VI FORLENGER LEVETIDEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VI FORLENGER LEVETIDEN"

Transkript

1 VI FORLENGER LEVETIDEN EXTENDED SERVICE LIFE OF PIPES OFFSHORE

2 «VI KAN DOKUMENTERE AT EN VELLYKKET RØRFORNYING OGSÅ ER EN GOD ØKONOMISK INVESTERING» MAGASIN Utgiver: Olimb Offshore AS Redaktør: Odd Borgestrand Design: 07 Media Kontakt: Daglig leder Peer-Christian Nordby Sarpsborgveien 115, N-1640 Råde Telefon: Mobil: Epost: CEO Carl Christian Sibbern Telefon: Mobil: Driftsleder, utvikling Rolf Dalby Telefon: Mobil: Epost:

3 LEDER EDITORIAL Peer-Christian Nordby Daglig leder, Olimb Offshore SMART OG GODT Hovedfokuset for Olimb Offshore er levetidsforlengelse og innvendig korrosjonsbeskyttelse av høytrykks- og lavtrykkssystemer både for norsk og internasjonal sokkel. Med over 40 års erfaring fra onshore har selskapet verdifull erfaring for å løse krevende oppdrag også offshore. Alle offshore-installasjoner har en estimert levetid. Rør på de fleste platt former kan holde i år, men det viser seg at svært få av rørene vil stå levetiden ut på grunn av korrosjon. Med en innvendig ledningsfornyelse med Olimb Offshore produkter kan vi fordoble levetiden. Den første store installasjonen offshore for Olimb var på Statfjord B i 1992, der det handlet nettopp om å forlenge levetiden på eksisterende rør. -Full utskifting av rør kan i enkelte tilfeller være umulig, eller i beste fall svært kostbart fordi det vil føre til hel eller delvis driftsstans på eller mellom plattformer. Når bransjen nå gjennomgår store omveltninger er tiden inne for de rimelige og smarte løsningene. Vi vet at korrosjonen fortsetter selv om aktiviteten reduseres. Vi kan dokumentere at en vellykket rørfornying også er en god økonomisk investering. Hovedmålet er å stoppe videre korrosjon av det eksisterende røret, men det kan også gi begrenset strukturell støtte til røret. Det handler derfor også om å forhindre utlekking fra lavtrykksrør. Vi håper du finner vår firmapresentasjon nyttig og interessant, og kontakt oss gjerne om vi sammen kan gå inn i spennende utfordringer. Olimb Offshore s main focus is to extend the service life of piping systems and provide internal corrosion protection for high-pressure and low-pressure systems, on both the Norwegian and the international continental shelf. With over 40 years in the onshore industry, our experience from challenging assignments can also benefit the offshore industry. Internal pipe renewal using Olimb Offshore products can double the service life of pipes. Olimb s first major offshore installation was on the Statfjord B platform in 1992, where our task was specifically to extend the service life of existing pipes. We can document that a successful pipe renewal is also a sound financial investment. The primary objective of the methods we use is to stop further corrosion of the existing pipe and prevent leaching from low-pressure pipes. Please contact us to find out how we can work together to solve exciting challenges.

4 «SIDEN ETABLERINGEN I 1957 HAR OLIMB ALLTID FUNNET NYE LØSNINGER PÅ DE UTFORDRINGER BRANSJEN HAR MØTT.»

5 5 OFFSHORE EN DEL AV OLIMB GROUP AS BLE ETABLERT SOM EGET SELSKAP I 2008 OG ER EN DEL AV OLIMB GROUP. Olimb Group består av Olimb Rørfornying AS, Olimb Offshore AS og Oliner System AS, som er selskapets internasjonale merkevare. Olimb Group leder også utvalgte partnere over hele Norge innen bedriftssamarbeidet «Rørfornying Norge». Konsernet har også to søsterselskaper; Olimb Anlegg AS og Holland Boring AS. Hovedkontoret ligger i Råde kommune i Østfold. Siden etableringen i 1957 har Olimb alltid funnet nye løsninger på de utfordringer bransjen har møtt. Forskning og utvikling har vært en viktig del av selskapenes konkurransefortrinn. Innovative ledere har sørget for at Olimb i dag er Norges ledende aktør innen CIPP (Cured In Place Products) i eksisterende rør- og ledningsnett. Olimb er også landets største aktør innen nyetablering av rør ved hjelp av andre gravefrie metoder som styrt boring, rørpressing, mikrotunnellering og hammerboring. Olimb har pekt ut definerte satsingsområder som gjør selskapene foretrukne til grave- og rivningsfrie oppdrag. Dette gjelder både nyetablering og fornying av vann-, energi og avløpsledninger. Olimb er den ledende aktøren på innvendig rørfornying i Norge. Her var Olimb først ute med teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk for sine metoder og produkter innen dette spesialfeltet, og fornyer nå et par tusen boenheter samt et større antall bunn- og utrekksledninger hvert år. Produktene tilbys et voksende internasjonalt marked under merkevaren Oliner System, som er etablert med egne virksomheter i Sverige og Island. Partnere er etablert i Canada og Nederland. Gjennom datterselskapet Olimb Offshore satses det aktivt på ledningsfornyelse for å forhindre korrosjon og utlekking på rør innen offshoreindustrien. Det voksende markedet for vedlikehold på fjernvarme er et eget fokusområde i konsernet. Olimb Anlegg, som etablerer nye rør uten å grave, skal utvides. Det betyr at Olimb også blir en betydelig aktør innen styrt boring i fjellog løsmasser for vann- og avløpsanlegg, fjernvarme og kabler. Olimb skal hele tiden ligge i forkant med metoder og produkter. Olimb har totalt 140 medarbeidere og en omsetning på drøyt 250 millioner kroner. Olimb Offshore AS was established as a separate company in 2008 and is part of Olimb Group. Olimb Group consists of Olimb Rørfornying AS, Olimb Offshore AS and Oliner System AS, which is the company s international brand. Olimb Group also heads the pipe renewal business association Rørfornying Norge. The group also has two sister companies, Olimb Anlegg AS and Holland Boring AS. The company is headquartered in Råde municipality in Østfold. Olimb is also the Norwegian leader in internal pipe renewal, and is currently rehabilitating the pipes in several thousand housing units as well as a larger number of ground and run-off pipes each year. Our products are available in a growing international market under the brand Oliner System, which has already established operations in Sweden and Iceland, with partners in Canada and the Netherlands.

6 6 STRØMPEFORING FRA 1991 GOD SOM NY PÅ GULLFAKS I 1991 INSTALLERTE OLIMB SIN FØRSTE STRØMPEFORING PÅ GULLFAKS A I NORDSJØEN. OPPDRAGET BLE UTFØRT FOR STATOIL, OG VAR OLIMBS DEBUT OFFSHORE. EN NYLIG GJENNOMFØRT KONTROLL AV FORINGEN VISER AT DEN ER I LIKE GOD STAND SOM DA DEN BLE INSTALLERT. -Dette er gode nyheter for oss, sier daglig leder i Olimb Offshore, Peer- Christian Nordby. Strømpeforingen ble installert etter to fullskalatester i Råde, og det var knyttet stor spenning til oppdraget fordi operatørene bare hadde tilgang til røret fra den ene siden. Dermed måtte installasjonen gjennomføres som en såkalt blindkjøring. Det var en ny metode for Olimb i Røret gikk fra et av skaftene på Gullfaks A og inn til en indre tank som var montert inne i en ytre tank. Det var med andre ord ikke tilgang fra mer enn èn ende. Statoil hadde registrert betydelig korrosjon i det aktuelle røret og ønsket å kjøpe seg tid for å unngå umiddelbar stopp i produksjonen. De håpet strømpeforingen kunne holde minst et halvt år, og at man i denne perioden kunne komme opp med en permanent løsning. LAMINERTE FLENS Det var i begynnelsen av november i 2014 at Olimb fikk en ny henvendelse fra Statoil etter at det aktuelle røret var koblet fra inne i skaftet. Det viste seg at flensen til røret var svært korrodert. I 1991 ble ikke flensene forseglet, slik man gjør i dag. Nå har to av Olimbs medarbeidere, Terje Wold og Rolf Dalby, sørget for laminering, og røret som Statoil hadde håpet ville holde i seks måneder kan holde i ytterligere mange år, mener Nordby. TÅLER BELASTNINGENE -Nå har vi dokumentasjon på at vår foring har tålt væsken som har gått gjennom røret de siste 23 årene. Det inspirerer oss til videre forskning og utvikling innen offshore. Ved Statfjord B ble det utført en omfattende operasjon med rørfornying i en manifold i Nå skal denne også kontrolleres og Olimbs medarbeidere forventer at foringen også her er i god forfatning. -Dersom dette slår til har våre foringer hatt en lengre levetid enn de originale rørene, og det åpner selvsagt for nye muligheter for rørfornying også offshore, konkluderer Nordby.

7 7 Terje Wold (t.h) og Rolf Dalby sørget for laminering av flensen på røret som ble installert i Statoil håpet røret ville holde i seks måneder, men det vil holde i ytterligere mange år. > In 1991 Olimb installed its first casing liner at Gullfaks A in the North Sea. The job was done for Statoil and was Olimb s offshore debut. A recently completed check of the liner shows that it is in just as good condition as when it was installed. This is good news for us, says Olimb Offshore General Manager Peer-Christian Nordby. The casing liner was installed after two fullscale tests in Råde, Norway, and there was great suspense associated with the job because the operators had access to the pipe from only one side. For this reason, the installation had to be performed as a so-called blind shot. It was a new method for Olimb back in The pipe extended from one of the legs on Gullfaks A and into an inner tank that was mounted inside an outer tank. Statoil had recorded considerable corrosion in the pipe in question and wanted to buy itself time to avoid an immediate stop in production. They hoped the casing liner would be able to hold at least six months and a permanent solution could be found during this period. Now we have documentation that our lining has withstood the fluid that has gone through the pipe the last twenty-three years. It inspires us to further research and development in the offshore area, Nordby concludes.

8 8 OLIMB HAR «OUTSIDE- PRODUKTET» - ER DET SELSKAPET INNEN NETTVERKET VIKEN OLJE & GASS SOM HAR DET STØRSTE POTENSIALET. SELSKAPET HAR ET GODT, ENKELT OG RIMELIG SYSTEM FOR Å HOLDE EN PLATTFORM I DRIFT. DE KAN UTFØRE JOBBEN RASKT OG EFFEKTIVT OG TIL EN MEGET PRISGUNSTIG PRIS SAMMEN- LIGNET MED FULL UTSKIFTING AV RØR. Det sier prosjektleder Hans Bjørn Paulsrud i Viken Olje & Gass Nettverk. Viken Olje & Gass ble etablert i 2012 for å komme ut av «oljeskyggen» rundt Oslofjorden. Aker Solutions, Wood Group, Hansen Protection, Olimb Offshore og Eureka Pumps var lokale fyrtårn fra starten av. MÅ KJENNE SIN BESØKELSESTID -Innovative bedrifter som ønsker å være leverandør til olje- og gass sektoren må kjenne sin besøkelsestid. Nå står dørene åpne for de som har gode løsninger med god dokumentasjon. Det er fantastiske muligheter, blant annet for Olimb Offshore. Aktørene i oljeog gassbransjen har ikke lenger råd til bare å skifte ut komplette rør anlegg. Nå må de se på løsninger som ikke koster så mye penger, og som likevel kan være gode nok, slår Paulsrud fast. -Grunnen til at Olimb Offshore har gode muligheter for å lykkes er at de selger et enkelt produkt som er svært anvendelig ute på plattformene. Metoder for forlengelse av levetid på eksisterende rør, til en kostnad som er en brøkdel av full utskiftning, er et meget godt budskap i dagens situasjon. Full utskifting av rør kan i enkelte tilfeller være umulig, eller i beste fall svært kostbart fordi det vil føre til hel eller delvis driftsstans på eller mellom plattformer, mener Paulsrud. Dersom bølgedalen i bransjen fortsetter over noe tid vil Olimbs «outside-produkt» ha god mulighet for å komme inn i markedet, mener Paulsrud. -Det er viktig at man blir best i sin nisje, og jeg mener Olimb Offshore er best i nettopp denne nisjen, konkluderer Hans Bjørn Paulsrud. Olimb Offshore is the company in the Viken Oil & Gas Network with the greatest potential. The company has a sound, simple and affordable system for keeping a platform in operation. They can do the job quickly and at a very affordable price compared to a traditional pipe replacement, says Project Manager Hans Bjørn Paulsrud of the Viken Oil & Gas Network. Viken Oil & Gas was established in 2012 to help Eastern Norway benefit from the oil industry on the west coast. The reason that Olimb Offshore has such a great chance of success is that they sell a simple product that is very useful out on the platforms. Methods for extending the service life of existing pipes at a cost that is a fraction of a full replacement is very good news in the current situation. If the slump in the industry continues over time, Olimb s outside product will have an excellent opportunity to enter the market, believes Paulsrud.

9 Lyse utsikter for Olimb Offshore dersom bølgedalen i norsk olje og gass-sektor varer en stund. Olimb er best i den lille nisjen som heter rørfornying innen offshore, mener prosjektleder i Viken Olje & Gass, Hans Bjørn Paulsrud. >

10 10 KAN FORNYE STREKK MELLOM PLATTFORMER 2008 VAR ÅRET DA OLIMB HÅPET AT SELSKAPETS OFFSHORESATSING VIRKELIG SKULLE TA AV. LEDELSEN I OLIMB MENTE EN SPENNENDE UTVIKLINGSKONTRAKT MED STATOILHYDRO KUNNE BLI SÅ BANEBRYTENDE AT TIDEN VAR INNE FOR ETABLERING AV AS SOM EGET SELSKAP. Olimb hadde allerede 20 års erfaring med rørfornyingsoppdrag både ved raffineriene på Mongstad og Kårstø og på plattformer som Statfjord, Gullfaks, Veslefrikk og Heidrun. Da StatoilHydro la fram sin LOOPkontrakt, der de ønsket et omfattende utviklingsprosjekt for utskifting og rehabilitering av ledningsnett i Nordsjøen, satset Olimb betydelige ressurser på fullskalatester for å bevise at fornying av ledningsnett også mellom plattformer lot seg gjennomføre. En kjølig oktoberdag i 2008 ble en 2000 meter lang armert slange lagt ut på Rød forsøksgård i Råde. Slangens oppgave var å forhindre videre korrosjon i eksisterende stålrør på plattformene og mellom plattformer i Nordsjøen. Slangen skulle tåle et høyt driftstrykk og testslangen hadde en diameter på 280 mm. Rehabilitering av en 4000 meter lang ledning mellom Statfjord A og Statfjord B var det første påtenkte oppdraget med den nye armerte slangen. Statoil hadde en rekke oppdrag på vent, og det lengste strekket var på hele 17 kilometer. Testen på Rød forsøksgård ble betegnet som svært vellykket. Overingeniør i brønnteknologi i StatoilHydro, Egil Sunde, brukte betegnelsen «en teknisk revosusjon» om den armerte slangen. -Det ville koste oss milliarder av kroner å skifte ut rørene, avhengig av lengder. Med denne slangen kan vi kanskje redusere kostnadene til en tyvendedel, og rehabiliteringen kan utføres på en brøkdel av tiden, sa Sunde til media i forbindelse med fullskalatesten i Råde. Etter testen skulle ulike fagmiljøer i StatoilHydro kjøre en teknologikvalifisering og deretter finne anvendelsesområder for slangen. Sunde understreket at dokumentasjonsarbeid tar tid, men samtidig vet vi at korrosjonen i stålrørene ikke stopper opp, sa Sunde i Det er aldri kommet skriftlige tilbakemeldinger fra Statoil på den vellykkede testen i 2008, men vi har fortsatt stor tro på dette systemet, sier daglig leder i Olimb Offshore, Peer-Christian Nordby. Foringen takler et høytdriftstrykk, vi har produsenter som kan levere lengder på det antall kilometer som er ønsket, og vi har kompetanse på installasjoner, sier Nordby. Samme året utførte Olimb rehabilitering av et vanninjeksjonsrør fra Heidun-plattformen og 250 meter ned mot sjøbunnen med den aktuelle armerte slangen. Prosjektet ble utført helt etter planen. -Vi tror vi kan tilføre offshoreindustrien gode løsninger til en meget fordelaktig pris sammenlignet med full utskifting av korroderte stålrør, konkluderer Nordby.

11 < -Her snakker vi rett og slett om en tekno logisk revolusjon innen offshore, sa overingeniør Egil Sunde i StatoilHydro, her i samtale med produktutvikleren Rolf Dalby (t.h) i Olimb Offshore, under fullskalatesten i Råde i was the year when Olimb hoped that the company s offshore efforts would really pay off. Olimb s management team believed that an exciting development contract with StatoilHydro could be so ground-breaking that it was time to establish Olimb Offshore AS as a separate company. Olimb had already 20 years of experience with pipeline rehabilitation both from the refineries at Mongstad and Kårstø and from offshore platforms such as Statfjord, Gullfaks, Veslefrikk and Heidrun. When StatoilHydro presented its LOOP contract, where they were looking for a comprehensive development project for the replacement and rehabilitation of their pipelines in the North Sea, Olimb used significant resources on full-scale tests to prove that pipe renewal was also a viable option between platforms. In October 2008, a 2,000 metre reinforced hose was tested at the Rød experiment farm in Råde. The rehabilitation of a 4,000 metre pipeline between Statfjord A and Statfjord B was the first proposed assignment with the new reinforced hose. The test at the Rød experiment farm was considered highly successful. Egil Sunde, Senior Engineer for well technology at StatoilHydro, called the reinforced hose a technical revolution. We have never received written feedback from Statoil on the successful test in 2008, but we still have great faith in this system, says General Manager of Olimb Offshore, Peer-Christian Nordby.

12 12 MIDT I SENTRUM PÅ MESSER MEDLEMSBEDRIFTENE I VIKEN OLJE & GASS NETTVERK, DER OGSÅ ER ET AKTIVT MEDLEM, SØRGET FOR STOR GRAD AV SYNLIGHET UNDER SUBSEA VALLEY 2015 PÅ TELENOR ARENA. OLIMB OFFSHORE HAR OGSÅ VÆRT REPRESENTERT UNDER OTD, OFFSHORE TECHNOLOGY DAYS, DE SISTE ÅRENE. -Vi ser dette som viktige messer, med et bredt spekter av utstillere. Det er på OTD og Subsea Valley bransjen samles. Vi er mange som jobber innen vedlikehold og fornying som har messer av denne typen som møteplasser, sier daglig leder i Olimb Offshore, Peer-Christian Nordby. Leder av Subsea Valley, Preben Strøm, mener næringsklyngen representerer noen av verdens mest innovative og ledende selskaper innen havbunnsteknologi. I klyngens nedslagsfelt på det sentrale Østlandet jobber mer enn ansatte i olje- og gassindustrien. -Vi har klart å bygge opp en verdens ledende industri basert på teknologi utvikling, global konkurransekraft og sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet, sier Strøm. I DETTE STORE BILDET har partnerbedriftene i Viken Olje & Gass nettverket funnet sin plass. Prosjektleder i nettverket, Hans Bjørn Paulsrud, mener det er viktig å stå sammen i vanskelige tider. - Vi har sett fordelen av et samarbeid og drar utvilsomt nytte av det. Jeg er overbevist om at bedriftene har mye igjen ved å delta på Subsea Valley og OTD. Her gjør de enkelte bedriftene sine navn og produkter kjent, og det etableres nye kontakter samtidig med at eksisterende kunder blir oppdatert på utviklingen i vårt samarbeid og i den enkelte bedrift, sier Paulsrud. -Det er viktig at vi blir en sentral del av Subsea Valley som er det største leverandørmiljøet i Norge, slår Paulsrud fast. EN DEL AV ET STØRRE MILJØ Daglig leder i Olimb Offshore, Peer Christian Nordby og produktutvikler Rolf Dalby mener selskapet har noe å bidra med. -Vi tar skritt for skritt inn i en stor industri. Vårt budskap om levetidsforlengelse av rør når stadig lenger ut, og når det er tøffe tider i bransjen blir også våre løsninger enda mer interessante, slår Nordby og Dalby fast. -Vi ser stor nytte av nettverkssamarbeidet innen Viken, og nå gjelder det for oss å benytte den kompetansen på en best mulig måte både for oss selv og for det fellesskapet vi er en del av gjennom Viken, sier Nordby.

13 13 MEDLEMMER I VIKEN-SAMARBEIDET SAMLET PÅ DEN STORE FELLESSTANDEN UNDER SUBSEA VALLEY 2015 PÅ TELENOR ARENA. Fra venstre Per Silsand fra Olav Andsten AS, Svein Morland fra Imtech AS, Hans Bjørn Paulsrud fra Viken Olje & Gass Nettverk, Siv Hafsmo fra Hansen Protection, Pål Teien fra Viken Olje & Gass Nettverk, Eirik Bjørnsen fra Biobe AS, Rolf Dalby fra Olimb Offshore og Mads Bugge Amundsen fra Biobe AS. < Member companies of the Viken Oil & Gas Network, where Olimb Offshore is also an active member, ensured a high degree of visibility at Subsea Valley 2015 held at Telenor Arena. Olimb Offshore has also had a presence at OTD, Offshore Technology Days, in recent years. The Managing Director of Subsea Valley, Preben Strøm, believes the Subsea Valley cluster represents some of the world s most innovative and leading companies in subsea technology, with its 40,000 employees. We have seen the advantages of collaboration and have definitely benefited from our partnerships. I am convinced that companies benefit greatly by attending Subsea Valley and OTD, says Project Manager at Viken Oil & Gas, Hans Bjørn Paulsrud. The General Manager of Olimb Offshore, Peer-Christian Nordby and Product Developer Rolf Dalby believe that Olimb can make a contribution to the offshore industry. Our message about extending the service life of pipes is reaching a larger and larger audience and, when times are tough in the industry, our solutions become even more interesting, assert Nordby and Dalby.

14 14 Rolf Dalby og Jørgen Adamsen klar for installasjon av strømpeforing på Gullfaks B. < Luftig innføringspunkt på Gullfaks B-plattformen for Olimb-teamet under rørfornyingsoppdraget. < GULLFAKS B OPPGRADERT VAR I MARS 2015 NOK EN GANG PÅ GULLFAKS B-PLATTFORMEN I NORDSJØEN. Denne gangen for å fornye et rør som går fra oppsamlingstrau under boretårnet og ned til lagertankene. Dette er en reparasjon med strømpe av et rør som på godt norsk kalles «shale shut». I røret går det primært vann, som kan inneholde litt slam og olje som kommer opp i forbindelse med boringen. Dette oppdraget var todelt. I første runde (mars 2015) ble den nordre delen av boretårnet fornyet, og deretter fulgte den sørlige delen av boretårnet (juni 2015), opplyser daglig leder i Olimb Offshore, Peer-Christian Nordby. TATT AV VINDEN Første del av oppdraget ble utfordrende på grunn av svært skiftende værforhold og flere dager med storm i Nordsjøen. Dette forårsaket noen forsinkelser i framdriften. Selve innføringspunktet for rørfornyingen var meget værutsatt. Innkjøringsenheten sto faktisk på skidden som boretårnet forflytter seg på, opplyser teamleder for Olimb, Rolf Dalby. Han hadde med seg Thomas Sletne Johansen, Jørgen Adamsen og Terje Wold på oppdraget. In March 2015, Olimb Offshore was once again on the Gullfaks B platform in the North Sea. This time to renew a pipe running from the collection trough below the derrick and down to the storage tanks. A pipe called a shale shut was to be repaired with a casing liner. The pipe primarily conveys water, which may contain some sludge and oil that comes up in connection with drilling operations. This assignment was executed in two stages. First (in March 2015), the northern part of the derrick was renewed, followed by the southern part of the derrick (in June 2015).

15 15 HAR SATT SINE SPOR OLIMB HAR SATT TYDELIGE SPOR BÅDE PÅ LAND OG TIL HAVS MED OPPDRAG FOR OFFSHOREINDUSTRIEN. SELSKAPET UTFØRTE SITT FØRSTE OPPDRAG FOR OFFSHOREINDUSTRIEN PÅ MONGSTAD I < Operatører på plass på Gullfaks B plattformen i mars 2015 for å fornye rør ned til lagertankene. Totalt 2000 meter med oljedrensrør i dimensjoner fra 200 og opp til 800 millimeter ble rehabilitert. I enkelte av betongrørene fra perioden var det opp mot 60 prosent fylling med oljeslam eller grus som måtte spyles ut før en ny strømpeforing kunne installeres. Flere av strekkene hadde en viss lekkasje på grunn av setninger i grunnen. OPERASJON GULLFAKS Insituform-metoden skulle vise seg å være svært hensiktsmessig for oppdrag på Gullfaks A. Høsten 1991 fikk Olimb i oppdrag å rehabilitere drensrør i skaftene på plattformen. Et 24 meters rør på 8, og med fire 90-graders bend, gikk gjennom en dieseltank og inn i en ny

16 16 tank med spillolje og drensvann. Dette var første gang Olimb gjennomførte rørfornying med «blind shot». Olimb gjennomførte to fullskalatester på land før de tok med seg utstyr og mannskap for oppdraget i Nordsjøen. FULL STANS PÅ STATFJORD B I August 1992 ble det full revisjonsstans ved Statfjord B. Olimb deltok sammen med flere andre selskaper i den to uker lange revisjonen av plattformen. Olimb sto for det største enkeltoppdraget, nemlig å utbedre en ballastmanifoil. Uten en manifoil i topp stanser all virksomhet ved plattformen, og arbeidene ble derfor fulgt meget nøye av nøkkelpersonell fra Statoil. Olimb installerte en 36 foring med totalt 26 avgreninger, som ble belagt med både innvendige og utvendige grenforsterkninger. Rehabiliteringen ble utført for å forhindre videre korrosjon og foreta en nødvendig forsterkning av manifoilen. VESLEFRIKK I februar 1993 var det Veslefrikk B-plattformen som fikk besøk av Olimb-teamet for rehabilitering av et vannrør på 51 meter i dimensjon 200 mm. Den store utfordringen var at rørstrekket besto av totalt 16 ulike bend. Det gjorde oppdrag et både spennende og utfordrende midt mellom vindkastene i Nordsjøen. PÅ HEIDRUN FELTET ble et rør på 250 meter ned mot havbunnen fornyet innvendig i Utskifting av røret ville blitt både meget kostbart og meget tidkrevende. En korrosjonsbeskyttende foring løste utfordringen, og også denne gang ble det aktuelt å utføre oppdraget med blind ende. Bladet Rehab Nytt har fulgt Olimbs offshore-engasjement siden starten i 1989 <

17 17 REFERANSELISTE/REFERENCE LIST Year Site/Platform Site/Platform Co-installation with 1989 Mongstad Mongstad Concrete pipe, mm, meter 1998/99 Kårstø Water overflow close to compressor unit, 125/160 mm 1990 Sture Purification unit, 100/150/500 mm 1991 Gullfaks A Overflow pipe between two tanks, blind end installation 1992/1993 Statfjord B Seawater manifold in concrete leg, Veslefrikk B Produced water with high temperature variations, + 80/900C, 51 meter, 16 bends, Liner raptured after installation after a period of consecutive quick and high changes in temperature 1993 Gullfaks C Manifold and overflow pipes (KVC and KVC ) 2001 Kårstø Overflow pipes, various dimensions, one year duration Veidekke ASA Aker Offshore ASA Statoil Statoil 2007 Gullfaks C Seawater pipe in concrete leg, 20 Statoil 2008 Heidrun Water injection pipe, 14, 250 meters. Liner pulled out after two years and not reinstalled 2010 Kårstø Water overflow close to dam unit, various dimensions 2010 Norne Produced water overboard, 20 Statoil 2011/2012 Mongstad Water overflow Statoil Aker Reinertsen ASA 2012 Gullfaks A Oil pipeline to the storage cell Aker Solutions 2014 Gullfaks C Foam Separator Statoil 2014 Gullfaks B Open Drain System Aker Solutions 2014 Gullfaks A Flange (1991) Statoil 2014 Hebron Repair of Partly Blocked Ducts KKC 2015 Gullfaks B Open Drain System Aker Solutions HISTORY Olimb has made its mark both on land and at sea with orders from the offshore industry. The company completed its first assignment for the offshore industry at Mongstad in A total of 2,000 metres of oil drain pipes with diameters ranging from 200 up to 800 millimetres were rehabilitated. In the autumn of 1991, Olimb was commissioned to rehabilitate the drain pipes in the shafts on the Gullfaks A platform. A 24-metre pipe with an 8 diameter and four 90-degree bends, ran through a diesel tank and into a new tank of waste oil and drainage water. This was the first time Olimb renewed a pipe using our blind shot. In August 1992, there was a full overhaul shutdown at Statfjord B. Olimb participated in the two-week maintenance overhaul of the platform along with several other companies. Olimb renovated a ballast manifold and installed a 36 casing liner with a total of 26 branches. The liner was coated with both inner and outer branch reinforcements. In February 1993, a 51-metre water pipe with a diameter of 200 mm was rehabilitated on the Veslefrikk B platform. The stretch of pipe consisted of a total of 16 different bends. On the Heidrun field, a 250-metre pipe running down to the seabed was renewed internally in The job was executed using our blind shot. On the Gullfaks A platform, there was internal corrosion in a 142-metre pipe in one of the shafts. In 2012, Olimb Offshore was hired to renew a 10 pipe for conducting produced oil down to the oil tanks, 100 metres below the surface of the sea. The big challenge was two bends at the top, then 80 metres straight down and finally through a total of nine bends at the bottom by the tanks. In addition to the main stretch of 142 metres, we also performed a top hat repair and a 12-metre blind shot that overlapped a flange on one stretch.

18 18 FORNYET GULLFAKS A PÅ GULLFAKS A PLATTFORMEN OPPSTO DET INNVENDIG TÆRING I ET 142 METER LANGT RØR I DET ENE SKAFTET. Oppdraget var fornyelse av et 10 rør for produsert olje ned til oljetankene. Rørfornyingen ble gjennomført fra M14 til G24. M14 ligger på dekk 2 over vann og G24 ligger om lag 100 meter under vannflata. Den store utfordringen var to bend på toppen, deretter 80 meter rett ned og så skulle den nye foringen også føres gjennom totalt ni bend helt nederst mot tankene. -Det var selvsagt en stor utfordring å gå 80 meter rett ned, og det er første gang vi har gjennomført fornying med så mange bend. Olimb satte ny firmarekord i antall bend, opplyser driftsleder Rolf Dalby. I tillegg til selve hovedstrekket på 142 meter ble det også utført hattekjøring og en 12 meters blindshot som overlappet en flens på et strekk. -Valg av foring og impregnerings materiale ble tatt fram i nært samarbeid mellom våre leverandører, Statoil og oss i Olimb Offshore. Det var viktig å finne det optimale produktet for denne installasjonen, sier Dalby videre. Vår fornyingsmetode medfører svært lav risiko. Full utskifting av rør vil være både svært kostbart og et høyrisiko- prosjekt sammenlignet med det oppdraget vi utførte, konkluderer Dalby.

19 19 FORLENGER RØRENES LEVETID PÅ SOKKELEN -MED EN INNVENDIG LEDNINGSFORNYELSE MED PRODUKTER KAN VI FORDOBLE LEVETIDEN, SIER DAGLIG LEDER PEER-CHRISTIAN NORDBY. -Vår innvendige korrosjonsbeskyttelse kan også være aktuell for helt nye rør. Ved å benytte vår metode kan man spare betydelige summer på kjøp av selve rørene, mener Nordby. -Full utskifting av rør kan i enkelte tilfeller være umulig, eller i beste fall svært kostbart fordi det vil føre til hel eller delvis driftsstans på eller mellom plattformer, sier driftsleder og ansvarlig for utvikling i Olimb Offshore, Rolf Dalby. GODT PARTNERSKAP For oss er det viktig å ha en god dialog og et godt partnerskap med våre kunder i denne bransjen, og gjennom lang erfaring har vi nå kommet i en posisjon der vi kan tilby de beste produktene til en konkurransedyktig pris og med fagpersonell som utfører oppdraget på en sikker måte. HINDRE KORROSJON -Hovedmålet for de brukte metodene er å stoppe videre korrosjon av det eksisterende røret, men det kan også gi begrenset strukturell støtte til røret. Det handler derfor også om å forhindre utlekking fra lavtrykksrør. Olimb Offshore benytter ulike materialtyper ved rørfornyelse på plattformene eller mellom plattformene. Den ene typen er en såkalt Liner, basert på polymer og filt, mens den andre typen er basert på aramidfibre. Produktutvikler Rolf Dalby (t.v) og daglig leder Peer-Christian Nordby i Olimb Offshore AS mener god kunnskap om de opprinnelige rørenes beskaffenhet i forbindelse med innvendig rørfornying er svært viktig. < Rørfornying med disse materialene kan benyttes for rør for de fleste medier. Det er hele tiden snakk om et meget slitesterkt og motstandsdyktig materiale, forklarer Dalby. Internal pipe renewal using Olimb Offshore products can double the service life of pipes, says Nordby Our internal corrosion protection can also make sense in new pipes. Our method can save significant expenses since you don t need to invest in new pipes so often, says General Manager Nordby. Completely replacing pipes may be impossible in some cases, or at best very expensive because you need full or partial shutdowns on or between platforms, says Operations Manager and Product Developer at Olimb Offshore, Rolf Dalby. For us, it is important to have a good dialogue and a good partnership with our customers in this industry, and through long experience, we have now reached a position where we can offer the best products at a competitive price and with skilled professionals who can do the job safely. Olimb Offshore uses two different types of materials. The one type is a liner based on polymer and felt, while the other type is based on aramid fibres. Most types of pipes can be relined with these materials, and they are both very durable and resistant.

20 OFFSHORE SINCE 1991, ONSHORE SINCE 1977 EXTENDED SERVICE LIFE OF PIPES This pipe on Gullfaks A was rehabilitated in just three days. It measured 10 inches in diameter and 162m in length, with 13 x 90 degree bends. The pipeline rehabilitation didn t require hot work permissions.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS Projects: 1. Microbial Selective Plugging MSP (Sandstone - reservoirs) 2. Particle Fracture Blocking PFB (Karbonat - reservoirs) 3. Upscaling/Meso

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions Sarepta Energi AS Projects and Ambitions A major windpower region under developement Potential:1885MW installed capasity - 5205 TWh production Sarepta s vision The vision Is to generate values from Mid

Detaljer

Dvalin prosjektet 27. oktober Lars Fridthjof Moe, DEA Norge AS

Dvalin prosjektet 27. oktober Lars Fridthjof Moe, DEA Norge AS Dvalin prosjektet 27. oktober 2016 Lars Fridthjof Moe, A brief history of DEA Norge 1973 1979 1980ies 1990 1991 1991 2010 2015 2016 Company established as Deminex Norge AS. First licences acquired shortly

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

-En del av Viken Skog-konsernet. Follum Eiendom AS, Postadresse: Postboks 500 Sentrum 3504 Hønefoss. Telefon: Telefaks

-En del av Viken Skog-konsernet. Follum Eiendom AS, Postadresse: Postboks 500 Sentrum 3504 Hønefoss. Telefon: Telefaks Ringerike kommune Postboks 123 3502 Hønefoss Follum, 16.mai 2013 NÆRINGSSTRATEGI OG AREALBEHOV FOLLUM Ringerike kommune ønsker i forbindelse med behandlingen av planprogram for Follum, tilleggsopplysninger

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner

HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner Uønskede hendelser, oppfølging mot indikatorer og planer videre Randi Røisli CISO (Statoil) Leder arbeidsgruppe informasjonssikkerhet (OLF IO) 2 Eller historien

Detaljer

Russland etter Shtokman

Russland etter Shtokman Russland etter Shtokman Offshore Strategikonferansen 2007 Stavanger, onsdag 7. februar Regionaldirektør Håkon Skretting 1 Generelle kommentarer 1. Altfor stor fokus på om Hydro eller Statoil kommer med

Detaljer

Licence interests on the Norwegian continental shelf

Licence interests on the Norwegian continental shelf Licence interests on the Norwegian continental shelf Relinquishment of full production licences in 2001: Production licences 114, 114B and 114C. Transfers in 2001 Licence From: To: Share: 006 Amerada Hess

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Bedriftspresentasjon. Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene

Bedriftspresentasjon. Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene Bedriftspresentasjon Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene Program Onsdag 17.04.2013 12.15 14.00 Bedriftsbesøk Aarbakke AS 14.30-16.00 Bedriftsbesøk Årdal Maskinering

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien & i Industrien Slide 1 Aluminium Historie Oldtidens grekere og romere kjente til aluminiumsalter, men først i 1808 ble metallet aluminium identifisert Først isolert i ren form i 1827 Før dagens fremstillingsprosess

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Building technology companies. Introduction to Statoil Technology Invest

Building technology companies. Introduction to Statoil Technology Invest Building technology companies Introduction to Statoil Technology Invest 2 Our mission Build start-ups Implement their technology Sell them Target Innovative, high impact, upstream technology companies

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION STOCK EXCHANGE NOTIFICATION SALE OF OWN SHARES TO EMPLOYEES/NOTIFIABLE TRADES In September 2005 has given the Group`s employees in Norway, Sweden and Denmark an offer whereby they can purchase shares in

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Walter Qvam President and Chief Executive Officer Kongsberg Gruppen ASA WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri

StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri Classification: Internal Status: Draft Arctic Princess ved kai på Melkøya StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri Svein J. Grønhaug, Industrikoordinator StatoilHydro

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Per Tonny Berg Partner & Business Development Manager

Per Tonny Berg Partner & Business Development Manager Per Tonny Berg Partner & Business Development Manager presentert av i samarbeid med Det praktiske Slå av lyden på mobiltelefonen Toaletter Kaffe og garderobe Lunsj kl. 12-13 Det praktiske WIFI = Oljemuseum

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV. Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt

BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV. Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt 1 DISCLAIMER This company Presentation includes and is based, inter

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Årsrapport 2012. SOI Holding AS

Årsrapport 2012. SOI Holding AS Årsrapport 2012 SOI Holding AS Innhold Ledelsens perspektover 3 Styrets årsberetning 4 Oppstilling av totalresultat 9 Oppstilling av finansiell stilling 10 Oppstilling av endringer i egenkapitalen 12 Oppstilling

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer