Nes kommune v/ Arild Skogholt, Jan Roar Eilertsen, Anders Myrvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nes kommune v/ Arild Skogholt, Jan Roar Eilertsen, Anders Myrvang"

Transkript

1 ,\ \3 \&/(_,_>_\{- L[ NOTAT Svendby Bygg Consult Til: Fra: Nes kommune v/ Arild Skogholt, Jan Roar Eilertsen, Anders Myrvang SBC v/ Steffen Strømnes Dato: Vedr.: Nes svømmehall - Valg av hovedkonsept Sammenligning av svømmehallgruppens skisseprosjekt og tilhørende kalkyle, oppdatert i henhold til dagens forutsetninger, med prosjektgruppens skisseprosj ekt og tilhørende kalkyle Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING SAMMENDRAG GENERELT FUNKSJONER AREAL VOLUM PLANLØSNING...._7 2.6 BRUK AV EKSISTERENDE BYGG KALKYLER SAMMENLIGNIN G MELLOM SVQMMEHALLGRUPPENS OG PROSJEKTGRUPPENS SKISSEPPROSJEKT..._..._ FUNKSJONER... _ AREAL... _. I] 3.3 VOLUM... _ PLANLØSNING BRUK AV EKSISTERENDE BYGG KALKYLER KALKYLE FRA SBC APRIL _ OPPDATERT KALKYLE FRA SBC JUNI _ KALKYLE FRA PROSJEKTGRUPPEN JUNT USIIQKERHET KALKYLER VEDLEGG X:\.v \rkivprosjekter\neskommune,svømmehall2\02k0mmunikas_i{)n r-rl1tiner\o3 Notat\Notat Valg av hovedkonseptaugust 20l4\N0tat : AS MAL Rev./Data/Sign: G6/140207/IS Aarnesveicn 13 Telefan: H 70 Brmk: Feiring Tehffn'.\.'63 96 U 71 Org m Side l av 13

2 1 INNLEDNING SBC har fått følgende oppdrag av Nes kommune: Sammenligne svømmehallgruppens skisseprosjekt og tilhørende kalkyle, oppdatert i henhold til dagens forutsetninger, med prosjektgruppens skisseprosjekt og tilhørende kalkyle. For å få til denne sammenligningen hardet vært nødvendig å se nærmerepå realiteten i svømmehallgruppens skisser. l X:\Arkivprosjekter\Neskommunc,svømmehall2\02 Kommunikasjon Rutiner\D3 Notat\Notat Valgav hovedkonseptaugust20[4\no1at ] d0cx Svcncíby Bygg Consult AS Aarraesveieri I Feiring Te-Iefim:63 96 II 70 Telefnx: II 71 Bank: Org. nr MAL Rev./Dato/Sign; O6/M0207/[S Side 2 av 18

3 2 SAMMENDRAG 2.1 Generelt Som det fremkommer i dette notatet, må svømmehall gruppens skisseprosjekt bearbeides betydelig mht. krav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc., forprosjektet kan realiseres. 2.2 Funksjoner- Svømmehallgruppens skisseprosjekt og prosj ektgruppens skisseprosjekt har tilsvarende funksjoner, og skisse-prosjektene kan derfor sammenlignes når arealene i svammehallgruppens skisser oppdateres mht. krav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc. Tilsvarende funksjoner: Garderober, toaletter Lager og renholdsroni 2.3 Areal Svømmehailgruppens skisseprosjekt viser mindre areal enn de angitte funksjonene krever iht. lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc. Diagrammet under viser hvor mye areal swarmmehallgruppens skisseprosjekt minst må økes med forå ivareta den plassen de angitte funksjonene krever. Sammenligning BTA-areal Plan kjeller E Plan02 TOTALT -Svømmehallgruppe skisseprosjekt leioppdatert areal for svømmehallgruppens skisseprosjekt basert på reelt nødvendig areal HIProsjektgruppens skisseprosjekt X:\Arkiv prosjekter\nes kommune, svoinmeluall 2\02 Kommunikasjon Rutiner\03 Notal\Notat Valg av hovedkonsept august 20l4\Notat l docx Svemlhy Bygg Consult AS MAL Rev./Dalo/Sign.: 06/140207/IS Anrflesvcíerr I3 TeIefm:.' IJ' 70 Bnrnlr: Fairing Tekf-I.\'.' II 71 Org. nr ] 309 Side 3 av I8

4 Som vi ser må arealet i svømmehallgruppens kjeller og ca. 523 m2i l. etasje. Svendby ByggConsult skisseprosjekt økes med minst 1015 m2 fordelt på ca. 492 m2 i Illustrasjonen under viser hvor mye areal hver funksjon vil kreve. Merk! For enkelthetelis skyld er nødvendig tilleggsareal i illustrasjonen skissert som «bokser», og byggets form er derfor ikke ideell. Eksakt økning i areal i svømmehallgruppens skisseprosjekt vil derfor fremkomme ved ytterligere bearbeiding av skissene. Arealet mht. krav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc. er ivaretatt i prosjektgruppens skisseprosjekt. i. VEDLEGGIA - I SIDEIAVZ.e cl ' l " L 'fl - -j Qapffaflflssbcfssenasao -. l i i 5.. i.._-\ -' as '_ ' f. _ "~;,si..._ f ' un' ` _ ` " - V.. - >. _; _ 95.-,. g, ' nn sum ' m'.ssem ` lil".fxfü g.bg lå i "T" ål I -' H,. E -..,» _.l",.v. å `.if.ü 'la.sw1*-'wr»'-".s:=:smr.1»: l _ J $3153»-/:?,>"-<:'3m1) i. i.._ ÅB-avw-wt. l,_.' ;v',q.i: on-h:r Ign : r4 C. :-;:;5:-.aw,.,- C_ ':..Er1'.'*_T=.-"":,_- -_. -- í f i ;. s.,. ' '$ H"lLqsnossen_+279 i,_'~> \\~=_3,51rod i "* -xx u». æ f ARNÆ: skammelig!! Kflfffflsltfllrefiiäfømneneljgmppe Q3.C,L5L2l_?]_fi I 1_mugg l Illustrasjon som viser nødvendig tilleggsareal for funksjonene i plan 1 for å ivareta arealkrav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc. X:\Arkiv prosjektcrlnes kommune, svømmehall 2\02 Kommunikasjon -Rutiner\03 NotafiNotat - Valg av hovedkonsept august 20l4\Notat I do<:x AS ArrrrleslreieazI3 Telefon: I1 70 Brmk: Feiring Telefax: U 7! Org. Hr ! 309 Side 4 av I3 MAL Rev./Dato/Sign: 06/140207/IS I l

5 Svenclby Bygg Consult PLAN1 Sfammeluflnuppe.ami skin! Karri 'ert nu].. Fulujon N; bygg, Elf. bygg Nybygg Ii-'5.bygg Forum : "nh 379 Manglendeaikkuhexssouarihl.km' nmü basseng,mer snipe.nmdt skli: -r rund:iittzplazser ",_ uypwa S0 L.a:1rnmp2ilil]eg_:1flt\1::in:=n:z:ru'.EL'iudd.In.i1l.luer.nalmslelc...» t- - l = -53 Ikkuwadtare m ` " med ' etc. Gagflgubg+loa_'le[1gl' +g,3n3.~nea HI?-\rla 1Pfl 1291 Manglendeplus fl1:.ha\-(abs! de!u umsen ikkeplasstil 225pergardarobe!) Eksisterendein.n:Jfo.\3 z ka!ie*tl. C 75 51onveki9kk1u.tuu11: for må: O Summal skisse 1LEE 440 SumKorrigert areai(nuh1'u:ei; mammal plan 1) Smazeal skisseplml Jmnorh'endi;.1IealElau l J EI Tclallglm 1 I Som vi ser av tabellen over må svømmehallgruppens skisseprosjekt økes med minst 523 m2 (2461 m m2) i plan I for å tilfredsstille arealkrav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc. l l U j lg' 1:: S HQ. v1-tmssusm _ 3:DE2Av2 0005: (B11009 ål» ~ å»l ~ xx t,i r F 1.i '4.7V_.; _...', '\ l "".,T9k.m.slu12 """ ~ - G0,TH ` \` fl* mum,' Leseren: _. *2 ` ' ' ' " x '_ -- ` ` l `= - `= _. ' i e- E _l l l» s g V. -LL l å' l ' I I e f' r 4: '%" - *1T'4:= e%:.:j ä f* " "Æflls-Ãfl73- Vcmnbgnanullflg gm ""QnI.'_e, - _". _ 'j, A.R_N lies 5gn1_r11ehn_rI ` ' K'9!Ii Ie_rt_ urea!,5v?fl1i'l'l.6.flql.l.l'ql'_l-_ippe~_1_(jallgi ga.os.2t_u4_ l I Illustrasjon av kjeller som viser nødvendig tilleggsareal for funksjonene i kjeller for å ivareta arealkrav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc. XilArkiv prosjekter\nes knmmunc, svømmehall 2\02 I<'.ommu[1ikz1sjon RutineI\03Notat\Noiat f Valg av hovedkonsept august 2014\Nolat doc>.' Svemlby Bygg Consult AS MAL Rev./Dato/Sign; 06/140207/IS Aarwresveiera 13 Telefon: II 70 Bank: Feiring Tcleflax: Il' 71 Org. nr Side 5 av 18

6 Svendby ByggConsult PLANKJELLER f * ' \Iu.l zlzitse Korrekt :real _ Fnnluim - -'31-.rss H:- hm -\'.\'b.\':se12-hrs: mum m* 1271m! BTAer hunter I FG M.1n.g}u:-:1e phi s fo: Iuuntehaudliugaaniagg Eraprosaå: 6.nvmnulnll- gruppens ' fremstilling. daunit tubal}pi Laga: wgmmghaug-tippsm 1-L Manglendeplassfortekniskelagu " Ho 5k' 9('n7m1Br ) 41 " _' puss fortekniskeanlegg ` jefisi 5 _"] ] -W -:7 f* 1"*d l? Manglandeplaas fon=' '='.anlegg Garderobe-rwalertezflgmxgnraal ""' g'wmm íl Manglende plus forgarderober ansatte Sum nrul skisse Kommunar Snmlwrrigerl areal 91 ü!-"lu;jas1g:rup1:e 1:15:12: ISBHTA-kjeliar ls43bt.a.=iedgbta gamma; ikk* gi; o -Oppginsvømmehall1e8niaI\'=1332ETA Sumnomumgarealslam 1m o Sum&Ifiemaae= $34ETA Total! amtiajeuer m ' 5 5 Viharalrsâ e1awiispå421:116!-i- 4\.12).souskylda;Iu16} =!11i J'.:1i Som vi ser av tabellen over må svømmehallgruppens skisseprosjekt økes med minst 492 m2 (1764 m m2) i plan I for å tilfredsstille arealkrav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav ete. 2.4 Volum Swammehallgmppens skísseprosjekt viser en form på bygget som ikke er tilpasset det volumet flere av funksjonene krever. Feks. vil ikke plassering av sklie- eller smpefunksjon kunne plasseres innenfor viste volum. Se skisseite snitt, som viser manglende volum. Volum som gir tilfredsstillende bruk av arealet funksjonene krever, er ivaretatt i prosjektgruppens skisseprosjekt. iflg,_.»; B ` Ilféäf Mi g." / L'U: f.' l,r'i.:- '.-:23 L7.._ I '\ '-~. \. ~.\...\i\t - i*-. - x \ \ \ ~ \`\'\\\ "x\\ _. ygafi. :s i', fi i Havel og lorslpgrlielflggverlç] : TV 7- lgggqs_s ng avgi-m nnssengéiypiggrygngsklle l lièçnfeu)«measlrflkfiloa ' ~ H... Æ? :f?i4f}.» -} c _«;_..._. l._ l -L\,&fi,Sv_tarnrner_1,g!_l Korrigert _<nlhsv5mn1ehol_igruppe (JHam 701.: sjggvefl o_n_1r_é_ide [mun v:s, ar1ih1e1 urepmm dobohov X:\Arkívprosjcklcr\Ncskommune,svømmehall2\Cl2Ko1n111LI11ik&sjm1 RtltiI Icr\D3 N0tat\N01at Valg av i1ove:dkonsept august 20l4\Nota ' I docx AS MAL Rev./Data/Sign; G6/140207/IS Armre.-wer'eu I3 Telefon: H 70 Brink: Feirfrrg T2!-.jfh.t','63 96 I I 71 Dig. m: ' 309 Side 6 av I8

7 Som vi ser av illustrasjonen på forrige side rnå taket heves Vesentlig for å ivareta manglende volum til blant annet dimensjonen av takkonstruksjoiien og plass til sikkerhetssone over Snnctersstiip som skal være 3,5 m. Merk! I tillegg vil den angitte takfornten medføre en soylerekke ned i plan l for å få til en tilfredsstillende bæring av de to pultformede takene (se stipiet blå linje i midten av bygget). 2.5 Planløsning Plassering av funksjonene i forhold til den daglige bruken og driften er viktig i et bygg slik at bygget vil fungere på en kostnadseffektiv og driftsmessig god niåte. Tabellen under viser minimumsareal for svtnnmehallgruppens skisseprosjekt for å tilfredsstille krav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc. Plassering I Areal m2 Svømmehallgruppens Totai sldsseprosekt differanse J 1. mellom svømmehallgruppens Areal nybygg l. etg. l 498 I ' V 3 k?f F'da '_ *kt ~ s [SSEros e Areal ombygging eks. bygg 4:40 - f, og pågå-eig Areal kjeller' l 272 i ; gruppens Areal nybygg 2. etg. 0 i SkiSSepmS-lekt Sumareal 3210 i 243 Fra tabellen kan vi se at nødvendig ininimumsareal i svemmehallgruppens skisseprosjekt er minimum 200 m2 mer enn arealet i prosjektgruppens skisseprosjekt. Bakgrunnen for dette kan være at de ulike planlesningene i svømmehallgruppens og prosjektgruppens prosjekt krever ulikt areal, det vil si at planløsningen i prosjektgruppens skisseprosjekt er mer arealeffektivt enn planløsningen i svemmehallgruppens skisseprosjekt. 2.6 Bruk av eksisterende bygg Svømmehallgruppens skisseprosjekt viser at våtsoner, slik som dusjer samt åpen gang fra svømmehallen, ligger inne i eksisterende bygg. Da eksisterende bygg ikke er bygget eller dimensjonert for å kunne tåle de store innvendige klimapåkjenningene et svømmeanlegg påfører konstruksjonen, anbefaler ikke prosjektgruppen en slik løsning. Det vil ligge en del usikkerhet både i gjennomføringsfasen mht. uforutsette arbeider, krav om tillegg fra entreprenøren samt sannsynlighet fol' store fremtidige vedlikeholdskostnader hvis eksisterende bygg tas i bruk som våt sone. Prosj ektgruppens skisseprosjekt viser et klart skille mellom våt og tørr sone, hvor eksisterende bygg ikke tas i bruk til våte soner. 2.7 Kalkyler SBC utarbeidet en kalkyle basert på sveinmehallgruppens skisseprosjekt i april Kalkylen med en prosj ektkostnad på kr. l 12 MNOK var basert på en rekke forutsetninger. SBC har oppdatert kalkylen fra april 2013, blant annet i forhold til nødvendig økning av areal. Diagrammet på neste side viser sammenligning mellom vedtaket i kommunen, SBCs kalkyle fra april 2013, SBCs oppdaterte kalkyle fra juni 2014 og prosjektgruppens kalkyle fra juni X:\Arkiv prosjekterlnes kommune, svoinmehall 2\(l2 Kommunikasjon Rutiner\O3No1at\Nota2 Valg av liovedkoiisept august 2014\Nolal [4082G65U.d0cx SVCl1( )_VBygg Consult AS MAL RevJDatofSigii.: 06/ Am'nesver'en 13 Tchfon: Bank Feiring Tefefirr: Il'.7] Org. rir Side 7 av 18

8 r NOTAT Vedtak og kalkyler 157, , Prosjektkostnad i MNOK I Vedtak november 2013 K I SBCskalkyle basert pà svømmehallgruppens skisseprosjekt april 2013 rs SBCskalkyle basert på svømmehallgruppens sklsseprosjekt med oppdatert areal juni 2014 I Prosjektgruppenskalkylejuni 2014 Som vi ser er SBCsoppdatertekalkyle høyereennprosjektgruppenskalkyle. Merk! Somvi har sett må svømmehallgruppeilsskisserbearbeidesbådemed bakgrunn i nødvendigareal- og volumøkning, planløsning og bmk av eksisterendebygg. Dette vil si at SBCsoppdatertekalkyle ikke er basertpå et realistisk prosjekt, og SBCs oppdatertekalkyle må derfor kun sespå som retningsgivende. Prosjektgruppenskalkyle er basertpå et realistisk prosjekt og er derfor reell. I. X:\Arkív pr0 jekter\neskommune, svonunehull 2\02 Komrmlnikasjon Rulincr\03N0lat\Notat Valg av liovedkonsept august2014\notal l408206s0.docx Svendhy Bygg Consult AS MAL Rev./D2110/Sign;06/l40207/IS Aarnesveierr 13 Telefon: I I 70 Bun/f: Feirirag TeIe_frL\':63 96 II 71 Org. nr ] 309 Side 8 av IS l

9 Svonclby Bygg Consult 3 SAMMENLIGNING MELLOM SVØMMEHALLCRUPPENS OG PROSJEKTGRUPPENS SKISSEPPROSJEKT 3.1 Funksj oner l tabellen under er de ulike funksjonene for ny svømmehall definert, og hvordan funksjonene er lost i henholdsvis svømmehallgrupperrs og prosjektgruppens skisseprosjekt, er kommentert. Type funksjon 25 m- basseng 0pplærings-/terapibasseng (8xl2,S) Opplærings-/terapibasserrg (8x] 0) Tribuner l sklie l stllpetårn for stup på 1, 3 og 5 m Badstu Boblebad Funksjon løst av svmnmehallgruppcn Ivaretatt bassengstørrelse, men ikke korrekte sikkerhetssoner rundt bassenget. Ivaretatt, men med rampe innenfor arealet, og dette vil ikke medføre tilskudd for verken rampen eller bassenget. lkke korrekte sikkerhetssoner rundt bassenget. Temperatur på bassenget er ikke angitt. Ivaretatt. Bassenget gir ikke tilskudd, og gir ikke et tilbud for de minste barna pga. bassengets dybde. Temperatur på bassenget er ikke angitt. Ivaretatt. Foreslått flyttbare tribuner, men det blir da ikke plass til sikkerhetssorrer iht. krav om tilskudd når de er trukket ut. Ivaretatt på plan, men det er ikke plass i høyden slik svømrnehallgruppen har utformet bygget. Ivaretatt. Usikkert om det er plass i høyden til 5- metersstupet når bzeresysterrret vil medføre enn viss høyde på dragere i himling. lvaretatt, men badstuen er plassert lite tilgjengelig for publikum. Ikke med. Funksjon løst av prosjektgruppen Ivaretatt med korrekte sikkerhetssoner rundt bassenget. Ivaretatt, og rampen er lagt utenfor' svømmearealet, som vil nredføre tilskudd for både bassenget og rampen. Korrekte sikkerhetssoner' rundt bassenget, og største sikkerhetssone lagt på langside etter' ønske fra brukergruppen. Bassenget har en ternperattrr på 33 grader etter ønske fra brukergruppen. Ivaretatt, Bassenget gir ikke tilskudd. Bassenget er delt i to, en aktivitetsdel med dybde l,2 m og en grunnere del med bred rampe (0-0,3 m dyp). Dette gir et bredere tilbud for publikum. Begge bassengene har en temperatur på 33 grader etter Ønske fra brukergrupperr. ivaretatt. Lagt til grunn sitteplasser mellom bæresøyler' i lengden av 25 m- basseng (besluttet av styringsgruppen), nok plass til sikkerhetssonel' iht. krav om tilskudd. ivaretatt. Volum av bygget følger funksjonen, plass til sklie. ivaretatt. Volum av bygget følger' funksjonen, plass til 5- metersstupet. lvaretatt, og badstuen er plassert tilgjengelig for publikum etter ønske fra bruker. ivaretatt som boblebenk som plasseres i opplæringsfbarnebasserrg. X:\Arki\' prosjekteflnes kornmrrrre, svorrrrrrclrall2\02 Korrrmrrnikasjorr -Rutirrer\03 NolanNotat - Valg av hovcdkorrscpt august 20l4\NoIal docx Svendhy Bygg Consult AS MAL Rev./Dato/Sign; O6/140207/IS ftflrnøsvøielr 13 Teleflm: I1 70 Bank: Feiring 'l'l'iu_/i1.\.'63 96 I I 71 Org. ur Side 9 av IX

10 Gardero ber og toalettet' Ka feteria/lriosk/serverin Resepsjon Butikk e salg av badetøy etc. Vakt + kontor Lager Tekniske rom Tilgang til kjeller g ivaretatt, men areal på skisser gir ikke plass til 225 skap per garderobesom beskrevet. Med 225 skap mi garderobenvære minst 270 m2, og største garderobe på skissene er vist med 170 m2. Garderobeneer ikke dimensjonert for HC. Og det er ikke avsatt areal til egen i-lc- garderobe(brukerkrav) eller ansatt- garderober (krav i arbeidsmiljøloven). ivaretatt. Plassert i tørr sone, men servering er både i tørrog våt sone. Type kiosk/servering er beskrevet «salg av mat og drikke». ivaretatt ivaretatt, beskrevet salg av badeartikleri kiosk. ivaretatt, men kontor er plassert í våt sone, og uten tilgang til dagslys. ivaretatt, men lite lagerplass i plan 1, usikkerthvor mye lagerplass det eri kjeller. ivaretatt, men usikkert hvilke type og antall tekniske rom som er lagt til grunn ikjeller ivaretatt, men usikkert om det er innvendig tilgang til kjeller. Dersom det er tenktvia tilfluktsromer ikke dette lovlig. Antar derfor kun utvendig tilgang til kjeller, Dette vil medføre ekstraarbeidfor driftstjenesten. Ser ut til at ikke er ivaretatt. ivaretatt. Areal på skisser gir plass til det antall skap som er besluttet av styringsgruppen (170 skap per garderobe), garderobene er fullt tilgjengelige for HC, samt at det er egen HC- garderobe (brukerkrav)og garderoberfor ansatte (krav i arbeidsmiljøloven). ivaretatt, både i tørrog våt sone, for lettere å kunne servere i begge soner, som ifølge drivere av andre svømmehaller gir god inntjening. Kjøkken med mulighet for frityr (Storkjøkken). ivaretatt ivaretatt, butikk for salg av badeutstyr. ivaretatt. Vakt er plassert i våt sone, med utsikt til alle bassengornråder,kontorer plassert i eksisterende vaktmesterkontor i tørr sone, der det er dagslys i form av vindu. ivaretatt med nødvendig lagerplass både i plan 1 og kjeller. ivaretatt med nødvendige tekniske rom í kjeller, plan l og plan 2. ivaretatt. Tilgang til kjeller via heis og trapperinnvendig i bygget, tilgang til kjeller er lagt ved vareinngang og ved renholdsromslik at driftstjenestenhar enkel tilgang mellom varelevering, svømmehallen og kjeller. ivaretatt. Rømning fra eksisterende tilfluktsrom Som det kan leses av tabellen er funksjonene i svømmehallgruppens og prosjektgruppensskisseprosjekter tilsvarende med hensyn til: 0 Bassengområder 0 Sklíe, stup, badstu 0 Garderoben'og toaletter e Kafeteria/serveringsområde/kiosk/vakt/kontor 0 Lager og tekniske rom XilArkiv prosjekterlnes konnnulie, svømmehall 2\02 Kommunikasjon Ru!iner\03Notat\No1utf Valg av hovedkonsept 2I:ig1Is12014\N0tat CI82065D.d0cx AS MAL Rcv./Dam/Sign.: (J6/l4U2{)7/IS An:-nag-ve:'cu13 Teh!frm.' H 70 Brink: Fe1'r:'ng Telefax: I I 7! Org. nr Side [U av [8

11 Funksjoner som er besluttet våren 2014, og tlernted ikke var med i svnmmehallgruppens skisseprosjekt er følgende: ø Boblebad (som i prosjektgruppens skisseprosjekt er integrert i aktivitetsbassengefi) o I-IC garderobe (som har vært et brukerkrav) 3.2 Areal Svmnmehallgruppens skisseprosjekt er oppdatert med nødvendig minimumsareal for å tilfiedsstille plasskrav til de angitte funksjonene iht. krav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav etc. NES S\'OMMIl1.-\I.L - ARE.-1l.ER Arealer= m! BTA Rev PL-\N 1 "' " l Arul :Lise Kcrrieeel :areal vi f Id :fn mils funlujon Nybygg like. bjrgg Nybygg Eks. bygg or a ga H93 m! B1.-\er hente: 27? Mangiendesilskethsissotzer ihr kravrum :basseng.md: stupe.rund:sklie-r framallabail på nmdi sitteplasser fl _ ili1i1=*3m]i!i'l1]>?enec* Laz!rampein).lezzri.ll:u1s:&ng=n'.iu tilskudd.hkllseer. innnerealetc. Slit-å!! ` _ -35 Ikkem-edtant evslarnín=:o1::ln'de"medsolseneeretc. Ga:de:o.:er+w.\lener*gangnIe.1l 440mlBTAeInmh1m iss rnegteeaepussen.nn-(obssen aruansenil1eep1a5i1il..1spir.\r:.jl\be!) s\-anzmehnllgtuppeui Slim 73 Steneseirer rens forma; Eksisterendein1::. x w': lnfav. D 'ånmazeel skisse 1-lFS -t-'ü SnmIcurngeriare:I.l(nad1'end1.gn1erare:lp1Jnl) '.LIna.rea1 plen l l !? Sumno:lvenfliearealElanl 202l 4413 Tnlzllplan ER " L "firppe Aru] :l:is:e Korrekt areal. Funksjon N;bygg Els. bygg Nybygg Eks.bygg rerun-mg Tm 1271 ml BTA er hentet 279 Manglande glass for ni-.ntehenfliegsanlegg Eraprosafra å srwball- gruppens ` fremstilling.da areeli tabellpå Leger wnmmghyyuppem 1-$2 blnngleeeleplassfer tekniskeluger ' mm ikk" ('3_'37"- IBTAJ 41 _ pus; fortekniskeanlegg Tehnråe men FF l fffl fall d 2? hlnnglendeplassfortekniskeanlegg Gmflfleherfwalene+grnzgaml må 51 5 Meegíende çlus{org.1rei=_-mbex msme lsum area! :trim eíommenren Sumlusrzrigert:reel J91 U Pro,"eL1gl'up;e pm: I: 253BTA- kjellerhasbta= IBCISBTA g-mflgfl (i -Dgpginsswmmehallteknisk= \ sumnomncng nreallsjeâlez 1754 n Sumdifferame =534BTA Tanum-si kjemi 1v-.z 1su 1*" " * 3 Viha: al;s.'1-i1.u1'ikpå 42nå ( ).ital:skyldesunuyaktighei TOTALTåRIAL.l 210.l 225 Korrigertere-e]plan 1t51$m2]-.-l:orl-igerlareal kjeller (Jfllml) = 1015m! Som det fremgår av tabellen over vil svømmehaligruppens skisseprosjekt, oppgradert med nødvendig minimumsareal for å ivareta krav i lover, forskrift, tilskudd, brukerkrav ete. øke med minimum 1015 m2, fordelt med ca. 523 m2 i I. etasje og ca. 492 m2 i kjeller. Vi kan se at nødvendig arealøkning har bakgrunn i bl.a. følgende: C Økning av arealene for å få tilskudd fra Kulturdepartementet ø Tilfiedsstille krav i h.h.t. arbeidsmiljøloven m.h.t. kontorer, toaletter, garderober m.m 0 Nødvendige arealer til lager, teknisk rom m.m ø Få tilstrekkelig kapasitet på dusj!garderobe Se vedlegg la og lb for detaljer. XtkArkivpro3jekter\Neskomrnunc,svømmehall2\02 Kommunikasjon Ruti11er\03 Notat\NULa1 Valg av hnvcdknnseptaugust 20l4\Notat l d0cx Svcmlby Bygg Consult AS Arrrmfsifleicrr1'3 Telefon: II 70 Bfrrrk: Feiring Tdfejimfl' I] 7] MAL Rev./Dzzto/Sign.: U6/140207/IS Org. m: Side l l av I8

12 Svendby ByggConsult 3.3 Volum Dersom nybygget til svømmehallen skal bygges slik svemmehallgruppens skisser viser, vil høyden være for lav pga. følgende forhold: 0 Det må påregnes betydelige konstruksjonshøyder for fagverkene som holder taket oppe - Stupet vil ikke få piass í høyden iht. krav fra KUD om sikkerhetssone over stup (3,5 m) 0 Sklien burde plasseres på høyde 6,5 m for å få tilfredsstillende fall for sklien, og radius for svingen Se vedlegg lc for detaljer. 3.4 Planløsning Svømmehallgruppens planløsning er ikke optimal i forhold til bruk og drift. Plassering av funksjonene i forhold til den daglige bruken og driften er viktig i et bygg slik at bygget vil fungere på en kostnadseffektiv og driftsmessig god måte. Eksempler på forutsetninger for fornuftig bruk og drift: I Støyende aktiviteter, som lek og moro, burde holdes adskilt fra mer stillegående aktiviteter og trening. ø Voksne som er med sine barn, men som ikke selv vil bade, burde ha mulighet til å sitte i kafeteriaområdet men samtidig ha kontakt med barnet. o «Støttefunksjoner» for ansatte, som feks. krav til egne toaletter, oppbevaring og avfallshåndtering i forbindelse med matseivering/'kiosk burde ivaretas på samme plan som de ansatte jobber i for å unngå unødvendig bruk av tid. ø Brukere av opplæringsbassenget burde ha mulighet til å kunne være skjermet fia resterende bassengområde med tanke på blant annet støyforhold og sjenanse. 0 Inngangsparti burde være atskilt/skjermet fifalagerinngang/tilgang til kjeller utenifra for å skille «ren og skitten sone» i bygget. - Tilgang til kjeller burde være innenifra, men plassert ved vareinngang, med heis og trapp. Dette for å lette den daglige driften mht. vedlikehold, men også for å kunne ta imot og forflytte de tunge og store leverausene som kreves til driften av et svømmeanlegg. o Funksjoner som skal kunne brukes av alle og som krever en viss hygiene, som feks. badstu, burde være plasselt lett tilgjengelig og nærme dusjer. 0 Vaktrom burde være plassert slik at vakten kan kommunisere med alle aktivitetsområder. Forholdene over er ivaretatt i prosjektgruppens skisseprosjekt. XtlArkiv prosjekterlnes kommune, svonunehall 2\02 Kommunikasjon RL1liner\03Nnta1\Notat Valg av liovedkonsept august 20l4\Notat l clocx Svendhy Bygg CmisultAS MAL Rev./Da1o. Sign.: 06/ I402t)7/IS Aarnesveien I3 Telefon: iI 70 Bank: Fairing TeILjf?.r: H m: Side 12 av l S

13 Svendby ByggConsult 4 BRUK AV EKSISTERENDE BYGG Følgende forhold har hatt betydning for at prosjektgruppen anbefaler at eksisterende arealer ikke bør/kan brukes til svømmehall. B nin s sikk Eksisterende bygg er ikke bygget for å håndtere den liøye luftfuktigheten en svømmehall vil ha, det anbefales derfor at de funksjonene som vil medføre høy luftfuktighet (våtsonene) ivaretas i et nybygg. Hvis eksisterende bygg tas i bruk, vil det føre til fare for store fuktskader samt store fremtidige vedlikeholdsutgifter. Det anbefales derfor at det er et klart skille mellom tørr sone og våt sone som både forenkler byggingen og minimere drifts- og vediikeholdskostnader. Byggeteknikk Kjeller til svømmehallen ligger dypere enn eksisterende kjeller. När eksisterende arealer ikke tas i bruk kan ny kjeller trekkes noe legger vekk fra eksisterende bygg. Dette fører til mindre omfang på forsterkningstiltak og grunnarbeider. Brann Krav til seksjoneringsvegg, samt fullsprinkling av hele eksisterende bygg vil føre til store ombyggingskostnadei' hvis eksisterende bygg tas i bruk VVS Ombygging av eksisterende tekniske anlegg til å kunne fungere i et svømmeanlegg er krevende og gir stor' usikkerhet med hensyn til funksjon og kostnad. Det anbefales derfor at svømmehallen bygges som eget nybygg. Elektro Ombygging av eksisterende elektroteknisk anlegg kan gjøres uten store komplikasjoner. Ombyggingsarbeider har en større usikkerhet med hensyn til kostnader og fremdrift en et nybyggprosjekt. Annet Dersom svømmehallen bygges som et rent nybygg inntil eksisterende hall vil arealer i eksisterende bygg frigjøres til annen bruk. Se vedlegg 3 for detaljer. Påpekte forhold er ikke hensyntatt i oppdatert kalkyle fra SBC august 2014, SBC har kun sett på antatt økning i areal og medtatt kostnader som ikke tidligere var inkludert. SBC går ikke god for løsningene i svømmehallgruppens skisser. Påpekte forhold er ivaretatt i prosjektgruppens skisseprosjekt med tilhørende kalkyle. X:\ArkivprosjekterWcskommune,svømmehall2\O2Kommunikasjon Ru1iner\03Nolal\Nolal Valgav hovcdkoiiseptaugust20l4\notat I dncx Svcmlby Bygg Consult AS IVLALRevJDatofSign.: 06/ Aarrtesveiert I3 Telefon: Bunk: 5005 () Feiring Tefcflfx: I I 71 Org. Hf Side J3 av I8

14 5 KALKYLER 5.1 Kalkyle fra SBC april 2013 Forutsetningene for kostnadskalkyleti var følgende: o Kalkylen skulle danne grunnlag for konnnunen til å beslutte om skisseprosjekt skulle igangsettes -I Kalkylen var basert på skisser/tegninger utarbeidet av svømmehallgruppen 0 Svømmehallgruppens programmering samt bruk av eksisterende bygg ble lagt til grunn 0 Ikke vurdert om svømmehallgruppens skisseprosjekt med tilhørende programmering lar seg gjennomføre Prisnivået var fra april 2013 Følgende kostnader var ikke rnedtatt: 1. Utomhus, må sees i sammenheng med hele anlegget Oppgradering av utvendig teknisk infrastruktur. Følgende var forutsetningene for grunnarbeider: a. Lett å opparbeide tomt som beskrevet av svømmehallgruppen, fundamentering på såler b. Tomten kan dreneres 3. Tomtekostnader 4. Løst inventar og utstyr 5. Finansiering.titta ra-.'rihel: nuønl I- Tu Gamma; man SUM nulmxy kann.1'_fn ' ` me-.:ui: EUDSJEIT Ummims HGH 1 jfetileskusmzds t U U 2 ` ' G Öi in5tn1Las'cner $3 0 -I El- ' nan C 0 5 Ida-nzkmnuiflmmflafi mer G 0 6 :Lusia insnllujnnaf G 191' 0 0 l 0 HUEEDSTNAD Utaiclms E' gj 0 0 i T EN'1'R.EPR.l3.'EKOSTNAD 13 7' B l3je'd1e komufl' l 05!- I5 ó-h B B 1'G CO51'.NA.D 1-I pe_s:1-J12 mama (arms) 3ma 19-w2l o PROSJEKTKOSDHDtil: ksllq-le D o h ^a menu 2 179l 619 ü] o I-0 PRD5!E[-ITKOSTN.-\D forlucas at: 21308] 1 Gill UI 0 Imuuaroguistyr O PP.DSJ'EE.'.I'KDS1'i 1.-IJ3 skin B l'h Eh'?.-1!.of UT:sTYR. I Se vedlegg 2a for detalj er. Xr\Arkiv prosjek er\ncs kommune, svømmehall 2\02 Kommunikasjon RL11iner\{)3 Nntat\Notat - Valg av hovcdkonscpl august 20l4\Nola: 2D.08.!4 l4082()65(j.docx Svcmlby Bygg Consult AS MAL Rev.fDat0fSigI1.: O6/ Afrrrresvefelf I3 Telefon: II 70 Brmk: Feiring I('e!c;fit.\ H 71 Org. m: ! 309 Side 14 av I3

15 5.2 Oppdatert kalkyle ft'a SBC juni 2014 Etter en gjennomgang av forutsetningene for kalkylen har følgende forhold endret seg: i-.i{-;=:.ft-uff r t. tr r.-; Prisnivå juni 2014 (indeksregulering) Utomhtls inkl. oppgradering av teknisk infrastruktur Sikring mot eksisterende bygg, putnpesum Arealøkning pga. nødvendig utvidelse av svetnmehallgruppas Oppdatert prosj ektkostnad prosjekt 310' kr kr kr kr I tillegg tiljamsjektkostnnden kommet' kostnader til: Tomt (erverv av tomt, tall fra Nes kommune) Løst inventar og utstyr (tall fra Nes kommune) Kunstnerisk utsmykning (krav i Nes kommune, tall fra Nes kommune) Tilvalgsliste: Gi'åttctnnsgjetttflintting Adgangskomrofl (I 8 dører), in:1bma'd.m/arrrr Aa gang.s'itomr'ohpublikum med chfparntbåttfi, gardetrobelås etc. Bctssengovetrvåfttting,Afttí- drttitttittgsdefeltutjon Internfiemsyn Lyddistr'ibmjonsanfegg Snasmeltcmiegg Eksisterende plan 2 (bowlingltall) Ombygging plan 2 (lr:1."_ fit: Nes Immmzme) Totalt tillegg Kr Kr Kr Kr Kr Kr. 2 sts 627 Kr Kr Kr Kr Kr.l i Total oppdatert prosjektkostnad juni 2014 Kr å o I I Felleskostnader (rigg og drift) ble vurdert til 11 % av entreprisekostnad. Margin/reserve ble lagt inn med 13 % av prosjektkostnad. Finansieringskostnader er ikke medtatt. Se vedlegg 21)for detaljer. X:\Arkiv prosjekterwes kommune, svotntneltall 2\02 Konununikasjott R1:tineI\O3Nul;It\N0tat f Valg av ltoveclkoltsept august 20l4\Notat ; Svettdbj' Bygg (Iottsttlt AS MAL Rev/Dato/Sign.: U6/140207/IS Antwesveiett 13 Tc1'efim.' 6396u 70 Brmk: Feirfrrg Org. lil" Side I5 av IS 1'e1ej a,\-.- as96u 71

16 5.3 Kalkyle fra prosjektgruppen juni 20 I 4 PRO$JEhT: Nusvnmmdlall SA.\nIE3\'DR.-lGSSKJE1l.-1 KA.ll:')']l par zc>\'ED.-u1'5R;I.-mv AlleL1.l.l1' naetun: sum TOTAL? Home Hes s1'o:un.aha.'el BYGG Utomhus HGH RÅLKTLE 1 Fellukosmzdar ,» ll l14.- o IH.- J IE5-gaing , , ]\.'vs 1usuJ1nsjcnu- 2: , ,- -1 E1-mnimulusjonu , m:- ogkemollj " ' 1110,- 1110,- o.. 0, Andre' 320, Husxosnun as051.- as B3054,- 1 uunam ,- 1-1 Errms-pmsEI:o5mAn a: o.- as943,- s G-=.ne:e1Ie:mmdu T , ,- z-a BYGGEHOSINAD 90u;1.- no Spesiafletosmadar 22ess :s lnaosrflirnosmnn in; k.:rl~,-1e , , ,- Bmnoueal ram) H1arNS 3910; 3911] J911] 3950] 3911] 3911]m2 l stemmene-e fornybygg: 3131s.-l 31115,-] l 2545,-] ss.-us,-]i:r. m2 l 0 Ime-guru.sen-ex 113: ; 486: :.- 1-o pa.osje1m;os'mad Iorhudsjeu 124ms s , no459,- 1mo,- lmznur 0g :nm-r Omen 95 mil E11N25kommune inkl generelle n; spuiellq kosmzdez,welist!dum 1106,14) Tom: 0; dokummlsrgifr lbaserrpi fianu ltomumn: i.njnl,g:an1_r!1l-i kfismaier. Hu. ma.,, 911m: dmn ) 5 :Se - Kunsemls ummtning (haserrpcl Lfllfia rleskamzmmeink]. generell: kostnader. Eks.nn.-1.. s: list: åren !-I) I Tilmlgsljmman :1:'u'b.\5s!:lg(se1i!zed.'=t=_n ) -G919.- Dlml (t-jsmpi ul] Ernie; kenmmzleinkl rig; 0; , geueulle o;spasi=_lleko;m.1de.'] 739,- FP.DSJEKTKDSTN..Dink! ln."el ET.-1?. o; UTSTYR I56.117,- emeømfls (arm mar11s3010; 3977 K\2dratmetarp:'is fornfbrgg: SE l.:31n2 Frdguliz Jiflsfnadlreril-'kem:Ili:H: 3IE.IC i.-ujer: - fin. fllsi=j1'.ng.eu m.1d=lr Ri lio'u;i.k]:uh&i: - opsjoner:. -Sam:-der Srålbnssengn; spj']a\1:i.nsgjan\'in.n1'ng 1] Tilbudenesomtanner inn»b01-lnimum kostnader (lønn) 2) Om det komune: in: noen nlbud O Prosjektkostnad for budsjett Totalt tillegg kr Felleskostnader(rigg og drift) er vurdert til 14 % av entreprisekostnacl. o Margin/reserve er lagt inn med 9 % av prosjektkostnad. I Finansieringskostnader er ikke medtart. Prosjektgruppen har i tillegg kalkulert alternative besparelser, hvor prosjektkostnadvarierer fi'a kr ,- til ,- Se vedlegg 20 for detaljer. XilArkív pr05jck1cr\neskonnnune, sveinmehnll 2\O2K0111munika5_i0n RI.Itincr\U3N0la1\N0la1~Valg av hovedkonsept august 2[}l4\N0ta{ [ [).docx Svendhy Bygg Consult AS MAL Rev.lDato/Sign.: 06/140207/IS Am'He.we:'e.n13 Telwnr: I I 70 Brruk: Feiring Telefax: ] 7] 013. m: I 309 Side I6 av 18

17 5.4 Usikkerhet kalkyler En kalkyle har en viss usikkerhet, og endelig kostnad for prosjektet vil være kjent når det innhentes konkurrerende tilbud fra entreprenører. Svømmehallgruppen har poengtert dette i sin rapport; «En kommer ikke nærmere fasiten før en går ut i markedet og får inn priser fra entreprenører som kan slike anlegg, og arkitekter som også har erfaring fi'a slike bygg» Nes kommune har fått bistand fra arkitekt, og et prosj ekteringsteani innen alle tekniske fag, som har erfaring med prosjektering av svømmeanlegg. Det er denne gruppen av fagfolk som har stått for skisser basert på de funksjonene Nes kommune har ønsket, og det er disse fagfolkene som sammen har utarbeidet en kalkyle basert på disse skissene. Kalkyler er likevel usikre fordi en ikke har full oversikt over markedssituasjonen, og hvor mange entreprenører som vil gi pris slik at det blir en reell konkurranse. l X:\Arkiv prosjekter\ncs kommune, svømmehall 2\02 Kommunikasjon RLl1incr\03Nolat\Notat - Valg av hovedkonsept august 20 l4\notat I docx Svcndby Bygg Consult AS MAL Rev./Data/Sign; 06/ / IS Arrrrtesveieu I5 Telefon: U 70 Brmk: Feiring Te h_ fii.\'.' II ;. nr Side 17 av 13

18 l NOTAT Svendby Bygg Consult l 6 VEDLEGG 1. Arealer a. Svømmehall gruppens skisseprosjekt med nødvendig minimumsareal b. Arealsammenstilling av svømmehallgruppens arealer før og nå c. Skisse av svømmehallgiuppens snitt/volum i forhold til funksjon 2. Kalkyler a. Fra SBC utarbeidet april 2013 b. Fra SBC oppdatert juni 2014 c. Fra prosjektgruppen juni Bruk av eksisterende bygg - notater fra prosj ektgruppen a. Bygningsfysikk b. Byggetekníkk c. Brann d. VVS e. Elektro 4. Svømmehallgruppens skisseprosjekt 5. Prosjektgruppens skisser (plan kjeller, l og 2 samt snitt) X :\Arkiv prosje-k!er\ncs kommune, svømmehall 2\02 Koimnunikasjon -Rulincr\()3 Nolat\Notat Valg av hovedkonsept august 20l4\Notat ] d0cx Svcudby Bygg Consult AS MAI. Rev./Dato/Sign; 06/M0207/IS Anruesveiel: 13 Telqforr: Bank: ? Feiring Telefax: II 71 Org. nr ] 309 Side I8 av l8 i r

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring PROSJEKT : NY SVØMME- OG IDRETTSHALL PÅ IGLEMYR KUNDE : SANDNES KOMMUNE GJELDER : VEDLEGG TIL NOTAT NR. 01/2014 DATO : 03.12.2014 Generelt Vedlegg til Notat «Ny svømme- og Idrettshall på Iglemyrområdet.

Detaljer

Mulighetsstudie 23.05.2014

Mulighetsstudie 23.05.2014 D e a n u g i e l d a Basseng T a n a k o m m u n e Tana bru Mulighetsstudie 23.05.2014 Basseng Tana bru Mulighetsstudie 23.05.14/Innholdsfortegnelse - Beskrivelse - Basseng 12.5 m: Situasjonsplan, Planer,

Detaljer

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER Oppdragsgiver Tana kommune Rapporttype Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER 2 (8) TANA BRU:BASSENG Oppdragsnr.: 1350002380-003 Oppdragsnavn: Ny skole i

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM. Innspill fra UllensakerSvømmerne og Ullensaker Idrettsråd

SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM. Innspill fra UllensakerSvømmerne og Ullensaker Idrettsråd SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM N 08.10.2013 Innspill fra og Ullensaker Idrettsråd Forord og har i samarbeid utviklet et forslag på ny svømmehall med badeland på Jessheim. Vi er innstilt på et 25 m

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

SAMMENDRAG FORPROSJEKTRAPPORT 10.06.10

SAMMENDRAG FORPROSJEKTRAPPORT 10.06.10 SAMMENDRAG FORPROSJEKTRAPPORT 10.06.10 GENERELT OM PROSJEKTET Forprosjektet omfatter utbygging og rehabilitering av møte- og konferansesenteret i Kommunenes Hus inkludert ny kantine- og møteservering.

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Dato: 05.10.2016 kl. 19.00 Sted: Rådhuset, møterom 2. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam

Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam Sør-Aurdalhallen Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam Prosess Sør-Aurdalhallen Utgangspunkt: Utslitt gymsal og svømmebasseng i C- blokka på SAUS, delvis pga. skader ved flommer. C- blokka bygget 1977. Vurdering:

Detaljer

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359 Rishatten sykehjem. Alstadhaug kommune. Basert på Norsk Prisbok 213 Prisnivå februar 213 8 enheter á 32 / 4 m2 Ordinære plasser 4 36 m2 Brutto / nettofaktor 1,5 Brutto areal 6 459 Forutsetter 2 etasjer

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse

Ringerike Boligstiftelse Hønefoss 16.07.14 Boliger, småhus, Hvalsmoveien 10, 3515 Hønefoss Ringerike Boligstiftelse har, etter bestilling fra Helse og Omsorgstjenesten i Ringerike Kommune, bidratt til bygging av 3 stk. omsorgsboliger,

Detaljer

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18.04.2016 SAK 23/16: NYTT SENTRALKJØKKEN, SLUTTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 28/17: CHRISTIAN BLOMS GATE 20, BOLIGER SLUTTRAPPORT

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 07/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.02.2017 SAK 07/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Svømmeanlegg. Kompetansehelg april 2016 Kjell Nilsen

Svømmeanlegg. Kompetansehelg april 2016 Kjell Nilsen Svømmeanlegg Kompetansehelg 15-17 april 2016 Kjell Nilsen Vi ønsker Hva må vi vite noe om? Norsk idretts organisasjon Idrettsråd - Et fellesorgan for idrett i den kommune Idrettslagenes ansvar for og

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Sjøli Arkiv: EIN Stange u-skole Arkivsaksnr.: 06/167 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN SJETNE IL 4 Design og ide A SITUASJONSPLAN B ETASJEPLANER MED MØBLERINGSFORSLAG C AREALOVERSIKT D FASADETEGNINGER E PERSPEKTIV F OVERSIKT

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1396-2 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad Saksframlegg - orientering Klemmaparken Hjemmel: Rådmannens innstilling: Orienteringen tas til etterretning, og P208 Klemmaparken

Detaljer

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS ULLERUD HELSEBYGG ULLERUD/DRØBAK KONSEPTSTUDIE C BEHOV ANTALL BEBOERPLASSER FOR UTBYGGINGSALTERNATIV C: 108 160 18 30 30 30 108 DAGENS SITUASJON ULLERUD HELSEBYGG OMSORGS SENTER ULLERUD SYKEHJEM MURHUSET

Detaljer

Organisering, planlegging og styring

Organisering, planlegging og styring Organisering, planlegging og styring Suksessfaktorer er strukturering og eierskap til fremdriftsplaner yngve.eilertsen@sf-nett.no Organisering PL Bruker BH ENTR PGL ARK RIB RIV RIE Bygg VVS EL HMS-KU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03. MØTEINNKALLING Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.2013 Tid: 10:00 Fast Byggekomitè SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

EKSISTERENDE SVØMMEHALL I HONNINGSVÅG, REHABILITERING OG UT- VIDELSE, FORPROSJEKT

EKSISTERENDE SVØMMEHALL I HONNINGSVÅG, REHABILITERING OG UT- VIDELSE, FORPROSJEKT Nordkapp kommune Planutvalget v/teknisk sjef Leif Gustav Prytz Olsen Postboks 403 9751 Honningsvåg EKSISTERENDE SVØMMEHALL I HONNINGSVÅG, REHABILITERING OG UT- VIDELSE, FORPROSJEKT 1 GENERELT Nordkapp

Detaljer

Parkering 48 stk m2. Gard. 30 m2 28 m2. Sykkelp. 90 stk. Kontor. Lager 593 m2. Kontor 892 m2. kontor m2

Parkering 48 stk m2. Gard. 30 m2 28 m2. Sykkelp. 90 stk. Kontor. Lager 593 m2. Kontor 892 m2. kontor m2 7 7 2 9 8 7 7 7 2 9 77 9 7 7 2 9 8 7 8 7 4 4,4 : 7 7 2 9, 77 9 7 7 2 9 5 m2 ager 59 m2 Parkering 48 stk HC HC HC Sykkelp. 9 stk 4 kontor 4 m2 Gard. m2 28 m2 5 8 9 4 Mulig inngang 7 7 2 9 7 7 2 9 7, Parkering

Detaljer

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av RW A for Rieber Eiendom AS - 20.06.2011 R W a Mulighetsstudie av Fryselageret på Bontelabo omgjort til kontorer - utarbeidet av RW a for

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur. Rapport Fra Prosjektgruppen

Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur. Rapport Fra Prosjektgruppen Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Innholdsfortegnelse 1. Prosjektgjennomføring og organisering 2. Innledning/Mandat/Kommentar planskisse a) Situasjonsplan

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

NOTAT PROSJEKT NY SVØMME- OG IDRETTSHALL PÅ IGLEMYROMRÅDE KUNDE SANDNES KOMMUNE - EIENDOM NOTAT 01/2014 DATO INGUNN BJERKELO JAN I BERGE

NOTAT PROSJEKT NY SVØMME- OG IDRETTSHALL PÅ IGLEMYROMRÅDE KUNDE SANDNES KOMMUNE - EIENDOM NOTAT 01/2014 DATO INGUNN BJERKELO JAN I BERGE NOTAT PROSJEKT NY SVØMME- OG IDRETTSHALL PÅ IGLEMYROMRÅDE KUNDE SANDNES KOMMUNE - EIENDOM NOTAT 01/2014 NR. DATO 02.12.2014 TIL INGUNN BJERKELO FRA KOPI JAN I BERGE 0 Generelt Kraftværk AS v/ Jan Berge,

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Arealoversikt alternativ 1 viser i blått hva som er nybygg og i rødt hva som er ombygg

Arealoversikt alternativ 1 viser i blått hva som er nybygg og i rødt hva som er ombygg NOTAT Oppdrag Notatet har til hensikt å gi beslutningstakere nok informasjon til å foreta en vurdering om hvilket alternativ som bør velges. Alternativ 1 Giskehallen tilbygg Oppdragsnr. 1350003758 Tema

Detaljer

Sandarhallen spørsmål og svar dokument

Sandarhallen spørsmål og svar dokument Sandar Idrettslag Husebygrenda 60 3219 Sandefjord TIL Sandefjord 02. februar 2015 Interessenter Sandarhallen spørsmål og svar dokument Sandarhallen - totalentreprise idrettshall, fotballhall og idrettshus

Detaljer

PEAB Bolig Prosjekt AS. Mira Joanna Peuru. Saksbehandler Internkontroll Dato. Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014

PEAB Bolig Prosjekt AS. Mira Joanna Peuru. Saksbehandler Internkontroll Dato. Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014 Oppdrag Oppdragsgiver Vår referanse PEAB Bolig Prosjekt AS Mira Joanna Peuru Saksbehandler Internkontroll Dato Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014 Ingeniør Brann & Risiko Sivilingeniør Brann & Risiko

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

Kommunestyret 7. juni Idrettshall Svømmeanlegg

Kommunestyret 7. juni Idrettshall Svømmeanlegg Kommunestyret 7. juni 2017 Idrettshall Svømmeanlegg Idrettshall Møte med Akershus fylkeskommune 23.05.2017: AFK anbefaler at kommunen påtar seg eier- og byggherreansvaret Dersom kommunen påtar seg dette

Detaljer

rampe 1:17 vanndybde 0,9 HC-heis barnebasseng vannflate C + 5,4 vanndybde 1,0 vanndybde 0,6 vanndybde 0,3 småbarnsbasseng vannflate C + 5,1

rampe 1:17 vanndybde 0,9 HC-heis barnebasseng vannflate C + 5,4 vanndybde 1,0 vanndybde 0,6 vanndybde 0,3 småbarnsbasseng vannflate C + 5,1 1 00 00 massasjedusjer 1 00 H-heis vanndybde,0 vanndybde 1,0 sittebenk liggebenk 1 avkast inntak + 1,0 +,0 +, endepunkt stor sklie stup m stup m sviktstup m kortsklie sviktstup 1m 101 vindfang 10 billettering/servering

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Basert på det nivået som ligger i tilbudsgrunnlaget ser prosjekteringsgruppen for seg etterfølgende leveranse:

Basert på det nivået som ligger i tilbudsgrunnlaget ser prosjekteringsgruppen for seg etterfølgende leveranse: NOTAT OPPDRAG Fysak, Melkeplassen DOKUMENTKODE 616457.-PGL-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Etat for utbygging OPPDRAGSLEDER TAO KONTAKTPERSON Arvid Jacobsen SAKSBEHANDLER Tom Arne Olsen

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Saksfremlegg Saksnr.: 07/130-1 Arkiv: 614 &47 Sakbeh.: Gry Anette Hagen/Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA RÅDHUS PÅ- OG OMBYGGING 2006 KOSTNADSOVERSLAG PÅ ALTERNATIVE PÅ- OG OMBYGGINGER Planlagt behandling:

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

S T. JA KO B S P L AS S 9 INNLEDNING S K I S S E P R O S J E K T. manthey kula 14. februar 2014

S T. JA KO B S P L AS S 9 INNLEDNING S K I S S E P R O S J E K T. manthey kula 14. februar 2014 S T. JA KO B S P L AS S 9 INNLEDNING N y e l o k a l e r f o r : R e g i o n s ko n t o r, K r i m i n a l o m s o r g e n r e g i o n v e s t H o r d a l a n d f r i o m s o r g s s ko n t o r B e r g

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam

Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam Sør-Aurdalhallen Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam Prosess Sør-Aurdalhallen Utgangspunkt: Utslitt gymsal og svømmebasseng i C- blokka på SAUS, delvis pga. skader ved flommer. C- blokka bygget 1977. Vurdering:

Detaljer

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 24/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KSAA-10/5608-64 74425/13 23.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 50/11 14.06.2011 Behandlet Funksjonshemmedes

Detaljer

Rapport: Svømmehall i Svelgen - Beskrivelser og kostnadsestimat. Prosjekt: Dok nr: Dato: Sted: Sider/Vedlegg:

Rapport: Svømmehall i Svelgen - Beskrivelser og kostnadsestimat. Prosjekt: Dok nr: Dato: Sted: Sider/Vedlegg: Rapport: Svømmehall i Svelgen - Beskrivelser og kostnadsestimat Formål: Rapporten beskriver løsning som er valgt samt grunnlag for kostnadsestimatet. Godkjent av: Prosjekt: Dok nr: Dato: Sted: Sider/Vedlegg:

Detaljer

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014 Perspektiv Dampsagalleen G/Bnr. 135/36 13.11.2014 Saga Terrasse Fremtidig bebyggelse OK GESIMS C+219,5 5. ETG C+215,5 4. ETG C+212,5 3. ETG C+209,5 2. ETG / OK DEKKE TORG C+206,5 OK TERRENG C+202,5 Fasade

Detaljer

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Innhold 1. Kalkyler frå drofus... 3 1 1.1. Total kalkyle... 3 1.2. Bygningskalkyler... 4 1.2.1. Kalkyle Bygg 1 Høgblokk...

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin S Grongstad 90603041 Kirkenes, 30.05.2016 Saksnummer xx/2015 Saksansvarlig: Øyvin Grongstad Møtedato: 15.06.2016 Sak: Endret framme

Detaljer

litj-kari Litj-Kari er ei hytte med to soverom og sovehems med vindu. Åpen stue- og kjøkkenløsning og bod i inngangspartiet gjør

litj-kari Litj-Kari er ei hytte med to soverom og sovehems med vindu. Åpen stue- og kjøkkenløsning og bod i inngangspartiet gjør litj-kari Litj-Kari er ei hytte med to soverom og sovehems med vindu. Åpen stue- og kjøkkenløsning og bod i inngangspartiet gjør modellen svært anvendelig for en liten familie eller et voksent par. Overbygd

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

Vedlegg 4-3, Laboratorier, immunologi, anatomi, patologi, brukergruppe 4

Vedlegg 4-3, Laboratorier, immunologi, anatomi, patologi, brukergruppe 4 Kommentarer til Forprosjekt med tegninger Brukergruppe Laboratorier, lab. Immunologi, anatomi, patologi, bygg 152, 2. etg. Brukergruppe 4. 1. Generelle momenter: a. Resepsjon for laboratorieområdet. Det

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2 Arkivsak Dato 18.04.2013 Saksbehandler Per Torgersen / Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 25.04.2013 Sak nr 039-2013 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppgradering av operasjons-

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / 2014. MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen

ARKITEKTUR 6 / 2014. MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen ARKITEKTUR 6 / 2014 MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen PROSJEKTBESKRIVELSE / Vi har hatt en arkitektonisk intensjon om å skape

Detaljer

KRISTIANSAND EIENDOM / OMBYGGING AV SYKEHJEM / STRAITUNET

KRISTIANSAND EIENDOM / OMBYGGING AV SYKEHJEM / STRAITUNET SKRÅFOTO FRA SYD SKRÅFOTO FRA VEST SKRÅFOTO FRA NORD AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDSVEI 23 4614 KRISTIANSAND T: 38 14 01 50 post@ah-ark.no SKRÅFOTO FRA ØST KRISTIANSAND EIENDOM / OMBYGGING

Detaljer

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015 MOLDE IDRETTSPARK Målestokk Planområdet D159 D157 D158 D107 D108 D109 b. o v n * D112 7x21M* D116 8x21M D115 D113 D114 8x21M D117 ri s t 20 0 x 9 0 c m D110 D119 D118 D120 14x21M D140 14x21M ri s t 15

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014. Ny type tretak.

Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014. Ny type tretak. Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014 Ny type tretak. I samarbeid med Front Næringsbygg har IPAS-Sport utviklet en hall til forskjellige typer idretter. Vi vil her presentere en type hall for flerbruk.

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Husbyjordet - adkomstløsning til parkeringsanlegg.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Husbyjordet - adkomstløsning til parkeringsanlegg. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q50 Arkivsaksnr: 2012/3307-3 Saksbehandler: Tor Stein Korsvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Husbyjordet - adkomstløsning til parkeringsanlegg.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.10.2011 Møtetid: Kl. 18.00

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Fleksible skoleanlegg

Fleksible skoleanlegg RINGERIKE KOMMUNE Fleksible skoleanlegg Toaletter, garderober, dusjer. Fra gammelt til nytt. Ved Arild Hungerholdt Læringsmiljøet Prinsipper Trygghet - grunnleggende for læring og positiv utvikling For

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Grenseveien 92. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 4.084 kvm 989 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Grenseveien 92. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 4.084 kvm 989 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Grenseveien 92 Grenseveien 92 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 4.084 kvm 989 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Ole-Jacob Leirskar 934 07 161 ojl@akershuseiendom.no 2 Flott

Detaljer

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Ny vekst midt i Stavanger! www.stavangersør.no nye vekstmuligheter for smarte bedrifter www.stavangersør.no Det finnes mange smarte

Detaljer

ca. konstruksjonsareal rundt bassengene ca. konstruksjonsareal rundt bassengene ca. konstruksjonsareal rundt bassengene

ca. konstruksjonsareal rundt bassengene ca. konstruksjonsareal rundt bassengene ca. konstruksjonsareal rundt bassengene X1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 52800 2200 Søyler for stup avklares 2050 U.024 Kjemi 15 m² h= ca. 2600 h= ca. 2400 h= ca. 2150 U.023 Klor 1 U.026 Rom med sekker for banetau 2 K J U.022 Rom med sekker for

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE NYGÅRDSGATEN 5 OG ARKITEKTER AS Innredning med åpne kontorarbeidsplasser

MULIGHETSSTUDIE NYGÅRDSGATEN 5 OG ARKITEKTER AS Innredning med åpne kontorarbeidsplasser NYGÅRDSGATEN 5 OG ARKITEKTER AS 10.02.2017 Innredning med åpne kontorarbeidsplasser INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Sammendrag 1 BT-Bygget - Stein Rokkans hus 2 Myndigheter 3 Bygning og konstruksjoner 4 Kontorløsninger

Detaljer

18 17 16 15 14 13 12 11 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 20 2 19 3 18 4 17 5 16 6 15 7 14 13 12 8 9 10 11 Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. A B C D Snitt B E F G Snitt A H I 3 000 18 19 20 21 22 23 060 061 Lærer/dommer

Detaljer

Kontor. Kontor. Kontor/møter. 7,4 m. 7,2 m. Kulturskole. Klasserom Klasserom Kontor. 55,9 m. 72,8 m. Rektor Kontor. 21,1 m. 8,3 m. Grupperom Øvingsrom

Kontor. Kontor. Kontor/møter. 7,4 m. 7,2 m. Kulturskole. Klasserom Klasserom Kontor. 55,9 m. 72,8 m. Rektor Kontor. 21,1 m. 8,3 m. Grupperom Øvingsrom Kontor/møter tor om Kon 13,5 m Kontor 7,4 m planløsning 405,0 m 55,9 m 8, m Kontor 8,3 m Rektor Kontor 70, m 7,8 m 7,8 m 1,1 m 1,7 m, m 3 500 Kontor Kulturskole 0 x 175 = BRA endret 7, m Øvingsrom 13,5

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata

Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata 75 Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata Det arkitektoniske konseptet bygger opp under en overordnet visjon om å tilby et åpent, transparent og inviterende scenehus som opphever det tradisjonelle skillet

Detaljer

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Utvidelse Karlsøy sykehjem Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Presentasjon for Karlsøy kommunestyre Klikk 20 februar for å redigere 2013 undertittelstil i malen Organisering av prosjektet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskap ekstraordinært møte

MØTEINNKALLING. Formannskap ekstraordinært møte Ås kommune MØTEINNKALLING Formannskap ekstraordinært møte Under drøftingssaken inviteres også gruppelederne fra SV, KrF og Rødt til å delta. Møtetid: 12.10.2016 kl. 16.30 NB! Møtested: Ås kulturhus, Lille

Detaljer

NOTAT. 1 Notatets tema og bakgrunn. 2 Risikoforhold

NOTAT. 1 Notatets tema og bakgrunn. 2 Risikoforhold NOTAT OPPDRAG Nytt Rådhus Sandnes DOKUMENTKODE 217726 RIB NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sandnes Eiendomsselskap KF OPPDRAGSLEDER Trond Sverre Pollen KONTAKTPERSON Jarle Angelsen SAKSBEHANDLER

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer