HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING"

Transkript

1 KONTROLLUTVALET i HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Her skal det leggjast inn eit bilete i den endelege versjonen

2 Innhald: Om kontrollutvalet Fakta om verksemda i 2008 Måla til kontrollutvalet Sakene i 2008 Særskilt om: 1. Opplæring av kontrollutvalet 2. Fylkeskommunen sin valde revisor - Deloitte AS 3. Sekretariat for kontrollutvalet 4. Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 5. Norges Kommune Revisors Forbund (NKRF) 6. Kontrollutvalet til Sunnhordland 7. Den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen 8. Rekneskapsrevisjonen 9. Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Plan for selskapskontroll for perioden Gjennomførte forvaltningsrevisjonar 12. Andre saker Vedlegg: o Oppføljing av tidlegare gjennomførte forvaltningsrevisjonar og selskapskontroll 2

3 Om kontrollutvalet: Lovgrunnlag Lov om kommuner og fylkeskommuner av (kommuneloven) 77 fastset at fylkestinget skal velje eit kontrollutval. Kommunal- og regionaldepartementet fastsette med heimel kommunelova 77 nr. 11 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Kommunelova og denne forskrifta er viktig basis for kontrollutvalet si verksemd. Oppgåver Kontrollutvalet skal føra tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale forvaltninga på vegne av fylkestinget og sjå til at fylkeskommunen har ei forsvarleg revisjonsordning. Hordaland fylkeskommune hadde eigen revisjon til å gjennomføra revisjonsoppgåvene til og med Frå vart revisjonsoppgåvene konkurranseutsett og Deloitte AS vart vald som ekstern revisor. Kontrollutvalet sitt tilsyn og kontroll vert gjort m.a. ved at: den valde revisor vert sett til å gjennomføre revisjon av årsrekneskapen den valde revisor vert sett til å gjennomføre forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre revisjonsoppgåver på bestilling frå utvalet den valde revisor rapporterer resultatet av sitt arbeid til utvalet fylkestinget vert orientert om saker som det er viktig å få kunnskap om utvalet gjennom den valde revisor sitt arbeid til ei kvar tid vurderer om ein har ei forsvarleg revisjonsordning Kontrollutvalet har eit eige sekretariat som skal yte kontrollutvalet den bistand som utvalet har trong for. Sekretariatet skal m.a. sjå til at dei saker som vert handsama i kontrollutvalet er forsvarlig utgreidd. Sekretariatet gjer no innstilling i saker til kontrollutvalet. Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune er også sekretariat for kontrollutvala i desse kommunane: Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Voss, Kvam og Fusa. I tillegg er sekretariatet også sekretær for Forum for Kontroll og Tilsyn. Frå 2008 skal sekretariatet også vera sekretariat for kommunane Stord, Bømlo, Fitjar, Austevoll, Tysnes og Kvinnherad. Kontrollutvalet er eit politisk utval har desse medlemmane i valperioden : Terje Hermansen (A), leiar Grete Line Simonsen (V), nestleiar Dagfinn Vik (FRP) Sølvi Anita Schei (FrP) Rolf Sandstad (KrF) 3

4 Fakta om verksemda i 2008 Kontrollutvalet hadde 9 ordinære møter Kontrollutvalet handsama 39 saker Møta vart haldne for lukka dører Fylkesordføraren har møterett i kontrollutvalet Arbeidet i kontrollutvalet byggjer på saksframlegg med innstilling laga av sekretariatet. Saksframlegget baserer seg på rapportar, utgreiingar og anna skriftleg dokumentasjon som i hovudsak er motteke frå revisjonen. Vidare baserer utvalet seg på møtebøker, orienteringar frå administrasjonen og kontakt med tilsette, organisasjonar og publikum Kontrollutvalet har fått tilgang til all informasjon det vart bede om I samband med utvalet sitt møte i august, som vart halde i Sunnhordland, var utvalet på synfaringar i Sveio og Fitjar kommunar på nokre av dei anlegga fylkeskommunen har eigarandelar i /yter tilskot til. Måla til kontrollutvalet Å auke tillit og tryggleik for at fylkeskommunale oppgåver vert utført på best mogleg måte og at sakshandsaminga sikrar likebehandling og rettstryggleik Å auke kvalitet og effektivitet i dei interne rutinane Å optimalisere dei totale kontrollressursane i fylkeskommunen Å utnytte dei fylkeskommunale midlane optimalt, med utgangspunkt i oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat Å sikre ein profesjonell og effektiv revisjon Å sikre uavhengigheta mellom kontrollutvalet og administrasjonen på den eine sida og kontrollutvalet og den valde revisjonen på den andre sida 4

5 Sakene i 2008 Årsmeldingar Opplæring av kontrollutvalet Avtale med Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) Konferansar i regi av NKRF og FKT Prosjektrekneskapar Fylkesrekneskapen med revisjonsmelding Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Plan for selskapskontroll for perioden Forvaltningsrevisjonsprosjekt Andre saker Budsjett 2009 for kontroll og tilsynsarbeidet 5

6 Særskilt om 1. Opplæring av kontrollutvalet Kontrollutvalet deltok i januar på folkevaldopplæring for kontrollutval i regi av Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). Vidare deltok kontrollutvalet på kurs i risikostyring i regi av Deloitte AS. Dette kurset var også opent for tilsette i Hordaland fylkeskommune og ligg inne som ein del av fastprisen i avtalen mellom Deloitte og fylkeskommunen. Viser dessutan til punkt 4 og Fylkeskommunen sin valde revisor - Deloitte AS Fylkestinget vedtok i junitinget 2007 å velje Deloitte AS som ny ekstern revisor for Hordaland fylkeskommune frå 1. juli 2007 til og med 30. juni 2010, med opsjon for HFK til å kunne forlengje avtalen med 1+1 år. Deloitte AS har no fungert som ekstern revisor for Hordaland fylkeskommune i over eit og eit halvt år og kontrollutvalet er så langt særs nøgd med den revisjonen som er føreteke. 3. Sekretariat for kontrollutvalet Frå 1. juli 2004 vart nye forskrifter om kontrollutval og revisjon sett i verk, med tilhøyrande endringar i kommunelova. Ved nytt regelverk vart kontrollutvalet sitt ansvar for tinging av revisjonstenester meir eksplisitt og det vart mogleg for kommunar å konkurranseutsette revisjonen. I tillegg kunne ikkje revisor lenger ivareta sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalet. Frå vart det nye sekretariatet etablert med to tilsette personar. Sekretariatet vart gitt løyve til å selje tenester til andre kommunar i fylket, noko som medførte at sju kommunar valde å kjøpe sekretariatstenester. Frå vart det inngått avtale med 6 nye kommunar i Sunnhordland og frå vart det inngått avtale med enno ein ny kommune. I tillegg er sekretariatet også sekretariat for Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som frå skal kjøpe sekretariatstenester lik eit halvt årsverk. Sekretariatet har på bakgrunn av denne auken i tal kommunar, auke i sal til FKT samt generell auke i arbeidsmengde til dei andre kommunane, måtte styrka bemanninga med ein ny medarbeidar frå og ein ny medarbeidar frå Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune er framleis særs aktive i høve til eit landsomfattande forum for kontrollutval. Forumet er kalla Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) og vart skipa hausten Forumet skal vera ein møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutval og deira sekretariat. Forumet er meint å vera eit supplement til tilbodet frå og medlemskap i Norges kommunerevisorforbund (NKRF). For å oppfylla kravet om den uavhengige stillinga som kontrollutvalet skal ha i høve revisjonen, kan kontrollutvalet ikkje vera medlem av NKRF. Leiaren i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune er attvald 6

7 som styreleiar av forumet. Det er avklara med fylkesordføraren at utgiftene ved å møta i Forum for Kontroll og Tilsyn vert dekka av Hordaland fylkeskommune. FKT hadde sin årlege fagkonferanse og årsmøte på Gardermoen i tidsrommet Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune hadde Terje Hermansen, Sølvi Anita Schei og Dagfinn Vik som deltakarar på konferansen. Dessutan deltok Hogne Haktorson, Kari Nygard og Roald Breistein frå sekretariatet. Blant førelesarane var m.a. kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa, Stein Ove Songstad frå Deloitte AS og representantar frå Terra-kommunane ved ordførar Kåre Olav Svarstad, Bremanger kommune og nestleiar Svein Abrahamsen i kontrollutvalet i Haugesund kommune. 5. Norges kommunerevisorforbund (NKRF) Sjølv om ikkje kontrollutvalet kan vera medlem i NKRF kan dei delta på den årlege kontrollutvalskonferansen som vart arrangert Frå Hordaland fylkeskommune deltok Terje Olav Hermansen og Dagfinn Vik på konferansen. Dessutan deltok Hogne Haktorson, Kari Nygard og Roald Breistein frå sekretariatet. Blant førelesarane var m.a. professor Eivind Smith, dr. polit Sigurd Allern, Martin Hill Oppegård frå KRD, varsler Per Yngve Monsen og Jostein Selle frå KS. 6. Kontrollutvalsmøte i Sunnhordland Kontrollutvalet la sitt møte til Sunnhordland. Onsdag vart det gjennomførd synfaring på idrettslinja ved den vidaregåande skulen i Sveio ved rektor Leif Helge Engelsen, ass. rektor Lars Inge Isdahl og fagleiar Jon Nilsen. Vidare hadde kontrollutvalet lunsj og samtalar med ordførar og rådmann i Sveio kommune. Til slutt denne dagen var utvalet med på ein omvisning/orientering i Fartein Valen huset i Valevåg ved Ole Jørgen Furdal frå Sveio kommune. Fartein Valen huset får stønad frå Hordaland fylkeskommune. Torsdag , etter at kontrollutvalsmøtet var avvikla, gjekk turen vidare til Fitjar vidaregåande skule. Der fekk utvalet lunsj, omvisning og orientering ved rektor Anna Bodil Hestenes Tislevoll. 7. Den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen Rekneskapen for 2007 er gjort opp med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr Frå revisjonsmeldinga har kontrollutvalet m.a. merka seg at: Årsrekneskapen er gjeven i samsvar med lov og forskrifter og gjev eit uttrykk for fylkeskommunen si økonomiske stilling 31. desember 2007 og for resultatet i rekneskapsåret i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk i Noreg. Frå årsmeldinga til fylkeskommunen har kontrollutvalet merka seg at netto driftsresultat har gått frå 5,4 % i 2001 til + 7,8% i 2006 og attende til + 1,6 % i Rekneskapsrevisjonen Deloitte presenterte rapport gjeldande den gjennomførte interimsrevisjonen for 2008 for kontrollutvalet i møte Rapporten konkluderer m.a. med: 7

8 Når det gjeld internkontrollen på eit overordna nivå, er det vår vurdering at den er tilfredsstillande. Som eit grunnlag for denne konklusjonen har Deloitte m.a. sett særskilt på desse områda; Lønsområdet, Informasjons, kommunikasjons- og teknologi (IKT) området, Informasjonssikkerheit, Innkjøpsområdet, Møte med fylkesrådmannen sin kontrollstab og Avstemming av KOSTRA mot offisielt rekneskap. 9. Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar 10 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon lyd slik: Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. På bakgrunn av dette gjorde kontrollutvalet i februar vedtak om å be Deloitte utarbeide forslag til overordna analyse av risiko- og vesentlighetsvurderingar i fylkeskommunen. Basert på denne vart dei også bedne om å laga eit forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden I sitt arbeid gjennomførte Deloitte m.a.; Dokument og statistikkanalyse, Spørjeundersøking for administrative leiarar i fylkeskommunen og Intervju med administrative og politiske leiarar i fylkeskommunen. Vidare vart kontrollutvalet sterkt involvert i arbeidet gjennom 5 prosessmøte som vart avvikla i perioden mai til oktober Forslag til overordna analyse av risiko- og vesentlighetsvurderingar i fylkeskommunen og forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden vart levert til handsaming i møte i kontrollutvalet I dette møtet gjorde kontrollutvalet slikt vedtak (endeleg vedtak i kontrollutvalet): Kontrollutvalet godkjenner Overordna analyse til plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalet vil sjå etter om fylkestinget sine vedtak i forvaltningsrevisjonar vert følgt opp ved at sekretariatet førebur meldingssaker og årsmelding for utvalet. Årsmelding og sentrale meldingssaker går vidare til fylkestinget. Arbeidet med oppfølging og rapportering kan utførast i samarbeid med revisor, som har føreteke forvaltningsrevisjonar på vegne av kontrollutvalet. I det same møtet gav kontrollutvalet slik innstilling til fylkestinget: 1. Framlegg til plan for forvaltningsrevisjon vert vedteken slik den ligg føre. 2. Planen erstattar tilsvarande plan for perioden Planen gjeld for resten av valperioden, , og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i Fylkestinget delegerer mynde til kontrollutvalet med å foreta endringar og omprioriteringar i planen, samt til å kunna definera og avgrensa konkrete prosjekt innafor dei utvalde områda i planen. Slike endringar vert rapportert i årsmelding frå kontrollutvalet. 8

9 5. Planen skal reviderast og evaluerast minst ein gong i valperioden. Fylkestinget delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne revisjonen og evalueringa. 6. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av forvaltningsrevisjonar til fylkestinget minst ein gong kvart år. Viktige revisjonsrapportar skal leggjast fram for fylkestinget etter kvart. Fylkestinget vedtok samrøystes kontrollutvalet si innstilling i møte Vidare vart desse oversendingsforslaga samrøystes vedteke oversend til kontrollutvalet: Aslaug Hellesøy sette fram slikt oversendingsforslag: GRUPPE 1: Prioritert gruppe Ordendring 1. Fråfall Bortval 1. kulepunkt: I kva grad får desse elevane (endring av ord) tilstrekkeleg oppfølging av OT/PPT? 5. Innføring av PC i skulane Nytt kulepunkt Kva utfordringar opplever elevar og lærarar i ein digitalisert undevisningssituasjon? GRUPPE 2: Uprioritert gruppe s. 54 OT/PPT: Førast til PRIORITERT GRUPPE Nytt kulepunkt Kva konsekvensar har omorganiseringa hatt for brukarar og tilsette? Harald Hove sette fram slikt oversendingsforslag: Til punkt 1. Tillegg: Med den endring at prosjekt 4 inkluderes i prosjekt 7 og at prosjekt om forholdet mellom skuleeigar og skulane mv. vert tatt inn mellom dei 10 prioriterte. Eivind Nævdal-Bolstad sette fram slikt oversendingsforslag: Tillegg etter punktet Karaktersetting i Gruppe 2 uprioritert: + og mellom de enkelte skolene Kontrollutvalet gjorde likt vedtak i møte i høve oversendingsforslaga frå fylkestinget: Kontrollutvalet drøfta oversendingsforslaga og vedtok å endre tittel Fråfall i prosjekt 1 til Bortval/fråfall. Prosjekt OT/PPT, i uprioritert gruppe, vert slått saman med prosjekt 1 Bortval/fråfall. Utvalet ønskjer ikkje at prosjekt 4 vert inkludert i prosjekt 7. Dei andre oversendingsforslaga tok kontrollutvalet til følgje. 10. Plan for selskapskontroll for perioden Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar 13 Selskapskontroll lyd slik: Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll. 9

10 På bakgrunn av dette gjorde kontrollutvalet i februar vedtak om å be Deloitte utarbeide forslag til plan for selskapskontroll for perioden I sitt arbeid gjennomførte Deloitte m.a.; Dokument og statistikkanalyse, Spørjeundersøking for administrative leiarar i fylkeskommunen og Intervju med administrative og politiske leiarar i fylkeskommunen. Vidare vart kontrollutvalet sterkt involvert i arbeidet gjennom 5 prosessmøte som vart avvikla i perioden mai til oktober Forslag til plan for selskapskontroll for perioden i fylkeskommunen vart levert til handsaming i møte i kontrollutvalet I dette møtet gav kontrollutvalet slik innstilling til fylkestinget: 1. Framlegg til plan for selskapskontroll vert vedteken slik den ligg føre. 2. Planen erstattar tilsvarande plan for perioden Planen gjeld for resten av valperioden, , og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i Fylkestinget delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera endringar og omprioriteringar i planen. Slike endringar vert rapportert i årsmelding frå kontrollutvalet. Kontrollutvalet vil rapportere til fylkestinget om kva kontrollar som er gjennomførte og resultata av desse. 5. Fylkestinget ber om at det i fylkeskommunen vert innarbeidd standard atterhald om kontroll. Dette gjeld der det av fylkeskommunale midlar vert ytt tilskot til verksemd som ikkje er undergitt fylkeskommunal kontroll, eller der fylkeskommunen går inn på eigarsida i selskap som ikkje er underlagt fylkeskommunal kontroll. I slike døme skal det takast atterhald om høve for fylkeskommunen og fylkeskommunen sin revisor til å setje i verk kontroll med at midlane vert forvalta slik som føreset. Fylkeskommunen og fylkeskommunen sin revisor skal ha rett til dei opplysningane ein finn påkravd for sin kontroll. 6. For dei bompengeselskap der det ikkje allereie er gjort ber fylkestinget om at fylkeskommunale utsendingar på generalforsamlingar i bompengeselskap som ikkje fell inn under Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr , reiser forslag om vedtektsendring som gir fylkeskommunen og fylkeskommunen sin revisor høve til å føra kontroll med fylkeskommunen sine eigarinteresser, utan hinder av teieplikt. Fylkesrådmannen utarbeider framlegg til formulering av slik vedtektsendring. Fylkestinget vedtok innstillinga frå kontrollutvalet samrøystes i møte Gjennomførte forvaltningsrevisjonar Kontrollutvalet vurderer m.a. kvaliteten i sakshandsaminga og om vedtak og premisser er tilstrekkeleg klårt utforma til at vedtaka kan effektuerast. Kontrollutvalet har brukt store delar 2008 til å utarbeide forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden og plan for selskapskontroll for perioden , jf. punkt 9 og 10 foran. Kontrollutvalet har likevel handsama og rapportert til saman 3 forvaltningsrevisjonar og i punkta nedanfor kjem kort omtale av revisjonane. Fylkestinget gjorde i juni i samband med handsaming av Årsmelding 2007 frå kontrollutvalet slikt vedtak: Fylkestinget ber om at det til fylkestinget i desember blir lagt fram eit notat på dei tiltak fylkesrådmannen har iverksett for å følgje opp fylkestinget sine vedtak om forvaltningsrevisjoner. 10

11 Fylkesrådmannen la fram notat om oppfølging av forvaltningsrevisjonar for fylkestinget i desember. Status frå dette notatet er bakt inn i dei einskilde punkta Kjøp av kollektivtenester Kontrollutvalet bestilte i sak 31/07 i møte slik forvaltningsrevisjon: 1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon av kjøp av kollektivtenester i Hordaland fylkeskommune, frå Deloitte AS, med ressursbruk på inntil 250 timar. 2. Vedlagt prosjektplan av , ligg til grunn. 3. Kontrollutvalet har ønskje om å få framlagt prosjektrapport i sitt møte , ferdig verifisert og vedlagt uttale frå fylkesrådmannen. Leveringsfrist til sekretariatet vert då Føremålet med revisjonen var å vurdere om fylkeskommunen etterlev regelverket for kjøp av kollektivtenester, og om fylkeskommunen har tenelege rutinar for kjøp av kollektivtenester og kontraktsoppfylling som støtter opp om regeletterlevinga på området. Revisjonsrapport vart handsama i møte i kontrollutvalet der det vart vedteke slik innstilling til fylkestinget: 1 SYSTEM, RUTINAR OG PROSEDYRAR. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å a utarbeida tilstrekkelege skriftlege rutinar / prosedyrar for innkjøpsprosessen for å sikra at regelverk for kjøp av kollektivtenester vert etterlevd. b etablera system og rutinar for dokumentering og arkivering som er tilstrekkeleg for å sikre naudsynt etterprøvbarhet og gjennomsiktighet. c syta for at innkjøpsprotokollen inneheld alle vesentlege avgjerder, eventuelt at protokollen inneheld referanse til andre dokument som er relevant for å få oversyn over innhaldet i innkjøpsprosessen. d halda fram arbeidet med utvikling og etablering av eit tilstrekkeleg og funksjonelt kontraktoppfølgingssystem. 2 ETIKK Fylkestinget ber fylkesrådmannen syta for: a at fylkeskommunen har tilstrekkeleg med etiske retningsliner knytt til kjøp av kollektivtenester, og at desse vert gjort kjent og etterlevd. b å utarbeida eit system for korleis interessekonflikt skal meldast, korleis gåver skal registrerast, og korleis forsøk på uheldig påverknad skal varslast. c å oppretta ei rutine for å undersøkje grad av etterleving av etiske retningsliner. d å utarbeida skriftleg instruks for korleis innkjøpspersonell skal handtera leverandørar. 3 UNIVERSELL UTFORMING. Fylkestinget ber fylkesrådmannen definera og utarbeida retningsliner for korleis kravet om universell utforming skal oppfyllast, slik at det er tydeleg korleis kravet kan evaluerast og etterlevast ved kjøp av kollektivtenester. 4 OVERFØRING AV KUNNSKAP Fylkestinget ber og fylkesrådmannen syta for: a at kritisk kompetanse og erfaring vert ivareteken ved overgangen til Skyss. b at tiltaka og trong for betringar vert kommunisert til dei aktuelle fagmiljøa som handterar innkjøp generelt og innkjøp av kollektivtenester spesielt. Fylkestinget vedtok innstillinga samrøystes i møte Fylkesrådmannen skriv dette i notat om oppfølging av forvaltningsrevisjonar til fylkestinget : 11

12 På dette feltet er noko av det som fylkestinget har bede sett i verk mens andre deler er under arbeid. Til pkt. 1 kan det meldast at innkjøpsseksjonen har fått utarbeidd prosesstøtte som viser dei ulike stega i innkjøpsprosessen med beskriving av prosedyrar og malar. Denne er tilgjengeleg på intranett for innkjøp opp til nasjonal terskelverdi ( kroner). Innkjøpsseksjonen og Skyss har tilgjengeleg prosesstøtte med same funksjonalitet også for innkjøp som overskrider nasjonal terskelverdi. Innkjøpsseksjonen/eigedomsseksjonen har erverva innkjøps- og kontraktadministrasjonssystem til bruk for arkivering av kontraktar og dokumentering av oppfølgingsaktivitetar knytt til kontrakt. I følgje innkjøpsseksjonen vil Skyss innan kort tid få opplæring i og tilgang til dette systemet. I overnemnde system skal alle vesentlege avgjerder og opplysningar leggjast inn undervegs i innkjøpsfasen. På bakgrunn av informasjonen som blir lagt inn i systemet vil det automatisk bli generert ein anskaffingsprotokoll. Når det gjeld pkt. 2 kan det opplysast at ei arbeidsgruppe i gang med revisjon av dei etiske retningslinjene. Her vil også dei problemstillingane som er peikt på i revisjonsrapporten verta vurderte. Det er laga retningslinjer for universell utforming av bussparken som skal konkurranseutsettast. Retningslinjene kjem fram i kollektivmeldinga som vart handsama i fylkesutvalet (pkt. 3). Vidare oppfølging av denne forvaltningsrevisjonsrapporten vil det vera naturleg å gjera i samband med revisjon og/eller oppfølging av revisjon av kjøp av kollektivtenester II, jf. punkt Kjøp av kollektivtenester II På bakgrunn av resultata frå forvaltningsrevisjon av kjøp av kollektivtenester omtala i punkt 11.1 gjorde kontrollutvalet slikt vedtak i møte : Kontrollutvalet ønskjer å bestille ein ny forvaltningsrevisjon som skal omfatte resten av anboda innan samferdselsavdelinga både når det gjeld båt- og bussruter. Føremålet med prosjektet vil vere å vurdere om fylkeskommunen etterlever regelverk, politiske vedtak og føringar knytt til kjøp av kollektivtenester. Det er formulert ei hovudproblemstilling med følgjande underproblemstillingar: I kva grad etterlever fylkeskommunen gjeldande regelverk og interne retningsliner knytt til kjøp av kollektivtenester? o I kva grad opptrer Hordaland fylkeskommune som ein profesjonell aktør som i tråd med god forretningsskikk og høg forretningsetisk standard? (herunder bruk av konsulentar og samhandlig med leverandørar). o I kva grad er det gjennomført opne og ikkje-diskriminerande prosedyrar ved kjøp av kollektivtenester? o I kva grad er anbodsprosessane etterprøvelege og gjennomsiktige? o I kva grad sikrar anbodsprosessane likebehandling av tilbydarane? o I kva grad vert det stilt krav om universell utforming i anbodsprosessane? Planen var at revisjonsprosjektet skulle vera avslutta innan februar Deloitte har meldt tilbake at det har vore ei stor utfordring å skaffe til veie all nødvendig informasjon frå fylkeskommunen/skyss. Det betyr at denne tidsramma ikkje vil halde. 12

13 11.3 Tilpassa opplæring, læringsmiljø og fråværsføring for elevar Kontrollutvalet bestilte i sak 33/07 i møte slik forvaltningsrevisjon: 1. Kontrollutvalet ber Deloitte AS om å gjennomføra ein forvaltningsrevisjon vedr. tilpassa opplæring, læringsmiljø og fråværsføring. 2. Forvaltningsrevisjonen tek utgangspunkt i vedlagt utkast til prosjektplan, korrigert etter drøftingar i møtet. 3. Revisjonen skal gjennomførast med ei tidsramme på inntil 460 timar. 4. Det er målsetting om at rapport er klar for levering til sekretariatet innan , ferdig verifisert og med uttale frå fylkesrådmannen vedlagt / innarbeidd. Føremålet med revisjonen er å undersøke om fylkeskommunen og enkeltskular følgjer lovbestemte krav til tilpassa opplæring, læringsmiljø og fråværsregistrering. Forvaltningsrevisjonsrapporten vart handsama i kontrollutvalet i møte der det vart laga slik innstilling til fylkestinget. Fylkestinget vedtok innstillinga i møte med desse endringane: Tillegg til punkt 9: Utarbeide retningsliner/kriterium for vurderingar av pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg gruppestorleik Nytt punkt 12: Vedtaket vert sendt opplærings- og helseutvalet for vidare oppfølging. Etter dette gjorde fylkestinget slikt vedtak: Fylkestinget merkar seg at Deloitte i sin gjennomgang har peika på fleire forhold med Hordaland fylkeskommune sin praksis, som ikkje i tilstrekkeleg grad samsvarar med sentrale punkt i opplæringslova. På bakgrunn av dette ber fylkestinget fylkesrådmannen syta for å gjennomføre desse tiltaka: 1. Utarbeide eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene blir følgt, og sikre at det blir etablert eit system for avvik som fungerer. 2. Sikre at det blir utforma eit system for gjennomføring av verksemdsbaserte vurderingar som er felles for alle skulane. 3. Sikre at alle elevar, deriblant elevar med svake læreføresetnader og elevar med sterke læreføresetnader, får ei opplæring som er tilpassa deira evner og føresetnader. 4. Gjennomgå og presisere kva som ligg i omgrepa tilpassa opplæring og spesialundervisning, og sørgje for at det er kjent for lærarar ved skulane kva det inneber å ha rett på spesialundervisning. 5. Sikre at berre rektorar gjer vedtak om spesialundervisning, og at alle rektorar veit kva det inneber å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning. 6. Sikre at kapittel 5 i opplæringslova, om spesialundervisning, blir følgt. 7. Sikre at ressursar til spesialundervisning blir fastsett på grunnlag av den einskilde elev sine behov og rettar, ikkje på grunnlag av økonomi og budsjettomsyn. 8. Hordaland fylkeskommune og dei einskilde skulane bør ha fokus på korleis spesialundervisning ved skulane kan gjennomførast, slik at ein i størst mogleg grad unngår stigmatisering av elevar som får spesialundervisning. 9. Utarbeide retningsliner/kriterium for vurderingar av pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg gruppestorleik. 10. Hordaland fylkeskommune og dei einskilde skulane må sørgje for at alle lærarar fører fråvær i sine timar. Vidare bør Hordaland fylkeskommune sikre at lærarar ved dei vidaregåande skulane har ei sams oppfatning av kva som skal reknast som ugyldig fråvær. 11. Ha ein dialog med rektorane ved dei vidaregåande skulane kring den økonomiske situasjonen ved skulane, deriblant konsekvensar av ny budsjettmodell, og om den økonomiske situasjonen gjer at elevane sin rett til tilpassa opplæring ikkje blir oppfylt. 13

14 12. Vedtaket vert sendt opplærings- og helseutvalet for vidare oppfølging. Fylkesrådmannen skriv dette i notat om oppfølging av forvaltningsrevisjonar til fylkestinget : Til dei enkelte punkta i revisjonsrapporten: 1. Forsvarleg system for vurdering av om opplæringslova vert følgt I samband med verksemdbaserte vurderingar, sjå pk. 2, vil det verta innført eit system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene vert følgt. Dette arbeidet er starta opp, og tiltaket vert arbeidd vidare med. 2. Verksemdbaserte vurderingar Opplæringsavdelinga er i gang med å utarbeida eit forsvarleg system for gjennomføring av verksemdbaserte vurderingar som er felles for alle skulane. Den vart det sendt eit forslag på høyring og skulane har frist til den 1. desember å svara på dette. I tillegg vart regionskoordinatorane orienterte om saka på møte den 21. oktober og rektormøte den 14. og 27.november. Systemet skal setjast i verk frå neste skuleår. 3. Sikre at alle får opplæring som er tilpassa deira evner og føresetnader Fleire punkt som er omtala i revisjonsrapporten som mangelfulle er teke omsyn til i Plan for tilpassa opplæring og spesialundervisning. (Fylkesutvalet vedtok å senda planen på høyring med frist ) 4. Presisering av omgrepa Tilpassa opplæring og spesialundervisning I Plan for tilpassa opplæring og spesialundervisning blir begge omgrepa gjennomgått og presisert. Etter høyringsuttalane har omgrepa blitt ytterlegare presisert og gjennomgått. Rektor har i oppgåve å syte for at det er kjent for lærarar ved skulane kva det inneber å ha rett på spesialundervisning. 5. Sikre at berre rektorar gjer vedtak om spesialundervisning, og at alle rektorar veit kva det inneber å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning Rundskriv HF-6/2007 Spesialundervisning reglar om sakshandsaming og opplæringslova kap.5 er tydeleg på dette. Punktet vart også følgt opp i brev frå opplæringsavdelinga til alle skulane den 6. juni Det er rektor ved den einskilde skole som har fullmakt til å fatte vedtak om spesialundervisning for elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få, tilfredsstillande utbytte av den ordinære undervisninga (jf Rundskriv HF 21/2001). Mynde til å fatte enkeltvedtak kan ikkje delegerast vidare frå rektor. 6. Sikre at kap 5 i opplæringslova om spesialundervisning blir følgt * Rundskriv HF-6/2007 * Plan for tilpassa opplæring og spesialundervisning; * Kursing og andre strategiar * Internkontroll enkeltvedtak * Inntakskontoret; rapportering SIB, kode SU. Høg innrapportering i år på grunn av grundig oppfølging * NOTAT: Rutinar - oppfølging av einskildvedtak om spesialundervisning 14

15 7. Sikre at ressursar til spesialundervisning blir fastsett på grunnlag av den einskilde elev sine behov og rettar, ikkje på grunnlag av økonomi og budsjettomsyn Opplæringsavdelinga har gjennomført kontroll av enkeltvedtak, gjennomgang av innhald i vedtak og følgt opp klager frå eleven/føresette. Ekstra ressurstildeling og budsjettregulering vert gjort i løpet av skuleåret der det er særlege grunnar som tilseier det. 8. Gjennomføring av spesialundervisning, unngå stigmatisering av elevar som får spesialundervisning I Plan for tilpassa opplæring og spesialundervisning er hovudtemaet spesialundervisning. I arbeidet vidare vil vi vera spesielt merksame på at stigmatisering av elevar ikkje skal gå føre seg. 9. Utarbeide retningsliner for vurderingar og pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg gruppestorleik. Det er eit nasjonalt arbeid på gang når det gjeld gruppestorleik, jf. St.meld 31. Når det ligg føre, vil vi koma tilbake til saka. 10. Føring av fråvær Det går fram av ordensreglementet kva som skal reknast som gyldig og ugyldig fråvær. Skulane brukar no eit elektronisk system, SkoleArena, for føring av fråvær. Etter at dette systemet vart innført har fråværsføringa ved dei vidaregåande skulane auka med om lag 20 %. Opplæringsavdelinga følgjer opp fråværsføringa ved dei einskilde skulane. 11. Ha dialog med rektorane ved dei vidaregåande skulane om den økonomiske situasjonen Opplæringsavdelinga er jamleg i kontakt med skulane om den økonomiske stoda. Kvart år vert det halde eit to dagars kurs i økonomi, budsjett, økonomistyring og rekneskap for dei som arbeider med dette på skulane, to til tre personar frå kvar skule. I 2009 vil vi ha eit kurs i alle regionane, til saman seks kurs, der vi går igjennom budsjettet for 2009 og fordeler det på løn, variable og faste kostnader. Skolane skal også laga sine lokale budsjett. Vi vil i den samanhengen gå igjennom det som skulane må setja av til det som er lovfesta. Fylkesrådmannen vil elles leggja til at skulane får to gonger i året ei budsjettregulering til ekstra støttetimar og assistenttimar, gjort på grunnlag av inntaket. 12. Vedtaket vert sendt til opplærings og helseutvalet for vidare oppfølging Opplærings- og helseutvalet får dette som melding i møte den 2. des Kontrollutvalet seier seg ikkje fullt ut nøgd med oppfølginga av denne forvaltningsrevisjonen og vil følgje saka opp vidare Oppfølging av tilskot til barn og unge Kontrollutvalet bestilte i sak 26/08 i møte slik oppfølging: Kontrollutvalet ber Deloitte gjennomføre oppfølging av dei 5 største tildelingane av tilskot til barn og unge i Rapporten frå denne gjennomgangen skal leggjast fram for kontrollutvalet i første møte i

16 12. Andre saker 12.1 Areal til bussannlegg kjøp av tomt i Åsane Kontrollutvalet gjorde i møte slikt vedtak i sak 16/08: Kontrollutvalet ber Deloitte gjennomgå prosessen rundt sak 16/08 i fylkestinget om Areal til bussannlegg - kjøp av tomt i Åsane. Revisjonsrapport skal leverast slik at den kan handsmast i kontrollutvalet sitt møte Revisjonsrapport vart levert til handsaming i møte i kontrollutvalet og Deloitte konkluderer m.a. slik: Ettersom kjøp av eigedom ikkje fell inn under lov om offentlige anskaffelser er det ikkje relevant å vurdere om kjøp av tomta er i tråd med regelverket. Kjøp av eigedom må gjennomførast i tråd med regelverk for offentleg støtte Hordaland fylkeskommune har sannsynleggjort at prisen dei har betalt er marknadspris og kjøp av tomta tilfredstiller såleis marknadsinvestortesten. På bakgrunn av rapporten gjorde kontrollutvalet slikt vedtak: Kontrollutvalet tar rapport frå Deloitte gjeldande kjøp av eigedom g.nr 200 b.nr 26 til orientering. Rapporten vert å sende fylkestinget til orientering Opne versus lukka møter i kontrollutvalet Kontrollutvalet gjorde slikt vedtak i sak 33/08 i møte : Sekretariat vert beden om å førebu ei sak til eit av dei første møta i 2009 om opne versus lukka møter i kontrollutvalet. Sak om dette vil verta handsama i kontrollutvalet i løpet av våren Bergen, den Kontrollutvalet 16

17 Årsmelding 2008 for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune - Vedlegg OPPFØLGING AV TIDLEGARE GJENNOMFØRTE FORVALTNINGSREVISJONAR OG SELSKAPSKONTROLL 1. Fylkesvegar forskotteringsprosjekt Skulehelsetenesta i vidaregåande skule Tusenårsstaden Kabuso Offentlege innkjøp Etterleving av regelverket Vedlikehald skulebygningar Reglement til godtgjersle til folkevalde, forvaltningsrevisjon Selskapskontroll

18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapportar Kontrollutvalet har handsama statusrapport på fylkesadministrasjonen si oppfølging av tidlegare revisjonsrapportar, jf notat til fylkestinget i desember Kontrollutvalet konstaterar at administrasjonen generelt har sett i verk tiltak opp mot politiske vedtak og tilrådingar i forlenginga av den politiske handsaminga av revisjonane. Fylkestinget gjorde i juni i samband med handsaming av Årsmelding 2007 frå kontrollutvalet slikt vedtak: Fylkestinget ber om at det til fylkestinget i desember blir lagt fram eit notat på dei tiltak fylkesrådmannen har iverksett for å følgje opp fylkestinget sine vedtak om forvaltningsrevisjoner. Fylkesrådmannen la fram notat om oppfølging av forvaltningsrevisjonar for fylkestinget i desember. Status frå dette notatet er bakt inn i dei einskilde punkta. 1. Fylkesvegar forskotteringsprosjekt I sak 16/04 Vedtaksoppfølging - Forskottering av budsjettoverskridingar på ny Sædalsveg - Fylkesutvalsak 241/01 vedtok kontrollutvalet følgjande: Kontrollutvalet ber fylkesrevisjonen med utgangspunkt i vedtaksoppfølginga gjennomføre eit forvaltingsrevisjonsprosjekt for vegprosjekt og forskotteringar, som generelt gjennomgår rutinar, ansvarsforhold, saksgang, prosjektstyring, kommunikasjon mellom Statens Vegvesen, kommunane og fylkeskommunen. Fylkesrevisjonen gav i 2005 eit statusskriv til utvalet som ein bakgrunn for ein meir omfattande forvaltningsrevisjonsrapport, der fokuset er tenkt på forskottering og vegprosjektstyring. Denne rapporten vart lagt fram for kontrollutvalet i mars Revisjonsrapport vart levert i mars 2006 der fylkesrevisjonen konkluderer med at det er naudsynt med styrka internkontroll m.a. basert på følgjande funn: Brot på anbodsreglar, manglande informasjon om korrespondanse mellom riksrevisjonen og vegvesen, bygging og avtale om forskottering utan politisk handsaming, at Statens vegvesen ikkje straks informerer om brot på lovverk og betydelege kostnadsoverskridingar, byggeverksemd er sett i verk før politisk handsaming, lovnad om forskottering utan politisk handsaming, forskjellshandsaming av byggherre når det gjeld ansvar for eventuelle meirkostnadar, praksisen rundt rentekompensasjon i forskotteringssaker framstår ikkje som ein reell eller eintydig praksis og at det ikkje føreligg eit system for skriftleg oppfølging av Statens vegvesen. På bakgrunn av rapporten laga kontrollutvalet slik innstilling som vart samrøystes vedteke i fylkestinget i juni 2006: Fylkestinget ber fylkesrådmannen følgja opp tilrådingane i forvaltningsrevisjon om fylkesvegar - forskotteringsprosjekt, innafor områda: a Prosjektgrupper b Rollefordeling c Forskotteringar d System for oppfølging Fylkesrådmannen fremja sak 245/07 om oppfølgjing av denne forvaltningsrevisjonen for fylkestinget med slik innstilling: 18

19 VEDTAK ( ) 1. Fylkestinget viser til gjennomføringa av Fv188 Sædalsvegen i Bergen og går inn for at det vert oppretta tilsvarande prosjektgrupper for fylkesvegprosjekt over 50 mill.kr. 2. Fylkestinget vil avvente arbeidet med å klargjere og dokumentere dagens praksis for rollefordelinga mellom Statens vegvesen og fylkeskommunen ved forvaltning av fylkesvegnettet, til gjennomføring av regionreforma. 3. Fylkestinget vil behalde dagens praksis for inndekning av meirkostnader ved utbyggingsprosjekt på fylkesvegnettet når andre enn Statens vegvesen er byggherre. 4. Fylkestinget legg til grunn at Statens vegvesen må rapportere kvart tertial om aktiviteten på fylkesvegnettet, og at det samstundes vert gjennomført kontaktmøter mellom fylkesadministrasjonen og Statens vegvesen. 5. Fylkestinget legg til grunn at eit endeleg system for rutinar og forvaltningspraksis innanfor vegsektoren må vurderast i samanheng med gjennomføringa av regionreforma. Innstillinga vart samrøystes vedteke. Fylkesrådmannen skriv vidare dette i notat om oppfølging av forvaltningsrevisjonar til fylkestinget : Det kan leggjast til at prosjektgruppe som nemnd i pkt. 1 vil verta etablert for Jondalstunnelen når prosjektet er klar for det. Kontrollutvalet er nøgd med oppfølginga av denne forvaltningsrevisjonen og seier seg ferdig med saka. 2. Skulehelsetenesta i vidaregåande skule Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune har to gonger handsama saker vedkomande skulehelsetenesta. I sak 9/05, delrapport om skulehelsetenesta ved dei vidaregåande skulane, vedtok kontrollutvalet: Kontrollutvalet ber fylkesrevisjonen gjennomføra ein forvaltningsrevisjon som skissert i delrapporten, der føremålet med rapporten er: Får elevane i vidaregåande skular ei skulehelseteneste som er forsvarleg og som fremmar skulehelsetenestelova sitt føremål. Kontrollutvalet handsama denne saka andre gong i juni 2006 og revisjonsrapporten synte då at ved dei undersøkte skulane får ikkje elevane det tilbodet av tenester som er sett føre i regelverket. Fylkesrevisjonen set vidare eit spørsmålsteikn ved om tilbodet tilfredsstiller kravet til fagleg forsvarleg verksemd når det gjeld tilrettelegginga av skulehelsetenesta det vil seie verksemdnivået. På bakgrunn av dette gjorde fylkestinget slikt vedtak etter innstilling frå kontrollutvalet: Fylkesrådmannen vert beden om å ta initiativ overfor kommunane om eit samarbeid for å utvikle eit generelt forpliktande program innafor skulehelsetenesta i dei vidaregåande skulane. Dette for å sikre at elevane får eit skulehelsetilbod i samsvar med regelverket. Fylkestinget vil peika på dei områda der fylkeskommunen har særleg ansvar, og ber om at opplærings- og helseutvalet får framlagt ei sak til hausten om 1) lokalitetar til skulehelsetenesta 2) korleis helseopplysning er integrert i skulen sine undervisningsplanar. På førespurnad til fylkesrådmannen er det stadfesta at det er sett i verk / vil verta sett i verk ein del tiltak for å betre rutinane i tråd med det som fylkesrevisjonen foreslår i sin rapport. Det er framleis ein del av vedtaket som ikkje er ferdig. Kontrollutvalet er ikkje nøgd med dette og vil følgje saka vidare opp. 19

20 Fylkesrådmannen svara slik i sin status til kontrollutvalet : Vedtaket er følgd opp gjennom sak 54/06 til opplærings- og helseutvalet. Det er vidare lagt fram meldingar til opplærings- og helseutvalet, melding 12/07 Skolehelsetenesta i vidaregåande opplæring og melding 59/07 Skolehelsetenesta status i samarbeid med kommunane. Status: a. Samarbeidet med Helsevernetaten i Bergen kommune er vidareført Helsevernetaten utarbeider no ein formell søknad til Opplæringsavdelinga som skal konkretisere eit samarbeid mellom vidaregåande skole og skolehelseteneste knytt til elevar med høgt fråver. b. Nettverk for skulehelsetenesta og (OT/PPT) Gjennom direktekontakt med skulehelsetenesta i fleire av kommunane og gjennom den kontakten som skjer mellom skulehelsetenesta og OT/PPT, har det kome fram eit sterkt ønskje om at det vert arrangert samlingar for skulehelsetenesta og OT/PPT. Samlingane er tenkt som ein arena der representantane frå skulehelsetenesta i kommunane kan knytte kontaktar med kvarandre og med skuleeigar, og der problemstillingar og samarbeid som gjeld vidaregåande opplæring kan drøftast og planleggjast. I sak 54/06 vart det fatta følgjande vedtak: Fylkesrådmannen vil initiere eit samarbeid med vertskommunar for skolehelsetenesta i løpet av hausten 2006 Målet er at ei første samling vert arrangert i løpet av våren c. Forpliktande program for samarbeidet med skulehelsetenesta I Bergen kommune er det utarbeidd ei melding om skulehelsetenesta som fyller funksjonen som eit felles program for samarbeid om og med skulehelseteneste. Bergen kommune er vår største vertskommune og har ansvaret for skulehelsetenester i nær halvparten av våre vidaregåande skular. I vertskommunane elles er det få vidaregåande skular. Tilbakemeldingane frå kommunane er at det er ønskjeleg med eit opplegg der skulehelsetenestene i alle vertskommunane vert samla. Bergen kommune har allereie avvikla ei samling for skulehelsetenesta der gode døme på samarbeid med skulehelsetenesta vart presentert, og skulefråver vart tematisert ut frå eit helseperspektiv. Erfaringa frå denne samlinga var svært positiv og Bergen kommune ønskjer difor å ta del i liknande samlingar. Bergen kommune v/helsevernetaten har meldt sterk interesse for å bidra med eit fagleg innhald i den planlagde samlinga. Desse tilbakemeldingane ligg til grunn for at opplæringsavdelinga og OT/PPT no legg opp til felles samlingar m/skulehelsetenesta og at eventuelle forpliktande program med vertskommunane vert avventa til ein ser kva resultat om samarbeid ein har etter at fellessamlingar er gjennomført. d. Lokalitetar til skulehelsetenesta og korleis helseopplysningar er integrert i skulen sine undervisningsplanar Jfr. sak 54/06 i opplærings- og helseutvalet. Arbeidet med skulehelsetenesta er kopla til folkehelsearbeidet i fylkeskommunen. Fylkesmannen i Hordaland er ein part i dette samarbeidet. Fylkesmannen v/helseavdelinga har utarbeidd og administrert ei undersøking der mellom anna spørsmål knytt til lokalitetar og skulehelsetenesta sine fysiske/arbeidsmessige tilhøve vert kartlagd. Resultata etter denne undersøkinga vil gi eit godt supplement til den informasjonen opplæringsavdelinga innhenta etter vedtaket i FT-sak 47/06. Etter planen skulle resultata etter denne undersøkinga presenterast hausten 2007, men er blitt forseinka. Fylkesmannen opplyser at rapporten kan leggjast fram i byrjinga av mars

21 Opplæringsavdelinga vil nytte resultata frå denne rapporten i den planlagde samlinga for skolehelsetenesta i kommunane. e. Rapport etter arbeidet til opplærings- og helseutvalet Fylkesrådmannen seier seg lei for at det ikkje er levert ein rapport etter arbeidet til opplæringsog helseutvalet slik det vart fatta vedtak om i sak 54/06. Samstundes må det understrekast at det vert arbeidd aktivt med å utvikle gode samarbeidsrelasjonar mellom skolehelsetenesta og opplæringssektor og at andre viktige samarbeidsrelasjonar får mykje merksemd (OT/PPT, Helsevernetaten i Bergen kommune og folkehelsegruppa i Hordaland fylkeskommune). Fylkesrådmannen skriv dette i notat om oppfølging av forvaltningsrevisjonar til fylkestinget : Opplærings- og helseutvalet fekk i melding 59/08 orientering om status for samarbeid med skulehelsetenesta. I november 2008 vert det arrangert ein samarbeidskonferanse i Bergen for skulehelsetenesta, OT/PPT og opplæringsavdelinga. Orientering om konferansen er lagt fram for opplærings- og helseutvalet i melding 75/08. Kontrollutvalet er nøgd med oppfølginga av denne forvaltningsrevisjonen og seier seg ferdig med saka. 3. Tusenårsstaden Kabuso Fylkestinget ba i møte i sak 37/06 kontrollutvalet om å gjennomføra eit forvaltningsrevisjonsprosjekt knytt til etableringa av tusenårsstaden i Hordaland. Føremålet med rapporten er: Å beskriva etableringa av tusenårsstaden Kabuso i Hordaland med fokus på kostnadsutvikling og framdrift. Å vurdere om byggeprosjektet har vore i tråd med vedtak, statlege føringar og interne reglar for saksgang i byggeprosjekt i Hordaland fylkeskommune (HFK). Fylkesrevisjonen la fram rapport i møte Dei konkluderte med at grunnlaget for overskridingane i stor grad vart lagt i ein tidleg fase (i sak 34/01): Kostnadsramma var usikker, noko som også vart presisert i sakspapira. Kalkylen var ikkje kvalitetssikra av fylkesbyggesjefen. Det kan stillast spørsmål ved om kor relevant og realistisk kvadratmeterprisen i kalkylen var. Det var store ambisjonar og ønske om at tusenårsstaden skulle bli eit praktbygg. I arkitektkonkurransen burde det vore tydlegare kommunisert kva kostnadsramme som var vedteke. Kostnadsoverskridingar har forseinka framdrifta og forseinka framdrift har gjeve kostnadsoverskridingar. Uteareala sin status i prosjektet har vore uklar. Det er stort sett bygget som det er blitt fokusert på. Eksterne forhold som auke i stålprisane i 2004 og større tomtegrunnproblem (omlegging av grøft, vinterbygging m.m.) enn føresett, har også medverka til kostnadsoverskridingane. På bakgrunn av rapporten laga kontrollutvalet slik innstilling som vart samrøystes vedteke i fylkestinget i oktober 2006: 1. Hordaland fylkesting tek forvaltningsrevisjon om Tusenårsstaden Kabuso, Rapport nr. 7/2006 til etterretning. 21

22 2. Fylkestinget pålegg fylkesrådmannen å sikra at byggesaker er førebudd etter HFK sine Rutinar for intern saksgang i byggeprosjekt før dei vert lagt fram til politisk handsaming. 3. Fylkestinget ber i tillegg fylkesrådmannen syta for at: Kostnadsramma vert eit evalueringskriterium i arkitektkonkurransar i HFK Kostnaudsauke må meldast til politisk organ tidlegare enn i denne saka Fylkesrådmannen svara slik i sin status til kontrollutvalet : a. Fylkestinget pålegg fylkesrådmannen å sikra at byggesakar er førebudd etter HFK sine Rutiner for intern saksgang i byggeprosjekt før dei vert lagt fram for politisk handsaming. I byggesaker følgjer vi vårt prosjektstyringssystem der roller og krav til politisk godkjenning er tatt inn. Rutinar for intern saksgang i fylkeskommunale byggeprosjekt er eit flytskjema som tar utgangspunkt i prosjektstyringssystemet. For Tusenårsstaden Kabuso vart prosjektstyringssystemet følgd med unntak av ein aktivitet. Då det under byggearbeida vart klart at den godkjende kostnadsramma måtte aukast, skulle sak om tilleggsløyving vore lagt fram for fylkestinget. Dette vart først gjort då arbeida på det næraste var avslutta og der det samstundes vart bede om løyving for å setta i gang utomhusanlegget. For ettertid vil fylkesrådmannen syta for at alle aktivitetar i prosjektstyringssystemet vert følgde og fremma til rett tid. b. Fylkestinget ber i tillegg fylkesrådmannen syta for at: o Kostnadsramma vert eit evalueringskriterium i arkitektkonkurransar i HFK. o Kostnadsauke må meldast til politisk organ tidlegare enn i denne saka. Dei to siste arkitektkonkurransane som er halde - Nordahl Grieg vgs og skule/symjeanlegg på Nygårdstangen - har vore gjennomført i regi av eigedomsseksjonen. Eigedomsseksjonen (fylkesbyggesjefen) hadde ikkje ansvaret for gjennomføring av arkitektkonkurransen for Tusenårsstaden Kabuso. Det er no innarbeid ein fast rutine for å ta med kostnadsramme som eit evalueringskriterium i arkitektkonkurransar. I begge konkurransane er dette tatt inn. For skulen på Nygårdstangen er dette beskrive som Tekniske/økonomiske løysingar med vekt på gjennomføring, investering, drift og vedlikehald. Kostnadene vart vurdert av eksterne rådgjevarar. Det var små skilnader i investeringskostnadane for dei ulike prosjekta. Det valde prosjektet vart vurdert til å ha dei lavaste driftskostnadane - spesielt knytt til energiforbruk. På Nordahl Grieg vgs vart eit av prosjekta forkasta pga for høg investeringskostnad. Fylkesrådmannen skriv vidare dette i notat om oppfølging av forvaltningsrevisjonar til fylkestinget : Eigedomsseksjonen legg no til grunn følgjande rutinar: Til pkt. 2 For byggjesaker følgjer vi prosjektstyringssystemet vårt der rollar og krav til politisk godkjenning går fram. "Rutiner for intern saksgang i fylkeskommunale byggeprosjekt" er eit flytskjema som tar utgangspunkt i prosjektstyringssystemet. Til pkt. 3 I dei to arkitektkonkurransane vi har hatt etter Kabuso, Nordahl Grieg vgs og Skole og Svømmeanlegg på Nygårdstangen, har prosjektkostnad vore eit evalueringskriterium. Difor har vi kostnadsrekna forslaga ved hjelp av eksterne rådgjevarar. I konkurransen for Nordahl Grieg vgs vart eitt forslag utelukka pga for høge byggjekostnadar. På Nygårdstangen vart alle vurdert tilnærma likt i pris og i samsvar med førebels budsjettramme. 22

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret i Tynes kommune Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/254 Vår dato: 23.02.2015 Årsmelding for kontrollutvalet i Tysnes

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory November 2013 Samandrag Deloitte har kartlagt og vurdert økonomistyringa i Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Bergen, 28.oktober 2010. Torsdag 04.11.10 kl.14.30. i Kommunestyresalen

Bergen, 28.oktober 2010. Torsdag 04.11.10 kl.14.30. i Kommunestyresalen kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U.off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 28.oktober 2010. Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Eigedomsskatt Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium... 3 1.4

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 2011 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...5 1.1 Bakgrunn og ramme...5 1.2 Nav Kviteseid...5 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...6

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket

Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket Audit & Advisory September 2010 Samandrag Revisjonen har gjennomført ein forvaltningsrevisjon

Detaljer

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U.off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 17.september 2010 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Pressemelding. Byggjer ut Kvinnherad vgs for 134 mill. kr

Pressemelding. Byggjer ut Kvinnherad vgs for 134 mill. kr Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 14. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 14. oktober 2008:

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.06.2015 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory September 2009 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Føremål og problemstillingar... 3 1.2

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer