HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING"

Transkript

1 KONTROLLUTVALET i HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Her skal det leggjast inn eit bilete i den endelege versjonen

2 Innhald: Om kontrollutvalet Fakta om verksemda i 2008 Måla til kontrollutvalet Sakene i 2008 Særskilt om: 1. Opplæring av kontrollutvalet 2. Fylkeskommunen sin valde revisor - Deloitte AS 3. Sekretariat for kontrollutvalet 4. Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 5. Norges Kommune Revisors Forbund (NKRF) 6. Kontrollutvalet til Sunnhordland 7. Den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen 8. Rekneskapsrevisjonen 9. Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Plan for selskapskontroll for perioden Gjennomførte forvaltningsrevisjonar 12. Andre saker Vedlegg: o Oppføljing av tidlegare gjennomførte forvaltningsrevisjonar og selskapskontroll 2

3 Om kontrollutvalet: Lovgrunnlag Lov om kommuner og fylkeskommuner av (kommuneloven) 77 fastset at fylkestinget skal velje eit kontrollutval. Kommunal- og regionaldepartementet fastsette med heimel kommunelova 77 nr. 11 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Kommunelova og denne forskrifta er viktig basis for kontrollutvalet si verksemd. Oppgåver Kontrollutvalet skal føra tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale forvaltninga på vegne av fylkestinget og sjå til at fylkeskommunen har ei forsvarleg revisjonsordning. Hordaland fylkeskommune hadde eigen revisjon til å gjennomføra revisjonsoppgåvene til og med Frå vart revisjonsoppgåvene konkurranseutsett og Deloitte AS vart vald som ekstern revisor. Kontrollutvalet sitt tilsyn og kontroll vert gjort m.a. ved at: den valde revisor vert sett til å gjennomføre revisjon av årsrekneskapen den valde revisor vert sett til å gjennomføre forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre revisjonsoppgåver på bestilling frå utvalet den valde revisor rapporterer resultatet av sitt arbeid til utvalet fylkestinget vert orientert om saker som det er viktig å få kunnskap om utvalet gjennom den valde revisor sitt arbeid til ei kvar tid vurderer om ein har ei forsvarleg revisjonsordning Kontrollutvalet har eit eige sekretariat som skal yte kontrollutvalet den bistand som utvalet har trong for. Sekretariatet skal m.a. sjå til at dei saker som vert handsama i kontrollutvalet er forsvarlig utgreidd. Sekretariatet gjer no innstilling i saker til kontrollutvalet. Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune er også sekretariat for kontrollutvala i desse kommunane: Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Voss, Kvam og Fusa. I tillegg er sekretariatet også sekretær for Forum for Kontroll og Tilsyn. Frå 2008 skal sekretariatet også vera sekretariat for kommunane Stord, Bømlo, Fitjar, Austevoll, Tysnes og Kvinnherad. Kontrollutvalet er eit politisk utval har desse medlemmane i valperioden : Terje Hermansen (A), leiar Grete Line Simonsen (V), nestleiar Dagfinn Vik (FRP) Sølvi Anita Schei (FrP) Rolf Sandstad (KrF) 3

4 Fakta om verksemda i 2008 Kontrollutvalet hadde 9 ordinære møter Kontrollutvalet handsama 39 saker Møta vart haldne for lukka dører Fylkesordføraren har møterett i kontrollutvalet Arbeidet i kontrollutvalet byggjer på saksframlegg med innstilling laga av sekretariatet. Saksframlegget baserer seg på rapportar, utgreiingar og anna skriftleg dokumentasjon som i hovudsak er motteke frå revisjonen. Vidare baserer utvalet seg på møtebøker, orienteringar frå administrasjonen og kontakt med tilsette, organisasjonar og publikum Kontrollutvalet har fått tilgang til all informasjon det vart bede om I samband med utvalet sitt møte i august, som vart halde i Sunnhordland, var utvalet på synfaringar i Sveio og Fitjar kommunar på nokre av dei anlegga fylkeskommunen har eigarandelar i /yter tilskot til. Måla til kontrollutvalet Å auke tillit og tryggleik for at fylkeskommunale oppgåver vert utført på best mogleg måte og at sakshandsaminga sikrar likebehandling og rettstryggleik Å auke kvalitet og effektivitet i dei interne rutinane Å optimalisere dei totale kontrollressursane i fylkeskommunen Å utnytte dei fylkeskommunale midlane optimalt, med utgangspunkt i oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat Å sikre ein profesjonell og effektiv revisjon Å sikre uavhengigheta mellom kontrollutvalet og administrasjonen på den eine sida og kontrollutvalet og den valde revisjonen på den andre sida 4

5 Sakene i 2008 Årsmeldingar Opplæring av kontrollutvalet Avtale med Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) Konferansar i regi av NKRF og FKT Prosjektrekneskapar Fylkesrekneskapen med revisjonsmelding Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Plan for selskapskontroll for perioden Forvaltningsrevisjonsprosjekt Andre saker Budsjett 2009 for kontroll og tilsynsarbeidet 5

6 Særskilt om 1. Opplæring av kontrollutvalet Kontrollutvalet deltok i januar på folkevaldopplæring for kontrollutval i regi av Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). Vidare deltok kontrollutvalet på kurs i risikostyring i regi av Deloitte AS. Dette kurset var også opent for tilsette i Hordaland fylkeskommune og ligg inne som ein del av fastprisen i avtalen mellom Deloitte og fylkeskommunen. Viser dessutan til punkt 4 og Fylkeskommunen sin valde revisor - Deloitte AS Fylkestinget vedtok i junitinget 2007 å velje Deloitte AS som ny ekstern revisor for Hordaland fylkeskommune frå 1. juli 2007 til og med 30. juni 2010, med opsjon for HFK til å kunne forlengje avtalen med 1+1 år. Deloitte AS har no fungert som ekstern revisor for Hordaland fylkeskommune i over eit og eit halvt år og kontrollutvalet er så langt særs nøgd med den revisjonen som er føreteke. 3. Sekretariat for kontrollutvalet Frå 1. juli 2004 vart nye forskrifter om kontrollutval og revisjon sett i verk, med tilhøyrande endringar i kommunelova. Ved nytt regelverk vart kontrollutvalet sitt ansvar for tinging av revisjonstenester meir eksplisitt og det vart mogleg for kommunar å konkurranseutsette revisjonen. I tillegg kunne ikkje revisor lenger ivareta sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalet. Frå vart det nye sekretariatet etablert med to tilsette personar. Sekretariatet vart gitt løyve til å selje tenester til andre kommunar i fylket, noko som medførte at sju kommunar valde å kjøpe sekretariatstenester. Frå vart det inngått avtale med 6 nye kommunar i Sunnhordland og frå vart det inngått avtale med enno ein ny kommune. I tillegg er sekretariatet også sekretariat for Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som frå skal kjøpe sekretariatstenester lik eit halvt årsverk. Sekretariatet har på bakgrunn av denne auken i tal kommunar, auke i sal til FKT samt generell auke i arbeidsmengde til dei andre kommunane, måtte styrka bemanninga med ein ny medarbeidar frå og ein ny medarbeidar frå Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune er framleis særs aktive i høve til eit landsomfattande forum for kontrollutval. Forumet er kalla Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) og vart skipa hausten Forumet skal vera ein møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutval og deira sekretariat. Forumet er meint å vera eit supplement til tilbodet frå og medlemskap i Norges kommunerevisorforbund (NKRF). For å oppfylla kravet om den uavhengige stillinga som kontrollutvalet skal ha i høve revisjonen, kan kontrollutvalet ikkje vera medlem av NKRF. Leiaren i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune er attvald 6

7 som styreleiar av forumet. Det er avklara med fylkesordføraren at utgiftene ved å møta i Forum for Kontroll og Tilsyn vert dekka av Hordaland fylkeskommune. FKT hadde sin årlege fagkonferanse og årsmøte på Gardermoen i tidsrommet Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune hadde Terje Hermansen, Sølvi Anita Schei og Dagfinn Vik som deltakarar på konferansen. Dessutan deltok Hogne Haktorson, Kari Nygard og Roald Breistein frå sekretariatet. Blant førelesarane var m.a. kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa, Stein Ove Songstad frå Deloitte AS og representantar frå Terra-kommunane ved ordførar Kåre Olav Svarstad, Bremanger kommune og nestleiar Svein Abrahamsen i kontrollutvalet i Haugesund kommune. 5. Norges kommunerevisorforbund (NKRF) Sjølv om ikkje kontrollutvalet kan vera medlem i NKRF kan dei delta på den årlege kontrollutvalskonferansen som vart arrangert Frå Hordaland fylkeskommune deltok Terje Olav Hermansen og Dagfinn Vik på konferansen. Dessutan deltok Hogne Haktorson, Kari Nygard og Roald Breistein frå sekretariatet. Blant førelesarane var m.a. professor Eivind Smith, dr. polit Sigurd Allern, Martin Hill Oppegård frå KRD, varsler Per Yngve Monsen og Jostein Selle frå KS. 6. Kontrollutvalsmøte i Sunnhordland Kontrollutvalet la sitt møte til Sunnhordland. Onsdag vart det gjennomførd synfaring på idrettslinja ved den vidaregåande skulen i Sveio ved rektor Leif Helge Engelsen, ass. rektor Lars Inge Isdahl og fagleiar Jon Nilsen. Vidare hadde kontrollutvalet lunsj og samtalar med ordførar og rådmann i Sveio kommune. Til slutt denne dagen var utvalet med på ein omvisning/orientering i Fartein Valen huset i Valevåg ved Ole Jørgen Furdal frå Sveio kommune. Fartein Valen huset får stønad frå Hordaland fylkeskommune. Torsdag , etter at kontrollutvalsmøtet var avvikla, gjekk turen vidare til Fitjar vidaregåande skule. Der fekk utvalet lunsj, omvisning og orientering ved rektor Anna Bodil Hestenes Tislevoll. 7. Den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen Rekneskapen for 2007 er gjort opp med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr Frå revisjonsmeldinga har kontrollutvalet m.a. merka seg at: Årsrekneskapen er gjeven i samsvar med lov og forskrifter og gjev eit uttrykk for fylkeskommunen si økonomiske stilling 31. desember 2007 og for resultatet i rekneskapsåret i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk i Noreg. Frå årsmeldinga til fylkeskommunen har kontrollutvalet merka seg at netto driftsresultat har gått frå 5,4 % i 2001 til + 7,8% i 2006 og attende til + 1,6 % i Rekneskapsrevisjonen Deloitte presenterte rapport gjeldande den gjennomførte interimsrevisjonen for 2008 for kontrollutvalet i møte Rapporten konkluderer m.a. med: 7

8 Når det gjeld internkontrollen på eit overordna nivå, er det vår vurdering at den er tilfredsstillande. Som eit grunnlag for denne konklusjonen har Deloitte m.a. sett særskilt på desse områda; Lønsområdet, Informasjons, kommunikasjons- og teknologi (IKT) området, Informasjonssikkerheit, Innkjøpsområdet, Møte med fylkesrådmannen sin kontrollstab og Avstemming av KOSTRA mot offisielt rekneskap. 9. Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar 10 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon lyd slik: Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. På bakgrunn av dette gjorde kontrollutvalet i februar vedtak om å be Deloitte utarbeide forslag til overordna analyse av risiko- og vesentlighetsvurderingar i fylkeskommunen. Basert på denne vart dei også bedne om å laga eit forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden I sitt arbeid gjennomførte Deloitte m.a.; Dokument og statistikkanalyse, Spørjeundersøking for administrative leiarar i fylkeskommunen og Intervju med administrative og politiske leiarar i fylkeskommunen. Vidare vart kontrollutvalet sterkt involvert i arbeidet gjennom 5 prosessmøte som vart avvikla i perioden mai til oktober Forslag til overordna analyse av risiko- og vesentlighetsvurderingar i fylkeskommunen og forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden vart levert til handsaming i møte i kontrollutvalet I dette møtet gjorde kontrollutvalet slikt vedtak (endeleg vedtak i kontrollutvalet): Kontrollutvalet godkjenner Overordna analyse til plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalet vil sjå etter om fylkestinget sine vedtak i forvaltningsrevisjonar vert følgt opp ved at sekretariatet førebur meldingssaker og årsmelding for utvalet. Årsmelding og sentrale meldingssaker går vidare til fylkestinget. Arbeidet med oppfølging og rapportering kan utførast i samarbeid med revisor, som har føreteke forvaltningsrevisjonar på vegne av kontrollutvalet. I det same møtet gav kontrollutvalet slik innstilling til fylkestinget: 1. Framlegg til plan for forvaltningsrevisjon vert vedteken slik den ligg føre. 2. Planen erstattar tilsvarande plan for perioden Planen gjeld for resten av valperioden, , og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i Fylkestinget delegerer mynde til kontrollutvalet med å foreta endringar og omprioriteringar i planen, samt til å kunna definera og avgrensa konkrete prosjekt innafor dei utvalde områda i planen. Slike endringar vert rapportert i årsmelding frå kontrollutvalet. 8

9 5. Planen skal reviderast og evaluerast minst ein gong i valperioden. Fylkestinget delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne revisjonen og evalueringa. 6. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av forvaltningsrevisjonar til fylkestinget minst ein gong kvart år. Viktige revisjonsrapportar skal leggjast fram for fylkestinget etter kvart. Fylkestinget vedtok samrøystes kontrollutvalet si innstilling i møte Vidare vart desse oversendingsforslaga samrøystes vedteke oversend til kontrollutvalet: Aslaug Hellesøy sette fram slikt oversendingsforslag: GRUPPE 1: Prioritert gruppe Ordendring 1. Fråfall Bortval 1. kulepunkt: I kva grad får desse elevane (endring av ord) tilstrekkeleg oppfølging av OT/PPT? 5. Innføring av PC i skulane Nytt kulepunkt Kva utfordringar opplever elevar og lærarar i ein digitalisert undevisningssituasjon? GRUPPE 2: Uprioritert gruppe s. 54 OT/PPT: Førast til PRIORITERT GRUPPE Nytt kulepunkt Kva konsekvensar har omorganiseringa hatt for brukarar og tilsette? Harald Hove sette fram slikt oversendingsforslag: Til punkt 1. Tillegg: Med den endring at prosjekt 4 inkluderes i prosjekt 7 og at prosjekt om forholdet mellom skuleeigar og skulane mv. vert tatt inn mellom dei 10 prioriterte. Eivind Nævdal-Bolstad sette fram slikt oversendingsforslag: Tillegg etter punktet Karaktersetting i Gruppe 2 uprioritert: + og mellom de enkelte skolene Kontrollutvalet gjorde likt vedtak i møte i høve oversendingsforslaga frå fylkestinget: Kontrollutvalet drøfta oversendingsforslaga og vedtok å endre tittel Fråfall i prosjekt 1 til Bortval/fråfall. Prosjekt OT/PPT, i uprioritert gruppe, vert slått saman med prosjekt 1 Bortval/fråfall. Utvalet ønskjer ikkje at prosjekt 4 vert inkludert i prosjekt 7. Dei andre oversendingsforslaga tok kontrollutvalet til følgje. 10. Plan for selskapskontroll for perioden Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar 13 Selskapskontroll lyd slik: Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll. 9

10 På bakgrunn av dette gjorde kontrollutvalet i februar vedtak om å be Deloitte utarbeide forslag til plan for selskapskontroll for perioden I sitt arbeid gjennomførte Deloitte m.a.; Dokument og statistikkanalyse, Spørjeundersøking for administrative leiarar i fylkeskommunen og Intervju med administrative og politiske leiarar i fylkeskommunen. Vidare vart kontrollutvalet sterkt involvert i arbeidet gjennom 5 prosessmøte som vart avvikla i perioden mai til oktober Forslag til plan for selskapskontroll for perioden i fylkeskommunen vart levert til handsaming i møte i kontrollutvalet I dette møtet gav kontrollutvalet slik innstilling til fylkestinget: 1. Framlegg til plan for selskapskontroll vert vedteken slik den ligg føre. 2. Planen erstattar tilsvarande plan for perioden Planen gjeld for resten av valperioden, , og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i Fylkestinget delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera endringar og omprioriteringar i planen. Slike endringar vert rapportert i årsmelding frå kontrollutvalet. Kontrollutvalet vil rapportere til fylkestinget om kva kontrollar som er gjennomførte og resultata av desse. 5. Fylkestinget ber om at det i fylkeskommunen vert innarbeidd standard atterhald om kontroll. Dette gjeld der det av fylkeskommunale midlar vert ytt tilskot til verksemd som ikkje er undergitt fylkeskommunal kontroll, eller der fylkeskommunen går inn på eigarsida i selskap som ikkje er underlagt fylkeskommunal kontroll. I slike døme skal det takast atterhald om høve for fylkeskommunen og fylkeskommunen sin revisor til å setje i verk kontroll med at midlane vert forvalta slik som føreset. Fylkeskommunen og fylkeskommunen sin revisor skal ha rett til dei opplysningane ein finn påkravd for sin kontroll. 6. For dei bompengeselskap der det ikkje allereie er gjort ber fylkestinget om at fylkeskommunale utsendingar på generalforsamlingar i bompengeselskap som ikkje fell inn under Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr , reiser forslag om vedtektsendring som gir fylkeskommunen og fylkeskommunen sin revisor høve til å føra kontroll med fylkeskommunen sine eigarinteresser, utan hinder av teieplikt. Fylkesrådmannen utarbeider framlegg til formulering av slik vedtektsendring. Fylkestinget vedtok innstillinga frå kontrollutvalet samrøystes i møte Gjennomførte forvaltningsrevisjonar Kontrollutvalet vurderer m.a. kvaliteten i sakshandsaminga og om vedtak og premisser er tilstrekkeleg klårt utforma til at vedtaka kan effektuerast. Kontrollutvalet har brukt store delar 2008 til å utarbeide forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden og plan for selskapskontroll for perioden , jf. punkt 9 og 10 foran. Kontrollutvalet har likevel handsama og rapportert til saman 3 forvaltningsrevisjonar og i punkta nedanfor kjem kort omtale av revisjonane. Fylkestinget gjorde i juni i samband med handsaming av Årsmelding 2007 frå kontrollutvalet slikt vedtak: Fylkestinget ber om at det til fylkestinget i desember blir lagt fram eit notat på dei tiltak fylkesrådmannen har iverksett for å følgje opp fylkestinget sine vedtak om forvaltningsrevisjoner. 10

11 Fylkesrådmannen la fram notat om oppfølging av forvaltningsrevisjonar for fylkestinget i desember. Status frå dette notatet er bakt inn i dei einskilde punkta Kjøp av kollektivtenester Kontrollutvalet bestilte i sak 31/07 i møte slik forvaltningsrevisjon: 1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon av kjøp av kollektivtenester i Hordaland fylkeskommune, frå Deloitte AS, med ressursbruk på inntil 250 timar. 2. Vedlagt prosjektplan av , ligg til grunn. 3. Kontrollutvalet har ønskje om å få framlagt prosjektrapport i sitt møte , ferdig verifisert og vedlagt uttale frå fylkesrådmannen. Leveringsfrist til sekretariatet vert då Føremålet med revisjonen var å vurdere om fylkeskommunen etterlev regelverket for kjøp av kollektivtenester, og om fylkeskommunen har tenelege rutinar for kjøp av kollektivtenester og kontraktsoppfylling som støtter opp om regeletterlevinga på området. Revisjonsrapport vart handsama i møte i kontrollutvalet der det vart vedteke slik innstilling til fylkestinget: 1 SYSTEM, RUTINAR OG PROSEDYRAR. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å a utarbeida tilstrekkelege skriftlege rutinar / prosedyrar for innkjøpsprosessen for å sikra at regelverk for kjøp av kollektivtenester vert etterlevd. b etablera system og rutinar for dokumentering og arkivering som er tilstrekkeleg for å sikre naudsynt etterprøvbarhet og gjennomsiktighet. c syta for at innkjøpsprotokollen inneheld alle vesentlege avgjerder, eventuelt at protokollen inneheld referanse til andre dokument som er relevant for å få oversyn over innhaldet i innkjøpsprosessen. d halda fram arbeidet med utvikling og etablering av eit tilstrekkeleg og funksjonelt kontraktoppfølgingssystem. 2 ETIKK Fylkestinget ber fylkesrådmannen syta for: a at fylkeskommunen har tilstrekkeleg med etiske retningsliner knytt til kjøp av kollektivtenester, og at desse vert gjort kjent og etterlevd. b å utarbeida eit system for korleis interessekonflikt skal meldast, korleis gåver skal registrerast, og korleis forsøk på uheldig påverknad skal varslast. c å oppretta ei rutine for å undersøkje grad av etterleving av etiske retningsliner. d å utarbeida skriftleg instruks for korleis innkjøpspersonell skal handtera leverandørar. 3 UNIVERSELL UTFORMING. Fylkestinget ber fylkesrådmannen definera og utarbeida retningsliner for korleis kravet om universell utforming skal oppfyllast, slik at det er tydeleg korleis kravet kan evaluerast og etterlevast ved kjøp av kollektivtenester. 4 OVERFØRING AV KUNNSKAP Fylkestinget ber og fylkesrådmannen syta for: a at kritisk kompetanse og erfaring vert ivareteken ved overgangen til Skyss. b at tiltaka og trong for betringar vert kommunisert til dei aktuelle fagmiljøa som handterar innkjøp generelt og innkjøp av kollektivtenester spesielt. Fylkestinget vedtok innstillinga samrøystes i møte Fylkesrådmannen skriv dette i notat om oppfølging av forvaltningsrevisjonar til fylkestinget : 11

12 På dette feltet er noko av det som fylkestinget har bede sett i verk mens andre deler er under arbeid. Til pkt. 1 kan det meldast at innkjøpsseksjonen har fått utarbeidd prosesstøtte som viser dei ulike stega i innkjøpsprosessen med beskriving av prosedyrar og malar. Denne er tilgjengeleg på intranett for innkjøp opp til nasjonal terskelverdi ( kroner). Innkjøpsseksjonen og Skyss har tilgjengeleg prosesstøtte med same funksjonalitet også for innkjøp som overskrider nasjonal terskelverdi. Innkjøpsseksjonen/eigedomsseksjonen har erverva innkjøps- og kontraktadministrasjonssystem til bruk for arkivering av kontraktar og dokumentering av oppfølgingsaktivitetar knytt til kontrakt. I følgje innkjøpsseksjonen vil Skyss innan kort tid få opplæring i og tilgang til dette systemet. I overnemnde system skal alle vesentlege avgjerder og opplysningar leggjast inn undervegs i innkjøpsfasen. På bakgrunn av informasjonen som blir lagt inn i systemet vil det automatisk bli generert ein anskaffingsprotokoll. Når det gjeld pkt. 2 kan det opplysast at ei arbeidsgruppe i gang med revisjon av dei etiske retningslinjene. Her vil også dei problemstillingane som er peikt på i revisjonsrapporten verta vurderte. Det er laga retningslinjer for universell utforming av bussparken som skal konkurranseutsettast. Retningslinjene kjem fram i kollektivmeldinga som vart handsama i fylkesutvalet (pkt. 3). Vidare oppfølging av denne forvaltningsrevisjonsrapporten vil det vera naturleg å gjera i samband med revisjon og/eller oppfølging av revisjon av kjøp av kollektivtenester II, jf. punkt Kjøp av kollektivtenester II På bakgrunn av resultata frå forvaltningsrevisjon av kjøp av kollektivtenester omtala i punkt 11.1 gjorde kontrollutvalet slikt vedtak i møte : Kontrollutvalet ønskjer å bestille ein ny forvaltningsrevisjon som skal omfatte resten av anboda innan samferdselsavdelinga både når det gjeld båt- og bussruter. Føremålet med prosjektet vil vere å vurdere om fylkeskommunen etterlever regelverk, politiske vedtak og føringar knytt til kjøp av kollektivtenester. Det er formulert ei hovudproblemstilling med følgjande underproblemstillingar: I kva grad etterlever fylkeskommunen gjeldande regelverk og interne retningsliner knytt til kjøp av kollektivtenester? o I kva grad opptrer Hordaland fylkeskommune som ein profesjonell aktør som i tråd med god forretningsskikk og høg forretningsetisk standard? (herunder bruk av konsulentar og samhandlig med leverandørar). o I kva grad er det gjennomført opne og ikkje-diskriminerande prosedyrar ved kjøp av kollektivtenester? o I kva grad er anbodsprosessane etterprøvelege og gjennomsiktige? o I kva grad sikrar anbodsprosessane likebehandling av tilbydarane? o I kva grad vert det stilt krav om universell utforming i anbodsprosessane? Planen var at revisjonsprosjektet skulle vera avslutta innan februar Deloitte har meldt tilbake at det har vore ei stor utfordring å skaffe til veie all nødvendig informasjon frå fylkeskommunen/skyss. Det betyr at denne tidsramma ikkje vil halde. 12

13 11.3 Tilpassa opplæring, læringsmiljø og fråværsføring for elevar Kontrollutvalet bestilte i sak 33/07 i møte slik forvaltningsrevisjon: 1. Kontrollutvalet ber Deloitte AS om å gjennomføra ein forvaltningsrevisjon vedr. tilpassa opplæring, læringsmiljø og fråværsføring. 2. Forvaltningsrevisjonen tek utgangspunkt i vedlagt utkast til prosjektplan, korrigert etter drøftingar i møtet. 3. Revisjonen skal gjennomførast med ei tidsramme på inntil 460 timar. 4. Det er målsetting om at rapport er klar for levering til sekretariatet innan , ferdig verifisert og med uttale frå fylkesrådmannen vedlagt / innarbeidd. Føremålet med revisjonen er å undersøke om fylkeskommunen og enkeltskular følgjer lovbestemte krav til tilpassa opplæring, læringsmiljø og fråværsregistrering. Forvaltningsrevisjonsrapporten vart handsama i kontrollutvalet i møte der det vart laga slik innstilling til fylkestinget. Fylkestinget vedtok innstillinga i møte med desse endringane: Tillegg til punkt 9: Utarbeide retningsliner/kriterium for vurderingar av pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg gruppestorleik Nytt punkt 12: Vedtaket vert sendt opplærings- og helseutvalet for vidare oppfølging. Etter dette gjorde fylkestinget slikt vedtak: Fylkestinget merkar seg at Deloitte i sin gjennomgang har peika på fleire forhold med Hordaland fylkeskommune sin praksis, som ikkje i tilstrekkeleg grad samsvarar med sentrale punkt i opplæringslova. På bakgrunn av dette ber fylkestinget fylkesrådmannen syta for å gjennomføre desse tiltaka: 1. Utarbeide eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene blir følgt, og sikre at det blir etablert eit system for avvik som fungerer. 2. Sikre at det blir utforma eit system for gjennomføring av verksemdsbaserte vurderingar som er felles for alle skulane. 3. Sikre at alle elevar, deriblant elevar med svake læreføresetnader og elevar med sterke læreføresetnader, får ei opplæring som er tilpassa deira evner og føresetnader. 4. Gjennomgå og presisere kva som ligg i omgrepa tilpassa opplæring og spesialundervisning, og sørgje for at det er kjent for lærarar ved skulane kva det inneber å ha rett på spesialundervisning. 5. Sikre at berre rektorar gjer vedtak om spesialundervisning, og at alle rektorar veit kva det inneber å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning. 6. Sikre at kapittel 5 i opplæringslova, om spesialundervisning, blir følgt. 7. Sikre at ressursar til spesialundervisning blir fastsett på grunnlag av den einskilde elev sine behov og rettar, ikkje på grunnlag av økonomi og budsjettomsyn. 8. Hordaland fylkeskommune og dei einskilde skulane bør ha fokus på korleis spesialundervisning ved skulane kan gjennomførast, slik at ein i størst mogleg grad unngår stigmatisering av elevar som får spesialundervisning. 9. Utarbeide retningsliner/kriterium for vurderingar av pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg gruppestorleik. 10. Hordaland fylkeskommune og dei einskilde skulane må sørgje for at alle lærarar fører fråvær i sine timar. Vidare bør Hordaland fylkeskommune sikre at lærarar ved dei vidaregåande skulane har ei sams oppfatning av kva som skal reknast som ugyldig fråvær. 11. Ha ein dialog med rektorane ved dei vidaregåande skulane kring den økonomiske situasjonen ved skulane, deriblant konsekvensar av ny budsjettmodell, og om den økonomiske situasjonen gjer at elevane sin rett til tilpassa opplæring ikkje blir oppfylt. 13

14 12. Vedtaket vert sendt opplærings- og helseutvalet for vidare oppfølging. Fylkesrådmannen skriv dette i notat om oppfølging av forvaltningsrevisjonar til fylkestinget : Til dei enkelte punkta i revisjonsrapporten: 1. Forsvarleg system for vurdering av om opplæringslova vert følgt I samband med verksemdbaserte vurderingar, sjå pk. 2, vil det verta innført eit system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene vert følgt. Dette arbeidet er starta opp, og tiltaket vert arbeidd vidare med. 2. Verksemdbaserte vurderingar Opplæringsavdelinga er i gang med å utarbeida eit forsvarleg system for gjennomføring av verksemdbaserte vurderingar som er felles for alle skulane. Den vart det sendt eit forslag på høyring og skulane har frist til den 1. desember å svara på dette. I tillegg vart regionskoordinatorane orienterte om saka på møte den 21. oktober og rektormøte den 14. og 27.november. Systemet skal setjast i verk frå neste skuleår. 3. Sikre at alle får opplæring som er tilpassa deira evner og føresetnader Fleire punkt som er omtala i revisjonsrapporten som mangelfulle er teke omsyn til i Plan for tilpassa opplæring og spesialundervisning. (Fylkesutvalet vedtok å senda planen på høyring med frist ) 4. Presisering av omgrepa Tilpassa opplæring og spesialundervisning I Plan for tilpassa opplæring og spesialundervisning blir begge omgrepa gjennomgått og presisert. Etter høyringsuttalane har omgrepa blitt ytterlegare presisert og gjennomgått. Rektor har i oppgåve å syte for at det er kjent for lærarar ved skulane kva det inneber å ha rett på spesialundervisning. 5. Sikre at berre rektorar gjer vedtak om spesialundervisning, og at alle rektorar veit kva det inneber å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning Rundskriv HF-6/2007 Spesialundervisning reglar om sakshandsaming og opplæringslova kap.5 er tydeleg på dette. Punktet vart også følgt opp i brev frå opplæringsavdelinga til alle skulane den 6. juni Det er rektor ved den einskilde skole som har fullmakt til å fatte vedtak om spesialundervisning for elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få, tilfredsstillande utbytte av den ordinære undervisninga (jf Rundskriv HF 21/2001). Mynde til å fatte enkeltvedtak kan ikkje delegerast vidare frå rektor. 6. Sikre at kap 5 i opplæringslova om spesialundervisning blir følgt * Rundskriv HF-6/2007 * Plan for tilpassa opplæring og spesialundervisning; * Kursing og andre strategiar * Internkontroll enkeltvedtak * Inntakskontoret; rapportering SIB, kode SU. Høg innrapportering i år på grunn av grundig oppfølging * NOTAT: Rutinar - oppfølging av einskildvedtak om spesialundervisning 14

15 7. Sikre at ressursar til spesialundervisning blir fastsett på grunnlag av den einskilde elev sine behov og rettar, ikkje på grunnlag av økonomi og budsjettomsyn Opplæringsavdelinga har gjennomført kontroll av enkeltvedtak, gjennomgang av innhald i vedtak og følgt opp klager frå eleven/føresette. Ekstra ressurstildeling og budsjettregulering vert gjort i løpet av skuleåret der det er særlege grunnar som tilseier det. 8. Gjennomføring av spesialundervisning, unngå stigmatisering av elevar som får spesialundervisning I Plan for tilpassa opplæring og spesialundervisning er hovudtemaet spesialundervisning. I arbeidet vidare vil vi vera spesielt merksame på at stigmatisering av elevar ikkje skal gå føre seg. 9. Utarbeide retningsliner for vurderingar og pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg gruppestorleik. Det er eit nasjonalt arbeid på gang når det gjeld gruppestorleik, jf. St.meld 31. Når det ligg føre, vil vi koma tilbake til saka. 10. Føring av fråvær Det går fram av ordensreglementet kva som skal reknast som gyldig og ugyldig fråvær. Skulane brukar no eit elektronisk system, SkoleArena, for føring av fråvær. Etter at dette systemet vart innført har fråværsføringa ved dei vidaregåande skulane auka med om lag 20 %. Opplæringsavdelinga følgjer opp fråværsføringa ved dei einskilde skulane. 11. Ha dialog med rektorane ved dei vidaregåande skulane om den økonomiske situasjonen Opplæringsavdelinga er jamleg i kontakt med skulane om den økonomiske stoda. Kvart år vert det halde eit to dagars kurs i økonomi, budsjett, økonomistyring og rekneskap for dei som arbeider med dette på skulane, to til tre personar frå kvar skule. I 2009 vil vi ha eit kurs i alle regionane, til saman seks kurs, der vi går igjennom budsjettet for 2009 og fordeler det på løn, variable og faste kostnader. Skolane skal også laga sine lokale budsjett. Vi vil i den samanhengen gå igjennom det som skulane må setja av til det som er lovfesta. Fylkesrådmannen vil elles leggja til at skulane får to gonger i året ei budsjettregulering til ekstra støttetimar og assistenttimar, gjort på grunnlag av inntaket. 12. Vedtaket vert sendt til opplærings og helseutvalet for vidare oppfølging Opplærings- og helseutvalet får dette som melding i møte den 2. des Kontrollutvalet seier seg ikkje fullt ut nøgd med oppfølginga av denne forvaltningsrevisjonen og vil følgje saka opp vidare Oppfølging av tilskot til barn og unge Kontrollutvalet bestilte i sak 26/08 i møte slik oppfølging: Kontrollutvalet ber Deloitte gjennomføre oppfølging av dei 5 største tildelingane av tilskot til barn og unge i Rapporten frå denne gjennomgangen skal leggjast fram for kontrollutvalet i første møte i

16 12. Andre saker 12.1 Areal til bussannlegg kjøp av tomt i Åsane Kontrollutvalet gjorde i møte slikt vedtak i sak 16/08: Kontrollutvalet ber Deloitte gjennomgå prosessen rundt sak 16/08 i fylkestinget om Areal til bussannlegg - kjøp av tomt i Åsane. Revisjonsrapport skal leverast slik at den kan handsmast i kontrollutvalet sitt møte Revisjonsrapport vart levert til handsaming i møte i kontrollutvalet og Deloitte konkluderer m.a. slik: Ettersom kjøp av eigedom ikkje fell inn under lov om offentlige anskaffelser er det ikkje relevant å vurdere om kjøp av tomta er i tråd med regelverket. Kjøp av eigedom må gjennomførast i tråd med regelverk for offentleg støtte Hordaland fylkeskommune har sannsynleggjort at prisen dei har betalt er marknadspris og kjøp av tomta tilfredstiller såleis marknadsinvestortesten. På bakgrunn av rapporten gjorde kontrollutvalet slikt vedtak: Kontrollutvalet tar rapport frå Deloitte gjeldande kjøp av eigedom g.nr 200 b.nr 26 til orientering. Rapporten vert å sende fylkestinget til orientering Opne versus lukka møter i kontrollutvalet Kontrollutvalet gjorde slikt vedtak i sak 33/08 i møte : Sekretariat vert beden om å førebu ei sak til eit av dei første møta i 2009 om opne versus lukka møter i kontrollutvalet. Sak om dette vil verta handsama i kontrollutvalet i løpet av våren Bergen, den Kontrollutvalet 16

17 Årsmelding 2008 for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune - Vedlegg OPPFØLGING AV TIDLEGARE GJENNOMFØRTE FORVALTNINGSREVISJONAR OG SELSKAPSKONTROLL 1. Fylkesvegar forskotteringsprosjekt Skulehelsetenesta i vidaregåande skule Tusenårsstaden Kabuso Offentlege innkjøp Etterleving av regelverket Vedlikehald skulebygningar Reglement til godtgjersle til folkevalde, forvaltningsrevisjon Selskapskontroll

18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapportar Kontrollutvalet har handsama statusrapport på fylkesadministrasjonen si oppfølging av tidlegare revisjonsrapportar, jf notat til fylkestinget i desember Kontrollutvalet konstaterar at administrasjonen generelt har sett i verk tiltak opp mot politiske vedtak og tilrådingar i forlenginga av den politiske handsaminga av revisjonane. Fylkestinget gjorde i juni i samband med handsaming av Årsmelding 2007 frå kontrollutvalet slikt vedtak: Fylkestinget ber om at det til fylkestinget i desember blir lagt fram eit notat på dei tiltak fylkesrådmannen har iverksett for å følgje opp fylkestinget sine vedtak om forvaltningsrevisjoner. Fylkesrådmannen la fram notat om oppfølging av forvaltningsrevisjonar for fylkestinget i desember. Status frå dette notatet er bakt inn i dei einskilde punkta. 1. Fylkesvegar forskotteringsprosjekt I sak 16/04 Vedtaksoppfølging - Forskottering av budsjettoverskridingar på ny Sædalsveg - Fylkesutvalsak 241/01 vedtok kontrollutvalet følgjande: Kontrollutvalet ber fylkesrevisjonen med utgangspunkt i vedtaksoppfølginga gjennomføre eit forvaltingsrevisjonsprosjekt for vegprosjekt og forskotteringar, som generelt gjennomgår rutinar, ansvarsforhold, saksgang, prosjektstyring, kommunikasjon mellom Statens Vegvesen, kommunane og fylkeskommunen. Fylkesrevisjonen gav i 2005 eit statusskriv til utvalet som ein bakgrunn for ein meir omfattande forvaltningsrevisjonsrapport, der fokuset er tenkt på forskottering og vegprosjektstyring. Denne rapporten vart lagt fram for kontrollutvalet i mars Revisjonsrapport vart levert i mars 2006 der fylkesrevisjonen konkluderer med at det er naudsynt med styrka internkontroll m.a. basert på følgjande funn: Brot på anbodsreglar, manglande informasjon om korrespondanse mellom riksrevisjonen og vegvesen, bygging og avtale om forskottering utan politisk handsaming, at Statens vegvesen ikkje straks informerer om brot på lovverk og betydelege kostnadsoverskridingar, byggeverksemd er sett i verk før politisk handsaming, lovnad om forskottering utan politisk handsaming, forskjellshandsaming av byggherre når det gjeld ansvar for eventuelle meirkostnadar, praksisen rundt rentekompensasjon i forskotteringssaker framstår ikkje som ein reell eller eintydig praksis og at det ikkje føreligg eit system for skriftleg oppfølging av Statens vegvesen. På bakgrunn av rapporten laga kontrollutvalet slik innstilling som vart samrøystes vedteke i fylkestinget i juni 2006: Fylkestinget ber fylkesrådmannen følgja opp tilrådingane i forvaltningsrevisjon om fylkesvegar - forskotteringsprosjekt, innafor områda: a Prosjektgrupper b Rollefordeling c Forskotteringar d System for oppfølging Fylkesrådmannen fremja sak 245/07 om oppfølgjing av denne forvaltningsrevisjonen for fylkestinget med slik innstilling: 18

19 VEDTAK ( ) 1. Fylkestinget viser til gjennomføringa av Fv188 Sædalsvegen i Bergen og går inn for at det vert oppretta tilsvarande prosjektgrupper for fylkesvegprosjekt over 50 mill.kr. 2. Fylkestinget vil avvente arbeidet med å klargjere og dokumentere dagens praksis for rollefordelinga mellom Statens vegvesen og fylkeskommunen ved forvaltning av fylkesvegnettet, til gjennomføring av regionreforma. 3. Fylkestinget vil behalde dagens praksis for inndekning av meirkostnader ved utbyggingsprosjekt på fylkesvegnettet når andre enn Statens vegvesen er byggherre. 4. Fylkestinget legg til grunn at Statens vegvesen må rapportere kvart tertial om aktiviteten på fylkesvegnettet, og at det samstundes vert gjennomført kontaktmøter mellom fylkesadministrasjonen og Statens vegvesen. 5. Fylkestinget legg til grunn at eit endeleg system for rutinar og forvaltningspraksis innanfor vegsektoren må vurderast i samanheng med gjennomføringa av regionreforma. Innstillinga vart samrøystes vedteke. Fylkesrådmannen skriv vidare dette i notat om oppfølging av forvaltningsrevisjonar til fylkestinget : Det kan leggjast til at prosjektgruppe som nemnd i pkt. 1 vil verta etablert for Jondalstunnelen når prosjektet er klar for det. Kontrollutvalet er nøgd med oppfølginga av denne forvaltningsrevisjonen og seier seg ferdig med saka. 2. Skulehelsetenesta i vidaregåande skule Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune har to gonger handsama saker vedkomande skulehelsetenesta. I sak 9/05, delrapport om skulehelsetenesta ved dei vidaregåande skulane, vedtok kontrollutvalet: Kontrollutvalet ber fylkesrevisjonen gjennomføra ein forvaltningsrevisjon som skissert i delrapporten, der føremålet med rapporten er: Får elevane i vidaregåande skular ei skulehelseteneste som er forsvarleg og som fremmar skulehelsetenestelova sitt føremål. Kontrollutvalet handsama denne saka andre gong i juni 2006 og revisjonsrapporten synte då at ved dei undersøkte skulane får ikkje elevane det tilbodet av tenester som er sett føre i regelverket. Fylkesrevisjonen set vidare eit spørsmålsteikn ved om tilbodet tilfredsstiller kravet til fagleg forsvarleg verksemd når det gjeld tilrettelegginga av skulehelsetenesta det vil seie verksemdnivået. På bakgrunn av dette gjorde fylkestinget slikt vedtak etter innstilling frå kontrollutvalet: Fylkesrådmannen vert beden om å ta initiativ overfor kommunane om eit samarbeid for å utvikle eit generelt forpliktande program innafor skulehelsetenesta i dei vidaregåande skulane. Dette for å sikre at elevane får eit skulehelsetilbod i samsvar med regelverket. Fylkestinget vil peika på dei områda der fylkeskommunen har særleg ansvar, og ber om at opplærings- og helseutvalet får framlagt ei sak til hausten om 1) lokalitetar til skulehelsetenesta 2) korleis helseopplysning er integrert i skulen sine undervisningsplanar. På førespurnad til fylkesrådmannen er det stadfesta at det er sett i verk / vil verta sett i verk ein del tiltak for å betre rutinane i tråd med det som fylkesrevisjonen foreslår i sin rapport. Det er framleis ein del av vedtaket som ikkje er ferdig. Kontrollutvalet er ikkje nøgd med dette og vil følgje saka vidare opp. 19

20 Fylkesrådmannen svara slik i sin status til kontrollutvalet : Vedtaket er følgd opp gjennom sak 54/06 til opplærings- og helseutvalet. Det er vidare lagt fram meldingar til opplærings- og helseutvalet, melding 12/07 Skolehelsetenesta i vidaregåande opplæring og melding 59/07 Skolehelsetenesta status i samarbeid med kommunane. Status: a. Samarbeidet med Helsevernetaten i Bergen kommune er vidareført Helsevernetaten utarbeider no ein formell søknad til Opplæringsavdelinga som skal konkretisere eit samarbeid mellom vidaregåande skole og skolehelseteneste knytt til elevar med høgt fråver. b. Nettverk for skulehelsetenesta og (OT/PPT) Gjennom direktekontakt med skulehelsetenesta i fleire av kommunane og gjennom den kontakten som skjer mellom skulehelsetenesta og OT/PPT, har det kome fram eit sterkt ønskje om at det vert arrangert samlingar for skulehelsetenesta og OT/PPT. Samlingane er tenkt som ein arena der representantane frå skulehelsetenesta i kommunane kan knytte kontaktar med kvarandre og med skuleeigar, og der problemstillingar og samarbeid som gjeld vidaregåande opplæring kan drøftast og planleggjast. I sak 54/06 vart det fatta følgjande vedtak: Fylkesrådmannen vil initiere eit samarbeid med vertskommunar for skolehelsetenesta i løpet av hausten 2006 Målet er at ei første samling vert arrangert i løpet av våren c. Forpliktande program for samarbeidet med skulehelsetenesta I Bergen kommune er det utarbeidd ei melding om skulehelsetenesta som fyller funksjonen som eit felles program for samarbeid om og med skulehelseteneste. Bergen kommune er vår største vertskommune og har ansvaret for skulehelsetenester i nær halvparten av våre vidaregåande skular. I vertskommunane elles er det få vidaregåande skular. Tilbakemeldingane frå kommunane er at det er ønskjeleg med eit opplegg der skulehelsetenestene i alle vertskommunane vert samla. Bergen kommune har allereie avvikla ei samling for skulehelsetenesta der gode døme på samarbeid med skulehelsetenesta vart presentert, og skulefråver vart tematisert ut frå eit helseperspektiv. Erfaringa frå denne samlinga var svært positiv og Bergen kommune ønskjer difor å ta del i liknande samlingar. Bergen kommune v/helsevernetaten har meldt sterk interesse for å bidra med eit fagleg innhald i den planlagde samlinga. Desse tilbakemeldingane ligg til grunn for at opplæringsavdelinga og OT/PPT no legg opp til felles samlingar m/skulehelsetenesta og at eventuelle forpliktande program med vertskommunane vert avventa til ein ser kva resultat om samarbeid ein har etter at fellessamlingar er gjennomført. d. Lokalitetar til skulehelsetenesta og korleis helseopplysningar er integrert i skulen sine undervisningsplanar Jfr. sak 54/06 i opplærings- og helseutvalet. Arbeidet med skulehelsetenesta er kopla til folkehelsearbeidet i fylkeskommunen. Fylkesmannen i Hordaland er ein part i dette samarbeidet. Fylkesmannen v/helseavdelinga har utarbeidd og administrert ei undersøking der mellom anna spørsmål knytt til lokalitetar og skulehelsetenesta sine fysiske/arbeidsmessige tilhøve vert kartlagd. Resultata etter denne undersøkinga vil gi eit godt supplement til den informasjonen opplæringsavdelinga innhenta etter vedtaket i FT-sak 47/06. Etter planen skulle resultata etter denne undersøkinga presenterast hausten 2007, men er blitt forseinka. Fylkesmannen opplyser at rapporten kan leggjast fram i byrjinga av mars

21 Opplæringsavdelinga vil nytte resultata frå denne rapporten i den planlagde samlinga for skolehelsetenesta i kommunane. e. Rapport etter arbeidet til opplærings- og helseutvalet Fylkesrådmannen seier seg lei for at det ikkje er levert ein rapport etter arbeidet til opplæringsog helseutvalet slik det vart fatta vedtak om i sak 54/06. Samstundes må det understrekast at det vert arbeidd aktivt med å utvikle gode samarbeidsrelasjonar mellom skolehelsetenesta og opplæringssektor og at andre viktige samarbeidsrelasjonar får mykje merksemd (OT/PPT, Helsevernetaten i Bergen kommune og folkehelsegruppa i Hordaland fylkeskommune). Fylkesrådmannen skriv dette i notat om oppfølging av forvaltningsrevisjonar til fylkestinget : Opplærings- og helseutvalet fekk i melding 59/08 orientering om status for samarbeid med skulehelsetenesta. I november 2008 vert det arrangert ein samarbeidskonferanse i Bergen for skulehelsetenesta, OT/PPT og opplæringsavdelinga. Orientering om konferansen er lagt fram for opplærings- og helseutvalet i melding 75/08. Kontrollutvalet er nøgd med oppfølginga av denne forvaltningsrevisjonen og seier seg ferdig med saka. 3. Tusenårsstaden Kabuso Fylkestinget ba i møte i sak 37/06 kontrollutvalet om å gjennomføra eit forvaltningsrevisjonsprosjekt knytt til etableringa av tusenårsstaden i Hordaland. Føremålet med rapporten er: Å beskriva etableringa av tusenårsstaden Kabuso i Hordaland med fokus på kostnadsutvikling og framdrift. Å vurdere om byggeprosjektet har vore i tråd med vedtak, statlege føringar og interne reglar for saksgang i byggeprosjekt i Hordaland fylkeskommune (HFK). Fylkesrevisjonen la fram rapport i møte Dei konkluderte med at grunnlaget for overskridingane i stor grad vart lagt i ein tidleg fase (i sak 34/01): Kostnadsramma var usikker, noko som også vart presisert i sakspapira. Kalkylen var ikkje kvalitetssikra av fylkesbyggesjefen. Det kan stillast spørsmål ved om kor relevant og realistisk kvadratmeterprisen i kalkylen var. Det var store ambisjonar og ønske om at tusenårsstaden skulle bli eit praktbygg. I arkitektkonkurransen burde det vore tydlegare kommunisert kva kostnadsramme som var vedteke. Kostnadsoverskridingar har forseinka framdrifta og forseinka framdrift har gjeve kostnadsoverskridingar. Uteareala sin status i prosjektet har vore uklar. Det er stort sett bygget som det er blitt fokusert på. Eksterne forhold som auke i stålprisane i 2004 og større tomtegrunnproblem (omlegging av grøft, vinterbygging m.m.) enn føresett, har også medverka til kostnadsoverskridingane. På bakgrunn av rapporten laga kontrollutvalet slik innstilling som vart samrøystes vedteke i fylkestinget i oktober 2006: 1. Hordaland fylkesting tek forvaltningsrevisjon om Tusenårsstaden Kabuso, Rapport nr. 7/2006 til etterretning. 21

22 2. Fylkestinget pålegg fylkesrådmannen å sikra at byggesaker er førebudd etter HFK sine Rutinar for intern saksgang i byggeprosjekt før dei vert lagt fram til politisk handsaming. 3. Fylkestinget ber i tillegg fylkesrådmannen syta for at: Kostnadsramma vert eit evalueringskriterium i arkitektkonkurransar i HFK Kostnaudsauke må meldast til politisk organ tidlegare enn i denne saka Fylkesrådmannen svara slik i sin status til kontrollutvalet : a. Fylkestinget pålegg fylkesrådmannen å sikra at byggesakar er førebudd etter HFK sine Rutiner for intern saksgang i byggeprosjekt før dei vert lagt fram for politisk handsaming. I byggesaker følgjer vi vårt prosjektstyringssystem der roller og krav til politisk godkjenning er tatt inn. Rutinar for intern saksgang i fylkeskommunale byggeprosjekt er eit flytskjema som tar utgangspunkt i prosjektstyringssystemet. For Tusenårsstaden Kabuso vart prosjektstyringssystemet følgd med unntak av ein aktivitet. Då det under byggearbeida vart klart at den godkjende kostnadsramma måtte aukast, skulle sak om tilleggsløyving vore lagt fram for fylkestinget. Dette vart først gjort då arbeida på det næraste var avslutta og der det samstundes vart bede om løyving for å setta i gang utomhusanlegget. For ettertid vil fylkesrådmannen syta for at alle aktivitetar i prosjektstyringssystemet vert følgde og fremma til rett tid. b. Fylkestinget ber i tillegg fylkesrådmannen syta for at: o Kostnadsramma vert eit evalueringskriterium i arkitektkonkurransar i HFK. o Kostnadsauke må meldast til politisk organ tidlegare enn i denne saka. Dei to siste arkitektkonkurransane som er halde - Nordahl Grieg vgs og skule/symjeanlegg på Nygårdstangen - har vore gjennomført i regi av eigedomsseksjonen. Eigedomsseksjonen (fylkesbyggesjefen) hadde ikkje ansvaret for gjennomføring av arkitektkonkurransen for Tusenårsstaden Kabuso. Det er no innarbeid ein fast rutine for å ta med kostnadsramme som eit evalueringskriterium i arkitektkonkurransar. I begge konkurransane er dette tatt inn. For skulen på Nygårdstangen er dette beskrive som Tekniske/økonomiske løysingar med vekt på gjennomføring, investering, drift og vedlikehald. Kostnadene vart vurdert av eksterne rådgjevarar. Det var små skilnader i investeringskostnadane for dei ulike prosjekta. Det valde prosjektet vart vurdert til å ha dei lavaste driftskostnadane - spesielt knytt til energiforbruk. På Nordahl Grieg vgs vart eit av prosjekta forkasta pga for høg investeringskostnad. Fylkesrådmannen skriv vidare dette i notat om oppfølging av forvaltningsrevisjonar til fylkestinget : Eigedomsseksjonen legg no til grunn følgjande rutinar: Til pkt. 2 For byggjesaker følgjer vi prosjektstyringssystemet vårt der rollar og krav til politisk godkjenning går fram. "Rutiner for intern saksgang i fylkeskommunale byggeprosjekt" er eit flytskjema som tar utgangspunkt i prosjektstyringssystemet. Til pkt. 3 I dei to arkitektkonkurransane vi har hatt etter Kabuso, Nordahl Grieg vgs og Skole og Svømmeanlegg på Nygårdstangen, har prosjektkostnad vore eit evalueringskriterium. Difor har vi kostnadsrekna forslaga ved hjelp av eksterne rådgjevarar. I konkurransen for Nordahl Grieg vgs vart eitt forslag utelukka pga for høge byggjekostnadar. På Nygårdstangen vart alle vurdert tilnærma likt i pris og i samsvar med førebels budsjettramme. 22

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 25. august 2010 Kl.: Stad: Fleischer's Hotel, Voss Saknr.: 25/10-31/10. MØTELEIAR Hermansen, Terje (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 25. august 2010 Kl.: Stad: Fleischer's Hotel, Voss Saknr.: 25/10-31/10. MØTELEIAR Hermansen, Terje (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 25. august 2010 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Fleischer's Hotel, Voss Saknr.: 25/10-31/10 MØTELEIAR Hermansen, Terje (A) DESSE MØTTE Vik, Dagfinn (FRP) Schei,

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke av kommunestyret i sak 61/16 den 29.9.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda.

Detaljer

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den Stryn kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i kommunestyresak 56/16 den 23.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i bystyresak 93/16 den 8.11.16 Innleiing Kontrollutvalet er bystyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Innleiing. Obligatoriske planar

Innleiing. Obligatoriske planar Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet sine oppgåver kan forenkla

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Magne Ivar Fauskanger Medlem FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Magne Ivar Fauskanger Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 10:00 13.15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Torill Vebenstad

Detaljer

Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken av kommunestyret i sak 69/16 den 14.12.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Torill Vebenstad

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 14:00 18:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne Ivar

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2012/2177-34 Ikke fordelt til saksbehandler Saksgang Saksnr Utval Møtedato Kommunestyret Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 23.05.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 32/10 39/10. MØTELEIAR Amram Hadida (Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 32/10 39/10. MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 01.11.10 Kl.: 12.00 16.00 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 32/10 39/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr. SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 29.11.12 Kl.: 14.00 17.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/12 38/12 MØTELEIAR Jens Harald Abotnes (Krf) DESSE MØTTE Hans Solberg (Sp) Elin Dyrseth

Detaljer

Dato: 16. februar 2012 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12

Dato: 16. februar 2012 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 16. februar 2012 Kl.: 10.00 16.00 Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Lauritsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.05.11 Kl.: 09.00 11.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015 Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret Vår sakshandsamar: Kan Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/247 Vår dato: 29.09.2014 Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Onarheim, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: 10:00 11:40 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE 1. INNLEIING Kommunelova kapittel 12 handlar om internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 06.10.2016 Tidspunkt: 14:00-18.30 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/11 09/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/11 09/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.02.11 Kl.: 09.00 13.30 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/11 09/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 11. februar 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 1/13-7/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 11. februar 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 1/13-7/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 11. februar 2013 Kl.: 10.00 14.20 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 1/13-7/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne Ivar

Detaljer

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret.

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 30/13 36/13 Før møtet starta (kl. 09.00 10.00) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.06.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 16/12 30/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

BOKN KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE

BOKN KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE BOKN KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE 1. INNLEIING Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ som på vegne av kommunestyret skal føre det løpande tilsynet med den

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom Bømlo sjukeheim Saknr.: 22/11 30/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom Bømlo sjukeheim Saknr.: 22/11 30/11 Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 13.09.11 Kl.: 09.00 12.50 Stad: Møterom Bømlo sjukeheim Saknr.: 22/11 30/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Sonja Hellen Sele ( H ) Marlen Hellen

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Sara Økland Medlem H. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Sara Økland Medlem H. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 13.02.2017 Tidspunkt: 10:00 14.45 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Inge Reidar Kallevåg

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 UTKAST

KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 UTKAST KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 UTKAST Innleiing Kommunelova (KL) kapittel 12 omhandlar internt tilsyn og kontroll samt revisjon. Kommunestyret har det øvste tilsynsansvaret med den kommunale

Detaljer

Ullensvang herad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr.

Ullensvang herad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr. Ullllensvang herrad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.09.2012 Kl.: 08.45 11.40 Stad: Heradshuset i Ullensvang Saknr.: 18/12 25/12 MØTELEIAR Isak Reisæter DESSE MØTTE Jorunn Børve Marianne Haakonsdatter

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteken av fylkestinget 18. oktober 2016 i FT-sak 41/16 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko-

Detaljer

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10505-6 Saksbehandlar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Samandrag Fylkestinget

Detaljer

Partsbrev - Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Styreleiar orienterer og status i arbeidet ved Deloitte

Partsbrev - Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Styreleiar orienterer og status i arbeidet ved Deloitte Sekretariat for kontrollutvalet Storeholmen VTA AS Sjusetevegen 67 5610 ØYSTESE Dato: 28.08.2015 Vår ref.: 2015/943-21 Dykkar ref.: Partsbrev - Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Styreleiar orienterer

Detaljer

DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre Habbestad (SP) Terje Olav Nesse (V) Dagmar Meling (SP) møtte i staden for John-Kåre Torkelsen (KrF)

DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre Habbestad (SP) Terje Olav Nesse (V) Dagmar Meling (SP) møtte i staden for John-Kåre Torkelsen (KrF) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 28.11.11 Kl.: 10.00 13.20 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 37/11 46/11 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre

Detaljer

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den 26.3.15 Dato: 12.11.2014 Vår referanse: 14/698 Arkiv: FE-033, Komnr-1433

Detaljer

33/11 Framlegg til budsjett 2012 for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

33/11 Framlegg til budsjett 2012 for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 20.09.11 Kl.: 10.00 12.50 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/11 35/11 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Grethe Søyland (H)

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune.

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.04.12 Kl.: 09.45 14.50 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 07/12 15/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 19. november 2013 Kl.: 10.00 12.10 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Tysnes Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2009-2012 Øygarden kommune Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 20.05.10 Kl.: 08.30 13.15 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 11/10 20/10 MØTELEIAR Anne Line Innvær (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) gjekk frå møtet etter

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.04.10 Kl.: 09.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/10 21/10 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Oppfølgingsliste 2/2016

Oppfølgingsliste 2/2016 Oppfølgingsliste 2/2016 Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport. Sak-nr Saker som er tekne opp Dato Oppfølging KU Status 54/14 FR 2010 Byggeprosjekt i 25.11 30.06.15 Vedtak KU:

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

27/10 Rapport etter forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom i Stord kommune

27/10 Rapport etter forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom i Stord kommune Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 06.09.10 Kl.: 12.00 16.15 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 23/10 31/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Torill Knudsen

Detaljer

09/10 Rapport etter undersøking når det gjeld ordføraren si rolle i samband med tomtekjøp

09/10 Rapport etter undersøking når det gjeld ordføraren si rolle i samband med tomtekjøp Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.03.10 Kl.: 08.30 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 05/10 13/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 14.11.2016 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00- Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Møteleiar: Kristian Johannssen Medlem som møtte:

Detaljer

Oppfølgingsliste 6/2015

Oppfølgingsliste 6/2015 Oppfølgingsliste 6/2015 Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport. Sak-nr Saker som er tekne opp Dato Oppfølging KU Status 53/14 FR - Tilskotsforvaltning 25.11 01.09.15 Vedtak KU

Detaljer

Oppfølgingsliste 3/2017

Oppfølgingsliste 3/2017 Oppfølgingsliste 3/2017 Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport. Sak-nr Saker som er tekne opp Dato Oppfølging KU Status 5/16 FR Innkjøp og oppfølging 26.1 August 2017 av kollektivtransport

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Kontrollutvalet Møteprotokoll

Kontrollutvalet Møteprotokoll Kontrollutvalet Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Samnanger kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 11.03.2014 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Partsbrev - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Revisjonsrapport

Partsbrev - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Revisjonsrapport Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutval i fylkeskommunar som er eigarar i NDLA Dato: 19.02.2016 Vår ref.: 2015/2073-45 Dykkar ref.: Partsbrev - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Revisjonsrapport Vedlagt

Detaljer

16/13 Rapport etter forvaltningsrevisjon av «Internkontroll i Kvinnherad kommune».

16/13 Rapport etter forvaltningsrevisjon av «Internkontroll i Kvinnherad kommune». Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.05.13 Kl.: 10.00 15.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 10/13 18/13 MØTELEIAR Frøydis Fjellhaugen (Ap) DESSE MØTTE Are Traavik (Sp) Sigmund

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

Onsdag 12.06.13 kl. 14.00. i kommunestyresalen

Onsdag 12.06.13 kl. 14.00. i kommunestyresalen SAMNANGER KOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 4. juni 2013 Innkalling til ekstra møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til ekstra møte i kontrollutvalet Onsdag

Detaljer

Plan forvaltningsrevisjon

Plan forvaltningsrevisjon www.pwc.no Plan forvaltningsrevisjon Eidfjord kommune Føreord Kontrollutvalet har valt PwC til å utarbeide utkast til plan for forvaltningsrevisjon i Eidfjord kommune. Planen skal vere fundert i ein overordna

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Inge Reidar Kallevåg Leiar H Åse Gunn Husebø, dag 2 Medlem Ap

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Inge Reidar Kallevåg Leiar H Åse Gunn Husebø, dag 2 Medlem Ap Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 457 Nordhordland i 4. etasje, Fylkeshuset Dato: 04. 05.04.2016 Tidspunkt: 04.04.16 kl. 10:00 15.10 og 05.04.16 kl. 09.15 11.00 Følgjande faste medlemmer

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 06.12.2016 Tidspunkt: 14:00 16.40 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Oppfølgingsliste 7/2015

Oppfølgingsliste 7/2015 Oppfølgingsliste 7/2015 Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport. Sak-nr Saker som er tekne opp Dato Oppfølging KU Status 53/14 FR - Tilskotsforvaltning 25.11 01.09.15 Vedtak KU

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2011 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2011 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE 1. INNLEIING Kommunelova kapittel 12 handlar om internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Sakliste: Saknr. Sak 08/11 Godkjenning av innkalling og sakliste. Kontrollutvalet

MØTEPROTOKOLL. Sakliste: Saknr. Sak 08/11 Godkjenning av innkalling og sakliste. Kontrollutvalet kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.03.11 Kl.: 14.00 17.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 08/11 16/11 MØTELEIAR Toralf Røen (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) (gjekk kl.16.30,

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Fylkeshuset, Leikanger, møterom Skåla. Møtedato Kl. 10:00 15:45

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Fylkeshuset, Leikanger, møterom Skåla. Møtedato Kl. 10:00 15:45 MØTEBOK Organ Møtestad Kontrollutvalet Fylkeshuset, Leikanger, møterom Skåla Møtedato 25.03.2015 Kl. 10:00 15:45 Faste medlemer til stades: Forfall til møtet: Varamedlemer til stades: Til stades med møte-

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Luster kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Luster kommune www.pwc.no Plan for forvaltningsrevisjon Luster kommune 2015-2019 Luster kommune 14. juni 2016 Foto Sirko Trentch Føreord Kontrollutvalet har i fellesskap med sekretariatet for kontrollutvalet utarbeidd

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.01.12 Kl.: 10.00 14.45 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

Dato: Kl.: Stad: I møterom Rongesundet i Øygarden rådhus Saknr.: 01/10 10/10

Dato: Kl.: Stad: I møterom Rongesundet i Øygarden rådhus Saknr.: 01/10 10/10 Øygarrdeen kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.2.2010 Kl.: 12.00 16.45 Stad: I møterom Rongesundet i Øygarden rådhus Saknr.: 01/10 10/10 MØTELEIAR Karstein Pahr (KrF) DESSE MØTTE Helga Vik

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 12:00 14:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Rullering plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll

Rullering plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll Prosjektplan Hordaland fylkeskommune Rullering plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282

Detaljer

Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 September 2016 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

46/10 Forvaltningsrevisjon innan psykisk helsearbeid i Bømlo kommune Rapport

46/10 Forvaltningsrevisjon innan psykisk helsearbeid i Bømlo kommune Rapport Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 29.11.10 Kl.: 09.00 12.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 42/10 50/10 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Bømlo rådhus Dato: 15.04.2015 Tidspunkt: 10:00 15:00 (kurs kl. 10.00-12.00) Følgjande

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Lunde, Tysnes rådhus Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Ivar

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Biblioteket, Kommunehuset i Fusa Dato: 24.05.2017 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer