Klara Lidén. Klara Lidén. page. Never come back, 2009, installation view

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klara Lidén. Klara Lidén. page. Never come back, 2009, installation view"

Transkript

1 Klara Lidén Klara Lidén Never come back, 2009, installation view page 139

2 Klara Lidén Never come back, 2009, installation view Never come back, 2009, installation view

3 Klara Lidén Klara Lidén f i Stockholm Bor og arbeider i Berlin Arkitekturen spiller en sentral rolle i Klara Lidéns praksis, ikke bare i form av konstruksjoner som tar og krever plass, men som noe betraktelig mer dynamisk. I installasjonene og skulpturene hennes er arkitekturen til stede som en kraft som går i dialog med og interagerer med kroppene den inneholder. Den tidlige minimalismens fascinasjon for fenomenologi og kroppsliggjort mening drives her videre til et punkt hvor rommet selv antar en performativ funksjon. Videoen Paralyzed ( 2003 ) viser kunstneren i en transeaktig koreografi i en vogn på undergrunnen i Stockholm. Rommet er selve innbegrepet på et funksjonelt offentlig rom, men i Lidéns søvngjengeraktige ballett ramler denne selvfølgelige funksjonaliteten fullstendig sammen. Mens de andre passasjerene forblir tause og gjør alt de kan for å unngå øyekontakt med henne, går kunstneren helt opp i sin rituelle forandring av rommets parametere. Ledsaget av soundtracket til Legendary Stardust Cowboy forsøker hun iherdig å få betrakternes oppmerksomhet over på hvordan disse rommene vi oppholder oss i, rom som oppbevarer oss og holder oss fanget, så lett kan nøytraliseres gjennom deres egen blotte eksistens. Liden har også laget mer klassiske arkitektoniske intervensjoner, og her kommer hennes utdanning som arkitekt enda tydeligere for en dag, ikke minst i de ambisiøse installasjonene ved MOMA i New York ( 2009 ) hvor hun brukte en blanding av kartong, bølgeblikk og wire til å bygge en arkitektonisk bunkers som hentet silhuetten fra en rivningstruet bygning. Dette arbeidet er fullastet med humoristiske referanser til Inside the White Cube (1976 ), et essay av kritikeren Brian O Doherty. Det ironiske ved Lidens kube er at den ikke har noen inngang, den er hermetisk lukket og aldeles stum. Den får heller ikke lov til å være seg selv ; i stedet må den fungere som en hylle for stabler av flattrykte kartonger, potensielle kuber som for øyeblikket er brettet sammen. Resultatet er en skarpsindig lek med institusjonskritikken, hvor hverken betrakteren eller rommet får lov til å være naturlige. Denne evnen til å drive både kunstverket og betrakteren ut i usikkert lende er gjennomgående i alle Lidens arbeider, og det handler om det vilkårlige, det kaotiske som også finnes i de mest velordnede og pedantiske menneskelige systemer. Denne utforskingen vil fortsette i arbeidet for Momentum ; her tar hun i bruk biennalerommet som plattform for nok en arkitektonisk intervensjon. Som i tidligere arbeider, fungerer arkitekturen også her som et middel til å beskrive et system. Det å skape forstyrrelser i etablerte strukturer er ikke så mye et uttrykk for motstand, det handler snarere om å tre inn i et velkjent språk og smette inn et og annet spørsmålstegn. Denne grunnleggende sett stedsspesifikke arbeidsmetoden har mye til felles med hackerens; kunstneren ligner på en programmerer som må navigere innenfor et gitt system, men som til syvende og sist finner en metode for å gå inn i systemet og manipulere det hinsides gitte parametere. Lidens snedige strategi hvor hun setter i gang en kjedereaksjon av betydning innenfor institusjonens nøytraliserte system gjør det fåfengt å forsøke å definere intervensjonene hennes, arbeidet bare hviler der, midt i prosessen. Lina Džuverović Fatima Hellberg Klara Lidén b in Stockholm Lives and works in Berlin Architecture holds a central place in Klara Lidén s practice, not merely in the form of structures that occupy and demand space, but also as something considerably more dynamic. In her installations and sculptures, architecture is a force negotiating and interacting with the bodies it contains. The early minimalist fascination with phenomenology and embodied meaning are here pushed further to the point where space itself is allowed a performative function. In her video Paralyzed ( 2003 ) the artist is captured in a trance-like choreography in a subway train in the Stockholm underground. The space is in itself the epitome of a utilitarian public area, yet this very unquestioned functionality collapses upon itself in the artist s trance-like ballet. Whereas the fellow passengers remain silent, at all costs avoiding eye contact with Lidén, she devotes herself fully to her ritual, challenging the parameters of the space. Accompanied by a soundtrack of Legendary Stardust Cowboy she insistently brings to the viewers attention the mode in which the spaces that hold, contain and trap us are readily neutralized by their own existence. Liden has also made more classically architectural interventions that more conspicuously reveal her past training as an architect. This is evident in her ambitious installation at New York MOMA ( 2009 ), where the artist turned a mix of cardboard, corrugated metal and wires into an architectural bunker, appropriating the outlines of a derelict building. The work is loaded with tongue-incheek references to Inside the White Cube ( 1976 ), an essay by the critic Brian O Doherty. The irony with Lidén s cube is that it has no point of entry ; it is hermetically sealed and undeniably mute. Neither is it allowed to exist for itself ; it serves as a shelf for stacks upon stacks of flattened cardboard ; potential squares folded together. The result is an astute play with institutional critique where neither viewer nor the space itself is allowed a natural position. This ability to push both the work of art and its observer into insecure quarters is a continuous strand in Lidén s work, a strand that speaks of the haphazard, the chaotic that also exists in the most orderly and pedantic human systems. This is an exploration that will continue in her work at Momentum, as she uses the biennial site as the platform for yet another architectural intervention. As in earlier works, architecture here works as a mode of describing a system, and introducing a disruption into the established structures, not so much as a statement of defiance as a mode of entering a familiar language and inserting a series of question marks. Such an inherently site-specific method could in some ways be compared to that of a hacker, a programmer who has to navigate within a system but ultimately find a way to enter and manipulate it beyond the given parameters. The oblique strategies of setting up a chain reaction of meaning within the neutralised system of the institution makes any attempt to fully pin down Lidén s intervention inherently vain; rather the work resides just there, in the process. Lina Džuverović Fatima Hellberg

4 Darri Lorenzen Darri Lorenzen Converge, 2008, light, sound, autolocked door, dimensions variable page 145

5 Darri Lorenzen The Unnamable Point of Being There, 2008, c-print, cm

6 Darri Lorenzen Darri Lorenzen f i Reykjavik Bor og arbeider i Berlin og Reykjavik Betrakterens posisjon danner utgangspunkt for mange av Darri Lorenzens arbeider ; de kretser rundt stadige undersøkelser av persepsjon av rommet og vår tilstedeværelse i det. Lorenzen utforsker hvordan lyd i rom kan formidle opplevelsen av en personlig identitet. Lyden av betrakterens bevegelse gjennom rommet skaper en feedback-sløyfe, og opptaket av dette konstruerer betrakterens identitet som en som både lager og tar inn lyd. Det er denne dobbeltheten Lorenzen arbeider med ; hun konstruerer og demonterer forskjellige utsiktspunkter ved hjelp av en rekke fenomenologiske eksperimenter og øvelser. Lorenzens råmaterialer akustikken i et rom, lys og mørke, et tilsynelatende tomt rom, blir bearbeidet ved hjelp av minimale rekvisita en naken lyspære, et speil, et innslag av fluorescerende maling. Forskyvning står sentralt her, omhyggelig former kunstneren de ulike elementene for å inngi en følelse av tvil, noen ganger et glimt av frykt, som påvirker betrakterens persepsjon og hun bruker romlige prinsipper for å desorientere oss. Lyden av det tomme rommet blir gjerne forsterket og sendt tilbake til seg selv, mens lyset blir et sensitivt redskap som forstyrrer vår navigering i rommet og vår oppfattelse av rommets grenser. I ett slikt arbeid, Converge ( 2008 ) brukte Lorenzen lys, lyd og en dør forprogrammert til å låses automatisk og fange betrakteren inne i gallerirommet i nøyaktig fem minutter. Gjennom det fem minutter lange arbeidet, fra døren gikk i lås, ble lyset gradvis dempet til rommet lå i dypeste mørke. Samtidig ble rommets lyder behandlet og langsomt forsterket. Disse endringene, som til å begynne med knapt var merkbare, kastet betrakteren inn i en tilstand av intensifisert romlig fornemmelse, forsterket av en uvisshet knyttet til om det faktisk fant sted noen endring, eller om det bare var ens egne sanser som spilte en et puss. I Room ( 2000 ) forsterket hun på liknende vis et mørklagt rom, men denne gangen jobbet hun utelukkende med rommets lydlige egenskaper. Enhver lyd som ble til i rommet, ble plukket opp av mikrofoner og spilt tilbake med to minutters forsinkelse, arbeidet ga på denne måten en forstørrelseseffekt på opplevelsen av rommet. På Momentum vises 90 Minutes From Where You Are Now, en installasjon for kino, på den lokale kinoen i Moss. Dette arbeidet fokuserer på de teatralske rommene bak og foran lerretet og på betrakterens tilstedeværelse i rommet. Lina Džuverović Darri Lorenzen b in Reykjavik Lives and works in Berlin and Reykjavik The position of the viewer serves as the departure point in much of Darri Lorenzen s work, centring around an ongoing investigation into perception of space and our presence within it. Lorenzen s interest lies in exploring how the sense of personal identity is mediated by sound in space. The feedback loop created by one s own sound and movement in a space constructs one s identity as both sound emitter and sound recipient. It is this dual identity that Lorenzen works with, constructing and dismantling viewpoints through numerous phenomenological experiments and exercises. Lorenzen s raw materials the acoustics of a space, light, darkness, a seemingly empty room, are worked on with minimal props a bare light bulb, a mirror, a touch of phosphorescent paint. Displacement is central to the work as these elements are carefully moulded by Lorenzen to induce a sense of doubt, sometimes a split second of fear, affecting one s perception and using spatial principles to disorient the viewer. The empty space is often amplified and fed back into itself while light becomes a subtle tool for destabilizing our navigation around the space and our sense of its boundaries. In one such work, Converge ( 2008 ), Lorenzen used light, sound and a door pre-programmed to lock automatically, to trap the visitor inside the gallery for exactly five minutes. The five-minute work began once the door was locked, with a gradual decrease of light until the space was immersed in complete darkness. Simultaneously the sound of the space was processed and slowly amplified. The initially imperceptible changes would throw the viewer into a sense of heightened spatial awareness fuelled by uncertainty, wondering whether anything was really happening or if the changes were simply caused by their own senses playing up. Similarly, in Room ( 2000 ) Lorenzen amplified a completely darkened room, this time working only with sonic qualities of the space. Every sound produced was picked up by microphones and played back into the room with a two minute delay creating a magnifying effect on the perception of the space. As part of Favoured Nations, Lorenzen s work can be seen in the local cinema. 90 Minutes From Where You Are Now is an installation for a movie theatre. It focuses on the theatrical spaces behind and in front of the movie screen and the fact of the viewer s presence inside it. Lina Džuverović

7 Josefine Lyche Josefine Lyche Rainbow Pickets ( Grayscale ), 2008, mdf and acrylic paint, cm page 151

8 Josefine Lyche Groundfloor, 2003, wall painting, dimensions variable

9 Josefine Lyche Josefine Lyche f.1973 i Bergen Bor och arbetar i Oslo Josefine Lyche omtalar sin konst som glam-minimalism. Det ligger någonting väldigt träffande i formuleringen. För formalt sett kan en stor del av hennes konst hänvisas till minimalismen. Hennes utforskning av moduler, rymdobjekt och geometriska system stämmer väl överens med minimalisternas försök att omdefiniera vår uppfattning av rummet. Men till skillnad från minimalisterna som uppnådde en asketisk form i sin strävan efter att undvika alla subjektiva referenser, bryter hon mot denna kodex. Hennes mål är inte att använda sig av så begränsade uttrycksmedel som möjligt. Färgskalan brukar pendla mellan två olika läger, gråskalan och regnbågsfärger. Neon, glitter och kristaller kan också involveras. I årets Momentum medverkar hon bland annat med tre glitterfontäner, i vilka färgat glitter blåset runt i varsin glasklocka. På håll kan det se återhållsamt ut, men vid närmare håll upptäcker man att de sjuder av liv. Trots den glatta ytan kan man ana ett motstånd och en vilja till förändring i hennes konst. Verket Rainbow picket ( greyscale ) från 2008 är en hommage till Judy Chicagos skulptur Rainbow Picket från Chicago var en kvinnopionjär som utmanade tidens etablerade minimalistiska skola, och var en av frontfigurerna för den minimalistiska sub-genren Finish fetish. I originalverket har regnbågsfärgade pinnar lutats i 45 graders vinkel mot väggen. I Lyches variant har skulpturens färger reducerats till en gråskala. Regnbågen tas istället upp i stor skala i väggmåleriet i bakgrunden. Till skillnad från Chicagos mer försiktiga skulptur, kräver hennes verk en självklar plats. Det finns ingen risk att du går förbi det. Det kan inte ignoreras. Som konstnär arbetar Lyche i flera olika medier, men återvänder ständigt till måleriet. I hennes väggmålerier låter hon ofta gränsen mellan det två- och tredimensionella suddas ut. Inspirationen hämtas inte bara från konstteoretisk litteratur, utan kan även komma från tv- och dataspelsvärlden. Iden till Consequence of consequence ( 2008 ) fick hon till exempel när hon satt och såg på Dexter, en serie om en kriminaltekniker/ seriemördare. Våggmålningen ser ut som blod-splatter. Från ett stativ på golvet har trådar dragits till olika punkter på väggen, som för att ta reda på från vinkel gärningsmannen avlossade skotten. De osnobbiga, populärkulturella referenserna bryter ner tolkningsnivån till en vardaglig höjd, och vi tvingas inse att allt måleri som ser ut som splatter inte behöver vara en hyllning/anti-hyllning till Jackson Pollock. Även fast hon arbetar i en rad olika material och uttryck, ryms det en konsekvens i konsekvensen. Det regelbundna mönstret återfinns i tematiken, där perception, illusioner och optiska fenomen utgör grundstommen. Den senaste tiden har hon använt sig av kristaller i sina verk. Kristallen används på grund av sin skönhet, och för att den avspeglar tankar om renhet, energi och utopiska idealtillstånd. Den är dessutom uppbyggd enligt en logisk geometri. Men kristallen är också en bild för något som utmanar det normativa, och har en plats inom såväl new-age som science-fiction. Skulpturen Omega Point ( 2009 ) refererar till de portaler som kan förekomma i sciencefiction filmer. Den enkla, vita ringen symboliserar drömmen om att få inblick i en annan värld. Möjligheten om att kunna transporteras härifrån. Hoppet om att vi inte är ensamma. Stina Högkvist Josefine Lyche b in Bergen Lives and works in Oslo Josefine Lyche describes her art as glam-minimalism. It is a formulation that seems highly appropriate. In formal terms much of her work refers to minimalism. Her exploration of modules, spatial objects and geometric systems corresponds closely with minimalism s interest in redefining our understanding of space. But in contrast to the minimalists who established an aesthetic form in their efforts to avoid all subjective references, Lyche dissociates herself from this codex. She does not aim to restrict herself to the narrowest possible means of expression. Her colours normally oscillate between two different schemes, the grey scale and shades of the rainbow. Neon glitter and crystals can also be involved. Her contribution to this year s Momentum includes three glitter fountains, in which coloured glitter swirls around inside various glass bell jars. From a distance the effect is very restrained, but from close up one discovers that they are seething with activity. Despite its polished appearance, one suspects resistance and a yearning for change in her art. The work Rainbow picket ( greyscale ) from 2008 is a homage to Judy Chicago s sculpture Rainbow Picket from Chicago was a pioneering woman artist, who challenged the established minimalist school of her day, and one of the leading figures in minimalism s finishfetish sub-genre. The original work consists of six rainbow coloured trapezoids leaning against a wall at a 45 degree angle. In Lyche s variation, the colours of the elements have been reduced to a grey scale. The rainbow colours are consigned instead to a large format wall painting in the background. In contrast to Chicago s tentative sculpture, Lyche s work boldly takes possession of its space. There is no chance one could simply walk past it. It cannot be ignored. Lyche works with a variety of media, although she returns repeatedly to painting. In her wall paintings she often obscures the boundaries between two and three dimensions. She draws her inspiration not just from writings on art theory, but also from the worlds of TV and computer games. She found the idea for Consequence of consequence ( 2008 ), for example, while watching Dexter, a series about forensic scientists and serial killers. The wall painting reminds us of splattered blood. Threads extend from a floor-stand to various points on the wall, indicating the angle from which the perpetrator fired the shot. These lowbrow, popular cultural references bring the possibilities of interpretation down to an everyday level, forcing us to acknowledge that not every painting that looks like a splatter is necessarily a homage/anti-homage to Jackson Pollock. Although Lyche works with a diversity of materials and forms of expression, she reveals consistency in inconsistency. Regularity can be seen in her chosen themes, in which perception, illusions and optical phenomena form the core. Most recently she has introduced crystals into her works. These are used for their beauty, and because they represent notions of purity, energy and an ideal utopian condition. Moreover, crystals are built up according to a logical geometry. But a crystal is also something that challenges the normative, in that it plays a role both in new-age thinking and in science fiction. The sculpture Omega Point ( 2009 ) refers to the portals postulated in science fiction films. The simple white ring symbolizes the dream of gaining insight into other worlds. The possibility of being transported away from the one we inhabit. The hope that we are not alone. Stina Högkvist

10 Eline McGeorge Eline McGeorge Travelling Doubles, Poster 2, 2009, inkjet print on paper, cm Travelling Doubles, Poster 1, 2009, inkjet print on paper, cm page 157

11 Eline McGeorge Travelling Doubles 2, 2008

12 Eline McGeorge Eline McGeorge f i Oslo Bor og arbeider i Berlin og London Eline McGeorges arbeid kretser rundt forvrengte steder, rom og figurer, og reiser eller navigerer gjennom dem. Ved hjelp av abstraksjoner og fragmenterte portretter av disse stedene og figurene, går hun i dialog med politikken og psykologien som styrer dem. Dette understrekes ofte av arbeidenes titler, som Travelling Doubles ( 2008 ), Ontological Candidate ( 2008 ), Navigator ( 2008 ), Departure of a Stranger ( 2005 ), Among Familiar Strangers and Surveilled Places ( 2009 ), Resumed Arrival ( 2006 ), Possibilities of Another Place ( 2004 ). For McGeorge er denne vendingen mot det nonfigurative et middel for å nærme seg andre former for abstraksjon ; en metode for å beskrive og gå inn i politiske, filosofiske og psykologiske begreper. I installasjonene setter hun sammen elementer laget i en rekke forskjellige medier, fra tegning, collage, montasje og plakater til foto og skulptur, og de ulike arbeidene fungerer som fragmenter i dialog med hverandre. For Momentum har McGeorge laget et arbeid sentrert rundt en tekst som både presenteres i trykt form slik at den kan leses på stedet og som voice-over i animasjonsfilmen som utgjør tyngdepunktet i en installasjon som også inneholder plakater, arbeider på papir og skulpturer. Animasjonsfilmen og teksten kretser rundt en løs historie lagt til en sone hvor grenser glir fra hverandre og begrenser hovedpersonens bevegelsesfrihet, mens hun strever med å finne en vei ut. Sonen er gjennompolitisert og strengt styrt, og blir som et bilde av hovedpersonens mentale rom. Hennes reise ut av sonen henger sammen med motstanden mot de kommersialiserte, politiske, psykologiske, ideologiske og sosiale omgivelsene sonen tvinger beboerne inn i. Over på den andre siden av veiskillet ligger et ukjent terreng, og ved hjelp av pc-en forsøker hovedpersonen å bevege seg ut i dette terrenget på jakt etter informasjon hun tror er gått tapt eller som er blitt sensurert. Fortellingen kretser rundt hennes forsøk på å kommunisere på tvers av sonens brannmur, om kompatibilitetsproblemer med datasystemene utenfor, om hvordan hun overlever både forfrysninger, høydesyke og rotløshet, og klarer seg selv om kommunikasjonsteknologien bryter sammen og holder henne borte fra et problematisk forhold ( til sin egen fortid og/eller til andre mennesker ) innenfor sonen. I arbeidet settes hovedpersonens politiske opprør, aktivisme og de problemfylte personlige forholdene hennes sammen med inkompatible informasjonsontologier og datasystemer, blokkert digital informasjon og upålitelig kommunikasjonsteknologi. Den avstanden i tid og rom som arbeidet synes å skildre avhenger mindre av den faktiske avstanden hovedpersonen tilbakelegger, enn av den digitale teknologiens begrensninger og hvorvidt den fungerer eller ikke, og feberfantasier en forvirret fortelling om sine forhold i sonen som hovedpersonen forestiller seg mens hun ligger i feber. Arbeidet kryssrefererer til den parallelle bruken av begrepet ontologi i både filosofi og datateknologi, og viser til en kognitiv fremmedgjøring i science fiction-teori. Det pekes også mot en situasjon hvor informasjonsteknologien og internett skaper mulighetsbetingelser for så vel et sant demokrati som en sann politistat, og hvor ytringsfriheten også kan bidra til at ordene mister sin aktualitet. Lina Džuverović Eline McGeorge b.1970 in Oslo Lives and works in Berlin and London Eline McGeorge s work revolves around distorted places, spaces and characters, and travel or navigation across them. Through abstraction and fragmented portrayal of these locations and characters, the artist engages with the politics and psychology that governs them. Individual titles of McGeorge s works, such as Travelling Doubles ( 2008 ), Ontological Candidate ( 2008 ), Navigator ( 2008 ), Departure of a Stranger ( 2005 ), Among Familiar Strangers and Surveilled Places ( 2009 ), Resumed Arrival ( 2006 ), Possibilities of Another Place ( 2004 ) and others, often underline these concerns. For McGeorge, a turn to the non-figurative is a way to come to terms with other forms of abstraction a way to describe and enter political, philosophical and psychological concepts. McGeorge s installations combine works that use a range of media including drawing, collage, montage, posters, photography and sculpture. These elements function as fragments in dialogue with each other. McGeorge s work in Favoured Nations is centred around a script that doubles as a voice-over in the animation and a printed publication available to be read in the space. The animation forms the central point of an environment which also includes a number of posters, works on paper and sculptures. The animation and the script revolve around a loose narrative set in a zone in which borders separate and restrict the movements of the main character, who in turn attempts to find a way out. The zone is strictly governed and politicized and maps out the mental space of the character. The character s journey out of the zone is related to her oppo-sition to the commodified political, psychological, ideological and social setting the zone imposes on its residents. The other side of the crossing is an unknown topography, and using her laptop, the character tries to navigate into this zone and find information she thinks is lost or censored. The story revolves around her attempts to communicate across the zone s firewall, the compatibility problems with the computer systems outside the zone, her recovery from hypothermia, altitude sickness, uprootedness and the breakdown of communication technology that also separates her from a troubled relationship ( to her own past and/or to other people ) inside the zone. Her political dissidence, activist work and troubled personal relationships become mixed with the reality of incompatible information ontologies and computer systems, blocked digital information and unreliable communication technology. The separation in time and space depends more on the barriers of digital technology and its function/dysfunction and a mixed-up mental account of her relations in the zone constructed during her feverish recovery, than on the actual distance she has travelled. The work cross-references the parallel use of the termontology in both philosophy and computer technology, and refers to cognitive estrangement in science fiction theory. There are hints of a situation where information technology and the Internet allow both true democracy and a true police state, and where freedom of speech also allows words to lose a sense of actuality. Lina Džuverović

13 Are Mokkelbost Are Mokkelbost Entity, 2009, collage Entity, 2009, collage page 163

14 Are Mokkelbost Entity, 2009, collage Entity, 2009, collage

15 Are Mokkelbost Are Mokkelbost f i Oslo Bor och arbetar i New York och Oslo Are Mokkelbost är både musiker och konstnär. Men oavsett om det är musik eller konst han sysslar med finns det alltid en sökande, experimentell ådra i det han gör. De senaste åren har han arbetat mycket med collage. Serien ION är en serie på ett tiotal arbeten som det tog honom över tre år att fullföra ( ). Bilderna utgår från en väldigt disciplinerad bilduppbyggnad och är baserade på ett regelsystem han själv satt premisserna för. Regler som renodlar collagens möjligheter till transformation genom klipp och lim, och som reflekterar kring utövaren av collagen. Utklipp från olika livsstilsmagasin organiseras efter färg och kontrast, allt enligt de sex olika kategorier som utgör grunden för IONs eget universum. Tillgången till material avgör varje bilds uttryck. De kristalliknande konstruktionerna har något drömskt och demoniskt över sig. Ögonen på livsstilsmagasinens släta ansikten har klippts bort, och lämnat gapande, dödskalleliknande hålrum efter sig. Magasinens förgängliga budskap har brutits ner och visar sitt rätta jag. Serien är en blandning av aversion, fascination och avundsjuka riktat mot sitt källmaterial. En dekonstruktion som både inverterar och kokar ned modefotografins väsen. På Momentum medverkar Mokkelbost med Entity, en ny serie collage i vilka han fortsätter sin utforskning av collagetekniken och dess metadimensioner. Men där IONs fokus riktades mot tonåringarnas värld utforskar Entity collagens möjligheter till att skapa karaktärer och identifikation hos barnet. Bilderna tar sin utgångspunkt i olika collage han gjort för Nardo skola och dagis i Trondheim under På Nardo blev collagen scannade, förstorade, printade på folie och limmade på glasplattor. Till de collage som ska visas i Moss har han utgått från de ursprungliga collagen, för att arbeta vidare med dem i kombination med andra tekniker. Det bildmaterial som använts i collagen är klippt rätt ur pedagogiska illustrationer och läroböcker för barn. Läromaterial som ursprungligen är gjorda i akvarell färgpennor, gouache och airbrush, och som verkar utförda utan några större konstnärliga ambitioner. Mokkelbost utvidgar dessa collage med ett urval av de samma teknikerna. Där ION genom sin noggranna sortering och klippning av bildmaterialet pressade collageformatet mot en nästan sömlös och målerisk form, så skapar dessa arbeten en annan formal överskridning. Skillnaden mellan analog teknik och reproduktion är oklar, och ett objektivt formspråk skjuts över i ett fantastiskt univers, där alla tings ursprungliga funktion är förändrad. Med barnet som den tänkta mottagaren har motiven på sin sida blivit enkla och direkta. Det som ursprungligen illustrerade en sak har nu blivit något annat, och lösrivna bitar från delvis igenkännbara ting svävar omkring i ett viktlöst tillstånd och samlar sig i klungor som ser ut att bli levande. De sönderklippta skolböckerna skapar en egen dagdrömsk tillflyktsort, ett lufthål bort från skolbänkens rutintyngda vardag. Stina Högkvist Are Mokkelbost b.1976 in Oslo Lives and works in New York and Oslo Are Mokkelbost is an artist and a musician. Regardless of whether he is working with music or art, there is always a searching, experimental character to his approach. In recent years, he has been working with collage. ION is a series of about ten works, which took him over three years to complete ( ). The collages are created in a highly disciplined manner, based on a system of rules he himself sets the parameters for. The rules generate a transformative potential through cutting and pasting and reflection over the practice of collage. Cuttings from various lifestyle magazines are organised according to colour or contrast, complying with the six different categories that form the basis of ION s own universe. Access to material determines the expression of each image. The crystalline constructions have something dreamy and demonic about them, the eyes in the smooth faces from the magazines have been cut out, leaving behind gaping, skull-like holes. The ephemeral message in the magazine has been broken down and reveals its true self. The series is a mix of aversion, fascination and jealousy towards its source material ; a deconstruction that both inverts and boils down the nature of fashion photography. Mokkelbost is participating in Momentum with Entity, a new series of collages where he continues to explore the nature of the collage technique and its meta-dimensions. However, where ION focuses on the world of teenagers, Entity explores the potential in collage to create characters and generate identification with children. The images are based on various collages he made for Nardo school and day-care centre in Trondheim in At Nardo, the collages were scanned, enlarged, printed on foil and glued onto glass plates. For the work shown in Moss, Mokkelbost takes these original collages as starting points and develops them in combination with other techniques. The image material used in these collages consists of cuttings from pedagogical illustrations and children s schoolbooks; teaching material originally created with watercolours, crayons, gouache and airbrush, seemingly carried out with little artistic ambition. Mokkelbost expands these collages using an array of similar techniques. Whereas ION, through its careful selection and cutting of image material, pushed the collage format towards an almost seamless and painterly form, these works create a different formal transgression. The distinction between analogue technique and reproduction is blurred, and an objective, formal language is nudged into a fantastical universe where original function of each element has been altered. With the child as the imagined recipient, the motifs and their character have become simple and direct. That which originally illustrated something has become something else, and loose pieces of partly recognisable things float around in a state of weightlessness, gathering in clusters, which appear to come alive. The shredded schoolbooks create their own kind of daydreaming escapism, a breathing space within the dull routine of the school day. It is a reminder that the pursuit of adventure and the pursuit of knowledge are really the same thing. Stina Högkvist

16 Jani Ruscica Jani Ruscica Evolutions, 2008, 16 mm film page 169

17 Jani Ruscica Evolutions, 2008, 16 mm film

18 Jani Ruscica Jani Ruscica b.1978 in Savonlinna Lives and works in Helsinki Ifølge Cicero, innebærer utvikling at noe rulles ut. I sin nye eksperimentelle film og installasjon, Evolutions ( 2008 ) ruller Jani Ruscica ut ungdommens verdenssyn, filmmediets strukturer, og den fine balansen mellom fakta og fiksjon. Dette er aktuelt i en tid da reality ofte bare er en innpakket fiksjon. Evolutions ble til som et fellesprosjekt, slik Ruscica også har laget tidligere videoarbeider. De sju scenene filmen består av, sju fortellinger om universet og ulike verdensanskuelser, ble til i samarbeid med ungdommer mellom tolv og nitten år som alle delte en interesse for teater. Intervjuer med disse sju ungdommene utgjør råmaterialet for filmen. Hver av fortellingene ble iscenesatt i et filmstudio. En minimalistisk scenografi, kunstig lyssetting og autentiske lyder får studioet til å fremstå som et tomt lerret en midlertidig flate som hovedpersonenes verdenssyn kan projiseres på. Scenene er variasjoner over et tema. Det å bruke flere perspektiver og å skape variasjoner over et tema er begge deler sentrale elementer i alle Ruscicas arbeider. Episodene står som paralleller til ungdommenes variasjoner over kollektive forestillinger om universets fødsel, og byggeklossene er skapt av deres personlige fortellinger og syn på verden, som fødselen til en bror eller søster, eller brølet fra tanksene i Moskvas gater da Sovjetunionen falt. I Evolutions kontekstualiseres de oppkonstruerte bildene og scenene gjennom filmprosessen. Verket er likevel en hybrid, som inkorporerer elementer fra eksperimentell film og videokunst, performancekunst og teater. De iscenesatte elementetene ved verket understrekes gjennom bruken av rekvisitter, som skulpturer av guddommer, speil, Wenceslaus Hollars raderinger fra 1700-tallet som viser skapelsens syv dager, og teaterbølger som kan minne om dem som ble skapt av Sabbatini for den italienske operaen på 1500-tallet. Den minimalistiske scenografien og rekvisittene brukt i filmen har flere betydninger og referanser, noe som skaper en friksjon mellom det virkelige og representasjonen av det, mellom fakta og fiksjon. Hovedpersonene i filmen er de sju unge menneskene som intervjues av Ruscica. Samtidig virker filmen fremmedgjørende på deres egne liv. Dette åpner opp for en diskusjon med utgangspunkt i Bertolt Brechts episke teater og samtidens syn på temaet det sette. Hva innebærer det å vise boom-operatøren eller høre scenebelysningen slås av og på å få en kikk bak scenen, bli blottstilt for produksjonsprosessen bak filmen, i en tid da reality-tv er normen heller enn unntaket? Avantgardens utfordring synes å være at reality ofte er fiksjon, ikke kunst. I verkets Encore ( ekstranummer ) visker ungdommene ut tidslinjene sine tegnet med kritt. Det som står igjen er den tomme scenen, det høres skritt i bakgrunnen, døra lukkes. Jenta Erofili begynner å dra opp sin strek med kritt. Denne versjonen starter her, og denne streken representerer universets biologiske tid... og her ble jeg født... Lineær og syklisk tid flettes i hverandre. Marita Muukkonen Jani Ruscica b in Savonlinna Lives and works in Helsinki According to Cicero, evolution signifies the unwinding of a scroll. In his new experimental film piece and installation Evolutions ( 2008 ) Jani Ruscica unravels the world-views of young people, the structures of film-making, and the thin line between fact and fiction. Topical at a time when reality is often merely packaged fiction. Ruscica has realized the piece communally, much like his earlier video pieces. The seven scenes of the film, seven stories about world-views and the universe, have been created together with young people between 12 and 19 years old who share a passion for theatre. Interviews Ruscica conducted with the seven youngsters form the raw material for the piece. The stage for each scene and story is set up in a film studio. Minimalist sets, artificial lighting and authentic sounds morph the studio, a blank canvas, into a temporary projection surface for each protagonist s worldview. The scenes are variations on the same theme. Multiple points of view and variations on a theme are central elements in all of Ruscica s works. The episodes parallel the youngsters variations on collective notions about the birth of the universe with the building blocks of their per- sonal world-views, such as the birth of a sibling or the roar of tanks on the streets of Moscow during the collapse of the Soviet Union. In Evolutions constructed images and scenes are contextualised through the process of film-making. The piece is nevertheless a hybrid, incorporating elements of experimental film and video art, performance art and theatre. The staged nature of the piece is accentuated by the use of sculptural deities, mirrors, waves replicating those created by Sabbatini for 16th century Italian opera, or the 18th century etchings by Wenceslaus Hollar depicting the seven days of creation in the Book of Genesis. The minimal sets and objects used in the film carry multiple meanings and references. This creates a friction between the real and its representation, between fact and fiction. The seven young people interviewed by Ruscica are the primary subjects. At the same time the staging of the film alienates them from the stories of their own lives. This opens up discourses based on Bertolt Brecht s epic theatre and contemporary views on the theme of the seen. What does it mean to show the boom operator or to hear the stage lights being switched on and off peeking behind the scenes, exposing the production processes of film-making in an age when reality TV is the norm rather than the exception? The challenge of the avant-garde seems to be that reality is often fiction, not art. In the Encore of the piece, the youngsters rub out their chalk-drawn timelines. What is left is the empty stage, steps are heard in the distance, the door shuts. Erofili starts drawing her line in chalk. This version starts here, and this line represents the biological time of the universe... and here I m born... Linear and cyclical time intertwine. Marita Muukkonen

19 Marthe Thorshaug Marthe Thorshaug Night Rider, production photo from The Legend of Ygg, 2009 page 175

20 Marthe Thorshaug Night Rider, production photo from The Legend of Ygg, 2009

21 Marthe Thorshaug Marthe Thorshaug f i Oslo Bor och arbetar i Hamar och Oslo I Marthe Thorshaugs filmer är korsningen mellan olika genrer centralt, och hon blandar dokumentära, fiktiva och mytologiska element om vart annat. I Vargmannen ( 2003 ) var hon på jakt efter sanningen om den mytomspunne Vargmannen. Bakgrunden till ryktena är de senaste 20 årens dramatiska ökning av vargstammen i Norge och Sverige, något som fått folk att undra över var vargarna kommit ifrån. En teori är att den så kallade vargmannen har placerat ut östeuropeiska vargar på den svenska sidan av den norsk-svenska gränsen. Filmens dokumentära prägel gör den väldigt trovärdig, och jag är fortfarande osäker på om historien är uppdiktad eller inte. Överlevandet, pånyttfödandet eller konstruktionen av moderna myter är en återkommande utgångspunkt i Thorshaugs filmer. Comancheria ( 2006 ) är en roadmovie om Comanche indianerna i USA. Handlingen kretsar runt en grupp ungdomar som förbereder en Sweat-lodge ritual. Till skillnad från de stereotypa framställningarna av ofarliggjorda, fattiga och alkoholiserade indianer, är det här handlingskraftiga, revansch-sugna människor som verkar redo för krigsstigen. Precis som i Vargmannen är det svårt att veta när det dokumentära övergår till fiktion. Den otydliga gränsdragningen kan ses som en reflektion över den dokumentära bildens kraft och hur tätt historieskrivning, sanning och propaganda hänger samman. I Legenden om Ygg ( 2009 ) fortsätter Thorshaug i roadmoviens spår, men har förflyttat blicken till Islandshästen. Filmens öppningssekvens är en resa in i ett norskt nationalromantiskt landskap. Här får vi en introduktion till Islandshästen, den mytomspunna gamla vikingahästen som norrmännen tog med sig till Island på 800-talet. Ygg var ett av den rasande guden Odins många smeknamn och betyder grusom på norrønt. Filmen handlar om en sluten hästtjejmiljö där de involverade driver varandra till extrema handlingar. Under ledning av en karismatisk ridinstruktör på stall Utgard i Gudbrandsdalen, utvecklas ett gäng med hästtjejer med en bisarr ridteknik. Baserat på en gammal isländsk sägen använder de bilvägar till att testa hästens och ryttarens mod. Målet är att bli fruktlösa ryttare. Genom att använda vägen som rituell arena orsakar de mystiska bilolyckor. Stallgänget är ett slutet systerskap där individerna gör allt för att visa sitt mod inför de andra i gänget. Ivrigt påhejade av varandra töjer de ständigt nya moraliska gränser, något som till slut får döden till följd. I litteraturen förknippas nattliga ryttare med ondska, dödsfixering och segerrus. Thorshaug har förflyttat dessa litterära och historiska figurer in i samtiden och skapat en modern legend om dödsryttare i dagens Norge. Filmen kan ses som en utforskning av människans förhållande till döden och det religiösa. Historien som berättas är grym och har rötter i dagens jakt efter andliga behov. Ett sökande efter tillhörighet som i detta fall slutar i extremism. Filmens musik och ljud står musiker Dan Persson för. Till själva ljudspåret har Persson blant annat använt elektrisk gitarr och en hästkäke. I musiken referer Persson til den isländska kultsangen Á Sprengisandi, også kalt Ridum, Ridum. Sangen handler om att vara försiktig när man rider ute på de isländska vidderna om natten, för man vet aldrig vilka faror som lurar i natten. Stina Högkvist Marthe Thorshaug b in Oslo Lives and works in Hamar and Oslo In Marthe Thorshaug s films the crossover of different genres is important as she blends documentaries with fictitious and mythological elements. In Vargmannen ( 2003 ) she went searching for the truth about the alleged Wolf Man. The background for the rumours about this creature was the dramatic rise in the number of wolves in Norway and Sweden over the past 20 years, which led people to wonder where the wolves came from. One theory is that the so-called Wolf Man put Eastern European wolves on the Swedish side of the border with Norway. The documentary character of the film makes it highly believable, and I am still not sure whether the story is fictional or not. The survival, rebirth or construction of modern myths is a recurring point of departure in Thorshaug s films. Comancheria ( 2006 ) is a road movie about the Comanche Indians in the USA. The action revolves around a group of teenagers who are preparing a sweat lodge ritual. Departing from stereotypical portrayals of Indians as harmless, poor alcoholics, these people are energetic, seemingly hungry for revenge and on the warpath. As with Vargmannen, it is difficult to know when the documentary veers into the realm of fiction. The blurred boundary can be seen as a reflection over the power of images and how the writing of history, the truth and propaganda are all intertwined. In Legenden om Ygg ( 2009 ), Thorshaug continues in the road movie vein, but shifts her focus to the Icelandic horse. The opening sequence of the film is a journey into a Norwegian landscape imbued with national ro-manticism. Here, we are introduced to the Icelandic horse, the legendary old Viking horse that the Norwegians brought with them to Iceland in the 9th century. Ygg was one of the angry god Odin s many nicknames, and is Norse for cruel. The film deals with the fate of a group of girl riders who drive each other to extreme actions. Under the leadership of a charismatic riding instructor at a stable in Utgard in Gudbrandsdalen, the gang of girls develop a bizarre riding technique. Based on an old Icelandic saga they use roads to test the horse s and the rider s courage, where the aim is to become fearless equestrians. By using the road as a ritual arena they cause mysterious car accidents. The stable gang is a closed sisterhood where the individuals will do anything to show their bravery to the other members of the gang. They eagerly encourage each other to stretch constantly shifting moral boundaries, which finally results in death. In the storybooks, the nightriders are associated with evil, fixated on death and intoxicated with victory. Thorshaug has moved these literary and historical characters into our time and has created a modern legend of the deathriders for contemporary Norwegian society. It is a story of cruelty that has its roots in today s pursuit of spiritual needs ; a search for belonging, which ends in extremism. The musician Dan Persson created the film score and the accompanying soundtrack. For the latter, Persson used electric guitars and a vibraslap, and made references to the Icelandic cult song Á Sprengisandi, also known as Ridum, Ridum. The song is about being careful when riding out onto the Icelandic moors at night, as you can never know the dangers that lurk in the darkness. Stina Högkvist

22 Helgi Þórsson Helgi Þórsson Caption Plan drawings for the exhibition, 2009 page 181

23 Helgi Þórsson Plan drawings for the exhibition, 2009 Versace love guru in kitchen, 2009

24 Helgi Þórsson Helgi Þórsson f i Reykjavik Bor og arbeider i Reykjavik Ustoppelig er det ordet som virker mest treffende på Helgi Þórsson. Jeg sendte ham et lite og uskyldig spørsmål som hva har du tenkt å vise på Momentum? og intetanende ble jeg møtt med et svar som boblet over av fantasier, drømmer, ideer og overskudd. Både Eivind ( teknisk sjef på Punkt Ø/Momentum ) og jeg havnet i knestående av latter på grunn av møtet med en så overveldende energi og utøylelig fantasi. Noe av det han vil gjøre er å kjøpe en Piaggo Porter, en av de minste minivanene som finnes, omarbeide den til en small hippy van, kjøre den til utstillingen han skal ha i Berlin og deretter kjøre den til Momentum og parkere rett inni hallen. Denne minivanturen er en drøm som går i oppfyllelse, og bilen er ett av elementene i en større installasjon som veller over av elementer og ikke minst av skulpturer av damer, damer som er litt mindre enn naturlig størrelse slik at de passer til bilen ( som også ser ut som den er krympet litte grann ), og kanskje en bar, og så håper jeg at han tar med en bever med lampeskjerm på hodet eller kanskje en stor reke som kan stå i et hjørne. Gjennom installasjonen leker han med kjønnsroller og stereotypier (han har beskrevet sine feminine sider som en bestemor som lever inni ham), han undersøker kvinne/mann relasjoner, men han er langt unna den tørre analysen. Helgi Þórssons måte å få oss til å tenke kritisk gjennom eget ståsted og egne holdninger er ved å overøse med gjenstander, energi, skulpturdamer og menn, barer, bevere og biler (bare for å nevne noe). Han har også et håp om at han ved å lage skulpturer av kvinner fra hele verden vil få det til å se ut som det er en gruppe kvinner som er kunstnerne og det vil gi ham total frihet og åpne opp uante muligheter. Helgi Þórsson er en kunstner med mange talenter ; billedkunsten går over i performance som går over i konserter som går over i plateinnspillinger og samarbeider med samtidskomponister. Han er en del av Stilluppsteypa ( og Evil Madness ), den andre delen er Sigtryggur Berg Sigmarsson. Gruppen har blitt beskrevet som elektro-absurdistisk, med en unnvikende dada-ekspresjonisme og djevelsk svart humor som får dem til å bryte ut i megalomanisk uovervinnelighet bare kontret av deres kliniske minimalisme som reflekterer introspeksjon, hodepine, og fylleangst. Det er med dette i bakhodet og med inspirasjon fra punken som stilistisk retning, at man kan begynne å lete etter mening og meningsløshet i Helgis overdådige installasjoner. Siv Hofsvang Helgi Thórsson b in Reykjavik Lives and works in Reykjavik Unstoppable is the word that seems to describe Helgi Thórsson best. I sent him a brief and assuming question like What have you thought of showing at the Momentum Biennial? and received in return a response bursting with imagination, dreams, ideas and excess. Both Eivind ( technical director of Punkt Ø/ Momentum ) and myself were almost brought to our knees by laughter as we struggled to grasp the overwhelming energy and unbridled fantasy. Among Þórrson s plans, he wants to buy a Piaggo Porter, one of the smallest mini-vans on the market, convert it into a small hippy van, drive it to an exhibition he is holding in Berlin, and from there to Momentum, where he will park it directly in the exhibition hall. This minivan trip is a dream that will come true, with the vehicle becoming one feature in a larger installation overflowing with elements, including not least sculptures of women slightly smaller than they would be in real life, but appropriate to the size of the vehicle ( which also looks slightly shrunken ), and perhaps a bar. And then I hope he will also include a beaver with a lampshade on its head, or perhaps an oversized prawn to stand in a corner. ( Guro [director of communications at Punkt Ø/Momentum] says the prawns are her favourite ). By means of this installation, Thórsson plays with gender roles and stereotypes, (he has likened his feminine sides to a grandmother living inside of him), and he investigates female / male relations but keeping away from the dry analysis. The way Helgi Thorsson makes us take a critical look at our own point of view and attitudes are by an excess of things, energy, sculpture women and sculpture men, minibars, beavers and cars (just to mention some of the things). He also hopes the sculptures he will make of women from around the world will create the impression of a group of female artists, granting him complete freedom and unforeseen possibilities. Helgi Thórsson is an artist of many talents. His visual creations fade over into performance, which fades into concerts, which fade into commercial recordings and collaborations with contemporary composers. Together with Sigtryggur Berg Sigmarsson, he is a member of Stilluppsteypa ( and Evil Madness ), a group that has been described as electroabsurdist. The group s evasive Dada expressionism and its fiendish humour break out in a megalomaniacal invincibility that is only offset by the group s clinical minimalism, suggestive of introspection, headaches and the shakes. This, together with the inspiration from punk as a stylistic direction, provides a background against which one can start searching for meaning and meaninglessness in Helgi s sumptuous installations. Siv Hofsvang

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk Nærhetsetikk Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk relevans? Problemer med nærhetsetikk Profesjonsetikk som nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk?

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT Jæger Brand Manual 2 Jæger Brand Manual 2 Brand Identity Target Audience 3 Logo 4 Colors 5 Typography 7 Infographic Brochure 9 Products 10 Point of Sale 11 Print Documents Brand Identity The brands name,

Detaljer

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Intellectual Property Rethinking Kai Nielsen Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Denne publikasjonen er en en del av verket Drapering av Anne Marthe Dyvi, laget til utstillingen Lost Garden på Henie Onstad

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Evolusjon av selv og identitet. Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo

Evolusjon av selv og identitet. Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Evolusjon av selv og identitet Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Rettferdighetssans Identitet og selvbevissthet Har dyr identitetsproblemer?

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner?

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? Likestilling 1 2 3 Vi skiller mellom biologisk og sosialt kjønn Biologisk: Fødsel

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Menn i mørke. Framstillingen av maskulinitet i kriminalromaner for ungdom. Svein Slettan

Menn i mørke. Framstillingen av maskulinitet i kriminalromaner for ungdom. Svein Slettan Menn i mørke Framstillingen av maskulinitet i kriminalromaner for ungdom Svein Slettan Ingvar Ambjørnsen Fillip Mobergs eventyr Drapene i Barkvik (2005) De levende og de døde (2006) Mats Wahl Serien om

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen?

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Møte i kvalitetsnettverket, Skien 17. september 2015 Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Førsteamanuensis Marit Aas Marit.aas@ils.uio.no Agenda 10.00-11.00: Internasjonale trender og politikkutforming

Detaljer

Stuntskriving. Stuntskrive-arket er delt opp i 9 deler som skal inneholde følgende:

Stuntskriving. Stuntskrive-arket er delt opp i 9 deler som skal inneholde følgende: Stuntskriving Denne øvelsen er for at elevene skal få bedre oversikt og flyt i historiene de skriver. Den kan passe bra innenfor stil-skriving i alle språkfag. Stuntskriving er en god måte å komme i gang

Detaljer

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Åpningstider Man., ons., tors., fre., lør. 11.00-15.00 Tirsdag 11.00-20.00 Søndag 11.00-17.00 Besøksadresse Peder Klowsgate 30A Telefon publikumsmottak

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen

Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen Møter mellom små barns uttrykk, pedagogers tenkning og Emmanuel Levinas sin filosofi -et utgangpunkt for etiske

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE?

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? Kommunesamling tema folkehelse og barn og ungdom Trondheim, 20. november Thea Grydeland Ersvik thea.grydelandersvik@gmail.com / t.g.ersvik@nkvts.unirand.no

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009 Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Ole Bjørn Rekdal, Høgskolen i Bergen Solstrand 17. sept., 2009 Kunnskapsløs eller juksemaker? Tvilen skal komme tiltalte til gode Hvordan eliminere tvilen? Plagiatprøve?

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Date of occurrence 06-01-15 Location name Atna station Local time 00:00 Latitude. Longitude

Date of occurrence 06-01-15 Location name Atna station Local time 00:00 Latitude. Longitude Occurrence Summary What Location Date of occurrence 06-01-15 Location name Atna station Local time 00:00 Latitude Event type Infrastructure events Wrong-side signalling failure Longitude Description ERAIL-REP

Detaljer

Michael Day - S/N (Sketch Proposal)

Michael Day - S/N (Sketch Proposal) Exhibited at Prism 8, Orchard Centre, Sheffield, February 2011 http://babelkunst.no/2011/u111118-1.html babelkunst tidligere utstillinger / kommende utstillinger / om babel / kontakt / links english /

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Kanskje det finnes glør igjen etter heksebrenningen. vi forsøker å slukke med likestilling, styrekvotering og alt gnålet om makt?

Kanskje det finnes glør igjen etter heksebrenningen. vi forsøker å slukke med likestilling, styrekvotering og alt gnålet om makt? Kanskje det finnes glør igjen etter heksebrenningen som vi forsøker å slukke med likestilling, styrekvotering og alt gnålet om makt? I solidaritet med alle fattige, utstøtte, syke og sårede kvinner i verden

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

...oer the world... Eric Skytterhom Egan. eight text pieces. for 3 or more players

...oer the world... Eric Skytterhom Egan. eight text pieces. for 3 or more players ...oer the world... eight text pieces for 3 or more players Eric Skytterhom Egan 2011 Freeeeeeeeeeeeeeeeeeeefrong that train again weeping tone once in the dear deaead days beyond recall close my eyes

Detaljer

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og...

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Kometen Shoemaker-Levi 1000 ganger mer komet-nedslag uten Saturn og Jupiter Jupiter Jorda

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd.

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Materiell: Sitronelement Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Nå har du laget et av elementene i et elektrisk batteri! Teori om elektriske

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO

LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO LILL BENTE HOLLSTEDT Bygdøy allé 33B 0262 Oslo, NORWAY STUDIO: Bygdøy allé 7 lillhollstedt@gmail.com +47-911 98 835 www.minportfolio.no facebook.com/minportfolio Når

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser 1 (2) 3-4 (5-6) 7-8 år Garn Pickles Tweedy Hovedfarge Iselin: 200 (200) 300 (300) 300 g Hovedfarge

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer