Regnskapsteori. Generelt. Generelt. Oppstillingsplan for balansen. Inntekter. Trond Kristoffersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapsteori. Generelt. Generelt. Oppstillingsplan for balansen. Inntekter. Trond Kristoffersen"

Transkript

1 Generelt Regnskapsteori Trond Kristoffersen Balansen består av: Eiendeler Økonomiske ressurser kontrollert av et foretak Gjeld Nåværende forpliktelse som ved innfrielse vil føre til reduksjon av foretakets økonomiske ressuser. Egenkapital Restverdien som framkommer når verdien av foretakets forpliktelser trekkes fra verdien av foretakets gjeld. 2 Oppstillingsplan for balansen Generelt EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Kontanter og bankinnskudd EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Definisjoner Egenkapital er den restverdi som framkommer, når verdien av foretakets forpliktelser trekkes fra verdien av foretakets eiendeler. Inntekt er en økning i egenkapitalen med unntak for kapitalinnskudd fra eierne Kostnad er en nedgang i egenkapitalen med unntak for kapitaluttak fra eierne Regulering av regnskapsføring av inntekt Generelle prinsipper er regulert i IAS 18 og NRS (D) Regnskapsføring av inntekt I tillegg er inntekt regulert i del andre standarder som for eksempel: IAS 11 og NRS Anleggskontrakter IAS 17 og NRS Leieavtaler IAS 39 og NRS (D) Finansielle instrumenter 3 4

2 Generelt Kongruensprinsippet (IASB.framework.7-75 og IAS 18.7) Økning av økonomiske fordeler i perioden i form av tilgang eller verdiøkning på eiendeler eller reduksjon av forpliktelser som fører til en økning av egenkapitalen, bortsett fra kapitalinnskudd fra eierne Eiendeler Eiendeler Egenkapital = + Gjeld Driftsinntekt (revenue) Bruttotilgang av økonomiske fordeler som tilflyter foretaket i løpet av regnskapsperioden som følge av foretakets ordinære virksomhet når disse fører til økt egenkapital, bortsett fra økning som skyldes kapitalinnskudd fra eierne Begrepet driftsinntekt omfatter her både Salgsinntekt (sales revenue) Balanse Inntekt (income) Tilbakeholdt overskudd Salgsinntekt, renter, utbytte og royalty Eierinvesteringer Godtgjørelse fra kunder ved produksjon og salg av varer og tjenester som ledd i foretakets ordinære virksomhet Andre transaksjoner Normalt en bruttostørrelse Gevinster (gains) Andre økninger av egenkapitalen som tilfredsstiller definisjonen av en inntekt, men som ikke regnes som en driftsinntekt Kapitaluttak Andre realisert eog ikke realiserte størrelser som for eksempel en gevinst ved salg av et driftsmiddel Nettostørrelse (salgsvederlag minus balanseført verdi) + Kapitalinnskudd Kostnad + Inntekt Utbytte + Prinsippendring + Feil i tidligere periode 5 6 Hva er inntekt? Definisjon: Inntekt er generelt bedriftens produkter Fysiske varer Tjenester skapes kontinuerlig i den daglige driften av bedriften (suksessiv prosess) Overskudd i driften fører til netto økning av egenkapitalen inntektene må være større enn kostnadene 7 8 Få nye kunder Utvikling av nye produkter Vellykket salgsfremmende tiltak (markedsføring) Salg av varer og tjenester

3 og transformasjonsprosessen Definisjon Salgspris per enhet Råvarestadiet skapes realiseres Stadier i transformasjonsprosessen Varer i arbeidstadiet Ferdigvarestadiet Salgsstadiet Betalingsstadiet Tid 1. definisjon: Transaksjonsbasert inntekt Utgående strøm av varer og tjenester til salgspris (virkelig verdi) er knyttet til salgstransaksjoner Økonomisk transaksjon, jf. transaksjonsprinsippet En ekstern hendelse som innebærer en overføring av noe av verdi mellom to eller flere parter 9 1 Bedriftens økonomiske kretsløp Transaksjonsbasert inntekt Ressursmarked Bygninger og utstyr Produksjonskretsløpet Produksjon Ferdigvaremarked Produkter Bedrift Varer og tjenester Penger Kunde Råmaterialer Arbeidskraft Finanskretsløpet Kapitalmarked Penger Kontanter Penger Egenkapital Gjeld Penger Pengestrøm Fysisk strøm Salgstidspunktet Økonomisk transaksjon (transaksjonsprinsippet) (overføring av risiko og kontroll fra selger til kjøper) Opptjening av inntekt (opptjeningsprinsippet) Når krav på vederlag oppstår Levering av varer Utføring av tjenester 11 12

4 Transaksjonsprinsippet Ytelse av tjenester - eksempel. AS Konsulent driver med økonomisk rådgivning. De har utført en konsulenttjeneste for en kunde. Medgått i alt 2 timer: Timepris kr. 6 Timelønn kr. 15 Oppgave Vis regnskapsmessig behandling for selger under forutsetning av kontantsalg (se bort i fra MVA). Transaksjonsprinsippet Ytelse av tjenester - eksempel. Debet 12 Balansen Kr. 6 2 Kredit Debet et Salgsinntekter Resultatføres Når krav på vederlag oppstår (utførelse) Til virkelig verdi Kredit Hva er inntekt? Hva er inntekt? 1. definisjon: Transaksjonsbasert inntekt Utgående strøm av varer og tjenester Fordeler Inntekten er sikker - redusert usikkerhet og bruk av skjønn Modellen samsvarer med definisjonen i den transaksjonsbaserte historiske kostpris-modellen Ulemper skapes ikke på salgstidspunktet, de realiseres på dette stadiet i transformasjonsprosessen 2. definisjon Verdibasert inntekt (income) (IASB.framework.7) Inntekt er en økning av økonomiske fordeler i perioden i form av tilgang eller verdiøkning på eiendeler eller reduksjon av forpliktelser (eller begge deler), som fører til økning av egenkapitalen, bortsett fra kapitalinnskudd fra eierne. Omfatter både transaksjonsbasert inntekt og verdiendringer Salgsinntekt (sales revenue) Renter (interest) Gevinster (gains) 15 16

5 Verdibasert inntekt Hva er inntekt? Økonomiske verdier Eiendeler Egenkapital Gjeld 2. definisjon: Fordeler Logisk og romslig (omfatter det meste!), både salgstransaksjoner og verdiendringer. Foretrukket i formuesorientert (verdibaserte) regnskapsmodeller Ulemper For abstrakt Sammenblanding av definisjon av inntekt og kriterier for regnskapsføring ( sirkeldefinisjon ). Hva kommer først, økt egenkapital eller inntekt? Inntektsføring Eksempel forts. Eksempel Et foretak, AS Eksempel, ble etablert 1. januar 21. Data følger vedlagt Oppgave: Utarbeid resultatregnskap 21 og balanse per : Transaksjonsbasert historisk kostpris-modell (definisjon Verdibasert modell (definisjon Forklar endring av egenkapitalen etter de to modellene AS Eksempel Balanse per Tomt (kostpris) Varer (kostpris) Aksjer (kostpris) Kontanter Sum eiendeler Aksjekapital Lån (kostpris) Sum egenkapital og gjeld

6 Forutsetninger Balanse per Verdi per Aksjer, virkelig verdi Historisk kost Tomt Varer 1 8 Historisk kost-modell Salgsinntekt Varekostnad 1 6 (8) Lån, virkelig verdi Tomt, salgsvederlag Kundefordring Aksjer Annen driftskostnad Gevinst ved salg tomt = Resultat før skatt Skatt 28 % (5) 3 6 (168) Varer, salgsvederlag Diverse driftskostnader Utbetalt utbytte Varelager og tomt er solgt i løpet av året. 6 % av varelageret er solgt på kreditt, resten med kontant oppgjør. Andre inntekter, kostnader og utbytte er gjort opp kontant. Skattesats er 28 %. Skattepliktig inntekt (og betalbar skatt) beregnes med utgangspunkt i realiserte inntekter og kostnader (kjøp og salg). Utbytte er skattefritt. Utsatt skatt beregnes av urealiserte verdiendringer i balansen Aksjekapital Annen egenkapital Lån Utsatt skatt Betalbar skatt IB + innbetalt fra kunder annen driftskostnad + salgsvederlag tomt utbytte = = 1 51 Årsoverskudd utbytte = = 82 = Resultat Historisk kost-modell Egenkapital UB Egenkapital IB Utbetalt utbytte Resultat ( Balanse per Verdibasert modell Tomt Verdibasert modell Salgsinntekt 1 6 Regnskapsføring av inntekt Varer 8 Varekostnad (8) Kundefordring Aksjer Aksjekapital Annen egenkapital Lån Utsatt skatt Betalbar skatt (Verdiøkning aksjer + verdinedgang lån) 28 % = 4 28 % = 112 Resultat utbytte = = 37 Annen driftskostnad Gevinst ved salg tomt Verdiøkning aksjer Verdinedgang lån = Resultat før skatt Skatt 28 % = Resultat Verdibasert modell Egenkapital UB Egenkapital IB Utbetalt utbytte Resultat (5) (28) ( Generelt En bedrifts evne til å skape inntekter er helt nødvendig for å overleve på lengre sikt Prinsipper for regnskapsføring av inntekt er svært viktig ved analyse av regnskapet. Feil i inntektsperiodisering er viktigste årsak ved regnskapsmanipulasjon. Hovedforskjellene mellom ulike regnskapsmodeller er ofte knyttet til tidspunktet for inntektsføring Regnskapsføring av inntekt består generelt av to dimensjoner Tidfesting (periodisering) Måling (fastsettelse av beløp) 23 24

7 Inntektsføringstidspunkt Generelle kriterier: 1. Oppfylle definisjonen av en inntekt 2. Kriterier for inntektsføring 1. Framtidig økonomisk fordel kan måles pålitelig 2. Opptjent 3. Realisert eller realiserbar Inntektsføringstidspunkt Nærmere om kriteriene Opptjent Virksomheten må ha ytet hoveddelen av det som kreves for å kunne gjøre krav på betaling fra kunden Kritisk faktor for å oppnå en inntekt skal være fullført (eller nesten fullført) Usikkerhet kan reduseres for eksempel ved en salgskontrakt eller at det eksisterer faste priser på bedriftens produkter Realisert eller realiserbart Salgstransaksjon, både kontant- og kredittsalg Inntektsføring før salgstidspunktet, realiserbart Inntekten må kunne realiseres i et aktivt marked Eksempler: Børsnoterte verdipapirer, verdiøkning på pengeposter i utenlandsk valuta eller investeringseiendommer Inntektsføringstidspunkt Inntektsføringstidspunkt Eksempler Bryggeri Revisjon (tjenesteyting) Teater salg av sesongbilletter Se og Hør (ukeblad) Gruvebedrift (Store Norske..) Kornprodusent (bonde) Entreprenør Bygging av bro etter forutgående kontrakt Bygging av boliger for salg Når bør/skal inntekten resultatføres? (Hva er kritisk faktor / tidspunkt?) Sammensatte ytelser Separable ytelser (kan skilles fra hverandre) Hver ytelse skal i prinsippet vurderes hver seg - kun opptjent inntekt resultatføres Salg av bil med etterfølgende gratis service Flyreise med opptjening av bonus Integrerte elementer Hele inntekten resultatføres (med avsetning til eventuell forpliktelse) Garantiansvar 27 28

8 Inntektsføringstidspunkt Utsatt inntektsføring Tjenester etter salgstidspunktet AS Bilsalg driver med salg av personbiler. Ved bilsalg gis det gratis service i 3 år. Følgende data foreligger: Samlet vederlag for bilen ved salg i 21 kr. 2. Verdi av service per år er beregnet til kr. 2. Oppgave: Vis regnskapsmessig behandling av salget. Inntektsføringstidspunkt Tjenester etter salgstidspunktet forts. Salget behandles som følger: Samlet vederlag Beregnet verdi av service inkl. fortjeneste = Verdi bil = Salgsinntekt i 21 2 (6 ) = 194 Servicen er ikke utført og vederlaget som gjelder denne er derfor ikke opptjent i 21. Avsetningen til framtidig service skal dekke utgiftene pluss et rimelig påslag for fortjeneste. Inntekt fra service utføres i etterfølgende år 29 3 Inntektsføringstidspunkt Måling av inntekt Tjenester etter salgstidspunktet forts. Balanse Eiendeler Gjeld Uopptjent inntekt et Salgsinntekt bilsalg 194 Salgsinntekt service Vederlaget er forutsatt innbetalt kontant Hovedregel: Måles til virkelig verdi på transaksjonstidspunktet (IAS 18.9 og rskl. 4-1 første ledd nr. 1 (transaksjonsprinsippet)) Kontanter eller kontantekvivalenter Vederlag i annet enn penger Markedsverdien av tingsvederlaget Kontantrabatter, kvantumsrabatter og lignende. Reduksjon i salgsinntektene Vareretur fra kunde Reduksjon (tilbakeføring) av tidligere bokført salg Tap på fordringer Prinsipielt - en reduksjon av salgsinntektene I praksis - føres som en driftskostnad 31 32

9 Måling av inntekt Byttehandel - eksempel: Selger/kjøper Kjøper/selger Måling av inntekt Eksempel 2 forts: Rentefritt kredittsalg - eksempel: AS Varehandel har den solgt en vare for 1 kroner Salgssummen skal betales om 24 mnd. - den Ingen rentebelastning for kjøper Markedsrente er 1 %. To uavhengige transaksjoner Verdsettes til virkelig verdi Oppgave: Vis regnskapsmessig behandling for selger Måling av inntekt Måling av inntekt Eksempel 2 forts: 35 Rentefritt kredittsalg - eksempel: Fordringen regnskapsføres til nåverdi (NV): NV = 1 = (1, 2 Generelt Fordringen behandles i samsvar med amortisert kost med bruk av effektiv rentemetode (IAS 39.9) I Norge vil fordringen behandles etter kostmetoden Fordringen balanseføres til nominell verdi, mens uopptjent inntekt, kroner (= ), føres som gjeld. Nettobeløpet føres som inntekt Eksempel: IFRS Balanse Eiendeler Fordring 3) et Salgsinntekt Renteinntekt 4) Fordringen og inntekten verdsettes i regnskapet til nåverdi på transaksjonstidspunktet % = 826 (avrundet) 3) 1 /1,1 = 9 9 4) % = 91 (avrundet) 36

10 Eksempel: Måling av inntekt Norsk regnskapslovgivning Balanse Eiendeler Fordring 1 1 Gjeld 1 Uopptjent inntekt et Salgsinntekt Renteinntekt 3) Salgsinntekten og nettofordringen verdsettes i regnskapet til nåverdi (= = 8 264) % = 826 (avrundet) 3) % = 91 (avrundet) Regnskapsføring av salgsinntekt Salgsinntekt (sales revenue) Godtgjørelse fra kunder ved produksjon og salg av varer og tjenester som ledd i foretakets ordinære virksomhet Salg (sale) Rettslig bindende avtale hvor eiendomsretten til varen overføres fra selger til kjøper Regnskapsføring av inntekt Regnskapsføring av inntekt Data Ordre- Produksjon Salg/ Betaling mottak levering Tall i millioner Salgsverdi Enhet A 1 Enhet B 15 Enhet C 8 Råvare- Varer i arbeid- Ferdigvare- Salgs- Betalingsstadiet stadiet stadiet stadiet stadiet Råvarekostnad Andre tilvirkningskostnader (5) (3) (75) (45) (4) (24) Mest usikre overskudd Mest sikre overskudd Beregnet fortjeneste Fullføringsgrad Fullføringsgrad % 1 % 3 % 1 % 16 % 5 % Inntektsføringsmetoder Produksjons- Ferdig Salgs- Betalingsmetoden produksjons- metoden metoden metoden Levert kunde Innbetalt fra kunde i 2 Innbetalt fra kunde i 21 Ja 7 2 Nei 9 Nei 8 Foretaket har per : bankinnskudd på 6 millioner kroner, utført arbeid på enhet A (5 %) forpliktelse knyttet til innbetaling fra kunde A Tilvirkningskostnadene påløper jevnt Andre ikke prosjektrelaterte kostnader er 45 millioner kroner per år. Kostnadene er betalt kontant. Eventuelt finansieringsbehov er dekket ved opptak av lån Det ses bort fra skatt 39 4

11 Inntektsføring Ordremottakstidspunktet Inntekt kan normalt ikke regnskapsføres på ordrestadiet Usikkerhet - liten pålitelighet i måling av inntekt Varen er ikke produsert Kunden er ikke forpliktet til å betale hvis virksomheten ikke greier å produsere (og levere) varen Eksempel på inntektsføring ved ordremottak Detaljhandel - ordre og salg skjer normalt på samme tidspunkt Generelt Salgsmetoden (sales method) Inntektsføring basert på salgstransaksjoner Vanligste metode i praksis Normalt liten tidsforskjell mellom produksjon og salg (levering) Oppdatert - aktuell informasjon Inntekten er opptjent Inntekten måles til netto realisasjonsverdi Salgsprisen skal reduseres for kontantrabatter mv Salgsmetoden Generelt Inntekten skal være opptjent Virksomheten har overført vesentlig risiko og fordeler til kjøper Inntekten (og gjenværende kostnader) kan måles pålitelig Inntekten regnskapsføres til virkelig verdi av mottatt vederlag Balanse Råvarer Varer i arbeid Ferdigvarer Kundefordringer solgte varer Salgspris Utgifter i innkjøp og produksjon +- endring (råvarer, VIA og FV) Salgsmetoden = Produksjonskostnader solgte varer = Foreløpig resultat for solgte varer 43 44

12 Eksempel Salgsmetoden Metoden skal illustreres med et eksempel En bedrift er finansiert med egenkapital (data følger vedlagt) Kjøp gjøres opp kontant Varer i arbeid er 5 % bearbeidet Oppgave: Utarbeid resultatregnskap og balanse for 21 Balanse per Varer i arbeid Ferdigvare Kundefordring Egenkapital Forskudd fra kunde Salgsmetoden ) 32 4) 12 5) 1 6) ) Enhet A [(= 5 + 3) 5 % = 4] Innbetalt forskudd Enhet A 3) Enhet C [(= ) 5 % = 32] 4) Enhet B [(= ) 1 % = 12] 5) Opptjent inntekt Enhet A innbetalt Enhet A = 1 9 = 1 6) Innbetalt forskudd Enhet B og C (= = 17) ) IB + innbetalt fra kunde A, B og C betalt tilvirkningskostnader betalte faste driftskostnader = 6 + ( ) = Salgsinntekt leverte varer Råvarekostnader Tilvirkningskostnader Endring varer i arbeid / ferdigvarer = Beregnet fortjeneste leverte varer Faste driftskostnader Salgsmetoden Produksjonskostnader (leverte varer) = Resultat (1 (7 3) (8) = 2 (45) = (25) Salgspris Enhet A Råvarekost + tilvirkningsutgifter: 5 % Enhet A + 1 % Enhet B + 5 % Enhet C = = 192 3) UB VIA (Enhet C) + UB FV (Enhet B) IB VIA (Enhet A) = = 112 Generelt Ferdig produksjonsmetoden (Completion of Production Method) En betingelse for å anvende metoden er at ferdigvarene er realiserbare i et aktivt marked Relevante markedspriser finnes Stor etterspørsel produksjonen er den kritiske fasen Eksempler (internasjonalt): Markeder for mineraler, landbruksvarer og lignende hvor staten garanterer for avsetningen etter avtalte priser 47 48

13 Balanse Råvarer Varer i arbeid Ferdigvarer Kundefordringer Salgspris Salgspris Ferdigproduksjonsmetoden for solgte varer + ferdigvarelager = for ferdigproduserte varer Eksempel Ferdig produksjonsmetoden Bruk samme data som ovenfor Husk at måling av ferdigvarelageret skal være til salgspris ferdigproduserte varer Utgifter i innkjøp og produksjon + endring (råvarer, VIA) Oppgave: Utarbeid resultatregnskap og balanse for 21 = Produksjonskostnader ferdig produserte varer = Foreløpig resultat 49 5 Balanse per Varer i arbeid Ferdigvare Kundefordring Egenkapital Forskudd fra kunde Ferdig produksjonsmetoden ) 32 4) 15 5) 1 7) ) Enhet A [(= 5 + 3) 5 % = 4] Innbetalt forskudd Enhet A 3) Enhet C [(= ) 5 % = 32] 4) Salgspris Enhet B 5) Opptjent inntekt Enhet A innbetalt Enhet A = 1 9 = 1 6) Innbetalt forskudd Enhet B og C (= = 17) ) IB + innbetalt fra kunde A, B og C betalt tilvirkningskostnader betalte faste driftskostnader = 6 + ( ) = 13 Salgsinntekt leverte varer + Endring ferdigvarelager = Salgsinntekt ferdigproduserte varer Råvarekostnader Tilvirkningskostnader Endring varer i arbeid = Beregnet fortjeneste ferdigproduserte varer Faste driftskostnader Ferdig produksjonsmetoden Produksjonskostnader (ferdigproduserte varer) = Resultat 1 15 (1 (7 3) (8) ( = 5 (45) Salgspris Enhet B Råvarekost + tilvirkningsutgifter: 5 % Enhet A + 1 % Enhet B + 5 % Enhet C = = 192 3) UB VIA (Enhet C) IB VIA (Enhet A) = 32 4 = 8 =

14 Generelt Produksjonsmetoden (Percentage of Completion Method) Brukes innenfor: Ordreproduserende virksomheter hvor det er inngått en kontrakt med en kunde før produksjonen er igangsatt Bygg og anlegg, skipsverft og kommersiell forskning Serviceytelser og liberale yrker Reparasjon og vedlikehold Revisjon, regnskapsføring og lignende konsulentytelser Produksjonsmetoden Forutsetninger for bruk av metoden Ordreproduksjon Begrunnet oppfatning av at kunden kan betale vederlaget Sikre estimater over det endelige resultatet (oppdatert totalkalkyle) Sikre estimater over fullføringsgrad Fullføringsgrad beregnes etter virkelig framdrift eller etter følgende formel: Fullføringsgrad = Påløpte kostnader 1 % Totale kostnader Produksjonsmetoden Balanse Råvarer Varer i arbeid Ferdigvarer Kundefordringer Salgspris (a-konto) Salgspris Salgspris produserte varer Utgifter i innkjøp og produksjon + endring (råvarer) Produksjonsmetoden = Produksjonskostnader for produserte varer = Foreløpig resultat for solgte varer + varer i arbeid og ferdigvarelager = for produserte varer Eksempel Bruk samme data som ovenfor Husk at måling av varer i arbeid og ferdigvarelageret skal være til salgspris Oppgave: Utarbeid resultatregnskap og balanse for 21 (i løsningen er varelager og innbetaling fra kunden presentert hver for seg) 55 56

15 Balanse per Varer i arbeid Ferdigvarer Kundefordring Egenkapital Forskudd fra kunde Produksjonsmetoden (løpende avregningsmetode) ) 4 5) ) ) ) 7 A-konto salgspris Enhet A (= 1 5 % = 5) Bokført egenkapital øker med opptjent andel fortjeneste Enhet A per (= % = 4) 3) Innbetalt forskudd Enhet A 4) A-konto salgspris Enhet C [(= 8 5 % = 4] 5) Salgspris Enhet B (= 15 1 % = 15) 6) Innbetalt forskudd Enhet B og C (= = 17) 11 Salgsinntekt leverte varer + Endring ferdigvarelager og varer i arbeid = Salgsinntekt produserte varer Råvarekostnader Tilvirkningskostnader = Beregnet fortjeneste produserte varer Faste driftskostnader Produksjonsmetoden (løpende avregningsmetode) Produksjonskostnader (produserte varer) = Resultat 1 14 (1 ( (19 = 48 (45) Salgspris Enhet B UB + A-konto salgspris Enhet C UB A-konto salgspris Enhet A IB = = 14 Råvarekost + tilvirkningsutgifter: 5 % Enhet A + 1 % Enhet B + 5 % Enhet C = = 192 = ) IB + innbetalt fra kunde A, B og C betalt tilvirkningskostnader betalte faste driftskostnader = 6 + ( ) = Produksjonsmetoden (løpende avregningsmetode) Betalingsbasis (Installment Sales Method) Salgsinntekt Tilvirkningsutgifter = Foreløpig resultat Faste kostnader = Resultat Enhet A 5 % 5 (4) 1 Enhet B 1 % 15 (1 3 Enhet C 5 % 4 (3 8 Sum 24 (19 48 (45) 3 Generelt Brukes i tilfeller hvor salgsbasis ikke bør anvendes fordi: Verdien av eiendelene som brukes som betalingsmiddel ikke kan måles pålitelig Varen blir returnert eller kunden ikke er betalingsdyktig Ytterligere vesentlige utgifter til transaksjonen påløper Eksempel Serviceytelser ved salg til (svært) usikre kunder 59 6

16 Regnskapsføring av inntekt Balanse Råvarer Varer i arbeid Ferdigvarer Kundefordringer Innbetaling solgte varer Utgifter i innkjøp og produksjon Betalingsmetoden for solgte varer + Kundefordringer = Innbetaling solgt varer + endring (råvarer, VIA, FV og kundefordringer) = Produksjonskostnader for innbetaling fra solgte varer = Foreløpig resultat Norsk regnskapslovgivning Inntekt resultatføres når den er opptjent, (rskl. 4-1 første ledd nr. 2.) Salgsmetoden Vareleveranser og tjenesteytelser Anleggskontrakter etter fullført kontraktmetode Produksjonsmetoden Anleggskontrakter ved bruk av løpende avregningsmetode Markedsverdi (verdibasert) Markedsbaserte finansielle omløpsmidler (rskl. 5-8) Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta (rskl. 5-9) 61 62

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 9

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 9 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 9 Regnskapsføring av transaksjonsbaserte inntekter Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...4

Detaljer

Veiledning Regnskapsføring av inntekt (Oktober 1996, revidert august 2007. Omgjort til veiledning oktober 2010)

Veiledning Regnskapsføring av inntekt (Oktober 1996, revidert august 2007. Omgjort til veiledning oktober 2010) Veiledning Regnskapsføring av inntekt (Oktober 1996, revidert august 2007. Omgjort til veiledning oktober 2010) Innholdsfortegnelse: 1 Bakgrunn, formål og virkeområde... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål...

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

Noter til konsernregnskapet

Noter til konsernregnskapet BWG Homes ÅRSRAPPORT 2011 24 Noter til konsernregnskapet Nøkkeltall og høydepunkter Dette er BWG Homes Brev fra konsernsjefen Årsberetning noter BWG Homes ASA Eierstyring og selskapsledelse Om rapporteringen

Detaljer

Inntektsføring av fastpriskontrakter i tjenestevirksomhet

Inntektsføring av fastpriskontrakter i tjenestevirksomhet HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Inntektsføring av fastpriskontrakter i tjenestevirksomhet En analyse av regnskapspraksis Kim Fouad Kristensen Marius Steffenakk Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning

Detaljer

Innhold regnskap. 20 ÅRSRAPPORT 2013 / BWG Homes / Regnskap og noter

Innhold regnskap. 20 ÅRSRAPPORT 2013 / BWG Homes / Regnskap og noter 20 ÅRSRAPPORT 2013 / BWG Homes / Regnskap og noter Innhold regnskap KONSERN SIDE Konsolidert oppstilling over totalresultatet 21 Konsolidert finansiell stilling 22 Endringer i konsernets bokførte egenkapital

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Student 1: Rikke Stensen Vestre Kandidatnummer: 17

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Balanseført verdi av hele varebeholdningen pr. 31.12.04: Produkt A 305 000 Produkt B 23 215 Utslagsvasker 475 000 Sum balanseført verdi 1 303 215

Balanseført verdi av hele varebeholdningen pr. 31.12.04: Produkt A 305 000 Produkt B 23 215 Utslagsvasker 475 000 Sum balanseført verdi 1 303 215 Løsninger RE V2005 Deloppgave 1 a) Varelageret skal føres opp iht. laveste verdis prinsipp, jf. RL 5-2 og NRS 1 Varer, hvilket innebærer at den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi skal benyttes.

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal klassifiseres som finansiell eller

Detaljer

Periodisering av service- og garantiforpliktelser i bilbransjen

Periodisering av service- og garantiforpliktelser i bilbransjen HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Periodisering av service- og garantiforpliktelser i bilbransjen -En studie av regnskapspraksis Elin-Kristine Hammervold Karina Dahl Masteroppgave i økonomi og administrasjon -

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Årsregnskap 2005. Finansielle måltall som ikke er definert i god regnskapsskikk Revisjonsberetning

Årsregnskap 2005. Finansielle måltall som ikke er definert i god regnskapsskikk Revisjonsberetning Årsregnskap 2005 Finansielle måltall som ikke er definert i god regnskapsskikk Revisjonsberetning F 2 Konsernregnskap Innhold Konsernregnskap US GAAP F3 Konsernregnskap N GAAP F5 Noter til konsernregnskapet

Detaljer

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Home / Regnskap Konsern / Noter Konsern / Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene

Detaljer

og noter 2014 Om NSB-konsernet Samfunnsbidraget Virksomhetsområdene Årsrapport

og noter 2014 Om NSB-konsernet Samfunnsbidraget Virksomhetsområdene Årsrapport Tall og noter 2014 NSB-Konsernet Resultatoppstilling Side 76 Balanse Side 77 Kontantstrømoppstilling Side 78 Egenkapitalutviklingen Side 79 Noter Side 80 1. Prinsippnoter for virksomheten i NSB-konsernet

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

Fra Sognefjorden, Norge

Fra Sognefjorden, Norge Fra Sognefjorden, Norge Regnskap konsern REGNSKAP KONSERN STATKRAFT AS STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2013 37 STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Totalresultat Statkraft AS konsern Beløp i mill. kroner Note 2013 2012

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer