Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908"

Transkript

1 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten Bergen Tlf Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: Saksnr.: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:

2 2 INNHOLD 1 Sammendrag Nøkkelopplysninger Bakgrunn for planarbeidet Bakgrunn Intensjonen med planforslaget Planprosessen Varsling Merknader i forbindelse med varsling Gjeldende planstatus Fylkes(del)plan Kommuneplan/kommundedelplan Reguleringsplaner Eventuelle temaplaner Rikspolitiske retningslinjer Beskrivelse av planområdet Lokalisering Avgrensing Tilstøtende areals bruk/status Eksisterende bebyggelse Topografi/landskapstrekk Solforhold Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold Landåselven Grønne interesser Kulturminne Veg og trafikkforhold Støy Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning Vann og avløp Energi Privat og offentlig servicetilbud Risiko Privatrettslige bindinger Utredning i hht. forskrift om konsekvensutredninger Beskrivelse av planforslaget Innledning Reguleringsformål Byggeformål Bebyggelse og anlegg Lek/uteoppholdsareal Parkering/garasjer Trafikkareal Grønnstruktur Støytiltak... 18

3 Avfallshåndtering/miljøstasjon energi universell utforming Risiko Annet Konsekvenser av planforslaget Overordnede planer og vedtak Eksisterende reguleringsplaner Estetikk Konsekvenser for naboer Trafikk- og parkeringsforhold Kulturminne Friluftsaktivitet, naturområde, barn og unges interesser i nærmiljøet Infrastruktur (veg/vann/avløp, el-anlegg etc.) Privat og offentlig servicetilbud Konsekvenser for næringsinteresser Juridiske/økonomiske konsekvenser for kommunen struktur Ros-analyse medvirkning Samlede uttalelser/merknader Forslagsstillers avsluttende kommentar Figur 1: Varselkartet Figur 2: Utsnitt av kommunedelplan for Landås. Planområdet er markert med rødt Figur 3: Utsnitt som viser reguleringsplaner i området. (kilde: bergenskart.no) Figur 4: Oversiktskart. Planområdet er markert omtrentlig (kart hentet fra gislink.no) Figur 5: Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet (foto: Lund & Partnere AS) Figur 6: Vassdraget renner åpnet gjennom planområdet i nord (foto: Plan Vest Bergen As) Figur 7: Vegforhold i området, holdeplass for buss og trafikkulykker (kilde: vegvesen.no) Figur 8 Solstudie som viser at lekeplassen har tilstrekkelig sol kl på soljevndøgn (illustrasjon Lund og Partnere AS) Figur 9 Reguleringsplankart påført støynivå og tabelloversikt. Vedlegg E. kilde: Kilde akustikk As Figur 10 Forslag høyde og plassering mur/skjerm mot vei vedlegg D. kilde: Kilde akustikk As Figur 11: Illustrasjonsforslag sett fra Nattlandsveien- mot nordøst (illustrasjon: Lund & Partnere As) Figur 12 Illustrasjonsforslag over boligblokk sett fra nordøst mot sørvest (illustrasjon: Lund & Partnere As) Figur 13 Illustrasjonsforslag over boligblokk sett fra sørvest mot nordøst (illustrasjon: Lund & Partnere As) Figur 14 Illustrasjonsforslag over boligblokk med elv (illustrasjon: Lund & Partnere As) Figur 15 Snitt av blokken ABB1 fra sør mot nord (illustrasjon: Lund & Partnere As) Figur 16 Snitt av blokken ABB1 sett fra nord mot sør (illustrasjon: Lund & Partnere As) Figur 17 Sol og skygge kl 12 den 21. juni (illustrasjon Lund og Partnere as) Figur 18 Skygger fra ny bebyggelse kl. 21 den21 juni. Eksiterende bygg markert med rødt (illustrasjon Lund og Partnere As) Vedlegg 1. Plankart Vedlegg 2. Planbestemmelser Vedlegg 3. Varslingsliste, varslingsbrev og varslingsannonse Vedlegg 4. Merknader og oversiktskart over merknader fra naboer. Vedlegg 5. Illustrasjoner Vedlegg 6. Støyrapport og kulturminnerapport Vedlegg 7. Kopi av politisk vedtak

4 4 1 SAMMENDRAG For Nattlandsveien 16 og 18 har det gjennom flere år foregått en reguleringsplanprosess. Ulike konsultentfirma har vært engasjert og det ble innsendt forslag i 2008 som en ikke gikk videre med. Det har vært en diskusjon om de to husene i Nattlandsveien som blir berørt av prosjektet kunne rives eller ei. I møte i komité for miljø og byutvikling saksnr: den ble det fattet et vedtak om at planarbeidet for Nattlandsveien kunne videreføres. Gjeldende planforlag er et omarbeidet forslag og innleveres nå på nytt i Planforslaget er utarbeidet av Plan Vest Bergen As i samarbeid med arkitektkontoret Lund og Partnere As. I planforslaget er det tatt høyde for støy fra bilveg, nærhet til elv, gangvegsystem i området og tilkomst til planområdet. I forbindelse med dette planforslaget er det også laget en kulturminnerapport for Nattlandsveien Planarbeidet forutsetter riving av eksisterende bygg. Blokkbebyggelsen i denne delen av byen er av eldre dato og det planlagte boligkomplekset bør kunne gi et nødvendig bidrag til å møte ulike brukergrupper som i dag trenger lett tilgjengelige boliger av ulik størrelse. Beboerne kan kjøre inn i garasje og ta heis opp til leilighet. I nærområdet finnes ulike tilbydere av ulike offentlige og private tjenester som lett kan nåes enten til fots eller ved bruk av kollektivtilbud. Området har også nærhet til sykehus, park og andre naturområder. Blokken med uteområder vil ha universell utforming og boligens beliggenhet burde kunne gi et etterlengtet tilbud til grupper som ser etter en mer tilrettelagt bolig. Størrelsene på enhetene vil variere fra de to store på toppen på ca 140 m² til de minste på ca 40 m². Blokken vil gi alle leiligheter det samme utsikts - og solforhold. Tiltakshaver Årstadgeilen Eiendom AS ønsker med detaljreguleringsplanen å legge til rette for ca 18 boenheter med tilhørende reguleringsbestemmelser. Planområdet er på ca 4,2 daa og ligger sentralt ved Nattlandsveien på Landås.

5 5 2 NØKKELOPPLYSNINGER Bydel Årstad Gardsnavn (adresse i sentrum) Nattlandsveien 16 og 18 Gårdsnr./bruksnr. Gnr. 161 bnr. 996/997/998/999/ Gnr 160/32 m. fl. Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Boligområde Forslagstiller Årstadgeilen Eiendom AS O.J. Brocksgt. 16B 5006 Bergen Grunneier (sentrale) Anita Høyen Haug & Torbjørn Haug (161/996) Hallgeir Røvik & Hedvik Røvik (161/997) BKK Nett As (161/998) Bergen Kommune(161/999, 754, 160/32) Frode Solberg (161/1269) Plankonsulent Plan Vest Bergen As Ny plans hovedformål Planområdets areal i daa Antall nye boliger/ nytt næringsareal (BRA) Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Konsekvensutredningsplikt (j/n) Boligbygging med tilhørende anlegg 4,2 daa Ca 18 stk Støy, avstand til elv, kulturminne J N Kunngjøring oppstart, dato , og Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte holdt.(j/n) N

6 6 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3.1 BAKGRUNN Planen er utarbeidet av Plan Vest Bergen i samarbeid med Lund & Partnere As på oppdrag fra tiltakshaver Årstadgeilen Eiendom As. Planen har hatt flere konsulenter siden den ble fremlagt første gang våren Planarbeidet ble varslet første gang den Planen har vært inne til behandling, men avvist. Plan Vest Bergen As overtok planen fra Plan A i Det ble da holdt avklaringsmøte mellom forslagstiller, plankonsulent og kommunen den , hvor det ble besluttet at planarbeidet kunne videreføres. For å tilfredsstille krav fra Samferdselsetaten ble plangrensen utvidet slik at Bekkeveien nå ble inkludert. 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge for boliger med tilhørende anlegg og infrastruktur ved Nattlandsveien, Årstad bydel, Bergen kommune.

7 7 4 PLANPROSESSEN 4.1 VARSLING Det ble gjennomført varsling fra PlanA sin side mens var plankonsulent. I forbindelse med at en ønsket å utvide plangrensen ble det varslet på nytt i avisen Bergens Tidende Naboer, grunneiere, private og offentlige høringsinstanser ble varslet direkte med brev på samme tid. Varslingsfristen ble satt til Figur 1: Varselkartet. 4.2 MERKNADER I FORBINDELSE MED VARSLING Det er registrert totalt 13 merknader fra varslingsrundene i 2006 ( og ). De fleste fra de samme etatene. I forbindelse med ny varsling i 2009 kom det inn 9 uttalelser /merknader. De fleste fra de samme etater som tidligere. Totalt er det kommet inn fire merknader fra ulike naboer. De innkomne merknadene handler hovedsakelig om: Byggehøyder Verneinteresser Infrastruktur av ulike slag Grønnstruktur Samlet oversikt over merknadene er under punkt 10.1.

8 8 5 GJELDENDE PLANSTATUS 5.1 FYLKES(DEL)PLAN I fylkesplanen for Hordaland ( ) blir det vektlagt at utbygging i storbyregionen skal være energi- og arealøkonomisk langs de sentrale transportkorridorene og knutepunktene. Fylkesplanen for Hordaland vektlegger fortetting framfor utbygging av nye boligområder. Fylkesplanen vektlegger samtidig at grønnstruktur knyttet til sentrumsområder, boligområder, skoler og barnehager må sikres i planleggingen. For Bergensregionen sier fylkesplanen blant annet at nye boligområder ikke skal planlegges før potensialer for fortetting innenfor eksisterende byggesoner og i gang-/sykkelavstand fra kommunesenter/bydelssenter er vurdert. Nye boligområder skal lokaliseres med god tilknytning til hovedtrassene for kollektivnettet og/eller i nærheten av senter og knutepunkt. Boligområdene skal lokaliseres nær skole, barnehage, servicefunksjoner og har gode leke- og oppholdsareal. 5.2 KOMMUNEPLAN/KOMMUNDEDELPLAN I kommunedelplan for Landås (Planid.: , vedtatt ) er planområdet definert som boligområde der stadfestet reguleringsplan gjelder med supplerende bestemmelser gitt i kommunedelplanen. Det ligger dessuten et hovedgangsystem nord i planområdet. Figur 2: Utsnitt av kommunedelplan for Landås. Planområdet er markert med rødt. 5.3 REGULERINGSPLANER Hoveddelen av planområdet er uregulert. En stripe vest i planområdet inngår imidlertid i den eldre reguleringsplanen for Bergensdalens midtre del (planid.: 20000), se figur 2. Arealet er vist som trafikkområde/veg.

9 9 Planid.: Planid.: Planid.: Planid.: Planid.: Planid.: Planid.: Figur 3: Utsnitt som viser reguleringsplaner i området. Planområdet er her markert med gult (kilde: bergenskart.no). 5.4 EVENTUELLE TEMAPLANER Trafikksikkerhetsplan for Bergen kommune Skolebruksplan for Bergen kommune Fylkesdelplan for kulturminne i Hordaland Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune (på høring) Forvaltningsplan for vassdrag i Bergen kommune, utkast november RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER De rikspolitiske retningslinjene for barn og planlegging har som mål og sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Det skal sikrest at oppvekstmiljøet har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid samsvarer med eksisterende kunnskap om barn og unge sine behov. De rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging har som mål at transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnytting, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikktrygghet og effektiv trafikkavvikling. Det skal leggast til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen.

10 10 6 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 6.1 LOKALISERING Planområdet ligger sentralt øst for Nattlandsveien på Landås i Årstad bydel, Bergen kommune. Planområdet Figur 4: Oversiktskart. Planområdet er markert omtrentlig (kart hentet fra gislink.no). 6.2 AVGRENSING Planområdet omfatter blant annet eiendommene 161/996, 997, 998, 999 og grenser til Nattlandsveien i vest og boligbebyggelse i sør, øst og nord. Boligbebyggelsen omkring består av både blokker og eneboliger. 6.3 TILSTØTENDE AREALS BRUK/STATUS I kommunedelplanen for Landås er tilstøtende arealer definert som boligområde der stadfestet reguleringsplan gjelder med supplerende bestemmelser gitt i kommunedelplanen, boligområde der det skal utarbeides ny reguleringsplan, veg og hovedsykkelvegsystem. 6.4 EKSISTERENDE BEBYGGELSE Innenfor planområde ligger det to villaer med tilhørende uthus/garasje, en boligblokk på tre etasjer og en trafostasjon.

11 Figur 5: Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet 1: Bekkeveien med Nattlandsveien 24 til venstre, Nattlandsveien 18 øverst i bildet 2: Utsikt mot Nattlandsveien 16 som ligger på en oppmurt høyde fra Nattlandsveien 3: Utsikt nordover Nattlandsveien med Nattlandsveien 24, trafostasjonen og Nattlandsveien 18 4: Nattlandsveien 18 og 16 (foto: Lund & Partnere AS). 6.5 TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK Deler av planområdet ligger oppe på en høyde som er delvis oppmurt og trukket noe unna Nattlandsveien. Planområdet flater ut i sørlig retning. Nord i planområdet løper det et vassdrag. Det skråner noe bratt ned mot Nattlandsveien i vest og mot vassdraget i nord. 6.6 SOLFORHOLD Planområdet ligger i en vestvendt skråning og har gode solforhold hele dagen. 6.7 VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD Eneboligene har tilhørende store hager med en del vegetasjon, blant annet en del større løvtrær og gran Landåselven Landåselven, også omtalt som Landåsbekken og Hauka, renner gjennom planområdet i nord. Landåselven er en del av Fjøsangervassdraget og kommer fra Øvre og Nedre Legdetjern på Ulriken. Fjøsangervassdraget er et av de prioriterte vassdragene i Bergen kommunes forvaltningsplan for vassdrag. Bebygde deler av vassdraget er forurenset av tarmbakterier. I denne delen av vassdraget var økologisk status vurdert som dårlig eller meget dårlig i Overløp fra avløpsnettet i nedbørrike perioder er et gjennomgående problem i vassdraget, men vannkvaliteten påvirkes også av direkte kloakktilførsler (Forvaltningsplan for vassdragene i Bergen, utkast november 2005, NVE.no). Elven hadde utløp i det nå gjenfylte Haukelandsvannet. Ettersom elven tar i mot store deler overvann fra området og Byfjellene varierer den i størrelse. Vassdraget renner åpent gjennom planområdet før det føres med kraftig fall i rør mot Nattlandsveien. Vassdraget fortsetter i rør under Nattlandsveien og renner videre åpent i Christieparken. Innenfor planområdet er vassdraget murt opp med betong og stedvis med stein. Det er et grønt vegetasjonsbelte langs elven. Langsmed vassdraget går det en gangveg som knytter sammen Nattlandsveien og Bekkeveien. Eksisterende bygninger har i dag en avstand på 6,5 meter til vassdraget.

12 12 Figur 6: Vassdraget renner åpnet gjennom planområdet i nord (foto: Plan Vest Bergen As). 6.8 GRØNNE INTERESSER Den nordlige delen av planområder, gnr/bnr 161/1269, er definert som et offentlig grøntområde. Området blir i liten grad benyttet i dag. Det ble ikke observert spor etter barns lek i planområdet. 6.9 KULTURMINNE Det finnes ingen kjente automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet (askeladden.ra.no). Byantikvaren gjennomførte en befaring og fant at det ikke er potensial for funn av hittil ukjente automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Byantikvaren har imidlertid vurdert de to eneboligene med tilhørende hager innenfor planområdet som verneverdige. Fylkeskommunen i Hordaland har sagt seg enig i vurderingen. Eneboligene er to villaer fra 1917 og 1918 med stiltrekk fra Jugendperioden. I kommunedelplanen for Landås står det følgende: I en bydel som er så dominert av nyere bebyggelse har den eldre bebyggelsen en viktig historiefortellende funksjon, i tillegg til at den ofte fungerer som viktige identitetsskapende elementer i områder som er ellers dominert av blokkbebyggelse. Villaene er omtalt i vedlagt kulturminnerapport VEG OG TRAFIKKFORHOLD Atkomst til planområdet er via riksveg 585, Nattlandsveien, og videre opp den kommunale vegen, Landåsveien, og den kommunale vegen, Bekkeveien, se figur 7. Nord i planområdet er det en gangveg som binder sammen Nattlandsveien og Bekkeveien. Det er gangveg og sykkelfelt langs Nattlandsveien. Det er ikke fortau i Bekkevegen. Bekkeveien blir benyttet som skoleveg for barn som hører til Gimle ungdomsskole. Nattlandsveien har en ÅTD på Det er ikke trafikkdata for de kommunale vegene. Det har skjedd flere trafikkulykker på Nattlandsveien ved planområdet. Ulykkene medførte lettere og alvorlige skader, se figur 7. Krysset Landåsveien - Nattlandsveien er omtalt i Landåsprosjektet - kortversjon av forprosjektrapport Vegen har en fartsgrense på 50 km i timen.

13 13 Figur 7: Vegforhold i området, holdeplass for buss og trafikkulykker (kilde: vegvesen.no) STØY Planområdet ligger ved den tungt trafikkerte vegen Nattlandsveien, som er en vesentlig støybelastning. Det foreligger oppdatert støyrapport fra Kilde Akustikk fra OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/KOLLEKTIVDEKNING Det er bussholdeplass like ved planområdet og det er god kollektivdekning med busser til og fra sentrum med hyppige avganger. Nærmeste holdestasjon for bybanen er Beboerne kan kjøre inn i garasje og ta heis opp til leilighet. I nærområdet finnes ulike tilbydere av ulike offentlige og private tjenester som lett kan nåes enten til fots eller ved bruk av kollektivtilbud. Området har også nærhet til sykehus, park og andre naturområder. Nærmeste holdeplass for bybanen er i Inndalsvegen, ca 10 minutters gange unna VANN OG AVLØP Både vann og kloakk er tilknyttet det offentlige. Planområdet er innenfor Byfjorden avløpsrensesoner og Espelands vannforsyningssone ENERGI Fjernvarmeanlegget i Bergen ble åpnet i BKK Varme As har bygget ut og driver i dag fjernvarmeanlegget. Anlegget utnytter energi fra søppelbrenning til å varme opp offentlige bygg, næringsbygg og boliger. Fjernvarme har hatt en stabil vekst de siste årene og hatt en stabiliserende virkning på de øvrige energibærere (Klima- og energihandlingsplan Bergen kommune). Planområdet ligger innenfor konsesjonsgrensen for fjernvarme. Energibruken i bygninger kan påvirkes av ulike stedsbundne betingelser som landskapstype, lokalt klima og eksisterende bygninger. Lokalklimatiske forhold som sol, vind og kuldegroper påvirker energibruken i et bygg med prosent, og dette må tas hensyn til. I Miljøverndepartementet sin veileder for klima og luftmiljø i areal- og bebyggelsesplanlegging (T-926) opereres det med fem ulike overordnede landskapstyper som gir ulike betingelser for planlegging og bygging. Planområdet ligger i et lett skrånende terreng. Her kan det være kalde luftsig fra høyereliggende terreng og mulighet for opphopning i skredfronten. Det er markert ensidig solavskjerming. Det kan være problemer med vann og fuktighet i lavereliggende områder.

14 PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD Barnehager: Det er flere barnehager i området, både private og offentlige. I følge byrådssak Rullering av tiltaksplan for full barnehagedekning - 1, 2, 3 alle får bli med! fra 2008 er Årstad en av bydelene i Bergen kommune hvor det er størst gap mellom behov og antall plasser. Det igangsatt og planlagt flere tiltak i bydelen. Hvis utbyggingen fortsetter slik den er planlagt, vil det være nok plasser til dekke den lovfestete retten til plass i barnehage i Utbyggingen fortsetter for å ta høyde for veksten i barnetallet og for å skaffe plasser til de yngste barna som ikke har rett til plass i barnehage, men som har behov for en barnehageplass. Skoler: I skolebruksplanen for Bergen kommune forventes det en vekst i elevtallet på barnetrinnet i Årstad. På ungdomstrinnet vil en slik vekst komme omtrent sju år senere. Årstad har seks kommunale barneskoler og disse har samlet sett god kapasitet i årene framover, men sett hver for seg er situasjonen noe ulik. Planområdet ligger innenfor Landås barneskoles opptaksområde, som har god elevkapasitet. Årstad har to skoler med ungdomstrinn og planområdet ligger innefor Gimle ungdomskoles opptaksområde. Også ungdomskolene har samlet sett god nok kapasitet til å ta imot det forventede elevtallet fremover. Servicetilbud: Planområdet ligger snaue 4 kilometer sørøst for Bergen sentrum. Det er en dagligvarebutikk i Bekkeveien og det er kort avstand til Landåstorget og Sletten senter, som har et bredt privat og offentlig servicetilbud. Det er kort avstand til Haukeland sykehus. Annet Det er kort veg til turmuligheter i Byfjellene i øst. Christieparken, en grønn lunge mellom Nattlandsveien og idrettsanleggene på Nymark, ligger like vest for planområdet. Idrettsanleggene på Nymark med Bergen stadion ligger videre vestover RISIKO Fare for flom Landåselven tar imot overskuddsvann fra området samt Byfjellene. Det kan forekomme flom som følge av ekstremnedbør og på grunn av snøsmelting om våren. Støy Planområdet ligger rett ved den tungt trafikkerte Nattlandsveien. Kilde Akustikk As har gjennomført en støyanalyse som viser tett trafikk med tilhørende støy. Sist oppdatert i juli Høyspent Planområdet ligger like ved en nettstasjon. Forurensing I henhold til Bergen kommune aktsomhetskart ligger planområdet i aktsomhetskategori 2, der tiltaksplan må vurderes. Forurensingen skyldes PCB fra murpuss og vegtrafikk. Når det gjelder vegtrafikk og forurensing viser ulike rapporter fra andre prosjekter ved mer trafikkert veg rundt om i Bergen kommune at det ikke er et stort problem med forurensning. Problemet oppstår ved spesielle værforhold og da er problemet det samme over hele byen. Radon Radon er et vanlig forekommende problem på Vestlandet og nødvendige forebyggende tiltak vil tas PRIVATRETTSLIGE BINDINGER Ingen kjente.

15 15 7 UTREDNING I HHT. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Ikke aktuelt.

16 16 8 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 8.1 INNLEDNING Planen er utarbeidet av Plan Vest Bergen As på oppdrag fra Årstadgeilen Eiendom AS i samarbeid med arkitektfirmaet Lund og Partnere As. Reguleringsområdet ligger ved Nattlandsveien på Landås. Området omfatter gnr 161 bnr 996 og 997 m.fl. Formålet med planen er å legge til rette for 1 boligblokk med til sammen ca 18 enheter. Det er en eksisterende boligblokk innenfor planområdet som er tatt med for å få en helhetlig plan. Det skal ikke skje noen endring med denne. Planområdet er satt av til boligformål i gjeldende KDP for Landås. Planforslaget avviker fra bestemmelsene i planen i forhold til 3.4 om takform. Da støy fra Nattlandsveien er et problemområde er det tatt høyde for å finne løsninger som oppveier dette problemet. Det har vært gjennomført og prøvd ut ulike løsninger før en endte opp med gjeldende planforslag. Her er det satt opp tre støyskjermer en rundt lekeplassen og en rundt uteoppholdsarealet i sør i tillegg til en som går langs Nattlandveien. Det meste av uteoppholdsarealet vil være på østsiden av blokken og vil dermed være i ly av denne. På ytterveggen mot Nattlandsveien ser en for seg at det kan settes opp et skjold på blokken ved å bygge glassveranda som vil fungere som støyskjerming for rommene innenfor. Bygget i ABB1 er nå trukket noe mer vekk fra bekken nord i planområdet. Det tilrettelegges for et omfattende gangveg - fortausystem i området. Etableringene vil føre til tryggere ferdsel for barn og unge, samt lettere ferdsel gjennom området/bydelen. 8.2 REGULERINGSFORMÅL Formål Totalt areal Bebyggelse og anlegg Bolig-/ blokkbebyggelse ABB1 1,09 daa Bolig-/ blokkbebyggelse ABB2 0,56 daa Energianlegg AEA1 0,04 daa Uteoppholdsareal AUA1-AUA2 0,76 daa Lekeplass ALEK1 0,05 daa Samferdsel og teknisk infrastruktur Veg SV1-SV 2 0,65 daa Kjøreveg SKV1 0,15 daa Fortau SF1-SF4 0,23 daa Gangveg/gangareal SG1 SG2 0,22 daa Annen veggrunn teknisk SAT1 0,02 daa Annen veggrunn grønt areal SAG1-2 0,05 daa Grønnstruktur Friområde GF1-GF2 0,32 daa Bruk og vern av sjø og vassdrag Friområde VAFO1-2 0,06daa Hensynssoner Frisiktsone ved veg H Hensynssone grønnstruktur H Totalt Ca 4,2 daa 8.3 BYGGEFORMÅL Byggeformål Reguleringsformål Boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur Areal 2,5 daa Antall boenheter Ca 18 Planeringskote + 78,4 m %BRA for ABB1 og ABB2 (inkl. parkering) %BRA 36 % Parkeringsplasser 22 parkeringsplasser for bil 44 parkeringsplasser for sykkel der 1 er i bod.

17 BEBYGGELSE OG ANLEGG Boligbebyggelsen består av eksisterende blokkbebyggelse ABB2, som ligger sør i planområdet, og den planlagte blokkbebyggelsen ABB1, som ligger sentralt i planområdet. Arealoversikt ABB1 Garasje 600 m² 1.etg 450 m² 2.etg 550 m² 3.etg 550 m² 4.etg 450 m² Sum 2600 m² Grad av utnytting % BRA: 2600m² x 100 =114,7 % 2265m²* Grad av utnytting/ % BRA settes til 115 %. *Beregningen har tatt utgangspunkt i arealet innenfor ABB1 + AUA + SKV samt gangveger, og en kommer da til 2265m². Se bestemmelsene I kjelleretasjen vil en finne parkering for bil, sykler og boder. 22 parkeringsplasser + 18 boder gir ca 600 m². Energianlegg AEA1 er et eksisterende energianlegg og ligger vest i planområdet. Det legges veg over anlegget. Se illustrasjon figur LEK/UTEOPPHOLDSAREAL Utendørs oppholdsareal skal være 6 m² privatareal og 15 m² per leilighet fellesareal, i følge kommuneplanens krav til senterområder. Arealene skal ikke være brattere enn 1:3. Lekeplassene skal ha sol på minst halvparten av arealet kl jevndøgn. 2 1 Figur 8 Solstudie som viser at lekeplassen har tilstrekkelig sol kl på soljevndøgn (illustrasjon Lund og Partnere As). De oransje sirklene er områdene der lekeplassen og uteopphold er planlagt. Nr 1 er lekeplass og nr 2 er uteoppholdsareal. Minste uteoppholdsareal pr. boenhet skal være: 6 m² for leilighetsbygg (BB1- BB2) (terrasser). 50 m² for annen type bebyggelse (BF1) 25 m² for blokkbebyggelse

18 18 Lekeplassen ALEK1 er plassert nordvest i planområdet. Det er satt av 0,055 daa til lekeplass. Lekeplassen skal være for beboerne i ABB1. Lekeplassen ligger i hellende terreng og området vil planeres slik at det vil være i samsvar med planbestemmelsene til kommuneplanen for Bergen Lekeplassen ligger i nærhet til Landåselven og denne vil sikres. Området er utsatt for støy. Jf figur 9. Det er derfor satt opp støyskjerm med innslag av glass i front. Uteoppholdsarealet AUA1 og AUA2 omgir ABB1 og er på 0,76 daa. Arealet kan benyttes til møteplass for beboerne i blokken. Lekearealet er lagt på de mest solrike plassene skjermet fra vegen. Områdene planeres ut og vil ha universell utforming. Det er avsatt 0,055 daa til lekeareal og 0,76 daa til uteopphold i planen. Dette gir 0,819 daa som gir 0,045 daa per boligenhet. Eller 45 m² om en regner om til m². I henhold til kommuneplanen skal det settes av 25m² uteoppholdsareal per enhet, totalt i foreliggende planforslag skal det da settes av minst 450 m². Med totalt 819 m² er behovet dekket. Det er derfor avsatt nok uteoppholdsareal i planforslaget. Av uteoppholdsareal skal halvparten ligge i støysone under 55 db samt være på et solrikt område. Dette området er i planforslaget lagt sør for ny blokk, skjermet med egen støyskjerm (jf rapport fra Kilde Akustikk As). 8.6 PARKERING/GARASJER Parkeringsanlegg ABB2 er lagt under ABB1. Avkjørsel SKV1 gir tilkomst til ABB2. Det er satt av 22 parkeringsplasser per boenhet noe som er i samsvar med parkeringsvedtektene for indre by i Bergen kommune. Sykkelparkering er også lagt til ABB2. Det er satt av 22 plasser for sykkelparkering. Totalt sykkelbehov er 44 plasser. I av disse sykkelparkeringene er i bod. Det er satt av 1 stk bod per boenhet i ABB TRAFIKKAREAL SV1 er offentlig og tilkomstveg til planområdet. SV1 er knyttet sammen med riksveg 585 Nattlandsveien. SV1 deler seg i to i planområdet; Bekkeveien fortsetter videre inn i planområdet og Landåsveien går ut av planområdet i sør. SV1 går ut av planområdet i øst. SV1 går over i SKV1 sentralt i planområdet. SKV1 er privat og er avkjørsel til ABB1 og er tilkomstveg til ABB2. Fortau SF1 er fortsettelse av fortau langs Nattlandsveien og går inn i planområdet i sør langs SV1. Fortau SF2 ligger sør i planområdet langs SV1 og fortsetter videre ut av planområdet i sør. SF3 fortsetter videre inn i planområdet langsmed VEG1, forbi ABB2. SF4 går langsmed SV1nord for avkjørsel SKV1. SV4 går over i SG2. SG2 går forbi ABB1 og krysser vassdraget nord i planområdet og gir tilkomst til friområdet GF1 fra sør. SG1 ligger nord i planområdet og nord for GF1. Gangvegen SG1 gir tilkomst til GF1 og GF2 og binder sammen Bekkeveien og Nattlandsveien. 8.8 GRØNNSTRUKTUR Området nord i planområdet, nord for Landåselven, er avsatt som et offentlig friområde, GF1 og GF2. Området blir delt av SG2. Friområdet er 0,3 daa. GF1 og GF2 får tilkomst gjennom gangveg SG1 og SG2. Området langs elven er ganske bratt og skal ligge der som en grønn lunge for området. 8.9 STØYTILTAK Det settes opp støyskjermer for å kompensere for støy fra Nattlandsveien. Etter forslag fra støyrapporten må det settes opp en murkant mot Nattlandsveien. Det blir satt opp støyskjerm rundt uteoppholdsarealet i AUA1 på toppen av murkanten ved lekeplass ALEK1. Se figur 9. Det meste av AUA1 blir støyskjermet av blokken i ABB1. I tillegg skal bygget ha en stille side som innebærer at soverom blir liggende vekk fra Nattlandsveien. Alle private terrasser mot Nattlandsveien blir innglasset. Innendørs vil støykravene tilfredsstilles ved at en bruker balansert ventilasjon og vinduer med forbedret lydklasse.

19 19 Figur 9 Reguleringsplankart påført støynivå og tabelloversikt. Vedlegg E. kilde: Kilde akustikk As. Bestemmelsene til kommuneplanen for Bergen kommune åpner for at det i sentrumsområder kan vurderes å tillate utbygging med støynivå over Lden=65dB. Planområdet er ikke definert som et sentrumsområde i kommuneplanen, men ligger helt inntil denne grensen. Kilde Akustikk As har vurdert utendørs støynivå foran de mest støyutsatte husfasader lik Lden= 74 db. Her vil det bli påkrevd med en dispensasjon. Utførte beregninger forutsetter en murkant mot veg. Det er også vist beregningsresultater for en støyskjerm på toppen av denne muren. Private balkonger med vinterhageløsning er en mulighet for å få ned støyen på fasaden. Se vedlagt støyrapport. Plankartet er oppdatert etter at denne rapporten ble laget veien er lagt noe om i innlevert forslag. Siste støyrapport fra juli 2010 har dette med i sin vurdering. Illustrasjoner er hentet fra siste utgave.

20 20 Figur 10 Forslag høyde og plassering mur/skjerm mot vei vedlegg D. kilde: Kilde akustikk As AVFALLSHÅNDTERING/MILJØSTASJON Det vil etableres bossug i ABB2 for papir og restavfall. Oppsamling til renholdsverkets bil vil skje via lukket system til tilknytningspunkt utenfor boligområdet. Fordelene med et slikt system er følgende: o redusert trafikkbelastning i området ved at bossbilen henter alt avfall via vakumsystem fra utsiden av boligområdet. o redusert plassbehov til avfallsrom o redusert bemanning på driftssiden ved at inn- og utkjøring samt rengjøring av avfallsbeholdere unngås.

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 29-04-14 METODE Analysen er gjennomført i hht.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune Forslagsstiller: Derlick Arkitekter AS Tiltakshaver: Caspersen Invest AS Dato: 22.4.2010 Revisjon: Konklusjon Analysen er basert på en

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 08-10-13 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv

Detaljer

Reguleringsplan for Parkveien 4

Reguleringsplan for Parkveien 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Parkveien 4 Konklusjon Etablering av ny boligbebyggelse innenfor planområdet vil medføre økt trafikk i Parkveien 4. Etablering av ny avkjørsel kan skape

Detaljer

Risiko og sårbarhets analyse

Risiko og sårbarhets analyse isikovurdering Risiko og sårbarhets analyse Vedlegg til reguleringsplanens beskrivelse Kart 1: Planens avgrensning Plannavn: Laksevåg, Gnr. 149/1135.mfl. Detaljregulering av fortau langs Johan Berentsens

Detaljer

Reguleringsplan for Borgeskogen Sør Porsgrunn kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Borgeskogen Sør Porsgrunn kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Borgeskogen Sør Porsgrunn kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Deler av planområdet sett fra vest. Sist revidert: 12-05-16 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra

Detaljer

ROS - ANALYSE. 1. Bakgrunn. 2. Metode

ROS - ANALYSE. 1. Bakgrunn. 2. Metode ROS - ANALYSE Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for prosjektet fv. 84 Furnesvegen sykkelveg med fortau. ROS-analysen fokuserer på mulige uforutsette hendelser som har samfunnsmessige, miljømessige

Detaljer

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Gravarsveien 11, gnr. 39 bnr. 1526 Sandnes kommune Konklusjon Det er ikke funnet unormale risikosituasjoner som følge av planlagt tiltak / regulering. Det

Detaljer

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, september 2011 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL.

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Utarbeidet av: Hjellnes Consult as Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo Dato: 4.mai

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE Sist revidert: 29.08.16 Vedtatt av kommunestyret: Planid: 0536060 Arkivsak: 1514/16 METODE OG FORUTSETNINGER 2 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger Beskrivelse Sist revidert: 25-09-14 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra DSB og med egen sjekkliste. Analysen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR NYGÅRD TOPP 09.11.2016 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Dokkedalen fjelltak Sør-Aurdal kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Dokkedalen fjelltak Sør-Aurdal kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dokkedalen fjelltak Sør-Aurdal kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Steinbruddet sett mot nord Sist revidert: 15-10-11 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra DSB og med egen sjekkliste.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljreguleringsplan for Løkenåsen omsorgsboliger og dagaktivitetssenter gnr./bnr. 40/82, m.fl.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljreguleringsplan for Løkenåsen omsorgsboliger og dagaktivitetssenter gnr./bnr. 40/82, m.fl. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Løkenåsen omsorgsboliger og dagaktivitetssenter gnr./bnr. 40/82, m.fl. Ortofoto kilde: Norkart/Gisline webatlas på nett Utarbeidet av: Vindveggen

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for Fv 51GS nordover fra Rogne skole

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for Fv 51GS nordover fra Rogne skole ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for Fv 51GS nordover fra Rogne skole I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROSanalysen bygger på det planmaterialet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150002 Metode og forutsetninger Otta, 21.05.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

ROS analyse, datert 15.04.2015

ROS analyse, datert 15.04.2015 Emne: Detaljregulering av Søndre del av Jessheim Park Ringvegen/ Trondheimsvegen, GBNR 135/170,m.fl. Ullensaker kommune. Utarbeidet av: Arconsult Ove Bøe AS Prosjektnr: 13030 Søndre del Jessheim Park,

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan for Vinterhugu Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

ROS-ANALYSE PLAN 2504P BOGANESVEIEN 10-12

ROS-ANALYSE PLAN 2504P BOGANESVEIEN 10-12 ROS-ANALYSE PLAN 2504P BOGANESVEIEN 10-12 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Metode og prosess 3. Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak 4. Analysen viser følgende 1 BAKGRUNN Planlegging etter plan- og bygningsloven

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN SORPEROGARDEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN SORPEROGARDEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN SORPEROGARDEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150001 Metode og forutsetninger Otta, 26.03.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Metode og forutsetninger Plandato:16.05.2017 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020394 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SLETTEVOLD, GNR 57/422 M.FL

REGULERINGSPLAN FOR SLETTEVOLD, GNR 57/422 M.FL Plannavn REGULERINGSPLAN FOR SLETTEVOLD, GNR 57/422 M.FL Plan ID Utført av: ODIN PROSJEKTERING AS Dato / sist rev: 11.07.2016 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Det er utarbeidet en Risiko-

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID 19310345 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.04.2016 2 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter et nytt boligfelt

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SKOGLUND ØST Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSENDRING KATTAMYRE PLANNR 19880006_01, Eigersund kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HONNE 11.05.2016 Vedtatt i kommunestyret 27.10.2016 sak 124/16 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR RAMBEKKVEGEN 9 Metode og forutsetninger Plandato: 05.09.2016 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020383 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Runni gård, gnr. 167 bnr. 8, 319, 45 Leirveien 21, Nes kommune Konklusjon Det er ikke funnet unormale risikosituasjoner som følge av planlagt tiltak / regulering.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune Sammendrag/konklusjon E01 2016-05-23 Oversendt Ringebu kommune PEHKI OYVPE PEHKI Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 1965003-04 REGULERINGSPLAN FOR Boliger Prestegård syd for Kjærlighetsstien gnr/bnr 12/398 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: 0106 1074 FREDRIKSTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: Utvikling av reguleringsplan for inntil 9 ubebygde tomter i

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Vedlegg 3 Datert: 18.05.2017 Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 BERGEN KOMMUNE Fana, gnr.13 bnr.54, 68 mfl. Ny-Paradis/Paradis KB4. Mindre endring.

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

Reguleringsplan for Lystad massemottak.

Reguleringsplan for Lystad massemottak. Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Lystad massemottak. Konklusjon Massetransporten inn i mottaket vil medføre støy- og støvulemper for de nærmeste naboene. Det må settes inn spesifikke tiltak

Detaljer

Kvitvella kraftverk med nærområde Risiko og SårbarhetsAnalyse

Kvitvella kraftverk med nærområde Risiko og SårbarhetsAnalyse 1 DETALJREGULERING / PLANENDRING FOR Kvitvella kraftverk med nærområde Risiko og SårbarhetsAnalyse Kvitvella Electrisitetsverk, sett fra østsida av Neselva. Planområde omfatter også de fire boligene mellom

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SOLHAUGJORDET Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Granhaugåsen, gbnr 128/76, 77 m.fl. Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å regulere ovennevnte tomter til boligformål,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LOHOLT ALLE 2 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er med utgangspunkt i foreliggende

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. Trondheim, 15.04.2011 1 OMRÅDET OG TILTAKET Husbyåsen Utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut boligfelten B4a og B4b i området regulert

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BRANNSTASJON Sist revidert:01.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536058 Arkivsak: 16/1071 DETALJREGULERING BRANNSTASJON FEIL! BOKMERKE ER

Detaljer

Vedlegg 6. ROS-analyse

Vedlegg 6. ROS-analyse Vedlegg 6 ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KROKVEIEN 4, HARSTAD Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN. EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN. EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Detaljregulering Nytt Pasienthotell UNN eiendommene.124/86, 124/99, og 128/99 Risiko og Sårbarhetsanalyse.

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Årstad, gnr. 161, bnr. 996 mfl., Nattlandsveien Reguleringsplan til 2.gangs behandling.

Årstad, gnr. 161, bnr. 996 mfl., Nattlandsveien Reguleringsplan til 2.gangs behandling. Byrådssak 397/14 Årstad, gnr. 161, bnr. 996 mfl., Nattlandsveien 16-18. Reguleringsplan til 2.gangs behandling. TONB ESARK-5120-200607196-93 Hva saken gjelder: Ard arealplan fremmer på vegne av Årstadgeilen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR EIGERSUND MOTORSPORTSSENTER Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (veileder for kommunale risiko

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsendring for Hagevegen 11

Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsendring for Hagevegen 11 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsendring for Hagevegen 11 Dato: 25.03.2015 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på

Detaljer

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JEVNAKER KOMMUNE DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 28.6.2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3. ANALYSE... 4 3.1. Endelig

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Bakgrunnen for initiativet er å utvikle planområdet til boligformål. Hensikten er å gjøre dette

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r023730000 25.09.2017, Pir II Oslo AS BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID 201403. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter detaljreguleringsplan for steinbrudd

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Hanset Grustak Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Endring 04.08.2016 Forord Risiko- og sårbarhetsanalysen baserer seg på foreliggende kunnskap om planområdet. Det er ikke foretatt spesielle

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2 Reguleringen av Hunnselvas munning, Gjøvik Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Analysen beskriver risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for utbyggingsarealer og trafikkarealer innenfor planen

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 244 Håjenkrysset - kryssutbedring

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 244 Håjenkrysset - kryssutbedring ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 244 Håjenkrysset - kryssutbedring I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROS-analysen bygger på det

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny- Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. Nasjonal arealplanid:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for gnr 168, bnr 335, Mulevegen 3, Fedje kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse for gnr 168, bnr 335, Mulevegen 3, Fedje kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse for gnr 168, bnr 335, Mulevegen 3, Fedje kommune Tiltakshaver: Fedje Handel AS Tiltakshavers repr.: Oppdragsleder ARTEC AS: Siri Dalheim Arealplanlegger: Siri Dalheim Rev.

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_201404. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 16.9.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer