Årsmelding Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2009. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere"

Transkript

1 Årsmelding 2009 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

2 Dette er NARF NARF er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere. Vår oppgaver er å bygge kompetanse, videreutvikle bransjen, legge til rette for kvalitet i regnskapstjenesten og sikre at bransjen følger etiske retningslinjer. Foreningen skal posisjonere bransjen og stimulere til økt bruk av regnskapsførertjenester i næringslivet. Gjennom aktivt medlemsfokus skal NARF fremme bransjens interesser ved talerørsarbeid og myndighetspåvirkning, og være tilstede for sine medlemmer med faglig støtte og gode medlemsfordeler. 2 Styret i NARF. Fra venstre Laila Hetland (styremedlem), Fred Bråthen (styremedlem), Ingvild Heiene Gaarder (styremedlem), Vigdis Bjellånes (nestleder), Marith B. Størseth (styremedlem), Asle Hindenes (styrets leder) og Morten Carlsen (styremedlem).

3 Innhold KLIKK PÅ FOR LINK TIL SIDENE Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) 4 Årsberetning konsern Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter til regnskapet 20 Revisjonsberetning NARF Ekstra AS 22 Årsberetning Resultatregnskap 26 Balanse 27 Noter til regnskapet 30 Revisjonsberetning Organisasjon, utvalg og komiteer 31 Organisasjonskart 32 Ansatte i NARF 33 Generalforsamlingsoppnevnte organer 34 Styreoppnevnte utvalg 3

4 NARF Årsberetning konsern 2009 Innledning NARF rundet 40 år 9. mai og markerte denne begivenheten med en jubileumsfest i forbindelse med årsmøtet i juni, samt en omfattende markedskampanje for våre medlemmer rettet mot deres kunder. Finanskrisen befestet seg i 2009 og ble erstattet av en realøkonomisk krise i deler av vår industri. Våre medlemmer meldte om stor pågang av nye kunder, økende behov for rådgivning og likviditetsproblemer hos noen berørte kunder. Styret var bekymret for hvordan finanskrisen ville slå ut i foreningen, men kunne konstantere at året 2009 ble det beste i vår historie. Regnskapsførerbransjen Markedet for regnskapstjenester vokser. Antall kunder som benytter bransjens tjenester, har økt fra kunder i 1999, til mer enn i Til sammenligning er det ca aktive foretak i Norge. Det forventes at den sterkeste økningen i markedet fremover vil skje ved at stadig større bedrifter outsourcer økonomitjenester. Dette har allerede vært en trend de seneste årene. Omsetningen i bransjen er også økende. Omsetningen i 2009 forventes å ha passert 10 milliarder. I 2008 omsatte bransjen for 9,4 milliarder mot 8,3 i Formål NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) er lokalisert i Oslo og har som formål å fremme de autoriserte regnskapsføreres faglige, økonomiske og sosiale interesser gjennom myndighets-, kvalitets-, kompetanseog relasjonsarbeid. Datterselskapet NARF Ekstra AS s formål er på kommersiell basis å tilby tjenester og produkter til regnskapsbransjen og til økonomimedarbeidere basert på foreningens kompetanse og nettverk. Selskapet skal bistå foreningen med å oppfylle sitt formål hva angår tjenesteproduksjonen og har sammen med NARF påtatt seg et solidarisk arbeidsgiveransvar overfor alle ansatte. Det er etablert en samarbeidsavtale hvor NARF Ekstra AS påtar seg ansvaret for å utføre de oppgaver som inngår i serviceavgiften, og det er i tillegg etablert en samarbeidsavtale mellom selskapene vedrørende den øvrige virksomheten. Organisasjon NARF eier 100 % av aksjene i NARF Ekstra AS. Foreningen har medlemsfokus som sin hovedoppgave og retter sin virksomhet mot fagarbeidet, kvalitetskontroll, myndighetskontakt og øvrig relasjonsarbeid. Serviceproduksjonen (informasjon, fagsupport, kursvirksomheten, avtaleverket, kvalitetssikringssystemet mv.) er organisert i NARF Ekstra AS. Administrasjonen er organisert i 3 team med en administrativ støttefunksjon og omfatter 23 årsverk. Kontorlokalene ble i 2009 totalrenovert. Regnskapsfunksjoner er outsourcet. Forskning og utvikling Hensikten med FoU-arbeidet er å øke kunnskapstilfanget når det gjelder fremtidige kompetanse- og tjenesteutfordringer i bransjen, kartlegge behovene for nye rådgivningsrelaterte tjenester samt påvirke nasjonale utdannings- og opplæringsprogram for bransjen. Det forskningsrettede arbeidet i foreningen hadde en pause i perioden Høsten 2009 besluttet styret å sette FoU på dagsorden i årene som kommer. Samtidig ble det vedtatt et årlig budsjett for FoU-tiltak. Styrets begrunnelse for FoU-satsing i årene som kommer er blant annet fundert i NARFs mål om å være den viktigste leverandøren av kompetanseprodukter til regnskapsbransjen. Medlemmer Medlemsantallet i NARF fortsetter å stige i takt med bransjeutviklingen for øvrig. Det autoriseres stadig flere nye regnskapsførere og majoriteten av disse finner veien til NARF. Per 31. desember 2009 hadde NARF personmedlemmer, som tilsvarer en nettoøkning på 440 medlemmer. Finanstilsynet har registrert autoriserte regnskapsførere ved utgangen av 2009, hvilket betyr at ca 61 % av alle autoriserte er medlem i NARF. Medlemsdekningen er den høyeste noensinne. Hele 17 % av medlemmene er ikke tilknyttet et regnskapsbyrå, dette er en økning på 3 % fra Dette bekrefter at foreningen også har stor tilslutning blant autoriserte som ikke har sitt daglige virke i regnskapsførerbransjen.

5 NARF Årsberetning konsern 2009 Styret arbeider for å stimulere til nettverksbygging og videreutvikling av relasjonene mellom medlemmene og mellom medlemmene og foreningen. Vi har derfor valgt å bygge vår organisering på frivillige nettverk; 50 Erfagrupper, en årlig Erfaleder-konferanse og Storbyråforum. NARFs webportal er et viktig virkemiddel for å legge til rette for kommunikasjon og kompetanseoverføring mellom medlemmene/nettverkene og foreningen. Utvikling i antall personmedlemmer i NARF : Kilde: NARFs medlemsstatistikk. Profilering NARFs viktigste profileringsmål er å synliggjøre regnskapsbransjen generelt og NARF medlemmer spesielt ovenfor næringslivet. Herunder å informere om hvilke muligheter bedrifter har for effektivisering og forbedring av sin virksomhet ved utsetting av regnskapsfunksjonen. I vårt profileringsarbeid arbeider styret for at medlemmene skal fremstå som foretrukne samarbeidspartnere i næringslivet innen sitt kompetanseområde. NARFs viktigste informasjons- og markedsføringskanal er foreningens webportal, som er vår totale arena for kommunikasjon, produktinformasjon og brukerfunksjonalitet ut til medlemmer og andre målgrupper. Internasjonal kontakt NARF deltar i det nordiske nettverket NAF (Nordic Accountant Federation) sammen med den svenske og den finske regnskapsførerorganisasjonen. Foreningen er videre medlem i den europeiske bransjeorganisasjonen EFAA (European Federation of Accountants and Auditors for SME s ) hvor vi er aktiv i arbeidsgrupper. 5 Rekruttering Et høyt medlemsantall gir foreningen mulighet til å representere regnskapsbransjen med tyngde ovenfor media, myndigheter og øvrige beslutningstakere. Den økende medlemsdekningen betyr også at stadig flere autoriserte blir omfattet av vårt kvalitetskontrollarbeid og tar del i vårt informasjons- og kompetansetilbud. Dette er viktig med hensyn til å sikre god kvalitet i regnskapsførertjenestene. Rekruttering av nye medlemmer er derfor en prioritert oppgave for styret. Rekrutteringsarbeidet foregår på en systematisk og målrettet måte. Styret mener rekruttering er en av våre store utfordringer i årene som kommer. I 2009 startet vi derfor et arbeid med rekrutteringsstrategi for å trekke flere til regnskapsførerbransjen og foreningen. En arbeidsgruppe med representanter fra medlemsbyråene og NARF ble etablert og gruppen har identifisert flere utfordringer som styret vil arbeide videre med. Kvalitetskontroll Det ble gjennomført i alt 364 kvalitetskontroller, hvorav 36 gjaldt oppfølgingskontroller. I alt var 28 kontrollører engasjert i kontrollvirksomheten i Forut for kontrollgjennomføringene deltok de aller fleste av disse i en 2-dagers samling, der det ble satt fokus på etiske spørsmål, internkontroll og risikostyring samt gjeldende krav til yrkesutøvelsen og bedømmelse av kvalitet hos kontrollerte medlemmer. Kontrollene som ble gjennomført i 2009 fikk følgende resultat: Ordinære kontroller Oppfølgingskontroller Personer % Byråer % Personer % Byråer % Godkjente kontroller Oppfølgingskontroller Sum Gjennomførte kontroller ikke ferdigbehandlet

6 NARF Årsberetning konsern Med spesiell fokus på risiko og vesentlighet vurderes løpende tiltak som kan heve kvaliteten i bransjen. Det ble i 2009 oversendt 8 saker til Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) for videre oppfølging. Etikk I 2009 initierte styret arbeidet med å revidere foreningens etiske regelverk rettet mot autoriserte regnskapsførere og medlemmer av NARF. Formålet med arbeidet er å sikre et etisk regelverk som bidrar til at autoriserte regnskapsførere følger en yrkesholdning og foretar valg som fremmer den etiske standarden for yrket, samtidig som etikk får tilstrekkelig oppmerksomhet i bransjen. Arbeidet skjer i regi av et styreoppnevnt utvalg. Som del av arbeidet ble det i 2009 blant annet sendt ut en spørreundersøkelse til alle medlemmer, med hensikt å få tilbakemeldinger på hvilke deler av det etiske regelverket som bør revideres samt skape diskusjoner og debatt om etikk blant regnskapsførerne i sin alminnelighet. Arbeidet med det etiske regelverket er planlagt ferdigstilt i Fag- og næringspolitikk Som en del av vår strategi er det et mål at NARF skal påvirke omgivelsene og oppnå økt synlighet. Dette materialiserer seg i høringsarbeid, dialog med offentlige myndigheter, politikere, medieoppslag mv. Foreningen har deltatt i en rekke offentlige høringer, møtt Stortingskomiteer, avgitt et betydelig antall høringsuttalelser og vært representert i media flere ganger enn noensinne. Viktige saker i 2009 Forskrift om risikostyring og internkontroll Styret anser innføringen av ny forskrift om risikostyring og internkontroll som omfatter regnskapsførerselskaper som en bekreftelse på den samfunnsmessige betydning vår bransje innehar. Ikrafttredelse var 1. januar 2009, men slik at regnskapsførerselskapene fikk frist til utgangen av året med å innrette seg de kravene som stilles. I den forbindelse utviklet NARF gjennom sitt datterselskap NARF Ekstra et opplegg med dokumenter/rutiner og skjema som hjelp til oppfyllelse av kravene. Revisjonsplikten Styret mener de minste aksjeselskapene bør fritas for revisjonsplikt og ser frivillig revisjon som et spørsmål om internasjonal tilpasning, forenkling og kostnadsreduksjon for næringslivet. Styret mener spørsmålet om revisjonsplikt har stor bransjemessig betydning. Det er foreløpig uvisst når saken kommer til behandling i Stortinget, men det er antydet at det vil skje i løpet av Evaluering av bokføringsloven I forbindelse med evaluering av bokføringsloven, ble det i 2009 gjennomført høring av to delrapporter med forslag til endringer i bokføringsregelverket. Delrapport II omhandlet forslag som krever lovendring, samt enkelte forslag som kan medføre forenklinger for næringslivet, mens delrapport III tok for seg problemstillinger som stort sett er knyttet til dokumentasjon av bokførte opplysninger, sikring og sikkerhetskopiering av regnskapsmateriale samt særregler for bank/forsikring. Under høringen av delrapport II var også spørsmålet om oppbevaringstiden inkludert, der høringsdokumentene besto av notater fra henholdsvis Skattedirektoratet og ØKOKRIM som begge fremholdt opprettholdelse av dagens 10 års krav. Hva gjelder oppbevaringstiden mener styret at det ikke er dokumentert tilstrekkelig nytte av de fem eldste oppbevaringsårene kontra de kostnadene oppbevaringskravet pålegger de bokføringspliktige. Styret er videre opptatt av at vi skal ha et godt, velfungerende og effektivt kontrollapparat, der kontrollmyndighetene vrir kontrollinnsatsen og -midlene dit kontrollen har mest mulig effekt, fremfor å grave i gammelt materiale. Det betyr flere ferskvarekontroller, mer effektiv utnyttelse av kontrollmidler/-verktøy mv. Kan skatteetaten samtidig drive veiledning og opplæring, vil samhandling mellom næringsdrivende og skatteetaten kunne bidra til korrekt ligning første gang, i tillegg til at det skapes forståelse for alle skattyteres samfunnsansvar gjennom å måtte bidra til fellesskapet. Forenkling betyr å sette handling bak ord. En reduksjon av oppbevaringstiden fra ti til fem år vil være et synlig steg i så måte. Dette synspunkt er utdypet i det avsendte høringssvar, og også direkte i møte med Finansdepartementet. Etter høringen av delrapportene ligger nå saken til videre behandling i Finansdepartementet. Det er ventet at departementet vil fremlegge sitt endringsforslag i løpet av 2010.

7 NARF Årsberetning konsern 2009 Norsk RegnskapsStiftelse Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) er det standardsettende organet innenfor regnskapsfaget i Norge. NARF ble opptatt blant stifterne i 2005/2006. Dette har ledet til utvidet innpass i NRS fagorganer. I tillegg til å være representert i Stiftelsesstyret, Regnskapsstandardstyret og Bokføringsstandardstyret, innehar NARF i dag ledervervet i Fagutvalget for små foretak. Strategisk råd for små og mellomstore bedrifter (SMB) Strategisk råd for SMB ble opprettet i juni 2009 under ledelse av Næringsdepartementet ved Nærings- og handelsministeren. Samtidig med opprettelsen ble det tidligere kontaktforumet avviklet. I følge mandatet skal rådet gi innspill til arbeidet med en overordnet næringspolitisk strategi for små og mellomstore bedrifter. Etter at strategien er ferdigstilt, skal det strategiske rådet følge arbeidet med implementering av strategien og gi råd om ytterligere tiltak for å bedre vilkårene for små og mellomstore bedrifter i Norge. NARF er representert i rådet. Blant de saker som rådet har annonsert å fremsette, er en gjennomgang av selskapsog regnskapslovgivningen med sikte på forenklinger, en sak styret anser som viktig. Lønnsprosjektet Som et bidrag til å forbedre frist- og forenklingsproblematikken fremmet NARF i 2006 et forslag overfor Næringsdepartementet om samordning innenfor lønnsområdet, dvs. å innrapportere lønnsdata samtidig med utlønning. Etater som trenger lønns- og personaldata kan i så fall hente den informasjonen de trenger fortløpende. Dette kan bl.a. bety at flere oppgavetyper kan bortfalle eller vesentlig forenkles. Styret mener en slik ordning vil kunne redusere/eliminere dagens fristsystem. På bakgrunn av forslaget er det i 2009 gjennomført en forstudie hvor medlemmer fra NARF deltok. Arbeidet har resultert i en anbefaling om at det igangsettes et forprosjekt. Resultatene fra forstudien forventes å komme på høring vinteren NARFs forslag på dette området har for øvrig vært direkte medvirkende til at andregenerasjonsverktøy av Altinn (Altinn II) nå er under utvikling. Altinn II legger opp til større samhandling mellom brukere og det offentlige enn dagens versjon. Minstefradrag for næringsdrivende Økningen av minstefradraget utover det som følger av konsumprisindeksreguleringen har fortsatt i Dette innebærer at lønnsmottakere innrømmes skattelettelser som de selvstendig næringsdrivende ikke nyter godt av. Fordi denne forskjellsbehandlingen av næringsdrivende og lønnsmottakere synes urettferdig og svakt begrunnet, har NARF fortsatt arbeidet med å få innført et «næringsfradrag» på lik linje med minstefradraget. Den skattemessige diskrimineringen av de selvstendig næringsdrivende er bare ett av flere eksempler på at de næringsdrivende blir diskriminert. Styret viser til næringsfradraget som et viktig tiltak for å bidra til bedre rammevilkår for gründervirksomheter og nyetablerere. På bakgrunn av at regjeringen i Soria Moria erklæringen har gitt uttrykk for at rammevilkårene for enkeltpersonforetakene skal vurderes, mener styret at det bør etableres et utvalg som får dette som oppgave. Tilleggsskatt I forbindelse med lovforslag om endringer i tilleggsskattereglene deltok NARF 14. mai i åpen høring med Finanskomiteen. Tilleggsskattereglene er nå vedtatt. Riktignok ble det ikke gjort konkrete endringer som følge av innspillene gitt i den åpne høringen. Men styret ser det likevel som en gevinst at loven ble vedtatt med langt mildere sanksjonsregler enn det som opprinnelig var foreslått i NOU 2003:7, takket være engasjementet fra NARF og andre interesseorganisasjoner i tidligere høringsfaser. Overtid i regnskapsbransjen Styret har satt praktiseringen av arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser på dagsorden. Det er i 2009 gjennomført et kartleggingsarbeid blant medlemsgrupper, for å ta rede på hvordan overtidsreglene praktiseres og overholdes i bransjen (jf. bl.a. avgrensning arbeidstid/ overtid, kriteriet «særlig uavhengig stilling» mv.). Det er engasjert et eksternt advokatkontor i gjennomføringen av dette. Rapport skal etter planen ferdigstilles 2. kvartal NARF har også påbegynt en dialog med samarbeidspartnere for i fellesskap å identifisere og skape forståelse for de utfordringene typiske kunnskapsbedrifter står overfor når det gjelder arbeidstids- og overtidsreglene. Målet på sikt er å arbeide for tilpasninger i regelverket, slik at det i større grad tar innover seg den «hverdagen» disse bedriftene opererer i per i dag. 7

8 NARF Årsberetning konsern Redegjørelse for årsregnskapet Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og regnskapet er derfor avsluttet under denne forutsetning. Redegjørelse for årsregnskapet og konsernregnskapet Foreningens totale økonomi er god. Konsernet oppnådde en samlet omsetning i 2009 på kr som utgjør en økning på 21.8 % fra Årsresultatet økte med kr (50 %) til kr Den samlede egenkapitalen utgjorde kr , tilsvarende 56.7 % av totalkapitalen ved utgangen av året. NARFs kontingent- og finansinntekter, kontrollavgifter samt utbytte fra NARF Ekstra AS finansierer kvalitetskontrollen, medlems-, fag- og myndighetsarbeidet. Regnskapet for morselskapet NARF 2009 ble avsluttet med et overskudd på kr etter at utbytte for 2009 fra datterselskapet er inntektsført med kr Årsresultatet foreslås i sin helhet overført til annen egenkapital. Egenkapitalen i NARF er kr ved utgangen av året. Styret er tilfreds med kontantstrømmene og den likvide situasjonen ved utgangen av året og mener dette gir god økonomisk handlefrihet. Av den kortsiktige gjelden på kr utgjør forskuddsfakturerte inntekter kr som ikke medfører utbetaling. Det er inngått avtale med ekstern rådgiver vedrørende forvaltning av overskuddslikviditeten. Styret har i 2009 vedtatt ny kapitalforvaltningsstrategi med lav finansiell risiko. Styret mener øvrig risiko som markeds- og kredittrisiko er ubetydelig. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet, konsernregnskapet og årsberetningen et rettvisende bilde av utviklingen, resultatet og stillingen for virksomheten i regnskapsåret. Miljø Samtidig som kontorlokalene ble totalrenovert i 2009, ble det investert i nye og tidsmessige kontormøbler og øvrig utstyr til alle ansatte. Det fysiske arbeidsmiljøet er med dette blitt betydelig forbedret. En rekke miljøfremmende tiltak gjennomføres årlig for å beholde samt videreutvikle det gode arbeidsmiljøet. Det er inngått avtale om bedriftshelsetjeneste. Nytt HMSsystem ble implementert i Det er ikke registrert ulykker eller skader i forbindelse med driften. Styret ser det som gledelig at sykefraværet er redusert fra 5,8 % i 2008 til 2,9 % i Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø. Likestilling Likestilling mellom kjønnene vektlegges i alle deler av organisasjonen. Styret har sterkt fokus på likestilling rent personalpolitisk, og vi mener å ha oppnådd gode resultater på området. Av styrets syv medlemmer er fire kvinner. Selskapets administrerende direktør er kvinne, og ledergruppen består av to menn og to kvinner. Det er 12 kvinner og 11 menn i administrasjonen. Fremtidsutsikter Omsetningen i bransjen forventes å stige i 2010, og styret vil prioritere tiltak som øker bransjens anseelse og bedrer lønnsomheten i medlemsbyråene. Erfaringene fra kriser i næringslivet har lært oss at outsourcingen øker, også i nedgangstider, men da mer ut fra kostnadshensyn. Den nedfelte strategi for forening og servicevirksomheten er fulgt, og vi er resultatmessig i rute. Strukturendring i bransjen, den teknologiske utviklingen og økt fokus på tilleggstjenester medfører økte krav til foreningen og servicevirksomheten. Vi vil fortsette å pleie vår gode kontakt med myndighetene og våre samarbeidspartnere, vi skal påvirke rammebetingelser og ha sterkt fokus på hvilke tjenester våre medlemmer har behov for i tiden som kommer. Forbedring, fornying og behovstilfredsstillelse vil stå i sentrum for alle medarbeidere og tillitsvalgte. Oslo, 21. april 2010 Asle Hindenes Vigdis Bjellånes Fred Bråthen Morten Carlsen styrets leder nestleder styremedlem styremedlem Marith B. Størseth Laila Hetland Ingvild Heiene Gaarder Sandra Riise styremedlem styremedlem styremedlem adm. direktør

9 NARFs viktigste profileringsmål er å synliggjøre regnskapsbransjen generelt og NARF medlemmer spesielt ovenfor næringslivet. Herunder å informere om hvilke muligheter bedrifter har for effektivisering og forbedring av sin virksomhet ved utsetting av regnskapsfunksjonen. 9

10 NARF Regnskap Resultatregnskap KONSERN MORSELSKAP Note Note Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen finansinntekt Annen finanskostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat

11 NARF Regnskap Balanse pr. 31. desember KONSERN MORSELSKAP Note Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler 0 0 Varige driftsmidler Driftsløsøre, bil, inventar og lignende SUM VARIGE DRIFTSMIDLER Finansielle anleggsmidler 0 0 Investeringer i datterselskap Andre finansielle instrumenter Obligasjoner , 8 Andre fordringer 4, SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER LAGER AV VARER 0 0 FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer 5, SUM FORDRINGER Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER Sum eiendeler

12 NARF Regnskap Balanse pr. 31. desember KONSERN MORSELSKAP Note Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL GJELD AVSETNING FORPLIKTELSER Andre avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt SUM AVSETNING FORPLIKTELSER ANNEN LANGSIKTIG GJELD Øvrig langsiktig gjeld SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 5, SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD Sum egenkapital og gjeld Oslo, 21. april 2010 Asle Hindenes Vigdis Bjellånes Fred Bråthen Morten Carlsen styrets leder nestleder styremedlem styremedlem Marith B. Størseth Laila Hetland Ingvild Heiene Gaarder Sandra Riise styremedlem styremedlem styremedlem adm. direktør

13 NARF Regnskap Kontantstrømoppstilling KONSERN MORSELSKAP Likvider tilført/brukt på virksomheten Tilført fra årets virksomhet Periodens betalte skatter Ordinære avskrivninger Gevinst/tap ved salg av driftsmidler Gevinst ved salg av aksjer Forskjell kostnad og utbetaling pensjoner Endring kundefordringer Endring varelager Endring leverandørgjeld Endring andre tidsavgrensningsposter NETTO LIKVIDITETSENDRING FRA VIRKSOMHETEN Likvider tilført/brukt på investeringer Investeringer i varige driftsmidler, verdipapirer Utbytte fra datterselskap NETTO LIKVIDITETSENDRING FRA INVESTERINGER Likvider tilført/brukt på finansiering NETTO LIKVIDITETSENDRING FRA FINANSIERING NETTO ENDRING LIKVIDER I ÅRET Likviditetsbeholdning Beholdning Nettoendring likvider gjennom året LIKVIDITETSBEHOLDNING PR Spesifikasjon av tilført fra årets virksomhet Årsresultat (- underskudd) Skattekostnad, ikke betalbar Skattekostnad, betalbar Reklassifisert utbytte fra datterselskap TILFØRT FRA ÅRETS VIRKSOMHET

14 NARF Noter til regnskap Note 1 Regnskapsprinsipper 14 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Fra og med 2009 omfattes ikke Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening lenger av unntaksreglene for små foretak. Dette medfører at effekten av pensjonsforpliktelsene for den ytelsesbaserte pensjonsordningen er tatt inn i morselskapets og konsernregnskapets regnskap. Konsolideringsprinsipper/prinsipper for utarbeidelse av konsernregnskapet Konsernregnskapet omfatter morselskapet Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening og datterselskapet NARF Ekstra AS. Konsernregnskapet viser samlet økonomisk resultat og samlet finansiell stilling når morselskapet Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening og dets datterselskap presenteres som en økonomisk enhet. Datterselskapet er konsolidert 100 % linje for linje i konsernregnskapet. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, der datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som for morselskapet. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. I morselskapet er investeringer i datterselskapet behandlet etter kostmetoden. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Varelageret er oppført til anskaffelseskost etter fradrag for eventuell ukurans. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres ved individuell vurdering av de enkelte utestående fordringer. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid over 3 år. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomisk levetid. Inntektene i selskapet er kontingenter og kontrollavgifter fra medlemmene og inntektsføres fortløpende. Pensjoner Selskapet har kollektive pensjonsordninger som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ordningen omfatter en gruppe som er knyttet til ytelsesbasert pensjon og en gruppe som er knyttet til innskuddsbasert pensjonsordning. Selskapet har også en egen førtidspensjonsavtale for administrerende direktør. Det beregnes og betales arbeidsgiveravgift på betaling av premier til pensjonsordningene. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet relaterer seg i sin helhet til skatt i datterselskapet NARF Ekstra AS. Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening er ikke skattepliktig. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

15 NARF Noter til regnskap Note 2 Varige driftsmidler Morselskap Konsern Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Note 3 Datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet Investeringen i datterselskapet regnskapsføres etter kostmetoden. Datterselskap Forretningskontor Eierandel Egenkap. siste år Resultat siste år Balanseført verdi Narf Ekstra AS Oslo 100 % Balanseført verdi Note 4 Obligasjoner og andre langsiktige plasseringer 15 Morselskap Obligasjoner/Pengemarked Norge Obligasjoner utland Hedgefond Eiendom Aksjer utland Pensjonsmidler Balanseført verdi Utbytte fra datterselskap er inntekstført med Konsern Obligasjoner/Pengemarked Norge Obligasjoner utland Hedgefond Eiendom Aksjer utland Pensjonsmidler Balanseført verdi Investeringer i finansielle instrumenter er basert på en gjennomarbeidet finansstrategi og er godt diversifisert med et langsiktig fokus. Alle plasseringer er i balansen ført opp med anskaffelseskost. Plasseringer som er redusert i verdi er nedskrevet til markedsverdi per på grunn av den usikre situasjonen i finansmarkedet. Oppnådd avkastning (realisert og urealisert) for året 2009 er 2,2 %, mens pengemarkedsrenten i Norge for samme periode var 2,13 %.

16 NARF Noter til regnskap Note 5 Fordringer og gjeld Konsern Morselskap Vurdering av kundefordringer Kundefordringer - vurdert til pålydende Avsatt til dekning usikre fordringer Bokført verdi Konsern Morselskap Andre kortsiktige fordringer Andre fordringer Sum Konsern Morselskap Annen korsiktig gjeld Påløpne feriepenger Forskuddsfakturerte inntekter Mellomregning konsernselskap Påløpne kostnader Sum kortsiktig gjeld Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Narf eier datterselskapet Narf Ekstra AS som forestår den kommersielle del av driften. Alle medarbeidere er ansatte både i NARF og NARF Ekstra AS og selskapene har solidarisk arbeidsgiveransvar. Lønnskostnadene fordeles etter timeregistrering. De andre kostnadene fordeles på faktureringstidspunktet Kortsiktige fordringer Utbytte fra datterselskap inkludert i andre fordringer Kortsiktig gjeld Mellomregning med datterselskap er inkludert med Note 7 Egenkapital Årets endring i egenkapital Morselskap Egenkapital Prisippendring Årets resultat Egenkapital Konsern Egenkapital Prinsippendring Årets resultat Egenkapital

17 NARF Noter til regnskap Note 8 Pensjoner Pensjonsforpliktelser Selskapet har kollektiv pensjonsordning som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. NARF har avtale om pensjonsforsikring med Vital som omfatter 23 personer. Premien fordeles mellom NARF og NARF Ekstra AS iht. de ansattes ansettelsesavtale og tidsforbruk. Pensjonsordningen ble fra 2004 endret i henhold til ny lovgivning og omfatter 6 personer knyttet til ytelsesbasert pensjon og 17 personer knyttet til innskuddsbasert. Premiefondet har en saldo på kr , og det ble brukt noe til dekning av deler av premien for 2009/2010. Det er inngått egen førtidspensjonsavtale for administrerende direktør, hvor det gis muligheter til fratredelse ved fylte 62 år. Denne forpliktelse er balanseført med kr for Avtalen er betinget av at nåværende direktør er ansatt i selskapene ved fylte 62 år. Førtidspensjonsordning daglig leder Konsern Morselskap Netto pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad Avkastning av pensjonsmidler 0 0 Resultatført aktuerielt tap (gevinst) Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,40 % 5,80 % Forventet lønnsvekst 4,25 % 4,50 % Årlig forventet G-regulering 4,00 % 4,25 % Årlig forventet regulering av pensjon under utbetaling 4,00 % 4,25 % Pensjonsforpliktelsen Konsern Morselskap Konsern Morselskap Påløpne pensjonsforpliktelser (DO) Påløpne pensjonsforpliktelser (DBO) ekskl. AGA Arbeidsgiveravgift Påløpne pensjonsforpliktelser inkl. AGA Ikke resultatført virkning av estmatavvik Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. AGA Ytelsespensjonsordning ansatte Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Avkastning av pensjonsmidler (fratrukket adm.kostn.) Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden Diskonteringsrente 5,80 % 5,80 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,80 % 5,80 % Forventet lønnsvekst 4,00 % 4,00 % Årlig forventet G-regulering 3,75 % 3,75 % Årlig forventet regulering av pensjon under utbetaling 1,50 % 1,50 % Fra og med 2009 omfattes Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening ikke lenger av unntaksreglene for små foretak og skal derfor inkludere pensjonsforpliktelsene i regnskapet. Pensjonsforpliktelsen er overfinansiert og er balanseført med kr Note 8 forts. neste side

18 NARF Noter til regnskap Note 8 forts Pensjonsforpliktelsen Konsern Morselskap Konsern Morselskap Påløpne pensjonsforpliktelser (DO) Pensjonsmidler (til markedsverdi) Påløpne pensjonsforpliktelser (DBO) eksl. AGA Arbeidsgiveravgift Påløpne pensjonsforpliktelser inkl. AGA Ikke resultatført virkning av estmatavvik Tilpasninger AGA tidligere beregninger Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. AGA Note 9 Skatt Konsern Morselskap Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel Midlertidige forskjeller Fordringer Driftsmidler Netto midlertidige forskjeller Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel % Utsatt skatt Herav ikke balanseført utsatt skattefordel Utsatt skatt i balansen Grunnlag for betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige resultatforskjeller Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet Grunnlag betalbar skatt Skattekostnaden i regnskapet Betalbar skatt Utsatt skatt Sum skattekostnad Note 10 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Konsern Morselskap Lønnskostnader Lønninger Folketrygd Personalforsikringer Andre personalkostnader Sum Antall sysselsatte årsverk i regnskapsåret Note 10 forts. neste side

19 NARF Noter til regnskap Note 10 forts. Konsern Morselskap Godtgjørelser til Daglig leder Pensjon daglig leder Andre fordeler daglig leder Styret Revisor Annen bistand fra revisor Administrerende direktør har en førtidspensjonsavtale som gir vedkommende mulighet til fratredelse ved fylte 62 år. Avtalen er betinget av at nåværende direktør er ansatt i selskapet ved fylte 62 år. Revisjonshonoraret er eksklusive forholdsmessig fradrag for merverdiavgift. Note 11 Bundne midler Konsern Morselskap Bundne midler for skattetrekk Sikkerhet husleie Note 12 Varelager Konsern Morselskap Varebeholdning Varebeholdningen er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Note 13 Andre forpliktelser Forpliktelsen er knyttet til et prosjekt i regi av NHO og NARF som skal gjennomføres og avsluttes i Note 14 Inntekter pr. segment Alle inntekter er opptjent i Norge. Konsern Morselskap Inntekter fordelt pr. produktområder Kontingenter Kontrollavgift Serviceavgift Produkter Regnskap & Økonomi Kursvirksomhet Provisjoner Totalt

20 20 NARF Revisjonsberetning

21 Det er en hovedoppgave å utvikle og tilby kompetanseprodukter som bygger opp under etterlevelsen av de kravene som stilles til utøvelsen av regnskapsføreryrket. 21

22 NARF Ekstra AS Årsberetning Formål Selskapets formål er på kommersiell basis å tilby tjenester og produkter til regnskapsbransjen og til økonomimedarbeidere basert på NARFs (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) kompetanse og nettverk. Selskapet skal bistå foreningen med å oppfylle sitt formål hva angår tjenesteproduksjonen og har sammen med NARF påtatt seg et solidarisk arbeidsgiveransvar overfor alle ansatte. Det er etablert samarbeidsavtale med NARF hvor NARF Ekstra AS påtar seg ansvaret for å utføre de oppgaver som inngår i serviceavgiften, og det er i tillegg etablert en samarbeidsavtale vedrørende den øvrige virksomheten. Virksomheten Selskapet ble etablert i desember 2002 som et heleid datterselskap av NARF og er lokalisert i Oslo. Ved utgangen av året hadde regnskapskontorer serviceavtale med NARF Ekstra AS, en økning på 43 fra Det er en hovedoppgave å utvikle og tilby kompetanseprodukter som bygger opp under etterlevelsen av de kravene som stilles til utøvelsen av regnskapsføreryrket, både med hensyn til kompetanseutvikling/heving og som bidrag til/hjelpemidler for effektiv drift. Vårt kurstilbud er ett eksempel, kvalitetssikringsverktøyet KS Komplett et annet. Informasjonsvirksomheten er betydelig og retter seg mot såvel bransjeaktørene, deres kunder og andre som arbeider på økonomiområdet. Utviklingen av produktene/tjenestene er tredelt; NARF-kurs, NARF-fag og NARF-fordel. Prisstrategien favoriserer våre medlemmer. Selskapet samarbeider med NARF på forskningsområdet for å øke kunnskapstilfanget når det gjelder fremtidige kompetanse- og tjenesteutfordringer i bransjen samt kartlegge behovene for nye rådgivningsrelaterte kompetanser og tjenester. NARF-kursene En bevisst satsning på videreutvikling av kursvirksomheten har etter styrets mening gitt gode resultater. Kursvirksomheten har aldri gitt høyere deltakelse, omsetning og tilfredshet enn i En kraftig omsetningsvekst i antall kursdager fra 2008 til 2009, skyldes for en stor del at 2009 var siste året i en 3-årsperiode for å oppfylle minimumskravet om 77 timer faglig oppdatering for autoriserte regnskapsførere. Det ble presentert et bredt kurstilbud innen kjernefagene og rådgivningsrelaterte kursemner på Fagdagene. I tillegg til Fagdagene kommer deltakelsen på medarbeiderrettede kurs, enkeltstående kurs, Erfa-kurs, kurs i Skatt og Regnskap, årsoppgjørskurs og bedriftsinterne kurs. NARF-fag Styret vektlegger kompetanseprodukter som bidrar til effektiv drift og økt kvalitet i bransjen, og nevner fra virksomhetsåret følgende prioriteringer: Fagsupport Fagsupporten er foruten å være en tjeneste for byråer som er serviceabonnenter, en viktig kilde for innspill til politiske saker, mediearbeid, kurstemaer mv. Fagsupporten reiser utfordringer i skjæringspunktet mellom volum (antall henvendelser) og kapasitet, også sett hen til øvrige oppgaver. I begynnelsen av 2009 ble det imidlertid gjort en endring i selve driftsopplegget, gjennom innføring av bestemte åpningstider for telefonhenvendelser. Hensikten med den nye ordningen har vært å øke tilgjengeligheten, å skape rom for større forutsigbarhet/ bedre mulighet til å planlegge arbeidsdagen, og å legge til rette for en mer rettferdig oppfølging mellom henvendelser som kommer på telefon kontra spørsmål som rettes pr. e-post. Styret er tilfreds med omleggingen og noterer seg at erfaringene har vært positive. Som året før ble det også i 2009 avholdt nettmøter, som et supplement til den ordinære fagsupporten. KS Komplett Kvalitetssikringssystemet KS Komplett er et viktig verktøy for bransjens utøvere. Det ble gjennomført to oppdateringer i Den første oppdateringen inneholdt blant annet skjemaverk for justeringsregelverket og ny oppdragsavtale med standard leveransevilkår samt revisjon av kapitlene om personal og sikkerhet. Den andre oppdateringen ga tilgang til et helt nytt kapittel 1 inneholdende dokumenter knyttet til kravene som følger av forskrift om risikostyring og internkontroll. I tillegg inneholdt versjonen bla ny rutine og skjemaverk for oppfølging av hvitvaskingsregelverket, engelsk oversettelse av oppdragsavtalen og standard leveransevilkår, samt av standardene for God regnskapsføringsskikk. Som et resultat av eksternt samarbeid er det lansert en elektronisk avstemmingsløsning, NARF Avstemming, som effektiviserer avstemmingsarbeidet vesentlig.

23 NARF Ekstra AS Årsberetning 2009 Programvareverktøyet NARF Quality ble lansert i november. Programvaren er et verktøy for styring og drift av regnskapsbyrå og regnskapsavdeling og skal sikre at plikter som følger av regnskapsførerlovgivningen og god regnskapsføringsskikk ivaretas på en god måte. Bok om justeringsreglene I 2009 ble det sluttført en bok om justeringsreglene. Boken tar for seg justeringsreglene som sådan og den praktiske betydning reglene har i forhold til bokføring og annen regnskapsinformasjon, samt skatt og utfylling av ligningsskjema. Boken vil bli utgitt i januar Informasjonsvirksomheten Vi har som mål å gi ut regelmessig, tidsaktuell og relevant informasjon. Informasjonsomfanget er betydelig, og det er et konstant fokus på å organisere informasjonen på en mest mulig hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte. Mesteparten av informasjonen formidles gjennom elektroniske kanaler som internett (narf.no), elektronisk nyhetsbrev, kundebrev (til bruk for regnskapsførerens kunder) og ad-hoc utsendelser via e-post. De elektroniske kanalene bringer informasjonen hurtig ut til serviceabonnentene, og bidrar til at de raskt kan oppdatere seg. Regnskap & Økonomi er et tidsskrift for NARFregnskapsbyråenes kunder og andre som er opptatt av eller arbeider med regnskap, økonomi og virksomhetsstyring. I 2009 ble det utviklet ny og mer moderne layout for bladet, som også fikk ny redaktør. Det er tidligere utviklet en egen nettutgave av Regnskap & Økonomi, som finnes på narf.no. Budsjett - mer enn å tenke på et tall Side 22 Klar for fornying i det nye året? Slik kommer du i gang med e-faktura Side 7 Lær deg å sette SMARTE mål Side 28 Narf.no hadde i 2009 et besøkstall på personer. Dette er en økning fra 2008 på besøk eller 2,7 %. Antall viste sider var noe som gav en vekst på 12,3 % fra året før. Dette kan være en indikasjon på at de besøkende bruker mer tid på våre internettsider. I annet kvartal lanserte vi en helt ny veilednings- og søketjeneste for bedrifter som er på utkikk etter regnskapsfører. Formålet med søketjenesten er å hjelpe næringslivet til å finne frem til mulige samarbeidspartnere, som kan oppfylle de behov oppdragsgiver stiller. Styret tror løsningen vil gi byråene en god mulighet til å eksponere sine tjenester og presentere seg i markedet. Hvert år gjennomføres flere undersøkelser blant bransjeaktørene. Dette gir oss meget nyttig informasjon og god beslutningsstøtte i mange viktige saker. Hver undersøkelse tjener sitt formål, men vi har ofte fokus på tidsaktuelle temaer, utviklingen i bransjen eller andre undersøkelser knyttet opp mot strategiske valg hvor det er viktig å få respons. Vanligvis er spørreundersøkelser den vanligste metoden for å innhente nødvendig informasjon og data, men vi foretar også analyser basert på sekundærdata. For eksempel brukes innrapporterte regnskapsdata til Brønnøysund for å analysere lønnsomheten i bransjen. Den mest omfattende undersøkelsen som ble gjennomført i 2009 var lønnsundersøkelsen. Styret vil fortsatt ha stort fokus på undersøkelser og analysearbeid i kommende år. Et betydelig undersøkelsesprosjekt, som gjennomføres løpende, er NARFs evaluering av alle kurs. Dette gir oss verdifull styringsinformasjon som legges til grunn for videreutvikling av våre kurs. Huskeliste for årsoppgjøret Side 44 REGNSKAP & ØKONOMI, NR Nr. 4 desember 2009 NARF-fordel NARF-fordel omfatter både fordelsavtaler med viktige leverandører til bransjen og de fordeler NARF Ekstra tilbyr som en del av serviceabonnementet (jobbtorg, finn en regnskapsfører, min side med oppdateringskalkulator mv). Styret er opptatt av at disse fordelene skal gi effektivitetsgevinster og økonomiske fordeler. Det jobbes kontinuerlig med aktiv forvaltning og utvikling av fordelstilbudet. 23

24 NARF Ekstra AS Årsberetning Redegjørelse om fortsatt drift Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og regnskapet er derfor avsluttet under denne forutsetning. Redegjørelse for årsregnskapet Styret er meget tilfreds med årets resultat og selskapets økonomiske situasjon. Økt inntjening på kjernevirksomheten gir lav økonomisk risiko. Overskuddet for 2009 er kr , og styret foreslår at det vedtas et utbytte på kr og at resterende kr overføres til annen egenkapital. Det gode resultatet ga anledning til å rette en takk til medlemsbyråene ved å refundere totalt 2 millioner på serviceavgiften samt betale en bonus til de ansatte. Egenkapitalen er kr Det er inngått avtale med ekstern rådgiver vedrørende forvaltning av overskuddslikviditeten. Styret har i 2009 vedtatt ny kapitalforvaltningsstrategi med lav finansiell risiko. Styret mener øvrig risiko som markeds- og kredittrisiko er normal. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet og årsberetningen et rettvisende bilde av utviklingen, resultatet og stillingen for virksomheten i regnskapsåret. En rekke miljøfremmende tiltak gjennomføres årlig for å beholde samt videreutvikle det gode arbeidsmiljøet. Det er inngått avtale om bedriftshelsetjeneste. Nytt HMS-system ble implementert i Det er ikke registrert ulykker eller skader i forbindelse med driften. Styret ser det som gledelig at sykefraværet er redusert fra 5,8 % i 2008 til 2,9 % i Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø. Likestilling Likestilling mellom kjønnene vektlegges i alle deler av organisasjonen. Styret har sterkt fokus på likestilling rent personalpolitisk, og vi mener å ha oppnådd gode resultater på området. Av styrets syv medlemmer er fire kvinner. Selskapets administrerende direktør er kvinne, og ledergruppen består av to menn og to kvinner. Det er 12 kvinner og 11 menn i administrasjonen. Fremtidige forhold Styret er fornøyd med den positive utviklingen i selskapet og mener det er lagt til rette for fortsatt god utvikling både tjenestemessig og økonomisk. Selskapet vil fortsette sitt arbeide for å forbedre og videreutvikle kompetanseproduktene med sikte på å beholde den gode markedsposisjonen. Miljø Samtidig som kontorlokalene ble totalrenovert i 2009, ble det investert i nye og tidsmessige kontormøbler og øvrig utstyr til alle ansatte. Det fysiske arbeidsmiljøet er med dette blitt betydelig forbedret. Oslo, 21. april 2010 Asle Hindenes Vigdis Bjellånes Fred Bråthen Morten Carlsen styrets leder nestleder styremedlem styremedlem Marith B. Størseth Laila Hetland Ingvild Heiene Gaarder Sandra Riise styremedlem styremedlem styremedlem adm. direktør

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3.955.575 4.235.562 Gaver 3.430.984 4.982.023 Messer, basarer og lotteri 444.199 557.367 Tilskudd 363.921

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer