Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908"

Transkript

1 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten Bergen Tlf Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: Saksnr.: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:

2 2 INNHOLD 1 Sammendrag Nøkkelopplysninger Bakgrunn for planarbeidet Bakgrunn Intensjonen med planforslaget Planprosessen Varsling Merknader i forbindelse med varsling Gjeldende planstatus Fylkes(del)plan Kommuneplan/kommundedelplan Reguleringsplaner Eventuelle temaplaner Rikspolitiske retningslinjer Beskrivelse av planområdet Lokalisering Avgrensing Tilstøtende areals bruk/status Eksisterende bebyggelse Topografi/landskapstrekk Solforhold Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold Landåselven Grønne interesser Kulturminne Veg og trafikkforhold Støy Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning Vann og avløp Energi Privat og offentlig servicetilbud Risiko Privatrettslige bindinger Utredning i hht. forskrift om konsekvensutredninger Beskrivelse av planforslaget Innledning Reguleringsformål Byggeformål Bebyggelse og anlegg Lek/uteoppholdsareal Parkering/garasjer Trafikkareal Grønnstruktur Støytiltak... 18

3 Avfallshåndtering/miljøstasjon energi universell utforming Risiko Annet Konsekvenser av planforslaget Overordnede planer og vedtak Eksisterende reguleringsplaner Estetikk Konsekvenser for naboer Trafikk- og parkeringsforhold Kulturminne Friluftsaktivitet, naturområde, barn og unges interesser i nærmiljøet Infrastruktur (veg/vann/avløp, el-anlegg etc.) Privat og offentlig servicetilbud Konsekvenser for næringsinteresser Juridiske/økonomiske konsekvenser for kommunen struktur Ros-analyse medvirkning Samlede uttalelser/merknader Forslagsstillers avsluttende kommentar Figur 1: Varselkartet Figur 2: Utsnitt av kommunedelplan for Landås. Planområdet er markert med rødt Figur 3: Utsnitt som viser reguleringsplaner i området. (kilde: bergenskart.no) Figur 4: Oversiktskart. Planområdet er markert omtrentlig (kart hentet fra gislink.no) Figur 5: Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet (foto: Lund & Partnere AS) Figur 6: Vassdraget renner åpnet gjennom planområdet i nord (foto: Plan Vest Bergen As) Figur 7: Vegforhold i området, holdeplass for buss og trafikkulykker (kilde: vegvesen.no) Figur 8 Solstudie som viser at lekeplassen har tilstrekkelig sol kl på soljevndøgn (illustrasjon Lund og Partnere AS) Figur 9 Reguleringsplankart påført støynivå og tabelloversikt. Vedlegg E. kilde: Kilde akustikk As Figur 10 Forslag høyde og plassering mur/skjerm mot vei vedlegg D. kilde: Kilde akustikk As Figur 11: Illustrasjonsforslag sett fra Nattlandsveien- mot nordøst (illustrasjon: Lund & Partnere As) Figur 12 Illustrasjonsforslag over boligblokk sett fra nordøst mot sørvest (illustrasjon: Lund & Partnere As) Figur 13 Illustrasjonsforslag over boligblokk sett fra sørvest mot nordøst (illustrasjon: Lund & Partnere As) Figur 14 Illustrasjonsforslag over boligblokk med elv (illustrasjon: Lund & Partnere As) Figur 15 Snitt av blokken ABB1 fra sør mot nord (illustrasjon: Lund & Partnere As) Figur 16 Snitt av blokken ABB1 sett fra nord mot sør (illustrasjon: Lund & Partnere As) Figur 17 Sol og skygge kl 12 den 21. juni (illustrasjon Lund og Partnere as) Figur 18 Skygger fra ny bebyggelse kl. 21 den21 juni. Eksiterende bygg markert med rødt (illustrasjon Lund og Partnere As) Vedlegg 1. Plankart Vedlegg 2. Planbestemmelser Vedlegg 3. Varslingsliste, varslingsbrev og varslingsannonse Vedlegg 4. Merknader og oversiktskart over merknader fra naboer. Vedlegg 5. Illustrasjoner Vedlegg 6. Støyrapport og kulturminnerapport Vedlegg 7. Kopi av politisk vedtak

4 4 1 SAMMENDRAG For Nattlandsveien 16 og 18 har det gjennom flere år foregått en reguleringsplanprosess. Ulike konsultentfirma har vært engasjert og det ble innsendt forslag i 2008 som en ikke gikk videre med. Det har vært en diskusjon om de to husene i Nattlandsveien som blir berørt av prosjektet kunne rives eller ei. I møte i komité for miljø og byutvikling saksnr: den ble det fattet et vedtak om at planarbeidet for Nattlandsveien kunne videreføres. Gjeldende planforlag er et omarbeidet forslag og innleveres nå på nytt i Planforslaget er utarbeidet av Plan Vest Bergen As i samarbeid med arkitektkontoret Lund og Partnere As. I planforslaget er det tatt høyde for støy fra bilveg, nærhet til elv, gangvegsystem i området og tilkomst til planområdet. I forbindelse med dette planforslaget er det også laget en kulturminnerapport for Nattlandsveien Planarbeidet forutsetter riving av eksisterende bygg. Blokkbebyggelsen i denne delen av byen er av eldre dato og det planlagte boligkomplekset bør kunne gi et nødvendig bidrag til å møte ulike brukergrupper som i dag trenger lett tilgjengelige boliger av ulik størrelse. Beboerne kan kjøre inn i garasje og ta heis opp til leilighet. I nærområdet finnes ulike tilbydere av ulike offentlige og private tjenester som lett kan nåes enten til fots eller ved bruk av kollektivtilbud. Området har også nærhet til sykehus, park og andre naturområder. Blokken med uteområder vil ha universell utforming og boligens beliggenhet burde kunne gi et etterlengtet tilbud til grupper som ser etter en mer tilrettelagt bolig. Størrelsene på enhetene vil variere fra de to store på toppen på ca 140 m² til de minste på ca 40 m². Blokken vil gi alle leiligheter det samme utsikts - og solforhold. Tiltakshaver Årstadgeilen Eiendom AS ønsker med detaljreguleringsplanen å legge til rette for ca 18 boenheter med tilhørende reguleringsbestemmelser. Planområdet er på ca 4,2 daa og ligger sentralt ved Nattlandsveien på Landås.

5 5 2 NØKKELOPPLYSNINGER Bydel Årstad Gardsnavn (adresse i sentrum) Nattlandsveien 16 og 18 Gårdsnr./bruksnr. Gnr. 161 bnr. 996/997/998/999/ Gnr 160/32 m. fl. Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Boligområde Forslagstiller Årstadgeilen Eiendom AS O.J. Brocksgt. 16B 5006 Bergen Grunneier (sentrale) Anita Høyen Haug & Torbjørn Haug (161/996) Hallgeir Røvik & Hedvik Røvik (161/997) BKK Nett As (161/998) Bergen Kommune(161/999, 754, 160/32) Frode Solberg (161/1269) Plankonsulent Plan Vest Bergen As Ny plans hovedformål Planområdets areal i daa Antall nye boliger/ nytt næringsareal (BRA) Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Konsekvensutredningsplikt (j/n) Boligbygging med tilhørende anlegg 4,2 daa Ca 18 stk Støy, avstand til elv, kulturminne J N Kunngjøring oppstart, dato , og Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte holdt.(j/n) N

6 6 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3.1 BAKGRUNN Planen er utarbeidet av Plan Vest Bergen i samarbeid med Lund & Partnere As på oppdrag fra tiltakshaver Årstadgeilen Eiendom As. Planen har hatt flere konsulenter siden den ble fremlagt første gang våren Planarbeidet ble varslet første gang den Planen har vært inne til behandling, men avvist. Plan Vest Bergen As overtok planen fra Plan A i Det ble da holdt avklaringsmøte mellom forslagstiller, plankonsulent og kommunen den , hvor det ble besluttet at planarbeidet kunne videreføres. For å tilfredsstille krav fra Samferdselsetaten ble plangrensen utvidet slik at Bekkeveien nå ble inkludert. 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge for boliger med tilhørende anlegg og infrastruktur ved Nattlandsveien, Årstad bydel, Bergen kommune.

7 7 4 PLANPROSESSEN 4.1 VARSLING Det ble gjennomført varsling fra PlanA sin side mens var plankonsulent. I forbindelse med at en ønsket å utvide plangrensen ble det varslet på nytt i avisen Bergens Tidende Naboer, grunneiere, private og offentlige høringsinstanser ble varslet direkte med brev på samme tid. Varslingsfristen ble satt til Figur 1: Varselkartet. 4.2 MERKNADER I FORBINDELSE MED VARSLING Det er registrert totalt 13 merknader fra varslingsrundene i 2006 ( og ). De fleste fra de samme etatene. I forbindelse med ny varsling i 2009 kom det inn 9 uttalelser /merknader. De fleste fra de samme etater som tidligere. Totalt er det kommet inn fire merknader fra ulike naboer. De innkomne merknadene handler hovedsakelig om: Byggehøyder Verneinteresser Infrastruktur av ulike slag Grønnstruktur Samlet oversikt over merknadene er under punkt 10.1.

8 8 5 GJELDENDE PLANSTATUS 5.1 FYLKES(DEL)PLAN I fylkesplanen for Hordaland ( ) blir det vektlagt at utbygging i storbyregionen skal være energi- og arealøkonomisk langs de sentrale transportkorridorene og knutepunktene. Fylkesplanen for Hordaland vektlegger fortetting framfor utbygging av nye boligområder. Fylkesplanen vektlegger samtidig at grønnstruktur knyttet til sentrumsområder, boligområder, skoler og barnehager må sikres i planleggingen. For Bergensregionen sier fylkesplanen blant annet at nye boligområder ikke skal planlegges før potensialer for fortetting innenfor eksisterende byggesoner og i gang-/sykkelavstand fra kommunesenter/bydelssenter er vurdert. Nye boligområder skal lokaliseres med god tilknytning til hovedtrassene for kollektivnettet og/eller i nærheten av senter og knutepunkt. Boligområdene skal lokaliseres nær skole, barnehage, servicefunksjoner og har gode leke- og oppholdsareal. 5.2 KOMMUNEPLAN/KOMMUNDEDELPLAN I kommunedelplan for Landås (Planid.: , vedtatt ) er planområdet definert som boligområde der stadfestet reguleringsplan gjelder med supplerende bestemmelser gitt i kommunedelplanen. Det ligger dessuten et hovedgangsystem nord i planområdet. Figur 2: Utsnitt av kommunedelplan for Landås. Planområdet er markert med rødt. 5.3 REGULERINGSPLANER Hoveddelen av planområdet er uregulert. En stripe vest i planområdet inngår imidlertid i den eldre reguleringsplanen for Bergensdalens midtre del (planid.: 20000), se figur 2. Arealet er vist som trafikkområde/veg.

9 9 Planid.: Planid.: Planid.: Planid.: Planid.: Planid.: Planid.: Figur 3: Utsnitt som viser reguleringsplaner i området. Planområdet er her markert med gult (kilde: bergenskart.no). 5.4 EVENTUELLE TEMAPLANER Trafikksikkerhetsplan for Bergen kommune Skolebruksplan for Bergen kommune Fylkesdelplan for kulturminne i Hordaland Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune (på høring) Forvaltningsplan for vassdrag i Bergen kommune, utkast november RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER De rikspolitiske retningslinjene for barn og planlegging har som mål og sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Det skal sikrest at oppvekstmiljøet har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid samsvarer med eksisterende kunnskap om barn og unge sine behov. De rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging har som mål at transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnytting, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikktrygghet og effektiv trafikkavvikling. Det skal leggast til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen.

10 10 6 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 6.1 LOKALISERING Planområdet ligger sentralt øst for Nattlandsveien på Landås i Årstad bydel, Bergen kommune. Planområdet Figur 4: Oversiktskart. Planområdet er markert omtrentlig (kart hentet fra gislink.no). 6.2 AVGRENSING Planområdet omfatter blant annet eiendommene 161/996, 997, 998, 999 og grenser til Nattlandsveien i vest og boligbebyggelse i sør, øst og nord. Boligbebyggelsen omkring består av både blokker og eneboliger. 6.3 TILSTØTENDE AREALS BRUK/STATUS I kommunedelplanen for Landås er tilstøtende arealer definert som boligområde der stadfestet reguleringsplan gjelder med supplerende bestemmelser gitt i kommunedelplanen, boligområde der det skal utarbeides ny reguleringsplan, veg og hovedsykkelvegsystem. 6.4 EKSISTERENDE BEBYGGELSE Innenfor planområde ligger det to villaer med tilhørende uthus/garasje, en boligblokk på tre etasjer og en trafostasjon.

11 Figur 5: Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet 1: Bekkeveien med Nattlandsveien 24 til venstre, Nattlandsveien 18 øverst i bildet 2: Utsikt mot Nattlandsveien 16 som ligger på en oppmurt høyde fra Nattlandsveien 3: Utsikt nordover Nattlandsveien med Nattlandsveien 24, trafostasjonen og Nattlandsveien 18 4: Nattlandsveien 18 og 16 (foto: Lund & Partnere AS). 6.5 TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK Deler av planområdet ligger oppe på en høyde som er delvis oppmurt og trukket noe unna Nattlandsveien. Planområdet flater ut i sørlig retning. Nord i planområdet løper det et vassdrag. Det skråner noe bratt ned mot Nattlandsveien i vest og mot vassdraget i nord. 6.6 SOLFORHOLD Planområdet ligger i en vestvendt skråning og har gode solforhold hele dagen. 6.7 VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD Eneboligene har tilhørende store hager med en del vegetasjon, blant annet en del større løvtrær og gran Landåselven Landåselven, også omtalt som Landåsbekken og Hauka, renner gjennom planområdet i nord. Landåselven er en del av Fjøsangervassdraget og kommer fra Øvre og Nedre Legdetjern på Ulriken. Fjøsangervassdraget er et av de prioriterte vassdragene i Bergen kommunes forvaltningsplan for vassdrag. Bebygde deler av vassdraget er forurenset av tarmbakterier. I denne delen av vassdraget var økologisk status vurdert som dårlig eller meget dårlig i Overløp fra avløpsnettet i nedbørrike perioder er et gjennomgående problem i vassdraget, men vannkvaliteten påvirkes også av direkte kloakktilførsler (Forvaltningsplan for vassdragene i Bergen, utkast november 2005, NVE.no). Elven hadde utløp i det nå gjenfylte Haukelandsvannet. Ettersom elven tar i mot store deler overvann fra området og Byfjellene varierer den i størrelse. Vassdraget renner åpent gjennom planområdet før det føres med kraftig fall i rør mot Nattlandsveien. Vassdraget fortsetter i rør under Nattlandsveien og renner videre åpent i Christieparken. Innenfor planområdet er vassdraget murt opp med betong og stedvis med stein. Det er et grønt vegetasjonsbelte langs elven. Langsmed vassdraget går det en gangveg som knytter sammen Nattlandsveien og Bekkeveien. Eksisterende bygninger har i dag en avstand på 6,5 meter til vassdraget.

12 12 Figur 6: Vassdraget renner åpnet gjennom planområdet i nord (foto: Plan Vest Bergen As). 6.8 GRØNNE INTERESSER Den nordlige delen av planområder, gnr/bnr 161/1269, er definert som et offentlig grøntområde. Området blir i liten grad benyttet i dag. Det ble ikke observert spor etter barns lek i planområdet. 6.9 KULTURMINNE Det finnes ingen kjente automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet (askeladden.ra.no). Byantikvaren gjennomførte en befaring og fant at det ikke er potensial for funn av hittil ukjente automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Byantikvaren har imidlertid vurdert de to eneboligene med tilhørende hager innenfor planområdet som verneverdige. Fylkeskommunen i Hordaland har sagt seg enig i vurderingen. Eneboligene er to villaer fra 1917 og 1918 med stiltrekk fra Jugendperioden. I kommunedelplanen for Landås står det følgende: I en bydel som er så dominert av nyere bebyggelse har den eldre bebyggelsen en viktig historiefortellende funksjon, i tillegg til at den ofte fungerer som viktige identitetsskapende elementer i områder som er ellers dominert av blokkbebyggelse. Villaene er omtalt i vedlagt kulturminnerapport VEG OG TRAFIKKFORHOLD Atkomst til planområdet er via riksveg 585, Nattlandsveien, og videre opp den kommunale vegen, Landåsveien, og den kommunale vegen, Bekkeveien, se figur 7. Nord i planområdet er det en gangveg som binder sammen Nattlandsveien og Bekkeveien. Det er gangveg og sykkelfelt langs Nattlandsveien. Det er ikke fortau i Bekkevegen. Bekkeveien blir benyttet som skoleveg for barn som hører til Gimle ungdomsskole. Nattlandsveien har en ÅTD på Det er ikke trafikkdata for de kommunale vegene. Det har skjedd flere trafikkulykker på Nattlandsveien ved planområdet. Ulykkene medførte lettere og alvorlige skader, se figur 7. Krysset Landåsveien - Nattlandsveien er omtalt i Landåsprosjektet - kortversjon av forprosjektrapport Vegen har en fartsgrense på 50 km i timen.

13 13 Figur 7: Vegforhold i området, holdeplass for buss og trafikkulykker (kilde: vegvesen.no) STØY Planområdet ligger ved den tungt trafikkerte vegen Nattlandsveien, som er en vesentlig støybelastning. Det foreligger oppdatert støyrapport fra Kilde Akustikk fra OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/KOLLEKTIVDEKNING Det er bussholdeplass like ved planområdet og det er god kollektivdekning med busser til og fra sentrum med hyppige avganger. Nærmeste holdestasjon for bybanen er Beboerne kan kjøre inn i garasje og ta heis opp til leilighet. I nærområdet finnes ulike tilbydere av ulike offentlige og private tjenester som lett kan nåes enten til fots eller ved bruk av kollektivtilbud. Området har også nærhet til sykehus, park og andre naturområder. Nærmeste holdeplass for bybanen er i Inndalsvegen, ca 10 minutters gange unna VANN OG AVLØP Både vann og kloakk er tilknyttet det offentlige. Planområdet er innenfor Byfjorden avløpsrensesoner og Espelands vannforsyningssone ENERGI Fjernvarmeanlegget i Bergen ble åpnet i BKK Varme As har bygget ut og driver i dag fjernvarmeanlegget. Anlegget utnytter energi fra søppelbrenning til å varme opp offentlige bygg, næringsbygg og boliger. Fjernvarme har hatt en stabil vekst de siste årene og hatt en stabiliserende virkning på de øvrige energibærere (Klima- og energihandlingsplan Bergen kommune). Planområdet ligger innenfor konsesjonsgrensen for fjernvarme. Energibruken i bygninger kan påvirkes av ulike stedsbundne betingelser som landskapstype, lokalt klima og eksisterende bygninger. Lokalklimatiske forhold som sol, vind og kuldegroper påvirker energibruken i et bygg med prosent, og dette må tas hensyn til. I Miljøverndepartementet sin veileder for klima og luftmiljø i areal- og bebyggelsesplanlegging (T-926) opereres det med fem ulike overordnede landskapstyper som gir ulike betingelser for planlegging og bygging. Planområdet ligger i et lett skrånende terreng. Her kan det være kalde luftsig fra høyereliggende terreng og mulighet for opphopning i skredfronten. Det er markert ensidig solavskjerming. Det kan være problemer med vann og fuktighet i lavereliggende områder.

14 PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD Barnehager: Det er flere barnehager i området, både private og offentlige. I følge byrådssak Rullering av tiltaksplan for full barnehagedekning - 1, 2, 3 alle får bli med! fra 2008 er Årstad en av bydelene i Bergen kommune hvor det er størst gap mellom behov og antall plasser. Det igangsatt og planlagt flere tiltak i bydelen. Hvis utbyggingen fortsetter slik den er planlagt, vil det være nok plasser til dekke den lovfestete retten til plass i barnehage i Utbyggingen fortsetter for å ta høyde for veksten i barnetallet og for å skaffe plasser til de yngste barna som ikke har rett til plass i barnehage, men som har behov for en barnehageplass. Skoler: I skolebruksplanen for Bergen kommune forventes det en vekst i elevtallet på barnetrinnet i Årstad. På ungdomstrinnet vil en slik vekst komme omtrent sju år senere. Årstad har seks kommunale barneskoler og disse har samlet sett god kapasitet i årene framover, men sett hver for seg er situasjonen noe ulik. Planområdet ligger innenfor Landås barneskoles opptaksområde, som har god elevkapasitet. Årstad har to skoler med ungdomstrinn og planområdet ligger innefor Gimle ungdomskoles opptaksområde. Også ungdomskolene har samlet sett god nok kapasitet til å ta imot det forventede elevtallet fremover. Servicetilbud: Planområdet ligger snaue 4 kilometer sørøst for Bergen sentrum. Det er en dagligvarebutikk i Bekkeveien og det er kort avstand til Landåstorget og Sletten senter, som har et bredt privat og offentlig servicetilbud. Det er kort avstand til Haukeland sykehus. Annet Det er kort veg til turmuligheter i Byfjellene i øst. Christieparken, en grønn lunge mellom Nattlandsveien og idrettsanleggene på Nymark, ligger like vest for planområdet. Idrettsanleggene på Nymark med Bergen stadion ligger videre vestover RISIKO Fare for flom Landåselven tar imot overskuddsvann fra området samt Byfjellene. Det kan forekomme flom som følge av ekstremnedbør og på grunn av snøsmelting om våren. Støy Planområdet ligger rett ved den tungt trafikkerte Nattlandsveien. Kilde Akustikk As har gjennomført en støyanalyse som viser tett trafikk med tilhørende støy. Sist oppdatert i juli Høyspent Planområdet ligger like ved en nettstasjon. Forurensing I henhold til Bergen kommune aktsomhetskart ligger planområdet i aktsomhetskategori 2, der tiltaksplan må vurderes. Forurensingen skyldes PCB fra murpuss og vegtrafikk. Når det gjelder vegtrafikk og forurensing viser ulike rapporter fra andre prosjekter ved mer trafikkert veg rundt om i Bergen kommune at det ikke er et stort problem med forurensning. Problemet oppstår ved spesielle værforhold og da er problemet det samme over hele byen. Radon Radon er et vanlig forekommende problem på Vestlandet og nødvendige forebyggende tiltak vil tas PRIVATRETTSLIGE BINDINGER Ingen kjente.

15 15 7 UTREDNING I HHT. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Ikke aktuelt.

16 16 8 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 8.1 INNLEDNING Planen er utarbeidet av Plan Vest Bergen As på oppdrag fra Årstadgeilen Eiendom AS i samarbeid med arkitektfirmaet Lund og Partnere As. Reguleringsområdet ligger ved Nattlandsveien på Landås. Området omfatter gnr 161 bnr 996 og 997 m.fl. Formålet med planen er å legge til rette for 1 boligblokk med til sammen ca 18 enheter. Det er en eksisterende boligblokk innenfor planområdet som er tatt med for å få en helhetlig plan. Det skal ikke skje noen endring med denne. Planområdet er satt av til boligformål i gjeldende KDP for Landås. Planforslaget avviker fra bestemmelsene i planen i forhold til 3.4 om takform. Da støy fra Nattlandsveien er et problemområde er det tatt høyde for å finne løsninger som oppveier dette problemet. Det har vært gjennomført og prøvd ut ulike løsninger før en endte opp med gjeldende planforslag. Her er det satt opp tre støyskjermer en rundt lekeplassen og en rundt uteoppholdsarealet i sør i tillegg til en som går langs Nattlandveien. Det meste av uteoppholdsarealet vil være på østsiden av blokken og vil dermed være i ly av denne. På ytterveggen mot Nattlandsveien ser en for seg at det kan settes opp et skjold på blokken ved å bygge glassveranda som vil fungere som støyskjerming for rommene innenfor. Bygget i ABB1 er nå trukket noe mer vekk fra bekken nord i planområdet. Det tilrettelegges for et omfattende gangveg - fortausystem i området. Etableringene vil føre til tryggere ferdsel for barn og unge, samt lettere ferdsel gjennom området/bydelen. 8.2 REGULERINGSFORMÅL Formål Totalt areal Bebyggelse og anlegg Bolig-/ blokkbebyggelse ABB1 1,09 daa Bolig-/ blokkbebyggelse ABB2 0,56 daa Energianlegg AEA1 0,04 daa Uteoppholdsareal AUA1-AUA2 0,76 daa Lekeplass ALEK1 0,05 daa Samferdsel og teknisk infrastruktur Veg SV1-SV 2 0,65 daa Kjøreveg SKV1 0,15 daa Fortau SF1-SF4 0,23 daa Gangveg/gangareal SG1 SG2 0,22 daa Annen veggrunn teknisk SAT1 0,02 daa Annen veggrunn grønt areal SAG1-2 0,05 daa Grønnstruktur Friområde GF1-GF2 0,32 daa Bruk og vern av sjø og vassdrag Friområde VAFO1-2 0,06daa Hensynssoner Frisiktsone ved veg H Hensynssone grønnstruktur H Totalt Ca 4,2 daa 8.3 BYGGEFORMÅL Byggeformål Reguleringsformål Boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur Areal 2,5 daa Antall boenheter Ca 18 Planeringskote + 78,4 m %BRA for ABB1 og ABB2 (inkl. parkering) %BRA 36 % Parkeringsplasser 22 parkeringsplasser for bil 44 parkeringsplasser for sykkel der 1 er i bod.

17 BEBYGGELSE OG ANLEGG Boligbebyggelsen består av eksisterende blokkbebyggelse ABB2, som ligger sør i planområdet, og den planlagte blokkbebyggelsen ABB1, som ligger sentralt i planområdet. Arealoversikt ABB1 Garasje 600 m² 1.etg 450 m² 2.etg 550 m² 3.etg 550 m² 4.etg 450 m² Sum 2600 m² Grad av utnytting % BRA: 2600m² x 100 =114,7 % 2265m²* Grad av utnytting/ % BRA settes til 115 %. *Beregningen har tatt utgangspunkt i arealet innenfor ABB1 + AUA + SKV samt gangveger, og en kommer da til 2265m². Se bestemmelsene I kjelleretasjen vil en finne parkering for bil, sykler og boder. 22 parkeringsplasser + 18 boder gir ca 600 m². Energianlegg AEA1 er et eksisterende energianlegg og ligger vest i planområdet. Det legges veg over anlegget. Se illustrasjon figur LEK/UTEOPPHOLDSAREAL Utendørs oppholdsareal skal være 6 m² privatareal og 15 m² per leilighet fellesareal, i følge kommuneplanens krav til senterområder. Arealene skal ikke være brattere enn 1:3. Lekeplassene skal ha sol på minst halvparten av arealet kl jevndøgn. 2 1 Figur 8 Solstudie som viser at lekeplassen har tilstrekkelig sol kl på soljevndøgn (illustrasjon Lund og Partnere As). De oransje sirklene er områdene der lekeplassen og uteopphold er planlagt. Nr 1 er lekeplass og nr 2 er uteoppholdsareal. Minste uteoppholdsareal pr. boenhet skal være: 6 m² for leilighetsbygg (BB1- BB2) (terrasser). 50 m² for annen type bebyggelse (BF1) 25 m² for blokkbebyggelse

18 18 Lekeplassen ALEK1 er plassert nordvest i planområdet. Det er satt av 0,055 daa til lekeplass. Lekeplassen skal være for beboerne i ABB1. Lekeplassen ligger i hellende terreng og området vil planeres slik at det vil være i samsvar med planbestemmelsene til kommuneplanen for Bergen Lekeplassen ligger i nærhet til Landåselven og denne vil sikres. Området er utsatt for støy. Jf figur 9. Det er derfor satt opp støyskjerm med innslag av glass i front. Uteoppholdsarealet AUA1 og AUA2 omgir ABB1 og er på 0,76 daa. Arealet kan benyttes til møteplass for beboerne i blokken. Lekearealet er lagt på de mest solrike plassene skjermet fra vegen. Områdene planeres ut og vil ha universell utforming. Det er avsatt 0,055 daa til lekeareal og 0,76 daa til uteopphold i planen. Dette gir 0,819 daa som gir 0,045 daa per boligenhet. Eller 45 m² om en regner om til m². I henhold til kommuneplanen skal det settes av 25m² uteoppholdsareal per enhet, totalt i foreliggende planforslag skal det da settes av minst 450 m². Med totalt 819 m² er behovet dekket. Det er derfor avsatt nok uteoppholdsareal i planforslaget. Av uteoppholdsareal skal halvparten ligge i støysone under 55 db samt være på et solrikt område. Dette området er i planforslaget lagt sør for ny blokk, skjermet med egen støyskjerm (jf rapport fra Kilde Akustikk As). 8.6 PARKERING/GARASJER Parkeringsanlegg ABB2 er lagt under ABB1. Avkjørsel SKV1 gir tilkomst til ABB2. Det er satt av 22 parkeringsplasser per boenhet noe som er i samsvar med parkeringsvedtektene for indre by i Bergen kommune. Sykkelparkering er også lagt til ABB2. Det er satt av 22 plasser for sykkelparkering. Totalt sykkelbehov er 44 plasser. I av disse sykkelparkeringene er i bod. Det er satt av 1 stk bod per boenhet i ABB TRAFIKKAREAL SV1 er offentlig og tilkomstveg til planområdet. SV1 er knyttet sammen med riksveg 585 Nattlandsveien. SV1 deler seg i to i planområdet; Bekkeveien fortsetter videre inn i planområdet og Landåsveien går ut av planområdet i sør. SV1 går ut av planområdet i øst. SV1 går over i SKV1 sentralt i planområdet. SKV1 er privat og er avkjørsel til ABB1 og er tilkomstveg til ABB2. Fortau SF1 er fortsettelse av fortau langs Nattlandsveien og går inn i planområdet i sør langs SV1. Fortau SF2 ligger sør i planområdet langs SV1 og fortsetter videre ut av planområdet i sør. SF3 fortsetter videre inn i planområdet langsmed VEG1, forbi ABB2. SF4 går langsmed SV1nord for avkjørsel SKV1. SV4 går over i SG2. SG2 går forbi ABB1 og krysser vassdraget nord i planområdet og gir tilkomst til friområdet GF1 fra sør. SG1 ligger nord i planområdet og nord for GF1. Gangvegen SG1 gir tilkomst til GF1 og GF2 og binder sammen Bekkeveien og Nattlandsveien. 8.8 GRØNNSTRUKTUR Området nord i planområdet, nord for Landåselven, er avsatt som et offentlig friområde, GF1 og GF2. Området blir delt av SG2. Friområdet er 0,3 daa. GF1 og GF2 får tilkomst gjennom gangveg SG1 og SG2. Området langs elven er ganske bratt og skal ligge der som en grønn lunge for området. 8.9 STØYTILTAK Det settes opp støyskjermer for å kompensere for støy fra Nattlandsveien. Etter forslag fra støyrapporten må det settes opp en murkant mot Nattlandsveien. Det blir satt opp støyskjerm rundt uteoppholdsarealet i AUA1 på toppen av murkanten ved lekeplass ALEK1. Se figur 9. Det meste av AUA1 blir støyskjermet av blokken i ABB1. I tillegg skal bygget ha en stille side som innebærer at soverom blir liggende vekk fra Nattlandsveien. Alle private terrasser mot Nattlandsveien blir innglasset. Innendørs vil støykravene tilfredsstilles ved at en bruker balansert ventilasjon og vinduer med forbedret lydklasse.

19 19 Figur 9 Reguleringsplankart påført støynivå og tabelloversikt. Vedlegg E. kilde: Kilde akustikk As. Bestemmelsene til kommuneplanen for Bergen kommune åpner for at det i sentrumsområder kan vurderes å tillate utbygging med støynivå over Lden=65dB. Planområdet er ikke definert som et sentrumsområde i kommuneplanen, men ligger helt inntil denne grensen. Kilde Akustikk As har vurdert utendørs støynivå foran de mest støyutsatte husfasader lik Lden= 74 db. Her vil det bli påkrevd med en dispensasjon. Utførte beregninger forutsetter en murkant mot veg. Det er også vist beregningsresultater for en støyskjerm på toppen av denne muren. Private balkonger med vinterhageløsning er en mulighet for å få ned støyen på fasaden. Se vedlagt støyrapport. Plankartet er oppdatert etter at denne rapporten ble laget veien er lagt noe om i innlevert forslag. Siste støyrapport fra juli 2010 har dette med i sin vurdering. Illustrasjoner er hentet fra siste utgave.

20 20 Figur 10 Forslag høyde og plassering mur/skjerm mot vei vedlegg D. kilde: Kilde akustikk As AVFALLSHÅNDTERING/MILJØSTASJON Det vil etableres bossug i ABB2 for papir og restavfall. Oppsamling til renholdsverkets bil vil skje via lukket system til tilknytningspunkt utenfor boligområdet. Fordelene med et slikt system er følgende: o redusert trafikkbelastning i området ved at bossbilen henter alt avfall via vakumsystem fra utsiden av boligområdet. o redusert plassbehov til avfallsrom o redusert bemanning på driftssiden ved at inn- og utkjøring samt rengjøring av avfallsbeholdere unngås.

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR PLANBESKRIVELSE side 1 av 21 QuickTime og en TIFF (ukomprimert)-dekomprimerer kreves for å se dette bildet. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING.

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer