RETNINGSLINJER OG REGELVERK FOR INVESTERINGER I AUDIOVISUELLE PRODUKSJONER.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER OG REGELVERK FOR INVESTERINGER I AUDIOVISUELLE PRODUKSJONER."

Transkript

1 RETNINGSLINJER OG REGELVERK FOR INVESTERINGER I AUDIOVISUELLE PRODUKSJONER. FILM3 AS Stortorget LILLEHAMMER Tlf: Sist revidert

2 Innholdsfortegnelse Introduksjon Film3s virksomhet og formål Prioriteringer Beslutningskriterier Regelverk 1. Generelle bestemmelser 2. Dokumentasjonskrav 3. Oppfølging 4. Rettigheter og inntekter 5. Kreditering 6. Informasjon og markedsføring 7. Materiale 8. Premierevisning 9. Forvaltning av tilskuddsmidler fra Kulturdepartementet 10. Annet 2

3 INTRODUKSJON Film3 AS, organisasjonsnummer , er et aksjeselskap etablert i 2001, eid av Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune og kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer. Film3 AS har 3 satsingsområder: film, funding og facilitation. Selskapet har som mål å bli det mest dynamiske produksjonsmiljøet innen film og tv i Norge. Dynamikken skal sikres gjennom fokus på den unge norske filmen, fagmiljøet i regionen samt gjennom etablering av sterke internasjonale samarbeidsallianser. Film3 AS skal legge til rette for at det skal være lett for norske eller utenlandske produsenter å komme til regionen og gjennomføre produksjoner. Film3 AS skal bidra til økt verdiskaping for det audiovisuelle produksjonsmiljøet i regionen, med særlig vekt på langfilm, fjernsynsserier og interaktive produksjoner samt skape ringvirkninger for lokalt næringsliv i denne forbindelse. FILM3 VIRKSOMHET OG FORMÅL 1. Film3 skal tilby finansieringsordninger for kinofilm, fjernsynsserier og interaktive produksjoner for å bidra til at bransjen i regionen utvikler seg og når et bærekraftig nivå. 2. Film3 skal gi filmarbeidere i Hedmark og Oppland en mulighet til utvikling og samtidig øke antallet arbeidsplasser og virksomheter som retter sine aktiviteter mot den audiovisuelle sektoren i regionen. 3. Film3 skal tilrettelegge for at det på Hedmark og Oppland utvikles og ferdigstilles produksjoner av høy kvalitet, for et størst mulig publikum. 4. Film3 skal bidra til å profilere Innlandet som filmregion nasjonalt og internasjonalt. 5. Film3 skal gjøre investeringer med mulighet for økonomisk avkastning. 6. Film3 skal være en medspiller for nyskapning og vekst for film-, spill- og tv- utdanningene som er etablert i regionen. PRIORITERINGER De fremste vurderingskriteriene for investering vil være: Regional tilknytning gjennom historier, bruk av location og regionale ressurser. Produksjonens potensial for utvikling av den audiovisuelle bransjen i regionen. Produksjonens kommersielle potensial, målt som sannsynlighet for økonomisk avkastning. Herunder vil Film3 blant annet vurdere: Prosjektets kvalitetsnivå. Prosjektets publikums- og avkastningspotensial. Prosjektets kulturelle ringvirkninger for Innlandet. Prosjektets regionale nærings- og sysselsettingseffekt. Produsentens tidligere resultater og fremtidige ambisjoner. 3

4 Produsenter bosatt i regionen prioriteres i fondets tildelinger. BESLUTNINGSKRITERIER 1. Film3 gjør primært investeringer på markedsmessige vilkår i spillefilm, fjernsynsproduksjoner og interaktive produksjoner (dataspill) for distribusjon i flere kanaler. 2. Film3 investerer i enkeltproduksjoner inntil 20% av produksjonens budsjett. Ved lavbudsjettproduksjoner kan det vurderes høyere prosentsats. Det samme gjelder produksjoner som anses å ha lavere kommersielt potensial. 3. Film3 prioriterer tre hovedkriterier der alle bidrar til å utvikle den audiovisuelle bransjen i regionen. Disse tre er: a. Bruk av regional stab (innspillingsstab) og leverandører b. Bruk av innspillingssteder i regionen c. Regionalt forbruk 4. Alle søknader vurderes og behandles ut fra formelle krav og kunstnerisk innhold ihht regelverket. Film3s direktør har fullmakt til å beslutte hvilke prosjekter Film3 investerer i. 5. Investering gjøres i produksjoner som anses som kunstnerisk og/eller kommersielt interessante. Produksjonens evner til å tilbakebetale investeringen med avkastning skal vektlegges. Investeringens størrelse knyttes til det omfang av produksjon som gjennomføres i regionen. Produksjonen skal, innen investeringsbeslutning tas, redegjøre for planlagt regionalt forbruk. 6. Likeverd med andre investorer vektlegges. 7. Produsentens dokumenterte forutsetninger for å gjennomføre produksjonen og lansere den for publikum, vektlegges. 8. Film3 sin beslutning baseres på produksjonens kunstneriske innhold og kvaliteter forbundet med publikumspotensial, som også påvirker investeringens størrelse. REGELVERK 1. Generelle bestemmelser 1. Film3 vil vurdere deltagelse i prosjekter som investor, der en vesentlig del av produksjonen har en regional tilknytning gjennom at den er lagt til Innlandet, har sterk tematisk tilknytning til regionen og/eller har et vesentlig potensial for å utvikle den audiovisuelle bransjen i regionen. Med Innlandet menes fylkene Hedmark og Oppland. 2. Søkeren må være et uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak som er etablert i Norge, et annet EØS- land eller Sveits og som er registrert i Enhetsregisteret. Med uavhengig 4

5 audiovisuelt produksjonsforetak menes her et foretak som har produksjon av audiovisuelle produksjoner som sitt hovedformål og som ikke har det offentlige som hovedeier eller i vesentlig grad er knyttet til et kringkastingsforetak. Vesentlig grad av tilknytning foreligger der ett enkelt kringkastingsforetak har eierandeler eller stemmerettigheter på 25 prosent eller mer i produksjonsforetaket. Når flere kringkastingsforetak er eiere, er grensen 50 prosent. Selskapet bør være organisert som et aksjeselskap. 3. Film3 forventer ved deltagelse at det genereres i regionen en omsetning på minst 100 % av investert kapital, begrenset til forbruk i regionens audiovisuelle sektor, alternativt 250% forbrukt i alle næringer i regionen. Som forbruk i audiovisuell sektor regnes: a. Kostnader forbundet med lønn og honorarer til de yrkesgrupper som kvalifiserer for medlemskap i Norsk Filmforbund, samt produsenter som både skatter og reelt har sitt bosted i en av regionens kommuner. b. Utbetalinger til foretak med NACE- kode 59 (Film, video- og fjernsynsprogramproduksjon), eller utbetalinger til foretak som uttalt er spesialiserte på å levere varer og tjenester til foretak med bransjekode 59, med registrert foretningsadresse og reell virksomhet i regionen. c. For investeringer i interaktive produksjoner vil regionalt forbruk inntil videre beregnes etter individuell utmåling, som hovedregel basert på NACE- kode Dog gjelder følgende: i. Inngående mva. godtgjøres kun i den grad mva. ikke refunderes. ii. Utgifter nevnt i ledd a) kan ikke utgjøre mindre enn halvparten av samlet godkjent regional omsetning. iii. Utgifter til foretak nevnt i ledd b), men uten registrert forretningsadresse i regionen, kan kvalifisere dersom de har et permanent kontor i regionen. Dog godtgjøres i slike tilfeller kun 50% av kostnader til slike foretak. Av produksjonens kalkyle og regnskap (eller av vedlegg til disse) skal slik fordeling av omsetningen fremgå. Avvik mellom estimert og faktisk regional omsetning vil kunne medføre at investeringen reduseres forholdsmessig gjennom avkorting av rateutbetalinger. 4. Hovedprodusenten eller den norske co- produsenten skal ha et bemannet kontor i regionen under produksjonen. Under ellers like vilkår vil en hovedprodusent med permanent drift i regionen gis fortrinn. 5. Film3 opptrer som investor. En avtale mellom Film3 og produksjonens hovedprodusent skal inngås. Hovedprodusenten er ansvarlig for styring og gjennomføring av produksjonens økonomiske og innholdsmessige sider. Videre skal hovedprodusenten kunne begrunne sin intensjon om å gjennomføre produksjonen på alle nivåer. Norsk arbeidsrettslovgivning samt bransjeregulerende avtaler, skal følges. 6. Er hovedprodusenten utenlandsk, må det foreligge en gjennomføringsavtale 5

6 med en norsk co- produsent som må være et privateid selskap og som i følge gjeldende europeisk regelverk ikke kan være et TV- distribusjonsselskap. Co- produsenten mottar Film3 sin investering og bærer det økonomiske ansvaret for produksjonens gjennomføring i regionen. 7. Film3 krever som hovedregel at hovedprodusenten stiller garanti for ferdigstillelse. Alle rettigheter må være forankret i produksjonsselskapet hos hovedprodusenten. 8. Film3 kan bare delta i produksjoner der fondets investering gir eierandel i prosjektet. 9. Film3 kan bare delta i produksjoner der fondets investering inngår i tilbakebetalingsplan med potensial for avkastning. 10. Film3 vil normalt ikke delta i prosjekter som er igangsatt. 11. Produksjonen skal gjennomføres i henhold til beskrivelsen og dokumentasjonen som danner grunnlaget for Film3 sin deltagelse. Forandringer i budsjett og bemanning skal skriftlig godkjennes av Film3. Ved regnskapsført mindreforbruk i forhold til godkjent budsjett kan Film3 avgjøre om investeringsprosent opprettholdes og overskytende beløp kan trekkes tilbake. Dersom det i ettertid viser seg at Film3s midler ikke er blitt benyttet til det gitte formålet, kan Film3 kreve hele eller deler av investeringen tilbakebetalt. 12. Film3 kan kjøpe seg inn i produksjoner som vurderes som gode forretningsmessige prosjekter eller som har høy profileringsmessig verdi. 2. Dokumentasjonskrav. 1. Før beslutning om deltagelse kan fattes, skal produsenten levere inn følgende dokumenter til godkjenning: i. Innspillingsmanus ii. Synopsis iii. Prosjektbeskrivelse iv. Regissørens kommentarer v. Produsentens kommentarer vi. CV på nøkkelpersoner i produksjonen og produksjonsselskapet vii. Kalkyle viii. Finansieringsplan ix. Tilbakebetalingsplan x. Inntektsprognose xi. Likviditetsplan xii. Fremdriftsplan xiii. Markeds- og distribusjonsplan xiv. Oversikt skuespillere og stab, med spesifisering av regional andel xv. Oversikt bruk av regionale innspillingssteder xvi. Oversikt regionalt forbruk 6

7 2. Hovedprodusenten skal utarbeide forslag til finansieringsavtale. Den endelige finansieringsplanen skal bekreftes med signerte avtaler før utbetaling fra Film3 kan skje. Dokumentasjon under pkt 1 i denne paragraf, skal inngå som vedlegg til en slik avtale. 3. Det skal foreligge en distribusjonsgaranti og eventuelle avtaler som regulerer produksjonens distribusjon og utnyttelse. 4. Beslutning om investering fattes av Film3s direktør. Direktørs beslutninger meddeles Film3s styre. 5. Eventuell investering utbetales normalt i 3 rater etter skriftlig anmodning: 1. Ved opptaksstart 2. Ved godkjent A- kopi 3. Ved fremlagt revidert sluttregnskap hvor regional omsetning vises, samt levert materiale jfr. punkt under. 3. Oppfølging 1. Film3 skal motta en fullstendig oversikt over samtlige ansatte på produksjonen. Denne skal være levert Film3 før innspillingsstart og skal oppdateres ved produksjonens slutt. Av listen skal det fremkomme personenes permanente bostedsadresse, alder og telefonnummer. Produsenten skal også levere en oversikt over sentrale leverandører, med spesifikasjon av regionale aktører og deres kontaktpunkter. 2. Film3 skal ha en fortløpende mulighet til å følge alle deler av produksjonen, både i innspillingsfasen og i etterarbeidet. Under etterarbeidet skal Film3 ha mulighet til minst to, normalt tre, spesialvisninger. Film3 skal ha rett til påsyn av sluttversjonen og hatt muligheter til å kommentere denne før klippingen sluttføres. Dette skal planlegges etter nærmere avtale med produsenten. Film3 skal når som helst kunne kreve en rapport om produksjonens økonomiske status, herunder også regionalt forbruk, uten kostnader for Film3. Under innspilling skal eventuelle avvik fra fremdriftsplan og budsjett rapporteres. 4. Rettigheter og inntekter 1. Film3 vil gjennom avtalen erverve eierandel i produksjonen, og skal ha andel av alle produksjonens inntekter i 1. prioritet med mindre annet avtales. 2. Hovedregelen er at eierandelen skal tilsvare den prosentandel Film3 sin investering utgjør av samlet egenkapital, etter fradrag av offentlige tilskudd, sponsormidler, forhåndssalg, minimumsgarantier og lignende. 3. I de tilfeller Film3 anser at produksjonen i særlig stor grad bidrar til å utvikle og styrke infrastrukturen for audiovisuell produksjon i regionen (jf. fondets formål, se over) kan annen beregning av eierandel vurderes. Film3 vil da vurdere om tilskudd fra private og 7

8 offentlige aktører, andre enn Norsk filminstitutt, godskrives produsentens eierandel i produksjonen. De øvrige finansielle bidrag nevnt i punkt 2 i denne paragraf skal fortsatt komme til fradrag. 4. Film3 sine inntekter skal mottas i samme relative prosentandel og med samme progresjon (pro rata pari passus) som samtlige øvrige investorer. 5. Kreditering 1. Film3 skal krediteres i produksjonens for- og ettertekster samt i alt trykt og digitalt materiale der produksjonen presenters og markedsføres. Denne krediteringen skal være av tilsvarende størrelse og eksponering som øvrige investorer, og ellers følge bransjestandard. Kreditering skal godkjennes skriftlig av Film3. 6. Informasjon og markedsføring 1. Når Film3 har truffet endelig beslutning om deltagelse i en produksjon vil dette bli offentliggjort på Film3 sine nettsider, og kan også kunngjøres i media. Et kort synopsis vil bli publisert og produksjonens tittel, samt navn på produksjonsselskaper, regissør, forfatter og sentrale aktører vil bli offentliggjort. Dette materialet skal om ønskelig utformes i samarbeid med hovedprodusenten. 2. Produsenten og andre vesentlige aktører skal delta ved markedsføringstiltak i regionen. 7. Materiale 1. Film3 skal vederlagsfritt motta minimum to eksemplarer av alt publisitets- og markedsføringsmateriell, som eksempelvis plakater, brosjyrer og EPK- DVDér, i både norsk og engelskspråklige utgaver der dette er aktuelt, og ti eksemplarer av den kommersielle videogram- /dataspillutgivelsen, delt likt mellom utgaver i DVD og Blu- Ray der dette er aktuelt. 8. Premierevisning 1. Som hovedregel skal det gjennomføres premierevisning av produksjonen i regionen. Tid og sted bestemmes i samråd med hovedprodusent og distributør. Produksjonen skal dekke eventuelle kostnader i den forbindelse, der regissør, hovedprodusent, hovedroller og andre sentrale aktører skal delta. 9 Forvaltning av statlige tilskuddsmidler 1. Film3 mottar årlig tilskudd fra staten som investeres i samsvar med de formål, forutsetninger, krav til økonomiforvaltning og kontroll samt rapportering som følger av årlig tilskuddsbrev. 2. Film3 benytter de statlige tilskuddsmidlene som investeringsmidler på markedsmessige vilkår til: (a) utvikling og produksjon av kinofilm. Med kinofilm menes en audiovisuell produksjon med visningstid på minimum 60 minutter som er produsert for visning på kino, 8

9 (b) samproduksjon av kinofilm med utenlandsk hovedprodusent og norsk minoritetsprodusent, (c) utvikling og produksjon av fjernsynsserier. Med fjernsynsserier menes en audiovisuell produksjon i flere deler produsert for visning på fjernsyn eller lineær visning på nett- TV, (d) utvikling av interaktive produksjoner for barn og unge. Med interaktive produksjoner menes et dataspill eller en annen digital audiovisuell produksjon som forutsetter brukermedvirkning. 3. De statlige midlene benyttes som investeringsmidler på markedsmessige vilkår til uavhengige audiovisuelle produksjonsselskap organisert som aksjeselskap. 4. Søker/mottaker må være etablert i Norge, et annet EØS- land eller Sveits og registrert i Enhetsregisteret. Med uavhengige audiovisuelle produksjonsselskap menes her selskap med audiovisuelle produksjoner som hovedformål og som ikke har det offentlige som hovedeier eller i vesentlig grad er knyttet til et kringkastingsselskap. Vesentlig grad av tilknytning betyr at ett enkelt kringkastingsselskap har eierandeler eller stemmeretter på 25 prosent eller mer i produksjonsselskapet. Når flere kringkastingsselskap er eiere, er grensen 50 prosent. 5. Film3s vedtak om disponering av statstilskudd er å betrakte som vedtak etter forvaltningsloven. Kulturdepartementet er klageinstans for vedtakene. Eventuelle klager skal rettes til Film3. Film3 skal forberede klagen og vurdere alle klagers anførsler. Film3 kan oppheve eller endre vedtaket dersom fondet finner klagen begrunnet. Dersom Film3 ikke opphever eller endrer vedtaket skal klagen sendes til Kulturdepartementet for avgjørelse. Kulturdepartementet treffer endelig vedtak i saken. 6. Tilskuddsbrevet fra staten mottas normalt i slutten av første kvartal, og tilskuddets størrelse vil da kunngjøres på Film3s hjemmeside. 7. Film3 behandler løpende forespørsler om investering i prosjekter. Henvendelser rettes til Film3s administrasjon. Krav til søknad og søknadsskjema finnes på Film3s hjemmesider under fanen Søk finansiering. 8. Produksjonsmidler til kinofilm gis på betingelse av at alle digitale eksemplarer av produksjonen tekstes for hørselshemmede. Eksemplarer som skal i ordinær kinodistribusjon skal tekstes, slik at det kun er mulig å vise filmen med tekst. 10. Annet. Det kan gjøres unntak fra de ovennevnte bestemmelse ved vurdering av enkeltproduksjoner. Eventuelle unntak fra bestemmelsene kan gjøres av Film3 når det kan påvises at produksjonens helhetlige bidrag til utvikling av den regionale audiovisuelle bransjen er positiv. 9

Regelverk for tilskudd til audiovisuelle produksjoner ved Østnorsk Filmsenter AS

Regelverk for tilskudd til audiovisuelle produksjoner ved Østnorsk Filmsenter AS Regelverk for tilskudd til audiovisuelle produksjoner ved Østnorsk Filmsenter AS Innhold Kapittel 1. Generelle vilkår for tilskudd til audiovisuelle produksjoner... 1 Kapittel 2. Tilskudd til utvikling

Detaljer

Informasjon & retningslinjer

Informasjon & retningslinjer Informasjon & retningslinjer Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Dok id: 1-109 Page 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Informasjon... 3 3. Formål... 4 4. Beslutningskriterier...

Detaljer

Informasjon & retningslinjer

Informasjon & retningslinjer Informasjon & retningslinjer Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Dok id: 1-109 Page 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Informasjon... 3 3. Formål... 4 4. Beslutningskriterier...

Detaljer

Regelverk for tilskudd til audiovisuelle produksjoner ved Østnorsk Filmsenter AS

Regelverk for tilskudd til audiovisuelle produksjoner ved Østnorsk Filmsenter AS Regelverk for tilskudd til audiovisuelle produksjoner ved Østnorsk Filmsenter AS Innhold Kapittel 1. Generelle vilkår for tilskudd til audiovisuelle produksjoner... 1 Kapittel 2. Tilskudd til utvikling

Detaljer

Regelverk for tilskudd til audiovisuelle prosjekter ved Midtnorsk Filmsenter AS

Regelverk for tilskudd til audiovisuelle prosjekter ved Midtnorsk Filmsenter AS Regelverk for tilskudd til audiovisuelle prosjekter ved Midtnorsk Filmsenter AS Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1-1. Virkeområde Regelverket gir regler for Midtnorsk Filmsenters tildeling av tilskudd

Detaljer

Regelverk for tilskudd fra Nordnorsk Filmsenter AS

Regelverk for tilskudd fra Nordnorsk Filmsenter AS Regelverk for tilskudd fra Nordnorsk Filmsenter AS (Vedtatt i styremøte 19.november 2013, gyldige fra 1. januar 2014) Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1. Virkeområde... 3 1.2.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR 3. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUTSETNINGER OG SØKNADSVURDERING 4

GENERELLE VILKÅR 3. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUTSETNINGER OG SØKNADSVURDERING 4 retningslinjer [no] innhold GENERELLE VILKÅR 3 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUTSETNINGER OG SØKNADSVURDERING 4 3. STØTTETYPER OG STØTTEKRITERIER 5 4. TILBAKEBETALING

Detaljer

GENERELLE VILKÅR. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUTSETNINGER OG SØKNADSVURDERING 4

GENERELLE VILKÅR. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUTSETNINGER OG SØKNADSVURDERING 4 retningslinjer [no] 2013 innhold GENERELLE VILKÅR 3 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUTSETNINGER OG SØKNADSVURDERING 4 3. STØTTETYPER OG STØTTEKRITERIER 5 4. TILBAKEBETALING

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV FILMKRAFT ROGALAND AS

SELSKAPSKONTROLL AV FILMKRAFT ROGALAND AS \ SELSKAPSKONTROLL AV FILMKRAFT ROGALAND AS ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER, HAUGESUND OG RANDABERG KOMMUNER AUGUST 2014 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalgene, andre folkevalgte,

Detaljer

Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument

Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument Innhold 1. Film og interaktive produksjoner 2. Offentlig virkemiddelapparat og nasjonal filmpolitikk 3. Regional filmpolitikk 4. Regionale filminstitusjoner

Detaljer

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Vilkårene som er en integrert del av Tilskuddsbrevet for prosjekter som støttes av CLIMITdemo programmet, gjelder fra 01.01.15 dersom

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til samiske språkprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer

Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til verdiskapning. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Rundskriv Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Nr F-14/2010 03.november 2010

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Generelle regler for tilskudd fra Energifondet

Generelle regler for tilskudd fra Energifondet Generelle regler for tilskudd fra Energifondet Generelle regler for tilskudd fra Energifondet er utarbeidet i henhold til Økonomireglement for Staten og gjelder for alle innvilgede tilskudd fra Energifondet.

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Dette er en veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen).

Dette er en veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen). Veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene. Utenriksdepartementet har delegert oppgaven å forestå forvaltning av tilskuddsmidlene til

Detaljer

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Mål og kriterier for måloppnåelse Et godt og variert kunst- og kulturuttrykk som bidrar til et samisk mangfold. Kriterier for måloppnåelse: Gjennomførte

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

All rapportering skal gjelde for hele klubben samt eventuelle tilknyttede selskaper.

All rapportering skal gjelde for hele klubben samt eventuelle tilknyttede selskaper. KLUBBLISENSREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 20.05.2015. 1 Krav til rapporteringsmaler 1 2 Formål 2 3 Krav om klubblisens Eliteserien og 1. divisjon 2 4 Eliteserien 3 5 1. divisjon 5 6 Behandling

Detaljer

Regelverk for tilskudd til utvikling av pedagogisk materiell og leker

Regelverk for tilskudd til utvikling av pedagogisk materiell og leker Regelverk for tilskudd til utvikling av pedagogisk materiell og leker Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål:

Detaljer