklet NARF gjennom sitt datterselskap NARF Ekstra et opplegg med dokumenter/rutiner og skjema som hjelp til oppfyllelse av kravene. Revisjonsplikten Styret mener de minste aksjeselskapene bør fritas for revisjonsplikt og ser frivillig revisjon som et spørsmål om internasjonal tilpasning, forenkling og kostnadsreduksjon for næringslivet. Styret mener spørsmålet om revisjonsplikt har stor bransjemessig betydning. Det er foreløpig uvisst når saken kommer til behandling i Stortinget, men det er antydet at det vil skje i løpet av Evaluering av bokføringsloven I forbindelse med evaluering av bokføringsloven, ble det i 2009 gjennomført høring av to delrapporter med forslag til endringer i bokføringsregelverket. Delrapport II omhandlet forslag som krever lovendring, samt enkelte forslag som kan medføre forenklinger for næringslivet, mens delrapport III tok for seg problemstillinger som stort sett er knyttet til dokumentasjon av bokførte opplysninger, sikring og sikkerhetskopiering av regnskapsmateriale samt særregler for bank/forsikring. Under høringen av delrapport II var også spørsmålet om oppbevaringstiden inkludert, der høringsdokumentene besto av notater fra henholdsvis Skattedirektoratet og ØKOKRIM som begge fremholdt opprettholdelse av dagens 10 års krav. Hva gjelder oppbevaringstiden mener styret at det ikke er dokumentert tilstrekkelig nytte av de fem eldste oppbevaringsårene kontra de kostnadene oppbevaringskravet pålegger de bokføringspliktige. Styret er videre opptatt av at vi skal ha et godt, velfungerende og effektivt kontrollapparat, der kontrollmyndighetene vrir kontrollinnsatsen og -midlene dit kontrollen har mest mulig effekt, fremfor å grave i gammelt materiale. Det betyr flere ferskvarekontroller, mer effektiv utnyttelse av kontrollmidler/-verktøy mv. Kan skatteetaten samtidig drive veiledning og opplæring, vil samhandling mellom næringsdrivende og skatteetaten kunne bidra til korrekt ligning første gang, i tillegg til at det skapes forståelse for alle skattyteres samfunnsansvar gjennom å måtte bidra til fellesskapet. Forenkling betyr å sette handling bak ord. En reduksjon av oppbevaringstiden fra ti til fem år vil være et synlig steg i så måte. Dette synspunkt er utdypet i det avsendte høringssvar, og også direkte i møte med Finansdepartementet. Etter høringen av delrapportene ligger nå saken til videre behandling i Finansdepartementet. Det er ventet at departementet vil fremlegge sitt endringsforslag i løpet av 2010.

7 NARF Årsberetning konsern 2009 Norsk RegnskapsStiftelse Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) er det standardsettende organet innenfor regnskapsfaget i Norge. NARF ble opptatt blant stifterne i 2005/2006. Dette har ledet til utvidet innpass i NRS fagorganer. I tillegg til å være representert i Stiftelsesstyret, Regnskapsstandardstyret og Bokføringsstandardstyret, innehar NARF i dag ledervervet i Fagutvalget for små foretak. Strategisk råd for små og mellomstore bedrifter (SMB) Strategisk råd for SMB ble opprettet i juni 2009 under ledelse av Næringsdepartementet ved Nærings- og handelsministeren. Samtidig med opprettelsen ble det tidligere kontaktforumet avviklet. I følge mandatet skal rådet gi innspill til arbeidet med en overordnet næringspolitisk strategi for små og mellomstore bedrifter. Etter at strategien er ferdigstilt, skal det strategiske rådet følge arbeidet med implementering av strategien og gi råd om ytterligere tiltak for å bedre vilkårene for små og mellomstore bedrifter i Norge. NARF er representert i rådet. Blant de saker som rådet har annonsert å fremsette, er en gjennomgang av selskapsog regnskapslovgivningen med sikte på forenklinger, en sak styret anser som viktig. Lønnsprosjektet Som et bidrag til å forbedre frist- og forenklingsproblematikken fremmet NARF i 2006 et forslag overfor Næringsdepartementet om samordning innenfor lønnsområdet, dvs. å innrapportere lønnsdata samtidig med utlønning. Etater som trenger lønns- og personaldata kan i så fall hente den informasjonen de trenger fortløpende. Dette kan bl.a. bety at flere oppgavetyper kan bortfalle eller vesentlig forenkles. Styret mener en slik ordning vil kunne redusere/eliminere dagens fristsystem. På bakgrunn av forslaget er det i 2009 gjennomført en forstudie hvor medlemmer fra NARF deltok. Arbeidet har resultert i en anbefaling om at det igangsettes et forprosjekt. Resultatene fra forstudien forventes å komme på høring vinteren NARFs forslag på dette området har for øvrig vært direkte medvirkende til at andregenerasjonsverktøy av Altinn (Altinn II) nå er under utvikling. Altinn II legger opp til større samhandling mellom brukere og det offentlige enn dagens versjon. Minstefradrag for næringsdrivende Økningen av minstefradraget utover det som følger av konsumprisindeksreguleringen har fortsatt i Dette innebærer at lønnsmottakere innrømmes skattelettelser som de selvstendig næringsdrivende ikke nyter godt av. Fordi denne forskjellsbehandlingen av næringsdrivende og lønnsmottakere synes urettferdig og svakt begrunnet, har NARF fortsatt arbeidet med å få innført et «næringsfradrag» på lik linje med minstefradraget. Den skattemessige diskrimineringen av de selvstendig næringsdrivende er bare ett av flere eksempler på at de næringsdrivende blir diskriminert. Styret viser til næringsfradraget som et viktig tiltak for å bidra til bedre rammevilkår for gründervirksomheter og nyetablerere. På bakgrunn av at regjeringen i Soria Moria erklæringen har gitt uttrykk for at rammevilkårene for enkeltpersonforetakene skal vurderes, mener styret at det bør etableres et utvalg som får dette som oppgave. Tilleggsskatt I forbindelse med lovforslag om endringer i tilleggsskattereglene deltok NARF 14. mai i åpen høring med Finanskomiteen. Tilleggsskattereglene er nå vedtatt. Riktignok ble det ikke gjort konkrete endringer som følge av innspillene gitt i den åpne høringen. Men styret ser det likevel som en gevinst at loven ble vedtatt med langt mildere sanksjonsregler enn det som opprinnelig var foreslått i NOU 2003:7, takket være engasjementet fra NARF og andre interesseorganisasjoner i tidligere høringsfaser. Overtid i regnskapsbransjen Styret har satt praktiseringen av arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser på dagsorden. Det er i 2009 gjennomført et kartleggingsarbeid blant medlemsgrupper, for å ta rede på hvordan overtidsreglene praktiseres og overholdes i bransjen (jf. bl.a. avgrensning arbeidstid/ overtid, kriteriet «særlig uavhengig stilling» mv.). Det er engasjert et eksternt advokatkontor i gjennomføringen av dette. Rapport skal etter planen ferdigstilles 2. kvartal NARF har også påbegynt en dialog med samarbeidspartnere for i fellesskap å identifisere og skape forståelse for de utfordringene typiske kunnskapsbedrifter står overfor når det gjelder arbeidstids- og overtidsreglene. Målet på sikt er å arbeide for tilpasninger i regelverket, slik at det i større grad tar innover seg den «hverdagen» disse bedriftene opererer i per i dag. 7

8 NARF Årsberetning konsern Redegjørelse for årsregnskapet Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og regnskapet er derfor avsluttet under denne forutsetning. Redegjørelse for årsregnskapet og konsernregnskapet Foreningens totale økonomi er god. Konsernet oppnådde en samlet omsetning i 2009 på kr som utgjør en økning på 21.8 % fra Årsresultatet økte med kr (50 %) til kr Den samlede egenkapitalen utgjorde kr , tilsvarende 56.7 % av totalkapitalen ved utgangen av året. NARFs kontingent- og finansinntekter, kontrollavgifter samt utbytte fra NARF Ekstra AS finansierer kvalitetskontrollen, medlems-, fag- og myndighetsarbeidet. Regnskapet for morselskapet NARF 2009 ble avsluttet med et overskudd på kr etter at utbytte for 2009 fra datterselskapet er inntektsført med kr Årsresultatet foreslås i sin helhet overført til annen egenkapital. Egenkapitalen i NARF er kr ved utgangen av året. Styret er tilfreds med kontantstrømmene og den likvide situasjonen ved utgangen av året og mener dette gir god økonomisk handlefrihet. Av den kortsiktige gjelden på kr utgjør forskuddsfakturerte inntekter kr som ikke medfører utbetaling. Det er inngått avtale med ekstern rådgiver vedrørende forvaltning av overskuddslikviditeten. Styret har i 2009 vedtatt ny kapitalforvaltningsstrategi med lav finansiell risiko. Styret mener øvrig risiko som markeds- og kredittrisiko er ubetydelig. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet, konsernregnskapet og årsberetningen et rettvisende bilde av utviklingen, resultatet og stillingen for virksomheten i regnskapsåret. Miljø Samtidig som kontorlokalene ble totalrenovert i 2009, ble det investert i nye og tidsmessige kontormøbler og øvrig utstyr til alle ansatte. Det fysiske arbeidsmiljøet er med dette blitt betydelig forbedret. En rekke miljøfremmende tiltak gjennomføres årlig for å beholde samt videreutvikle det gode arbeidsmiljøet. Det er inngått avtale om bedriftshelsetjeneste. Nytt HMSsystem ble implementert i Det er ikke registrert ulykker eller skader i forbindelse med driften. Styret ser det som gledelig at sykefraværet er redusert fra 5,8 % i 2008 til 2,9 % i Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø. Likestilling Likestilling mellom kjønnene vektlegges i alle deler av organisasjonen. Styret har sterkt fokus på likestilling rent personalpolitisk, og vi mener å ha oppnådd gode resultater på området. Av styrets syv medlemmer er fire kvinner. Selskapets administrerende direktør er kvinne, og ledergruppen består av to menn og to kvinner. Det er 12 kvinner og 11 menn i administrasjonen. Fremtidsutsikter Omsetningen i bransjen forventes å stige i 2010, og styret vil prioritere tiltak som øker bransjens anseelse og bedrer lønnsomheten i medlemsbyråene. Erfaringene fra kriser i næringslivet har lært oss at outsourcingen øker, også i nedgangstider, men da mer ut fra kostnadshensyn. Den nedfelte strategi for forening og servicevirksomheten er fulgt, og vi er resultatmessig i rute. Strukturendring i bransjen, den teknologiske utviklingen og økt fokus på tilleggstjenester medfører økte krav til foreningen og servicevirksomheten. Vi vil fortsette å pleie vår gode kontakt med myndighetene og våre samarbeidspartnere, vi skal påvirke rammebetingelser og ha sterkt fokus på hvilke tjenester våre medlemmer har behov for i tiden som kommer. Forbedring, fornying og behovstilfredsstillelse vil stå i sentrum for alle medarbeidere og tillitsvalgte. Oslo, 21. april 2010 Asle Hindenes Vigdis Bjellånes Fred Bråthen Morten Carlsen styrets leder nestleder styremedlem styremedlem Marith B. Størseth Laila Hetland Ingvild Heiene Gaarder Sandra Riise styremedlem styremedlem styremedlem adm. direktør

9 NARFs viktigste profileringsmål er å synliggjøre regnskapsbransjen generelt og NARF medlemmer spesielt ovenfor næringslivet. Herunder å informere om hvilke muligheter bedrifter har for effektivisering og forbedring av sin virksomhet ved utsetting av regnskapsfunksjonen. 9

10 NARF Regnskap Resultatregnskap KONSERN MORSELSKAP Note Note Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen finansinntekt Annen finanskostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat

11 NARF Regnskap Balanse pr. 31. desember KONSERN MORSELSKAP Note Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler 0 0 Varige driftsmidler Driftsløsøre, bil, inventar og lignende SUM VARIGE DRIFTSMIDLER Finansielle anleggsmidler 0 0 Investeringer i datterselskap Andre finansielle instrumenter Obligasjoner , 8 Andre fordringer 4, SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER LAGER AV VARER 0 0 FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer 5, SUM FORDRINGER Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER Sum eiendeler

12 NARF Regnskap Balanse pr. 31. desember KONSERN MORSELSKAP Note Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL GJELD AVSETNING FORPLIKTELSER Andre avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt SUM AVSETNING FORPLIKTELSER ANNEN LANGSIKTIG GJELD Øvrig langsiktig gjeld SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 5, SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD Sum egenkapital og gjeld Oslo, 21. april 2010 Asle Hindenes Vigdis Bjellånes Fred Bråthen Morten Carlsen styrets leder nestleder styremedlem styremedlem Marith B. Størseth Laila Hetland Ingvild Heiene Gaarder Sandra Riise styremedlem styremedlem styremedlem adm. direktør

13 NARF Regnskap Kontantstrømoppstilling KONSERN MORSELSKAP Likvider tilført/brukt på virksomheten Tilført fra årets virksomhet Periodens betalte skatter Ordinære avskrivninger Gevinst/tap ved salg av driftsmidler Gevinst ved salg av aksjer Forskjell kostnad og utbetaling pensjoner Endring kundefordringer Endring varelager Endring leverandørgjeld Endring andre tidsavgrensningsposter NETTO LIKVIDITETSENDRING FRA VIRKSOMHETEN Likvider tilført/brukt på investeringer Investeringer i varige driftsmidler, verdipapirer Utbytte fra datterselskap NETTO LIKVIDITETSENDRING FRA INVESTERINGER Likvider tilført/brukt på finansiering NETTO LIKVIDITETSENDRING FRA FINANSIERING NETTO ENDRING LIKVIDER I ÅRET Likviditetsbeholdning Beholdning Nettoendring likvider gjennom året LIKVIDITETSBEHOLDNING PR Spesifikasjon av tilført fra årets virksomhet Årsresultat (- underskudd) Skattekostnad, ikke betalbar Skattekostnad, betalbar Reklassifisert utbytte fra datterselskap TILFØRT FRA ÅRETS VIRKSOMHET

14 NARF Noter til regnskap Note 1 Regnskapsprinsipper 14 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Fra og med 2009 omfattes ikke Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening lenger av unntaksreglene for små foretak. Dette medfører at effekten av pensjonsforpliktelsene for den ytelsesbaserte pensjonsordningen er tatt inn i morselskapets og konsernregnskapets regnskap. Konsolideringsprinsipper/prinsipper for utarbeidelse av konsernregnskapet Konsernregnskapet omfatter morselskapet Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening og datterselskapet NARF Ekstra AS. Konsernregnskapet viser samlet økonomisk resultat og samlet finansiell stilling når morselskapet Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening og dets datterselskap presenteres som en økonomisk enhet. Datterselskapet er konsolidert 100 % linje for linje i konsernregnskapet. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, der datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som for morselskapet. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. I morselskapet er investeringer i datterselskapet behandlet etter kostmetoden. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Varelageret er oppført til anskaffelseskost etter fradrag for eventuell ukurans. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres ved individuell vurdering av de enkelte utestående fordringer. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid over 3 år. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomisk levetid. Inntektene i selskapet er kontingenter og kontrollavgifter fra medlemmene og inntektsføres fortløpende. Pensjoner Selskapet har kollektive pensjonsordninger som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ordningen omfatter en gruppe som er knyttet til ytelsesbasert pensjon og en gruppe som er knyttet til innskuddsbasert pensjonsordning. Selskapet har også en egen førtidspensjonsavtale for administrerende direktør. Det beregnes og betales arbeidsgiveravgift på betaling av premier til pensjonsordningene. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet relaterer seg i sin helhet til skatt i datterselskapet NARF Ekstra AS. Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening er ikke skattepliktig. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

15 NARF Noter til regnskap Note 2 Varige driftsmidler Morselskap Konsern Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Note 3 Datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet Investeringen i datterselskapet regnskapsføres etter kostmetoden. Datterselskap Forretningskontor Eierandel Egenkap. siste år Resultat siste år Balanseført verdi Narf Ekstra AS Oslo 100 % Balanseført verdi Note 4 Obligasjoner og andre langsiktige plasseringer 15 Morselskap Obligasjoner/Pengemarked Norge Obligasjoner utland Hedgefond Eiendom Aksjer utland Pensjonsmidler Balanseført verdi Utbytte fra datterselskap er inntekstført med Konsern Obligasjoner/Pengemarked Norge Obligasjoner utland Hedgefond Eiendom Aksjer utland Pensjonsmidler Balanseført verdi Investeringer i finansielle instrumenter er basert på en gjennomarbeidet finansstrategi og er godt diversifisert med et langsiktig fokus. Alle plasseringer er i balansen ført opp med anskaffelseskost. Plasseringer som er redusert i verdi er nedskrevet til markedsverdi per på grunn av den usikre situasjonen i finansmarkedet. Oppnådd avkastning (realisert og urealisert) for året 2009 er 2,2 %, mens pengemarkedsrenten i Norge for samme periode var 2,13 %.

16 NARF Noter til regnskap Note 5 Fordringer og gjeld Konsern Morselskap Vurdering av kundefordringer Kundefordringer - vurdert til pålydende Avsatt til dekning usikre fordringer Bokført verdi Konsern Morselskap Andre kortsiktige fordringer Andre fordringer Sum Konsern Morselskap Annen korsiktig gjeld Påløpne feriepenger Forskuddsfakturerte inntekter Mellomregning konsernselskap Påløpne kostnader Sum kortsiktig gjeld Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Narf eier datterselskapet Narf Ekstra AS som forestår den kommersielle del av driften. Alle medarbeidere er ansatte både i NARF og NARF Ekstra AS og selskapene har solidarisk arbeidsgiveransvar. Lønnskostnadene fordeles etter timeregistrering. De andre kostnadene fordeles på faktureringstidspunktet Kortsiktige fordringer Utbytte fra datterselskap inkludert i andre fordringer Kortsiktig gjeld Mellomregning med datterselskap er inkludert med Note 7 Egenkapital Årets endring i egenkapital Morselskap Egenkapital Prisippendring Årets resultat Egenkapital Konsern Egenkapital Prinsippendring Årets resultat Egenkapital

17 NARF Noter til regnskap Note 8 Pensjoner Pensjonsforpliktelser Selskapet har kollektiv pensjonsordning som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. NARF har avtale om pensjonsforsikring med Vital som omfatter 23 personer. Premien fordeles mellom NARF og NARF Ekstra AS iht. de ansattes ansettelsesavtale og tidsforbruk. Pensjonsordningen ble fra 2004 endret i henhold til ny lovgivning og omfatter 6 personer knyttet til ytelsesbasert pensjon og 17 personer knyttet til innskuddsbasert. Premiefondet har en saldo på kr , og det ble brukt noe til dekning av deler av premien for 2009/2010. Det er inngått egen førtidspensjonsavtale for administrerende direktør, hvor det gis muligheter til fratredelse ved fylte 62 år. Denne forpliktelse er balanseført med kr for Avtalen er betinget av at nåværende direktør er ansatt i selskapene ved fylte 62 år. Førtidspensjonsordning daglig leder Konsern Morselskap Netto pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad Avkastning av pensjonsmidler 0 0 Resultatført aktuerielt tap (gevinst) Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,40 % 5,80 % Forventet lønnsvekst 4,25 % 4,50 % Årlig forventet G-regulering 4,00 % 4,25 % Årlig forventet regulering av pensjon under utbetaling 4,00 % 4,25 % Pensjonsforpliktelsen Konsern Morselskap Konsern Morselskap Påløpne pensjonsforpliktelser (DO) Påløpne pensjonsforpliktelser (DBO) ekskl. AGA Arbeidsgiveravgift Påløpne pensjonsforpliktelser inkl. AGA Ikke resultatført virkning av estmatavvik Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. AGA Ytelsespensjonsordning ansatte Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Avkastning av pensjonsmidler (fratrukket adm.kostn.) Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden Diskonteringsrente 5,80 % 5,80 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,80 % 5,80 % Forventet lønnsvekst 4,00 % 4,00 % Årlig forventet G-regulering 3,75 % 3,75 % Årlig forventet regulering av pensjon under utbetaling 1,50 % 1,50 % Fra og med 2009 omfattes Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening ikke lenger av unntaksreglene for små foretak og skal derfor inkludere pensjonsforpliktelsene i regnskapet. Pensjonsforpliktelsen er overfinansiert og er balanseført med kr Note 8 forts. neste side

18 NARF Noter til regnskap Note 8 forts Pensjonsforpliktelsen Konsern Morselskap Konsern Morselskap Påløpne pensjonsforpliktelser (DO) Pensjonsmidler (til markedsverdi) Påløpne pensjonsforpliktelser (DBO) eksl. AGA Arbeidsgiveravgift Påløpne pensjonsforpliktelser inkl. AGA Ikke resultatført virkning av estmatavvik Tilpasninger AGA tidligere beregninger Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. AGA Note 9 Skatt Konsern Morselskap Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel Midlertidige forskjeller Fordringer Driftsmidler Netto midlertidige forskjeller Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel % Utsatt skatt Herav ikke balanseført utsatt skattefordel Utsatt skatt i balansen Grunnlag for betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige resultatforskjeller Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet Grunnlag betalbar skatt Skattekostnaden i regnskapet Betalbar skatt Utsatt skatt Sum skattekostnad Note 10 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Konsern Morselskap Lønnskostnader Lønninger Folketrygd Personalforsikringer Andre personalkostnader Sum Antall sysselsatte årsverk i regnskapsåret Note 10 forts. neste side

19 NARF Noter til regnskap Note 10 forts. Konsern Morselskap Godtgjørelser til Daglig leder Pensjon daglig leder Andre fordeler daglig leder Styret Revisor Annen bistand fra revisor Administrerende direktør har en førtidspensjonsavtale som gir vedkommende mulighet til fratredelse ved fylte 62 år. Avtalen er betinget av at nåværende direktør er ansatt i selskapet ved fylte 62 år. Revisjonshonoraret er eksklusive forholdsmessig fradrag for merverdiavgift. Note 11 Bundne midler Konsern Morselskap Bundne midler for skattetrekk Sikkerhet husleie Note 12 Varelager Konsern Morselskap Varebeholdning Varebeholdningen er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Note 13 Andre forpliktelser Forpliktelsen er knyttet til et prosjekt i regi av NHO og NARF som skal gjennomføres og avsluttes i Note 14 Inntekter pr. segment Alle inntekter er opptjent i Norge. Konsern Morselskap Inntekter fordelt pr. produktområder Kontingenter Kontrollavgift Serviceavgift Produkter Regnskap & Økonomi Kursvirksomhet Provisjoner Totalt

20 20 NARF Revisjonsberetning

21 Det er en hovedoppgave å utvikle og tilby kompetanseprodukter som bygger opp under etterlevelsen av de kravene som stilles til utøvelsen av regnskapsføreryrket. 21

22 NARF Ekstra AS Årsberetning Formål Selskapets formål er på kommersiell basis å tilby tjenester og produkter til regnskapsbransjen og til økonomimedarbeidere basert på NARFs (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) kompetanse og nettverk. Selskapet skal bistå foreningen med å oppfylle sitt formål hva angår tjenesteproduksjonen og har sammen med NARF påtatt seg et solidarisk arbeidsgiveransvar overfor alle ansatte. Det er etablert samarbeidsavtale med NARF hvor NARF Ekstra AS påtar seg ansvaret for å utføre de oppgaver som inngår i serviceavgiften, og det er i tillegg etablert en samarbeidsavtale vedrørende den øvrige virksomheten. Virksomheten Selskapet ble etablert i desember 2002 som et heleid datterselskap av NARF og er lokalisert i Oslo. Ved utgangen av året hadde regnskapskontorer serviceavtale med NARF Ekstra AS, en økning på 43 fra Det er en hovedoppgave å utvikle og tilby kompetanseprodukter som bygger opp under etterlevelsen av de kravene som stilles til utøvelsen av regnskapsføreryrket, både med hensyn til kompetanseutvikling/heving og som bidrag til/hjelpemidler for effektiv drift. Vårt kurstilbud er ett eksempel, kvalitetssikringsverktøyet KS Komplett et annet. Informasjonsvirksomheten er betydelig og retter seg mot såvel bransjeaktørene, deres kunder og andre som arbeider på økonomiområdet. Utviklingen av produktene/tjenestene er tredelt; NARF-kurs, NARF-fag og NARF-fordel. Prisstrategien favoriserer våre medlemmer. Selskapet samarbeider med NARF på forskningsområdet for å øke kunnskapstilfanget når det gjelder fremtidige kompetanse- og tjenesteutfordringer i bransjen samt kartlegge behovene for nye rådgivningsrelaterte kompetanser og tjenester. NARF-kursene En bevisst satsning på videreutvikling av kursvirksomheten har etter styrets mening gitt gode resultater. Kursvirksomheten har aldri gitt høyere deltakelse, omsetning og tilfredshet enn i En kraftig omsetningsvekst i antall kursdager fra 2008 til 2009, skyldes for en stor del at 2009 var siste året i en 3-årsperiode for å oppfylle minimumskravet om 77 timer faglig oppdatering for autoriserte regnskapsførere. Det ble presentert et bredt kurstilbud innen kjernefagene og rådgivningsrelaterte kursemner på Fagdagene. I tillegg til Fagdagene kommer deltakelsen på medarbeiderrettede kurs, enkeltstående kurs, Erfa-kurs, kurs i Skatt og Regnskap, årsoppgjørskurs og bedriftsinterne kurs. NARF-fag Styret vektlegger kompetanseprodukter som bidrar til effektiv drift og økt kvalitet i bransjen, og nevner fra virksomhetsåret følgende prioriteringer: Fagsupport Fagsupporten er foruten å være en tjeneste for byråer som er serviceabonnenter, en viktig kilde for innspill til politiske saker, mediearbeid, kurstemaer mv. Fagsupporten reiser utfordringer i skjæringspunktet mellom volum (antall henvendelser) og kapasitet, også sett hen til øvrige oppgaver. I begynnelsen av 2009 ble det imidlertid gjort en endring i selve driftsopplegget, gjennom innføring av bestemte åpningstider for telefonhenvendelser. Hensikten med den nye ordningen har vært å øke tilgjengeligheten, å skape rom for større forutsigbarhet/ bedre mulighet til å planlegge arbeidsdagen, og å legge til rette for en mer rettferdig oppfølging mellom henvendelser som kommer på telefon kontra spørsmål som rettes pr. e-post. Styret er tilfreds med omleggingen og noterer seg at erfaringene har vært positive. Som året før ble det også i 2009 avholdt nettmøter, som et supplement til den ordinære fagsupporten. KS Komplett Kvalitetssikringssystemet KS Komplett er et viktig verktøy for bransjens utøvere. Det ble gjennomført to oppdateringer i Den første oppdateringen inneholdt blant annet skjemaverk for justeringsregelverket og ny oppdragsavtale med standard leveransevilkår samt revisjon av kapitlene om personal og sikkerhet. Den andre oppdateringen ga tilgang til et helt nytt kapittel 1 inneholdende dokumenter knyttet til kravene som følger av forskrift om risikostyring og internkontroll. I tillegg inneholdt versjonen bla ny rutine og skjemaverk for oppfølging av hvitvaskingsregelverket, engelsk oversettelse av oppdragsavtalen og standard leveransevilkår, samt av standardene for God regnskapsføringsskikk. Som et resultat av eksternt samarbeid er det lansert en elektronisk avstemmingsløsning, NARF Avstemming, som effektiviserer avstemmingsarbeidet vesentlig.

23 NARF Ekstra AS Årsberetning 2009 Programvareverktøyet NARF Quality ble lansert i november. Programvaren er et verktøy for styring og drift av regnskapsbyrå og regnskapsavdeling og skal sikre at plikter som følger av regnskapsførerlovgivningen og god regnskapsføringsskikk ivaretas på en god måte. Bok om justeringsreglene I 2009 ble det sluttført en bok om justeringsreglene. Boken tar for seg justeringsreglene som sådan og den praktiske betydning reglene har i forhold til bokføring og annen regnskapsinformasjon, samt skatt og utfylling av ligningsskjema. Boken vil bli utgitt i januar Informasjonsvirksomheten Vi har som mål å gi ut regelmessig, tidsaktuell og relevant informasjon. Informasjonsomfanget er betydelig, og det er et konstant fokus på å organisere informasjonen på en mest mulig hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte. Mesteparten av informasjonen formidles gjennom elektroniske kanaler som internett (narf.no), elektronisk nyhetsbrev, kundebrev (til bruk for regnskapsførerens kunder) og ad-hoc utsendelser via e-post. De elektroniske kanalene bringer informasjonen hurtig ut til serviceabonnentene, og bidrar til at de raskt kan oppdatere seg. Regnskap & Økonomi er et tidsskrift for NARFregnskapsbyråenes kunder og andre som er opptatt av eller arbeider med regnskap, økonomi og virksomhetsstyring. I 2009 ble det utviklet ny og mer moderne layout for bladet, som også fikk ny redaktør. Det er tidligere utviklet en egen nettutgave av Regnskap & Økonomi, som finnes på narf.no. Budsjett - mer enn å tenke på et tall Side 22 Klar for fornying i det nye året? Slik kommer du i gang med e-faktura Side 7 Lær deg å sette SMARTE mål Side 28 Narf.no hadde i 2009 et besøkstall på personer. Dette er en økning fra 2008 på besøk eller 2,7 %. Antall viste sider var noe som gav en vekst på 12,3 % fra året før. Dette kan være en indikasjon på at de besøkende bruker mer tid på våre internettsider. I annet kvartal lanserte vi en helt ny veilednings- og søketjeneste for bedrifter som er på utkikk etter regnskapsfører. Formålet med søketjenesten er å hjelpe næringslivet til å finne frem til mulige samarbeidspartnere, som kan oppfylle de behov oppdragsgiver stiller. Styret tror løsningen vil gi byråene en god mulighet til å eksponere sine tjenester og presentere seg i markedet. Hvert år gjennomføres flere undersøkelser blant bransjeaktørene. Dette gir oss meget nyttig informasjon og god beslutningsstøtte i mange viktige saker. Hver undersøkelse tjener sitt formål, men vi har ofte fokus på tidsaktuelle temaer, utviklingen i bransjen eller andre undersøkelser knyttet opp mot strategiske valg hvor det er viktig å få respons. Vanligvis er spørreundersøkelser den vanligste metoden for å innhente nødvendig informasjon og data, men vi foretar også analyser basert på sekundærdata. For eksempel brukes innrapporterte regnskapsdata til Brønnøysund for å analysere lønnsomheten i bransjen. Den mest omfattende undersøkelsen som ble gjennomført i 2009 var lønnsundersøkelsen. Styret vil fortsatt ha stort fokus på undersøkelser og analysearbeid i kommende år. Et betydelig undersøkelsesprosjekt, som gjennomføres løpende, er NARFs evaluering av alle kurs. Dette gir oss verdifull styringsinformasjon som legges til grunn for videreutvikling av våre kurs. Huskeliste for årsoppgjøret Side 44 REGNSKAP & ØKONOMI, NR Nr. 4 desember 2009 NARF-fordel NARF-fordel omfatter både fordelsavtaler med viktige leverandører til bransjen og de fordeler NARF Ekstra tilbyr som en del av serviceabonnementet (jobbtorg, finn en regnskapsfører, min side med oppdateringskalkulator mv). Styret er opptatt av at disse fordelene skal gi effektivitetsgevinster og økonomiske fordeler. Det jobbes kontinuerlig med aktiv forvaltning og utvikling av fordelstilbudet. 23

24 NARF Ekstra AS Årsberetning Redegjørelse om fortsatt drift Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og regnskapet er derfor avsluttet under denne forutsetning. Redegjørelse for årsregnskapet Styret er meget tilfreds med årets resultat og selskapets økonomiske situasjon. Økt inntjening på kjernevirksomheten gir lav økonomisk risiko. Overskuddet for 2009 er kr , og styret foreslår at det vedtas et utbytte på kr og at resterende kr overføres til annen egenkapital. Det gode resultatet ga anledning til å rette en takk til medlemsbyråene ved å refundere totalt 2 millioner på serviceavgiften samt betale en bonus til de ansatte. Egenkapitalen er kr Det er inngått avtale med ekstern rådgiver vedrørende forvaltning av overskuddslikviditeten. Styret har i 2009 vedtatt ny kapitalforvaltningsstrategi med lav finansiell risiko. Styret mener øvrig risiko som markeds- og kredittrisiko er normal. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet og årsberetningen et rettvisende bilde av utviklingen, resultatet og stillingen for virksomheten i regnskapsåret. En rekke miljøfremmende tiltak gjennomføres årlig for å beholde samt videreutvikle det gode arbeidsmiljøet. Det er inngått avtale om bedriftshelsetjeneste. Nytt HMS-system ble implementert i Det er ikke registrert ulykker eller skader i forbindelse med driften. Styret ser det som gledelig at sykefraværet er redusert fra 5,8 % i 2008 til 2,9 % i Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø. Likestilling Likestilling mellom kjønnene vektlegges i alle deler av organisasjonen. Styret har sterkt fokus på likestilling rent personalpolitisk, og vi mener å ha oppnådd gode resultater på området. Av styrets syv medlemmer er fire kvinner. Selskapets administrerende direktør er kvinne, og ledergruppen består av to menn og to kvinner. Det er 12 kvinner og 11 menn i administrasjonen. Fremtidige forhold Styret er fornøyd med den positive utviklingen i selskapet og mener det er lagt til rette for fortsatt god utvikling både tjenestemessig og økonomisk. Selskapet vil fortsette sitt arbeide for å forbedre og videreutvikle kompetanseproduktene med sikte på å beholde den gode markedsposisjonen. Miljø Samtidig som kontorlokalene ble totalrenovert i 2009, ble det investert i nye og tidsmessige kontormøbler og øvrig utstyr til alle ansatte. Det fysiske arbeidsmiljøet er med dette blitt betydelig forbedret. Oslo, 21. april 2010 Asle Hindenes Vigdis Bjellånes Fred Bråthen Morten Carlsen styrets leder nestleder styremedlem styremedlem Marith B. Størseth Laila Hetland Ingvild Heiene Gaarder Sandra Riise styremedlem styremedlem styremedlem adm. direktør

Årsmelding 2008. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2008. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årsmelding 2008 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Innhold KLIKK FOR LINK TIL SIDENE Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) 3 Årsberetning 2008 8 Regnskap 10 Noter til

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi Årsrapport 2000 Innhold 3 Året 2000 4 Ny innsikt og nye muligheter, av børsdirektør S. A. Andersen 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter 21 Revisors beretning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsmelding 2009 for Viken Skog BA

Årsmelding 2009 for Viken Skog BA Årsmelding 2009 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2009 2008 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1.719.881 2.207.262 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.226.890 1.688.000 Tynning (m 3 ) 177.650

Detaljer

Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole. Årsrapport

Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole. Årsrapport Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Forsiden: BIM-objektbibliotek (og buildingsmart) I 2011 startet arbeidet med å utvikle en ny standard for BIM objektbibliotek (bygningsinformasjonsmodeller).

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse Styreleders tilbakeblikk 3 Styrets årsberetning 4 Årsregnskap konsern 6 Balanse 7 Noter 8 Kontantstrømoppstilling 17 Nøkkeltall

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm Årsrapport 2014 Innhold 03 Tettere på en ny tid for nye Kredinor ved Tor Berntsen, adm direktør 04 Strategi, visjon, verdier, kundetilfredshet 06 Tettere på og regional organisering 08 Roller og menneskelige

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 2 I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin utsikt. KORT OM STAVANGER

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er NetCom 3 Styrets beretning 2007 4

Innholdsfortegnelse. Dette er NetCom 3 Styrets beretning 2007 4 Årsberetning 2007 Innholdsfortegnelse Dette er NetCom 3 Styrets beretning 2007 4 Hovedtrekk 4 Marked og produkter 6 Pris og konkurranse. 8 Investeringer 9 Finans 10 Organisasjon, ansatte, likestilling,

Detaljer

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2009 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom

Detaljer

Bilde fra Svalbard (foto Edelpix) Årsrapport

Bilde fra Svalbard (foto Edelpix) Årsrapport Bilde fra Svalbard (foto Edelpix) Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Forsiden: Internasjonalt samarbeid om standarder for arktiske operasjoner I oktober var i alt 66 eksperter fra sju land samlet i Tromsø

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole. Årsrapport

Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole. Årsrapport Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Forsiden: Endelig en Norsk Standard for passivhus Det ene kontorbygget etter det andre profileres som passivhus, og passivhusstandard

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 6 8 4 0 Styrets årsberetning 2009 Forskningsparken AS har i 2009, i tråd med sitt formål, ønsket å bidra til vekst og verdiskaping i norsk næringsliv og samfunn. Forskningsparken

Detaljer