Jobbveksten i USA overrasket positivt i feb, ikke tegn til fundamental svekkelse av arbeidsmarkedet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jobbveksten i USA overrasket positivt i feb, ikke tegn til fundamental svekkelse av arbeidsmarkedet"

Transkript

1 mandag, 10. mars 2014 Morgenrapport Macro Research Jobbveksten i USA overrasket positivt i feb, ikke tegn til fundamental svekkelse av arbeidsmarkedet Markert fall i eksporten fra Kina, men kapitalstrømmer kamuflert som eksport skaper usikkerhet Lavt underliggende inflasjonspress i Kina, sentralbanken kan føre en mer ekspansiv politikk Stort fokus på Kina denne uken, vi får tall for industriproduksjon, investeringer og detaljomsetning BNP-veksten i Japan noe revidert ned, 0,2 prosent vekst i fjerde kvartal i fjor Norsk industriproduksjon viste fall på 0,4 prosent i jan, trenden er svak Fokus på norske konsumpristall i dag, vi venter at årsveksten i KPI-JAE falt fra 2,4 % i jan til 2,2 % i feb Internasjonalt Den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten (payrolls) ble klart bedre enn fryktet. Sysselsettingen i privat sektor steg med personer i februar, etter en vekst på personer i januar. Det var på forhånd ventet en vekst på personer i februar, men ettersom dette konsensusestimatet ble lagd en uke i forkant, er det er grunn til å tro at forventningene i markedet hadde blitt nedjustert i dagene før arbeidsmarkedsrapporten ble sluppet. Tidligere i uken fikk vi nemlig svake ADP-tall, i tillegg til at ISM for sektorer utenom industrien viste et markert fall, hovedsakelig som følge av en solid nedgang i sysselsettingskomponenten. Dermed ble fredagens arbeidsmarkedstall en større positiv overraskelse enn hva det forholdsvis beskjedne prognoseavviket kunne gi inntrykk av. I tillegg til at arbeidsmarkedsrapporten ble bedre enn ventet, ble også tallene bakover noe opprevidert. Dermed virker det rimelig å anta at det ikke har skjedd en fundamental svekkelse av det amerikanske arbeidsmarkedet. Det ser heller ut til at det dårlige vinterværet har hatt en midlertidig dempende effekt på jobbveksten de siste tre månedene. Vårt utgangspunkt har vært at Fed vil fortsette å trappe ned de månedlige støttekjøpene med 10 mrd USD per rentemøte, og vi føler oss enda mer komfortable med det nå som vi har fått sterkere jobbtall. Arbeidsledigheten, som beregnes i den separate husholdningsundersøkelsen, viste en oppgang fra 6,6 prosent i januar til 6,7 prosent i februar. Økningen i arbeidsledigheten kom som følge av at husholdningsundersøkelsen nå viste lavere sysselsettingsvekst enn i den foregående måneden. Dette må imidlertid sees i lys av at veksten i januar var spesielt sprek, noe som bidro til at ledighetsraten gikk ned fra 6,7 prosent i desember til 6,6 prosent i januar. Det er altså ikke noe alarmerende at ledighetsraten nå gikk litt opp igjen, og det uttrykker egentlig en flat utvikling i løpet av de siste tre månedene. Bevegelsene vi har sett i det siste illustrerer også at det på månedsbasis kan være nokså store avvik i sysselsettingsveksten i de to arbeidsmarkedsrapportene, men standen mellom disse to sysselsettingstallene har nå nærmet seg normale nivåer. Oppsummert kan vi si at jobbveksten har vært bedre enn fryktet i løpet av de siste tre månedene, og arbeidsledighetsraten har stabilisert seg. Det amerikanske handelsunderskuddet ble på 39,1 milliarder USD i januar, og dermed omtrent uendret fra desember (39,0 milliarder, opprevidert fra 38,7). Uttrykt i faste priser ble handelsunderskuddet for konsumvarer på 48,5 milliarder, ned fra 49,2 milliarder i desember, men likevel opp fra et gjennomsnitt på 47,1 milliarder i fjerde kvartal i fjor. Dette innebærer at nettoeksporten kan gi et lite negativt bidrag til BNP-veksten i første kvartal. Skulle handelsunderskuddet holde seg på januar-nivået gjennom resten av første kvartal, er det utsikter til at den annualiserte BNP-veksten reduseres med 0,2 prosentpoeng. De kinesiske handelstallene ble klart svakere enn ventet. I februar falt eksporten med 18,1 prosent sammenlignet med samme periode året før, mens markedet hadde sett for seg positiv årsvekst. I januar var årsveksten på +10,6 prosent. På grunn av kinesisk nyttår må vi se både januar- og februartallene under ett, men disse viser da et gjennomsnittlig fall på -1,7 prosent år/år, og dermed klart svakere enn eksportveksten vi har sett de siste årene. Holder vi finanskrisen utenom har eksportveksten i gjennomsnitt vært nær 20 prosent de siste årene. Nedgangen i eksportveksten i februar var størst innen arbeidsintensive industrier (klær og For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Morgenrapport, 10. March 2014 sko), men det var nedgang også innen eksporten av høyteknologiske produkter, elektronikk og maskinvare. På den annen side holdt importveksten seg oppe i februar. Årsveksten i importen ble på 10,1 prosent, og dermed omtrent uendret fra januar. Detaljene viser økt vekst i importen av importvarer utenom råvarer, noe som kan reflektere at den innenlandske etterspørselen har holdt seg godt oppe. Med stor nedgang i eksporten, kombinert med omtrent uendret importvekst, snudde handelsoverskuddet i januar til et underskudd på 23 milliarder dollar i februar. Dette er det største handelsunderskuddet på to år. Vi må imidlertid ta med at de kinesiske eksporttallene er vanskelige å tolke, ettersom det er mistanke om at de benyttes til å kamuflere kapitalstrømmer. De svake eksporttallene i februar reflekterer trolig store kapitalstrømmer ut av Kina denne måneden, som følge av en betydelig valutasvekkelse. På den annen side er det grunn til å tro at kapitalen strømmet inn i Kina i januar, og at dette ble maskert ved å blåse opp eksporten. Forhåpentligvis får vi litt mer pålitelige tall på torsdag, ettersom vi da får tall for leveringsverdien av eksportvarene. Disse skal ikke være påvirket av eventuell triksing med fakturaer. På torsdag får vi også tall for industriproduksjon, investeringer og detaljomsetning i januar og februar. I løpet av helgen fikk vi også nye tall for konsumprisutviklingen i Kina, som viser at prisveksten har vært lavere enn ventet. Årsveksten i KPI falt fra 2,5 prosent i januar til 2,0 prosent i februar, mens det på forhånd var ventet en prisvekst på 2,1 prosent i februar. Nedgangen i konsumprisveksten kan blant annet forklares med lavere vekst i matvareprisene, fra 3,9 prosent år/år i januar til 2,7 prosent i februar, men det var også nedgang innen andre varegrupper. Holder vi matvarer utenom falt årsveksten i konsumprisene fra 1,9 prosent i januar til 1,6 prosent i februar. I tillegg til lavere inflasjon, viste årsveksten i produsentprisene en nedgang fra -1,6 prosent i januar til -2,0 prosent i februar. Det lave underliggende inflasjonspresset gir sentralbanken (PBoC) rom for å understøtte veksten med en mer ekspansiv pengepolitikk, og det er mulig PBoC vil iverksette tiltak i løpet av første halvår i år. Vår prognose er likevel at veksten i år vil bli lavere enn i fjor. Vi anslår en BNP-vekst på 7,3 prosent, ned fra 7,7 prosent i fjor. Reviderte tall for BNP i Japan viser at veksten ble revidert ned fra 0,3 prosent til 0,2 prosent i fjerde kvartal i fjor. Dette var som ventet. Det var hovedsakelig lavere vekst i investeringene som bidro til nedjusteringen, men også privat konsum steg noe mindre enn rapportert i det første estimatet på BNP. Til sammenligning var BNP-veksten i tredje kvartal på 0,3 prosent, og dette viser at veksten bremset noe opp mot slutten av fjoråret. Det er likevel for tidlig å hevde at Abenomics har feilet, da veksten i investeringer og privat konsum tross alt har tatt seg opp i etterkant av politikkomleggingen til Abe. Utenom bolig steg investeringene med 0,8 prosent i fjerde kvartal i fjor, mens konsumet steg med 0,4 prosent. Detaljene i nasjonalregnskapet viser at det var utenrikshandelen som virkelig bidro til å dempe BNP-veksten i fjerde kvartal. Nettoeksporten reduserte BNP-veksten med 0,5 prosentpoeng, trolig som følge av lav vekst i eksportmarkedene, i tillegg til økt import i forkant av den planlagte momsøkningen. Utenom de kinesiske tallene er det relativt tynt på datafronten denne uken. Fra USA får vi tall for detaljomsetningen i februar, som er ventet å vise en vekst på 0,2 prosent etter et fall på 0,4 prosent i januar. Det er særlig økt bilsalg i februar som er ventet å ha trukket opp den samlede detaljomsetningen, men markedet ser altså ikke for seg at nedgangen i januar har blitt fult ut reversert. Med andre ord er det lagt til grunn fortsatt svak utvikling i den amerikanske detaljhandelen, som har beveget seg langs en nedadgående trend siden november i fjor. Fra eurosonen får vi tall for industriproduksjonen i januar, og konsensus ser for seg en vekst på 0,5 prosent. Skulle dette slå til, innebærer det at produksjonen har hentet seg delvis inn igjen etter et fall på 0,7 prosent i desember. Den ventede oppgangen i produksjonen er basert på at industrisentimentet har steget inn i inneværende år. I tillegg ble industritallene for Tyskland publisert rett før helgen, og disse viste en vekst på 0,8 prosent i januar. Det tyske februar-tallet ble også betydelig opprevidert, fra -0,6 prosent m/m til 0,1 prosent. Denne uken får vi også nye tall for utviklingen i konsumprisene og arbeidsledigheten i Sverige. Konsumprisene publiseres i morgen, og våre svenske analytikere venter en årsvekst i kjerneprisene (KPIF) på 0,4 prosent i februar, og dermed uendret fra januar. Dette er så vidt lavere enn hva Riksbanken ser for seg, som har en prognose på 0,5 prosent. Vi tar med at Riksbanken ble overrasket over lav prisvekst i januar, men ettersom de har lagt til grunn at prisveksten skulle ta seg ned fra januar til februar, kan prognoseavviket ha blitt vesentlig mindre i februar. 2

3 Arbeidsledigheten i Sverige er ventet ned fra 8,2 prosent i januar til 8,1 prosent i februar, når vi justerer for normale sesongmessige variasjoner. I følge våre kollegaer i Sverige er det grunn til å tro at veksten i arbeidsstyrken modererte seg litt i februar, etter sterk vekst i januar. Med fortsatt vekst i sysselsettingen kan dette være nok til at ledigheten, i prosent av arbeidsstyrken, gikk noe ned fra januar til februar. Disse tallene publiseres på torsdag. Norge Industriproduksjonen falt med 0,4 prosent m/m i januar, etter en vekst på 1,7 prosent i januar. Vi ventet en nedgang på 0,2 prosent i januar, men advarte samtidig mot en nedsiderisiko til dette estimatet, ettersom våre tidsseriemodeller i snitt anslo veksten til -0,5 prosent. Vi valgte et litt mer forsiktig estimat, for å skjære litt igjennom de store svingningene vi har sett i de månedlige produksjonstallene. Det var store sprik i markedsforventningene, men median-estimatet var på -0,4 prosent, og dermed spot-on. Trendveksten i norsk industriproduksjon er nå klart svakere enn hva den var på samme tid i fjor, og det er særlig svakere vekst innen oljerelatert industri som demper den samlede aktivitetsveksten. I perioden november - januar steg industriproduksjonen med kun 0,1 prosent relativt til den foregående tremånedersperioden. Til sammenligning var denne vekstraten rundt 1,2 prosent gjennom første halvår i fjor. Fremover venter vi fortsatt svak vekst i norsk industriproduksjon, ettersom oljeleverandørindustrien rammes av at veksten i oljeinvesteringene i år ligger an til å bli klart lavere enn hva de var i fjor. Realveksten i oljeinvesteringene var på hele 18 prosent i fjor, mens det i år er utsikter til en realvekst på 6 prosent. Den mer tradisjonelle eksportorienterte industrien får riktignok noe drahjelp fra aktivitetsoppgangen ute, i tillegg til at kronen er svakere enn på samme tid i fjor, men i sum betyr dette fortsatt beskjeden vekst i samlet industriproduksjon. Industritallene var nok rimelig i tråd med hva Norges Bank hadde sett for seg, og dermed nøytrale for rentebanen. På nåværende tidspunkt venter vi ingen store revisjoner i Norges Banks rentebane, som legges frem 27.mars, med mindre tallene denne uken byr på store overraskelser. Denne uken kommer det nemlig to nøkkeltall som kan føre til at renteforventningene flytter på seg. Først ut er konsumpristallene for februar, som publiserer i dag. Nå har pristallene overrasket Norges Bank både oppog nedsiden de siste månedene, men i gjennomsnitt har prisveksten vært på linje med deres forventninger. På detaljnivå har det imidlertid vært store prognosefeil. Importprisene har nemlig steget langt mer enn hva Norges Bank har sett for seg, mens prisveksten på norskproduserte varer og tjenester har vært lavere. Hadde det ikke vært for at importprisene har akselerert langt over Norges Banks estimat, ville prisveksten ha vært lavere enn hva Norges Bank anslo i siste Pengepolitiske rapport. Vi venter at årsveksten i kjerneprisene (KPI-JAE) falt fra 2,4 prosent i januar til 2,2 prosent i februar. Det er hovedsakelig en forventning om lavere årstakt i importprisene som gjør at vi tror på lavere vekst i de samlede kjerneprisene. Januar-salget i år ble nemlig klart mer beskjedent enn det pleier å være, og dette førte til at årsveksten i importprisene steg fra 0,6 prosent i desember til hele 1,6 prosent i januar. Dette var langt over Norges Banks forventning, da de hadde et estimat på 0,2 prosent år/år vekst i importprisene. Siden salget i år ble mye For fullstendig ansvarsberetning henvises det til siste side

4 Morgenrapport, 10. March 2014 mindre enn det pleier å være, tror vi også at prisene i februar ble satt opp igjen noe mindre enn normalt. Dersom vi har rett i dette betyr det at årsveksten i importprisene tok seg merkbart ned fra januar til februar. Vi tror likevel prisveksten på importerte konsumvarer vil havne over Norges Banks estimat på 0,5 prosent. Årsveksten i prisene på norskproduserte varer og tjenester har vært rimelig stabil siden oktober i fjor, og vi venter at veksten holdt seg greit oppe også i februar. En risikofaktor her er at transportprisene steg mye i februar i fjor, men ettersom vi hadde unormalt svak vekst i disse prisene i januar i år, kan vi ha fått en tilsvarende oppgang i februar som det vi så i fjor. I så fall gir ikke dette en base-virkning som trekker ned årsveksten i prisene på norskproduserte varer og tjenester. En annen risikofaktor som bør trekkes frem er at matvareprisene steg unormalt mye i januar i år. Dermed kan det ha vært svak vekst i matvareprisene i februar, noe som trekker årsveksten noe ned. Til slutt tar vi med at årets Mammut-salg på bøker har vært i samme periode som i fjor, og bør dermed ikke ha hatt effekt på år/år veksten. I sum venter vi kun en liten nedgang i prisveksten på norskproduserte varer og tjenester, fra 2,9 prosent i januar til 2,8 prosent i februar. Norges Bank venter på sin side en vekst i disse prisene på 3,2 prosent. 2,3 prosent. Med mindre avviket til Norges Banks prognose blir større enn pluss/minus 0,1 prosentpoeng, vil dagens inflasjonstall være nøytrale med tanke på rentebanen. Den neste begivenheten som eventuelt kan føre til endringer i renteforventningene, er den ferske rapporten fra Norges Banks Regionale nettverk, som vil bli lagt frem førstkommende fredag. Kontaktbedriftenes forventninger til produksjonsveksten fremover pleier å gi en god pekepinn på BNP-veksten de neste par kvartalene. Derfor legger Norges Bank stor vekt på denne rapporten når de oppdaterer sine vekstprognoser. Så langt ser det ut til at den realøkonomiske utviklingen har vært noenlunde på linje med hva Norges Bank har sett for seg, og skulle de ferske tallene fra nettverket indikere det samme vekstbildet som i forrige runde, vil nok ikke sentralbanken foreta store endringer i sine vekstprognoser. Fra før har vi fått kvartalsrapporten fra NHO, som antyder relativt små endringer i vekstprognosene til bedriftene i Regionalt nettverk. Ansvarlig for dagens rapport: Marius Gonsholt Hov Analytikere Knut Anton Mork, , Nils Kristian Knudsen, , Kari Due-Andresen, , Marius Gonsholt Hov, , Dermed ender vi opp med et estimat på KPI-JAE på 2,2 prosent i februar, mens Norges Bank venter 4

5 Morgenrapport, 10. March 2014 Indikative Nibor-renter Indikative valutakurser 1 UKE 1 MND 3 MND 6 MND EUR/NOK EUR/USD USD/NOK USD/JPY SEK/NOK EUR/JPY Indikative swap-renter DKK/NOK EUR/GBP ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 10 ÅR GBP/NOK GBP/USD CHF/NOK EUR/CHF JPY/NOK EUR/SEK Vår prognose < 3MND < 6MND < 12MND AUD/NOK EUR/DKK Foliorente SGD/NOK USD/KRW EUR/NOK CAD/NOK USD/RUB Fredagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Faktisk 09:00 Danmark Industriproduksjon Januar Prosent m/m -2,9 -- 0,6 10:00 Norge Industriproduksjon Januar Prosent m/m 1,7-0,4-0,4 12:00 Tyskland Industriproduksjon Januar Prosent m/m 0,1 0,7 0,8 14:30 USA Handelsbalanse Januar Mrd USD -38,98-39,0-39,10 USA Sysselsetting u/landbruk Februar Tusen personer USA Sysselsetting privat sektor Februar Tusen personer USA Arbeidsledighet Februar Prosent 6,6 6,6 6,7 Helgens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Faktisk. Kina Eksport Februar Prosent år/år 10,6 7,5-18,1 Kina Import Februar Prosent år/år 10,0 7,6 10,1 Kina KPI Februar Prosent år/år 2,5 2,1 2,0 Dagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Vår forv. 00:50 Japan BNP, revidert 4.kv.2013 Prosent kv/kv 0,3 0,2 Faktisk: 0,2 08:00 Finland Industriproduksjon Januar Prosent år/år -5,2 0, :45 Frankrike Industriproduksjon Januar Prosent m/m -0,3 0, :00 Danmark KPI Februar Prosent år/år 1,0 0, :00 Norge KPI-kjerne Februar Prosent år/år 2,4 2,4 2,2 Norge Produsentpriser (PPI) Februar Prosent år/år 5, :30 Eurosonen Sentix Mars Indeks 13,3 14,0 -- 5

6 Research disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ), is responsible for the preparation of research reports. SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, in Finland by the Financial Supervisory of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information that SHB considers to be reliable. SHB has not independently verified such information and does not represent that such information is true, accurate or complete. Accordingly, to the extent permitted by law, neither SHB, nor any of its directors, officers or employees, nor any other person, accept any liability whatsoever for any loss, however it arises, from any use of such research reports or its contents or otherwise arising in connection therewith. This report has not been given to the subject company, or any other external party, prior to publication to approval the accuracy of the facts presented. The subject company has not been notified of the recommendation, target price or estimate changes, as stated in this report, prior to publication. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. The views contained in SHB research reports are the opinions of employees of SHB and its affiliates and accurately reflect the personal views of the respective analysts at this date and are subject to change. There can be no assurance that future events will be consistent with any such opinions. Each analyst identified in this research report also certifies that the opinions expressed herein and attributed to such analyst accurately reflect his or her individual views about the companies or securities discussed in the research report. Research reports are prepared by SHB for information purposes only. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or personalised investment advice and such reports or opinions should not be the basis for making investment or strategic decisions. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. Analyst compensation is not based on specific corporate finance or debt capital markets services. No part of analysts compensation has been, is or will be directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. From time to time, SHB and/or its affiliates may provide investment banking and other services, including corporate banking services and securities advice, to any of the companies mentioned in our research. We may act as adviser and/or broker to any of the companies mentioned in our research. SHB may also seek corporate finance assignments with such companies. We buy and sell securities mentioned in our research from customers on a principal basis. Accordingly, we may at any time have a long or short position in any such securities. We may also make a market in the securities of all the companies mentioned in this report. [Further information and relevant disclosures are contained within our research reports.] SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees may own or have positions in securities mentioned in research reports. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted Guidelines concerning Research which are intended to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank and to resolve any such conflicts by eliminating or mitigating them and/or making such disclosures as may be appropriate. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( Information barriers ) on communications between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The Guidelines concerning Research also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines please see the Bank s website the bank/investor relations/corporate social responsibility/ethical guidelines. Handelsbanken has a ZERO tolerance of bribery and corruption. This is established in the Bank s Group Policy on Bribery and Corruption. The prohibition against bribery also includes the soliciting, arranging or accepting bribes intended for the employee s family, friends, associates or acquaintances. For company-specific disclosure texts, please consult the Handelsbanken Capital Markets website: When distributed in the UK Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) and the Prudential Regulation Authority and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the Prudential Regulation Authority, and regulation by the Financial Conduct Authority are available from us on request. UK customers should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business nor the rules of the Financial Conduct Authority made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) for the protection of private customers apply to this research report and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. This document may be distributed in the United Kingdom only to persons who are authorised or exempted persons within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) (or any order made thereunder) or (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order ), (ii) to high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iii) to persons who are professional clients under Chapter 3 of the Financial Conduct Authority Conduct of Business Sourcebook (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). When distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: SHB and its employees are not subject to FINRA s research analyst rules which are intended to prevent conflicts of interest by, among other things, prohibiting certain compensation practices, restricting trading by analysts and restricting communications with the companies that are the subject of the research report. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). When distributed by HMSI, HMSI takes responsibility for the report. Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number ( ).

7 Contact information Capital Markets Michael Green Head Per Elcar Head of Securities, Fixed Income, FX and Commodities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Peter Karlsson Head of Equity & Credit Research Björn Linden Head of Securities, Fixed Income, FX and Commodities International Fixed Income Equity Sales, Foreign Exchange & Commodities Carl Cederschiöld Head of Sales Eggert Mörling Head of Equity Sales Henrik Franzén Head of Fixed Income Sales Magnus Strömer Head of FX and Commodities Sales Peter Carlberg Head of Derivative Sales Lennart Living Head of Structured Saving Products Martin Nossman Head of Cross Asset Execution Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Per Jäderberg Head of Corporate Loans Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Trading Strategy Claes Måhlén Head Martin Enlund Senior Strategist FI/FX Johan Sahlström Senior Credit Strategist Ronny Berg Senior Credit Strategist Ola Eriksson Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Andreas Skogelid Senior Strategist FI Pierre Carlsson Strategist FX Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Sweden Eva Dorenius Web Editor Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Finnish economy Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy Bjarke Roed-Frederiksen China and Latin America Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Kari Due-Andresen Norwegian economy Marius Nyborg Hov Norwegian economy Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Karl-Johan Svensson Gävle Johan Magnusson Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Ray Spiers Luleå/Umeå Ove Larsson Luxembourg Erik Bertram Malmö Jonas Darte Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen Allé 11, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april

Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april onsdag, 13. august 2014 Morgenrapport Macro Research Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april Kinesiske industri- og detaljomsetningstall skuffet

Detaljer

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt. fredag, 4. april 2014

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt. fredag, 4. april 2014 fredag, 4. april 2014 Macro Research Morgenrapport Ingen endring fra ESB konsensus om kvantitative lettelser dersom inflasjonen blir svakere enn ventet Endelig PMI for eurosonen antyder vekst på linje

Detaljer

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår tirsdag, 10. mars 2015 Morgenrapport Macro Research Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår Tysk eksport og import svakere enn ventet per januar Småbedriftsoptimismen

Detaljer

Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder

Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder onsdag, 4. februar 2015 Morgenrapport Macro Research Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder I dag får vi endelige PMI-tall for eurosonen; ventet å

Detaljer

..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal

..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal torsdag, 27. november 2014 Morgenrapport Macro Research I USA falt industriordre utenom transport overraskende i oktober....og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde

Detaljer

Kinesiske data svakere enn ventet i juli antakelig ytterligere stimulansetiltak i vente

Kinesiske data svakere enn ventet i juli antakelig ytterligere stimulansetiltak i vente torsdag, 13. august 2015 Macro Research Morgenrapport Kinesiske data svakere enn ventet i juli antakelig ytterligere stimulansetiltak i vente Den markerte svekkelsen av den kinesiske valutaen skaper nervøsitet

Detaljer

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris tirsdag, 17. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Som ventet ingen endring i den pengepolitiske innretningen i Japan Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Den japanske sentralbanken med nye pengepolitiske tiltak New York stengt for andre dag på rad, pga storm Overraskende sterk vekst i svensk detaljvarehandel i september

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang tirsdag, 16. juni 2015 Macro Research Morgenrapport Svakere industriproduksjon enn ventet i USA i mai Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang Tysk

Detaljer

Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll

Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll onsdag, 26. august 2015 Morgenrapport Macro Research Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll Amerikansk konsumenttillit bedre enn ventet i august

Detaljer

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import onsdag, 18. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import Nytt kraftig fall i kinesiske boligpriser i februar,

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Finansmarkedene setter nok en gang sin lit til sentralbankene Uventet lav BNP-vekst i Japan i andre kvartal Morgendagens tall er ventet å vise fall i BNP i eurosonen

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 ADP-tall viser god trend i amerikansk sysselsetting Industrisentimentet i USA tyder på fortsatt god vekst i industrien ESBs utlånsundersøkelse for 4.kv viser til

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 10. februar 2012

Morgenrapport, fredag, 10. februar 2012 Morgenrapport, fredag, 10. februar 2012 Eurosonen krever større utgiftskutt og nye forsikringer fra Hellas før redningspakke kan godkjennes Ingen renteendring eller nye tiltak fra ESB, litt mer optimistisk

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012

Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012 Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012 Europeiske politikere enige om budsjettraktat og fremskynding av ESM Europeisk økonomisk sentiment svakt opp i januar fra nedreviderte desembertall Spansk økonomi

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt mandag, 23. september 2013 Morgenrapport Macro Research Overraskelsen fra Fed illustrerer kompleksiteten av Forward guidance Høy risiko for amerikansk budsjettbombe Angela Merkel vinner stort, men blir

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Norges Banks regionale nettverk indikerer relativt sterkt tredje kvartal Nytt dollarfall Internasjonalt Det meldtes i går om at Fed skal ha kjørt en simulering

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Mye står på spill når toppmøtet i EU fortsetter i Brussel i dag Ingen enighet om traktatendring for alle EU-landene Rentekutt og nye låneordninger for bankene, men

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011

Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011 Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011 Kinesiske banker stanser valutahandler med flere europeiske banker Ingen avklaring i den greske tragedien før tidligst neste uke Tysk økonomisk sentiment faller

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 25. november 2011

Morgenrapport, fredag, 25. november 2011 Morgenrapport, fredag, 25. november 2011 Statsrentene i eurosonen fortsetter oppover Tysk og fransk initiativ for å sikre økt budsjettdisiplin i eurosonen Press på tyske myndigheter for å godta større

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Norske boligpriser stiger videre har det bygget seg opp en ny boble? Amerikansk og europeisk innkjøpssjefsindeks stiger videre Internasjonalt Den amerikanske innkjøpssjefsindeksen

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Markedsnervøsiteten stiger videre, av flere grunner Internasjonalt Til tross gode sentimenttall fra eurosonen (for service, industri, konsument og økonomi generelt)

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Norsk tradisjonell eksport tar seg opp Empire State-indeksen stiger godt over null Internasjonalt Industriindeksen fra New York Fed, den såkalte Empire State-indeksen,

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010

Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010 Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010 Stabil norsk ledighet Amerikansk ledighet er neppe strukturell Markedene ser mot jul og årsslutt Internasjonalt Det skjedde ikke de store forandringene foregående

Detaljer

Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009

Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009 Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009 Norges Bank overrasker ved å heve renten med 25bp til 1,75% Vi tror ikke lenger på heving i februar. Øvrig renteprognose uendret. Som ventet uendret Fed-rente.

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 4. oktober 2010

Morgenrapport, mandag, 4. oktober 2010 Morgenrapport, mandag, 4. oktober 2010 Spekulasjoner om nye kvantitative lettelser fører til dollarsvekkelse Nye tall for arbeidsledigheten svakere enn ventet, men i tråd med Norges Banks syn Internasjonalt

Detaljer