Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170"

Transkript

1 STYRESAK FEFOS OVERSKUDDSANVENDELSE OG FORRETNINGSMESSIGE ENGASJEMENT 1. Bakgrunn Finnmarksloven angir alternative anvendelsesområder for eventuelle overskudd i FeFo, og i strategiplanen fra april 2011 er det uttrykt at FeFo i samarbeid med Sametinget og fylkeskommunen skal utvikle ordninger for samfunnsnyttig anvendelse av framtidig overskudd. Denne prosessen er nå i sluttfasen. Foreløpige retningslinjer for eierskap og overskuddsanvendelse ble diskutert i styremøte og det ble vedtatt at saken skulle legges fram til sluttbehandling på styremøte Ettersom Sametinget ikke hadde behandlet saken, ble den da utsatt i påvente av Sametingets behandling. Styret har også bedt om at man får en prinsipiell diskusjon om FeFos deltakelse i eksterne selskaper. Denne diskusjonen henger til dels sammen med spørsmålet om overskuddsanvendelse fordi investeringer i eksterne selskaper kan anses som anvendelse av overskudd. 2. Innledning På kontaktmøte med Sametinget og fylkeskommunen 29. juni 2011, ble man enige om å nedsette en administrativ gruppe som skulle arbeide med spørsmålet om overskuddsanvendelse. Gruppa utarbeidet et notat som ble presentert og diskutert på kontaktmøte med Sametinget og fylkeskommunen den 16. februar I notatet var følgende anvendelsesområder vurdert: 1. Allmenne formål 2. Utvikling av FeFos ressurser innenfor FeFos organisasjon 3. FeFos direkte økonomiske engasjement i aksjeselskap heleid/deleid 4. FeFos økonomiske engasjement i aksjeselskap via holdings-, forretningsutviklingsselskap med egen administrasjon. 5. Egenkapitalfond, krever en betydelig ressurs for å kunne etablere. 6. Utdeling av overskudd til Sametinget eller Finnmark fylkeskommune. Notatet hadde følgende oppsummering: Arbeidsgruppa er enig om at FeFo bør ha et engasjement som strekker seg ut over løpende driftsoppgaver. FeFos samfunnsansvar innebærer et bredere engasjement som det må tas høyde for i FeFos budsjetter. Gruppa ser det som lite aktuelt at FeFo tilstreber et overskudd gjennom å maksimere inntekter, både ved å sette opp prisen på dagens produkter og å ta betalt for produkter som i dag er gratis. På kort sikt vil derfor betydelige overskudd være knyttet til ekstraordinære inntekter fra større salg eller erstatninger. FeFo driver allerede i dag en betydelig næringsvirksomhet, og bør kunne engasjere seg i ny virksomhet basert på FeFos ressurser som grunneier. Formålet med engasjementet bør være: å få til ny eller utvidet virksomhet basert på FeFos ressurser. å sikre lokalt eierskap. å sikre fellesskapet en større del av verdiene som skapes fra FeFos ressurser. Side 1 av 14

2 Engasjementet bør være forretningsmessig forankret og konkurranseutsatt virksomhet bør organiseres gjennom aksjeselskap, fortrinnsvis i samarbeid med andre aktører. Dersom FeFos næringsengasjement får et visst nivå, bør man vurdere å flytte engasjementet over i et eget holdingsselskap med eget styre, og hvor forretningsmessig profesjonalitet rendyrkes. Selskapets formål blir å ivareta FeFos forretningsmessige interesser på best mulig måte. Dersom FeFos styre ikke utdeler overskudd i tråd med føringene i 15 i finnmarksloven, bør overskuddet fra FeFos virksomhet, både fra ordinær drift, fra ekstraordinære inntekter og fra avkastning fra næringsvirksomhet, overføres til et overskuddsfond. Arbeidsgruppa ber FeFos styre vurdere om det skal settes i gang en prosess for å skissere organisering, retningslinjer og vedtekter for et slikt overskuddsfond. Det anbefales at dette fondet blir organisert utenfor FeFos organisasjon, men med innflytelse fra Sametinget, Finnmark fylkeskommune og FeFo. Det bør også forsøkes å få politisk aksept fra sentralt hold for at FeFos regionale overskuddsfond suppleres med statlige fondsmidler. Et annet alternativ som bør vurderes, er muligheten for å bruke RUP-midler som et supplement til midlene i overskuddsfondet. FeFos styre bør også vurdere om deler av framtidige overskudd skal brukes til å utvikle et mer forpliktende administrativt samarbeid mellom de tre partene. Pr i dag er det et økonomisk og administrativt samarbeid innenfor områdene viltforvaltning, innlandsfiske og mineraler. Andre aktuelle samarbeidsområder kan være Tilrettelegging for økt satsing på naturbasert reiseliv. Tiltak innenfor skog- og trebearbeidende virksomhet samt visse former for bygdeutvikling. Tiltak innenfor miljøvennlig energiproduksjon. Økt tilrettelegging og stimulering for friluftsliv Notatet ble behørig presentert på kontaktmøtet, og det kom ingen sterke motforestillinger i etterfølgende debatt. Direktøren anser derfor notatet som en viktig basis for det videre arbeidet med retningslinjer for overskuddsanvendelse og for utarbeiding av eierstrategier. Fylkestinget behandlet den Finnmarkseiendommen (FeFo) Eierstrategier og overskuddsanvendelse. Sametinget behandlet saken den Saksframleggene var i hovedsak basert på arbeidsgruppens notat. Saksframlegg og vedtak er vedlagt. 3. Direktørens vurderinger FeFos samfunnsansvar Arbeidsgruppa er klar på at FeFos samfunnsansvar strekker seg ut over løpende driftsoppgaver, og at dette innebærer kostnader som vil redusere eventuelt overskudd. Man er også enige at det ikke er noe mål i seg selv å maksimere overskuddet, og ser ikke for seg at FeFo skal opparbeide seg store overskudd på kort sikt. Det er likevel viktig å understreke at FeFo skal ha et sterkt fokus på driftskostnader selv om overskuddsmaksimering ikke er et mål. FeFos næringsvirksomhet Gruppa mener FeFo bør kunne engasjere seg i ny næringsvirksomhet både for å generere ny eller utvidet virksomhet, for å sikre lokalt eierskap og for å sikre FeFo en større del av Side 2 av 14

3 verdiene. Gruppa er entydig på at næringsvirksomheten skal være basert på FeFos ressurser. Direktøren ser ikke eierskap i eksterne selskaper som noe mål i seg selv. I mange tilfeller vil det være vel så naturlig å bare ha forretningsavtaler med selskaper som baserer seg på drift av FeFos ressurser. Skal FeFo gå inn på eiersiden, bør det være som et ledd i å få til ny virksomhet, sikre lokalt eierskap når dette anses som særlig ønskelig eller for å sikre FeFos andel ved tiltak med stort økonomisk potensial. Eierskapet må være forretningsmessig basert, og forholdet mellom FeFo og selskapet må være regulert gjennom avtaler om leie/kjøp av rettigheter/arealer på samme måter som for selskaper hvor FeFo ikke har eierinteresser. All forretningsvirksomhet basert på FeFos ressurser vil kreve en tillatelse fra FeFo, normalt i form av en avtale om leie eller kjøp. Direkte engasjement i slike selskap kan reise tvil om FeFos habilitet. Dette er derfor forhold må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Gruppa tilrår også at man vurderer å flytte FeFos næringsengasjement over i et holdingsselskap med eget styre. Formålet er dels å skape et tydeligere skille mellom den daglige driften av FeFo og forretningsvirksomheten, og dels å profesjonalisere denne virksomheten. Etablering av et holdingsselskap vil skape større avstand mellom FeFo som grunneier og selskap FeFo har eierinteresser i, og derigjennom bidra til å redusere problematikken vedrørende habilitet. Holdingsselskapet vil måtte tilføres betydelige ressurser i en oppstartfase og større profesjonalitet vil kreve oppbygging av en administrasjon med sterk forretningsmessig kompetanse. Direktøren anser dette som lite aktuelt foreløpig. Selv om FeFos næringsvirksomhet kan forbedres gjennom en større grad av profesjonalisering, er omfanget i dag ikke på et slikt nivå at merinntektene kan dekke kostnadene ved konsernorganisering. Overskudd bør overføres til overskuddsfond Arbeidsgruppa foreslår at overskudd fra FeFos virksomhet, også fra evt. holdingsselskap, overføres til overskuddsfond, og at forvaltningen av fondet på sikt blir lagt utenfor FeFos organisasjon. Overskuddet fra FeFos virksomhet så langt, står på bankkonti. For å sikre en god avkastning er deler av beløpet investert i verdipapirer med svært lav risiko. På kort sikt er det i dag ingen utsikter til at FeFo skal få betydelig større inntekter, og evt. overskudd bør inntil videre settes på bankkonto eller investeres i sikre verdipapirer. Opprettelse av et overskuddsfond vil på sikt være potensielt det enkelttiltaket med størst betydning for utvikling av fylket fordi det kan gi mulighet til at ressursene i Finnmark utvikles og utnyttes under lokal kontroll og at evt. overskudd reinvesteres i fylket. Innskutt kapital fra FeFo kan løse ut egenkapital fra for eksempel statlige fond (normalt 49%), og med tilskudd fra det offentlige og lån fra det offentlige og private, kan innskutt kapital 4-6 dobles avhengig av risiko. Et slikt fond må imidlertid være av en viss størrelse, helst over 100 millioner kroner, slik at dette trolig ikke vil være aktuelt før etter Direktøren tror det kan være lurt å vente med å fatte beslutning om anvendelse av et evt. større overskudd til dette blir mer aktuelt. Tidene forandrer seg og gode ideer i dag er ikke nødvendigvis like gode om 5-10 år. Mer forpliktende samarbeid Side 3 av 14

4 Større grad av administrativt samarbeid mellom FeFo, Sametinget og fylkeskommunen, trenger ikke nødvendigvis å koste mye penger, og kan skje uavhengig av spørsmålet om overskuddsanvendelse. Felles satsingsområder kan imidlertid være aktuelle, jf. mineralprosjektet som FeFo og FFK har gått sammen om å finansiere. Etter direktørens vurdering bør slike satsinger primært organiseres som tidsbegrensede prosjekter med egen prosjektfinansiering. 4. Konklusjon Direktøren mener arbeidsgruppens notat og de presiseringer som er gitt av Fylkestinget, utgjør et godt grunnlag for å vedta retningslinjer for overskuddsanvendelse. Når det gjelder forslagene om etablering av holdingsselskap og egenkapitalfond, mener direktøren at man bør vente med å ta stilling til forslagene til det foreligger et overskudd som gjør at forslagene blir mer aktuelle. På styremøte i april ble det påpekt at de foreløpige retningslinjene delvis hadde karakter av eierskapsstrategier, men at disse ikke var fullstendige. Direktøren ser at det er behov for mer utfyllende eierskapsstrategier, men mener disse bør fremmes som egen sak. I denne omgang er det viktigste å få på plass det overordnede rammeverket for FeFos økonomiske handlingsrom, herunder engasjement i næringsvirksomhet. Direktøren vil foreslå følgende retningslinjer for overskuddsanvendelse og forretningsmessig engasjement: 1. FeFo har et samfunnsansvar som innebærer at det årlig skal avsettes midler til utvikling av FeFos ressurser og til allmennyttige tiltak, herunder tiltak som ligger i grenselandet mellom grunneier og det offentlige. 2. FeFo skal ikke driftes med sikte på å maksimere overskudd på drift. 3. Inntekter fra større engangserstatninger og eiendomssalg bør ikke gå til drift av FeFo. 4. FeFo kan inngå samarbeid med ST, FFK og andre offentlige og private institusjoner om utviklingsprosjekter som berører FeFo som grunneier. FeFo skal ikke yte rene tilskudd til offentlige institusjoner eller kommersielle aktører. Utdeling av overskudd skal skje i tråd med 15 i Finnmarksloven. 5. FeFo kan etablere eller kjøpe seg inn i selskaper som er basert på FeFos ressurser, når det anses hensiktsmessig for å generere ny eller utvidet virksomhet, for å sikre lokalt eierskap og for å sikre FeFo en større del av verdiene som skapes fra FeFos ressurser. Det skal utarbeides en egen eierskapsstrategi for FeFo. 6. Næringsengasjementet beholdes inntil videre i FeFo, og innenfor dagens organisasjon. Dersom omfanget av næringsvirksomhet økes vesentlig skal det vurderes å legge disse eierandelene over i et 100 % selveid holdingsselskap med eget styre. Omfanget er i dag ikke på et slikt nivå at dette er hensiktsmessig. 7. Opprettelse av et overskuddsfond er pr. i dag ikke aktuelt. Dersom overskudd fører til at bankinnskudd eller investeringer i sikre papirer utgjør mer enn 50 mill. kr utover nødvendig driftsreserve, bør dette tas opp til ny vurdering. Vedlegg: Fylkestingets sak 12/18 Sametingets sak 39/12 (plenumssak) Side 4 av 14

5 . STYRESAK FEFOS OVERSKUDDSANVENDELSE OG FORRETNINGSMESSIGE ENGASJEMENT Direktørens innstilling: Styret vedtar følgende retningslinjer for overskuddsanvendelse og forretningsmessig engasjement: 1. FeFo har et samfunnsansvar som innebærer at det årlig skal avsettes midler til utvikling av FeFos ressurser og til allmennyttige tiltak, herunder tiltak som ligger i grenselandet mellom grunneier og det offentlige. 2. FeFo skal ikke driftes med sikte på å maksimere overskuddet. 3. Inntekter fra større engangserstatninger og eiendomssalg bør ikke gå til drift av FeFo. 4. FeFo kan inngå samarbeid med ST, FFK og andre offentlige og private institusjoner om utviklingsprosjekter som berører FeFo som grunneier. FeFo skal ikke yte rene tilskudd til offentlige institusjoner eller kommersielle aktører. Utdeling av overskudd skal skje i tråd med 15 i Finnmarksloven. 5. FeFo kan etablere eller kjøpe seg inn i selskaper som er basert på FeFos ressurser, når det anses hensiktsmessig for å generere ny eller utvidet virksomhet, for å sikre lokalt eierskap og for å sikre FeFo en større del av verdiene som skapes fra FeFos ressurser. Det skal utarbeides en egen eierskapsstrategi for FeFo. 6. Næringsengasjementet beholdes inntil videre i FeFo, og innenfor dagens organisasjon. Dersom omfanget av næringsvirksomhet økes vesentlig skal det vurderes å legge disse eierandelene over i et 100 % selveid holdingsselskap med eget styre. Omfanget er i dag ikke på et slikt nivå at dette er hensiktsmessig. 7. Opprettelse av et overskuddsfond er pr. i dag ikke aktuelt. Dersom overskudd fører til at bankinnskudd eller investeringer i sikre papirer utgjør mer enn 50 mill. kr utover nødvendig driftsreserve, bør dette tas opp til ny vurdering. Styrets vedtak: Side 5 av 14

6 Vedlegg 1: Fylketstingets behandling Saksfremlegg: Finnmarkseiendommen (FeFo) - Eierstrategier og overskuddsanvendelse Fylkestinget /18 Bakgrunn Finnmark fylkesting vedtok i sak 08/29 4. juni 2008 et eget «Styringsdokument for Finnmark fylkeskommune (FFK) og FFKs styremedlemmer i Finnmarkseiendommen (FeFo)». Hensikten med dokumentet var bl.a. å vedta retningslinjer for god oppfølging av FeFo, samtidig som det ble staket ut en kurs for smidige samarbeidsrelasjoner mellom Finnmark fylkeskommune, Sametinget og FeFo. Siden den tid er det valgt et nytt fylkesting. Det er derfor behov en politisk gjennomgang og revisjon av deler av dette dokumentet. To av de mest sentrale spørsmålene er hvordan FeFos engasjement i avledet virksomhet skal organiseres, og hvordan et eventuelt overskudd fra FeFos virksomhet skal anvendes. Beskrivelse Siden FeFo ble etablert 30. juni 2006 har det gradvis utviklet seg et godt og nært samarbeid mellom Finnmark fylkeskommune, Sametinget og FeFo. De tre partene har politiske- og administrative dialogmøter to ganger i året, og det er etablert administrativt samarbeid på en rekke saksområder. FeFo og Finnmark fylkeskommune har også i fellesskap finansiert et treårig mineralprosjekt til 3.6 millioner kroner. I tillegg bidrar Finnmark fylkeskommune med ca kroner i tilskudd for at FeFo skal ivareta viktige oppgaver innen viltforvaltning. FeFos selskapsform og eierforhold gjør at Finnmark fylkeskommune har vært nært inne i arbeidet med FeFos strategiplan, som er fylkestingets naturlige innfallsport for å påvirke FeFos virksomhet. Gjeldende strategiplan ble behandlet to ganger av det forrige fylkestinget, og i det siste vedtaket fra desember 2010 ble det gjort følgende vedtak (utdrag): Finnmarkseiendommen (FeFo) har utformet et godt og gjennomarbeidet forslag til ny strategisk plan. Finnmark fylkeskommune ønsker å videreutvikle samarbeidet med Sametinget og FeFo i oppfølgingen av den nye strategiske planen, særlig i forhold til de strategier som medfører tiltak knyttet til samfunnsnyttig anvendelse av overskudd, og tiltak knyttet til å skape økonomisk merverdi med utgangspunkt i FeFos ressurser. Strategiplanen til FeFo, som gjelder fra 2011 og skal behandles av styret i FeFo minst hvert fjerde år, inneholder i dag følgende formulering under punkt «6. Økonomi»: «FeFo skal samarbeide med Sametinget og fylkeskommunen om å utvikle ordninger for samfunnsnyttig anvendelse av framtidig overskudd.» Som en videreføring av vedtaket til forrige fylkesting samt nevnte punkt i FeFos strategiplan, ble det i 2011 oppnevnt en administrativ samarbeidsgruppe med representanter fra Sametinget, Finnmark fylkeskommune og FeFo. Denne gruppa har laget et notat som beskriver og problematiserer aktuelle problemstillinger knyttet til FeFos engasjement i avledet virksomhet, og hvordan FeFos overskudd kan anvendes. Dokumentet er vedlagt. Nedenfor gis en kort beskrivelse av innholdet Side 6 av 14

7 FeFos engasjement i annen virksomhet I løpet av FeFos fem første år ( ) har det vært anvendt ca. 8,5 millioner kroner til tiltak utenom direkte drift. Mesteparten av disse midlene har vært brukt for å stimulere til friluftstiltak som har aktivitet og helseaspektet i fokus (grønne midler). Midlene har i liten grad gått til anlegg. Et annet prosjekt er «Lykkefisken» som har til formål å stimulere barn til aktivt friluftsliv med fritidsfiske som kjerneaktivitet. Om støtten til Finnmarksidretten legges til samme kategori er den samla bruk til allmenne formål i perioden drøyt seks millioner kroner. I samme periode er anvendt ca. to millioner kroner på tiltak innenfor næring, grus, skog, energi, forurensing og forsøpling. Tiltakene har til dels vært samfinansiert med kommuner eller andre offentlige instanser. Midlene er i stor grad brukt på områder hvor ansvarslinjene for tiltak ikke er klare. FeFo har også eierskap i Finnmark Kraft AS og FeFo Energi AS. Direkte økonomisk engasjement i disse to selskapene var ved utløpet av ,25 millioner kroner. I tillegg til eksisterende engasjement får FeFo en rekke invitasjoner om å delta i eiendomsutviklingsprosjekter og ulike næringsprosjekter. Eierskap i eksterne selskaper innebærer en risiko for å tape penger og arealer som eventuelt er investert som tingsinnskudd. FeFo kommer også i en dobbeltrolle der en både skal ivareta aksjeselskapets interesser som eier, FeFos egne økonomiske interesser og fellesskapets interesser. Engasjement i eksterne selskaper krever derfor grundige vurderinger både knyttet til om FeFo skal delta, og på hvilket stadium FeFo kan engasjere seg. Det er behov for nærmere retningslinjer for dette. FeFos overskudd Finnmarksloven sier følgende om utdeling av FeFos overskudd: 15. Utdeling av overskudd Dersom Finnmarkseiendommen i bankinnskudd, kontanter og lignende har aktiva som fratrukket eventuell gjeld overstiger det som trengs av reserver for å sikre driften, kan styret beslutte at overskuddet helt eller delvis skal utbetales til Finnmark fylkeskommune, Sametinget eller allmennyttige formål som kommer fylkets innbyggere til gode. FeFo fikk i 2008 sin revisor til å vurdere virksomhetens behov for likviditet og reserver for å sikre driften. Konklusjonen, som styret i FeFo har gitt sin tilslutning til, er at likviditetsreserven bør tilsvare omlag et års driftsbudsjett. Ramma på driftsbudsjettet for 2011 var ca. 40 millioner kroner, FeFos kapitalreserve pr var ca. 45 millioner kroner. FeFos driftsresultat har hvert år siden starten gått med et lite overskudd (0,4-4,3 millioner kroner) om en ser bort fra salg av eiendom. Oppbygginga av nødvendig likviditetsreserve har latt seg gjennomføre som en følge av noen få store salg og ekspropriasjon av eiendom. På lengre sikt er det forventninger om større inntekter for Norges nest største grunneier, og arbeidsgruppa som har sett på hvordan framtidige overskudd kan anvendes, har satt opp følgende seks alternativ: 1. Allmenne formål 2. Utvikling av FeFos ressurser innenfor FeFos organisasjon 3. FeFos direkte økonomiske engasjement i aksjeselskap heleid/deleid 4. FeFos økonomiske engasjement i aksjeselskap via holding-, forretningsutviklingsselskap med egen administrasjon. 5. Egenkapitalfond, krever en betydelig ressurs for å kunne etablere. 6. Utdeling av overskudd til Sametinget eller Finnmark fylkeskommune. De to første punktene omfatter aktiviteter som i dag er en del av FeFos ordinære virksomhet. Punkt 6 ligger i finnmarksloven og trenger ikke nærmere utredninger av FeFo, men det kan være aktuelt med en politisk avklaring av hvordan fylkeskommunen skal disponere midlene dersom det Side 7 av 14

8 blir aktuelt med en slik utdeling. For punkt 3, 4 og 5 er det behov for avklaringer i FeFos styre, samt en regionalpolitisk drøfting av alternativene. Vurdering Fylkesrådmannen vil innledningsvis vise til det politiske kontaktmøtet mellom Sametinget, Finnmark fylkeskommune og FeFo 29. juni 2011, der de tre partene ble enige om å nedsette en administrativ gruppe som skulle arbeide med spørsmålene om FeFos eierstrategier og overskuddsanvendelse. Denne gruppa utarbeidet et notat som ble presentert og diskutert på det politiske kontaktmøte mellom de tre partene 16. februar Notatet fra arbeidsgruppa har følgende oppsummering: «Arbeidsgruppa er enig om at FeFo bør ha et engasjement som strekker seg ut over løpende driftsoppgaver. FeFos samfunnsansvar innebærer et bredere engasjement som det må tas høyde for i FeFos budsjetter. Gruppa ser det som lite aktuelt at FeFo tilstreber et overskudd gjennom å maksimere inntekter, både ved å sette opp prisen på dagens produkter og å ta betalt for produkter som i dag er gratis. På kort sikt vil derfor betydelige overskudd være knyttet til ekstraordinære inntekter fra større salg eller erstatninger. FeFo driver allerede i dag en betydelig næringsvirksomhet, og bør kunne engasjere seg i ny virksomhet basert på FeFos ressurser som grunneier. Formålet med engasjementet bør være: å få til ny eller utvidet virksomhet basert på FeFos ressurser å sikre lokalt eierskap å sikre fellesskapet en større del av verdiene som skapes fra FeFos ressurser Engasjementet bør være forretningsmessig forankret og konkurranseutsatt virksomhet bør organiseres gjennom aksjeselskap, fortrinnsvis i samarbeid med andre aktører. Dersom FeFos næringsengasjement får et visst nivå, bør man vurdere å flytte engasjementet over i et eget holdingsselskap med eget styre, og hvor forretningsmessig profesjonalitet rendyrkes. Selskapets formål blir å ivareta FeFos forretningsmessige interesser på best mulig måte. Dersom FeFos styre ikke utdeler overskudd i tråd med føringene i 15 i finnmarksloven, bør overskuddet fra FeFos virksomhet, både fra ordinær drift, fra ekstraordinære inntekter og fra avkastning fra næringsvirksomhet, overføres til et overskuddsfond. Arbeidsgruppa ber FeFos styre vurdere om det skal settes i gang en prosess for å skissere organisering, retningslinjer og vedtekter for et slikt overskuddsfond. Det anbefales at dette fondet blir organisert utenfor FeFos organisasjon, men med innflytelse fra Sametinget, Finnmark fylkeskommune og FeFo. Det bør også forsøkes å få politisk aksept fra sentralt hold for at FeFos regionale overskuddsfond suppleres med statlige fondsmidler. Et annet alternativ som bør vurderes, er muligheten for å bruke RUP-midler som et supplement til midlene i overskuddsfondet. FeFos styre bør også vurdere om deler av framtidige overskudd skal brukes til å utvikle et mer forpliktende administrativt samarbeid mellom de tre partene. Pr i dag er det et økonomisk og administrativt samarbeid innenfor områdene viltforvaltning, innlandsfiske og mineraler. Andre aktuelle samarbeidsområder kan være: Tilrettelegging for økt satsing på naturbasert reiseliv. Tiltak innenfor skog- og trebearbeidende virksomhet samt visse former for bygdeutvikling Tiltak innenfor miljøvennlig energiproduksjon Økt tilrettelegging og stimulering for friluftsliv» Fylkesrådmannen tar arbeidsgruppas oppsummering til orientering. For fylkesrådmannen er det imidlertid viktig å understreke følgende hovedretninger hva angår FeFos budsjetthåndtering: - Vektlegge en sunn bedriftsøkonomi - Tildele stimuleringsmidler til friluftstiltak i brei forstand Side 8 av 14

9 Når det gjelder utviklingsarbeid og pengebruk i den forbindelse, er det fylkesrådmannens mening at slik fordelingspolitikk er tillagt utviklingsaktører som Finnmark fylkeskommune og Sametinget. Derfor skal deler av et framtidig overskudd som hovedregel utbetales som utbytte til Finnmark fylkeskommune og Sametinget. 51 Et annet forhold som etter fylkesrådmannen bør vurderes er punkt «1.2 Oppnevninger av fylkestinget». I dag er det praksis at noen av Finnmark fylkeskommunes styremedlemmer i FeFo også har sete i fylkestinget. Dette har skapt flere diskusjoner om habilitet i forhold til FeFo-saker. En måte å løse dette på er å rekruttere styremedlemmer fra et bredere sjikt av Finnmarks befolkning. I tillegg blir det i punkt «2.3 Grunneierforvalter» referert til «Fylkesplanen for Finnmark ». Denne referansen må erstattes med en formulering som er bedre tilpasset det til enhver tid eksisterende planverktøy. Utover dette ser fylkesrådmannen ikke behov for større endringer i eierstrategidokumentet. Fylkesrådmannens konklusjon 1. Finnmark fylkeskommune endrer tittelen «Styringsdokument for Finnmark fylkeskommune (FFK) og FFKs styremedlemmer i Finnmarkseiendommen (FeFo)» til «Finnmarkseiendommen (FeFo) eierstrategier og overskuddsanvendelse». 2. Økonomi: FeFo skal ha en sunn og naturlig bedriftsøkonomi. Selskapet trenger ikke høyest mulig overskudd som mål for sin virksomhet. FeFo skal ikke ha som oppgave eller mål å drive fordelingspolitikk av eventuelle overskudd. Dette er oppgaver som Sametinget og fylkestinget er tillagt. Dersom deler av overskuddet skal deles ut, må dette gjøres i tråd med 15 i finnmarksloven. FeFo kan inngå økonomisk samarbeid med Sametinget, Finnmark fylkeskommune og andre offentlige og private institusjoner om utviklingsprosjekter som berører FeFo som grunneier. FeFo kan etablere eller kjøpe seg inn i selskaper når det anses hensiktsmessig for å generere ny eller utvidet virksomhet, for å sikre lokalt eierskap og for å sikre FeFo en større del av verdiene som skapes av FeFos ressurser. Etablering av eller oppkjøp i selskaper skal alltid behandles av styret i FeFo. Engasjement i avledet virksomhet bør være forretningsmessig forankret, og konkurranseutsatt virksomhet bør organiseres gjennom aksjeselskap, fortrinnsvis i samarbeid med andre aktører. 3. Oppnevninger av fylkestinget: Styremedlemmene som skal oppnevnes av fylkestinget velges på fritt grunnlag. De skal ivareta Finnmark fylkeskommunens interesser i tråd med fylkestingets vedtatte eierstrategidokument. 4. Grunneierforvalter: Tilpasses eksisterende planer. 5. Ovennevnte formuleringer innarbeides i eierstrategiene, kap. 2.11, 1.2 og 2.3. Fylkestingets vedtak, enstemmig; 1. Finnmark fylkeskommune endrer tittelen «Styringsdokument for Finnmark fylkeskommune (FFK) og FFKs styremedlemmer i Finnmarkseiendommen (FeFo)» til «Finnmarkseiendommen (FeFo) eierstrategier og overskuddsanvendelse». 2. Økonomi: FeFo skal ha en sunn og naturlig bedriftsøkonomi. Selskapet trenger ikke høyest mulig overskudd som mål for sin virksomhet. FeFo skal ikke ha som oppgave eller mål å drive fordelingspolitikk av eventuelle overskudd. Dette er oppgaver som Sametinget og Side 9 av 14

10 fylkestinget er tillagt. Dersom deler av overskuddet skal deles ut, må dette gjøres i tråd med 15 i finnmarksloven. 3. Finnmark fylkeskommune mener at FeFo utelukkende skal drive innenfor sine kjerneområder, med fokus på å forvalte grunn- og andre ressurser i fylket. Finnmark fylkeskommune forutsetter at FeFo tilrettelegger for at næringsaktører skaper aktivitet og sysselsetting med bakgrunn i FeFos ressurser. 4. FeFo skal utelukkende engasjere seg i selskaper som har et klart utspring i selskapets kjernevirksomhet. FeFo bør derfor være forsiktig med å engasjere seg i avledende virksomhet. 5. FeFo bør ikke opptre som investor med påfølgende risiko, men som en grunneier. 6. Oppnevninger av fylkestinget: Styremedlemmene som skal oppnevnes av fylkestinget velges på fritt grunnlag. De skal ivareta Finnmark fylkeskommunens interesser i tråd med fylkestingets vedtatte eierstrategidokument. 7. Grunneierforvalter: Tilpasses eksisterende planer. 8. Ovennevnte formuleringer innarbeides i eierstrategiene, kap. 2.11, 1.2 og Fylkestinget velger 3 styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Valgene blir gjort gjeldende f.o.m. 1. september Finnmark Fylkesting forventer at FEFO har en kostnadsstruktur i drift som er nøktern, og som bidrar til at befolkning og næringsliv i fylket ikke får unødvendige kostnader. Side 10 av 14

11 Vuođđogiella / Originalspråk: Ášši/Sak SR 112/12 / Finnmárkkuopmodat - FeFo- eaiggátstrategiijat ja badjebáhcaga geavaheapmi / Finnmarkseiendommen / Finnmárkkuopmodat - FeFo- eierstrategier og overskuddsanvendelse Finnmarkseiendommen / Arkiv SF-311 Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker Tittel Arkivsaksnr. 10/512 1 Arbeidsgruppe FeFo Alternativer for overskuddsanvendelse for FeFo Finnmark Fylkeskommune FeFo eierstrategier og overskuddsanvendelseorientering om fylkestingsvedtak Saksfremstilling Bakgrunn Finnmarkseiendommen, FeFo, er et eget rettssubjekt som forvalter grunnen den eier, i samsvar med finnmarkslovens formål og øvrige regler i loven. Finnmarkslovens 15 angir alternative anvendelsesområder for eventuelle overskudd i FeFo: Dersom Finnmarkseiendommen i bankinnskudd, kontanter og lignende har aktiva som fratrukket eventuell gjeld overstiger det som trengs av reserver for å sikre driften, kan styret beslutte at overskuddet helt eller delvis skal utbetales til Finnmark fylkeskommune, Sametinget eller allmennyttige formål som kommer fylkets innbyggere til gode. Sametingets plenum behandlet i sak 045/10, den 2. desember 2010 Utforming av Finnmarkseiendommens strategiske plan. Sametinget vedtok bl.a følgende: Sametinget vil videreutvikle samspill og samarbeid med Finnmarkseiendommen og Finnmark Fylkeskommune i oppfølgingen av ny strategisk plan. Dette berører i særlig grad oppfølgingen av de strategier som medfører tiltak knyttet til samfunnsmessig anvendelse av overskudd og skaping av økonomisk merverdi. Sametinget anser det som svært viktig at Sametingets plenum får behandle en sak på eget og prinsipielt grunnlag om økonomisk vederlag. Her må det fremmes konkrete forslag om Sametingets rolle som næringsutvikler og aktør i samiske områder, herunder avklaring av forretningsmessig eierskap i tilknytning til den industrielle virksomhet og deltakelse i industriutviklingen. I FeFos strategiplan fra april 2011 er det uttrykt at FeFo i samarbeid med Sametinget og fylkeskommunen skal utvikle ordninger for samfunnsnyttig anvendelse av framtidig overskudd. Denne prosessen er nå i sluttfasen, og styret i FeFo skal vedta retningslinjer for anvendelse av overskuddet. Side 11 av 14

12 Styret i FeFo har lagt opp til at man får en prinsipiell diskusjon om FeFos deltakelse i eksterne selskaper. Denne diskusjonen henger til dels sammen med spørsmålet om overskuddsanvendelse fordi investeringer i eksterne selskaper kan anses som anvendelse av overskudd. Problemstillinger rundt Sametingets rolle og anvendelse av eventuelt fremtidige overskudd fra forretningsmessig eierskap i tilknytning til den industrielle virksomhet og deltakelse i industriutviklingen vil derfor ikke bli fremlagt for plenum i denne omgang. Dette skal fremmes for plenum som en egen sak da dette ikke bare berører overskuddsanvendelse fra FeFo, men potensielt også økonomiske vederlag fra annen industriutvikling. FeFos engasjement i annen virksomhet I løpet av FeFos fem første år ( ) har det vært anvendt ca. 8,5 millioner kroner til tiltak utenom direkte drift. Mesteparten av disse midlene har vært brukt for å stimulere til friluftstiltak som har aktivitet og helseaspektet i fokus (grønne midler). Midlene har i liten grad gått til anlegg. Et annet prosjekt er «Lykkefisken» som har til formål å stimulere barn til aktivt friluftsliv med fritidsfiske som kjerneaktivitet. Om støtten til Finnmarksidretten legges til samme kategori er den samla bruk til allmenne formål i perioden drøyt seks millioner kroner. I samme periode er anvendt ca. to millioner kroner på tiltak innenfor næring, grus, skog, energi, forurensing og forsøpling. Tiltakene har til dels vært samfinansiert med kommuner eller andre offentlige instanser. FeFo har også eierskap i Finnmark Kraft AS og FeFo Energi AS. Direkte økonomisk engasjement i disse to selskapene var ved utløpet av ,25 millioner kroner. I tillegg til eksisterende engasjement får FeFo en rekke invitasjoner om å delta i eiendomsutviklingsprosjekter og ulike næringsprosjekter. FeFos overskudd Noen sumtall fra FeFos regnskap , mill kr: År Driftsoverskudd salg arealer -skatt ,3 2,5-1,5 (periode juli-des) ,0 7,0-2, ,2 6,3-2, ,5 36,5-9, ,4 7,7-2,3 Sum 11, ,7 Driftsreserve pr er på ca 45 mill kr. Aksjekjøp salg perioden : FeFo Energi as etablert total kapital 1 mill. eierandel 100 % Fjellstuene as etablert total kapital 1 mill eierandel 20 %solgt Finnmark Kraft as etab total kapital 7,25 mill eierandel 12,5 % FeFo fikk i 2008 sin revisor til å vurdere virksomhetens behov for likviditet og reserver for å sikre driften. Konklusjonen, som styret i FeFo har gitt sin tilslutning til, er at likviditetsreserven bør tilsvare omlag et års driftsbudsjett. Ramma på driftsbudsjettet for 2011 var ca. 40 millioner kroner, FeFos kapitalreserve pr var ca. 45 millioner kroner. FeFos driftsresultat har hvert år siden starten gått med et lite overskudd (0,4-4,3 millioner kroner) om en ser bort fra salg av eiendom. Oppbygginga av nødvendig likviditetsreserve har latt seg gjennomføre som en følge av noen få store salg og ekspropriasjon av eiendom. Side 12 av 14

13 Strategiplanen til FeFo Strategiplanen til FeFo, som gjelder fra 2011 og skal behandles av styret i FeFo minst hvert fjerde år, inneholder i dag følgende formulering under punkt «6. Økonomi»: «FeFo skal samarbeide med Sametinget og fylkeskommunen om å utvikle ordninger for samfunnsnyttig anvendelse av framtidig overskudd.» Eierstrategier og overskuddsanvendelse På politisk kontaktmøte mellom Sametinget, Finnmark fylkeskommune og FeFo den , ble de 3 partene enige om å nedsette en administrativ gruppe som skulle arbeide med spørsmålene om FeFos eierstrategier og overskuddsanvendelse. Denne gruppa har utarbeidet et notat som beskriver og problematiserer aktuelle problemstillinger knyttet til FeFos engasjement i avledet virksomhet, og hvordan FeFos overskudd kan anvendes. Dokumentet er vedlagt. Notatet ble presentert og diskutert på det politiske kontaktmøte mellom de tre partene 16. februar Notatet fra arbeidsgruppa hadde følgende oppsummering: «Arbeidsgruppa er enig om at FeFo bør ha et engasjement som strekker seg ut over løpende driftsoppgaver. FeFos samfunnsansvar innebærer et bredere engasjement som det må tas høyde for i FeFos budsjetter. Gruppa ser det som lite aktuelt at FeFo tilstreber et overskudd gjennom å maksimere inntekter, både ved å sette opp prisen på dagens produkter og å ta betalt for produkter som i dag er gratis. På kort sikt vil derfor betydelige overskudd være knyttet til ekstraordinære inntekter fra større salg eller erstatninger. FeFo driver allerede i dag en betydelig næringsvirksomhet, og bør kunne engasjere seg i ny virksomhet basert på FeFos ressurser som grunneier. Formålet med engasjementet bør være: å få til ny eller utvidet virksomhet basert på FeFos ressurser å sikre lokalt eierskap å sikre fellesskapet en større del av verdiene som skapes fra FeFos ressurser Engasjementet bør være forretningsmessig forankret og konkurranseutsatt virksomhet bør organiseres gjennom aksjeselskap, fortrinnsvis i samarbeid med andre aktører. Dersom FeFos næringsengasjement får et visst nivå, bør man vurdere å flytte engasjementet over i et eget holdingsselskap med eget styre, og hvor forretningsmessig profesjonalitet rendyrkes. Selskapets formål blir å ivareta FeFos forretningsmessige interesser på best mulig måte. Dersom FeFos styre ikke utdeler overskudd i tråd med føringene i 15 i finnmarksloven, bør overskuddet fra FeFos virksomhet, både fra ordinær drift, fra ekstraordinære inntekter og fra avkastning fra næringsvirksomhet, overføres til et overskuddsfond. Arbeidsgruppa ber FeFos styre vurdere om det skal settes i gang en prosess for å skissere organisering, retningslinjer og vedtekter for et slikt overskuddsfond. Det anbefales at dette fondet blir organisert utenfor FeFos organisasjon, men med innflytelse fra Sametinget, Finnmark fylkeskommune og FeFo. Det bør også forsøkes å få politisk aksept fra sentralt hold for at FeFos regionale overskuddsfond suppleres med statlige fondsmidler. Et annet alternativ som bør vurderes, er muligheten for å bruke RUP-midler som et supplement til midlene i overskuddsfondet. FeFos styre bør også vurdere om deler av framtidige overskudd skal brukes til å utvikle et mer forpliktende administrativt samarbeid mellom de tre partene. Pr i dag er det et økonomisk og administrativt samarbeid innenfor områdene viltforvaltning, innlandsfiske og mineraler. Andre aktuelle samarbeidsområder kan være: Tilrettelegging for økt satsing på naturbasert reiseliv. Tiltak innenfor skog- og trebearbeidende virksomhet samt visse former for bygdeutvikling Tiltak innenfor miljøvennlig energiproduksjon Økt tilrettelegging og stimulering for friluftsliv» Side 13 av 14

14 På FeFo sitt styremøte i Kirkenes i juni 2012 hadde man lagt opp til behandling av denne saken. Styret besluttet å utsette saken til etter Sametingets behandling. FeFo- styret har lagt opp til å behandle saken overskuddsanvendelse og eierstrategier for FeFo på sitt styremøte 13.september i Honningsvåg. Fylkestinget i Finnmark fylkeskommune behandlet temaet i sak 12/18 på sitt møte 13. Juni Finnmark Fylkestings vedtak følger vedlagt. Vurdering Siden FeFo ble etablert 30. juni 2006 har det gradvis utviklet seg et godt og nært samarbeid mellom Sametinget, Finnmark fylkeskommune og FeFo. De tre partene har politiske- og administrative dialogmøter to ganger i året, og det er etablert administrativt samarbeid på noen saksområder. Arbeidsgruppen bestående av personer fra administrasjonen fra Sametinget og Finnmark Fylkeskommune, samt administrativ ledelse fra FeFo har jobbet godt sammen. Prosessene har vært gode og man har gått grundig gjennom problemstillingene. Arbeidsgruppas oppsummering er et viktig grunnlag for det videre arbeidet med utforming av FeFos retningslinjer for eierstrategier og overskuddsanvendelse. Sametinget er enig arbeidsgruppens vurdering om at FeFo bør ha et engasjement som strekker seg ut over løpende driftsoppgaver og at FeFos samfunnsansvar innebærer et bredere engasjement som det må tas høyde for i FeFos budsjetter. Samtidig bør ikke FeFo tilstrebe maksimering av overskudd ved å sette opp prisen på dagens produkter og ta betalt for produkter som i dag er gratis. Sametinget mener at FeFo bør kunne engasjere seg i ny virksomhet basert på FeFos ressurser som grunneier. Formålet med et slikt engasjement bør da være å få til ny eller utvidet virksomhet basert på FeFos ressurser å sikre lokalt eierskap å sikre fellesskapet en større del av verdiene som skapes fra FeFos ressurser Dersom FeFos næringsengasjement får et visst nivå, bør man vurdere å flytte engasjementet over i et eget holdingsselskap med eget styre, og hvor forretningsmessig profesjonalitet rendyrkes. Selskapets formål blir å ivareta FeFos forretningsmessige interesser på best mulig måte. Dersom FeFo opparbeider seg et overskudd og FeFos styre ikke utdeler overskudd i tråd med føringene i 15 i finnmarksloven, bør overskuddet fra FeFos virksomhet, både fra ordinær drift, fra ekstraordinære inntekter og fra avkastning fra næringsvirksomhet, overføres til et overskuddsfond. Sametinget vurderer at dette fondet bør organiseres utenfor FeFos organisasjon, men med innflytelse fra Sametinget, Finnmark fylkeskommune og FeFo. Sametingets vedtak: Sametinget legger til grunn at Finnmarkseiendommen utvikler retningslinjer for samfunnsnyttig anvendelse av framtidig overskudd i tråd med Finnmarkslovens formål og lovens bestemmelser for øvrig. Arbeidsgruppen med deltakelse fra Sametinget, Finnmark Fylkeskommune og Finnmarkseiendommen har utarbeidet et notat som beskriver og problematiserer aktuelle problemstillinger knyttet til FeFos engasjement i avledet virksomhet, og hvordan FeFos overskudd kan anvendes. Sametinget anser arbeidsgruppas notat som en viktig basis for det videre arbeidet med retningslinjer for overskuddsanvendelse og for utarbeiding av eierstrategier til Finnmarkseiendommen. Side 14 av 14

Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt 1.04.2011, gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet:

Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt 1.04.2011, gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet: STYRESAK EIERSKAPSSTRATEGI FOR FEFO Innledning Ved styrets behandling av retningslinjer for overskuddsanvendelse og forretningsmessig engasjement fra 6. desember 2006, ble det vedtatt at FeFo skal ha en

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE KS Nord-Trøndelag, 07.09.2005 Innhold: A Krav til framtidig eierskap... 3 1. Fylkestingets forutsetninger og krav til ny framtidig

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014 Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

Eierskapsmelding 2012

Eierskapsmelding 2012 Hol kommune Eierskapsmelding 2012 Vedtak i Hol kommunestyre 13.12.2012 sak nr. 101/12 1. Hol kommunestyre tar eierskapsmelding 2012 til orientering. 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 Tromsø kommune

Eierskapsmelding 2013 Tromsø kommune Eierskapsmelding 2013 Tromsø kommune Innhold KAPITTEL 1 - INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 BEHOV FOR EN EIERSTRATEGI FOR KOMMUNALE EIERE... 5 KAPITTEL 2 - OVERORDNET EIERSKAPSPOLITIKK... 6 2.1 POLITISK

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Innholdsfortegnelse Kapittel I Sammendrag og byrådets forslag til vedtak 1. Sammendrag... s. 3 2. Byrådets forslag til vedtak...

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE 1 Innhold 1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen... 3 1.1 Kommunestyrets vedtak... 3 1.2 KS Eierforums anbefaling om eierskapsmelding... 4 1.3 Arbeidsmetode... 4 1.4 Første

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak:

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Jour,a1postID: 10/3333 I Arkiv sakid.: 10/867 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap Sak II nr.: 035/10 FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: 26.04.2010

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn: Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer

Eierskapskontroll av Vekst Oppdal AS

Eierskapskontroll av Vekst Oppdal AS R 10-2013 Selskapskontroll Vekst Oppdal AS Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Eierskapskontroll av Vekst Oppdal AS Formålet med prosjektet er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, utøver

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Eierskapsmelding 2008

Eierskapsmelding 2008 Eierskapsmelding 2008 Tromsø ASVO as, Tromsø parkering KF og Tromsø Kulturhus KF Vedtatt i kommunestyret 28.05.2008 I kommunestyrets møte 28. mai 2008, sak 96/08, ble det fattet følgende vedtak: Kommunestyret

Detaljer

Notat. Til : Fra : Roy Skogsholm Kopi : Sak : EIERSKAPSMELDING - HERØY KOMMUNE. Vår ref. Arkivkode Avdeling Dato 13/1354-1/RSK 037 ADM 12.11.

Notat. Til : Fra : Roy Skogsholm Kopi : Sak : EIERSKAPSMELDING - HERØY KOMMUNE. Vår ref. Arkivkode Avdeling Dato 13/1354-1/RSK 037 ADM 12.11. Notat Til : Fra : Roy Skogsholm Kopi : Sak : EIERSKAPSMELDING - HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode Avdeling Dato 13/1354-1/RSK 037 ADM 12.11.2013 HERØY KOMMUNE EIERSKAPSMELDING 2013 1. Sammendrag En eierskapsmelding

Detaljer

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune Eierskapsmelding 2015 Rollag kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 Mål med eierskapsmeldingen...3 Oppbygging av eierskapsmeldingen...4 DEL 1 EIERSTYRING... 5 Kommunens forretningsdrift...5 Motivasjon

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon Eiermelding for Sørum kommune Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon 2015 Vedtaks- og endringsprotokoll, eiermeldingens del 1 Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Sørum

Detaljer

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær Nore og Uvdal kommune m NUmEDAL DDR LA LO ER DAL Møteinnkalling Saksnr: 22-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 13:00 Fra administrasjonen: Notat Områdeplan

Detaljer

Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011

Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011 Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011 Innholdsfortegnelse Kapittel I Forord, sammendrag og byrådets forslag til vedtak 1. Forord... s. 3 2. Sammendrag... s. 5 3. Byrådets forslag

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer