SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk."

Transkript

1 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: Møtested: Møterom Viksjøen Møtetid: Kl. 10:00 Ved eventuelt forfall, er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Etter behandling av sakene, påbegynnes varslet opplæring, jfr. tidligere utsendt innkalling. Kirkenes, Kurt Wikan Utvalgsleder SMW

2 SAKSLISTE: Saksnr.: Sakstittel: ArkivsakID: 020/12 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL-GBNR 22/10/1 BEKKEVOLD, PASVIK Saksordfører: Hans Hatle 11/ /12 SYDVARANGER GRUVE SØKER OM FORLENGET VARIGHET FOR BOLIGRIGG PÅ SYDVARANGER INDUSTRIOMRÅDE KIRKENES Saksordfører: Karine Emanuelsen 09/ /12 SYDVARANGER GRUVE SØKER OM TILLATLSE FOR PERMANENT BOLIGRIGG I BJØRNEVATN Saksordfører: Liv Mikkelborg 07/ /12 TSCHUDI KIRKENES SØKER OM TILLATELSE FOR PERMANENT BOLIGRIGG I VERKSBAKKEN-SYDVARANGER Saksordfører: Karine Emanuelsen 08/ /12 TSCHUDI KIRKENES SØKER OM TILLATELSE TIL ETABLERING AV PERMANENT BOLIGRIGG PÅ SYDVARANGER INDUSTRIOMRÅDE BJØRNEVATN. Saksordfører: Liv Mikkelborg 08/2223 1

3 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Anja Hansen Dato: Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K2-L42, gbn-22/10/1 Arkivsaksnr.: 11/1865 Saksordfører: Hans Hatle SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Utvalg for plan og samferdsel /12 Utvalg for plan og samferdsel /12 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL-GBNR 22/10/1 BEKKEVOLD, PASVIK Vedlagte dokumenter: Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel U Liv Bjarnhild Sandhell ULOVLIG TILTAK PÅ EIENDOM 22/10/ I Svenn Yngvar Pedersen U Svenn Yngvar Pedersen ANGÅENDE TILTAK PÅ EIENDOM FORHÅNDSVARSEL VEDR ULOVLIG TILTAK PÅ EIENDOM 22/10/ I Svenn Y Pedersen SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILTAK PÅ EIENDOM 22/10/1 Side 1 av 6

4 U Finnmark Fylkeskommune; I Fylkesmannen Finnmarkseiendomm i Finnmark; en Sametinget; I Fylkesmannen i Finnmarkseiendomm Finnmark en SØKNAD TIL HØRING : PLATT PÅ EIENDOM 22/10/1-BRATLI UTTALELSE - SØKNAD OM TILLATELSE TIL ANLEGG AV PLATT 22/10 HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM Å FÅ OPPFØRE TRAPP OG PLATTINGER PÅ EIENDOMMEN 22/10/1 TILLATELSE TIL OPPFØRING AV PLATT PÅ GBN UTTALELSE 22/10/1 VEDR BEKKEVOLD DISPENSASJONSSØKNAD ANG PLATT 22/10/1 MELDING OM VEDTAK FRA UTVALG FOR PLAN OG SAMFERDSEL : ULOVLIG TILTAK PÅ EIENDOM 22/10/ I Sametinget UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM I Finnmark Fylkeskommune U Saksbehandler Anja Hansen Kort sammendrag: Svenn Yngvar Pedersen har oppført trapp og platt/utegulv på eiendom 22/10/1 i Bekkevold ved Pasvikelva. Tiltaket er oppført uten tillatelse og er i strid med kommuneplanens arealdel byggeforbud i LNF områder og 100 meters beltet langs Pasvikelva. Det er nå søkt dispensasjon til tiltaket. Faktiske opplysninger: Svenn Yngvar Pedersen søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utført trapp og platt/utegulv på gbnr. 22/10/1. Trapp og to platter er bygget sammenhengende med hytten og har gelender/gjerde hele veien. Tiltaket strekker seg helt ned til vannkanten. Eiendommen ligger i LNF området hvor det ikke er anledning til oppføring av bebyggelse og i 100 meters beltet langs Pasvikelva hvor tiltak ikke er tillat. I kommuneplanens arealdel heter det t i 100-meters beltet langs Pasvikelva er følgende bygge og anleggsvirksomhet forbudt: - tiltak nevnt i pbl 20-1 og Dette tiltaket er søknadspliktig etter 20-1 og søknaden må behandles etter Plan- og bygningslovens kapittel 19, hvor 19-2 gir kommunen anledning til å gi dispensasjon. Som begrunnelse for dispensasjon oppgir søker at tiltaket hovedsakelig ble bygd til trygghet for barna for at de skal kunne stå trygt å fiske. Søker opplyser også at flere i hans familie har problemer med å bevege seg i ulendt terreng, slik at tilgjengelighet til elva for alle, er en annen grunn. Det er i forbindelse med behandlingen innhentet høringsuttalelser: Fylkesmannen i Finnmark: Fylkesmannen går imot omsøkt tiltak. I Flerbruksplan for Pasvikvassdraget heter det: Mål: Pasvikdalens kvaliteter for naturopplevelser og rekreasjon må bevares. All tilrettelegging skal være tilpasset naturmiljøet. Tiltaket er etter Fylkesmannen ikke tilpasset naturmiljøet. Tiltaket bryter med Side 2 av 6

5 linjene i landskapet og har også medført at kantvegetasjonen langs vassdraget er hogd ned. Nye tiltak i strandsonen må underordne seg landskapet og tilpasses eksisterende terreng og vegetasjon. Tiltak framtrer som dominerende og stengende i terrenget. Det gjøres oppmerksom på mange hytter langs Pasvikelva der søknad kan bli vanskelig å avslå dersom man innvilger omsøkt tiltak. Det minnes om at kommunen som myndighet må synliggjøre sine vurderinger iht. naturmangfoldlovens 8-12, jf lovens 7, i vedtaket i denne sak. Finnmark Fylkeskommune: Areal- og kulturvernavdelingen kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innafor det aktuelle området og har derfor ingen merknader til tiltaket. Sametinget: kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området og har ingen merknader til søknaden. Finnmarkseiendommen: Fefo er i utgangspunktet skeptisk til at strandsonen blokkeres ved utbygging. Det bes om at tiltaket må skje på en slik måte at det ikke fører til ulempe for andre brukere av området, samt at det tas tilbørlig hensyn til andre bruksberettigheter. Det forutsettes at tiltaket skjer i tråd med finnmarkslovens 4 ved at virkningene av tiltaket for samiske interesser vurderes. For øvrig har ikke FeFo merknader til søknaden. Vurdering: I Plan- og bygningslovens 19-2 andre ledd står følgende: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Det skjønn kommunen skal utøve når det vurderes om dispensasjon skal gis er underlagt omfattende begrensninger. Dette kommer klart fram i lovkommentaren til ny Plan- og bygningslov. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. For å innvilge dispensasjon må det således foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Som angitt i paragrafkommentarene i ny lov vil vurderingen av omsøkte tiltak i forhold til lovens kriterier være rettsanvendelse, og gjelder: - Om hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt - Om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering - Om det legges (tilstrekkelig) vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø sikkerhet og tilgjengelighet - Om det legges forutsatt vekt på foreliggende nasjonale eller regionale rammer og mål - Om negativ uttalelse fra statlig eller regional fagmyndighet tillegges tilstrekkelig vekt - Om det dispenseres fra saksbehandlingsregler Hvis vurderinger etter første, andre eller siste strekpunkt konkluderer med at lovens vilkår ikke er oppfylt vil dispensasjon ikke kunne gis. Tredje og fjerde strekpunkt vil først og fremst være aktuelle skjønnsmomenter i vurderinger etter første og andre strekpunkt. Det gjelder for Side 3 av 6

6 så vidt også femte strekpunkt, men dette punktet vil være en ramme og påminnelse overfor kommunene, og et grunnlag for vedkommende myndighet og klageorganet i forbindelse med en eventuell klagesituasjon dersom kommunen likevel fatter vedtak i strid med uttalelse fra fagorgan. Søkers begrunnelse for dispensasjonssøknaden: Tiltaket er hovedsakelig bygd til trygghet for barna for at de skal kunne stå trygt å fiske. Søker opplyser også at flere i hans familie har problemer med å bevege seg i ulendt terreng, slik at tilgjengelighet til elva for alle, er en annen grunn. Administrasjonens vurdering etter første strekpunkt: Det søkes om trapp og utegulv/platt fra hytte og helt ned til vannkanten ca 15 meter. Tiltaket ligger i et område der det i kommuneplanens arealdel 2.3, ikke tillates tiltak etter pbl Tiltaket virker som et stengsel og vanskeliggjør ferdsel for allmennheten. Fylkesmannen uttaler at tiltaket ikke er tilpasset naturmiljøet og går imot tiltaket. Administrasjonens vurdering etter andre strekpunkt: Tiltaket er hovedsakelig bygd til trygghet for barna for at de skal kunne stå trygt å fiske. Tiltaket er ikke tilpasset naturmiljøet, vegetasjon er hogd ned. Tiltaket virker dominerende og er et stengsel for allmennheten. Administrasjonen ser det som viktig at man ikke innvilger tiltak som åpenbart strider mot planenes intensjon. Det vil også bli vanskelig å avslå tilsvarende søknader om kommunen innvilger denne søknaden. Etter en samlet vurdering av første og andre strekpunkt, anser administrasjonen at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. Vilkårene for dispensasjon er ut i fra dette ikke oppfylt. Administrasjonens vurdering etter naturmangfoldslovens 8-12, jf 7: Administrasjonen slutter seg til Fylkesmannens vurdering i saken. I 100 meters beltet langs sjø og vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv og andre allmenne interesser. Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: Side 4 av 6

7 Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Alternative løsninger: Forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 avslår Utvalg for plan og samferdsel søknaden, og gir ikke dispensasjon fra Kommuneplanens bestemmelser til trapp og platt/utegulv på gbnr. 22/10/1 Bekkevold, Pasvik. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 32-3 pålegges tiltakshaver å rette tiltaket og tilbakeføre terrenget slik det var tidligere. Det settes en frist fram til for å rette tiltaket. Dersom tiltaket ikke er rettet innen fristen, ilegges tvangsmulkt iht. plan-og bygningslovens 32-5 i form av dagsbøter. Begrunnelse: Tiltaket er i strid med Kommuneplanens bestemmelser. I 100- meters beltet langs sjø og vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv og andre allmenne interesser. Tiltaket er ett stengsel for allmennheten og det vil bli vanskelig å avslå tilsvarende søknader om kommunen innvilger denne søknaden. Fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene og vilkårene for dispensasjon er ut i fra dette ikke oppfylt. Fylkesmannen går imot at søknad innvilges. Behandling Utvalg for plan og samferdsel Saksordfører: Hans Hatle Karine Emanuelsen fremmet følgende forslag: Saken utsettes da det mangler nærmere beskrivelse av det ulendte terrenget. Saken ønskes tilbake neste møte i planutvalget. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Utvalg for plan og samferdsels vedtak i sak 008/12: Saken utsettes da det mangler nærmere beskrivelse av det ulendte terrenget. Saken ønskes tilbake neste møte i planutvalget. Side 5 av 6

8 Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 6 av 6

9 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trond Marthinussen Dato: Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K2-L42 Arkivsaksnr.: 09/523 Saksordfører: SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling DISPENSASJON FRA GJELDENDE FORSKRIFT I SVK - OMHANDLENDE MIDLERTIDIGE BYGG Vedlagte dokumenter: Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel I Sydvaranger Gruve AS I Sydvaranger Gruve AS BYGGESAK - BRAKKERIGG SYDVARANGER INDUSTRIOMRÅDE BOLIGRIGG I VERKSTEDBAKKEN - SYDVARANGER INDUSTRIOMRÅDE I Malthus AS BOLIGRIGG SENTRUM KIRKENES U Sydvaranger Gruve VEDRØRENDE BOLIGRIGG I KIRKENES AS I Malthus AS SØKNAD OM ANSVARSRETT I Malthus AS VEDR. BRAKKERIGGER I Malthus AS BOLIGRIGGER I SØRVARANGER Side 1 av 3

10 U Malthus AS VEDR. BRAKKERIGGER I Sydvaranger Gruve TILLATELSE TIL OPPSETT AV BOLIGRIGG AS I Øyvind Emaus VEDR BRAKKERIGGER, BRANNSIKRING I Rikard Hansen VEDR BRAKKERIGGER, BRANNSIKRING I Sydvaranger Gruve AS U Sydvaranger Gruve AS I Sydvaranger Gruve as I Sydvaranger Gruve AS I Sydvaranger Gruve AS SØKNAD OM FORLENGET TILLATELSE TIL FORTSATT BRAKKERIGG I VERKSBAKKEN VEDR DERES SØKNAD OM FORLENGET VARIGHET FOR MIDLERTIDIGE BOLIGRIGGER VEDR. RIGGTILLATELSE E-POST KORRESPONDANSE - VEDR. RIGGTILLATELSE SØKNAD OM FORLENGET VARIGHET FOR MIDLERTIDIGE BOLIGRIGGER VED SYDVARANGER GRUVE AS Kort sammendrag: Faktiske opplysninger: Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Side 2 av 3

11 Økonomi: Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Alternative løsninger: Forslag til innstilling: Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 3 av 3

12

13

14 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trond Marthinussen Dato: Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K2-L42 Arkivsaksnr.: 07/194 Saksordfører: Liv Mikkelborg SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Utvalg for plan og samferdsel /12 SYDVARANGER GRUVE SØKER OM TILLATLSE FOR PERMANENT BOLIGRIGG I BJØRNEVATN Vedlagte dokumenter: Nr. Dok.dato Tittel SØKNAD OM FORLENGET VARIGHET FOR MIDLERTIDIGE BOLIGRIGGER VED SYDVARANGER GRUVE AS Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel I Systembygg Kirkenes AS U Systembygg Kirkenes AS SØKNAD OM BYGGING AV NYBYGG - BOLIGRIGG BYGGESAK 23/105 OG 106 CHR. ANKERSVEI, BJØRNEVATN Side 1 av 5

15 I Systembygg Kirkenes AS U Systembygg Kirkenes AS FERDIGMELDING OG KONROLLERKLÆRINGER BYGGESAK 23/105 OG 106 CHR. ANKERSVEI, BJØRNEVATN I Malthus AS GJENPART AV NABOVARSEL I Malthus AS SØKNAD OM RAMMETILLATELSE I Malthus AS 23/105 - UTFYLLENDE BRANNDOKUMENTASJON I Malthus AS BOLIGRIGGER I SØRVARANGER I Malthus AS VEDR. BRAKKERIGGER U Malthus AS VEDR. BRAKKERIGGER I Brannvesenet UTTALELSE TIL SØKNAD OM OPPFØRING AV BRAKKERIGGER I Malthus AS SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I Malthus AS FERDIGMELDING BOLIGRIGG BJØRNEVATN I Malthus AS BRUKSTILLATELSE BOLIGRIGG BJØRNEVATN U Malthus AS GODKJENT FERDIGMELDING BOLIGRIGG 23/105, 9910 BJØRNEVATN, I Sydvaranger Gruve AS SØKNAD OM FORLENGET VARIGHET FOR MIDLERTIDIGE BOLIGRIGGER VED SYDVARANGER GRUVE AS Faktiske opplysninger: Sydvaranger Gruve AS søker om tillatelse for permanent boligrigg i Bjørnevatn på Gnr 23 Bnr 105, og som eies av Bjørnevatn Næringspark AS. Aktuelle rigg ble opprinnelig omsøkt midlertidig. Riggen inneholder 44 hybler i tillegg til kjøkken og oppholdsrom. Omsøkte tiltak er i strid med reguleringsbestemmelsene for Sydvaranger Industriområde Bjørnevatn, og behandles derfor som en dispensasjonssøknad. Sydvaranger Gruve skriver i sin søknad at de har behov for arbeidskraft og kompetanse langt utover det som arbeidsmarkedet i Sør-Varanger kan tilby per i dag, og at de derfor er avhengig av boligrigger for innkvartering av pendlere. I tillegg til boligbehovet for egne og sine kontraktørers pendlere, så redegjør de også for at det er et ekstra innkvarteringsbehov i forbindelse med planlagt vedlikeholds stans, og beskriver et behov for kontraktører/ansatte ekstra ca to ganger pr år. De skriver og at de har eksterne selskaper Side 2 av 5

16 som ønsker å leie ledige rom for kortere perioder som f.eks Barents Spektakel, Heimevernet med flere. I forbindelse med overgang til 5-skifts ordning, så skriver Sydvaranger Gruve at det vil være et behov for nye maskinførere, borere og sprengningspersonell. De søker derfor tillatelse til å utvide den nå permanent omsøkte riggen med inntil 20 ekstra rom. De skriver og at det er etablert et boligprosjekt som skal tilrettelegge for bygging av boliger til sine ansatte. Hva dette konkret går ut på er ikke beskrevet. Saksutredning: Plan- og bygningsloven 19-2 gir kommunen myndighet til å gi dispensasjon etter å ha utført en vurdering etter gitte vilkår. Loven beskriver at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynet bak bestemmelsen(e) det søkes om dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg så skal fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene, og det skal legges særlig vekt på en eventuell dispensasjons konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Omsøkte tiltak er i strid med gjeldende reguleringsplan for Sydvaranger Industriområde Bjørnevatn da denne ikke tillater oppføring av (permanente) bygninger ment til boligformål, og Teknisk forskrift TEK 10 som stiller en rekke krav til hvordan bygninger og uteareal men til boligformål skal være utformet. En tillatelse til å etablere boenheter i et industriområde vil være meget uheldig. En kan ikke stille som vilkår i en eventuell tillatelse at aktuelle bygning kun kan benyttes til bolig/innkvartering av Sydvaranger Gruve sine pendlere, og i realiteten så kan hvem som helst leie og bebo aktuelle rigg. Det er derfor ikke usannsynlig at en tillatelse vil kunne medføre begrensninger for dagens og framtidig industrivirksomhet på dette industriområdet, da en heller ikke kan stille vilkår om at beboerne av den nå omsøkte bygning må kunne akseptere f.eks støy, støvproblemer med mer. Boligriggen oppfyller ikke de krav som stilles til bygninger beregnet som bolig. Denne typen rigger er ment til å dekke et midlertidig innkvarteringsbehov i forbindelse med bygg og anleggsvirksomhet, og er derfor ikke utført med tanke på de krav som stilles til permanente boliger. Hensynet bak bestemmelsene i TEK 10 står alene så sterkt at det normalt vil være nærmest umulig å dispensere fra disse. I forbindelse med oppstarten av ny gruvedrift, så mottok byggesaksavdelingen en rekke henvendelser og søknader om etablering av diverse boligrigger som var ment til å dekke innkvarteringsbehovene under anleggsperioden for oppstart av Sydvaranger. Det ble samtidig gitt politiske signaler om at en så det nødvendig å utarbeide en forskrift for midlertidige byggverk da en ikke ønsket at slike bygg skulle få en permanent karakter. Det ble derfor fremmet forslag til vedtekter omhandlende midlertidige byggverk i SVK, og Kommunestyret vedtok forskriften den Vedtektene ble gjeldende Forskriftens 2 beskriver at kommunen ønsker å regulere bruk av ubebygd areal når det i forbindelse med større bygge og anleggsarbeider oppstår et midlertidig innkvarteringsbehov for eksterne firma/arbeidskraft. Forskriftens 8 som omhandler varighet sier at når øvrige vilkår for å tillate slike bygninger er til stede, så skal brukstiden ikke overstige 24 mnd. Selv om anleggsperioden ved Sydvaranger Gruve er over og driften ved produksjonsanleggene er startet opp, så ser vi at det fremdeles vil være et behov for en midlertidig innkvartering av Sydvaranger Gruves og deres underleverandørers pendlere. Årsakene til dette er i hovedsak knyttet til problemene med å rekruttere ansatte med lokal Side 3 av 5

17 tilhørlighet, og at Sydvaranger Gruve derfor inntil videre er avhengig av pendlere i sin daglige drift. Med bakgrunn i at Sydvaranger Gruve løser deler av sitt innkvarteringsbehov for pendlere i denne riggen, så mener vi at en ny tidsbegrenset tillatelse på 24 mnd for aktuelle rigg vil være er en akseptabel løsning. Det er for tiden flere nye boligprosjekter under planlegging og oppstart i SVK. Plan- og byggesaksavdelingen har hatt flere samtaler med Sydvaranger Gruve i forbindelse med deres ønske om å få forlenget varigheten for boligriggene de disponerer. Sydvaranger Gruve har under disse samtalene innformert oss om at de jobber med å etablere permanente boliger, og at dette arbeidet er gitt høy prioritet. Vår vurdering er derfor at de vil ha gode muligheter til å etablere permanente boliger for sine ansatte selv om det ikke gis tillatelse til nå omsøkte permanente boligrigg. Administrasjonen forventer at Sydvaranger Gruve sin satsing på permanente løsninger medfører at behovet for midlertidig innkvartering blir betydelig redusert i løpet av de to neste år, og at resultat av denne satsingen vil bli vektlagt ved eventuelle framtidige søknader om forlengelse av brukstiden for boligriggene de disponerer. Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Tiltaket kan ha negativ betydning da det kan medføre begrensninger for dagen og framtidig næringsaktivitet i området. Infrastruktur: Barn og ungdom: Tiltaket kan ha negativ betydning da det kan medføre at beboere blir utsatt for støy, støv og forurensning med mer. Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Omsøkte tiltak oppfyller ikke kravene til universell utforming. Alternative løsninger: Side 4 av 5

18 Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 19-2, gir ikke utvalg for Plan og Samferdsel ny tidsbegrenset tillatelse for videre bruk av aktuelle rigg fra og vedtar at den skal avvikles/fjernes. Utvalget begrunner selv vedtaket. Forslag til innstilling: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 19-2, innvilger ikke utvalg for Plan og Samferdsel søknad om dispensasjon til etablering av permanent boligrigg, men gir en ny tidsbegrenset tillatelse for aktuelle rigg med en varighet på inntil 24mnd. Begrunnelse: Etter en samlet vurdering så er ulempene ved å tillate en permanent rigg klart større enn fordelene da hensynet bak bestemmelsene det søkes om dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 5 av 5

19

20

21 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trond Marthinussen Dato: Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K2-L42 Arkivsaksnr.: 08/1718 Saksordfører: SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Utvalg for plan og samferdsel SØKNAD OM TILLATELSE FOR PERMANENT BOLIGRIGG I VERKSBAKKEN-SYDVARANGER Vedlagte dokumenter: Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel I SystemBygg Kirkenes AS U SystemBygg Kirkenes AS I SystemBygg Kirkenes AS U SystemBygg Kirkenes AS I Systembygg Kirkenes AS U SystemBygg Kirkenes AS SØKNAD OM BYGGING AV NYBYGG OG PARKERINGSPLASS FORELØPIG SVARBREV PÅ SØKNAD OM BYGGING AV NYBYGG OG PARKERINGSPLASS SØKNAD OM ANSVARSRETT 27/29 PRO/KPR VEDTAK PÅ SØKNAD OM BYGGING AV NYBYGG OG PARKERINGSPLASS 27/29 FERDIGMELDING - KONTROLLERKLÆRING FERDIGATTEST FOR MIDLERTIDIG BOLIGRIGG I VERKSBAKKEN - SYDVARAGNER 27/ U Sydvaranger AS VEDRØRENDE TIDLIGERE FAKTURERT BYGGESAKSGEBYR FOR BOLIGRIGG Side 1 av 5

22 I Tschudi Kirkenes AS SØKNAD OM PERMANENT OPPSTILLING AV BOLIGRIGG/BRAKKER - SYDVARANGER INDUSTRIOMRÅDE Faktiske opplysninger: Tschudi Kirkenes (tidligere Sydvaranger AS) søker om tillatelse for permanent boligrigg i Verksbakken på Sydvaranger industriområde. Aktuelle rigg ble opprinnelig omsøkt som midlertidig, og byggesaksavdelingen innvilget søknaden med en tidsbegrensning på inntil 3 år fra vedtaksdato. Riggen er beregnet til innkvartering for 44 personer. Tiltakshaver beskriver i sin søknad at formålet med riggen var todelt, og at den skulle benyttes som midlertidig bolig for mannskaper tilknyttet etablering og konstruksjon av KILA (Kirkenes Industrial and Logistics Area), samt innkvartering av innleid personell til Sydvaranger Gruve under konstruksjonsperioden og driftsfasen. De beskriver videre at boligriggen i utgangspunktet var ment som permanent, men at det pga en misforståelse mellom dem og Systembygg Kirkenes as, som var den som utferdiget søknaden i 2008, så ble riggen omsøkt som midlertidig. Tschudi Kirkenes skriver at de ikke var klar over at tillatelsen fra 2008 var tidsbegrenset, og at riggen har fullt belegg fram til (Sydvaranger Gruve er leietaker) Tschudi Kirkenes begrunner sin søknad om tillatelse for en permanent rigg med at det i Sør- Varanger kommune er et løpende behov for enkel innkvartering av eksterne prosjektarbeidere innen industri samt bygg og anleggsbransjen da det ikke er mulig å bemanne framtidige prosjekter basert utelukkende på lokal arbeidskraft. De skriver at riggen vil dekke et slikt innkvarteringsbehov da det er mangel på gjennomgangsboliger i kommunen. Det samme gjelder for framtidig tjenesteyting relatert til framtidig petroleums industri i Barentshavet og Nordvest Russland. De mener og at riggen vil være viktig i en beredskapsmessig sammenheng, og en ressurs i forbindelse med en eventuelt større ulykke ved Tschudi Bulk Terminals eller Sydvaranger gruve hvis det skulle oppstå et behov for evakuering og midleritidig innkvartering. Hva angår beliggenheten for riggen, så beskrives det at denne ikke bidrar negativt til estetiske eller sosiale forhold i lokalmiljøet, og at plasseringen inne på industriområdet er gunstig i forhold til industrien samtidig som den ikke kompliserer forhold knyttet til adgangskontroll for virksomhetene på området. Det vises også til at Bergen Group Kimek AS, tidligere har fått permanent tillatelse for oppføring av samme type rigg, og at Tschudi Kirkenes derfor ønsker en tilsvarende tillatelse. Saksutredning: Plan- og bygningslovens 19-2 gir kommunen myndighet til å gi en varlig eller midlertidig dispensasjon etter å ha utført en vurdering av gitte vilkår. Loven beskriver at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering være klart større enn ulempene. Omsøkte tiltak er både i strid med gjeldende reguleringsplan for Sydvaranger industriområde da denne ikke tillater oppføring av (permanente) bygninger ment til boligformål, og teknisk forskrift TEK 10 som stiller en rekke krav til hvordan bygninger og uteareal ment til boligformål skal være utformet. En tillatelse ti å etablere boenheter i et industriområde vil være meget uheldig. Planbestemmelsen er utarbeidet og tilrettelagt formålet og er ikke Side 2 av 5

23 utferdiget på en slik måte at disse tar hensyn til nærliggende boligbebyggelse / bygninger inneholdende boenheter. Aktuelle rigg oppfyller ikke de krav som stilles til bygninger beregnet som bolig. Denne typen rigger er ment til å dekke et midlertidig innkvarteringsbehov i forbindelse med bygg og anleggsvirksomhet, og er derfor ikke utferdiget med tanke på de krav som stilles til permanente boliger. Hensynet bak bestemmelsene i TEK 10 står alene så sterkt at det normalt vil være nærmest umulig å dispensere fra disse. Hva angår henvisningen til at SVK tidligere har gitt Bergen Group Kimek tillatelse til å oppføre tilsvarende rigg, så ble denne tillatelsen utferdiget i 2007, og hjemlet etter den gamle Plan- og bygningsloven bestemmelser. Ny Plan- og bygningslov (bygningsdelen) ble gjort gjeldende og innebar en klar skjerpelse av regelverket sammenliknet med den gamle Plan- og bygningslovens bestemmelser. I forbindelse med oppstarten av ny gruvedrift, så mottok byggesaksavdelingen en rekke henvendelser og søknader om etablering av diverse boligrigger som var ment til å dekke innkvarteringsbehovene under anleggsperioden f.o.m Det ble samtidig gitt politiske signaler om at det var nødvendig å utarbeide en forskrift for slike byggverk da en ikke ønsket noen permanent etablering av disse. Det ble derfor fremmet forslag til vedtekter omhandlende midlertidige byggverk i SVK, og Kommunestyret vedtok forskriften den Vedtektene ble gjeldende f.o.m Vedtektens 2 beskriver at kommunen ønsker å regulere bruk av ubebygd areal når det i forbindelse med større bygge og anleggsarbeider oppstår et midlertidig innkvarteringsbehov for eksterne firma/arbeidskraft. Dette for å unngå at slik en slik bebyggelse får permanent karakter. 8 som omhandler varighet sier at når øvrige vilkår for å tillate slike bygninger er til stede, så skal brukstiden ikke overstige 24 mnd. Selv om anleggsperioden ved Sydvaranger Gruve er over og driften ved produksjonsanleggene er startet opp, så ser vi at det fremdeles vil være et behov for en midlertidig innkvartering av Sydvaranger Gruves og deres underleverandørers pendlere. Årsakene til dette er i hovedsak knyttet til mangelen på ledige boliger i SVK. Det er for tiden flere nye boligprosjekter under planlegging og oppstart i SVK. Sydvaranger Gruve har signalisert at de arbeider med å finne permanente løsninger for sitt boligbehov, men at dette ennå kan ta noe tid. Vi mener derfor at en ny tidsbegrenset tillatelse for aktuelle rigg vil være er en akseptabel løsning i denne sak. Side 3 av 5

24 Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Alternative løsninger: Forslag til innstilling: Side 4 av 5

25 Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 5 av 5

26

27

28 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trond Marthinussen Dato: Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K2-L42 Arkivsaksnr.: 08/2223 Saksordfører: Liv Mikkelborg SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Utvalg for plan og samferdsel /12 TSCHUDI KIRKENES SØKER OM TILLATELSE TIL ETABLERING AV PERMANENT BOLIGRIGG PÅ SYDVARANGER INDUSTRIOMRÅDE BJØRNEVATN. Vedlagte dokumenter: Nr. Dok.dato Tittel SØKNAD DISPENSASJON FRA DAGENS REGULERINGSBESTEMMELSE FOR PERMANENT OPPSTILLINGSTILLATELSE FOR BOLIGRIGG I BJØRNEVATN Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel I Boreal Offshore AS SØKNAD OM PLASSERING AV BRAKKERIGG I BJØRNEVATN Side 1 av 5

29 I Boreal Offshore AS SØKNAD OM OPPSETT AV BOLIGRIGG I Hesseng Maskinentrepenør AS SØKNAD OM ANSVARSRETT FOR UTF OG KUT I Boreal Offshore AS SØKNAD OM ANSVARSRETT UTF OG KUT I R-Ing AS BRANNVURDERING BRAKKERIGG BOREAL OFFSHORE AS U Boreal Offshore AS VEDTAK PÅ SØKNAD OM OPPSETT AV BOLIGRIGG - VED SYDVARANGER GRUVE I Tschudi Kirkenes AS BJØRNEVATN SØKNAD DISPENSASJON FRA DAGENS REGULERINGSBESTEMMELSE FOR PERMANENT OPPSTILLINGSTILLATELSE FOR BOLIGRIGG I BJØRNEVATN Faktiske opplysninger: Omsøkte rigg er i dag lokalisert på eiendom tilhørende SVK. Det ble i forbindelse med mottak av søknad i 2008, utarbeidet en leieavtale for aktuelle område, og hvor et av vilkårene var at leieavtalen hadde gjensidig oppsigelsesfrist på 3. mnd. Opprinnelig søknad var utferdiget av Boreal Offshore, og det var også de som selv skulle benytte riggen til innkvartering for sine mannskaper i forbindelse med anleggsperioden/rehabiliteringen av Sydvaranger. Boreal Offshore er et datterselskap av Tschudi Shipping Company AS. Tillatelsen for oppføring og plasseringen ble utferdiget , og gitt med en tidsbegrensning på inntil 3 år fra vedtaksdato. Tidligere nevnte leieavtale ble skriftlig oppsagt av eiendomsbesitter i SVK og det ble samtidig gitt beskjed om at området måtte tilbakestilles til opprinnelig stand innen Tschudi Kirkenes søker om en forlengelse fram til av nå oppsagte leieavtale, samt en permanent tillatelse til å etablere aktuelle boligrigg inne på Sydvaranger Gruve sitt industriområde i Bjørnevatn. Tschudi Kirkenes begrunner søknaden med at det tidvis er etterspørsel etter personell med arbeidssted i gruveområdet, og at de også har behov for innkvartering i forbindelse med prosjekter tilknyttet Tschudi Aggregates AS. Videre så redegjør de for at Sør-Varanger har et løpende behov for innkvartering av prosjektarbeidere innen industri, bygg- og anleggsbransjen, og at det ikke vil være mulig å bemanne framtidige prosjekter utelukkende på lokalt ansatte. Dette gjelder både hva angår tilgjengelighet på arbeidskraft og kompetanse. De skriver at 70 % av boligriggens kapasitet det siste året blitt benyttet av firmaer som ikke er involvert i gruvedrift. Tschudi Kirkenes kan ikke se at boligriggen og dens nye plassering vil bidra negativt til estetiske eller sosiale forhold i lokalmiljøet i Sør-Varanger. Den nye plasseringen vil ha en gunstig beliggenhet i forhold til industrien i Bjørnevatn, samtidig som den ikke kompliserer forhold knyttet til adgangskontroll og lignende forhold for virksomhetene i Gruveområdet. Saksutredning: Side 2 av 5

30 Plan- og bygningsloven 19-2 gir kommunen myndighet til å gi dispensasjon etter å ha utført en vurdering etter gitte vilkår. Loven beskriver at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynet bak bestemmelsen(e) det søkes om dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg så skal fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene, og det skal legges særlig vekt på en eventuell dispensasjons konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Omsøkte tiltak er i strid med gjeldende reguleringsplan for Sydvaranger Industriområde Bjørnevatn da denne ikke tillater oppføring av (permanente) bygninger ment til boligformål, og Teknisk forskrift TEK 10 som stiller en rekke krav til hvordan bygninger og uteareal men til boligformål skal være utformet. En tillatelse til å etablere boenheter i et industriområde vil være uheldig. En kan ikke stille som vilkår i en eventuell tillatelse at aktuelle bygning kun kan benyttes til bolig/innkvartering av Sydvaranger Gruve sine pendlere, og i realiteten så kan hvem som helst leie og bebo aktuelle rigg. Det er derfor ikke usannsynlig at en tillatelse vil kunne medføre begrensninger for dagens og framtidig industrivirksomhet på dette industriområdet, da en heller ikke kan stille vilkår om at beboerne av den nå omsøkte bygning må kunne akseptere f.eks støy, støvproblemer med mer. Boligriggen oppfyller ikke de krav som stilles til bygninger beregnet som bolig. Denne typen rigger er ment til å dekke et midlertidig innkvarteringsbehov i forbindelse med bygg og anleggsvirksomhet, og er derfor ikke utført med tanke på de krav som stilles til permanente boliger. Hensynet bak bestemmelsene i TEK 10 står alene så sterkt at det normalt vil være nærmest umulig å dispensere fra disse. Når det gjelder det innkvarteringsbehovet som det beskrives at denne boligriggen er ment å dekke, så framkommer det ikke av søknaden at denne riggen benyttes av pendlere tilknyttet den daglige driften på Sydvaranger Gruve. Tschudi Eiendom beskriver i sin søknad at 70 % av riggens kapasitet i det siste år har vært benyttet av firmaer som ikke er involvert i gruvedriften. Hva angår et behov for innkvartering som måtte melde seg for prosjektarbeidere innen bygg- og anlegg, så finnes det ingen begrensninger i lovverket som vanskeliggjør avviklingen av dette. Tvert i mot, så åpner Plan- og bygningsloven nettopp for at det i forbindelse med slike saker er tillatt å plassere boligrigger som er i direkte tilknytning til bygge eller anleggstomt, men at disse skal fjernes når bygge eller anleggsarbeidene på tomten er ferdige. ( PBL 30-5) Administrasjonen finner derfor at det i denne sak ikke er grunnlag for verken å gi en permanent eller noen ny tidsbegrenset tillatelse. Det vil være uheldig hvis kommunen skulle tilrettelegge for etablering av permanente utleierigger da slike tiltak er i strid med PBL bestemmelser. Begrunnelsen for at administrasjonen anbefaler at det bør gis en forlenget tidsbegrensning i de andre tre søknadene som omhandler boligrigger, er at det etter vår vurdering pr dags dato ikke finnes alternativer for innkvartering av pendlerne som inngår i den daglige drift av produksjonen ved anleggene, og fordi Sydvaranger Gruve nå er i gang med å finne permanente løsninger for sitt innkvarteringsbehov. Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og Side 3 av 5

31 tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Tiltaket kan ha negativ betydning da det kan medføre begrensninger for dagen og framtidig næringsaktivitet i området. Infrastruktur: Barn og ungdom: Tiltaket kan ha negativ betydning da det kan medføre at beboere blir utsatt for støy, støv og forurensning med mer. Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Omsøkte tiltak oppfyller ikke kravene til universell utforming. Alternative løsninger: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 19-2, gir utvalg for Plan og Samferdsel tillatelse til: Begrunnelse: Utvalget begrunner selv vedtaket Forslag til innstilling: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 19-2, innvilger ikke utvalg for Plan og Samferdsel søknad om dispensasjon til etablering av permanent boligrigg, og vedtar at riggen avvikles/fjernes innen Begrunnelse: Etter en samlet vurdering så er ulempene ved å tillate en permanent rigg klart større enn fordelene da hensynet bak bestemmelsene det søkes om dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. Side 4 av 5

32 Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 5 av 5

33

34

35

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØRVARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 Epost: postmottak@sorvaranger.kommune.no www.svk.no EKSTRAORDINÆR MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Rådet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet/utvalg

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 27.02.2014

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 29.11.2013

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet/utvalg

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: (08:00 Formannskapsmøte)

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 46, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Kommunestyret 3.1.213

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.03.2014 Møtested:

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 26.11.2012 Møtested:

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 06.10.2011 Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer