Vanntåkeanlegg: Muligheter og begrensninger, drift og vedlikehold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vanntåkeanlegg: Muligheter og begrensninger, drift og vedlikehold"

Transkript

1 BRANNVERNKONFERANSEN TROMSØ 2013 Vanntåkeanlegg: Muligheter og begrensninger, drift og vedlikehold Ragnar Wighus, Sjefsforsker SINTEF NBL SINTEF NBL as 1

2 Hva skiller vanntåkeanlegg fra sprinkleranlegg? Sprinkleranlegg planlegges og bygges etter standard, med krav om en bestemt vannpåføringsrate for den fareklasse som systemet skal beskytte Vanntåkeanlegg planlegges og bygges etter produsentenes egen "Design and Installation Manual",, med vannpåføringsrater bestemt ved standardiserte branntester Komponentene i et vanntåkesystem må gjennomgå noen spesielle tester som ikke er relevante for sprinkleranlegg Drift og vedlikehold er ellers ganske likt, men det kan kreves mer detaljkunnskap om vanntåkeanlegg siden hver produsent kan ha egne krav SINTEF NBL as 2

3 Vanntåke utviklingstrender: Vanntåkeanlegg dokumenteres etter ekvivalensprinsippet flere anlegg tas i bruk i bygninger på dette grunnlag Funksjons-baserte anlegg tilpasset og dokumentert i forhold til en bestemt brannrisiko blir utviklet Forsikringsbransjen har i en årrekke utarbeidet regler og system for vannbaserte brannbekjempelsesanlegg (sprinkleranlegg) Det finnes en erfaringsbase for slike anlegg, både som statistikk og i form av praktisk viten om hva som virker og ikke virker Denne erfaringsbasen er nå etter hvert utvidet til å gjelde vanntåkesystemer SINTEF NBL as 3

4 Utvikling innen standardiseringsarbeidet CEN TS "Fixed Firefighting Systems: Watermist systems- Design and installation" er vedtatt og benyttes i en viss utstrekning. Det er imidlertid et lite antall testprotokoller for de ulike fareklassene som er tatt inn i denne TS. Revisjon av CEN TS er i gang. Den nye utgaven er delt inn på en ny måte: Generelle bestemmelser for design, installasjon og vedlikehold, en rekke komponentstandarder og henvisning til testprotokoller for ulike fareklasser. Det vil bli foreslått at flere testprotokoller kan aksepteres for samme fareklasse (VdS, FM, IMO,UL, LPCB ) SINTEF NBL as 4

5 Utvikling innen standardiseringsarbeidet (fortsatt) INSTA "Residential sprinkler systems Part 3: Watermist systems equivalent to residential sprinklers" er ferdigstilt og er til behandling i de nordiske standardiseringsorganisasjonene. Dette vil åpne for å benytte vanntåkesystemer i de samme anvendelsene som boligsprinkler Guide 2007: "Easily installed automatic extinguishing systems" utgitt av norske og svenske myndigheter gir muligheter til å etterinstallere enkle og eventuelt flyttbare enheter i områder med spesielle behov for brannsikring SINTEF NBL as 5

6 Vanntåke - muligheter Vanntåke har potensiale til å bekjempe brann i de aller fleste områder hvor vannbaserte systemer i dag anvendes Vanntåke kan i stor grad også erstatte gassbaserte slokkeanlegg, på grunn av inertiseringseffekten som oppnås når vann fordamper Vanntåke har et stort potensiale ved manuell brannbekjempelse, for eksempel ved lanser som føres inn i bygningsdeler som brenner. Vannbehovet ved brannbekjempelse innenfra i forhold til påføring fra utsiden er vesentlig mindre, og medbragt vann kan dekke mange behov. SINTEF NBL as 6

7 Vanntåke - begrensninger Mulighetene for bruk av vanntåke er begrenset av hvilke branntester produsentene har utført I noen grad er kastelengden til små dråper og følsomhet for vindpåvirkning/brannindusert luftstrømning begrensende for bruk av vanntåke. Dette kan i noen grad kompenseres ved innovativ plassering av dyser Konservatisme i bransjen begrenser i stor grad bruk av vanntåke SINTEF NBL as 7

8 Status: Tester kreves for å kvalifisere bruk av vanntåke i nye situasjoner Virkning lik eller bedre enn sprinkler er ofte brukt som akseptkriterium Test protokoll fra IMO resolusjoner og sirkulærer er en av flere dokumentasjonsmetoder for landbaserte anlegg CEN TS 14972, IMO, FM 5560, UL, VdS, LPC og flere nasjonale standarder angir design og installasjonsmetoder for vanntåkeanlegg Spray-karakteristikk (Dråpestørrelse, vannfordeling) blir ikke benyttet i dokumentasjon av systemene. Burde vært mer benyttet, til vitenskapelig formål for å bane vei for mer allmenne dimensjoneringskriterier = Meget konservativ, men også trolig sikre installasjoner når tester er utført. IWMA er vaktbikkje for skikkelig bruk av vanntåke (www.iwma.net) SINTEF NBL as 8

9 Noen anvendelser. Utbredt anvendelse i maritim sektor, både i maskinrom, lugarer, korridorer, publikumsområder, salgs- og lagerområder ombord på passasjerskip. Turbinrom, nødgeneratorrom, tranformatorrom og liknenede på oljeog gassplattformer offshore. Verneverdige bygninger, museer og samlinger hvor bruk av vann må begrenses på grunn av fare for vannskade. Kabeltunneler, kabelforlegninger. Industrielle frityrgryter. Flyhangarer (lokalbeskyttelse av jagerfly). Spesielle industrianvendelser, lokal beskyttelse Bygninger hvor vanntilførselen er begrenset, f. eks boliger, omsorgsboliger, områder med lavt vanntrykk på nettet. SINTEF NBL as 9

10 Boligsprinkler branntest IMO - publikumsområde SINTEF NBL as 10

11 Vanntåke utviklingstrender: Overtenningskontroll kan være en ny, viktig anvendelse av vanntåke (kan utnytte potensialet til vann med meget lite forbruk) Slik overtenningskontroll kan muligens benyttes med bedre kost/nytteeffekt enn andre brannbekjempelsestiltak for eksempel: Brannventilasjon Skillende konstruksjoner Brannvesenets innsats kan forhåndsplanlegges og sikres Sikring av rømningsveier SINTEF NBL as 11

12 Drift og vedlikehold Vanntåkesystemer må underlegges gode rutiner for drift og vedlikehold for å opprettholde funksjonen i tilfelle brann I maskinrom på skip og i industri (deluge-systemer) kan vanntåkeanlegg enkelt testes ved å løse ut systemet, siden vannmengdene som benyttes er begrensede. I noen tilfeller benyttes slike systemer til reingjøring! Produsenter av vanntåkesystemer har sine egne "Inspection and Maintenance Manuals" som spesifiserer hva som kreves av inspeksjon og vedlikehold. I praksis er dette for automatiske anlegg tilsvarende det som benyttes for sprinkleranlegg SINTEF NBL as 12

13 Sitert fra Knut Linruds oppsummering fra vanntåkekonferansen 2013: Refleksjoner Det er for mange eksempler på at nivået på kompetanse, installert anlegg, dokumentasjon og kontroll er langt lavere enn beskrevet i FG-veiledningen Det benyttes sprinkleregler som referanse for prosjektering og utførelse Er det samme teknologi? Er det kvalifisert/sertifisert personell? Forsikring har ikke spisskompetanse De skal stole på korrekt dokumentasjon og kontrollrapporter Det benyttes komponenter som ikke tillates i sprinkleranlegg Innsalg til bruker er ikke alltid objektivt, det gis feil inntrykk om bruk av vannmengder og anleggets begrensninger fremkommer sjeldent Vedlikehold og ettersyn utføres i stor grad av personer som ikke er gitt tilstrekkelig opplæring Kreve uavhengig kontroll fra kvalifisert firma i en tidlig fase SINTEF NBL as 13

14 Konklusjoner (1): Vanntåkesystemer er i ferd med å erstatte Halonsystemer og i noen grad sprinklersystemer i skipssektoren og offshore på oljeog gass-plattformer Sprinkler og vanntåkesystemer har mye felles, det er i hovedsak dråpestørrelsesfordelingen som skiller CEN TS14972 vedtatt med minst mulig flertall, UK, Frankrike og Tyskland stemte mot. CEN-standard for vanntåkeinstallasjoner er under revisjon med sikte på å utgi EN Komponentstandarder er utarbeidet. Denne CEN-standarden vil åpne for nye bruksområder, også i bygninger og virksomhet på land, og vil angi en minimumsytelse for slike anlegg Det er viktig å holde øye med nye bruksområder for vanntåke for å sikre oss mot at dårlige vanntåkeanlegg kommer på markedet SINTEF NBL as 14

15 Konklusjoner (2): I Norge har vi en utfordring når det gjelder inspeksjon, kontroll og vedlikehold: Hva slags system skal vi ha? FG-godkjente /myndighetsgodkjente systemer? SINTEF NBL as 15

16 Utfordringer (1): Fg's veiledning for vanntåkeanlegg er ikke dekkende for alle sider ved den spesielle teknologien Usikkerhet i bransjen når det gjelder hva som kan benyttes, inkludert rådgivernes usikkerhet på hva som kan være akseptabel dokumentasjon SINTEF NBL as 16

17 Utfordringer (2): Følge opp design, kontroll og vedlikehold som for sprinkler-systemer Oppnå aksept for optimal plassering av dyser (lavt i rommet, veggmontering) Utarbeide generelle installasjonbeskrivelser for vanntåkeanlegg, så langt det lar seg gjøre Implementere CEN-standarden for bygninger og virksomhet på land så langt det er mulig Utnytte avansert deteksjons/aktiveringsteknologi i vanntåkesystemer Ta i bruk flyttbare evt kjøretøymonterte anlegg ( Intelligente dyser, brukt av brannfolk) SINTEF NBL as 17

18 SINTEF NBL as 18

19 Takk for oppmerksomheten Ragnar Wighus. Sjefsforsker, SINTEF NBL as Norges Branntekniske Laboratorium SINTEF NBL as 19

20 Litt vanntåke/brannfysikk SINTEF NBL as 20

21 Vanntåke: Definisjon: Består av dråper hvor 90% (på massebasis) har diameter mindre enn 1000 µm (1 mm) [NFPA utgave, CEN TS 14972] Disse dråpene fordamper raskere enn dråper fra konvensjonelle sprinkler- og deluge-dyser. Noen av dråpene svever (aerosoler) og følger luftbevegelsene. Når de fordamper opptrer vannet som gass (inertgassen vanndamp) SINTEF NBL as 21

22 Egenskaper til ulike slokkemidler 2500 Hvap cp vapour (20 C) ,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 kj/kg kj/kg K Water Nitrogen CO2 HFC-227ea HCFC Blend A Halon 1301 IG-541 Argon Halon 1211 SINTEF NBL as 22

23 Fordampning eller ikke? Når dråper fordamper inne i forbrenningssonen utnyttes vannets kjøleeffekt maksimalt. Omlag 6 ganger så stor varmemengde må til for å fordampe vann i forhold til å øke temperaturen fra C. Når vann fordamper dannes vanndamp (steam). Ved denne faseomvandlingen øker volumet omlag 1700 ganger, og dampen fortynner gassformig brensel, oksygen og forbrenningsprodukter i forbrenningssonen (inertisering). Vanndamp er usynlig, vanndråper er synlige. SINTEF NBL as 23

24 VANNTÅKE (1) Definisjon (CEN TS 14972) : 90% av vannet i en spray har dråper mindre enn 1000 µm Deles inn i lavtrykk- (Opp til 12,5 bar) mediumtrykk (12,5-35 bar) høytrykksystemer (over 35 bar) Ulike prinsipper for dannelse av dråper: Små utløpsåpninger Deflektor Roterende dyser Twin-fluid SINTEF NBL as 24

25 VANNTÅKE (2) Vanntåke er ikke en inert gass, men blir en inert gass (vanndamp) når den varmes opp SINTEF NBL as 25

26 VANNTÅKE (3) Vanndamp er usynlig, vanntåke er synlig Vanndamp blir til tåke igjen ved avkjøling Nødvendig konsentrasjon for å gjøre luften inert: ca 30% Metningstrykk for vanndamp som funksjon av temperatur Pd/Patm (%) Temperatur ( C) SINTEF NBL as 26

27 Skjebnen til ulike dråpestørrelser III II I Røyksøyle Flamme IV Tilført luft/branngasser Objekt Brannbasis SINTEF NBL as 27

28 Effekt av dråpestørrelse på tid til fordampning: Time to evaporation Time [s] ,1 0, Temperature difference [ C] micrometer SINTEF NBL as 28

29 Sprinkler-spray inneholder en viss andel små dråper, og det første sprinklerhodet som åpner har flere mindre dråper enn de følgende hoder (høyere trykk) Sprinkler-spray bekjemper sannsynligvis brann både ved kjøling og inertisering i forbrenningssonen slik som vanntåke, mens en større andel dråper overlever transporten gjennom varm røyk og flammer. Vanntåke operere med mindre vannpåføringsrater enn sprinkleranlegg, vanligvis 1/5 1/10 av påføringsraten SINTEF NBL as 29

30 Forskning om vanntåke ved SINTEF NBL Tidligere: Mest forskning for offshore/skip med faste slokkeanlegg Halonutfasing viktig drivkraft Væske/gassbranner mest i fokus Eksempler: Vanntåke i turbinhus (Offshore, produsent) Vanntåke i bagasjerom på fly (EU, offentlig, produsent) Vanntåke i skip IMO (Produsenter) Delugeanlegg (Offshore, produsent, offentlig) Vanntåke teori og anvendelse(offentlig) Vanntåke i flyhangar (Forsvaret) Vanntåke anvendt i vanlige bygg, Omsorgsboliger SINTEF NBL as 30

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02443-9 10725101 31

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02443-9 10725101 31 SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Kommunal og arbeidsdepartementet OPPDRAGSGIVERS REF. 846104.00 PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.

FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Kommunal og arbeidsdepartementet OPPDRAGSGIVERS REF. 846104.00 PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN. TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Energi Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefax: 73 59 10 44 Foretaksnr: NO 948 007 029

Detaljer

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Veileder Bybrannsikring Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Bybrannsikring Innhold Forord.......................................................................................

Detaljer

5 Brannvernmateriell - type og plassering

5 Brannvernmateriell - type og plassering 5 Brannvernmateriell - type og plassering 5.1 Brannalarmanlegg Det bør være brannalarmanlegg i alle kraftforsyningsanlegg i fjell og under dagen (jf. FOBTOT 2.1 jf. FEA- F 25.3). Automatisk brannalarm

Detaljer

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKRING AV IKT-ROM. UNINETT Fagspesifikasjon. UFS nr.: 104 Versjon: Versjon 3

KRAV TIL BRANNSIKRING AV IKT-ROM. UNINETT Fagspesifikasjon. UFS nr.: 104 Versjon: Versjon 3 UNINETT Fagspesifikasjon KRAV TIL BRANNSIKRING AV IKT-ROM UFS nr.: 104 Versjon: Versjon 3 Status: Godkjent Dato: 22. 12. 2009 Tittel: Krav til brannsikring av IKT-ROM Arbeidsgruppe: Fysisk infrastruktur

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i Sammendrag... iv 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Problemstilling... 1 1.2.1 Begrensninger... 2 1.3 Formål... 2 2 Metoder... 3 2.1

Detaljer

Konstant inert luft vs. inergen

Konstant inert luft vs. inergen Konstant inert luft vs. inergen Studieretning: K&HMS Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Avd. Haugesund ingeniørfag Av: Sandra Sofi Haveland Kandidatnr:13 Iselin Jacobsen Kandidatnr: 9 Miriam

Detaljer

Detaljprosjektering - Branntekniske installasjoner: BRANNALARMANLEGG

Detaljprosjektering - Branntekniske installasjoner: BRANNALARMANLEGG NTNU Kursdagene 2014 Detaljprosjektering - Branntekniske installasjoner: BRANNALARMANLEGG Geir Jensen, Anders Tornes, 1 ALARMANLEGG Brannalarmanlegg: Moden teknologi som fungerer godt 1. Kabling, overvåking

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

Brannsikring av ventilasjonsanlegg. Stefan Andersson - Norconsult AS Fagkoordinator brannsikkerhet

Brannsikring av ventilasjonsanlegg. Stefan Andersson - Norconsult AS Fagkoordinator brannsikkerhet Brannsikring av ventilasjonsanlegg Stefan Andersson - Norconsult AS Fagkoordinator brannsikkerhet Målsetning Kort gjennomgå de branntekniske utfordringene med ventilasjonsanlegg ved brann. Få en oversiktlig

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

Detaljprosjektering - Branntekniske installasjoner: BRANNALARMANLEGG

Detaljprosjektering - Branntekniske installasjoner: BRANNALARMANLEGG NTNU Kursdagene 2013 Detaljprosjektering - Branntekniske installasjoner: BRANNALARMANLEGG Geir Jensen, Anders Tornes, Ingrid Alvsåker 1 ALARMANLEGG Brannalarmanlegg: Moden teknologi som fungerer godt 1.

Detaljer

Læreplan for utdanning av. Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg

Læreplan for utdanning av. Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg Læreplan for utdanning av Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg Læreplan VBS - Utg. 3 2007-01-12 Revidert 2010-01-07, 2011-01-17, 2015-03-16 Forord Sprinkleranleggene Sprinkleranleggene har

Detaljer

Veiledning. Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen

Veiledning. Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Veiledning Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Forsidefoto: Scanpix Innhold 1 Bakgrunn...................................................................................

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING

BRANNTEKNISK VURDERING BRANNTEKNISK VURDERING RAPPORT Brannteknisk vurdering av rømningsveier, Casinetto Borettslag Oslo Gnr: 217 Bnr: 415 Mars, 2015 Baskerudberget 18 3531 KROKKLEIVA Orgnr: 997834534 MVA Epost: post@brannstrategi.no

Detaljer

Temahefte Brannalarmanlegg

Temahefte Brannalarmanlegg Temahefte Brannalarmanlegg Carsten S. Due Hvordan de fungerer Hvordan velge riktig detektor Hvordan unngå blindalarmer Informasjonen i dette skriv skal ikke videreformidles uten etter avtale med Honeywell

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

VEKOS AS. Mobile vanntåkeanlegg. Brannvernskonferansen 2013. ved Gjert Olaf Kristiansen. Ivar Haugenes/13.05.09/Om Vekos AS

VEKOS AS. Mobile vanntåkeanlegg. Brannvernskonferansen 2013. ved Gjert Olaf Kristiansen. Ivar Haugenes/13.05.09/Om Vekos AS VEKOS AS Brannvernskonferansen 2013. Mobile vanntåkeanlegg ved Gjert Olaf Kristiansen Vekos AS Vekos AS har siden 2002 levert høytrykk vanntåke sprinkleranlegg bl.a. montert om bord i passasjerskip hvor

Detaljer

Veileder for brannsikker ventilering Versjon 2

Veileder for brannsikker ventilering Versjon 2 BV Nett Veileder for brannsikker ventilering Versjon 2 VERSJON 2 30 oktober 2012 1 INNLEDNING Definisjoner 2 OMFANG 3 KRAV Andre veiledere Akseptkriterier 4 FORUTSETNINGER FOR PROSJEKTERING OG UTFØRELSE

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering Innhold 1 Bakgrunn for en nasjonal standardiseringsstrategi 3 2 Standardiseringens betydning for samfunnet 5 2.1 Kostnadsbesparelser

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

VADSØ OMSORGSSENTER NY BYGNING-2005

VADSØ OMSORGSSENTER NY BYGNING-2005 Okkenhaugvegen 4, 7600 Levanger Tlf: 74 01 56 50 Fax: 74 01 56 51 am@tronderplan.no www.tronderplan.no Trønder-plan as Havnegata 12 Tlf: 74 20 91 70 Postboks 480 Fax: 74 20 91 71 7801 Namsos Trønder-plan

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer