HAVILA SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAVILA SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende langtidsleverandør av kvalitetssikrede supplytjenester til offshoreselskaper både nasjonalt og internasjonalt HAVILA SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2007

2 45 Rederiet ønsker å være i forkant av utviklingen og kunne tilby markedet de mest moderne, miljøvennlige og effektive fartøyene. Njål Sævik, Adm.dir. KJÆRE AKSJONÆR Den positive utviklingen i Havila Shipping ASA har fortsatt gjennom Det ble nok et strålende år for alle typer offshorefartøy. Slutningsrater og utnyttelsesgraden for rederiets fartøy var høy gjennom hele året, noe som resulterte i et økonomisk godt resultat for rederiet. Dette har muliggjort utbetaling av både ekstraordinært og ordinært utbytte til aksjonærene. Selskapet har en uttalt målsetning om utbetaling til sine eiere dersom dette er forsvarlig ut fra egenkapitalsituasjonen og inngåtte forpliktelser. Siden resultatene er preget av salgsgevinster og et ekstremt godt spotmarked finner selskapet det som naturig at det ytes direkteavkastning på den viktige risikokapitalen som eierne har bidratt med. Et viktig fokusområde har vært flåtefornying. Rederiet ønsker å være i forkant av utviklingen og kunne tilby markedet de mest moderne, miljøvennlige og effektive fartøyene. Den nykontraheringen som har funnet sted i løpet av året er nødvendig for i fremtiden å kunne imøtekomme stadig større krav fra både kunder og stadig strengere myndighetskrav. Dette kreves høy kompetanse i organisasjonen- både blant sjøfolkene og de landansatte. Her mener vi Havila Shipping ASA har en av sine store styrker. Operasjonell kvalitet er avgjørende for at en skal nå frem og være en foretrukket partner for operatørselskapene i oljeindustrien over lang tid. Fokus på sikker operasjon er en forutsetning for å lykkes. At våre ansatte har forståelsen for at dette er en prioritert oppgave for rederiet er særdeles viktig. Året ble preget av den tragiske Boubon Dolphin ulykken, noe som har fått store følger for krav til maritime operasjoner. Vi jobber med mennesker og måten vi opptrer overfor hverandre er viktig i en hverdag med høyt tempo og mindre tid. Det overordnede målet er null skade på personell, fartøy og miljø Årsrapporten vil gi nyttig informasjon til eiere og andre samarbeidspartnere, og gir en grundig beskrivelse av virksomhetens omfang og den aktivitet som finner sted i selskapet.

3 INNHOLD 4 Viktige hendelser i Nøkkeltall 7 Dette er Havila Shipping ASA 8 Eierstyring og selskapsledelse 50 Resultat og balanse morselskap 53 Kontantstrømoppstilling morselskap 54 Noter morselskap 63 Flåteoversikt og kontraktsdekning 10 Selskapsvedtekter 12 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 13 Miljøregnskap Styrets årsberetning 18 Resultat & Balanse konsern 21 Kontantstrømoppstilling konsern 24 Noter konsern 49 Revisors beretning

4 04 Viktige hendelser i 2007 Acergy og Havila Shipping ASA inngår i felleskap en avtale om bygging og 10 års leie av verdens største dykkerfartøy. Fartøyet skal bygges på Havyard Leirvik for levering i Rederiet inngår kontrakter på bygging av to PSVer mot langsiktige kontrakter for Mærsk. Inngår 10- års kontrakt på SubSea nybygget Havila Phoenix som leveres fra Havyard høsten Selger AHTS- fartøyet Havila Force med NOK 147 mill i gevinst. Salg og tilbakeleie av Havila Mars og Havila Mercury. Det besluttes å utbetale NOK 199 mill i utbytte til aksjonærene i forbindelse med transaksjonen. Tilbakekjøp av egne aksjer til NOK 108,- pr aksje.

5 NØKKELTALL NOK Totale inntekter og gevinster Driftsresultat før avskriving (EBITDA) Resultat etter skatt Kontanter og kontantekvivalenter Bokført egenkapital Totale bokført eiendeler Antall aksjer: Resultat pr aksje 14,7 19,2 11,2 2- Bokført egenkapitalandel 26 % 36 % 28 % 3- Driftsmargin før avskriving (EBITDA) 71 % 63 % 54 % 4- Driftsmargin etter avskriving (EBIT) 59 % 50 % 41 % Definisjoner: 1. Resultat etter skatt/ totalt antall aksjer 2. Bokført egenkapital/ totale bokførte eiendeler 3. Driftsresultat før avskrivinger/ totale inntekter og gevinster 4. Driftsresultat etter avskrivinger/ totale inntekter og gevinster

6

7 07 Dette er Havila Shipping ASA Havila Shipping ASA vil innen 2010 eie 22 offshorefartøy innen ankerhandtering, subseaoperasjoner, plattformforsyningsskip og område-beredskaptjenester. 7 av fartøyene er under bygging i Norge, 3 i Kina. Havila Shipping ASA ble børsnotert i mai Gjennom sin hovedeier Havila AS har selskapet lange tradisjoner og høy kompetanse innenfor maritim virksomhet, og har de siste 25 årene vært en viktig aktør innenfor offshoresupplysektoren. Selskapet har en uttalt målsetning om å være en ledende leverandør av offshorefartøytjenester til oljeindustrien. Dette har selskapet vist gjennom inngåelse av lange kontrakter mot større oljeselskap, og høy operasjonell kvalitet i sine tjenester. Viktige fokusområder er sikker operasjon, moderne flåte, kompetansebygging, samt økt internasjonal aktivitet gjennom etablering av kontor i Singapore.

8 8 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Eierstyring og selskapsledelse dreier seg i stor grad om samspillet og styringsprinsipper mellom eierne, styret og ledelsen av Havila Shipping ASA God virksomhetsstyring er en forutsetning for investorenes tillit og økte aksjonærverdier. Dette påvirker også forholdet til ansatte, kreditorer, lokalsamfunn, kunder og leverandører. Havila Shipping ASA sine kjerneverdier er viktige virksomhetsstyringsprinsipper; Åpenhet Ansvarsbevissthet Likebehandling Gjennom dette skal selskapet synliggjøre risiko og muligheter i virksomheten, og bidra til at ledelse, ansatte, styret føler tilhørighet med felles mål. Likebehandling skal sikres gjennom offentliggjørelse av tidsriktig og relevant informasjon til investorer, ansatte og samarbeidspartnere. Etterlevelse og synliggjøring av selskapets politikk er et viktig virkemiddel- og reflekterer etiske retningslinjer både for ledelsen og ansatte.

9 Under følger en gjennomgang av ledelsessystemer, kanaler og kontrollmekanismer som er med på å sikre en god virksomhetsstyring i Havila Shipping ASA: Virksomheten: Omfanget av selskapets virksomhet er nedfelt i vedtektene Generalforsamlingen: Generalforsamlingen (GF) er Havila Shipping ASAs høyeste organ. Innkalling til generalforsamling og saksdokumenter sendes ut sammen med årsrapporten 14 dager før avholdelse. For 2007 holdes GF 14 mai. Alle aksjonærer som er registrert i verdipapirsystemet (VPS) mottar innkalling til generalforsamlingen, og har rett til å fremme forslag og avgi sin stemme direkte, eller gjennom fullmektig. Generalforsamlingen skal godkjenne regnskapet disponerer overskuddet og andre sentrale saker angitt i vedtektene til Havila Shipping AS. Selskapskapital og utbytte: Havila Shipping ASA skal til en hver tid ha en egenkapital som er tilpasset risikoprofilen og inngåtte forpliktelser Generalforsamlingen har gitt styret en fullmakt til 2008 (1 årlig) til å kunne foreta kapitalforhøyelse. Begrunnelsen er gjennomføring av emisjoner i forbindelse med videreutvikling av selskapet, eller ved forhøying av aksjekapitalen. Selskapet har en målsetning om utbetaling av utbytte dersom dette er forsvarlig ut fra egenkapitalsituasjon og inngåtte forpliktelser. Styret: Styret har overordnet ansvar for forvaltning av selskapet og tilsyn med ledelsen. Se styrets årsberetning Styret skal ivareta alle aksjonærenes interesser, blant annet gjennom uavhengige styrerepresentanter. I Havila Shipping AS er 3 av 5 medlemmer uten kommersielle eller personlige bånd til ledelsene og hovedaksjonær. Godtgjørelse i styret er gjengitt i note til årsregnskapet for Likebehandling: Alle aksjene i Havila Shipping ASA er fritt omsettelige Selskapet har en aksjeklasse Det foreligger ikke opsjonsprogram for ledende ansatte. Styremedlemmer, ledende ansatte og nærstående som ønsker å foreta kjøp og salg av aksjer er pålagt å klarere dette med selskapet i forkant Transaksjoner mellom nærstående parter er behandlet i note til årsregnskapet for Kommunikasjon og informasjon Offentlig tidsriktig, korrekt og tydelig informasjon er et grunnlag for rett prising av selskapet. Havila Shipping ASA offentliggjør vesentlig informasjon og presentasjoner gjennom Oslo børs sitt meldingssystem, og selskapets hjemmeside Selskapet arrangerer regelmessige åpne møter i etterkant av offentliggjøring av kvartalsresultater, samt aktiv deltakelse på bransjepresentasjoner Selskapet vektlegger tilgjenglighet til IR ansvarlige. Denne funksjonen ivaretas av administrerende direktør og finansdirektør. Revisjon Selskapet revisor er PWC. Generalforsamlingen oppnevner revisor og fastsetter revisors honorar. Revisor utfører ikke oppdrag for selskapet som kan føre til interessekonflikter. Styret har ansvar for å påse at revisors uavhengige rolle ivaretas. Selskapet nytter eksterne rådgivere til generell skatterådgivning.

10 10 SELSKAPSVEDTEKTER VEDTEKTER FOR HAVILA SHIPPING ASA (sist endret ) 1 Selskapets navn er Havila Shipping ASA 2 Selskapets forretningskontor er i Herøy Kommune 3 Selskapets virksomhet er: Rederivirksomhet og alt som står i forbindelse med dette, herunder å eie aksjer og andeler i selskap som driver tilsvarende eller beslektet virksomhet. 4 Aksjekapitalen i selskapet er NOK ,- fordelt på aksjer hver pålydende NOK 12,50 pr. aksje. 5 Selskapets styre skal ha 3 7 medlemmer. Styret velges for ett år om gangen. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Dersom stemmelikhet ved avstemminger i styret skal styrets leder ha dobbeltstemme. 6 Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller daglig leder alene. Styret kan meddele prokura. 7 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til generalforsamling skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag fra aksjeeiere må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Forslag som fremmes senere enn en uke før generalforsamlingen skal holdes, kan ikke behandles med mindre samtlige aksjeeiere samtykker. Generalforsamlingen ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges. På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjeeier kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

11 11 8 På den ordinære generalforsamling skal behandles: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbyte. 2. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av godtgjørelse til revisor. 3. Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor. 4. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under generalforsamlingen. 9 Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret finner det nødvendig. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeier som representerer minst 10% av aksjekapitalen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt. Innkalling til generalforsamling skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallingen, med mindre samtlige aksjeeiere gir sitt samtykke til noe annet.

12 12 HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET Rederiet fortsatte i 2007 å styre sine aktiviteter innen Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet etter et overordnet mål om 0 skader på personell, fartøy og miljø. For å tilfredsstille kravene i henhold til ISM og ISO standardene har rederiets kvalitet og sikkerhetssystem blitt sertifisert av DNV. Prioriterte oppgaver for å oppnå rederiets målsetninger er forbedring av arbeidsmiljø om bord i rederiets fartøy samt fokus på bevisstgjøring og kontroll av identifiserte miljøaspekter. Rederiet har utarbeidet en egen handlingsplan som spesifikk omtaler fokusområder fremover. Rederiet vektlegger sterkt engasjement i forhold til handlingsplanen for å oppnå våre målsetninger innen for de forskjellige segmentene. I 2007 vart det rapportert totalt 427 hendelser gjennom avviksrapporteringen i alle kategorier Fravær I 2007 hadde rederiet en økning i antall fraværskader. I perioden fra til hadde rederiet totalt 4 personskader som resulterte i fravær og 1 skade som krevde medisinsk behandling. Tabellen under viser utviklingen fra 2004 til utgangen av Periode Fraværsskade LTIF* 0,83 2,22 0,47 3,22 TRCF** 0,83 2,77 1,41 4,00 *LTIF: antall personskader med fravær pr arbeidstimer *TRCF: personskader+medisinsk behandling+avgrenset arbeidkapasistet pr arbeidstimer Ingen av hendelsene i 2007 var av alvorlig karakter. Likevel har rederiet gjennomført tiltak for alle tilfellene for å unngå slike hendelser i fremtiden. Vektlegging av analyse av årsaksforhold er viktig for å danne grunnlag til erfaringsoverføring til andre fartøyer innen Havila flåten. Fokus på arbeidsoperasjoner og etterlevelse av rederierts sikkerhetsstyringssystem er viktige oppfølgingstiltak. Avviksrapportering Rapporteringskulturen skal fange opp uhell og avvik, samt identifisere utvikling og trender innenfor spesifikke operasjoner eller arbeidsoppgaver. Dette brukes til forbedring av områder eller tiltak som vil gjør våre aktiviteter enda sikrere for sjøfolkene. Nedgangen fra 2006 skyldes salg av den britiske beredskapsfartøy flåten, men innrapporterte hendelser pr. fartøy viste gjennom året en positiv utvikling. Kvaliteten på våre tjenester har som mål å overgå våre kunders forventninger. Vår operasjons- og befraktningsavdeling gjøre kontinuerlig undersøkelser innenfor kundetilfredshet. Det er opprettet en database hvor tilbakemeldinger fra kunder blir loggført og behandlet i, enten negative eller positive. Spesifikke kvalitetskrav er definert og for 2007 oppnådde rederiet sine kvalitetskrav. Miljø Rederiet har etablert system for måling av utslipp til miljøet.. Miljøregnskapet gir rederiet oversikt over mengde avfall som genereres, og hvordan dette deponeres. Rederiet har fokus på tiltak som forbedrer vår innvirkning på miljøet. Våre nybygg blir utrustet med katalysatorer for å redusere utslipp av Nox. Det er videre installert miljøvennlige forbrenningsovner av avfall ombord. Design på nye skip er utviklet med tanke på minimal vannmotstand for å redusere forbrenning av drivstoff. I tillegg har rederiet gjennomført tiltak i bruk av mer miljøvennlig kjemikalier der dette er mulig. På landorganisasjonen har vi i 2007 hatt stor fokus på tiltak som reduserer forbruk av papir, der vi oppnådde målsetningene med 5 % reduksjon i forhold til året før.

13 13 Miljøregnskap 2007 Oversikten viser nedenfor viser utdrag av fartøyenes forbruk og utslipp fordelt på kategorier: Fartøykategori Diesel CO2 Nox Sm.olje Fartøy (m3) (tons) (tons) (litres) RRV Havila RUNDE Havila TROLL PSV Havila FAME Havila FAITH Havila FAVOUR Havila FORTRESS Havila PRINCESS AHTS Havila FORCE Havila MARS Havila MERCURY MRV Havila HARMONY SUM TOTALT

14 14 STYRETS ÅRSBERETNING 2007 Konsernet Havila Shipping ASA oppnådde et resultat før skatt på NOK 340 mill for 2007 (NOK 347,8 mill i 2006) Sum driftsinntekter og gevinster for året var NOK 675,3 mill (NOK 720,6 mill i 2006). Driftsresultat før avskriving (EBITDA) endte på NOK 477,6 mill i 2007, mot NOK 457 mill i Rederiet hadde 10 moderne fartøy i drift i 2007, mot 18 fartøy i Med bakgrunn i årets resultat vil styret overfor den ordinære generalforsamlingen foreslå utbytte til aksjonærer med NOK 4,- pr aksje. Den vedtok generalforsamlingen en nedsettelse av aksjekapital med NOK 12,50 pr aksje med påfølgende utbetaling etter kreditorfristens utløp i februar ble et rekordår målt i slutningsrater i Nordsjøen. Strengere krav til tonnasjen i form av mer kostnadseffektive fartøy, redusert miljøutslipp, samt økte kompetansekrav til operatører, vil påvirke næringen i tiden fremover. Havila Shipping ASA hadde 10 moderne fartøy i drift i 2007 etter at salget av den eldre tonnasjen var gjennomført. I 2006 hadde selskapet 18 fartøyer i drift. Selskapet har 12 fartøy under bygging for levering i perioden frem til Verdi på flåten inkludert nybygg vil da være ca NOK 7 milliarder. Selskapet har en målsetning om å være en ledende leverandør av kvalitetssikrede Offshore Supply tjenester til nasjonale og internasjonale selskaper. Målsetningene skal oppnås ved å ha fokus på sikker operasjon og menneskelige ressurser. Virksomheten Havila Shipping ASA med datterselskaper driver rederivirksomhet fra selskapets norske hovedkontor på Mjølstadneset i Herøy kommune. Rederiets fartøyer har sitt virke hovedsakelig i Nordsjøen. Rederikontoret har 17 ansatte og står for drift av deler av flåten og ledelse av selskapet. Antall sysselsatte ved utgangen av året var totalt 250. Virksomheten er organisert gjennom de 100 % båteiende selskaper Havila Offshore AS og Havila Ships AS. I tillegg har rederiet under etablering et kontor i Singapore gjennom sitt heleide datterselskap Havila Shiping Pte Ltd. Alle sjøfolk og landansatte i Norge er ansatt i morselskapet Havila Shipping ASA. Rederiet eier 10 offshore service fartøyer og har ytterlige 12 fartøy under bygging for levering i perioden frem til Den totale flåten fordeler seg på; Styret mener at årsberetningen gir en rettvisende oversikt av Havila Shipping ASA eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. 2 områdeberedskapsfartøy 9 ankerhandteringsfartøy 3 SubSea fartøy 8 plattformforsyningsskip

15 STYRETS ÅRSBERETNING 15 3 av fartøyene bygges og leveres fra verft i Kina i løpet av 2008, og vil driftes av det nyetablerte joint venture selskapet Havila PACC Pte i Singapore. Havila Shipping ASA har gjennom 2007 inngått nybyggingskontrakter til en verdi av NOK 1,6 mrd., og gjennomført salg av 9 fartøyer til NOK 650 mill. Markedsverdien på den seilende flåten var pr NOK 3 mrd. Selskapet har 5 langsiktige kontrakter mot StatoilHydro til en verdi på NOK 1,14 milliarder. Verdijustert gjennomsnittalderen på flåten er 4,3 år. Eierstyring og selskapsledelse Havila Shipping ASA har vedtatte virksomhetsstyringsprinsipper som påvirker samspillet mellom eierne, styret og ledelsen av selskapet. Dette er en forutsetning for å oppnå aksjonærers, -ansatte og -samarbeidspartnere sin tillit, og uttrykkes gjennom selskapets kjerneverdier; Åpenhet Ansvarsbevissthet Likebehandling Viktige kanaler for virksomhetsstyringen er: generalforsamlingen er selskapets høyeste organ, og gir samtlige aksjonærer rett til å stemme i sentrale saker omfanget av virksomheten er nedfelt i vedtektene styret har overordnet ansvar for forvaltning av selskapet og tilsyn med ledelsen alle aksjene i Havila Shipping ASA er fritt omsettelige Offentlig tidsriktig, korrekt og tydelig informasjon bli offentliggjort gjennom lovpålagt meldingssystem på Oslo Børs samt gjennom selskapets hjemmeside Selskapet har utarbeidet en detaljert redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i samsvar med Norsk anbefaling for god eierstyring og selskapsledelse. Fortsatt drift Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til grunn for vurderingen ligger resultatprognoser for år 2008 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Miljørapportering Rederiet vart ISO 14001:2004 sertifisert i august 2007 av Norsk Akkreditering. Dette forplikter at rederiet skal definere miljøaspekter som danner grunnlaget til en miljøhandlingsplan. Denne miljøhandlingsplanen vart etablert i 2007 og vil være gjeldende til april Miljøprofilen blir kommunisert til våre samarbeidspartnere og leverandører ved kontraktsinngåelser, ellers belyses denne til alle ansatte gjennom rederiets Policy & Objective. Rederiet fører miljøregnskap som inkluderer alle typer kjemikalier, overflatebehandlingsstoff, forbruk av brennstoff samt destruert avfall. I 2007 forbrukte rederiets flåte totalt kubikkmeter brennstoff (Mdo). Forbruk av brennstoff kan ikke, i vesentlig grad, påvirkes av rederiet da volum av operasjonsaktiviteten er underlagt befrakter. Rederiet har iverksatt tiltak for å redusere utslipp av miljøskadelig stoffer fra diesel og andre forbrenningsstoff. Blant annet i form av installasjon av katalysator på nye fartøyer. Kontinuerlig fokus mot miljøet og løsninger som begrenser eller forbedrer ethvert utslipp av avgasser og andre stoff, vil være rederiets kjerne satsing fremover. Slike tiltak kan være, katalysatorer på fremdriftsmaskineri, hybride maskinkonfigurasjoner, optimale skrogutforminger, forbrenningsovner til avfall og slugde, miljøvennlig kjemikalier. Godtgjørelse til ledende ansatte Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte legges frem for generalforsamlingen i selskapet som en orienteringssak. Lønn og andre godtgjørelser til adm dir fastsettes av styret i selskapet. Styret i selskapet har delegert ansvaret for fastsettelse av lønn til øvrige ledende ansatte til adm dir. Det foreligger ingen aksjeopsjonsprogram, og det er ikke ytt lån eller gitt sikkerhetsstillelse til ledende ansatte. Konsernet baserer sitt hovedprinsipp for lønnsfastsettelsen etter et markedsprinsipp. Ytterlige informasjon om ytelser er spesifisert i notene til regnskapet. Arbeidsmiljø og personale Havila Shipping ASA har som målsetning å tilfredsstille og overgå våre kunders forventninger og krav til standarden på HMS arbeidet. Rederiet prioriterer å gi sine sjøfolk muligheter til faglig utvikling og internt avansement. Flåtefornyingsprogrammet bidrar til at rederiet blir mer attraktivt for sjøfolkene i form av moderne og miljøvennlige skip som holder en høy standard. Sykefraværet for rederiet i 2007 var på 3,7 %. Tilsvarende tall for 2005 og 2006 var på henholdsvis 2,6 % og 3,4 %. Endringen skyldes i all hovedsak høyere langtidsfravær. I 2007 hadde rederiet 4 skader som resulterte i fravær. Dette er en økning i forhold til ett fraværstilfelle i 2006 (Lost Time Injury). Arbeidsuhellene er gransket og tiltak er iverksatt for å unngå liknende tilfeller i fremtiden. Mannskapsavdelingen er styrket for å bedre oppfølgingen av våre sjøfolk og vi har god kommunikasjon med de seilende. Likestilling Rederiet hadde ved utgangen av kvinner ansatte på våre fartøyer, dette er en økning på 3 i forhold til på samme tid i fjor.

16 16 STYRETS ÅRSBERETNING Selskapet jobber med å øke kvinneandelen, og kvinnelige søkere blir behandlet på lik linje med hensyn til utdannelse og kvalifikasjoner. Styret i Havila Shipping ASA er sammensett av 2 kvinner og 3 menn, og oppfyller dermed kravet ihht til asal 6-11a. Markedet og fremtidig utvikling 2007 ble et rekordår målt i slutningsrater i Nordsjøen. Etterspørsel etter fartøytjenester innen alle segment forble høy som følge av en voksende oljeservice industri. Selskapet forventer fortsatt høy etterspørsel av fartøytjenester i tiden fremover. Strengere krav til tonnasjen i form av mer kostnadseffektive fartøy, redusert miljøutslipp, samt økte kompetansekrav til operatører vil påvirke næringen. Høy vekst i antall fartøy vil i perioder kunne påvirke ratenivået i tiden fremover. Rederiet er eksponert for ratesvinginger da en andel av flåten er i spotmarkedet. Kontinuerlig fornying av flåten vil likevel bidra til å redusere risiko, og bidra til at rederiet er en foretrukket partner for levering av offshoreservice skip. Utsikter for en høy oljepris på lang sikt er positiv for industrien, og bidrar ytterlige til å holde oppe etterspørselen etter offshoreservice skip. Havila Shipping ASA sin flåte opererer pr i dag på norsk, britisk og dansk side av Nordsjøen, i tillegg til et SubSea fartøy i australsk farvann. Gjennom etableringen av Havila Shipping Pte Ltd i Singapore vil rederiet øke sin fokus på det asiatiske markedet for offshoreservice skip. Økonomiske resultater 2007 Totale inntekter og gevinster ble NOK 675,3 mill for 2007 (NOK 720,6 mill i 2006) Gevinst fra salg av fartøyer er inntektsført med NOK 147,4 mill (NOK 52,2 mill i 2006). Driftskostnadene for året ble NOK 197,6 mill sammenlignet med NOK 263,6 mill for Driftsresultatet (EBIT) endte på NOK 397,1 mill etter fradrag for avskrivinger på NOK 80,5 mill. (EBIT NOK 363,5 mill i 2006). Netto finansutgifter for 2007 endte på NOK 56,7 mill (NOK 37,7 mill for 2006). Urealiserte gevinster knyttet til USD lån og terminsikringer er inntektsført med NOK 45,4 mill (NOK 18,2 mill for 2006). Andre finanskostnader inneholder blant annet løpende tap på valuta og renteforretninger. Resultat før skatt endte på NOK 340 mill for 2007, sammenlignet med NOK 347,8 mill for Rederiet hadde 10 moderne fartøy i drift i 2007, mot 18 fartøy i Skattekostnad Selskapet har bokført en skattekostnad for 2007 på samlet NOK mill. Av denne er NOK 83,3 mill knyttet til inntredelse i ny ordning for rederibeskattning. Øvrig skattekostnad er knyttet til salg av fartøy og betalbar skatt på operasjon i utlandet. Ved overgang til ny rederi- beskatningsordning har selskapet i tråd med vedtatt forslag beregnet inntredelseskatt i den nye ordningen. Tidligere opparbeidet ubeskattet egenkapital taes nå til beskatning med en nedbetaling over 10 år. Hele effekten er uttrykt i resultatregnskapet og klassifiseres som en fremtidig forpliktelse pr /10 omklassifiseres årlig til betalbar skatt. For 2007 er dette NOK 5,6 mill. Selskapet har mulighet til å redusere forpliktelsen med inntil 1/3 av den samlede forpliktelsen dersom investeringer til godkjente miljøformål kan verifiseres. Fond for miljøtiltak er klassifisert som en langsiktig forpliktelse på NOK 27,5 mill. Rederiet har store nybyggingsforpliktelser de kommende årene og basert på dagens regelverk vil denne forpliktelsen i sin helhet bli motregnet. Styret har til vurdering lovligheten av siste lovendring i rederibeskatningen. Eiendeler, gjeld og likviditet Bokførte verdier i skip pr inkludert skip holdt for salg er NOK mill. Basert på tre uavhengige meglere per er verdien på til NOK mill. Dette gir en verdijustert egenkapital NOK mill etter avsetning til aksjekapitalnedsettelse på NOK 199,5 mill. Havila Mars og Havila Mercury er klassifisert som fartøy for salg da selskapet i desember har inngått en intensjonsavtale om salg og tilbakeleie. Avtalen ble sluttført i januar Totale innbetalinger på ikke leverte nybygg på NOK 729,2 mill er aktivert i balansen. Økningen gjennom siste kvartal er relatert til innbetalinger på nye og eksisterende kontrakter. Sum pantesikret og usikret lån pr på NOK 1 990,4 mill inkluderer obligasjonslån på NOK 450 mill. Obligasjonslånene har forfall i 2010 og Neste års avdrag på lån er klassifisert som kortsiktig ihht IFRS, og beløper seg til NOK 91,7 mill. (Ref. note 19&20). Sum pantesikret og usikret lån fordeler seg på 7% USD og 93% NOK. Selskapets totale beholdning av likvide midler var NOK 524,6 mill pr (NOK 668,4 mill pr ) Netto tilført fra operasjonelle aktiviteter gjennom året er NOK 477 mill. Netto investert beløp på NOK 945,7 mill er hovedsakelig relatert til kjøp og salg av fartøyer samt forskuddsutbetalinger på ikke leverte nybygg på NOK 385 mill. Netto kapitaltilførsel relatert til finans er NOK 325,6 mill og utgjør til netto låneopptak, tilbakebetaling til aksjonærer på NOK 56 mill, samt kjøp av egne aksjer på NOK 107 mill. Finansiell risiko Markedsrisiko Konsernet sine skip opererer internasjonalt og er eksponert for valutarisiko i forhold til USD og GBP. Valutarisikoen oppstår når fremtidige inntekter eller balanseførte eiendeler eller forpliktelser er nominert i en valuta som ikke er enhetens funksjonelle valuta. For å styre valutarisikoen fra fremtidige handelstransaksjoner og balanseførte eiendeler og forpliktelser, bruker ledelsen i konsernet valuta- og renteterminforretninger. Kredittrisiko Kredittrisiko oppstår i transaksjoner med derivater, innskudd i

17 STYRETS ÅRSBERETNING 17 banker og finansinstitusjoner i tillegg til transaksjoner med kunder og leverandører. Løpende kredittrisiko behandles av ledelsen og administrasjonen. Kundemassen er primært olje- og oljeserviceselskaper med høy kredittverdighet og minimalt tapspotensial. Forslaget er begrunnet i eiernes ønske om å styrke kapitalstrukturen i selskapet. Styret vil foreslå ovenfor generalforsamlingen 14. mai 2008 et utbytte til aksjonærer tilsvarende NOK 4,- pr aksje. Renterisiko Konsernets renterisiko er knyttet til langsiktige lån pantesikret i skip og obligasjonslån. Lån med flytende rente medfører en renterisiko for konsernets kontantstrøm. Konsernet opptar normalt langsiktige lån til flytende rente. Med flytende rente menes renteavtaler som avsluttes innen årets utløp. Ledelsen vurderer fortløpende risikoen endrede forhold i kredittmarkedet som påvirker renteutviklingen, og hvordan dette får innvirkning på konsernets resultater. Faste certepartiinntekter på skip med varighet over 5 år vurderes særskilt utfra de retningslinjer som for en hver tid foreligger og er gitt av styre Konsernet har betydelige forpliktelser i nybyggingsprogrammet fremover. Ledelsen og styret har fokus på styring av likviditetsrisiko. Dette innebærer å vedlikeholde en tilstrekkelig fri beholdning av likvider og omsettelige verdipapirer. Videre skal dette være med til å bidra til å sikre at selskapet fleksible finansieringsmuligheter på fremtidige investeringer. Konsernets ledelse har ansvar for løpende overvåking og rapportering av konsernets likviditetsmessige stilling. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende disponering av årsresultat i Havila Shipping ASA: NOK 1000 Disponering av resultat: Morselskap Konsern Overføring til annen egenkapital Avsatt utbytte Minoritetsinteresser -571 Totalt disponert Morselskapets frie egenkapital er TNOK Fosnavåg, 31.mars 2008 Per Sævik Styrets leder Anders Talleraas Styrets nestleder Janicke Driveklepp Styremedlem Hege S. Rabben Styremedlem Njål Sævik Adm. dir Helge Aarseth Styremedlem

18 18 RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP IFRS IFRS IFRS NOK 1000 note Fraktinntekter 5, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Gevinst ved avgang anleggsmidler Sum driftsinntekt og gevinst ved salg anleggsmiddel Mannskapskostnad 5, Driftskostnad skip 5, Andre lønnskostnader 5, Annen driftskostnad 5, Totale kostnader før avskrivnnger Driftsresultat før avskrivning Avskriving Driftsresultat Finansinntekt 27, Finanskostnad 27, Netto finansposter 5, Andel resultat tilknytta selskap Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Tilordnet: Aksjonærer Minoritetsinteresser 18, Sum Resultat per aksje (ordinært) 30 14,72 19,24 11,22 Resultat per aksje (utvannet) 30 14,72 19,24 11,22

19 BALANSE 19 BALANSE IFRS IFRS NOK 1000 note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmiddel Kontrakter nybygg Investering i tilknytta selskap Derivater 9, Aksjer og langsiktige plasseringer 9, Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer og andre fordringer 9, Eiendeler tilgjengelig for salg 9, Derivater 9, Kontanter og kontantekvivalenter 9, Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL Aksjekapital Ikke registrert kapitalendring Overkursfond Opptjent egenkapital 16, Sum Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Lån 9, Annen langsiktig gjeld Utsatt skatt Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld 19, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Fosnavåg, 31.mars 2008 Per Sævik Styrets leder Anders Talleraas Styrets nestleder Janicke Driveklepp Styremedlem Hege S. Rabben Styremedlem Njål Sævik Adm. dir Helge Aarseth Styremedlem

20 20 EGENKAPITALOPPSTILLING EGENKAPITALOPPSTILLING NOK Note Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Minoritetsinteresse Totalt Egenkapital pr Minoritetenes egenkapital Annen EK ikke resultatført Egne aksjer 15, Vedtatt kapitalnedsettelse Tilbakebetaling til aksjonærer Resultat etter skatt Omregningsdifferanser -2-1 Egenkapital pr Note Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Total Egenkapital pr Emisjon netto Utdeling til aksjonærer Resultat etter skatt Omregningsdifferanser -6-6 Egenkapital pr

21 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 21 KONTANTSTRØMOPPSTILLING KONSERN NOK 1000 Note Kontantstrømmer fra driften: Kontantstrømmer fra driften Betalte renter 27, Betalte skatter Netto kontantstrømmer fra driften Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Investeringer 6, Salg av varige driftsmidler Kjøp av akjser og andeler i andre foretak Ytet langsiktig lån Tilbakebetaling av lån fra tilknyttet selskap Mottatte renter Netto kontantstrømmer brukt til investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Utstedelse av ordinære aksjer Kjøp av egne aksjer Opptak av lån Nedbetaling av lån Tilbakebetalt til selskapets aksjonærer Netto kontantstrømmer brukt til finansieringsaktiviteter Endring i kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter pr. 1. januar Valutagevinst/(-tap) på kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter -616 Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter 31. desember

22

23 23

24 24 NOTER KONSERN - REGNSKAPSPRINSIPPER Noter til regnskapet (NOK 1000) 1 Generell informasjon Havila Shipping ASA med datterselskaper driver rederivirksomhet fra selskapets norske hovedkontor på Mjølstadneset i Herøy kommune. Rederiets fartøyer har sitt virke hovedsakelig i Nordsjøen. Selskapet er notert på Oslo Børs. Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets styre Viktige regnskapsprinsipp 2.1 Hovedprinsippet Konsernregnskapet til Havila Shipping ASA for regnskapsåret 2007 er avlagt i samsvar med IFRS og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board som vedtatt av EU. Vurdering av forskjeller, mellom konsernets regnskapsprinsipper i henhold til norske regnskapsprinsipper og regnskapsprinsipper som skal anvendes i henhold til IFRS, er foretatt og gjennomført i regnskapet. Jfr konsolidert oppstilling over endringer i egenkapital. Endringer i publiserte standarder med ikrafttredelse i 2007 IFRS 7 Financial instruments: Disclosures og tilhørende endringer i IAS 1 (Amendments), Presentation of financial statements Capital disclosures introduserer nye tilleggsopplysninger knyttet til finansielle instrumenter. Standarden påvirker ikke klassifisering og verdivurdering av konsernets finansielle instrumenter, eller tilleggsopplysninger knyttet til beskatning og andre forpliktelser. IFRIC 8, Scope of IFRS 2. I henhold til IFRIC 8 skal transaksjoner i forbindelse med utstedelse av egenkapitalinstrumenter, hvor vederlaget er lavere enn virkelig verdi på det utstedte egenkapitalinstrumentet, vurderes i henhold til hvorvidt de omfattes av IFRS 2. Standarden påvirker ikke konsernets konsoliderte regnskap. IFRIC 10, Interim Financial Reporting and Impairment. Standarden tillater ikke at verdifall vedrørende goodwill, egenkapitalinstrumenter og finansielle instrumenter regnskapsført til anskaffelseskost som er innregnet i delårsrapportering kan reverseres ved en senere balansedag. Standarden påvirker ikke konsernets konsoliderte regnskap. Følgene fortolkninger til eksisterende standarder er offentliggjort og vil være obligatoriske for konsernet i årsregnskap som begynner 1. januar 2008 eller senere, men uten at konsernet har valgt tidlig anvendelse; - IAS 23 (Amendment), Borrowing costs (i kraftredelse fra 1.januar 2009). Tillegget til denne standarden er til godkjenning i den Europeiske Union. IAS 23 (Amendment) krever at alle lånekostnader skal balanseføres i den grad de er direkte henførbare til anskaffelse, bygging eller produksjon av en kvalifiserende eiendel (en eiendel det tar betydelig tid å klargjøre for bruk eller salg) som en del av anskaffelseskost på eiendelen. Gjeldende valgmulighet for umiddelbar innregning som kostnad av slike lånekostnader faller bort. Konsernet vil anvende IAS 23 (Amended) fra 1.januar IFRS 8 Operating segments (ikrafttredelse fra 1.januar 2009). IFRS 8 erstatter IAS 14 og samordner segmentrapportering med kravene i US standarden SFAS 131, Disclosures about segments of an entreprise and related information. Den nye standarden krever at presentert segmentinformasjon er basert på ledelsens tilnærming til segmentinformasjon i intern rapportering. Konsernet vil anvende IFRS 8 fra 1. januar Forventet effekt av anvendelse av standarden er til vurdering i konsernledelsen, men det antas at antall segmenter og hvordan segmentene blir rapportert vil endres for å reflektere konsistens med intern rapportering til hovedbeslutningstakere i konsernet. - IFRIC 14, IAS 19 The limit on a defined benefit asset, minimum funding requirements and their interaction (ikrafttredelse fra 1. januar 2008). IFRIC 14 gir veiledning for å vurdere verdien som kan innregnes som en eiendel når netto pensjonsforpliktelse er negativ. Fortolkningen forklarer også hvordan verdien av pensjonsmidler eller pensjonsforpliktelser kan påvirkes av krav til minimumsfinansiering som fastsatt i en kontrakt eller av myndigheter. Konsernet vil anvende IFRIC 14 fra 1. januar 2008, men standarden forventes ikke å påvirke konsernregnskapet. 2.2 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også morselskapets funksjonelle valuta. Datterselskap med annen funksjonell valuta, omregnes til balansedagens kurs for balanseposter, og resultatregnskapet til gjennomsnittkurs for perioden. Omregningsdifferanser føres mot egenkapitalen. Ved avhendelse av investering i utenlandske datterselskaper, blir akkumulerte omregningsdifferanser knyttet til datterselskapet resultatført. 2.3 Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet inkluderer Havila Shipping ASA og selskaper som Havila Shipping ASA har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50% av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll (normalt ved eierandel på mellom 20% og 50%), over den finansielle og operasjonelle styringen. Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Når konsernets tapsandel overstiger investeringen i et tilknyttet selskap, reduseres konsernets balanseførte verdi til null og ytterligere tap regnskapsføres ikke med mindre konsernet har en forpliktelse til å dekke dette tapet. Konsernregnskapet er utarbeidet med ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og hendelser under ellers like forhold. Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst og tap er eliminert. Urealisert gevinst knyttet til transaksjoner med tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er eliminert med konsernets andel i selskapet/virksomheten. Tilsvarende er urealisert tap eliminert, men kun i den grad det ikke foreligger indikasjoner på verdinedgang på eiendelen som er solgt internt. 2.4 Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som omgående kan konverteres til kontanter med et kjent beløp, med maksimal løpetid på 3 måneder, og som inneholder et uvesentlig risikomoment. 2.5 Derivater og sikring Derivater balanseføres til virkelig verdi på det tidspunktet derivatkontrakten inngås, og deretter til løpende virkelig verdi. Regnskapsføring av tilhørende gevinster/tap avhenger om hvorvidt derivatet er utpekt som sikringsinstrument. Konsernet nytter seg av derivater som inngår i kontantstrømsikring eller virkelig verdi sikring. Gevinst og tap knyttet til renteavtaler føres inn under urealisert gev/tap på finansposter. Konsernet klassifiserer valutasikring på fremtidige inntekter på skip som kontantstrømsikring. Endring i virkelig verdi på derivatet resultatføres som inntekt eller kostnad i den perioden frem mot oppgjør av valutaforretningene. Sammenheng mellom sikringsinstrumenter og sikringsobjekter fremkommer i note Kundefordringer Kundefordringer regnskapsføres til amortisert kost. Det ses bort fra renteelementet om dette er uvesentlig. Ved objektive bevis på verdifall tapsføres forskjellen mellom regnskapsført verdi og nåverdi av fremtidige kontantstrømmer diskontert med fordringens opprinnelige effektive rentesats. 2.7 Varige driftsmidler Varige driftsmidler måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller avhendes, blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres. Selskapet har reklassifisert driftsmidler tilgjenglig på salg da det er inngått forretningsmessigavtale om overdragelsen på pr Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende daglig vedlikehold, resultatføres, mens øvrige utgifter som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler blir balanseført. Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode over følgende brukstid: Bygninger år Skip år Maskiner og utstyr år Inventar og biler 3-10 år Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi etter endt brukstid. Skip under bygging regnskapsføres til kostpris på leveringstidspunktet. Skip under bygging blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet blir tatt i bruk. Selskapet har et løpende program for vedlikehold og klassing av maskineri, utstyr og skrog. Dokkingutgifter kapitaliseres, og kostnadsføres over perioden frem til neste periodiske vedlikehold/ dokking, normalt hver 30. måned. Kapitalisering skjer ved aktivering i balansen under skip og er inkludert i note 6. Ved levering av nybygg balanseføres en

25 NOTER KONSERN - REGNSKAPSPRINSIPPER 25 andel av kostpris som periodisk vedlikehold. Ved salg av skip kostnadsføres skipets balanseførte vedlikeholdskostnader direkte mot salgsgevinst/-tap. 2.8 Finansielle eiendeler Konsernet klassifiserer sine finansielle eiendeler i kategoriene finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat, ulån og fordringer og eiendeler tilgjengelige for salg. Klassifisering avhenger av hensikten. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat: En finansiell eiendel er klassifisert i denne kategorien dersom den primært er anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste fra kortsiktige prissvingninger. Selskapets derivat knyttet til kontantstrømmer i 2008 er klassifisert som kortsiktig post. Disse vurderes til virkelig verdi. Gevinster og tap føres mot resultatet og inngår i finansposter. Utlån og fordringer Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med faste eller bestembare betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. I så fall klassifiseres de som anleggsmidler. Utlån og fordringer klassifiseres som kundefordringer og andre fordringer, samt kontanter og kontantekvivalenter i balansen. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg: Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg er ikkederivative finansielle eiendeler som man velger å plassere i denne kategorien eller som ikke er klassifisert i noen annen kategori. De klassifiseres som anleggsmidler i den grad det ikke er til hensikt å selge disse innen 12 måneder fra balansedagen. 2.9 Avsetninger En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse, det er sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen og beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og, dersom relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen Egenkapital Egenkapital Finansielle instrumenter er klassifisert som gjeld eller egenkapital i overensstemmelse med den underliggende økonomiske realiteten. Renter, utbytte, gevinst og tap relatert til et finansielt instrument klassifisert som gjeld, vil bli presentert som kostnad eller inntekt. Utdelinger til innehavere av finansielle instrumenter som er klassifisert som egenkapital vil bli regnskapsført direkte mot egenkapitalen. Når rettigheter og forpliktelser knyttet til hvordan utdelinger fra finansielle instrumenter blir foretatt avhenger av visse typer usikre hendelser i fremtiden og ligger utenfor både utsteder og innehavers kontroll, vil det finansielle instrumentet bli klassifisert som gjeld dersom ikke sannsynligheten for at utsteder må betale kontanter eller andre finansielle eiendeler er fjern på tidspunktet for utstedelse. I så tilfelle er det finansielle instrumentet klassifisert som egenkapital. Egne aksjer Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpspris inklusiv direkte henførbare kostnader som endring i egenkapital. Egne aksjer presenteres som reduksjon av egenkapital. Tap eller gevinst på transaksjoner med egne aksjer blir ikke resultatført. Kostnader ved egenkapitaltransaksjoner Transaksjonskostnader direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapital etter fradrag for skatt Minoritetsinteresser Minoritetsinteressen inkluderer minoritetens andel av balanseført verdi av datterselskaper inkludert andel av identifiserte merverdier på oppkjøpstidspunktet. Transaksjoner mellom majoritetsinteresser og minoritetsinteresser har skjedd til markedsverdi. Ved konsolidering er merverdier beregnet på oppkjøpstidspunkt. Minoritetens sin andel av resultat før oppkjøp er ført mot egenkapital. Tap i et konsolidert datterselskap som kan henføres til minoritetsinteressen kan ikke overstige minoritetens andel av egenkapitalen i det konsoliderte datterselskapet. Overstigende tap regnskapsføres mot majoritetsinteressens andel i datterselskapet i den grad minoriteten ikke er forpliktet og kan ta sin del av tapet. Om datterselskapet begynner å gå med overskudd, skal majoritetens andel av datterselskapets egenkapital justeres inntil minoritetsinteressen andel av tidligere tap er dekket Lån Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid. Lånekostnader resultatføres når lånekostnaden påløper. Lånekostnader balanseføres i den grad disse er direkte relatert til kjøp/tilvirking av et anleggsmiddel. Balanseføring av lånekostnader oppstår når rentekostnadene løper under byggeperioden til anleggsmiddelet. Balanseføring av lånekostnadene gjøres frem til det tidspunkt anleggsmiddelet er klart for bruk. Om kostprisen overstiger anleggsmiddelets virkelig verdi blir det foretatt en nedskrivning. Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre det foreligger en ubetinget rett til å utsette betaling av gjelden i mer enn 12 måneder fra balansedato Leverandørgjeld Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved første gangs balanseføring. Ved senere måling vurderes leverandørgjeld til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden Betalbar og utsatt inntektsskatt Skattekostnaden er beregnet i samsvar med de skattemessige lover og regler som er vedtatt, eller i hovedsak vedtatt av skattemyndighetene på balansedagen. Det er lovverket i de land der konsernets datterselskaper eller tilknyttede selskap opererer og genererer skattepliktig inntekt som er gjeldende for beregningen av skattepliktig inntekt. Ledelsen evaluerer skatteposisjonene i konsernet for hver periode, med hensyn på situasjoner der gjeldende skattelover er gjenstand for fortolkning. Basert på ledelsens vurdering, foretas avsetninger til forventede skattebetalinger. Det er beregnet utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld, ved bruk av gjeldsmetoden. Dersom utsatt skatt oppstår ved første gangs balanseføring av en gjeld eller eiendel i en transaksjon, som ikke er en foretaksintegrasjon, og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskaps- eller skattemessig resultat, blir den ikke balanseført. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres opp. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge, og at de midlertidige forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten. Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller fra investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper, bortsett fra når konsernet har kontroll over tidspunktet for reversering av de midlertidige forskjellene, og det er sannsynlig at de ikke vil bli reversert i overskuelig fremtid Pensjonsforpliktelser Selskapene i konsernet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper eller pensjonskasser, fastsatt basert på periodiske aktuarberegninger. Konsernet har både innskuddsplaner og ytelsesplaner. En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor konsernet betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Konsernet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Typisk er en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av en eller flere faktorer slik som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene, justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Nåverdien av de definerte ytelsene bestemmes ved å diskontere estimerte fremtidige utbetalinger med renten på en obligasjon utstedt av et selskap med høy kredittverdighet i den samme valuta som ytelsene vil bli betalt og med en løpetid som er tilnærmet den samme som løpetiden for den relaterte pensjonsforpliktelsen Prinsipper for inntektsføring Inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte selskapet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. De fleste kontraktene er langsiktige, men noen er også inngått som timecharter certepartier. Inntekter og kostnader knyttet til certeparti periodiseres ut fra det antall dager kontrakten varer før og etter regnskapsperiodens slutt. Salgsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift og rabatter. I tilfelle off-hire periode, bærer skipseier risikoen, utover eventuelt opparbeidet verksteddager som i noen tilfeller er nedfelt i kontrakten. Konsernet har tegnet off-hire forsikring som løper ved større driftsavbrudd dersom havari eller andre større uforutsette reparasjoner inntreffer. Inntekter fra salg av driftsmidler resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført. Renteinntekter inntektsføres basert på effektiv

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60 Eidesvik Offshore ASA INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60 NOTER MORSELSKAP 64 REVISORS BERETNING

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2014

STYRETS BERETNING FOR 2014 ÅRSRAPPORT Årsrapport Styrets beretning for INNHOLD STYRETS BERETNING FOR Styrets beretning for... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2013

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2013 FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT Farstad Shippings rapportering for består av to publikasjoner; «Virksomhetsrapport» og «Årsrapport». Dette er Årsrapporten. FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

2012 et meget aktivt år Side 3. Nøkkeltall Side 4. HMS Rapport for 2012 Side 5. Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9

2012 et meget aktivt år Side 3. Nøkkeltall Side 4. HMS Rapport for 2012 Side 5. Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9 INNHOLD 2012 et meget aktivt år Side 3 Nøkkeltall Side 4 HMS Rapport for 2012 Side 5 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9 Styremedlemmer Side 12 Årsberetning 2012 Side 13 Erklæring

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15 2008 Årsrapport INNHOLDSFORTEGNELSE Side FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15 KONSOLIDERT KONTANTSTRØM 16 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet:

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet: Årsrapport 2013 Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 39 Aksjonærinformasjon 52 Eierstyring

Detaljer

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen Årsrapport 2013 - Ship of the year 2013, Skipsrevyen INNHOLD 2013 et stabilt og godt år Side 2 Nøkkeltall Side 3 HMS Rapport for 2013 Side 4 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side

Detaljer

Årsrapport2010. www.solstad.no

Årsrapport2010. www.solstad.no Årsrapport2010 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Styrets beretning og konsernregnskap........... 3 Noter konsern...........................

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning Årsberetning 2011 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Viktige hendelser 2011 Side 4 Administrerende direktørs beretning Side 5 Elektroniske tjenester 2011 Side 6 Styrets beretning

Detaljer

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Home / Regnskap Konsern / Noter Konsern / Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 VISJON Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er

Detaljer