Prospekt PRE II PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt PRE II PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS"

Transkript

1 PRE II Prospekt PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS Organisasjonsnummer Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IX) av minimum aksjer og maksimum aksjer Bestillingskurs NOK 11,20 11,60 pr aksje, hver aksje pålydende NOK 0,10 Totalt emisjonsproveny minimum NOK 1,12 mill. og maksimum NOK 232 mill. Bestillingsperiode f.o.m. 21. oktober 2009 t.o.m. 11. desember 2009 Tilrettelagt av ProCorp 21. oktober 2009

2

3 MEDDELELSER Sammendraget, Registreringsdokumentet og Verdipapirdokumentet utgjør sammen et prospekt ( Prospekt ). Prospektet er utarbeidet av ProCorp ASA ( Tilrettelegger ) og PRE China Private Equity II AS ( Selskapet ) i forbindelse med en planlagt aksjeemisjon i Selskapet ( Emisjon IX ). Prospektet og vedlegg til dette inneholder viktig informasjon som bør leses før man treffer beslutning om å tegne aksjer i PRE China Private Equity II AS. Investering i Private Equity og Private Equity Fond vil alltid kunne være forbundet med risiko, og de risikofaktorer som antas å være mest aktuelle er det redegjort for i kapittel 1 Registreringsdokumentet, men denne beskrivelsen må ikke oppfattes som uttømmende. Investor oppfordres til å konsultere egne rådgivere før en investeringsbeslutning fattes. Prospektet er et EØS-prospekt som er kontrollert og godkjent av Oslo Børs ASA i henhold til Lov om Verdipapirhandel (Verdipapirhandelloven) 7-7. Oslo Børs har ikke kontrollert eller godkjent selskaps- eller avtalemessige forhold. Dersom det fremkommer nye omstendigheter, unøyaktigheter eller vesentlige feil som kan få betydning for investors vurdering av Selskapet og som fremkommer mellom tidspunktet for offentliggjøring av Prospektet og tidspunktet for akseptperiodens utløp vil slike offentliggjøres i overensstemmelse med Verdipapirhandelloven Prospektet er basert på norsk lovgivning og utenlandske investorer må selv vurdere investeringen i henhold til den lovgivningen disse er underlagt. Innbydelsen til å tegne aksjer i PRE China Private Equity II AS vil ikke bli markedsført i jurisdiksjoner der dette er ulovlig eller medfører krav om registrering eller godkjennelse. Ingen andre enn de som er beskrevet i Prospektet er autorisert til å gi informasjon eller tilsagn på vegne av Selskapet eller Tilretteleggerne i forbindelse med Emisjon IX som er beskrevet i dette Prospektet med mindre noe annet fremgår av Prospektet. Dersom noen likevel gir slik informasjon, må disse anses som uberettiget til dette. Prospektet inneholder uttalelser om fremtiden og av en forutseende karakter. Slike uttalelser er usikre, men gjenspeiler det syn styret i Selskapet etter beste skjønn har per dags dato. Uttalelsene kan identifiseres ut fra bruk av forutseende terminologi slik som tror, forventer, kanskje, vil, vil kunne, søker, er forventet å, burde eller lignende uttrykk. Uttalelsene benyttes i Prospektet om blant annet strategi, konkurranse, planer og finansiell-, markedsmessig-, og driftsmessig utvikling relatert til Selskapet. Denne typen uttalelser er nødvendigvis basert på subjektive vurderinger. Selskapet kan ikke gi noen garanti for at uttalelsene vil vise seg å være korrekte, da de faktiske resultatene kan vise seg å være vesentlig forskjellige fra slike uttalelser. Eventuelle tvister som måtte oppstå vedrørende dette Prospektet er undergitt norsk lov. Eventuelle tvister som måtte springe ut av Prospektet er underlagt norske domstolers eksklusive myndighet. Prospektet er kun utarbeidet på norsk. Oslo, 21. oktober 2009

4 DEL I SAMMENDRAG PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS

5 INNHOLDSFORTEGNELSE PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS 1. INNLEDNING HVORFOR INVESTERE I PRIVATE EQUITY I KINA? PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS Innledning Selskapets administrasjon og styre China New Enterprise Investment Fund II ( Fondet ) Målsetning og avkastningsmål Aksjekapital og aksjonærforhold Finansiell informasjon Investeringsstrategi Finansieringsstrategi Selskapets vedtekter og levetid Forvaltning BESKRIVELSE AV EMISJON IX Hovedvilkår for Emisjon IX Kostnader i forbindelse med Emisjon IX RISIKOFAKTORER ØVRIGE FORHOLD Del I Sammendrag 2

6 1. INNLEDNING PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS Dette Sammendraget skal kun leses som en innledning til Prospektet og har til hensikt å gi en oppsummering av Prospektets hovedområder og er således ikke uttømmende. Prospektet og vedleggene inneholder viktig informasjon som investor bør lese i sin helhet før man treffer beslutning om å tegne aksjer i PRE China Private Equity II AS. Ord som i dette sammendraget er skrevet med stor bokstav skal ha den betydning disse har i henhold definisjonslister som er inntatt i Verdipapirdokumentet og Registreringsdokumentet. 2. HVORFOR INVESTERE I PRIVATE EQUITY I KINA? "One of the strongest positives for the world economy is what is going on in China. I believe that we are in a process which doesn't happen every fifty years, it is only once every three or four hundred years when something this big, this all embracing, happens." Dr. Kenneth Courtis, Vice Chairman - Goldman Sachs Asia China is in a league of its own, with a $2 trillion arsenal of reserves, a current-account surplus, little connection to foreign banks and a budget surplus that offers lots of room to boost spending. Since the country s leaders have made clear that they will do whatever it takes to cushion growth, China s economy is likely to slow perhaps to 8 % but not collapse. Although that is not enough to save the world economy, such growth in China would put a floor under commodity prices and help other countries in the emerging world. The Economist, October 25th, 2008 Private Equity i Kina fremstår som en historisk attraktiv investeringsmulighet på bakgrunn av økonomiske reformer i Kina de siste årene. Det underliggende fondet, China New Enterprise Investment Fund II ( Fondet ), er særlig interessant på bakgrunn av attraktive investeringsområder og et investeringsteam med omfattende erfaring og et sterkt kontaktnett. Den lokale tilstedeværelsen og strukturen til Fondet gir, etter Selskapets oppfatning, vesentlige fordeler fremfor et fond uten lokal tilstedeværelse (jf. Investeringsstrategi pkt. 3.7). Private Equity er en aktivaklasse som har vært lite tilgjengelig for mindre investorer og privatpersoner ettersom investering i Private Equity historisk har vært forbeholdt investorer med betydelig kapital, kunnskap og ressurser. Kapitalen i denne industrien har gjerne kommet fra investorer som pensjonsfond, forsikringsselskaper og velstående familier. Videre fremstår det kinesiske markedet som komplisert for utenforstående, og utenlandske investorer har, inntil en nylig oppmykning av regelverket ( VC reglene ), blitt møtt med relativt omfattende begrensninger. Bakgrunnen for etableringen av Selskapet har vært å gjøre det mulig for et bredere publikum å delta indirekte i Private Equity investeringer i Kina. Del I Sammendrag 3

7 3. PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS 3.1 Innledning Virksomheten til PRE China Private Equity II AS ( Selskapet ) vil bestå i å investere samtlige av sine disponible midler i Private Equity fondet China New Enterprise Investment Fund II. Selskapet ble stiftet 2. januar 2008 og det er utarbeidet revisorbekreftet årsregnskap for 2008 som er inntatt som vedlegg i del II - Registreringsdokumentet. 3.2 Selskapets administrasjon og styre Selskapet er et aksjeselskap med registrert adresse c/o ProCorp Holding AS, Kronprinsesse Märthas Plass 1, Postboks 1988 Vika, 0125 Oslo. Telefonnummer er Selskapet har organisasjonsnummer Selskapets styre består av følgende personer: Erik Dahl, Styreleder Johannes Schoeter, Styremedlem Per Morten Bjørseth, Styremedlem Etter Emisjon IX kan styret bestå av inntil 5 medlemmer. Nærmere beskrivelse av føringer for styrets fremtidige sammensetning er beskrevet i Prospektets del - II Registreringsdokumentet, pkt 6.2. Selskapets revisor er Kjelstrup & Wiggen AS, organisasjonsnummer Adressen er Henrik Ibsens gate 20, 0255 Oslo. Kjelstrup & Wiggen er medlem av Den norske Revisorforening. Selskapet vil ikke ha egne ansatte eller ledelse og har derfor inngått en avtale med PRE Management China AS om forvaltning og forretningsførsel (jf. del II Registreringsdokumentet pkt 7.7). Selskapet og ProCorp ASA ( ProCorp ) har inngått en mandatavtale hvoretter ProCorp skal være tilrettelegger ved Emisjon IX og fremtidige emisjoner frem til lukking av Selskapet for ytterligere emisjoner. Omkostninger i forbindelse med Emisjon IX er beskrevet i del III - Verdipapirdokumentet kapittel 4. Det eksisterer ingen avtaler mellom Selskapet og Tilrettelegger utover dette. Det har ikke vært gjennomført transaksjoner med nærstående utover det som er beskrevet i del II - Registreringsdokumentet punkt China New Enterprise Investment Fund II ( Fondet ) China New Enterprise Investment Fund II CJV ( CNEI II eller Fondet ) er et Private Equity oppfølgerfond til China New Enterprise Investment Co. ( CNEI I ) som ble lukket for ytterligere emisjoner i august Totalt kommiterte investorer US$ 113 millioner til CNEI I. Investorene i CNEI I utgjør en blanding av institusjoner og store famileeide selskaper lokalisert i Europa, Midtøsten og Kina (bl.a. Chengzhi et selskap som er børsnotert i Shanghai) samt PRE China Private Equity I AS som har kommitert US$ 25 millioner. CNEI II er etablert som et kinesisk Private Equity fond, etablert for å gjøre investeringer i Kina. Fondet er organisert som et kinesisk CJV (cooperative joint venture), og er etablert gjennom en avtale mellom alle investorene i henhold til kinesisk rett, i særdeleshet the Provisions on Administration of Foreign Invested Venture Capital Investment Enterprises ( VC-reglene ) utgitt 30. januar Advokatfirmaet Debevoise & Plimpton benyttes som juridiske rådgivere i forbindelse med etableringen av CNEI II. 3.4 Målsetning og avkastningsmål Det er Selskapets målsetning å gi Investorene tilgang til en attraktiv Private Equity portefølje av investeringer i Kina uten å måtte ta del i den aktive forvaltningen av porteføljen. Selskapets avkastningsmål vil være tilsvarende Fondets avkastningsmål, og ligger på minst 20 % (internrente avkastning eller Internal Rate of Return / IRR) før skatt. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at Selskapets avkastningsmål ikke kan oppfattes som noen garanti, verken implisitt eller eksplisitt, for den fremtidige avkastningen som investor oppnår. 3.5 Aksjekapital og aksjonærforhold Formelt er aksjekapitalen i Selskapet på NOK 2,6 mill. Emisjon VIII i Selskapet er imidlertid i avslutningsfasen, og Selskapet har mottatt tegninger tilsvarende en aksjekapital på NOK 2,97 mill. Emisjon VIII er imidlertid ikke fullt ut gjennomført på tidspunktet Prospektet ble sendt til trykking, og erfaringsmessig kan det hende at enkelte tegninger ikke blir gjennomført. Del I Sammendrag 4

8 Styret forventer at Selskapet vil ha en egenkapital på om lag NOK 285 mill. når aksjekapitalen fra Emisjon VIII er registrert i Foretaksregisteret fordelt på om lag 900 aksjeeiere. Selskapets kontantbeholdning og likviditet er således NOK 165 mill per 31. august I tillegg har Investorer kommitert til sammen NOK 21,15 mill gjennom nedtrekksavtaler. Selskapet har ingen aksjeeiere med eierposter som er meldepliktige etter norsk rett, da det ikke er meldeplikt for unoterte selskaper etter norsk rett. Ingen aksjeeiere har mer enn 10 % av aksjene i Selskapet. Selskapet er finansiert med egenkapital. Ved emisjonen som planlegges ved dette tilbudet (Emisjon IX, jf. pkt. 3.5 i del III - Verdipapirdokumentet) vil Selskapets aksjekapital økes med mellom NOK og NOK 2 mill. Eksisterende aksjeeiere vil således kunne bli utvannet med fra 0,34 % til 40,24 %. Investor i Selskapet vil bli part i en aksjonæravtale hvor Investorene vil påta seg forpliktelser til å stemme for visse fremtidige beslutninger i Selskapets organer. Aksjonæravtalen innebærer at aksjeloven er fraveket på enkelte områder. De vesentligste forpliktelsene for Investorene og Selskapet er omtalt i del II - Registreringsdokumentet pkt 9.2 og 9.3 og selve aksjonæravtalen er inntatt i del II Registreringsdokumentet Vedlegg Finansiell informasjon Selskapet gjennomførte i løpet av 2008 fire emisjoner som ble avsluttet henholdsvis 4. april 2008, 13. juni 2008, 22. august 2008 og 12. desember 2008 hvor samlet brutto emisjonsproveny var NOK 212,73 mill. (ikke inkludert nedtrekksavtaler for til sammen NOK 21,15 mill.). I 2009 er tre emisjoner (Emisjon V, Emisjon VI og Emisjon VII) blitt gjennomført hvor brutto emisjonsproveny var NOK 76,9 mill i tillegg til Emisjon VIII som er i avslutningsfasen. I løpet av 2008 mottok tilrettelegger tilretteleggingshonorar i forbindelse med emisjoner på til sammen NOK 10,36 mill. I 2009 har tilrettelegger mottatt tilretteleggingshonorar på til sammen NOK 3,9 mill i forbindelse med Emisjon V, Emisjon VI og Emisjon VII gjennomført i første og andre kvartal Det har ikke vært andre transaksjoner med nærstående siden stiftelsen av Selskapet. Utdrag av resultatregnskap og balansen per 31. desember 2008 er vist nedenfor. Tallene er hentet fra revidert årsregnskap. RESULTATREGNSKAP 2008 Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Årsresultat BALANSE PER EIENDELER Investeringer i aksjer og andeler Andre finansinvesteringer Sum investeringer Omløpsmidler Krav på innbetaling av aksjekapital Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Opptjent annen egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Del I Sammendrag 5

9 Det har blitt utarbeidet et delårsregnskap for perioden 1. januar 2009 til 30. juni Resultatregnskap og balansen per 30. juni 2009 er vist nedenfor. Tallene er hentet fra urevidert delårsregnskap. RESULTATREGNSKAP H H Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Delårsresultat BALANSE PER EIENDELER Investeringer i aksjer og andeler Andre finansinvesteringer Sum investeringer Omløpsmidler Krav på innbetaling av aksjekapital Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Opptjent annen egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Selskapets finansielle stilling anses som solid, og utviklingen i selskapet er tilfredsstillende. Selskapets investeringer i Fondet skal finansieres 100 % med egenkapital. Selskapet har ingen gjeld til kredittinstitusjoner, og har heller ingen langsiktig gjeld. Selskapets kapitalstruktur pr. 31. august 2009 er som følger: Pr Pr Kortsiktig gjeld Gjeld som er garantert/kausjonert 0 0 Gjeld (pantesikkerhet) 0 0 Gjeld (ikke pantesikkerhet eller garantert) Sum kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Gjeld som er garantert/kausjonert 0 0 Gjeld (pantesikkerhet) 0 0 Gjeld (ikke pantesikkerhet eller garantert) 0 0 Sum langsiktig gjeld 0 0 Aksjekapital Overkurs Annen EK 0 0 Opptjent egenkapital Sum egenkapital Totalt Utover dette har selskapet inngått nedtrekksavtaler på NOK 21,15 mill. som kommer i tillegg til overstående aksjekapital. Nedenfor følger en oversikt over selskapets likviditetsstatus pr. 31. august Del I Sammendrag 6

10 Pr Pr A Kontanter B Likvide midler 0 0 C Likvide verdipapirer 0 0 D Likviditet (A + B + C) E Kortsiktige finansielle fordringer 0 0 F Kortsiktige banklån 0 0 G Kortsiktige andel av langsiktige lån 0 0 H Annen kortsiktig finansiell gjeld 0 0 I Kortsiktig finansiell gjeld 0 0 J Netto kortsiktig finansiell gjeld (I E D) K Langsiktige banklån 0 0 L Utstedte obligasjoner 0 0 M Annen langsiktig gjeld 0 0 N Langsiktig finansiell gjeld (K + L + M) 0 0 O Netto finansiell gjeld (J + N) Selskapets balanse består av innbetalt aksjekapital. Inntektene Selskapet har hatt i 2009 er begrenset til renteinntekter og finansinntekter på til sammen NOK 2,087 mill. Revidert årsregnskap for Selskapet per 31. desember 2008 er inntatt som Vedlegg 4 i del II Registreringsdokumentet. Tall per 30. juni 2009 er hentet fra urevidert delårsregnskap. Med unntak av innbetalinger fra Emisjon VII og Emisjon VIII (ca. NOK 28 mill) har det ikke inntrådt vesentlige endringer i Selskapets finansielle eller handelsmessige stilling fra 30. juni 2009 til dato for Prospektet. 3.7 Investeringsstrategi Selskapets eneste planlagte formål er å investere samtlige av sine disponible midler indirekte i Fondet og skal ikke ha virksomhet utover dette. Fondet vil investere i fire målområder innenfor Private Equity investeringer i Kina som alle antas å være inne i attraktive utviklingstrender: i) selskaper som opererer i bransjer som nylig er blitt åpnet for utenlandske investeringer som følge av Kinas inntreden i verdens handelsorganisasjon (WTO), med hovedvekt på tjenesteytende næringer; ii) selskaper som drar fordeler av outsourcing og flytting av produksjon til Kina; iii) selskaper som etter internasjonale standarder fremstår som verdimessig undervurderte; og iv) hurtigvoksende teknologiselskaper. I forbindelse med Kinas inntreden i WTO er flere sektorer blitt tilgjengelige for utenlandske investorer, og særlig gjelder dette tjenesteytende næringer som er estimert å skulle øke fra 30 % av BNP til over 40 % av BNP i løpet av den neste 10-års perioden (kilde: OECD, Main Science and Technology Indicators, 2006/2nd edition). Som følge av lave kostnader venter man at trenden mot outsourcing av vare- og tjenesteproduksjon til land med lave kostnader vil fortsette, og man ser for seg at Kina fortsetter å lede utviklingen. Kinesiske myndigheter privatiserer en rekke selskaper flere enn selskaper bare de siste 3 årene - og ofte har dette skjedd til en attraktiv pris når man ser på P/E eller kontantstrøm. Teknologi har vært den raskest voksende sektoren i Kina de senere årene, og Fondet søker å identifisere fremtidens vinnere innenfor denne sektoren. Den internasjonale finanskrisen har resultert i reduserte aktivaverdier over store deler av verden. Dette gjelder også det kinesiske finansmarkedet. PRE China Private Equity II AS har kun foretatt en investering ved prospektets dato og har betydelige midler til investeringer. Selskapet er av den oppfatning at den nåværende markedssituasjonen utgjør et meget godt utgangspunkt for Private Equity investeringer i Kina. Gjennom lokal tilstedeværelse og den valgte strukturen på Fondet sikrer man bl.a. fri veksling av valuta. Videre vil man være underlagt et vesentlig enklere avtaleverk med hensyn til myndighetsgodkjenning og kontraktsfrihet ved gjennomføring av transaksjoner i forhold til aktører uten lokal tilstedeværelse. 3.8 Finansieringsstrategi Selskapet vil investere kapital i Fondet gjennom Cayman Islands og Hong Kong-baserte selskaper, og Fondet vil investere kapitalen videre i kinesiske porteføljeselskaper. Selskapets kapital vil bestå av eventuell avkastning fra investeringen i Fondet. Slik avkastning planlegges utbetalt til Selskapet etter hvert som investeringer i Porteføljeselskapene realiseres. Selskapet vil ikke bli finansiert med lånefinansiering. Del I Sammendrag 7

11 3.9 Selskapets vedtekter og levetid Selskapets vedtekter ligger som Vedlegg 2 til del II - Registreringsdokumentet. Levetiden til Selskapet vil følge levetiden til Fondet. Det skal være Forvalters oppgave å fortløpende vurdere realisasjon av investeringene i porteføljen og samtidig planlegge for realisasjon av alle investeringer slik at Fondet kan oppløses og verdiene utbetales til Investorene. En slik realisasjon er forventet å finne sted innen 5 år fra man lukker Fondet, dersom the General Investor (jf. del II - Registreringsdokumentet pkt 7.3) ikke vedtar forlengelser Forvaltning Ettersom Selskapets eneste formål er å investere i Fondet vil det ikke ha egen ledelse eller egne ansatte. Selskapet har inngått en avtale om forretningsførsel og forvaltning med PRE Management China AS. Det vises for øvrig til Prospektets del II - Registreringsdokumentet, kapittel 7, for en nærmere beskrivelse av aktørene. I tillegg vises det til kapittel 4 av Prospektets del III Verdipapirdokumentet, der honorarer til forvalter er nærmere beskrevet. Del I Sammendrag 8

12 4. BESKRIVELSE AV EMISJON IX PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS 4.1 Hovedvilkår for Emisjon IX Investorene tilbys å tegne aksjer i PRE China Private Equity II AS på de vilkår som fremkommer av dette Prospektet. Det er ikke etablert noe garantikonsortium i forbindelse med Emisjon IX. Hovedpunktene for Emisjon IX er beskrevet i tabellen under: Emisjonsstørrelse (antall aksjer) Minimum og maksimum Bestillingskurs NOK 11,20 NOK 11,60 Pålydende per aksje NOK 0,10 Brutto emisjonsproveny Minimum NOK 1,12 mill. og maksimum NOK 232 mill. Minimums investering NOK Bestillingsperiode Fra 21. oktober til 11. desember 2009 kl. 16:00 Bestillingssted Tildeling Betaling ProCorp ASA eller Distributør Tildeling vil bli foretatt så snart som mulig etter utløpet av Bestillingsperioden og senest 18. desember Investorene vil få beskjed middelbart etter dette. Styret står fritt til å forkaste bestillinger Investor gir ugjenkallelig fullmakt til Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ.), Oslo Branch, Avd. Custody Services til å trekke Bestillingsbeløpet etter utgangen av Bestillingsperioden og tildelingen av aksjer er gjennomført. Trekk fra konto forventes å bli foretatt samme dag som emisjonen blir vedtatt i Selskapets Generalforsamling den 18. desember 2009 Det er Selskapets hensikt å gjennomføre Emisjon IX under forutsetning av at vilkårene i prospektets del III - Verdipapirdokumentet pkt 3.3 er oppfylt. Emisjon IX vil bli gjennomført med utstedelse av minimum og maksimum aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,10 som vil gi selskapet en forventet aksjekapital på mellom NOK 2,98 mill og NOK 4,97 mill. Eksisterende aksjeeiere vil således kunne bli utvannet med fra 0,34 % til 40,24 %. Investorer som tegner seg for minimum NOK 5,1 mill gis mulighet til å inngå en nedtrekksavtale med Selskapet hvor Investoren forplikter seg til å innbetale 10 % av tegnet beløp i forbindelse med Emisjon IX og det resterende gjennom rettede emisjoner ved å innbetale det utestående av opprinnelig tegnet beløp. Det vises i denne sammenheng til del III - Verdipapirdokumentet pkt 3.1 og del II - Registreringsdokumentet pkt 9.3, Vedlegg 3 (Aksjonæravtalen pkt 5.2) og del III - Verdipapirdokumentet Vedlegg 6. Øvrig informasjon relatert til Emisjon IX er beskrevet i prospektets del III - Verdipapirdokumentet, kapittel 3. Tilbudet om å delta i Emisjon IX vil bli rettet mot tilretteleggers og distributørers eksisterende og potensielle navngitte kunder, herunder eksisterende aksjonærer. 4.2 Kostnader i forbindelse med Emisjon IX Det påløper ingen direkte omkostninger for den enkelte Investor i forbindelse med Emisjon IX. Det er således Selskapet som dekker samtlige kostnader og honorarer, som er nærmere beskrevet i punktene Imidlertid vil distribusjonshonoraret beregnes i samsvar med størrelsen på den enkelte bestilling. På denne bakgrunn ønsker Selskapet å yte en viss rabatt dersom den enkelte Investor bestiller et visst antall aksjer. Rabattens størrelse vil variere med størrelsen på bestillingen. Dette er nærmere beskrevet i punkt nedenfor. For oversiktens skyld vises det også til punkt 4.6 i Verdipapirdokumentet som omhandler forvaltningshonorar Distribusjonshonorar Selskapet skal betale en provisjon til Distributør i forbindelse med Emisjon IX for omkostninger knyttet til distribusjon av aksjene. Distribusjonshonoraret betalt av Selskapet vil variere med størrelsen på det den enkelte Investor tegner seg for i Emisjon IX. Investor vil bli allokert aksjer for hele det beløpet som blir tegnet i henhold til bestillingskurs som vist i tabell nedenfor. Del I Sammendrag 9

13 Bestillingsbeløp (NOK) Fra Til Distribusjonshonorar Tegningskurs (NOK) ,5% 11, , ,0% 11, , ,5% 10, , ,0% 10, , over 0,5% 10, ,0476 Eksempel: Ovenstående tabell viser at en investor som ønsker å investere NOK 1,6 mill i Selskapet vil få tildelt minimum aksjer (rundet ned) til kurs NOK 11,4286 per aksje og maksimum aksjer (rundet ned) til kurs NOK 11,0345 pr aksje. Selskapet vil betale Distributør et distribusjonshonorar på 4,0 % av Bestillingsbeløpet Tilretteleggingshonorar Selskapet skal betale Tilrettelegger et tilretteleggingshonorar på 4,4 % av Brutto Emisjonsproveny. Dette tilretteleggingshonoraret skal dekke (i) arbeid knyttet til utvikling og etablering av Selskapets struktur; (ii) prospektutarbeidelse og godkjenning; (iii) utarbeidelse av avtaler og annen dokumentasjon og godkjenning av disse; (iv) kostnader, risiko og fortjeneste forbundet med tilretteleggingen og syndikeringen; (v) samt gjennomføring av Selskapets emisjoner. Tilretteleggingshonoraret belastes når Emisjon IX er gjennomført Emisjonskostnader Selskapets kostnader i forbindelse med trykking av prospekt, VPS-registrering, prospektavgift til Oslo Børs mv. antas å utgjøre NOK ,- eks. mva. Selskapets kostnader for juridisk bistand antas å utgjøre ca. NOK ,- eks. mva Netto Emisjonsproveny Netto emisjonsproveny tilsvarer Brutto emisjonsproveny fratrukket samtlige av de kostnader som er beskrevet i pkt til De totale emisjonskostnadene avhenger av emisjonens størrelse, og utgjør anslagsvis minimum NOK og maksimum NOK 23,218 mill. Netto emisjonsproveny vil etter fradrag for slike kostnader utgjøre anslagsvis minimum NOK og maksimum NOK 208,782 mill. Del I Sammendrag 10

14 5. RISIKOFAKTORER PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS Erverv av aksjer i Selskapet vil være forbundet med ulike former for risiko. Disse risikomomentene kan medføre vesentlige negative effekter på Selskapets resultat, finansielle situasjon og fremtidige utsikter, og potensielle investorer kan således tape hele eller deler av investeringen. Enhver Investor må derfor være forberedt på at en slik investering kan medføre tap. Et slikt tap vil være begrenset til den enkelte Investors bestilling i Emisjon IX. Selskapet er relativt nyopprettet (stiftet 2. januar 2008) og kan kun vise til årsregnskapet for 2008 og har kun foretatt en investering som ikke er realisert. Således har Selskapet en svært begrenset historisk investeringsportefølje. Selskapets inntjening vil bli et resultat av Fondets fremtidige investeringer og vil blant annet avhenge av følgende risikofaktorer: Markedsrisiko: Faktorer som økt rentenivå, økte skatter og avgifter knyttet til selskapsoverskudd, utbytte, gevinst ved aksjeomsetning eller formueskatt ved eie av aksjer, negativ endring i konjunkturutvikling, politiske endringer knyttet til rammevilkår og andre forhold, kan påvirke egenkapitalmarkedet og verdien av investeringen i Selskapet negativt. Valutarisiko: Svingninger i valutakursen for RMB i forhold til norske kroner påvirker verdien av Selskapets portefølje, og dermed også aksjenes verdi. Organisasjonsmessige forhold: En tilfredsstillende utvikling av Fondet er blant annet avhengig av at Forvalter evner å utføre sine oppgaver som forutsatt. Nøkkelpersonell: Selskapets utvikling er også knyttet til kompetansen og erfaringsbakgrunnen til styret og annet nøkkelpersonell i Porteføljeselskapene og Fondet, herunder deres rådgivere og underleverandører. Nyetableringer: Selskapet er relativt nyetablert. Det er gjennomgående høyere risiko knyttet til investeringer i nyetableringer enn investeringer i eksisterende selskaper. Aksjonæravtale: Investorene i Selskapet vil bli part i en aksjonæravtale hvor Investorene er forpliktet til å stemme for visse fremtidige beslutninger i Selskapets organer. Videre er Selskapet part i en aksjonæravtale vedrørende CNEI Hong Kong og CNEI Hong Kong er part i en selskapsavtale vedrørende Fondet. Risiko knyttet til mulighet til å påvirke porteføljeselskaper og fond: Selskapets investeringer er begrenset til å investere i Fondet, der Forvalter vil forestå den operasjonelle driften av Fondet. Investorene er avhengig av at Forvalter evner å identifisere, gjennomføre, forvalte og realisere lønnsomme investeringer. Det gis ingen garantier for at verken Forvalter eller Fondet vil lykkes i dette arbeidet. Politisk risiko Med politisk risiko siktes det til konsekvensene av alle beslutninger fattet i politiske fora som kan påvirke aktørenes disponible inntekter og verdier. Likviditetsmessig risiko Private Equity er en lite likvid aktivaklasse sammenlignet med børsnoterte verdipapirer, og det tar normalt lang tid både å investere i og realisere direkteinvesteringer i Private Equity. Risiko knyttet til gjeldsfinansiering og renterisiko Verken Selskapet eller Fondet vil benytte seg av lån for å finansiere sine investeringer. Imidlertid vil Porteføljeselskapene kunne oppta lån. Lånefinansiering øker risikoen på egenkapitalen i Porteføljeselskapene og rentebelastningen kan forhindre selskapene i å nå sine vekstambisjoner og gjøre det umulig å utbetale utbytte. Regnskapsrisiko Regler, prinsipper og praksis for regnskapsføring, revisjon og finansiell rapportering i Kina kan avvike fra det som regnes som standard i Norge. Juridisk risiko Det vil alltid innebære en risiko for at den rettslige posisjonen man erverver enten medfører strenge forpliktelser man ikke makter å overholde eller at man ikke får håndhevet sin rett. Skatterisiko Endringer i skatte- og avgiftsregelverket kan medføre nye og endrede betingelser for Investorene, herunder redusert lønnsomhet og økt beskatning for involverte aktører. Endringer i skatteregler vil også kunne ha indirekte effekt på Selskapet og direkte effekt på Investors avkastning. En mer utfyllende forklaring av mulige risikofaktorer og tiltak for å redusere risiko er beskrevet i Prospektets del II Registreringsdokumentet, kapittel 1. Del I Sammendrag 11

15 6. ØVRIGE FORHOLD PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS Enhver beslutning om å tegne aksjer i Selskapet bør treffes på bakgrunn av Prospektet som helhet. Styret kan holdes erstatningsansvarlig for opplysningene som gis i sammendraget, men kun dersom sammendraget er misvisende, ukorrekt eller selvmotsigende når det blir lest i sammenheng med resten av Prospektet. Prospektet er kun utarbeidet på norsk, og eventuelle tvister som måtte oppstå vedrørende Prospektet er underlagt norsk lov og norske domstolers eksklusive myndighet. Dersom Prospektet senere oversettes, og det skulle oppstå rettstvist knyttet til opplysningene som gis i Prospektet, kan en saksøkende investor i henhold til nasjonal lovgivning være forpliktet til å dekke kostnader forbundet med oversettelse av Prospektet forut for behandling av saken. Investeringer i aksjer vil alltid være forbundet med risiko, jf. kapittel 1 om Risiko i Prospektets del II - Registreringsdokumentet, som tar opp en del risikofaktorer som bør vurderes i forbindelse med investeringen. Prospektets uttalelser om fremtiden er usikker, men gjenspeiler det syn Styret i selskapet etter beste skjønn har per dato for Prospektet. Selskapets revisor er Kjelstrup & Wiggen AS, Juridisk rådgiver er Aabø-Evensen & Co Advokatfirma. Tilrettelegger er ProCorp ASA. Følgende dokumenter kan besiktiges på Selskapets hovedkontor i Prospektets gyldighetsperiode: Utsteders stiftelsesdokument, vedtekter, alle rapporter, brev og andre dokumenter, vurderinger og ekspertuttalelser som er utarbeidet på anmodning fra utsteder, som helt eller delvis inngår i Registreringsdokumentet, eller som det vises til i Registreringsdokumentet. Historisk finansiell informasjon om utsteder for hvert av de to regnskapsårene forut for offentliggjøringen av Registreringsdokumentet Del I Sammendrag 12

16 DEL II REGISTRERINGSDOKUMENT PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS

17 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RISIKOFAKTORER Generelt Markedsrisiko Valutarisiko Organisasjonsmessige forhold Nøkkelpersonell Nyetableringer Aksjonæravtale Risiko knyttet til mulighet til å påvirke porteføljeselskaper og fond Politisk risiko Likviditetsmessig risiko Risiko knyttet til gjeldsfinansiering og renterisiko Regnskapsrisiko Juridisk risiko Skatterisiko ANSVARSFORHOLD OG ERKLÆRINGER Selskapets styre Juridisk Rådgiver Informasjon fra tredjeparter PRE China Private Equity II AS Generelt Kortfattet bakgrunn for etablering av PRE China Private Equity II AS Beskrivelse av tilbyder Utvikling og hendelser i løpet av Styret og ledelsen i Selskapet China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI II ) Investeringsmandat og virksomhet Organisering av Fondet forvaltning og investeringsbeslutninger Fordeler ved lokal tilstedeværelse fremfor utenlandsk fondsstruktur Sammendrag av investeringsvilkårene i Fondet Avkastningsmål Utbyttepolitikk Realisasjon av porteføljeinvesteringer Levetid og oppløsning av PRE China Private Equity II AS Adgang til å fravike Investeringsmandatet Transaksjon gjennomført av Fondet per 31. mars Eksterne faktorer som kan påvirke selskapets fremtidige inntjening KINA Innledning Økonomi med sterk BNP vekst Innenlandsk konsum og investeringer driver veksten Privatiseringsprogram Selskapets vurdering av markedet BESKRIVELSE AV PRIVATE EQUITY MARKEDET Innledning Private Equity i Kina Sammenligning med investeringer i andre aktivaklasser Generell beskrivelse av Private Equity industrien SELSKAPSSTRUKTUR Juridisk struktur til PRE China Private Equity II AS Styret i Selskapet BESKRIVELSE AV AKTØRENE Innledning New Enterprise Capital Managment II L.P Equity Trust The General Investor II Victoria Capital Limited Investor i the General Investor II Investorkomité II PRE Management China AS forvaltning og forretningsførsel av Selskapet ProCorp ASA FINANSIELL INFORMASJON Innledning Resultat og Balanse Del II Registreringsdokument 1

18 8.3 Regnskapsprinsipper Kapitalressurser Særlige forhold AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRFORHOLD Aksjekapital Rettigheter og begrensninger ved Selskapets Aksjer, rett til utbytte Aksjonæravtale for aksjonærene i Selskapet Fullmakter Opsjoner Fremtidige emisjoner Vedtekter Aksjeklasser og stemmerett Generalforsamling Annenhåndsomsetning JURIDISKE OG SKATTEMESSIGE FORHOLD Generelt Investorer skattemessig bosatt i Norge Investorer skattemessig bosatt i utlandet Selskapsstruktur og skatt DEFINISJONER, VEDLEGG OG TILGJENGELIGE DOKUMENTER Definisjoner Vedlegg Tilgjengelige dokumenter VEDLEGGSLISTE 1. Informasjon om styremedlemmer i PRE China Private Equity II AS 2. Vedtekter for PRE China Private Equity II AS 3. Aksjonæravtale for PRE China Private Equity II AS 4. Årsregnskap 2008 for PRE China Private Equity II AS 5. Forvaltnings- og forretningsfører avtale mellom PRE Management og PRE China Private Equity II AS 6. Nedtrekksavtale 7. Sammendrag av hovedbetingelsene for China New Enterprise Investment Fund II Del II Registreringsdokument 2

19 1. RISIKOFAKTORER 1.1 Generelt Selskapet skal utelukkende investere indirekte i et såkalt Private Equity fond. Fondet er etablert og organisert som et kinesisk kommandittselskap og heter China New Enterprise Investment Fund II CJV ( Fondet ). Fondet skal igjen investere i ulike porteføljeselskaper ( Porteføljeselskapene ). Risikoen knyttet til investering i såkalt Private Equity er generelt høyere enn for andre egenkapitalinvesteringer. Siden Selskapet skal investere indirekte i Fondet, og dermed videre indirekte i Porteføljeselskapene, vil en investering i Selskapet også innebære en betydelig risiko knyttet til kvaliteten på ledelsen i Fondet og Porteføljeselskapene. Denne risikoen knytter seg i særdeleshet til identifisering, gjennomføring, forvaltning og realisering av eventuelle investeringer. Risikomomentene som behandles nedenfor kan medføre vesentlige negative effekter på Selskapets verdi, resultat, finansielle situasjon og fremtidige utsikter. Potensielle investorer kan således tape hele eller deler av investeringen. Selskapet kan verken garantere for aksjenes fremtidige verdiutvikling eller at det vil bli foretatt utbetalinger fra investeringer i aksjene. Gjennomgangen nedenfor gir ikke en fullstendig oversikt over risikoforholdene, men søker å fremheve enkelte risikomomenter som særlig skiller seg ut. I tillegg må Investor ta i betraktning relevant kostnadsstruktur i forbindelse med investeringen, herunder de kostnader som vil gjelde i Selskapets levetid som er beskrevet i del II - Registreringsdokumentet pkt 3.11, samt Selskapets og Investors nåværende og fremtidige skatteposisjon. Det understrekes følgelig at en investering i Selskapet vil innebære en vesentlig risiko. 1.2 Markedsrisiko Faktorer som (i) økt rentenivå i Norge eller Kina, (ii) økte skatter og avgifter, så vel i Norge som i Kina, knyttet til selskapsoverskudd, utbytte, gevinst ved aksjeomsetning eller formueskatt ved eie av aksjer, (iii) negativ endring i den lokale, nasjonale, regionale og internasjonale konjunkturutvikling, og (iv) politiske endringer knyttet til rammevilkår og andre forhold, kan påvirke egenkapitalmarkedet og verdien av investeringen i Selskapet negativt. 1.3 Valutarisiko Kapital fra norske Investorer vil være i norske kroner, mens Selskapets investering i Fondet og kapital fra investorene i Fondet vil bli kommitert i US dollar. Fordi investeringene vil skje i Kina og dermed i kinesiske yuan renmimbi ( RMB ), vil svingninger i valutakursen for RMB i forhold til US dollar og norske kroner påvirke verdien av Selskapets portefølje, og dermed også aksjenes verdi. Kinas store handelsoverskudd indikerer at landets fastkurspolitikk har resultert i en stadig større markedsrabatt i forhold til den reelle verdien av yuan. Dette kan bety at valutaen har et betydelig appresieringspotensial dersom myndighetene videreutvikler sitt monetære system og forbereder en gradvis oppmyking av valutaregimet. Selskapet vil i utgangspunktet ikke inngå valutasikringsavtaler for å redusere valutaeksponeringen. 1.4 Organisasjonsmessige forhold New Enterprise Capital Management ( Forvalter ) er forvalter for Fondet som Selskapet skal investere i. En tilfredsstillende utvikling av Fondet er blant annet avhengig av at Forvalter evner å utføre sine oppgaver som forutsatt. Forvalters oppgaver er blant annet å identifisere, gjennomføre, forvalte og realisere investeringer på vegne av Fondet. Forvalter vil motta kompensasjon basert på avkastning av investeringer. Slik kompensasjon kan skape incentiver til å foreta investeringer med høyere risiko enn i en situasjon uten slik kompensasjon. 1.5 Nøkkelpersonell Selskapets utvikling er også knyttet til kompetansen og erfaringsbakgrunnen til styret og annet nøkkelpersonell i Porteføljeselskapene og Fondet, herunder deres rådgivere og underleverandører. Dersom slike nøkkelpersoner slutter, eller man for øvrig ikke får besatt slikt personell, kan dette medføre forsinkelser eller feilvurderinger som kan slå negativet ut for avkastningen og verdiene i Selskapet. 1.6 Nyetableringer Selskapet er nyetablert og har derfor ingen avkastningshistorikk som potensielle investorer kan bruke til å vurdere Selskapets fremtidige avkastning. Selskapet har ingen erfarning med å investere i Private Equity fond. Det er gjennomgående høyere risiko knyttet til investeringer i nyetableringer enn investeringer i eksisterende selskaper. 1.7 Aksjonæravtale Investor i Selskapet vil bli part i en aksjonæravtale hvor Investorene vil påta seg forpliktelser til å stemme for visse fremtidige beslutninger i Selskapets organer. Aksjonæravtalen innebærer at aksjeloven er fraveket på enkelte områder. De vesentligste forpliktelsene for Investorene og Selskapet er omtalt i del II - Registreringsdokumentet pkt 9.2 og 9.3 og selve aksjonæravtalen er inntatt i del II Registreringsdokumentet Vedlegg 3. Del II Registreringsdokument 3

20 1.8 Risiko knyttet til mulighet til å påvirke porteføljeselskaper og fond Alle beslutninger knyttet til ledelsen av Selskapet og Selskapets investeringer vil treffes av Selskapets styre. Selskapets investeringer er likevel begrenset til å investere i Fondet. Fondet vil bli forvaltet av Forvalter, som innebærer at det er Forvalter som vil forestå den operasjonelle driften av Fondet. Investorene er derfor avhengig av at Forvalter evner å identifisere, gjennomføre, forvalte og realisere lønnsomme investeringer. Det gis ingen garantier for at verken Forvalter eller Fondet vil lykkes i dette arbeidet. Aktivitetene knyttet til å identifisere, gjennomføre, forvalte og realisere slike investeringer som planlegges er preget av høy konkurranse og involverer betydelig usikkerhet. Fondet vil konkurrere om investeringer med andre Private Equity fond, privatpersoner, finansielle institusjoner og andre industrielle investorer. Det kan ikke garanteres at Fondet klarer å identifisere investeringsmuligheter som tilfredsstiller kriteriene i investeringsstrategien og ønsket diversifisering. Selv om Fondet lykkes med å identifisere disse investeringsmulighetene, kan det imidlertid ikke garanteres at Fondet får mulighet til å gjennomføre investeringen. Porteføljen kan dermed være mer utsatt for ugunstig utvikling i én sektor eller dårlige resultater fra én investering enn forutsatt. Fondet vil søke å ha innflytelse på Porteføljeselskapene gjennom aktiv deltagelse i Porteføljeselskapenes styrer og gjennom aktiv dialog med Porteføljeselskapenes ledelse. Det gis imidlertid ingen garanti for at disse vil benytte seg av de råd og strategier som Fondet ønsker å bidra med, ei heller at slike råd og strategier vil være verdiskapende for Porteføljeselskapene og Fondet. Det understrekes at Selskapet vil verken ha avgjørende innflytelse på investeringene i Fondet eller Porteføljeselskapene. 1.9 Politisk risiko Med politisk risiko siktes det til konsekvensene av alle beslutninger fattet i politiske fora som kan påvirke aktørenes disponible inntekter og verdier. Det er en direkte politisk risiko knyttet til ustabile rammebetingelser som hviler på politiske vedtak eller beslutninger. Dette kan påvirke investeringene i betydelig grad. Myndighetene kan av ulike grunner også komme til å avvike fra tidligere annonserte planer uten at det har skjedd noen endringer som begrunner avvikene siden planene ble annonsert. Videre er det en indirekte risiko at den private sektor, gjennom sin adferd i markedet, må gjøre tilpasninger og endre sine disposisjoner for å ta høyde for ustabile og endrede politiske rammebetingelser. Det er også en politisk risiko at myndighetene gjør direkte inngrep i investeringene eller at private aktører påvirker investeringene negativt uten at myndighetene griper inn. For Selskapets vedkommende står man eksempelvis ovenfor en risiko for at avkastningen skal bli negativt påvirket som følge av forhold som krig, sosial uro, ekspropriasjon og andre myndighetsinngrep. Det understrekes særskilt at endringer i regelverket for utenlandske investorers investeringer i Private Equity i Kina (som nylig er blitt revidert) representerer en særskilt risiko som kan påvirke investeringene negativt Likviditetsmessig risiko Potensielle investorer bør være oppmerksomme på at en investering i Selskapet er av langsiktig karakter. Selskapets aksjer er registrert i VPS, men aksjene er ikke planlagt børsnotert. Markedet for salg av aksjer i Selskapet, annenhåndsomsetning, vil således være begrenset. Det vil verken bli inngått noen market maker avtale eller etablert noen annen ordning som bidrar til likviditet for aksjene. Imidlertid vil Tilrettelegger på forespørsel forsøke å bistå investorer som eventuelt ønsker å selge sine aksjer. Det vil i så tilfelle påløpe transaksjonskostnader for kjøper og selger, og det gis ingen garanti for den aksjekurs som kan oppnås eller at det er mulig å finne kjøpere. Siden investeringene i Fondet vil være illikvide, vil det også være vanskelig å verdsette aksjene i Selskapet. Private Equity er dessuten en lite likvid aktivaklasse sammenlignet med børsnoterte verdipapirer, og det tar normalt lang tid både å investere i og realisere direkteinvesteringer i Private Equity. Den lave likviditeten er en negativ egenskap ved Private Equity som aktivaklasse i en finansiell portefølje, men den gir samtidig opphav til en likviditetspremie som langsiktige investorer kan utnytte til sin fordel. Uforutsette hendelser kan skape et vanskelig marked for realisering av investeringer, noe som kan forsinke tilbakebetalingene til investor. Således vil det også Fondets investeringer være illikvide. Tidspunktet for eventuelle utbetalinger fra Selskapet er uforutsigbart og vil i stor grad avhenge av eventuelle utbetalinger fra Fondet, som også er uforutsigbare. Det er ikke sannsynlig at det kommer utbetalinger i løpet av de første årene etter investeringen. Utbetalinger fra Fondet kan være i form av verdipapirer. Erverv av aksjer i Selskapet er betinget av styrets samtykke. Samtykke kan nektes dersom erververen ikke har tiltrådt den til enhver tid gjeldende aksjonæravtale for Selskapet. Selskapets aksjer er ellers fritt omsettelige uten forkjøpsrett for eksisterende aksjeeiere Risiko knyttet til gjeldsfinansiering og renterisiko Hverken Selskapet eller Fondet vil benytte seg av lån for å finansiere sine investeringer. Imidlertid vil Porteføljeselskapene kunne oppta lån. Lånefinansiering øker risikoen på egenkapitalen i Porteføljeselskapene og rentebelastningen kan forhindre selskapene i sine vekstambisjoner og gjøre det umulig å utbetale utbytte. Belåningen medfører også at man er mer utsatt ved negativ konjunkturutvikling, og kan i ytterste konsekvens medføre konkurs. Del II Registreringsdokument 4

21 Høy belåning vil medføre at kontantstrømmen i Porteføljeselskapene er mer utsatt for svingninger i rentenivået, med mindre man inngår rentebindingsavtaler. Slike avtaler vil delvis kunne redusere risikoen. Avtaler knyttet til lån vil gjennomgående inneholde strenge finansielle vilkår ( Financial Covenants ) for låneopptaket som gjelder i hele lånets løpetid. Det er alltid en risiko for at et Porteføljeselskap vil være i brudd på slike finansielle vilkår. Konsekvensen av et slikt brudd er som regel at hele lånet må innfris omgående Regnskapsrisiko Regler, prinsipper og praksis for regnskapsføring, revisjon og finansiell rapportering i Kina kan avvike fra det som regnes som standard i Norge. Som følge av dette kan Fondet komme i posisjoner der man har mindre informasjon tilgjengelig og dermed har vanskeligere for å måle utviklingen i investeringene, herunder å rapportere videre. Det kan også medføre at det ikke er mulig å utbetale utbytte basert på regnskapene i et kinesisk selskap selv om det hadde vært tillatt etter norske regler Juridisk risiko Fondet vil normalt gjennomføre juridiske, kommersielle og/eller finansielle undersøkelser ( due dilligence ) før man gjennomfører investeringer i Porteføljeselskaper. Ved gjennomføring av due diligence er man i stor grad avhengig av å bygge på informasjon avgitt av det selskapet man planlegger å investere i. Slik informasjon kan være ufullstendig, misvisende eller uriktig. Ved investeringer vil Fondet normalt inngå avtaler om kjøp og salg eller tegning, aksjonæravtaler og andre avtaler som regulerer vilkårene for slike investeringer. Slike avtaler vil være underlagt fremmed lovgivning og normalt innebære usikkerhetsmomenter. Fondet vil forsøke å kvalitetssikre slike avtaler, men det vil alltid innebære en risiko for at den rettslige posisjonen man erverver enten medfører strenge forpliktelser man ikke makter å overholde eller at man ikke får håndhevet sin rett Skatterisiko Informasjonen i dette Prospektet er basert på skatte- og avgiftsregelverket slik det foreligger per dags dato og de investeringer som vil foretas vil bli basert på skatte- og avgiftsregelverket ved investeringstidspunkt. Endringer i slik lovgivning kan medføre nye og endrede betingelser for Investorene, herunder redusert lønnsomhet og økt beskatning for alle involverte aktører. Endringer i skatteregler vil også kunne ha indirekte effekt på Selskapet og direkte effekt på Investors avkastning. Investor bør sette seg inn i egen skatteposisjon og de konsekvenser en investering i Selskapet vil ha for Investors skatteposisjon. Selskapet har ikke avgjørende innflytelse over Fondets investeringer og er således ikke i stand til å strukturere Fondets investeringer på en skatteoptimal måte for verken Investorene eller Selskapet. Del II Registreringsdokument 5

Prospekt PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer 992 201 681 Design og produksjon: www.kursiv.no PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon III) av minimum 100.000 aksjer

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon III) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Prospekt. SR EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 992 056 428

Prospekt. SR EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 992 056 428 PRE II Prospekt SR EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon IV) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon IV) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon IV) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 10 Årsrapport 2010 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China & Asia Private Equity AS Årsberetning 2010 6 Regnskap 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS

Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS TILLEGGSPROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,00 per aksje, hver pålydende

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer

Årsrapport 2012 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer PRE II Årsrapport 2012 PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 12 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity II AS Årsberetning 2012 5 Regnskap og balanse 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2014 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer 992 201 681

Årsrapport 2014 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Årsrapport 2014 PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 14 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity II AS Årsberetning 2014 6 Regnskap og balanse 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

SISSENER SIRIUS ASA KVARTALSRAPPORT

SISSENER SIRIUS ASA KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT SISSENER SIRIUS ASA 2. KVARTAL 2012 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2012 Kvartalsrapporten per 30. juni 2012 for Sissener Sirius ASA er utarbeidet av selskapets styre og daglig leder. Rapporten

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Sammendrag. 3,25% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo,

Sammendrag. 3,25% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo, ISIN NO0010720683 3,25% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683 Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2012 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 12 Årsrapport 2012 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 4 Årsberetning 2012 5 Resultat og balanse 6

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000. PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.000 aksjer i Nordic Secondary AS Bestillingskurs: NOK 10,10 per aksje, hver pålydende NOK 1,00

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE I. PRE China Private Equity I AS. Organisasjonsnummer

Årsrapport 2012 PRE I. PRE China Private Equity I AS. Organisasjonsnummer PRE I 12 Årsrapport 2012 PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity I AS Årsberetning 2012 5 Regnskap 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Årsrapport 2013 Nordic Secondary AS

Årsrapport 2013 Nordic Secondary AS Årsrapport 2013 Nordic Secondary AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...13

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele stipendier for gjennomføring av studiet ved NTNU slik styret til enhver tid finner formålstjenelig. Dette

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

OPPSTILLING TOTALRESULTAT Urevidert Urevidert

OPPSTILLING TOTALRESULTAT Urevidert Urevidert OPPSTILLING TOTALRESULTAT Urevidert Urevidert 01.10-31.12 01.01-31.12 28.09.-31.12. Note 2012 2012 2011 Inntekter Renteinntekter 70 246 74 927 15 885 Mottatt utbytte aksjer og egenkapitalbevis 0 5 840

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,40per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer Totalt

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte bidrag i forbindelse med tilrettelegging av forsknings- og undervisningsaktivitet ved NTNU. Fondet kan også

Detaljer

Styrets beretning Nidars fond til fordel for NTH

Styrets beretning Nidars fond til fordel for NTH Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er å støtte og stimulere den vitenskapelige forskning ved Norges Tekniske Høgskole fortrinnsvis knyttet til område næringsmiddelkjemi. Stiftelsen har ingen ansatte

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") den 18. mai 2017 kl. 1830

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte virksomhet knyttet til den teknologiske utdanning og forskning gjennom utdeling av stipendier. De siste årene

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo,

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo, NorgesGruppen ASA, 29.03.2017 Sammendrag ISIN NO0010787823 Sammendrag FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO0010787823 Tilrettelegger: Oslo, 29.03.2017 Sammendraget er utarbeidet

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Styrets beretning 2013 Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å medvirke til fremme av anvendt tekniskøkonomisk

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 21. mai 2014 kl. 12.00 i Felix

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsen skal gjennom utdeling av stipendier og på annen måte støtte forskning og andre tiltak ved NTNU som kan utvikle den industrielle virksomhet på elektronikkens område i Norge

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte økonomisk støtte til lærerkrefter innen berg- og metallstudiet, samt de uorganiske og elektrokjemiske linjer

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Styrets beretning A/S M. H. Lundgreens Enkes Fond

Styrets beretning A/S M. H. Lundgreens Enkes Fond Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele bidrag til en ingeniør som har utgått fra høgskolen til fortsatt studium og videre arbeide ved høgskolen

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Aksjeeierne i Pareto World Wide Shipping AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er å støtte forskning og annet vitenskapelig arbeid innen humanistiske, samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige fag. Innfor denne begrensning utdeler

Detaljer

Styrets Beretning 2014. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere

Styrets Beretning 2014. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere Styrets Beretning 2014 Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til norske bildende kunstnere over 30 år. Støtten gis i form av toårige arbeidsstipendier eller ett-årige stipendier. Stipendiene utdeles

Detaljer

Styrets Beretning Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere

Styrets Beretning Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere Styrets Beretning 2014 Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

Styrets beretning Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage

Styrets beretning Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å bidra til å oppfylle målene for Ringve Botaniske Hage. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter Styrets beretning 2013 Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Detaljer