Regnskapsteori. Generelt. Generelt. Oppstillingsplan for balansen. Inntekter. Trond Kristoffersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapsteori. Generelt. Generelt. Oppstillingsplan for balansen. Inntekter. Trond Kristoffersen"

Transkript

1 Generelt Regnskapsteori Trond Kristoffersen Balansen består av: Eiendeler Økonomiske ressurser kontrollert av et foretak Gjeld Nåværende forpliktelse som ved innfrielse vil føre til reduksjon av foretakets økonomiske ressuser. Egenkapital Restverdien som framkommer når verdien av foretakets forpliktelser trekkes fra verdien av foretakets gjeld. 2 Oppstillingsplan for balansen Generelt EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Kontanter og bankinnskudd EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Definisjoner Egenkapital er den restverdi som framkommer, når verdien av foretakets forpliktelser trekkes fra verdien av foretakets eiendeler. Inntekt er en økning i egenkapitalen med unntak for kapitalinnskudd fra eierne Kostnad er en nedgang i egenkapitalen med unntak for kapitaluttak fra eierne Regulering av regnskapsføring av inntekt Generelle prinsipper er regulert i IAS 18 og NRS (D) Regnskapsføring av inntekt I tillegg er inntekt regulert i del andre standarder som for eksempel: IAS 11 og NRS Anleggskontrakter IAS 17 og NRS Leieavtaler IAS 39 og NRS (D) Finansielle instrumenter 3 4

2 Generelt Kongruensprinsippet (IASB.framework.7-75 og IAS 18.7) Økning av økonomiske fordeler i perioden i form av tilgang eller verdiøkning på eiendeler eller reduksjon av forpliktelser som fører til en økning av egenkapitalen, bortsett fra kapitalinnskudd fra eierne Eiendeler Eiendeler Egenkapital = + Gjeld Driftsinntekt (revenue) Bruttotilgang av økonomiske fordeler som tilflyter foretaket i løpet av regnskapsperioden som følge av foretakets ordinære virksomhet når disse fører til økt egenkapital, bortsett fra økning som skyldes kapitalinnskudd fra eierne Begrepet driftsinntekt omfatter her både Salgsinntekt (sales revenue) Balanse Inntekt (income) Tilbakeholdt overskudd Salgsinntekt, renter, utbytte og royalty Eierinvesteringer Godtgjørelse fra kunder ved produksjon og salg av varer og tjenester som ledd i foretakets ordinære virksomhet Andre transaksjoner Normalt en bruttostørrelse Gevinster (gains) Andre økninger av egenkapitalen som tilfredsstiller definisjonen av en inntekt, men som ikke regnes som en driftsinntekt Kapitaluttak Andre realisert eog ikke realiserte størrelser som for eksempel en gevinst ved salg av et driftsmiddel Nettostørrelse (salgsvederlag minus balanseført verdi) + Kapitalinnskudd Kostnad + Inntekt Utbytte + Prinsippendring + Feil i tidligere periode 5 6 Hva er inntekt? Definisjon: Inntekt er generelt bedriftens produkter Fysiske varer Tjenester skapes kontinuerlig i den daglige driften av bedriften (suksessiv prosess) Overskudd i driften fører til netto økning av egenkapitalen inntektene må være større enn kostnadene 7 8 Få nye kunder Utvikling av nye produkter Vellykket salgsfremmende tiltak (markedsføring) Salg av varer og tjenester

3 og transformasjonsprosessen Definisjon Salgspris per enhet Råvarestadiet skapes realiseres Stadier i transformasjonsprosessen Varer i arbeidstadiet Ferdigvarestadiet Salgsstadiet Betalingsstadiet Tid 1. definisjon: Transaksjonsbasert inntekt Utgående strøm av varer og tjenester til salgspris (virkelig verdi) er knyttet til salgstransaksjoner Økonomisk transaksjon, jf. transaksjonsprinsippet En ekstern hendelse som innebærer en overføring av noe av verdi mellom to eller flere parter 9 1 Bedriftens økonomiske kretsløp Transaksjonsbasert inntekt Ressursmarked Bygninger og utstyr Produksjonskretsløpet Produksjon Ferdigvaremarked Produkter Bedrift Varer og tjenester Penger Kunde Råmaterialer Arbeidskraft Finanskretsløpet Kapitalmarked Penger Kontanter Penger Egenkapital Gjeld Penger Pengestrøm Fysisk strøm Salgstidspunktet Økonomisk transaksjon (transaksjonsprinsippet) (overføring av risiko og kontroll fra selger til kjøper) Opptjening av inntekt (opptjeningsprinsippet) Når krav på vederlag oppstår Levering av varer Utføring av tjenester 11 12

4 Transaksjonsprinsippet Ytelse av tjenester - eksempel. AS Konsulent driver med økonomisk rådgivning. De har utført en konsulenttjeneste for en kunde. Medgått i alt 2 timer: Timepris kr. 6 Timelønn kr. 15 Oppgave Vis regnskapsmessig behandling for selger under forutsetning av kontantsalg (se bort i fra MVA). Transaksjonsprinsippet Ytelse av tjenester - eksempel. Debet 12 Balansen Kr. 6 2 Kredit Debet et Salgsinntekter Resultatføres Når krav på vederlag oppstår (utførelse) Til virkelig verdi Kredit Hva er inntekt? Hva er inntekt? 1. definisjon: Transaksjonsbasert inntekt Utgående strøm av varer og tjenester Fordeler Inntekten er sikker - redusert usikkerhet og bruk av skjønn Modellen samsvarer med definisjonen i den transaksjonsbaserte historiske kostpris-modellen Ulemper skapes ikke på salgstidspunktet, de realiseres på dette stadiet i transformasjonsprosessen 2. definisjon Verdibasert inntekt (income) (IASB.framework.7) Inntekt er en økning av økonomiske fordeler i perioden i form av tilgang eller verdiøkning på eiendeler eller reduksjon av forpliktelser (eller begge deler), som fører til økning av egenkapitalen, bortsett fra kapitalinnskudd fra eierne. Omfatter både transaksjonsbasert inntekt og verdiendringer Salgsinntekt (sales revenue) Renter (interest) Gevinster (gains) 15 16

5 Verdibasert inntekt Hva er inntekt? Økonomiske verdier Eiendeler Egenkapital Gjeld 2. definisjon: Fordeler Logisk og romslig (omfatter det meste!), både salgstransaksjoner og verdiendringer. Foretrukket i formuesorientert (verdibaserte) regnskapsmodeller Ulemper For abstrakt Sammenblanding av definisjon av inntekt og kriterier for regnskapsføring ( sirkeldefinisjon ). Hva kommer først, økt egenkapital eller inntekt? Inntektsføring Eksempel forts. Eksempel Et foretak, AS Eksempel, ble etablert 1. januar 21. Data følger vedlagt Oppgave: Utarbeid resultatregnskap 21 og balanse per : Transaksjonsbasert historisk kostpris-modell (definisjon Verdibasert modell (definisjon Forklar endring av egenkapitalen etter de to modellene AS Eksempel Balanse per Tomt (kostpris) Varer (kostpris) Aksjer (kostpris) Kontanter Sum eiendeler Aksjekapital Lån (kostpris) Sum egenkapital og gjeld

6 Forutsetninger Balanse per Verdi per Aksjer, virkelig verdi Historisk kost Tomt Varer 1 8 Historisk kost-modell Salgsinntekt Varekostnad 1 6 (8) Lån, virkelig verdi Tomt, salgsvederlag Kundefordring Aksjer Annen driftskostnad Gevinst ved salg tomt = Resultat før skatt Skatt 28 % (5) 3 6 (168) Varer, salgsvederlag Diverse driftskostnader Utbetalt utbytte Varelager og tomt er solgt i løpet av året. 6 % av varelageret er solgt på kreditt, resten med kontant oppgjør. Andre inntekter, kostnader og utbytte er gjort opp kontant. Skattesats er 28 %. Skattepliktig inntekt (og betalbar skatt) beregnes med utgangspunkt i realiserte inntekter og kostnader (kjøp og salg). Utbytte er skattefritt. Utsatt skatt beregnes av urealiserte verdiendringer i balansen Aksjekapital Annen egenkapital Lån Utsatt skatt Betalbar skatt IB + innbetalt fra kunder annen driftskostnad + salgsvederlag tomt utbytte = = 1 51 Årsoverskudd utbytte = = 82 = Resultat Historisk kost-modell Egenkapital UB Egenkapital IB Utbetalt utbytte Resultat ( Balanse per Verdibasert modell Tomt Verdibasert modell Salgsinntekt 1 6 Regnskapsføring av inntekt Varer 8 Varekostnad (8) Kundefordring Aksjer Aksjekapital Annen egenkapital Lån Utsatt skatt Betalbar skatt (Verdiøkning aksjer + verdinedgang lån) 28 % = 4 28 % = 112 Resultat utbytte = = 37 Annen driftskostnad Gevinst ved salg tomt Verdiøkning aksjer Verdinedgang lån = Resultat før skatt Skatt 28 % = Resultat Verdibasert modell Egenkapital UB Egenkapital IB Utbetalt utbytte Resultat (5) (28) ( Generelt En bedrifts evne til å skape inntekter er helt nødvendig for å overleve på lengre sikt Prinsipper for regnskapsføring av inntekt er svært viktig ved analyse av regnskapet. Feil i inntektsperiodisering er viktigste årsak ved regnskapsmanipulasjon. Hovedforskjellene mellom ulike regnskapsmodeller er ofte knyttet til tidspunktet for inntektsføring Regnskapsføring av inntekt består generelt av to dimensjoner Tidfesting (periodisering) Måling (fastsettelse av beløp) 23 24

7 Inntektsføringstidspunkt Generelle kriterier: 1. Oppfylle definisjonen av en inntekt 2. Kriterier for inntektsføring 1. Framtidig økonomisk fordel kan måles pålitelig 2. Opptjent 3. Realisert eller realiserbar Inntektsføringstidspunkt Nærmere om kriteriene Opptjent Virksomheten må ha ytet hoveddelen av det som kreves for å kunne gjøre krav på betaling fra kunden Kritisk faktor for å oppnå en inntekt skal være fullført (eller nesten fullført) Usikkerhet kan reduseres for eksempel ved en salgskontrakt eller at det eksisterer faste priser på bedriftens produkter Realisert eller realiserbart Salgstransaksjon, både kontant- og kredittsalg Inntektsføring før salgstidspunktet, realiserbart Inntekten må kunne realiseres i et aktivt marked Eksempler: Børsnoterte verdipapirer, verdiøkning på pengeposter i utenlandsk valuta eller investeringseiendommer Inntektsføringstidspunkt Inntektsføringstidspunkt Eksempler Bryggeri Revisjon (tjenesteyting) Teater salg av sesongbilletter Se og Hør (ukeblad) Gruvebedrift (Store Norske..) Kornprodusent (bonde) Entreprenør Bygging av bro etter forutgående kontrakt Bygging av boliger for salg Når bør/skal inntekten resultatføres? (Hva er kritisk faktor / tidspunkt?) Sammensatte ytelser Separable ytelser (kan skilles fra hverandre) Hver ytelse skal i prinsippet vurderes hver seg - kun opptjent inntekt resultatføres Salg av bil med etterfølgende gratis service Flyreise med opptjening av bonus Integrerte elementer Hele inntekten resultatføres (med avsetning til eventuell forpliktelse) Garantiansvar 27 28

8 Inntektsføringstidspunkt Utsatt inntektsføring Tjenester etter salgstidspunktet AS Bilsalg driver med salg av personbiler. Ved bilsalg gis det gratis service i 3 år. Følgende data foreligger: Samlet vederlag for bilen ved salg i 21 kr. 2. Verdi av service per år er beregnet til kr. 2. Oppgave: Vis regnskapsmessig behandling av salget. Inntektsføringstidspunkt Tjenester etter salgstidspunktet forts. Salget behandles som følger: Samlet vederlag Beregnet verdi av service inkl. fortjeneste = Verdi bil = Salgsinntekt i 21 2 (6 ) = 194 Servicen er ikke utført og vederlaget som gjelder denne er derfor ikke opptjent i 21. Avsetningen til framtidig service skal dekke utgiftene pluss et rimelig påslag for fortjeneste. Inntekt fra service utføres i etterfølgende år 29 3 Inntektsføringstidspunkt Måling av inntekt Tjenester etter salgstidspunktet forts. Balanse Eiendeler Gjeld Uopptjent inntekt et Salgsinntekt bilsalg 194 Salgsinntekt service Vederlaget er forutsatt innbetalt kontant Hovedregel: Måles til virkelig verdi på transaksjonstidspunktet (IAS 18.9 og rskl. 4-1 første ledd nr. 1 (transaksjonsprinsippet)) Kontanter eller kontantekvivalenter Vederlag i annet enn penger Markedsverdien av tingsvederlaget Kontantrabatter, kvantumsrabatter og lignende. Reduksjon i salgsinntektene Vareretur fra kunde Reduksjon (tilbakeføring) av tidligere bokført salg Tap på fordringer Prinsipielt - en reduksjon av salgsinntektene I praksis - føres som en driftskostnad 31 32

9 Måling av inntekt Byttehandel - eksempel: Selger/kjøper Kjøper/selger Måling av inntekt Eksempel 2 forts: Rentefritt kredittsalg - eksempel: AS Varehandel har den solgt en vare for 1 kroner Salgssummen skal betales om 24 mnd. - den Ingen rentebelastning for kjøper Markedsrente er 1 %. To uavhengige transaksjoner Verdsettes til virkelig verdi Oppgave: Vis regnskapsmessig behandling for selger Måling av inntekt Måling av inntekt Eksempel 2 forts: 35 Rentefritt kredittsalg - eksempel: Fordringen regnskapsføres til nåverdi (NV): NV = 1 = (1, 2 Generelt Fordringen behandles i samsvar med amortisert kost med bruk av effektiv rentemetode (IAS 39.9) I Norge vil fordringen behandles etter kostmetoden Fordringen balanseføres til nominell verdi, mens uopptjent inntekt, kroner (= ), føres som gjeld. Nettobeløpet føres som inntekt Eksempel: IFRS Balanse Eiendeler Fordring 3) et Salgsinntekt Renteinntekt 4) Fordringen og inntekten verdsettes i regnskapet til nåverdi på transaksjonstidspunktet % = 826 (avrundet) 3) 1 /1,1 = 9 9 4) % = 91 (avrundet) 36

10 Eksempel: Måling av inntekt Norsk regnskapslovgivning Balanse Eiendeler Fordring 1 1 Gjeld 1 Uopptjent inntekt et Salgsinntekt Renteinntekt 3) Salgsinntekten og nettofordringen verdsettes i regnskapet til nåverdi (= = 8 264) % = 826 (avrundet) 3) % = 91 (avrundet) Regnskapsføring av salgsinntekt Salgsinntekt (sales revenue) Godtgjørelse fra kunder ved produksjon og salg av varer og tjenester som ledd i foretakets ordinære virksomhet Salg (sale) Rettslig bindende avtale hvor eiendomsretten til varen overføres fra selger til kjøper Regnskapsføring av inntekt Regnskapsføring av inntekt Data Ordre- Produksjon Salg/ Betaling mottak levering Tall i millioner Salgsverdi Enhet A 1 Enhet B 15 Enhet C 8 Råvare- Varer i arbeid- Ferdigvare- Salgs- Betalingsstadiet stadiet stadiet stadiet stadiet Råvarekostnad Andre tilvirkningskostnader (5) (3) (75) (45) (4) (24) Mest usikre overskudd Mest sikre overskudd Beregnet fortjeneste Fullføringsgrad Fullføringsgrad % 1 % 3 % 1 % 16 % 5 % Inntektsføringsmetoder Produksjons- Ferdig Salgs- Betalingsmetoden produksjons- metoden metoden metoden Levert kunde Innbetalt fra kunde i 2 Innbetalt fra kunde i 21 Ja 7 2 Nei 9 Nei 8 Foretaket har per : bankinnskudd på 6 millioner kroner, utført arbeid på enhet A (5 %) forpliktelse knyttet til innbetaling fra kunde A Tilvirkningskostnadene påløper jevnt Andre ikke prosjektrelaterte kostnader er 45 millioner kroner per år. Kostnadene er betalt kontant. Eventuelt finansieringsbehov er dekket ved opptak av lån Det ses bort fra skatt 39 4

11 Inntektsføring Ordremottakstidspunktet Inntekt kan normalt ikke regnskapsføres på ordrestadiet Usikkerhet - liten pålitelighet i måling av inntekt Varen er ikke produsert Kunden er ikke forpliktet til å betale hvis virksomheten ikke greier å produsere (og levere) varen Eksempel på inntektsføring ved ordremottak Detaljhandel - ordre og salg skjer normalt på samme tidspunkt Generelt Salgsmetoden (sales method) Inntektsføring basert på salgstransaksjoner Vanligste metode i praksis Normalt liten tidsforskjell mellom produksjon og salg (levering) Oppdatert - aktuell informasjon Inntekten er opptjent Inntekten måles til netto realisasjonsverdi Salgsprisen skal reduseres for kontantrabatter mv Salgsmetoden Generelt Inntekten skal være opptjent Virksomheten har overført vesentlig risiko og fordeler til kjøper Inntekten (og gjenværende kostnader) kan måles pålitelig Inntekten regnskapsføres til virkelig verdi av mottatt vederlag Balanse Råvarer Varer i arbeid Ferdigvarer Kundefordringer solgte varer Salgspris Utgifter i innkjøp og produksjon +- endring (råvarer, VIA og FV) Salgsmetoden = Produksjonskostnader solgte varer = Foreløpig resultat for solgte varer 43 44

12 Eksempel Salgsmetoden Metoden skal illustreres med et eksempel En bedrift er finansiert med egenkapital (data følger vedlagt) Kjøp gjøres opp kontant Varer i arbeid er 5 % bearbeidet Oppgave: Utarbeid resultatregnskap og balanse for 21 Balanse per Varer i arbeid Ferdigvare Kundefordring Egenkapital Forskudd fra kunde Salgsmetoden ) 32 4) 12 5) 1 6) ) Enhet A [(= 5 + 3) 5 % = 4] Innbetalt forskudd Enhet A 3) Enhet C [(= ) 5 % = 32] 4) Enhet B [(= ) 1 % = 12] 5) Opptjent inntekt Enhet A innbetalt Enhet A = 1 9 = 1 6) Innbetalt forskudd Enhet B og C (= = 17) ) IB + innbetalt fra kunde A, B og C betalt tilvirkningskostnader betalte faste driftskostnader = 6 + ( ) = Salgsinntekt leverte varer Råvarekostnader Tilvirkningskostnader Endring varer i arbeid / ferdigvarer = Beregnet fortjeneste leverte varer Faste driftskostnader Salgsmetoden Produksjonskostnader (leverte varer) = Resultat (1 (7 3) (8) = 2 (45) = (25) Salgspris Enhet A Råvarekost + tilvirkningsutgifter: 5 % Enhet A + 1 % Enhet B + 5 % Enhet C = = 192 3) UB VIA (Enhet C) + UB FV (Enhet B) IB VIA (Enhet A) = = 112 Generelt Ferdig produksjonsmetoden (Completion of Production Method) En betingelse for å anvende metoden er at ferdigvarene er realiserbare i et aktivt marked Relevante markedspriser finnes Stor etterspørsel produksjonen er den kritiske fasen Eksempler (internasjonalt): Markeder for mineraler, landbruksvarer og lignende hvor staten garanterer for avsetningen etter avtalte priser 47 48

13 Balanse Råvarer Varer i arbeid Ferdigvarer Kundefordringer Salgspris Salgspris Ferdigproduksjonsmetoden for solgte varer + ferdigvarelager = for ferdigproduserte varer Eksempel Ferdig produksjonsmetoden Bruk samme data som ovenfor Husk at måling av ferdigvarelageret skal være til salgspris ferdigproduserte varer Utgifter i innkjøp og produksjon + endring (råvarer, VIA) Oppgave: Utarbeid resultatregnskap og balanse for 21 = Produksjonskostnader ferdig produserte varer = Foreløpig resultat 49 5 Balanse per Varer i arbeid Ferdigvare Kundefordring Egenkapital Forskudd fra kunde Ferdig produksjonsmetoden ) 32 4) 15 5) 1 7) ) Enhet A [(= 5 + 3) 5 % = 4] Innbetalt forskudd Enhet A 3) Enhet C [(= ) 5 % = 32] 4) Salgspris Enhet B 5) Opptjent inntekt Enhet A innbetalt Enhet A = 1 9 = 1 6) Innbetalt forskudd Enhet B og C (= = 17) ) IB + innbetalt fra kunde A, B og C betalt tilvirkningskostnader betalte faste driftskostnader = 6 + ( ) = 13 Salgsinntekt leverte varer + Endring ferdigvarelager = Salgsinntekt ferdigproduserte varer Råvarekostnader Tilvirkningskostnader Endring varer i arbeid = Beregnet fortjeneste ferdigproduserte varer Faste driftskostnader Ferdig produksjonsmetoden Produksjonskostnader (ferdigproduserte varer) = Resultat 1 15 (1 (7 3) (8) ( = 5 (45) Salgspris Enhet B Råvarekost + tilvirkningsutgifter: 5 % Enhet A + 1 % Enhet B + 5 % Enhet C = = 192 3) UB VIA (Enhet C) IB VIA (Enhet A) = 32 4 = 8 =

14 Generelt Produksjonsmetoden (Percentage of Completion Method) Brukes innenfor: Ordreproduserende virksomheter hvor det er inngått en kontrakt med en kunde før produksjonen er igangsatt Bygg og anlegg, skipsverft og kommersiell forskning Serviceytelser og liberale yrker Reparasjon og vedlikehold Revisjon, regnskapsføring og lignende konsulentytelser Produksjonsmetoden Forutsetninger for bruk av metoden Ordreproduksjon Begrunnet oppfatning av at kunden kan betale vederlaget Sikre estimater over det endelige resultatet (oppdatert totalkalkyle) Sikre estimater over fullføringsgrad Fullføringsgrad beregnes etter virkelig framdrift eller etter følgende formel: Fullføringsgrad = Påløpte kostnader 1 % Totale kostnader Produksjonsmetoden Balanse Råvarer Varer i arbeid Ferdigvarer Kundefordringer Salgspris (a-konto) Salgspris Salgspris produserte varer Utgifter i innkjøp og produksjon + endring (råvarer) Produksjonsmetoden = Produksjonskostnader for produserte varer = Foreløpig resultat for solgte varer + varer i arbeid og ferdigvarelager = for produserte varer Eksempel Bruk samme data som ovenfor Husk at måling av varer i arbeid og ferdigvarelageret skal være til salgspris Oppgave: Utarbeid resultatregnskap og balanse for 21 (i løsningen er varelager og innbetaling fra kunden presentert hver for seg) 55 56

15 Balanse per Varer i arbeid Ferdigvarer Kundefordring Egenkapital Forskudd fra kunde Produksjonsmetoden (løpende avregningsmetode) ) 4 5) ) ) ) 7 A-konto salgspris Enhet A (= 1 5 % = 5) Bokført egenkapital øker med opptjent andel fortjeneste Enhet A per (= % = 4) 3) Innbetalt forskudd Enhet A 4) A-konto salgspris Enhet C [(= 8 5 % = 4] 5) Salgspris Enhet B (= 15 1 % = 15) 6) Innbetalt forskudd Enhet B og C (= = 17) 11 Salgsinntekt leverte varer + Endring ferdigvarelager og varer i arbeid = Salgsinntekt produserte varer Råvarekostnader Tilvirkningskostnader = Beregnet fortjeneste produserte varer Faste driftskostnader Produksjonsmetoden (løpende avregningsmetode) Produksjonskostnader (produserte varer) = Resultat 1 14 (1 ( (19 = 48 (45) Salgspris Enhet B UB + A-konto salgspris Enhet C UB A-konto salgspris Enhet A IB = = 14 Råvarekost + tilvirkningsutgifter: 5 % Enhet A + 1 % Enhet B + 5 % Enhet C = = 192 = ) IB + innbetalt fra kunde A, B og C betalt tilvirkningskostnader betalte faste driftskostnader = 6 + ( ) = Produksjonsmetoden (løpende avregningsmetode) Betalingsbasis (Installment Sales Method) Salgsinntekt Tilvirkningsutgifter = Foreløpig resultat Faste kostnader = Resultat Enhet A 5 % 5 (4) 1 Enhet B 1 % 15 (1 3 Enhet C 5 % 4 (3 8 Sum 24 (19 48 (45) 3 Generelt Brukes i tilfeller hvor salgsbasis ikke bør anvendes fordi: Verdien av eiendelene som brukes som betalingsmiddel ikke kan måles pålitelig Varen blir returnert eller kunden ikke er betalingsdyktig Ytterligere vesentlige utgifter til transaksjonen påløper Eksempel Serviceytelser ved salg til (svært) usikre kunder 59 6

16 Regnskapsføring av inntekt Balanse Råvarer Varer i arbeid Ferdigvarer Kundefordringer Innbetaling solgte varer Utgifter i innkjøp og produksjon Betalingsmetoden for solgte varer + Kundefordringer = Innbetaling solgt varer + endring (råvarer, VIA, FV og kundefordringer) = Produksjonskostnader for innbetaling fra solgte varer = Foreløpig resultat Norsk regnskapslovgivning Inntekt resultatføres når den er opptjent, (rskl. 4-1 første ledd nr. 2.) Salgsmetoden Vareleveranser og tjenesteytelser Anleggskontrakter etter fullført kontraktmetode Produksjonsmetoden Anleggskontrakter ved bruk av løpende avregningsmetode Markedsverdi (verdibasert) Markedsbaserte finansielle omløpsmidler (rskl. 5-8) Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta (rskl. 5-9) 61 62

Trond Kristoffersen. Varelager. Varelager. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Varelager og anleggskontrakter 4.

Trond Kristoffersen. Varelager. Varelager. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Varelager og anleggskontrakter 4. Trond Kristoffersen Finansregnskap og anleggskontrakter Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Trond Kristoffersen. Regnskapsmodellen. Varige driftsmidler. Finansregnskap. Varige driftsmidler 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Regnskapsmodellen. Varige driftsmidler. Finansregnskap. Varige driftsmidler 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap Varige driftsmidler Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

Årsregnskapet - skatteregnskapet

Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet: Bygger på regnskapslovgivningen og god regnskapsskikk (regnskapsstandarder mv.) Skatteregnskapet : Ikke et eget regnskap. Utgangspunktet er fortsatt årsregnskapets

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Hva er et konsern? Bestemmende innflytelse. Finansregnskap. Konsernregnskap. Krav til eierandel, jf. rskl.

Oversikt. Trond Kristoffersen. Hva er et konsern? Bestemmende innflytelse. Finansregnskap. Konsernregnskap. Krav til eierandel, jf. rskl. Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap regnskap Et årsregnskap består etter regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling regnskap Kun for morselskap i et konsern Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG GOD REGNSKAPSSKIKK

ÅRSREGNSKAP OG GOD REGNSKAPSSKIKK EKSAMEN I ÅRSREGNSKAP OG GOD REGNSKAPSSKIKK I henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 01.12.2005. Mai 2013 kl. 09.00 - kl. 15.00 LØSNINGSFORSLAG 1 OPPGAVE 1 (a) Selskapet har i sitt foreløpige

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Dette oppgavesettet består av 6 sider inkludert denne forsiden. Kontroller at oppgavesettet er komplett før du starter.

Høgskolen i Hedmark. Dette oppgavesettet består av 6 sider inkludert denne forsiden. Kontroller at oppgavesettet er komplett før du starter. lbloostn -ab Høgskolen i Hedmark Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 6. januar 2016 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 27. januar 2016 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator med tomt minne og Regnskapsloven

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 9

Statlig RegnskapsStandard 9 Statlig RegnskapsStandard 9 Transaksjonsbaserte inntekter Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av transaksjonsbasert inntekt... 4 Inntekt fra gebyrer...

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Trond Kristoffersen. Immaterielle eiendeler. Immaterielle eiendeler. Finansregnskap. Balansen. Immaterielle eiendeler 4. Egenkapital og gjeld

Trond Kristoffersen. Immaterielle eiendeler. Immaterielle eiendeler. Finansregnskap. Balansen. Immaterielle eiendeler 4. Egenkapital og gjeld Trond Kristoffersen Finansregnskap Anleggsmidler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Eksamen våren 2015

Høgskolen i Hedmark. Eksamen våren 2015 @ Høgskolen i Hedmark 3REV12O Videregående Eksamen våren 2015 finansregnskap Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 4. mai 2015 Eksamenstid: ' 09.00 13.00 Sensurfrist: 27. mai 2015 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

630.book Page 7 Wednesday, April 23, 2008 3:34 PM. Innhold

630.book Page 7 Wednesday, April 23, 2008 3:34 PM. Innhold 630.book Page 7 Wednesday, April 23, 2008 3:34 PM Innhold DEL I HISTORISK UTVIKLING AV REGNSKAPSFØRING Kapittel 1 Innledning.................................................................... 15 1.1 Kort

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Trond Kristoffersen Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Case Vårs Mote (oppgave) Oversikt Vår Ull har egen bedrift Vårs Mote. Virksomheten er handel - kjøp og salg av klær Oppgave Regnskapsføring

Detaljer

Løsningsmomenter til eksamen i Årsregnskap/God regnskapsskikk 4. mai Løsningsmomenter

Løsningsmomenter til eksamen i Årsregnskap/God regnskapsskikk 4. mai Løsningsmomenter Løsningsmomenter 1 Løsningsmomenter til eksamen i Arsregnskap/God regnskapsskikk 4. mai 2016 OPPGAVE 1 a) Merverdianalyse Egenkapital i D 31.12.14 1 800 Merverdi omløpsmidler 100 Utsatt skatt merverdi

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskapsføring. Trond Kristoffersen. Endring av egenkapitalen. Dobbelte bokholderis prinsipp Grunnregel. Finansregnskap. Historisk oversikt

Regnskapsføring. Trond Kristoffersen. Endring av egenkapitalen. Dobbelte bokholderis prinsipp Grunnregel. Finansregnskap. Historisk oversikt Regnskapsføring Trond Kristoffersen Finansregnskap Det dobbelte bokholderis prinsipp Historisk oversikt Regnskapsføring i 4000 år India, Kina, Arabia og Egypt Dobbelte bokholderis prinsipp I bruk av italienske

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014 \/ Høgskolen i Hedmark HREV120 Videregående finansregnskap Kontinuasjonseksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 7. januar 2015 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 28. januar 2015

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.07.2010-31.12.2011 Finnbergåsen Eiendom AS Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 01.07.2010-31.12.2011 2009 Salgsinntekt 536 340 0 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

Oppgave 1) a) Vi må beregne skattekostnaden i henhold til NRS resultatskatt og skattelovens samt regnskapslovens regler.

Oppgave 1) a) Vi må beregne skattekostnaden i henhold til NRS resultatskatt og skattelovens samt regnskapslovens regler. Oppgave 1) a) Vi må beregne skattekostnaden i henhold til NRS resultatskatt og skattelovens samt regnskapslovens regler. Vimå her ta utgangspunkt i midlertidlige forskjeller pr inngående balanse og midlertidlige

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 Agenda Status SRS Regnskapsføring av inntekt fra bevilgning SRS 10 Pågående arbeid med å forenkle de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Høgskoleni østfold EKSAMEN

Høgskoleni østfold EKSAMEN Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: Emne: SFB144 Videregående regnskap med teori Dato: 27.11.14 Eksamenstid: kl. 9. til kl. 13. Hjelpemidler: Kalkulator Lovsamling med NRSer utlevert på forelesning Revisors

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015 SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 30.04.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 30.04.2015 2015 2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 1 56 759 614 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 1 216 320

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer