Nes kommune v/ Arild Skogholt, Jan Roar Eilertsen, Anders Myrvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nes kommune v/ Arild Skogholt, Jan Roar Eilertsen, Anders Myrvang"

Transkript

1 ,\ \3 \&/(_,_>_\{- L[ NOTAT Svendby Bygg Consult Til: Fra: Nes kommune v/ Arild Skogholt, Jan Roar Eilertsen, Anders Myrvang SBC v/ Steffen Strømnes Dato: Vedr.: Nes svømmehall - Valg av hovedkonsept Sammenligning av svømmehallgruppens skisseprosjekt og tilhørende kalkyle, oppdatert i henhold til dagens forutsetninger, med prosjektgruppens skisseprosj ekt og tilhørende kalkyle Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING SAMMENDRAG GENERELT FUNKSJONER AREAL VOLUM PLANLØSNING...._7 2.6 BRUK AV EKSISTERENDE BYGG KALKYLER SAMMENLIGNIN G MELLOM SVQMMEHALLGRUPPENS OG PROSJEKTGRUPPENS SKISSEPPROSJEKT..._..._ FUNKSJONER... _ AREAL... _. I] 3.3 VOLUM... _ PLANLØSNING BRUK AV EKSISTERENDE BYGG KALKYLER KALKYLE FRA SBC APRIL _ OPPDATERT KALKYLE FRA SBC JUNI _ KALKYLE FRA PROSJEKTGRUPPEN JUNT USIIQKERHET KALKYLER VEDLEGG X:\.v \rkivprosjekter\neskommune,svømmehall2\02k0mmunikas_i{)n r-rl1tiner\o3 Notat\Notat Valg av hovedkonseptaugust 20l4\N0tat : AS MAL Rev./Data/Sign: G6/140207/IS Aarnesveicn 13 Telefan: H 70 Brmk: Feiring Tehffn'.\.'63 96 U 71 Org m Side l av 13

2 1 INNLEDNING SBC har fått følgende oppdrag av Nes kommune: Sammenligne svømmehallgruppens skisseprosjekt og tilhørende kalkyle, oppdatert i henhold til dagens forutsetninger, med prosjektgruppens skisseprosjekt og tilhørende kalkyle. For å få til denne sammenligningen hardet vært nødvendig å se nærmerepå realiteten i svømmehallgruppens skisser. l X:\Arkivprosjekter\Neskommunc,svømmehall2\02 Kommunikasjon Rutiner\D3 Notat\Notat Valgav hovedkonseptaugust20[4\no1at ] d0cx Svcncíby Bygg Consult AS Aarraesveieri I Feiring Te-Iefim:63 96 II 70 Telefnx: II 71 Bank: Org. nr MAL Rev./Dato/Sign; O6/M0207/[S Side 2 av 18

3 2 SAMMENDRAG 2.1 Generelt Som det fremkommer i dette notatet, må svømmehall gruppens skisseprosjekt bearbeides betydelig mht. krav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc., forprosjektet kan realiseres. 2.2 Funksjoner- Svømmehallgruppens skisseprosjekt og prosj ektgruppens skisseprosjekt har tilsvarende funksjoner, og skisse-prosjektene kan derfor sammenlignes når arealene i svammehallgruppens skisser oppdateres mht. krav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc. Tilsvarende funksjoner: Garderober, toaletter Lager og renholdsroni 2.3 Areal Svømmehailgruppens skisseprosjekt viser mindre areal enn de angitte funksjonene krever iht. lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc. Diagrammet under viser hvor mye areal swarmmehallgruppens skisseprosjekt minst må økes med forå ivareta den plassen de angitte funksjonene krever. Sammenligning BTA-areal Plan kjeller E Plan02 TOTALT -Svømmehallgruppe skisseprosjekt leioppdatert areal for svømmehallgruppens skisseprosjekt basert på reelt nødvendig areal HIProsjektgruppens skisseprosjekt X:\Arkiv prosjekter\nes kommune, svoinmeluall 2\02 Kommunikasjon Rutiner\03 Notal\Notat Valg av hovedkonsept august 20l4\Notat l docx Svemlhy Bygg Consult AS MAL Rev./Dalo/Sign.: 06/140207/IS Anrflesvcíerr I3 TeIefm:.' IJ' 70 Bnrnlr: Fairing Tekf-I.\'.' II 71 Org. nr ] 309 Side 3 av I8

4 Som vi ser må arealet i svømmehallgruppens kjeller og ca. 523 m2i l. etasje. Svendby ByggConsult skisseprosjekt økes med minst 1015 m2 fordelt på ca. 492 m2 i Illustrasjonen under viser hvor mye areal hver funksjon vil kreve. Merk! For enkelthetelis skyld er nødvendig tilleggsareal i illustrasjonen skissert som «bokser», og byggets form er derfor ikke ideell. Eksakt økning i areal i svømmehallgruppens skisseprosjekt vil derfor fremkomme ved ytterligere bearbeiding av skissene. Arealet mht. krav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc. er ivaretatt i prosjektgruppens skisseprosjekt. i. VEDLEGGIA - I SIDEIAVZ.e cl ' l " L 'fl - -j Qapffaflflssbcfssenasao -. l i i 5.. i.._-\ -' as '_ ' f. _ "~;,si..._ f ' un' ` _ ` " - V.. - >. _; _ 95.-,. g, ' nn sum ' m'.ssem ` lil".fxfü g.bg lå i "T" ål I -' H,. E -..,» _.l",.v. å `.if.ü 'la.sw1*-'wr»'-".s:=:smr.1»: l _ J $3153»-/:?,>"-<:'3m1) i. i.._ ÅB-avw-wt. l,_.' ;v',q.i: on-h:r Ign : r4 C. :-;:;5:-.aw,.,- C_ ':..Er1'.'*_T=.-"":,_- -_. -- í f i ;. s.,. ' '$ H"lLqsnossen_+279 i,_'~> \\~=_3,51rod i "* -xx u». æ f ARNÆ: skammelig!! Kflfffflsltfllrefiiäfømneneljgmppe Q3.C,L5L2l_?]_fi I 1_mugg l Illustrasjon som viser nødvendig tilleggsareal for funksjonene i plan 1 for å ivareta arealkrav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc. X:\Arkiv prosjektcrlnes kommune, svømmehall 2\02 Kommunikasjon -Rutiner\03 NotafiNotat - Valg av hovedkonsept august 20l4\Notat I do<:x AS ArrrrleslreieazI3 Telefon: I1 70 Brmk: Feiring Telefax: U 7! Org. Hr ! 309 Side 4 av I3 MAL Rev./Dato/Sign: 06/140207/IS I l

5 Svenclby Bygg Consult PLAN1 Sfammeluflnuppe.ami skin! Karri 'ert nu].. Fulujon N; bygg, Elf. bygg Nybygg Ii-'5.bygg Forum : "nh 379 Manglendeaikkuhexssouarihl.km' nmü basseng,mer snipe.nmdt skli: -r rund:iittzplazser ",_ uypwa S0 L.a:1rnmp2ilil]eg_:1flt\1::in:=n:z:ru'.EL'iudd.In.i1l.luer.nalmslelc...» t- - l = -53 Ikkuwadtare m ` " med ' etc. Gagflgubg+loa_'le[1gl' +g,3n3.~nea HI?-\rla 1Pfl 1291 Manglendeplus fl1:.ha\-(abs! de!u umsen ikkeplasstil 225pergardarobe!) Eksisterendein.n:Jfo.\3 z ka!ie*tl. C 75 51onveki9kk1u.tuu11: for må: O Summal skisse 1LEE 440 SumKorrigert areai(nuh1'u:ei; mammal plan 1) Smazeal skisseplml Jmnorh'endi;.1IealElau l J EI Tclallglm 1 I Som vi ser av tabellen over må svømmehallgruppens skisseprosjekt økes med minst 523 m2 (2461 m m2) i plan I for å tilfredsstille arealkrav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc. l l U j lg' 1:: S HQ. v1-tmssusm _ 3:DE2Av2 0005: (B11009 ål» ~ å»l ~ xx t,i r F 1.i '4.7V_.; _...', '\ l "".,T9k.m.slu12 """ ~ - G0,TH ` \` fl* mum,' Leseren: _. *2 ` ' ' ' " x '_ -- ` ` l `= - `= _. ' i e- E _l l l» s g V. -LL l å' l ' I I e f' r 4: '%" - *1T'4:= e%:.:j ä f* " "Æflls-Ãfl73- Vcmnbgnanullflg gm ""QnI.'_e, - _". _ 'j, A.R_N lies 5gn1_r11ehn_rI ` ' K'9!Ii Ie_rt_ urea!,5v?fl1i'l'l.6.flql.l.l'ql'_l-_ippe~_1_(jallgi ga.os.2t_u4_ l I Illustrasjon av kjeller som viser nødvendig tilleggsareal for funksjonene i kjeller for å ivareta arealkrav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc. XilArkiv prosjekter\nes knmmunc, svømmehall 2\02 I<'.ommu[1ikz1sjon RutineI\03Notat\Noiat f Valg av hovedkonsept august 2014\Nolat doc>.' Svemlby Bygg Consult AS MAL Rev./Dato/Sign; 06/140207/IS Aarwresveiera 13 Telefon: II 70 Bank: Feiring Tcleflax: Il' 71 Org. nr Side 5 av 18

6 Svendby ByggConsult PLANKJELLER f * ' \Iu.l zlzitse Korrekt :real _ Fnnluim - -'31-.rss H:- hm -\'.\'b.\':se12-hrs: mum m* 1271m! BTAer hunter I FG M.1n.g}u:-:1e phi s fo: Iuuntehaudliugaaniagg Eraprosaå: 6.nvmnulnll- gruppens ' fremstilling. daunit tubal}pi Laga: wgmmghaug-tippsm 1-L Manglendeplassfortekniskelagu " Ho 5k' 9('n7m1Br ) 41 " _' puss fortekniskeanlegg ` jefisi 5 _"] ] -W -:7 f* 1"*d l? Manglandeplaas fon=' '='.anlegg Garderobe-rwalertezflgmxgnraal ""' g'wmm íl Manglende plus forgarderober ansatte Sum nrul skisse Kommunar Snmlwrrigerl areal 91 ü!-"lu;jas1g:rup1:e 1:15:12: ISBHTA-kjeliar ls43bt.a.=iedgbta gamma; ikk* gi; o -Oppginsvømmehall1e8niaI\'=1332ETA Sumnomumgarealslam 1m o Sum&Ifiemaae= $34ETA Total! amtiajeuer m ' 5 5 Viharalrsâ e1awiispå421:116!-i- 4\.12).souskylda;Iu16} =!11i J'.:1i Som vi ser av tabellen over må svømmehallgruppens skisseprosjekt økes med minst 492 m2 (1764 m m2) i plan I for å tilfredsstille arealkrav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav ete. 2.4 Volum Swammehallgmppens skísseprosjekt viser en form på bygget som ikke er tilpasset det volumet flere av funksjonene krever. Feks. vil ikke plassering av sklie- eller smpefunksjon kunne plasseres innenfor viste volum. Se skisseite snitt, som viser manglende volum. Volum som gir tilfredsstillende bruk av arealet funksjonene krever, er ivaretatt i prosjektgruppens skisseprosjekt. iflg,_.»; B ` Ilféäf Mi g." / L'U: f.' l,r'i.:- '.-:23 L7.._ I '\ '-~. \. ~.\...\i\t - i*-. - x \ \ \ ~ \`\'\\\ "x\\ _. ygafi. :s i', fi i Havel og lorslpgrlielflggverlç] : TV 7- lgggqs_s ng avgi-m nnssengéiypiggrygngsklle l lièçnfeu)«measlrflkfiloa ' ~ H... Æ? :f?i4f}.» -} c _«;_..._. l._ l -L\,&fi,Sv_tarnrner_1,g!_l Korrigert _<nlhsv5mn1ehol_igruppe (JHam 701.: sjggvefl o_n_1r_é_ide [mun v:s, ar1ih1e1 urepmm dobohov X:\Arkívprosjcklcr\Ncskommune,svømmehall2\Cl2Ko1n111LI11ik&sjm1 RtltiI Icr\D3 N0tat\N01at Valg av i1ove:dkonsept august 20l4\Nota ' I docx AS MAL Rev./Data/Sign; G6/140207/IS Armre.-wer'eu I3 Telefon: H 70 Brink: Feirfrrg T2!-.jfh.t','63 96 I I 71 Dig. m: ' 309 Side 6 av I8

7 Som vi ser av illustrasjonen på forrige side rnå taket heves Vesentlig for å ivareta manglende volum til blant annet dimensjonen av takkonstruksjoiien og plass til sikkerhetssone over Snnctersstiip som skal være 3,5 m. Merk! I tillegg vil den angitte takfornten medføre en soylerekke ned i plan l for å få til en tilfredsstillende bæring av de to pultformede takene (se stipiet blå linje i midten av bygget). 2.5 Planløsning Plassering av funksjonene i forhold til den daglige bruken og driften er viktig i et bygg slik at bygget vil fungere på en kostnadseffektiv og driftsmessig god niåte. Tabellen under viser minimumsareal for svtnnmehallgruppens skisseprosjekt for å tilfredsstille krav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc. Plassering I Areal m2 Svømmehallgruppens Totai sldsseprosekt differanse J 1. mellom svømmehallgruppens Areal nybygg l. etg. l 498 I ' V 3 k?f F'da '_ *kt ~ s [SSEros e Areal ombygging eks. bygg 4:40 - f, og pågå-eig Areal kjeller' l 272 i ; gruppens Areal nybygg 2. etg. 0 i SkiSSepmS-lekt Sumareal 3210 i 243 Fra tabellen kan vi se at nødvendig ininimumsareal i svemmehallgruppens skisseprosjekt er minimum 200 m2 mer enn arealet i prosjektgruppens skisseprosjekt. Bakgrunnen for dette kan være at de ulike planlesningene i svømmehallgruppens og prosjektgruppens prosjekt krever ulikt areal, det vil si at planløsningen i prosjektgruppens skisseprosjekt er mer arealeffektivt enn planløsningen i svemmehallgruppens skisseprosjekt. 2.6 Bruk av eksisterende bygg Svømmehallgruppens skisseprosjekt viser at våtsoner, slik som dusjer samt åpen gang fra svømmehallen, ligger inne i eksisterende bygg. Da eksisterende bygg ikke er bygget eller dimensjonert for å kunne tåle de store innvendige klimapåkjenningene et svømmeanlegg påfører konstruksjonen, anbefaler ikke prosjektgruppen en slik løsning. Det vil ligge en del usikkerhet både i gjennomføringsfasen mht. uforutsette arbeider, krav om tillegg fra entreprenøren samt sannsynlighet fol' store fremtidige vedlikeholdskostnader hvis eksisterende bygg tas i bruk som våt sone. Prosj ektgruppens skisseprosjekt viser et klart skille mellom våt og tørr sone, hvor eksisterende bygg ikke tas i bruk til våte soner. 2.7 Kalkyler SBC utarbeidet en kalkyle basert på sveinmehallgruppens skisseprosjekt i april Kalkylen med en prosj ektkostnad på kr. l 12 MNOK var basert på en rekke forutsetninger. SBC har oppdatert kalkylen fra april 2013, blant annet i forhold til nødvendig økning av areal. Diagrammet på neste side viser sammenligning mellom vedtaket i kommunen, SBCs kalkyle fra april 2013, SBCs oppdaterte kalkyle fra juni 2014 og prosjektgruppens kalkyle fra juni X:\Arkiv prosjekterlnes kommune, svoinmehall 2\(l2 Kommunikasjon Rutiner\O3No1at\Nota2 Valg av liovedkoiisept august 2014\Nolal [4082G65U.d0cx SVCl1( )_VBygg Consult AS MAL RevJDatofSigii.: 06/ Am'nesver'en 13 Tchfon: Bank Feiring Tefefirr: Il'.7] Org. rir Side 7 av 18

8 r NOTAT Vedtak og kalkyler 157, , Prosjektkostnad i MNOK I Vedtak november 2013 K I SBCskalkyle basert pà svømmehallgruppens skisseprosjekt april 2013 rs SBCskalkyle basert på svømmehallgruppens sklsseprosjekt med oppdatert areal juni 2014 I Prosjektgruppenskalkylejuni 2014 Som vi ser er SBCsoppdatertekalkyle høyereennprosjektgruppenskalkyle. Merk! Somvi har sett må svømmehallgruppeilsskisserbearbeidesbådemed bakgrunn i nødvendigareal- og volumøkning, planløsning og bmk av eksisterendebygg. Dette vil si at SBCsoppdatertekalkyle ikke er basertpå et realistisk prosjekt, og SBCs oppdatertekalkyle må derfor kun sespå som retningsgivende. Prosjektgruppenskalkyle er basertpå et realistisk prosjekt og er derfor reell. I. X:\Arkív pr0 jekter\neskommune, svonunehull 2\02 Komrmlnikasjon Rulincr\03N0lat\Notat Valg av liovedkonsept august2014\notal l408206s0.docx Svendhy Bygg Consult AS MAL Rev./D2110/Sign;06/l40207/IS Aarnesveierr 13 Telefon: I I 70 Bun/f: Feirirag TeIe_frL\':63 96 II 71 Org. nr ] 309 Side 8 av IS l

9 Svonclby Bygg Consult 3 SAMMENLIGNING MELLOM SVØMMEHALLCRUPPENS OG PROSJEKTGRUPPENS SKISSEPPROSJEKT 3.1 Funksj oner l tabellen under er de ulike funksjonene for ny svømmehall definert, og hvordan funksjonene er lost i henholdsvis svømmehallgrupperrs og prosjektgruppens skisseprosjekt, er kommentert. Type funksjon 25 m- basseng 0pplærings-/terapibasseng (8xl2,S) Opplærings-/terapibasserrg (8x] 0) Tribuner l sklie l stllpetårn for stup på 1, 3 og 5 m Badstu Boblebad Funksjon løst av svmnmehallgruppcn Ivaretatt bassengstørrelse, men ikke korrekte sikkerhetssoner rundt bassenget. Ivaretatt, men med rampe innenfor arealet, og dette vil ikke medføre tilskudd for verken rampen eller bassenget. lkke korrekte sikkerhetssoner rundt bassenget. Temperatur på bassenget er ikke angitt. Ivaretatt. Bassenget gir ikke tilskudd, og gir ikke et tilbud for de minste barna pga. bassengets dybde. Temperatur på bassenget er ikke angitt. Ivaretatt. Foreslått flyttbare tribuner, men det blir da ikke plass til sikkerhetssorrer iht. krav om tilskudd når de er trukket ut. Ivaretatt på plan, men det er ikke plass i høyden slik svømrnehallgruppen har utformet bygget. Ivaretatt. Usikkert om det er plass i høyden til 5- metersstupet når bzeresysterrret vil medføre enn viss høyde på dragere i himling. lvaretatt, men badstuen er plassert lite tilgjengelig for publikum. Ikke med. Funksjon løst av prosjektgruppen Ivaretatt med korrekte sikkerhetssoner rundt bassenget. Ivaretatt, og rampen er lagt utenfor' svømmearealet, som vil nredføre tilskudd for både bassenget og rampen. Korrekte sikkerhetssoner' rundt bassenget, og største sikkerhetssone lagt på langside etter' ønske fra brukergruppen. Bassenget har en ternperattrr på 33 grader etter ønske fra brukergruppen. Ivaretatt, Bassenget gir ikke tilskudd. Bassenget er delt i to, en aktivitetsdel med dybde l,2 m og en grunnere del med bred rampe (0-0,3 m dyp). Dette gir et bredere tilbud for publikum. Begge bassengene har en temperatur på 33 grader etter Ønske fra brukergrupperr. ivaretatt. Lagt til grunn sitteplasser mellom bæresøyler' i lengden av 25 m- basseng (besluttet av styringsgruppen), nok plass til sikkerhetssonel' iht. krav om tilskudd. ivaretatt. Volum av bygget følger funksjonen, plass til sklie. ivaretatt. Volum av bygget følger' funksjonen, plass til 5- metersstupet. lvaretatt, og badstuen er plassert tilgjengelig for publikum etter ønske fra bruker. ivaretatt som boblebenk som plasseres i opplæringsfbarnebasserrg. X:\Arki\' prosjekteflnes kornmrrrre, svorrrrrrclrall2\02 Korrrmrrnikasjorr -Rutirrer\03 NolanNotat - Valg av hovcdkorrscpt august 20l4\NoIal docx Svendhy Bygg Consult AS MAL Rev./Dato/Sign; O6/140207/IS ftflrnøsvøielr 13 Teleflm: I1 70 Bank: Feiring 'l'l'iu_/i1.\.'63 96 I I 71 Org. ur Side 9 av IX

10 Gardero ber og toalettet' Ka feteria/lriosk/serverin Resepsjon Butikk e salg av badetøy etc. Vakt + kontor Lager Tekniske rom Tilgang til kjeller g ivaretatt, men areal på skisser gir ikke plass til 225 skap per garderobesom beskrevet. Med 225 skap mi garderobenvære minst 270 m2, og største garderobe på skissene er vist med 170 m2. Garderobeneer ikke dimensjonert for HC. Og det er ikke avsatt areal til egen i-lc- garderobe(brukerkrav) eller ansatt- garderober (krav i arbeidsmiljøloven). ivaretatt. Plassert i tørr sone, men servering er både i tørrog våt sone. Type kiosk/servering er beskrevet «salg av mat og drikke». ivaretatt ivaretatt, beskrevet salg av badeartikleri kiosk. ivaretatt, men kontor er plassert í våt sone, og uten tilgang til dagslys. ivaretatt, men lite lagerplass i plan 1, usikkerthvor mye lagerplass det eri kjeller. ivaretatt, men usikkert hvilke type og antall tekniske rom som er lagt til grunn ikjeller ivaretatt, men usikkert om det er innvendig tilgang til kjeller. Dersom det er tenktvia tilfluktsromer ikke dette lovlig. Antar derfor kun utvendig tilgang til kjeller, Dette vil medføre ekstraarbeidfor driftstjenesten. Ser ut til at ikke er ivaretatt. ivaretatt. Areal på skisser gir plass til det antall skap som er besluttet av styringsgruppen (170 skap per garderobe), garderobene er fullt tilgjengelige for HC, samt at det er egen HC- garderobe (brukerkrav)og garderoberfor ansatte (krav i arbeidsmiljøloven). ivaretatt, både i tørrog våt sone, for lettere å kunne servere i begge soner, som ifølge drivere av andre svømmehaller gir god inntjening. Kjøkken med mulighet for frityr (Storkjøkken). ivaretatt ivaretatt, butikk for salg av badeutstyr. ivaretatt. Vakt er plassert i våt sone, med utsikt til alle bassengornråder,kontorer plassert i eksisterende vaktmesterkontor i tørr sone, der det er dagslys i form av vindu. ivaretatt med nødvendig lagerplass både i plan 1 og kjeller. ivaretatt med nødvendige tekniske rom í kjeller, plan l og plan 2. ivaretatt. Tilgang til kjeller via heis og trapperinnvendig i bygget, tilgang til kjeller er lagt ved vareinngang og ved renholdsromslik at driftstjenestenhar enkel tilgang mellom varelevering, svømmehallen og kjeller. ivaretatt. Rømning fra eksisterende tilfluktsrom Som det kan leses av tabellen er funksjonene i svømmehallgruppens og prosjektgruppensskisseprosjekter tilsvarende med hensyn til: 0 Bassengområder 0 Sklíe, stup, badstu 0 Garderoben'og toaletter e Kafeteria/serveringsområde/kiosk/vakt/kontor 0 Lager og tekniske rom XilArkiv prosjekterlnes konnnulie, svømmehall 2\02 Kommunikasjon Ru!iner\03Notat\No1utf Valg av hovedkonsept 2I:ig1Is12014\N0tat CI82065D.d0cx AS MAL Rcv./Dam/Sign.: (J6/l4U2{)7/IS An:-nag-ve:'cu13 Teh!frm.' H 70 Brink: Fe1'r:'ng Telefax: I I 7! Org. nr Side [U av [8

11 Funksjoner som er besluttet våren 2014, og tlernted ikke var med i svnmmehallgruppens skisseprosjekt er følgende: ø Boblebad (som i prosjektgruppens skisseprosjekt er integrert i aktivitetsbassengefi) o I-IC garderobe (som har vært et brukerkrav) 3.2 Areal Svmnmehallgruppens skisseprosjekt er oppdatert med nødvendig minimumsareal for å tilfiedsstille plasskrav til de angitte funksjonene iht. krav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc. NES S\'OMMIl1.-\I.L - ARE.-1l.ER Arealer= m! BTA Rev PL-\N 1 "' " l Arul :Lise Kcrrieeel :areal vi f Id :fn mils funlujon Nybygg like. bjrgg Nybygg Eks. bygg or a ga H93 m! B1.-\er hente: 27? Mangiendesilskethsissotzer ihr kravrum :basseng.md: stupe.rund:sklie-r framallabail på nmdi sitteplasser fl _ ili1i1=*3m]i!i'l1]>?enec* Laz!rampein).lezzri.ll:u1s:&ng=n'.iu tilskudd.hkllseer. innnerealetc. Slit-å!! ` _ -35 Ikkem-edtant evslarnín=:o1::ln'de"medsolseneeretc. Ga:de:o.:er+w.\lener*gangnIe.1l 440mlBTAeInmh1m iss rnegteeaepussen.nn-(obssen aruansenil1eep1a5i1il..1spir.\r:.jl\be!) s\-anzmehnllgtuppeui Slim 73 Steneseirer rens forma; Eksisterendein1::. x w': lnfav. D 'ånmazeel skisse 1-lFS -t-'ü SnmIcurngeriare:I.l(nad1'end1.gn1erare:lp1Jnl) '.LIna.rea1 plen l l !? Sumno:lvenfliearealElanl 202l 4413 Tnlzllplan ER " L "firppe Aru] :l:is:e Korrekt areal. Funksjon N;bygg Els. bygg Nybygg Eks.bygg rerun-mg Tm 1271 ml BTA er hentet 279 Manglande glass for ni-.ntehenfliegsanlegg Eraprosafra å srwball- gruppens ` fremstilling.da areeli tabellpå Leger wnmmghyyuppem 1-$2 blnngleeeleplassfer tekniskeluger ' mm ikk" ('3_'37"- IBTAJ 41 _ pus; fortekniskeanlegg Tehnråe men FF l fffl fall d 2? hlnnglendeplassfortekniskeanlegg Gmflfleherfwalene+grnzgaml må 51 5 Meegíende çlus{org.1rei=_-mbex msme lsum area! :trim eíommenren Sumlusrzrigert:reel J91 U Pro,"eL1gl'up;e pm: I: 253BTA- kjellerhasbta= IBCISBTA g-mflgfl (i -Dgpginsswmmehallteknisk= \ sumnomncng nreallsjeâlez 1754 n Sumdifferame =534BTA Tanum-si kjemi 1v-.z 1su 1*" " * 3 Viha: al;s.'1-i1.u1'ikpå 42nå ( ).ital:skyldesunuyaktighei TOTALTåRIAL.l 210.l 225 Korrigertere-e]plan 1t51$m2]-.-l:orl-igerlareal kjeller (Jfllml) = 1015m! Som det fremgår av tabellen over vil svømmehaligruppens skisseprosjekt, oppgradert med nødvendig minimumsareal for å ivareta krav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav ete. øke med minimum 1015 m2, fordelt med ca. 523 m2 i I. etasje og ca. 492 m2 i kjeller. Vi kan se at nødvendig arealøkning har bakgrunn i bl.a. følgende: C Økning av arealene for å få tilskudd fra Kulturdepartementet ø Tilfiedsstille krav i h.h.t. arbeidsmiljøloven m.h.t. kontorer, toaletter, garderober m.m 0 Nødvendige arealer til lager, teknisk rom m.m ø Få tilstrekkelig kapasitet på dusj!garderobe Se vedlegg la og lb for detaljer. XtkArkivpro3jekter\Neskomrnunc,svømmehall2\02 Kommunikasjon Ruti11er\03 Notat\NULa1 Valg av hnvcdknnseptaugust 20l4\Notat l d0cx Svcmlby Bygg Consult AS Arrrmfsifleicrr1'3 Telefon: II 70 Bfrrrk: Feiring Tdfejimfl' I] 7] MAL Rev./Dzzto/Sign.: U6/140207/IS Org. m: Side l l av I8

12 Svendby ByggConsult 3.3 Volum Dersom nybygget til svømmehallen skal bygges slik svemmehallgruppens skisser viser, vil høyden være for lav pga. følgende forhold: 0 Det må påregnes betydelige konstruksjonshøyder for fagverkene som holder taket oppe - Stupet vil ikke få piass í høyden iht. krav fra KUD om sikkerhetssone over stup (3,5 m) 0 Sklien burde plasseres på høyde 6,5 m for å få tilfredsstillende fall for sklien, og radius for svingen Se vedlegg lc for detaljer. 3.4 Planløsning Svømmehallgruppens planløsning er ikke optimal i forhold til bruk og drift. Plassering av funksjonene i forhold til den daglige bruken og driften er viktig i et bygg slik at bygget vil fungere på en kostnadseffektiv og driftsmessig god måte. Eksempler på forutsetninger for fornuftig bruk og drift: I Støyende aktiviteter, som lek og moro, burde holdes adskilt fra mer stillegående aktiviteter og trening. ø Voksne som er med sine barn, men som ikke selv vil bade, burde ha mulighet til å sitte i kafeteriaområdet men samtidig ha kontakt med barnet. o «Støttefunksjoner» for ansatte, som feks. krav til egne toaletter, oppbevaring og avfallshåndtering i forbindelse med matseivering/'kiosk burde ivaretas på samme plan som de ansatte jobber i for å unngå unødvendig bruk av tid. ø Brukere av opplæringsbassenget burde ha mulighet til å kunne være skjermet fia resterende bassengområde med tanke på blant annet støyforhold og sjenanse. 0 Inngangsparti burde være atskilt/skjermet fifalagerinngang/tilgang til kjeller utenifra for å skille «ren og skitten sone» i bygget. - Tilgang til kjeller burde være innenifra, men plassert ved vareinngang, med heis og trapp. Dette for å lette den daglige driften mht. vedlikehold, men også for å kunne ta imot og forflytte de tunge og store leverausene som kreves til driften av et svømmeanlegg. o Funksjoner som skal kunne brukes av alle og som krever en viss hygiene, som feks. badstu, burde være plasselt lett tilgjengelig og nærme dusjer. 0 Vaktrom burde være plassert slik at vakten kan kommunisere med alle aktivitetsområder. Forholdene over er ivaretatt i prosjektgruppens skisseprosjekt. XtlArkiv prosjekterlnes kommune, svonunehall 2\02 Kommunikasjon RL1liner\03Nnta1\Notat Valg av liovedkonsept august 20l4\Notat l clocx Svendhy Bygg CmisultAS MAL Rev./Da1o. Sign.: 06/ I402t)7/IS Aarnesveien I3 Telefon: iI 70 Bank: Fairing TeILjf?.r: H m: Side 12 av l S

13 Svendby ByggConsult 4 BRUK AV EKSISTERENDE BYGG Følgende forhold har hatt betydning for at prosjektgruppen anbefaler at eksisterende arealer ikke bør/kan brukes til svømmehall. B nin s sikk Eksisterende bygg er ikke bygget for å håndtere den liøye luftfuktigheten en svømmehall vil ha, det anbefales derfor at de funksjonene som vil medføre høy luftfuktighet (våtsonene) ivaretas i et nybygg. Hvis eksisterende bygg tas i bruk, vil det føre til fare for store fuktskader samt store fremtidige vedlikeholdsutgifter. Det anbefales derfor at det er et klart skille mellom tørr sone og våt sone som både forenkler byggingen og minimere drifts- og vediikeholdskostnader. Byggeteknikk Kjeller til svømmehallen ligger dypere enn eksisterende kjeller. När eksisterende arealer ikke tas i bruk kan ny kjeller trekkes noe legger vekk fra eksisterende bygg. Dette fører til mindre omfang på forsterkningstiltak og grunnarbeider. Brann Krav til seksjoneringsvegg, samt fullsprinkling av hele eksisterende bygg vil føre til store ombyggingskostnadei' hvis eksisterende bygg tas i bruk VVS Ombygging av eksisterende tekniske anlegg til å kunne fungere i et svømmeanlegg er krevende og gir stor' usikkerhet med hensyn til funksjon og kostnad. Det anbefales derfor at svømmehallen bygges som eget nybygg. Elektro Ombygging av eksisterende elektroteknisk anlegg kan gjøres uten store komplikasjoner. Ombyggingsarbeider har en større usikkerhet med hensyn til kostnader og fremdrift en et nybyggprosjekt. Annet Dersom svømmehallen bygges som et rent nybygg inntil eksisterende hall vil arealer i eksisterende bygg frigjøres til annen bruk. Se vedlegg 3 for detaljer. Påpekte forhold er ikke hensyntatt i oppdatert kalkyle fra SBC august 2014, SBC har kun sett på antatt økning i areal og medtatt kostnader som ikke tidligere var inkludert. SBC går ikke god for løsningene i svømmehallgruppens skisser. Påpekte forhold er ivaretatt i prosjektgruppens skisseprosjekt med tilhørende kalkyle. X:\ArkivprosjekterWcskommune,svømmehall2\O2Kommunikasjon Ru1iner\03Nolal\Nolal Valgav hovcdkoiiseptaugust20l4\notat I dncx Svcmlby Bygg Consult AS IVLALRevJDatofSign.: 06/ Aarrtesveiert I3 Telefon: Bunk: 5005 () Feiring Tefcflfx: I I 71 Org. Hf Side J3 av I8

14 5 KALKYLER 5.1 Kalkyle fra SBC april 2013 Forutsetningene for kostnadskalkyleti var følgende: o Kalkylen skulle danne grunnlag for konnnunen til å beslutte om skisseprosjekt skulle igangsettes -I Kalkylen var basert på skisser/tegninger utarbeidet av svømmehallgruppen 0 Svømmehallgruppens programmering samt bruk av eksisterende bygg ble lagt til grunn 0 Ikke vurdert om svømmehallgruppens skisseprosjekt med tilhørende programmering lar seg gjennomføre Prisnivået var fra april 2013 Følgende kostnader var ikke rnedtatt: 1. Utomhus, må sees i sammenheng med hele anlegget Oppgradering av utvendig teknisk infrastruktur. Følgende var forutsetningene for grunnarbeider: a. Lett å opparbeide tomt som beskrevet av svømmehallgruppen, fundamentering på såler b. Tomten kan dreneres 3. Tomtekostnader 4. Løst inventar og utstyr 5. Finansiering.titta ra-.'rihel: nuønl I- Tu Gamma; man SUM nulmxy kann.1'_fn ' ` me-.:ui: EUDSJEIT Ummims HGH 1 jfetileskusmzds t U U 2 ` ' G Öi in5tn1Las'cner $3 0 -I El- ' nan C 0 5 Ida-nzkmnuiflmmflafi mer G 0 6 :Lusia insnllujnnaf G 191' 0 0 l 0 HUEEDSTNAD Utaiclms E' gj 0 0 i T EN'1'R.EPR.l3.'EKOSTNAD 13 7' B l3je'd1e komufl' l 05!- I5 ó-h B B 1'G CO51'.NA.D 1-I pe_s:1-J12 mama (arms) 3ma 19-w2l o PROSJEKTKOSDHDtil: ksllq-le D o h ^a menu 2 179l 619 ü] o I-0 PRD5!E[-ITKOSTN.-\D forlucas at: 21308] 1 Gill UI 0 Imuuaroguistyr O PP.DSJ'EE.'.I'KDS1'i 1.-IJ3 skin B l'h Eh'?.-1!.of UT:sTYR. I Se vedlegg 2a for detalj er. Xr\Arkiv prosjek er\ncs kommune, svømmehall 2\02 Kommunikasjon RL11iner\{)3 Nntat\Notat - Valg av hovcdkonscpl august 20l4\Nola: 2D.08.!4 l4082()65(j.docx Svcmlby Bygg Consult AS MAL Rev.fDat0fSigI1.: O6/ Afrrrresvefelf I3 Telefon: II 70 Brmk: Feiring I('e!c;fit.\ H 71 Org. m: ! 309 Side 14 av I3

15 5.2 Oppdatert kalkyle ft'a SBC juni 2014 Etter en gjennomgang av forutsetningene for kalkylen har følgende forhold endret seg: i-.i{-;=:.ft-uff r t. tr r.-; Prisnivå juni 2014 (indeksregulering) Utomhtls inkl. oppgradering av teknisk infrastruktur Sikring mot eksisterende bygg, putnpesum Arealøkning pga. nødvendig utvidelse av svetnmehallgruppas Oppdatert prosj ektkostnad prosjekt 310' kr kr kr kr I tillegg tiljamsjektkostnnden kommet' kostnader til: Tomt (erverv av tomt, tall fra Nes kommune) Løst inventar og utstyr (tall fra Nes kommune) Kunstnerisk utsmykning (krav i Nes kommune, tall fra Nes kommune) Tilvalgsliste: Gi'åttctnnsgjetttflintting Adgangskomrofl (I 8 dører), in:1bma'd.m/arrrr Aa gang.s'itomr'ohpublikum med chfparntbåttfi, gardetrobelås etc. Bctssengovetrvåfttting,Afttí- drttitttittgsdefeltutjon Internfiemsyn Lyddistr'ibmjonsanfegg Snasmeltcmiegg Eksisterende plan 2 (bowlingltall) Ombygging plan 2 (lr:1."_ fit: Nes Immmzme) Totalt tillegg Kr Kr Kr Kr Kr Kr. 2 sts 627 Kr Kr Kr Kr Kr.l i Total oppdatert prosjektkostnad juni 2014 Kr å o I I Felleskostnader (rigg og drift) ble vurdert til 11 % av entreprisekostnad. Margin/reserve ble lagt inn med 13 % av prosjektkostnad. Finansieringskostnader er ikke medtatt. Se vedlegg 21)for detaljer. X:\Arkiv prosjekterwes kommune, svotntneltall 2\02 Konununikasjott R1:tineI\O3Nul;It\N0tat f Valg av ltoveclkoltsept august 20l4\Notat ; Svettdbj' Bygg (Iottsttlt AS MAL Rev/Dato/Sign.: U6/140207/IS Antwesveiett 13 Tc1'efim.' 6396u 70 Brmk: Feirfrrg Org. lil" Side I5 av IS 1'e1ej a,\-.- as96u 71

16 5.3 Kalkyle fra prosjektgruppen juni 20 I 4 PRO$JEhT: Nusvnmmdlall SA.\nIE3\'DR.-lGSSKJE1l.-1 KA.ll:')']l par zc>\'ED.-u1'5R;I.-mv AlleL1.l.l1' naetun: sum TOTAL? Home Hes s1'o:un.aha.'el BYGG Utomhus HGH RÅLKTLE 1 Fellukosmzdar ,» ll l14.- o IH.- J IE5-gaing , , ]\.'vs 1usuJ1nsjcnu- 2: , ,- -1 E1-mnimulusjonu , m:- ogkemollj " ' 1110,- 1110,- o.. 0, Andre' 320, Husxosnun as051.- as B3054,- 1 uunam ,- 1-1 Errms-pmsEI:o5mAn a: o.- as943,- s G-=.ne:e1Ie:mmdu T , ,- z-a BYGGEHOSINAD 90u;1.- no Spesiafletosmadar 22ess :s lnaosrflirnosmnn in; k.:rl~,-1e , , ,- Bmnoueal ram) H1arNS 3910; 3911] J911] 3950] 3911] 3911]m2 l stemmene-e fornybygg: 3131s.-l 31115,-] l 2545,-] ss.-us,-]i:r. m2 l 0 Ime-guru.sen-ex 113: ; 486: :.- 1-o pa.osje1m;os'mad Iorhudsjeu 124ms s , no459,- 1mo,- lmznur 0g :nm-r Omen 95 mil E11N25kommune inkl generelle n; spuiellq kosmzdez,welist!dum 1106,14) Tom: 0; dokummlsrgifr lbaserrpi fianu ltomumn: i.njnl,g:an1_r!1l-i kfismaier. Hu. ma.,, 911m: dmn ) 5 :Se - Kunsemls ummtning (haserrpcl Lfllfia rleskamzmmeink]. generell: kostnader. Eks.nn.-1.. s: list: åren !-I) I Tilmlgsljmman :1:'u'b.\5s!:lg(se1i!zed.'=t=_n ) -G919.- Dlml (t-jsmpi ul] Ernie; kenmmzleinkl rig; 0; , geueulle o;spasi=_lleko;m.1de.'] 739,- FP.DSJEKTKDSTN..Dink! ln."el ET.-1?. o; UTSTYR I56.117,- emeømfls (arm mar11s3010; 3977 K\2dratmetarp:'is fornfbrgg: SE l.:31n2 Frdguliz Jiflsfnadlreril-'kem:Ili:H: 3IE.IC i.-ujer: - fin. fllsi=j1'.ng.eu m.1d=lr Ri lio'u;i.k]:uh&i: - opsjoner:. -Sam:-der Srålbnssengn; spj']a\1:i.nsgjan\'in.n1'ng 1] Tilbudenesomtanner inn»b01-lnimum kostnader (lønn) 2) Om det komune: in: noen nlbud O Prosjektkostnad for budsjett Totalt tillegg kr Felleskostnader(rigg og drift) er vurdert til 14 % av entreprisekostnacl. o Margin/reserve er lagt inn med 9 % av prosjektkostnad. I Finansieringskostnader er ikke medtart. Prosjektgruppen har i tillegg kalkulert alternative besparelser, hvor prosjektkostnadvarierer fi'a kr ,- til ,- Se vedlegg 20 for detaljer. XilArkív pr05jck1cr\neskonnnune, sveinmehnll 2\O2K0111munika5_i0n RI.Itincr\U3N0la1\N0la1~Valg av hovedkonsept august 2[}l4\N0ta{ [ [).docx Svendhy Bygg Consult AS MAL Rev.lDato/Sign.: 06/140207/IS Am'He.we:'e.n13 Telwnr: I I 70 Brruk: Feiring Telefax: ] 7] 013. m: I 309 Side I6 av 18

17 5.4 Usikkerhet kalkyler En kalkyle har en viss usikkerhet, og endelig kostnad for prosjektet vil være kjent når det innhentes konkurrerende tilbud fra entreprenører. Svømmehallgruppen har poengtert dette i sin rapport; «En kommer ikke nærmere fasiten før en går ut i markedet og får inn priser fra entreprenører som kan slike anlegg, og arkitekter som også har erfaring fi'a slike bygg» Nes kommune har fått bistand fra arkitekt, og et prosj ekteringsteani innen alle tekniske fag, som har erfaring med prosjektering av svømmeanlegg. Det er denne gruppen av fagfolk som har stått for skisser basert på de funksjonene Nes kommune har ønsket, og det er disse fagfolkene som sammen har utarbeidet en kalkyle basert på disse skissene. Kalkyler er likevel usikre fordi en ikke har full oversikt over markedssituasjonen, og hvor mange entreprenører som vil gi pris slik at det blir en reell konkurranse. l X:\Arkiv prosjekter\ncs kommune, svømmehall 2\02 Kommunikasjon RLl1incr\03Nolat\Notat - Valg av hovedkonsept august 20 l4\notat I docx Svcndby Bygg Consult AS MAL Rev./Data/Sign; 06/ / IS Arrrrtesveieu I5 Telefon: U 70 Brmk: Feiring Te h_ fii.\'.' II ;. nr Side 17 av 13

18 l NOTAT Svendby Bygg Consult l 6 VEDLEGG 1. Arealer a. Svømmehall gruppens skisseprosjekt med nødvendig minimumsareal b. Arealsammenstilling av svømmehallgruppens arealer før og nå c. Skisse av svømmehallgiuppens snitt/volum i forhold til funksjon 2. Kalkyler a. Fra SBC utarbeidet april 2013 b. Fra SBC oppdatert juni 2014 c. Fra prosjektgruppen juni Bruk av eksisterende bygg - notater fra prosj ektgruppen a. Bygningsfysikk b. Byggetekníkk c. Brann d. VVS e. Elektro 4. Svømmehallgruppens skisseprosjekt 5. Prosjektgruppens skisser (plan kjeller, l og 2 samt snitt) X :\Arkiv prosje-k!er\ncs kommune, svømmehall 2\02 Koimnunikasjon -Rulincr\()3 Nolat\Notat Valg av hovedkonsept august 20l4\Notat ] d0cx Svcudby Bygg Consult AS MAI. Rev./Dato/Sign; 06/M0207/IS Anruesveiel: 13 Telqforr: Bank: ? Feiring Telefax: II 71 Org. nr ] 309 Side I8 av l8 i r

Mulighetsstudie 23.05.2014

Mulighetsstudie 23.05.2014 D e a n u g i e l d a Basseng T a n a k o m m u n e Tana bru Mulighetsstudie 23.05.2014 Basseng Tana bru Mulighetsstudie 23.05.14/Innholdsfortegnelse - Beskrivelse - Basseng 12.5 m: Situasjonsplan, Planer,

Detaljer

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring PROSJEKT : NY SVØMME- OG IDRETTSHALL PÅ IGLEMYR KUNDE : SANDNES KOMMUNE GJELDER : VEDLEGG TIL NOTAT NR. 01/2014 DATO : 03.12.2014 Generelt Vedlegg til Notat «Ny svømme- og Idrettshall på Iglemyrområdet.

Detaljer

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER Oppdragsgiver Tana kommune Rapporttype Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER 2 (8) TANA BRU:BASSENG Oppdragsnr.: 1350002380-003 Oppdragsnavn: Ny skole i

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM. Innspill fra UllensakerSvømmerne og Ullensaker Idrettsråd

SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM. Innspill fra UllensakerSvømmerne og Ullensaker Idrettsråd SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM N 08.10.2013 Innspill fra og Ullensaker Idrettsråd Forord og har i samarbeid utviklet et forslag på ny svømmehall med badeland på Jessheim. Vi er innstilt på et 25 m

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

SAMMENDRAG FORPROSJEKTRAPPORT 10.06.10

SAMMENDRAG FORPROSJEKTRAPPORT 10.06.10 SAMMENDRAG FORPROSJEKTRAPPORT 10.06.10 GENERELT OM PROSJEKTET Forprosjektet omfatter utbygging og rehabilitering av møte- og konferansesenteret i Kommunenes Hus inkludert ny kantine- og møteservering.

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Sjøli Arkiv: EIN Stange u-skole Arkivsaksnr.: 06/167 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1396-2 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad Saksframlegg - orientering Klemmaparken Hjemmel: Rådmannens innstilling: Orienteringen tas til etterretning, og P208 Klemmaparken

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03. MØTEINNKALLING Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.2013 Tid: 10:00 Fast Byggekomitè SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359 Rishatten sykehjem. Alstadhaug kommune. Basert på Norsk Prisbok 213 Prisnivå februar 213 8 enheter á 32 / 4 m2 Ordinære plasser 4 36 m2 Brutto / nettofaktor 1,5 Brutto areal 6 459 Forutsetter 2 etasjer

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.10.2011 Møtetid: Kl. 18.00

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Innhold 1. Kalkyler frå drofus... 3 1 1.1. Total kalkyle... 3 1.2. Bygningskalkyler... 4 1.2.1. Kalkyle Bygg 1 Høgblokk...

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KSAA-10/5608-64 74425/13 23.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 50/11 14.06.2011 Behandlet Funksjonshemmedes

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

rampe 1:17 vanndybde 0,9 HC-heis barnebasseng vannflate C + 5,4 vanndybde 1,0 vanndybde 0,6 vanndybde 0,3 småbarnsbasseng vannflate C + 5,1

rampe 1:17 vanndybde 0,9 HC-heis barnebasseng vannflate C + 5,4 vanndybde 1,0 vanndybde 0,6 vanndybde 0,3 småbarnsbasseng vannflate C + 5,1 1 00 00 massasjedusjer 1 00 H-heis vanndybde,0 vanndybde 1,0 sittebenk liggebenk 1 avkast inntak + 1,0 +,0 +, endepunkt stor sklie stup m stup m sviktstup m kortsklie sviktstup 1m 101 vindfang 10 billettering/servering

Detaljer

PEAB Bolig Prosjekt AS. Mira Joanna Peuru. Saksbehandler Internkontroll Dato. Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014

PEAB Bolig Prosjekt AS. Mira Joanna Peuru. Saksbehandler Internkontroll Dato. Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014 Oppdrag Oppdragsgiver Vår referanse PEAB Bolig Prosjekt AS Mira Joanna Peuru Saksbehandler Internkontroll Dato Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014 Ingeniør Brann & Risiko Sivilingeniør Brann & Risiko

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Saksfremlegg Saksnr.: 07/130-1 Arkiv: 614 &47 Sakbeh.: Gry Anette Hagen/Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA RÅDHUS PÅ- OG OMBYGGING 2006 KOSTNADSOVERSLAG PÅ ALTERNATIVE PÅ- OG OMBYGGINGER Planlagt behandling:

Detaljer

S T. JA KO B S P L AS S 9 INNLEDNING S K I S S E P R O S J E K T. manthey kula 14. februar 2014

S T. JA KO B S P L AS S 9 INNLEDNING S K I S S E P R O S J E K T. manthey kula 14. februar 2014 S T. JA KO B S P L AS S 9 INNLEDNING N y e l o k a l e r f o r : R e g i o n s ko n t o r, K r i m i n a l o m s o r g e n r e g i o n v e s t H o r d a l a n d f r i o m s o r g s s ko n t o r B e r g

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014 Perspektiv Dampsagalleen G/Bnr. 135/36 13.11.2014 Saga Terrasse Fremtidig bebyggelse OK GESIMS C+219,5 5. ETG C+215,5 4. ETG C+212,5 3. ETG C+209,5 2. ETG / OK DEKKE TORG C+206,5 OK TERRENG C+202,5 Fasade

Detaljer

KRISTIANSAND EIENDOM / OMBYGGING AV SYKEHJEM / STRAITUNET

KRISTIANSAND EIENDOM / OMBYGGING AV SYKEHJEM / STRAITUNET SKRÅFOTO FRA SYD SKRÅFOTO FRA VEST SKRÅFOTO FRA NORD AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDSVEI 23 4614 KRISTIANSAND T: 38 14 01 50 post@ah-ark.no SKRÅFOTO FRA ØST KRISTIANSAND EIENDOM / OMBYGGING

Detaljer

Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014. Ny type tretak.

Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014. Ny type tretak. Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014 Ny type tretak. I samarbeid med Front Næringsbygg har IPAS-Sport utviklet en hall til forskjellige typer idretter. Vi vil her presentere en type hall for flerbruk.

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Utvidelse Karlsøy sykehjem Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Presentasjon for Karlsøy kommunestyre Klikk 20 februar for å redigere 2013 undertittelstil i malen Organisering av prosjektet

Detaljer

Arealoversikt alternativ 1 viser i blått hva som er nybygg og i rødt hva som er ombygg

Arealoversikt alternativ 1 viser i blått hva som er nybygg og i rødt hva som er ombygg NOTAT Oppdrag Notatet har til hensikt å gi beslutningstakere nok informasjon til å foreta en vurdering om hvilket alternativ som bør velges. Alternativ 1 Giskehallen tilbygg Oppdragsnr. 1350003758 Tema

Detaljer

NOTAT. 1 Notatets tema og bakgrunn. 2 Risikoforhold

NOTAT. 1 Notatets tema og bakgrunn. 2 Risikoforhold NOTAT OPPDRAG Nytt Rådhus Sandnes DOKUMENTKODE 217726 RIB NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sandnes Eiendomsselskap KF OPPDRAGSLEDER Trond Sverre Pollen KONTAKTPERSON Jarle Angelsen SAKSBEHANDLER

Detaljer

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Ny vekst midt i Stavanger! www.stavangersør.no nye vekstmuligheter for smarte bedrifter www.stavangersør.no Det finnes mange smarte

Detaljer

litj-kari Litj-Kari er ei hytte med to soverom og sovehems med vindu. Åpen stue- og kjøkkenløsning og bod i inngangspartiet gjør

litj-kari Litj-Kari er ei hytte med to soverom og sovehems med vindu. Åpen stue- og kjøkkenløsning og bod i inngangspartiet gjør litj-kari Litj-Kari er ei hytte med to soverom og sovehems med vindu. Åpen stue- og kjøkkenløsning og bod i inngangspartiet gjør modellen svært anvendelig for en liten familie eller et voksent par. Overbygd

Detaljer

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015 MOLDE IDRETTSPARK Målestokk Planområdet D159 D157 D158 D107 D108 D109 b. o v n * D112 7x21M* D116 8x21M D115 D113 D114 8x21M D117 ri s t 20 0 x 9 0 c m D110 D119 D118 D120 14x21M D140 14x21M ri s t 15

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03. Arkivsak-dok. 18-15 Saksbehandler: Torbjørn Sterri Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.2015 ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER Bakgrunn for saken: I styresak 09 15 ble

Detaljer

24.september 2013 Øvingsrom og Reinhald - 1etg 1 : 100 Revisjon

24.september 2013 Øvingsrom og Reinhald - 1etg 1 : 100 Revisjon VAKTROM HC SCENE GAMLE GYMSAL HC MAT VAKTMESTER TRE+METALL KERAMIKK Utbetringar øvingsrom: Forbetra ventilasjon. Ny dør, golvbelegg, himling, og veggar for betring av lydforhold. Utbetringar reinhald:

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill Hamar katedralskole Per Kr. Ljødal Prosjektleder Eiendom og Innkjøp 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I HAMAR Ajer videregående skole Hamar katedralskole Ankerskogen videregående skole Storhamar videregående skole

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Arve Berg SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 24/12: ÅSKOLLEN SKOLE, STATUSRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / 2014. MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen

ARKITEKTUR 6 / 2014. MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen ARKITEKTUR 6 / 2014 MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen PROSJEKTBESKRIVELSE / Vi har hatt en arkitektonisk intensjon om å skape

Detaljer

STUDIETUR 19 20 MAI 2011 MOLDE KRISTIANSUND BADEANLEGG

STUDIETUR 19 20 MAI 2011 MOLDE KRISTIANSUND BADEANLEGG STUDIETUR 19 20 MAI 2011 MOLDE KRISTIANSUND BADEANLEGG Moldebadet Eier: Molde kommune, noe samarbeid med hotellet. Eget KF. Byggeår: 2010, totalentreprise (komplisert, mange endringer undervegs) Kostnad:

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Fleksible skoleanlegg

Fleksible skoleanlegg RINGERIKE KOMMUNE Fleksible skoleanlegg Toaletter, garderober, dusjer. Fra gammelt til nytt. Ved Arild Hungerholdt Læringsmiljøet Prinsipper Trygghet - grunnleggende for læring og positiv utvikling For

Detaljer

Bølerskogen Borettslag II

Bølerskogen Borettslag II Bølerskogen Borettslag II Velkommen til informasjonsmøte om Rør og bad Tema for i dag: Informasjonsmøte 18.00-20.00 Styret presenterer Arbeidet siden sist To alternative løsninger, med anbefaling Spørsmål

Detaljer

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag Det vises to alternativer knyttet til Nye Tofte Skole: Alternativet som ble sendt ut på anbud kalt «Grunnlag». Dette har forklarende

Detaljer

Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet. Skrevet av Terje Aasbø

Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet. Skrevet av Terje Aasbø Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet Skrevet av Terje Aasbø Innhold: Innledning: Side 3 Passivhus eller ikke: Side 4 Universell utforming Side 5 Prosjektet blir realisert

Detaljer

12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal

12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal (1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901049 : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

Prosjekt livslang seiling

Prosjekt livslang seiling Prosjekt livslang seiling For at Moss Seilforening i fremtiden skal kunne tilby medlemmene et tidsriktig anlegg (ref foreningens formålsparagraf) er det nå nødvendig å oppgradere både havn, landområde

Detaljer

18 17 16 15 14 13 12 11 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 20 2 19 3 18 4 17 5 16 6 15 7 14 13 12 8 9 10 11 Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. A B C D Snitt B E F G Snitt A H I 3 000 18 19 20 21 22 23 060 061 Lærer/dommer

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE. KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole

MULIGHETSSTUDIE. KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole ADRESSE : KONGENS GATE 89 : 7012 TRONDHEIM TELEFON : 73 56 00 50 E-POST : firmapost@rojoarkitekter.no WEB : http://www.rojoarkitekter.no MULIGHETSSTUDIE KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole

Detaljer

Byggeregnskaper: Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt 4413209, «2 stk 4 mannsboliger Sørbøhagane»

Byggeregnskaper: Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt 4413209, «2 stk 4 mannsboliger Sørbøhagane» Arkivsak-dok. 79-14 Saksbehandler: Sheryl Doke Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 Byggeregnskaper: Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 10/10 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.02.2010 SAK 10/10 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Vedlegg 4-3, Laboratorier, immunologi, anatomi, patologi, brukergruppe 4

Vedlegg 4-3, Laboratorier, immunologi, anatomi, patologi, brukergruppe 4 Kommentarer til Forprosjekt med tegninger Brukergruppe Laboratorier, lab. Immunologi, anatomi, patologi, bygg 152, 2. etg. Brukergruppe 4. 1. Generelle momenter: a. Resepsjon for laboratorieområdet. Det

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Sted, Dato Rørvik, 20.11.2014

Deres ref.: Vår ref.: Sted, Dato Rørvik, 20.11.2014 Kulturdepartementet Akers gt 59 (R5) Kirkeavdeling Postboks 8030 Dep 0030 Oslo postmottak@kud.dep.no Deres ref.: Vår ref.: Sted, Dato Rørvik, 20.11.2014 SØKNAD OM GODKJENNING AV NY KIRKE I RØRVIK. Det

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.11.2013 Fra kl. 13:00 Til behandling: Sakene 100/13-100/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 14:05 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.9.2011 Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 56/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 30.09.2013 SAK 56/13: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

2 Festiviteten bad. Til E18 (Oslo) Mysen VGS. Mysen skole (barneskole) Mysen stasjon NSB. Kulturtorget. Til E18 (Stockholm) Eidsberg Ungdomsskole

2 Festiviteten bad. Til E18 (Oslo) Mysen VGS. Mysen skole (barneskole) Mysen stasjon NSB. Kulturtorget. Til E18 (Stockholm) Eidsberg Ungdomsskole Til E18 (Oslo) Mysen VGS Mysen skole (barneskole) BA KK EL IVE IE 2 H GR A LIS GA TE 1 TORG GATE A TO SM ED GA TE 3 TO RG G AT E Mysen stasjon SB STOR GATE 1 Kulturtorget STOR GATE 2 Festiviteten bad Til

Detaljer

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Utleie av forretnings- og kontorlokaler Meget sentral beliggenhet Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet Hyggelig leietakermiljø Postkontor i 1. etasje 2 GYLDENLØVESGATE

Detaljer

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten.

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten. Ytterst ute mot havet, der hvor Nord-Jæren ender og Boknafjorden begynner, ligger et fyr. Fyret heter Tungenes har vært et peilemerke for sjømenn i over 50 år. Like ved Tungenes fyr er der en liten fiskehavn,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Byggekomiteen har møte den 09.11.2007 kl. 09.00 i møterom Kommunestyresalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Byggekomiteen har møte den 09.11.2007 kl. 09.00 i møterom Kommunestyresalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Byggekomiteen har møte den 09.11.2007 kl. 09.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet oppgave Stavanger eiendom ønsker ideer og alternativer til utvikling av Vålandshaugen i Stavanger. Idéene skal vise en mulig tilkobling mellom Vålandstårnet og vannbassengene og et helhetlig grep for selvet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Status for prosjekter. Prosjektavdelingen i Aurskog- Høland kommune

Status for prosjekter. Prosjektavdelingen i Aurskog- Høland kommune Status for prosjekter Prosjektavdelingen i Aurskog- Høland kommune Helsehus Mulighetsstudie Skisseprosjekt Forprosjekt Entreprise Avsluttede prosesser Mulighetsstudie Valgt arkitekt til rom og skisseprosjekt

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 34/11 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/4403 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 34/11: PROSJEKTRAPPORT PHUS Innstilling til: Styret

Detaljer

PROSJEKT KATEGORI: Konstruksjon

PROSJEKT KATEGORI: Konstruksjon INFO: FSE: KTEGORI: Prosjektnummer: yggeplassadresse: Sædalsvegen, 0 ergen Kunde : Skisse (Forkant av salg) yggemelding rbeidstegning (Kontrakt og byggesøknader) (bygging, bestilling osv.). Enkle lpassninger.

Detaljer

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1.

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. KLASSISK, STILFULT OG SJARMERENDE STORGATA 1 På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. I tidligere år betegnet som Dobloug gården p.g.a brødrene Dobloug som drev manufakturforretning

Detaljer

Rino Pettersen P.ansv. Drammen Eiendom KF (DKE) Drammen Kommune Vei, natur og idrett (VNI) Daglig leder Drammen Idrettsråd (DIR)

Rino Pettersen P.ansv. Drammen Eiendom KF (DKE) Drammen Kommune Vei, natur og idrett (VNI) Daglig leder Drammen Idrettsråd (DIR) Prosjekt: Multifunksjonshall Marienlyst Drammen Møtedato / -tid: 05.11.2014, kl. 11.00 Type møte: Koordineringsmøte Sted: Drammen Eiendom KF Møte nr.: 4 Referent: Rune Scheele Dato: 06.11.2014 Distribusjon:

Detaljer

Plan- og leilighetsoversikt

Plan- og leilighetsoversikt Plan- og leilighetsoversikt MELDING: H0604 og i 7. etasje er nytegnet. Bygget er plassert og utformet for å gi optimale sol- og utsiktskvaliteter. Bygningskroppen er på 4-7 etasjer, hvor det underliggende

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer