FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14"

Transkript

1 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: GULEN KOMMUNE Gnr. 92 Bnr 1 m.fl. Nappen PlanID: Detaljregulering 1 av 66

2 INNHALD 1 INNLEIING NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN FØREMÅL PLANPROSESSEN ORGANISERING OG MEDVERKNAD KUNNGJERING OG VARSLING AV OPPSTART PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTGREIING GJELDANDE PLANSTATUS OG OVERORDNA RETNINGSLINER FYLKES(DEL)PLANAR KOMMUNEPLAN GJELDANDE REGULERINGSPLAN STATLEGE PLANRETNINGSLINER SKILDRING AV PLANOMRÅDET SITUASJONEN I DAG LOKALISERING AVGRENSING TILGRENSANDE AREALBRUK/ STATUS EKSISTERANDE BYGG TOPOGRAFI/ LANDSKAPSTREKK KLIMA VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURTILHØVE GRØNE INTERESSER, STRANDSONE, SJØ OG VASSDRAG KULTURMINNE OG KULTURMILJØ VEG OG TRAFIKK STØY OFFENTLEG KOMMUNIKASJON/ KOLLEKTIVDEKNING AVFALL ENERGI PRIVAT OG OFFENTLIG TENESTETILBOD RISIKO OG SÅRBARHEIT PRIVATRETTSLIGE BINDINGAR KONSEKVENSUTGREIINGAR INNLEIING SKILDRING AV TILTAKET LANDSKAP KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNE BIOLOGISK MANGFALD STRANDSONE, SJØ OG VASSDRAG BÅTTRAFIKK OG FARLEI KONKLUSJON MED SAMANSTILLING AV KONSEKVENSAR SKILDRING AV PLANFORSLAGET INNLEIING REGULERINGSFØREMÅL KLIMA VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD GRØNE INTERESSER KULTURMINNE UNIVERSELL UTFORMING av 66

3 8.8 VEG OG TRAFIKKFORHOLD STØY KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG/TRAFO AVFALL RISIKO OG SÅRBARHEIT KONSEKVENSAR AV PLANFORSLAGET OVERORDNA PLANAR OG VEDTAK EKSISTERANDE BYGNINGAR TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK KLIMA VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURTILHØVE GRØNE INTERESSER KULTURMINNE OG KULTURMILJØ VEG OG TRAFIKKTILHØVE STØY VATN OG AVLAUP ENERGI PRIVAT OG OFFENTLEG TENESTETILBOD RISIKO OG SÅRBARHEIT KONSEKVENSAR FOR NÆRINGSINTERESSER JURIDISKE/ ØKONOMISKE KONSEKVENSAR FOR KOMMUNEN FRÅSEGNER OG MERKNADAR MERKNADAR TIL OPPSTART FORSLAGSTILLAR SIN AVSLUTTANDE KOMMENTAR av 66

4 1 INNLEIING Planområdet utgjer om lag 736 daa og ligg på øya Mjømna i Gulen kommune, Sogn og Fjordane fylke. Hovudføremålet med reguleringsplanen er å planleggje for fritidsbustadar, samt småbåthamn og naust, med tilhøyrande infrastruktur. Planområdet ligg i hovudsak innanfor området vist som fritidsbusetnad (F5) i kommuneplanens arealdel ( ). Planforslaget omfattar konsekvensutgreiing (KU) av deltema landskap, kulturlandskap og kulturminne, biologisk mangfald (natur og miljø), og strandsone, sjø og vassdrag. Det er utarbeidd eigne rapportar for desse temaa. I planprogrammet er i tillegg universell utforming, kommunikasjon, veg og vegtekniske tilhøve/trafikktryggleik, risiko- og sårbarheitsanalyse og båttrafikk og farlei oppført som KU-tema. Det er ikkje utarbeidd eigne rapportar for desse temaa, men dei er utgreidd i planskildringa. 2 NØKKELOPPLYSNINGAR Adresse Gardsnr./bruksnr. Gjeldande planstatus: (regulerings-/kommune(del)pl.) Forslagstiller Grunneigarar (sentrale) Plankonsulent Ny plans hovudføremål Planområdets areal i daa Ant. nye bueiningar/ nytt næringsareal (T- BRA) Aktuelle problemstillingar (støy, byggehøgder, o. l.) Føreligg det varsel om motsegn (j/n) Konsekvensutredningsplikt (j/n) Kommunalt vedtak, utlegging av planprogrammet til offentleg ettersyn Kunngjering oppstart, dato Kommunalt vedtak, godkjenning av planprogrammet Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte halde.(j/n) Nappen hyttegrend 92/1 m. fl. Området er uregulert. Hovuddelen av planområdet er vist som område for framtidige fritidshus, F5, i kommuneplanens arealdel Nappen Eigedom AS v/ Cao Kan. Nappen Eigedom AS v/ Cao Kan. Opus Bergen AS Fritidsbustadar, småbåthamn og naust Omlag 736 daa 187 fritidsbustadar Landskap, naturmangfald, kulturminne og kulturmiljø, strandsone N J (brev), (annonse) og (utvida varsling) N 4 av 66

5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3.1 BAKGRUNN Nappen Eigedom AS ønskjer å regulere Gnr. 92/1 m. fl. der hovudføremål er fritidsbustadar, samt småbåthamn og naust. I retningsline R 1-3-C for fritidsbusetnad står følgjande: «For alle områda bør det ved utarbeiding av reguleringsplan vurderast utlegging av bustadtomter/kombinerte tomter.» Dette er difor vurdert i planprosessen (sjå avsnitt 6.18). Området for planlagt hytteutbygging er i hovudsak i tråd med kommuneplanen sitt avsette område til framtidige fritidshus, F5, men planen viser ikkje eigna kystline til småbåthamn. Hamna må difor planleggjast i område vist som «bruk og vern av sjø og vassdrag» utanfor F FØREMÅL Føremålet med planen er å regulere for fritidsbustadar, småbåthamn og naust med tilhøyrande infrastruktur. Fritidsbustadar skal i hovudsak plasserast innanfor området som er avsett til dette føremålet i kommuneplanen sin arealdel. Følgjande vert regulert i planen: Fritidsbustadar, til saman 187 einingar/tomter Småbåthamn med plass til 188 småbåtar Om lag 10 naust med tilhøyrande infrastruktur Parkering Tilkomstvegar 5 av 66

6 4 PLANPROSESSEN 4.1 ORGANISERING OG MEDVERKNAD Planmaterialet skal i samband med utlegging til offentleg ettersyn gjerast tilgjengeleg for ålmenta i Gulen kommune. Naboar, rørte partar, offentlege og private høyringsinstansar er informert om planprosessen etter lova sine krav, gjennom annonsering i dagspressa og gjennom brev. Opus Bergen AS har lagt informasjon om planprosessen ut på heimesidene sine. Det har i naudsynt grad vore oppretta kontakt med ulike rørte partar og høyringsinstansar. I plan- og KU-prosessen har den aktuelle fagmynde vore konsultert. 4.2 KUNNGJERING OG VARSLING AV OPPSTART Oppstartsmøte vart halde med Gulen kommune På møtet deltok forslagsstillar, konsulentar frå Opus Bergen AS, og representantar frå Gulen kommune. Hovudutval for plan og utvikling vedtok i møte at planprogrammet kunne leggjast ut til høyring. Oppstart av arbeidet med reguleringsplanen vart varsla med annonsering i Bergens Tidende og i varslingsbrev til røyrde partar, naboar, offentlege og private høyringsinstansar Samtidig vart planprogrammet lagt ut til offentleg ettersyn vart ei utvida varsling sendt til naboar. Revidert planprogram (datert ) vart godkjend i hovudutval for plan og utvikling Figur 1 Utstrekninga til planområdet ved varsling om oppstart ; om lag 724 daa. 6 av 66

7 4.3 PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTGREIING Gulen kommune har i brev datert presisert at eit område med storleik av 724 daa, som var storleiken på planområdet ved oppstart, og eit ubestemt areal for formål i strandsona treng nærare konsekvensutgreiing i følgje konsekvensutgreiingsforskrifta 4: - det skal tilretteleggast område for småbåthamn for meir enn 20 småbåtar - småbåthamn kan kome i nærleik av viktige farleier - tilkomst frå hyttefelt til strandsone, felles naustområde og småbåthamn treng nærare utgreiing - del av formål avvik i forhold til gjeldande kommuneplan Sidan planforslaget inneber ei detaljregulering som endrar kommuneplanen har planforslaget vore utgreidd for konsekvensar, jf. «Forskrift om konsekvensutredning» 3 punkt d). Planen skal vidare vurdere konsekvensar jf. forskrifta 4 punkt a) og f). Planen vil innebere ei mindre omdisponering av LNF-område i kommuneplanen. Det er ikkje kjend at LNFområdet som vert råka er av stor verdi for landbruksverksemd. Hovudutval for plan og utvikling vedtok i møte at planprogrammet kunne leggjast ut til høyring, og dette vart gjort i brev datert Revidert planprogram (datert ) vart godkjend i hovudutval for plan og utvikling av 66

8 5 GJELDANDE PLANSTATUS OG OVERORDNA RETNINGSLINER 5.1 FYLKES(DEL)PLANAR Fylkesplan, Vegen vidare for Sogn og fjordane Fylkesplanen Vegen vidare for Sogn og Fjordane ( ) 1 er eit viktig grunnlagsdokument i planarbeidet. Pkt. 7.2 Ei balansert utvikling mellom bruk og vern: I kommunelova og i framlegget til ny planlov er berekraftig utvikling mellom dei sentrale verdiane og følgjeleg lagt inn i føremålsparagrafen. Ei berekraftig utvikling skaper balanse mellom økologiske, økonomiske og sosiale interesser når det gjeld å forvalte og bruke naturressursane. Berekraftig utvikling vernar om det biologiske mangfaldet med tanke på framtidige generasjonar (2004:5). Det har vorte utvikla kunnskap og verktøy til slik at berekraftig utvikling no kan gå inn som ein del av det løpande planarbeidet og syne att i utviklingsarbeidet. Med ein historisk konflikt mellom bruk og vern og relativt store areal bandlagde gjennom nasjonalparkar og andre verneområde, er det naudsynt å utvikle ein offensiv naturbruksstrategi for Sogn og Fjordane (2004:5). Det trengs ei sjekkliste for berekraftvurdering til bruk innanfor alle satsingsområde, for å vurdera kva innverknad ein strategi, tiltak eller prosjekt kan ha for målet om å fremja ei berekraftig utvikling. Det er utvikla berekraftindikatorar innanfor 6 sentrale berekrafttema. Dei sentrale berekrafttema er - livskvalitet - lokal ureining - ressursforvaltning - biologisk mangfald - energi / klima - berekraftig produksjon / forbruk Arealplanlegginga i kommunane som verktøy for berekraftig arealforvaltning må få auka fokus. Kystsoneplanlegginga må vidare utviklast for å utløyse vekstnæringane på ein miljømessig god måte.mange i vårt fylke meiner det er for stor sprik mellom stat og lokalt nivå i strandsoneforvaltninga (100m beltet) og at det i for liten grad er reell lokal eller regional forankring i verneplanprosessar. Det er også utfordringar knytt til attgroing av kulturlandskapet, lite lokalt tilpassa bustadpolitikk (byggeskikk, energi og anna infrastruktur) og lite foredling og lokal bruk av egne naturressursar (2004:6). ROS-rettleiinga frå Fylkesmannen vil gje viktige premiss til vurderinga av risiko og sårbarheit av 66

9 Universell utforming Handlingsplan for auka tilgjenge for alle (2006) Universell utforming handlar om å utforme produkt og omgjevnadar slik at dei vert tilgjengelege for flest mogeleg og tek omsyn til funksjonsnedsettingar knytt til syn, hørsel, rørsle, forståing (informasjon/kunnskap/læring) og miljøpårverknad (allergen). Det er to underliggande idear for universell utforming: 1) Betre funksjonalitet er til glede for alle, ikkje berre personar med nedsett funsksjonsevne. 2) Sosial medverknad og sosial tilhøyre gir respekt og hindrar stigmatisering. 5.2 KOMMUNEPLAN I kommuneplan for Gulen kommune er planområdet sett av til framtidig hyttefelt og område for bustadar (F05), landbruks- natur og friluftsområde på land og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone (FFNF-område) i sjø. I føresegnene og retningslinene i kommuneplanens arealdel som gjeld for planområdet «1.3 Særskilt for Bygningar og anlegg for fritidsbusetnad, Pbl. 11-7, nr 1» står følgjande: 1.3.F Føresegner: 1-3-A Tomter skal ha ein storleik avpassa etter terrenget, og skal ikkje være større enn 1 daa. 1-3-B Felt med fritidsbustadar skal avgrensast i omfang og tilpassast terrenget og omgivnader. 1-3-C Fritidsbustadar med vegutløysing skal ha parkeringsdekning for 2 bilar pr. eining. Ved bruk av felles parkeringsløysingar vert det kravd parkeringsdekning for 1,5 bilar pr. fritidsbustad. 1-3-D Bygging av fritidsbustadar skal ikkje hindre ålmenn ferdsel i strandsona. 1.3.R Retningsliner: R 1-3-A Det bør tilretteleggast for felles løysingar for naust, småbåtanlegg og sjøtilgang innan bygningsområde. Det gjeld krav for stadanalyse og KU ved reguleringsplan. R 1-3-B Eksisterande kvalitetar i terrenget bør takast vare på. 9 av 66

10 R 1-3-C For alle områda bør det ved utarbeiding av reguleringsplan vurderast utlegging av bustadtomter/kombinerte tomter. R 1-3-D Reguleringsføremål fritidsbustad er eit gyldig og tydeleg avklart reguleringsføremål med tydeleg avklaring om bruken innanfor slik areal, nemleg, kun til permanente hytter kun til privat bruk. Bruk av slike hytter som utleigehytter (via blant anna utleigebyrå) vil då vere i strid med ein reguleringsplan for fritidsbustadar og vil krevje dispensasjon, eller reguleringsendring. Rette føremål for utleigehytter i PBL er «fritids og turismeføremål». Figur 2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel , område for framtidig fritidsbustad markert som F5. Omsynssoner er ikkje markert i dette utsnittet. Ein mindre del av planlagt tiltaksområde ligg utanfor F5, i område vist som LNF-areal i KPA. Føresegnene i KPA til «1.8 Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF), Jf. Pbl. 11-7, nr. 5, a), 1.8 og 11.11, nr. 2 og 4» er som følgjer: 1.8.F Føresegner: 1-8-A Nødvendige bygningar og anlegg i tilknyting til landbruksverksemd kan oppførast i 100-metersbeltet langs sjøen, dersom bygning/anlegg blir plassert i tilknyting til eksisterande gardstun. Ved plassering og utforming skal det tas særlige omsyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, jordvern, landskap og andre allmenne interesser, jf B Det kan bygge ut etter enkeltsøknad i LNF (utan landbruk), jf , nr. 2 med krav om formål, omfang og lokalisering. 1.8.R Retningsliner: I LNF-område gjeld PBL 11-7 og 11-3 med generelt dele- og byggeforbod for spreidd 10 av 66

11 bygging utanom bygging knytt til stadbunden næring (jord- og skogbruk, pbl 30-1). Kommunen kan ved særlege grunnar dispensere frå dele- og byggeforbodet i medhald av Pbl 19. Kommunen skal ved handsaming av dispensasjonssøknader fylgje desse retningsliner: R 1-8-A Tidlegare godkjente og utbygde bygg, bustad, fritidsbustad eller næringsbygg, i LNF anna enn til drift knytt LNF kan halde ved like og søkast endringar same som det skulle vere i føremål bustad, fritidsbustad eller næring. R 1-8-B Det skal ikkje byggast på fulldyrka jord, overflatedyrka jord i drift, eller slik at ålmenn fri ferdsel vert hindra langs sjø og vassdrag. Områda er som formåla separat avsett som areal i arealplankart. Utbygging i dette område har spesielle regler ifrå landbrukslova. Knytt til omsynssone for bevaring av landbruk (H510_). R 1-8-C Gjenoppføring av erstatningsbygg etter brann, ulykke eller naturskade kan foretas i 100-metersbeltet langs sjøen utan at det med å søkas dispensasjon for tiltaket. Det same gjelder for ombygging av eksisterande byggverk for å sikre at byggverkets funksjonalitet ivaretas. Unntak gjeld av fasadeendringar. R 1-8-D Ved fornying/vedlikehald og attreising av stølar og stølshus bør det leggast vekt på at tradisjonell byggstil vert teken i vare. Sjøarealet i planområdet er vist som «bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone» i KPA. 5.3 GJELDANDE REGULERINGSPLAN Området er uregulert. 5.4 STATLEGE PLANRETNINGSLINJER Nasjonale retningslinjer og rettleiande dokument Stortingsmelding nr 34 ( ), Norsk klimapolitikk Stortingsmelding nr 26 ( ), Regjeringens miljøpolitikk og rikets tilstand. Statlege planretningsliner for samordna areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegginga T-1450 Veileder for planlegging av fritidsbebyggelse DSB: Kartlegging av risiko og sårbarheit Statlege planretningslinjer for samordna areal og transportplanlegging Målet med dei statlege planretningslinene for samordna areal og transportplanlegging er: Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 11 av 66

12 trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegginga Viktige nasjonale mål er: Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. Ivareta det offentliges ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som samlet kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn. Følgande krav til fysisk utforming skal visast særleg merksemd: a. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene: - er store nok og egner seg for lek og opphold - gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider - kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne. Lover og forskrifter Lov om planlegging og byggesakshandsaming Lov om kulturminne Lov om forvaltning av naturens mangfald Lov om vassdrag og grunnvatn Forskrift om konsekvensutgreiing 12 av 66

13 13 av 66

14 6 SKILDRING AV PLANOMRÅDET SITUASJONEN I DAG 6.1 LOKALISERING Planområdet er lokalisert på Nappen i Gulen kommune heilt sør i Sogn og Fjordane. Nappen ligg på øya Mjømna som ligg mellom Sandøyna og Byrknesøyna. Planområdet ligg om lag 8 mil nord for Bergen, og det tar rundt 2 timar å køyre frå Nappen til Bergen sentrum. Planområdet Figur 3 Oversiktskart. 6.2 AVGRENSING Planområdet omfattar eigedomen 92/1 m. fl., samt vegareal for tilkomst og sjøareal i Nappssundet i vest. Utstrekninga til planområdet er redusert sidan varsel om oppstart av planarbeidet i Ved oppstart av arbeidet tok ein med eit større område for å utgreie plassering av småbåthamn. Planområdet er no redusert til om lag 736 daa. 14 av 66

15 Figur 4 Avgrensing av planområdet ved varsling av oppstart Figur 5 Noverande avgrensing av planområdet. 6.3 TILGRENSANDE AREALBRUK/ STATUS Planområdet ligg vest for Sandøyna og aust for Byrknesøy, medan Eivindvik ligg nordaust for planområdet. Byrknes (vest på Byrknesøy) og Eivindvik er to av dei fire skulekrinsane i Gulen, og reknast som mindre tettstader og handelsstader. Like nord for planområdet er Kvernevågen med eksisterande næringsverksemd, som ligg innanfor eit planområde med oppstarta reguleringsplan for Gbnr. 91/31, 34, 114, 115 og 92/4. Her er det også søkt om å regulere for hyttefelt, naust og bryggeanlegg. 15 av 66

16 Mongstad ligg ikkje langt frå planområdet. Sløvåg-området på Sandøyna som har Mongstad rett på andre sida av fjorden, er utpeika som eit av satsingsområda for ny industri i Sogn og Fjordane EKSISTERANDE BYGG Innanfor planområdet er det enkelte spreidde einebustadar, i dag nytta til fritidsbruk, og restar etter driftsbygningar og utløer. Ein liten del av arealet ved er dyrka mark. Tettare byggestruktur finn ein på Mjømna, ved Byrknes nordre og ved Leirvika. N Figur 6 Kvernevågen nord for fylkesvegen og nord for planområdet, der det i dag er næringsverksemd. 6.5 TOPOGRAFI/ LANDSKAPSTREKK Nappen ligg i landskapsregionen Ytre kystbygder på Vestlandet og er vidare fordelt på 2 landskapstypar; Småfjord- og storsundlandskap, og Kystheiene. Landskapskarakteren og landskapstypen i planområdet er ikkje vurdert som sjeldan eller spesielt sårbar ut frå type og innhald (Konsekvensutgreiing Landskap, Opus Bergen AS 2014). 2 henta Fylkesdelplan for industri 16 av 66

17 Det er stadvis ulendt terreng i planområdet med nokre bratte skråningar, men det er også store flater som, saman med lite vegetasjon generelt, gjer det lett å ferdast i terrenget. Ned mot sjøen er det fleire stader svært bratt. Terrenget er elles prega av ei lita høgde kalla Nappsåsen som ligg mellom Nappsvatnet og sjøen (60-65m over havet), samt nokre andre små knattar spreidd i planområdet. Figur 7 Bilete som illustrerer bratte skråningar ned mot sjø. Figur 8 Landskapet i planområdet. 17 av 66

18 6.6 KLIMA Normal årsnedbør for normalperioden er målt til mm for Nappen. Normal årsmaksimum av snømengd er for same periode mm i vannekvivalent. Snødekke for normalperioden ligg mellom dagar. Kartdata frå Meteorologisk Institutt viser ein årstemperatur i lufta på 6-8 ºC for normalperioden Kart over endring i grunnvasssmagasin både for vår (mars, april, mai) og haust (september, oktober, november) er målt til 5-10 mm frå normalperioden til perioden (NVE). 3 Sidan planområdet ligg i eit delvis ope landskap er soltilhøva stort sett gode. Illustrasjonane nedanfor syner at det er svært gode soltilhøve i heile området ved jamndøgn kl. 12 og kl. 15, i mai kl.12-18, og ved sommarsolkverv kl.18. Figur 9 Sol og skugge ved jamndøgn kl. 12, 15 og nedlasta av 66

19 Figur 10 Sol og skugge 20. mai kl. 15, 18 og 20. Figur 11 Sol og skugge 20. mai kl. 12, sommarsolkverv kl. 18 og 20, og vintersolkverv kl av 66

20 6.7 VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURTILHØVE Planområdet består hovudsakeleg av lav vegetasjon og lynghei. Naturen er ikkje tresett, forutan noko bjørk og grantre. Elles er det nokre små myrer og myrvegetasjon i planområdet. Det føreligg ikkje registreringar av viktige eller svært viktige naturtypar innanfor planområdet i naturbase per dags dato. Under befaring i juni 2011 blei kulturmarka, lynghei, myr og delar av strandsona i området undersøkt nærare iht. Verdifulle natur- og vegetasjonstypar. Dei ulike naturtypane i planområdet er alle vurderte til å ha middels verdi. Lyngheilokaliteten på Nappen har, trass i høg gjengroingsfaktor, også fått verdien middels. Dette er begrunna med at naturtypen i seg sjølv er sterkt trua. Innanfor planområdet er det ikkje registrert myrparti av typane lokalt viktige, viktige eller svært viktige. Med bakgrunn i antakelse om at tjernet/myrpartiet ved Nappstjernet i vest kan representere eit habitat for den raudlista oteren (i kategorien sårbar) og registrering av ål i Nappsvatnet, er verdien for myr og våtmarksområdet også sett til middels. Av raudlista arter i planområdet finst det eldre registreringar av ål og aure. Oter er nyleg registrert ved Gjæsholmneset utanfor influensområdet. Av svartelista arter er mink registrert i nyare tid. Sjå vedlagt konsekvensutgreiing av biologisk mangfald for meir informasjon om natur- og dyreliv (Opus Bergen AS 2014). Figur 12 Kart over arealtypar i planområdet (Skog og landskap.no). 20 av 66

21 6.8 GRØNE INTERESSER, STRANDSONE, SJØ OG VASSDRAG Av friluftsinteresser og rekreasjonsmoglegheiter er det verd å nemne at det er fleire fiskeplassar frå land i området. Byrknes og Mjømna er populære utfartsstader for padlarar. Fiske og sportsdykking er andre populære aktiviteter ved Mjømna, Byknesøy og Sandøyna. Sjå og vedlagt konsekvensutgreiingsrapport av strandsone, sjø og vassdrag (Opus Bergen AS 2014). Det er fleire småstiar i planområdet, dei fleste i området ved garsdstunet, og desse er lett tilgjengelege. Gardsvegen frå Nappen gard ut til Byrknesvegen kan òg nyttast som tursti. Langs strandsona er det bratt og lite framkomeleg, elles er det relativt greitt å bevege seg i terrenget på Nappen. Ein populær tur nord for planområdet er fotturen opp til Piltevarden på Mjømna. Terrenget er kupert men passar for alle aldersgrupper. Planområdet omfattar eit lite vassdrag med Nappsvatnet, og to mindre vatn. Frå gamalt av er det registrert aure og ål i vassdraget, men det er uvisst om det er gjeldande i dag. Det er òg fleire små elvar og myrer i planområdet. Figur 13 Kart over vatn og elvar i planområdet (NVE.no). 21 av 66

22 Figur 14 Nappsvatnet til venstre og eit av dei mindre vatna til høgre. Figur 15 Skogssti i planområdet. 6.9 KULTURMINNE OG KULTURMILJØ Det finst eitt automatisk freda og fleire nyare tids kulturminne innanfor planområdet. Det automatisk freda kulturminnet ligg på den slake høgda like ved gardstunet på Nappen, og er busetnadsspor frå yngre jernalder/mellomalder (Askeladden id ). Dei nyare tids kulturminna i planområdet er eldre våningshus og driftsbygningar i ulike tilstandar av bevaringsgrad, og delvis oppretthalde kulturlandskap med steingjerder og utløer. På Mjømna nord for fylkesvegen, utanfor planområdet, ligg ti Sefrak-registrerte bygningar i eit delvis oppretthalde miljø med steingjerder og innmark. Dei fleste bygningane er ombygde i seinare tid. Det er bevart både naust, driftsbygningar, våningshus og utløer i området, saman med eit dels velhalde kulturlandskap. Nord for fylkesvegen, om lag 1,5 km nord for tunet på Nappen, ligg to automatisk freda kulturminne, to steinalderlokalitetar (Askeladden id og 63967, sjå figur 18). I influensområdet vest for Mjømna er det registrert eitt automatisk freda kulturminne; ein steinalderlokalitet (Askeladden 55577). Lokaliteten ligg i Sandvika på Byrknesøyna, om lag 2 km i luftline nordvest for tunet på Nappen. 22 av 66

23 Om lag 600 meter sør for Mjømnøya, ved Grytaneset/Ånnelandssundet, er det kjend eit skipsvrak (Askeladden id ). Dette er vraket av skipet M/S Gaustadnes, bygd som treskute i 1943, som gjekk på grunn og forliste november Skipsvraket er ikkje freda. Figur 16 Gardstunet på Nappen. Våningshuset på bnr 1 til høgre. Den søre plangrensa går mellom dei to bygningane. I framgrunnen ser ein ruinane etter driftsbygningen på bnr 1. Til høgre er sjakter frå den arkeologiske registreringa synlege. Mot vest. Figur 17 Steingjerde og utløe ved g/bnr 92/4 nordvest i planområdet. 23 av 66

24 Figur 18 Skipsvrak og automatisk freda kulturminne i området. Planområdet er omtrentleg markert med svart sirkel VEG OG TRAFIKK Planområdet har tilkomst frå Byrknesvegen Fylkeveg 4. Fartsgrensa på fylkesvegen er 80 km/t og gjennomsnittleg årsdøgntrafikk ligg på (Statens vegvesen, 2012). Sjå kart nedanfor. FV4 går i bru over til Byrknesøyna i vest og til Sandøyna i aust. Frå fylkesvegen går to avkøyrsler inn i den vestre delen av planområdet; ein avkøyrsel til g/bnr 92/4 og ein grusveg til Nappen gard vest i planområdet. 24 av 66

25 Figur 19 Byrknesvegen/FV4 forbi planområdet. Figur 20 Vegtilhøve. Årsdøgntrafikk Byrknesvegen (Statens vegvesen, 2012). 25 av 66

26 Figur 21 Bruene mellom Mjømna og Byrknesøyna (biletet til venstre) og Sandøyna (biletet til høgre) STØY Planområdet ligg nær vegen og hovudkjelde til støy er biltrafikk. Støyen avheng av trafikkmengd, fart på kjøretøya, og om det er tungtrafikk på vegen. Det er ikkje store industriverksemder på Mjømna eller Byrknes, så tungtrafikken er ikkje dominerande i området. Planområdet er med dette ikkje særleg utsett for støy. Figur 22 Utdrag av støykart frå Statens Vegvesen, basert på trafikkprognoser for år Gul farge er støynivå Lden dba. 26 av 66

27 6.12 OFFENTLEG KOMMUNIKASJON/ KOLLEKTIVDEKNING Planområdet ligg ikkje sentralt med tanke på kollektivtransport. Det går bussar forbi planområdet til/frå Byrknes og Eivindvik. Hurtigbåt går frå Mjømna kai til strandkaiterminalen i Bergen og nordover til Årdal to gonger om dagen på kvardagar, og noko færre i helger AVFALL Det er ikkje avfallsanlegg tilknytt planområdet per i dag. Dei enkelte bustadene innanfor planområdet har truleg avtale med NGIR då det er dei som har ansvaret for avfallshandteringa i Gulen kommune ENERGI Det er høgspente luftleidningar sør i planområdet og langs med Byrknesvegen FV4 som tilhøyrer BKK Nett. Det er ikkje nettstasjonar i området som kan betene utbygginga, og det må følgjeleg takast høgde for plassering av nettstasjon i planområdet PRIVAT OG OFFENTLIG TENESTETILBOD Byrknes, som er det mest sentrale handelsområdet i Gulen kommune, ligg få kilometer frå planområdet. Næraste kommunesenter er Eivindvik der ein blant anna finn sjukeheim, trygdekontor, lege, tannlege og lensmann. Næraste skule og barnehage finn ein i Byrknes og Eivindvik som er to av dei fire skulekrinsane i Gulen. Skulane er kombinert barne- og ungdomsskule RISIKO OG SÅRBARHEIT ROS-analyse I dette kapitlet er det gjennomført ei risiko- og sårbarheitsvurdering (ROS-vurdering) i samband med forslag til reguleringsplan. ROS-analyse er gjort av tiltaket ved hjelp av ROS-metodikk (Risikoanalyse teori og metodar: Rausand & Utne, 2009 og Norsk standard NS5814, 2008). Vurderinga er gjennomført av Opus Bergen AS som ein del av planarbeidet og er basert på Opus Bergen AS og tiltakshavar sin kunnskap om planområdet, tilgjengelege rapportar, informasjon frå ulike nettsider og innhenta informasjon frå Gulen kommune. Akseptkriteria som er nytta i analysen er henta frå den overordna ROS-analysen for Gulen kommune frå 2011, sjå tabell under. 27 av 66

28 Liv helse og KONSEKVENSAR Ufarleg Ein viss fare Alvorleg Kritisk Katastrofalt Ingen Få og små Få,men Inntil 5 døde Meir enn 5 døde personskade personskader alvorlege skader og/eller 10 og/eller 10 eller opptil 10 alvorleg alvorleg skade. personskader skadde. Inntil Meir enn evakuerte. evakuerte. Miljø Ingen miljøskade eller ureining Mindre skade på miljøet, vert reparert etter kort tid (under 1 år) Stort omfang/område er berørt. Tidsavgrensa skade, normalisert innan 10 år. Store og alvorlege miljøskader. Miljøet er normalisert innan 25 år. Lanvarige/varige skader på miljøet KONSEKVENSAR SANNSYN Materielle verdiar Meir enn ei hending per år Meir enn ei hending per 10. år Meir enn ei hending kvart 50. år Meir enn ei hending kvart 100. år Mindre enn 1 hending kvart 100. år Små eller Mindre lokal Alvorleg skade. Tap av og/eller Øydelegging/ska ingen skade skade på Omfang mellom kritisk skade de for over kr 50 på materiell materiell og kr 1-10 mill. på materiell, mill. og utstyr. utstyr. Omfang utstyr og andre Kostnad mellom kr økonomiske under kr og 1 mill. verdiar Omfang mellom kr mill. K1 K2 K3 K4 K5 Risikomatrise: a. Raudt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må settast i verk for å redusere denne til gul eller grøn. b. Gult indikerer risiko som bør vurderast med omsyn til tiltak som reduserar risikoen. c. Grønt indikerer akseptabel risiko. Tema som er risikovurdert i tabellen under er basert på Gulen kommune sin mal for planarbeid. I tillegg har ein supplert med andre ROS-tema som er særskilt aktuelt i denne planen. Tabellen under viser ei oppstilling av risiko og sannsyn for planområdet. 28 av 66

29 Hending/ Aktuelt Sannsynleg Konsekvens Risiko Kommentar/Tiltak situasjon? Risiko for ras Ja Mindre enn Kritisk Det er ei skredhending utan ei hending personskade like utanfor kvart 100. år planområdet, på Byrknesvegen. Det er mest bart fjell, det som finst av lausmassar er tynn morene og torv/myr. Topografiske tilhøve elles tilseier ikkje rasfare i dette området. Faren for ras vurderast som mindre sannsynleg. Ein antar at det ikkje er naudsynt med skredvurderingar i planområdet, sidan det ikkje finst aktsomheitsområde her (Skrednett.no) Flaum Ja Meir enn ei Alvorleg Det er ikkje problem med flaum i hending området, men planområdet kvart 100. år omfattar vassdrag og sjøareal, og det er såleis risiko for høg vasstand i området. Estimert havnivåstigning for år 2050 i Gulen kommune er sett til 21 cm og anslått høgd av stormflo er sett til 186 cm for same periode (Vasskog mfl 2009). Konsekvensen for planområdet er derimot vurdert til liten. Ved ei eventuell utbygging vil det takast omsyn til framtidig høg vasstand og stormflo, og overordna byggtekniske krav jfr 7.2 i TEK 10 vil følgjast. Planområdet ligg ikkje innanfor område med potensiale for flaumskred (NVE, Grunnureining Ja Mindre enn ei hending kvart 100. år Nedbør Ja Meir enn ei hending per 10 år Vind Ja Meir enn ei hending kvart 50. år Radon Ja Mindre enn 1 hending kvart 100. år kart per ). Alvorleg Det er ikkje registrert ureina grunn i området (ArealisNGU). Det har ikkje vore aktivitet i området som kan gje grunn til å tru at grunnen er ureina. Ufarleg Planområdet har mykje terrengskilnader, permeable overflatar, og omfattar vassdrag og sjøareal. Dette vil gje gode avrenningsmoglegheiter. Mot 2100 er det forventa 20-25% auke i nedbørsmengdene. Ein viss fare Vind har ikkje gjort større skade sidan orkanane tidleg på talet. Sjølv då var skadane mindre omfattande. (ROS, Gulen kommune 2011). Delen av Nappssundet som ligg innanfor planområdet er innanfor Vik Ørsta AS sitt garantiområde når det gjeld vind. Ein viss fare Området er ikkje kjend som eit spesielt radonutsett område. Det er bergartene gneis og granitt som dominerer i planområdet (ArealisNGU). Desse er ikkje kjende for spesielt høge konsentrasjonar av radon. Det er påbode med 29 av 66

30 radonsperre i alle bygg som er berekna for varig opphald jfr. Teknisk forskrift, TEK 10. Skrentar Ja Meir enn 1 Ein viss fare Det finst bratte skrentar fleire hending per stader ned mot sjøen. 50. år Brattleikskart syner ingen større skrentar i planområdet. Det betyr ikkje at det finst mindre skrentar som ikkje vises i terrengmodellen (Skrednett.no). Planforslaget vidarefører dagens situasjon når det gjeld skrentar, og ein kan unngå desse ved å ferdast på vegsystemet som vert tilrettelagt etter gjeldande krav. Kraftleidningar Nei - - Det finst ikkje høgspente luftleidningar innanfor planområdet. Nær lager av Nei - - Planområdet ligg ikkje nær lager farlige stoff av farlige stoff. Bombemål Nei - - Planområdet er ikkje i nærleiken av bombemål. Støy Ja Meir enn ei Ein viss fare Størstedelen av planområdet ligg hending kvart 50. år tilbaketrekt frå veg og vekk frå tettbygde stader og er ikkje særlig utsett for støy. Hovudkjelde for støy er frå Brann Ja Meir enn ei hending kvart 50. år Trafikkulykker Ja Meir enn ei hending kvart 100. år Alvorleg hovudvegen. Ein brann vil kunne være alt frå ubetydeleg til svært alvorleg. Planområdet består hovudsakeleg av kystlynghei som er noko brannutsett. Gulen brannvesen har brannstasjon på Byrknes, med innsatstid på 10 minutt. Kritisk Fylkesveg04 går forbi planområdet. Denne har ein ÅDT på og fartsgrense 80 km/t. Næraste registrerte trafikkulukke (alvorlig skadd) er på Tyløyna like vest for planområdet. (Periode , NVDB.no) 1 Vasskog mfl. (2009), Havnivåstigning. Estimater av havnivåstigning i norske kystkommuner. Det er ikkje kjend fare for samlokalisering av hendingar i planområdet. 30 av 66

31 Figur 23 Ei skredhending er registrert like utanfor planområdet, i fylkesvegen. Figur 24 Område med potensiale for flaumskred er merka med raude felt. 31 av 66

32 Figur 25 Kart frå BKK der høgspent kraftlinjer er markert PRIVATRETTSLIGE BINDINGAR Ein har ikkje kjennskap til privatrettslege bindingar på dei aktuelle eigedomane i planområdet VURDERING AV BUSTADFØREMÅL INNANFOR F05 I arealdelen til kommuneplanen for Gulen kommune ( ) er planområdet vist som bebyggelse og anlegg (F05). I tabellen under 1.3 i føresegnene til planen er F05 skildra som «framtidig hyttefelt og område for bustadar». R 1-3-C seier følgjande: «For alle områda bør det ved utarbeiding av reguleringsplan vurderast utlegging av bustadtomter/kombinerte tomter.» I dette avsnittet er denne retningslinja vurdert. Statlege føringar Dei rikspolitiske retningslinene for samordna areal- og transportplanlegging har som mål at transportsystem skal utviklast slik at dei fremjer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnytting, med miljømessig gode løysingar, trygge lokalsamfunn og bumiljø, god trafikktryggleik og effektiv trafikkavvikling. Eit langsiktig, berekraftig perspektiv skal leggast til grunn i planlegginga. Retningslina stadfestar at planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnast, slik at det vert lagt til rette for mest mogleg effektiv, trygg og miljøvenleg transport, og slik at transportbehovet kan begrensast. Det bør leggast vekt på å få til løysingar som kan gje korte avstandar i forhold til daglege gjeremål og effektiv samordning mellom ulike transportmåtar. 32 av 66

33 Ei etablering av bustadar bør, i tråd med desse retningslinene, leggjast nær eksisterande infrastruktur, for å redusere behovet for bilkøyring. Dette vil seie nærleik til eksisterande transportnett, offentlege og private tenestetilbod som daglegvarehandel, lege, kommunale kontor osb, skular, barnehagar og arbeidsplassar, og i område med godt kollektivtilbod. Planområdet Planområdet ligg sør for Fylkesveg 4 Byrknesvegen, med fartsgrense 80 km/t og ÅDT Tilkomst til planområdet er tenkt via eksisterande avkøyrsel. Næraste bustadområde er Mjømna, nord for Fv4, i overkant av 2 kilometer køyreveg frå avkøyrselen til planområdet. Næraste daglegvarehandel, barnehage og barne- og ungdomsskule ligg seks kilometer vest for planområdet, på Byrknes. Det er ikkje gang-/sykkelveg på strekningen mellom planområdet og Byrknes. Kommunesenteret Eivindvik ligg om lag 1 times køyretid frå planområdet (om lag 52 kilometer køyreveg). Her finst mellom anna sjukeheim, trygdekontor, lege, tannlege og lensmann. Planområdet ligg tett på fylkesvegen, og er såleis nær eksisterande transportnett. Planområdet ligg likevel ikkje sentralt med tanke på kollektivtransport. Det går bussar forbi planområdet til/frå Byrknes og Eivindvik. Hurtigbåt går frå Mjømna kai til Strandkaiterminalen i Bergen og nordover til Årdal to gonger om dagen på kvardagar, og noko færre i helger. Oppsummert ligg planområdet tett på eksisterande transportnett, fylkesvegen. Kollektivtilbodet i området er likevel ikkje særleg godt, noko som føreset at ein anten nyttar bil eller går/syklar til daglege gjeremål. Planområdet ligg ikkje tett på skule, barnehage eller daglegvarehandel, og seks kilometer er mest sannsynleg for lang avstand til at ein vil velje bort bilen som transportmiddel. Sykkel er eit alternativ til bilkøyring, men det er ikkje lagt til rette for mjuke trafikantar på fylkesvegen med til dømes sykkelveg. Samla vil desse faktorane tilseie at ei regulering for bustadar i planområdet vil generere bebuarar som mest sannsynleg vil nytte bilen som framkomstmiddel til sine daglege gjeremål. Dette er ikkje i tråd med statlege retningslinjer for arealplanlegging. Andre faktorar Eit område med kombinert føremål bustadar og fritidsbustadar medfører potensial for interessekonflikter. Sogn og Fjordane fylkeskommune har difor vore negative til slike område med kombinerte føremål i tidlegare fråsegner til både reguleringsplanar og overordna planar. Eit bustadfelt i planområdet vil medføre noko trafikk og anna støy som kan opplevast negativt for dei som søkjer fred og ro på hytta. Likeins kan hytteeigarane opplevast som eit støymoment for dei fastbuande. Planforslaget legg opp til ei småbåthamn i vestre del av planområdet, og det vil truleg vere noko trafikk av hytteeigarar, både med og utan bil, til og frå småbåthamna. Dei to føremåla kan slik forringe kvalitetane i området for kvarandre. I tillegg er det fleire krav som er annleis for hyttefelt samanlikna med bustadområde. Dette gjeld til dømes vegstandard, VA-system og avfallshandtering, og det kan vere utfordrande å finne felles løysingar for dei ulike føremåla. 33 av 66

34 Oppsummert er det ikkje vurdert som føremålstenleg med eit kombinert føremål bustadar og fritidsbustadar i planområdet. Eit slikt føremål vil ikkje følgje opp dei rikspolitiske retningslinjene for samordna areal- og transportplanlegging, då planområdet ikkje ligg nær eksisterande tenestetilbod. Vidare har ein slik kombinasjon av føremål potensial for interessekonflikter mellom hytteeigarar og fastbuande, og tilrettelegginga av fasilitetar knytt til veg, VA og avfallsløysingar har ulike krav som er vanskelege å tilfredsstille med ei felles løysing. Konklusjonen er då at planområdet for Nappen er vurdert som ueigna for etablering av kombinert føremål fritidsbustadar og bustadar. 34 av 66

35 7 KONSEKVENSUTGREIINGAR 7.1 INNLEIING Dei planlagde fritidsbustadane skal i hovudsak plasserast innanfor området som er avsett til dette føremålet i kommuneplanens arealdel, og planforslaget er såleis i hovudsak i tråd med kommuneplanen. Det meste av kystlina på Nappen er sett av til landbruks-, natur- og/eller friluftsområde i kommuneplanens arealdel. Det planlagde naustområdet med parkeringsplass ligg innanfor området vist som fritidsbustad i KPA, F05. Utbygging av småbåthamna vil imidlertid føre til ei omdisponering av område vist som «bruk og vern av sjø og vassdrag» i KPA. Delar av planlagte fritidsbustadtomter ligg i tillegg utanfor F05, i område vist som LNFR-areal i KPA. Planforslaget inneber såleis ei detaljregulering som endrar kommuneplanen, og må konsekvensutgreiast, jf. Forskrift om konsekvensutgreiingar 3 punkt d). Konsekvensutgreiinga omfattar temaa landskap, kulturlandskap og kulturminne, biologisk mangfald (natur og miljø), og strandsone, sjø og vassdrag. Det er utarbeidd eigne rapportar for desse temaa. I planprogrammet er i tillegg universell utforming, kommunikasjon, veg og vegtekniske tilhøve/trafikktryggleik, risiko- og sårbarheitsanalyse og båttrafikk og farlei oppført som KU-tema. Det er ikkje utarbeidd eigne rapportar for desse temaa. ÅDT på fylkesvegen er 0-350, og ein omfattande trafikkanalyse er difor ikkje vurdert som føremålstenleg for dette planforslaget. Temaet er likevel utførleg gjennomgått som ein del av planskildringa, i avsnitt 6.10, 8.8 og 9.8. Tema risiko- og sårbarheitsanalyse, universell utforming og båttrafikk og farlei er heller ikkje utarbeidd som eigne rapportar. ROS-analyse og utgreiing i høve universell utforming er inkludert i planskildringa. Temaet båttrafikk og farlei er utgreidd i avsnitt 7.7. Dei ulike temaa vert verdivurderte på ein tredelt skala som spenner frå liten til stor verdi Deretter vert tiltakets omfang avgjort. Dette vert vurdert på ein femdelt skala som spenner frå stort negativt til stort positivt omfang. Grunnlaget for vurdering av verdi og omfang er ulikt for dei ulike temaa, og vert skildra i dei ulike rapportane. Konsekvensvurderinga baserer seg på ein kombinasjon av vurdert verdi og omfang, og spenner på ein nidelt skala frå svært stor negativ til svært stor positiv konsekvens. Den endelege konsekvensen eit tiltak har for eit tema kan samanstillast i ei konsekvensvifte. I tillegg til 0-alternativet (dagens situasjon) er tre alternativ er utgreidde, i tråd med planprogrammet. 7.2 SKILDRING AV TILTAKET Gulen kommune er ein kystkommune med variert og flott natur, med bla 1500 øyar, holmar og skjer. Det gjer at kommunen er ein attraktiv stad for fritidsbustadar for folk frå dei meir tettbygde stadene og byane kring. Planområdet ligg nær både sjø og naturskjønne omgjevnader, og veg som tek deg til Bergen og Førde på om lag 2 timar. Hytteturisme har eit større omfang i Sogn og Fjordane enn elles i landet, og denne næringa er blant dei som kan verte viktige for regionen. Ein føresetnad for verdiskaping i regionen 35 av 66

36 er næringar som nyttar kultur- og naturgrunnlaget på ein aktiv og berekraftig måte (Vegen vidare for Sogn og Fjordane ). 4 Følgjande alternativ er utgreidd: 0- alternativet 0-alternativet inneber at framtidssituasjonen er lik dagens situasjon. Inga utbygging. Utbyggingsalternativa skil seg berre frå kvarandre ved at småbåthamna vert lagt i anten aust eller vest. Området for utbygging og plassering av hytter er det same. Alternativ 1 Alternativ 1 inneber utbygging av fritidsbustadar med småbåthamn og tilhøyrande infrastruktur i aust, samt moglege bustadar og kombinerte tomter. Alternativ 2 Alternativ 2 inneber utbygging av fritidsbustadar med småbåthamn og tilhøyrande infrastruktur i vest, samt moglege bustadar og kombinerte tomter. Alternativ 3 Alternativ 3 inneber ein kombinasjon av alternativ 1 og alternativ 2, med småbåthamner både i aust og i vest. Moglege område for småbåthamn som er utreda er i Nappssundet i vest og i Ånnelandssundet i aust. Planprogrammet stadfestar at småbåthamnene skal ha fleire enn 20 båtplassar. Konsekvensutgreiingane tek utgangspunkt i inntil 200 båtplassar i aust og inntil 200 båtplassar i vest av 66

37 Figur 26 Utdrag frå KPA Blå sirklar markerer vurdert lokalisering av småbåthamn. Alt. 1 på austsida: Ånnelandssundet, og alt. 2 på vestsida: Nappssundet. 7.3 LANDSKAP Det er utført landskapsanalyse som skildrar landskapet i og kring analyseområdet, gnr. 92 bnr. 1 m.fl. jf. Varslingskart i figur 1, og kva toleevne/ sårbarheit det har i høve fysiske inngrep. Planområdet er kartlagt, verdisett og konsekvensutgreidd ut i frå følgjande tema: landskapskarakter, landskapsbilete, topografi og landskapsrom. Til slutt er verdi og konsekvens for kvart tema samanstilt. Planområdet sine landskapskvalitetar er knytt til dei store landskapsformene og koplinga mot fjord/sjøflate. Sjølve landskapstypen er ikkje sjeldan eller særleg sårbar ut frå type og innhald. Den samla verdien for landskap vert liten/middels ut frå landskapselementa/-tema som er vurdert. Samla verdi, omfang og konsekvens for tema landskap er vist i tabellen under. 37 av 66

38 Tema Verdi Omfang Konsekvens Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Landskapskarakter Middels Intet Midd. Neg. Midd. Neg. Midd. Neg Landskapsbilete Liten Intet Midd. Neg. Midd neg. Midd./ stort neg. Topografi Liten/midd. Intet Midd./ Midd. Neg. Stort/ stort neg. Midd. Neg. Landskapsrom Liten/midd. Intet Midd. Neg. Midd/ Midd./ lite neg. Stort neg. Samla vurdering Liten Middels Stor Intet Midd. Neg. Midd.neg. Midd./ /-- stort neg. Oppsummert konkluderer landskapsanalysen med at areal innanfor raud linje i figur 27 bør ligge mest mogleg urørt på grunn av visuell kontakt med kringliggande område, funksjonen som toppunkt og eventuell silhuettverknad ved terrenginngrep. Terrenginngrep innanfor grøn strek bør vere i tråd med alternativ 2 som samla har den minste konsekvensen for dei landskapstema som er vurdert. 38 av 66

39 Figur 27 Tilråding om utbygging. Figur 28 Samla verdi, omfang og konsekvens for landskap. 39 av 66

40 7.4 KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNE Planområdet Det finst eitt automatisk freda og fleire nyare tids kulturminne innanfor planområdet som saman med eit delvis attgrodd kulturlandskap utgjer eit kulturmiljø, gardstunet Nappen. Alle dei tre utbyggingsalternativa medfører utbygging av hyttefelt i planområdet, inkludert nokre hytter i gardstunet på Nappen. Ingen av dei eksisterande bygningane i planområdet er tenkt fjerna. Tilkomst til planområdet frå fylkesvegen vil vere via eksisterande vegtrasé mot gardstunet på Nappen, samt ny infrastruktur aust for gardstunet til områda aust og sør i planområdet. Det automatisk freda kulturminnet på tunet er lagt i føremål vern av kulturminne/kulturmiljø med omsynssoner for bandlegging og bevaring av kulturmiljø i planområdet. Ei utbygging i planområdet i tråd med planforslaget er vurdert til å ha middels negativt omfang på kulturminne/kulturmiljø i planområdet. Saman med middels/stor verdi får utbyggingsalternativet med dette middels negativ konsekvens for kulturmiljøet gardstunet Nappen. Etablering av småbåthamn i aust er vurdert til å ha intet omfang for kulturminne og kulturmiljø i planområdet, og er såleis vurdert til ubetydeleg konsekvens for kulturminne og kulturmiljø i planområdet. Etablering av småbåthamn i vest vil ikkje påverke kulturmiljøet Nappen visuelt, då gardstunet ligg på eit platå noko tilbaketrekt frå sjøen. Vegen ned til sjøen vil medføre meir trafikk forbi gardstunet, men mellom vegen og hovudparten av gardstunet ligg ein haug som skjermar området mot biltrafikken. Småbåthamn i både aust og vest vil truleg medføre meir trafikk enn høvesvis alternativ 1 og 2. Dette kan påverke opplevingsverdien til kulturmiljøet. Alternativ 3 er difor vurdert som noko meir negativt enn dei to andre alternativa, men får likevel lite negativt omfang for kulturminne og kulturmiljø i planområdet. Avbøtande tiltak for kulturmiljøet Nappen vil vere å ivareta steingjerder, utløer, delar av kulturlandskapet og andre strukturar som gjev kulturmiljøet verdi. Vidare bør hyttefelta tilpassast terrenget, og ein bør i størst mogleg grad unngå store terrenginngrep. Formidling av mellomalderlokaliteten ved til dømes skilting kan også vere eit positivt avbøtande tiltak, men er noko som må gjerast i regi av Sogn og Fjordane fylkeskommune. Konsekvensar for kulturminne i influensområdet er utgreidd i konsekvensutgreiingsrapporten som er vedlagt planforslaget. 40 av 66

41 Figur 29 Konsekvensvifte for tema kulturminne og kulturmiljø. 7.5 BIOLOGISK MANGFALD Per dags dato finst det ikkje i naturbase registreringar av viktige eller svært viktige naturtypar innanfor planområdet. Under feltarbeid i juni 2011 vart områdets kulturmark, lynghei, myr og delar av strandsona undersøkt nærare. Dei ulike naturtypane i planområdet er alle vurdert til middels verdi. Lyngheilokaliteten på Nappen har, trass i for høg gjengroingsfaktor, også fått verdien middels. Dette er av di naturtypen i seg sjølv er sterkt trua. Verken lokalt viktige, viktige eller svært viktige myrtypar er representert i planområdet. Men med bakgrunn i at tjernet/myrpartiet ved Nappstjernet i vest kan representere eit habitat for den raudlista oteren (i kategorien sårbar) og registrering av ål i Nappsvatnet, er verdien for myr og våtmarksområdet også sett til middels. Resultat for endeleg konsekvens viser at alternativ 2 har noko mindre negativ konsekvens enn dei øvrige utbyggingsalternativa. Dette skuldast at alternativet fører til mindre veginngrep i myr- og lynglandskapet. Alternativ 1 og 3 har også større inngrep i den urørte strandsona ved Nappsvågen. Like ved det planlagte båtanlegget i vest er det i dag ei bru over sundet og ein einebustad med tilhøyrande naust. Den aktuelle båtlokaliteten i vest er difor allereie i dag noko prega av tekniske inngrep. Avbøtande tiltak er foreslått under kapittel 9. Det bør prioriterast å ha gode bufferområde mellom utbygging og vassdrag, og bevare mest mogleg samanhengande lynghei og myr. Skjøtsel av kulturmarka lengst vest i planområdet kan med fordel takast opp att. 41 av 66

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET...

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 6 3.1 BAKGRUNN... 6 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... 6 4 PLANPROSESSEN... 7 4.1 VARSLING... 7 4.2 MERKNADER I SAMBAND

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje 1) Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Det har blitt levert inn eit planforslag tidlegare for området, planid: 20100005, men dette arbeidet har

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

Framlegg til 1. gongs høyring for Gbnr. 92/1 Nappen. Detaljregulering hyttefelt

Framlegg til 1. gongs høyring for Gbnr. 92/1 Nappen. Detaljregulering hyttefelt Arkivsak: 10/1109 Løpenummer: 14/10145 Arkivkode: FA-L12, GNR-92/1 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 005/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 074/10 Hovudutval for plan

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS

AG Plan og Arkitektur AS AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Ørsta 12.2.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta 29.07.2014

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: 19.08.16 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OSSTØLEN (SVEO) GNR. 55 BNR. 1, 2, 10, 37 M.FL., OS KOMMUNE (PLANID 1243_19700102,

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE Utarbeida 17.06.11 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS I kommuneplanens arealdel 2007-2019 for Skaun kommune, delplan Venn,

Detaljer

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Område det er knytt motsegn til: Omr. Føremål Motsegnsgrunnlag Konklusjon nr. 1 Fritid Landskap Teke ut av planen. Funksjonell strandsone 4 Fritids-

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

Kunngjering av planoppstart for detaljreguleringsplan for turist- og fritidsområde Kvellestad, Naustdal kommune.

Kunngjering av planoppstart for detaljreguleringsplan for turist- og fritidsområde Kvellestad, Naustdal kommune. Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Dato: 20.04.2015 Vår ref: Arvid Tveit Dykkar ref: Kunngjering av planoppstart for detaljreguleringsplan for turist- og fritidsområde Kvellestad, Naustdal kommune. p:\2014\14213

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Fv. 7 Lussandberget aust Planprogram FORSLAG TIL PLANPROGRAM Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato: 2011-03-19 INNHALD 1 BAKGRUNN... 4 2 FØREMÅL MED PLANEN... 4 3 PLANOMRÅDE...

Detaljer

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsgiver Rapporttype Planprogram 18-02-2016 PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN FFoteo OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 2 (16) OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsnr.: 1350011203 Oppdragsnavn:

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE Jf adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: N:\500\76\5007643\5 Arbeidsdokument\varsel om oppstart av planarbeid VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, G. /1 M.FL.-

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune.

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. 1 Forord Ha-Plan AS v/ siv.ing. Hallgeir Wuttudal har på vegne av grunneigar

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 Strandsona i ny PBL Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 1 Innhald 1-8 Strandsoneparagrafen 11-7 nr 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 62/12 30.08.2012 Kommunestyret 73/12 13.09.2012

Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 62/12 30.08.2012 Kommunestyret 73/12 13.09.2012 Arkiv: 20110009 Arkivsaksnr: 2011/1865-21 Saksbehandlar: Håvard Stensønes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 62/12 30.08.2012 Kommunestyret 73/12 13.09.2012 Vedlegg

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE GRUNNEIGARAR AV GBNR 43/1 OG 43/3 REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM DATO: 10.06.2009 2 Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Bakgrunn og

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015 Vedlegg 1 til Planomtalen Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse rev - PROSJEKT NR. OG NAVN 12.05 Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Nasjonal

Detaljer

Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi

Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi Voss kommune Arkivsak-dok. 15/01015-1 Saksbehandler Magnhild Gjengedal Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN

Detaljer

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 HERØY KOMMUNE Plan-ID: 201308 REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 INNHALD 1 - BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 Formålet med planarbeidet... Tidlegare

Detaljer

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 26.06.2015 031/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn N - 504 14/82 Bustadfelt Svåsandshagen

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 11-5 til 11-18 Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Omfattar: Hovedføremål for arealbruk, som

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE.

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. Utarbeida 29.04.14 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS Det er ønske om etablering av 6 bustadtomter

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland 28.11.2011 - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...- 4 - UPlanstatus og rammebetingelsaru...-

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 Vedlegg 3: Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 1. KRAV OM KONSEKVENSUTGREIING OG RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE ( ROS-ANALYSE) Plan- og bygningslova set krav

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV TOSVOLL G.NR. 147 B.NR. 2 M. FL. Prosjektnr. : 2960

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV TOSVOLL G.NR. 147 B.NR. 2 M. FL. Prosjektnr. : 2960 Vindafjord kommune Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS. MNAL 18.05.2012 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV TOSVOLL G.NR. 147 B.NR. 2 M. FL. Prosjektnr. : 2960 Innleiing Arkitektkontoret BREKKE

Detaljer

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM Vedtatt 16.06.2011, k.sak 41/11 Innhold Bakgrunn for planarbeidet...2 Føremål og strategi med planarbeidet...2 Planar og vedtak

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland Risiko og sårbarheit i reguleringsplan Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland 1 Lovfesta krav til ROS-analysar Plan- og bygningslova 3-1 h: (skal planer etter denne lov) fremme

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

Detaljregulering hyttefelt Sulåmo, Meråker kommune.

Detaljregulering hyttefelt Sulåmo, Meråker kommune. Detaljregulering hyttefelt Sulåmo, Meråker kommune. Oversiktskart, 24.11.14 Sulåmoen N Aktuelt tiltaksområde DETALJREGULERING HYTTEFELT PÅ SULÅMO, DEL AV GNR. 14, BNR. 4 I MERÅKER KOMMUNE. KORT PLANOMTALE

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx Dato: 08.07.2014 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering for Prestesundet bustader - Godkjenning

Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering for Prestesundet bustader - Godkjenning Gulen kommune Plan, landbruk og teknisk Sakshandsamar Frank van den Ring Arkivsak - Journalpost 14/1429-15/7396 Arkivkode FA-L13, GNR-15/83 Dato 19.08.2015 Saksframlegg Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering

Detaljer

Arealdelen av kommuneplanen. Plan- og miljøvernleiar Kjersti Sande Tveit

Arealdelen av kommuneplanen. Plan- og miljøvernleiar Kjersti Sande Tveit Arealdelen av kommuneplanen Plan- og miljøvernleiar Kjersti Sande Tveit Utgangspunkt Arealdel frå 1994 Kommunedelplan for sjøområda (kystsoneplan) frå 1999 Kommunedelplan for Bulandet og Værlandet frå

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 20.10.2015 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

- 1 - DETALJREGULERING. Jonsåsreset rasteplass Sauheradkommune. Datofor sisterevisjon:14.01.15

- 1 - DETALJREGULERING. Jonsåsreset rasteplass Sauheradkommune. Datofor sisterevisjon:14.01.15 - 1 - DETALJREGULERING Jonsåsreset rasteplass Sauheradkommune Datofor sisterevisjon:14.01.15 Utarbeidaav NorsjøArkitekterAS Desember2014 - 2 - Detaljreguleringfor Jonsåsreset rasteplass Sauheradkommune

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Rapport Juni 2015 Utgitt dato: 30.06..2015 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind

Detaljer

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Dato: 14.09.2015 Vår ref: Arvid Tveit Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune I medhald av Plan

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune Statens vegvesen Reguleringsplan for Fossatromma Vøringsfossen Fossli i Eidfjord kommune AKTUELLE TILTAK INNAN PLANOMRÅDET I eit forprosjekt som er utarbeidd av arkitekt CarlViggo Hølmebakk AS, er det

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med plankart, planomtale og føresegner til

Detaljer

Kommuneplan i Førde kommune - motsegn til utbyggingsområde for fritidsbustader BFR1-3 Digernes Bruland.

Kommuneplan i Førde kommune - motsegn til utbyggingsområde for fritidsbustader BFR1-3 Digernes Bruland. Statsråden Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER Deres ref Vår ref Dato 15/3136-12 18.12.2015 Kommuneplan i Førde kommune - motsegn til utbyggingsområde for fritidsbustader BFR1-3

Detaljer