Effektiv risikostyring og intern kontroll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Effektiv risikostyring og intern kontroll"

Transkript

1 Effektiv risikostyring og intern kontroll Bankenes sikringsfonds Høstkonferanse 2009 v/banksjef Torleif Lilløy

2 Introduksjon av Totens Sparebank Virksomhet Visjon, forretningsidé og målsetning Selvstendig, regional sparebank med hovedkontor på Lena 10 bankkontorer og filialer fordelt på 3 fylker: Oppland, Hedmark og Akershus. Virksomheten preget av forretningsideen om å være en lokalbank God lokalkunnskap Lokal beslutningsmyndighet Uformell og direkte kommunikasjon med kundene Leverandør av et bredt spekter av produkter og tjenester til personkunder og små og mellomstore bedrifter Bankens visjon er Totens Sparebank skal bidra til vekst og utvikling i regionen, og være en aktiv medspiller i å utvikle regionen til et attraktivt bo- og arbeidssted". Totens Sparebank skal: være en aktiv medspiller for å utvikle regionen til et attraktivt sted å bo og arbeide i ha langsiktige kundeforhold og være et naturlig bankvalg for privatkunden gjennom alle faser i livet være en aktiv samarbeidspartner for sine næringslivskunder være en attraktiv arbeidsgiver som skaper gode holdninger hos sine ansatte være en engasjert pådriver til utviklingen av Terra-Gruppen AS

3 Effektiv risikostyring og intern kontroll Retningslinjer for å styre, overvåke og kontrollere risiko, herunder gjennomføring av intern kontroll. Hvordan samordne overlappende prosesser som strategi, risikostyring og intern kontroll med ICAAP? Periodisk gjennomgang (identifikasjon og analyse) av vesentlige risikoer for alle virksomhetsområder med utgangspunkt i definerte mål og strategier.

4 Retningslinjer for å styre, overvåke og kontrollere risiko, herunder gjennomføring av intern kontroll

5 Risiko Alle forhold og hendelser som kan påvirke bankens mulighet for måloppnåelse Risikostyring Prosessen for å identifisere, håndtere og følge opp risikoene slik at samlet risiko er i samsvar med bankens risikovilje, og samtidig gir rimelig sikkerhet for måloppnåelse innen følgende områder: Strategiske mål Målrettet og effektiv drift Pålitelig rapportering Overholdelse av lover og regler

6 Risikovilje/risikoapetitt Bankvirksomhet => Tjene penger på å ta kalkulert risiko For høy risiko kan innebære høyere inntekter i en periode, men også økt sannsynlighet for negative hendelser For lav risiko over tid kan innebære for lav inntjening og vekst Risikoappetitt er den risiko banken er villig til å akseptere i sin streben etter å realisere sitt formål/visjon

7 Identifisere risiko - Risikounivers Risikobilde for Totens Sparebank

8 Helhetlig risikostyring Basert på rammeverk utarbeidet av COSO (COSO ERM) En kontinuerlig prosess i hele organisasjonen Utføres av ansatte på alle nivåer Anvendes i fastsettelse av strategier Identifisere potensielle hendelser som, hvis de inntreffer, vil påvirke virksomheten Håndtere risiko i forhold til risikoappetitt Fokusere på måloppnåelse

9 Komponenter i helhetlig risikostyring Internt miljø Etablering av målsettinger Identifisering av hendelser Risikovurdering Risikohåndtering Kontrollaktiviteter Informasjon, kommunikasjon Oppfølgning

10 Overordnede retningslinjer / dokumentasjon Finansieringsvirksomhetsloven Kapitalkravsforskriften Internkontrollforskriften Utlånsforskriften Osv. Strategiplan Risikopolicy Kredittpolicy Finansstrategi Prinsipper for internkontrollen Etiske retningslinjer Vurdering av risikoprofil og kapitalbehov ICAAP Budsjett

11 Arbeidsprosesser Organisasjon/arbeidsfordeling Handlingsplaner Org.håndbok/Rutiner Systemer

12 Hvordan samordne overlappende prosesser som strategi, risikostyring og intern kontroll med ICAAP?

13 I n t e r n k o n t r o l l ICAAP-prosessen, Roller og Ansvar Strategi (f.eks 3 års rullerende strategiplan med årlig gjennomgang) Risikopolicy (årlig gjennomgang) Kredittpolicy og Kreditthåndbok (årlig gjennomgang) Finansstrategi (årlig gjennomgang) Internkontrollevaluering (årlig) Budsjett (årlig, 3-års) Stresstester Månedlig/kvartalsvis rapportering Avdelingsregnskap Kredittområdet Funding/likviditet Vurdering av risikoprofil og kapitalbehov - ICAAP (årlig) Kompetanse/Autorisasjon Rutiner Organisasjon/Arbeidsfordeling - Kunderådgiver - Kundeservice - Kredittstøtte - Sparing/plassering - Depot - Funding/likviditet

14 Prosess, roller og ansvar Styret Godkjenne risikopolicy, risikostrategier og kapitalplan Adm. banksjef Risk Management Intern revisjon Kommunisere risikopolicy Impl. Risikostrategier Sikre etterlevelse og uavhengig bekreftelse Linje/stab Identifisere Analysere Måle Styre og kontrollere Følge opp Reagere og forbedre Rapportere 1. linje forsvar Compliance Metoder og verktøy Oppfølging av risikostatus Aggregert rapportering til toppledelse/styret 2. linje forsvar Instrukser, rammer og fullmakter Formell rapportering Bekreftelse til styret og toppledelse om risikostyring Uavhengig bekreftelse på kvalitet i risikostyrings-prosessen Bekreftelse på at de kontrollprosesser som ledelsen bygger på for å avdekke, hindre eller korrigere risiko fungerer som forutsatt 3. linje forsvar

15 Prosess, Roller, Ansvar Styret har den avgjørende rollen i fastsettelsen av strategi, formulering av målsettinger på overordnet nivå og overordnet ressursallokering Styret er ansvarlig for ekstern rapportering av regnskapsog risikoinformasjon Styret har med andre ord ansvar for helhetlig risikostyring

16 Prosess, Roller, Ansvar Adm. Banksjef har det overordnede ansvaret for å "sørge for" helhetlig risikostyring. En av de viktigste sidene ved å utøve dette ansvaret er å sikre at banken har et godt internt miljø. Det interne miljøet omfatter kulturen i banken, stikkord er; høy etisk standard og respekt for bankens verdier.

17 Prosess, Roller, Ansvar Risk Manager skal støtte og legge til rette for risikostyringen og internkontrollen gjennom: Å overvåke at overordnede rammer er etablert og fulgt i banken Følge opp rapportering og rapportere til ledelsen Utarbeide rammeverk, policyer og maler Gjennomføre overordende vurderinger av risikoprofilen og hva som forårsaker endringer Foreta egne kontroller knyttet til risikoområder som ikke allerede er ivaretatt av bankens produktområder

18 Prosess, Roller, Ansvar Arbeidsfeltet til compliance består i å overvåke at interne og eksterne lover og regler blir overholdt Internrevisjonen bidrar med å evaluere effektiviteten og å anbefale forbedringer i helhetlig risikostyring Ekstern revisor reviderer årsregnskapet Bankens styre skal minst en gang i året godkjenne bankens risikopolicy.

19 Nivå Styret og toppledelsen Retningslinjer Taktiske risikostyrings aktiviteter TOP-DOWN RISIKOSTYRING Utarbeidelse av forretningsplan Definere mål for nødvendig økonomisk kapital Fastsette risikotoleranse Spesifisere forventet avkastning Allokere risikoappetitt til forretningsområder Definere risikogrenser for forretningsenheter Spesifisere rammeverk for risikovurderinger Implementere et konsistent incentiv system RISIKO OG KAPITALSTYRING PÅ FORRETNINGSOMRÅDER/-ENHETER Kreditt risiko Markeds risiko Risikoidentifisering Risikomåling Individuell risikoovervåking Rapportering Likviditets risiko Oper. risiko Andre risikoer BOTTOM-UP RISIKOSTYRING Analytiske risikostyringsaktiviteter Balansestyring. Risikoaggregering Risiko allokering Overvåking av all risiko i forhold til kapital Måling av resultater Rapporter Intern kontroll gjennomgang

20 Periodisk gjennomgang (identifikasjon og analyse) av vesentlige risikoer for alle virksomhetsområder med utgangspunkt i definerte mål og strategier

21 Rapportering Månedlig Kvartalsvis Avdelingsregnskap m/sammenligning mot budsjett Kredittrapporter Funding Likviditet Konjunkturer

22 Rapportering Omfattende rapportering innen kredittområdet Sammenligning mot fastsatte måltall Mislighold utover 30 og 90 dager Misligholdsportefølje (>90dg) fordelt på bransjer Misligholdsportefølje (>90dg) fordelt på geografi Tapsutsatte engasjement (individuelt nedskrevne, uten mislighold >90dg) fordelt på bransjer Tapsutsatte engasjement (individuelt nedskrevne, uten mislighold >90dg) fordelt på geografi Utvikling i Mislighold vs. Bevilget Overtrekk Utvikling i Bevilget overtrekk fordelt på filialer Bevilgningsrapport, totalt og sum per måned 20 største bevilgninger i største bevilgninger gitt til nye kunder i 2009 Risikoutvikling, Totalmarked (akkumulert risikokl.) Risikoutvikling, Personmarked (akkumulert risikokl.) Risikoutvikling, Bedriftsmarked (akkumulert risikokl.) Økonomiutvikling, Totalmarked (risikokl. Økonomi) Økonomiutvikling, Personmarked (risikokl. Økonomi) Økonomiutvikling, Bedriftsmarked (risikokl. Økonomi) Sikkerhetsmessig dekning, totalt (risikokl. Sikkerhet) Sikkerhetsmessig dekning, PM (risikokl. Sikkerhet) Sikkerhetsmessig dekning, BM (risikokl. Sikkerhet) Oppfølgingshyppighet Risikoklassifisering Gjennomsnittlig utlånsrente fordelt på risikoklasser Utvikling i gjennomsnittlig utlånsrente fordelt på risikoklasser Porteføljesammensetning fordelt på sektorer Porteføljesammensetning fordelt på bransjer Porteføljesammensetning fordelt på geografiske markeder

23 Rapportering Omfattende rapportering innen fundig / likviditet Sammenligning mot fastsatte måltall Siste transaksjoner av betydning innen finansiering Oversikt over likviditetsporteføljen Likviditetsindikatorer Dagens markedsbetingelser Forfallsoversikt innlån

24 Risikohåndtering Risikohåndtering må iverksettes når risikovurderingen viser at risikonivået er, eller har potensiale for å bli, høyere enn akseptabelt. Tiltak deles gjerne inn i to kategorier; preventive tiltak (som skal redusere sannsynligheten for at en hendelse inntreffer) og reaktive tiltak (som skal redusere konsekvensen når hendelsen inntreffer). Når en vurderer sikkerhetstiltak er det nødvendig å ta hensyn til: Kriterier for kvalitet, funksjon og konsistens Om tiltakene er fullstendige og dekkende Om tiltakene er mulige å gjennomføre, både praktisk og kostnadsmessig Verifisere at tiltakene gir ønsket effekt Valg av sikkerhetstiltak er ikke en del av risikovurderingen, men anbefalinger om tiltak bør være en del av vurderingen

25 Praktisk risikostyring For å lykkes med risikostyring er det en rekke faktorer som må være tilstede: Ledelsen må se risikostyring som et viktig og nødvendig verktøy Representanter for ulike deler av virksomheten må være involvert i arbeidet Legg vekt på at det skal være/gjøres så enkelt som mulig Prosessen må ha tilstrekkelige ressurser og nødvendig kompetanse. Om kompetansen finnes internt i organisasjonen eller om det bør leies inn ekstern kompetanse avhenger av den enkelte virksomhet, men ofte vil det være fornuftig først selv å gjøre en enkel risikovurdering internt Resultatene må følges opp Risikovurdering må være en naturlig del av beslutningsprosesser

26 ?

27 Takk for oppmerksomheten!

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2009 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2009 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2009 Basel II - Pilar 3 Halden, juni 2010 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING...3 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 3 KONSOLIDERING...5

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Haltdalen, 28.02.2012 Innholdet i rapporten er hentet fra årsrapport, kapitaldekningsoppgave og ICAAP for Haltdalen Sparebank. 1 KORT

Detaljer

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER Trondheim 17. september 2012 Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom, og skal ikke kopieres eller videredistribueres

Detaljer

1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...

1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... Pilar III 2011 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 INTRODUKSJON TIL KAPITALDEKNINGSREGLENE... 3 1.2 IMPLEMENTERING AV KAPITALDEKNINGSREGLENE I HAUGESUND SPAREBANK... 4 2 RISIKOSTYRING

Detaljer

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet...3 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene...3 2.1

Detaljer

Pilar III. Kapitalkravsforskriften

Pilar III. Kapitalkravsforskriften Pilar III Kapitalkravsforskriften 2009 Innholdsfortegnelse Innhold 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 INTRODUKSJON TIL NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.2 IMPLEMENTERING AV NYE KAPITALDEKNINGSREGLER

Detaljer

Pilar III. Kapitalkravsforskriften

Pilar III. Kapitalkravsforskriften Pilar III Kapitalkravsforskriften 2010 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 INTRODUKSJON TIL KAPITALDEKNINGSREGLENE... 3 1.2 IMPLEMENTERING AV KAPITALDEKNINGSREGLENE I HAUGESUND

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2011 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet...3 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene...3 2.1

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2008 BASEL II PILAR 3

OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2008 BASEL II PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2008 BASEL II PILAR 3 Innhold 1. Basel II nye kapitaldekningsregler...1 Pilar 1...1 Pilar 2...2 Pilar 3...2 2. Regnskap og konsolidering...2 Datterselskaper...2

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2011

Basel II PILAR III 31.12.2011 Basel II PILAR III 31.12.2011 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsreglene...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 2.1 Ansvarlig kapital...4 2.2

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2010

Basel II PILAR III 31.12.2010 Basel II PILAR III 31.12.2010 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 2.1 Ansvarlig kapital...4

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 2 av 17

Innholdsfortegnelse. Side 2 av 17 Pilar III Basel II 31.12.2014 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsregler... 3 1.2 Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.3 Pilar

Detaljer

PILAR III. Time Sparebank 31.12.2012

PILAR III. Time Sparebank 31.12.2012 PILAR III Time Sparebank 31.12.2012 Versjon 05.2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1

Detaljer

PILAR III 2008 Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften

PILAR III 2008 Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften PILAR III 2008 Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Innhold: 1 Basel II nye kapitaldekningsregler... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 1.2 Kapitaldekningsregler

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3. Oppdatert per 31. Desember 2013

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3. Oppdatert per 31. Desember 2013 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 2013 Oppdatert per 31. Desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet...3 2 Basel II/Basel III - Kapitaldekningsreglene...3

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2009

Basel II PILAR III 31.12.2009 Basel II PILAR III 31.12.2009 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 2.1 Ansvarlig kapital...4

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2008

Basel II PILAR III 31.12.2008 Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 2.1 Ansvarlig kapital...4

Detaljer

PILAR III Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften

PILAR III Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften PILAR III Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Oppdatert per 31.12.2009 Innhold: 1 2 Innledning... 3 Kapitaldekningsregelverk Basel II... 3 2.1 Kapitaldekningsregler

Detaljer

Basel II PILAR III - 31.12.2013 PILAR III 31.12.2012 150. FORRETNINGSÅR. Innholdsfortegnelse: [Skriv inn tekst]

Basel II PILAR III - 31.12.2013 PILAR III 31.12.2012 150. FORRETNINGSÅR. Innholdsfortegnelse: [Skriv inn tekst] Basel II PILAR III - 31.12.2013 PILAR III 31.12.2012 150. FORRETNINGSÅR Innholdsfortegnelse: [Skriv inn tekst] Side 1 Innhold: 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 4 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsreglene...

Detaljer

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III Lillesands Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...5 2.1

Detaljer

Basel II PILAR III - 31.12.2014 PILAR III 31.12.2012 150. FORRETNINGSÅR. Innholdsfortegnelse: [Skriv inn tekst]

Basel II PILAR III - 31.12.2014 PILAR III 31.12.2012 150. FORRETNINGSÅR. Innholdsfortegnelse: [Skriv inn tekst] Basel II PILAR III - 31.12.2014 PILAR III 31.12.2012 150. FORRETNINGSÅR Innholdsfortegnelse: [Skriv inn tekst] Side 1 Innhold: 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 4 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsreglene...

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2010 BASEL II PILAR 3

OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2010 BASEL II PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2010 BASEL II PILAR 3 Innhold 1. Bakgrunn for pilar 3 rapportering... 1 Pilar 1... 1 Pilar 2... 2 Pilar 3... 2 2. Regnskap og konsolidering... 2 Datterselskaper...

Detaljer

Pilar 3 2014 BN Bank ASA

Pilar 3 2014 BN Bank ASA Pilar 3 2014 BN Bank ASA Innhold Innledning... 3 Kapitaldekningsregelverket... 4 1.1 Pilar 1 Minimumskrav til ansvarlig kapital...6 1.2 Pilar 2 Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften del IX PILAR III

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften del IX PILAR III Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften del IX PILAR III 31.12.2014 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsreglene... 3 2 ANSVARLIG

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2009 BASEL II PILAR 3

OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2009 BASEL II PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2009 BASEL II PILAR 3 Innhold 1. Bakgrunn for pilar 3 rapportering...1 Pilar 1...1 Pilar 2...2 Pilar 3...2 2. Regnskap og konsolidering...2 Datterselskaper...2

Detaljer