VI FORLENGER LEVETIDEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VI FORLENGER LEVETIDEN"

Transkript

1 VI FORLENGER LEVETIDEN EXTENDED SERVICE LIFE OF PIPES OFFSHORE

2 «VI KAN DOKUMENTERE AT EN VELLYKKET RØRFORNYING OGSÅ ER EN GOD ØKONOMISK INVESTERING» MAGASIN Utgiver: Olimb Offshore AS Redaktør: Odd Borgestrand Design: 07 Media Kontakt: Daglig leder Peer-Christian Nordby Sarpsborgveien 115, N-1640 Råde Telefon: Mobil: Epost: CEO Carl Christian Sibbern Telefon: Mobil: Driftsleder, utvikling Rolf Dalby Telefon: Mobil: Epost:

3 LEDER EDITORIAL Peer-Christian Nordby Daglig leder, Olimb Offshore SMART OG GODT Hovedfokuset for Olimb Offshore er levetidsforlengelse og innvendig korrosjonsbeskyttelse av høytrykks- og lavtrykkssystemer både for norsk og internasjonal sokkel. Med over 40 års erfaring fra onshore har selskapet verdifull erfaring for å løse krevende oppdrag også offshore. Alle offshore-installasjoner har en estimert levetid. Rør på de fleste platt former kan holde i år, men det viser seg at svært få av rørene vil stå levetiden ut på grunn av korrosjon. Med en innvendig ledningsfornyelse med Olimb Offshore produkter kan vi fordoble levetiden. Den første store installasjonen offshore for Olimb var på Statfjord B i 1992, der det handlet nettopp om å forlenge levetiden på eksisterende rør. -Full utskifting av rør kan i enkelte tilfeller være umulig, eller i beste fall svært kostbart fordi det vil føre til hel eller delvis driftsstans på eller mellom plattformer. Når bransjen nå gjennomgår store omveltninger er tiden inne for de rimelige og smarte løsningene. Vi vet at korrosjonen fortsetter selv om aktiviteten reduseres. Vi kan dokumentere at en vellykket rørfornying også er en god økonomisk investering. Hovedmålet er å stoppe videre korrosjon av det eksisterende røret, men det kan også gi begrenset strukturell støtte til røret. Det handler derfor også om å forhindre utlekking fra lavtrykksrør. Vi håper du finner vår firmapresentasjon nyttig og interessant, og kontakt oss gjerne om vi sammen kan gå inn i spennende utfordringer. Olimb Offshore s main focus is to extend the service life of piping systems and provide internal corrosion protection for high-pressure and low-pressure systems, on both the Norwegian and the international continental shelf. With over 40 years in the onshore industry, our experience from challenging assignments can also benefit the offshore industry. Internal pipe renewal using Olimb Offshore products can double the service life of pipes. Olimb s first major offshore installation was on the Statfjord B platform in 1992, where our task was specifically to extend the service life of existing pipes. We can document that a successful pipe renewal is also a sound financial investment. The primary objective of the methods we use is to stop further corrosion of the existing pipe and prevent leaching from low-pressure pipes. Please contact us to find out how we can work together to solve exciting challenges.

4 «SIDEN ETABLERINGEN I 1957 HAR OLIMB ALLTID FUNNET NYE LØSNINGER PÅ DE UTFORDRINGER BRANSJEN HAR MØTT.»

5 5 OFFSHORE EN DEL AV OLIMB GROUP AS BLE ETABLERT SOM EGET SELSKAP I 2008 OG ER EN DEL AV OLIMB GROUP. Olimb Group består av Olimb Rørfornying AS, Olimb Offshore AS og Oliner System AS, som er selskapets internasjonale merkevare. Olimb Group leder også utvalgte partnere over hele Norge innen bedriftssamarbeidet «Rørfornying Norge». Konsernet har også to søsterselskaper; Olimb Anlegg AS og Holland Boring AS. Hovedkontoret ligger i Råde kommune i Østfold. Siden etableringen i 1957 har Olimb alltid funnet nye løsninger på de utfordringer bransjen har møtt. Forskning og utvikling har vært en viktig del av selskapenes konkurransefortrinn. Innovative ledere har sørget for at Olimb i dag er Norges ledende aktør innen CIPP (Cured In Place Products) i eksisterende rør- og ledningsnett. Olimb er også landets største aktør innen nyetablering av rør ved hjelp av andre gravefrie metoder som styrt boring, rørpressing, mikrotunnellering og hammerboring. Olimb har pekt ut definerte satsingsområder som gjør selskapene foretrukne til grave- og rivningsfrie oppdrag. Dette gjelder både nyetablering og fornying av vann-, energi og avløpsledninger. Olimb er den ledende aktøren på innvendig rørfornying i Norge. Her var Olimb først ute med teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk for sine metoder og produkter innen dette spesialfeltet, og fornyer nå et par tusen boenheter samt et større antall bunn- og utrekksledninger hvert år. Produktene tilbys et voksende internasjonalt marked under merkevaren Oliner System, som er etablert med egne virksomheter i Sverige og Island. Partnere er etablert i Canada og Nederland. Gjennom datterselskapet Olimb Offshore satses det aktivt på ledningsfornyelse for å forhindre korrosjon og utlekking på rør innen offshoreindustrien. Det voksende markedet for vedlikehold på fjernvarme er et eget fokusområde i konsernet. Olimb Anlegg, som etablerer nye rør uten å grave, skal utvides. Det betyr at Olimb også blir en betydelig aktør innen styrt boring i fjellog løsmasser for vann- og avløpsanlegg, fjernvarme og kabler. Olimb skal hele tiden ligge i forkant med metoder og produkter. Olimb har totalt 140 medarbeidere og en omsetning på drøyt 250 millioner kroner. Olimb Offshore AS was established as a separate company in 2008 and is part of Olimb Group. Olimb Group consists of Olimb Rørfornying AS, Olimb Offshore AS and Oliner System AS, which is the company s international brand. Olimb Group also heads the pipe renewal business association Rørfornying Norge. The group also has two sister companies, Olimb Anlegg AS and Holland Boring AS. The company is headquartered in Råde municipality in Østfold. Olimb is also the Norwegian leader in internal pipe renewal, and is currently rehabilitating the pipes in several thousand housing units as well as a larger number of ground and run-off pipes each year. Our products are available in a growing international market under the brand Oliner System, which has already established operations in Sweden and Iceland, with partners in Canada and the Netherlands.

6 6 STRØMPEFORING FRA 1991 GOD SOM NY PÅ GULLFAKS I 1991 INSTALLERTE OLIMB SIN FØRSTE STRØMPEFORING PÅ GULLFAKS A I NORDSJØEN. OPPDRAGET BLE UTFØRT FOR STATOIL, OG VAR OLIMBS DEBUT OFFSHORE. EN NYLIG GJENNOMFØRT KONTROLL AV FORINGEN VISER AT DEN ER I LIKE GOD STAND SOM DA DEN BLE INSTALLERT. -Dette er gode nyheter for oss, sier daglig leder i Olimb Offshore, Peer- Christian Nordby. Strømpeforingen ble installert etter to fullskalatester i Råde, og det var knyttet stor spenning til oppdraget fordi operatørene bare hadde tilgang til røret fra den ene siden. Dermed måtte installasjonen gjennomføres som en såkalt blindkjøring. Det var en ny metode for Olimb i Røret gikk fra et av skaftene på Gullfaks A og inn til en indre tank som var montert inne i en ytre tank. Det var med andre ord ikke tilgang fra mer enn èn ende. Statoil hadde registrert betydelig korrosjon i det aktuelle røret og ønsket å kjøpe seg tid for å unngå umiddelbar stopp i produksjonen. De håpet strømpeforingen kunne holde minst et halvt år, og at man i denne perioden kunne komme opp med en permanent løsning. LAMINERTE FLENS Det var i begynnelsen av november i 2014 at Olimb fikk en ny henvendelse fra Statoil etter at det aktuelle røret var koblet fra inne i skaftet. Det viste seg at flensen til røret var svært korrodert. I 1991 ble ikke flensene forseglet, slik man gjør i dag. Nå har to av Olimbs medarbeidere, Terje Wold og Rolf Dalby, sørget for laminering, og røret som Statoil hadde håpet ville holde i seks måneder kan holde i ytterligere mange år, mener Nordby. TÅLER BELASTNINGENE -Nå har vi dokumentasjon på at vår foring har tålt væsken som har gått gjennom røret de siste 23 årene. Det inspirerer oss til videre forskning og utvikling innen offshore. Ved Statfjord B ble det utført en omfattende operasjon med rørfornying i en manifold i Nå skal denne også kontrolleres og Olimbs medarbeidere forventer at foringen også her er i god forfatning. -Dersom dette slår til har våre foringer hatt en lengre levetid enn de originale rørene, og det åpner selvsagt for nye muligheter for rørfornying også offshore, konkluderer Nordby.

7 7 Terje Wold (t.h) og Rolf Dalby sørget for laminering av flensen på røret som ble installert i Statoil håpet røret ville holde i seks måneder, men det vil holde i ytterligere mange år. > In 1991 Olimb installed its first casing liner at Gullfaks A in the North Sea. The job was done for Statoil and was Olimb s offshore debut. A recently completed check of the liner shows that it is in just as good condition as when it was installed. This is good news for us, says Olimb Offshore General Manager Peer-Christian Nordby. The casing liner was installed after two fullscale tests in Råde, Norway, and there was great suspense associated with the job because the operators had access to the pipe from only one side. For this reason, the installation had to be performed as a so-called blind shot. It was a new method for Olimb back in The pipe extended from one of the legs on Gullfaks A and into an inner tank that was mounted inside an outer tank. Statoil had recorded considerable corrosion in the pipe in question and wanted to buy itself time to avoid an immediate stop in production. They hoped the casing liner would be able to hold at least six months and a permanent solution could be found during this period. Now we have documentation that our lining has withstood the fluid that has gone through the pipe the last twenty-three years. It inspires us to further research and development in the offshore area, Nordby concludes.

8 8 OLIMB HAR «OUTSIDE- PRODUKTET» - ER DET SELSKAPET INNEN NETTVERKET VIKEN OLJE & GASS SOM HAR DET STØRSTE POTENSIALET. SELSKAPET HAR ET GODT, ENKELT OG RIMELIG SYSTEM FOR Å HOLDE EN PLATTFORM I DRIFT. DE KAN UTFØRE JOBBEN RASKT OG EFFEKTIVT OG TIL EN MEGET PRISGUNSTIG PRIS SAMMEN- LIGNET MED FULL UTSKIFTING AV RØR. Det sier prosjektleder Hans Bjørn Paulsrud i Viken Olje & Gass Nettverk. Viken Olje & Gass ble etablert i 2012 for å komme ut av «oljeskyggen» rundt Oslofjorden. Aker Solutions, Wood Group, Hansen Protection, Olimb Offshore og Eureka Pumps var lokale fyrtårn fra starten av. MÅ KJENNE SIN BESØKELSESTID -Innovative bedrifter som ønsker å være leverandør til olje- og gass sektoren må kjenne sin besøkelsestid. Nå står dørene åpne for de som har gode løsninger med god dokumentasjon. Det er fantastiske muligheter, blant annet for Olimb Offshore. Aktørene i oljeog gassbransjen har ikke lenger råd til bare å skifte ut komplette rør anlegg. Nå må de se på løsninger som ikke koster så mye penger, og som likevel kan være gode nok, slår Paulsrud fast. -Grunnen til at Olimb Offshore har gode muligheter for å lykkes er at de selger et enkelt produkt som er svært anvendelig ute på plattformene. Metoder for forlengelse av levetid på eksisterende rør, til en kostnad som er en brøkdel av full utskiftning, er et meget godt budskap i dagens situasjon. Full utskifting av rør kan i enkelte tilfeller være umulig, eller i beste fall svært kostbart fordi det vil føre til hel eller delvis driftsstans på eller mellom plattformer, mener Paulsrud. Dersom bølgedalen i bransjen fortsetter over noe tid vil Olimbs «outside-produkt» ha god mulighet for å komme inn i markedet, mener Paulsrud. -Det er viktig at man blir best i sin nisje, og jeg mener Olimb Offshore er best i nettopp denne nisjen, konkluderer Hans Bjørn Paulsrud. Olimb Offshore is the company in the Viken Oil & Gas Network with the greatest potential. The company has a sound, simple and affordable system for keeping a platform in operation. They can do the job quickly and at a very affordable price compared to a traditional pipe replacement, says Project Manager Hans Bjørn Paulsrud of the Viken Oil & Gas Network. Viken Oil & Gas was established in 2012 to help Eastern Norway benefit from the oil industry on the west coast. The reason that Olimb Offshore has such a great chance of success is that they sell a simple product that is very useful out on the platforms. Methods for extending the service life of existing pipes at a cost that is a fraction of a full replacement is very good news in the current situation. If the slump in the industry continues over time, Olimb s outside product will have an excellent opportunity to enter the market, believes Paulsrud.

9 Lyse utsikter for Olimb Offshore dersom bølgedalen i norsk olje og gass-sektor varer en stund. Olimb er best i den lille nisjen som heter rørfornying innen offshore, mener prosjektleder i Viken Olje & Gass, Hans Bjørn Paulsrud. >

10 10 KAN FORNYE STREKK MELLOM PLATTFORMER 2008 VAR ÅRET DA OLIMB HÅPET AT SELSKAPETS OFFSHORESATSING VIRKELIG SKULLE TA AV. LEDELSEN I OLIMB MENTE EN SPENNENDE UTVIKLINGSKONTRAKT MED STATOILHYDRO KUNNE BLI SÅ BANEBRYTENDE AT TIDEN VAR INNE FOR ETABLERING AV AS SOM EGET SELSKAP. Olimb hadde allerede 20 års erfaring med rørfornyingsoppdrag både ved raffineriene på Mongstad og Kårstø og på plattformer som Statfjord, Gullfaks, Veslefrikk og Heidrun. Da StatoilHydro la fram sin LOOPkontrakt, der de ønsket et omfattende utviklingsprosjekt for utskifting og rehabilitering av ledningsnett i Nordsjøen, satset Olimb betydelige ressurser på fullskalatester for å bevise at fornying av ledningsnett også mellom plattformer lot seg gjennomføre. En kjølig oktoberdag i 2008 ble en 2000 meter lang armert slange lagt ut på Rød forsøksgård i Råde. Slangens oppgave var å forhindre videre korrosjon i eksisterende stålrør på plattformene og mellom plattformer i Nordsjøen. Slangen skulle tåle et høyt driftstrykk og testslangen hadde en diameter på 280 mm. Rehabilitering av en 4000 meter lang ledning mellom Statfjord A og Statfjord B var det første påtenkte oppdraget med den nye armerte slangen. Statoil hadde en rekke oppdrag på vent, og det lengste strekket var på hele 17 kilometer. Testen på Rød forsøksgård ble betegnet som svært vellykket. Overingeniør i brønnteknologi i StatoilHydro, Egil Sunde, brukte betegnelsen «en teknisk revosusjon» om den armerte slangen. -Det ville koste oss milliarder av kroner å skifte ut rørene, avhengig av lengder. Med denne slangen kan vi kanskje redusere kostnadene til en tyvendedel, og rehabiliteringen kan utføres på en brøkdel av tiden, sa Sunde til media i forbindelse med fullskalatesten i Råde. Etter testen skulle ulike fagmiljøer i StatoilHydro kjøre en teknologikvalifisering og deretter finne anvendelsesområder for slangen. Sunde understreket at dokumentasjonsarbeid tar tid, men samtidig vet vi at korrosjonen i stålrørene ikke stopper opp, sa Sunde i Det er aldri kommet skriftlige tilbakemeldinger fra Statoil på den vellykkede testen i 2008, men vi har fortsatt stor tro på dette systemet, sier daglig leder i Olimb Offshore, Peer-Christian Nordby. Foringen takler et høytdriftstrykk, vi har produsenter som kan levere lengder på det antall kilometer som er ønsket, og vi har kompetanse på installasjoner, sier Nordby. Samme året utførte Olimb rehabilitering av et vanninjeksjonsrør fra Heidun-plattformen og 250 meter ned mot sjøbunnen med den aktuelle armerte slangen. Prosjektet ble utført helt etter planen. -Vi tror vi kan tilføre offshoreindustrien gode løsninger til en meget fordelaktig pris sammenlignet med full utskifting av korroderte stålrør, konkluderer Nordby.

11 < -Her snakker vi rett og slett om en tekno logisk revolusjon innen offshore, sa overingeniør Egil Sunde i StatoilHydro, her i samtale med produktutvikleren Rolf Dalby (t.h) i Olimb Offshore, under fullskalatesten i Råde i was the year when Olimb hoped that the company s offshore efforts would really pay off. Olimb s management team believed that an exciting development contract with StatoilHydro could be so ground-breaking that it was time to establish Olimb Offshore AS as a separate company. Olimb had already 20 years of experience with pipeline rehabilitation both from the refineries at Mongstad and Kårstø and from offshore platforms such as Statfjord, Gullfaks, Veslefrikk and Heidrun. When StatoilHydro presented its LOOP contract, where they were looking for a comprehensive development project for the replacement and rehabilitation of their pipelines in the North Sea, Olimb used significant resources on full-scale tests to prove that pipe renewal was also a viable option between platforms. In October 2008, a 2,000 metre reinforced hose was tested at the Rød experiment farm in Råde. The rehabilitation of a 4,000 metre pipeline between Statfjord A and Statfjord B was the first proposed assignment with the new reinforced hose. The test at the Rød experiment farm was considered highly successful. Egil Sunde, Senior Engineer for well technology at StatoilHydro, called the reinforced hose a technical revolution. We have never received written feedback from Statoil on the successful test in 2008, but we still have great faith in this system, says General Manager of Olimb Offshore, Peer-Christian Nordby.

12 12 MIDT I SENTRUM PÅ MESSER MEDLEMSBEDRIFTENE I VIKEN OLJE & GASS NETTVERK, DER OGSÅ ER ET AKTIVT MEDLEM, SØRGET FOR STOR GRAD AV SYNLIGHET UNDER SUBSEA VALLEY 2015 PÅ TELENOR ARENA. OLIMB OFFSHORE HAR OGSÅ VÆRT REPRESENTERT UNDER OTD, OFFSHORE TECHNOLOGY DAYS, DE SISTE ÅRENE. -Vi ser dette som viktige messer, med et bredt spekter av utstillere. Det er på OTD og Subsea Valley bransjen samles. Vi er mange som jobber innen vedlikehold og fornying som har messer av denne typen som møteplasser, sier daglig leder i Olimb Offshore, Peer-Christian Nordby. Leder av Subsea Valley, Preben Strøm, mener næringsklyngen representerer noen av verdens mest innovative og ledende selskaper innen havbunnsteknologi. I klyngens nedslagsfelt på det sentrale Østlandet jobber mer enn ansatte i olje- og gassindustrien. -Vi har klart å bygge opp en verdens ledende industri basert på teknologi utvikling, global konkurransekraft og sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet, sier Strøm. I DETTE STORE BILDET har partnerbedriftene i Viken Olje & Gass nettverket funnet sin plass. Prosjektleder i nettverket, Hans Bjørn Paulsrud, mener det er viktig å stå sammen i vanskelige tider. - Vi har sett fordelen av et samarbeid og drar utvilsomt nytte av det. Jeg er overbevist om at bedriftene har mye igjen ved å delta på Subsea Valley og OTD. Her gjør de enkelte bedriftene sine navn og produkter kjent, og det etableres nye kontakter samtidig med at eksisterende kunder blir oppdatert på utviklingen i vårt samarbeid og i den enkelte bedrift, sier Paulsrud. -Det er viktig at vi blir en sentral del av Subsea Valley som er det største leverandørmiljøet i Norge, slår Paulsrud fast. EN DEL AV ET STØRRE MILJØ Daglig leder i Olimb Offshore, Peer Christian Nordby og produktutvikler Rolf Dalby mener selskapet har noe å bidra med. -Vi tar skritt for skritt inn i en stor industri. Vårt budskap om levetidsforlengelse av rør når stadig lenger ut, og når det er tøffe tider i bransjen blir også våre løsninger enda mer interessante, slår Nordby og Dalby fast. -Vi ser stor nytte av nettverkssamarbeidet innen Viken, og nå gjelder det for oss å benytte den kompetansen på en best mulig måte både for oss selv og for det fellesskapet vi er en del av gjennom Viken, sier Nordby.

13 13 MEDLEMMER I VIKEN-SAMARBEIDET SAMLET PÅ DEN STORE FELLESSTANDEN UNDER SUBSEA VALLEY 2015 PÅ TELENOR ARENA. Fra venstre Per Silsand fra Olav Andsten AS, Svein Morland fra Imtech AS, Hans Bjørn Paulsrud fra Viken Olje & Gass Nettverk, Siv Hafsmo fra Hansen Protection, Pål Teien fra Viken Olje & Gass Nettverk, Eirik Bjørnsen fra Biobe AS, Rolf Dalby fra Olimb Offshore og Mads Bugge Amundsen fra Biobe AS. < Member companies of the Viken Oil & Gas Network, where Olimb Offshore is also an active member, ensured a high degree of visibility at Subsea Valley 2015 held at Telenor Arena. Olimb Offshore has also had a presence at OTD, Offshore Technology Days, in recent years. The Managing Director of Subsea Valley, Preben Strøm, believes the Subsea Valley cluster represents some of the world s most innovative and leading companies in subsea technology, with its 40,000 employees. We have seen the advantages of collaboration and have definitely benefited from our partnerships. I am convinced that companies benefit greatly by attending Subsea Valley and OTD, says Project Manager at Viken Oil & Gas, Hans Bjørn Paulsrud. The General Manager of Olimb Offshore, Peer-Christian Nordby and Product Developer Rolf Dalby believe that Olimb can make a contribution to the offshore industry. Our message about extending the service life of pipes is reaching a larger and larger audience and, when times are tough in the industry, our solutions become even more interesting, assert Nordby and Dalby.

14 14 Rolf Dalby og Jørgen Adamsen klar for installasjon av strømpeforing på Gullfaks B. < Luftig innføringspunkt på Gullfaks B-plattformen for Olimb-teamet under rørfornyingsoppdraget. < GULLFAKS B OPPGRADERT VAR I MARS 2015 NOK EN GANG PÅ GULLFAKS B-PLATTFORMEN I NORDSJØEN. Denne gangen for å fornye et rør som går fra oppsamlingstrau under boretårnet og ned til lagertankene. Dette er en reparasjon med strømpe av et rør som på godt norsk kalles «shale shut». I røret går det primært vann, som kan inneholde litt slam og olje som kommer opp i forbindelse med boringen. Dette oppdraget var todelt. I første runde (mars 2015) ble den nordre delen av boretårnet fornyet, og deretter fulgte den sørlige delen av boretårnet (juni 2015), opplyser daglig leder i Olimb Offshore, Peer-Christian Nordby. TATT AV VINDEN Første del av oppdraget ble utfordrende på grunn av svært skiftende værforhold og flere dager med storm i Nordsjøen. Dette forårsaket noen forsinkelser i framdriften. Selve innføringspunktet for rørfornyingen var meget værutsatt. Innkjøringsenheten sto faktisk på skidden som boretårnet forflytter seg på, opplyser teamleder for Olimb, Rolf Dalby. Han hadde med seg Thomas Sletne Johansen, Jørgen Adamsen og Terje Wold på oppdraget. In March 2015, Olimb Offshore was once again on the Gullfaks B platform in the North Sea. This time to renew a pipe running from the collection trough below the derrick and down to the storage tanks. A pipe called a shale shut was to be repaired with a casing liner. The pipe primarily conveys water, which may contain some sludge and oil that comes up in connection with drilling operations. This assignment was executed in two stages. First (in March 2015), the northern part of the derrick was renewed, followed by the southern part of the derrick (in June 2015).

15 15 HAR SATT SINE SPOR OLIMB HAR SATT TYDELIGE SPOR BÅDE PÅ LAND OG TIL HAVS MED OPPDRAG FOR OFFSHOREINDUSTRIEN. SELSKAPET UTFØRTE SITT FØRSTE OPPDRAG FOR OFFSHOREINDUSTRIEN PÅ MONGSTAD I < Operatører på plass på Gullfaks B plattformen i mars 2015 for å fornye rør ned til lagertankene. Totalt 2000 meter med oljedrensrør i dimensjoner fra 200 og opp til 800 millimeter ble rehabilitert. I enkelte av betongrørene fra perioden var det opp mot 60 prosent fylling med oljeslam eller grus som måtte spyles ut før en ny strømpeforing kunne installeres. Flere av strekkene hadde en viss lekkasje på grunn av setninger i grunnen. OPERASJON GULLFAKS Insituform-metoden skulle vise seg å være svært hensiktsmessig for oppdrag på Gullfaks A. Høsten 1991 fikk Olimb i oppdrag å rehabilitere drensrør i skaftene på plattformen. Et 24 meters rør på 8, og med fire 90-graders bend, gikk gjennom en dieseltank og inn i en ny

16 16 tank med spillolje og drensvann. Dette var første gang Olimb gjennomførte rørfornying med «blind shot». Olimb gjennomførte to fullskalatester på land før de tok med seg utstyr og mannskap for oppdraget i Nordsjøen. FULL STANS PÅ STATFJORD B I August 1992 ble det full revisjonsstans ved Statfjord B. Olimb deltok sammen med flere andre selskaper i den to uker lange revisjonen av plattformen. Olimb sto for det største enkeltoppdraget, nemlig å utbedre en ballastmanifoil. Uten en manifoil i topp stanser all virksomhet ved plattformen, og arbeidene ble derfor fulgt meget nøye av nøkkelpersonell fra Statoil. Olimb installerte en 36 foring med totalt 26 avgreninger, som ble belagt med både innvendige og utvendige grenforsterkninger. Rehabiliteringen ble utført for å forhindre videre korrosjon og foreta en nødvendig forsterkning av manifoilen. VESLEFRIKK I februar 1993 var det Veslefrikk B-plattformen som fikk besøk av Olimb-teamet for rehabilitering av et vannrør på 51 meter i dimensjon 200 mm. Den store utfordringen var at rørstrekket besto av totalt 16 ulike bend. Det gjorde oppdrag et både spennende og utfordrende midt mellom vindkastene i Nordsjøen. PÅ HEIDRUN FELTET ble et rør på 250 meter ned mot havbunnen fornyet innvendig i Utskifting av røret ville blitt både meget kostbart og meget tidkrevende. En korrosjonsbeskyttende foring løste utfordringen, og også denne gang ble det aktuelt å utføre oppdraget med blind ende. Bladet Rehab Nytt har fulgt Olimbs offshore-engasjement siden starten i 1989 <

17 17 REFERANSELISTE/REFERENCE LIST Year Site/Platform Site/Platform Co-installation with 1989 Mongstad Mongstad Concrete pipe, mm, meter 1998/99 Kårstø Water overflow close to compressor unit, 125/160 mm 1990 Sture Purification unit, 100/150/500 mm 1991 Gullfaks A Overflow pipe between two tanks, blind end installation 1992/1993 Statfjord B Seawater manifold in concrete leg, Veslefrikk B Produced water with high temperature variations, + 80/900C, 51 meter, 16 bends, Liner raptured after installation after a period of consecutive quick and high changes in temperature 1993 Gullfaks C Manifold and overflow pipes (KVC and KVC ) 2001 Kårstø Overflow pipes, various dimensions, one year duration Veidekke ASA Aker Offshore ASA Statoil Statoil 2007 Gullfaks C Seawater pipe in concrete leg, 20 Statoil 2008 Heidrun Water injection pipe, 14, 250 meters. Liner pulled out after two years and not reinstalled 2010 Kårstø Water overflow close to dam unit, various dimensions 2010 Norne Produced water overboard, 20 Statoil 2011/2012 Mongstad Water overflow Statoil Aker Reinertsen ASA 2012 Gullfaks A Oil pipeline to the storage cell Aker Solutions 2014 Gullfaks C Foam Separator Statoil 2014 Gullfaks B Open Drain System Aker Solutions 2014 Gullfaks A Flange (1991) Statoil 2014 Hebron Repair of Partly Blocked Ducts KKC 2015 Gullfaks B Open Drain System Aker Solutions HISTORY Olimb has made its mark both on land and at sea with orders from the offshore industry. The company completed its first assignment for the offshore industry at Mongstad in A total of 2,000 metres of oil drain pipes with diameters ranging from 200 up to 800 millimetres were rehabilitated. In the autumn of 1991, Olimb was commissioned to rehabilitate the drain pipes in the shafts on the Gullfaks A platform. A 24-metre pipe with an 8 diameter and four 90-degree bends, ran through a diesel tank and into a new tank of waste oil and drainage water. This was the first time Olimb renewed a pipe using our blind shot. In August 1992, there was a full overhaul shutdown at Statfjord B. Olimb participated in the two-week maintenance overhaul of the platform along with several other companies. Olimb renovated a ballast manifold and installed a 36 casing liner with a total of 26 branches. The liner was coated with both inner and outer branch reinforcements. In February 1993, a 51-metre water pipe with a diameter of 200 mm was rehabilitated on the Veslefrikk B platform. The stretch of pipe consisted of a total of 16 different bends. On the Heidrun field, a 250-metre pipe running down to the seabed was renewed internally in The job was executed using our blind shot. On the Gullfaks A platform, there was internal corrosion in a 142-metre pipe in one of the shafts. In 2012, Olimb Offshore was hired to renew a 10 pipe for conducting produced oil down to the oil tanks, 100 metres below the surface of the sea. The big challenge was two bends at the top, then 80 metres straight down and finally through a total of nine bends at the bottom by the tanks. In addition to the main stretch of 142 metres, we also performed a top hat repair and a 12-metre blind shot that overlapped a flange on one stretch.

18 18 FORNYET GULLFAKS A PÅ GULLFAKS A PLATTFORMEN OPPSTO DET INNVENDIG TÆRING I ET 142 METER LANGT RØR I DET ENE SKAFTET. Oppdraget var fornyelse av et 10 rør for produsert olje ned til oljetankene. Rørfornyingen ble gjennomført fra M14 til G24. M14 ligger på dekk 2 over vann og G24 ligger om lag 100 meter under vannflata. Den store utfordringen var to bend på toppen, deretter 80 meter rett ned og så skulle den nye foringen også føres gjennom totalt ni bend helt nederst mot tankene. -Det var selvsagt en stor utfordring å gå 80 meter rett ned, og det er første gang vi har gjennomført fornying med så mange bend. Olimb satte ny firmarekord i antall bend, opplyser driftsleder Rolf Dalby. I tillegg til selve hovedstrekket på 142 meter ble det også utført hattekjøring og en 12 meters blindshot som overlappet en flens på et strekk. -Valg av foring og impregnerings materiale ble tatt fram i nært samarbeid mellom våre leverandører, Statoil og oss i Olimb Offshore. Det var viktig å finne det optimale produktet for denne installasjonen, sier Dalby videre. Vår fornyingsmetode medfører svært lav risiko. Full utskifting av rør vil være både svært kostbart og et høyrisiko- prosjekt sammenlignet med det oppdraget vi utførte, konkluderer Dalby.

19 19 FORLENGER RØRENES LEVETID PÅ SOKKELEN -MED EN INNVENDIG LEDNINGSFORNYELSE MED PRODUKTER KAN VI FORDOBLE LEVETIDEN, SIER DAGLIG LEDER PEER-CHRISTIAN NORDBY. -Vår innvendige korrosjonsbeskyttelse kan også være aktuell for helt nye rør. Ved å benytte vår metode kan man spare betydelige summer på kjøp av selve rørene, mener Nordby. -Full utskifting av rør kan i enkelte tilfeller være umulig, eller i beste fall svært kostbart fordi det vil føre til hel eller delvis driftsstans på eller mellom plattformer, sier driftsleder og ansvarlig for utvikling i Olimb Offshore, Rolf Dalby. GODT PARTNERSKAP For oss er det viktig å ha en god dialog og et godt partnerskap med våre kunder i denne bransjen, og gjennom lang erfaring har vi nå kommet i en posisjon der vi kan tilby de beste produktene til en konkurransedyktig pris og med fagpersonell som utfører oppdraget på en sikker måte. HINDRE KORROSJON -Hovedmålet for de brukte metodene er å stoppe videre korrosjon av det eksisterende røret, men det kan også gi begrenset strukturell støtte til røret. Det handler derfor også om å forhindre utlekking fra lavtrykksrør. Olimb Offshore benytter ulike materialtyper ved rørfornyelse på plattformene eller mellom plattformene. Den ene typen er en såkalt Liner, basert på polymer og filt, mens den andre typen er basert på aramidfibre. Produktutvikler Rolf Dalby (t.v) og daglig leder Peer-Christian Nordby i Olimb Offshore AS mener god kunnskap om de opprinnelige rørenes beskaffenhet i forbindelse med innvendig rørfornying er svært viktig. < Rørfornying med disse materialene kan benyttes for rør for de fleste medier. Det er hele tiden snakk om et meget slitesterkt og motstandsdyktig materiale, forklarer Dalby. Internal pipe renewal using Olimb Offshore products can double the service life of pipes, says Nordby Our internal corrosion protection can also make sense in new pipes. Our method can save significant expenses since you don t need to invest in new pipes so often, says General Manager Nordby. Completely replacing pipes may be impossible in some cases, or at best very expensive because you need full or partial shutdowns on or between platforms, says Operations Manager and Product Developer at Olimb Offshore, Rolf Dalby. For us, it is important to have a good dialogue and a good partnership with our customers in this industry, and through long experience, we have now reached a position where we can offer the best products at a competitive price and with skilled professionals who can do the job safely. Olimb Offshore uses two different types of materials. The one type is a liner based on polymer and felt, while the other type is based on aramid fibres. Most types of pipes can be relined with these materials, and they are both very durable and resistant.

20 OFFSHORE SINCE 1991, ONSHORE SINCE 1977 EXTENDED SERVICE LIFE OF PIPES This pipe on Gullfaks A was rehabilitated in just three days. It measured 10 inches in diameter and 162m in length, with 13 x 90 degree bends. The pipeline rehabilitation didn t require hot work permissions.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Ringhorne to hektiske år i Nordsjøen ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev.

Detaljer

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2008 Anders prosjektingeniør og kiter Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang. Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet. Verdens første havbunnskompresjon

Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang. Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet. Verdens første havbunnskompresjon Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet Verdens første havbunnskompresjon

Detaljer

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

Vellykket årlig revisjonsstopp på våre offshore-felt. Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv An ExxonMobil Subsidiary

Vellykket årlig revisjonsstopp på våre offshore-felt. Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Vellykket årlig revisjonsstopp på våre offshore-felt Esso Norge AS Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Nytt boreprogram på Jotun omfattende forberedelser i forkant

Nytt boreprogram på Jotun omfattende forberedelser i forkant Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2006 Nytt boreprogram på Jotun omfattende forberedelser i forkant ExxonMobil Bislett Games 2006 fantastisk oppslutning om arrangementer og flott

Detaljer

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo

Detaljer

Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS

Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS Utvikling av nye verktøy offshore Jotun A-skipet fikk spesiallaget

Detaljer

Transport & forsyningsavdelingen. Stemningsfull kirkekonsert tradisjonsrik kveld i Domkirken i Stavanger

Transport & forsyningsavdelingen. Stemningsfull kirkekonsert tradisjonsrik kveld i Domkirken i Stavanger Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2005 Transport & forsyningsavdelingen på Slagen forvalter store verdier ESSO NORGE AS Stemningsfull kirkekonsert tradisjonsrik kveld i Domkirken

Detaljer

Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden

Thrusterutskifting World First-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder Slagen gode på miljøsiden ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Vellykket ONS-deltakelse

Detaljer

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA Offshore HMS-kultur under lupen Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging s4 Geofag på timeplanen på St. Olav

Detaljer

Det store 40-årsløftet. Magasin Norge 2010

Det store 40-årsløftet. Magasin Norge 2010 BP Magasin Norge 2010 Det store 40-årsløftet Valhallfeltet har fått nytt feltsenter. Her manøvreres hotellmodulen på plass. Feltet sikrer 40 nye produksjonsår på Valhall. 1 BP Norge 2 BP Norge Skarv-skipet

Detaljer

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Bolt begeistret Bislett Norsk expat: Knut Odd Dahlen i Angola Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert s4 Bolt begeistret Bislett ExxonMobil

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Trådløs kommunikasjon under vann. - et alternativ til umbilical. Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5. StatoilHydro forventer økt aktivitet side 9

Trådløs kommunikasjon under vann. - et alternativ til umbilical. Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5. StatoilHydro forventer økt aktivitet side 9 Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1 2008 Trådløs kommunikasjon under vann - et alternativ til umbilical side 19 og 20 Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5 StatoilHydro forventer økt aktivitet

Detaljer

ITS - Inline Tension System side 6 Oppkjøp av Metallindustri AS i Sokndal side 8 Dagfinn Solvik-Olsen - ny kvalitetsleder hos Depro side 12

ITS - Inline Tension System side 6 Oppkjøp av Metallindustri AS i Sokndal side 8 Dagfinn Solvik-Olsen - ny kvalitetsleder hos Depro side 12 Magasin for Depro - Årgang 3 - nr. 1-2014 ITS - Inline Tension System side 6 Oppkjøp av Metallindustri AS i Sokndal side 8 Dagfinn Solvik-Olsen - ny kvalitetsleder hos Depro side 12 Leder deprofil: Kåre

Detaljer

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 Samling på bunn 11:

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 Samling på bunn 11: dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 16: FFU-SEMINAR 2014 Samling på bunn 6:

Detaljer

Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten. Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge

Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten. Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2007 Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge ESSO NORGE AS FORUS Grensev. 6

Detaljer

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014 Industri & Olje o 7. UTGAVE NORGES ELDSTE OLJEAVIS 40 ÅRGANG DNVs 150-års jubileum og DNV GLs første år. Side 19 First oil produced from SNEPCO project. Side 38 ABB vinner global rammeavtale hos Shell.

Detaljer

Bedriftscases innen innovasjon og entreprenørskap

Bedriftscases innen innovasjon og entreprenørskap Bedriftscases innen innovasjon og entreprenørskap en casesamling med øvelsesoppgaver Innhold Case 1: Techni AS... 3 Case 2: Litex AS... 6 Case 3: OceanSaver AS...10 Case 4: Mektron AS...18 Case 5: VoNano...22

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 Fokus på sikkerhet og miljø Focus on safety and the environment Offisielle nøkkeltall I Official key figures Nøkkeltall I Key figures 2005 2006 2007 Driftsinntekter I

Detaljer