Møteprotokoll. Kommunestyret Sakliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kommunestyret 04.12.2013. Sakliste"

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunestyret Sakliste KST-98/13 SØKNAD OM KONSESJON - LANDBRUKSEIENDOMMEN GLENNE ØSTRE KST-99/13 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN SKI KOMMUNE KST-100/13 REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS - HØRINGSUTTALELSE TIL DRØFTINGSDOKUMENTET KST-101/13 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER KST-102/13 DEMENSPLAN - SKI KOMMUNE KST-103/13 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV REVIDERING AV HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2014 KST-104/13 VEDTAKSOPPFØLGNING KST-105/13 BRUKERUNDERSØKELSER I KOMMUNEN 2014 KST-106/13 DELEGERING ETTER NATURMANGFOLDLOVEN KST-107/13 FRITAK FRA POLITISKE VERV I SKI KOMMUNE-EDVIN SØVIK EDVIN SØVIK Side 1

2 2 KST-108/13 AVTALE - FRIVILLIGHET NORGE KST-109/13 MELLOMFINANSIERING VED FORSKJØVET EIENDOMSSALG KST-110/13 REPRESENTANT TIL OPPNEVNINGSUTVALGET I KONFLIKTRÅDET I OSLO OG AKERSHUS KST-111/13 EIENDOMSSALG Offl. 23, 1. ledd KST-112/13 TARALDRUD SOM LOKALISERINGSALTERNATIV FOR NASJONALT BEREDSKAPSSENTER OG LOKALISERING FOR NY NASJONAL POLITIHØYSKOLE Protokoll Forfall: Vara: Kristine Borthen (H) Lise Feren Rirsch Lars Erik Hemsen (H) Kirsten Torp Hans Martin Larssen (H) Ole Johnny Solberg J. Kristian Bjerke (H) forfall til kl Paul Kjetil Andreassen Amara Butt (H) Michael Rummelhoff Edvin Søvik (AP) Bodil Alvestad Gunvor Eldegard (AP) Christian Peder Braarud Svein Kamfjord (V) Lars Magnus Günther Geir Hammer (V) Nils Einar Wilhelmsen 39 av 41 representanter ved møtets start. J. Kristian Bjerke tiltrådte møtet kl under spørsmål til ordfører. 41 av 41 representanter til stede fra sak 100. Protokoll fra møte ble godkjent med endring i sakene 84 og 85 vedr. habilitet. Dvs. Rannveig Andresen og Gudmund Nyrud fratrådte behandlingen av sakene 84 og 85 da de er medlem/varamedlem i styret for Follo Ren. Spørsmål til ordfører: Roar Thun (AP) fremmet spørsmål om Ski kommunes eiermøter. KST-98/13 SØKNAD OM KONSESJON - LANDBRUKSEIENDOMMEN GLENNE ØSTRE Med hjemmel i konsesjonsloven 1 gis ikke konsesjon til aksjeselskapet Anders Myhrer AS for erverv av eiendommen Glenne østre i Ski kommune. Hensynet til stabil bosetning og et langsiktig og personlig eierskap til eiendommen i tråd med lovens formål og etablert praksis, veier tyngre enn ønsket om en praktisk løsning gjennom et eierskap i form av et aksjeselskap.

3 Utvalg for teknikk og miljøs behandling : Lars Christian Bilet (FRP) fremmet på vegne av FRP og H følgende forslag til vedtak: «Aksjeselskapet Anders Myhrer AS gis konsesjon for erverv av eiendommen Glenne østre i Ski kommune.» 3 Votering: Fremskrittspartiets og Høyres forslag til vedtak fikk 3 stemmer (2FRP og 1H) og falt. Forslag til vedtak innstilles med 8 stemmer (1KRF, 1H, 1PP, 1V, 2SP, 2AP). Utvalg for teknikk og miljøs innstilling til kommunestyret: Med hjemmel i konsesjonsloven 1 gis ikke konsesjon til aksjeselskapet Anders Myhrer AS for erverv av eiendommen Glenne østre i Ski kommune. Hensynet til stabil bosetning og et langsiktig og personlig eierskap til eiendommen i tråd med lovens formål og etablert praksis, veier tyngre enn ønsket om en praktisk løsning gjennom et eierskap i form av et aksjeselskap. 40 av 41 representanter behandlet saken. Vedtak: Utvalg for teknikk og miljøs flertallsinnstilling ble vedtatt med 29 mot 11 stemmer. Med hjemmel i konsesjonsloven 1 gis ikke konsesjon til aksjeselskapet Anders Myhrer AS for erverv av eiendommen Glenne østre i Ski kommune. Hensynet til stabil bosetning og et langsiktig og personlig eierskap til eiendommen i tråd med lovens formål og etablert praksis, veier tyngre enn ønsket om en praktisk løsning gjennom et eierskap i form av et aksjeselskap. KST-99/13 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN SKI KOMMUNE Ski kommune søker om midler fra Aksjon skoleveg-prosjekter som foreslått under saksopplysninger for De resterende foreslåtte tiltakene langs kommunale veier anbefales gjennomført i den grad disse kan finansieres gjennom de årlige kommunale midler til trafikksikkerhets-arbeidet. 3. Tiltak for sikring av fotgjengere i Kjeppestadveien ved rundkjøring i Jernbaneveien gis prioritet. Det søkes Statens Vegvesen, Akershus om kommunal forskuttering av sikringstiltak. Dersom dette innvilges vurderes tiltaket i forhold til justering av investeringsbudsjettet. Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling:

4 4 40 av 41 representanter behandlet saken. Helge Bunæs (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3: «Sikring av fotgjengere i Kjeppestadveien ved rundkjøring i Jernbaneveien gis høyeste prioritet av tiltak langs fylkesveier. Rådmannen gis i oppgave å utarbeide forslag til teknisk løsning og finansiering i samarbeide med Statens vegvesen. Eventuell kommunal forskuttering vurderes i forbindelse med revisjon av investeringsbudsjettet 2014.» Ola Øygard (PP) fremmet følgende forslag til tillegg til pkt. 3: «Tiltak for sikring av fotgjengere og syklister.» Vedtak: 1. Forslag til vedtak pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 2. Forslag til vedtak pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 3. Bunæs forslag til nytt pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 4. Øygards forslag til tillegg i pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 1. Ski kommune søker om midler fra Aksjon skoleveg-prosjekter som foreslått under saksopplysninger for De resterende foreslåtte tiltakene langs kommunale veier anbefales gjennomført i den grad disse kan finansieres gjennom de årlige kommunale midler til trafikksikkerhets-arbeidet. 3. Sikring av fotgjengere og syklister i Kjeppestadveien ved rundkjøring i Jernbaneveien gis høyeste prioritet av tiltak langs fylkesveier. Rådmannen gis i oppgave å utarbeide forslag til teknisk løsning og finansiering i samarbeide med Statens vegvesen. Eventuell kommunal forskuttering vurderes i forbindelse med revisjon av investeringsbudsjettet KST-100/13 REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS - HØRINGSUTTALELSE TIL DRØFTINGSDOKUMENTET 1. Mål og utfordringer styrking av Follo som delregion: Ski kommune mener drøftingsdokumentet belyser relevante problemstillinger, både i de tematiske kapitlene og i det geografiske kapitlet om Sørkorridoren. Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus må legge til rette for vekst på en slik måte at Follo styrkes som en fremtidsrettet delregion i hovedstadsområdet. Ski kommune har tidligere gitt støtte til målene for plansamarbeidet, og støtter også det skisserte rammeverket for planens innhold, som er regional knutepunkts- og transportstruktur, hovedakser for kollektivtransport, prinsipper for lokalisering av arealkrevende næringer, overordnet grønnstruktur og understøtting av ønsket by- og tettstedsutvikling. 2. Utvikling av Ski som by: Ski kommune mener spesielt det er viktig at man tydelig prioriterer regionale sentra og kollektivknutepunkter som Ski, og utvikler disse til større og mer komplette byer som styrker regionens konkurransekraft. Det er positivt at drøftingsdokumentet understreker viktigheten av at arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter lokaliseres sentralt i knutepunktene, og anbefaler fysisk tette sentra med mange funksjoner og høy kvalitet. Dette gir levedyktige og bærekraftige bysentra.

5 5 3. Ås som universitetsby: Universitetsmiljøet på Ås gir Folloregionen tyngde og potensiell tiltrekningskraft. Utvikling av Ås som universitetsby er viktig for hele Follo. Kollektive transportløsninger må bidra til at universitetet har en naturlig og sterk forbindelse til Oslo og internt i Follo. 4. Kollektivnære arbeidsplasser i Follo: Ski kommune vil også understreke at det er viktig å tilrettelegge for kollektivnære arbeidsplasser, først og fremst kontorarbeidsplasser, i Follo generelt. Dette vil bidra til bedre utnyttelse av transportnettets kapasitet gjennom motstrømsreiser, samtidig som Folloregionen får flere ben å stå på. Ski, Ås og Kolbotn vil spille en sentral rolle i tilrettelegging for slik arbeidsplassvekst. Ski kommune forutsetter at nasjonale og regionale myndigheter lokaliserer sine virksomheter i tråd med disse prinsippene i forbindelse med evt. nyetablering/reetablering. 5. Boligforsyning: Ski kommune støtter drøftingsdokumentets presiseringer om at boligtilgang og bokvalitet er avgjørende, både for å dekke den generelle etterspørselen og for å tiltrekke innbyggere med høy kompetanse. I vedtatt kommuneplan ( ) og oppfølgende områdeplaner tilrettelegger Ski kommune for betydelig boligforsyning i Ski by, og også i det største kommunedelsenteret Langhus. For mindre kommunedelsentre er det viktig at det gis åpning for en viss «vedlikeholdsvekst». 6. Avveining vekst-vern: Ski kommune vil gjenta sine presiseringer fra tidligere uttalelser til plansamarbeidet om at avveining mellom utbygging og vern gjøres innenfor de rammer som er fastsatt i Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (1993) der det heter at Innenfor gangavstand fra stasjoner/knutepunkter på hovedårene for kollektivtrafikknettet, kan utbyggingshensyn tillegges større vekt enn vern, under forutsetning av at det planlegges en konsentrert utbygging og tas hensyn til kulturmiljø og grøntstruktur. 7. Bedre kollektivtilbud: Kontinuerlig bedring av kollektivtilbudet er en forutsetning for befolkningsvekst i tråd med nasjonale og regionale føringer. Kollektivtilbudet må ha høy frekvens og regularitet, og kundevennlige informasjons- og takstsystemer. Videre utvikling av kollektivtilbudet i en øst-vest akse er viktig. Ski kommune vil, i samarbeid med regionale samferdselsmyndigheter, legge til rette for bussens fremkommelighet inn mot kollektivknutepunktet Ski, og også inn mot Vevelstad stasjon. 8. Gods på bane: Ski kommune forutsetter at Follobanen bygges for godstransport, og vil understreke viktigheten av rask realisering av godsforbindelse mellom Follobanen og Alnabru. Økt godstransport på Østfoldbanen vil kunne begrense kapasiteten for persontransport, og gi betydelige støyproblemer som kommer i konflikt med ønsket fortetting ved jernbanestasjonene. Ski vil understreke det betydelige potensialet for boligforsyning som ligger i fortetting langs eksisterende infrastruktur som strekningen Ski- Oslo på Østfoldbanen. 9. Gjensidige forpliktelser: Det er viktig at Plansamarbeidet etablerer et rammeverk som reelt og formelt samordner utbyggingsmønster og transportutvikling i Oslo og omlandet. Nasjonale og regionale myndigheter må forplikte seg til samferdselsprioriteringer som bygger opp under ønsket arealutvikling. Det bør utvikles modeller for avtalefestede transport- og arealpakker mellom statlige transportetater, fylkeskommune og kommunene. Det er spesielt behov for slike avtaler i forbindelse med utvikling av komplekse

6 6 kollektivknutepunkter, der både offentlig myndigheter og private aktører er parter. Staten må sikre kompensasjonsordninger for de kommunene som i tråd med planen får en sterkere vekst enn det kommuneøkonomien gir rom for. 10. Detaljeringsgrad i regional plan: Den regionale planen må være prinsipiell og konkret, men ikke så detaljert at den legger unødige føringer for lokale løsninger innenfor de regionale rammene. Planen bør gi forutsigbarhet og rette klare forventninger til alle aktører i areal- og transportpolitikken. Samtidig bør planen være konfliktavklarende og gi grunnlag for færre innsigelser for de kommuner som følger strategiene i planen. Kommuneplanutvalgets behandling : Ordfører Anne Kristine Linnestad fremmet forslag om at saken behandles i kommunestyret. Votering: Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. Ordfører Anne Kristine Linnestad (H) fremmet følgende forslag til tillegg til pkt. 10: «Dersom planen gjøres juridisk bindende, forutsettes det at planen svarer ut på Follo-regionens særskilte utfordringer og at overordnet myndighets forpliktelser er tilsvarende bindende.» Tuva Moflag (AP) fremmet følgende tillegg til pkt. 7: «For å styrke Vevelstads attraktivitet som kollektivknutepunkt, bør antall togavganger til Oslo økes og reisetiden reduseres.» Vedtak: 1. Ordførers forslag til tillegg til pkt. 10 ble enstemmig vedtatt. 2. Moflags forslag til tillegg til pkt. 7 ble enstemmig vedtatt. 3. Kommuneplanutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med vedtatte endringer. 1. Mål og utfordringer styrking av Follo som delregion: Ski kommune mener drøftingsdokumentet belyser relevante problemstillinger, både i de tematiske kapitlene og i det geografiske kapitlet om Sørkorridoren. Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus må legge til rette for vekst på en slik måte at Follo styrkes som en fremtidsrettet delregion i hovedstadsområdet. Ski kommune har tidligere gitt støtte til målene for plansamarbeidet, og støtter også det skisserte rammeverket for planens innhold, som er regional knutepunkts- og transportstruktur, hovedakser for kollektivtransport, prinsipper for lokalisering av arealkrevende næringer, overordnet grønnstruktur og understøtting av ønsket by- og tettstedsutvikling. 2. Utvikling av Ski som by: Ski kommune mener spesielt det er viktig at man tydelig prioriterer regionale sentra og kollektivknutepunkter som Ski, og utvikler disse til større og mer komplette byer som styrker regionens konkurransekraft. Det er positivt at drøftingsdokumentet understreker viktigheten av at arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter lokaliseres sentralt i knutepunktene, og anbefaler fysisk tette sentra med mange funksjoner og høy kvalitet. Dette gir levedyktige og bærekraftige bysentra.

7 7 3. Ås som universitetsby: Universitetsmiljøet på Ås gir Folloregionen tyngde og potensiell tiltrekningskraft. Utvikling av Ås som universitetsby er viktig for hele Follo. Kollektive transportløsninger må bidra til at universitetet har en naturlig og sterk forbindelse til Oslo og internt i Follo. 4. Kollektivnære arbeidsplasser i Follo: Ski kommune vil også understreke at det er viktig å tilrettelegge for kollektivnære arbeidsplasser, først og fremst kontorarbeidsplasser, i Follo generelt. Dette vil bidra til bedre utnyttelse av transportnettets kapasitet gjennom motstrømsreiser, samtidig som Folloregionen får flere ben å stå på. Ski, Ås og Kolbotn vil spille en sentral rolle i tilrettelegging for slik arbeidsplassvekst. Ski kommune forutsetter at nasjonale og regionale myndigheter lokaliserer sine virksomheter i tråd med disse prinsippene i forbindelse med evt. nyetablering/reetablering. 5. Boligforsyning: Ski kommune støtter drøftingsdokumentets presiseringer om at boligtilgang og bokvalitet er avgjørende, både for å dekke den generelle etterspørselen og for å tiltrekke innbyggere med høy kompetanse. I vedtatt kommuneplan ( ) og oppfølgende områdeplaner tilrettelegger Ski kommune for betydelig boligforsyning i Ski by, og også i det største kommunedelsenteret Langhus. For mindre kommunedelsentre er det viktig at det gis åpning for en viss «vedlikeholdsvekst». 6. Avveining vekst-vern: Ski kommune vil gjenta sine presiseringer fra tidligere uttalelser til plansamarbeidet om at avveining mellom utbygging og vern gjøres innenfor de rammer som er fastsatt i Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (1993) der det heter at Innenfor gangavstand fra stasjoner/knutepunkter på hovedårene for kollektivtrafikknettet, kan utbyggingshensyn tillegges større vekt enn vern, under forutsetning av at det planlegges en konsentrert utbygging og tas hensyn til kulturmiljø og grøntstruktur. 7. Bedre kollektivtilbud: Kontinuerlig bedring av kollektivtilbudet er en forutsetning for befolkningsvekst i tråd med nasjonale og regionale føringer. Kollektivtilbudet må ha høy frekvens og regularitet, og kundevennlige informasjons- og takstsystemer. Videre utvikling av kollektivtilbudet i en øst-vest akse er viktig. Ski kommune vil, i samarbeid med regionale samferdselsmyndigheter, legge til rette for bussens fremkommelighet inn mot kollektivknutepunktet Ski, og også inn mot Vevelstad stasjon. For å styrke Vevelstads attraktivitet som kollektivknutepunkt, bør antall togavganger til Oslo økes og reisetiden reduseres. 8. Gods på bane: Ski kommune forutsetter at Follobanen bygges for godstransport, og vil understreke viktigheten av rask realisering av godsforbindelse mellom Follobanen og Alnabru. Økt godstransport på Østfoldbanen vil kunne begrense kapasiteten for persontransport, og gi betydelige støyproblemer som kommer i konflikt med ønsket fortetting ved jernbanestasjonene. Ski vil understreke det betydelige potensialet for boligforsyning som ligger i fortetting langs eksisterende infrastruktur som strekningen Ski- Oslo på Østfoldbanen.

8 8 9. Gjensidige forpliktelser: Det er viktig at Plansamarbeidet etablerer et rammeverk som reelt og formelt samordner utbyggingsmønster og transportutvikling i Oslo og omlandet. Nasjonale og regionale myndigheter må forplikte seg til samferdselsprioriteringer som bygger opp under ønsket arealutvikling. Det bør utvikles modeller for avtalefestede transport- og arealpakker mellom statlige transportetater, fylkeskommune og kommunene. Det er spesielt behov for slike avtaler i forbindelse med utvikling av komplekse kollektivknutepunkter, der både offentlig myndigheter og private aktører er parter. Staten må sikre kompensasjonsordninger for de kommunene som i tråd med planen får en sterkere vekst enn det kommuneøkonomien gir rom for. 10. Detaljeringsgrad i regional plan: Den regionale planen må være prinsipiell og konkret, men ikke så detaljert at den legger unødige føringer for lokale løsninger innenfor de regionale rammene. Planen bør gi forutsigbarhet og rette klare forventninger til alle aktører i areal- og transportpolitikken. Samtidig bør planen være konfliktavklarende og gi grunnlag for færre innsigelser for de kommuner som følger strategiene i planen. Dersom planen gjøres juridisk bindende, forutsettes det at planen svarer ut på Follo-regionens særskilte utfordringer og at overordnet myndighets forpliktelser er tilsvarende bindende. KST-101/13 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 1. Evalueringen tas til orientering. 2. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner evalueres igjen om to år. Utvalg for omsorg og helses behandling : Votering: Utvalg for omsorg og helses innstilling til kommunestyret: 1. Evalueringen tas til orientering. 2. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner evalueres igjen om to år. Tuva Moflag (AP) fremmet følgende tilleggspunkt: «Rådmannen bes vurdere om stillingen som familievoldskoordinator bør utvides til 100 % stilling før budsjettbehandlingen i 2014.» Vedtak: 1. Utvalg for omsorg og helses innstilling ble enstemmig vedtatt. 2. Moflags forslag til tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 1. Evalueringen tas til orientering. 2. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner evalueres igjen om to år. 3. Rådmannen bes vurdere om stillingen som familievoldskoordinator bør utvides til 100 % stilling før budsjettbehandlingen i 2014.

9 9 KST-102/13 DEMENSPLAN - SKI KOMMUNE Demensplan Ski kommune , godkjennes. 2. Handlingsplandelen må vurderes i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. Utvalg for omsorg og helses behandling : Votering: Utvalg for omsorg og helses innstilling til kommunestyret: 1. Demensplan Ski kommune , godkjennes. 2. Handlingsplandelen må vurderes i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. Utvalg for omsorg og helses innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Demensplan Ski kommune , godkjennes. 2. Handlingsplandelen må vurderes i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. KST-103/13 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV REVIDERING AV HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2014 Det fremlagte forslag til revidering av handlingsprogram for 2013 i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv , Ski kommune vedtas. Utvalg for teknikk og miljøs behandling : Christian Pedersen (V) fremmet følgende forslag til endring i punkt i handlingsprogrammet: «Planen endres slik at tiltaket Ski idrettspark kunstisflate gis prioritet 12.» Votering: 1. Venstres forslag til endring i punkt i handlingsprogrammet ble enstemmig vedtatt. 2. Forslag til vedtak med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt. Utvalg for teknikk og miljøs innstilling til kommunestyret: Det fremlagte forslag til revidering av handlingsprogram for 2013 i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv , Ski kommune vedtas, med følgende endring: Planen endres slik at tiltaket Ski idrettspark kunstisflate gis prioritet 12.

10 Utvalg for oppvekst og kulturs behandling : Camilla Hille (V) fremmet følgende forslag: 1. «Utvalg for oppvekst og kultur ber Rådmann gå i dialog med aktuelle aktører for å utrede muligheter for hvordan og når en utendørs kunstisbane kan realiseres i Ski Idrettspark.» 2. «Rådmannen bes komme tilbake med en sak til utvalget våren 2014.» Camilla Hille (V) fremmet følgende forslag til nytt punkt nr. 2: «Utvalg for oppvekst og kultur ber om at kunstis-flate gis et prioriteringsnummer i Handlingsprogrammet for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.» Votering: Camilla Hilles forslag til nytt punkt fikk 1 stemme for (V) og falt. Camilla Hilles forslag om utredning av en utendørs kunstisbane i Ski Idrettspark fikk: 2 stemmer mot (2H) 9 stemmer for (2H, 4AP, V, PP, FrP) og tiltres. Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs uttalelse til Kommunestyret er: 1. Det fremlagte forslag til revidering av handlingsprogram for 2013 i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv , Ski kommune vedtas. 2. Utvalg for oppvekst og kultur ber Rådmann gå i dialog med aktuelle aktører for å utrede muligheter for hvordan og når en utendørs kunstisbane kan realiseres i Ski Idrettspark. 3. Rådmannen bes komme tilbake med en sak til utvalget våren Camilla Hille (V) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3: «Etablering av utendørs kunstisflate ses i sammenheng med utviklingen av «Møteplassen», for på den måten sikre at området kan tas i bruk for uorganisert aktivitet hele året.» Camilla Hille (V) fremmet venstres forslag i utvalg for teknikk og miljø til endring i punkt i handlingsprogrammet: «Planen endres slik at tiltaket Ski idrettspark kunstisflate gis prioritet 12.» Camilla Hille (V) fremmet venstres forslag i utvalg for oppvekst og kultur: 1. Utvalg for oppvekst og kultur ber Rådmann gå i dialog med aktuelle aktører for å utrede muligheter for hvordan og når en utendørs kunstisbane kan realiseres i Ski Idrettspark.» 2. Rådmannen bes komme tilbake med en sak til utvalget våren Lise Vistnes (KRF) fremmet følgende forslag: «Oppgradering av tursti rundt Fosstjern føres inn på uprioritert liste.» 1. Hilles forslag til nytt pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 2. Hilles forslag til endring i punkt i handlingsprogrammet ble enstemmig vedtatt. 3. Hilles forslag fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 4. Vistnes forslag ble enstemmig vedtatt. 5. Forslag til vedtak med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. Side 10

11 Det fremlagte forslag til revidering av handlingsprogram for 2013 i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv , Ski kommune vedtas med følgende endring i handlingsprogrammet pkt : - Planen endres slik at tiltaket Ski idrettspark kunstisflate gis prioritet Oppgradering av tursti rundt Fosstjern føres inn på uprioritert liste.» Etablering av utendørs kunstisflate ses i sammenheng med utviklingen av «Møteplassen», for på den måten sikre at området kan tas i bruk for uorganisert aktivitet hele året. Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med aktuelle aktører for å utrede muligheter for hvordan og når en utendørs kunstisbane kan realiseres i Ski Idrettspark. Rådmannen bes komme tilbake med en sak til utvalget våren KST-104/13 VEDTAKSOPPFØLGNING Kommunestyret tar sak om vedtaksoppfølging til orientering. Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Tuva Moflag (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: «Rådmannen bes legge frem en plan for hvordan Ski skal bli en attraktiv kommune for et variert næringsliv i løpet av våren 2014.» Vedtak: 1. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 2. Moflags forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar sak om vedtaksoppfølging til orientering. 2. Rådmannen bes legge frem en plan for hvordan Ski skal bli en attraktiv kommune for et variert næringsliv i løpet av våren KST-105/13 BRUKERUNDERSØKELSER I KOMMUNEN 2014 Det gjennomføres i 2014 brukerundersøkelse i Barnehagene, Barnevernet og ved Helsestasjonene. Side 11

12 Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Det gjennomføres i 2014 brukerundersøkelse i Barnehagene, Barnevernet og ved Helsestasjonene. KST-106/13 DELEGERING ETTER NATURMANGFOLDLOVEN Kommunestyret delegerer myndighet etter naturmangfoldloven 18, 3.ledd, 1. punktum til rådmannen. Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret delegerer myndighet etter naturmangfoldloven 18, 3.ledd, 1. punktum til rådmannen. KST-107/13 FRITAK FRA POLITISKE VERV I SKI KOMMUNE - EDVIN SØVIK Kommunestyret fritar Edvin Søvik fra politiske verv i Ski kommune. Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 12

13 Kommunestyret fritar Edvin Søvik fra politiske verv i Ski kommune. KST-108/13 AVTALE - FRIVILLIGHET NORGE Ski kommune inngår avtale med Frivillighet Norge om arbeidet med en helhetlig frivillighetspolitikk. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling : Votering: Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling til Kommunestyret er: Ski kommune inngår avtale med Frivillighet Norge om arbeidet med en helhetlig frivillighetspolitikk. Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling ble enstemmig vedtatt. Ski kommune inngår avtale med Frivillighet Norge om arbeidet med en helhetlig frivillighetspolitikk. KST-109/13 MELLOMFINANSIERING VED FORSKJØVET EIENDOMSSALG Ved forskjøvet tidspunkt for eiendomssalg økes investeringsbudsjettets lånopptak 2013 med kroner 126 mill. Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Ved forskjøvet tidspunkt for eiendomssalg økes investeringsbudsjettets lånopptak 2013 med kroner 126 mill. Side 13

14 KST-110/13 REPRESENTANT TIL OPPNEVNINGSUTVALGET I KONFLIKTRÅDET I OSLO OG AKERSHUS Kommunestyret delegerer til rådmannen å foreta oppnevnelse av medlem til oppnevningsutvalget. Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret delegerer til rådmannen å foreta oppnevnelse av medlem til oppnevningsutvalget. KST-112/13 TARALDRUD SOM LOKALISERINGSALTERNATIV FOR NASJONALT BEREDSKAPSSENTER OG LOKALISERING FOR NY NASJONAL POLITIHØYSKOLE Kommunestyret i Ski ber ordfører ta initiativ overfor regjeringen om Taraldrud som mulig lokaliseringsalternativ for nasjonalt beredskapssenter og som lokalisering for ny nasjonal politihøyskole. Formannskapets behandling : Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag: «Saken utsettes.» Utsettelsesforslaget fikk 5 (4AP, 1SV) stemmer og saken behandles. Innstilling: Forslag til vedtak innstilles med 10 mot 1 stemme (1SV). Ordfører Anne Kristine Linnestad (H) fremmet forslag om å utsette saken til 11. desember. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Saken er utsatt til 11. desember. Side 14

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Saksprotokoll Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Behandlet av Møtedato 1 Kommunestyre 150/13 09.12.2013 2 Kommunestyre 154/13 16.12.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN Møteprotokoll Kommunestyret 19.06.2013 Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN KST-42/13 KOMMUNEBAROMETER 2013 KST-43/13 ÅRSRAPPORT FOR FOLLO

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: Kl. 19.30

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.11.2014. Sakliste FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015

Møteprotokoll. Formannskapet 26.11.2014. Sakliste FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015 Side Møteprotokoll Formannskapet 26.11.2014 FSK-78/14 VEDTAKSOPPFØLGNING 2-2014 Sakliste FSK-79/14 EVALUERING AV DIALOGPROSESSEN FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument av 23.09.2014 Dette dokumentet er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling

Detaljer

Budsjett og handlingsplan 2015 2018 Inkludert kommunestyrets vedtak av 10.12.2014

Budsjett og handlingsplan 2015 2018 Inkludert kommunestyrets vedtak av 10.12.2014 Ski kommune Budsjett og handlingsplan 2015 2018 Inkludert kommunestyrets vedtak av 10.12.2014 Forsiden: Ski rådhus Foto: Mohanad Awad Foto og bildetekst i dokumentet er alle bidrag i Ski kommunes fotokonkurranse

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Møtetid:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 18/2015 BUK-sak 8/2015 Dato: 08.12.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Marianne Netland, 23431109 Arkivkode: 2011/622 602

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 29.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 29.04.2013 Tid: 15:00 17:10

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 29.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 29.04.2013 Tid: 15:00 17:10 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 29.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 29.04.2013 Tid: 15:00 17:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 22.06.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 22.06.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 22.06.2011 Fra F-sak: 43/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 47/11 Til kl.: 19.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Foajeen, Rådhusteateret Møtedato: 15.10.2014

Detaljer

Formannskapets sakliste 12.01.04

Formannskapets sakliste 12.01.04 Page 1 of 10 Formannskapets sakliste 12.01.04 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapssalen 12.01.04Tid: Kl. 16.00 NB! Merk dag og tid. Eventuelle forfall må

Detaljer

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Ski kommune Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Sperrefrist 29. oktober 2013 kl. 12.00 Forsiden: Finstadtun 2 Illustrasjon: BRIGHT arkitekter AB Produksjon: Ski kommune - hustrykkeriet Produksjonsdato:

Detaljer

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg 1 «Fastsetting av endelig rammeverk og generelle føringer for forhandlinger om helhetlige bymiljøavtaler». Brev fra Samferdselsdepartementet,

Detaljer

Vi starter kl. 16.00 med en middag på spiserommet. Møtestart blir kl. 16.45. Verdal, 5. desember 2011. Bjørn Iversen ordfører (s)

Vi starter kl. 16.00 med en middag på spiserommet. Møtestart blir kl. 16.45. Verdal, 5. desember 2011. Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.12.2011 Tid: 16:00 OBS

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A (ikke sak 21)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer