Klara Lidén. Klara Lidén. page. Never come back, 2009, installation view

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klara Lidén. Klara Lidén. page. Never come back, 2009, installation view"

Transkript

1 Klara Lidén Klara Lidén Never come back, 2009, installation view page 139

2 Klara Lidén Never come back, 2009, installation view Never come back, 2009, installation view

3 Klara Lidén Klara Lidén f i Stockholm Bor og arbeider i Berlin Arkitekturen spiller en sentral rolle i Klara Lidéns praksis, ikke bare i form av konstruksjoner som tar og krever plass, men som noe betraktelig mer dynamisk. I installasjonene og skulpturene hennes er arkitekturen til stede som en kraft som går i dialog med og interagerer med kroppene den inneholder. Den tidlige minimalismens fascinasjon for fenomenologi og kroppsliggjort mening drives her videre til et punkt hvor rommet selv antar en performativ funksjon. Videoen Paralyzed ( 2003 ) viser kunstneren i en transeaktig koreografi i en vogn på undergrunnen i Stockholm. Rommet er selve innbegrepet på et funksjonelt offentlig rom, men i Lidéns søvngjengeraktige ballett ramler denne selvfølgelige funksjonaliteten fullstendig sammen. Mens de andre passasjerene forblir tause og gjør alt de kan for å unngå øyekontakt med henne, går kunstneren helt opp i sin rituelle forandring av rommets parametere. Ledsaget av soundtracket til Legendary Stardust Cowboy forsøker hun iherdig å få betrakternes oppmerksomhet over på hvordan disse rommene vi oppholder oss i, rom som oppbevarer oss og holder oss fanget, så lett kan nøytraliseres gjennom deres egen blotte eksistens. Liden har også laget mer klassiske arkitektoniske intervensjoner, og her kommer hennes utdanning som arkitekt enda tydeligere for en dag, ikke minst i de ambisiøse installasjonene ved MOMA i New York ( 2009 ) hvor hun brukte en blanding av kartong, bølgeblikk og wire til å bygge en arkitektonisk bunkers som hentet silhuetten fra en rivningstruet bygning. Dette arbeidet er fullastet med humoristiske referanser til Inside the White Cube (1976 ), et essay av kritikeren Brian O Doherty. Det ironiske ved Lidens kube er at den ikke har noen inngang, den er hermetisk lukket og aldeles stum. Den får heller ikke lov til å være seg selv ; i stedet må den fungere som en hylle for stabler av flattrykte kartonger, potensielle kuber som for øyeblikket er brettet sammen. Resultatet er en skarpsindig lek med institusjonskritikken, hvor hverken betrakteren eller rommet får lov til å være naturlige. Denne evnen til å drive både kunstverket og betrakteren ut i usikkert lende er gjennomgående i alle Lidens arbeider, og det handler om det vilkårlige, det kaotiske som også finnes i de mest velordnede og pedantiske menneskelige systemer. Denne utforskingen vil fortsette i arbeidet for Momentum ; her tar hun i bruk biennalerommet som plattform for nok en arkitektonisk intervensjon. Som i tidligere arbeider, fungerer arkitekturen også her som et middel til å beskrive et system. Det å skape forstyrrelser i etablerte strukturer er ikke så mye et uttrykk for motstand, det handler snarere om å tre inn i et velkjent språk og smette inn et og annet spørsmålstegn. Denne grunnleggende sett stedsspesifikke arbeidsmetoden har mye til felles med hackerens; kunstneren ligner på en programmerer som må navigere innenfor et gitt system, men som til syvende og sist finner en metode for å gå inn i systemet og manipulere det hinsides gitte parametere. Lidens snedige strategi hvor hun setter i gang en kjedereaksjon av betydning innenfor institusjonens nøytraliserte system gjør det fåfengt å forsøke å definere intervensjonene hennes, arbeidet bare hviler der, midt i prosessen. Lina Džuverović Fatima Hellberg Klara Lidén b in Stockholm Lives and works in Berlin Architecture holds a central place in Klara Lidén s practice, not merely in the form of structures that occupy and demand space, but also as something considerably more dynamic. In her installations and sculptures, architecture is a force negotiating and interacting with the bodies it contains. The early minimalist fascination with phenomenology and embodied meaning are here pushed further to the point where space itself is allowed a performative function. In her video Paralyzed ( 2003 ) the artist is captured in a trance-like choreography in a subway train in the Stockholm underground. The space is in itself the epitome of a utilitarian public area, yet this very unquestioned functionality collapses upon itself in the artist s trance-like ballet. Whereas the fellow passengers remain silent, at all costs avoiding eye contact with Lidén, she devotes herself fully to her ritual, challenging the parameters of the space. Accompanied by a soundtrack of Legendary Stardust Cowboy she insistently brings to the viewers attention the mode in which the spaces that hold, contain and trap us are readily neutralized by their own existence. Liden has also made more classically architectural interventions that more conspicuously reveal her past training as an architect. This is evident in her ambitious installation at New York MOMA ( 2009 ), where the artist turned a mix of cardboard, corrugated metal and wires into an architectural bunker, appropriating the outlines of a derelict building. The work is loaded with tongue-incheek references to Inside the White Cube ( 1976 ), an essay by the critic Brian O Doherty. The irony with Lidén s cube is that it has no point of entry ; it is hermetically sealed and undeniably mute. Neither is it allowed to exist for itself ; it serves as a shelf for stacks upon stacks of flattened cardboard ; potential squares folded together. The result is an astute play with institutional critique where neither viewer nor the space itself is allowed a natural position. This ability to push both the work of art and its observer into insecure quarters is a continuous strand in Lidén s work, a strand that speaks of the haphazard, the chaotic that also exists in the most orderly and pedantic human systems. This is an exploration that will continue in her work at Momentum, as she uses the biennial site as the platform for yet another architectural intervention. As in earlier works, architecture here works as a mode of describing a system, and introducing a disruption into the established structures, not so much as a statement of defiance as a mode of entering a familiar language and inserting a series of question marks. Such an inherently site-specific method could in some ways be compared to that of a hacker, a programmer who has to navigate within a system but ultimately find a way to enter and manipulate it beyond the given parameters. The oblique strategies of setting up a chain reaction of meaning within the neutralised system of the institution makes any attempt to fully pin down Lidén s intervention inherently vain; rather the work resides just there, in the process. Lina Džuverović Fatima Hellberg

4 Darri Lorenzen Darri Lorenzen Converge, 2008, light, sound, autolocked door, dimensions variable page 145

5 Darri Lorenzen The Unnamable Point of Being There, 2008, c-print, cm

6 Darri Lorenzen Darri Lorenzen f i Reykjavik Bor og arbeider i Berlin og Reykjavik Betrakterens posisjon danner utgangspunkt for mange av Darri Lorenzens arbeider ; de kretser rundt stadige undersøkelser av persepsjon av rommet og vår tilstedeværelse i det. Lorenzen utforsker hvordan lyd i rom kan formidle opplevelsen av en personlig identitet. Lyden av betrakterens bevegelse gjennom rommet skaper en feedback-sløyfe, og opptaket av dette konstruerer betrakterens identitet som en som både lager og tar inn lyd. Det er denne dobbeltheten Lorenzen arbeider med ; hun konstruerer og demonterer forskjellige utsiktspunkter ved hjelp av en rekke fenomenologiske eksperimenter og øvelser. Lorenzens råmaterialer akustikken i et rom, lys og mørke, et tilsynelatende tomt rom, blir bearbeidet ved hjelp av minimale rekvisita en naken lyspære, et speil, et innslag av fluorescerende maling. Forskyvning står sentralt her, omhyggelig former kunstneren de ulike elementene for å inngi en følelse av tvil, noen ganger et glimt av frykt, som påvirker betrakterens persepsjon og hun bruker romlige prinsipper for å desorientere oss. Lyden av det tomme rommet blir gjerne forsterket og sendt tilbake til seg selv, mens lyset blir et sensitivt redskap som forstyrrer vår navigering i rommet og vår oppfattelse av rommets grenser. I ett slikt arbeid, Converge ( 2008 ) brukte Lorenzen lys, lyd og en dør forprogrammert til å låses automatisk og fange betrakteren inne i gallerirommet i nøyaktig fem minutter. Gjennom det fem minutter lange arbeidet, fra døren gikk i lås, ble lyset gradvis dempet til rommet lå i dypeste mørke. Samtidig ble rommets lyder behandlet og langsomt forsterket. Disse endringene, som til å begynne med knapt var merkbare, kastet betrakteren inn i en tilstand av intensifisert romlig fornemmelse, forsterket av en uvisshet knyttet til om det faktisk fant sted noen endring, eller om det bare var ens egne sanser som spilte en et puss. I Room ( 2000 ) forsterket hun på liknende vis et mørklagt rom, men denne gangen jobbet hun utelukkende med rommets lydlige egenskaper. Enhver lyd som ble til i rommet, ble plukket opp av mikrofoner og spilt tilbake med to minutters forsinkelse, arbeidet ga på denne måten en forstørrelseseffekt på opplevelsen av rommet. På Momentum vises 90 Minutes From Where You Are Now, en installasjon for kino, på den lokale kinoen i Moss. Dette arbeidet fokuserer på de teatralske rommene bak og foran lerretet og på betrakterens tilstedeværelse i rommet. Lina Džuverović Darri Lorenzen b in Reykjavik Lives and works in Berlin and Reykjavik The position of the viewer serves as the departure point in much of Darri Lorenzen s work, centring around an ongoing investigation into perception of space and our presence within it. Lorenzen s interest lies in exploring how the sense of personal identity is mediated by sound in space. The feedback loop created by one s own sound and movement in a space constructs one s identity as both sound emitter and sound recipient. It is this dual identity that Lorenzen works with, constructing and dismantling viewpoints through numerous phenomenological experiments and exercises. Lorenzen s raw materials the acoustics of a space, light, darkness, a seemingly empty room, are worked on with minimal props a bare light bulb, a mirror, a touch of phosphorescent paint. Displacement is central to the work as these elements are carefully moulded by Lorenzen to induce a sense of doubt, sometimes a split second of fear, affecting one s perception and using spatial principles to disorient the viewer. The empty space is often amplified and fed back into itself while light becomes a subtle tool for destabilizing our navigation around the space and our sense of its boundaries. In one such work, Converge ( 2008 ), Lorenzen used light, sound and a door pre-programmed to lock automatically, to trap the visitor inside the gallery for exactly five minutes. The five-minute work began once the door was locked, with a gradual decrease of light until the space was immersed in complete darkness. Simultaneously the sound of the space was processed and slowly amplified. The initially imperceptible changes would throw the viewer into a sense of heightened spatial awareness fuelled by uncertainty, wondering whether anything was really happening or if the changes were simply caused by their own senses playing up. Similarly, in Room ( 2000 ) Lorenzen amplified a completely darkened room, this time working only with sonic qualities of the space. Every sound produced was picked up by microphones and played back into the room with a two minute delay creating a magnifying effect on the perception of the space. As part of Favoured Nations, Lorenzen s work can be seen in the local cinema. 90 Minutes From Where You Are Now is an installation for a movie theatre. It focuses on the theatrical spaces behind and in front of the movie screen and the fact of the viewer s presence inside it. Lina Džuverović

7 Josefine Lyche Josefine Lyche Rainbow Pickets ( Grayscale ), 2008, mdf and acrylic paint, cm page 151

8 Josefine Lyche Groundfloor, 2003, wall painting, dimensions variable

9 Josefine Lyche Josefine Lyche f.1973 i Bergen Bor och arbetar i Oslo Josefine Lyche omtalar sin konst som glam-minimalism. Det ligger någonting väldigt träffande i formuleringen. För formalt sett kan en stor del av hennes konst hänvisas till minimalismen. Hennes utforskning av moduler, rymdobjekt och geometriska system stämmer väl överens med minimalisternas försök att omdefiniera vår uppfattning av rummet. Men till skillnad från minimalisterna som uppnådde en asketisk form i sin strävan efter att undvika alla subjektiva referenser, bryter hon mot denna kodex. Hennes mål är inte att använda sig av så begränsade uttrycksmedel som möjligt. Färgskalan brukar pendla mellan två olika läger, gråskalan och regnbågsfärger. Neon, glitter och kristaller kan också involveras. I årets Momentum medverkar hon bland annat med tre glitterfontäner, i vilka färgat glitter blåset runt i varsin glasklocka. På håll kan det se återhållsamt ut, men vid närmare håll upptäcker man att de sjuder av liv. Trots den glatta ytan kan man ana ett motstånd och en vilja till förändring i hennes konst. Verket Rainbow picket ( greyscale ) från 2008 är en hommage till Judy Chicagos skulptur Rainbow Picket från Chicago var en kvinnopionjär som utmanade tidens etablerade minimalistiska skola, och var en av frontfigurerna för den minimalistiska sub-genren Finish fetish. I originalverket har regnbågsfärgade pinnar lutats i 45 graders vinkel mot väggen. I Lyches variant har skulpturens färger reducerats till en gråskala. Regnbågen tas istället upp i stor skala i väggmåleriet i bakgrunden. Till skillnad från Chicagos mer försiktiga skulptur, kräver hennes verk en självklar plats. Det finns ingen risk att du går förbi det. Det kan inte ignoreras. Som konstnär arbetar Lyche i flera olika medier, men återvänder ständigt till måleriet. I hennes väggmålerier låter hon ofta gränsen mellan det två- och tredimensionella suddas ut. Inspirationen hämtas inte bara från konstteoretisk litteratur, utan kan även komma från tv- och dataspelsvärlden. Iden till Consequence of consequence ( 2008 ) fick hon till exempel när hon satt och såg på Dexter, en serie om en kriminaltekniker/ seriemördare. Våggmålningen ser ut som blod-splatter. Från ett stativ på golvet har trådar dragits till olika punkter på väggen, som för att ta reda på från vinkel gärningsmannen avlossade skotten. De osnobbiga, populärkulturella referenserna bryter ner tolkningsnivån till en vardaglig höjd, och vi tvingas inse att allt måleri som ser ut som splatter inte behöver vara en hyllning/anti-hyllning till Jackson Pollock. Även fast hon arbetar i en rad olika material och uttryck, ryms det en konsekvens i konsekvensen. Det regelbundna mönstret återfinns i tematiken, där perception, illusioner och optiska fenomen utgör grundstommen. Den senaste tiden har hon använt sig av kristaller i sina verk. Kristallen används på grund av sin skönhet, och för att den avspeglar tankar om renhet, energi och utopiska idealtillstånd. Den är dessutom uppbyggd enligt en logisk geometri. Men kristallen är också en bild för något som utmanar det normativa, och har en plats inom såväl new-age som science-fiction. Skulpturen Omega Point ( 2009 ) refererar till de portaler som kan förekomma i sciencefiction filmer. Den enkla, vita ringen symboliserar drömmen om att få inblick i en annan värld. Möjligheten om att kunna transporteras härifrån. Hoppet om att vi inte är ensamma. Stina Högkvist Josefine Lyche b in Bergen Lives and works in Oslo Josefine Lyche describes her art as glam-minimalism. It is a formulation that seems highly appropriate. In formal terms much of her work refers to minimalism. Her exploration of modules, spatial objects and geometric systems corresponds closely with minimalism s interest in redefining our understanding of space. But in contrast to the minimalists who established an aesthetic form in their efforts to avoid all subjective references, Lyche dissociates herself from this codex. She does not aim to restrict herself to the narrowest possible means of expression. Her colours normally oscillate between two different schemes, the grey scale and shades of the rainbow. Neon glitter and crystals can also be involved. Her contribution to this year s Momentum includes three glitter fountains, in which coloured glitter swirls around inside various glass bell jars. From a distance the effect is very restrained, but from close up one discovers that they are seething with activity. Despite its polished appearance, one suspects resistance and a yearning for change in her art. The work Rainbow picket ( greyscale ) from 2008 is a homage to Judy Chicago s sculpture Rainbow Picket from Chicago was a pioneering woman artist, who challenged the established minimalist school of her day, and one of the leading figures in minimalism s finishfetish sub-genre. The original work consists of six rainbow coloured trapezoids leaning against a wall at a 45 degree angle. In Lyche s variation, the colours of the elements have been reduced to a grey scale. The rainbow colours are consigned instead to a large format wall painting in the background. In contrast to Chicago s tentative sculpture, Lyche s work boldly takes possession of its space. There is no chance one could simply walk past it. It cannot be ignored. Lyche works with a variety of media, although she returns repeatedly to painting. In her wall paintings she often obscures the boundaries between two and three dimensions. She draws her inspiration not just from writings on art theory, but also from the worlds of TV and computer games. She found the idea for Consequence of consequence ( 2008 ), for example, while watching Dexter, a series about forensic scientists and serial killers. The wall painting reminds us of splattered blood. Threads extend from a floor-stand to various points on the wall, indicating the angle from which the perpetrator fired the shot. These lowbrow, popular cultural references bring the possibilities of interpretation down to an everyday level, forcing us to acknowledge that not every painting that looks like a splatter is necessarily a homage/anti-homage to Jackson Pollock. Although Lyche works with a diversity of materials and forms of expression, she reveals consistency in inconsistency. Regularity can be seen in her chosen themes, in which perception, illusions and optical phenomena form the core. Most recently she has introduced crystals into her works. These are used for their beauty, and because they represent notions of purity, energy and an ideal utopian condition. Moreover, crystals are built up according to a logical geometry. But a crystal is also something that challenges the normative, in that it plays a role both in new-age thinking and in science fiction. The sculpture Omega Point ( 2009 ) refers to the portals postulated in science fiction films. The simple white ring symbolizes the dream of gaining insight into other worlds. The possibility of being transported away from the one we inhabit. The hope that we are not alone. Stina Högkvist

10 Eline McGeorge Eline McGeorge Travelling Doubles, Poster 2, 2009, inkjet print on paper, cm Travelling Doubles, Poster 1, 2009, inkjet print on paper, cm page 157

11 Eline McGeorge Travelling Doubles 2, 2008

12 Eline McGeorge Eline McGeorge f i Oslo Bor og arbeider i Berlin og London Eline McGeorges arbeid kretser rundt forvrengte steder, rom og figurer, og reiser eller navigerer gjennom dem. Ved hjelp av abstraksjoner og fragmenterte portretter av disse stedene og figurene, går hun i dialog med politikken og psykologien som styrer dem. Dette understrekes ofte av arbeidenes titler, som Travelling Doubles ( 2008 ), Ontological Candidate ( 2008 ), Navigator ( 2008 ), Departure of a Stranger ( 2005 ), Among Familiar Strangers and Surveilled Places ( 2009 ), Resumed Arrival ( 2006 ), Possibilities of Another Place ( 2004 ). For McGeorge er denne vendingen mot det nonfigurative et middel for å nærme seg andre former for abstraksjon ; en metode for å beskrive og gå inn i politiske, filosofiske og psykologiske begreper. I installasjonene setter hun sammen elementer laget i en rekke forskjellige medier, fra tegning, collage, montasje og plakater til foto og skulptur, og de ulike arbeidene fungerer som fragmenter i dialog med hverandre. For Momentum har McGeorge laget et arbeid sentrert rundt en tekst som både presenteres i trykt form slik at den kan leses på stedet og som voice-over i animasjonsfilmen som utgjør tyngdepunktet i en installasjon som også inneholder plakater, arbeider på papir og skulpturer. Animasjonsfilmen og teksten kretser rundt en løs historie lagt til en sone hvor grenser glir fra hverandre og begrenser hovedpersonens bevegelsesfrihet, mens hun strever med å finne en vei ut. Sonen er gjennompolitisert og strengt styrt, og blir som et bilde av hovedpersonens mentale rom. Hennes reise ut av sonen henger sammen med motstanden mot de kommersialiserte, politiske, psykologiske, ideologiske og sosiale omgivelsene sonen tvinger beboerne inn i. Over på den andre siden av veiskillet ligger et ukjent terreng, og ved hjelp av pc-en forsøker hovedpersonen å bevege seg ut i dette terrenget på jakt etter informasjon hun tror er gått tapt eller som er blitt sensurert. Fortellingen kretser rundt hennes forsøk på å kommunisere på tvers av sonens brannmur, om kompatibilitetsproblemer med datasystemene utenfor, om hvordan hun overlever både forfrysninger, høydesyke og rotløshet, og klarer seg selv om kommunikasjonsteknologien bryter sammen og holder henne borte fra et problematisk forhold ( til sin egen fortid og/eller til andre mennesker ) innenfor sonen. I arbeidet settes hovedpersonens politiske opprør, aktivisme og de problemfylte personlige forholdene hennes sammen med inkompatible informasjonsontologier og datasystemer, blokkert digital informasjon og upålitelig kommunikasjonsteknologi. Den avstanden i tid og rom som arbeidet synes å skildre avhenger mindre av den faktiske avstanden hovedpersonen tilbakelegger, enn av den digitale teknologiens begrensninger og hvorvidt den fungerer eller ikke, og feberfantasier en forvirret fortelling om sine forhold i sonen som hovedpersonen forestiller seg mens hun ligger i feber. Arbeidet kryssrefererer til den parallelle bruken av begrepet ontologi i både filosofi og datateknologi, og viser til en kognitiv fremmedgjøring i science fiction-teori. Det pekes også mot en situasjon hvor informasjonsteknologien og internett skaper mulighetsbetingelser for så vel et sant demokrati som en sann politistat, og hvor ytringsfriheten også kan bidra til at ordene mister sin aktualitet. Lina Džuverović Eline McGeorge b.1970 in Oslo Lives and works in Berlin and London Eline McGeorge s work revolves around distorted places, spaces and characters, and travel or navigation across them. Through abstraction and fragmented portrayal of these locations and characters, the artist engages with the politics and psychology that governs them. Individual titles of McGeorge s works, such as Travelling Doubles ( 2008 ), Ontological Candidate ( 2008 ), Navigator ( 2008 ), Departure of a Stranger ( 2005 ), Among Familiar Strangers and Surveilled Places ( 2009 ), Resumed Arrival ( 2006 ), Possibilities of Another Place ( 2004 ) and others, often underline these concerns. For McGeorge, a turn to the non-figurative is a way to come to terms with other forms of abstraction a way to describe and enter political, philosophical and psychological concepts. McGeorge s installations combine works that use a range of media including drawing, collage, montage, posters, photography and sculpture. These elements function as fragments in dialogue with each other. McGeorge s work in Favoured Nations is centred around a script that doubles as a voice-over in the animation and a printed publication available to be read in the space. The animation forms the central point of an environment which also includes a number of posters, works on paper and sculptures. The animation and the script revolve around a loose narrative set in a zone in which borders separate and restrict the movements of the main character, who in turn attempts to find a way out. The zone is strictly governed and politicized and maps out the mental space of the character. The character s journey out of the zone is related to her oppo-sition to the commodified political, psychological, ideological and social setting the zone imposes on its residents. The other side of the crossing is an unknown topography, and using her laptop, the character tries to navigate into this zone and find information she thinks is lost or censored. The story revolves around her attempts to communicate across the zone s firewall, the compatibility problems with the computer systems outside the zone, her recovery from hypothermia, altitude sickness, uprootedness and the breakdown of communication technology that also separates her from a troubled relationship ( to her own past and/or to other people ) inside the zone. Her political dissidence, activist work and troubled personal relationships become mixed with the reality of incompatible information ontologies and computer systems, blocked digital information and unreliable communication technology. The separation in time and space depends more on the barriers of digital technology and its function/dysfunction and a mixed-up mental account of her relations in the zone constructed during her feverish recovery, than on the actual distance she has travelled. The work cross-references the parallel use of the termontology in both philosophy and computer technology, and refers to cognitive estrangement in science fiction theory. There are hints of a situation where information technology and the Internet allow both true democracy and a true police state, and where freedom of speech also allows words to lose a sense of actuality. Lina Džuverović

13 Are Mokkelbost Are Mokkelbost Entity, 2009, collage Entity, 2009, collage page 163

14 Are Mokkelbost Entity, 2009, collage Entity, 2009, collage

15 Are Mokkelbost Are Mokkelbost f i Oslo Bor och arbetar i New York och Oslo Are Mokkelbost är både musiker och konstnär. Men oavsett om det är musik eller konst han sysslar med finns det alltid en sökande, experimentell ådra i det han gör. De senaste åren har han arbetat mycket med collage. Serien ION är en serie på ett tiotal arbeten som det tog honom över tre år att fullföra ( ). Bilderna utgår från en väldigt disciplinerad bilduppbyggnad och är baserade på ett regelsystem han själv satt premisserna för. Regler som renodlar collagens möjligheter till transformation genom klipp och lim, och som reflekterar kring utövaren av collagen. Utklipp från olika livsstilsmagasin organiseras efter färg och kontrast, allt enligt de sex olika kategorier som utgör grunden för IONs eget universum. Tillgången till material avgör varje bilds uttryck. De kristalliknande konstruktionerna har något drömskt och demoniskt över sig. Ögonen på livsstilsmagasinens släta ansikten har klippts bort, och lämnat gapande, dödskalleliknande hålrum efter sig. Magasinens förgängliga budskap har brutits ner och visar sitt rätta jag. Serien är en blandning av aversion, fascination och avundsjuka riktat mot sitt källmaterial. En dekonstruktion som både inverterar och kokar ned modefotografins väsen. På Momentum medverkar Mokkelbost med Entity, en ny serie collage i vilka han fortsätter sin utforskning av collagetekniken och dess metadimensioner. Men där IONs fokus riktades mot tonåringarnas värld utforskar Entity collagens möjligheter till att skapa karaktärer och identifikation hos barnet. Bilderna tar sin utgångspunkt i olika collage han gjort för Nardo skola och dagis i Trondheim under På Nardo blev collagen scannade, förstorade, printade på folie och limmade på glasplattor. Till de collage som ska visas i Moss har han utgått från de ursprungliga collagen, för att arbeta vidare med dem i kombination med andra tekniker. Det bildmaterial som använts i collagen är klippt rätt ur pedagogiska illustrationer och läroböcker för barn. Läromaterial som ursprungligen är gjorda i akvarell färgpennor, gouache och airbrush, och som verkar utförda utan några större konstnärliga ambitioner. Mokkelbost utvidgar dessa collage med ett urval av de samma teknikerna. Där ION genom sin noggranna sortering och klippning av bildmaterialet pressade collageformatet mot en nästan sömlös och målerisk form, så skapar dessa arbeten en annan formal överskridning. Skillnaden mellan analog teknik och reproduktion är oklar, och ett objektivt formspråk skjuts över i ett fantastiskt univers, där alla tings ursprungliga funktion är förändrad. Med barnet som den tänkta mottagaren har motiven på sin sida blivit enkla och direkta. Det som ursprungligen illustrerade en sak har nu blivit något annat, och lösrivna bitar från delvis igenkännbara ting svävar omkring i ett viktlöst tillstånd och samlar sig i klungor som ser ut att bli levande. De sönderklippta skolböckerna skapar en egen dagdrömsk tillflyktsort, ett lufthål bort från skolbänkens rutintyngda vardag. Stina Högkvist Are Mokkelbost b.1976 in Oslo Lives and works in New York and Oslo Are Mokkelbost is an artist and a musician. Regardless of whether he is working with music or art, there is always a searching, experimental character to his approach. In recent years, he has been working with collage. ION is a series of about ten works, which took him over three years to complete ( ). The collages are created in a highly disciplined manner, based on a system of rules he himself sets the parameters for. The rules generate a transformative potential through cutting and pasting and reflection over the practice of collage. Cuttings from various lifestyle magazines are organised according to colour or contrast, complying with the six different categories that form the basis of ION s own universe. Access to material determines the expression of each image. The crystalline constructions have something dreamy and demonic about them, the eyes in the smooth faces from the magazines have been cut out, leaving behind gaping, skull-like holes. The ephemeral message in the magazine has been broken down and reveals its true self. The series is a mix of aversion, fascination and jealousy towards its source material ; a deconstruction that both inverts and boils down the nature of fashion photography. Mokkelbost is participating in Momentum with Entity, a new series of collages where he continues to explore the nature of the collage technique and its meta-dimensions. However, where ION focuses on the world of teenagers, Entity explores the potential in collage to create characters and generate identification with children. The images are based on various collages he made for Nardo school and day-care centre in Trondheim in At Nardo, the collages were scanned, enlarged, printed on foil and glued onto glass plates. For the work shown in Moss, Mokkelbost takes these original collages as starting points and develops them in combination with other techniques. The image material used in these collages consists of cuttings from pedagogical illustrations and children s schoolbooks; teaching material originally created with watercolours, crayons, gouache and airbrush, seemingly carried out with little artistic ambition. Mokkelbost expands these collages using an array of similar techniques. Whereas ION, through its careful selection and cutting of image material, pushed the collage format towards an almost seamless and painterly form, these works create a different formal transgression. The distinction between analogue technique and reproduction is blurred, and an objective, formal language is nudged into a fantastical universe where original function of each element has been altered. With the child as the imagined recipient, the motifs and their character have become simple and direct. That which originally illustrated something has become something else, and loose pieces of partly recognisable things float around in a state of weightlessness, gathering in clusters, which appear to come alive. The shredded schoolbooks create their own kind of daydreaming escapism, a breathing space within the dull routine of the school day. It is a reminder that the pursuit of adventure and the pursuit of knowledge are really the same thing. Stina Högkvist

16 Jani Ruscica Jani Ruscica Evolutions, 2008, 16 mm film page 169

17 Jani Ruscica Evolutions, 2008, 16 mm film

18 Jani Ruscica Jani Ruscica b.1978 in Savonlinna Lives and works in Helsinki Ifølge Cicero, innebærer utvikling at noe rulles ut. I sin nye eksperimentelle film og installasjon, Evolutions ( 2008 ) ruller Jani Ruscica ut ungdommens verdenssyn, filmmediets strukturer, og den fine balansen mellom fakta og fiksjon. Dette er aktuelt i en tid da reality ofte bare er en innpakket fiksjon. Evolutions ble til som et fellesprosjekt, slik Ruscica også har laget tidligere videoarbeider. De sju scenene filmen består av, sju fortellinger om universet og ulike verdensanskuelser, ble til i samarbeid med ungdommer mellom tolv og nitten år som alle delte en interesse for teater. Intervjuer med disse sju ungdommene utgjør råmaterialet for filmen. Hver av fortellingene ble iscenesatt i et filmstudio. En minimalistisk scenografi, kunstig lyssetting og autentiske lyder får studioet til å fremstå som et tomt lerret en midlertidig flate som hovedpersonenes verdenssyn kan projiseres på. Scenene er variasjoner over et tema. Det å bruke flere perspektiver og å skape variasjoner over et tema er begge deler sentrale elementer i alle Ruscicas arbeider. Episodene står som paralleller til ungdommenes variasjoner over kollektive forestillinger om universets fødsel, og byggeklossene er skapt av deres personlige fortellinger og syn på verden, som fødselen til en bror eller søster, eller brølet fra tanksene i Moskvas gater da Sovjetunionen falt. I Evolutions kontekstualiseres de oppkonstruerte bildene og scenene gjennom filmprosessen. Verket er likevel en hybrid, som inkorporerer elementer fra eksperimentell film og videokunst, performancekunst og teater. De iscenesatte elementetene ved verket understrekes gjennom bruken av rekvisitter, som skulpturer av guddommer, speil, Wenceslaus Hollars raderinger fra 1700-tallet som viser skapelsens syv dager, og teaterbølger som kan minne om dem som ble skapt av Sabbatini for den italienske operaen på 1500-tallet. Den minimalistiske scenografien og rekvisittene brukt i filmen har flere betydninger og referanser, noe som skaper en friksjon mellom det virkelige og representasjonen av det, mellom fakta og fiksjon. Hovedpersonene i filmen er de sju unge menneskene som intervjues av Ruscica. Samtidig virker filmen fremmedgjørende på deres egne liv. Dette åpner opp for en diskusjon med utgangspunkt i Bertolt Brechts episke teater og samtidens syn på temaet det sette. Hva innebærer det å vise boom-operatøren eller høre scenebelysningen slås av og på å få en kikk bak scenen, bli blottstilt for produksjonsprosessen bak filmen, i en tid da reality-tv er normen heller enn unntaket? Avantgardens utfordring synes å være at reality ofte er fiksjon, ikke kunst. I verkets Encore ( ekstranummer ) visker ungdommene ut tidslinjene sine tegnet med kritt. Det som står igjen er den tomme scenen, det høres skritt i bakgrunnen, døra lukkes. Jenta Erofili begynner å dra opp sin strek med kritt. Denne versjonen starter her, og denne streken representerer universets biologiske tid... og her ble jeg født... Lineær og syklisk tid flettes i hverandre. Marita Muukkonen Jani Ruscica b in Savonlinna Lives and works in Helsinki According to Cicero, evolution signifies the unwinding of a scroll. In his new experimental film piece and installation Evolutions ( 2008 ) Jani Ruscica unravels the world-views of young people, the structures of film-making, and the thin line between fact and fiction. Topical at a time when reality is often merely packaged fiction. Ruscica has realized the piece communally, much like his earlier video pieces. The seven scenes of the film, seven stories about world-views and the universe, have been created together with young people between 12 and 19 years old who share a passion for theatre. Interviews Ruscica conducted with the seven youngsters form the raw material for the piece. The stage for each scene and story is set up in a film studio. Minimalist sets, artificial lighting and authentic sounds morph the studio, a blank canvas, into a temporary projection surface for each protagonist s worldview. The scenes are variations on the same theme. Multiple points of view and variations on a theme are central elements in all of Ruscica s works. The episodes parallel the youngsters variations on collective notions about the birth of the universe with the building blocks of their per- sonal world-views, such as the birth of a sibling or the roar of tanks on the streets of Moscow during the collapse of the Soviet Union. In Evolutions constructed images and scenes are contextualised through the process of film-making. The piece is nevertheless a hybrid, incorporating elements of experimental film and video art, performance art and theatre. The staged nature of the piece is accentuated by the use of sculptural deities, mirrors, waves replicating those created by Sabbatini for 16th century Italian opera, or the 18th century etchings by Wenceslaus Hollar depicting the seven days of creation in the Book of Genesis. The minimal sets and objects used in the film carry multiple meanings and references. This creates a friction between the real and its representation, between fact and fiction. The seven young people interviewed by Ruscica are the primary subjects. At the same time the staging of the film alienates them from the stories of their own lives. This opens up discourses based on Bertolt Brecht s epic theatre and contemporary views on the theme of the seen. What does it mean to show the boom operator or to hear the stage lights being switched on and off peeking behind the scenes, exposing the production processes of film-making in an age when reality TV is the norm rather than the exception? The challenge of the avant-garde seems to be that reality is often fiction, not art. In the Encore of the piece, the youngsters rub out their chalk-drawn timelines. What is left is the empty stage, steps are heard in the distance, the door shuts. Erofili starts drawing her line in chalk. This version starts here, and this line represents the biological time of the universe... and here I m born... Linear and cyclical time intertwine. Marita Muukkonen

19 Marthe Thorshaug Marthe Thorshaug Night Rider, production photo from The Legend of Ygg, 2009 page 175

20 Marthe Thorshaug Night Rider, production photo from The Legend of Ygg, 2009

21 Marthe Thorshaug Marthe Thorshaug f i Oslo Bor och arbetar i Hamar och Oslo I Marthe Thorshaugs filmer är korsningen mellan olika genrer centralt, och hon blandar dokumentära, fiktiva och mytologiska element om vart annat. I Vargmannen ( 2003 ) var hon på jakt efter sanningen om den mytomspunne Vargmannen. Bakgrunden till ryktena är de senaste 20 årens dramatiska ökning av vargstammen i Norge och Sverige, något som fått folk att undra över var vargarna kommit ifrån. En teori är att den så kallade vargmannen har placerat ut östeuropeiska vargar på den svenska sidan av den norsk-svenska gränsen. Filmens dokumentära prägel gör den väldigt trovärdig, och jag är fortfarande osäker på om historien är uppdiktad eller inte. Överlevandet, pånyttfödandet eller konstruktionen av moderna myter är en återkommande utgångspunkt i Thorshaugs filmer. Comancheria ( 2006 ) är en roadmovie om Comanche indianerna i USA. Handlingen kretsar runt en grupp ungdomar som förbereder en Sweat-lodge ritual. Till skillnad från de stereotypa framställningarna av ofarliggjorda, fattiga och alkoholiserade indianer, är det här handlingskraftiga, revansch-sugna människor som verkar redo för krigsstigen. Precis som i Vargmannen är det svårt att veta när det dokumentära övergår till fiktion. Den otydliga gränsdragningen kan ses som en reflektion över den dokumentära bildens kraft och hur tätt historieskrivning, sanning och propaganda hänger samman. I Legenden om Ygg ( 2009 ) fortsätter Thorshaug i roadmoviens spår, men har förflyttat blicken till Islandshästen. Filmens öppningssekvens är en resa in i ett norskt nationalromantiskt landskap. Här får vi en introduktion till Islandshästen, den mytomspunna gamla vikingahästen som norrmännen tog med sig till Island på 800-talet. Ygg var ett av den rasande guden Odins många smeknamn och betyder grusom på norrønt. Filmen handlar om en sluten hästtjejmiljö där de involverade driver varandra till extrema handlingar. Under ledning av en karismatisk ridinstruktör på stall Utgard i Gudbrandsdalen, utvecklas ett gäng med hästtjejer med en bisarr ridteknik. Baserat på en gammal isländsk sägen använder de bilvägar till att testa hästens och ryttarens mod. Målet är att bli fruktlösa ryttare. Genom att använda vägen som rituell arena orsakar de mystiska bilolyckor. Stallgänget är ett slutet systerskap där individerna gör allt för att visa sitt mod inför de andra i gänget. Ivrigt påhejade av varandra töjer de ständigt nya moraliska gränser, något som till slut får döden till följd. I litteraturen förknippas nattliga ryttare med ondska, dödsfixering och segerrus. Thorshaug har förflyttat dessa litterära och historiska figurer in i samtiden och skapat en modern legend om dödsryttare i dagens Norge. Filmen kan ses som en utforskning av människans förhållande till döden och det religiösa. Historien som berättas är grym och har rötter i dagens jakt efter andliga behov. Ett sökande efter tillhörighet som i detta fall slutar i extremism. Filmens musik och ljud står musiker Dan Persson för. Till själva ljudspåret har Persson blant annat använt elektrisk gitarr och en hästkäke. I musiken referer Persson til den isländska kultsangen Á Sprengisandi, også kalt Ridum, Ridum. Sangen handler om att vara försiktig när man rider ute på de isländska vidderna om natten, för man vet aldrig vilka faror som lurar i natten. Stina Högkvist Marthe Thorshaug b in Oslo Lives and works in Hamar and Oslo In Marthe Thorshaug s films the crossover of different genres is important as she blends documentaries with fictitious and mythological elements. In Vargmannen ( 2003 ) she went searching for the truth about the alleged Wolf Man. The background for the rumours about this creature was the dramatic rise in the number of wolves in Norway and Sweden over the past 20 years, which led people to wonder where the wolves came from. One theory is that the so-called Wolf Man put Eastern European wolves on the Swedish side of the border with Norway. The documentary character of the film makes it highly believable, and I am still not sure whether the story is fictional or not. The survival, rebirth or construction of modern myths is a recurring point of departure in Thorshaug s films. Comancheria ( 2006 ) is a road movie about the Comanche Indians in the USA. The action revolves around a group of teenagers who are preparing a sweat lodge ritual. Departing from stereotypical portrayals of Indians as harmless, poor alcoholics, these people are energetic, seemingly hungry for revenge and on the warpath. As with Vargmannen, it is difficult to know when the documentary veers into the realm of fiction. The blurred boundary can be seen as a reflection over the power of images and how the writing of history, the truth and propaganda are all intertwined. In Legenden om Ygg ( 2009 ), Thorshaug continues in the road movie vein, but shifts her focus to the Icelandic horse. The opening sequence of the film is a journey into a Norwegian landscape imbued with national ro-manticism. Here, we are introduced to the Icelandic horse, the legendary old Viking horse that the Norwegians brought with them to Iceland in the 9th century. Ygg was one of the angry god Odin s many nicknames, and is Norse for cruel. The film deals with the fate of a group of girl riders who drive each other to extreme actions. Under the leadership of a charismatic riding instructor at a stable in Utgard in Gudbrandsdalen, the gang of girls develop a bizarre riding technique. Based on an old Icelandic saga they use roads to test the horse s and the rider s courage, where the aim is to become fearless equestrians. By using the road as a ritual arena they cause mysterious car accidents. The stable gang is a closed sisterhood where the individuals will do anything to show their bravery to the other members of the gang. They eagerly encourage each other to stretch constantly shifting moral boundaries, which finally results in death. In the storybooks, the nightriders are associated with evil, fixated on death and intoxicated with victory. Thorshaug has moved these literary and historical characters into our time and has created a modern legend of the deathriders for contemporary Norwegian society. It is a story of cruelty that has its roots in today s pursuit of spiritual needs ; a search for belonging, which ends in extremism. The musician Dan Persson created the film score and the accompanying soundtrack. For the latter, Persson used electric guitars and a vibraslap, and made references to the Icelandic cult song Á Sprengisandi, also known as Ridum, Ridum. The song is about being careful when riding out onto the Icelandic moors at night, as you can never know the dangers that lurk in the darkness. Stina Högkvist

22 Helgi Þórsson Helgi Þórsson Caption Plan drawings for the exhibition, 2009 page 181

23 Helgi Þórsson Plan drawings for the exhibition, 2009 Versace love guru in kitchen, 2009

24 Helgi Þórsson Helgi Þórsson f i Reykjavik Bor og arbeider i Reykjavik Ustoppelig er det ordet som virker mest treffende på Helgi Þórsson. Jeg sendte ham et lite og uskyldig spørsmål som hva har du tenkt å vise på Momentum? og intetanende ble jeg møtt med et svar som boblet over av fantasier, drømmer, ideer og overskudd. Både Eivind ( teknisk sjef på Punkt Ø/Momentum ) og jeg havnet i knestående av latter på grunn av møtet med en så overveldende energi og utøylelig fantasi. Noe av det han vil gjøre er å kjøpe en Piaggo Porter, en av de minste minivanene som finnes, omarbeide den til en small hippy van, kjøre den til utstillingen han skal ha i Berlin og deretter kjøre den til Momentum og parkere rett inni hallen. Denne minivanturen er en drøm som går i oppfyllelse, og bilen er ett av elementene i en større installasjon som veller over av elementer og ikke minst av skulpturer av damer, damer som er litt mindre enn naturlig størrelse slik at de passer til bilen ( som også ser ut som den er krympet litte grann ), og kanskje en bar, og så håper jeg at han tar med en bever med lampeskjerm på hodet eller kanskje en stor reke som kan stå i et hjørne. Gjennom installasjonen leker han med kjønnsroller og stereotypier (han har beskrevet sine feminine sider som en bestemor som lever inni ham), han undersøker kvinne/mann relasjoner, men han er langt unna den tørre analysen. Helgi Þórssons måte å få oss til å tenke kritisk gjennom eget ståsted og egne holdninger er ved å overøse med gjenstander, energi, skulpturdamer og menn, barer, bevere og biler (bare for å nevne noe). Han har også et håp om at han ved å lage skulpturer av kvinner fra hele verden vil få det til å se ut som det er en gruppe kvinner som er kunstnerne og det vil gi ham total frihet og åpne opp uante muligheter. Helgi Þórsson er en kunstner med mange talenter ; billedkunsten går over i performance som går over i konserter som går over i plateinnspillinger og samarbeider med samtidskomponister. Han er en del av Stilluppsteypa ( og Evil Madness ), den andre delen er Sigtryggur Berg Sigmarsson. Gruppen har blitt beskrevet som elektro-absurdistisk, med en unnvikende dada-ekspresjonisme og djevelsk svart humor som får dem til å bryte ut i megalomanisk uovervinnelighet bare kontret av deres kliniske minimalisme som reflekterer introspeksjon, hodepine, og fylleangst. Det er med dette i bakhodet og med inspirasjon fra punken som stilistisk retning, at man kan begynne å lete etter mening og meningsløshet i Helgis overdådige installasjoner. Siv Hofsvang Helgi Thórsson b in Reykjavik Lives and works in Reykjavik Unstoppable is the word that seems to describe Helgi Thórsson best. I sent him a brief and assuming question like What have you thought of showing at the Momentum Biennial? and received in return a response bursting with imagination, dreams, ideas and excess. Both Eivind ( technical director of Punkt Ø/ Momentum ) and myself were almost brought to our knees by laughter as we struggled to grasp the overwhelming energy and unbridled fantasy. Among Þórrson s plans, he wants to buy a Piaggo Porter, one of the smallest mini-vans on the market, convert it into a small hippy van, drive it to an exhibition he is holding in Berlin, and from there to Momentum, where he will park it directly in the exhibition hall. This minivan trip is a dream that will come true, with the vehicle becoming one feature in a larger installation overflowing with elements, including not least sculptures of women slightly smaller than they would be in real life, but appropriate to the size of the vehicle ( which also looks slightly shrunken ), and perhaps a bar. And then I hope he will also include a beaver with a lampshade on its head, or perhaps an oversized prawn to stand in a corner. ( Guro [director of communications at Punkt Ø/Momentum] says the prawns are her favourite ). By means of this installation, Thórsson plays with gender roles and stereotypes, (he has likened his feminine sides to a grandmother living inside of him), and he investigates female / male relations but keeping away from the dry analysis. The way Helgi Thorsson makes us take a critical look at our own point of view and attitudes are by an excess of things, energy, sculpture women and sculpture men, minibars, beavers and cars (just to mention some of the things). He also hopes the sculptures he will make of women from around the world will create the impression of a group of female artists, granting him complete freedom and unforeseen possibilities. Helgi Thórsson is an artist of many talents. His visual creations fade over into performance, which fades into concerts, which fade into commercial recordings and collaborations with contemporary composers. Together with Sigtryggur Berg Sigmarsson, he is a member of Stilluppsteypa ( and Evil Madness ), a group that has been described as electroabsurdist. The group s evasive Dada expressionism and its fiendish humour break out in a megalomaniacal invincibility that is only offset by the group s clinical minimalism, suggestive of introspection, headaches and the shakes. This, together with the inspiration from punk as a stylistic direction, provides a background against which one can start searching for meaning and meaninglessness in Helgi s sumptuous installations. Siv Hofsvang

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk Nærhetsetikk Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk relevans? Problemer med nærhetsetikk Profesjonsetikk som nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk?

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

ERINDRING ERINDRING MARLEN L HAGEN mobil Org.nr

ERINDRING ERINDRING MARLEN L HAGEN mobil Org.nr Separatutstillinger 2016 Galleri Skallum (januar) 2014 Rikshospitalet Oslo 2014 Galleri Skallum, Stabekk 2012 Bekkestua Eldresenter, Bærum 2012 Palma, Skøyen 2007 Jeppe, Oslo 2006 Etta Place, Oslo mobil

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells Forelesning 5: Wave Physics Interference, Diffraction, Young s double slit, many slits. Mansfield & O Sullivan: 12.6, 12.7, 19.4,19.5 Waves! Wave phenomena! Wave equation

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT Jæger Brand Manual 2 Jæger Brand Manual 2 Brand Identity Target Audience 3 Logo 4 Colors 5 Typography 7 Infographic Brochure 9 Products 10 Point of Sale 11 Print Documents Brand Identity The brands name,

Detaljer

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se?

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? ØYET Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? Når reflektert lys fra det vi ser på, går gjennom pupillen og linsa, dannes det et

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet BIOKJEMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet BIOKJEMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet BIOKJEMISK INSTITUTT Eksamen i: KJB492 - Bioinformatikk, 3 vekttall Eksamensdag: Onsdag 13.november 2000 Tid for eksamen: kl. 09.00-13.00

Detaljer

English translation:

English translation: 1 Da jeg flyttet til New York, malte jeg mange hjemløse ut fra fotografier jeg tok på gaten. Det ble til en serie jeg kalte «Faceless», for jeg malte dem uten ansikt. Etterhvert la jeg fra meg referansematerialet

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Store og komplekse informasjonssystemer

Store og komplekse informasjonssystemer Store og komplekse informasjonssystemer Gruppetime uke 35 kribrae@ifi.uio.no Agenda - Repetisjon av begrepene fra rammeverket (miniforelesningene) - Gjennomgang av Hanseth og Lyytinen (2010) - Gjennomgang

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Evolusjon av selv og identitet. Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo

Evolusjon av selv og identitet. Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Evolusjon av selv og identitet Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Rettferdighetssans Identitet og selvbevissthet Har dyr identitetsproblemer?

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Intellectual Property Rethinking Kai Nielsen Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Denne publikasjonen er en en del av verket Drapering av Anne Marthe Dyvi, laget til utstillingen Lost Garden på Henie Onstad

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

first year charts Preview Only Legal Use Requires Purchase Take the A Train for jazz ensemble JAZZ BILLY STRAYHORN Arranged by VINCE GASSI

first year charts Preview Only Legal Use Requires Purchase Take the A Train for jazz ensemble JAZZ BILLY STRAYHORN Arranged by VINCE GASSI first year charts for jazz ensemble a division of Alfred JAZZ Take the A Train BILLY STRAYHORN Arranged by VINCE GASSI INSTRUMENTATION Conductor 1st Eb Alto Saxophone 2nd Eb Alto Saxophone 1st Bb Tenor

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJB 492 Bioinformatikk Eksamensdag: Fredag 14. desember 2001 Tid for eksamen: Kl.: 9.00 13.00 Oppgavesettet er på 7 sider. Vedlegg:

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

FRANK April, du var fantastisk. Og det mener jeg.

FRANK April, du var fantastisk. Og det mener jeg. REVOLUTIONARY ROAD av Justin Haythe Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com A young couple living in a Connecticut suburb during the mid-1950s struggle to come to terms with their

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt ksamen i: ECON3120/4120 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Postponed exam: ECON3120/4120 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Eksamensdag:

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Bokmål Skriftlig skoleeksamen, 16. mai. (3 timer) Ingen hjelpemidler tillatt. Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Oppgave 1. Tenk deg at du skal

Detaljer