Årsrapport 2007 Nordea Bank Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007 Nordea Bank Norge"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Nordea Bank Norge

2 Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende nordiske banken, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har10 millioner kunder, over salgskontorer og en ledende posisjon innenfor banktjenester på Internett med 4,8 millioner nettbankkunder. Nordea-aksjen er notert på OMX Nordic Innhold Exchange i Stockholm, Helsinki og København. Fem år i sammendrag... 3 Styrets beretning ets organisering... 4 Forretningsutvikling i Kommentarer til resultatregnskapet... 4 Kommentarer til balansen... 5 Overføringer og disponeringer... 5 Poster utenfor balansen... 6 Kapital og kapitalstyring... 6 Risiko-, likviditets- og kapitalstyring... 6 Human resources...24 Miljø...25 Tvister...25 Hendelser etter balansedagen...25 Utsikter Årsregnskap Resultatregnskap...27 Balanse...28 Oppstilling av endringer i egenkapitalen...29 Kontantstrømoppstilling...30 Noter...33 Revisjonsberetning...88 Kontrollkomiteens beretning...89 Styrets sammensetning

3 Nordea Bank Norge konsernet Fem år i sammendrag Resultatregnskap NOKm Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum driftsinntekter Generelle administrasjonskostnader: Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Tap på utlån Netto gevinst/tap ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Driftsresultat Skattekostnad Resultat Nøkkeltall Resultat per aksje, NOK 5,14 5,59 6,07 4,35 0,93 Egenkapital per aksje, NOK 41,33 38,00 35,64 33,85 31,16 Antall aksjer 3, millioner Avkastning på egenkapitalen, % 13,2 15,7 18,2 13,7 3,0 Kostnader i % av inntekter Kjernekapitaldekning, % 6,6 6,8 7,6 8,1 8,3 Kapitaldekning, % 8,9 9,4 9,9 9,6 10,0 Kjernekapital, NOKm Risikovektede eiendeler, NOKmrd Antall medarbeidere (årsverk) Ikke omarbeidet etter IFRS 2 Omarbeidet etter IFRS med unntak av IAS 39 3 Se fotnote til Note 34 Egenkapital 3

4 Nordea Bank Norge Styrets beretning I denne rapporten menes med Nordea Bank Norge og NBN Nordea Bank Norge ASA og dets datterselskaper. Med uttrykket Nordea menes konsernspiss Nordea Bank AB (publ). Nordea Bank Norge ASA er et heleid datterselskap av Nordea Bank AB (publ), morselskapet i Nordea konsernet. Nordea Bank Norge ASA er hjemmehørende i Oslo og organisasjonsnummeret er ets organisering I 2007 innførte Nordea en ny forretnings- og organisasjonsmodell med fokus på åpenhet på tvers i organisasjonen, teamarbeid og effektivitet. Nordic Banking, Private Banking og Institutional & International Banking har i den nye modellen ansvar for salg og kunderelasjoner. Leveransekjeden for produkter og tjenester er organisert i to produktområder, Banking & Capital Market Products og Savings & Life Products. Service- og konsernfunksjonene er Group Services & Technology, People & Identity, Group Corporate Centre, Group Credit & Risk Control og Group Legal. Som del av Nordea konsernet driver NBN bankvirksomhet. All virksomhet i NBN er integrert med virksomheten i Nordea konsernet. ets årsrapport med virksomhet og resultater per forretningsområde omfatter også NBNs virksomhet. Juridisk struktur Nordea har til hensikt å fortsette forenklingen av sin juridiske struktur, og for de nordiske bankene er målet at Nordea Bank AB (publ) skal omdannes til et europeisk selskap, et Societas Europaea ( SE ), i henhold til den europeiske aksjeloven European Company Statute. Omdanningen er blant annet betinget av at Nordea får de nødvendige tillatelsene fra relevante myndigheter. Det forventes at omdanningen skal gi bedre driftseffektivitet, redusert driftsrisiko og kompleksitet samt økt kapitaleffektivitet. Etter at EU-kommisjonen har gjennomgått forholdet forbundet med innskuddsgarantiordningene i EU og EØS, har Nordea opprettet en dialog med myndigheter og kredittilsyn i de nordiske landene for å redusere hindringene i det nåværende opplegget. Det regnes med at den endelige omdanningen vil ta omtrent ett år fra start til iverksettelse. Datterselskaper og utenlandske filialer NBN har datterselskaper og filialer i Norge og utlandet. De viktigste er Norgeskreditt AS og Nordea Finans Norge AS. Norgeskreditt AS tilbyr i samarbeid med Nordea et bredt spekter av finansielle tjenester for næringseiendommer over hele landet. Nordea Finans Norge AS har forretningsansvaret for finansieringsprodukter i Norge. Selskapets hovedprodukter er leasing, bilfinansiering, factoring og forbrukskreditter. NBN har en mindre filial i USA og ingen utenlandske representasjonskontorer. I desember 2007 kjøpte NBN ASA 67 % av eiendomsmeglerkjeden Privatmegleren AS. Selskapet ble konsolidert inn som et datterselskap per 31. desember Forretningsutvikling i 2007 Den sterke volumveksten fortsatte i Utlånsmarginene ble redusert som følge av sterk konkurranse og økte renter. Veksten i volumer og økningen i innskuddsmarginene kompenserte for lavere utlånsmarginer, og samlede inntekter økte med 6 % til NOK 8 137m. Personalkostnader og andre kostnader økte, mens det også i 2007 var netto tilbakeføring av nedskrivninger for tap. Resultat før skatt var NOK 3 766m (2006: 4 157). Resultat etter skatt var NOK 2 836m (3 082), hvilket representerer en avkastning på egenkapitalen på 13,2 % (15,7). Kommentarer til resultatregnskapet Inntekter Totale driftsinntekter var NOK 8 137m (7 643). Netto renteinntekter økte med 15 % til NOK 6 146m (5 327). Økningen skyldes i hovedsak sterk vekst i utlån og innskudd samt økte innskuddsmarginer. Utlånsvolumet økte med 17 % til NOK 360mrd sammenlignet med i fjor og kompenserte for presset på marginene gjennom året. Volumveksten var stor i alle segmentene til tross for sterk konkurranse. Innskuddsvolumet økte med 22 % etter økning i både person- og bedriftssegmentene. Spesielt var inngangen på sparekonti sterk. Dette gjenspeiler kundenes etterspørsel etter produkter med lav risiko og bekrefter Nordeas strategi om å tilby konkurransedyktige renter. Boliglån til personkunder økte med 28 % (18) til NOK 140mrd (109) ved utgangen av året. Innskudd fra kunder utgjorde NOK 218mrd, en økning på 22 %. Av de totale inntektene utgjorde renter fra innskudd ca 20 % (16) i Netto gebyr- og provisjonsinntekter økte med 1 % til NOK 1 615m. Sparerelaterte provisjoner økte med 4 % til NOK 376m, hovedsakelig som følge av økte inntekter fra salg av cash management produkter og provisjoner knyttet til Custody. Provisjoner fra betalinger og elektroniske tjenester økte med 13 % til NOK 1 146m. Økningen skyldes i hovedsak kortvirksomheten som økte med 24 % til NOK 681m. Imidlertid økte netto bidrag fra disse produktene med 6 % på grunn av økte provisjonskostnader, hovedsakelig relatert til kort, som økte med 21 %. Antall betalingstransaksjoner økte med 14 %. Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi ble redusert med 49 % til NOK 289m, i hovedsak på grunn av økte interne fundingkostnader relatert til Markets aktiviteter og lavere inntekter fra fastrente- og valutarelaterte produkter de siste kvartalene. Andel resultat fra tilknyttede selskaper (egenkapitalmetoden), som knytter seg til resultatandelen fra Eksportfinans AS, utgjorde NOK 13m (54). Inkludert i dette tallet er en inntekt på NOK 49m som skyldes innføringen av IFRS. 4

5 Andre driftsinntekter utgjorde NOK 74m (89). Dette er i første rekke inntekter fra eiendom samt IT-tjenester fakturert til andre Nordea selskaper utenfor NBN konsernet. Kostnader Samlede kostnader økte med 5 % til NOK 4 496m (4 264). Personalkostnader økte med 4 % til NOK 2 615m (2 504). Pensjonskostnadene for 2007 var lavere enn for 2006 og skyldes i hovedsak endrede forutsetninger, se note 32 Pensjonskostnader. Ekskludert denne effekten ville økningen i personalkostnader ha vært 7,6 % som skyldes den generelle lønnsøkningen samt økt avsetning til variable lønninger og en økning i antall årsverk. Antall årsverk ved utgangen av året økte med 6,5 % til 3 254, som en følge av vekstambisjonene i Nordic Banking og Banking & Capital Market Products. Gjennomsnittlig antall årsverk i 2007 var 3 189, og årslønnsveksten var 4,84 %. Endringen i personalstrukturen i konsernet fortsetter med økte salgs- og rådgivningsmedarbeidere i forretningsområdene og færre årsverk innenfor produksjons- og stabsenhetene. Andre kostnader utgjorde NOK 1 773m, opp 9 % i forhold til i fjor. Høyere forretningsvolumer har medført en økning i transaksjons- og salgsrelaterte kostnader. Også kostnader til husleie og vedlikehold av lokaler har økt. Avskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler gikk ned med 21 % til NOK 108m. Kostnadene utgjorde 55 % (56) av inntektene. Tap på utlån Netto tilbakeføringer av tap på utlån var NOK 105m (760) som gjenspeiler lave nye nedskrivninger samt tilbakeføringer og reversering av nedskrivninger for verdifall på grupper av utlån. Kvaliteten i kredittporteføljen er fortsatt god. Netto gevinst/tap ved salg av varige driftsmidler utgjorde NOK 20m (18). Skatter Skattekostnader utgjorde NOK 930m. Den effektive skattesatsen var 24,7 % sammenlignet med 25,9 % i Fritaksmetoden for aksjegevinster og utbytte, samt effekten av reglene for gjeldsrentefradrag i Norge, er hovedgrunnene til at den effektive skattesatsen var lavere enn 28 % i både 2007 og Resultat Resultat etter skatt utgjorde NOK 2 836m (3 082), en reduksjon på 8 % sammenlignet med Avkastning på egenkapitalen var 13,2 % (15,7 %). Kommentarer til balansen finansiell struktur Den samlede balansen økte med NOK 71mrd eller 19 % til NOK 442mrd i løpet av Den økte balansen gjenspeiler økte forretningsvolumer. Veksten har vært finansiert fra ulike kilder hvorav innskudd fra kunder og finansinstitusjoner er viktigst. Nordea har en god kapitalposisjon og en diversifisert funding base som gjenspeiler en generelt god finansiell struktur. Eiendeler Veksten i balansen var i hovedsak drevet av en sterk økning i utlån til og fordringer på kunder, på 17 %, eller NOK 53mrd, til NOK 360mrd. Pantelån til personkunder økte med 28 % (18) til NOK 140mrd (109). Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner ble redusert med NOK 1,2mrd til NOK 19,3mrd, mens kontanter og innskudd i Norges Bank økte med NOK 13,4mrd til NOK 15,2mrd. Rentebærende verdipapirer økte med NOK 3mrd til NOK 29,3mrd sammenlignet med utgangen av Størstedelen av økningen var i Treasury hvor porteføljen hadde en verdi på NOK 23mrd ved utgangen av året. Aksjer økte med NOK 1,2mrd til NOK 2,1mrd, i første rekke på grunn av høyere aktivitet i Markets tradingportefølje. Gjeld og fundingaktiviteter Samlet gjeld utgjorde NOK 419mrd (350) ved utgangen av året. Veksten i utlån er i hovedsak finansiert gjennom vekst i innskudd fra kunder, som økte med NOK 39mrd til NOK 218mrd, og at innskudd fra kredittinstitusjoner økte med NOK 29mrd til NOK 162mrd. Fordringer på kredittinstitusjoner gjelder hovedsakelig andre banker i Nordea konsernet. Utstedte verdipapirer ble redusert med NOK 3,4mrd og har delvis blitt erstattet med finansiering fra andre selskaper i Nordea konsernet. Andre forpliktelser utgjorde NOK 32mrd (27). Egenkapital Egenkapitalen utgjorde NOK 21mrd ved utgangen av Resultat etter skatt i 2007 var NOK 2 836m. Etter fradrag for nettoeffekten av poster ført direkte mot egenkapitalen og utbetalt utbytte i 2007, utgjorde egenkapitalen ved utgangen av året NOK 22,8mrd. Egenkapitalen i NBN ASA omarbeidet etter IFRS var NOK 19,2mrd ved utgangen av Resultat etter skatt i 2007 var NOK 2 516m. Etter fradrag for nettoeffekten av poster ført direkte mot egenkapitalen og utbytte for 2007, utgjorde egenkapitalen ved utgangen av året NOK 20,8mrd. Overføringer og disponeringer ets resultat etter skatt for 2007 utgjorde NOK 2 516m. I henhold til IFRS skal regnskapsføring av konsernbidrag og utbytte ikke medtas før Generalforsamlingen har fattet en formell beslutning. Resultat etter skatt per 31. desember 2007 vil derfor bli regnskapsført som tilbakeholdt overskudd i balansen per 31. desember For Generalforsamlingen 3. mars 2008 vil det bli foreslått følgende disponering av årets resultat etter skatt for 2007: Overføring av konsernbidrag til Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS (LNLN) på NOK 1 600m Mottatt konsernbidrag fra Nordea Liv Holding Norge AS (NLH) på NOK 1 152m 5

6 Mottatt konsernbidrag fra Norgeskreditt AS på NOK 265m bidraget til LNLN og fra NLH kalles et "sirkelkonsernbidrag" som gjennomføres for å utligne Nordeas skatteposisjoner. Betalbar skatt i NBN reduseres med NOK 448m. Dette påvirker ikke NBNs resultat, egenkapital eller kjernekapital. For å støtte vekstambisjoner og styrke kapitaldekningen i NBN, er det blitt foreslått å ikke utbetale utbytte for For 2006 ble det utbetalt et utbytte på NOK 1 000m, som tilsvarte NOK 1,81 per aksje. Poster utenfor balansen Bankens forretningsaktiviteter omfatter en betydelig andel poster utenfor balansen, hovedsakelig i form av garantier og kredittrammer. Eksponeringen knyttet til disse postene fremgår av note 36 og 37. Rating, Desember 2007 Short Long Moody s P-1 Aa3 S&P A-1+ AA- Fitch-IBCA F1+ AA- Kapital og kapitalstyring Nordea fikk i juni 2007 tillatelse til å benytte sine modeller for intern målemetode (IRB) og rapporterer nå risikovektede eiendeler i henhold til EUs kapitaldekningsdirektiv (Basel II). Nordea bruker den grunnleggende IRB-metoden for kredittrisiko for porteføljene for bedrifter og institusjoner, som står for rundt 56 % av Nordea Bank Norges kredittportefølje, og standardmetoden for andre kreditteksponeringsklasser, blant annet personkunder og stat. Interne VaR-modeller benyttes for å måle markedsrisiko i størstedelen av porteføljen og standardmodellen for operasjonell risiko. Minimumsnivået for kapitaldekning, definert av myndighetene som ansvarlig kapital i prosent av risikovektede eiendeler, er 8 %. Ved utgangen av året var NBN konsernets risikovektede eiendeler NOK 330mrd, beregnet etter Basel II inkludert overgangsreglene som tillater en reduksjon på maksimalt 5 % av risikovektede eiendeler i 2007 sammenlignet med beregninger utført etter Basel I. I henhold til Basel II, uten å hensynta overgangsreglene, var risikovektede eiendeler rundt NOK 242mrd. ets kapitaldekning var 8,9 % (9,4) og kjernekapitalandelen 6,6 % (6,8). Tilsvarende tall for morselskapet var 9,0 % (9,3) og 6,6 % (6,7). Beregnet etter Basel I-reglene ville risikovektede eiendeler for NBN konsernet ha vært NOK 347mrd og for morselskapet NOK 314mrd. Nordeas Pillar 3 Report vil bli offentliggjort på i forbindelse med offentliggjøringen av Nordea konsernets årsberetning. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er avlagt under denne forutsetningen. Soliditeten per 31. desember 2007 vurderes av styret som god. Risiko-, likviditets- og kapitalstyring Risiko-, likviditets- og kapitalstyring er viktige suksesskriterier innen finansnæringen. Risikoeksponering er en naturlig del av å drive bankvirksomhet, og Nordea pådrar seg flere typer av risikoer gjennom sin ordinære forretningsvirksomhet. Den viktigste er kredittrisiko relatert til utlån og fordringer. Å vedlikeholde risikoforståelsen i organisasjonen er en del av Nordeas forretningsstrategier. Nordea har et klart definert rammeverk for risiko-, likviditets- og kapitalstyring som inkluderer retningslinjer og instrukser for forskjellige risikotyper og for kapitalsammensetningen. Styringsprinsipper og kontroll Styret Styret i Nordea har hovedansvaret for å begrense og følge opp konsernets risikoeksponering. Styret i Nordea har også hovedansvaret for å sette mål for kapitalnøkkeltallene. Risikoene i Nordea måles og rapporteres i henhold til felles prinsipper og retningslinjer vedtatt av styret. Styret fastsetter retningslinjer for styring av kreditt-, markeds-, likviditets- og operasjonell risiko og for den interne vurderingsprosessen for kapitaldekning. Disse revideres minst årlig. I kredittinstruksene fastsetter styret fullmakter for kredittkomiteer på ulike nivåer innenfor Nordeas kundeområder. Fullmaktene varierer i forhold til beslutningsnivåene, hovedsakelig når det gjelder størrelsen på rammene og er også avhengig av den interne ratingen av kundene. Styret fastsetter også rammene for konsernets markeds- og likviditetsrisiko. Styret i Nordea Bank Norge ASA har hovedansvaret for å begrense og følge opp risikoene i Nordea Bank Norge konsernet. Styrets kredittkomité Komiteen overvåker utviklingen i kredittporteføljen inklusive eksponeringen mot bransjer og store kunder. Styrets kredittkomité bekrefter retningslinjene for bransjene som Executive Credit Committee (EEC) har godkjent. sjef og Group Executive Management sjefen har det overordnede ansvaret for å utarbeide og vedlikeholde effektive prinsipper for risiko-, likviditets- og kapitalstyring og kontroll i Nordea. sjefen i Group Executive Management i Nordea konsernet fastsetter rammene for styringen av konsernets strukturelle renterisiko (Structural Interest Income Risk, SIIR). sjefen i Group Executive Management fastsetter også fordelingen av rammene for markedsrisiko og likviditetsrisiko til kunde- og produktområdene så vel som målene for avkastning på investeringsporteføljen i henhold til styrets vedtak. Rammene for kundeområdene fastsettes i henhold til forretningsstrategier og gjennomgås minst en gang i året. Lederne for kundeområdene fordeler rammene innenfor eget område og kan også fastsette mer detaljerte rammer og andre risikoreduserende tiltak som for eksempel "stop-loss" regler. 6

7 sjefen og Group Executive Management gjennomgår regelmessig rapporter om risikoeksponeringen og har opprettet følgende komiteer for styring av risiko-, likviditets- og kapitalstyring: Asset and Liability Management Committee (ALCO), ledet av Chief Financial Officer (CFO), innstiller for konsernsjef i Group Executive Management på vesentlige saker som gjelder konsernets finansielle virksomhet og risiko samt kapitalstyring. Capital Planning Forum, ledet av CFO, overvåker utviklingen i kapitalkrav (interne og lovpålagte) og kapitalbasen og beslutter også kapitalplanleggingstiltak i konsernet. Risk Committee, ledet av Chief Risk Officer (CRO) overvåker risikoutviklingen på overordnet nivå. Executive Credit Committee (ECC) og Group Credit Committee (GCC) som ledes av CRO, beslutter konsernets største kredittrammer og fastsetter konsernets bransjepolicy. Det fastsettes kredittrammer for enkeltkunder og totalt for en kundegruppe samt for bransjer. CRO som leder Group Credit and Risk Control har mandat til å fastsette tilleggsinstrukser- og rammer når det er nødvendig. CRO og CFO De to funksjonene Group Credit and Risk Control og Group Corporate Centre i konsernet er ansvarlige for risiko-, kapital-, likviditets- og balansestyring. Group Credit and Risk Control er ansvarlig for rammene for risikostyring som består av retningslinjer, instrukser og veiledninger for hele konsernet. Overvåking og rapportering Kontrollen i Nordea er basert på prinsippet om arbeidsdeling og uavhengighet. Overvåking og rapportering av risiko utføres daglig for markeds- og likviditetsrisiko, månedlig og kvartalsvis for kredittrisiko og kvartalsvis for operasjonell risiko. Risiko rapporteres jevnlig til Group Executive Management og til styret. Styret i hver juridisk enhet mottar intern risikorapportering som dekker både markeds-, kreditt- og likviditetsrisiko. Rapporteringen av kredittrisiko inneholder ulike porteføljeanalyser, som kredittendringer, nåværende sannsynlighet for mislighold og stresstesting. Rapporteringen av internkapital omfatter alle typer risikoer og rapporteres jevnlig til Risk Committee, ALCO, Capital Planning Forum, Group Executive Management og styret. Group Internal Audit gjør en uavhengig vurdering av rutinene rundt risiko- og kapitalstyring i henhold til den årlige revisjonsplanen. Risk, Liquidity and Capital Management Nordea Board of Directors Board Credit Committee Chief Executive Officer (CEO) / Group Executive Management (GEM) Asset and Liability Management Committee, ALCO (Chairman: CFO) Capital Planning Forum (Chairman: CFO) Chief Financial Officer (CFO) Risk Committee (Chairman: CRO) Executive and Group Credit Committees, ECC and GCC (Chairman: CRO) Chief Risk Officer (CRO) Group Corporate Centre er ansvarlig for rammene for kapitalstyringen, herunder kapitalkrav og kapitalbase. Rammeverket for SIIR og likviditetsrisiko er utarbeidet av Group Treasury i Group Corporate Centre. Group Corporate Centre (Head: CFO) Liquidity management framework Capital management framework Balance sheet management framework Group Credit and Risk Control (Head: CRO) Risk management framework Monitoring and reporting CRO er leder for Group Credit and Risk Control og CFO er leder for Group Corporate Centre. CRO er ansvarlig for konsernets styring av kreditt-, markeds-, operasjonell- og likviditetsrisiko, for utvikling, validering og overvåking av rating- og scoringsystemer, kredittretningslinjer og -strategi, kredittinstrukser, veiledninger til kredittinstrukser samt rutiner for kredittbeslutning og kredittkontroll. CFO er ansvarlig for rutinene for kapitalplanlegging, herunder kapitaldekningsrapportering, økonomisk kapital og parameterberegning brukt for beregning av risikovektede beløp og for likviditets- og balansestyring. Hvert kunde- og produktområde har primæransvaret for risikostyringen i egen virksomhet, inklusive identifisering, kontroll og rapportering. Group Credit and Risk Control konsoliderer og overvåker risikoen på konsernnivå og på andre organisatoriske nivå. Risikostyring Group Credit and Risk Control er ansvarlig for rammene for risikostyring som består av retningslinjer, instrukser og veiledninger for konsernet. Hvert kunde- og produktområde har hovedansvaret for risikostyringen i egen virksomhet, inklusive identifisering, kontroll og rapportering. Group Credit and Risk Control konsoliderer og overvåker risikoen på konsernnivå og på andre organisatoriske nivåer. Innenfor kredittrisiko området blir kredittrammer, som ikke vedtas i Executive Credit Committee eller Group Corporate Credit, bevilget av beslutningsinstanser på ulike nivåer i organisasjonen (se figuren om kredittbeslutning). Ansvaret for kreditteksponering tillegges den kundeansvarlige enheten. Hver kunde gis en rating i henhold til Nordeas regler for kvantifisering av kredittrisiko. 7

8 Kredittbeslutningsstruktur Nordea - Board of Directors/ Board Credit Committee Policy matters/instructions/monitoring Nordea Bank Denmark Board of Directors Reporting Nordea Bank Finland Board of Directors Reporting Nordea Bank Norway Board of Directors Reporting Executive Credit Committee and Group Credit Committee Chairman: CRO Nordic Banking Country Credit Committees Regional Bank Decision-making Authorities Region Decision-making Authorities Financial Institutions Division Credit Committee Shipping, Oil Services and International Division Credit Committee New European Markets Division Credit Committee Branch Decision-making Authorities Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for at Nordeas motparter ikke oppfyller sine avtalte forpliktelser, samt at sikkerheten som er stilt, ikke dekker konsernets fordringer. Identifisering og definisjon av kredittrisiko Mesteparten av Nordeas kredittrisiko oppstår i forbindelse med utlån til kunder (bedrifts- og personkunder), men også i forbindelse med garantier og remburser. I tillegg omfatter kredittrisiko motpartsrisiko, landrisiko og oppgjørsrisiko. NBN har ikke remburser i egne bøker, men selger slike produkter på vegne av Nordea Bank Finland Plc. Kredittrisiko relatert til garantier og remburser oppstår ved at Nordea får en fordring mot en kunde i de tilfeller kunden ikke oppfyller forpliktelsen, og Nordea har utstedt en garanti eller en remburs. Motpartsrisiko er risikoen for at Nordeas motpart i en valuta-, rente-, råvare-, egenkapital- eller kredittderivatkontrakt misligholder avtalen før forfall og at Nordea på samme tidspunkt har en fordring på motparten. Oppgjørsrisiko er risikoen for tap av hovedstolen i en finansiell kontrakt som følge av at motparten ikke overholder sine forpliktelser i oppgjørsprosessen. Landrisiko er en kredittrisiko i forbindelse med at overførsel av midler fra et annet land hvor lånetaker er hjemmehørende kan påvirkes av endringer i det aktuelle landets økonomiske og politiske situasjon. Risikoen innenfor spesifikke bransjer kontrolleres gjennom fastsettelse av retningslinjer for bransjen hvor det er satt krav til og rammer for den samlede bransjeeksponeringen. Risikoen overvåkes av bransjeovervåkningsgrupper. Bedriftskunders miljørisiko tas med i helhetsvurderingen ved hjelp av det såkalte Environmental Risk Assessment Tool (ERAT). Dette verktøyet utvides til også å omfatte sosial og politisk risiko i løpet av For større prosjektfinansieringstransaksjoner har Nordea tatt i bruk Ekvatorprinsippene som er en målestokk innen finansnæringen som brukes for å definere, vurdere og styre sosial- og miljørisiko i prosjektfinansieringen. Ekvatorprinsippene er basert på policyer og retningslinjer fra Verdensbanken og International Finance Corporation (IFC). Beslutninger om kredittrisikorammer på kunder og kundegrupper tas av den relevante beslutningsinstansen på forskjellige nivåer i konsernet (se figuren ovenfor). Kundeansvarlig enhet er ansvarlig for kredittrisikoen og vurderer fortløpende kundenes evne til å oppfylle sine forpliktelser, identifiserer avvik fra avtalte betingelser og svakheter i kundenes finansielle situasjon. Basert på historiske rapporter om forsinkede betalinger og annen tilgjengelig informasjon må kundeansvarlig enhet også vurdere om eksponeringen er svekket som gir en indikasjon på at kundens tilbakebetalingsevne er truet. Hvis det anses som usannsynlig at kunden vil være i stand til å møte gjeldsforpliktelsene sine fullt ut (hovedstol, renter eller provisjoner), og situasjonen ikke vil bli tilstrekkelig forbedret, anses eksponeringen som misligholdt. Utestående som er eldre enn 90 dager blir automatisk ansett som misligholdt. Dersom et kundeengasjement identifiseres som kredittmessig svakt, iverksettes spesielle tiltak for å følge opp eksponeringen. I tillegg til fortløpende overvåking settes det opp en handlingsplan for å minimalisere et eventuelt tap. Om nødvendig opprettes det en egen gruppe for å assistere den kundeansvarlige enheten. Individuelt vurderte utlån og utlånsgrupper med verdifall Nordea gjennomgår fortløpende kreditteksponeringens økonomiske finansielle status for å finne ut om det foreligger indikasjoner på verdifall. Svake engasjementer og engasjementer nedskrevet for verdifall følges opp kontinuerlig og gjennomgås minst en gang i kvartalet med hensyn til resultater, fremtidsutsikter, fremtidig tilbakebetalingsevne og eventuelle behov for nedskrivninger. 8

9 Dersom det foreligger objektive bevis, basert på tapshendelser eller observerbare data, for at kundens fremtidige kontantstrømmer inklusive sikkerheter gjør full tilbakebetaling usannsynlig, anses eksponeringen som utsatt for verdifall og nedskrivning for tap innregnes. Nedskrivningens størrelse tilsvarer det forventede tap hensyntatt diskontert verdi av fremtidige kontantstrømmer og verdien av sikkerheter. Engasjementer med verdifall kan enten være misligholdte eller betjenes i henhold til avtalen, men vurderes å være tapsutsatt. Engasjementer med verdifall behandles som misligholdte når konkurssannsynligheten fastsettes ved kvantifiseringen av forventede tap og økonomisk kapital. I tillegg til verdifalltesting av betydelige individuelle kunder utføres også verdifalltesting for utlånsgrupper som ikke har vist verdifall på individuelt nivå. Begrunnelsen for disse to rutinene med vurdering av både individuelle utlån og utlånsgrupper er å sikre at alle oppståtte tap er innregnet frem til og med hver balansedag. Nedskrivninger for verdifall som innregnes på en gruppe av lån er midlertidige i påvente av at nedskrivninger for verdifall på en individuell kunde blir identifisert. Målemetoder Kvantifisering av kredittrisiko ble utviklet i Nordea som en del av rammeverket for økonomisk kapital. Den interne kvantifiseringen av kredittrisiko blir tilpasset de eksterne kravene etter Nordeas innføring av Basel II. Rating og scoring Rating og scoring er hovedelementene i kredittrisikostyringen. Fellesnevneren for rating- og scoringmodellene er evnen til å forutsi mislighold og rangere kundene. Ratingmodellene brukes for bedriftskunder og banker, scoringmodellene for personkunder og små bedriftskunder. Den interne ratingen representerer et estimat på tilbakebetalingsevnen til bedriftskunder og banker. Hver ratingkategoris tilbakebetalingsevne angir sannsynligheten for mislighold (PD) innen ett år. Dette brukes som input i rammeverket for økonomisk kapital, inkludert resultatmåling, kapitalallokering og prising samt beregning av lovpålagt kapital. Det interne ratingsystemet for bedriftskunder har 18 ratingkategorier for kunder uten mislighold. Ratingkategori 6+ angir beste tilbakebetalingsevne og kategori 1- angir den dårligste. Ratingkategori 4- eller høyere tilsvarer ratingen som brukes av eksterne ratingbyrået som Moody s og S&P. Kategoriene 2+ til 1- regnes som svake og krever spesiell overvåking. I tillegg er det tre ratingkategorier (0+, 0, 0-) for motparter som oppfyller Nordeas interne definisjon på mislighold. Ratingen foretas normalt i forbindelse med ramme/kredittinnstillinger eller den årlige gjennomgangen av kundene, og godkjennes av kredittkomiteene. En ensartet og klar ratingpraksis sikres gjennom bruk av ratingmodeller. En ratingmodell er et sett med spesifikke og tydelige kriterier som gitt en rekke kjennetegn på kunden gir en rating. Den er basert på muligheten for å forutsi kundenes fremtidige resultat ut fra deres kjennetegn. Nordea benytter forskjellige ratingmodeller for bedre å gjenspeile risikoene som kunder med forskjellige kjennetegn har. Derfor er det utarbeidet ratingmodeller for en rekke generelle så vel som bransjespesifikke segmenter, blant annet eiendomsforvaltning og shipping. I utarbeidelsen av ratingmodellene ble det, avhengig av det aktuelle segmentet, brukt forskjellige metoder fra ren statistikk til ekspertuttalelser. Modellene bygger generelt på et overordnet ratingsystem som kombinerer finansielt kvantitative og kvalitative faktorer. Nordea har etablert en intern valideringsrutine i overensstemmelse med kravene i Basel II for å sikre og forbedre modeller, rutiner og systemer. Den årlige valideringen omfatter både en kvantitativ og kvalitativ validering. Scoringmodeller er rene statistiske metoder for å forutsi sannsynligheten for mislighold. Modellene brukes i hovedsak på personkunder og små bedriftskunder. Nordea bruker spesialtilpassede atferdsscoringsmodeller utviklet på interne data for å støtte opp om kredittbevilgningen, blant annet automatiske bevilgninger eller som støtte for bevilgninger. Modellene benyttes også i risikostyringen, for eksempel i forbindelse med "tidlig varsel" om høyrisiko-kunder samt i overvåking av risikonivået i porteføljen. Som tillegg til atferdsscoringsmodellen bruker Nordea også informasjon fra kredittopplysningsbyråer i kredittbehandlingen. De interne atferdsscoringsmodellene brukes i rammeverket for økonomisk kapital for å identifisere sannsynligheten for mislighold (PD) på kundeporteføljen med score. Nordea har etablert en intern valideringsrutine i overensstemmelse med kravene i Basel II for å sikre og forbedre de interne rating modellene, samt de interne atferdsscoringsmodellene, rutinene og systemene. Den årlige valideringen omfatter både en kvantitativ og kvalitativ validering. Kvantifisering av kredittrisiko De viktigste parameterne for kvantifisering av kredittrisiko er sannsynligheten for mislighold (PD), tap ved mislighold (LGD) og eksponering ved mislighold (EAD). Parameterne brukes til å kvantifisere forventet tap (EL) og økonomisk kapital (EC) for kredittrisiko. Begge disse størrelsene benyttes i beregningen av økonomisk resultat (EP). Ambisjonen vil være å bruke de samme parameterne for beregning av risikovektede eiendeler når Nordea har innført Basel II. Definisjon av forventet tap (EL): EL er normalisert tap beregnet basert på nåværende portefølje. EL regnes ut etter følgende formel: EL = PD x LGD x EAD, der PD måler sannsynligheten for at motparten skal misligholde, LGD måler hva som kan forventes av tap i tilfelle mislighold og EAD måler forventet eksponering i tilfelle mislighold. 9

10 Generelt er historiske tap og mislighold benyttet til å kalibrere sannsynlighetene for mislighold (PD) for hver ratingkategori. Ved beregning av tap ved mislighold (LGD) tas det hensyn til engasjementets sikkerhetsmessige dekning, motpartens balansesammensetning og eventuelle andre strukturelle sikkerheter. EAD er for mange produkter lik utestående engasjement, men for enkelte produkter som for eksempel kredittrammer og derivater kan EAD være høyere enn utnyttet engasjement. Eksponering ved mislighold (EAD) beregnes på tilsvarende måte som tap ved mislighold (LGD). Nordea beregner økonomisk kapital for kredittrisiko ved hjelp av kapitalfaktorer som varierer for ulike kombinasjoner av sannsynlighet for mislighold (PD) og tap ved mislighold (LGD). Kapitalfaktorene er beregnet basert på utfallet av en kredittporteføljemodell. Samme porteføljemodell benyttes også til å analysere andre risikofaktorer i porteføljen, som for eksempel konsentrasjonsrisiko. Som tillegg til ordinær kvantifisering av kredittrisiko foretas det minst en gang i året omfattende stresstester for kredittrisiko som del av Nordeas Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). For å gjøre beregningen av kredittrisiko-parameterne enklere og for å kunne gjennomføre forskjellige porteføljeanalyser anvendes en kredittdatabase i konsernet. Analyse av kredittrisiko Kredittrisikoeksponering måles og presenteres som hovedstolen (til amortisert kost) av mulige krav mot kunder og motparter både i balansen og utenom balansen, netto etter nedskrivninger. Den totale kredittrisikoeksponeringen har økt med 15 % til NOK 579mrd i 2007 (504). Den største posten er utlån til og fordringer på kunder som i 2007 økte med 17 % til NOK 360mrd (307). Utlån til bedriftskunder var NOK 212mrd (174), en økning på 22 %. Utlån til personkunder var NOK 147mrd (132), en økning på 11 %. Av totale utlån utgjorde 59 % (57) utlån til bedriftskunder og 41 % (43) utlån til personkunder. fordelt på nordiske og ikke-nordiske kunder. Shipping er en sektor der Nordea har en global kundestrategi. Shippingporteføljen viser fortsatt volumvekst og en styrket kredittkvalitet. Utlån til og fordringer på bedrifter fordelt på størrelse har en høy grad av diversifisering. Rundt 72 % av volumene er utlån på opp til NOK 400m per kunde. En viktig måte å redusere kredittrisikoen på er gjennom pantesikkerheten som stilles. Dette er spesielt viktig for utlån til mellomstore og små bedrifter. Pantesikkerhet brukes i mindre grad for utlån til store bedrifter. For utlån til bedriftskunder er de viktigste sikkerhetstypene pant i eiendom, generalpant og leieobjekter. Sikkerhetsdekningen er høyere for eksponeringer mot finansielt svake kunder enn mot mer finansielt sterke kunder. "Credit default"-swapper anvendes i begrenset grad for å redusere kredittrisikoen. Syndikering av utlån benyttes som det primære virkemiddel for å styre størrelsen på store kreditteksponeringer. Ratingfordeling Ratingkategori 4- eller høyere tilsvarer ratingen som brukes av Moody s og S&P. Kategoriene 2+ til 1- regnes som svake og krever spesiell overvåking. Engasjement med verdifall er ikke med i ratingfordelingen. Diagrammet viser at ratingfordelingen mellom mellomstore og store bedrifter er innenfor ratingverdiene 5 til 3-. Rundt 81 % av eksponeringen er ratet 4- eller høyere. Eksponering på bedriftskunder og institusjonelle kunder (ratede kunder)*, fordelt etter rating kategori Lån til og fordringer på kredittinstitusjoner, hovedsakelig tilgodehavender i andre banker, beløp seg til NOK 19mrd ved utgangen av 2007 (20). Av disse lånene var mindre enn 10 % til banker utenfor OECD. Utlån til og fordringer på bedriftskunder Den største veksten i utlånsporteføljen var innenfor følgende bransjer: "Eiendomsforvaltning", "Industriproduksjon", "Tjenesteyting" og "Finansielle tjenester". Eiendomsforvaltning er fortsatt den største sektoren i NBNs utlånsportefølje, med NOK 69mrd (52). Porteføljen består i hovedsak av relativt store og finansielt sterke bedrifter. Sikkerhetsdekningen er høy, spesielt for engasjementer med lavere ratingkategorier (3+ eller lavere). Eksponeringen mot shipping økte, til tross for svakere USD også i Porteføljen er fordelt på ulike typer av fartøyer, fokusert på store industrielle aktører og er jevnt *Eksponering på ratede bedriftskunder er totalt NOK 308mrd Utlån til og fordringer på personkunder Boliglån økte med 28 % og forbrukslån ble redusert med 66 % i Andelen pantelån var 95 % (83). Sikkerhetsdekningen for boliglån til personkunder er høy, mens forbrukslån til personkunder har en lavere sikkerhetsdekning. Geografisk fordeling Utlån fordelt etter låntakers bosted viser at det nordiske markedet står for 95 % (93). Hoveddelen av utlån til land utenfor Norden er til land i EU og Asia. Eksponeringen mot fremvoksende markeder er begrenset. Nordea har en ubetydelig direkte og indirekte eksponering mot det amerikanske sub-prime markedet. 10

11 Landrisiko Landrisikoen domineres av et fåtall land, er handelsrelatert og hovedsakelig kortsiktig. Den største eksponeringen er til Asia. Nordea innregner risikoen på utlån til utviklingsland med landrisikonedskrivninger og avsetninger for land som ikke har rating. Totale nedskrivninger og avsetninger for landrisiko ved utgangen av 2007 var NOK 2m (58). Usikre utlån Brutto usikre utlån ble redusert til NOK 958m i 2007 fra NOK 1 243m i Nedskrivninger for individuelt vurderte utlån inkludert garantier gikk ned til NOK 473m fra NOK 551m. Nedskrivninger for verdifall var 49,4 % (44,3) av brutto usikre utlån. Nedskrivninger for kollektivt vurderte grupper inkludert garantier var NOK 397m (517), som gir en samlet dekning på 0,2 % av usikre utlån. Verdifallets nettoeffekt i resultatregnskapet var i 2007 netto tilbakeføringer av tap på NOK 105m (positivt med NOK 760m), hvorav NOK 166m relaterer seg til bedriftskunder og NOK -62m til personkunder. Nordea har realisert netto tap på NOK 155m og innregnet nye nedskrivninger på NOK 168m og reverseringer av nedskrivninger på NOK 389m. Inngang på tidligere perioders konstaterte tap var NOK 39m. Oppgjørsrisiko Oppgjørsrisiko er en type kredittrisiko som oppstår når en avtale skal gjøres opp eller en betaling skal utføres. Risikobeløpet er hovedstolen i transaksjonen. Det kan oppstå tap dersom motparten skulle misligholde etter at Nordea har gitt ugjenkallelig instruks om overførsel av hovedstol eller sikkerhet, men før mottak av tilsvarende betaling eller sikkerhet er endelig bekreftet. Oppgjørsrisikoen på den enkelte motpart er begrenset av oppgjørsrammer. Alle motparter kredittvurderes. Clearingbanker, korrespondentbanker og forvaltningsbanker velges med henblikk på lavest mulig oppgjørsrisiko. Nordea er aksjonær og deltaker i det globale valutaoppgjørssystemet CLS (Continuous Linked Settlement). Dette eliminerer oppgjørsrisikoen i handelen med disse valutasortene og med de motpartene som er kvalifiserte til CLS-oppgjør. Derfor har Nordeas oppgjørsrisiko mot store handelspartnere blitt betydelig redusert de senere årene. Kredittrisikoeksponering (ekskl. kontanter og innestående i sentralbanker og oppgjørsrisikoeksponering) NOKm 31. des des 2006 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Ubenyttede kreditter, m.m Garantier og remburser Kredittrisiko i derivater Rentebærende verdipapirer utstedt av offentlig sektor Andre rentebærende verdipapirer Samlet kredittrisikoeksponering i bankvirksomheten Etter avsluttende netting- og sikkerhetsavtaler, inkl. nåværende markedsverdi eksponering og mulig fremtidig eksponering. Utlån Utlån til og fordringer på kunder, per kundekategori NOKm 31. des 2007 % 31. des 2006 % Bedriftskunder , ,8 Personkunder , ,8 Offentlig sektor 901 0, ,4 Sum , ,0 11

12 Utlån til og fordringer på bedriftskunder, per næring NOKm 31. des 2007 % 31. des 2006 % Eiendomsforvaltning , ,8 Bygg og anlegg , ,9 Jordbruk og fiske , ,2 Transport , ,3 Shipping , ,7 Handel og service , ,9 Industriproduksjon , ,1 Finansielle tjenester , ,8 Tjenesteyting , ,7 Andre , ,6 Sum , ,0 1 Eksponeringen i Shipping er i tabellen over delvis inkludert i næringen Shipping, men også delvis i øvrige industrier slik som Transport. Utlån til bedriftskunder, etter størrelse NOKm 31. des 2007 % 31. des 2006 % , , , , , , , , , , ,0 0 0,0 Sum , ,0 Utlån til personkunder, per lånetype NOKm 31. des 2007 % 31. des 2006 % Boliglån , ,7 Forbrukslån , ,3 Sum , ,0 Utlån til kunder, per geografisk område NOKm 31. des 2007 % 31. des 2006 % Norden , ,0 hvorav Danmark 610 0, ,2 hvorav Finland 70 0,0 73 0,0 hvorav Norge , ,9 hvorav Sverige , ,9 Baltikum 23 0,0 6 0,0 Polen 113 0, ,0 Andre EU-land , ,1 USA 971 0, ,3 Asia , ,7 Latin Amerika , ,5 Andre OECD land 394 0, ,2 Andre ikke-oecd land , ,2 Sum , ,0 12

13 Utlån og garantier til kunder med verdifall NOKm 31.des 2007 Bedriftskunder Personkunder Sum Utlån og garantier med verdifall, brutto, individuelt vurdert Nedskrivninger på individuelt vurderte utlån og garantier Utlån og garantier med verdifall, netto, individuelt vurdert Nedskrivninger/utlån og garantier med verdifall, brutto, individuelt vurdert (%) 48,7 50,4 49,4 Utlån og garantier med verdifall, brutto/utlån, individuelt vurdert (%) 0,3 0,3 0,3 Nedskrivninger på kollektivt vurderte utlån Totale nedskrivninger (individuelt og kollektivt vurderte) /utlån (%) 0,2 0,3 0,2 NOKm 31.des 2006 Bedriftskunder Personkunder Sum Utlån og garantier med verdifall, brutto, individuelt vurdert Nedskrivninger på individuelt vurderte utlån og garantier Utlån og garantier med verdifall, netto, individuelt vurdert Nedskrivninger/utlån og garantier med verdifall, brutto, individuelt vurdert (%) 45,9 41,5 44,3 Utlån og garantier med verdifall, brutto/utlån, individuelt vurdert (%) 0,5 0,3 0,4 Nedskrivninger på kollektivt vurderte utlån Totale nedskrivninger (individuelt og kollektivt vurderte) /utlån (%) 0,4 0,3 0,3 Utlån og garantier til bedriftskunder med verdifall, brutto, per næring % av utlån % av utlån NOKm 31. des 2007 til næringen 31. des 2006 til næringen Eiendomsforvaltning 66 0, ,3 Bygg og anlegg 72 1,6 24 0,7 Jordbruk og fiske 54 0, ,1 Transport 15 0,3 20 0,5 Shipping 6 0, ,4 Handel og service 103 0,9 60 0,6 Industriproduksjon 81 0,3 57 0,3 Finansielle tjenester 0 0,0 0 0,0 Tjenesteyting 154 0, ,3 Andre 36 0, ,7 Sum 587 0, ,5 Fordeling av nedskrivning på bedriftskunder, per næring 31. des des 2006 Individuelt Kollektivt Individuelt Kollektivt NOKm vurderte utlån % vurderte utlån % vurderte utlån % vurderte utlån % Eiendomsforvaltning 18 6, , , ,7 Bygg og anlegg 26 9,1 0 0,0 20 5,4 0 0,0 Jordbruk og fiske 32 11, , , ,7 Transport 5 1,7 0 0,0 8 2,2 7 2,2 Shipping 6 2,1 0 0, ,1 0 0,0 Handel og service 57 19,9 0 0, ,1 0 0,0 Industriproduksjon 30 10,5 3 1,8 30 8,1 0 0,0 Finansielle tjenester 0 0,0 0 0,0 6 1,6 0 0,0 Tjenesteyting 85 29,8 0 0, ,3 0 0,0 Andre 27 9, ,5 12 3, ,4 Sum , , , ,0 Landrisiko eksponering 1 13

14 NOKm 31. des des 2006 Asia Latin Amerika Øst Europa og CIS 0 44 Midtøsten og Afrika Basis for landrisikonedskrivning, definert som alle land ekskl. kunder som er A-ratet i henhold til EIU og ekskl. Polen og Baltikum. Eksponering ekskl. garantier fra eksportkredittselskaper. NOKm Sum nedskrivning for landrisiko, inkludert poster utenfor balansen 2 58 Kredittrisikoeksponering i derivater des des 2006 Mulig Mulig Nåværende fremtidig Samlet Nåværende fremtidig Samlet NOKm eksponering eksponering kredittrisiko eksponering eksponering kredittrisiko Sum Etter avsluttede netting- og sikkerhetsavtaler Overtatte eiendeler til dekning av krav NOKm 31. des des 2006 Eiendeler til bokført verdi: Tomter og bygninger 1 1 Andre eiendeler 6 4 Sum 7 5 Risiko i derivater Derivater er finansielle instrumenter som futures- og terminavtaler, swapper eller opsjoner hvor verdien er avledet av verdien på det underliggende objektet: renter, valuta, aksjer, kredittmarginer eller råvarepriser. Derivatavtaler handles ofte på OTC-markedet, det vil si at betingelsene i kontrakten avtales individuelt med motparten. Nordea inngår derivatavtaler på grunn av kundebehov, både direkte og for å sikre posisjoner som oppstår ved en slik virksomhet. Dessuten benytter konsernet seg, gjennom Group Treasury, av renteswapper og andre derivater for å sikre eiendeler og gjeld i balansen. Derivatavtalene evalueres fortløpende til virkelig verdi og påvirker rapportert resultat og balanse. Nordea benytter en verdivurderingsmodell basert på virkelig verdi for beregning av markedsverdien av OTC-derivater. Derivater påvirker motpartsrisiko, markedsrisiko, SIIR og likviditetsrisiko. Motpartsrisiko Motpartsrisiko er risikoen for at Nordeas avtalemotpart misligholder avtalen før forfall og at Nordea på samme tidspunkt har en kontraktsmessig fordring på motparten. Motpartsrisiko behandles på samme måte som andre typer kredittrisiko og inngår i risikoen i kunderammene. Nordea bruker den transaksjonsbaserte modellen for å beregne motpartsrisiko, det vil si summen av nåværende eksponering og mulig fremtidig eksponering. Mulig fremtidig eksponering er et estimat som gjenspeiler mulige endringer i markedsverdien av den enkelte avtalen i gjenværende løpetid og måles som pålydende verdi multiplisert med en risikovekt. Risikovektens størrelse avhenger av avtalens gjenværende løpetid og volatiliteten av underliggende aktiva.ved utgangen av 2007 var den samlede motpartsrisikoen NOK 1 272m, hvorav nåværende eksponering er NOK 185m. For å redusere eksponeringen mot motparter benytter Nordea seg i stor grad av risikoreduserende metoder. Den vanligste er bruken av nettingavtaler som gjør at banken kan nette positive og negative kontraktsposisjoner under avtalen i de tilfeller motparten misligholder sine forpliktelser. Nordea begrenser også eksponeringen mot store banker, hedge-fond og institusjonelle motparter ved økt bruk av sikkerhetsdekningsavtaler der sikkerheter stilles eller mottas for å dekke eksisterende eksponering. Sikkerheten er i stor grad kontanter (EUR, USD, DKK, SEK, NOK), men også statsobligasjoner. Pantobligasjoner aksepteres i mindre grad. Effekten av nettingsavtaler og sikkerhetsavtaler er betydelig. Mesteparten av denv nåværende eksponeringen (brutto) ble eliminert ved bruk av disse risikoreduserende teknikkene. Nordea bruker også en risikoreduserende metode basert på avtaler som gir Nordea mulighet til å si opp avtalen på bestemte tidspunkt eller dersom kredittrelaterte hendelser skulle inntreffe. Nordea bruker kredittderivater for å sikre posisjoner i foretaksobligasjoner som handles og kurver med kredittderivater. Nordea bruker ikke kredittderivater aktivt i forbindelse med egen kredittportefølje. 14

15 Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for tap i markedsverdi på porteføljer og finansielle instrumenter (såkalt markedsprisrisiko) eller negative effekter på inntjening eller egenkapital (såkalt strukturell markedsrisiko) som følge av markedssvingninger i finansielle markedsvariabler. NBNs markedsprisrisikoeksponering er hovedsakelig mot volatiliteten i renter og aksjekurser og i mindre grad til volatiliteten i valutakurser, råvarepriser og kredittmarginer. Nettoeksponeringen er i stor grad avledet av investeringsporteføljer i Group Treasury og kundedrevet trading aktivitet i Nordea Markets. Det oppstår også markedsrisiko ved misforholdet mellom markedsrisikoeksponering i eiendeler og gjeld knyttet til interne ytelsesbaserte pensjonsordninger. For alle andre aktiviteter er grunnprinsippet at markedsrisiko elimineres ved tilsvarende posisjoner i eiendeler, gjeld og poster utenom balansen. Dette gjennomføres ved hjelp av transaksjoner i Group Treasury. Strukturell markedsrisiko oppstår i forbindelse med renter og valutakurser: Strukturell renterisiko (Structural Interest Income Risk, SIIR) er risikoen for lavere netto renteinntekter hvis markedsrentene endres. SIIR måler rentenettosensitiviteten i den totale balansen (inkludert utlån, funding og innskudd) på ett års sikt. Grunnprinsippet er at SIIR blir redusert ved at tilsvarende eiendeler, gjeld og poster utenom balansen elimineres for å holde risikoen innenfor de vedtatte målene og grensene. Strukturell valutakursrisiko oppstår hovedsakelig i forbindelse med investeringer i utenlandsk valuta i datterselskap og tilknyttede selskaper. Det generelle prinsippet er å sikre dette gjennom tilsvarende funding. Strukturell valutarisiko oppstår også i forbindelse med inntekter og kostnader i utenlandsk valuta eller fra utenlandske avdelingsbanker. Dette inkluderes i valutaposisjonen til de enkelte selskapene i Nordea konsernet. Markedsrisiko NOKm Value-at-risk Metode 31. des Maksimum 2007 Minimum 2007 Gjennomsnitt 31. des 2006 Samlet risiko VaR 25,1 66,1 24,8 37,7 30,4 Renterisiko VaR 25,6 63,3 19,9 33,7 26,8 Aksjerisiko VaR 10,2 14,9 1,0 6,6 4,4 Valutarisiko VaR 6,6 8,5 2,4 4,8 2,6 Diversifiseringseffekt % av total VaR 40,8 10,0 Annen råvare opsjonsrisiko Simulering 5,7 12,9 0,0 7,7 6,5 NOKm 80 Market risk Nordea Bank Norge, VaR Total risk Interest rate risk Equity risk Foreign exchange risk 15

Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA. Årsrapport 2008 1 Innhold Fem år i sammendrag... 3 Styrets beretning ets organisering... 4 Forretningsutvikling i 2007... 4 Kommentarer til resultatregnskapet...

Detaljer

Årsrapport 2006 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2006 Nordea Bank Norge Årsrapport 2006 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby

Detaljer

Årsrapport 2009 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2009 Nordea Bank Norge Årsrapport 2009 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA Årsrapport 2009 2 Innhold Hovedtall 4 Styrets årsberetning Konsernets organisering 5 Forretningsutvikling 2009 5 Kommentarer til resultatregnskapet

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2014 Nordea Bank Norge Årsrapport 2014 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge Årsrapport 2014 2 Innhold Hovedtall 4 Styrets årsberetning Konsernets organisering 5 Utviklingen i makroøkonomien og finansmarkedet 5 Forretningsutvikling

Detaljer

Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA er en del av Nordea konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen tre forretningsområder: Retail

Detaljer

Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA er en del av Nordea konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen tre forretningsområder: Retail

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2010

Rapport 1. kvartal 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 28. april 2010 Rapport 1. kvartal 2010 Solid resultat høyere inntekter og lavere tap på utlån Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Nordeas resultat

Detaljer

Årsrapport 2009. Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 %

Årsrapport 2009. Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 % Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2010 Årsrapport Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 % Inntekter opp 11 % og risikojustert resultat opp 22 % i. Netto renteinntekter og netto gevinst

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Nordea leverer i henhold til planen Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet: - Nordeas resultater er i tråd

Detaljer

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen fire forretningsområder: Retail Banking, Asset

Detaljer

Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS

Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS - 2 - Innhold Innhold... 2 Finansielle nøkkeltall... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 9 Utvidet resultatregnskap etter IAS 1... 10 Balanse... 10 Oppstilling

Detaljer

DNB-konsernet RISIKO- OG KAPITALSTYRING

DNB-konsernet RISIKO- OG KAPITALSTYRING DNB-konsernet RISIKO- OG KAPITALSTYRING Redegjørelse i henhold til Pilar 3 2011 DNB-KONSERNET 1 INNHOLD 2 INNLEDNING 3 VIKTIGE UTVIKLINGSTREKK 5 RISIKOSTYRING OG RAMMESTRUKTUR I DNB 5 Styring og kontroll

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2012

Rapport for 1. kvartal 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Høy inntjeningsevne og ytterligere fremgang med endringsarbeidet Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Detaljer

Årsrapport 2009 Nordea Eiendomskreditt AS

Årsrapport 2009 Nordea Eiendomskreditt AS Årsrapport 2009 Nordea Eiendomskreditt AS Innhold Innhold... 2 Presentasjon av Nordea Eiendomskreditt AS... 3 Finansielle nøkkeltall... 4 Årsberetning... 5 Resultatregnskap... 10 Oppstilling av totalresultat...

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument NORDEA BANK NORGE ASA Registreringsdokument Dette dokumentet («Registreringsdokument») utgjør et registreringsdokument i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 7-14 og Kommisjonsforordning

Detaljer

Årsregnskap 2014 Skandiabanken AB NUF

Årsregnskap 2014 Skandiabanken AB NUF Skandiabanken AB NUF Styrets årsberetning 2014 Skandiabanken AB Filial Norge (2013 tall i parentes) Virksomhetsområder og drift Virksomheten Skandiabanken AB Filial Norge (heretter kalt «filialen» eller

Detaljer

KAPITALSTYRING OG RISIKOKATEGORIER KAPITALSTYRING

KAPITALSTYRING OG RISIKOKATEGORIER KAPITALSTYRING DnB NOR Virksomhetsrapport 21 STYRING I DnB NOR 45 KAPITALSTYRING OG RISIKOKATEGORIER KAPITALSTYRING Konsernpolicy for risikostyring DnB NORs konsernpolicy for risikostyring er retningsgivende for DnB

Detaljer

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Årsresultat 2002 Forbedrede resultater i fjerde kvartal Driftsresultatet opp 12 % Samlede inntekter økte 4 %; høyere netto renteinntekter og provisjonsinntekter

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Oslo, 2011 1 KONSERNSTRUKTUR OG VIRKSOMHETSOMRÅDER... 4 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 5 3 KONSOLIDERING... 7 3.1 BEREDSKAPSPLAN

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

Pilar III rapport 31.12. 2011

Pilar III rapport 31.12. 2011 Pilar III rapport 31.12. 2011 1 Innledning... 1 2 Basel II og Basel III- Kapitaldekningsregelverk... 2 2.1 Pilar 1 - Minimumskrav til ansvarlig kapital... 2 2.2 Pilar 2 - Bankens egenvurdering av samlet

Detaljer

Årsberetning 2013. Styrets beretning

Årsberetning 2013. Styrets beretning Årsrapport 2013 Styrets beretning Årsberetning 2013 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. 2013 er

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 7 Balanse pr. 31.12... 8 Endring i egenkapital i 2013 og 2014... 9 Kontantstrømoppstilling...10

Detaljer

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 ÅRSRAPPORT/ 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2008 BASEL II PILAR 3

OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2008 BASEL II PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2008 BASEL II PILAR 3 Innhold 1. Basel II nye kapitaldekningsregler...1 Pilar 1...1 Pilar 2...2 Pilar 3...2 2. Regnskap og konsolidering...2 Datterselskaper...2

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag første kvartal 2006 Driftsresultatet var NOK 1 114m, en økning på 39 % sammenlignet med samme periode

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring i Sparebanken Pluss

Risiko- og kapitalstyring i Sparebanken Pluss Risiko- og kapitalstyring i Sparebanken Pluss Offentliggjøring av informasjon om risiko- og kapitalstyring pr. 31.12.2013 Basel II pilar 3 Side 1 av 26 Innhold 1. Innledning... 3 2. Basel II Kapitalkravsforskriften...

Detaljer

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2011

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2011 BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2011 1. INNLEDNING... 3 2. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2.1 PILAR 1 - MINIMUMSKRAV TIL ANSVARLIG

Detaljer