INNKALLING TIL STYREMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL STYREMØTE"

Transkript

1 ORDFØRAR RÅDMANN INNKALLING TIL STYREMØTE Mandag 21.Mars 2011 kl (merk tida) Panorama konferansehotell Sund (tidligare Marsteinen hotell) Olav Martin Vik Leiar Per Hillestad Sekretær

2 Saksliste: Sak 1/11 Sak 2/11 Sak 3/11 Sak 4/11 Sak 5/11 Sak 6/11 Sak 7/11 Sak 8/11 Sak 9/11 Sak 10/11 Sak 11/11 Innkalling Referat frå førre møte (Vedlegg) Vitjing Styret i Vest Næringsråd Vitjing HOG Felles ansvar (Vedlegg) Felles Forliksråd (Vedlegg) Felles Skattekontor for heile regionen. (Vedlegg) Betre kommunar gjennom utvida samarbeid Regionrådet si rolle i større vegprosjekt. Prosjekt Byggesak (Vedlegg) Meldingar (Vedlegg) Samarbeid med BRB vedkommande areal til næringsføremål Samhandlingsreforma seminar Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland høyring. Prosjekt Barnevern Elektroniske vedlegg: Sak-2-11 Referat Sak-5-11 Felles ansvar1 Sak-5-11 Felles ansvar2 Sak-5-11 Felles ansvar3 Sak-6-11 Forliksråd Sak-7-11 Skattekontor Sak Prosjekt byggesak Sak BRB-Areal Sak Samhandlingskonferanse Sak Folkehelse høyring Sak Planprogram folkehelse Sak Prosjekt barnevern 2

3 Sak 1/11 Innkalling Sak 2/11 Referat frå styremøtet 13/ Sak 3/11 Vitjing Styret i Vest Næringsråd Dialog mellom Vest Næringsråd sitt styre og Regionrådet Vest kl. 08:30 09:30: 1. VNR sin strategiske næringsplan for Fjell, Sund og Øygarden, med vekt på Sotrasambandet 2. Samhandling Regionrådet Vest og VNR Sak 4/11 Vitjing HOG Presentasjon av dei satsingsområda som HOG prioriterer og av prosjekt innan desse områda kl. 09:30 10:00 Sak 5/11 Felles ansvar (Vedlegg) Regionrådet Vest behandla sluttrapporten frå prosjekt Felles Ansvar den , og gjorde følgjande vedtak: Vedtak: det blir i sett gang et felles prosjekt i de 4 kommunane og som blir nemnd Felles Ansvar. Prosjektet tar med seg tilråding i forprosjekt Felles Ansvar og erfaringar frå eigne kommunar. Askøy kommune tar ansvar for å samordne/leie prosjekter. Styret ber om tilbakemelding på framdrift av prosjektet innan 1.kv Askøy kommune har satt Ungdomskontakten på oppgåva med å arbeide vidare med Felles ansvar, samt koordinere dette arbeidet med fagmiljøa i de 4 kommunane. Kontakten med bidragsytarar hansamast av Næringssjefen i Askøy saman med Regionrådet Vest. Rådmennene handsama saka 14. mars og tilrår dei framlagte dokumenta med fyljande tillegg : Organiseringa av Felles Ansvar bør skje i 2 trinn: 1. lett organisert komme raskt i gang 2. fastare organisering 1. Etablere ein SLT koordinator i løpet av sommaren Myk organisasjonsform koplet med krav frå givarar (t.d. Gjensidigestiftelsen) 2. 3 års perspektiv, knytte til seg til ei etablert foreining/organisasjon (t.d. Kirkens Bymisjon eller Røde Kors). Kommentarar til framlagde vedtekter: Bør har regler for utmelding og økonomisk nøkkel mellom kommunane. Inntil vidare vil fagsjefane i dei fire kommunane og ungdomskontakten i Askøy kommune, utgjera ei prosjektgruppe for Felles Ansvar. Det er viktig å kome i gang med nokre små prosjekt, samt arbeide med å finne samarbeidseiningar og å ha kontakt med givarar. Arbeidsgruppa setter opp tiltak, budsjett og framdrift. 3

4 Frikjøp av ein ressurs med inntil 50% i 6 md. Konklusjon: Styret sluttar seg til rådmennene si tilråding. Sak 6/11 Felles Forliksråd (Vedlegg) Lensmannen har i Politirådet teke til orde for eit felles forliksråd for kommunane i Regionen. Politirådet har slutta seg til at dette vert vurdert. Bakgrunnen for framlegget er eit skriv frå Politirådet til politimeistrane dagsett 6/ der det vert peika på domstollova 27. siste lekken der ordninga med felles forliksråd vert heimla. Jfr. vedlegg. Som kjent er det Lensmannen som utgjer sekretariatet til forliksråda. Det er i dag forliksråd i kvar einskild kommune. Det vert peika på effektivisering som grunngjeving for tiltaket med eit felles Forliksråd. Det er ei politisk sak i kvar kommune å taka stode til eit slikt tiltak. Det er fordel og ulemper ved ei slik ordning. Den lokale kunnskap/kjennskap i slike saker som nok er ein føremun lyt sikrast ved at kvar kommune er representert i det politiske utvalet. Saka var til drøfting i rådmannsmøte 14. mars d.å. der det vart gjort tilråding om: Rådmannsgruppa sluttar seg til eitt råd, med ein representantar frå kvar kommune. Møter fordelt mellom kommunane KONKLUSJON: Styret i Regionrådet Vest rår til at kommunane i regionen får eit felles forliksråd. Regionrådet føreset at kvar kommune har ein representant kvar i rådet. Sak 7/11 Felles Skattekontor for heile regionen (Vedlegg) Det føreligg skriv dagsett 9. februar 2011 frå Kemnerutvalet for kommunane Sund, Fjell og Øygarden der det vert peika på at skattekontoret er i fare for å verta nedlagt grunna besøksfrekvens. Det statlege skattekontoret har lokalisering på Straume i Fjell i nærleiken av Kemnerkontoret og vart etablert som felleskontor for desse kommunane i Det vert peika på skattekontoret på Askøy som har eit eige kontor kanskje burde verta vurdert samanslått med kontoret på Straume. Dette kontoret har ein tilsett. Grunnlaget i folkesetnaden vil ved ei eventuell slik løysing verta monaleg styrka. Skrivet frå Kemnerutvalet ligg vedlagt. Askøy kommune gjennomførte ein kartlegging av publikumskontakt i vekene I denne perioden hadde Skatt Vest Askøy 525 besøkande. Det er staten som styrer organisering og omfang av tenesta. Saka vert med dette lagt fram for politisk drøfting Sak 8/11 Betre kommunar gjennom utvida samarbeid Det er utarbeidd rapportar på dette temaet på bakgrunn av styret si handsaming på seminaret, Bjørnefjorden i Os. Rapportane er under trykking og vert lagt fram på møtet. 4

5 Rådmannen i Fjell orienterar. Styret vert invitert til å drøfta arbeidsmåte med rapportane. Saka vert lagt fram for politisk drøfting. Sak 9/11 Regionrådet si rolle i større vegprosjekt. Det er fleire større vegprosjekt i regionen som på fleire måtar er avgjerande for regionen si utvikling og framtid. Naturleg nok har prosjekta sitt tyngdepunkt på ulike stader, men felles for dei er at dei alle er viktige og heilt naudsynte for regionen som heilskap, og i tillegg også for regionen sine naboar. Prosjekta ha ulik status m.o.t. til tid for gjennomføring og framdrift i planprosess. Prioritering av vegprosjekt er viktig og sjølvsagt krevjande. Samstundes er vi klår over at ei felles prioritering gjev tyngde og styrke i prosessen fram mot avgjerd. Det er difor naudsynt med prosessar for å sikra felles ståstad og dermed god framdrift. Lokalisering/val av trase heng sjølvsagt saman med og er ein del av ovannemnde. Kva rolle kan Regionrådet Vest spela i prosessane fram til røyndom av prosjekta? Det er fleire områder der regionrådet med stor fordel kan bruka energi på løysingsorientert arbeid. Det være seg finansieringsløysingar, bruk av tyngdeloven i fremjing av prosjekta, vera spydspiss/talerøyr, skapa indre semje om ulike løysingsalternativ, og skapa felles prioritering. No er det naturleg at 4 kommunar samla vil ha ulik eigarskap til dei ymse prosjekta, og det er også naturleg at den som har størst eigarskap også fremjar saka. Her kan det skje utvikling undervegs og tyngdepunkt kan flytta seg alt etter kor ein er i prosessen pakkeløysingar på vegprosjet er døme i denne samanheng. Likeeins er det høve til engasjement på ulike områder og arenaer på ulike stadier i prosessen. Det som er viktig i denne samanheng er at eigarkommunen eller eigarkommunane til eit konkret prosjekt er komfortabel med den regien/engasjementet som regionrådet blir invitert til å ta. Dette har samanheng med naturleg politisk engasjement og rollefordeling mellom aktørar og ikkje minst politisk eigarskap/forankring. Her er også truleg Regionrådet sitt største fortrinn, det å skapa tryggleik og politisk forankring over kommunegrensene. Prosessarbeid i denne samanheng på dei ulike arenaer både administrativt og politisk er overmåte viktig. Konklusjon: 1. Regionrådet Vest kan vera pådrivar på vegprosjekta i regionen på fleire områder. Eigarkommunen/ane til prosjektet avgjer kva rolle Rådet til ei kvar tid skal ha. 2. Det å skapa best mogeleg politisk semje og forankring for prosjekta over kommunegrensene er Regionrådet si viktigaste rolle. Sak 10/11 Prosjekt byggesak, oppmåling og plan (Vedlegg) Der er eit ynskje å kartlegge om det er mogleg med eit tettare samarbeid mellom kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden med omsyn til handsaming av byggesaker, plansaker og kart- og oppmålingstenester. 5

6 Presset på byggesaksavdelingane i dei fire kommunane er ulikt, og varierer over tid. Det kan være hensiktsmessig å inngå eit samarbeid for å betre den samla kapasitetsutnyttinga og redusere behandlingstid til beste for regionens innbyggarar og næringsliv. Alle disse saksområda er underlagt eit stort omfang av politisk kontroll, og det er viktig å få fram løysningar som tek omsyn til dei politiske sidene samtidig som utnyttinga av kapasitet og spesialkompetanse i avdelingane blir optimal. Ein annen utfordring som må løysast i prosjektet er systemporteføljen. Dei fire kommunane har ulike fagsystem og støttesystem/arkiv. Dei ulike løysningane for samarbeid vil kunne sette krav til systemfellesskap. Avklare dette mot IKT-prosjektet og KARTikus. Prosjektet har som mål å utrede realistiske løysningar i spennet frå lite til full integrering av sakshandsaminga i regionen. For å komme fram til felles løysningar, må ein rekne med ein betydelig innsats frå fagmiljøa i dei fire kommunane. Det er ønskelig å engasjere konsulenthjelp for å lede utredningsarbeidet for å få nødvendig kompetanse til å gjennomføre eit så komplekst arbeid, samt for å ivareta objektivitet. Fjell kommune fikk juli 2010 tilsegn på til prosjektstøtte frå Fylkesmannen. Januar 2011 ble det nedsett ein arbeidsgruppe av leiarane for tenesteområda i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden kommunar, med sekretariatet i RRV som koordinator. Arbeidsgruppa har hatt tre møter. Arbeidsgruppa legg nå fram ein prosjektomtale/mandat til eit forprosjekt for handsaming i Regionrådet Vest. Konklusjon: Det vert etablert eit forprosjekt slik det går fram av vedlegget. Fjell kommune får ansvar for å tilsetje prosjektleiar. Sak 11/11 Meldingar Samarbeid med BRB vedkomande areal til næringsføremål. Bård Sandal er oppnemnd som representanten for RRV i samarbeid med Gode Sirkler. Bård Sandal treng ein kontaktperson i kvar kommune. Samhandlingsreforma seminar Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland høyring. Prosjekt Barnevern 6

7 REFERAT FRÅ STYREMØTE I REGIONRÅDET VEST Mandag 13. desember 2010 kl Fjell Rådhus Til stades: Ordførar Knut Hanselmann Ordførar Eli Årdal Berland Ordførar Ove Bernt Trellevik Ordførar Olav Martin Vik Rådmann Steinar Nesse Rådmann Gerhard Inge Storebø Rådmann Torgeir Sæter Rådmann Odd Magne Utkilen Sekretariatet: Per Hillestad og Dag Thorvaldsen (ref) Informasjonsrådgjevar Vigleik Brekke Til sak 41 og 42 møtte: Asbjørn Algrøy (BRB) Vidar Totland (BRB) Tone Christin Haugland (ANF) Per C Aarsand (VNR) Bård Sandal (Askøy Kommune) Sigmund Kvernes, Gode Sirklar møtte til sak 41,42 og43 Roger Granheim (Askøy kommune) møtte til sak 44 Styreleiar Olav Martin Vik leia møtet.

8 Saksliste: Sak 39. Innkalling Sak 40. Referat (2 vedlegg) Sak 41. Dialog næringsliv Sak 42. Næringssamarbeid Sak 43. Komparative fortrinn Sak 44. Felles Ansvar - Evaluering Sak 45. Statusrapport - prosjekt Sak 46. Budsjettprogram Sak 47 Tinget i Vest Sak 48. Tomteselskap Sak 49. Møteplan 2011 Sak 50. Samferdsel Sak 51. Meldingar, Status m.v. Sak 52. Eventuelt Elektroniske vedlegg til innkallinga: SAK 40 - Referat seminar SAK 40 - referat SAK 42 - oppfølging av BRBs SNP SAK 43 - Komparative fortrinn Til sak 44 Felles Ansvar: Oppsummering av forprosjektet Sluttrapport Vedlegg prosjektplan SAK 44-Brev sponsor SAK 45-Status prosjekter SAK 46-BUDSJETTPROGRAM 2011 v2 SAK 48-Tomteselskap SAK 51 Klimapolitisk nettverk SAK 51 LMS-løypemelding 2

9 Sak 39. Innkalling Vedtak: Innkallinga godkjent Sak 40. Referat Vedtak: Referat godkjent Sak 41. Kva kan Regionrådet Vest gjera for næringslivet dialog Sak 42. Næringssamarbeid Sak 41 og 42 vart drøfta i samanheng. Styret har tidligare diskutert eit tettare næringssamarbeid i regionen, og har trekt fram Gode Sirklar som eit felles verktøy. Styremøtet 30.august ble oppsummert med: - Gode Sirklar ynskjer å ta eit initiativ til eit vidare utviklande prosjektarbeid i næringsplansamanheng. - Arbeidet med samordning av Gode Sirklar og næringsfunksjonen i Askøy held fram. - Regionrådet Vest kan og ha ein forankrande og koordinerande funksjon i samhandlinga mellom dei einskilde kommunane og BRB. Gode Sirklar AS la fram forslag til etablering av eit prosjekt for oppfølging av BRB sin næringsplan i Region Vest. Forslaget omhandlar etablering av eit prosjekt med ein bredt samansatt styringsgruppe frå næringsliv, forvaltning og FoU, og kor Gode Sirklar og næringssjefen i Askøy kommune utgjør den operative ressurs for gjennomføring. Rådmannsgruppa hadde saka oppe til drøfting 6.desember, og ser gjerne ei avklaring m.o.t. Askøy si deltaking i Gode Sirklar AS før vidare framdrift. Viktig å bygge vidare på områder vi er gode t.d. marine næringar og Subsea. Regionen vil ha stor vekst i årene som kommer. Må sikre tilstrekkelige areal til nærings- og bustadformål tilpasset eksisterande og nye aktørar. Kommunanes ulikskap må tas omsyn til i det vidare arbeidet, og prosjektet må gis ein politisk forankring. Synspunkt frå næringsliv: Regionen bør få konsernoppgåver i forhold til storregionen. Trenger RRV til å skaffe midlar til vidare utvikling av regionen. Kommunane må ha nok areal til næringsformål på land og ved sjø som tar omsyn til smb segmentet så vel som store aktørar. Vedtak a): Styret gir sin tilslutning til Gode Sirklar AS sitt framlagte forslag m.o.t. vidare arbeid med Business Region Bergen (BRB) si strategiske næringsplan. Vedtak b): Eigarane av Gode Sirklar AS sender en formell førespurnad til Askøy kommune om deltaking i Gode Sirklar AS. 3

10 Sak 43. Komparative fortrinn (vedlegg) Styret har bedt om å få gjennomført ei analyse av regionens komparative fortrinn. Gode Sirklar har blitt forspurt om å leie dette arbeidet, og har lagt fram ei prosjektskisse. Det er naudsynt å avklare dei økonomiske rammene for arbeidet. Rådmannsgruppa hadde saka oppe til drøfting 6.desember, og rår til at saka vert sett i samanheng med Agenda AS sin rapport vedkommande Regional utvikling og tenesteproduksjon. Vedtak: Styret gir sin tilslutning til Gode Sirklar sitt forslag. Det vidare arbeidet må bygge på rapport frå Agenda Kaupang og må forankrast politisk. Sak 44. Felles Ansvar - Evaluering (4 vedlegg) Forprosjektet har lagt fram sluttrapport og forslag til hovudprosjekt. Rapporten viser at det er god oppslutning kring visjon og målsetjingane til eit Felles Ansvar prosjekt og at det er betalingsvilje blant næringslivet og frivillige organisasjonar. Det er såleis eit grunnlag for å etablere eit hovudprosjekt Felles Ansvar. Rapporten synliggjør serskilt to faktorar som må avklarast før ein går i gang med eit prosjekt med lengre varigheit. 1. Organisering 2. Finansiering Askøy kommune v/ Roger Granheim la fram ei skisse til løysing tufta på forprosjektet og kommunen sine røynsler. Vedtak: Det blir i sett gang eit felles prosjekt i de 4 kommunane og som blir nemnd Felles Ansvar. Prosjektet tar med seg tilrådingane i forprosjektet Felles Ansvar og erfaringar frå eigne kommunar. Askøy kommune tar ansvaret for å samordne/leie prosjektet. Styret ber om tilbakemelding på framdrift av prosjektet innan 1.kv Sak 45. Statusrapport prosjekt (vedlegg) Sekretariatet har utarbeidd ein statusrapport over prosjekt og anna samarbeid i regionen. Vedtak: Styret tek saka til orientering. Sak 46. Budsjettprogram (vedlegg) Sekretariatet har utarbeidd eit budsjettprogram for 2011 m/ kostnadsoverslag. Vedtak: Styret sluttar seg til programmet. 4

11 Sak 47. Tinget i Vest Vedtak: Tinget vert halde 7. februar 2011 på Askøy kl. 08:30 12:00 Dette vert eit halvdagsmøte med tre hovuddelar med fagdel, informasjon og drøfting med sikte på å få politisk forankring. Sak 48. Tomteselskap (vedlegg) Rådmennene ber om å få styringssignal frå ordførarane om ein skal setja i gong utgreiingsarbeid vedkomande eit felles tomteselskap i dei fire kommunane. Vedtak: Rådmennene førebur ei prinsippsak for kommunestyra. Sak 49. Møteplan 2011 Forslag til møteplan 1. halvår 2011: Rådmannsmøte Styremøte 31. januar 14. mars 21. mars 2. mai 20. juni 27. juni Vedtak: Møteplanen vert lagt til grunn. Sak 50. Samferdsel Status Sotrasamband, vegutbygging på Askøy m.v. Drøfting: Kva for rolle kan Regionrådet Vest ha med omsyn på vegutbygging i regionen? Vedtak: Sekretariatet lagar ei skisse til rolla som RRV skal ha til neste styremøte. Sak 51. Meldingar, Status m.v. Klimapolitisk møteplass (vedlegg) Vedtak: RRV sine representantar er ordførarane i Øygarden og Sund. Lokalmedisinsk senter (LMS) løypemelding dagsett 7/ (vedlegg) Referent: Dag Thorvaldsen 5

12 Felles ansvar Organisering og Praktisk anvendelse

13 Organiseres. Politi, Kommunene, Næringsliv, Frivillige lag og organisasjoner, samt aktører som har tydelig samfunnsinteresse i å forebygge rus, kriminalitet og psykisk lidelse (eks: kirken, Lions, Røde Kors?).

14 Organiseres i stiftelse/forening. Forvaltning av donerte midler, tid og ressurser skal være fundamentert i en reell organisasjon. Vedtekter. Handlingsplan Budsjett og regnskap. Eventuelt ansettelser.

15 Organiseres i stiftelse/forening. Eiere Styret Eventuelt ansatte

16 Andre forhold Eksisterende tiltak, prosjekter og ulike samarbeidsmodeller Kommunal kompetanse Politi SLT

17 Anvendelse Kommuner bestiller, FA organiserer og betaler, frivillige utfører. Frivillige kommer med ide, FA organiserer og kommunene benytter.

18 Kommunene bidrar med fagkompetanse, oppfølging og veiledning. Behov defineres av kommunene og politi. FELLES ANSVAR inngår forpliktende avtale med frivillig. Bestilling går til FELLES ANSVAR FELLES ANSVAR går i dialog med aktuelle frivillige.

19 Eksempel 1 Region Vest FC, har fått forespørsel fra Felles Ansvar, om å tilrettelegge for en fotballgruppe. En fast dag med 2 timer (15-17). Gruppen avsluttes med et måltid. Målgruppe år (må kvalitetsikre gruppens sammensetting). Klubben skal ha ansvar for å stille med 2 voksne personer (over 30 år). Klubben stiller med nødvendig utstyr. Kommunens ansvar: NAV-kommune og Ungdomskontakten skal ha oppfølging og veiledning av ledere og gruppe. Felles ansvar betaler klubben for dugnad, samt utgifter til mat osv.

20 Eksempel 2 Etter forespørsel fra FA, kan røde kors forsterke/utvide eksiterende tiltak, med samtale grupper for ungdom. Målgruppen er ungdom fra år, som har en vanskelig hjemmesituasjon. Tilbudet har eksitert over noe tid men de har behov for revitalisering - veiledning, kontakt med NAV, Ungdomskontoret FA inngår avtale hvor man blir enig om at 3 gruppeledere skal få betalt ART opplæring. Det tilstås også midler til å pusse opp dagens lokaler.

21 Eksempel 3 Norsk Hjelpeorganisasjon på Askøy, blir utfordret på å starte aktivitetsgrupper. De har lokaler på Tveit, hvor der også er store ungdomskull. For å demme opp for hærverk og begynnende rusing, ønsker politiet og barnevern å ha tiltak. Starte lukkede aktivitetsgrupper a 2-4 ungdommer. På sikt skal det være 3 grupper i drift. En gang i uken a` gjennomsnittlig 4 timer. Tilpasse aktiviteter for hver gruppe, men målet er å presentere ungdommen for utfordringer kr/ uke + utgiftsdekning Politiet følger gruppen tett opp.

22 Eksempel 4 NAV kommune signaliserer til Felles Ansvar at det er vanskelig å få praksis plasser for klienter i gruppen år. FA tar kontakt med næringsråd Vest, og sammen skal de lage et opplegg.

23 FELLES ANSVAR, ORGANISERING OG PRAKTISK ANVENDELSE INNHALD BAKGRUNN 1 ANBEFALINGER VIDERE OM DETTE VEDTAES: 2 ORGANISERING 3 FORUTSETNINGER FOR FELLES ANSVAR KLARGJØRES VEDTEKTER/RETTNINGSLINJER. 4 HVORDAN ANVENDE FELLES ANSVAR? 5 MODELL 1 6 MODELL 2 7 HYPOTETISKE TILTAK: 8 KOMMENTARER FRA PERSONER SOM DETTE ER LAGT FREM FOR: 10 BAKGRUNN

24 Regions råd Vest, fikk høsten 2010, forelagt sluttrapport fra forprosjekt gruppa, Felles Ansvar. Ut i fra denne, vedtok Regions råd Vest, følgende: Vedtak: det blir i sett gang et felles prosjekt i de 4 kommunene og som blir nemnd Felles Ansvar. Prosjektet tar med seg tilråding i forprosjekt Felles Ansvar og erfaringer frå eigne kommuner. Askøy kommune tar ansvar for å samordne/leie prosjekter. Styret ber om tilbakemelding på framdrift av prosjektet innen 1.kv I praksis har Askøy kommune satt Ungdomskontakt Rune Hauge på oppgaven med å arbeide videre med Felles ansvar, samt koordinere dette arbeidet, med fagmiljøene i de 4 kommunene. Kontakten med bidragsytere håndteres av Næringssjefen i Askøy, sammen med Regionråde Vest og dets sekretariat. Det faglige innholdet ble kvalitetssikret ved tett dialog mellom kommunene, samt politi ved Tove Helland, Inge Ekerhovd, Anna Nesje Nes, Monica Mørk og Rune Hauge. Det ble avholdt et møte mellom disse 17. januar. Den 14. februar ble dette fulgt opp hvor det var åpent for medvirkere i kommunene og politi. I slutten av februar blir en uferdig kopi av dette notatet sendt til kommunene, samt politi ved tidligere nevnte personer. Det har blitt gitt positive tilbakemeldinger på beskrivelsen, som den nå ligger. Videre har vi vært i kontakt med aktuelle aktører til prosjektet. Vi har snakket med Røde kors, Lions, Vest Hordaland prosti, og Vest Næringsråd i perioden. Representanter fra ulike lag og foreninger har også blitt snakket med, med tanke på om dette er mulig å få til. Noen av kommentarene er referert i beskrivelsen. Etter avtale blir dette notatet sendt til Per Hillestad, sekretær i Regionsrådet, senest 7. mars, og skal fremlegges for Regionsrådet 14. mars. ANBEFALINGER VIDERE OM DETTE VEDTAES: 1. Askøy kommune får ansvar for å iverksette. Mars/april Organisering April mai Genralforsamling/årsmøte Styre velges. Vedtekter kvalitetsikres. Handlingsplan og budsjett fremlegges. 3. Eventuelle ansettelser foretas. Umiddelbart etter organisering Arbeidsinnstukser og betingelser. 2. Rutiner utarbeides for Felles Ansvar, Hvem har ansvar fra den enkelte kommune, utarbeide avtaler, samtykke om å oppheve taushet osv. Eksempel på handlingsplan: Side 2

25 1. FA må markedsføres, gjøres kjent blant ulike aktører. Hele perioden 2. Det arbeides videre med eiere/medlemmer: Innen Tiltak må planlegges og iverksettes. Hele perioden a. Første tiltak på plass. Innen 2011 b. 4 tiltak på plass. Innen Budsjett (imaginært): ÅR Inntekter Ansettelser Opplæring Økonomisk insentiv Administrasjon Sum ORGANISERING Forprosjektet la frem forslag om at Felles Ansvar skulle organiseres som en Forening. Med hensikt at flere aktører skulle være delaktig å ha eierfølelse til prosjektet. Man så da for seg en modell, hvor det var representanter fra de ulike aktørene, interessehaverne. Politi, Kommunene, Næringsliv, Frivillige lag og organisasjoner, samt aktører som har tydelig samfunnsinteresse i å forebygge rus, kriminalitet og psykisk lidelse. Vi tror at dette er rett tenkning, og at organisering av Felles Ansvar bør setter sammen av noen slike aktører. Et bredest mulig eierskap til Felles Ansvar. Arbeidet med å implementere Felles ansvar i regionen beror på i stor grad på at kommunalt ansatte, representanter fra frivillige lag og organisasjoner samt næringsliv, får et eierforhold til prosjektet. Et sterkt eierforhold beror på en forståelig organisering, medvirkning og godt faglig forankrete tiltak, som kommune og politi etterspør, og frivillige lag og organisasjoner kan levere: - et sosialt entrepenørskap. I en slik modell, vil det være avgjørende å ha med samfunnsaktører som har stor integritet i regionen, i kraft av det arbeidet de gjør inne samfunnsbyggende arbeid. Vi har vært i kontakt med 4 organisasjoner og de fleste har gitt positive svar på medvirkning til Felles ansvar. Disse er Lions, Røde kors, Vest Hordaland prosti samt Vest Næringsråd. Side 3

26 Lions og Røde kors har noe ulike modeller i regionen, men kom selv med forslag for regionale løsninger. Eventuelt ansatte prosjektansatte. Vi vil ikke ha klare meninger om ansettelser i Felles Ansvar, og mener at dette skal ligge til etter at prosjektet er organisert. Dette fordi vi vil annbefale sterkt at det settes opp handlingsplan og budsjett, og herav skal aktivitet og eventuelt lønn fremkomme. Vi tror allikevel at det blir vanskelig å komme bort fra ansettelser, dersom prosjektet skal ha fremdrift. Vi mener at man skal utvise edruelighet i så måte. Viktige oppgaver vil være å koordinere behov og tiltak. I tilegg vil også oppgavene med videre finansiering og støtte frå næringslivet og andre aktører være avgjørende. FORUTSETNINGER FOR FELLES ANSVAR KLARGJØRES VEDTEKTER/RETTNINGSLINJER. Der er samlet inn mye penger, og forusettningene for at midler er donert, bør samles og vedtaes som Felles Ansvars statutter/vedtekter eller retningslinjer. Disse bygger på føringar frå forprosjektet, og er bearbeidet og spesifisert. Dette må i den videre prosessen med etablering, tilpasses den anbefalte modell og juridisk kvalitetsikres. Vedtekter må tilpasses den endelige organisasjonsform og en sliks forutsetninger. 1 Formål. 1. Felles Ansvar er et rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for risikoutsett ungdom der de kan bygge relasjoner over tid, i egnede grupper, sammen med trygge voksne. 2. Felles ansvar skal ikke erstatte andre tiltak i kommunene. FA skal være et supplement. Felles ansvar tiltak, skal heller ikke frata barn og ungdom rett til å motta ordinære offentlige tiltak de har krav på. 2 Forutsetninger. 1. Tiltaket Felles ansvar forutsetter et stort frivillig engasjement for gjennomføring og drift av tiltaket, samt økonomiske midler frå næringsliv og andre private bidragsytere. 2. Kommunene bidrar med fagkunnskap, behovsdefinering samt veiledning og opplæring. 3. Det er en føresetnad for gjennomføring av prosjektet at både kommunene, næringsliv, andre bidragsyttere inngår et forpliktende samarbeid om gjennomføring av et 3-årig prosjekt. 4. Det utarbeides gode rutiner for samarbeid mellom kommune, politi, Felles ansvar og dem som drifter tiltak. Tydelige linjer fra behov oppstår til avtale inngås, hvor klare ansvarsforhold skal foreligge. 5. Taushetsplikt skal ivaretas, men kan oppheves med samtykke avtaler. Det utarbeides slike spesifikt for Felles Ansvar. Side 4

27 6. Politiattest kreves for alle som arbeider direkte i tiltak med ungdom. 3 Handlingslplan 1. Skal inneholde planlagte tiltak, prosjekter, opplæring, ansettelser etc. 4 Budsjett og regnskap. 1. Felles Ansvar setter opp budsjett, og viser revidert rekneskap til Årsmøtet. Styret har ansvar for at revidert rekneskap foreligger. 5 Organisering 1. Organiseres som Foreining med medlemmer. Årsmøtet er Felles Ansvars høyeste organ, og hvert medlem har en stemme. Medlemmer er i dag. Askøy, Fjell, Øygarden og Sund kommune, samt organisasjonene.. 2. Andre medlemmer kan komme til ved Årsmøtevedtak. 3. Det nedsettes et styre med 3 eller 5 medlemmer. Styret velger sjølv Leder og nestleder. Styret kan etablere et arbeidsutvalg. Styret har ansvar for at det utarbeides en handlingsplan, budsjett, regneskap. Styret foretar nødvendige ansettelser. 4. Årsmøte avholdes innen utgangen av februar. Styret eller 2/3 av medlemmene kan kalle inn til ekstra Årsmøte. Det føres protokoll med vedtak frå Årsmøtet. 5. Vedtekter kan endres av årsmøtet, med 2/3 flertall. HVORDAN ANVENDE FELLES ANSVAR? Felles Ansvar skal være et samarbeid mellom næringsliv, offentlige og lag og organisasjoner. For at en slik organisasjon skal lykkes må medvirkende parter oppleve at deres bidrag er meningsfylt og bidrar til måloppnåelse. Man vil være avhengig av å forstå de ulike aktørers drivkraft. Kommunene: Forebyggende arbeid, for å hindre rus, kriminalitet og psykisk lidelse, satser kommune mye på. Men allikevel er det ofte ikke tilstrekkelig. Lovpålagte oppgaver blir prioritert, noe som ofte går ut over kommunens evne til å proaktive tiltak. Tidlig intervensjon i alle aldersgrupper og på alle nivå er viktig. Side 5

28 Tiltak, prosjekter, og ulike samarbeidsmodeller som de 4 kommunene i dag har, bør ikkje endres eller lagt ned, når FA blir opprettet og iverksatt. Regionen er i vekst, og tiltak som medvirker til gode oppvekstvilkår for ungdommer bør styrkes i takt med befolkningsveksten. Kommunene må i forhold til Felles ansvar være tydelig på kven og hvilke behov en til enhver tid har. Dette skal legges til en spesifik instans. Dette skal avklares og gjøres kjent for FA. Behovsdefinering, målgruppe, antall, kompetansebehov osv. sendes til FA på eget skjema. Tiltak frå Felles ansvar, skal kunne være interkommunale, der det er formålstjenelig og faglig vurdert. Politi: Opllever ofte at der mangler tiltak for unge som de er i kontakt med. Har behov for samarbeidspartnere med raske og dynamiske løsninger. Næringslivet: Viser samfunsengasjement og forstår at tilbud, ved siden av det ordinære offentlige, har nytteverdi, og klare fordeler. Investering i region og nærmiljø. Frivillige lag og organisasjoner: Frivillige i lag og organisasjoner, har allerede et bredt samfunsengasjement. Noen har kapasitet og ressurspersoner som kan ta nye oppgaver. Disse menneskene kan bidra mot vårt prosjekt. Økonomisk insentiv til drift, vil være viktig for å skape interesse og kontiunitet hos frivillige. Frivillige lag og organisasjoner består av JA mennesker, og gjennom arbeidet med dette har det vært et unisont ja fra de som har blitt spurt. I frivilligheten finnes der ressurspersoner som allerede bidrar innen dette feltet, ved å gjøre gode jobber med risikoutsatt ungdom. Ved å tilby struktur og økonomiske insentiver, samt profesjonell oppfølging tror vi at vi kan løse ut ytterligere initiativ. I tilegg vil noen av disse aktørene allerede ha kompetanse og tiltak på disse områdene, noe som vil gi Felles ansvar et ytterligere løft. MODELL 1 Side 6

29 Kommunene bidrar med fagkompetanse, oppfølging og veiledning. Behov defineres av kommunene og/eller politi. FELLES ANSVAR inngår forpliktende avtale med frivillig. Bestilling går til FELLES ANSVAR FELLES ANSVAR går i dialog med aktuelle frivillige. MODELL 2 Side 7

30 Kommunen bidrar med fagkompetanse, oppfølging og veiledning. En person tilknyttet et lag har en ide. FELLES ANSVAR inngår forpliktende avtale med frivillig. Forslag går til FELLES ANSVAR FELLES ANSVAR går i dialog med aktuelle frivillige samt kommune/politi HYPOTETISKE TILTAK: Eksemplene under er tenkt, men ikkje urealistiske. Dette er for å synliggjøre spennvidden i tiltakene der kan være behov for, samt å synliggjøre at noen tiltak er svært ressurskrevende over Side 8

31 tid, og andre tiltak er mindre ressurskrevende. At Felles Ansvar er dynamisk, fleksibelt og tilpassningsdyktig vil være nødvendig om kommune og politi skal benytte tiltakene. 1. Region Vest FC, har fått forespørsel fra Felles Ansvar, om å tilrettelegge for en fotballgruppe. a. En fast dag med 2 timer (15-17). b. Gruppen avsluttes med et måltid. c. Målgruppe år (må kvalitetsikre gruppens sammensetting). d. Klubben skal ha ansvar for å stille med 2 voksne personer (over 30 år). e. Klubben stiller med nødvendig utstyr. f. Kommunens ansvar: NAV-kommune og Ungdomskontakten skal ha oppfølging og veiledning av ledere og gruppe. g. Felles ansvar betaler klubben for dugnad, samt utgifter til mat osv. MÅL: Gi ungdommer i risiko en fast ukentlig aktivitet, Eksemplifisert ved fotball, hvor fysisk aktivitet, mestring og sosial kompetanse blir vektlagt. Måltid er viktig for å etablere relasjoner mellom positive voksne og ungdommer. 2. Etter forespørsel fra FA, kan røde kors forsterke/utvide eksiterende tiltak, med samtale grupper for ungdom. Målgruppen er ungdom fra år, som har en vanskelig hjemmesituasjon. Tilbudet har eksitert over noe tid men de har behov for revitalisering - veiledning, kontakt med NAV, Ungdomskontoret FA inngår avtale hvor man blir enig om at 3 gruppeledere skal få betalt ART opplæring. Det tilstås også midler til å pusse opp dagens lokaler. MÅL: Samtale i gruppe, er en metode som er svært effektiv for barn. Ungdom opplever på denne måten at man kan snakke om vankelige ting, og at de ikke er alene om å ha det vanskelig, noe veldig mange unge tror og bærer på. Ved å få snakket om vanskelige ting, vil dette virker som terapi for den unge. Risiko for å utvikle sosiale avvik avtar. 3. Norsk Hjelpeorganisasjon på Askøy, blir utfordret på å starte aktivitetsgrupper. De har lokaler, hvor der også er store ungdomskull. For å demme opp for hærverk og begynnende rusing, ønsker politiet og barnevern å ha tiltak a. Starte lukkede aktivitetsgrupper a 2-4 ungdommer, i gruppen år. b. På sikt skal det være 3 grupper i drift. c. En gang i uken a` gjennomsnittlig 4 timer. d. Tilpasse aktiviteter for hver gruppe, men målet er å presentere ungdommen for utfordringer. e kr/ uke + utgiftsdekning Side 9

32 f. Politiet følger gruppen tett opp. MÅL: Gi ungdommer med begynnende kriminell løpebane et attraktivt tilbud, sammen med trygge voksne, hvor man må stole på hverandre og lære sosialt akseptabel atferd. Ved at politi/kommune følger tiltaket tett, vil det etableres relasjoner som kan være positiv for å stoppe eskalering av negativ atferd. 4. NAV kommune signaliserer til Felles Ansvar at det er vanskelig å få praksis plasser for klienter i gruppen år. a. FA tar kontakt med næringsråd Vest, og sammen skal de lage et opplegg. MÅL: På en lett og smidig måte skaffe unge risiko med motivasjon, praksisplasser og lignende. 5. Helgeturer for familier, hvor ungdom er i risiko. Der er mye bråk og foresatte klarer ikke kontrollere ungdommen aldersadekvat. a. LIONS foreslår å bruke sin hytte, til å ta med familier med ungdom til helgeturer. b. LIONS vil bekoste kost og losji. c. Askøy og Sund kommune stiller med 2 familieterapeuter. MÅL: Gi familier positive opplevelser sammen, som skal bryte den negative situasjonen man lever med i dagliglivet. Ved samtidig å ha profesjonelle samtalepartnere, som viser voksne og ungdommer alternative handlingsmønstre, kan dette være med å skaffe foreldre aldersadekvat kontroll over ungdommen, og på denne måten hindre at ungdommen havner i en negativ spiral. KOMMENTARER FRA PERSONER SOM DETTE ER LAGT FREM FOR: Norsk Folkehjelp Askøy påpeker at slike tiltak er helt avhengig av engasjement og interesse fra enkelt personer i laget. Uten dette, samt kapasitet, vil ikke økonomisk insentiv være tilstrekkelig. Idrettsrådet på Askøy, finner eksemplene gjennomførbare. Ressurspersonene finnes på Askøy, og økonomisk insentiver, god organisering og god oppfølging vil være avgjørende for å få klubber og individer til å blomstre. En målsetting vil være integrasjon i lagets ordinære drift. Side 10

33 Leder innen korps: Interessant, og spesielt om vi kan jobbe innen vårt område med instrumenter osv. Men dette krever veiledning oppfølging fra noen med fagkompetanse. Frivillighetssentralen på Askøy. Positiv til tankegangen, men avhenger av oppfølging og veiledning til dem som skal drive tiltakene. Tror at der finnes ressurspersoner i ulike lag og forninger til slikt arbeid. Hauge trekker frem rideklubben som et eksempel hvor det finnes ressurspersoner. Askøy rideklubb, har ikkje gode rammer for riding, men dette vil absolutt være mulig med rette rammer. Røde kors Askøy, absolutt mulig og midt i Røde Kors sin kjerne virksomhet. Dette er både på tiltakssiden, men også på eier sider. Hetlevik fotballklubb, positiv til slikt. Sier at der er mange måter å gjøre dette på, og at der kommer initiativ frå frivillige om å opprette spesielle tiltak. Side 11

34 Valg av organisasjonsform for Felles ansvar. Bakgrunn. Forprosjektet til Felles ansvar har i sin sluttrapport uttalt følgende om organisasjonsform i sin innstilling (under pkt. 7): Forprosjektgruppa rår til at Felles Ansvar vert organisert som foreiningsmodell med eigarskap lagt til ein eller fleire frivillige organisasjonar. Det må utarbeidast eigne vedtekter og stiftingsdokument for foreininga i samarbeid mellom partane. Med utgangspunkt i sluttrapporten og forprosjektets innstilling har Askøy kommune v/ kommuneadvokaten gjort en innledende vurdering når det gjelder valg av organisasjonsform. Utgangspunkt for vurderingen. Ved vurderingen av hensiktsmessig organisasjonsform er det tatt utgangspunkt i ovennevnte sluttrapport. I tillegg har en gjennomgått det materialet som er utarbeidet av Askøy kommune etter at en har fått oppgaven med samordne/leie prosjektet. Innledningsvis bemerkes det at en oppfatter valg av organisasjonsform og utforming av vedtekter for organisasjonens drift som helt avgjørende for om en vil lykkes med prosjektet i et mer langsiktig perspektiv. På den annen side vil en gjennom evaluering og oppfølging kunne endre organisasjonsform der en ser at behov og forutsetninger endrer seg. I denne vurderingen brukes begrepet organisasjon om alle typer sammenslutninger/foretak (aksjeselskap, ansvarlig selskap, stiftelse forening mv.). Organisasjon er ikke et entydig begrep og brukes med ulik betydning. Bruken her er i samsvar med det som vanlig i juridisk teori. De alternative organisasjonsformer. Generelt Det er flere typer organisasjoner å velge mellom, og som hovedregel står en fritt til å velge den formen en ønsker. Valget avhenger av hva som er mest hensiktsmessig for den aktuelle virksomheten. Viktige momenter i denne vurderingen er blant annet forhold knyttet til eierskap, muligheter knyttet til overdragelse av selskapsandeler, deltakernes ansvar for foretakets forpliktelser, muligheter knyttet til organisering, kapitalforhold og hensyn til best mulig drift. Det er viktig med høy kvalitet på regelverket for de forskjellige typer foretak, og også kvaliteten på regelverket kan ha betydning for valget. Aksjeselskap ansvarlig selskap Basert på forprosjektet og målsetningen for felles ansvar legges det til grunn at de tradisjonelle organisasjonsformene aksjeselskap og ansvarlig selskap er utelukket. Aksjeselskap er næringslivets vanlige organisasjonsform, men er ikke tilpasset en organisasjon med ideelt formål som skal basere sin drift på at midler og ressurser stilles til disposisjon for organisasjonen. Motsetningen ville være at driften ble finansiert gjennom salg av tjenester. Aksjeloven åpner for å

35 etablere aksjeselskap uten økonomisk formål, men dette fremstår som et lite praktisk alternativ i dette tilfellet. Samvirkeforetak. Det er vedtatt lov om regulering av samvirkeforetak. For at det skal foreligge et samvirkeforetak, må hovedformålet være å fremme de økonomiske interessene til medlemmene (deltakerne/eierne). Det vises til lovens egen definisjon i 1: Med samvirkeforetak er meint ei samanslutning som har til hovudformål å fremje dei økonomiske interessene til medlemmane gjennom deira deltaking i verksemda som avtakarar, leverandørar eller på annan liknande måte På samme måte som for as og ans er dette en organisasjonsform som ikke er egnet for virksomhet av ideell karakter der driften finansieres gjennom tilføring av eksterne midler og ressurser. Ideelle foreninger Foreninger er personsammenslutninger uten eiere. Deltagerne betegnes som medlemmer i motsetning til eiere. Norge har ingen alminnelig foreningslov, og dermed ingen lovbestemt definisjon av foreninger. Tradisjonelt har det en del tilfeller der det har vært avgrensningsproblemer mot stiftelsene. Foreningen er en selveiende institusjon, den er medlems- i motsetning til eierstyrt. Stiftelse. Stiftelse er en organisasjonsform som på viktige områder avviker fra alle andre alternativ. Stiftelser kjennetegnes først og fremst ved at stiftelsen verken har eiere eller medlemmer. Stiftelser er underlagt lovregulering (lov om stiftelser av ). Stiftelse er definert slik i lovens 2: Med stiftelse forstås en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. Vurdering. Basert på ovennevnte er det først og fremst organisasjonsformene forening og stiftelse som kan være aktuelle. I det følgende gjøres en konkret vurdering av fordeler og ulemper knyttet til disse løsningene. Forening. Som det fremgår innledningsvis har en i forprosjektets sluttrapport innstilt på at prosjektet organiseres som en forening. Det fremgår av grunnlaget for innstillingen at det er gjort en avveining og at en totalvurdering er lagt til grunn for konklusjonen. Forprosjektgruppa har drøfta ulike modeller for organisering av eit eventuelt 3-årig prosjekt. I tillegg har vi hatt grundige drøftingar om kommunane eller frivillige lag og organisasjonar bør ha eigarskapet i prosjektet. Gruppa har samla seg om at foreiningsmodellen er den beste og mest tenlege og at frivillige lag og organisasjonar som bidreg i prosjektet må ha eigarskapen i prosjektet og ansvar for drifta. Med foreiningsmodellen kan ein også ha lokallag i kvar kommune

36 som skal drifta tiltaket i den einskilde kommune. Kommunane som viktig økonomisk bidragsytar, bør likevel etter prosjektgruppa sitt syn ha representasjon i årsmøtet og kanskje også i styret. Vurderingar som har vore lagt til grunn for val av modell og styremajoritet har vore: - enkel modell - lite byråkratisk - enkel å avvikla - høve til lokale foreiningar i kvar kommune Foreningsmodellen er i utgangspunkt minst krevende å administrere. I Norge har vi ingen alminnelig foreningslov og følgelig er der heller ingen legaldefinisjon. Tradisjonelt er det lagt til grunn i selskapsrettslig teori at organisasjonsformen forening er naturlig å benytte når man vil at flest mulig mennesker skal slutte opp om en sak, og da mer med engasjement og tid enn med økonomiske midler. Som det er lagt vekt på i sluttrapporten fremstår foreningsmodellen som enkel og lite byråkratisk. En avvikling vil være vesentlig enklere om det etableres en forening enn eksempelvis en stiftelse. En har stor grad av frihet ved utforming av foreningens vedtekter og kan langt på vei skreddersy en løsning basert på de grunnleggende målsetninger for Felles ansvar. Mangelen på lovregulering er imidlertid også en svakhet. Der er ikke direkte anvendbart lovgrunnlag for å løse de problemstillinger som nødvendigvis vil dukke opp underveis. Som det fremgår av det som er skrevet om foreningsmodellen innledningsvis kjennetegnes denne ved at den er medlemsstyrt. Det er med utgangspunkt i rapporten og annet tilgjengelig materiale usikkert om en ser for seg at alle impliserte aktører skal kunne være medlem. Det vil også være et spørsmål om de aktuelle aktørene kan være medlem av en slik forening, for eksempel politiet. På den annen side er det vanskelig å se for seg at andre enn representanter for medlemmene er valgbare til styret. Den praktiske hovedregelen er at bare medlemmer kan være representert i styre. Under enhver omstendighet vil en vedtektsbestemmelse som åpner for at andre enn medlemmene kan (eller skal) være representert i styre endres av medlemmene. Det er også viktig å være oppmerksom på at valg av foreningsformen med kommunene som medlemmer kan være av betydning for finansieringen av tiltakene. Viktige økonomiske bidragsytere (eksemplevis stiftelser med ideelle formål) er opptatt av at midler ikke går til å finansiere offentlige oppgaver. I denne sammenheng vi det derfor kunne bli et problem å sikre ekstern privat finansiering til en forening med offentlige medlemmer. Stiftelse. Både stiftelser og foreninger er eierløse. Hovedforskjellen i den rettslige konstruksjonen er at foreningen har medlemmer, mens stiftelsen normalt ikke har det. Stiftelsesloven regulerer opprettelse, drift og avvikling av stiftelser. For de som stiller midler til disposisjon gir denne organisasjonsformen stor grad av sikkerhet for at midlene blir forvaltet i samsvar med formålet. Rettslige utfordringer vil kunne løses med utgangspunkt i vedtektene og lovgrunnlaget. Dette gir sikkerhet for trygg forvaltning av midlene og innebærer stor grad av forutberegnlighet.

37 Ulempen er at de formelle kravene til driften innebærer at det i utgangspunktet går mer ressurser til administrasjon. Det vil være mer krevende å gjøre etterfølgende endringer dersom erfaring tilsier at det er behov for konkrete tilpasninger av vedtekter mv. Alternativ løsning. Et mulig alternativ til den foreslåtte foreningsmodellen kan være å opprette en stiftelse som forvalter midlene og deler ut direkte til de enkelte tiltakshaverne som for eksempel Lions, Røde Kors, idrettslag osv (Det vises til rapporten som er utarbeidet). Som en del av grunnlaget etableres det et avtalebasert partnerskap mellom de ulike aktørene som er tenkt som bidragsytere. Representanter for dette partnerskapet vurderer ulike tiltak basert på behov, tanker og ideer som blir til gjennom arbeidet. Partnerskapet fremmer da søknad til stiftelsen på vegne av enkeltaktører, og stiftelsen stiller midler til disposisjon for prosjektet og overfører direkte til tiltakshaver. Partnerskapet vil være avtalebasert og det er en forutsetning at dette ikke disponerer midler direkte. En slik modell forutsetter også at de enkelte aktørene hver på sin hånd må forplikte seg til å stille ressurser til disposisjon for å oppnå avtalt målsetning, og det vil ikke være felles ansatte. I stiftelsen kan det legges inn en geografisk begrensning (bare tiltak i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy), men midlene vil sannsynligvis ikke kunne øremerkes til tiltak som foreslås av partnerskapet. Også andre som ønsker å iverksette tiltak for målgruppen og som ellers tilfredsstiller de krav som er stilt må kunne tilgodeses. En slik alternativ løsning er ikke utredet videre. Oppsummering. Med utgangspunkt i sluttrapporten som ble utarbeidet i forbindelse med forprosjektet har en først og fremst sett på konsekvensene ved bruk av forening som organisasjonsform. Det er påpekt noen klare svakheter ved denne løsningen, men med utgangspunkt i de gitte forutsetninger vurderer en det slik at prosjektet kan gjennomføres ved at en organiserer seg som forening. Som påpekt innledningsvis vil en kunne gjøre endringer dersom erfaring tilsier at det er grunnlag for annen modell.

38 Politimestrene Deres referanse Vår referanse Dato Felles forliksråd innenfor samme domssogn Politidirektoratet har i disse dager oppdatert listene over forliksrådene. Oversikten viser at politiet har sekretariatsansvar for i alt 427 forliksråd, se vedlegg. I henhold til domstolloven skal det I hver kommune være et forliksråd. Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme domssogn kan på visse vilkår beslutte å ha felles forliksråd, jf lovens 27 siste ledd. Det er flere forhold som taler for felles forliksråd. For det første vil økt sakstilfang gi økt kompetanse hos forliksrådet samtidig som færre forliksråd per sekretariat vil være lettere å håndtere. Færre forliksråd kunne gi sparte driftsutgifter for politiet eksempelvis kostnader til kompetansehevende tiltak og til leie av lokaler. Politidirektoratet ber om at politidistriktet tar opp spørsmålet om felles forliksråd med kommunene, for eksempel i forbindelse med møtene i politirådene eller på annen passende måte. Med hilsen Knut Kværner sjef prosjektseksjonen Saksbehandler: Mariann Moe Tlf: Politidirektoratet Post: Postboks 8051 Dep., 0031 Oslo Besøk: Hammersborggata 12 Tlf: Faks: E-post: Org. nr.: mva Bankgiro:

39 SFJELL KOMMUNE Kemneren i Fjell, Sund og øygarden Ordførarane i Fjell, Sund og Øygarden,aksnr k Kcde P kfx!i?s ØYGARn1W V1UNT a9ntrillcgkrivet Z 2 FE cb2 T3. :35-7E): Dykkar ref Vår ref. Saksh. tlf. 2008/ /2011 Sissel Ekerhovd Dato Nedlegging av skattekontor. Regjeringa har gjeve Skatteetaten fullmakt til åleine å kunne vedta å leggje ned mindre skattekontor. Kontor under fem tilsette står i fare for å verta lagt ned. Det betyr i første omgang ei nedlegging av ca 130 skattekontor. Det vil få store konsekvensar for skatteetatens tilgjenge i distrikta og servicen til innbyggjarane. Skatt vest avd Sotra har 5 tilsette og er i risikogruppa for nedlegging. Dersom dette kontoret vert nedlagt vil regionen mista eit viktig tilbod til innbyggjarane og Kemneren i Fjell, Sund og Øygarden vil mista ein god samarbeidspart for å kunne yta service til publikum. Etter innhenta opplysningar frå Skatt vest Sotra har dei registret følgjande publikumsbesøk dei tre siste åra: Skatt vest opplyser at nedgangen skuldast auka bruk av MinID ved innlevering av likningsutkast og bestilling iendring av skattekort. Skattekontoret rettleier alle besøkande om at dei bør bruka internett. Tilsette ved skattekontoret seier dei opplever mykje pågang ved endringar i lovverket som for eksempel nye skattereglar for pensjonistar, innrapportering av bustadsopplysningar osv. Andre oppgåver som ofte vert behandla ved personleg frammøte er: Nyetablerte næringsdrivande, skattekort, innlevering av dokument til sjølvmeldinga, personar som har eit D-nr må møte opp personleg for å få skattekort, livssituasjonsendringar som ekteskap, fødsler, skilsmisse, foreldreansvar, død osv. Postadresse: Telefon: Postboks 184 Telefaks: STRAUME Bankkonto: Bankkonto for skatt og avgift:

40 Etter at kemnerkontoret for Fjell, Sund og Øygarden vart etablert i 2009 og flytta til Skjenet i same kontorbygg som Skatt vest, avdeling Sotra, har både kemnerkontoret og skattekontoret fått mange positive tilbakemeldingar frå publikum om samlokaliseringa. Det er ikkje alltid at publikum veit forskjellen på Kemneren og Skattekontoret og det er veldig kjedelig dersom dei går feil og avstanden mellom kontora er lang. Samlokaliseringa har og gjort kontora meir effektive. Ved for eksempel ein søknad om nedsetjing av forskotsskatt tar skattekontoret kontakt med kenmerkontoret og får avklart eventuelle restansar frå tidlegare år som kan ha betyding for nedsetjinga. Vedtak vert gjort samstundes. Eit anna eksempel er at dersom forskottsskatten er for høgt utskriven og skattytaren tek kontakt med skattekontoret og får den nedskriven, kan vedkomande gå innom kenmerkontoret samtidig med dokumentasjon slik at innkrevjinga stoppar opp utan forseinkingar og ekstra omkostningar. Fjell kommune har gjeve uttrykk for at dei ønskjer at Straume skal verta eit regionssenter og det vil då vera naturleg at det er eit skattekontor i regionen. Dei tilsette ved skattekontoret avd. Sotra seier dei har fått signal om at opningstida vert redusert til 3 dagar pr veke. Vi er kjent med at ved skattekontoret i Askøy arbeider det ein person. Opningstida for publikum er frå 7 februar redusert til kl kvar dag Til saman i desse fire kommunane er det ca innbyggjarar. Kemnerkontoret og Skattekontoret opplever i tillegg auke i publikum frå Bergen vest som kjem til Straume fordi vi ligg sentralt, det er lett tilgang med gratis parkering og liten kø. Kanskje det bør vurderast om skattekontoret på Sotra og Askøy kan slåast saman og dermed kunne halda ope eit kontor heile veka? I regionen er det fleire oljerelaterte arbeidsplassar som trekkjer til seg utanlandsk arbeidskraft som har behov for skattekontoret sine tenestar. Ved skattekontoret i Bergen er det ein time ventetid. Saksbehandlarane der slit med å få unna køen kvar dag Det er mange framandspråklege og andre brukarar som slit med å kunne bruke skatteetaten sine nettsider og som difor treng personleg hjelp. Kemnerutvalet i Fjell, Sund og Øygarden vil med dette informera ordførarane i regionen om faren for nedlegging av skattekontoret, avd Sotra og be om at dei eventuelt vurderer tiltak for at regionen framleis kan tilby skatteetaten sine tenester til innbyggjarane lokalt. Med vennleg helsing Kemnerutvalet i Fjell, Sund og Øygarden Gerd 0. Lie Leiar, rep. Fjell Rolf Sangolt (sign) Representant Sund Inger Helene Dalen(sign) Representant Øygarden

REFERAT FRÅ STYREMØTE I REGIONRÅDET VEST. Mandag 13. desember 2010 kl Fjell Rådhus

REFERAT FRÅ STYREMØTE I REGIONRÅDET VEST. Mandag 13. desember 2010 kl Fjell Rådhus REFERAT FRÅ STYREMØTE I REGIONRÅDET VEST Mandag 13. desember 2010 kl. 09.00 12.00 Fjell Rådhus Til stades: Ordførar Knut Hanselmann Ordførar Eli Årdal Berland Ordførar Ove Bernt Trellevik Ordførar Olav

Detaljer

Referat styremøte Regionrådet Vest

Referat styremøte Regionrådet Vest Referat styremøte Regionrådet Vest Mandag 21.Mars 2011 kl. 08.30 12.00 Panorama konferansehotell Sund Til stades: Varaordførar Siv Høgtun Ordførar Eli Årdal Berland Ordførar Ove Bernt Trellevik Ordførar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Medlem: Eli Årdal Berland (forfall) Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c)

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Søknadssum: 507 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Fjell folkeboksamling

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Forslag frå arbeidsgruppa skal leggast fram for Regionrådet 30.august i år

Forslag frå arbeidsgruppa skal leggast fram for Regionrådet 30.august i år SAK 09/17 FELLES FORLIKSRÅD FOR HALLINGDAL, FØREBELS VURDERING Saksopplysning Bakgrunn Regionrådet for Hallingdal har ved fleire høve hatt sak om felles forliksråd for Hallingdal: Sak 21/13 Forslag om

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS Plan for tidlig innsats er en spore til en pro aktiv væremåte og tilnærming til arbeidsoppgavene her og nå, og til utfordringene vi vet kommer. Når mange nok gjør noe på

Detaljer

Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd

Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd Bakgrunn Bakgrunn Sogn og Fjordane fylkeskommune ønskjer eit friluftsråd i fylket. Fylkeskommunen har etablering av interkommunalt friluftsråd både som ein strategi

Detaljer

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.03.2013 kl. 9:00 Stad: Ål frivilligsentral - Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester,

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Kari-Anne Landro Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 16.11.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til koordinator på e-post: mll@volda.kommune.no eller mobil nr. 480 09 814 som

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 2. DESEMBER 2013

REFERAT FRÅ STYREMØTE 2. DESEMBER 2013 REFERAT FRÅ STYREMØTE 2. DESEMBER 2013 Stad: Kommunehuset i Sund Tid: 11:00 lunsj, møtestart 11:30 31/13 Referat frå møtet 16.09.13 Vedtak : Referat frå møtet 16.09.13 vart godkjent. 32/13 VAL AV LEIAR

Detaljer

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan Lærdal kommune Prosjektplan for utarbeiding av Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027 Prosjektfase: Hovudprosjekt Ein bustadpolitisk plan er er eit politisk styringsverktøy som fastset mål, tiltak og prioriteringar

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

«Regionkommunen Ålesund» Forslag til prosjektskisse og prosess i fase 1 Utarbeidd av ad- hoc gruppa til møtet 27.02.2015 Kommunereform: Alternativ ny storkommune Dette alternativet sitt mål er å gjennomføre

Detaljer

Kontrollutval rådmann - revisor. Korleis samarbeider vi?

Kontrollutval rådmann - revisor. Korleis samarbeider vi? Kontrollutval rådmann - revisor Korleis samarbeider vi? Innleiing SEKOM-sekretariat yter tenester for 15 kommunale kontrollutval. Det er sjølvsagt ein del ulikskapar i korleis ein jobbar i alle desse kommunane.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 13.06.2013 052/13 Kommunestyre 20.06.2013 063/13 Endeleg vedtak i: Kommunestyre Arkivsaknr.: 11/1827 Saksansvarleg:

Detaljer

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Åmli kommune 1 Kontrollutvalet i Åmli kommune Desse er medlemmar i kontrollutvalet: Tobias Wessel-Hansen Tangen, leiar Angrim Flaten, nestleiar Siv Annie Dale, medlem

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/ Dato:

Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/ Dato: Side 1 Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/2276-5 Dato: 16.11.2016 Til: Frå: Tormod Fossheim Bente Høyland Særutskrift - Business Region Bergen Formannskapet hadde saka føre i møte 11.11.2016

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr. SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 29.11.12 Kl.: 14.00 17.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/12 38/12 MØTELEIAR Jens Harald Abotnes (Krf) DESSE MØTTE Hans Solberg (Sp) Elin Dyrseth

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570 Arkiv: F40 Regionalt barnevern - høyring Tilråding: 1. Sogndal kommune ønskjer at det vert etablert ei vertskommuneløysing i høve barnevernet.

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Partsbrev - Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Styreleiar orienterer og status i arbeidet ved Deloitte

Partsbrev - Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Styreleiar orienterer og status i arbeidet ved Deloitte Sekretariat for kontrollutvalet Storeholmen VTA AS Sjusetevegen 67 5610 ØYSTESE Dato: 28.08.2015 Vår ref.: 2015/943-21 Dykkar ref.: Partsbrev - Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Styreleiar orienterer

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: Møtestad: 31.10.2011 kl Korrespondanse pr e-post Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200911049-10 Arkivnr. 015 Saksh. Taule, Eva Katrine Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 5.12.2013 FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER

Detaljer

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram Hareid kommune 21.11.2017 Kommunedelplan for vatn og avløp 2018-2030 Forslag til planprogram INNHALDSLISTE 1 Kort om planprogrammet... 3 2 Formål med planarbeidet... 3 3 Rammer og føringar... 3 4 Planområde...

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

06/12 Plan for forvaltingsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan

06/12 Plan for forvaltingsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 14.02.12 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 01/12 10/12 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Jørgen Kausland Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

UTREDELSE AV KOMMUNESTRUKTUR

UTREDELSE AV KOMMUNESTRUKTUR UTREDELSE AV KOMMUNESTRUKTUR Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Else Kvernøy Bjørkhaug Arkivsaknr.: 2013/8056-2 SAMMENDRAG Sak om å få utredet felles kommunestruktur

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Sund kommune Møteprotokoll

Sund kommune Møteprotokoll Sund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset i Sund Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: 12:00 14.30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Steinsland

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 32/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: Saknr. Sak 32/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.09.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 32/12 39/12 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (H) Svanhild

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30 Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 09:30-12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer