FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14"

Transkript

1 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: GULEN KOMMUNE Gnr. 92 Bnr 1 m.fl. Nappen PlanID: Detaljregulering 1 av 66

2 INNHALD 1 INNLEIING NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN FØREMÅL PLANPROSESSEN ORGANISERING OG MEDVERKNAD KUNNGJERING OG VARSLING AV OPPSTART PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTGREIING GJELDANDE PLANSTATUS OG OVERORDNA RETNINGSLINER FYLKES(DEL)PLANAR KOMMUNEPLAN GJELDANDE REGULERINGSPLAN STATLEGE PLANRETNINGSLINER SKILDRING AV PLANOMRÅDET SITUASJONEN I DAG LOKALISERING AVGRENSING TILGRENSANDE AREALBRUK/ STATUS EKSISTERANDE BYGG TOPOGRAFI/ LANDSKAPSTREKK KLIMA VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURTILHØVE GRØNE INTERESSER, STRANDSONE, SJØ OG VASSDRAG KULTURMINNE OG KULTURMILJØ VEG OG TRAFIKK STØY OFFENTLEG KOMMUNIKASJON/ KOLLEKTIVDEKNING AVFALL ENERGI PRIVAT OG OFFENTLIG TENESTETILBOD RISIKO OG SÅRBARHEIT PRIVATRETTSLIGE BINDINGAR KONSEKVENSUTGREIINGAR INNLEIING SKILDRING AV TILTAKET LANDSKAP KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNE BIOLOGISK MANGFALD STRANDSONE, SJØ OG VASSDRAG BÅTTRAFIKK OG FARLEI KONKLUSJON MED SAMANSTILLING AV KONSEKVENSAR SKILDRING AV PLANFORSLAGET INNLEIING REGULERINGSFØREMÅL KLIMA VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD GRØNE INTERESSER KULTURMINNE UNIVERSELL UTFORMING av 66

3 8.8 VEG OG TRAFIKKFORHOLD STØY KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG/TRAFO AVFALL RISIKO OG SÅRBARHEIT KONSEKVENSAR AV PLANFORSLAGET OVERORDNA PLANAR OG VEDTAK EKSISTERANDE BYGNINGAR TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK KLIMA VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURTILHØVE GRØNE INTERESSER KULTURMINNE OG KULTURMILJØ VEG OG TRAFIKKTILHØVE STØY VATN OG AVLAUP ENERGI PRIVAT OG OFFENTLEG TENESTETILBOD RISIKO OG SÅRBARHEIT KONSEKVENSAR FOR NÆRINGSINTERESSER JURIDISKE/ ØKONOMISKE KONSEKVENSAR FOR KOMMUNEN FRÅSEGNER OG MERKNADAR MERKNADAR TIL OPPSTART FORSLAGSTILLAR SIN AVSLUTTANDE KOMMENTAR av 66

4 1 INNLEIING Planområdet utgjer om lag 736 daa og ligg på øya Mjømna i Gulen kommune, Sogn og Fjordane fylke. Hovudføremålet med reguleringsplanen er å planleggje for fritidsbustadar, samt småbåthamn og naust, med tilhøyrande infrastruktur. Planområdet ligg i hovudsak innanfor området vist som fritidsbusetnad (F5) i kommuneplanens arealdel ( ). Planforslaget omfattar konsekvensutgreiing (KU) av deltema landskap, kulturlandskap og kulturminne, biologisk mangfald (natur og miljø), og strandsone, sjø og vassdrag. Det er utarbeidd eigne rapportar for desse temaa. I planprogrammet er i tillegg universell utforming, kommunikasjon, veg og vegtekniske tilhøve/trafikktryggleik, risiko- og sårbarheitsanalyse og båttrafikk og farlei oppført som KU-tema. Det er ikkje utarbeidd eigne rapportar for desse temaa, men dei er utgreidd i planskildringa. 2 NØKKELOPPLYSNINGAR Adresse Gardsnr./bruksnr. Gjeldande planstatus: (regulerings-/kommune(del)pl.) Forslagstiller Grunneigarar (sentrale) Plankonsulent Ny plans hovudføremål Planområdets areal i daa Ant. nye bueiningar/ nytt næringsareal (T- BRA) Aktuelle problemstillingar (støy, byggehøgder, o. l.) Føreligg det varsel om motsegn (j/n) Konsekvensutredningsplikt (j/n) Kommunalt vedtak, utlegging av planprogrammet til offentleg ettersyn Kunngjering oppstart, dato Kommunalt vedtak, godkjenning av planprogrammet Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte halde.(j/n) Nappen hyttegrend 92/1 m. fl. Området er uregulert. Hovuddelen av planområdet er vist som område for framtidige fritidshus, F5, i kommuneplanens arealdel Nappen Eigedom AS v/ Cao Kan. Nappen Eigedom AS v/ Cao Kan. Opus Bergen AS Fritidsbustadar, småbåthamn og naust Omlag 736 daa 187 fritidsbustadar Landskap, naturmangfald, kulturminne og kulturmiljø, strandsone N J (brev), (annonse) og (utvida varsling) N 4 av 66

5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3.1 BAKGRUNN Nappen Eigedom AS ønskjer å regulere Gnr. 92/1 m. fl. der hovudføremål er fritidsbustadar, samt småbåthamn og naust. I retningsline R 1-3-C for fritidsbusetnad står følgjande: «For alle områda bør det ved utarbeiding av reguleringsplan vurderast utlegging av bustadtomter/kombinerte tomter.» Dette er difor vurdert i planprosessen (sjå avsnitt 6.18). Området for planlagt hytteutbygging er i hovudsak i tråd med kommuneplanen sitt avsette område til framtidige fritidshus, F5, men planen viser ikkje eigna kystline til småbåthamn. Hamna må difor planleggjast i område vist som «bruk og vern av sjø og vassdrag» utanfor F FØREMÅL Føremålet med planen er å regulere for fritidsbustadar, småbåthamn og naust med tilhøyrande infrastruktur. Fritidsbustadar skal i hovudsak plasserast innanfor området som er avsett til dette føremålet i kommuneplanen sin arealdel. Følgjande vert regulert i planen: Fritidsbustadar, til saman 187 einingar/tomter Småbåthamn med plass til 188 småbåtar Om lag 10 naust med tilhøyrande infrastruktur Parkering Tilkomstvegar 5 av 66

6 4 PLANPROSESSEN 4.1 ORGANISERING OG MEDVERKNAD Planmaterialet skal i samband med utlegging til offentleg ettersyn gjerast tilgjengeleg for ålmenta i Gulen kommune. Naboar, rørte partar, offentlege og private høyringsinstansar er informert om planprosessen etter lova sine krav, gjennom annonsering i dagspressa og gjennom brev. Opus Bergen AS har lagt informasjon om planprosessen ut på heimesidene sine. Det har i naudsynt grad vore oppretta kontakt med ulike rørte partar og høyringsinstansar. I plan- og KU-prosessen har den aktuelle fagmynde vore konsultert. 4.2 KUNNGJERING OG VARSLING AV OPPSTART Oppstartsmøte vart halde med Gulen kommune På møtet deltok forslagsstillar, konsulentar frå Opus Bergen AS, og representantar frå Gulen kommune. Hovudutval for plan og utvikling vedtok i møte at planprogrammet kunne leggjast ut til høyring. Oppstart av arbeidet med reguleringsplanen vart varsla med annonsering i Bergens Tidende og i varslingsbrev til røyrde partar, naboar, offentlege og private høyringsinstansar Samtidig vart planprogrammet lagt ut til offentleg ettersyn vart ei utvida varsling sendt til naboar. Revidert planprogram (datert ) vart godkjend i hovudutval for plan og utvikling Figur 1 Utstrekninga til planområdet ved varsling om oppstart ; om lag 724 daa. 6 av 66

7 4.3 PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTGREIING Gulen kommune har i brev datert presisert at eit område med storleik av 724 daa, som var storleiken på planområdet ved oppstart, og eit ubestemt areal for formål i strandsona treng nærare konsekvensutgreiing i følgje konsekvensutgreiingsforskrifta 4: - det skal tilretteleggast område for småbåthamn for meir enn 20 småbåtar - småbåthamn kan kome i nærleik av viktige farleier - tilkomst frå hyttefelt til strandsone, felles naustområde og småbåthamn treng nærare utgreiing - del av formål avvik i forhold til gjeldande kommuneplan Sidan planforslaget inneber ei detaljregulering som endrar kommuneplanen har planforslaget vore utgreidd for konsekvensar, jf. «Forskrift om konsekvensutredning» 3 punkt d). Planen skal vidare vurdere konsekvensar jf. forskrifta 4 punkt a) og f). Planen vil innebere ei mindre omdisponering av LNF-område i kommuneplanen. Det er ikkje kjend at LNFområdet som vert råka er av stor verdi for landbruksverksemd. Hovudutval for plan og utvikling vedtok i møte at planprogrammet kunne leggjast ut til høyring, og dette vart gjort i brev datert Revidert planprogram (datert ) vart godkjend i hovudutval for plan og utvikling av 66

8 5 GJELDANDE PLANSTATUS OG OVERORDNA RETNINGSLINER 5.1 FYLKES(DEL)PLANAR Fylkesplan, Vegen vidare for Sogn og fjordane Fylkesplanen Vegen vidare for Sogn og Fjordane ( ) 1 er eit viktig grunnlagsdokument i planarbeidet. Pkt. 7.2 Ei balansert utvikling mellom bruk og vern: I kommunelova og i framlegget til ny planlov er berekraftig utvikling mellom dei sentrale verdiane og følgjeleg lagt inn i føremålsparagrafen. Ei berekraftig utvikling skaper balanse mellom økologiske, økonomiske og sosiale interesser når det gjeld å forvalte og bruke naturressursane. Berekraftig utvikling vernar om det biologiske mangfaldet med tanke på framtidige generasjonar (2004:5). Det har vorte utvikla kunnskap og verktøy til slik at berekraftig utvikling no kan gå inn som ein del av det løpande planarbeidet og syne att i utviklingsarbeidet. Med ein historisk konflikt mellom bruk og vern og relativt store areal bandlagde gjennom nasjonalparkar og andre verneområde, er det naudsynt å utvikle ein offensiv naturbruksstrategi for Sogn og Fjordane (2004:5). Det trengs ei sjekkliste for berekraftvurdering til bruk innanfor alle satsingsområde, for å vurdera kva innverknad ein strategi, tiltak eller prosjekt kan ha for målet om å fremja ei berekraftig utvikling. Det er utvikla berekraftindikatorar innanfor 6 sentrale berekrafttema. Dei sentrale berekrafttema er - livskvalitet - lokal ureining - ressursforvaltning - biologisk mangfald - energi / klima - berekraftig produksjon / forbruk Arealplanlegginga i kommunane som verktøy for berekraftig arealforvaltning må få auka fokus. Kystsoneplanlegginga må vidare utviklast for å utløyse vekstnæringane på ein miljømessig god måte.mange i vårt fylke meiner det er for stor sprik mellom stat og lokalt nivå i strandsoneforvaltninga (100m beltet) og at det i for liten grad er reell lokal eller regional forankring i verneplanprosessar. Det er også utfordringar knytt til attgroing av kulturlandskapet, lite lokalt tilpassa bustadpolitikk (byggeskikk, energi og anna infrastruktur) og lite foredling og lokal bruk av egne naturressursar (2004:6). ROS-rettleiinga frå Fylkesmannen vil gje viktige premiss til vurderinga av risiko og sårbarheit av 66

9 Universell utforming Handlingsplan for auka tilgjenge for alle (2006) Universell utforming handlar om å utforme produkt og omgjevnadar slik at dei vert tilgjengelege for flest mogeleg og tek omsyn til funksjonsnedsettingar knytt til syn, hørsel, rørsle, forståing (informasjon/kunnskap/læring) og miljøpårverknad (allergen). Det er to underliggande idear for universell utforming: 1) Betre funksjonalitet er til glede for alle, ikkje berre personar med nedsett funsksjonsevne. 2) Sosial medverknad og sosial tilhøyre gir respekt og hindrar stigmatisering. 5.2 KOMMUNEPLAN I kommuneplan for Gulen kommune er planområdet sett av til framtidig hyttefelt og område for bustadar (F05), landbruks- natur og friluftsområde på land og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone (FFNF-område) i sjø. I føresegnene og retningslinene i kommuneplanens arealdel som gjeld for planområdet «1.3 Særskilt for Bygningar og anlegg for fritidsbusetnad, Pbl. 11-7, nr 1» står følgjande: 1.3.F Føresegner: 1-3-A Tomter skal ha ein storleik avpassa etter terrenget, og skal ikkje være større enn 1 daa. 1-3-B Felt med fritidsbustadar skal avgrensast i omfang og tilpassast terrenget og omgivnader. 1-3-C Fritidsbustadar med vegutløysing skal ha parkeringsdekning for 2 bilar pr. eining. Ved bruk av felles parkeringsløysingar vert det kravd parkeringsdekning for 1,5 bilar pr. fritidsbustad. 1-3-D Bygging av fritidsbustadar skal ikkje hindre ålmenn ferdsel i strandsona. 1.3.R Retningsliner: R 1-3-A Det bør tilretteleggast for felles løysingar for naust, småbåtanlegg og sjøtilgang innan bygningsområde. Det gjeld krav for stadanalyse og KU ved reguleringsplan. R 1-3-B Eksisterande kvalitetar i terrenget bør takast vare på. 9 av 66

10 R 1-3-C For alle områda bør det ved utarbeiding av reguleringsplan vurderast utlegging av bustadtomter/kombinerte tomter. R 1-3-D Reguleringsføremål fritidsbustad er eit gyldig og tydeleg avklart reguleringsføremål med tydeleg avklaring om bruken innanfor slik areal, nemleg, kun til permanente hytter kun til privat bruk. Bruk av slike hytter som utleigehytter (via blant anna utleigebyrå) vil då vere i strid med ein reguleringsplan for fritidsbustadar og vil krevje dispensasjon, eller reguleringsendring. Rette føremål for utleigehytter i PBL er «fritids og turismeføremål». Figur 2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel , område for framtidig fritidsbustad markert som F5. Omsynssoner er ikkje markert i dette utsnittet. Ein mindre del av planlagt tiltaksområde ligg utanfor F5, i område vist som LNF-areal i KPA. Føresegnene i KPA til «1.8 Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF), Jf. Pbl. 11-7, nr. 5, a), 1.8 og 11.11, nr. 2 og 4» er som følgjer: 1.8.F Føresegner: 1-8-A Nødvendige bygningar og anlegg i tilknyting til landbruksverksemd kan oppførast i 100-metersbeltet langs sjøen, dersom bygning/anlegg blir plassert i tilknyting til eksisterande gardstun. Ved plassering og utforming skal det tas særlige omsyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, jordvern, landskap og andre allmenne interesser, jf B Det kan bygge ut etter enkeltsøknad i LNF (utan landbruk), jf , nr. 2 med krav om formål, omfang og lokalisering. 1.8.R Retningsliner: I LNF-område gjeld PBL 11-7 og 11-3 med generelt dele- og byggeforbod for spreidd 10 av 66

11 bygging utanom bygging knytt til stadbunden næring (jord- og skogbruk, pbl 30-1). Kommunen kan ved særlege grunnar dispensere frå dele- og byggeforbodet i medhald av Pbl 19. Kommunen skal ved handsaming av dispensasjonssøknader fylgje desse retningsliner: R 1-8-A Tidlegare godkjente og utbygde bygg, bustad, fritidsbustad eller næringsbygg, i LNF anna enn til drift knytt LNF kan halde ved like og søkast endringar same som det skulle vere i føremål bustad, fritidsbustad eller næring. R 1-8-B Det skal ikkje byggast på fulldyrka jord, overflatedyrka jord i drift, eller slik at ålmenn fri ferdsel vert hindra langs sjø og vassdrag. Områda er som formåla separat avsett som areal i arealplankart. Utbygging i dette område har spesielle regler ifrå landbrukslova. Knytt til omsynssone for bevaring av landbruk (H510_). R 1-8-C Gjenoppføring av erstatningsbygg etter brann, ulykke eller naturskade kan foretas i 100-metersbeltet langs sjøen utan at det med å søkas dispensasjon for tiltaket. Det same gjelder for ombygging av eksisterande byggverk for å sikre at byggverkets funksjonalitet ivaretas. Unntak gjeld av fasadeendringar. R 1-8-D Ved fornying/vedlikehald og attreising av stølar og stølshus bør det leggast vekt på at tradisjonell byggstil vert teken i vare. Sjøarealet i planområdet er vist som «bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone» i KPA. 5.3 GJELDANDE REGULERINGSPLAN Området er uregulert. 5.4 STATLEGE PLANRETNINGSLINJER Nasjonale retningslinjer og rettleiande dokument Stortingsmelding nr 34 ( ), Norsk klimapolitikk Stortingsmelding nr 26 ( ), Regjeringens miljøpolitikk og rikets tilstand. Statlege planretningsliner for samordna areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegginga T-1450 Veileder for planlegging av fritidsbebyggelse DSB: Kartlegging av risiko og sårbarheit Statlege planretningslinjer for samordna areal og transportplanlegging Målet med dei statlege planretningslinene for samordna areal og transportplanlegging er: Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 11 av 66

12 trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegginga Viktige nasjonale mål er: Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. Ivareta det offentliges ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som samlet kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn. Følgande krav til fysisk utforming skal visast særleg merksemd: a. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene: - er store nok og egner seg for lek og opphold - gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider - kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne. Lover og forskrifter Lov om planlegging og byggesakshandsaming Lov om kulturminne Lov om forvaltning av naturens mangfald Lov om vassdrag og grunnvatn Forskrift om konsekvensutgreiing 12 av 66

13 13 av 66

14 6 SKILDRING AV PLANOMRÅDET SITUASJONEN I DAG 6.1 LOKALISERING Planområdet er lokalisert på Nappen i Gulen kommune heilt sør i Sogn og Fjordane. Nappen ligg på øya Mjømna som ligg mellom Sandøyna og Byrknesøyna. Planområdet ligg om lag 8 mil nord for Bergen, og det tar rundt 2 timar å køyre frå Nappen til Bergen sentrum. Planområdet Figur 3 Oversiktskart. 6.2 AVGRENSING Planområdet omfattar eigedomen 92/1 m. fl., samt vegareal for tilkomst og sjøareal i Nappssundet i vest. Utstrekninga til planområdet er redusert sidan varsel om oppstart av planarbeidet i Ved oppstart av arbeidet tok ein med eit større område for å utgreie plassering av småbåthamn. Planområdet er no redusert til om lag 736 daa. 14 av 66

15 Figur 4 Avgrensing av planområdet ved varsling av oppstart Figur 5 Noverande avgrensing av planområdet. 6.3 TILGRENSANDE AREALBRUK/ STATUS Planområdet ligg vest for Sandøyna og aust for Byrknesøy, medan Eivindvik ligg nordaust for planområdet. Byrknes (vest på Byrknesøy) og Eivindvik er to av dei fire skulekrinsane i Gulen, og reknast som mindre tettstader og handelsstader. Like nord for planområdet er Kvernevågen med eksisterande næringsverksemd, som ligg innanfor eit planområde med oppstarta reguleringsplan for Gbnr. 91/31, 34, 114, 115 og 92/4. Her er det også søkt om å regulere for hyttefelt, naust og bryggeanlegg. 15 av 66

16 Mongstad ligg ikkje langt frå planområdet. Sløvåg-området på Sandøyna som har Mongstad rett på andre sida av fjorden, er utpeika som eit av satsingsområda for ny industri i Sogn og Fjordane EKSISTERANDE BYGG Innanfor planområdet er det enkelte spreidde einebustadar, i dag nytta til fritidsbruk, og restar etter driftsbygningar og utløer. Ein liten del av arealet ved er dyrka mark. Tettare byggestruktur finn ein på Mjømna, ved Byrknes nordre og ved Leirvika. N Figur 6 Kvernevågen nord for fylkesvegen og nord for planområdet, der det i dag er næringsverksemd. 6.5 TOPOGRAFI/ LANDSKAPSTREKK Nappen ligg i landskapsregionen Ytre kystbygder på Vestlandet og er vidare fordelt på 2 landskapstypar; Småfjord- og storsundlandskap, og Kystheiene. Landskapskarakteren og landskapstypen i planområdet er ikkje vurdert som sjeldan eller spesielt sårbar ut frå type og innhald (Konsekvensutgreiing Landskap, Opus Bergen AS 2014). 2 henta Fylkesdelplan for industri 16 av 66

17 Det er stadvis ulendt terreng i planområdet med nokre bratte skråningar, men det er også store flater som, saman med lite vegetasjon generelt, gjer det lett å ferdast i terrenget. Ned mot sjøen er det fleire stader svært bratt. Terrenget er elles prega av ei lita høgde kalla Nappsåsen som ligg mellom Nappsvatnet og sjøen (60-65m over havet), samt nokre andre små knattar spreidd i planområdet. Figur 7 Bilete som illustrerer bratte skråningar ned mot sjø. Figur 8 Landskapet i planområdet. 17 av 66

18 6.6 KLIMA Normal årsnedbør for normalperioden er målt til mm for Nappen. Normal årsmaksimum av snømengd er for same periode mm i vannekvivalent. Snødekke for normalperioden ligg mellom dagar. Kartdata frå Meteorologisk Institutt viser ein årstemperatur i lufta på 6-8 ºC for normalperioden Kart over endring i grunnvasssmagasin både for vår (mars, april, mai) og haust (september, oktober, november) er målt til 5-10 mm frå normalperioden til perioden (NVE). 3 Sidan planområdet ligg i eit delvis ope landskap er soltilhøva stort sett gode. Illustrasjonane nedanfor syner at det er svært gode soltilhøve i heile området ved jamndøgn kl. 12 og kl. 15, i mai kl.12-18, og ved sommarsolkverv kl.18. Figur 9 Sol og skugge ved jamndøgn kl. 12, 15 og nedlasta av 66

19 Figur 10 Sol og skugge 20. mai kl. 15, 18 og 20. Figur 11 Sol og skugge 20. mai kl. 12, sommarsolkverv kl. 18 og 20, og vintersolkverv kl av 66

20 6.7 VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURTILHØVE Planområdet består hovudsakeleg av lav vegetasjon og lynghei. Naturen er ikkje tresett, forutan noko bjørk og grantre. Elles er det nokre små myrer og myrvegetasjon i planområdet. Det føreligg ikkje registreringar av viktige eller svært viktige naturtypar innanfor planområdet i naturbase per dags dato. Under befaring i juni 2011 blei kulturmarka, lynghei, myr og delar av strandsona i området undersøkt nærare iht. Verdifulle natur- og vegetasjonstypar. Dei ulike naturtypane i planområdet er alle vurderte til å ha middels verdi. Lyngheilokaliteten på Nappen har, trass i høg gjengroingsfaktor, også fått verdien middels. Dette er begrunna med at naturtypen i seg sjølv er sterkt trua. Innanfor planområdet er det ikkje registrert myrparti av typane lokalt viktige, viktige eller svært viktige. Med bakgrunn i antakelse om at tjernet/myrpartiet ved Nappstjernet i vest kan representere eit habitat for den raudlista oteren (i kategorien sårbar) og registrering av ål i Nappsvatnet, er verdien for myr og våtmarksområdet også sett til middels. Av raudlista arter i planområdet finst det eldre registreringar av ål og aure. Oter er nyleg registrert ved Gjæsholmneset utanfor influensområdet. Av svartelista arter er mink registrert i nyare tid. Sjå vedlagt konsekvensutgreiing av biologisk mangfald for meir informasjon om natur- og dyreliv (Opus Bergen AS 2014). Figur 12 Kart over arealtypar i planområdet (Skog og landskap.no). 20 av 66

21 6.8 GRØNE INTERESSER, STRANDSONE, SJØ OG VASSDRAG Av friluftsinteresser og rekreasjonsmoglegheiter er det verd å nemne at det er fleire fiskeplassar frå land i området. Byrknes og Mjømna er populære utfartsstader for padlarar. Fiske og sportsdykking er andre populære aktiviteter ved Mjømna, Byknesøy og Sandøyna. Sjå og vedlagt konsekvensutgreiingsrapport av strandsone, sjø og vassdrag (Opus Bergen AS 2014). Det er fleire småstiar i planområdet, dei fleste i området ved garsdstunet, og desse er lett tilgjengelege. Gardsvegen frå Nappen gard ut til Byrknesvegen kan òg nyttast som tursti. Langs strandsona er det bratt og lite framkomeleg, elles er det relativt greitt å bevege seg i terrenget på Nappen. Ein populær tur nord for planområdet er fotturen opp til Piltevarden på Mjømna. Terrenget er kupert men passar for alle aldersgrupper. Planområdet omfattar eit lite vassdrag med Nappsvatnet, og to mindre vatn. Frå gamalt av er det registrert aure og ål i vassdraget, men det er uvisst om det er gjeldande i dag. Det er òg fleire små elvar og myrer i planområdet. Figur 13 Kart over vatn og elvar i planområdet (NVE.no). 21 av 66

22 Figur 14 Nappsvatnet til venstre og eit av dei mindre vatna til høgre. Figur 15 Skogssti i planområdet. 6.9 KULTURMINNE OG KULTURMILJØ Det finst eitt automatisk freda og fleire nyare tids kulturminne innanfor planområdet. Det automatisk freda kulturminnet ligg på den slake høgda like ved gardstunet på Nappen, og er busetnadsspor frå yngre jernalder/mellomalder (Askeladden id ). Dei nyare tids kulturminna i planområdet er eldre våningshus og driftsbygningar i ulike tilstandar av bevaringsgrad, og delvis oppretthalde kulturlandskap med steingjerder og utløer. På Mjømna nord for fylkesvegen, utanfor planområdet, ligg ti Sefrak-registrerte bygningar i eit delvis oppretthalde miljø med steingjerder og innmark. Dei fleste bygningane er ombygde i seinare tid. Det er bevart både naust, driftsbygningar, våningshus og utløer i området, saman med eit dels velhalde kulturlandskap. Nord for fylkesvegen, om lag 1,5 km nord for tunet på Nappen, ligg to automatisk freda kulturminne, to steinalderlokalitetar (Askeladden id og 63967, sjå figur 18). I influensområdet vest for Mjømna er det registrert eitt automatisk freda kulturminne; ein steinalderlokalitet (Askeladden 55577). Lokaliteten ligg i Sandvika på Byrknesøyna, om lag 2 km i luftline nordvest for tunet på Nappen. 22 av 66

23 Om lag 600 meter sør for Mjømnøya, ved Grytaneset/Ånnelandssundet, er det kjend eit skipsvrak (Askeladden id ). Dette er vraket av skipet M/S Gaustadnes, bygd som treskute i 1943, som gjekk på grunn og forliste november Skipsvraket er ikkje freda. Figur 16 Gardstunet på Nappen. Våningshuset på bnr 1 til høgre. Den søre plangrensa går mellom dei to bygningane. I framgrunnen ser ein ruinane etter driftsbygningen på bnr 1. Til høgre er sjakter frå den arkeologiske registreringa synlege. Mot vest. Figur 17 Steingjerde og utløe ved g/bnr 92/4 nordvest i planområdet. 23 av 66

24 Figur 18 Skipsvrak og automatisk freda kulturminne i området. Planområdet er omtrentleg markert med svart sirkel VEG OG TRAFIKK Planområdet har tilkomst frå Byrknesvegen Fylkeveg 4. Fartsgrensa på fylkesvegen er 80 km/t og gjennomsnittleg årsdøgntrafikk ligg på (Statens vegvesen, 2012). Sjå kart nedanfor. FV4 går i bru over til Byrknesøyna i vest og til Sandøyna i aust. Frå fylkesvegen går to avkøyrsler inn i den vestre delen av planområdet; ein avkøyrsel til g/bnr 92/4 og ein grusveg til Nappen gard vest i planområdet. 24 av 66

25 Figur 19 Byrknesvegen/FV4 forbi planområdet. Figur 20 Vegtilhøve. Årsdøgntrafikk Byrknesvegen (Statens vegvesen, 2012). 25 av 66

26 Figur 21 Bruene mellom Mjømna og Byrknesøyna (biletet til venstre) og Sandøyna (biletet til høgre) STØY Planområdet ligg nær vegen og hovudkjelde til støy er biltrafikk. Støyen avheng av trafikkmengd, fart på kjøretøya, og om det er tungtrafikk på vegen. Det er ikkje store industriverksemder på Mjømna eller Byrknes, så tungtrafikken er ikkje dominerande i området. Planområdet er med dette ikkje særleg utsett for støy. Figur 22 Utdrag av støykart frå Statens Vegvesen, basert på trafikkprognoser for år Gul farge er støynivå Lden dba. 26 av 66

27 6.12 OFFENTLEG KOMMUNIKASJON/ KOLLEKTIVDEKNING Planområdet ligg ikkje sentralt med tanke på kollektivtransport. Det går bussar forbi planområdet til/frå Byrknes og Eivindvik. Hurtigbåt går frå Mjømna kai til strandkaiterminalen i Bergen og nordover til Årdal to gonger om dagen på kvardagar, og noko færre i helger AVFALL Det er ikkje avfallsanlegg tilknytt planområdet per i dag. Dei enkelte bustadene innanfor planområdet har truleg avtale med NGIR då det er dei som har ansvaret for avfallshandteringa i Gulen kommune ENERGI Det er høgspente luftleidningar sør i planområdet og langs med Byrknesvegen FV4 som tilhøyrer BKK Nett. Det er ikkje nettstasjonar i området som kan betene utbygginga, og det må følgjeleg takast høgde for plassering av nettstasjon i planområdet PRIVAT OG OFFENTLIG TENESTETILBOD Byrknes, som er det mest sentrale handelsområdet i Gulen kommune, ligg få kilometer frå planområdet. Næraste kommunesenter er Eivindvik der ein blant anna finn sjukeheim, trygdekontor, lege, tannlege og lensmann. Næraste skule og barnehage finn ein i Byrknes og Eivindvik som er to av dei fire skulekrinsane i Gulen. Skulane er kombinert barne- og ungdomsskule RISIKO OG SÅRBARHEIT ROS-analyse I dette kapitlet er det gjennomført ei risiko- og sårbarheitsvurdering (ROS-vurdering) i samband med forslag til reguleringsplan. ROS-analyse er gjort av tiltaket ved hjelp av ROS-metodikk (Risikoanalyse teori og metodar: Rausand & Utne, 2009 og Norsk standard NS5814, 2008). Vurderinga er gjennomført av Opus Bergen AS som ein del av planarbeidet og er basert på Opus Bergen AS og tiltakshavar sin kunnskap om planområdet, tilgjengelege rapportar, informasjon frå ulike nettsider og innhenta informasjon frå Gulen kommune. Akseptkriteria som er nytta i analysen er henta frå den overordna ROS-analysen for Gulen kommune frå 2011, sjå tabell under. 27 av 66

28 Liv helse og KONSEKVENSAR Ufarleg Ein viss fare Alvorleg Kritisk Katastrofalt Ingen Få og små Få,men Inntil 5 døde Meir enn 5 døde personskade personskader alvorlege skader og/eller 10 og/eller 10 eller opptil 10 alvorleg alvorleg skade. personskader skadde. Inntil Meir enn evakuerte. evakuerte. Miljø Ingen miljøskade eller ureining Mindre skade på miljøet, vert reparert etter kort tid (under 1 år) Stort omfang/område er berørt. Tidsavgrensa skade, normalisert innan 10 år. Store og alvorlege miljøskader. Miljøet er normalisert innan 25 år. Lanvarige/varige skader på miljøet KONSEKVENSAR SANNSYN Materielle verdiar Meir enn ei hending per år Meir enn ei hending per 10. år Meir enn ei hending kvart 50. år Meir enn ei hending kvart 100. år Mindre enn 1 hending kvart 100. år Små eller Mindre lokal Alvorleg skade. Tap av og/eller Øydelegging/ska ingen skade skade på Omfang mellom kritisk skade de for over kr 50 på materiell materiell og kr 1-10 mill. på materiell, mill. og utstyr. utstyr. Omfang utstyr og andre Kostnad mellom kr økonomiske under kr og 1 mill. verdiar Omfang mellom kr mill. K1 K2 K3 K4 K5 Risikomatrise: a. Raudt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må settast i verk for å redusere denne til gul eller grøn. b. Gult indikerer risiko som bør vurderast med omsyn til tiltak som reduserar risikoen. c. Grønt indikerer akseptabel risiko. Tema som er risikovurdert i tabellen under er basert på Gulen kommune sin mal for planarbeid. I tillegg har ein supplert med andre ROS-tema som er særskilt aktuelt i denne planen. Tabellen under viser ei oppstilling av risiko og sannsyn for planområdet. 28 av 66

29 Hending/ Aktuelt Sannsynleg Konsekvens Risiko Kommentar/Tiltak situasjon? Risiko for ras Ja Mindre enn Kritisk Det er ei skredhending utan ei hending personskade like utanfor kvart 100. år planområdet, på Byrknesvegen. Det er mest bart fjell, det som finst av lausmassar er tynn morene og torv/myr. Topografiske tilhøve elles tilseier ikkje rasfare i dette området. Faren for ras vurderast som mindre sannsynleg. Ein antar at det ikkje er naudsynt med skredvurderingar i planområdet, sidan det ikkje finst aktsomheitsområde her (Skrednett.no) Flaum Ja Meir enn ei Alvorleg Det er ikkje problem med flaum i hending området, men planområdet kvart 100. år omfattar vassdrag og sjøareal, og det er såleis risiko for høg vasstand i området. Estimert havnivåstigning for år 2050 i Gulen kommune er sett til 21 cm og anslått høgd av stormflo er sett til 186 cm for same periode (Vasskog mfl 2009). Konsekvensen for planområdet er derimot vurdert til liten. Ved ei eventuell utbygging vil det takast omsyn til framtidig høg vasstand og stormflo, og overordna byggtekniske krav jfr 7.2 i TEK 10 vil følgjast. Planområdet ligg ikkje innanfor område med potensiale for flaumskred (NVE, Grunnureining Ja Mindre enn ei hending kvart 100. år Nedbør Ja Meir enn ei hending per 10 år Vind Ja Meir enn ei hending kvart 50. år Radon Ja Mindre enn 1 hending kvart 100. år kart per ). Alvorleg Det er ikkje registrert ureina grunn i området (ArealisNGU). Det har ikkje vore aktivitet i området som kan gje grunn til å tru at grunnen er ureina. Ufarleg Planområdet har mykje terrengskilnader, permeable overflatar, og omfattar vassdrag og sjøareal. Dette vil gje gode avrenningsmoglegheiter. Mot 2100 er det forventa 20-25% auke i nedbørsmengdene. Ein viss fare Vind har ikkje gjort større skade sidan orkanane tidleg på talet. Sjølv då var skadane mindre omfattande. (ROS, Gulen kommune 2011). Delen av Nappssundet som ligg innanfor planområdet er innanfor Vik Ørsta AS sitt garantiområde når det gjeld vind. Ein viss fare Området er ikkje kjend som eit spesielt radonutsett område. Det er bergartene gneis og granitt som dominerer i planområdet (ArealisNGU). Desse er ikkje kjende for spesielt høge konsentrasjonar av radon. Det er påbode med 29 av 66

30 radonsperre i alle bygg som er berekna for varig opphald jfr. Teknisk forskrift, TEK 10. Skrentar Ja Meir enn 1 Ein viss fare Det finst bratte skrentar fleire hending per stader ned mot sjøen. 50. år Brattleikskart syner ingen større skrentar i planområdet. Det betyr ikkje at det finst mindre skrentar som ikkje vises i terrengmodellen (Skrednett.no). Planforslaget vidarefører dagens situasjon når det gjeld skrentar, og ein kan unngå desse ved å ferdast på vegsystemet som vert tilrettelagt etter gjeldande krav. Kraftleidningar Nei - - Det finst ikkje høgspente luftleidningar innanfor planområdet. Nær lager av Nei - - Planområdet ligg ikkje nær lager farlige stoff av farlige stoff. Bombemål Nei - - Planområdet er ikkje i nærleiken av bombemål. Støy Ja Meir enn ei Ein viss fare Størstedelen av planområdet ligg hending kvart 50. år tilbaketrekt frå veg og vekk frå tettbygde stader og er ikkje særlig utsett for støy. Hovudkjelde for støy er frå Brann Ja Meir enn ei hending kvart 50. år Trafikkulykker Ja Meir enn ei hending kvart 100. år Alvorleg hovudvegen. Ein brann vil kunne være alt frå ubetydeleg til svært alvorleg. Planområdet består hovudsakeleg av kystlynghei som er noko brannutsett. Gulen brannvesen har brannstasjon på Byrknes, med innsatstid på 10 minutt. Kritisk Fylkesveg04 går forbi planområdet. Denne har ein ÅDT på og fartsgrense 80 km/t. Næraste registrerte trafikkulukke (alvorlig skadd) er på Tyløyna like vest for planområdet. (Periode , NVDB.no) 1 Vasskog mfl. (2009), Havnivåstigning. Estimater av havnivåstigning i norske kystkommuner. Det er ikkje kjend fare for samlokalisering av hendingar i planområdet. 30 av 66

31 Figur 23 Ei skredhending er registrert like utanfor planområdet, i fylkesvegen. Figur 24 Område med potensiale for flaumskred er merka med raude felt. 31 av 66

32 Figur 25 Kart frå BKK der høgspent kraftlinjer er markert PRIVATRETTSLIGE BINDINGAR Ein har ikkje kjennskap til privatrettslege bindingar på dei aktuelle eigedomane i planområdet VURDERING AV BUSTADFØREMÅL INNANFOR F05 I arealdelen til kommuneplanen for Gulen kommune ( ) er planområdet vist som bebyggelse og anlegg (F05). I tabellen under 1.3 i føresegnene til planen er F05 skildra som «framtidig hyttefelt og område for bustadar». R 1-3-C seier følgjande: «For alle områda bør det ved utarbeiding av reguleringsplan vurderast utlegging av bustadtomter/kombinerte tomter.» I dette avsnittet er denne retningslinja vurdert. Statlege føringar Dei rikspolitiske retningslinene for samordna areal- og transportplanlegging har som mål at transportsystem skal utviklast slik at dei fremjer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnytting, med miljømessig gode løysingar, trygge lokalsamfunn og bumiljø, god trafikktryggleik og effektiv trafikkavvikling. Eit langsiktig, berekraftig perspektiv skal leggast til grunn i planlegginga. Retningslina stadfestar at planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnast, slik at det vert lagt til rette for mest mogleg effektiv, trygg og miljøvenleg transport, og slik at transportbehovet kan begrensast. Det bør leggast vekt på å få til løysingar som kan gje korte avstandar i forhold til daglege gjeremål og effektiv samordning mellom ulike transportmåtar. 32 av 66

33 Ei etablering av bustadar bør, i tråd med desse retningslinene, leggjast nær eksisterande infrastruktur, for å redusere behovet for bilkøyring. Dette vil seie nærleik til eksisterande transportnett, offentlege og private tenestetilbod som daglegvarehandel, lege, kommunale kontor osb, skular, barnehagar og arbeidsplassar, og i område med godt kollektivtilbod. Planområdet Planområdet ligg sør for Fylkesveg 4 Byrknesvegen, med fartsgrense 80 km/t og ÅDT Tilkomst til planområdet er tenkt via eksisterande avkøyrsel. Næraste bustadområde er Mjømna, nord for Fv4, i overkant av 2 kilometer køyreveg frå avkøyrselen til planområdet. Næraste daglegvarehandel, barnehage og barne- og ungdomsskule ligg seks kilometer vest for planområdet, på Byrknes. Det er ikkje gang-/sykkelveg på strekningen mellom planområdet og Byrknes. Kommunesenteret Eivindvik ligg om lag 1 times køyretid frå planområdet (om lag 52 kilometer køyreveg). Her finst mellom anna sjukeheim, trygdekontor, lege, tannlege og lensmann. Planområdet ligg tett på fylkesvegen, og er såleis nær eksisterande transportnett. Planområdet ligg likevel ikkje sentralt med tanke på kollektivtransport. Det går bussar forbi planområdet til/frå Byrknes og Eivindvik. Hurtigbåt går frå Mjømna kai til Strandkaiterminalen i Bergen og nordover til Årdal to gonger om dagen på kvardagar, og noko færre i helger. Oppsummert ligg planområdet tett på eksisterande transportnett, fylkesvegen. Kollektivtilbodet i området er likevel ikkje særleg godt, noko som føreset at ein anten nyttar bil eller går/syklar til daglege gjeremål. Planområdet ligg ikkje tett på skule, barnehage eller daglegvarehandel, og seks kilometer er mest sannsynleg for lang avstand til at ein vil velje bort bilen som transportmiddel. Sykkel er eit alternativ til bilkøyring, men det er ikkje lagt til rette for mjuke trafikantar på fylkesvegen med til dømes sykkelveg. Samla vil desse faktorane tilseie at ei regulering for bustadar i planområdet vil generere bebuarar som mest sannsynleg vil nytte bilen som framkomstmiddel til sine daglege gjeremål. Dette er ikkje i tråd med statlege retningslinjer for arealplanlegging. Andre faktorar Eit område med kombinert føremål bustadar og fritidsbustadar medfører potensial for interessekonflikter. Sogn og Fjordane fylkeskommune har difor vore negative til slike område med kombinerte føremål i tidlegare fråsegner til både reguleringsplanar og overordna planar. Eit bustadfelt i planområdet vil medføre noko trafikk og anna støy som kan opplevast negativt for dei som søkjer fred og ro på hytta. Likeins kan hytteeigarane opplevast som eit støymoment for dei fastbuande. Planforslaget legg opp til ei småbåthamn i vestre del av planområdet, og det vil truleg vere noko trafikk av hytteeigarar, både med og utan bil, til og frå småbåthamna. Dei to føremåla kan slik forringe kvalitetane i området for kvarandre. I tillegg er det fleire krav som er annleis for hyttefelt samanlikna med bustadområde. Dette gjeld til dømes vegstandard, VA-system og avfallshandtering, og det kan vere utfordrande å finne felles løysingar for dei ulike føremåla. 33 av 66

34 Oppsummert er det ikkje vurdert som føremålstenleg med eit kombinert føremål bustadar og fritidsbustadar i planområdet. Eit slikt føremål vil ikkje følgje opp dei rikspolitiske retningslinjene for samordna areal- og transportplanlegging, då planområdet ikkje ligg nær eksisterande tenestetilbod. Vidare har ein slik kombinasjon av føremål potensial for interessekonflikter mellom hytteeigarar og fastbuande, og tilrettelegginga av fasilitetar knytt til veg, VA og avfallsløysingar har ulike krav som er vanskelege å tilfredsstille med ei felles løysing. Konklusjonen er då at planområdet for Nappen er vurdert som ueigna for etablering av kombinert føremål fritidsbustadar og bustadar. 34 av 66

35 7 KONSEKVENSUTGREIINGAR 7.1 INNLEIING Dei planlagde fritidsbustadane skal i hovudsak plasserast innanfor området som er avsett til dette føremålet i kommuneplanens arealdel, og planforslaget er såleis i hovudsak i tråd med kommuneplanen. Det meste av kystlina på Nappen er sett av til landbruks-, natur- og/eller friluftsområde i kommuneplanens arealdel. Det planlagde naustområdet med parkeringsplass ligg innanfor området vist som fritidsbustad i KPA, F05. Utbygging av småbåthamna vil imidlertid føre til ei omdisponering av område vist som «bruk og vern av sjø og vassdrag» i KPA. Delar av planlagte fritidsbustadtomter ligg i tillegg utanfor F05, i område vist som LNFR-areal i KPA. Planforslaget inneber såleis ei detaljregulering som endrar kommuneplanen, og må konsekvensutgreiast, jf. Forskrift om konsekvensutgreiingar 3 punkt d). Konsekvensutgreiinga omfattar temaa landskap, kulturlandskap og kulturminne, biologisk mangfald (natur og miljø), og strandsone, sjø og vassdrag. Det er utarbeidd eigne rapportar for desse temaa. I planprogrammet er i tillegg universell utforming, kommunikasjon, veg og vegtekniske tilhøve/trafikktryggleik, risiko- og sårbarheitsanalyse og båttrafikk og farlei oppført som KU-tema. Det er ikkje utarbeidd eigne rapportar for desse temaa. ÅDT på fylkesvegen er 0-350, og ein omfattande trafikkanalyse er difor ikkje vurdert som føremålstenleg for dette planforslaget. Temaet er likevel utførleg gjennomgått som ein del av planskildringa, i avsnitt 6.10, 8.8 og 9.8. Tema risiko- og sårbarheitsanalyse, universell utforming og båttrafikk og farlei er heller ikkje utarbeidd som eigne rapportar. ROS-analyse og utgreiing i høve universell utforming er inkludert i planskildringa. Temaet båttrafikk og farlei er utgreidd i avsnitt 7.7. Dei ulike temaa vert verdivurderte på ein tredelt skala som spenner frå liten til stor verdi Deretter vert tiltakets omfang avgjort. Dette vert vurdert på ein femdelt skala som spenner frå stort negativt til stort positivt omfang. Grunnlaget for vurdering av verdi og omfang er ulikt for dei ulike temaa, og vert skildra i dei ulike rapportane. Konsekvensvurderinga baserer seg på ein kombinasjon av vurdert verdi og omfang, og spenner på ein nidelt skala frå svært stor negativ til svært stor positiv konsekvens. Den endelege konsekvensen eit tiltak har for eit tema kan samanstillast i ei konsekvensvifte. I tillegg til 0-alternativet (dagens situasjon) er tre alternativ er utgreidde, i tråd med planprogrammet. 7.2 SKILDRING AV TILTAKET Gulen kommune er ein kystkommune med variert og flott natur, med bla 1500 øyar, holmar og skjer. Det gjer at kommunen er ein attraktiv stad for fritidsbustadar for folk frå dei meir tettbygde stadene og byane kring. Planområdet ligg nær både sjø og naturskjønne omgjevnader, og veg som tek deg til Bergen og Førde på om lag 2 timar. Hytteturisme har eit større omfang i Sogn og Fjordane enn elles i landet, og denne næringa er blant dei som kan verte viktige for regionen. Ein føresetnad for verdiskaping i regionen 35 av 66

36 er næringar som nyttar kultur- og naturgrunnlaget på ein aktiv og berekraftig måte (Vegen vidare for Sogn og Fjordane ). 4 Følgjande alternativ er utgreidd: 0- alternativet 0-alternativet inneber at framtidssituasjonen er lik dagens situasjon. Inga utbygging. Utbyggingsalternativa skil seg berre frå kvarandre ved at småbåthamna vert lagt i anten aust eller vest. Området for utbygging og plassering av hytter er det same. Alternativ 1 Alternativ 1 inneber utbygging av fritidsbustadar med småbåthamn og tilhøyrande infrastruktur i aust, samt moglege bustadar og kombinerte tomter. Alternativ 2 Alternativ 2 inneber utbygging av fritidsbustadar med småbåthamn og tilhøyrande infrastruktur i vest, samt moglege bustadar og kombinerte tomter. Alternativ 3 Alternativ 3 inneber ein kombinasjon av alternativ 1 og alternativ 2, med småbåthamner både i aust og i vest. Moglege område for småbåthamn som er utreda er i Nappssundet i vest og i Ånnelandssundet i aust. Planprogrammet stadfestar at småbåthamnene skal ha fleire enn 20 båtplassar. Konsekvensutgreiingane tek utgangspunkt i inntil 200 båtplassar i aust og inntil 200 båtplassar i vest av 66

37 Figur 26 Utdrag frå KPA Blå sirklar markerer vurdert lokalisering av småbåthamn. Alt. 1 på austsida: Ånnelandssundet, og alt. 2 på vestsida: Nappssundet. 7.3 LANDSKAP Det er utført landskapsanalyse som skildrar landskapet i og kring analyseområdet, gnr. 92 bnr. 1 m.fl. jf. Varslingskart i figur 1, og kva toleevne/ sårbarheit det har i høve fysiske inngrep. Planområdet er kartlagt, verdisett og konsekvensutgreidd ut i frå følgjande tema: landskapskarakter, landskapsbilete, topografi og landskapsrom. Til slutt er verdi og konsekvens for kvart tema samanstilt. Planområdet sine landskapskvalitetar er knytt til dei store landskapsformene og koplinga mot fjord/sjøflate. Sjølve landskapstypen er ikkje sjeldan eller særleg sårbar ut frå type og innhald. Den samla verdien for landskap vert liten/middels ut frå landskapselementa/-tema som er vurdert. Samla verdi, omfang og konsekvens for tema landskap er vist i tabellen under. 37 av 66

38 Tema Verdi Omfang Konsekvens Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Landskapskarakter Middels Intet Midd. Neg. Midd. Neg. Midd. Neg Landskapsbilete Liten Intet Midd. Neg. Midd neg. Midd./ stort neg. Topografi Liten/midd. Intet Midd./ Midd. Neg. Stort/ stort neg. Midd. Neg. Landskapsrom Liten/midd. Intet Midd. Neg. Midd/ Midd./ lite neg. Stort neg. Samla vurdering Liten Middels Stor Intet Midd. Neg. Midd.neg. Midd./ /-- stort neg. Oppsummert konkluderer landskapsanalysen med at areal innanfor raud linje i figur 27 bør ligge mest mogleg urørt på grunn av visuell kontakt med kringliggande område, funksjonen som toppunkt og eventuell silhuettverknad ved terrenginngrep. Terrenginngrep innanfor grøn strek bør vere i tråd med alternativ 2 som samla har den minste konsekvensen for dei landskapstema som er vurdert. 38 av 66

39 Figur 27 Tilråding om utbygging. Figur 28 Samla verdi, omfang og konsekvens for landskap. 39 av 66

40 7.4 KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNE Planområdet Det finst eitt automatisk freda og fleire nyare tids kulturminne innanfor planområdet som saman med eit delvis attgrodd kulturlandskap utgjer eit kulturmiljø, gardstunet Nappen. Alle dei tre utbyggingsalternativa medfører utbygging av hyttefelt i planområdet, inkludert nokre hytter i gardstunet på Nappen. Ingen av dei eksisterande bygningane i planområdet er tenkt fjerna. Tilkomst til planområdet frå fylkesvegen vil vere via eksisterande vegtrasé mot gardstunet på Nappen, samt ny infrastruktur aust for gardstunet til områda aust og sør i planområdet. Det automatisk freda kulturminnet på tunet er lagt i føremål vern av kulturminne/kulturmiljø med omsynssoner for bandlegging og bevaring av kulturmiljø i planområdet. Ei utbygging i planområdet i tråd med planforslaget er vurdert til å ha middels negativt omfang på kulturminne/kulturmiljø i planområdet. Saman med middels/stor verdi får utbyggingsalternativet med dette middels negativ konsekvens for kulturmiljøet gardstunet Nappen. Etablering av småbåthamn i aust er vurdert til å ha intet omfang for kulturminne og kulturmiljø i planområdet, og er såleis vurdert til ubetydeleg konsekvens for kulturminne og kulturmiljø i planområdet. Etablering av småbåthamn i vest vil ikkje påverke kulturmiljøet Nappen visuelt, då gardstunet ligg på eit platå noko tilbaketrekt frå sjøen. Vegen ned til sjøen vil medføre meir trafikk forbi gardstunet, men mellom vegen og hovudparten av gardstunet ligg ein haug som skjermar området mot biltrafikken. Småbåthamn i både aust og vest vil truleg medføre meir trafikk enn høvesvis alternativ 1 og 2. Dette kan påverke opplevingsverdien til kulturmiljøet. Alternativ 3 er difor vurdert som noko meir negativt enn dei to andre alternativa, men får likevel lite negativt omfang for kulturminne og kulturmiljø i planområdet. Avbøtande tiltak for kulturmiljøet Nappen vil vere å ivareta steingjerder, utløer, delar av kulturlandskapet og andre strukturar som gjev kulturmiljøet verdi. Vidare bør hyttefelta tilpassast terrenget, og ein bør i størst mogleg grad unngå store terrenginngrep. Formidling av mellomalderlokaliteten ved til dømes skilting kan også vere eit positivt avbøtande tiltak, men er noko som må gjerast i regi av Sogn og Fjordane fylkeskommune. Konsekvensar for kulturminne i influensområdet er utgreidd i konsekvensutgreiingsrapporten som er vedlagt planforslaget. 40 av 66

41 Figur 29 Konsekvensvifte for tema kulturminne og kulturmiljø. 7.5 BIOLOGISK MANGFALD Per dags dato finst det ikkje i naturbase registreringar av viktige eller svært viktige naturtypar innanfor planområdet. Under feltarbeid i juni 2011 vart områdets kulturmark, lynghei, myr og delar av strandsona undersøkt nærare. Dei ulike naturtypane i planområdet er alle vurdert til middels verdi. Lyngheilokaliteten på Nappen har, trass i for høg gjengroingsfaktor, også fått verdien middels. Dette er av di naturtypen i seg sjølv er sterkt trua. Verken lokalt viktige, viktige eller svært viktige myrtypar er representert i planområdet. Men med bakgrunn i at tjernet/myrpartiet ved Nappstjernet i vest kan representere eit habitat for den raudlista oteren (i kategorien sårbar) og registrering av ål i Nappsvatnet, er verdien for myr og våtmarksområdet også sett til middels. Resultat for endeleg konsekvens viser at alternativ 2 har noko mindre negativ konsekvens enn dei øvrige utbyggingsalternativa. Dette skuldast at alternativet fører til mindre veginngrep i myr- og lynglandskapet. Alternativ 1 og 3 har også større inngrep i den urørte strandsona ved Nappsvågen. Like ved det planlagte båtanlegget i vest er det i dag ei bru over sundet og ein einebustad med tilhøyrande naust. Den aktuelle båtlokaliteten i vest er difor allereie i dag noko prega av tekniske inngrep. Avbøtande tiltak er foreslått under kapittel 9. Det bør prioriterast å ha gode bufferområde mellom utbygging og vassdrag, og bevare mest mogleg samanhengande lynghei og myr. Skjøtsel av kulturmarka lengst vest i planområdet kan med fordel takast opp att. 41 av 66

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024 INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Nøkkelopplysningar... 4 3 Innleiing... 5 3.1 Bakgrunn og føremål... 5 3.2 Samanhengen mellom kommunedelplan og områderegulering... 9 3.3 Lokalisering og avgrensing av planområdet...

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna 14.02.2014 Saksnr. 2013/2900 Plan ID: 20140001 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune PLANOMTALE FOR: Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2 KVITNO II, BORDALEN Voss kommune FORSLAGSTILLAR: GIK EIGEDOM AS Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune - PlanID

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda ØRSTA KOMMUNE Kommunedelplan: Ørsta sentrum og Hovdebygda Planomtale Plannamn KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda Nasjonal ArealplanID 1520 2012007 Saksnummer 2012/1410 Utarbeida av Ørsta kommune Utarbeida

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Innhald Innhald... - 1-1. Samandrag... - 4-2. Bakgrunn... - 4-2.1 Hensikt med planen...- 4-2.2 Forslagstillar,

Detaljer

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

Reguleringsplan for Flesland næringsområde

Reguleringsplan for Flesland næringsområde FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 8. sept. 2013 Reguleringsplan for Flesland næringsområde Figur 1: A-labs illustrasjon av forslag til masterplan for området i parallelt oppdrag levert mai 2013.

Detaljer

HEIANE SØR KONSEKVENSUTGREIING STORD KOMMUNE K ONSEKVENSUTGREIING HEIANE SØR

HEIANE SØR KONSEKVENSUTGREIING STORD KOMMUNE K ONSEKVENSUTGREIING HEIANE SØR Hamn/Rossnes Reguleringsplan med konsekvensutredning Forslag til planprogram i samsvar med forskrift om konsekvensutredning av 1.4.2005 5 KONSEKVENSUTGREIING HEIANE SØR STORD KOMMUNE 2010 29.06.2010 K

Detaljer

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009.

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. Føreord Dette planprogrammet er utarbeidd i samband med rullering av kommuneplanens areal-

Detaljer

Reguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde

Reguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde Reguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde B4 i KDP Storviksmorkje i Vågå kommune PlanID : 5152007001 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal 24.03.2015 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming Utgåve: 02 Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planskildring til 2. gangs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. September 2010

Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. September 2010 Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing September 2010 Pkt. 5.3 Tilråding og pkt 5.4 Vidare prosess revidert november 2012 ra5012777 Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

Detaljer

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal Oskar Brugrand as Planomtale og føresegner Reguleringsplan for Brugrand Ljøsne, Lærdal Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 6888 Borgund August 2014 Prosjektfakta Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgjevar:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR BJÅNES - HATVIK

KOMMUNEDELPLAN FOR BJÅNES - HATVIK Høgehaugen Hegglandsliane EN ND SD AL TEIKNFORKLARING 308 500 308 000 307 500 307 000 6 680 000 GL A Godtjørna Vertikalnivå 2: På bakken 308 500 308 000 6 679 500 H1 11.5 daa 307 500 6 680 000 306 500

Detaljer

Skulelokalisering Valestrand - Hauge

Skulelokalisering Valestrand - Hauge Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule 2015-06-08 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer