Årsrapport 2003 DOF ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2003 DOF ASA"

Transkript

1 Årsrapport 2003 DOF ASA

2 INNHOLD Dette er DOF ASA Side 3 Vesentlige hendelser i 2003 side 4 02 Hovedtall side 5 Styrets beretning side 7 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Kontantstrøm side 14 Noter til regnskap side 15 Revisors beretning side 35 Aksjonærforhold side 37 Markedet side 38 Fra administrasjonen side 42 Forkortelser side 45 Flåteoversikt side 46 Kontraktsoversikt side 49

3 DETTE ER DOF ASA DOF ASA (DOF) er et offshore rederi som eier en moderne og diversifisert flåte av offshore service fartøy. Selskapets satsing på offshore virksomhet startet i DOF ASA er morselskap i et konsern bestående av DOF Management AS (management selskap Norge), DOF Rederi AS (skipseiende selskap Norge), DOF UK Ltd. (management-selskap og skipseiende selskap i UK), DOF Management Argentina S.A. (management selskap i Argentina) og DOF Egypt (management selskap i Egypt). Antall sjøfolk beskjeftiget i konsernet er ca. 650, hvorav ca. 470 er ansatt i DOF Management AS. Inklusiv landansatte er ca. 680 personer sysselsatt i konsernet. DOFs flåte er en av de mest moderne i markedet. Selskapet driver i dag en flåte, inklusiv ett nybygg, som består av 25 skip, herav 12 PSV, 7 AHTS og 6 spesial/flerbruksskip. DOF eier 50 % av aksjene i det brasilianske rederiet NorSkan Offshore Ltda.(NSO). Dette selskapet eier 3 skip, hvorav ett skip er under bygging. NSO har i tillegg management for 3 skip. Antall ansatte i NSO er ca Historisk har hovedmarkedet for selskapets skip vært Nordsjøen. DOF har i den senere tid satset sterkt på internasjonalisering av selskapet, og er i dag vel etablert i Sør-Amerika og Nord- Afrika/Middelhavet. Selskapet vil videreføre satsingen på internasjonalisering av selskapet. Ved årsskiftet var 5 av selskapets skip beskjeftiget i Middelhavet, 2 i Sør Amerika, 1 i Mexicogulfen, 1 i Fjerne Østen og 1 i Vest-Afrika. NSO s skip var beskjeftiget i Brasil. Selskapets øvrige skip var ved årsskiftet beskjeftiget i Nordsjøen, hvorav UK var størst med 9 DOF skip i operasjon. Selskapets forretningsidé er å være engasjert i langsiktig, industrielt preget offshore virksomhet gjennom å eie og operere moderne offshore service fartøy. Selskapets strategi er å beskjeftige hoveddelen av flåten på langsiktige kontrakter og derigjennom begrense selskapets eksponering mot kortsiktige svingninger i markedet. Ved årsskiftet var selskapets kontraktsdekning for 2004 ca 89 %. Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs. Konsernet oppnådde i 2003 et resultat før skatt på NOK 114,3 millioner. Bokført egenkapital var pr NOK 999,9 millioner, tilsvarende NOK 13,02 pr. aksje. Med grunnlag i megleranslag på skipene ved årsskiftet var den verdijusterte egenkapitalen lik NOK millioner, tilsvarende NOK 22,54 pr. aksje. 03

4 VESENTLIGE HENDELSER I januar overtok selskapet nybygget Skandi Sotra fra Myklebust Verft AS. Skipet gikk deretter inn på et langsiktig certeparti med Statoil, Norge. Skandi Sotra er en stor PSV av MT 6000 design. Selskapet inngikk i februar en langsiktig avtale med Fugro / Sonsub for AHTS Skandi Bergen. Skipet er beskjeftiget i Egypt. Dette var selskapets første langsiktige avtale i Egypt. I august inngikk Norskan Offshore Ltda. avtale om overtakelse av et skip under bygging. Skipet er et stort AHTS-fartøy av UT 722 L design. Forventet levering fra verft er desember Skipet vil etter levering fra verft gå inn på en 8 års avtale med Petrobras. Norskan offshore Ltda. er eid 50 % av DOF ASA. I august inngikk Norskan Offshore Ltda. befraktningsavtale med Petrobras for Norskan Flamengo. Avtalen med Petrobras har en varighet på 4 år. Skipet ble levert fra verft i månedsskiftet august / september og gikk deretter inn på kontrakten med Petrobras. Skipet er en PSV av UT 755 L design. I september overtok selskapet Skandi Admiral. Skipet er bygget i 1999 og er en stor AHTS av UT 741 design. Skandi Admiral er beskjeftiget på en langsiktig kontrakt med Norsk Hydro, Norge. Skandi Falcon sin kontrakt med Shell UK ble i november forlenget med et år. Skipet er etter dette beskjeftiget til mai Skandi Marstein sin kontrakt med Shell UK ble i november forlenget med et år. Skipet er etter dette beskjeftiget til juni I november overtok selskapet nybygget Skandi Caledonia fra Fitjar Mekaniske Verksted AS. Skipet gikk direkte inn på en langsiktig kontrakt med Kerr McGee, UK. Skandi Caledonia er en stor PSV av MT 6000 design I november gjennomførte selskapet en rettet emisjon av aksjer til kurs NOK 12,50 / aksje. I desember inngikk selskapet avtale om kjøp av to store AHTS fartøy fra BOA Offshore AS. Avtalen var inngått med visse forbehold som ble løftet i januar 04. Kjøper av skipene er DOF BOA AS, som er et selskap eid 50 % av DOF og 50 % av Taubåtkompaniet i Trondheim. I januar 04 ble det inngått befraktningsavtaler for begge skipene i Egypt. Avtalene i Egypt har en minimum varighet på 18 måneder. Skipene heter nå Skandi PMS I og Skandi PMS II. Spot markedet for offshore service skip i Nordsjøen var svakt gjennom hele året.

5 HOVEDTALL Beløp i NOK Fra resultatregnskapet Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrvninger Avskrivninger Driftsresultat Finanskostnader Resultat før skatt Fra balansen Skip og andre anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Nøkkeltall Netto kontantstrøm 1) Likviditetsgrad 2) 3,72 3,66 5,38 Egenkapitalandel 3) 21 % 21 % 22 % Gjennomsnittlig antall aksjer Fortjeneste pr. aksjer 4) 1,49 3,01 1,35 Netto kontantstrøm pr. aksje 5) 4,56 4,66 3,27 Definisjoner 1) Resultat + avskrivninger +/- urealisert kurstap/gevinst 2) Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 3) Egenkapital/totalkapital 4) Resultat før skatt/gjennomsnittlig antall aksjer 5) Kontantstrøm punkt 1/gjennomsnittlig antall aksjer

6 L A N G S I K T I G E K O N T R A K T E R

7 STYRETS BERETNING Totale driftsinntekter i 2003 utgjorde ca. NOK 837,4 mill mot ca. NOK 730,1 i Årets resultat før skatt og urealisert agio/disagio utgjør NOK 150,1 mill mot NOK 153,4 mill i Selskapet (DOF ASA konsern) har befestet sin posisjon som ledende operatør av offshore service fartøy, bl.a. ved overtagelse av 3 nybygg, kjøp av 3 skip i annenhåndsmarkedet og inngåelse av nye langsiktige befraktningsavtaler for både seilende skip og nybygg. Selskapet er sertifisert av DnV både i kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstandarden ISO Selskapet bruker store ressurser på kvalitet, helse, miljø og sikkerhetsarbeidet. I 2003 har selskapet oppnådd å redusere personskadefrekvensen med ca. 64 % i forhold til Kontraktsdekningen var ved årsskiftet ca. 89,0 % for inneværende år og ca. 71,0 % for Forretningside og målsetning Selskapets forretningside er å være engasjert i langsiktig industrielt preget offshorevirksomhet gjennom eie og drift av høyt spesifiserte skip. Selskapets målsetning er å videreutvikle sin posisjon som en ledende operatør av offshore service fartøyer med hovedvekt på høy kvalitet og kostnadseffektiv drift. Målsetningen skal sikres gjennom en balansert befraktningsstrategi med vekt på langsiktig kontraktsdekning. Selskapet skal opprettholde sin posisjon som attraktiv samarbeidspartner for befraktere, finansinstitusjoner, leverandører og ansatte. Selskapet skal være en internasjonal leverandør og opprettholde sin satsning på høyt kvalifiserte mannskaper og driftspersonell. Selskapet skal fokusere på miljø og vil fortsette sin satsning på tekniske løsninger innenfor miljømessige skipskonsepter. Samtlige ansatte skal tenke og handle på en miljømessig og forsvarlig måte. Selskapets virksomhet Selskapets virksomhet har i 2003 bestått av å eie og drive selskapets flåte på 22 skip, og i tillegg drift av 1 skip for eksterne eiere. Selskapet hadde ved årsskiftet 1 skip under bygging, og kjøpte, via det 50 % eide selskapet DOF BOA AS, 2 skip i januar Når nybygget er levert i løpet av 1. halvår 2004 består flåten av følgende skip: 12 plattform supplyskip (PSV) 7 ankerhåndteringsskip (AHTS) 6 spesialskip (MOSV) Nybygget er en PSV av MT 6009 design (73,5 m langt og lastekapasitet på ca tonn). Dette nybygget er selskapets første i sitt størrelsessegment som er utrustet med miljøvennlig diesel- elektrisk fremdrift. En forventer ca. 30 % lavere bunkersforbruk for dette skipet sammenlignet med konvensjonelle skip av samme størrelse. Gjennomsnittalderen for selskapets flåte på 25 skip er ca. 6,6 år. NorSkan Offshore Ltda. (Brasil) Selskapet eier 50 % av aksjene i NorSkan Offshore Ltda. (NSO). NSO har hovedkontor i Rio de Janeiro og avdelingskontor/base i Macae. NSO eide ved årsskiftet en PSV av UT 755 L design som er på langsiktig kontrakt med Petrobras. NSO har ytterligere 2 skip under bygging, en PSV for levering februar 2004 og en stor AHTS for levering desember NSO hadde ved årsskiftet i tillegg management på 3 skip eid av eksterne eiere. 07

8 STYRETS BERETNING 08 Aksjonærforhold Det er et viktig mål for selskapet å maksimere verdiskapning til beste for aksjonærene. Et viktig bidrag i denne sammenheng er at selskapet oppnår gode resultater og derav god avkastning til aksjonærene. Selskapet tar sikte på utdeling til aksjonærene når selskapets finansielle stilling tillater det. Det er de seneste år utbetalt ca. kr. 0,50 pr. aksje. Aksjekursen har i løpet av året steget med 65,1 %. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg i samme periode 45,5 %. Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet Selskapet har hatt en god utvikling på personskadesiden i Personskadefrekvensen er redusert med over 60 % i forhold til 2002 og fraværsskadefrekvensen er redusert 50%. Ingen av personskadene har vært av alvorlig art. I 2003 har det vært fokusert spesielt på å unngå øye- og håndskader samt unngå skader i forpleiningsavdelingen, et fokusområde som i stor grad har bidratt til at målet ble nådd. På miljøsiden har det i 2003 vært fokus på tiltak for å redusere bruken av kjemikalier ombord i fartøyene samt fjerning av tinnholdig bunnstoff, et arbeid som vil fortsette også i Når det gjelder akutte utslipp fra fartøyene, er det ikke innrapportert utslipp av betydning. Antall sjøfolk beskjeftiget i konsernet er ca. 650, hvorav ca. 470 er ansatt i DOF Management AS. Inklusiv landansatte er ca. 680 personer sysselsatt i konsernet. Tradisjonelt er andelen av kvinnelige ansatte på skipene lav. Det er et mål for selskapet å gradvis øke den kvinnelige andelen av seilende personell. På land er det ansatt 14 kvinner som utgjør ca. 45 % av landansatte. Markedsforholdene Nordsjømarkedet har i 2003 vært svakt. I deler av året har spotmarkedet vært under det nivå som kreves for å dekke skipenes driftskostnader. Konsernregnskap DOF ASA konsern oppnådde for 2003 driftsinntekter på NOK 837,4 mill. (NOK 730,1 mill i 2002), hvorav ca. NOK 831,7 mill. utgjør netto fraktinntekter. Dette er en betydelig økning i forhold til 2002 og hovedårsak til denne veksten er drift av flere skip. Driftskostnader viser også en betydelig økning fra NOK 491,2 mill til NOK 592,8 mill. Nevnte økning skyldes hovedsakelig drift av flere skip. Netto finanskostnader utgjorde NOK 130,3 mill. (NOK 28,9 mill). Selskapets pantegjeld i USD, EUR og GBP har i perioden medført en bokført urealisert disagio på NOK 35,8 mill mot NOK 56,6 mill i urealisert agio i Dette gjelder den andel av selskapets pantegjeld som representerer forventet restgjeld ved utløpet av inngåtte langsiktige kontrakter med dagrate nominert i valuta. Pantegjelden var pr NOK mill (NOK mill). Rentebærende omløpsmidler pr utgjorde NOK 804 mill (NOK 702 mill), og netto rentebærende gjeld var NOK mill (NOK mill). Bokført egenkapital var pr NOK 999,9 mill (NOK 850,5 mill), som tilsvarer NOK 13,02 pr. aksje. Basert på tre uavhengige megleranslag på flåten pr. årsskiftet er den verdijusterte egenkapitalen beregnet til NOK millioner tilsvarende NOK 22,54 pr. aksje. Konsernet har en tilfredsstillende økonomisk og finansiell stilling som gir grunnlag for fortsatt drift og videreutvikling av selskapet. Morselskapets regnskap Morselskapets årsregnskap er oppgjort med et overskudd på kr 102,8 mill som styret foreslår å disponere slik: Til fond for vurderingsforskjeller kr. 112,0 mill Fra annen egenkapital kr. -9,2 mill Sum disposisjoner: kr. 102,8 mill

9 STYRETS BERETNING Utsiktene fremover Selskapets kontraktsdekning var ved årsskiftet ca. 89 % for inneværende år. Usikkerheten knyttet til selskapets inntjening er således for inneværende år kun i begrenset grad påvirket av ratesvingninger i markedet. Selskapet forventer at markedet for inneværende år blir på linje med Det er de seneste år levert et betydelig antall nybygg. På tross av dette har Nordsjøflåten målt i antall skip ikke vokst. Etterspørselen etter skip internasjonalt har således de seneste år vært økende. Selskapet forventer at denne etterspørselsveksten vil fortsette. Ordreboken er nå vesentlig redusert i forhold til forrige årsskifte. Det er også en betydelig andel av verdensflåten som har passert 25 år og behovet for flåtefornyelse er økende. Som en følge av dette forventer selskapet at markedet skal styrke seg på mellomlang sikt. Storebø, 26.februar 2004 Styret i DOF ASA 09 Helge Møgster Ole R. Møgster Magnus Stangeland (styrets formann) Oddvar Skjegstad Rolf Emblem Oddvar Stangeland (adm. direktør) Helge Arvid Møgster Austevoll ( 51), Styreformann. Ole Rasmus Møgster Austevoll (45). Magnus Stangeland Austevoll (63). Rolf Ottar Emblem,Oslo (61). Oddvar Skjegstad, Vestnes (52). Konsernsjef i Møgstergruppen og styreformann i gruppens hovedselskaper. Hovedaksjonær i DOF ASA via familieselskapet Laco AS. Styreverv i en rekke selskaper. Administrerende direktør i Austevoll Havfiske AS. Hovedaksjonær i DOF ASA via familieselskapet Laco AS. Styreverv i en rekke selskaper. Administrerende direktør i Bergen Yards AS. Tidligere stortingsrepresentant. Styreverv i diverse selskaper. President i Redningsselskapet. Sivilingeniør. Grunnla og ledet i 20 år firmaet Maritime Engineeing A/S. Selskapet er kjent som konstruktør av forskjellige typer skip og borerigger. Styreverv i diverse selskaper. Siviløkonom. Selvstendig næringsdrivende med bred erfaring fra lederstillinger i offentlig forvaltning, bank og industrivirksomhet. Engasjert i styrearbeid innenfor flere ulike bransjer.

10 M O D E R N E F L Å T E

11 RESULTATREGNSKAP MORSELSKAP Beløp i NOK KONSERN Noter DRIFTSINNTEKTER Fraktinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Mannskapskostnader 4, Avskrivning Andre driftskostnader 3, Sum driftskostnad DRIFTSRESULTAT Inntekter fra investering i datterselskap Inntekt på investering i felleskontrollert virksomhet Renteinntekter fra foretak i samme konsern Renteinntekter Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Rentekostnader Andre finanskostnader Sum netto finansielle poster RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADER Skattekostnad NETTO SKATTEKOSTNAD ÅRETS RESULTAT Avsatt til minoritet Avsatt til fond for vurderingsforskjeller Overført annen egenkapital SUM DISPONERT

12 BALANSE MORSELSKAP Beløp i NOK KONSERN Noter EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.l Skip Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskaper Lån til foretak i samme konsern Investeringer i felleskontrollert virksomhet Investering i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer 8, 11, Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer 14, Sum fordringer Bankbeholdning SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

13 BALANSE MORSELSKAP Beløp i NOK KONSERN Noter GJELD OG EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 17, Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Minoritetsinteresse Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Obligasjonslån Pantelån 12,13, Øvrig langsiktig gjeld 12,13, Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig off. avgifter Annen kortsiktig gjeld 14, SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Storebø, 26.februar 2004 Styret i DOF ASA Helge Møgster Ole R. Møgster Magnus Stangeland (styrets formann) Oddvar Skjegstad Rolf Emblem Oddvar Stangeland (adm. direktør)

14 KONTANTSTRØM MORSELSKAP Beløp i NOK KONSERN KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Urealisert valutatap/gevinst Utsatt inntekt Poster klassifisert som finansieringsaktiviteter Elementer uten kontantstrømeffekt Ordinære avskrivninger Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring andre tidsavgrensninger Inntekt ved bruk av egenkapitalmetoden og bruttometoden Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKIVITETER Tilbakebetaling av investert kapital Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Endring langsiktige lånefordringer Utbetaling langsiktig gjeld konsernselskap Innbetalinger ved salg av aksjer Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Utbytte Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling bal. ført valutagevinst Innbetaling av egenkapital Kjøp egne aksjer Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm i perioden Kontanter ved periodens begynnelse Kontanter i datterselskap ved kjøp Kontanter ved periodens slutt Denne består av: Kasse Bankinnskudd Rentefond Leasefinansieringene er hensyntatt i kontantstrømoppstilling i den grad de har kontantstrømeffekt.

15 NOTER TIL REGNSKAP NOTE 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskap for DOF ASA er satt opp i samsvar med regnskapsloven og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. De viktigste regnskapsprinsippene for selskapet er beskrevet nedenfor. GENERELT Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn med unntak av neste års avdrag på pantelån. Dette inngår i langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives over levetiden. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er i samsvar med regnskapsloven vurdert etter spesielle vurderingsregler. Det redegjøres nærmere for disse nedenfor. KONSERNREGNSKAPET Konsernregnskapet viser morselskapets og datterselskapenes regnskaper som én økonomisk enhet. Dette gjøres ved at mellomværende i selskapsregnskapene ved regnskapsårets slutt og vesentlige transaksjoner mellom disse selskapene er ført mot hverandre (og eliminert) i konsernregnskapet. VALUTA Regnskapsføringen skiller mellom sikrede og usikrede valutaposter. Andelen som er sikret i den enkelte valuta (sikringsgraden) beregnes ved å sammenligne summen av banksaldi, fordringer og neddiskonterte fremtidige kontraktsfestede fraktinntekter i aktuell valuta mot summen av lån og terminforretninger i tilsvarende valuta. Sikret del av urealiserte poster bergnes ved å multiplisere grunnlaget med sikringsgraden. Usikret del av pengeposter i utenlandsk valuta regnskapsføres til balansedagens kurs, mens sikrede poster regnskapsføres til sikringskurs, dvs. terminkurs for terminforretninger og opptrekkskurs for lån. Urealisert valutatap/-gevinst som er sikret balanseføres når det oppstår og resultatføres deretter over sikringsperioden. Tilsvarende usikrede poster resultatføres straks. Både realiserte og urealiserte valutaposter knyttet til sikret del av pengepostene, klassifiseres i resultatregnskapet som driftsinntekter, mens de usikrede valutapostene presenteres som finansposter. I balansen klassifiseres urealiserte valutaposter som kortsiktige fordringer dersom det representerer urealiserte tap og som kortsiktig gjeld ved urealisert gevinst. Driftsinntektene resultatføres til terminkurs. VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler aktiveres til kostprisen på kjøpstidspunktet og kostnadsføres med like årlig beløp. Vedlikehold kostnadsføres løpende under driftskostnader mens forhold som forbedrer driftsmidlets opprinnelige standard regnes som påkostninger, aktiveres sammen med driftsmidlet og avskrives over driftsmidlets gjenværende levetid. 15

16 NOTER TIL REGNSKAP 16 INVESTERINGER I DATTERSELSKAPER Et selskap behandles som datterselskap dersom konsernet har bestemmende innflytelse over dette. Bestemmende innflytelse oppnås normalt med en eierandel større enn 50%. Investeringer i datterselskap er i morselskapet vurdert etter egenkapitalmetoden. Investeringen vurderes til morselskapets andel av egenkapitalen og andelen av resultatet inntektsføres/kostnadsføres Investeringer i kjøpte datterselskaper er i konsernet eliminert ved hjelp av oppkjøpsmetoden. Oppkjøpsmetoden innebærer at kostprisen for konsernet fordeles på de overtatte eiendeler og gjeldsposter basert på virkelige verdier på oppkjøpstidspunktet. I den utstrekning det er betalt et vederlag som overstiger verdien av de enkelte eiendeler på oppkjøpstidspunktet, er forskjellen ført mot merverdier eller goodwill i balansen. Merverdien kostnadsføres med like beløp over eiendelens rest levetid. Investeringer i nystiftede datterselskaper elimineres ved at kostprisen føres mot konsernets bokførte egenkapital på etableringstidspunktet. FELLES KONTROLLERT VIRKSOMHET Felles kontrollerte virksomheter er selskaper hvor vi på bakgrunn av inngåtte avtaler sammen med andre deltakere har kontroll over selskapet og hvor ingen av deltakerne alene har bestemmende innflytelse. Eierandeler i felleskontrollert virksomhet vurderes etter egenkapitalmetoden både i morselskapets og konsernets regnskap. KORTSIKTIGE FORDRINGER Kortsiktige fordringer og andre fordringer er vurdert til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene VEDLIKEHOLDS- OG DOKKINGSKOSTNADER Det er utarbeidet en plan for vedlikehold og klassing av maskineri, utstyr og skrog. For offshore- og serviceskip skjer dette arbeidet normalt hvert annet år. Konsernet kostnadsfører og avsetter løpende for slike kostnader. Påløpte, ikke betalte kostnader avsettes som gjeld i balansen. OFFENTLIG TILSKUDD Mottatte offentlig tilskudd blir ført som reduksjon mot kostnader. PENSJONER Pensjoner og pensjonsforpliktelse er inkludert i resultatregnskapet og balansen i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard. I regnskapet klassifiseres netto pensjonskostnad som lønnskostnader og netto pensjonsforpliktelse/ - midler som langsiktig gjeld/langsiktig fordring. Netto pensjonskostnad omfatter periodens beregnede pensjonsopptjening inklusive framtidig lønnsvekst tillagt estimert rente fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene og eventuelle virkninger av endringer i estimater og avvik. Netto pensjonsforpliktelse / - midler består av konsernets pensjonsforpliktelser fratrukket verdien av konsernets pensjonsmidler. Avvik mellom beregninger av forventet netto pensjonsforpliktelser ett år og de tilsvarende størrelser neste år basert på faktiske tall for samme tidspunkt, kalles estimatavvik og fordeles over gjennomsnittlig forventet gjenstående tjenestetid i den aktuelle ordningen.

17 NOTER TIL REGNSKAP LEIEAVTALER En leieavtale klassifiseres som finansiell eller operasjonell i samsvar med den enkelte avtalens reelle innhold. Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjekt er gått over på leietaker, klassifiseres avtalen som finansiell. Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle. Driftsmidler i leieavtaler vurdert som finansiell leasing aktiveres i balansen til verdien av vederlaget i leieavtalen og avskrives som varige driftsmidler. Avdragsdelen av leieforpliktelsen vises som langsiktig gjeld. Forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. For avtaler som klassifiseres som operasjonell behandles leiebetalingene som en driftskostnad som fordeles systematisk over hele leieperioden. KALKULATORISK RENTE Ved egenfinansiering av skip under bygging, blir det beregnet kalkulatorisk rente som blir balanseført på skipet. SKATTER Deler av konsernets virksomhet er strukturert i henhold til reglene for rederibeskatning. Uttalelse fra Norsk regnskapsstiftelse (NRS) er lagt til grunn ved beregning av skattekostnad og utsatt skatt. Denne uttalelse åpner for en nåverdi av utsatt skatteforpliktelse ved inntreden i ordningen. Basert på framtidige forventede overskudd, utbyttepolitikk og nåverdi av framtidige skattebetalinger har konsernet estimert en skattesats på 4% på de selskaper som rederibeskattes. Dette innebærer 4% skatt på midlertidige forskjeller ved inntreden i ordningen og 4% skatt på løpende overskudd etter inntreden. Utenlandsk datterselskap er strukturert etter britisk rederibeskatning, som innebærer 30% skatt kun for den virksomhet som ikke inngår under rederibeskatningsregler. For norske selskaper som ikke inngår i ordningen anvendes en skattesats på 28%. Skatter i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endringer i utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt er den skatten som påhviler det akkumulerte resultatet, men som kommer til betaling i senere perioder. Endringen i utsatt skatt reflekterer de fremtidige betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Det blir, etter gjeldsmetoden som her er benyttet beregnet utsatt skatt av netto skatteøkende midlertidige forskjeller og ligningsmessige underskudd til fremføring. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kasse, bank og rentefond er klassifisert som kontanter. Rentefond er likvide plasseringer hvor formålet er å møte nær forestående kontantutbetalinger. 17

18 NOTER TIL REGNSKAP NOTE 2: Driftsinntekter (alle tall i tusen) Konsern Mor Netto fraktinntekter PSV Netto fraktinntekter AHTS Netto fraktinntekter andre/spesialskip Driftsinntekter SUM Driftsinntekter utgjør i hovedsak utfakturerte kostnader ved byggetilsyn, refusjon av bunkers og proviant. NOTE 3: Andre driftskostnader 18 Konsern Mor Spesifikasjon andre driftskostnader Vedlikeholdskostnader skip Andre driftskostnader skip Andre driftskostnader *) Sum andre driftskostnader *) Sammenligningstallene for andre driftskostnader i note og regnskap for 2002 er endret. Dette skyldes at deler av innleie skip ble ført som finanskostnad i For 2003 er innleie skip ført som andre driftskostnader.

19 NOTER TIL REGNSKAP NOTE 4: Lønn og andre honorarer Konsern Lønnskostnader Mannskapskostnader inkl. sos.kostnader Andre personalkostnader SUM Morselskapet har ingen egne ansatte, alt norsk personell er ansatt i datterselskapet Dof Management AS. Antall ansatte var i 2003 ca. 470, i 2002 ca. 400 og i 2001 ca Daglig leder er ansatt i Dof Management AS. Konsern Mor Godtgjørelser Daglig leder Styre Revisor -revisjonstjenester eks. mva Revisor-rådgivning eks. mva SUM NOTE 5: Offentlige tilskudd - konsern Refusjon norske sjøfolk SUM NOTE 6: Bankinnskudd Det er etablert et konsernkontosystem for bankkontiene i konsernet. Konsernkontosystemet for rederibeskattede selskaper hadde pr en bankbeholdning på NOK 92,8 mill. Morselskapet har ingen bundne midler, men konsernet har bankinnskudd for skattetrekk som utgjør ca. NOK 9,7 mill. I forbindelse med inngått leaseavtale har konsernet bundne midler på NOK 310 mill.

20 NOTER TIL REGNSKAP NOTE 7: Varige driftsmidler Konsern Skip Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. Avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid er år for skip og 3-6 år for tilhørende utstyr. 20 Maskiner, inventar og utstyr Anskaffelseskost Tilgang Anskaffelseskost Akk. Avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid for maskiner, inventar og utstyr er 3-5 år Mor Skip Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. Avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger

21 NOTER TIL REGNSKAP Balanseførte verdier skip under finansielle leieavtaler Konsern Mor Balanseført verdi Årets avskrivning Leiebeløpet for ikke balanseførte skip er NOK 16, 2 mill. NOTE 8: Nybyggingskontrakter - konsern Konsernet har 1 skip under bygging. Skipet er kontrahert ved Myklebust Verft AS, og forventet levering er mars Følgende oversikt viser innbetalte kontraktsterminer i 2003 og planlagte innbetalinger i 2004 frem til levering. Det er også innbetalt en termin på nybygget i Terminer 2003 Terminer 2004 Forvntet forpliktelse v/levering 21 1 nybygg

22 NOTER TIL REGNSKAP NOTE 9: Datterselskaper og felleskontrollert virksomhet Morselskap Selskap Ansk. Tidspunkt Forr. Kontor Eierandel Stemmeandel Datterselskaper Dof Management AS 2000 Storebø 100 % 100 % Dof Rederi AS 2000 Storebø 100 % 100 % Dof UK Ltd Aberdeen 100 % 100 % District Supply VII AS 2001 Storebø 100 % 100 % Møvik AS 2002 Storebø 100 % 100 % Bømlo Offshore AS 2002 Storebø 100 % 100 % Felleskontrollert virksomhet NorSkan Offshore Ltda Rio de Janeiro 50 % 50 % Dof Boa AS 2003 Storebø 50 % 50 % 22 I tillegg til de selskaper som eies av morselskapet eier DOF Rederi AS 97% i District Supply VI AS,og Dof Management AS eier 99 % av Dof Management Argentina Ltda. Dof Dof Dof District Møvik Bømlo Sum NorSkan Dof Sum Management Rederi UK Supply VII AS Offshore Offshore Boa AS Anskaffelseskost Balanseført egenkapital på anskaffelsestidspunktet Inngående balanse Tilgang i året Andel årets resultat*) Tilbakebet. av kapital Avskrivning merverdier Interngevinst*) Utgående balanse *) Inntekt fra investering i datterselskap på NOK er summen av disse størrelsene. Dof Management AS, District Supply VII AS og Dof ASA er utenfor rederibeskatningen og øvrige datterselskaper samt District Supply VI AS er innenfor den norske rederibeskatningen. DOF UK Ltd. er innenfor beskatningen i UK.

23 NOTER TIL REGNSKAP NOTE 10: Andre finansposter Konsern Mor Spesifikasjon annen finansinntekt Valutagevinst Utsatt inntekt UK- lease Andre finansinntekter Sum annen finansinntekt Spesifikasjon annen finanskostnad Usikret del av urealiserte valutatap Realiserte usikrede valutatap Andre finanskostnader Sum annen finanskostnad NOTE 11: Andre langsiktige fordringer 23 Konsern Mor Forskudd nybygg Andre langsiktige fordringer Sum andre langsiktige fordringer

24 NOTER TIL REGNSKAP NOTE 12: Valutarisiko Inntektene fordeler seg på følgende valutaer: Konsern Morselskap Norske kroner (NOK) Amerikanske dollar (USD) Britiske pund (GBP) Euro (EUR) Konsernets valutastrategi innebærer at en skal søke å være mest mulig nøytral med hensyn på valutaeksponering. Valutarisikoen knyttet til kontraktsfestede inntekter er søkt balansert med opptrekk av gjeld og inngåelse av terminkontrakter. For en rekke av konsernets skip beskjeftiget på certeparti med betaling i valuta har befrakter rett til å forlenge kontrakten til en på forhånd avtalt rate i valuta. 24 Sikret del av urealiserte valutagevinst er balanseført og utgjør pr NOK 98,4 mill. For 2002 var sikret urealisert valutagevinst NOK 117 mill. og for 2001 var tilsvarende beløp NOK 41 mill. Pr utgjorde inngåtte terminkontrakter følgende størrelser for konsern: Valuta Antall Beløp i Terminkurs Valutakurs kontrakter valuta USD ,95 6,68 Terminkontrakter gjelder sikring av fremtidige fraktinntekter. Pantegjelden er finansiert i følgende valutaer: Konsern Morselskap Lånebeløp Lånebeløp Lånebeløp Lånebeløp Valuta i valuta NOK i valuta NOK NOK GBP EUR USD Sum annen langsiktig gjeld

25 NOTER TIL REGNSKAP NOTE 13: Pantstillelser og garantier Gjeld som er sikret ved pant og lignende Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld SUM Morselskapet har stilt garanti på NOK 12,5 mill. overfor underleverandør som har levert utstyr om bord på Skandi Patagonia. Underleverandøren eier utstyret om bord på skipet og leverer tjenester til DOF Rederi AS. Som motytelse til denne garanti har DOF ASA sikret seg retten til å overta utstyret på gitte betingelser ved eventuelt mislighold av underleverandørens lån. Morselskapet har stilt garanti (selvskyldnerkausjon), pålydende USD 16 mill. overfor DnB og Nordea i forbindelse med NorSkan Offshore Ltda sin finansiering av skipene NorSkan Leblon og NorSkan Flamengo. Nordea har på vegne av DOF ASA avgitt en bankgaranti på GBP 2,25 mill. i forbindelse med finansieringen av Skandi Carla og USD 4,02 mill. for Skandi Caledonia. For den retten de britiske eierselskaper har, er det avgitt bankgarantier. For DOF fremstår denne retten til utløsning som en fremtidig forpliktelse, og er overfor bankgarantisten sikret ved pant i skipet (jfr. note 20). Som sikkerhet for selskapets gjeld er alle konsernets skip pantsatt. 25 NOTE 14: Mellomværende med selskap i samme konsern KONSERN Kundefordringer Andre fordringer Leverandørgjeldd Annen gjeld MORSELSKAP Kundefordringer Langsiktige fordringer Leverandørgjeld Annen gjeld

26 NOTER TIL REGNSKAP NOTE 15: Nærstående parter DOF Holding AS eier 54,7% i DOF ASA og 3 % i District Supply VI AS NOTE 16: Pensjonskostnader - konsern Konsernet har pensjonsordninger som omfatter 31 personer. I tillegg er det pensjonsordninger for 349 personer ansatt på skip. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. De kollektive pensjonsavtalene er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap. Ledende ansatte har tilleggspensjon utover de kollektive pensjonsordningene. Konsernet har pr en netto underdekning på pensjoner for landsansatte, og en overdekning på pensjoner for sjøansatte. Begge er ført opp i balansen Klassifiseringen er som følger: 26 Ansatte i administrasjonen Ansatte på skip Nåverdi av fremtidige pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Beregnet arbeidsgiveravgift Rest avvik UB til IB Pensjonsforpliktelse Følgende økonomiske og aktuarmessige forutsetninger er lagt til grunn ved beregningene: Diskonteringsrente 6% Forventet årlig lønnsvekst, reguleringer i folketrygden 2% Forventet avkastning på pensjonsmidler 7% Arbeidsgiveravgift 14,1%

27 NOTER TIL REGNSKAP NOTE 17: Egenkapital Konsern Aksjekapital Overkurs- Annen Egne Minoritet SUM fond egenkapital aksjer Egenkapital pr Egne aksjer - Endring minoritet - Emisjon Nedsettelse av kapital Skatt konsernbidrag Årets resultat Egenkapital Morselskap Aksjekapital Overkurs- Vurderings- Egne Annen SUM fond forskjeller aksjer egenkapital Egenkapital pr Endring egenkapital Egne aksjer 0 Emisjon Nedsettelse av kapital Årets resultat Egenkapital

28 NOTER TIL REGNSKAP NOTE 18: Aksjekapital og aksjonærinformasjon Eierstruktur De største aksjonærene i DOF ASA pr er: 28 Antall aksjer Eierandel Stemmeandel DOF Holding AS ,73 % 54,73 % Odin Norge ,39 % 8,39 % Skagen Vekst ,82 % 4,82 % Lafjord AS ,23 % 2,23 % Tine Pensjonskasse ,15 % 2,15 % DOF ASA ,81 % 1,81 % Verdipapirfond Pareto Aksje Norge ,60 % 1,60 % Sparebanken Rogaland ,37 % 1,37 % Crown Hill Chartering AS ,30 % 1,30 % Pictet & Cie Banquiers ,95 % 0,95 % Deutsche Bank Ag (GCS) London ,89 % 0,89 % Goldman Sachs International ,85 % 0,85 % Odin Offshore ,85 % 0,85 % Pactum Verdi AS ,78 % 0,78 % Skandinaviska Enskilda Banken ,67 % 0,67 % Brandtun Arnt ,59 % 0,59 % Orkla Finans Investment Fund ,56 % 0,56 % Verdipapirfondet Nordea SMB ,46 % 0,46 % Nordås Invest AS ,36 % 0,36 % Frank Mohn AS ,35 % 0,35 % Sum ,71 % 85,71 % Sum øvrige ,29 % 14,29 % Totalt antall aksjer (pålydende kr 2,-) ,00 % 100,00 % Dof Holding AS som er hovedaksjonær i Dof ASA har forretningskontor på Storebø. Konsernregnskapet til Dof Holding AS kan en få utlevert hos Bergen Yards AS, Storebø.

29 NOTER TIL REGNSKAP Aksjer eid av medlemmer i styret og daglig leder: Navn Verv Antall aksjer Helge Møgster Styreformann Ole Møgster Styremedlem Magnus Stangeland Styremedlem Oddvar Skjegstad Styremedlem Rolf Emblem Styremedlem Oddvar Stangeland Daglig leder Helge Møgster og Ole R. Møgster eier 80 % av Laco AS som igjen eier 81 % av aksjene i DOF Holding AS og i tillegg eier de aksjer i DOF ASA gjennom selskapet Lafjord AS. Magnus Stangeland eier 7,7 % og Oddvar Stangeland eier 3,7 % av aksjene i DOF HOlding AS. Oddvar Skjegstad eier aksjer gjennom Rehua AS. NOTE 19: Skatter KONSERN Konsernets selskaper omfattes av flere ulike skatteregimer: Ordinær nasjonal beskatning (DOF ASA, DOF Management AS, District Supply VII AS og DOF Management Argentina) Betalbar skatt ilegges når selskapet har skattepliktige overskudd, enten via drift eller som følge av realisasjon av eiendeler. 2. Norsk rederibeskatning (DOF Rederi AS, District Supply VI AS, Møvik AS og Bømlo Offshore AS) Skattlegging skjer når selskapet enten frivillig trer ut av ordningen, bryter de bestemmelser som gjelder for ordningen, deler ut ikke-skattlagt kapital eller har skattepliktige netto finansinntekter. Netto finansinntekter avhenger av blant annet valutaposter, egenkapital og andel finanskapital. 3. Britisk rederibeskatning (DOF UK Ltd.) 4. Petroleumsbeskatning Hjemler beskatning av særskilt virksomhet og av aktivitet på nasjonal sokkel utført med utenlandsk eiet skip. Balanseført utsatt skatt i konsernet består delvis av utsatt skatt basert på nominelle skattesatser og utsatt skatt basert på neddiskontert skattesats. Neddiskontert sats brukes for de skatteposisjonene i de norske rederibeskattede selskaper som ikke beskattes løpende via netto finansinntekt.

30 NOTER TIL REGNSKAP Ved årsskiftet er utsatt skatt beregnet på følgende måte i konsernet: i fjor i år Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Gjeld Sum midlertidige forskjeller Utsatt skatt 28% Skattemessig underskudd Grunnlag beregnet utsatt skatt Sum utsatt skatt Utsatt skatt rederibeskattede selskaper SUM UTSATT SKATT Årets skattekostnad konsern fremkommer slik : Betalbar skatt Netto endring utsatt skatt Årets skattekostnad Betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt DofM 716 Betalbar skatt DSVII 55 Betalbar skatt Dof UK Betalbar skatt DSVI 470 Betalbar skatt Dof Rederi Utlignet skatt til Dof Rederi Betalbar skatt i balansen SPESIELLE FORHOLD I REDERIBESKATNINGSORDNINGEN Utsatt skattefordel knyttet til fremførbare underskudd Konsernets rederibeskattede selskaper har fremførbare underskudd på NOK 47,3 mill. knyttet til skattepliktig finansinntekt innenfor ordningen. Slike finansinntekter er påvirket av fremtidige valutaendringer og andel finanskapital i forhold til totalkapitalen i selskapene. Disse forholdene er vanskelige å vurdere i forkant, og konsernet har derfor ikke funnet det forsvarlig å balanseføre utsatt skattefordel på NOK 13,2 mill. knyttet til disse underskuddene. Dette representerer således en buffer mot fremtidige skattepliktige finansinntekter utover det som er reflektert i balansen.

31 NOTER TIL REGNSKAP Effekt av uttreden Ved eventuell uttreden vil det bli gjennomført et inntektsoppgjør der forskjell mellom utgangsverdi og inngangsverdi skattlegges med 28 %. Inngangsverdien tar utgangspunkt i selskapets saldo for beskattet og innbetalt kapital, mens utgangsverdien beregnes på grunnlag av markedsverdien på selskapets eiendeler fratrukket gjeld. Fremgangsmåten er nærmere beskrevet i skatteloven. Skatter og midlertidige forskjeller morselskap i fjor i år Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Midlertidige forskjeller Herav 28% utsatt skatt Skattemessig underskudd til fremføring Sum midlertidige forskjeller Sum utsatt skatt 28 % Skattemessig kostpris på aksjene i Dof Rederi AS I forbindelse med omorganisering av konsernet i 2000, ble tidligere District Offshore ASA fusjonert inn i Dof Rederi AS med oppgjør i aksjer i DOF ASA. Skattemyndighetene har uttalt at skattemessig innbetalt kapital i Dof Rederi som følge av fusjonen tilsvarer de skattemessige verdiene på NOK 169 mill. i tidligere District Offshore ASA.Den tilsvarende regnskapsmessige verdien var NOK 499 mill. I tråd med god regnskapsskikk avsettes ikke utsatt skatt på midlertidige forskjeller knyttet til aksjer i datterselskaper, men basert på skattemyndighetenes uttalelse er denne differansen en skatteøkende midlertidig forskjell på NOK 330 mill. Forskjellen har dermed betydning for størrelsen på utbyttet som kan deles ut til aksjonærene i DOF ASA uten at det oppstår skatt på korreksjonsinntekt på selskapets hånd. Tilsvarende har verdien betydning for størrelsen på en eventuell skattemessig gevinst ved salg av aksjer i Dof Rederi AS. 31 Skatt morselskap Ordinært resultat før skattekostnad Resultat ført etter egenkapitalmetoden Permanente forskjeller 4 Endring midlertidige forskjeller Grunnlag utsatt skattefordel skatt % utsatt skattefordel Årets skattekostnad framkommer slik: Utsatt skattefordel på årets resultat Endring utsatt skatt Årets skattekostnad -655 Årets skattekostnad tilsvarer 28 % av årets resultat før skatt, eksklusiv resultat, ført etter egenkapitalmetoden.

32 NOTER TIL REGNSKAP NOTE 20: Rentebærende gjeld - langsiktig finansiering Konsernets flåte på 21 skip samt nybygg som leveres i mars 2004 er finansiert på følgende måte: 1. Pantelån Fjorten av konsernets skip er finansiert ved hjelp av pantelån. Henholdsvis ti og fire av disse er finansiert gjennom separate flåtelån, mens ett skip er finansiert gjennom eget pantelån. Lånevilkårene i disse avtalene er som normalt for denne type lån. Låneavtalene inneholder en forutsetning om at konsernets verdijusterte egenkapital ikke skal falle under 30 %. Vilkårene for verdijustert egenkapital kan fravikes dersom 70 % av flåten er langtidsbefraktet. Låneavtalene har krav om et minimumsbeløp for arbeidskapitalen og at hovedaksjonær skal eie minimum 33 % av konsernet. Total finansiering via pantelån er NOK mill. 2. Tradisjonell finansiell lease Morselskapets to skip er finansiert via en tradisjonell leasingavtale. Denne leasingavtalen er regnskapsmessig behandlet som en finansiell leieavtale, slik at skip og tilhørende forpliktelser er balanseført i DOF ASA. Lånevilkårene er som normalt for denne type lån. Avtalen har en varighet på fem år, med rett til fornyelse. Total finansiering via tradisjonell lease er NOK 385 mill Finansiell lease kombinert med skattefordel Konsernets har fem skip med tilhørende utstyr er finansiert som såkalte "UK-Leaser". Dette innebærer at skipene formelt eies av egne britiske eierselskaper, som bortbefrakter skipene på et B/B certeparti til konsernets britiske datterselskap DOF UK Ltd. Det norske datterselskapet Dof Rederi AS dekker gjennom et tidscerteparti med DOF UK Ltd. sistnevntes forpliktelser til å betjene finansieringen av disse skipene for en periode på minimum seks år. Deretter kan eieren kreve at Dof Rederi AS skal overta alle eierandeler i de britiske eierselskaper til en pris tilsvarende ca. 75 % av opprinnelig kostprisfor skipene. Regnskapsmessig legges det til grunn at eieren vil kreve at Dof Rederi AS erverver andelene i de britiske eierselskapene og derigjennom skipene. Disse er følgelig balanseført i regnskapet. Differansen mellom opprinnelig kostpris og forventet utløsningsum (ca. 25 % av opprinnelig kostpris) blir behandlet som utsatt inntekt og inntektsføres over minimumsperioden. Forventet utløsningssum og derigjennom utsatt inntekt er basert på beste estimat. Endelig utløsningssum er blant annet avhengig av eventuelle endringer i britiske skatteregler. Total finansiering via UK-leaser er NOK mill. Gjenværende utsatt inntekt pr er NOK 197 mill. Årets inntektsføring er NOK 55,6 mill., jfr. note 10.

Årsrapport DOF ASA. Kontraktsoversikt PR. 12.04.05

Årsrapport DOF ASA. Kontraktsoversikt PR. 12.04.05 Årsrapport DOF ASA Kontraktsoversikt PR. 12.04.05 PSV OPERASJONSOMRÅDE BEFRAKTER 2005 2006 Hav North Sea KerrMcGee Falcon North Sea Shell UK Marstein North Sea Shell UK Stolmen Norway Statoil Foula North

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

Innhold. 2: Dette er Kistefos

Innhold. 2: Dette er Kistefos Årsrapport 2006 Kistefos årsrapport 2006 / Innhold / 1 Innhold 2: Dette er Kistefos 3: Nøkkeltall konsern 4: Hovedbegivenheter 2006 5: Aktivitetsoversikt 6-7: Administrerende direktørs redegjørelse 8-13:

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

Generalforsamling 24.04.2002

Generalforsamling 24.04.2002 årsrapport 2001 Innhold Finansielle hovedtall Høydepunkter 2 Dette er Leif Höegh & Co 4 Styrets årsberetning 6 Konsernregnskap 10 Resultatregnskap 10 Balanse 1 1 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Regnskap

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 VISJON Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

Årsrapport 2001 EDINBURGH

Årsrapport 2001 EDINBURGH Årsrapport 2001 OSLO SINGAPORE SHANGHAI EDINBURGH NEW DEHLI Innhold 1 Dette er Belships 1 Hovedtall Konsern 2 Årsberetning Regnskap Konsern 6 Resultatregnskap 1. januar - 31. desember 7 Balanse pr. 31.

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2013

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2013 FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT Farstad Shippings rapportering for består av to publikasjoner; «Virksomhetsrapport» og «Årsrapport». Dette er Årsrapporten. FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Belships ASA 23,5% 60% Tank. Handysize produkt og OBO. 2 skip 5-8 skip 9 skip Driftsansvar 17 skip NOK 1 000 1996 1995 1994

Belships ASA 23,5% 60% Tank. Handysize produkt og OBO. 2 skip 5-8 skip 9 skip Driftsansvar 17 skip NOK 1 000 1996 1995 1994 Dette er Belships Belships er et rederi notert på Oslo Børs med virksomhet innenfor produkttank, tørrlast og gass. Handysize produkttank Det heleide datterselskapet Belships Tankers disponerer seks eide

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsrapport2010. www.solstad.no

Årsrapport2010. www.solstad.no Årsrapport2010 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer