Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908"

Transkript

1 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten Bergen Tlf Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: Saksnr.: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:

2 2 INNHOLD 1 Sammendrag Nøkkelopplysninger Bakgrunn for planarbeidet Bakgrunn Intensjonen med planforslaget Planprosessen Varsling Merknader i forbindelse med varsling Gjeldende planstatus Fylkes(del)plan Kommuneplan/kommundedelplan Reguleringsplaner Eventuelle temaplaner Rikspolitiske retningslinjer Beskrivelse av planområdet Lokalisering Avgrensing Tilstøtende areals bruk/status Eksisterende bebyggelse Topografi/landskapstrekk Solforhold Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold Landåselven Grønne interesser Kulturminne Veg og trafikkforhold Støy Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning Vann og avløp Energi Privat og offentlig servicetilbud Risiko Privatrettslige bindinger Utredning i hht. forskrift om konsekvensutredninger Beskrivelse av planforslaget Innledning Reguleringsformål Byggeformål Bebyggelse og anlegg Lek/uteoppholdsareal Parkering/garasjer Trafikkareal Grønnstruktur Støytiltak... 18

3 Avfallshåndtering/miljøstasjon energi universell utforming Risiko Annet Konsekvenser av planforslaget Overordnede planer og vedtak Eksisterende reguleringsplaner Estetikk Konsekvenser for naboer Trafikk- og parkeringsforhold Kulturminne Friluftsaktivitet, naturområde, barn og unges interesser i nærmiljøet Infrastruktur (veg/vann/avløp, el-anlegg etc.) Privat og offentlig servicetilbud Konsekvenser for næringsinteresser Juridiske/økonomiske konsekvenser for kommunen struktur Ros-analyse medvirkning Samlede uttalelser/merknader Forslagsstillers avsluttende kommentar Figur 1: Varselkartet Figur 2: Utsnitt av kommunedelplan for Landås. Planområdet er markert med rødt Figur 3: Utsnitt som viser reguleringsplaner i området. (kilde: bergenskart.no) Figur 4: Oversiktskart. Planområdet er markert omtrentlig (kart hentet fra gislink.no) Figur 5: Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet (foto: Lund & Partnere AS) Figur 6: Vassdraget renner åpnet gjennom planområdet i nord (foto: Plan Vest Bergen As) Figur 7: Vegforhold i området, holdeplass for buss og trafikkulykker (kilde: vegvesen.no) Figur 8 Solstudie som viser at lekeplassen har tilstrekkelig sol kl på soljevndøgn (illustrasjon Lund og Partnere AS) Figur 9 Reguleringsplankart påført støynivå og tabelloversikt. Vedlegg E. kilde: Kilde akustikk As Figur 10 Forslag høyde og plassering mur/skjerm mot vei vedlegg D. kilde: Kilde akustikk As Figur 11: Illustrasjonsforslag sett fra Nattlandsveien- mot nordøst (illustrasjon: Lund & Partnere As) Figur 12 Illustrasjonsforslag over boligblokk sett fra nordøst mot sørvest (illustrasjon: Lund & Partnere As) Figur 13 Illustrasjonsforslag over boligblokk sett fra sørvest mot nordøst (illustrasjon: Lund & Partnere As) Figur 14 Illustrasjonsforslag over boligblokk med elv (illustrasjon: Lund & Partnere As) Figur 15 Snitt av blokken ABB1 fra sør mot nord (illustrasjon: Lund & Partnere As) Figur 16 Snitt av blokken ABB1 sett fra nord mot sør (illustrasjon: Lund & Partnere As) Figur 17 Sol og skygge kl 12 den 21. juni (illustrasjon Lund og Partnere as) Figur 18 Skygger fra ny bebyggelse kl. 21 den21 juni. Eksiterende bygg markert med rødt (illustrasjon Lund og Partnere As) Vedlegg 1. Plankart Vedlegg 2. Planbestemmelser Vedlegg 3. Varslingsliste, varslingsbrev og varslingsannonse Vedlegg 4. Merknader og oversiktskart over merknader fra naboer. Vedlegg 5. Illustrasjoner Vedlegg 6. Støyrapport og kulturminnerapport Vedlegg 7. Kopi av politisk vedtak

4 4 1 SAMMENDRAG For Nattlandsveien 16 og 18 har det gjennom flere år foregått en reguleringsplanprosess. Ulike konsultentfirma har vært engasjert og det ble innsendt forslag i 2008 som en ikke gikk videre med. Det har vært en diskusjon om de to husene i Nattlandsveien som blir berørt av prosjektet kunne rives eller ei. I møte i komité for miljø og byutvikling saksnr: den ble det fattet et vedtak om at planarbeidet for Nattlandsveien kunne videreføres. Gjeldende planforlag er et omarbeidet forslag og innleveres nå på nytt i Planforslaget er utarbeidet av Plan Vest Bergen As i samarbeid med arkitektkontoret Lund og Partnere As. I planforslaget er det tatt høyde for støy fra bilveg, nærhet til elv, gangvegsystem i området og tilkomst til planområdet. I forbindelse med dette planforslaget er det også laget en kulturminnerapport for Nattlandsveien Planarbeidet forutsetter riving av eksisterende bygg. Blokkbebyggelsen i denne delen av byen er av eldre dato og det planlagte boligkomplekset bør kunne gi et nødvendig bidrag til å møte ulike brukergrupper som i dag trenger lett tilgjengelige boliger av ulik størrelse. Beboerne kan kjøre inn i garasje og ta heis opp til leilighet. I nærområdet finnes ulike tilbydere av ulike offentlige og private tjenester som lett kan nåes enten til fots eller ved bruk av kollektivtilbud. Området har også nærhet til sykehus, park og andre naturområder. Blokken med uteområder vil ha universell utforming og boligens beliggenhet burde kunne gi et etterlengtet tilbud til grupper som ser etter en mer tilrettelagt bolig. Størrelsene på enhetene vil variere fra de to store på toppen på ca 140 m² til de minste på ca 40 m². Blokken vil gi alle leiligheter det samme utsikts - og solforhold. Tiltakshaver Årstadgeilen Eiendom AS ønsker med detaljreguleringsplanen å legge til rette for ca 18 boenheter med tilhørende reguleringsbestemmelser. Planområdet er på ca 4,2 daa og ligger sentralt ved Nattlandsveien på Landås.

5 5 2 NØKKELOPPLYSNINGER Bydel Årstad Gardsnavn (adresse i sentrum) Nattlandsveien 16 og 18 Gårdsnr./bruksnr. Gnr. 161 bnr. 996/997/998/999/ Gnr 160/32 m. fl. Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Boligområde Forslagstiller Årstadgeilen Eiendom AS O.J. Brocksgt. 16B 5006 Bergen Grunneier (sentrale) Anita Høyen Haug & Torbjørn Haug (161/996) Hallgeir Røvik & Hedvik Røvik (161/997) BKK Nett As (161/998) Bergen Kommune(161/999, 754, 160/32) Frode Solberg (161/1269) Plankonsulent Plan Vest Bergen As Ny plans hovedformål Planområdets areal i daa Antall nye boliger/ nytt næringsareal (BRA) Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Konsekvensutredningsplikt (j/n) Boligbygging med tilhørende anlegg 4,2 daa Ca 18 stk Støy, avstand til elv, kulturminne J N Kunngjøring oppstart, dato , og Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte holdt.(j/n) N

6 6 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3.1 BAKGRUNN Planen er utarbeidet av Plan Vest Bergen i samarbeid med Lund & Partnere As på oppdrag fra tiltakshaver Årstadgeilen Eiendom As. Planen har hatt flere konsulenter siden den ble fremlagt første gang våren Planarbeidet ble varslet første gang den Planen har vært inne til behandling, men avvist. Plan Vest Bergen As overtok planen fra Plan A i Det ble da holdt avklaringsmøte mellom forslagstiller, plankonsulent og kommunen den , hvor det ble besluttet at planarbeidet kunne videreføres. For å tilfredsstille krav fra Samferdselsetaten ble plangrensen utvidet slik at Bekkeveien nå ble inkludert. 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge for boliger med tilhørende anlegg og infrastruktur ved Nattlandsveien, Årstad bydel, Bergen kommune.

7 7 4 PLANPROSESSEN 4.1 VARSLING Det ble gjennomført varsling fra PlanA sin side mens var plankonsulent. I forbindelse med at en ønsket å utvide plangrensen ble det varslet på nytt i avisen Bergens Tidende Naboer, grunneiere, private og offentlige høringsinstanser ble varslet direkte med brev på samme tid. Varslingsfristen ble satt til Figur 1: Varselkartet. 4.2 MERKNADER I FORBINDELSE MED VARSLING Det er registrert totalt 13 merknader fra varslingsrundene i 2006 ( og ). De fleste fra de samme etatene. I forbindelse med ny varsling i 2009 kom det inn 9 uttalelser /merknader. De fleste fra de samme etater som tidligere. Totalt er det kommet inn fire merknader fra ulike naboer. De innkomne merknadene handler hovedsakelig om: Byggehøyder Verneinteresser Infrastruktur av ulike slag Grønnstruktur Samlet oversikt over merknadene er under punkt 10.1.

8 8 5 GJELDENDE PLANSTATUS 5.1 FYLKES(DEL)PLAN I fylkesplanen for Hordaland ( ) blir det vektlagt at utbygging i storbyregionen skal være energi- og arealøkonomisk langs de sentrale transportkorridorene og knutepunktene. Fylkesplanen for Hordaland vektlegger fortetting framfor utbygging av nye boligområder. Fylkesplanen vektlegger samtidig at grønnstruktur knyttet til sentrumsområder, boligområder, skoler og barnehager må sikres i planleggingen. For Bergensregionen sier fylkesplanen blant annet at nye boligområder ikke skal planlegges før potensialer for fortetting innenfor eksisterende byggesoner og i gang-/sykkelavstand fra kommunesenter/bydelssenter er vurdert. Nye boligområder skal lokaliseres med god tilknytning til hovedtrassene for kollektivnettet og/eller i nærheten av senter og knutepunkt. Boligområdene skal lokaliseres nær skole, barnehage, servicefunksjoner og har gode leke- og oppholdsareal. 5.2 KOMMUNEPLAN/KOMMUNDEDELPLAN I kommunedelplan for Landås (Planid.: , vedtatt ) er planområdet definert som boligområde der stadfestet reguleringsplan gjelder med supplerende bestemmelser gitt i kommunedelplanen. Det ligger dessuten et hovedgangsystem nord i planområdet. Figur 2: Utsnitt av kommunedelplan for Landås. Planområdet er markert med rødt. 5.3 REGULERINGSPLANER Hoveddelen av planområdet er uregulert. En stripe vest i planområdet inngår imidlertid i den eldre reguleringsplanen for Bergensdalens midtre del (planid.: 20000), se figur 2. Arealet er vist som trafikkområde/veg.

9 9 Planid.: Planid.: Planid.: Planid.: Planid.: Planid.: Planid.: Figur 3: Utsnitt som viser reguleringsplaner i området. Planområdet er her markert med gult (kilde: bergenskart.no). 5.4 EVENTUELLE TEMAPLANER Trafikksikkerhetsplan for Bergen kommune Skolebruksplan for Bergen kommune Fylkesdelplan for kulturminne i Hordaland Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune (på høring) Forvaltningsplan for vassdrag i Bergen kommune, utkast november RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER De rikspolitiske retningslinjene for barn og planlegging har som mål og sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Det skal sikrest at oppvekstmiljøet har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid samsvarer med eksisterende kunnskap om barn og unge sine behov. De rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging har som mål at transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnytting, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikktrygghet og effektiv trafikkavvikling. Det skal leggast til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen.

10 10 6 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 6.1 LOKALISERING Planområdet ligger sentralt øst for Nattlandsveien på Landås i Årstad bydel, Bergen kommune. Planområdet Figur 4: Oversiktskart. Planområdet er markert omtrentlig (kart hentet fra gislink.no). 6.2 AVGRENSING Planområdet omfatter blant annet eiendommene 161/996, 997, 998, 999 og grenser til Nattlandsveien i vest og boligbebyggelse i sør, øst og nord. Boligbebyggelsen omkring består av både blokker og eneboliger. 6.3 TILSTØTENDE AREALS BRUK/STATUS I kommunedelplanen for Landås er tilstøtende arealer definert som boligområde der stadfestet reguleringsplan gjelder med supplerende bestemmelser gitt i kommunedelplanen, boligområde der det skal utarbeides ny reguleringsplan, veg og hovedsykkelvegsystem. 6.4 EKSISTERENDE BEBYGGELSE Innenfor planområde ligger det to villaer med tilhørende uthus/garasje, en boligblokk på tre etasjer og en trafostasjon.

11 Figur 5: Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet 1: Bekkeveien med Nattlandsveien 24 til venstre, Nattlandsveien 18 øverst i bildet 2: Utsikt mot Nattlandsveien 16 som ligger på en oppmurt høyde fra Nattlandsveien 3: Utsikt nordover Nattlandsveien med Nattlandsveien 24, trafostasjonen og Nattlandsveien 18 4: Nattlandsveien 18 og 16 (foto: Lund & Partnere AS). 6.5 TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK Deler av planområdet ligger oppe på en høyde som er delvis oppmurt og trukket noe unna Nattlandsveien. Planområdet flater ut i sørlig retning. Nord i planområdet løper det et vassdrag. Det skråner noe bratt ned mot Nattlandsveien i vest og mot vassdraget i nord. 6.6 SOLFORHOLD Planområdet ligger i en vestvendt skråning og har gode solforhold hele dagen. 6.7 VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD Eneboligene har tilhørende store hager med en del vegetasjon, blant annet en del større løvtrær og gran Landåselven Landåselven, også omtalt som Landåsbekken og Hauka, renner gjennom planområdet i nord. Landåselven er en del av Fjøsangervassdraget og kommer fra Øvre og Nedre Legdetjern på Ulriken. Fjøsangervassdraget er et av de prioriterte vassdragene i Bergen kommunes forvaltningsplan for vassdrag. Bebygde deler av vassdraget er forurenset av tarmbakterier. I denne delen av vassdraget var økologisk status vurdert som dårlig eller meget dårlig i Overløp fra avløpsnettet i nedbørrike perioder er et gjennomgående problem i vassdraget, men vannkvaliteten påvirkes også av direkte kloakktilførsler (Forvaltningsplan for vassdragene i Bergen, utkast november 2005, NVE.no). Elven hadde utløp i det nå gjenfylte Haukelandsvannet. Ettersom elven tar i mot store deler overvann fra området og Byfjellene varierer den i størrelse. Vassdraget renner åpent gjennom planområdet før det føres med kraftig fall i rør mot Nattlandsveien. Vassdraget fortsetter i rør under Nattlandsveien og renner videre åpent i Christieparken. Innenfor planområdet er vassdraget murt opp med betong og stedvis med stein. Det er et grønt vegetasjonsbelte langs elven. Langsmed vassdraget går det en gangveg som knytter sammen Nattlandsveien og Bekkeveien. Eksisterende bygninger har i dag en avstand på 6,5 meter til vassdraget.

12 12 Figur 6: Vassdraget renner åpnet gjennom planområdet i nord (foto: Plan Vest Bergen As). 6.8 GRØNNE INTERESSER Den nordlige delen av planområder, gnr/bnr 161/1269, er definert som et offentlig grøntområde. Området blir i liten grad benyttet i dag. Det ble ikke observert spor etter barns lek i planområdet. 6.9 KULTURMINNE Det finnes ingen kjente automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet (askeladden.ra.no). Byantikvaren gjennomførte en befaring og fant at det ikke er potensial for funn av hittil ukjente automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Byantikvaren har imidlertid vurdert de to eneboligene med tilhørende hager innenfor planområdet som verneverdige. Fylkeskommunen i Hordaland har sagt seg enig i vurderingen. Eneboligene er to villaer fra 1917 og 1918 med stiltrekk fra Jugendperioden. I kommunedelplanen for Landås står det følgende: I en bydel som er så dominert av nyere bebyggelse har den eldre bebyggelsen en viktig historiefortellende funksjon, i tillegg til at den ofte fungerer som viktige identitetsskapende elementer i områder som er ellers dominert av blokkbebyggelse. Villaene er omtalt i vedlagt kulturminnerapport VEG OG TRAFIKKFORHOLD Atkomst til planområdet er via riksveg 585, Nattlandsveien, og videre opp den kommunale vegen, Landåsveien, og den kommunale vegen, Bekkeveien, se figur 7. Nord i planområdet er det en gangveg som binder sammen Nattlandsveien og Bekkeveien. Det er gangveg og sykkelfelt langs Nattlandsveien. Det er ikke fortau i Bekkevegen. Bekkeveien blir benyttet som skoleveg for barn som hører til Gimle ungdomsskole. Nattlandsveien har en ÅTD på Det er ikke trafikkdata for de kommunale vegene. Det har skjedd flere trafikkulykker på Nattlandsveien ved planområdet. Ulykkene medførte lettere og alvorlige skader, se figur 7. Krysset Landåsveien - Nattlandsveien er omtalt i Landåsprosjektet - kortversjon av forprosjektrapport Vegen har en fartsgrense på 50 km i timen.

13 13 Figur 7: Vegforhold i området, holdeplass for buss og trafikkulykker (kilde: vegvesen.no) STØY Planområdet ligger ved den tungt trafikkerte vegen Nattlandsveien, som er en vesentlig støybelastning. Det foreligger oppdatert støyrapport fra Kilde Akustikk fra OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/KOLLEKTIVDEKNING Det er bussholdeplass like ved planområdet og det er god kollektivdekning med busser til og fra sentrum med hyppige avganger. Nærmeste holdestasjon for bybanen er Beboerne kan kjøre inn i garasje og ta heis opp til leilighet. I nærområdet finnes ulike tilbydere av ulike offentlige og private tjenester som lett kan nåes enten til fots eller ved bruk av kollektivtilbud. Området har også nærhet til sykehus, park og andre naturområder. Nærmeste holdeplass for bybanen er i Inndalsvegen, ca 10 minutters gange unna VANN OG AVLØP Både vann og kloakk er tilknyttet det offentlige. Planområdet er innenfor Byfjorden avløpsrensesoner og Espelands vannforsyningssone ENERGI Fjernvarmeanlegget i Bergen ble åpnet i BKK Varme As har bygget ut og driver i dag fjernvarmeanlegget. Anlegget utnytter energi fra søppelbrenning til å varme opp offentlige bygg, næringsbygg og boliger. Fjernvarme har hatt en stabil vekst de siste årene og hatt en stabiliserende virkning på de øvrige energibærere (Klima- og energihandlingsplan Bergen kommune). Planområdet ligger innenfor konsesjonsgrensen for fjernvarme. Energibruken i bygninger kan påvirkes av ulike stedsbundne betingelser som landskapstype, lokalt klima og eksisterende bygninger. Lokalklimatiske forhold som sol, vind og kuldegroper påvirker energibruken i et bygg med prosent, og dette må tas hensyn til. I Miljøverndepartementet sin veileder for klima og luftmiljø i areal- og bebyggelsesplanlegging (T-926) opereres det med fem ulike overordnede landskapstyper som gir ulike betingelser for planlegging og bygging. Planområdet ligger i et lett skrånende terreng. Her kan det være kalde luftsig fra høyereliggende terreng og mulighet for opphopning i skredfronten. Det er markert ensidig solavskjerming. Det kan være problemer med vann og fuktighet i lavereliggende områder.

14 PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD Barnehager: Det er flere barnehager i området, både private og offentlige. I følge byrådssak Rullering av tiltaksplan for full barnehagedekning - 1, 2, 3 alle får bli med! fra 2008 er Årstad en av bydelene i Bergen kommune hvor det er størst gap mellom behov og antall plasser. Det igangsatt og planlagt flere tiltak i bydelen. Hvis utbyggingen fortsetter slik den er planlagt, vil det være nok plasser til dekke den lovfestete retten til plass i barnehage i Utbyggingen fortsetter for å ta høyde for veksten i barnetallet og for å skaffe plasser til de yngste barna som ikke har rett til plass i barnehage, men som har behov for en barnehageplass. Skoler: I skolebruksplanen for Bergen kommune forventes det en vekst i elevtallet på barnetrinnet i Årstad. På ungdomstrinnet vil en slik vekst komme omtrent sju år senere. Årstad har seks kommunale barneskoler og disse har samlet sett god kapasitet i årene framover, men sett hver for seg er situasjonen noe ulik. Planområdet ligger innenfor Landås barneskoles opptaksområde, som har god elevkapasitet. Årstad har to skoler med ungdomstrinn og planområdet ligger innefor Gimle ungdomskoles opptaksområde. Også ungdomskolene har samlet sett god nok kapasitet til å ta imot det forventede elevtallet fremover. Servicetilbud: Planområdet ligger snaue 4 kilometer sørøst for Bergen sentrum. Det er en dagligvarebutikk i Bekkeveien og det er kort avstand til Landåstorget og Sletten senter, som har et bredt privat og offentlig servicetilbud. Det er kort avstand til Haukeland sykehus. Annet Det er kort veg til turmuligheter i Byfjellene i øst. Christieparken, en grønn lunge mellom Nattlandsveien og idrettsanleggene på Nymark, ligger like vest for planområdet. Idrettsanleggene på Nymark med Bergen stadion ligger videre vestover RISIKO Fare for flom Landåselven tar imot overskuddsvann fra området samt Byfjellene. Det kan forekomme flom som følge av ekstremnedbør og på grunn av snøsmelting om våren. Støy Planområdet ligger rett ved den tungt trafikkerte Nattlandsveien. Kilde Akustikk As har gjennomført en støyanalyse som viser tett trafikk med tilhørende støy. Sist oppdatert i juli Høyspent Planområdet ligger like ved en nettstasjon. Forurensing I henhold til Bergen kommune aktsomhetskart ligger planområdet i aktsomhetskategori 2, der tiltaksplan må vurderes. Forurensingen skyldes PCB fra murpuss og vegtrafikk. Når det gjelder vegtrafikk og forurensing viser ulike rapporter fra andre prosjekter ved mer trafikkert veg rundt om i Bergen kommune at det ikke er et stort problem med forurensning. Problemet oppstår ved spesielle værforhold og da er problemet det samme over hele byen. Radon Radon er et vanlig forekommende problem på Vestlandet og nødvendige forebyggende tiltak vil tas PRIVATRETTSLIGE BINDINGER Ingen kjente.

15 15 7 UTREDNING I HHT. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Ikke aktuelt.

16 16 8 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 8.1 INNLEDNING Planen er utarbeidet av Plan Vest Bergen As på oppdrag fra Årstadgeilen Eiendom AS i samarbeid med arkitektfirmaet Lund og Partnere As. Reguleringsområdet ligger ved Nattlandsveien på Landås. Området omfatter gnr 161 bnr 996 og 997 m.fl. Formålet med planen er å legge til rette for 1 boligblokk med til sammen ca 18 enheter. Det er en eksisterende boligblokk innenfor planområdet som er tatt med for å få en helhetlig plan. Det skal ikke skje noen endring med denne. Planområdet er satt av til boligformål i gjeldende KDP for Landås. Planforslaget avviker fra bestemmelsene i planen i forhold til 3.4 om takform. Da støy fra Nattlandsveien er et problemområde er det tatt høyde for å finne løsninger som oppveier dette problemet. Det har vært gjennomført og prøvd ut ulike løsninger før en endte opp med gjeldende planforslag. Her er det satt opp tre støyskjermer en rundt lekeplassen og en rundt uteoppholdsarealet i sør i tillegg til en som går langs Nattlandveien. Det meste av uteoppholdsarealet vil være på østsiden av blokken og vil dermed være i ly av denne. På ytterveggen mot Nattlandsveien ser en for seg at det kan settes opp et skjold på blokken ved å bygge glassveranda som vil fungere som støyskjerming for rommene innenfor. Bygget i ABB1 er nå trukket noe mer vekk fra bekken nord i planområdet. Det tilrettelegges for et omfattende gangveg - fortausystem i området. Etableringene vil føre til tryggere ferdsel for barn og unge, samt lettere ferdsel gjennom området/bydelen. 8.2 REGULERINGSFORMÅL Formål Totalt areal Bebyggelse og anlegg Bolig-/ blokkbebyggelse ABB1 1,09 daa Bolig-/ blokkbebyggelse ABB2 0,56 daa Energianlegg AEA1 0,04 daa Uteoppholdsareal AUA1-AUA2 0,76 daa Lekeplass ALEK1 0,05 daa Samferdsel og teknisk infrastruktur Veg SV1-SV 2 0,65 daa Kjøreveg SKV1 0,15 daa Fortau SF1-SF4 0,23 daa Gangveg/gangareal SG1 SG2 0,22 daa Annen veggrunn teknisk SAT1 0,02 daa Annen veggrunn grønt areal SAG1-2 0,05 daa Grønnstruktur Friområde GF1-GF2 0,32 daa Bruk og vern av sjø og vassdrag Friområde VAFO1-2 0,06daa Hensynssoner Frisiktsone ved veg H Hensynssone grønnstruktur H Totalt Ca 4,2 daa 8.3 BYGGEFORMÅL Byggeformål Reguleringsformål Boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur Areal 2,5 daa Antall boenheter Ca 18 Planeringskote + 78,4 m %BRA for ABB1 og ABB2 (inkl. parkering) %BRA 36 % Parkeringsplasser 22 parkeringsplasser for bil 44 parkeringsplasser for sykkel der 1 er i bod.

17 BEBYGGELSE OG ANLEGG Boligbebyggelsen består av eksisterende blokkbebyggelse ABB2, som ligger sør i planområdet, og den planlagte blokkbebyggelsen ABB1, som ligger sentralt i planområdet. Arealoversikt ABB1 Garasje 600 m² 1.etg 450 m² 2.etg 550 m² 3.etg 550 m² 4.etg 450 m² Sum 2600 m² Grad av utnytting % BRA: 2600m² x 100 =114,7 % 2265m²* Grad av utnytting/ % BRA settes til 115 %. *Beregningen har tatt utgangspunkt i arealet innenfor ABB1 + AUA + SKV samt gangveger, og en kommer da til 2265m². Se bestemmelsene I kjelleretasjen vil en finne parkering for bil, sykler og boder. 22 parkeringsplasser + 18 boder gir ca 600 m². Energianlegg AEA1 er et eksisterende energianlegg og ligger vest i planområdet. Det legges veg over anlegget. Se illustrasjon figur LEK/UTEOPPHOLDSAREAL Utendørs oppholdsareal skal være 6 m² privatareal og 15 m² per leilighet fellesareal, i følge kommuneplanens krav til senterområder. Arealene skal ikke være brattere enn 1:3. Lekeplassene skal ha sol på minst halvparten av arealet kl jevndøgn. 2 1 Figur 8 Solstudie som viser at lekeplassen har tilstrekkelig sol kl på soljevndøgn (illustrasjon Lund og Partnere As). De oransje sirklene er områdene der lekeplassen og uteopphold er planlagt. Nr 1 er lekeplass og nr 2 er uteoppholdsareal. Minste uteoppholdsareal pr. boenhet skal være: 6 m² for leilighetsbygg (BB1- BB2) (terrasser). 50 m² for annen type bebyggelse (BF1) 25 m² for blokkbebyggelse

18 18 Lekeplassen ALEK1 er plassert nordvest i planområdet. Det er satt av 0,055 daa til lekeplass. Lekeplassen skal være for beboerne i ABB1. Lekeplassen ligger i hellende terreng og området vil planeres slik at det vil være i samsvar med planbestemmelsene til kommuneplanen for Bergen Lekeplassen ligger i nærhet til Landåselven og denne vil sikres. Området er utsatt for støy. Jf figur 9. Det er derfor satt opp støyskjerm med innslag av glass i front. Uteoppholdsarealet AUA1 og AUA2 omgir ABB1 og er på 0,76 daa. Arealet kan benyttes til møteplass for beboerne i blokken. Lekearealet er lagt på de mest solrike plassene skjermet fra vegen. Områdene planeres ut og vil ha universell utforming. Det er avsatt 0,055 daa til lekeareal og 0,76 daa til uteopphold i planen. Dette gir 0,819 daa som gir 0,045 daa per boligenhet. Eller 45 m² om en regner om til m². I henhold til kommuneplanen skal det settes av 25m² uteoppholdsareal per enhet, totalt i foreliggende planforslag skal det da settes av minst 450 m². Med totalt 819 m² er behovet dekket. Det er derfor avsatt nok uteoppholdsareal i planforslaget. Av uteoppholdsareal skal halvparten ligge i støysone under 55 db samt være på et solrikt område. Dette området er i planforslaget lagt sør for ny blokk, skjermet med egen støyskjerm (jf rapport fra Kilde Akustikk As). 8.6 PARKERING/GARASJER Parkeringsanlegg ABB2 er lagt under ABB1. Avkjørsel SKV1 gir tilkomst til ABB2. Det er satt av 22 parkeringsplasser per boenhet noe som er i samsvar med parkeringsvedtektene for indre by i Bergen kommune. Sykkelparkering er også lagt til ABB2. Det er satt av 22 plasser for sykkelparkering. Totalt sykkelbehov er 44 plasser. I av disse sykkelparkeringene er i bod. Det er satt av 1 stk bod per boenhet i ABB TRAFIKKAREAL SV1 er offentlig og tilkomstveg til planområdet. SV1 er knyttet sammen med riksveg 585 Nattlandsveien. SV1 deler seg i to i planområdet; Bekkeveien fortsetter videre inn i planområdet og Landåsveien går ut av planområdet i sør. SV1 går ut av planområdet i øst. SV1 går over i SKV1 sentralt i planområdet. SKV1 er privat og er avkjørsel til ABB1 og er tilkomstveg til ABB2. Fortau SF1 er fortsettelse av fortau langs Nattlandsveien og går inn i planområdet i sør langs SV1. Fortau SF2 ligger sør i planområdet langs SV1 og fortsetter videre ut av planområdet i sør. SF3 fortsetter videre inn i planområdet langsmed VEG1, forbi ABB2. SF4 går langsmed SV1nord for avkjørsel SKV1. SV4 går over i SG2. SG2 går forbi ABB1 og krysser vassdraget nord i planområdet og gir tilkomst til friområdet GF1 fra sør. SG1 ligger nord i planområdet og nord for GF1. Gangvegen SG1 gir tilkomst til GF1 og GF2 og binder sammen Bekkeveien og Nattlandsveien. 8.8 GRØNNSTRUKTUR Området nord i planområdet, nord for Landåselven, er avsatt som et offentlig friområde, GF1 og GF2. Området blir delt av SG2. Friområdet er 0,3 daa. GF1 og GF2 får tilkomst gjennom gangveg SG1 og SG2. Området langs elven er ganske bratt og skal ligge der som en grønn lunge for området. 8.9 STØYTILTAK Det settes opp støyskjermer for å kompensere for støy fra Nattlandsveien. Etter forslag fra støyrapporten må det settes opp en murkant mot Nattlandsveien. Det blir satt opp støyskjerm rundt uteoppholdsarealet i AUA1 på toppen av murkanten ved lekeplass ALEK1. Se figur 9. Det meste av AUA1 blir støyskjermet av blokken i ABB1. I tillegg skal bygget ha en stille side som innebærer at soverom blir liggende vekk fra Nattlandsveien. Alle private terrasser mot Nattlandsveien blir innglasset. Innendørs vil støykravene tilfredsstilles ved at en bruker balansert ventilasjon og vinduer med forbedret lydklasse.

19 19 Figur 9 Reguleringsplankart påført støynivå og tabelloversikt. Vedlegg E. kilde: Kilde akustikk As. Bestemmelsene til kommuneplanen for Bergen kommune åpner for at det i sentrumsområder kan vurderes å tillate utbygging med støynivå over Lden=65dB. Planområdet er ikke definert som et sentrumsområde i kommuneplanen, men ligger helt inntil denne grensen. Kilde Akustikk As har vurdert utendørs støynivå foran de mest støyutsatte husfasader lik Lden= 74 db. Her vil det bli påkrevd med en dispensasjon. Utførte beregninger forutsetter en murkant mot veg. Det er også vist beregningsresultater for en støyskjerm på toppen av denne muren. Private balkonger med vinterhageløsning er en mulighet for å få ned støyen på fasaden. Se vedlagt støyrapport. Plankartet er oppdatert etter at denne rapporten ble laget veien er lagt noe om i innlevert forslag. Siste støyrapport fra juli 2010 har dette med i sin vurdering. Illustrasjoner er hentet fra siste utgave.

20 20 Figur 10 Forslag høyde og plassering mur/skjerm mot vei vedlegg D. kilde: Kilde akustikk As AVFALLSHÅNDTERING/MILJØSTASJON Det vil etableres bossug i ABB2 for papir og restavfall. Oppsamling til renholdsverkets bil vil skje via lukket system til tilknytningspunkt utenfor boligområdet. Fordelene med et slikt system er følgende: o redusert trafikkbelastning i området ved at bossbilen henter alt avfall via vakumsystem fra utsiden av boligområdet. o redusert plassbehov til avfallsrom o redusert bemanning på driftssiden ved at inn- og utkjøring samt rengjøring av avfallsbeholdere unngås.

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 29-04-14 METODE Analysen er gjennomført i hht.

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune Forslagsstiller: Derlick Arkitekter AS Tiltakshaver: Caspersen Invest AS Dato: 22.4.2010 Revisjon: Konklusjon Analysen er basert på en

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 08-10-13 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv

Detaljer

Reguleringsplan for Parkveien 4

Reguleringsplan for Parkveien 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Parkveien 4 Konklusjon Etablering av ny boligbebyggelse innenfor planområdet vil medføre økt trafikk i Parkveien 4. Etablering av ny avkjørsel kan skape

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, september 2011 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL.

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Utarbeidet av: Hjellnes Consult as Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo Dato: 4.mai

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger Beskrivelse Sist revidert: 25-09-14 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra DSB og med egen sjekkliste. Analysen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for Fv 51GS nordover fra Rogne skole

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for Fv 51GS nordover fra Rogne skole ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for Fv 51GS nordover fra Rogne skole I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROSanalysen bygger på det planmaterialet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

ROS analyse, datert 15.04.2015

ROS analyse, datert 15.04.2015 Emne: Detaljregulering av Søndre del av Jessheim Park Ringvegen/ Trondheimsvegen, GBNR 135/170,m.fl. Ullensaker kommune. Utarbeidet av: Arconsult Ove Bøe AS Prosjektnr: 13030 Søndre del Jessheim Park,

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SLETTEVOLD, GNR 57/422 M.FL

REGULERINGSPLAN FOR SLETTEVOLD, GNR 57/422 M.FL Plannavn REGULERINGSPLAN FOR SLETTEVOLD, GNR 57/422 M.FL Plan ID Utført av: ODIN PROSJEKTERING AS Dato / sist rev: 11.07.2016 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Det er utarbeidet en Risiko-

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SKOGLUND ØST Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 1965003-04 REGULERINGSPLAN FOR Boliger Prestegård syd for Kjærlighetsstien gnr/bnr 12/398 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: 0106 1074 FREDRIKSTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: Utvikling av reguleringsplan for inntil 9 ubebygde tomter i

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune Sammendrag/konklusjon E01 2016-05-23 Oversendt Ringebu kommune PEHKI OYVPE PEHKI Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. Trondheim, 15.04.2011 1 OMRÅDET OG TILTAKET Husbyåsen Utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut boligfelten B4a og B4b i området regulert

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

Kvitvella kraftverk med nærområde Risiko og SårbarhetsAnalyse

Kvitvella kraftverk med nærområde Risiko og SårbarhetsAnalyse 1 DETALJREGULERING / PLANENDRING FOR Kvitvella kraftverk med nærområde Risiko og SårbarhetsAnalyse Kvitvella Electrisitetsverk, sett fra østsida av Neselva. Planområde omfatter også de fire boligene mellom

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2 Reguleringen av Hunnselvas munning, Gjøvik Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Analysen beskriver risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for utbyggingsarealer og trafikkarealer innenfor planen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny- Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. Nasjonal arealplanid:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Vedlegg 6. ROS-analyse

Vedlegg 6. ROS-analyse Vedlegg 6 ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KROKVEIEN 4, HARSTAD Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FET KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Granåsen II 28.08.2014 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Granåsen II foreslås tilrettelagt til boligbebyggelse i detaljregulering 0202 R0701.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1 9.08.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Energivegen 4, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av et næringsbygg

Detaljer

Boligpartner Straume AScY. UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS

Boligpartner Straume AScY. UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS Boligpartner Straume AScY UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS Postboks 310, 5343 Straume - www.bp-straume.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Prosjektopplysninger

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR 25-16/15 I SØRREISA SENTRUM 9. august 2013

REGULERINGSENDRING FOR 25-16/15 I SØRREISA SENTRUM 9. august 2013 Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn REGULERINGSENDRING FOR 16/15 Plan ID Utført av: Unicotec AS Dato / sist rev.: 09.08.2013 Underskrift: Monica Schultz BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Reguleringsendrings

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE Plan ID Utført av: Unicotec AS Dato / sist rev.: 12.06.2015 Underskrift: Monica Schultz Illustrasjon: Plankart i google-earth (Unicotec AS)

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE Oppdragsgiver Statens Vegvesen Rapporttype Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplan rensedam Follotunnelen 2016-07-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN,

Detaljer

PLANFORSLAG: TEIETUNET. Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE

PLANFORSLAG: TEIETUNET. Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE PLANFORSLAG: TEIETUNET Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE EMNE: Planforslag Risiko & Sårbarhetsanalyse KOMMENTAR: FORFATTER: PROSJEKTNR: TAG arkitekter AS, Mia Prøsch Stilson xxxxx Teietunet RAPPORTNAVN:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Forslag til detaljregulering for del av Bjørnemyrveien og Steinveien med de till iggende eiendommene 1/417 og 1/418 i Nesodden kommune. INBY

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Nyli gård Utgave/dato: 2 / 2013-04-29 Arkivreferanse: -

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SWS Eiendom AS DETALJPLAN FOR SKINNERUD NORD. GEITHUS. MODUM KOMMUNE PLAN ID 201402. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 20.1.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter Utgave: 1 Dato: 2011-08-17 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer