RAPPORT PALESTINSK AMNODNING OM NORSK ST0TTE TIL A BYGGE OPP KAPASITET PA PETROLEUMSSEKTOREN. Sammendrag: Bakgrunn: Formal:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT PALESTINSK AMNODNING OM NORSK ST0TTE TIL A BYGGE OPP KAPASITET PA PETROLEUMSSEKTOREN. Sammendrag: Bakgrunn: Formal:"

Transkript

1 RAPPORT PALESTNSK AMNODNNG OM NORSK ST0TTE TL A BYGGE OPP KAPASTET PA PETROLEUMSSEKTOREN Sammendrag: Palestna har en sammensatt g kmpleks petrleumssektr. Palestnske myndgheter bar et kart behv fr assstanse tl bygge pp denne. Utgangspunktet er lvende.. En regnal tlnrmng pner fr mulghet fr vktge synergeffekter p et mrde sm er svrt eksplsvt. Samarbed er allerede etablert med Lbann. Palestnske myndgheter g sraelske myndgheter har gjennm uke kanaler anmdet m nrsk støtte. Tdsfaktren er sentral, da jungelens by lett fr räde grurmen s lenge en dalg m regnale uavklarte spørsml kke er etablert. Fr palestnske myndgheter g fr det palestnske flket representerer petrleumssektren en mulghet fr a utvkle den lkale øknmen tl en bedre g mer uavhengg øknm..1 - Bakgrunn: Det gjennmførte frundersøkelsesbesøket tl Palestna g srael skjedde pa bakgrunn av en bestllng fra sekretaratet Oje fr Utkhng. Ltgangspunkteter en anmdnngfra det paestnske Mnstry f Energy and Natural Resurces (MENR) m nrsk støtte gjennm Obje fr Utvklng (OfU) tl bygge pp en kapastet pa palestnsk sde fr frvatnng av petrleumssektren. Frmal: Frmalet med besøket var sa langt mulg avklare anmdnngens substans g rammebetngelsene fr et eventuelt samarbed mellm OfU g MENR. Fruten en avklarng av hva en eventuell petrleumssektr pa palestnsk sde kan mfatte g hvlket fundament man v bygge pa m en slk kapastet skal bygges pp, ble det vurdert sm vktg a fá et best mulg blde av et slkt engasjement 1

2 (ys av den uavklarte stuasjnen mellm srael g palestnske myndgheter, den uavklarte stuasjnen mellm de t hvedaktørene p palestnsk sde Fatah g Hamas, g eventuelle regnale frhld av betydnng. nnrettngen p et eventuelt OfU-samarbed er kke vurdert sn fulle bredde. Gjennmførng: Et team med senrrdgver Petter Bauck fra Nrad g prsjektdrektør Nls Henrk Fuglestad, Petrad besøkte mrdet perden 10. tl 19, januar Fra ambassaden Tel Avv g samfrstand med Utenrksdepartementet, var det gjrt klart at delegasjnen kke skulle møte ffselle aktører pa sraelsk sde. Det var ngen nnsgelser tl at teamet etablerte kntakt med akademske mljøer pa sraelsk sde. Pa palestnsk sde møtte teamet fruten statsmnster, energmnster g representanter fr Mnstry f Plannng and Admnstratve Develpment, ulke frsknngsmljøer, PLOs frhandlngsdepartement (NAD), det palestnske nvesterngsfndet (PF), ulke unversteter g representanter fr prvat sektr. Vdere møtte teamet ulke blaterale g multlaterale gvere, nklusve Verdensbanken g Kvartetten. Teamet hadde gsâ dalg med sentralt plasserte aktører frhld tl den nterne palestnske frsnngsprsessen. Teamet besøkte kraftstasjnen Gaza. Teamet møtte den nrske ambassaden Tel Avv. Vdere hadde teamet møte med det sraelske fagmljøet ved Hafa Unversty. Den faktske stuasjnen: Da teamet begynte arbedet syntes petrleumssektren Palestna a besta av gassfunnene utenfr Gaza (Gaza Marne) g frsynngsskkerheten fr petrleumsprdukter fra srael g tl en vss grad fra Egypt (gjennm tunnelene). Et spørsmal sm stadg km pp var behvet fr agrngskapastet fr petrleumsprdukter pa palestnsk terrtrum, slk at man kunne ppna en bedre everngsskkerhet enn man har dag. Det ble pplyst at man dag har lager av bensn, desel etc. fr 1 tl 2 dager dersm leveransene utenfra stpper av en eller annen grunn. En srsklt petrleumsenhet Fnansdepartementet har ansvaret fr nnkjøp fra srael g vderesalg det paestnske markedet av prdukter merrhartngeft rl4esm kvahte ssk eravprpcucte gançgg Kraftverket Gaza dekker dag 33 % av behvet Gaza mt tdlgere 60 %. Det er bygget fr a prdusere 280 mw, men prduserer nâ 140 mw. Drftskstnadene pr. kw er med desel fra Egypt blr anslatt vre 40 % sammenlknet med desel fra srael. Ved bruk av naturgass er drftskstnadene pr. kw anslâtt a bl 30 % sammenlknet med bruk av desel fra srael g 75 % sammenlknet med desel fra Egypt.. tllegg blr vedlkehdskstnadene redusert med 20 % ved vergang tl naturgass. Mljøutslppene fra kraftverket er høyere bade pga desel av lavere kvaltet, sm leveres fra Egypt, g mangel pa vannbehandlng av utslppene pga stpp nnførsel av nødvendge kjemkaer. følge kraftverkets ledelse krever Egypt frsnng mellm Hamas g Fatah før de er vllge tl a eksprtere naturgass tl Gaza. 2

3 Tdlg under besøket km det pp nfrmasjn m at det mnst et halvt r skal ha vrt drevet petrleumsrelatert vrksmhet eller ljebrng rett ved andsbyen Rants p Vesbredden, vestnrdvest fr Ramallah, p sraeskc1e av skkerhetsgjerdet.. sraelsk ljebrng g utvnnng ved Rants lnfrmasjnen m den sraelske ljevrksmheten ved Rants ble dekket av Al Jazeera fr mtrent t mneder sden. Arab News elektrnske meda hadde en hstre 13. januar Fra palestnsk sde skal Mnsteren fr bsettngene har prtestert g henvst tl engheten m at utnyttelsen av denne typen felles ressurser skal avklares mellm partene. En slk uttalelse ma kart henvse tl det faktum at den aktuelle vrksmheten skjer klss den grønne lnjen (vapenhvlelnjen fra 1949) g at eventuelle ljereservar kke kjenner grenser pa landjrden, men gjerne brer seg pa tvers av grenser. Teamet har basert pa denne nfrmasjnen besøkt det aktuelle stedet g sett avbrennngen av gass, sm fnner sted. Dette peker kart retnng av ljeutvnnng. Avbrennng av gass ved Rants. Ft: Petter Bauck Pa nternett har teamet sa funnet hjemmesden tl det frmaet sm er peratør fr de aktuelle brønnene Meged 1 t..m. 5. Den første letelsensen ble gjrt drvverdg felt Meged 2 mrâdet fkk de 1992, g det første ljefunnet Qljefeltet ble fra sraelske myndgheter kategrsert sm et kmmerselt aprl 2004 g Gvt Olam Ol Ltd. fkk en 30-arg leeavtale fr et mrade pa 243 km2. De pplyser at vrksmheten startet ytterlgere utvdelser med brng av flere brønner 2004, g at aktv utvnnng startet Det er planer m mrâdet. Det blr pplyst at man fr tden tar Ut 1000 fat m dagen. lnntl det er etablert avtak g salg av den assserte gassen, brennes denne av. 3

4 jun 2006 fkk det samme seskapet lsens p ljeetng mrdet sør fr Meged pa 110 km2. Begge fetene grenser pp tl det palestnske Vestbredden g den grønne njen. En rapprt fra frmaet Baker Hughes RDS tl Gvt Olam Ol Ltd. datert estmerer mfaget av je g gassressurser det ttale Meged-feltet. Pa kart ndkeres kjernemradet fr funnene tl lgge pp tl den grønne lnjen, ne fagpersner OfU ser kart ndkerer at funnet v ha en utstreknng gsa pa paestnsk sde av grensen. Operatørfrmaet skal ha et regøst g kmmerselt utgangspunkt fr stt engasjement: Mre than three thusand years ag treasure map was hdden n the land f srael. The treasure: a vast l reserve, bured n the sands f the Prmsed Land fr mllenna. ts purpse: t nsure srael s prsperty and prtectn n the days t cme. The Bble (Trah) states that Jacb (srael) wuld usuck hney ut f the rck, and l ut f the flnty rck. (Deut 32:13) Of Jseph (Ephram and Manasseh) t states: Blessed f the LORD be hs land, fr the precus thngs f heaven, fr the dew, and fr the deep that cucheth beneath, And fr the precus fruts brught frth by the sun and fr the precus thngs put frth by the mn, And fr the chef thngs f the ancent muntans, and fr the precus thngs f the lastng hlls, And fr the precus thngs f the earth and fulness theref... (Deut. 33:13-16). That Zebulun and ssachar shall suck f the abundance f the seas, and f treasures hd n the sand. (Deut 33:19) And that Asher wuld dp hs ft n L (Duet 33:24) Tva Luskn (Gvt Olam) and Jhn Brwn (Zn Ol) funded ther l explratn cmpanes based n ther belef that scrpture pnts t a majr l dscvery n srael. 4

5 ! L-330 1

6 Ytterlgere nfrmasjn m eventuelle funn under den sørlge delen av Vestbredden har det s angt kke vrt mulg brnge tl vee. 1957/58 deltk Munb Masr, sm er ljegelg, en gelgsk kartleggng/undersøkelse mrdene den gang kntrllert av Jrdan. Det ble fretatt 5 prøvebrnger uten resultat. 3 av dsse var nnenfr det sm er Vestbredden, ved Hebrn, Ramalah g Jerk. Resultatene skal fnnes tlgjengelg Energmnsteret Amman Gassfunn pa kntnentalskkelen det østre Mddehavet frhld tl Gaza Marne var dette et frhldsvs slert funn sm ble gjrt av Brtsh Gas 2000 etter etng fra 1998/99, basert p en letelsens tldelt av palestnske myndgheter g Yassr Arafat. Fruten Gaza Marne, sm følge Negtatns Affars Department PLO uansett hvrdan de martme grensene trekkes, v lgge palestnsk øknmsk sne, sâ be det gjrt et mndre funn sm etter all sannsynlghet v vre delt mellm Palestna g srael. P sraesk skkel ble det gjrt mndre funn, Yam Tets, utenfr havnebyen Ashkeln, rett nrd fr Gaza, mtrent samtdg. Dette er funn sm dag drves kmmerselt, g hvr man ansr at gassen v ta slutt srael bygde etter 2000 en gassrørednng fra El Arsh Egypt tl Ashken srael fr mprt av naturgass. Det er varerende pplysnnger hvlken grad palestnske myndgheter ble knsultert denne saken. De sste rene har det vrt en rekke sabtasjehandlnger mt rørlednngen p egyptsk sde fr stppe eksprten av gass tl srael. Dette berører gs tlførselen t Jrdan g Lbann; fr tden mttar Lbann ngen gass fra Egypt med en frverrng av energstuasjnen landet sm resu tat. de senere rene er det gjrt flere funn av naturgass utenfr b.a. srael, utenfr Hafa g Hadera. Dette er angt større funn, men dsse lgger lengre tl hays g tll dels p langt større dyp enn funnene utenfr Gaza g Ashkeln. Med dsse funnene har mrâdet det østre Mddehavet med ett butt en lje g gassprvns, hvr det frventes at man framver v gjøre flere større funn. Dsse mulghetene mfatter gs farvannet utenfr Gaza. OfU har fere âr samarbedet med myndghetene Lbann, sm klart gs v nng den nye lje g gassprvnsen mrâdet. Uefergstt den sste gs fra Tyrka. Fra sraelsk sde arbedes det aktvt, følge meda, med kmme fram tl en avtale med regjerngen p Kyprs (sør) m de martme grensene melm de t landene. Vdere er det nngâtt en avtae m gjensdg frsvar av ljenstalasjner tl hays. srael har gsâ anmdet m tllatelse tl a stasjnere mtre fly pa Kyprs fr lette vervaknngen av dette havmradet. Statsmnster Netanyahu planlegger et besøk tl Kyprs, det første hstren fra en sraesk statsmnster, begynnelsen av februar, hvr et sentrat tema er lje g gassressursene tl hays. En rekke martme grenser er mstrdt mradet, sm grensedragnngen mellm srael g Lbann, mellm srael g det palestnske mrâdet, mellm Egypt g det paestnske mradet g melm srael g Kyprs. Tyrka har engasjert seg angvelg ut fra nteressene tl Nrd Kyprs, sm de mener har 6

7 .-. - nteresser p kntnentalskkelen sm m tas hensyn t. Den martme grensen mellm Kyprs g Lbann hc det ndd enghet m En rckke av de kartlagte lje g gassleltene verskrdcr Msk Arwr A*y. :::vp. (EWRaNNU 1. L%d.L,attaque PAR LA SEUTL.UE) CHYPRE SEUL E.1CHtPPUTE COl4UPLJJ) Umass Ne Fa,nuse ctatu.tpu G tsenents de Ta let de2s) mlhdsden Beyruth 2 Restws chyprtes darncns )Drnladsdenv Danas GsQnlentd Lvathan GlstnMdeDallt de15n1ardsdet GOLA PeesptEndes Hat detde 3C Onllardsde& Net Gsnnde Mal-B.lel-Avv 1akées a.jd Pees,stan a 15 mlladsdenvusem BAVDE fep.4za Amman C SO?9S2.E j ElAsh Les reserves de gaz au cceur des cnflts m sur le partage des eaux en Médterranéc rentale Untes ds ZEE 7

8 aktuelle mstrdte martme grenser. Det kan kke utelukkes ytterlgere funn mrdet sm vu were grenseverskrdende. Rammebetngelsene: Teamet km tl srael g Palestna med et sentralt spørsmâl sm matte avklares; m man verskueg framtd kan snakke m at Palestna har en petrleumssektr. Fetbesøket avdekket at det kke kan vre tv m at en slk sektr fnnes, at den er kmpeks, at den kan fnnes større uppdagede lje- g gassreserver g at sektren sterk grad berøres av de uavklarte spørsmâlene knyttet tl speselt grenser fr en framtdg palestnsk stat. Teamets utgangspunkt vurderngene v vre en statsløsnng med utgangspunkt vapenhvlelnjen fra 1949 den grønne lnjen sm det synes a vre bred nternasjna enghet m skal legges tl grunn. Vdere er det av betydnng at FN5 Generafrsamlng januar 2009 vedtk reslusjnen 63/201. Permanent sveregnty f the Palestnan peple n the Occuped Palestnan Terrtry, ncludng East Jerusalem, and f the Arab ppulatn n the ccuped Syran Glan ver ther natural resurces hvr det bl.a. heter at Genera frsamlngen: 1.Reaffrms the nalenable rghts f the Palestnan peple and the ppulatn f the ccuped Syran Glan ver ther natural resurces, ncludng land and water; 2. Calls upn srael, the ccupyng Pwer, nt t explt, damage, cause lss r depletn f, r endanger the natural resurces n the Occuped Palestnan Terrtry, ncludng East Jerusalem, and n the ccuped Syran Glan; 3. Recgnzes the rght f the Palestnan peple t clam resttutn as a result f any expltatn, damage, lss r depletn, r endangerment f ther natural resurces resultng frm llegal measures taken by srael, the ccupyng Pwer, n the Occuped Palestnan Terrtry, ncludng East Jerusalem, and expresses the hpe that ths ssue wll be dealt wth n the framewrk f the fnal status negtatns between the Palestnan and srael sdes; Frhandlngene mellm PLO g srael: Frhandlngene mellm srael sm kkupantmakt g PLO sm representant fr det palestnske flket fkk en ny start med undertegnngen av Osl-avtalen 1993 g pafølgende avtaler m bl.a. etablerngen av en palestnsk myndghet (PA), ppdelngen av de palestnske mradene (Vestbredden g Gaza) A-mrader (under palestnsk admnstratv g skkerhetsmessg kntrll), B mrâder (under palestnsk admnstratv g sraelsk skkerhetsmessg kntrll) g C-mrâder (under sraelsk kntrll) g avtalen fra 1995 m øknmsk samarbed (Pars-prtkllen). Etter utbruddet av den andre lntfadaen 2000 nterte srael planleggng g byggng av en blandng av mur g skkerhetsgjerde mellm srael g palestnske mrâder rundt Vestbredden. En tsvarende avgrensng rundt Gaza var allerede pa plass. Den aktuelle muren eller skkerhetsgjerdet avvker pa mange steder vesentlg fra vâpenhvlelnjen fra 1949 den grønne lnjen. Den nternasjnale 8

9 dmstlen Haag knkluderte 2004 at dette var skkerhetsgjerdet skulle følge vpenhvenjen. Frhandlngene mellm srael g PLO strd med nternasjnal rett, g at muren g har gjennmgtt ulke faser g er fr tden nne en vanskelg perde. Fra palestnsk sde er det stlt sm et ufravkelg krav at all vdere utbyggng av bsettnger p kkupert land stppes før frhandlngene gjenpptas. Fra sraelsk sde g fra tneangvende kretser nternasjnalt anmdes partene m gjenppta frhandlngene uten frhârdsbetngeser. Spørsml knyttet drekte tl frekmsten av lje- g gassressurser grenseverskrdende, synes kke ha vrt berørt Negtatn Affars Department (NAD) framtdge grensene fr en palestnsk stat tlknytnng tl Gaza v frhandlngene mellm srael g mrdet, sm tl des kan vre PLO s angt. Fra PLO a vre relevante. Fr fastsettng av de martme grensene NAD framheves kun de kke avklarte frhandlngene m de fastsettng av andgrensene sple en vesentlg rlle. ppfatnngen at man fra palestnsk sde matte argumentere fr at Gaza var var av den spesell stuasjn, gtt kystlnjens utfrmng. Uten vsse knsesjner fra bade srael g Egypt yule palestnerne etter deres menng kunne stte gjen med et svrt begrenset havmrâde, sm mkranses pa alle sder av sraesk g egyptsk havterrtrum. srskte petrleumsenheten rz Dette betyr at en del ansvar verføres fra den Fnansdepartementet. Fnansdepartementet v heretter kun ha hand m de fnansele sdene ved sektren, mens MENR far ansvar sm regulatr g kvaltetsskrer. Om denne restrukturerngen gsâ vl nnebre at ansvar v b verført fra det paestnske nvesterngsfndet (PF), sm frvalter kntrakten fr Gaza Marne, gjenstâr bygd pp en generel energkmpetanse a se. Det er alerede MENR, sm tl na speselt har mfattet eektrstet g frnybar energ sm sl g vnd, sm v danne et gdt grunnag fr gsá petreu mssektren. a frvate Den nasjnale frsnngsprsessen: Frsnngsprsessen meltm de stre palestnske aktørene Fatah (sm kntrerer Vestbredden) g Hamas (sm kntrllerer Gaza) synes a vre nne et pstvt spr, med avtalen Egypt desember 2011 g øpende kntakter pa høyt nva fr løse utestaende spørsmal g berede grunnen fr en nasjnal teknkratsk samlngsregjerng, gjennmførngen av valg, panlagt tl ma 2012, men etter de pplysnngene teamet fkk er det mer sannsynlg at det avhdes ved sutten av aret. Elers synes spørsmalet m je- g gassressurser kke a nnga frsnngsprsessen. bygge en palestnsk stat. Regnale frhld: De regnae aspektene ved funnene av petrleumsressurser større betydnng enn tdgere antatt. Omrâdet har med ptenselt fere funn av gass g lje ferd med a mradet er etter teamets vurderng av øpet av f ar utvklet seg t en ny gassprvns, arene sm kmmer, bade nshre g ffshre. srael er utvke seg fra en sarbar energ øy, ttat avhengg av mprt av energressurser, tl en str grad sjøfrsynt stat med ptensa fr eksprt av je g gass. Det synes srael mellm skkerhetskretser g prvat sektr aktører 9 a vre en skarp debatt frhld tl m gassen sm er funnet ska

10 Cntn lagres sne undersjøske reservar eller m den skal utvnnes s raskt sm mulg fr sag. Tdlgere avtaler m kjøp av gass fra Gaza Marne synes dagens stuasjn av ne mndre relevans fr srael. Wndw f Opprtunty : Fra sraelsk akademsk hld blr det framhevet at man n pplever et Wndw f Opprtunty frhld tl energutvklngen regnen. Dette begrunnes med følgende 3 mmenter: srael har en anstrengt energstuasjn. Det er de sste rene bygd f nye prduksjnsfaslteter. lnnenlandsk behv fr elektrstet er stadg økende. 10 % av det sm prduseres vdereselges tl palestnske myndgheter fr dstrbusjn pa Vestbredden g Gaza. Det vl ta nen arfør man kan utvkle fly prduksjnskapastet basert pa de nye gassfunnene. Vdere betegnes energprduksjnen sm sarbar, g med at 70 tl 80% er basert pa naturgass. Dersm srael pa krt skt kan avastes fr vderesalget tl palestnske myndgheter, vl den nnenlandske frsynngsstuasjnen bedres betraktelg. En slk endrng kan skje ved at palestnerne fa anlednng tl a ta bruk gass fra Gaza Marne tl drft av kraftverket Gaza, g at dette kraftverket utvdes. Eventuelt kan gass tlføres rørlednng fra Egypt. Flere arabske land har gatt mt at Gaza knyttes tl det arabske elektrstetsnettet. De krever tlfelle at frbndelsen tl det sraelske nettet kuttes. Vr,,ft,nrUnt fl,,, Dnttar Q,, u, Det er en vksende bekymrng fr mljøfrurensngene srael. Frurensngene er grenseverskrdende. lkke mnst kraftverket Gaza, sm nâ drves pa desel mprtert fra Egypt, ppfattes sm en betydelg frurenser. Kraftverket Gaza pplyser at de antar at frurensngene har økt ved vergang tl desel fra Egypt, frd denne er av darlgere kvaltet enn deselen fra srael. tllegg kmmer manglende vannbehandlng. Avgjørende har vrt en prsvurderng. Det skjer ngen malng av frurensngene fra kraftverket. Med 30 meter høye pper antar man at mesteparten av frurensngen drves med vnden tl srael. Gazastrpen er pa det aktuelle stedet pa stt smaleste, med kun 2,5 km tl sjøen g 2,5 km tl skkerhetsgjerdet mt srael. En vergang fra deseldrft tl naturgass vl redusere utslppene vesentlg. En slk vergang kan skje uten merkbare avbrekk elektrstetsprduksjnen. 10

11 - De nye naturgassfunnene utenfr srael lgger tl dels angt tl hays g p stre havdyp. Det største, Levathan, med estmert 700 bllner m3 naturgass, lgger 135 km utenfr Hafa g p 1700 meters dyp g brng ned tl meter. Det regnes sm sannsynlg at det gs fnnes 4,2 bllner fat lje feltet. Ne nrmere land lgger gassfeltet Tamar p samme havdyp sm Levathan g med estmert 240 bllner m3 naturgass. Det tredje feltet Dalt lgger 48 km fra kysten, p 1300 meters dyp, g er estmert a nnehlde 14 bllner m3 naturgass. Fr alle feltene er det amerkanske frmaet Nble Energy hvedperatør. Frmaet har erfarnger fra dypvannsbrng energfeltet Mexc-glfen bl.a. Fra faglg spsskmpetanse pa srael ble det pekt pa betydnngen av at nternasjnalt velrenmmerte g erfarne frmaer ble nvlvert, fr a bdra tl at man unngâr a fâ en utblasnng sm nettpp Mexc-glfen. Oct ble pekt pa at serøse nternasjnale frmaer kke vl nvlvere seg sâ lenge det er en rekke uavklarte spørsmal knyttet tl de martme grensene mrâdet. Ut fra dette var vurderngen teamet ble presentert fr at den aktuelle stuasjnen kan bdra tl a presse fram en dalg mellm landene grensene frhld tl de stre gass- g ljefrekmstene. regnen nettpp fr a fa fastsatt de martme Mulghetene: Palestna: Anmdnngen fra det palestnske energmnsteret m støtte tl a bygge pp kmpetanse pa petrleumssektren synes, etter de bservasjner teamet har gjrt g de dskusjnene sm er gjennmført med relevante aktører, ye! begrunnet. Palestnske myndgheter har ansvaret fr en kmpleks petrleumssektr, sm mfatter gass- g ljefunn ffshre sa vel sm nshre. Denne sektren nngar vndenerg. en hehetlg energsektr, sm dag tllegg mfatter elektrstet, slenerg g Fra et palestnsk stasted representerer de aktuelle gass- g ljeressursene en vktg mulghet tl øknmsk utvklng. Vdere vl tlgangen pa gass fra Gaza Marne kunne bdra tl a skre en langt bedre elektrstetsfrsynng tl Palestna, med lavere mljøutslpp cnn dagens stuasjn. Oct kan kke utelukkes at man bade ffshre utenfr Gaza g nshre framver vl kunne avdekke kmmerselt drvverdge frekmster av lje g gass. Dc funnene sm er gjrt sraelsk øknmsk sne g langs dengrønne(njentyderpadette. - Brtsh Gas, sm hvedperatør det knsrtet sm pa slutten av 1990-tallet fkk lsens pa letng havmradet utenfr Gaza, har etter funnet av Gaza Marne g et mndre felt pa grensen mt sraelsk havmrade, fatt sne rettgheter avgrenset tl utvnnng av dsse t feltene. Oette nnebrer at de resterende mradene utenfr Gaza kan gjøres tl gjenstand fr frnyet letng. Nyc funn kan kke utelukkes. PF fkk knkluderte med at avtalen 2006/07 fretatt en jurdsk vurderng av avtalen med Brtsh Gas sm all hvedsak er vdere bltt kjent fr teamet at Brtsh Gas er trad med gd prakss nternasjnalt pa mradet. Oct er ferd med a selge seg ut av Gaza Marne, sannsynlgvs pa bakgrunn av den kmplekse stuasjnen de har erfart ver flere ar g det faktum at selskapet na er nvlvert nyc vende funn b.a. utenfr nrskekysten. En aktv frvatnng av havmradet 11

12 utenfr Gaza v derfr kunne g nye mulgheter fr kmmerselle funn, g dermed nye nntekter fr det palestnske samfunnet. En styrket øknmsk utvklng g en angt bedre deknng av energbehvet Gaza g p Vestbredden v ha betydege pstve vrknnger fr beflknngen, bade frhd tl vskvatet generelt, mulgheten ønnet arbed gjennm reetaberng g nyetaberng av arbedsplasser. dag er det frtsatt mfattende kutt tlgangen p elektrstet frd prduksjn g mprt kke nr pp mt behvet. De pstve vrknngene v gjen g langt bedre framtdsutskter fr den halvparten av beflknngen sm er under 23 r. Fr den kvnnelge delen av beflknngen v mulgheten tl detakelse arbedslvet øke, tllegg tl den generelle frbedrng av vskvalteten sm bedre øknm g bedre energfrsynng nnebrer. Det er p palestnsk sde dag kke et etabert fagmljø knyttet tl petrleumssektren. Dermt er det under utvklng et fagmljø knyttet tl energ generet, nkusve frnybar energ. Ved mnst t unversteter (An Najar Unverstet Nablus g Det slamske unverstetet Gaza> drves det undervsnng g frsknng p energrelaterte mrder. Andre unversteter sgnalserer en kar nteresse fr utvkle slke utdannngstbud, frutsatt at det v vre jbbmulgheter fr studenter sm uteksamneres. Ekssterende undervsnng eksempevs Nablus g Gaza kan enkelt suppleres med drekte petreumsrelaterte kurs, sm kan bdra tl at det etableres en utdannngskapastet. Vdere er det et engasjement fra prvat sektr Palestna frhd tl petrleumssektren regnat g nternasjnat, ne sm gs gr et gdt utgangspunkt fr p krt skt trekke pa paestnske fagflk daspraen. srael: Det Wndw f Opprtunty sm framheves fra sraelsk akademsk hld ndkerer flere sammenfalende nteresser melm srael g Palestna; bade frhd tl en økt eektrstetsprduksjn det palestnske mrâdet g frhld tl a redusere mjøutsppene. En enghet m ta bruk gassen fra Gaza Marne frhd tl elektrstetsprduksjn Gaza, alternatvt a apne fr mprt av naturgass fra Egypt, v g dsse gevnstene. Fra akademsk hld blr det pekt pa sm lvende at man srael kan utvke en allanse mellm mjørgansasjner g rgansasjner fr aternatv energ fr Oke presset pa myndghetene med mal g paestnerne adgang tl bruke naturgassen fra Gaza Marne. gassfrekmstene sm er avdekket utenfr kysten. Statens rle den vdere utvklngen av sektren v stâ sentralt. Sm et ledd styrke frvaltnngen er det pprettet en nasjnal gasskmmsjn. En delegasjn er planlagt tl Nrge løpet av nen maneder. Det er teamets nntrykk at heler kke srael er det bygd pp en mfattende kmpetansebase pa energ sm nkluderer petrleumssektren. Fra akademsk hld srael ble cet ndkert en klar nteresse fr a utvkle kntakter med tsvarende palestnske mljø, g tlsvarende nteresse er uttrykt fra palestnsk hld. Det blr gsa ppyst at et nrsk frma skal vre nvvert radgvnng tl sraeske myndgheter. Bade fra faglg hld srael g nternasjnalt framheves det at de nye stre gassfunnene utenfr srael apner mange mulgheter, men at de gsa reser mange vktge utfrdrnger. At srael kan nrme seg en stuasjn hvr landet blr sjølfrsynt pa energ v mnske sarbarheten. Tl na har srael 12

13 vrt mtalt sm en energ-øy uten en nfrastruktur frhld tl energ utvekslng med nabland g helt avhengg av mprt. Dette har gjrt landet svrt sárbart, bde fr bktt g attentater mt energtransprter. Den nye stuasjnen har avstedkmmet en mfattende debatt naturgassen skal pa land g seges sa raskt sm mulg fr sektr vrer fr, eller m den a landet m skape nye verder, sm kke mnst prvat betydelg grad bør bevares pa havbunnen sm en energreserve, ne skkerhetssden argumenterer fr. Det blr pekt pa at Nrge pa en pstv mate kan bdra med gde nnspll tl dskusjnen. Det blr gsa pekt pa at de utfrdrngene sm brng g utvnnng pa de dypene man snakker m kke mnst frhld tl Levathan g Tamar, bør srael skre at nternasjnalt erfarne frmaer kmmer nn. Det er en kke ubetydelg engstelse fr at man raskt kan ppleve en katastrfe sm den sm fant sted Mexc-glfen. En frutsetnng fr at slke frmaer v nvlvere seg er at uenghet m grensedragnnger sjøs er klarlagt. De stre Øknmske nteressene, sm lgger naturgassen, kan apne pp fr en dalg regnalt m avklarng av martme grenser. Speselt utfrdrende er grensene frhld tl Gaza g frhld tl Lbann. Regnalt: lys av mradet na mtaes sm en gassprvns, ndkeres det at sannsynlgheten fr nye funn under havbunnen ressursene fr det ndre Mddehavet er stre. Dette kan apne fr et kappløp m a kmme først tl a nyte gdt av dem. lys av de mange knflktlnjene regnen, sm tllegg tl srael, Palestna g Lbann, nkluderer Egypt, Kyprs, Syra g Tyrka, kan dette raskt føre tl skjerpet knfkt mellm t eller flere av nteressentene. Oje fr Utvkng har frhd tl a flere ar vrt engasjert 1 et samarbed med lbanesske energmyndgheter bygge pp deres kapastet pa frvaltnng av petrleumssektren. srael har anmdet m nrsk støtte tl stt økende engasjement nnen lje- g gass-sektren, g en delegasjn er stpuert a kmme tl Nrge Nrge har b.a. gjennm PROs engasjement pa Kyprs fredlg øsnng pa knfkten pa øya. par arene, har Tyrka engasjert seg sterkt fr løpet av nen mâneder. flere ar vrt engasjert arbedet fr en frhld tl de stre gassfunnene utenfr speselt srael de sste a skre den nrdlge delen av Kyprs sne rettgheter farvannet. Tyrkske myndgheter har stlt spørsmâl ved martme grenser sm vurderes b.a. mellm Kyprs g srael. Fr fá1j srae[skthld bletevénuelt nrskamarbed med flereaktørerregnen,sm eksempelvs Lbann, srael g Palestna vurdert sm pstvt g en mulghet fr drekte g ndrekte gsa bdra tl a etablere en plattfrm fr dalg regnen m felles utfrdrnger g mulgheter. Den sraeske ambassadøren tl Nrge uttaler t Aftenpsten at srael kke ser ne prblem med at Nrge bdrar tp at Lbann før støtte tl a styrke sn frvaltnng av petrleumssektren, g at srael er ute etter a tlsvarende trekke pa nrsk ekspertse pa mrâdet. Det kan heller kke utelukkes at spørsmalet m avklarng av de martme grensene regnalt kan bdra tl et frdelaktg kllma srael g palestnerne. frhld tl a na en enghet m grenser g naturressurser knflkten mellm 13

14 Begrensnngene: lnternt p palestnsk sde blr det understreket at man dag kke har gd nk kunnskap m egne rettgheter p petrleumsmrádet. Sektren har dag kke et legalt fundament. Vdere blr det pekt p at bde prvat sektr Palestna, det palestnske nvesterngsfndet (PF) g srael kan vse seg sm aktører sm v mtarbede en hehetlg rganserng av arbedet med sektren. Pars-prtkllen fra 1995, sm reguerer øknmsk samkvem mellm srael g den paestnske myndgheten (PA> kan representere utfrdrnger. En refrhandlng uteukkes kke. knflkten mellm srael g palestnerne er det mange spørsm p dagsrden, bl.a. knyttet tl kntrllen ver ulke naturressurser sm vann, land g gass. Det pâgende arbedet med a utvnne g lete etter lje pa sraelsk sde av skkerhetsgjerdet ved Rants, gjør lsten ver verder man skal enes m enda lengre, g enda mer verdfull et øknmsk perspektv. Det kan kke utelukkes at srael arbedet med etablere den mtalte muren eller skkerhetsgjerdet rundt Vestbredden gsa har hatt sn kunnskap m mulge g kjente ljeressurser tankene. Fra palestnsk sde gs det uttrykk fr engstelse fr at srael v gjøre gjeldende rule f capture frhld tl slke petrleumsfunn g skre seg kntrll ver eller utnytte sn frdel ved vre tdlg ute g tllegg ha nødvendge maktmdler tl frsvare sne handlnger, tl tappe ressursene før enghet m en frdelng ppnas. Det samme spørsmalet reses blant fagflk nternasjnalt nar det gjelder flere av de stre gassfunnene, sm sannsynlgvs strekker seg pa tvers av martme grenser det kke er ppnâdd enghet m. tlknytnng tl Gaza Marne har det sden 2007 vrt gjrt flere frsøk pa presse srael tl en avklarng, sm kunne mulggjøre utvnnng. Den palestnske presdenten, det palestnske nvesterngsselskapet (PF), kvartetten g brtske myndgheter har pa ulke tdspunkt tatt ntatv, uten at det tl nar har gtt nen pstve resultat. Reuters melder en artkkel 5, januar 2012 at sraels ant-trust authrty has called fr a hearng wth the U.S-srael cmpanes that dscvered the regns tw largest ffshre natural gas felds, amng t fnd whether ther cntrl ver the reserves stfles cmpettn. Av de t frmaene Nble Energy, basert Texas, USA g Delek Energ, basert srael, har Nble 36 % andel Tamar g 39,66 % Levathan, mens Delek har 31,25 % Tamar g 45,34% Levathan. Denne prsessen frventes ta flëre maweder tfa let rhyst uclk1<rr. afreumenerotnewsdafl6e8c522u ?aenumber=2&vrtuabran dchannel=0 Fra sraelsk sde uttrykkes det klart at man er rede tl frsvare sne energressurser med alle tlgjengelge mdler. Derfr har man gsa fra mltrt hld srael nylg uttalt at en betydelg del av marnen framver v bl engasjert frsva ret av de stre gassfeltene g brenstallasjner. Dalgen med Kyprs m rett tl a stasjnene fly fra flyvapenet har en tlsvarende begrunnelse. Det har lengre td vrt en utvekslng av skarpe utsagn mellm Lbann g srael knyttet tl gassfeltene utenfr kysten g spørsmalet m hvlket land sm har rettgheter. Tlsvarende har Tyrka engasjert seg fr a skre nteressene tl Nrd Kyprs. 14

15 -. At regnen nye verder nn knfrntasjner. det Østre Mddehavet løpet av krt td har butt endret tl en fly gassprvns fører de mange knflktene, ne sm gs kan skjerpe dsse g lede tl nye g alvrlge Rskfaktrer ved et nrsk palestnsk samarbed: % bt t%.vw%.. framføres sm vktg. lys av gassfunn Det skkerhetspltske argumentet havmrdene utenfr kysten g ljefrekmster, sm mest sannsynlg strekker seg nn pa Vestbredden, styrkes øknmske argumenter fr behde kntrllen. Vannressursene er en tlsvarende vktg ressurs. Fr sraesk øknm betyr leveranser tl de kkuperte mradene en gd del nnenfr vsse sektrer. sterkt relgøse kretser er gsa argumenter knyttet nettpp tl mradets relgøse betydnng sentrale. Det er uvsst hvrdan ulke kretser srael v handtere spørsmâet m kntrll ver g utvnnng av de aktuelle energressursene havet utenfr Gaza g under Vestbredden. Gjennm frtsatt nekte utvnnng g andførng av gassen fra Gaza Marne v srael vdereføre jerngrepet m den palestnske øknmen. Gjennm vdereføre sn utvnnng av je fra mradene ved den grønne lnjen kan srael steg fr steg tømme reservar sm lgger under Vestbredden, uten at palestnerne far nyte gdt av naturressursene. Frtsatt uavklarte grenser pa land g havet v bdra tl en sk utvklng. e Det paestnske mradet g den nye palestnske admnstrasjnen (PA) etablert pa bakgrunn av Osl avtalen, utvklet etter hvert en kultur preget av en elte sm fkk anednng tl persnlg berkelse, bl.a. gjennm tldelng av mnprettgheter pa ulke essensele varer sm sement g petrleum. Utvlsmt var frustrasjnen ver krrupsjnskulturen en medvrkende drvkraft bak utbruddet av den andre ntfadaen g setene 2000, frhld tløknmsk utvklng tlegg tl en reaksjn pa manglende framdrft mradet. Valgresutatet den lvgvende frsamlngen (PLC) var gsa frhandlngene med srael 2006, hvr Hamas vant et fertall av str grad et resultat av denne negatve utvkngen g den vksende krtkken av Fatah, sm det regjerende partet. De sste arene har den palestnske regjerngen under ledese av Salam Fayyad tatt mange ntatv fr a endre pa denne stuasjnen. En rekke sentrale statsnsttusjner er bygd pp g utvklet. Palestnske myndgheters eernteresser ulke aktvteter er lagt nn et Palestnan nvestment Fund (PF), sm bl.a. har ansvaret fr frvalte paestnske nteresser det knsrtet under ledelseav Brtsh Gas sm har lsens pa utvnnng av gass fra Gaza Marne Ansvaret fr ljefrsynngen tl det palestnske mradet er lagt en egen seksjn Fnansdepartementet. (Deler av dette ansvaret er na verført MENR.) a denne maten har palestnske myndgheter tatt vktge skrtt mtvrke de negatve knsekvensene av prakss fra arene etter Os-avtaen. retnng av a pa grunn av den splttelsen sm fant sted melm Vestbredden g Gaza smmeren 2007, hvr Hamas tk full kntrll ver Gaza, star man den pagaende frsnngsprsessen verfr stre utfrdrnger med a skre at tltakene gjennmført pa Vestbredden, gsa gjøres gjedende fr Gaza. Dagens tunnel-øknm Gaza, sm er butt en lvsnerve fr den hue landstrpen, g sm mfatter en betydehg mprt av petrleumsprdukter, har agt grunnlaget fr en ny svart øknm, sm en vellykket frsnngsprsess ma nkrprere et transparent styrngssystem. Det bhr hevdet at deler 15

16 av Hamasledelsen Gaza kke er nteressert en frsnngsprsess, frd det v undergrave de prvlegene de gjennm de sste snart 6 rene har bygd pp. Behv fr avklarnger: Et engasjement fra nrsk sde frhd tl petreumssektren, nasjnat frhd tl Palestna eler regnat, v berøre en rekke mstrdte tema, speselt spørsmet m grensedragnnger tl sjøs g tl lands. Det er et behv fr en avklarng av de flkerettsge sdene ved et eventuelt nrsk engasjement, g hvrdan dette skal vees mt de pltske prrterngene Nrge veger gjøre. Pa palestnsk sde bar man uttrykt et kart behv fr nrsk bstand tl utvke nødvedg kapastet tl a hndtere petreumssektren. Man har tatt besutnnger m den framtdge rganserngen av sektren sm bdrar tl at ansvaret legges t Mnstry f Energy and Natural Resurces. Gtt de pplysnngene sm er kmmet fram gjennm ulke klder m sraelsk engasjem ent tknytnng U. mstrdte grenser melm srael g Palestna g synes det a vre behv fr en nrmere avklarng av bakgrunnen fr denne uvtenheten, eventuelt hvke deler av den palestnske ledelsen sm har vrt nfrmert, g eventuelt hvrdan dette har vrt ppe frmelle eler ufrmele kntakter mellm partene. Frsnngsprsessen melm Fatah g Hamas synes a vre avgjørende fr at man kan bygge pp en enhetlg kapastet pa palestnsk sde pa petreumssektren. Dette er tlfele bade Ut fra det faktum at funn av lje g gass synes vre en realtet bade Gaza (Gaza Marne) g pa Vestbredden, g Ut fra spørsmaet m utvklng av utdannngstlbudet sm er relevant fr sektren, hvr unverstet bade Gaza g pa Vestbredden synes relevante. tlknytnng tl utvklngen av et utdannngstbud v det vre avgjørende a avkare hvrdan dette best kan rganseres g hvrdan et eventuelt samarbed med ressursnsttusjner Nrge kan utvkles. Et samarbed med Lbann v representere en pstv teggskmpnent, ba. ppbyggngen av et utdannngstlbud g a utvkle frsknng pa mradet. Fra lbanessk sde er det uttrykt klar nteresse fr dette. Fr a skre umddelbar tlgang tl fagressurser v det vre behv fr en nrmere kartleggng av Alternatve tlmermnger: Bakgrunnen fr teamet besøk tl det palestnske mradet g srael var anmdnngen fra paestnske energmyndgheter m støtte fra OfU tl a bygge pp kapastet pa petreumssektren. 16

17 . - Petrleum sm del av et utvdet engasjement nnenfr energsektren 1 Palestna: Nrge har vrt engasjert pa energsektren gjennm samarbedet m utvklng av elektrstetssektren g frsynngen Gaza g pa Vestbredden sden Dette er et arbed sm vurderes sm svrt venykket. a palestnsk sde er dette vdereutvklet tl nâ gsa a nkludere frnybar energ sm sl g vnd, ne sm gsa avspeles gjennm undervsnng g frsknng pa flere unversteter. Ft regnalt engasjement pa petrleumssektren: Nrge er allerede engasjert pa energsektren, med fkus pa petrleumssektren, med enkelte aktører den regna)eknteksten. Det er frespørsel m sarnarbed fra srael gpalestnske bety at man bygger vdere pa 17

18 - Extractn Vedlegg 1: Oppdragsbeskrvelse PREPARATONS FOR A POSSBLE COOPERATON BETWEEN NORWAY REPRESENTED BY THE NORWEGAN AGENCY FOR DEVELOPMENT COOPERATON (Nrad)/OL FOR DEVELOPMENT AND PALESTNAN AUTHORTY, MNSTRY OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES N RELATON TO THE GAS RESOURCES OUTSDE THE COAST OF GAZA AND THE DEVELOPMENT OF THE PALESTNAN PETROLEUM SECTOR T prepare fr a decsn n cperatn wth the Mnstry f Energy and Natural Resurces n relatn t the gas resurces utsde Gaza, addtnal nfrmatn gatherng n relevant cntextual ssues shall be cnducted. Of mprtance wll be cntextual ssues pertnent t an actual develpment f petrleum resurces n the freseeable future. Pssble negatve r prblematc aspects f such a Nrwegan Palestnan cperatn t buld admnstratve and legal resurces n the Palestnan sde t manage these resurces shuld be dscussed. A backdrp fr the dscussns may be the necessty f access t mdern energy fr all shall the mllennum develpment gals be met. Certan cnsderatns are f partcular mprtance fr the gatherng f nfrmatn n Palestne and srael: f gas resurces utsde Gaze n lght f the negtatns between srael and the PLO n a fnal peace agreement: T what extent has the develpment f the gas resurces been part f the negtatns? Are there partcular ssues where there are dsagreements n the table? Are the brderlnes ncluded n the Osl Accrds nn dsputable r are they stll questned by the partes? The mprtance f the gas resurces utsde Gaza fr the energy supples t srael n lght f ther gas felds detected utsde the srael cast? Wll gas extractn utsde Gaza pssbly serve as a pstve nctement n the dalgue wth srael? - Qffshre Gaza n an ncreased energy supply safety n the Palestnan terrtres? What culd be the vulnerablty wth extractn f gas utsde Gaza befre a fnal peace agreement s sgned ncludng a mutual acceptance f each cuntry s sveregnty? srael vews n mprvng sustanable energy supples t the West Bank and Gaza. Are alternatves t daly transprts f petrleum prducts by trucks beng cnsdered? - Explratn f gas resurces utsde Gaza n vew f the attempts t establsh a natnal recnclatn between Fatah and Hamas: 18

19 T what extent and hw has extractn f the gas resurces utsde Gaza been addressed n the negtatns? What dsagreements may exst n extractn f the gas resurces? s landng f the gas n Gaza r n srael (Ashkeln) stll a tpc n the negtatns? What assessments are made n the mprtance f gas extractn fr the ecnmc develpments n Gaza and the West Bank? Explratn and extractn f the gas resurces n a regnal perspectve: Are there ssues n relatn t Egypt, pssbly n relatn t Lebann and Cyprus that culd be f mprtance fr a future gas extractn utsde Gaza? Are there ssues n relatn t Egypt, pssbly n relatn t Lebann and Cyprus that culd be f mprtance fr the srael vews n a pssble extractn f gas resurces utsde Gaza? Addtnal ssues culd be relevant. Pssble nsttutns and persns t talk t: n the Palestnan terrtres: Prme Mnster Salam Fayad Mnstry f Energy and Natural Resurces (Omar Kttane) Mnstry f Fnance (Mazen Jadallah) General Petrleum Crdnatn, Mnstry f Fnance Negtatns Affars Department, PLO (ssa Kassaseh, General Crdnatr) Palestnan nvestment Fund (PF) (Nura Tresh) MADAR research nsttutn (Akram Hane, Bard Drectr; Huneda Ghanem, Drectr General) Ecnmc Plcy Research nsttute MAS???) Mnstry f Plannng and Admnstratve Develpment (Mnster Jarbaw; Estephan Salameh Other blateral dnrs (Sweden/Ana Gren, The Netherlands, The Unted States/Walter Mller, Great Brtan, AFD/Herve Cnan) Relevant multlateral dnrs (The Wrld Bank/Husam Bedes - Lbann) Relevant partners n Gaza (Gaza Pwer Generatng Cmpany, Dr Rafq Malha) 19

20 Relevant research bdes and multlateral bdes n Gaza (UNRWA, thers?) Energy related meda peple n srael: Mnstry f nfrastructure srael Natural Gaz Ltd (NGL) Relevant academc nsttutns (Tel Avv Unversty, Hafa Unversty???) Energy related meda peple The Ryal Nrwegan Embassy n Tel Avv Other relevant nternatnal players 20

21 Vedlegg 2: Overskt ver samtalepartnere Statsmnster Salam Fayyad Mnstry f Energy and Natural Resurces; Mnster Omar Khttaneh, Jamal Abu Ghsh, Drectr, PMU Mnstry f Fnance, nternatnal Cperatn; Mazen Jadallah Mnstry f Fnance, General Petrleum Crdnatn; Mr. Hanna and General Accuntant Mr. YusefZamer Mnstry f Plannng and Admnstratve Develpment; Drectr General nfrastructure Sectr, Mr. Taghreed Hthnaw; Drectr Ad Management and Crdnatn, Dr.Estephan Salameh and Head f EU Department, Manal Zadeh Zakkak Palestnan nvestment Fund (PF); Chef nvestment Offcer Dr. Durgham Maraee and Prject Manager Nura Tresh Negtatns Affars Department (NAD), PLO; Azem Bshara, Natasha Carm, Bashaar Juma and Raja Shamas MADAR Research nsttutn; Drectr General Dr. Hnada Ghanm Palestnan Ecnmc Plcy Research nsttute (MAS); Drectr General Dr. Samr Abdullah Cnsulate General f Sweden; Cnsul General Axel Wernhff, Cnsul Peter Lundgren, Cnsul Ana Gren The Wrld Bank; Husam Bedes (by phne frm Berut) Cnsulate General f Unted Kngdm, Jerusalem; Deputy Cnsul General Jhn Edwards and Cnflct Advsr Tm Heath Offce f the EU representatve; Prject Manager AbdelKarm Yakb Offce f the Quartet Representatve; Dr. Fras Raad and Hendrk Denker nvestment Ltd.) and An Najah Unversty, Nablus, Energy Research Centre; Drectr Dr. mad brk, Dr. Abdur Rahm Gaza Pwer Generatng Cmpany; Prject Manager Dr. Rafq Malha Al Azhar Unversty, Gaza; Dr. Abdul Rahman Hamad, Charman Bard f Trustees slamc Unversty, Gaza, Faculty f Engneerng; Ass. Dean Dr. Mhammed T. Hussen, Prfessr Shafk M. Jenda, Drectr Dr. Anwar Abu-Zarfa, Dr. Nabl Sawalh, 21

22 Unversty f Palestne, Gaza; Presdent (?), Vce Presdent (?) and Charman f the Bard Wade El Masr Khan Yuns Gvernrate, Gaza; Gvernr Dr. Osama al Farah Ryal Nrwegan Embassy, Tel Avv; Ambassadr Sven Sevje, Mnster Cunselr Vebjørn Dysvk, Frst Secretary Sgne Bra ndtzg Hjelde Unversty f Hafa, Schl f Pltcal Scence; Prfessr Dr. Brenda Shaffer 22

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Plastindustrien med sjarmoffensiv i skolen

Plastindustrien med sjarmoffensiv i skolen Boka Mljøproblemene Boka Mljølære En Nr. 6 22/3-1991 ISSN: 0802-5924 UTGITT AV NATURVERNFORBUNDET 0 Televerket dumpet ulovlg sste sde ENØK potensalet 40 TWh sde 3 Grove naturnngrep på Svalbard sde 7 Verden

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

LEDER. inn i det ulonn

LEDER. inn i det ulonn .1 0. 0 td r *.1 z D j b. 0 td (D 4 11 VDVDKtzÆFr LEDER 1 O& væwvx/zæfr,çr,wves Dr Et lokalt energselskap tllegg tl energproduksjon har NTE lang erfarng med nstallasjon og oppbyggng av elektrske anlep

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39 efen for 00000 mljøvernere meren jeg fylte seks, og faren mn med «skrårute». Sort med tak sommeren. Det vn tryktlg spnle. fylte bensn på den gamle Angl hvor v måtte

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes.

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes. Årsrapport 214 Admnstrerende drektør har ordet oppnådde tlfredsstllende resultater 214, konsernets resultat før skatt ble på 24,2 mll. kr, tlsvarende tall 213 var 27,7 mll. kr. Det har år kke vært nødvendg

Detaljer

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I skråbhkk steronjyplng klar j ELG I FORUT FOR SIN TID Testosteronjyplng er bltt det nye moteordet. Det fnnes.alle. avser, Når alkylfenolene, nonylfenolene og alle de andre forbndelsene som mobber hormonene

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

Analyse av strukturerte spareprodukt

Analyse av strukturerte spareprodukt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2007 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe Veleder: Professor Petter Bjerksund Utrednng fordypnngs-/spesalområdet: Fnansell

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

Norge gror igjen. jt!!ib

Norge gror igjen. jt!!ib 17 / g-.7 - f 4..1 form - tl 7 v Leder Norge gror gjen fr P H.,ta he1 âr du ortemærng ftrpåfyll av Snart sommer, vordan er fereplan ene? Tl fjells etter dger ørret? 111cr late dager nede bygda, med sju

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Kopparprisernas betydelse Sr den ekonomiska utvecklingen i Zambia

Kopparprisernas betydelse Sr den ekonomiska utvecklingen i Zambia Kopparprsernas betydelse Sr den ekonomska utvecklngen Zamba av Tore Lnné rksen 24 jun 976 Resultatvärderng 29 O * } gp? NTRNASJONAL KOPPRMARKDT, PRSSVNGNNGR QQ@NNVRKNNGN PA ZAMBAS JKONOM NNHOLD: Sammenfatnng;

Detaljer

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens atur.. Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39 På fugle jakt kongens elva e EN HELT VANLG ETTER- MDDAG NATUREN Fast-food gjør oss fete og dumme, Hvordan vrker det Serenget: Sjraffmoren og ungen beter et akasetre.

Detaljer

Underholder vi oss til døde?

Underholder vi oss til døde? sste SKUP 19. -21. mars 2010 skup.no På jobb krgen Nye meder, nye klder Psykologsk gravng som metode MGPs mest eksklusve reporter Dette koster avslørngene 05 19 22 42 49 Underholder v oss tl døde? 1 Takk

Detaljer

Praktisk bruk av sikkerhetsindikatorer relatert til samhandling

Praktisk bruk av sikkerhetsindikatorer relatert til samhandling Praktisk bruk av sikkerhetsindikatrer relatert til samhandling Utvikling g praktisk test av indikatrsett fr integrerte perasjner i lje- g gassnæringen Jn Sveinung Hant Helse, miljø g sikkerhet Oppgaven

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

SI STEFAN VODA ER CHARTRET

SI STEFAN VODA ER CHARTRET krst Guttormen er valgt tl vår nye unonspresdent fra oktober år. Hun kommer fra Oslo II-klubben og er Sorords gjesteskrbent! Les og bl nsprert! Sde 26 og 27 else Karlsson, strålende bldt chartermedlem

Detaljer

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner Magnar Lllegård og Jorun Ramm Forventet antall leveår god helse (HLY) Effekten av ulke helsedefnsjoner Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Notater I denne seren publseres dokumentasjon,

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer