Nes kommune v/ Arild Skogholt, Jan Roar Eilertsen, Anders Myrvang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nes kommune v/ Arild Skogholt, Jan Roar Eilertsen, Anders Myrvang"

Transkript

1 ,\ \3 \&/(_,_>_\{- L[ NOTAT Svendby Bygg Consult Til: Fra: Nes kommune v/ Arild Skogholt, Jan Roar Eilertsen, Anders Myrvang SBC v/ Steffen Strømnes Dato: Vedr.: Nes svømmehall - Valg av hovedkonsept Sammenligning av svømmehallgruppens skisseprosjekt og tilhørende kalkyle, oppdatert i henhold til dagens forutsetninger, med prosjektgruppens skisseprosj ekt og tilhørende kalkyle Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING SAMMENDRAG GENERELT FUNKSJONER AREAL VOLUM PLANLØSNING...._7 2.6 BRUK AV EKSISTERENDE BYGG KALKYLER SAMMENLIGNIN G MELLOM SVQMMEHALLGRUPPENS OG PROSJEKTGRUPPENS SKISSEPPROSJEKT..._..._ FUNKSJONER... _ AREAL... _. I] 3.3 VOLUM... _ PLANLØSNING BRUK AV EKSISTERENDE BYGG KALKYLER KALKYLE FRA SBC APRIL _ OPPDATERT KALKYLE FRA SBC JUNI _ KALKYLE FRA PROSJEKTGRUPPEN JUNT USIIQKERHET KALKYLER VEDLEGG X:\.v \rkivprosjekter\neskommune,svømmehall2\02k0mmunikas_i{)n r-rl1tiner\o3 Notat\Notat Valg av hovedkonseptaugust 20l4\N0tat : AS MAL Rev./Data/Sign: G6/140207/IS Aarnesveicn 13 Telefan: H 70 Brmk: Feiring Tehffn'.\.'63 96 U 71 Org m Side l av 13

2 1 INNLEDNING SBC har fått følgende oppdrag av Nes kommune: Sammenligne svømmehallgruppens skisseprosjekt og tilhørende kalkyle, oppdatert i henhold til dagens forutsetninger, med prosjektgruppens skisseprosjekt og tilhørende kalkyle. For å få til denne sammenligningen hardet vært nødvendig å se nærmerepå realiteten i svømmehallgruppens skisser. l X:\Arkivprosjekter\Neskommunc,svømmehall2\02 Kommunikasjon Rutiner\D3 Notat\Notat Valgav hovedkonseptaugust20[4\no1at ] d0cx Svcncíby Bygg Consult AS Aarraesveieri I Feiring Te-Iefim:63 96 II 70 Telefnx: II 71 Bank: Org. nr MAL Rev./Dato/Sign; O6/M0207/[S Side 2 av 18

3 2 SAMMENDRAG 2.1 Generelt Som det fremkommer i dette notatet, må svømmehall gruppens skisseprosjekt bearbeides betydelig mht. krav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc., forprosjektet kan realiseres. 2.2 Funksjoner- Svømmehallgruppens skisseprosjekt og prosj ektgruppens skisseprosjekt har tilsvarende funksjoner, og skisse-prosjektene kan derfor sammenlignes når arealene i svammehallgruppens skisser oppdateres mht. krav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc. Tilsvarende funksjoner: Garderober, toaletter Lager og renholdsroni 2.3 Areal Svømmehailgruppens skisseprosjekt viser mindre areal enn de angitte funksjonene krever iht. lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc. Diagrammet under viser hvor mye areal swarmmehallgruppens skisseprosjekt minst må økes med forå ivareta den plassen de angitte funksjonene krever. Sammenligning BTA-areal Plan kjeller E Plan02 TOTALT -Svømmehallgruppe skisseprosjekt leioppdatert areal for svømmehallgruppens skisseprosjekt basert på reelt nødvendig areal HIProsjektgruppens skisseprosjekt X:\Arkiv prosjekter\nes kommune, svoinmeluall 2\02 Kommunikasjon Rutiner\03 Notal\Notat Valg av hovedkonsept august 20l4\Notat l docx Svemlhy Bygg Consult AS MAL Rev./Dalo/Sign.: 06/140207/IS Anrflesvcíerr I3 TeIefm:.' IJ' 70 Bnrnlr: Fairing Tekf-I.\'.' II 71 Org. nr ] 309 Side 3 av I8

4 Som vi ser må arealet i svømmehallgruppens kjeller og ca. 523 m2i l. etasje. Svendby ByggConsult skisseprosjekt økes med minst 1015 m2 fordelt på ca. 492 m2 i Illustrasjonen under viser hvor mye areal hver funksjon vil kreve. Merk! For enkelthetelis skyld er nødvendig tilleggsareal i illustrasjonen skissert som «bokser», og byggets form er derfor ikke ideell. Eksakt økning i areal i svømmehallgruppens skisseprosjekt vil derfor fremkomme ved ytterligere bearbeiding av skissene. Arealet mht. krav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc. er ivaretatt i prosjektgruppens skisseprosjekt. i. VEDLEGGIA - I SIDEIAVZ.e cl ' l " L 'fl - -j Qapffaflflssbcfssenasao -. l i i 5.. i.._-\ -' as '_ ' f. _ "~;,si..._ f ' un' ` _ ` " - V.. - >. _; _ 95.-,. g, ' nn sum ' m'.ssem ` lil".fxfü g.bg lå i "T" ål I -' H,. E -..,» _.l",.v. å `.if.ü 'la.sw1*-'wr»'-".s:=:smr.1»: l _ J $3153»-/:?,>"-<:'3m1) i. i.._ ÅB-avw-wt. l,_.' ;v',q.i: on-h:r Ign : r4 C. :-;:;5:-.aw,.,- C_ ':..Er1'.'*_T=.-"":,_- -_. -- í f i ;. s.,. ' '$ H"lLqsnossen_+279 i,_'~> \\~=_3,51rod i "* -xx u». æ f ARNÆ: skammelig!! Kflfffflsltfllrefiiäfømneneljgmppe Q3.C,L5L2l_?]_fi I 1_mugg l Illustrasjon som viser nødvendig tilleggsareal for funksjonene i plan 1 for å ivareta arealkrav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc. X:\Arkiv prosjektcrlnes kommune, svømmehall 2\02 Kommunikasjon -Rutiner\03 NotafiNotat - Valg av hovedkonsept august 20l4\Notat I do<:x AS ArrrrleslreieazI3 Telefon: I1 70 Brmk: Feiring Telefax: U 7! Org. Hr ! 309 Side 4 av I3 MAL Rev./Dato/Sign: 06/140207/IS I l

5 Svenclby Bygg Consult PLAN1 Sfammeluflnuppe.ami skin! Karri 'ert nu].. Fulujon N; bygg, Elf. bygg Nybygg Ii-'5.bygg Forum : "nh 379 Manglendeaikkuhexssouarihl.km' nmü basseng,mer snipe.nmdt skli: -r rund:iittzplazser ",_ uypwa S0 L.a:1rnmp2ilil]eg_:1flt\1::in:=n:z:ru'.EL'iudd.In.i1l.luer.nalmslelc...» t- - l = -53 Ikkuwadtare m ` " med ' etc. Gagflgubg+loa_'le[1gl' +g,3n3.~nea HI?-\rla 1Pfl 1291 Manglendeplus fl1:.ha\-(abs! de!u umsen ikkeplasstil 225pergardarobe!) Eksisterendein.n:Jfo.\3 z ka!ie*tl. C 75 51onveki9kk1u.tuu11: for må: O Summal skisse 1LEE 440 SumKorrigert areai(nuh1'u:ei; mammal plan 1) Smazeal skisseplml Jmnorh'endi;.1IealElau l J EI Tclallglm 1 I Som vi ser av tabellen over må svømmehallgruppens skisseprosjekt økes med minst 523 m2 (2461 m m2) i plan I for å tilfredsstille arealkrav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc. l l U j lg' 1:: S HQ. v1-tmssusm _ 3:DE2Av2 0005: (B11009 ål» ~ å»l ~ xx t,i r F 1.i '4.7V_.; _...', '\ l "".,T9k.m.slu12 """ ~ - G0,TH ` \` fl* mum,' Leseren: _. *2 ` ' ' ' " x '_ -- ` ` l `= - `= _. ' i e- E _l l l» s g V. -LL l å' l ' I I e f' r 4: '%" - *1T'4:= e%:.:j ä f* " "Æflls-Ãfl73- Vcmnbgnanullflg gm ""QnI.'_e, - _". _ 'j, A.R_N lies 5gn1_r11ehn_rI ` ' K'9!Ii Ie_rt_ urea!,5v?fl1i'l'l.6.flql.l.l'ql'_l-_ippe~_1_(jallgi ga.os.2t_u4_ l I Illustrasjon av kjeller som viser nødvendig tilleggsareal for funksjonene i kjeller for å ivareta arealkrav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc. XilArkiv prosjekter\nes knmmunc, svømmehall 2\02 I<'.ommu[1ikz1sjon RutineI\03Notat\Noiat f Valg av hovedkonsept august 2014\Nolat doc>.' Svemlby Bygg Consult AS MAL Rev./Dato/Sign; 06/140207/IS Aarwresveiera 13 Telefon: II 70 Bank: Feiring Tcleflax: Il' 71 Org. nr Side 5 av 18

6 Svendby ByggConsult PLANKJELLER f * ' \Iu.l zlzitse Korrekt :real _ Fnnluim - -'31-.rss H:- hm -\'.\'b.\':se12-hrs: mum m* 1271m! BTAer hunter I FG M.1n.g}u:-:1e phi s fo: Iuuntehaudliugaaniagg Eraprosaå: 6.nvmnulnll- gruppens ' fremstilling. daunit tubal}pi Laga: wgmmghaug-tippsm 1-L Manglendeplassfortekniskelagu " Ho 5k' 9('n7m1Br ) 41 " _' puss fortekniskeanlegg ` jefisi 5 _"] ] -W -:7 f* 1"*d l? Manglandeplaas fon=' '='.anlegg Garderobe-rwalertezflgmxgnraal ""' g'wmm íl Manglende plus forgarderober ansatte Sum nrul skisse Kommunar Snmlwrrigerl areal 91 ü!-"lu;jas1g:rup1:e 1:15:12: ISBHTA-kjeliar ls43bt.a.=iedgbta gamma; ikk* gi; o -Oppginsvømmehall1e8niaI\'=1332ETA Sumnomumgarealslam 1m o Sum&Ifiemaae= $34ETA Total! amtiajeuer m ' 5 5 Viharalrsâ e1awiispå421:116!-i- 4\.12).souskylda;Iu16} =!11i J'.:1i Som vi ser av tabellen over må svømmehallgruppens skisseprosjekt økes med minst 492 m2 (1764 m m2) i plan I for å tilfredsstille arealkrav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav ete. 2.4 Volum Swammehallgmppens skísseprosjekt viser en form på bygget som ikke er tilpasset det volumet flere av funksjonene krever. Feks. vil ikke plassering av sklie- eller smpefunksjon kunne plasseres innenfor viste volum. Se skisseite snitt, som viser manglende volum. Volum som gir tilfredsstillende bruk av arealet funksjonene krever, er ivaretatt i prosjektgruppens skisseprosjekt. iflg,_.»; B ` Ilféäf Mi g." / L'U: f.' l,r'i.:- '.-:23 L7.._ I '\ '-~. \. ~.\...\i\t - i*-. - x \ \ \ ~ \`\'\\\ "x\\ _. ygafi. :s i', fi i Havel og lorslpgrlielflggverlç] : TV 7- lgggqs_s ng avgi-m nnssengéiypiggrygngsklle l lièçnfeu)«measlrflkfiloa ' ~ H... Æ? :f?i4f}.» -} c _«;_..._. l._ l -L\,&fi,Sv_tarnrner_1,g!_l Korrigert _<nlhsv5mn1ehol_igruppe (JHam 701.: sjggvefl o_n_1r_é_ide [mun v:s, ar1ih1e1 urepmm dobohov X:\Arkívprosjcklcr\Ncskommune,svømmehall2\Cl2Ko1n111LI11ik&sjm1 RtltiI Icr\D3 N0tat\N01at Valg av i1ove:dkonsept august 20l4\Nota ' I docx AS MAL Rev./Data/Sign; G6/140207/IS Armre.-wer'eu I3 Telefon: H 70 Brink: Feirfrrg T2!-.jfh.t','63 96 I I 71 Dig. m: ' 309 Side 6 av I8

7 Som vi ser av illustrasjonen på forrige side rnå taket heves Vesentlig for å ivareta manglende volum til blant annet dimensjonen av takkonstruksjoiien og plass til sikkerhetssone over Snnctersstiip som skal være 3,5 m. Merk! I tillegg vil den angitte takfornten medføre en soylerekke ned i plan l for å få til en tilfredsstillende bæring av de to pultformede takene (se stipiet blå linje i midten av bygget). 2.5 Planløsning Plassering av funksjonene i forhold til den daglige bruken og driften er viktig i et bygg slik at bygget vil fungere på en kostnadseffektiv og driftsmessig god niåte. Tabellen under viser minimumsareal for svtnnmehallgruppens skisseprosjekt for å tilfredsstille krav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc. Plassering I Areal m2 Svømmehallgruppens Totai sldsseprosekt differanse J 1. mellom svømmehallgruppens Areal nybygg l. etg. l 498 I ' V 3 k?f F'da '_ *kt ~ s [SSEros e Areal ombygging eks. bygg 4:40 - f, og pågå-eig Areal kjeller' l 272 i ; gruppens Areal nybygg 2. etg. 0 i SkiSSepmS-lekt Sumareal 3210 i 243 Fra tabellen kan vi se at nødvendig ininimumsareal i svemmehallgruppens skisseprosjekt er minimum 200 m2 mer enn arealet i prosjektgruppens skisseprosjekt. Bakgrunnen for dette kan være at de ulike planlesningene i svømmehallgruppens og prosjektgruppens prosjekt krever ulikt areal, det vil si at planløsningen i prosjektgruppens skisseprosjekt er mer arealeffektivt enn planløsningen i svemmehallgruppens skisseprosjekt. 2.6 Bruk av eksisterende bygg Svømmehallgruppens skisseprosjekt viser at våtsoner, slik som dusjer samt åpen gang fra svømmehallen, ligger inne i eksisterende bygg. Da eksisterende bygg ikke er bygget eller dimensjonert for å kunne tåle de store innvendige klimapåkjenningene et svømmeanlegg påfører konstruksjonen, anbefaler ikke prosjektgruppen en slik løsning. Det vil ligge en del usikkerhet både i gjennomføringsfasen mht. uforutsette arbeider, krav om tillegg fra entreprenøren samt sannsynlighet fol' store fremtidige vedlikeholdskostnader hvis eksisterende bygg tas i bruk som våt sone. Prosj ektgruppens skisseprosjekt viser et klart skille mellom våt og tørr sone, hvor eksisterende bygg ikke tas i bruk til våte soner. 2.7 Kalkyler SBC utarbeidet en kalkyle basert på sveinmehallgruppens skisseprosjekt i april Kalkylen med en prosj ektkostnad på kr. l 12 MNOK var basert på en rekke forutsetninger. SBC har oppdatert kalkylen fra april 2013, blant annet i forhold til nødvendig økning av areal. Diagrammet på neste side viser sammenligning mellom vedtaket i kommunen, SBCs kalkyle fra april 2013, SBCs oppdaterte kalkyle fra juni 2014 og prosjektgruppens kalkyle fra juni X:\Arkiv prosjekterlnes kommune, svoinmehall 2\(l2 Kommunikasjon Rutiner\O3No1at\Nota2 Valg av liovedkoiisept august 2014\Nolal [4082G65U.d0cx SVCl1( )_VBygg Consult AS MAL RevJDatofSigii.: 06/ Am'nesver'en 13 Tchfon: Bank Feiring Tefefirr: Il'.7] Org. rir Side 7 av 18

8 r NOTAT Vedtak og kalkyler 157, , Prosjektkostnad i MNOK I Vedtak november 2013 K I SBCskalkyle basert pà svømmehallgruppens skisseprosjekt april 2013 rs SBCskalkyle basert på svømmehallgruppens sklsseprosjekt med oppdatert areal juni 2014 I Prosjektgruppenskalkylejuni 2014 Som vi ser er SBCsoppdatertekalkyle høyereennprosjektgruppenskalkyle. Merk! Somvi har sett må svømmehallgruppeilsskisserbearbeidesbådemed bakgrunn i nødvendigareal- og volumøkning, planløsning og bmk av eksisterendebygg. Dette vil si at SBCsoppdatertekalkyle ikke er basertpå et realistisk prosjekt, og SBCs oppdatertekalkyle må derfor kun sespå som retningsgivende. Prosjektgruppenskalkyle er basertpå et realistisk prosjekt og er derfor reell. I. X:\Arkív pr0 jekter\neskommune, svonunehull 2\02 Komrmlnikasjon Rulincr\03N0lat\Notat Valg av liovedkonsept august2014\notal l408206s0.docx Svendhy Bygg Consult AS MAL Rev./D2110/Sign;06/l40207/IS Aarnesveierr 13 Telefon: I I 70 Bun/f: Feirirag TeIe_frL\':63 96 II 71 Org. nr ] 309 Side 8 av IS l

9 Svonclby Bygg Consult 3 SAMMENLIGNING MELLOM SVØMMEHALLCRUPPENS OG PROSJEKTGRUPPENS SKISSEPPROSJEKT 3.1 Funksj oner l tabellen under er de ulike funksjonene for ny svømmehall definert, og hvordan funksjonene er lost i henholdsvis svømmehallgrupperrs og prosjektgruppens skisseprosjekt, er kommentert. Type funksjon 25 m- basseng 0pplærings-/terapibasseng (8xl2,S) Opplærings-/terapibasserrg (8x] 0) Tribuner l sklie l stllpetårn for stup på 1, 3 og 5 m Badstu Boblebad Funksjon løst av svmnmehallgruppcn Ivaretatt bassengstørrelse, men ikke korrekte sikkerhetssoner rundt bassenget. Ivaretatt, men med rampe innenfor arealet, og dette vil ikke medføre tilskudd for verken rampen eller bassenget. lkke korrekte sikkerhetssoner rundt bassenget. Temperatur på bassenget er ikke angitt. Ivaretatt. Bassenget gir ikke tilskudd, og gir ikke et tilbud for de minste barna pga. bassengets dybde. Temperatur på bassenget er ikke angitt. Ivaretatt. Foreslått flyttbare tribuner, men det blir da ikke plass til sikkerhetssorrer iht. krav om tilskudd når de er trukket ut. Ivaretatt på plan, men det er ikke plass i høyden slik svømrnehallgruppen har utformet bygget. Ivaretatt. Usikkert om det er plass i høyden til 5- metersstupet når bzeresysterrret vil medføre enn viss høyde på dragere i himling. lvaretatt, men badstuen er plassert lite tilgjengelig for publikum. Ikke med. Funksjon løst av prosjektgruppen Ivaretatt med korrekte sikkerhetssoner rundt bassenget. Ivaretatt, og rampen er lagt utenfor' svømmearealet, som vil nredføre tilskudd for både bassenget og rampen. Korrekte sikkerhetssoner' rundt bassenget, og største sikkerhetssone lagt på langside etter' ønske fra brukergruppen. Bassenget har en ternperattrr på 33 grader etter ønske fra brukergruppen. Ivaretatt, Bassenget gir ikke tilskudd. Bassenget er delt i to, en aktivitetsdel med dybde l,2 m og en grunnere del med bred rampe (0-0,3 m dyp). Dette gir et bredere tilbud for publikum. Begge bassengene har en temperatur på 33 grader etter Ønske fra brukergrupperr. ivaretatt. Lagt til grunn sitteplasser mellom bæresøyler' i lengden av 25 m- basseng (besluttet av styringsgruppen), nok plass til sikkerhetssonel' iht. krav om tilskudd. ivaretatt. Volum av bygget følger funksjonen, plass til sklie. ivaretatt. Volum av bygget følger' funksjonen, plass til 5- metersstupet. lvaretatt, og badstuen er plassert tilgjengelig for publikum etter ønske fra bruker. ivaretatt som boblebenk som plasseres i opplæringsfbarnebasserrg. X:\Arki\' prosjekteflnes kornmrrrre, svorrrrrrclrall2\02 Korrrmrrnikasjorr -Rutirrer\03 NolanNotat - Valg av hovcdkorrscpt august 20l4\NoIal docx Svendhy Bygg Consult AS MAL Rev./Dato/Sign; O6/140207/IS ftflrnøsvøielr 13 Teleflm: I1 70 Bank: Feiring 'l'l'iu_/i1.\.'63 96 I I 71 Org. ur Side 9 av IX

10 Gardero ber og toalettet' Ka feteria/lriosk/serverin Resepsjon Butikk e salg av badetøy etc. Vakt + kontor Lager Tekniske rom Tilgang til kjeller g ivaretatt, men areal på skisser gir ikke plass til 225 skap per garderobesom beskrevet. Med 225 skap mi garderobenvære minst 270 m2, og største garderobe på skissene er vist med 170 m2. Garderobeneer ikke dimensjonert for HC. Og det er ikke avsatt areal til egen i-lc- garderobe(brukerkrav) eller ansatt- garderober (krav i arbeidsmiljøloven). ivaretatt. Plassert i tørr sone, men servering er både i tørrog våt sone. Type kiosk/servering er beskrevet «salg av mat og drikke». ivaretatt ivaretatt, beskrevet salg av badeartikleri kiosk. ivaretatt, men kontor er plassert í våt sone, og uten tilgang til dagslys. ivaretatt, men lite lagerplass i plan 1, usikkerthvor mye lagerplass det eri kjeller. ivaretatt, men usikkert hvilke type og antall tekniske rom som er lagt til grunn ikjeller ivaretatt, men usikkert om det er innvendig tilgang til kjeller. Dersom det er tenktvia tilfluktsromer ikke dette lovlig. Antar derfor kun utvendig tilgang til kjeller, Dette vil medføre ekstraarbeidfor driftstjenesten. Ser ut til at ikke er ivaretatt. ivaretatt. Areal på skisser gir plass til det antall skap som er besluttet av styringsgruppen (170 skap per garderobe), garderobene er fullt tilgjengelige for HC, samt at det er egen HC- garderobe (brukerkrav)og garderoberfor ansatte (krav i arbeidsmiljøloven). ivaretatt, både i tørrog våt sone, for lettere å kunne servere i begge soner, som ifølge drivere av andre svømmehaller gir god inntjening. Kjøkken med mulighet for frityr (Storkjøkken). ivaretatt ivaretatt, butikk for salg av badeutstyr. ivaretatt. Vakt er plassert i våt sone, med utsikt til alle bassengornråder,kontorer plassert i eksisterende vaktmesterkontor i tørr sone, der det er dagslys i form av vindu. ivaretatt med nødvendig lagerplass både i plan 1 og kjeller. ivaretatt med nødvendige tekniske rom í kjeller, plan l og plan 2. ivaretatt. Tilgang til kjeller via heis og trapperinnvendig i bygget, tilgang til kjeller er lagt ved vareinngang og ved renholdsromslik at driftstjenestenhar enkel tilgang mellom varelevering, svømmehallen og kjeller. ivaretatt. Rømning fra eksisterende tilfluktsrom Som det kan leses av tabellen er funksjonene i svømmehallgruppens og prosjektgruppensskisseprosjekter tilsvarende med hensyn til: 0 Bassengområder 0 Sklíe, stup, badstu 0 Garderoben'og toaletter e Kafeteria/serveringsområde/kiosk/vakt/kontor 0 Lager og tekniske rom XilArkiv prosjekterlnes konnnulie, svømmehall 2\02 Kommunikasjon Ru!iner\03Notat\No1utf Valg av hovedkonsept 2I:ig1Is12014\N0tat CI82065D.d0cx AS MAL Rcv./Dam/Sign.: (J6/l4U2{)7/IS An:-nag-ve:'cu13 Teh!frm.' H 70 Brink: Fe1'r:'ng Telefax: I I 7! Org. nr Side [U av [8

11 Funksjoner som er besluttet våren 2014, og tlernted ikke var med i svnmmehallgruppens skisseprosjekt er følgende: ø Boblebad (som i prosjektgruppens skisseprosjekt er integrert i aktivitetsbassengefi) o I-IC garderobe (som har vært et brukerkrav) 3.2 Areal Svmnmehallgruppens skisseprosjekt er oppdatert med nødvendig minimumsareal for å tilfiedsstille plasskrav til de angitte funksjonene iht. krav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc. NES S\'OMMIl1.-\I.L - ARE.-1l.ER Arealer= m! BTA Rev PL-\N 1 "' " l Arul :Lise Kcrrieeel :areal vi f Id :fn mils funlujon Nybygg like. bjrgg Nybygg Eks. bygg or a ga H93 m! B1.-\er hente: 27? Mangiendesilskethsissotzer ihr kravrum :basseng.md: stupe.rund:sklie-r framallabail på nmdi sitteplasser fl _ ili1i1=*3m]i!i'l1]>?enec* Laz!rampein).lezzri.ll:u1s:&ng=n'.iu tilskudd.hkllseer. innnerealetc. Slit-å!! ` _ -35 Ikkem-edtant evslarnín=:o1::ln'de"medsolseneeretc. Ga:de:o.:er+w.\lener*gangnIe.1l 440mlBTAeInmh1m iss rnegteeaepussen.nn-(obssen aruansenil1eep1a5i1il..1spir.\r:.jl\be!) s\-anzmehnllgtuppeui Slim 73 Steneseirer rens forma; Eksisterendein1::. x w': lnfav. D 'ånmazeel skisse 1-lFS -t-'ü SnmIcurngeriare:I.l(nad1'end1.gn1erare:lp1Jnl) '.LIna.rea1 plen l l !? Sumno:lvenfliearealElanl 202l 4413 Tnlzllplan ER " L "firppe Aru] :l:is:e Korrekt areal. Funksjon N;bygg Els. bygg Nybygg Eks.bygg rerun-mg Tm 1271 ml BTA er hentet 279 Manglande glass for ni-.ntehenfliegsanlegg Eraprosafra å srwball- gruppens ` fremstilling.da areeli tabellpå Leger wnmmghyyuppem 1-$2 blnngleeeleplassfer tekniskeluger ' mm ikk" ('3_'37"- IBTAJ 41 _ pus; fortekniskeanlegg Tehnråe men FF l fffl fall d 2? hlnnglendeplassfortekniskeanlegg Gmflfleherfwalene+grnzgaml må 51 5 Meegíende çlus{org.1rei=_-mbex msme lsum area! :trim eíommenren Sumlusrzrigert:reel J91 U Pro,"eL1gl'up;e pm: I: 253BTA- kjellerhasbta= IBCISBTA g-mflgfl (i -Dgpginsswmmehallteknisk= \ sumnomncng nreallsjeâlez 1754 n Sumdifferame =534BTA Tanum-si kjemi 1v-.z 1su 1*" " * 3 Viha: al;s.'1-i1.u1'ikpå 42nå ( ).ital:skyldesunuyaktighei TOTALTåRIAL.l 210.l 225 Korrigertere-e]plan 1t51$m2]-.-l:orl-igerlareal kjeller (Jfllml) = 1015m! Som det fremgår av tabellen over vil svømmehaligruppens skisseprosjekt, oppgradert med nødvendig minimumsareal for å ivareta krav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav ete. øke med minimum 1015 m2, fordelt med ca. 523 m2 i I. etasje og ca. 492 m2 i kjeller. Vi kan se at nødvendig arealøkning har bakgrunn i bl.a. følgende: C Økning av arealene for å få tilskudd fra Kulturdepartementet ø Tilfiedsstille krav i h.h.t. arbeidsmiljøloven m.h.t. kontorer, toaletter, garderober m.m 0 Nødvendige arealer til lager, teknisk rom m.m ø Få tilstrekkelig kapasitet på dusj!garderobe Se vedlegg la og lb for detaljer. XtkArkivpro3jekter\Neskomrnunc,svømmehall2\02 Kommunikasjon Ruti11er\03 Notat\NULa1 Valg av hnvcdknnseptaugust 20l4\Notat l d0cx Svcmlby Bygg Consult AS Arrrmfsifleicrr1'3 Telefon: II 70 Bfrrrk: Feiring Tdfejimfl' I] 7] MAL Rev./Dzzto/Sign.: U6/140207/IS Org. m: Side l l av I8

12 Svendby ByggConsult 3.3 Volum Dersom nybygget til svømmehallen skal bygges slik svemmehallgruppens skisser viser, vil høyden være for lav pga. følgende forhold: 0 Det må påregnes betydelige konstruksjonshøyder for fagverkene som holder taket oppe - Stupet vil ikke få piass í høyden iht. krav fra KUD om sikkerhetssone over stup (3,5 m) 0 Sklien burde plasseres på høyde 6,5 m for å få tilfredsstillende fall for sklien, og radius for svingen Se vedlegg lc for detaljer. 3.4 Planløsning Svømmehallgruppens planløsning er ikke optimal i forhold til bruk og drift. Plassering av funksjonene i forhold til den daglige bruken og driften er viktig i et bygg slik at bygget vil fungere på en kostnadseffektiv og driftsmessig god måte. Eksempler på forutsetninger for fornuftig bruk og drift: I Støyende aktiviteter, som lek og moro, burde holdes adskilt fra mer stillegående aktiviteter og trening. ø Voksne som er med sine barn, men som ikke selv vil bade, burde ha mulighet til å sitte i kafeteriaområdet men samtidig ha kontakt med barnet. o «Støttefunksjoner» for ansatte, som feks. krav til egne toaletter, oppbevaring og avfallshåndtering i forbindelse med matseivering/'kiosk burde ivaretas på samme plan som de ansatte jobber i for å unngå unødvendig bruk av tid. ø Brukere av opplæringsbassenget burde ha mulighet til å kunne være skjermet fia resterende bassengområde med tanke på blant annet støyforhold og sjenanse. 0 Inngangsparti burde være atskilt/skjermet fifalagerinngang/tilgang til kjeller utenifra for å skille «ren og skitten sone» i bygget. - Tilgang til kjeller burde være innenifra, men plassert ved vareinngang, med heis og trapp. Dette for å lette den daglige driften mht. vedlikehold, men også for å kunne ta imot og forflytte de tunge og store leverausene som kreves til driften av et svømmeanlegg. o Funksjoner som skal kunne brukes av alle og som krever en viss hygiene, som feks. badstu, burde være plasselt lett tilgjengelig og nærme dusjer. 0 Vaktrom burde være plassert slik at vakten kan kommunisere med alle aktivitetsområder. Forholdene over er ivaretatt i prosjektgruppens skisseprosjekt. XtlArkiv prosjekterlnes kommune, svonunehall 2\02 Kommunikasjon RL1liner\03Nnta1\Notat Valg av liovedkonsept august 20l4\Notat l clocx Svendhy Bygg CmisultAS MAL Rev./Da1o. Sign.: 06/ I402t)7/IS Aarnesveien I3 Telefon: iI 70 Bank: Fairing TeILjf?.r: H m: Side 12 av l S

13 Svendby ByggConsult 4 BRUK AV EKSISTERENDE BYGG Følgende forhold har hatt betydning for at prosjektgruppen anbefaler at eksisterende arealer ikke bør/kan brukes til svømmehall. B nin s sikk Eksisterende bygg er ikke bygget for å håndtere den liøye luftfuktigheten en svømmehall vil ha, det anbefales derfor at de funksjonene som vil medføre høy luftfuktighet (våtsonene) ivaretas i et nybygg. Hvis eksisterende bygg tas i bruk, vil det føre til fare for store fuktskader samt store fremtidige vedlikeholdsutgifter. Det anbefales derfor at det er et klart skille mellom tørr sone og våt sone som både forenkler byggingen og minimere drifts- og vediikeholdskostnader. Byggeteknikk Kjeller til svømmehallen ligger dypere enn eksisterende kjeller. När eksisterende arealer ikke tas i bruk kan ny kjeller trekkes noe legger vekk fra eksisterende bygg. Dette fører til mindre omfang på forsterkningstiltak og grunnarbeider. Brann Krav til seksjoneringsvegg, samt fullsprinkling av hele eksisterende bygg vil føre til store ombyggingskostnadei' hvis eksisterende bygg tas i bruk VVS Ombygging av eksisterende tekniske anlegg til å kunne fungere i et svømmeanlegg er krevende og gir stor' usikkerhet med hensyn til funksjon og kostnad. Det anbefales derfor at svømmehallen bygges som eget nybygg. Elektro Ombygging av eksisterende elektroteknisk anlegg kan gjøres uten store komplikasjoner. Ombyggingsarbeider har en større usikkerhet med hensyn til kostnader og fremdrift en et nybyggprosjekt. Annet Dersom svømmehallen bygges som et rent nybygg inntil eksisterende hall vil arealer i eksisterende bygg frigjøres til annen bruk. Se vedlegg 3 for detaljer. Påpekte forhold er ikke hensyntatt i oppdatert kalkyle fra SBC august 2014, SBC har kun sett på antatt økning i areal og medtatt kostnader som ikke tidligere var inkludert. SBC går ikke god for løsningene i svømmehallgruppens skisser. Påpekte forhold er ivaretatt i prosjektgruppens skisseprosjekt med tilhørende kalkyle. X:\ArkivprosjekterWcskommune,svømmehall2\O2Kommunikasjon Ru1iner\03Nolal\Nolal Valgav hovcdkoiiseptaugust20l4\notat I dncx Svcmlby Bygg Consult AS IVLALRevJDatofSign.: 06/ Aarrtesveiert I3 Telefon: Bunk: 5005 () Feiring Tefcflfx: I I 71 Org. Hf Side J3 av I8

14 5 KALKYLER 5.1 Kalkyle fra SBC april 2013 Forutsetningene for kostnadskalkyleti var følgende: o Kalkylen skulle danne grunnlag for konnnunen til å beslutte om skisseprosjekt skulle igangsettes -I Kalkylen var basert på skisser/tegninger utarbeidet av svømmehallgruppen 0 Svømmehallgruppens programmering samt bruk av eksisterende bygg ble lagt til grunn 0 Ikke vurdert om svømmehallgruppens skisseprosjekt med tilhørende programmering lar seg gjennomføre Prisnivået var fra april 2013 Følgende kostnader var ikke rnedtatt: 1. Utomhus, må sees i sammenheng med hele anlegget Oppgradering av utvendig teknisk infrastruktur. Følgende var forutsetningene for grunnarbeider: a. Lett å opparbeide tomt som beskrevet av svømmehallgruppen, fundamentering på såler b. Tomten kan dreneres 3. Tomtekostnader 4. Løst inventar og utstyr 5. Finansiering.titta ra-.'rihel: nuønl I- Tu Gamma; man SUM nulmxy kann.1'_fn ' ` me-.:ui: EUDSJEIT Ummims HGH 1 jfetileskusmzds t U U 2 ` ' G Öi in5tn1Las'cner $3 0 -I El- ' nan C 0 5 Ida-nzkmnuiflmmflafi mer G 0 6 :Lusia insnllujnnaf G 191' 0 0 l 0 HUEEDSTNAD Utaiclms E' gj 0 0 i T EN'1'R.EPR.l3.'EKOSTNAD 13 7' B l3je'd1e komufl' l 05!- I5 ó-h B B 1'G CO51'.NA.D 1-I pe_s:1-J12 mama (arms) 3ma 19-w2l o PROSJEKTKOSDHDtil: ksllq-le D o h ^a menu 2 179l 619 ü] o I-0 PRD5!E[-ITKOSTN.-\D forlucas at: 21308] 1 Gill UI 0 Imuuaroguistyr O PP.DSJ'EE.'.I'KDS1'i 1.-IJ3 skin B l'h Eh'?.-1!.of UT:sTYR. I Se vedlegg 2a for detalj er. Xr\Arkiv prosjek er\ncs kommune, svømmehall 2\02 Kommunikasjon RL11iner\{)3 Nntat\Notat - Valg av hovcdkonscpl august 20l4\Nola: 2D.08.!4 l4082()65(j.docx Svcmlby Bygg Consult AS MAL Rev.fDat0fSigI1.: O6/ Afrrrresvefelf I3 Telefon: II 70 Brmk: Feiring I('e!c;fit.\ H 71 Org. m: ! 309 Side 14 av I3

15 5.2 Oppdatert kalkyle ft'a SBC juni 2014 Etter en gjennomgang av forutsetningene for kalkylen har følgende forhold endret seg: i-.i{-;=:.ft-uff r t. tr r.-; Prisnivå juni 2014 (indeksregulering) Utomhtls inkl. oppgradering av teknisk infrastruktur Sikring mot eksisterende bygg, putnpesum Arealøkning pga. nødvendig utvidelse av svetnmehallgruppas Oppdatert prosj ektkostnad prosjekt 310' kr kr kr kr I tillegg tiljamsjektkostnnden kommet' kostnader til: Tomt (erverv av tomt, tall fra Nes kommune) Løst inventar og utstyr (tall fra Nes kommune) Kunstnerisk utsmykning (krav i Nes kommune, tall fra Nes kommune) Tilvalgsliste: Gi'åttctnnsgjetttflintting Adgangskomrofl (I 8 dører), in:1bma'd.m/arrrr Aa gang.s'itomr'ohpublikum med chfparntbåttfi, gardetrobelås etc. Bctssengovetrvåfttting,Afttí- drttitttittgsdefeltutjon Internfiemsyn Lyddistr'ibmjonsanfegg Snasmeltcmiegg Eksisterende plan 2 (bowlingltall) Ombygging plan 2 (lr:1."_ fit: Nes Immmzme) Totalt tillegg Kr Kr Kr Kr Kr Kr. 2 sts 627 Kr Kr Kr Kr Kr.l i Total oppdatert prosjektkostnad juni 2014 Kr å o I I Felleskostnader (rigg og drift) ble vurdert til 11 % av entreprisekostnad. Margin/reserve ble lagt inn med 13 % av prosjektkostnad. Finansieringskostnader er ikke medtatt. Se vedlegg 21)for detaljer. X:\Arkiv prosjekterwes kommune, svotntneltall 2\02 Konununikasjott R1:tineI\O3Nul;It\N0tat f Valg av ltoveclkoltsept august 20l4\Notat ; Svettdbj' Bygg (Iottsttlt AS MAL Rev/Dato/Sign.: U6/140207/IS Antwesveiett 13 Tc1'efim.' 6396u 70 Brmk: Feirfrrg Org. lil" Side I5 av IS 1'e1ej a,\-.- as96u 71

16 5.3 Kalkyle fra prosjektgruppen juni 20 I 4 PRO$JEhT: Nusvnmmdlall SA.\nIE3\'DR.-lGSSKJE1l.-1 KA.ll:')']l par zc>\'ED.-u1'5R;I.-mv AlleL1.l.l1' naetun: sum TOTAL? Home Hes s1'o:un.aha.'el BYGG Utomhus HGH RÅLKTLE 1 Fellukosmzdar ,» ll l14.- o IH.- J IE5-gaing , , ]\.'vs 1usuJ1nsjcnu- 2: , ,- -1 E1-mnimulusjonu , m:- ogkemollj " ' 1110,- 1110,- o.. 0, Andre' 320, Husxosnun as051.- as B3054,- 1 uunam ,- 1-1 Errms-pmsEI:o5mAn a: o.- as943,- s G-=.ne:e1Ie:mmdu T , ,- z-a BYGGEHOSINAD 90u;1.- no Spesiafletosmadar 22ess :s lnaosrflirnosmnn in; k.:rl~,-1e , , ,- Bmnoueal ram) H1arNS 3910; 3911] J911] 3950] 3911] 3911]m2 l stemmene-e fornybygg: 3131s.-l 31115,-] l 2545,-] ss.-us,-]i:r. m2 l 0 Ime-guru.sen-ex 113: ; 486: :.- 1-o pa.osje1m;os'mad Iorhudsjeu 124ms s , no459,- 1mo,- lmznur 0g :nm-r Omen 95 mil E11N25kommune inkl generelle n; spuiellq kosmzdez,welist!dum 1106,14) Tom: 0; dokummlsrgifr lbaserrpi fianu ltomumn: i.njnl,g:an1_r!1l-i kfismaier. Hu. ma.,, 911m: dmn ) 5 :Se - Kunsemls ummtning (haserrpcl Lfllfia rleskamzmmeink]. generell: kostnader. Eks.nn.-1.. s: list: åren !-I) I Tilmlgsljmman :1:'u'b.\5s!:lg(se1i!zed.'=t=_n ) -G919.- Dlml (t-jsmpi ul] Ernie; kenmmzleinkl rig; 0; , geueulle o;spasi=_lleko;m.1de.'] 739,- FP.DSJEKTKDSTN..Dink! ln."el ET.-1?. o; UTSTYR I56.117,- emeømfls (arm mar11s3010; 3977 K\2dratmetarp:'is fornfbrgg: SE l.:31n2 Frdguliz Jiflsfnadlreril-'kem:Ili:H: 3IE.IC i.-ujer: - fin. fllsi=j1'.ng.eu m.1d=lr Ri lio'u;i.k]:uh&i: - opsjoner:. -Sam:-der Srålbnssengn; spj']a\1:i.nsgjan\'in.n1'ng 1] Tilbudenesomtanner inn»b01-lnimum kostnader (lønn) 2) Om det komune: in: noen nlbud O Prosjektkostnad for budsjett Totalt tillegg kr Felleskostnader(rigg og drift) er vurdert til 14 % av entreprisekostnacl. o Margin/reserve er lagt inn med 9 % av prosjektkostnad. I Finansieringskostnader er ikke medtart. Prosjektgruppen har i tillegg kalkulert alternative besparelser, hvor prosjektkostnadvarierer fi'a kr ,- til ,- Se vedlegg 20 for detaljer. XilArkív pr05jck1cr\neskonnnune, sveinmehnll 2\O2K0111munika5_i0n RI.Itincr\U3N0la1\N0la1~Valg av hovedkonsept august 2[}l4\N0ta{ [ [).docx Svendhy Bygg Consult AS MAL Rev.lDato/Sign.: 06/140207/IS Am'He.we:'e.n13 Telwnr: I I 70 Brruk: Feiring Telefax: ] 7] 013. m: I 309 Side I6 av 18

17 5.4 Usikkerhet kalkyler En kalkyle har en viss usikkerhet, og endelig kostnad for prosjektet vil være kjent når det innhentes konkurrerende tilbud fra entreprenører. Svømmehallgruppen har poengtert dette i sin rapport; «En kommer ikke nærmere fasiten før en går ut i markedet og får inn priser fra entreprenører som kan slike anlegg, og arkitekter som også har erfaring fi'a slike bygg» Nes kommune har fått bistand fra arkitekt, og et prosj ekteringsteani innen alle tekniske fag, som har erfaring med prosjektering av svømmeanlegg. Det er denne gruppen av fagfolk som har stått for skisser basert på de funksjonene Nes kommune har ønsket, og det er disse fagfolkene som sammen har utarbeidet en kalkyle basert på disse skissene. Kalkyler er likevel usikre fordi en ikke har full oversikt over markedssituasjonen, og hvor mange entreprenører som vil gi pris slik at det blir en reell konkurranse. l X:\Arkiv prosjekter\ncs kommune, svømmehall 2\02 Kommunikasjon RLl1incr\03Nolat\Notat - Valg av hovedkonsept august 20 l4\notat I docx Svcndby Bygg Consult AS MAL Rev./Data/Sign; 06/ / IS Arrrrtesveieu I5 Telefon: U 70 Brmk: Feiring Te h_ fii.\'.' II ;. nr Side 17 av 13

18 l NOTAT Svendby Bygg Consult l 6 VEDLEGG 1. Arealer a. Svømmehall gruppens skisseprosjekt med nødvendig minimumsareal b. Arealsammenstilling av svømmehallgruppens arealer før og nå c. Skisse av svømmehallgiuppens snitt/volum i forhold til funksjon 2. Kalkyler a. Fra SBC utarbeidet april 2013 b. Fra SBC oppdatert juni 2014 c. Fra prosjektgruppen juni Bruk av eksisterende bygg - notater fra prosj ektgruppen a. Bygningsfysikk b. Byggetekníkk c. Brann d. VVS e. Elektro 4. Svømmehallgruppens skisseprosjekt 5. Prosjektgruppens skisser (plan kjeller, l og 2 samt snitt) X :\Arkiv prosje-k!er\ncs kommune, svømmehall 2\02 Koimnunikasjon -Rulincr\()3 Nolat\Notat Valg av hovedkonsept august 20l4\Notat ] d0cx Svcudby Bygg Consult AS MAI. Rev./Dato/Sign; 06/M0207/IS Anruesveiel: 13 Telqforr: Bank: ? Feiring Telefax: II 71 Org. nr ] 309 Side I8 av l8 i r

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

SEIERSTEN IDRETTSPARK VURDERING AV ALTERNATIV LØSNING MED 2. DIVISJONS FOTBALLBANE OG 400 M LØPEBANE (ALTERNATIV 4).

SEIERSTEN IDRETTSPARK VURDERING AV ALTERNATIV LØSNING MED 2. DIVISJONS FOTBALLBANE OG 400 M LØPEBANE (ALTERNATIV 4). SEIERSTEN IDRETTSPARK VURDERING AV ALTERNATIV LØSNING MED 2. DIVISJONS FOTBALLBANE OG 400 M LØPEBANE (ALTERNATIV 4). 1 Innledning: Formannskapet vedtok i sitt møte av 23.10.13 blant annet følgende: «Rådmannen

Detaljer

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE RÆLINGEN KOMMUNE FEBRUAR 2014 Utført av Ingar F. Leiksett NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtebok Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 108/14-127/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 17:05 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt For

Detaljer

Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER

Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER Idrettsenheten / Trondheim eiendom Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER Til: Kopi: Fra: Kommunaldirektør for kultur og næring Morten Wolden Kommunaldirektør for

Detaljer

Domus Media. KS2 Endelig rapport 30. juni 2008

Domus Media. KS2 Endelig rapport 30. juni 2008 KS2 Endelig rapport 30. juni 2008 Forord Holte Consulting og Econ Pöyry har på oppdrag fra Finansdepartmentet og Kunnskapsdepartementet utført en ekstern kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Side 1 av 8 Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 20.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til servicetorget, tlf.: 33 15 52 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksansv.: Oddbjørn Vassli Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.: 09/2353

Saksansv.: Oddbjørn Vassli Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.: 09/2353 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Hovedarbeidsmiljøutvalget 16.03.2010 016/10 HNY Administrasjonsutvalget 18.03.2010 004/10 HNY Formannskap 18.03.2010 025/10 HNY

Detaljer

Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen

Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Fjuk Skole Haugtun Skole Blaker Barnehage Innholdsfortegnelse 1. Mandat fra styringsgruppen. 3 2. Prosjektgjennomføring

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. VESTMYRA SKOLESENTER BYGGETRINN Il

FAUSKE KOMMUNE. VESTMYRA SKOLESENTER BYGGETRINN Il FAUSKE KMMUNE VESTMYRA SKLESENTER BYGGETRINN Il 1 SKISSEPRSJEKT September 2007 FAUSKE KMMUNE Side 2 av 21 Innholdsfortegnelse. 1 Forord....................................4 2 Sammendrag...........................4

Detaljer

BADE- OG SYMJEANLEGG I GAUPNE

BADE- OG SYMJEANLEGG I GAUPNE Oppdragsgiver: LUSTER KOMMUNE Dato: 21. nov 2007 Oppdrag: UTREDNING GRUNNLAG FOR BADE- OG SYMJEANLEGG I GAUPNE Del: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Arkiv: \\skien01\oppdrag\515920 luster gaupne bad\02_leveranser\utredning

Detaljer

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Tittel: UNDELSTAD HUSEIERLAG - OMBYGGING AV TAK RAPPORT Oppdragsgiver: Undelstad Huseierlag c/o Brækhus Dege Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson: Anders Nesteby Rådgiver: Norconsult AS Vestfjordgaten

Detaljer

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901049 : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014

Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014 Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014 side 2 - innholdsfortegnelse Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune Innholdsfortegnelse A. Generell del... 7 A.1 Prosjektsammendrag... 7 A.1.1 Bakgrunn

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av

Detaljer

TVERRFAGLIG MULIGHETSSTUDIE AV BLAKER ALDERSHEIM, BLAKER - SØRUM KOMMUNE

TVERRFAGLIG MULIGHETSSTUDIE AV BLAKER ALDERSHEIM, BLAKER - SØRUM KOMMUNE TVERRFAGLIG MULIGHETSSTUDIE AV BLAKER ALDERSHEIM, BLAKER - SØRUM KOMMUNE 0 Mulighetsstudiets faser og utvikling Med denne rapporten avslutter og konkluderer rådgivergruppen mulighetsstudiene for Blaker

Detaljer

FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013

FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013 FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013 Helse Finnmark HF Side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: 28 Løpenr.: Saksbeh.: GSt Dokumenttittel:

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget 2011-15 Formannskapet 2011-15 Kommunestyret 2011-15 Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest

Detaljer

KOMMUNENES HUS OMBYGGING I HAAKON VIIs GATE 9 / MUNKEDAMSVEIEN 3B FORPROSJEKT 10.06.2010. Forprosjektet baserer seg på følgende tidligere rapporter:

KOMMUNENES HUS OMBYGGING I HAAKON VIIs GATE 9 / MUNKEDAMSVEIEN 3B FORPROSJEKT 10.06.2010. Forprosjektet baserer seg på følgende tidligere rapporter: 0.1 BAKGRUNN 0.11 INNLEDNING Arkitekt og (ARK) og engasjerte rådgiverfirmaer (RI) og PL oversender med dette forprosjekt i henhold til avtalt frist. Utviklingen av forprosjektet har foregått i nært samarbeid

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

UTVIDELSE OG REHABILITERING AV HAGEN SKOLE

UTVIDELSE OG REHABILITERING AV HAGEN SKOLE NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT UTVIDELSE OG REHABILITERING AV HAGEN SKOLE NITTEDAL KOMMUNE MARS 2007 Utført av Morten Kallevig INNHOLD SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...I PROSJEKTETS BAKGRUNN

Detaljer

Løsningsdokument Eiendommer, bygg og anlegg

Løsningsdokument Eiendommer, bygg og anlegg Løsningsdokument Eiendommer, bygg og anlegg EBA serienummer: 2FM60066 Etablissement/sted: Høybuktmoen Bruker: FLO Base Troms og Finnmark Prosjektets tittel: Sted/ Dato Bardufoss 10.12.2007 Prosjektleder

Detaljer