HAVILA SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAVILA SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende langtidsleverandør av kvalitetssikrede supplytjenester til offshoreselskaper både nasjonalt og internasjonalt HAVILA SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2007

2 45 Rederiet ønsker å være i forkant av utviklingen og kunne tilby markedet de mest moderne, miljøvennlige og effektive fartøyene. Njål Sævik, Adm.dir. KJÆRE AKSJONÆR Den positive utviklingen i Havila Shipping ASA har fortsatt gjennom Det ble nok et strålende år for alle typer offshorefartøy. Slutningsrater og utnyttelsesgraden for rederiets fartøy var høy gjennom hele året, noe som resulterte i et økonomisk godt resultat for rederiet. Dette har muliggjort utbetaling av både ekstraordinært og ordinært utbytte til aksjonærene. Selskapet har en uttalt målsetning om utbetaling til sine eiere dersom dette er forsvarlig ut fra egenkapitalsituasjonen og inngåtte forpliktelser. Siden resultatene er preget av salgsgevinster og et ekstremt godt spotmarked finner selskapet det som naturig at det ytes direkteavkastning på den viktige risikokapitalen som eierne har bidratt med. Et viktig fokusområde har vært flåtefornying. Rederiet ønsker å være i forkant av utviklingen og kunne tilby markedet de mest moderne, miljøvennlige og effektive fartøyene. Den nykontraheringen som har funnet sted i løpet av året er nødvendig for i fremtiden å kunne imøtekomme stadig større krav fra både kunder og stadig strengere myndighetskrav. Dette kreves høy kompetanse i organisasjonen- både blant sjøfolkene og de landansatte. Her mener vi Havila Shipping ASA har en av sine store styrker. Operasjonell kvalitet er avgjørende for at en skal nå frem og være en foretrukket partner for operatørselskapene i oljeindustrien over lang tid. Fokus på sikker operasjon er en forutsetning for å lykkes. At våre ansatte har forståelsen for at dette er en prioritert oppgave for rederiet er særdeles viktig. Året ble preget av den tragiske Boubon Dolphin ulykken, noe som har fått store følger for krav til maritime operasjoner. Vi jobber med mennesker og måten vi opptrer overfor hverandre er viktig i en hverdag med høyt tempo og mindre tid. Det overordnede målet er null skade på personell, fartøy og miljø Årsrapporten vil gi nyttig informasjon til eiere og andre samarbeidspartnere, og gir en grundig beskrivelse av virksomhetens omfang og den aktivitet som finner sted i selskapet.

3 INNHOLD 4 Viktige hendelser i Nøkkeltall 7 Dette er Havila Shipping ASA 8 Eierstyring og selskapsledelse 50 Resultat og balanse morselskap 53 Kontantstrømoppstilling morselskap 54 Noter morselskap 63 Flåteoversikt og kontraktsdekning 10 Selskapsvedtekter 12 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 13 Miljøregnskap Styrets årsberetning 18 Resultat & Balanse konsern 21 Kontantstrømoppstilling konsern 24 Noter konsern 49 Revisors beretning

4 04 Viktige hendelser i 2007 Acergy og Havila Shipping ASA inngår i felleskap en avtale om bygging og 10 års leie av verdens største dykkerfartøy. Fartøyet skal bygges på Havyard Leirvik for levering i Rederiet inngår kontrakter på bygging av to PSVer mot langsiktige kontrakter for Mærsk. Inngår 10- års kontrakt på SubSea nybygget Havila Phoenix som leveres fra Havyard høsten Selger AHTS- fartøyet Havila Force med NOK 147 mill i gevinst. Salg og tilbakeleie av Havila Mars og Havila Mercury. Det besluttes å utbetale NOK 199 mill i utbytte til aksjonærene i forbindelse med transaksjonen. Tilbakekjøp av egne aksjer til NOK 108,- pr aksje.

5 NØKKELTALL NOK Totale inntekter og gevinster Driftsresultat før avskriving (EBITDA) Resultat etter skatt Kontanter og kontantekvivalenter Bokført egenkapital Totale bokført eiendeler Antall aksjer: Resultat pr aksje 14,7 19,2 11,2 2- Bokført egenkapitalandel 26 % 36 % 28 % 3- Driftsmargin før avskriving (EBITDA) 71 % 63 % 54 % 4- Driftsmargin etter avskriving (EBIT) 59 % 50 % 41 % Definisjoner: 1. Resultat etter skatt/ totalt antall aksjer 2. Bokført egenkapital/ totale bokførte eiendeler 3. Driftsresultat før avskrivinger/ totale inntekter og gevinster 4. Driftsresultat etter avskrivinger/ totale inntekter og gevinster

6

7 07 Dette er Havila Shipping ASA Havila Shipping ASA vil innen 2010 eie 22 offshorefartøy innen ankerhandtering, subseaoperasjoner, plattformforsyningsskip og område-beredskaptjenester. 7 av fartøyene er under bygging i Norge, 3 i Kina. Havila Shipping ASA ble børsnotert i mai Gjennom sin hovedeier Havila AS har selskapet lange tradisjoner og høy kompetanse innenfor maritim virksomhet, og har de siste 25 årene vært en viktig aktør innenfor offshoresupplysektoren. Selskapet har en uttalt målsetning om å være en ledende leverandør av offshorefartøytjenester til oljeindustrien. Dette har selskapet vist gjennom inngåelse av lange kontrakter mot større oljeselskap, og høy operasjonell kvalitet i sine tjenester. Viktige fokusområder er sikker operasjon, moderne flåte, kompetansebygging, samt økt internasjonal aktivitet gjennom etablering av kontor i Singapore.

8 8 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Eierstyring og selskapsledelse dreier seg i stor grad om samspillet og styringsprinsipper mellom eierne, styret og ledelsen av Havila Shipping ASA God virksomhetsstyring er en forutsetning for investorenes tillit og økte aksjonærverdier. Dette påvirker også forholdet til ansatte, kreditorer, lokalsamfunn, kunder og leverandører. Havila Shipping ASA sine kjerneverdier er viktige virksomhetsstyringsprinsipper; Åpenhet Ansvarsbevissthet Likebehandling Gjennom dette skal selskapet synliggjøre risiko og muligheter i virksomheten, og bidra til at ledelse, ansatte, styret føler tilhørighet med felles mål. Likebehandling skal sikres gjennom offentliggjørelse av tidsriktig og relevant informasjon til investorer, ansatte og samarbeidspartnere. Etterlevelse og synliggjøring av selskapets politikk er et viktig virkemiddel- og reflekterer etiske retningslinjer både for ledelsen og ansatte.

9 Under følger en gjennomgang av ledelsessystemer, kanaler og kontrollmekanismer som er med på å sikre en god virksomhetsstyring i Havila Shipping ASA: Virksomheten: Omfanget av selskapets virksomhet er nedfelt i vedtektene Generalforsamlingen: Generalforsamlingen (GF) er Havila Shipping ASAs høyeste organ. Innkalling til generalforsamling og saksdokumenter sendes ut sammen med årsrapporten 14 dager før avholdelse. For 2007 holdes GF 14 mai. Alle aksjonærer som er registrert i verdipapirsystemet (VPS) mottar innkalling til generalforsamlingen, og har rett til å fremme forslag og avgi sin stemme direkte, eller gjennom fullmektig. Generalforsamlingen skal godkjenne regnskapet disponerer overskuddet og andre sentrale saker angitt i vedtektene til Havila Shipping AS. Selskapskapital og utbytte: Havila Shipping ASA skal til en hver tid ha en egenkapital som er tilpasset risikoprofilen og inngåtte forpliktelser Generalforsamlingen har gitt styret en fullmakt til 2008 (1 årlig) til å kunne foreta kapitalforhøyelse. Begrunnelsen er gjennomføring av emisjoner i forbindelse med videreutvikling av selskapet, eller ved forhøying av aksjekapitalen. Selskapet har en målsetning om utbetaling av utbytte dersom dette er forsvarlig ut fra egenkapitalsituasjon og inngåtte forpliktelser. Styret: Styret har overordnet ansvar for forvaltning av selskapet og tilsyn med ledelsen. Se styrets årsberetning Styret skal ivareta alle aksjonærenes interesser, blant annet gjennom uavhengige styrerepresentanter. I Havila Shipping AS er 3 av 5 medlemmer uten kommersielle eller personlige bånd til ledelsene og hovedaksjonær. Godtgjørelse i styret er gjengitt i note til årsregnskapet for Likebehandling: Alle aksjene i Havila Shipping ASA er fritt omsettelige Selskapet har en aksjeklasse Det foreligger ikke opsjonsprogram for ledende ansatte. Styremedlemmer, ledende ansatte og nærstående som ønsker å foreta kjøp og salg av aksjer er pålagt å klarere dette med selskapet i forkant Transaksjoner mellom nærstående parter er behandlet i note til årsregnskapet for Kommunikasjon og informasjon Offentlig tidsriktig, korrekt og tydelig informasjon er et grunnlag for rett prising av selskapet. Havila Shipping ASA offentliggjør vesentlig informasjon og presentasjoner gjennom Oslo børs sitt meldingssystem, og selskapets hjemmeside Selskapet arrangerer regelmessige åpne møter i etterkant av offentliggjøring av kvartalsresultater, samt aktiv deltakelse på bransjepresentasjoner Selskapet vektlegger tilgjenglighet til IR ansvarlige. Denne funksjonen ivaretas av administrerende direktør og finansdirektør. Revisjon Selskapet revisor er PWC. Generalforsamlingen oppnevner revisor og fastsetter revisors honorar. Revisor utfører ikke oppdrag for selskapet som kan føre til interessekonflikter. Styret har ansvar for å påse at revisors uavhengige rolle ivaretas. Selskapet nytter eksterne rådgivere til generell skatterådgivning.

10 10 SELSKAPSVEDTEKTER VEDTEKTER FOR HAVILA SHIPPING ASA (sist endret ) 1 Selskapets navn er Havila Shipping ASA 2 Selskapets forretningskontor er i Herøy Kommune 3 Selskapets virksomhet er: Rederivirksomhet og alt som står i forbindelse med dette, herunder å eie aksjer og andeler i selskap som driver tilsvarende eller beslektet virksomhet. 4 Aksjekapitalen i selskapet er NOK ,- fordelt på aksjer hver pålydende NOK 12,50 pr. aksje. 5 Selskapets styre skal ha 3 7 medlemmer. Styret velges for ett år om gangen. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Dersom stemmelikhet ved avstemminger i styret skal styrets leder ha dobbeltstemme. 6 Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller daglig leder alene. Styret kan meddele prokura. 7 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til generalforsamling skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag fra aksjeeiere må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Forslag som fremmes senere enn en uke før generalforsamlingen skal holdes, kan ikke behandles med mindre samtlige aksjeeiere samtykker. Generalforsamlingen ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges. På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjeeier kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

11 11 8 På den ordinære generalforsamling skal behandles: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbyte. 2. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av godtgjørelse til revisor. 3. Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor. 4. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under generalforsamlingen. 9 Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret finner det nødvendig. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeier som representerer minst 10% av aksjekapitalen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt. Innkalling til generalforsamling skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallingen, med mindre samtlige aksjeeiere gir sitt samtykke til noe annet.

12 12 HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET Rederiet fortsatte i 2007 å styre sine aktiviteter innen Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet etter et overordnet mål om 0 skader på personell, fartøy og miljø. For å tilfredsstille kravene i henhold til ISM og ISO standardene har rederiets kvalitet og sikkerhetssystem blitt sertifisert av DNV. Prioriterte oppgaver for å oppnå rederiets målsetninger er forbedring av arbeidsmiljø om bord i rederiets fartøy samt fokus på bevisstgjøring og kontroll av identifiserte miljøaspekter. Rederiet har utarbeidet en egen handlingsplan som spesifikk omtaler fokusområder fremover. Rederiet vektlegger sterkt engasjement i forhold til handlingsplanen for å oppnå våre målsetninger innen for de forskjellige segmentene. I 2007 vart det rapportert totalt 427 hendelser gjennom avviksrapporteringen i alle kategorier Fravær I 2007 hadde rederiet en økning i antall fraværskader. I perioden fra til hadde rederiet totalt 4 personskader som resulterte i fravær og 1 skade som krevde medisinsk behandling. Tabellen under viser utviklingen fra 2004 til utgangen av Periode Fraværsskade LTIF* 0,83 2,22 0,47 3,22 TRCF** 0,83 2,77 1,41 4,00 *LTIF: antall personskader med fravær pr arbeidstimer *TRCF: personskader+medisinsk behandling+avgrenset arbeidkapasistet pr arbeidstimer Ingen av hendelsene i 2007 var av alvorlig karakter. Likevel har rederiet gjennomført tiltak for alle tilfellene for å unngå slike hendelser i fremtiden. Vektlegging av analyse av årsaksforhold er viktig for å danne grunnlag til erfaringsoverføring til andre fartøyer innen Havila flåten. Fokus på arbeidsoperasjoner og etterlevelse av rederierts sikkerhetsstyringssystem er viktige oppfølgingstiltak. Avviksrapportering Rapporteringskulturen skal fange opp uhell og avvik, samt identifisere utvikling og trender innenfor spesifikke operasjoner eller arbeidsoppgaver. Dette brukes til forbedring av områder eller tiltak som vil gjør våre aktiviteter enda sikrere for sjøfolkene. Nedgangen fra 2006 skyldes salg av den britiske beredskapsfartøy flåten, men innrapporterte hendelser pr. fartøy viste gjennom året en positiv utvikling. Kvaliteten på våre tjenester har som mål å overgå våre kunders forventninger. Vår operasjons- og befraktningsavdeling gjøre kontinuerlig undersøkelser innenfor kundetilfredshet. Det er opprettet en database hvor tilbakemeldinger fra kunder blir loggført og behandlet i, enten negative eller positive. Spesifikke kvalitetskrav er definert og for 2007 oppnådde rederiet sine kvalitetskrav. Miljø Rederiet har etablert system for måling av utslipp til miljøet.. Miljøregnskapet gir rederiet oversikt over mengde avfall som genereres, og hvordan dette deponeres. Rederiet har fokus på tiltak som forbedrer vår innvirkning på miljøet. Våre nybygg blir utrustet med katalysatorer for å redusere utslipp av Nox. Det er videre installert miljøvennlige forbrenningsovner av avfall ombord. Design på nye skip er utviklet med tanke på minimal vannmotstand for å redusere forbrenning av drivstoff. I tillegg har rederiet gjennomført tiltak i bruk av mer miljøvennlig kjemikalier der dette er mulig. På landorganisasjonen har vi i 2007 hatt stor fokus på tiltak som reduserer forbruk av papir, der vi oppnådde målsetningene med 5 % reduksjon i forhold til året før.

13 13 Miljøregnskap 2007 Oversikten viser nedenfor viser utdrag av fartøyenes forbruk og utslipp fordelt på kategorier: Fartøykategori Diesel CO2 Nox Sm.olje Fartøy (m3) (tons) (tons) (litres) RRV Havila RUNDE Havila TROLL PSV Havila FAME Havila FAITH Havila FAVOUR Havila FORTRESS Havila PRINCESS AHTS Havila FORCE Havila MARS Havila MERCURY MRV Havila HARMONY SUM TOTALT

14 14 STYRETS ÅRSBERETNING 2007 Konsernet Havila Shipping ASA oppnådde et resultat før skatt på NOK 340 mill for 2007 (NOK 347,8 mill i 2006) Sum driftsinntekter og gevinster for året var NOK 675,3 mill (NOK 720,6 mill i 2006). Driftsresultat før avskriving (EBITDA) endte på NOK 477,6 mill i 2007, mot NOK 457 mill i Rederiet hadde 10 moderne fartøy i drift i 2007, mot 18 fartøy i Med bakgrunn i årets resultat vil styret overfor den ordinære generalforsamlingen foreslå utbytte til aksjonærer med NOK 4,- pr aksje. Den vedtok generalforsamlingen en nedsettelse av aksjekapital med NOK 12,50 pr aksje med påfølgende utbetaling etter kreditorfristens utløp i februar ble et rekordår målt i slutningsrater i Nordsjøen. Strengere krav til tonnasjen i form av mer kostnadseffektive fartøy, redusert miljøutslipp, samt økte kompetansekrav til operatører, vil påvirke næringen i tiden fremover. Havila Shipping ASA hadde 10 moderne fartøy i drift i 2007 etter at salget av den eldre tonnasjen var gjennomført. I 2006 hadde selskapet 18 fartøyer i drift. Selskapet har 12 fartøy under bygging for levering i perioden frem til Verdi på flåten inkludert nybygg vil da være ca NOK 7 milliarder. Selskapet har en målsetning om å være en ledende leverandør av kvalitetssikrede Offshore Supply tjenester til nasjonale og internasjonale selskaper. Målsetningene skal oppnås ved å ha fokus på sikker operasjon og menneskelige ressurser. Virksomheten Havila Shipping ASA med datterselskaper driver rederivirksomhet fra selskapets norske hovedkontor på Mjølstadneset i Herøy kommune. Rederiets fartøyer har sitt virke hovedsakelig i Nordsjøen. Rederikontoret har 17 ansatte og står for drift av deler av flåten og ledelse av selskapet. Antall sysselsatte ved utgangen av året var totalt 250. Virksomheten er organisert gjennom de 100 % båteiende selskaper Havila Offshore AS og Havila Ships AS. I tillegg har rederiet under etablering et kontor i Singapore gjennom sitt heleide datterselskap Havila Shiping Pte Ltd. Alle sjøfolk og landansatte i Norge er ansatt i morselskapet Havila Shipping ASA. Rederiet eier 10 offshore service fartøyer og har ytterlige 12 fartøy under bygging for levering i perioden frem til Den totale flåten fordeler seg på; Styret mener at årsberetningen gir en rettvisende oversikt av Havila Shipping ASA eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. 2 områdeberedskapsfartøy 9 ankerhandteringsfartøy 3 SubSea fartøy 8 plattformforsyningsskip

15 STYRETS ÅRSBERETNING 15 3 av fartøyene bygges og leveres fra verft i Kina i løpet av 2008, og vil driftes av det nyetablerte joint venture selskapet Havila PACC Pte i Singapore. Havila Shipping ASA har gjennom 2007 inngått nybyggingskontrakter til en verdi av NOK 1,6 mrd., og gjennomført salg av 9 fartøyer til NOK 650 mill. Markedsverdien på den seilende flåten var pr NOK 3 mrd. Selskapet har 5 langsiktige kontrakter mot StatoilHydro til en verdi på NOK 1,14 milliarder. Verdijustert gjennomsnittalderen på flåten er 4,3 år. Eierstyring og selskapsledelse Havila Shipping ASA har vedtatte virksomhetsstyringsprinsipper som påvirker samspillet mellom eierne, styret og ledelsen av selskapet. Dette er en forutsetning for å oppnå aksjonærers, -ansatte og -samarbeidspartnere sin tillit, og uttrykkes gjennom selskapets kjerneverdier; Åpenhet Ansvarsbevissthet Likebehandling Viktige kanaler for virksomhetsstyringen er: generalforsamlingen er selskapets høyeste organ, og gir samtlige aksjonærer rett til å stemme i sentrale saker omfanget av virksomheten er nedfelt i vedtektene styret har overordnet ansvar for forvaltning av selskapet og tilsyn med ledelsen alle aksjene i Havila Shipping ASA er fritt omsettelige Offentlig tidsriktig, korrekt og tydelig informasjon bli offentliggjort gjennom lovpålagt meldingssystem på Oslo Børs samt gjennom selskapets hjemmeside Selskapet har utarbeidet en detaljert redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i samsvar med Norsk anbefaling for god eierstyring og selskapsledelse. Fortsatt drift Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til grunn for vurderingen ligger resultatprognoser for år 2008 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Miljørapportering Rederiet vart ISO 14001:2004 sertifisert i august 2007 av Norsk Akkreditering. Dette forplikter at rederiet skal definere miljøaspekter som danner grunnlaget til en miljøhandlingsplan. Denne miljøhandlingsplanen vart etablert i 2007 og vil være gjeldende til april Miljøprofilen blir kommunisert til våre samarbeidspartnere og leverandører ved kontraktsinngåelser, ellers belyses denne til alle ansatte gjennom rederiets Policy & Objective. Rederiet fører miljøregnskap som inkluderer alle typer kjemikalier, overflatebehandlingsstoff, forbruk av brennstoff samt destruert avfall. I 2007 forbrukte rederiets flåte totalt kubikkmeter brennstoff (Mdo). Forbruk av brennstoff kan ikke, i vesentlig grad, påvirkes av rederiet da volum av operasjonsaktiviteten er underlagt befrakter. Rederiet har iverksatt tiltak for å redusere utslipp av miljøskadelig stoffer fra diesel og andre forbrenningsstoff. Blant annet i form av installasjon av katalysator på nye fartøyer. Kontinuerlig fokus mot miljøet og løsninger som begrenser eller forbedrer ethvert utslipp av avgasser og andre stoff, vil være rederiets kjerne satsing fremover. Slike tiltak kan være, katalysatorer på fremdriftsmaskineri, hybride maskinkonfigurasjoner, optimale skrogutforminger, forbrenningsovner til avfall og slugde, miljøvennlig kjemikalier. Godtgjørelse til ledende ansatte Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte legges frem for generalforsamlingen i selskapet som en orienteringssak. Lønn og andre godtgjørelser til adm dir fastsettes av styret i selskapet. Styret i selskapet har delegert ansvaret for fastsettelse av lønn til øvrige ledende ansatte til adm dir. Det foreligger ingen aksjeopsjonsprogram, og det er ikke ytt lån eller gitt sikkerhetsstillelse til ledende ansatte. Konsernet baserer sitt hovedprinsipp for lønnsfastsettelsen etter et markedsprinsipp. Ytterlige informasjon om ytelser er spesifisert i notene til regnskapet. Arbeidsmiljø og personale Havila Shipping ASA har som målsetning å tilfredsstille og overgå våre kunders forventninger og krav til standarden på HMS arbeidet. Rederiet prioriterer å gi sine sjøfolk muligheter til faglig utvikling og internt avansement. Flåtefornyingsprogrammet bidrar til at rederiet blir mer attraktivt for sjøfolkene i form av moderne og miljøvennlige skip som holder en høy standard. Sykefraværet for rederiet i 2007 var på 3,7 %. Tilsvarende tall for 2005 og 2006 var på henholdsvis 2,6 % og 3,4 %. Endringen skyldes i all hovedsak høyere langtidsfravær. I 2007 hadde rederiet 4 skader som resulterte i fravær. Dette er en økning i forhold til ett fraværstilfelle i 2006 (Lost Time Injury). Arbeidsuhellene er gransket og tiltak er iverksatt for å unngå liknende tilfeller i fremtiden. Mannskapsavdelingen er styrket for å bedre oppfølgingen av våre sjøfolk og vi har god kommunikasjon med de seilende. Likestilling Rederiet hadde ved utgangen av kvinner ansatte på våre fartøyer, dette er en økning på 3 i forhold til på samme tid i fjor.

16 16 STYRETS ÅRSBERETNING Selskapet jobber med å øke kvinneandelen, og kvinnelige søkere blir behandlet på lik linje med hensyn til utdannelse og kvalifikasjoner. Styret i Havila Shipping ASA er sammensett av 2 kvinner og 3 menn, og oppfyller dermed kravet ihht til asal 6-11a. Markedet og fremtidig utvikling 2007 ble et rekordår målt i slutningsrater i Nordsjøen. Etterspørsel etter fartøytjenester innen alle segment forble høy som følge av en voksende oljeservice industri. Selskapet forventer fortsatt høy etterspørsel av fartøytjenester i tiden fremover. Strengere krav til tonnasjen i form av mer kostnadseffektive fartøy, redusert miljøutslipp, samt økte kompetansekrav til operatører vil påvirke næringen. Høy vekst i antall fartøy vil i perioder kunne påvirke ratenivået i tiden fremover. Rederiet er eksponert for ratesvinginger da en andel av flåten er i spotmarkedet. Kontinuerlig fornying av flåten vil likevel bidra til å redusere risiko, og bidra til at rederiet er en foretrukket partner for levering av offshoreservice skip. Utsikter for en høy oljepris på lang sikt er positiv for industrien, og bidrar ytterlige til å holde oppe etterspørselen etter offshoreservice skip. Havila Shipping ASA sin flåte opererer pr i dag på norsk, britisk og dansk side av Nordsjøen, i tillegg til et SubSea fartøy i australsk farvann. Gjennom etableringen av Havila Shipping Pte Ltd i Singapore vil rederiet øke sin fokus på det asiatiske markedet for offshoreservice skip. Økonomiske resultater 2007 Totale inntekter og gevinster ble NOK 675,3 mill for 2007 (NOK 720,6 mill i 2006) Gevinst fra salg av fartøyer er inntektsført med NOK 147,4 mill (NOK 52,2 mill i 2006). Driftskostnadene for året ble NOK 197,6 mill sammenlignet med NOK 263,6 mill for Driftsresultatet (EBIT) endte på NOK 397,1 mill etter fradrag for avskrivinger på NOK 80,5 mill. (EBIT NOK 363,5 mill i 2006). Netto finansutgifter for 2007 endte på NOK 56,7 mill (NOK 37,7 mill for 2006). Urealiserte gevinster knyttet til USD lån og terminsikringer er inntektsført med NOK 45,4 mill (NOK 18,2 mill for 2006). Andre finanskostnader inneholder blant annet løpende tap på valuta og renteforretninger. Resultat før skatt endte på NOK 340 mill for 2007, sammenlignet med NOK 347,8 mill for Rederiet hadde 10 moderne fartøy i drift i 2007, mot 18 fartøy i Skattekostnad Selskapet har bokført en skattekostnad for 2007 på samlet NOK mill. Av denne er NOK 83,3 mill knyttet til inntredelse i ny ordning for rederibeskattning. Øvrig skattekostnad er knyttet til salg av fartøy og betalbar skatt på operasjon i utlandet. Ved overgang til ny rederi- beskatningsordning har selskapet i tråd med vedtatt forslag beregnet inntredelseskatt i den nye ordningen. Tidligere opparbeidet ubeskattet egenkapital taes nå til beskatning med en nedbetaling over 10 år. Hele effekten er uttrykt i resultatregnskapet og klassifiseres som en fremtidig forpliktelse pr /10 omklassifiseres årlig til betalbar skatt. For 2007 er dette NOK 5,6 mill. Selskapet har mulighet til å redusere forpliktelsen med inntil 1/3 av den samlede forpliktelsen dersom investeringer til godkjente miljøformål kan verifiseres. Fond for miljøtiltak er klassifisert som en langsiktig forpliktelse på NOK 27,5 mill. Rederiet har store nybyggingsforpliktelser de kommende årene og basert på dagens regelverk vil denne forpliktelsen i sin helhet bli motregnet. Styret har til vurdering lovligheten av siste lovendring i rederibeskatningen. Eiendeler, gjeld og likviditet Bokførte verdier i skip pr inkludert skip holdt for salg er NOK mill. Basert på tre uavhengige meglere per er verdien på til NOK mill. Dette gir en verdijustert egenkapital NOK mill etter avsetning til aksjekapitalnedsettelse på NOK 199,5 mill. Havila Mars og Havila Mercury er klassifisert som fartøy for salg da selskapet i desember har inngått en intensjonsavtale om salg og tilbakeleie. Avtalen ble sluttført i januar Totale innbetalinger på ikke leverte nybygg på NOK 729,2 mill er aktivert i balansen. Økningen gjennom siste kvartal er relatert til innbetalinger på nye og eksisterende kontrakter. Sum pantesikret og usikret lån pr på NOK 1 990,4 mill inkluderer obligasjonslån på NOK 450 mill. Obligasjonslånene har forfall i 2010 og Neste års avdrag på lån er klassifisert som kortsiktig ihht IFRS, og beløper seg til NOK 91,7 mill. (Ref. note 19&20). Sum pantesikret og usikret lån fordeler seg på 7% USD og 93% NOK. Selskapets totale beholdning av likvide midler var NOK 524,6 mill pr (NOK 668,4 mill pr ) Netto tilført fra operasjonelle aktiviteter gjennom året er NOK 477 mill. Netto investert beløp på NOK 945,7 mill er hovedsakelig relatert til kjøp og salg av fartøyer samt forskuddsutbetalinger på ikke leverte nybygg på NOK 385 mill. Netto kapitaltilførsel relatert til finans er NOK 325,6 mill og utgjør til netto låneopptak, tilbakebetaling til aksjonærer på NOK 56 mill, samt kjøp av egne aksjer på NOK 107 mill. Finansiell risiko Markedsrisiko Konsernet sine skip opererer internasjonalt og er eksponert for valutarisiko i forhold til USD og GBP. Valutarisikoen oppstår når fremtidige inntekter eller balanseførte eiendeler eller forpliktelser er nominert i en valuta som ikke er enhetens funksjonelle valuta. For å styre valutarisikoen fra fremtidige handelstransaksjoner og balanseførte eiendeler og forpliktelser, bruker ledelsen i konsernet valuta- og renteterminforretninger. Kredittrisiko Kredittrisiko oppstår i transaksjoner med derivater, innskudd i

17 STYRETS ÅRSBERETNING 17 banker og finansinstitusjoner i tillegg til transaksjoner med kunder og leverandører. Løpende kredittrisiko behandles av ledelsen og administrasjonen. Kundemassen er primært olje- og oljeserviceselskaper med høy kredittverdighet og minimalt tapspotensial. Forslaget er begrunnet i eiernes ønske om å styrke kapitalstrukturen i selskapet. Styret vil foreslå ovenfor generalforsamlingen 14. mai 2008 et utbytte til aksjonærer tilsvarende NOK 4,- pr aksje. Renterisiko Konsernets renterisiko er knyttet til langsiktige lån pantesikret i skip og obligasjonslån. Lån med flytende rente medfører en renterisiko for konsernets kontantstrøm. Konsernet opptar normalt langsiktige lån til flytende rente. Med flytende rente menes renteavtaler som avsluttes innen årets utløp. Ledelsen vurderer fortløpende risikoen endrede forhold i kredittmarkedet som påvirker renteutviklingen, og hvordan dette får innvirkning på konsernets resultater. Faste certepartiinntekter på skip med varighet over 5 år vurderes særskilt utfra de retningslinjer som for en hver tid foreligger og er gitt av styre Konsernet har betydelige forpliktelser i nybyggingsprogrammet fremover. Ledelsen og styret har fokus på styring av likviditetsrisiko. Dette innebærer å vedlikeholde en tilstrekkelig fri beholdning av likvider og omsettelige verdipapirer. Videre skal dette være med til å bidra til å sikre at selskapet fleksible finansieringsmuligheter på fremtidige investeringer. Konsernets ledelse har ansvar for løpende overvåking og rapportering av konsernets likviditetsmessige stilling. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende disponering av årsresultat i Havila Shipping ASA: NOK 1000 Disponering av resultat: Morselskap Konsern Overføring til annen egenkapital Avsatt utbytte Minoritetsinteresser -571 Totalt disponert Morselskapets frie egenkapital er TNOK Fosnavåg, 31.mars 2008 Per Sævik Styrets leder Anders Talleraas Styrets nestleder Janicke Driveklepp Styremedlem Hege S. Rabben Styremedlem Njål Sævik Adm. dir Helge Aarseth Styremedlem

18 18 RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP IFRS IFRS IFRS NOK 1000 note Fraktinntekter 5, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Gevinst ved avgang anleggsmidler Sum driftsinntekt og gevinst ved salg anleggsmiddel Mannskapskostnad 5, Driftskostnad skip 5, Andre lønnskostnader 5, Annen driftskostnad 5, Totale kostnader før avskrivnnger Driftsresultat før avskrivning Avskriving Driftsresultat Finansinntekt 27, Finanskostnad 27, Netto finansposter 5, Andel resultat tilknytta selskap Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Tilordnet: Aksjonærer Minoritetsinteresser 18, Sum Resultat per aksje (ordinært) 30 14,72 19,24 11,22 Resultat per aksje (utvannet) 30 14,72 19,24 11,22

19 BALANSE 19 BALANSE IFRS IFRS NOK 1000 note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmiddel Kontrakter nybygg Investering i tilknytta selskap Derivater 9, Aksjer og langsiktige plasseringer 9, Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer og andre fordringer 9, Eiendeler tilgjengelig for salg 9, Derivater 9, Kontanter og kontantekvivalenter 9, Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL Aksjekapital Ikke registrert kapitalendring Overkursfond Opptjent egenkapital 16, Sum Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Lån 9, Annen langsiktig gjeld Utsatt skatt Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld 19, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Fosnavåg, 31.mars 2008 Per Sævik Styrets leder Anders Talleraas Styrets nestleder Janicke Driveklepp Styremedlem Hege S. Rabben Styremedlem Njål Sævik Adm. dir Helge Aarseth Styremedlem

20 20 EGENKAPITALOPPSTILLING EGENKAPITALOPPSTILLING NOK Note Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Minoritetsinteresse Totalt Egenkapital pr Minoritetenes egenkapital Annen EK ikke resultatført Egne aksjer 15, Vedtatt kapitalnedsettelse Tilbakebetaling til aksjonærer Resultat etter skatt Omregningsdifferanser -2-1 Egenkapital pr Note Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Total Egenkapital pr Emisjon netto Utdeling til aksjonærer Resultat etter skatt Omregningsdifferanser -6-6 Egenkapital pr

21 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 21 KONTANTSTRØMOPPSTILLING KONSERN NOK 1000 Note Kontantstrømmer fra driften: Kontantstrømmer fra driften Betalte renter 27, Betalte skatter Netto kontantstrømmer fra driften Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Investeringer 6, Salg av varige driftsmidler Kjøp av akjser og andeler i andre foretak Ytet langsiktig lån Tilbakebetaling av lån fra tilknyttet selskap Mottatte renter Netto kontantstrømmer brukt til investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Utstedelse av ordinære aksjer Kjøp av egne aksjer Opptak av lån Nedbetaling av lån Tilbakebetalt til selskapets aksjonærer Netto kontantstrømmer brukt til finansieringsaktiviteter Endring i kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter pr. 1. januar Valutagevinst/(-tap) på kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter -616 Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter 31. desember

22

23 23

24 24 NOTER KONSERN - REGNSKAPSPRINSIPPER Noter til regnskapet (NOK 1000) 1 Generell informasjon Havila Shipping ASA med datterselskaper driver rederivirksomhet fra selskapets norske hovedkontor på Mjølstadneset i Herøy kommune. Rederiets fartøyer har sitt virke hovedsakelig i Nordsjøen. Selskapet er notert på Oslo Børs. Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets styre Viktige regnskapsprinsipp 2.1 Hovedprinsippet Konsernregnskapet til Havila Shipping ASA for regnskapsåret 2007 er avlagt i samsvar med IFRS og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board som vedtatt av EU. Vurdering av forskjeller, mellom konsernets regnskapsprinsipper i henhold til norske regnskapsprinsipper og regnskapsprinsipper som skal anvendes i henhold til IFRS, er foretatt og gjennomført i regnskapet. Jfr konsolidert oppstilling over endringer i egenkapital. Endringer i publiserte standarder med ikrafttredelse i 2007 IFRS 7 Financial instruments: Disclosures og tilhørende endringer i IAS 1 (Amendments), Presentation of financial statements Capital disclosures introduserer nye tilleggsopplysninger knyttet til finansielle instrumenter. Standarden påvirker ikke klassifisering og verdivurdering av konsernets finansielle instrumenter, eller tilleggsopplysninger knyttet til beskatning og andre forpliktelser. IFRIC 8, Scope of IFRS 2. I henhold til IFRIC 8 skal transaksjoner i forbindelse med utstedelse av egenkapitalinstrumenter, hvor vederlaget er lavere enn virkelig verdi på det utstedte egenkapitalinstrumentet, vurderes i henhold til hvorvidt de omfattes av IFRS 2. Standarden påvirker ikke konsernets konsoliderte regnskap. IFRIC 10, Interim Financial Reporting and Impairment. Standarden tillater ikke at verdifall vedrørende goodwill, egenkapitalinstrumenter og finansielle instrumenter regnskapsført til anskaffelseskost som er innregnet i delårsrapportering kan reverseres ved en senere balansedag. Standarden påvirker ikke konsernets konsoliderte regnskap. Følgene fortolkninger til eksisterende standarder er offentliggjort og vil være obligatoriske for konsernet i årsregnskap som begynner 1. januar 2008 eller senere, men uten at konsernet har valgt tidlig anvendelse; - IAS 23 (Amendment), Borrowing costs (i kraftredelse fra 1.januar 2009). Tillegget til denne standarden er til godkjenning i den Europeiske Union. IAS 23 (Amendment) krever at alle lånekostnader skal balanseføres i den grad de er direkte henførbare til anskaffelse, bygging eller produksjon av en kvalifiserende eiendel (en eiendel det tar betydelig tid å klargjøre for bruk eller salg) som en del av anskaffelseskost på eiendelen. Gjeldende valgmulighet for umiddelbar innregning som kostnad av slike lånekostnader faller bort. Konsernet vil anvende IAS 23 (Amended) fra 1.januar IFRS 8 Operating segments (ikrafttredelse fra 1.januar 2009). IFRS 8 erstatter IAS 14 og samordner segmentrapportering med kravene i US standarden SFAS 131, Disclosures about segments of an entreprise and related information. Den nye standarden krever at presentert segmentinformasjon er basert på ledelsens tilnærming til segmentinformasjon i intern rapportering. Konsernet vil anvende IFRS 8 fra 1. januar Forventet effekt av anvendelse av standarden er til vurdering i konsernledelsen, men det antas at antall segmenter og hvordan segmentene blir rapportert vil endres for å reflektere konsistens med intern rapportering til hovedbeslutningstakere i konsernet. - IFRIC 14, IAS 19 The limit on a defined benefit asset, minimum funding requirements and their interaction (ikrafttredelse fra 1. januar 2008). IFRIC 14 gir veiledning for å vurdere verdien som kan innregnes som en eiendel når netto pensjonsforpliktelse er negativ. Fortolkningen forklarer også hvordan verdien av pensjonsmidler eller pensjonsforpliktelser kan påvirkes av krav til minimumsfinansiering som fastsatt i en kontrakt eller av myndigheter. Konsernet vil anvende IFRIC 14 fra 1. januar 2008, men standarden forventes ikke å påvirke konsernregnskapet. 2.2 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også morselskapets funksjonelle valuta. Datterselskap med annen funksjonell valuta, omregnes til balansedagens kurs for balanseposter, og resultatregnskapet til gjennomsnittkurs for perioden. Omregningsdifferanser føres mot egenkapitalen. Ved avhendelse av investering i utenlandske datterselskaper, blir akkumulerte omregningsdifferanser knyttet til datterselskapet resultatført. 2.3 Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet inkluderer Havila Shipping ASA og selskaper som Havila Shipping ASA har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50% av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll (normalt ved eierandel på mellom 20% og 50%), over den finansielle og operasjonelle styringen. Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Når konsernets tapsandel overstiger investeringen i et tilknyttet selskap, reduseres konsernets balanseførte verdi til null og ytterligere tap regnskapsføres ikke med mindre konsernet har en forpliktelse til å dekke dette tapet. Konsernregnskapet er utarbeidet med ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og hendelser under ellers like forhold. Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst og tap er eliminert. Urealisert gevinst knyttet til transaksjoner med tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er eliminert med konsernets andel i selskapet/virksomheten. Tilsvarende er urealisert tap eliminert, men kun i den grad det ikke foreligger indikasjoner på verdinedgang på eiendelen som er solgt internt. 2.4 Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som omgående kan konverteres til kontanter med et kjent beløp, med maksimal løpetid på 3 måneder, og som inneholder et uvesentlig risikomoment. 2.5 Derivater og sikring Derivater balanseføres til virkelig verdi på det tidspunktet derivatkontrakten inngås, og deretter til løpende virkelig verdi. Regnskapsføring av tilhørende gevinster/tap avhenger om hvorvidt derivatet er utpekt som sikringsinstrument. Konsernet nytter seg av derivater som inngår i kontantstrømsikring eller virkelig verdi sikring. Gevinst og tap knyttet til renteavtaler føres inn under urealisert gev/tap på finansposter. Konsernet klassifiserer valutasikring på fremtidige inntekter på skip som kontantstrømsikring. Endring i virkelig verdi på derivatet resultatføres som inntekt eller kostnad i den perioden frem mot oppgjør av valutaforretningene. Sammenheng mellom sikringsinstrumenter og sikringsobjekter fremkommer i note Kundefordringer Kundefordringer regnskapsføres til amortisert kost. Det ses bort fra renteelementet om dette er uvesentlig. Ved objektive bevis på verdifall tapsføres forskjellen mellom regnskapsført verdi og nåverdi av fremtidige kontantstrømmer diskontert med fordringens opprinnelige effektive rentesats. 2.7 Varige driftsmidler Varige driftsmidler måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller avhendes, blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres. Selskapet har reklassifisert driftsmidler tilgjenglig på salg da det er inngått forretningsmessigavtale om overdragelsen på pr Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende daglig vedlikehold, resultatføres, mens øvrige utgifter som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler blir balanseført. Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode over følgende brukstid: Bygninger år Skip år Maskiner og utstyr år Inventar og biler 3-10 år Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi etter endt brukstid. Skip under bygging regnskapsføres til kostpris på leveringstidspunktet. Skip under bygging blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet blir tatt i bruk. Selskapet har et løpende program for vedlikehold og klassing av maskineri, utstyr og skrog. Dokkingutgifter kapitaliseres, og kostnadsføres over perioden frem til neste periodiske vedlikehold/ dokking, normalt hver 30. måned. Kapitalisering skjer ved aktivering i balansen under skip og er inkludert i note 6. Ved levering av nybygg balanseføres en

25 NOTER KONSERN - REGNSKAPSPRINSIPPER 25 andel av kostpris som periodisk vedlikehold. Ved salg av skip kostnadsføres skipets balanseførte vedlikeholdskostnader direkte mot salgsgevinst/-tap. 2.8 Finansielle eiendeler Konsernet klassifiserer sine finansielle eiendeler i kategoriene finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat, ulån og fordringer og eiendeler tilgjengelige for salg. Klassifisering avhenger av hensikten. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat: En finansiell eiendel er klassifisert i denne kategorien dersom den primært er anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste fra kortsiktige prissvingninger. Selskapets derivat knyttet til kontantstrømmer i 2008 er klassifisert som kortsiktig post. Disse vurderes til virkelig verdi. Gevinster og tap føres mot resultatet og inngår i finansposter. Utlån og fordringer Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med faste eller bestembare betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. I så fall klassifiseres de som anleggsmidler. Utlån og fordringer klassifiseres som kundefordringer og andre fordringer, samt kontanter og kontantekvivalenter i balansen. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg: Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg er ikkederivative finansielle eiendeler som man velger å plassere i denne kategorien eller som ikke er klassifisert i noen annen kategori. De klassifiseres som anleggsmidler i den grad det ikke er til hensikt å selge disse innen 12 måneder fra balansedagen. 2.9 Avsetninger En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse, det er sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen og beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og, dersom relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen Egenkapital Egenkapital Finansielle instrumenter er klassifisert som gjeld eller egenkapital i overensstemmelse med den underliggende økonomiske realiteten. Renter, utbytte, gevinst og tap relatert til et finansielt instrument klassifisert som gjeld, vil bli presentert som kostnad eller inntekt. Utdelinger til innehavere av finansielle instrumenter som er klassifisert som egenkapital vil bli regnskapsført direkte mot egenkapitalen. Når rettigheter og forpliktelser knyttet til hvordan utdelinger fra finansielle instrumenter blir foretatt avhenger av visse typer usikre hendelser i fremtiden og ligger utenfor både utsteder og innehavers kontroll, vil det finansielle instrumentet bli klassifisert som gjeld dersom ikke sannsynligheten for at utsteder må betale kontanter eller andre finansielle eiendeler er fjern på tidspunktet for utstedelse. I så tilfelle er det finansielle instrumentet klassifisert som egenkapital. Egne aksjer Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpspris inklusiv direkte henførbare kostnader som endring i egenkapital. Egne aksjer presenteres som reduksjon av egenkapital. Tap eller gevinst på transaksjoner med egne aksjer blir ikke resultatført. Kostnader ved egenkapitaltransaksjoner Transaksjonskostnader direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapital etter fradrag for skatt Minoritetsinteresser Minoritetsinteressen inkluderer minoritetens andel av balanseført verdi av datterselskaper inkludert andel av identifiserte merverdier på oppkjøpstidspunktet. Transaksjoner mellom majoritetsinteresser og minoritetsinteresser har skjedd til markedsverdi. Ved konsolidering er merverdier beregnet på oppkjøpstidspunkt. Minoritetens sin andel av resultat før oppkjøp er ført mot egenkapital. Tap i et konsolidert datterselskap som kan henføres til minoritetsinteressen kan ikke overstige minoritetens andel av egenkapitalen i det konsoliderte datterselskapet. Overstigende tap regnskapsføres mot majoritetsinteressens andel i datterselskapet i den grad minoriteten ikke er forpliktet og kan ta sin del av tapet. Om datterselskapet begynner å gå med overskudd, skal majoritetens andel av datterselskapets egenkapital justeres inntil minoritetsinteressen andel av tidligere tap er dekket Lån Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid. Lånekostnader resultatføres når lånekostnaden påløper. Lånekostnader balanseføres i den grad disse er direkte relatert til kjøp/tilvirking av et anleggsmiddel. Balanseføring av lånekostnader oppstår når rentekostnadene løper under byggeperioden til anleggsmiddelet. Balanseføring av lånekostnadene gjøres frem til det tidspunkt anleggsmiddelet er klart for bruk. Om kostprisen overstiger anleggsmiddelets virkelig verdi blir det foretatt en nedskrivning. Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre det foreligger en ubetinget rett til å utsette betaling av gjelden i mer enn 12 måneder fra balansedato Leverandørgjeld Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved første gangs balanseføring. Ved senere måling vurderes leverandørgjeld til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden Betalbar og utsatt inntektsskatt Skattekostnaden er beregnet i samsvar med de skattemessige lover og regler som er vedtatt, eller i hovedsak vedtatt av skattemyndighetene på balansedagen. Det er lovverket i de land der konsernets datterselskaper eller tilknyttede selskap opererer og genererer skattepliktig inntekt som er gjeldende for beregningen av skattepliktig inntekt. Ledelsen evaluerer skatteposisjonene i konsernet for hver periode, med hensyn på situasjoner der gjeldende skattelover er gjenstand for fortolkning. Basert på ledelsens vurdering, foretas avsetninger til forventede skattebetalinger. Det er beregnet utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld, ved bruk av gjeldsmetoden. Dersom utsatt skatt oppstår ved første gangs balanseføring av en gjeld eller eiendel i en transaksjon, som ikke er en foretaksintegrasjon, og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskaps- eller skattemessig resultat, blir den ikke balanseført. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres opp. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge, og at de midlertidige forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten. Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller fra investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper, bortsett fra når konsernet har kontroll over tidspunktet for reversering av de midlertidige forskjellene, og det er sannsynlig at de ikke vil bli reversert i overskuelig fremtid Pensjonsforpliktelser Selskapene i konsernet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper eller pensjonskasser, fastsatt basert på periodiske aktuarberegninger. Konsernet har både innskuddsplaner og ytelsesplaner. En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor konsernet betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Konsernet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Typisk er en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av en eller flere faktorer slik som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene, justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Nåverdien av de definerte ytelsene bestemmes ved å diskontere estimerte fremtidige utbetalinger med renten på en obligasjon utstedt av et selskap med høy kredittverdighet i den samme valuta som ytelsene vil bli betalt og med en løpetid som er tilnærmet den samme som løpetiden for den relaterte pensjonsforpliktelsen Prinsipper for inntektsføring Inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte selskapet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. De fleste kontraktene er langsiktige, men noen er også inngått som timecharter certepartier. Inntekter og kostnader knyttet til certeparti periodiseres ut fra det antall dager kontrakten varer før og etter regnskapsperiodens slutt. Salgsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift og rabatter. I tilfelle off-hire periode, bærer skipseier risikoen, utover eventuelt opparbeidet verksteddager som i noen tilfeller er nedfelt i kontrakten. Konsernet har tegnet off-hire forsikring som løper ved større driftsavbrudd dersom havari eller andre større uforutsette reparasjoner inntreffer. Inntekter fra salg av driftsmidler resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført. Renteinntekter inntektsføres basert på effektiv

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

FAR Resultat 3. kvartal 2007

FAR Resultat 3. kvartal 2007 Fra: FARSTAD SHIPPING ASA Dato: 14.11.2007 FAR Resultat 3. kvartal 2007 Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 616,6 mill. inklusiv gevinst ved salg av skip på NOK 56,0 mill. Driftsresultatet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2004 Svakt spotmarked i Nordsjøen i årets 1. kvartal Driftsinntektene ble NOK 225 mill (inkludert NOK 22 mill i salgsgevinst) mot NOK 219 mill samme kvartal året før Kvartalets

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer