Ledelse - introduksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelse - introduksjon"

Transkript

1 Ledelse - introduksjon Jan Frich Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Universitetet i Oslo Kurs i administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere 20. mars 2015 Doctors are, I believe, losing out in modern healthcare systems because of their discomfort with leadership, strategy, systems thinking, negotiation, genuine team working, organisational development, economics, and finance (Richard Smith, BMJ 2003: 326: 610) 1

2 Styring og ledelse Rettslig styring Gjennom lover og forskrifter, vedtak Økonomisk styring Gjennom finansieringsordninger og insentiver Faglig styring Retningslinjer, prosedyrer, etiske normer Organisatorisk styring (ledelse) Overordnede grep, funksjonsfordeling Ledelse / lederskap Visjon, strategi, motivasjon Management = Ledelse/ administrasjon Leadership = Lederskap Managers do things right leaders do the right things (Peter Drucker) 2

3 Ledelse og administrasjon Abraham Zaleznik: Ledere og administratorer har så ulike funksjoner at de må være ulike personer John P. Kotter: Ledelse og administrasjon er ulike aktiviteter, men en leder må kunne betjene begge områdene Henry Mintzberg: Alt er management Administrasjon Planlegging Fordeling av ansvar Kontroll/problemløsning Skape balanse Maktkonsentrasjon Skape lydighet Kontraktstyring Rasjonalitet Avstand (byråkrati) Ledelse Visjon/misjon Kommunisere visjon Motivasjon/inspirasjon Innovasjon/endring Maktspredning Skape engasjement Ekstra ytelse Intuisjon Empati/innlevelse 3

4 Er det noen forskjell? [T]he separation of management from leadership is dangerous, just as management without leadership encourages an uninspired style which deadens activities, leadership without management encorages a disconnected style, which promotes hybris. And we all know the destructive powers of hybris in organizations (Gosling & Mintzberg, 2003) Likevekt? Ledelse I Sterk ledelse Svak administrasjon III Svak ledelse Svak administrasjon II Sterk ledelse Sterk administrasjon IV Svak ledelse Sterk administrasjon Administrasjon ( management ) Eksempler? 4

5 En definisjon av ledelse Ledelse handler om at et individ eller en gruppe av individer påvirker/engasjerer/motiverer andre mennesker til å jobbe mot et felles mål Hva kan ledere ha innflytelse på? Valg av mål og strategier Medarbeideres tolkning av ytre hendelser Medarbeidernes motivasjon, tillit og samarbeid Organisering og koordinering av aktiviteter og ressursfordeling Utvikling av medarbeideres ferdigheter Erverving av ny kunnskap og deling av denne Rekruttering av støtte eksternt Utvikling av formelle strukturer, programmer og systemer Normer og verdier i organisasjonen ( kulturen ) (Gary Yukl. Leadership in organizations, 2010) 5

6 Nivåer av ledelse 1. Hel organisasjon (toppledelse) 2. Tjenesteovergripende ledelse (deler av en organisasjon) 3. En hel tjeneste eller enhet/ledelse av flere team 4. Egen virksomhet og eget team Ledelse som egen profesjon? Kennings 31 teser om ledelse Praxes : Ledelse er målrettet styring Faglig dyktighet er ingen lederkvalitet. En leder kan som leder lede hva som helst Generelle prinsipper om ledelse kan benyttes i en hvilken som helst virksomhet Lederen må vise full lojalitet overfor organisasjonen George Kenning ( ) 6

7 Hva gjør ledere? Henry Mintzberg. The nature of managerial work (1973) Mintzbergs ti lederroller Kategori Rolle Aktivitet Interpersonell Informasjon Beslutninger Gallionsfigur Leder Kontaktskaper Overvåker Informasjonsspreder Talsperson Entreprenør Problemløser Ressursfordeler Forhandler Utføre seremonielle og symbolske handlinger Instruere, motivere, opplære, gi råd Opprettholde eksterne informasjonskanaler Oppsøke og motta informasjon Viderebringe informasjon, orientere Representere enheten utad Initiere nye prosjekter, se muligheter, utvikling Håndtere kriser og nye ytre krav, konfliktløser Beslutte hvem som får ressurser, prioritere Representere enheten i forhandlinger (Henry Mintzberg. Mintzberg on management, 1989) 7

8 Teorier om ledelse Ledelse trekk eller prosess? Trekk Prosess Leder Leder Ledelse Høyde Intelligens Ekstroversjon Annet Ledelse (interaksjon) Medarbeidere Medarbeidere 8

9 Paradigmer innen ledelsesteori Karaktertrekk Scientific management Human relations Kvantitative studier Organisasjonsatferd Situasjonsteorier Transformasjonsledelse The age of the gurus Klassiske perspektiver Nyere perspektiver Ledere født sånn eller blitt sånn? Det finnes antakelig et talent for ledelse Den miljømessige påvirkningen er stor Kanskje situasjonen velger sin leder? 9

10 Fredrick W. Taylor Scientific Management (1911) tar til orde for en instruerende lederstil Inkorporerer ideer fra Fordism (standardisering og oppdeling av arbeidet) Effektiviteten avhenger av at arbeidet gjøres i tråd med regler og instrukser: Detaljert styring (presise instrukser) Oppfølging (lederen er løpende orientert) Kontroll (alle arbeidsoperasjoner registreres) Inngrep/mottiltak (det slås ned på avvik) Hawthorne fabrikken Western Electric Company, Illinois 10

11 The human relations movement En rekke forsøk for å øke produktivitet Ulike intervensjoner ga alle effekt på produktivitet (Hawthorne-effekten) Arbeiderne ses ikke som vedheng til maskinene Motivasjon, jobbtilfredsstillelse, medvirkning er viktige faktorer The change which you and your associates are working to effect will not be mechanical but humane (Elton Mayo, 1929) Prosessperspektiv på ledelse Lederens atferd (stil) Karakteristika ved situasjonen ( contigency-teorier ): Medarbeiderne Arbeidsoppgaver Kultur/klima Organisasjonsstruktur 11

12 Situasjonsbestemt ledelse Situasjonsbestemt ledelse (Hersey & Blanchard) Fire ulike lederstiler, ut fra situasjonen man er i: Emosjonell intelligens Daniel Goleman (f. 1946) Emotional intelligence (1995) Toksiske organisasjoner Psykologisk resonans 12

13 Destruktiv ledelse? Pro-medarbeideratferd Støttende-illojal ledelse Konstruktiv ledelse Anti-organisasjonsatferd Pro-organisasjonsatferd Avsporet ledelse Tyrannisk ledelse Anti-medarbeideratferd (Einarsen et al. Destructive leadership, 2007) Karisma og autoritet Karisma = hellig gunst (gr.) Max Weber ( ) Tradisjonell makt Byråkratisk makt (legal-rasjonell) Karismatisk makt 13

14 Diskusjon Hvordan fungerer karismatisk ledelse? Hvilke skyggesider kan karismatisk ledelse ha? Transformasjonsledelse James McGregor Burns studier av politiske ledere Introduserer begrepet transformasjonsledelse i kontrast til transaksjonsledelse i boken Leadership (1978) Uklare grenser mellom karismatisk ledelse og transformasjonsledelse Transformasjonsledelse noe mer enn endringsledelse Dyptgripende endring av medarbeiderens innstilling, motivasjon og innsats gjennom å appellere til medarbeiderens verdier og håp 14

15 Transformasjonsledelse Kjennetegnes ved at lederen (fire I er): Idealisering innflytelse/karisma: Skaper visjon og følelse av å ha et overordnet mål, stolthet, respekt og tillit Inspirasjon: Kommuniserer høye forventninger, bruker symboler for å fokusere på anstrengelser, uttrykker viktige mål enkelt Intellektuell stimulering: Understøtter intelligens, rasjonalitet og grundig problemløsning Individuelle hensyn: Gir folk oppmerksomhet, behandler hver ansatt individuelt, instruerer og gir råd (Avolio & Bass, 1995) Transformasjonsledelse hvordan? Artikuler en klar visjon som vekker appell Forklar hvordan visjonen kan oppnås Vis trygghet og optimisme Gi uttrykk for tiltro til medarbeidere Bruk dramatiske og symbolske handlinger for å understreke nøkkelverdier Led gjennom å fremstå som et godt eksempel (Yukl, 2010) 15

16 Hvordan få til endring? Endring i organisasjoner Lav Grad av enighet Kaotisk Komplisert Kompleks Enkel Høy Grad av klarhet om tiltak Lav 16

17 Ulike typer endring Forbedring: Endre rutiner for behandling, forbedre kvaliteten gjennom endret praksis innen en enhet Utvikling: Slå sammen enheter, større endringer i oppgavefordeling Gjennomgripende endring: Slå sammen sykehus, endrede funksjoner Eksempler? Hva skal endres i organisasjonen? Lett Kort tid Fysisk (utstyr, strukturer) Infrastruktur (systemer, strategi, mål, belønningssystemer) Atferd (det individer og grupper gjør) Kultur (verdier, oppfatninger, normer) Vanskelig Lang tid 17

18 Hvorfor mislykkes endring? 1. Ikke tilstrekkelig press og kriseforståelse i virksomheten 2. Det er ikke dannet en gruppe av allierte bak endringsprosessen med nok gjennomslagskraft og makt 3. Visjonen er ikke klart nok formulert 4. Mangelfull kommunikasjon av visjonen 5. Manglende vilje til å fjerne hindringer 6. Mangelfull planlegging av og vilje til å skape tidlig suksess 7. Man tar seieren på forskudd 8. Endringen er ikke forankret i (den nye) organisasjonskulturen (Kotter J. Leading Change: why transformation efforts fail. Harvard Business Review, 2005 (mars-april): 59-67) Holdninger til innovasjon og endring Everett Rodgers modell 18

19 Årsaker til motstand mot endringer Medarbeidere: Skjønner ikke hvorfor endring er nødvendig Frykt for å miste jobben/oppgaver Usikkerhet og bekymring for om en greier å mestre nye krav som stilles til kunnskaper og ferdigheter Er fornøyd med eksisterende tilstand Bl.a. Yukl G. Leadership in organizations, 2010 Årsaker til motstand mot endringer Ledere: Tap av makt, kontroll og status Frykt for at endringsprosessen vil påføre enda mer ansvar og oppgaver (er sterkt belastet i utgangspunktet) Skjønner ikke hvorfor endring er nødvendig eller hva risikoen ved ikke å foreta en endring Mangler ferdigheter til å lede endringsprosessen eller til å håndtere motstand fra ansatte Frykt, usikkerhet og tvil knyttet til endringen og den fremtidige situasjonen Bl.a. Yukl G. Leadership in organizations,

20 Reaksjoner på endring 6. Ønske om endring 7. Ferdigstillelse 2. Benektelse 5. Utvikling 4. Akseptering 1. Immobilisering 3. Frustrasjon Tid Hay J. Transactional analysis for trainers, 1996 Konstruktiv motstand? Motstand mot endringer skyldes ikke bare uvitenhet eller manglende fleksibilitet Motstand er en naturlig reaksjon hos mennesker som ønsker å beskytte egne interesser Aktiv motstand er tegn på sterke verdier og følelser kan være en energikilde som kan omkanaliseres til innsats i favør av endring Man må ha en plan for å møte/overbevise ulike grupperinger i organisasjonen Bl.a. Yukl G. Leadership in organizations,

21 Kotters 8 råd for endring 1. Skap en kriseforståelse endring er nødvendig 2. Etabler en allianse av aktører med makt til å gjennomføre endringen 3. Formuler en klar visjon og lag en strategi for å nå denne 4. Kommuniser visjon og strategi (med ulike virkemidler) (Kotter J. Leading Change... Harvard Business Review, 1995 (mars-april): 59-67) / Perspektiver på ledelse forts. Kotters 8 råd for endring 5. Fjern hindringer og gjør folk i stand til å arbeide på nye måter (endring i systemer, strukturer ) 6. Skape tidlig suksess synliggjør framgang (gi belønning for fremgang) 7. Ikke ta seieren på forskudd, men fokuser på det som gjenstår 8. Endringen må forankres i ny organisasjonskultur (vis sammenheng mellom atferd og endring) (Kotter J. Leading Change... Harvard Business Review, 1995 (mars-april): 59-67) 21

22 Ledelse og endring Ledere: Har ansvaret for virksomheten (kvalitet, økonomi, utvikling, innovasjon ) Har viktig symbolsk funksjon ved å representere virksomhetens verdier og visjon i tale og handling Fordeler oppmerksomhet og ressurser Utformer organisasjonsstrukturen Etablerer belønningskriterier (økonomi, forfremmelser ) Endringsledelse noen råd Prosjekter må forankres i ledelsen i berørte enheter (støtte, ressurser) Kartlegg problemet: Årsaksanalyse? Idemyldring? Kartlegg og forutse motstand mot endringen ha en plan for å møte denne (pedagogisk) involver stakeholders Endring må forankres i organisasjonen - eierskap (arbeidsgruppe) Hva ønsker vi å oppnå? Kan suksess måles? Motivere: Hvorfor er det viktig og nødvendig med endring? Ansvaret for prosjektoppfølgingen må være avklart Ha en detaljert plan for gjennomføringen (tid, milepæler) 22

www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23

www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23 www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23 Endringsledelse Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Den viktigste nøkkelen for å lykkes med endringsprosesser er

Detaljer

Motivere, eller ikke?

Motivere, eller ikke? 09/12 Rapport Report Motivere, eller ikke? Hvordan motiveres og demotiveres våre viktigste ansatte? Tormod Gjerde Opdal Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam

Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam Nasjonalt topplederprogram Kari Indrekvam 25.04.2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Ledergruppen ønsker å utvikle

Detaljer

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag Rena Kristine Korsmo Berg Bacheloroppgave En mellomleders hverdag The everyday life of a middle manager Bachelor i økonomi og administrasjon 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

En mikropolitisk endringsledelsesmodell en alternativ tilnærming til studier av ledelse og endringsprosesser i kommunal virksomhet

En mikropolitisk endringsledelsesmodell en alternativ tilnærming til studier av ledelse og endringsprosesser i kommunal virksomhet En mikropolitisk endringsledelsesmodell en alternativ tilnærming til studier av ledelse og endringsprosesser i kommunal virksomhet Charlotte Kiland Stipendiat Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

Som HR leder så handler det om kommunikasjon

Som HR leder så handler det om kommunikasjon Christine Marie W. Langeland Som HR leder så handler det om kommunikasjon En fenomenologisk studie om hva HR ledere i bedrifter opplever som viktig i deres arbeid med å motivere ansatte slik at de føler

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Coachende ledelse og prestasjonskultur

Coachende ledelse og prestasjonskultur NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2013 Coachende ledelse og prestasjonskultur Hva er en coachende leder og hvordan kan en coachende leder påvirke kunnskapsdelingen i kunnskapsintensive bedrifter? Vegard

Detaljer

Arbeidslederens betydning for implementering av HMS regimet i bygg- og anleggsbransjen

Arbeidslederens betydning for implementering av HMS regimet i bygg- og anleggsbransjen Monica Hovden Arbeidslederens betydning for implementering av HMS regimet i bygg- og anleggsbransjen Masteroppgave 2010 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

Kapittel 10 Lederskap og styring

Kapittel 10 Lederskap og styring Lederskap og styring Innledning I de siste tiårene har flere «guruer» tjent store penger på å skrive og holde kurs om den effektive leder. De hevder gjerne at du må gjennomføre store studier, være med

Detaljer

Masteroppgave. Ledere og ansattes oppfattelse av flat struktur og lederrollen

Masteroppgave. Ledere og ansattes oppfattelse av flat struktur og lederrollen UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Masteroppgave Ledere og ansattes oppfattelse av flat struktur og lederrollen Et casestudie av Oljedirektoratet Mirza Mujic

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

Master i organisasjon og ledelse spesialisering i relasjonsledelse

Master i organisasjon og ledelse spesialisering i relasjonsledelse Hvordan ansatte innenfor tekniske tjenester i kommunen oppfatter organisasjonsendringen Knut Solberg Master i organisasjon og ledelse spesialisering i relasjonsledelse Vår 2012 Sammendrag Problemstillingen

Detaljer

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova Sissel Horndal ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS?

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Iren Groendahl Vibeke Sardo Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring

Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring Av: Nilsen, Rune Hole & Pedersen, Sondre Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av denne utdanningen.

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Anbreen Ifzal og Julie Nesse Arntzen Utbrenthet og lederstil i IT-bransjen

Anbreen Ifzal og Julie Nesse Arntzen Utbrenthet og lederstil i IT-bransjen Anbreen Ifzal og Julie Nesse Arntzen Utbrenthet og lederstil i IT-bransjen En kvantitativ studie av sammenhengen mellom lederstil og indikasjon på utbrenthet blant ansatte i IT forbundet Masteroppgave

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Fremtiden tilhører de som forbereder seg på den i dag

Fremtiden tilhører de som forbereder seg på den i dag NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2015 Fremtiden tilhører de som forbereder seg på den i dag - En studie av proaktive regnskapsbyråer Av Øystein Tvedt og Birgitte Skarmyr Veiledere: Vidar Schei og Therese

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J.

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010 Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Mykletun 1 2 Forord Mangeårig forskning både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Hvilke egenskaper kreves av en god leder?

Hvilke egenskaper kreves av en god leder? 982420 982288 982491 Bacheloroppgave BCR3100 Hvilke egenskaper kreves av en god leder? Problemstilling: Hva anser ledere som gode lederegenskaper ved oppstart og videreutvikling av en gründerbedrift? (careerrocketeer)

Detaljer

Kommunikasjon i endringsprosesser

Kommunikasjon i endringsprosesser NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2008 Kommunikasjon i endringsprosesser - En studie av en endringsprosess i SAS Therese Sletten og K ristina Aass Veileder: Førsteamanuensis Bjarne Espedal Selvstendig

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer