SKI KUNSTGRESSBANER TEKNISK KRAVSPESIFIKASJON SKI KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKI KUNSTGRESSBANER TEKNISK KRAVSPESIFIKASJON SKI KOMMUNE"

Transkript

1 SKI KUNSTGRESSBANER TEKNISK KRAVSPESIFIKASJON SKI KOMMUNE BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

2 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 00-2 A3 ORIENTERING OM PROSJEKTET A3.1 Orientering om prosjektet Prosjektet Ski kunstgressbaner omfatter utførelse av tre kunstgressbaner: - Siggerud Idrettspark, ny 7-er kunstgressbane med lysanlegg - Ski Idrettspark, ny 11-er kunstgressbane med lysanlegg - Ski Idrettspark, rehabilitering av eksisterende kunstgressbane I Siggerud Idrettspark skal det bygges en 7-er kunstgressbane på eksisterende grusbane. Underbygningen er ifølge Ski kommune stabil, og kommunen står ansvarlig for skader som følge av eventuelle telehiv. Konstruksjonen bygges opp av tett belegg over trauet, drenspad og kunstgress lagt direkte på duken. Konstruksjonen legges med takfall 0,8 % fra midten og ut til langsidene.det tette belegget føres ned i drensgrøftene rundt banen. Banens størrelse er 40 x 60 m spilleflate. Nytt flomlys med fire 16 m hjørnemaster og 200 lux lysstyrke innstalleres (230 V). I Ski Idrettspark skal det bygges ny 11-er kunstgressbane på den eksisterende grusbanen.underbygningen er ifølge Ski kommune stabil, og kommunen står ansvarlig for skader som følge av eventuelle telehiv. Konstruksjonen bygges opp av tett belegg over trauet, drenspad og kunstgress lagt direkte på duken. Konstruksjonen legges med takfall 0,8-1 % fra midten og ut til langsidene.det tette belegget føres ned i drensgrøftene rundt banen. Banens størrelse er 100 x 57 m spilleflate. Nytt flomlysanlegg med 6 master - 3 på hver side av langsidene med 200 lux lysstyrke (400 V). Den eksisterende kunstgressbanen i Ski Idrettspark skal rehabiliteres. Eksisterende kunstgress skal demonteres og brukes på andre mindre baner. Gummipad skal fjernes og evt benyttes på andre baner. Underbygningen skal kontrolleres for vanngjennomslipplighet og tiltak skal gjøres for å gi bedre drenering. Nytt kunstgress 60 mm høyde skal leveres og legges. Banens spilleflate er 100 x 64 m. Totalentreprenør skal forestå all detaljprosjektering av anlegget - tekniske beregninger av lysanlegg, fundamenter VA-anlegg og baner. Vedlagte tegninger er således å anse som prinsippskisser. Totalentreprenøren skal i sitt tilbud ha kvalifisert de oppgitte mengdene (som er orienterende). 0.ga1

3 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 00-3 A3 ORIENTERING OM PROSJEKTET A3.2 Byggetid Forventet byggestart er ca 1. september 2012 med ferdigstillelse senest 1. november De nye banene på Siggerud og Ski skal gjennomføres parallelt, mens rehabiliteringen av den eksisterende kunstgressbanen i Ski Idrettspark skal gjennomføres etter at den nye banen er ferdigstilt. Totalentreprenøren skal utarbeide en fremdriftsplan som vedlegges tilbudet som synliggjør gjennomføring innenfor den angitte byggetid. A3.3 Forbehold om tilatelser, finansiering mv. Kommunen søker om rammetillatelse for flomlysanleggene. Entreprenøren må medta kostnader til utarbeidelse av IG. Kunstgressbanene er ikke søkepliktige. A3.4 Entrepriseform og konkurransetype Prosjektet gjennomføres som totalentreprise, entreprenøren har ansvar for å videreføre detaljprosjektering ut fra det foreliggende prosjektmateriale. - A3.5 Oppdragsgiverens organisasjon Byggherre er Ski kommune v/ Anne Berit Hogstad. Prosjektledelse og byggherreombud ivaretas av Sweco Norge AS v/roar Andersen. A3.6 Oppdragsgivers organisering av SHA-arbeidet Se egen SHA-plan. 0.ga1

4 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 00-4 B0 TILBUD I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt nedenfor, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende:... til de priser som er oppført i tilbudet og som samlet gir en sum på: kr. eks. mva Forbehold Prisene skal være faste fra tilbudsdato og frem til ferdigstillelse Byggetid Undertegnede forplikter seg til utføre arbeidet innen: Godkjenninger Bedriften har følgende godkjenninger:... Underentreprenører og samarbeidende firmaer Opplysninger om underentreprenører og samarbeidende firmaer er gitt i skjema B.7.. Øvrige opplysninger den... Anbyder stempel/signatur Adresse Telefon 0.ga1

5 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 00-5 B7 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA (Utfylles av anbyderen) Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det anbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører: ga1

6 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 00-6 C0 LISTE OVER TEGNINGER, SKJEMA OG TABELLER Tegn.nr. Dato utarb. Tekst Dato endret Utarbeidet av Plantegning Ski Idrettspark Plantegning Siggerud Idrettspark Prinsippsnitt Ski Idrettspark Prinsippsnitt Siggerud Idrettspark X... Prinsippskisse mastefundamenter Y... Plantegning eks kunstgressbane Ski ga1

7 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 00-7 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Prissammendrag Kapittel: kr 01 Siggerud rigg og drift kr 02 Siggerud grunnarbeider kr 03 Siggerud grunnarbeider for flomlys kr 04 Siggerud kunstgress kr 05 Siggerud flomlysanlegg kr 06 Siggerud rivningsarbeider kr 07 Siggerud friidrett løpebane kr 10 Ski rigg og drift kr 11 Ski grunnarbeider kr 12 Ski grunnarbeider for flomlys kr 13 Ski kunstgress kr 14 Ski flomlysanlegg kr 15 Ski rivearbeider kr 20 Ski rehab rigg og drift kr 21 Ski rehab grunnarbeider kr 22 Ski rehab kunstgress kr 23 Ski rehab rivearbeider kr 30 Prosjektering kr Sum eksklusive merverdiavgift kr % merverdiavgift kr Tilbudt sum inkl. merverdiavgift kr 0.ga1

8 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 00-8 E3 TILBUDSSKJEMA E3.2 Påslag og timepriser Regningsarbeider For eventuelle regningsarbeider og pålagt overtid gjelder følgende priserog påslag: Fagarbeider Hjelparbeider Lærling Normaltid Overtid 50 % Overtid 100% E3.3 Underskrift Dette tilbudeter supplert med tilbudsbrev datert den Underskrift og stempel 0.ga1

9 01 SIGGERUD RIGG OG DRIFT 01.1 KAPITALYTELSER Generelt. Alle kapitalytelser som ikke inngår i priser for delprodukter etter NS 3420, skal inkluderes i denne bygningsdel. Omfang. Denne bygningsdelen skal dekke entreprenørens kostnader til forsikringer av: ansvarsforsikring og forsikring av kontraktsarbeidet, alle kostnader til sikkerhetsstillelse i byggetiden, samt alle avgifter og gebyrer som er relevante for prosjektet. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 01-1 Kapittel: 01 SIGGERUD RIGG OG DRIFT AB Forsikringer AE Sikkerhetsstillelse Avgifter og gebyrer Rund sum Akkumulert Kapittel 01 SIGGERUD RIGG OG DRIFT:

10 01.2 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING Generelt Alle ytelser som angår rigging, drift og nedrigging av byggeplassen og som ikke inngår i priser for delprodukter etter NS 3420, skal inkluderes i priser for rigging, drift og nedrigging. Arbeidsomfang Denne bygningsdelen omfatter rigging, klargjøring, drift og nedrigging av anleggsområdet. Dette omfatter også utgifter til stikning og oppmåling før og under arbeidest gang, vedlikehold av evt anleggsveier, administrasjon og eventuelt vakthold. Riggområdet anvises av tiltakshaver. Entreprenøren er ansvarlig for at anleggsområdet er sikret på betryggende måte mot uhell og ulykker. Det skal holdes god orden på anleggsområdet. Entreprenøren må selv bekoste provisorisk tilknytning for vann, strøm og telefon i anleggsperioden. Tiltakshaver vil påvise høydefastmerke i området. Den øvrige utstikking, utmåling og all oppsetting av høyder foretas av entreprenøren og skal være i samsvar med foreliggende planer. Oppmåling Entreprenøren skal før anleggsarbeidene starter profilere baneområdet, legge frem resultatene av høydemålinger og masseberegne før og etter utsjakting av eksisterende bane. Dette skal godkjennes av tiltakshaver før oppstart. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 01-2 Kapittel: 01 SIGGERUD RIGG OG DRIFT AK Tilrigging av bygge- eller anleggsplass AM Drift av bygge- eller anleggsplass AO Kvalitetssikrende tiltak AQ Avsluttende arbeider stk AS Nedrigging av bygge- eller anleggsplass AU Avsluttende dokumentasjon Akkumulert Kapittel 01 SIGGERUD RIGG OG DRIFT:

11 Stikning og oppmåling. Posten gjelder oppmåling av eksisterende bane før og etter utsjakting. Det skal tas profiler for hver 10 m på tvers av ny bane. Masseberegning for etablering av traubunn med forslag til banehøyde skal fremlegges for tiltakshaver og godkjennes før arbeidene settes i gang. Det skal tas profiler på ferdig avrettet flate før legging av overbygning/tett duk. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 01-3 Kapittel: 01 SIGGERUD RIGG OG DRIFT Sum Kapittel 01 SIGGERUD RIGG OG DRIFT:

12 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER 02.1 ETABLERING AV TRAUBUNN GENERELT Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420, 4. utgave, dersom ikke annet framgår av beskrivelse og spesifikasjoner. Den etterfølgende tekst ansees som en del av de spesifiserte poster. EKSISTERENDE ANLEGG Kunstgressbanen skal etableres på eksisterende grusbane. Tykkelse på gruslag varierer fra cm. Grunnundersøkelser er ikke gjennomført, men byggherren bekrefter at det er stabile masser i underbygningen. ARBEIDSOMFANG Bygningsdelen omfatter arrondering av banelegemet slik at traubunn etableres med samme fall som ferdig overflate: fall 0,8% fra midten mot begge langsider. Det forutsettes at traubunn etableres ved intern masseflytting med stedlige masser. Spilleflate for banen er 40 x 60 m. BANEHØYDE Entreprenøren skal foreta høydemålinger før avretting av eksisterende bane. Forslag til banehøyde fremlegges for byggherren til godkjenning. Traubunn skal etableres ved intern massebalanse. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 02-1 Kapittel: 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER Posten gjelder avretting av traubunn for kunstgressbanen med stedlige masser. Arealet er 0,5 m utenfor asfaltkant. Traubunn skal legges med samme fall som ferdig overflate 0,8 % fra midten mot begge langsider. Tillatt planhetsavvik: maks 6 mm på 4 m rettholdt. Areal: 47 x 67 m m ,00 Akkumulert Kapittel 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER:

13 02.2 OVERVANN OG DRENERING Drenering Samledrensledninger langs alle sider tilkobles kum utenfor banen. Det skal benyttes stive, rette dobbeltveggede utvendig korrugerte drensrør. Som samledrens benyttes DV 160, innvendig glatte. Det skal benyttes stive, dobbeltveggede, utvendig korrugerte rør DV 200, innvendig glatte. Kobles til eksisterende overvannskum utenfor baneområdet. Eksisterende kum må slamsuges før tilkobling. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 02-2 Kapittel: 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER GRAVING AV GRØFT Grunnforhold: blandede masser Grøftedybde: Inntil 2,0 m Utførelse uavstivet Graveskråning 1;1,5 bunnbredde 0,6 m. Posten gjelder grøft for drensledning på kort og langsider rundt banen. Lengde m 225, TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET Opplastningssted: Gravested Type masser: blandede masser Posten gjelder opplasting og transport av overskuddsmasser fra graving av grøfter for drenering. Tippsted for overskuddsmasser er entreprenørens ansvar Fast volum m 3 225,00 Akkumulert Kapittel 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER:

14 UTLEGGING AV FUNDAMENT, SIDEFYLLING/OMFYLLING OG GJENFYLLING AV GRØFT Posten gjelder fundament for drensledning, sidefylling og omfylling av drensledning og gjenfylling av grøft for drensledning. Type masser: finpukk fraksjon 8/16 Rørtype og dimensjo: plastrør Ø160mm Normal komprimering Normal kontroll Grøften fylles helt opp til traubunn med 8/16. m 3 225, DRENSLEDNING AV PLAST - KORRUGERTE Materiale: PVC Posten gjelder samledrensrør, stive,rette, dobbeltveggede, utvendig korrugerte rør, DV 160 innvendig glatte. Lengde m 225, GRAVING AV GRØFT Grunnforhold: blandede masser Grøftedybde: inntil 2,0 m Bunnbredde 0,6 m Utførelse: Uavstivet Graveskråning 1:1,5 Posten gjelder grøft for avløpsledning fra bane til eksisterende kum. Lengde m 30, TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET Opplasting: Gravested Masser Posten gjelder opplasting og transport av overskuddsmasser fra graving av grøft for avløpsledning. Tippsted for overskuddsmasser er entreprenørens ansvar. Fast volum m 3 30,00 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 02-3 Kapittel: 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER Akkumulert Kapittel 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER:

15 AVLØPSLEDNING - RETTE RØR Avløpsledning, trykkløs, pvc, Plassering/montasje i grøft, muffeskjøt, løse pakninger Posten gjelder avløpsrør som føres til eksisterende overvannskum, stive,rette dobbeltveggede rør av plast utvendig korrugerte rør DV 200, innvendig glatte. Lengde m 30, UTLEGGING AV FUNDAMENT, SIDEFYLLING/OMFYLLING OG GJENFYLLING AV GRØFT Posten gjelder fundament for avløpsledning, sidefylling og omfylling av avløpsledning og gjenfylling av grøft for avløpsledning. Type masser: finpukk fraksjon 8/16 Rørtype og dimensjo: plastrør Ø200mm Normal komprimering Normal kontroll Grøften fylles opp 50 % med 8/16, resten med stedlige masser. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 02-4 Kapittel: 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER Fast volum m 3 30, OPSJON NEDSTIGNINGSKUM AV PLAST - KOMPLETT Posten gjelder nedsetting av nedstigningskum, type Wavin TEGRA 1000mm eller tilsvarende med flytende ramme og rundt kjøresterkt lokk på toppen. Tilkobles overvanns- og samleledning. Posten skal være komplett med all nødvendig graving, opplasting og transport av masser ut av området. Tippsted er entreprenørens ansvar KOMPLETTERENDE ARBEIDER Denne bygningsdelen gjelder asfaltering, asfaltskjæring, gjerde, porter, sluser og planering av tilgrensende areal utenfor asfalt. Akkumulert Kapittel 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER:

16 VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Slitelag Agb 11, tykkelse 40mm Posten gjelder asfaltert areal rundt kunstgressbanen. Bredde 1,5 m etter skjæring Dekket skal legges med fall mot ytterkanter. Areal m 2 327, SKJÆRING AV ASFALT Posten gjelder skjæring av rett klant på innsiden av asfaltert areal som kunstgresset skal avsluttes mot. Posten inkluderer også opprydding og bortkjøring av asfaltrester som er avskjært. Tykkelse asfalt 40mm Lengde asfaltskjæring m 212, AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER GJERDE Posten gjelder utlegging av subbus/grus fraksjon 0-8 utenfor asfalt for tilslutninger til terreng. Antatt bredde ca 1 m. Areal m 2 224,00 Fundamentering: Føres ned i grunnen. Posten gjelder flettverksgjerde som monteres langs ytterkant av asfalt rundt banen. Stolper stål Tprofil 50mm Flettverksfylling med overliggende L-jern 50mm, galvanisert. Underlag samse masser. Høyde 1,0 m. Lengde m 224, PORT I GJERDE MED PORTSTOLPE Posten gjelder låsbar kjøreport i flettverksgjerde. Stolpe: Firkantet galvanisert stål Port: galvanisert stål Låsemulighet med hengelås. Bredde 3,5 m, høyde 1 m. Inkluderer fundament for portstolper. Antall stk 2 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 02-5 Kapittel: 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER Akkumulert Kapittel 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER:

17 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 02-6 Kapittel: 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER GANGSLUSER I GJERDE Posten gjelder gangsluser i gjerde. Utføres i samme materialer som gjerde Antall stk 2 Sum Kapittel 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER:

18 03 SIGGERUD GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYS 03.1 GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYSANLEGG Arbeidsomfang Bygningsdelen omfatter levering og montering av fundamenter, trekkekummer og trekkerør samt grøfter for flomlysanlegget. Merk at fundamentene skal tilpasses masteleverandørens beskrivelse. Det angitte fundament prises som et utgangspunkt. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 03-1 Kapittel: 03 SIGGERUD GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYS FUNDAMENTER FOR LYSMASTER Posten gjelder graving, støping av fundamenter for lysmaster og gjenfylling. Totalhøyde fundament skal være 2,5 m. Nedre del av fundamentet skal bestå av 2 stk kumringer Ø1600mm med en samlet høyde på 2 m. Øvre del av fundamentet skal være kvadratisk med LxB=800 x 800mm, høyde 500mm. Posten skal være inklusive innføring og faststøping av et eller to trekkerør Ø110mm som ved bend føres sentrisk opp i fundamentene. Posten skal også inkludere faststøping av bolter for flomlysmaster - 4 bolter pr mast. Støpemal og bolter leveres av masteleverandøren. Boltene er gjenget med mutter og skiver for festing av fotplate på lysmast. Støpemal og betongoverflate skal være horisontal og pusset uten oppstikkende betongkanter. Forutsatt boltediameter 24mm med lengde på ca 1,0 m. Betong B35, pr. fundament: ca 4,3 m3. Armering pr. fundament: ca 200 kg (vertikal armering ØK25mm horisontal skjærarmering ØK10mm) Inkludert graving, nedsetting av sementringer og stolpefundament, armering støping og tilbakefylling. Fundamentpute av drenerende masser etableres. Tippsted for overskuddsmasser er entreprenørens ansvar. Høyde lysmast 15 m. Antall stk 4 Akkumulert Kapittel 03 SIGGERUD GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYS:

19 KABELRØR I LØSMASSER Glatte rør -PE, rød farge med trekketau. Utvendig diameter DN 110. Posten gjelder legging av stive rette trekkerør med nødvendige bend, innvendig glatte. Markeringsbånd over rør ihht E-verkets krav. Lengde rørledning m 250, KOMPLETT LEDNINGSGRØFT KUMMER Grunnforhold: Leire/grus Dybde inntil 1,5 m. Graveskråning 1:1. Bunnbredde 0,6 m. Antall kumutvidelser 4 Fundament: stedlige sand og grusmasser. Gjenfylling: stedlige masser. Posten gjelder komplett grøft for flomlyskabel fra trafo til master. Lengde m 250,00 Posten gjelder eventuelle trekkekummer for flomlysanlegg med boring for 2 stk trekkerør D110 plastrør- Flytende kumramme av støpejern. Leveres med tett bunn. Antall stk 6 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 03-2 Kapittel: 03 SIGGERUD GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYS Sum Kapittel 03 SIGGERUD GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYS:

20 04 SIGGERUD KUNSTGRESS 04.1 KUNSTGRESS FOR FOTBALL Bygningsdelen omfatter levering og installasjon av tett folie, støtdempende drenspad og kunstgress, oppmerking, hjørneflagg og felttest etter installasjon samt utstyr for vedlikehold. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 04-1 Kapittel: 04 SIGGERUD KUNSTGRESS VANNAVVISENDE SJIKT AV BELEGG PÅ RULL Posten gjelder vanntett sjikt av plastfolie/fiberduk lagt oppå avrettingslag. Belegget føres ned i bunn av drensgrøft. Belegget legges på langs av banen med 30 cm overlapp fra drensgrøft mot midten. Kvalitet min 160 g/m2. Areal m , KUNSTGRESSDEKKE Posten gjelder levering og installering av støtdempende drenspad 20-25mm og minimum 40mm høyt kunstgress. Kunstgresset skal være av beste kvalitet, med fibervekt Dtex, tykkelse min 240 micron, antall strå pr. m2 - min Gummigranulatet TPE (termoplast) kornfraksjon 1-3 mm. Andel finstoff under 1mm skal maks være 1% og under 0,7mm 0%. Produktblad og testrapport for gummigranulatet skal vedlegges tilbudet. Oppmerking spilleflate 40 x 60 m Areal drenspad og kunstgress 43 x 63 m m , AVSLUTNING AV KUNSTGRESSDEKKE Posten gjelder avslutning og forankring av kunstgresset mot asfaltkant. Avslutning og forankring av alle kanter inkl alle materialer og ytelser. Lengde m 212, HJØRNEFLAGG Posten gjelder hjørneflagg, inkl levering og montering av forankringsramme i galvanisert stål. Antall stk 4 Akkumulert Kapittel 04 SIGGERUD KUNSTGRESS:

21 OPPMERKING PÅ KUNSTGRESS Oppmerking av fotballbanen skal i hovedsak utføres med inntufting av hvite kunstgressfiber av samme kvalitet som kunstgresset forøvrig. Der dette ikke er mulig skal oppmerkingen utføres ved innfelling av hvite kunstgresstriper av samme kvalitet som kunstgresset forøvrig. Det skal benyttes limte skjøter. Oppmerking av hovedbane med 10 cm hvitt kunstgress ihht internasjonal standard. Oppmerking med faste striper: Hovedbane 40 x 60 m. Oppmerking av 2 stk 5-er baner på tvers med stiplede linjer. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 04-2 Kapittel: 04 SIGGERUD KUNSTGRESS Rund sum FELTPRØVING AV KUNSTGRESS Komplett ferdig innstallert kunstgress skal tilfredsstille definerte funksjonskrav fastsatt av Kulturdepartementet og Norges Fotballforbund. Det skal utføres felttest innen 10 mnd etter at kunstgresset er ferdig innstallert. Dette for å dokumentere at kunstgressystemet tilfredsstiller de definerte kravene. Rund sum UTSTYR FOR VEDLIKEHOLD Børsteslådd og gummimatte for nødvendig vedlikehold av kunstgresset. Rund sum Sum Kapittel 04 SIGGERUD KUNSTGRESS:

22 05 SIGGERUD FLOMLYSANLEGG 05.1 GENERELT Det skal etableres et flomlysanlegg. Anlegget skal dimensjoneres for 200 lux på 1 trinn og minimum 100 lux på 2 trinn. Jevnhet >0,6. Vedlikeholdsfaktor MF= 0,8. I denne posten skal entreprenøren medta komplett levering og montering av alt belysningsutstyr, inkl. lysmaster, festearrangement, fundament, lyskilder, skap og trafo samt fremføring av el-tilførsel. For de leverte armaturer skal det kunne leveres supplerende armaturer, deler og utstyr i minst 5 år etter ferdigstillelse av anlegget. Lyskilder skal leveres for nominell spenning med toleranse +/- 5%. Det skal benyttes lyskilder av anerkjent fabrikat med leverandør representert i Norge. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 05-1 Kapittel: 05 SIGGERUD FLOMLYSANLEGG Akkumulert Kapittel 05 SIGGERUD FLOMLYSANLEGG:

23 FLOMLYSANLEGG OPSJON Det er basert på å benytte 4 stk. master a 15 meter. Hver mast bestykkes eksempelvis med 4 stk. Siteco Sicompact A2 Maxi 1000W HQI-TS. Alternative tilsvarende lyskilder fra annen leverandør kan leveres. Det benyttes asymmetriske lyskastere med metallhalogen lyskilder. Mastene plasseres utenfor banens hjørnepunkter med 4 meter sikkerhetssone. Forkoblinger skal monteres inne i masten. Mastene skal utføres som galvaniserte rørmaster med låsbare luker for forkoblinger plassert inne i masten. Travers for feste av lyskastere og plasstøpt fundament med bolter skal inngå i prisen. Mastene skal styrkeberegnes etter gjeldende vindlast. Lysanlegget innjusteres etter lysberegninger, og ettermåling av belysningsstyrke skal inngå i dokumentasjonen. Låsbart styreskap plasseres etter avtale med byggherre. Herfra legges separate kabler til hver forkobling i mastene, og deretter opp til armaturene. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 05-2 Kapittel: 05 SIGGERUD FLOMLYSANLEGG Det skal leveres opsjon på fjernstyring av anlegget over mobilgrensesnitt og web. Dette inkluderer en styringsenhet i tenn-/sikringsskap for lysanlegget med følgende funksjoner: Tenning / slukking med mobiltelefon, halv og full belysning, automatisk slukking av lyset, alarm og varsling ved feil f.eks sikring, jordfeil, sabotasje o.s.v. Dokumentasjon av brenntid og måleravlesing. Sum Kapittel 05 SIGGERUD FLOMLYSANLEGG:

24 06 SIGGERUD RIVINGSARBEIDER 06.1 DEMONTERING AV 2 EKSISTERENDE FLOMLYSMASTER Posten gjelder frakobling av elektrisk anlegg og demontering av lyskastere samt to master ca 12 m høye. Posten skal også inkludere fjerning av mastefundamenter og tilbakefylling med stedlige overskuddsmasser. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 06-1 Kapittel: 06 SIGGERUD RIVINGSARBEIDER Rund sum Sum Kapittel 06 SIGGERUD RIVINGSARBEIDER:

25 07 SIGGERUD FRIIDRETT LØPEBANE 07.1 OPSJON FRIIDRETTSDEKKE Posten gjelder legging av kunststoffdekke (vanngjennomslipplig) med tykkelse 15mm basisbelegg av rødt EPDM gummigranulat med påsprøytet rødt toppsjikt. Tykkelse 15 mm +/- 2mm. Støtdempning %. Vanngjennomslipplighet: Maks 5 min(nbi-metode). Toppsjikt 2 ganger påsprøyting - skal utgjøre 2-2,5 kg/m2 Dersom opsjonen kommer til anvendelse, skal løpebaner etableres på den ene langsiden av banen i 2 m bredde. Dette medfører at det må legges drensasfalt i tykkelse 4 cm under friidrettsdekke. Legging av drensasfalt skal inngå i opsjonsprisen. Opprinnelig asfalt skal da trekkes fra. oppmerking av løpebane skal inkluderes. Areal m 2 132,00 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 07-1 Kapittel: 07 SIGGERUD FRIIDRETT LØPEBANE Sum Kapittel 07 SIGGERUD FRIIDRETT LØPEBANE:

26 10 SKI RIGG OG DRIFT 10.1 KAPITALYTELSER Generelt. Alle kapitalytelser som ikke inngår i priser for delprodukter etter NS 3420, skal inkluderes i denne bygningsdel. Omfang. Denne bygningsdelen skal dekke entreprenørens kostnader til forsikringer av: ansvarsforsikring og forsikring av kontraktsarbeidet, alle kostnader til sikkerhetsstillelse i byggetiden, samt alle avgifter og gebyrer som er relevante for prosjektet. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 10-1 Kapittel: 10 SKI RIGG OG DRIFT AB Forsikringer AE Sikkerhetsstillelse Avgifter og gebyrer Rund sum Akkumulert Kapittel 10 SKI RIGG OG DRIFT:

27 10.2 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING Generelt Alle ytelser som angår rigging, drift og nedrigging av byggeplassen og som ikke inngår i priser for delprodukter etter NS 3420, skal inkluderes i priser for rigging, drift og nedrigging. Arbeidsomfang Denne bygningsdelen omfatter rigging, klargjøring, drift og nedrigging av anleggsområdet. Dette omfatter også utgifter til stikning og oppmåling før og under arbeidest gang, vedlikehold av evt anleggsveier, administrasjon og eventuelt vakthold. Riggområdet anvises av tiltakshaver. Entreprenøren er ansvarlig for at anleggsområdet er sikret på betryggende måte mot uhell og ulykker. Det skal holdes god orden på anleggsområdet. Entreprenøren må selv bekoste provisorisk tilknytning for vann, strøm og telefon i anleggsperioden. Tiltakshaver vil påvise høydefastmerke i området. Den øvrige utstikking, utmåling og all oppsetting av høyder foretas av entreprenøren og skal være i samsvar med foreliggende planer. Oppmåling Entreprenøren skal før anleggsarbeidene starter profilere baneområdet, legge frem resultatene av høydemålinger og masseberegne før og etter utsjakting av eksisterende bane. Dette skal godkjennes av tiltakshaver før oppstart. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 10-2 Kapittel: 10 SKI RIGG OG DRIFT AK Tilrigging av bygge- eller anleggsplass AM Drift av bygge- eller anleggsplass AO Kvalitetssikrende tiltak AQ Avsluttende arbeider stk AS Nedrigging av bygge- eller anleggsplass AU Avsluttende dokumentasjon Akkumulert Kapittel 10 SKI RIGG OG DRIFT:

28 Stikning og oppmåling. Posten gjelder oppmåling av eksisterende bane før og etter utsjakting. Det skal tas profiler for hver 10 m på tvers av ny bane. Masseberegning for etablering av traubunn med forslag til banehøyde skal fremlegges for tiltakshaver og godkjennes før arbeidene settes i gang. Det skal tas profiler på ferdig avrettet flate før legging av overbygning/tett duk. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 10-3 Kapittel: 10 SKI RIGG OG DRIFT Sum Kapittel 10 SKI RIGG OG DRIFT:

29 11 SKI GRUNNARBEIDER 11.1 ETABLERING AV TRAUBUNN GENERELT Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420, 4. utgave, dersom ikke annet framgår av beskrivelse og spesifikasjoner. Den etterfølgende tekst ansees som en del av de spesifiserte poster. EKSISTERENDE ANLEGG Kunstgressbanen skal etableres på eksisterende grusbane. Tykkelse på gruslag varierer fra cm. Grunnundersøkelser er ikke gjennomført, men byggherren bekrefter at det er stabile masser i underbygningen. ARBEIDSOMFANG Bygningsdelen omfatter arrondering av banelegemet slik at traubunn etableres med samme fall som ferdig overflate: fall 1,0 % fra midten mot begge langsider. Det forutsettes at traubunn etableres ved intern masseflytting med stedlige masser. Spilleflate for banen er 57 x 100 m. BANEHØYDE Entreprenøren skal foreta høydemålinger før avretting av eksisterende bane. Forslag til banehøyde fremlegges for byggherren til godkjenning. Traubunn skal etableres ved intern massebalanse. Det foreligger innmåling av eksisterende bane. Se vedlegg. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 11-1 Kapittel: 11 SKI GRUNNARBEIDER AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER Posten gjelder avretting av traubunn for kunstgressbanen med stedlige masser. Arealet er 0,5 m utenfor asfaltkant. Traubunn skal legges med samme fall som ferdig overflate 1,0 % fra midten mot begge langsider. Tillatt planhetsavvik: maks 6 mm på 4 m rettholdt. Areal: 66 x 111 m m ,00 Akkumulert Kapittel 11 SKI GRUNNARBEIDER:

30 11.2 OVERVANN OG DRENERING Drenering Samledrensledninger langs alle sider tilkobles kum utenfor banen. Det skal benyttes stive, rette dobbeltveggede utvendig korrugerte drensrør. Som samledrens benyttes DV 160, innvendig glatte. Det skal benyttes stive, dobbeltveggede, utvendig korrugerte rør DV 200, innvendig glatte. Kobles til eksisterende overvannskum utenfor baneområdet. Eksisterende kum må slamsuges før tilkobling. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 11-2 Kapittel: 11 SKI GRUNNARBEIDER GRAVING AV GRØFT Grunnforhold: blandede masser Grøftedybde: Inntil 2,0 m Utførelse uavstivet Graveskråning 1;1,5 bunnbredde 0,6 m. Posten gjelder grøft for drensledning på kort og langsider rundt banen. Lengde m 350, TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET Opplastningssted: Gravested Type masser: blandede masser Posten gjelder opplasting og transport av overskuddsmasser fra graving av grøfter for drenering. Tippsted for overskuddsmasser er entreprenørens ansvar Fast volum m 3 350,00 Akkumulert Kapittel 11 SKI GRUNNARBEIDER:

31 UTLEGGING AV FUNDAMENT, SIDEFYLLING/OMFYLLING OG GJENFYLLING AV GRØFT Posten gjelder fundament for drensledning, sidefylling og omfylling av drensledning og gjenfylling av grøft for drensledning. Type masser: finpukk fraksjon 8/16 Rørtype og dimensjo: plastrør Ø160mm Normal komprimering Normal kontroll Grøften fylles helt opp til traubunn med 8/16. m 3 350, DRENSLEDNING AV PLAST - KORRUGERTE Materiale: PVC Posten gjelder samledrensrør, stive,rette, dobbeltveggede, utvendig korrugerte rør, DV 160 innvendig glatte. Lengde m 350, GRAVING AV GRØFT Grunnforhold: blandede masser Grøftedybde: inntil 2,0 m Bunnbredde 0,6 m Utførelse: Uavstivet Graveskråning 1:1,5 Posten gjelder grøft for avløpsledning fra bane til eksisterende kum. Lengde m 50, TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET Opplasting: Gravested Masser:Grus/ leire Posten gjelder opplasting og transport av overskuddsmasser fra graving av grøft for avløpsledning. Tippsted for overskuddsmasser er entreprenørens ansvar. Fyllplassavgift inngår. Fast volum m 3 50,00 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 11-3 Kapittel: 11 SKI GRUNNARBEIDER Akkumulert Kapittel 11 SKI GRUNNARBEIDER:

32 AVLØPSLEDNING - RETTE RØR Avløpsledning, trykkløs, pvc, Plassering/montasje i grøft, muffeskjøt, løse pakninger Posten gjelder avløpsrør som føres til eksisterende overvannskum, stive,rette dobbeltveggede rør av plast utvendig korrugerte rør DV 200, innvendig glatte. Lengde m 50, UTLEGGING AV FUNDAMENT, SIDEFYLLING/OMFYLLING OG GJENFYLLING AV GRØFT Posten gjelder fundament for avløpsledning, sidefylling og omfylling av avløpsledning og gjenfylling av grøft for avløpsledning. Type masser: finpukk fraksjon 8/16 Rørtype og dimensjo: plastrør Ø200mm Normal komprimering Normal kontroll Grøften fylles opp 50 % med 8/16, resten med stedlige masser. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 11-4 Kapittel: 11 SKI GRUNNARBEIDER Fast volum m 3 50, OPSJON NEDSTIGNINGSKUM AV PLAST - KOMPLETT Posten gjelder nedsetting av nedstigningskum, type Wavin TEGRA 1000mm eller tilsvarende med flytende ramme og rundt kjøresterkt lokk på toppen. Tilkobles overvanns- og samleledning. Posten skal være komplett med all nødvendig graving, opplasting og transport av masser ut av området. Tippsted er entreprenørens ansvar KOMPLETTERENDE ARBEIDER Denne bygningsdelen gjelder asfaltering, asfaltskjæring, gjerde, porter, sluser og planering av tilgrensende areal utenfor asfalt. Akkumulert Kapittel 11 SKI GRUNNARBEIDER:

33 VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Slitelag Agb 11, tykkelse 40mm Posten gjelder asfaltert areal rundt kunstgressbanen. Bredde 2,0 m etter skjæring Dekket skal legges med fall mot ytterkanter. Areal m 2 668, SKJÆRING AV ASFALT Posten gjelder skjæring av rett klant på innsiden av asfaltert areal som kunstgresset skal avsluttes mot. Posten inkluderer også opprydding og bortkjøring av asfaltrester som er avskjært. Tykkelse asfalt 40mm Lengde asfaltskjæring m 314, AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER GJERDE Posten gjelder utlegging av subbus/grus fraksjon 0-8 utenfor asfalt for tilslutninger til terreng. Antatt bredde ca 1 m. Areal m 2 338,00 Fundamentering: Føres ned i grunnen. Posten gjelder flettverksgjerde som monteres langs ytterkant av asfalt rundt banen. Stolper stål Tprofil 50mm Flettverksfylling med overliggende L-jern 50mm, galvanisert. Underlag samse masser. Høyde 1,0 m. Lengde m 224, PORT I GJERDE MED PORTSTOLPE Posten gjelder låsbar kjøreport i flettverksgjerde. Stolpe: Firkantet galvanisert stål Port: galvanisert stål Låsemulighet med hengelås. Bredde 3,5 m, høyde 1 m. Inkluderer fundament for portstolper. Antall stk 2 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 11-5 Kapittel: 11 SKI GRUNNARBEIDER Akkumulert Kapittel 11 SKI GRUNNARBEIDER:

34 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 11-6 Kapittel: 11 SKI GRUNNARBEIDER GANGSLUSER I GJERDE Posten gjelder gangsluser i gjerde. Utføres i samme materialer som gjerde Antall stk 2 Sum Kapittel 11 SKI GRUNNARBEIDER:

35 12 SKI GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYS 12.1 GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYSANLEGG Arbeidsomfang Bygningsdelen omfatter levering og montering av fundamenter, trekkekummer og trekkerør samt grøfter for flomlysanlegget. Merk at fundamentene skal tilpasses masteleverandørens beskrivelse. Det angitte fundament prises som et utgangspunkt. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 12-1 Kapittel: 12 SKI GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYS FUNDAMENTER FOR LYSMASTER Posten gjelder graving, støping av fundamenter for lysmaster og gjenfylling. Totalhøyde fundament skal være 2,5 m. Nedre del av fundamentet skal bestå av 2 stk kumringer Ø1600mm med en samlet høyde på 2 m. Øvre del av fundamentet skal være kvadratisk med LxB=800 x 800mm, høyde 500mm. Posten skal være inklusive innføring og faststøping av et eller to trekkerør Ø110mm som ved bend føres sentrisk opp i fundamentene. Posten skal også inkludere faststøping av bolter for flomlysmaster - 4 bolter pr mast. Støpemal og bolter leveres av masteleverandøren. Boltene er gjenget med mutter og skiver for festing av fotplate på lysmast. Støpemal og betongoverflate skal være horisontal og pusset uten oppstikkende betongkanter. Forutsatt boltediameter 24mm med lengde på ca 1,0 m. Betong B35, pr. fundament: ca 4,3 m3. Armering pr. fundament: ca 200 kg (vertikal armering ØK25mm horisontal skjærarmering ØK10mm) Inkludert graving, nedsetting av sementringer og stolpefundament, armering støping og tilbakefylling. Fundamentpute av drenerende masser etableres. Tippsted for overskuddsmasser er entreprenørens ansvar. Høyde lysmast 16 m. Antall stk 6 Akkumulert Kapittel 12 SKI GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYS:

36 KABELRØR I LØSMASSER Glatte rør -PE, rød farge med trekketau. Utvendig diameter DN 110. Posten gjelder legging av stive rette trekkerør med nødvendige bend, innvendig glatte. Markeringsbånd over rør ihht E-verkets krav. Lengde rørledning m 280, KOMPLETT LEDNINGSGRØFT KUMMER Grunnforhold: Leire/grus Dybde inntil 1,5 m. Graveskråning 1:1. Bunnbredde 0,6 m. Antall kumutvidelser 4 Fundament: stedlige sand og grusmasser. Gjenfylling: stedlige masser. Posten gjelder komplett grøft for flomlyskabel fra trafo til master. Lengde m 100,00 Posten gjelder eventuelle trekkekummer for flomlysanlegg med boring for 2 stk trekkerør D110 plastrør- Flytende kumramme av støpejern. Leveres med tett bunn. Antall stk 6 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 12-2 Kapittel: 12 SKI GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYS Sum Kapittel 12 SKI GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYS:

37 13 SKI KUNSTGRESS 13.1 KUNSTGRESS FOR FOTBALL Bygningsdelen omfatter levering og installasjon av tett folie, støtdempende drenspad og kunstgress, oppmerking, hjørneflagg og felttest etter installasjon samt utstyr for vedlikehold. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 13-1 Kapittel: 13 SKI KUNSTGRESS VANNAVVISENDE SJIKT AV BELEGG PÅ RULL Posten gjelder vanntett sjikt av plastfolie/fiberduk lagt oppå avrettingslag. Belegget føres ned i bunn av drensgrøft. Belegget legges på langs av banen med 30 cm overlapp fra drensgrøft mot midten. Kvalitet min 160 g/m2. Areal m , KUNSTGRESSDEKKE Posten gjelder levering og installering av støtdempende drenspad 20-25mm og minimum 40mm høyt kunstgress. Kunstgresset skal være av beste kvalitet, med fibervekt Dtex, tykkelse min 240 micron, antall strå pr. m2 - min Gummigranulatet TPE (termoplast) kornfraksjon 1-3 mm. Andel finstoff under 1mm skal maks være 1% og under 0,7mm 0%. Produktblad og testrapport for gummigranulatet skal vedlegges tilbudet. Oppmerking spilleflate 100 x 57 m Areal drenspad og kunstgress 106 x 61 m m , AVSLUTNING AV KUNSTGRESSDEKKE Posten gjelder avslutning og forankring av kunstgresset mot asfaltkant. Avslutning og forankring av alle kanter inkl alle materialer og ytelser. Lengde m 334, HJØRNEFLAGG Posten gjelder hjørneflagg, inkl levering og montering av forankringsramme i galvanisert stål. Antall stk 4 Akkumulert Kapittel 13 SKI KUNSTGRESS:

38 OPPMERKING PÅ KUNSTGRESS Oppmerking av fotballbanen skal i hovedsak utføres med inntufting av hvite kunstgressfiber av samme kvalitet som kunstgresset forøvrig. Der dette ikke er mulig skal oppmerkingen utføres ved innfelling av hvite kunstgresstriper av samme kvalitet som kunstgresset forøvrig. Det skal benyttes limte skjøter. Oppmerking av hovedbane med 10 cm hvitt kunstgress ihht internasjonal standard. Oppmerking med faste striper: Hovedbane 100 x 57 m. Oppmerking av 2 stk 7-er baner på tvers med stiplede linjer. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 13-2 Kapittel: 13 SKI KUNSTGRESS Rund sum FELTPRØVING AV KUNSTGRESS Komplett ferdig innstallert kunstgress skal tilfredsstille definerte funksjonskrav fastsatt av Kulturdepartementet og Norges Fotballforbund. Det skal utføres felttest innen 10 mnd etter at kunstgresset er ferdig innstallert. Dette for å dokumentere at kunstgressystemet tilfredsstiller de definerte kravene. Rund sum UTSTYR FOR VEDLIKEHOLD Børsteslådd og gummimatte for nødvendig vedlikehold av kunstgresset. Rund sum Sum Kapittel 13 SKI KUNSTGRESS:

39 14 SKI FLOMLYSANLEGG 14.1 GENERELT Det skal etableres et flomlysanlegg som tilfredsstiller NS-EN 12193, klasse II. Anlegget skal dimensjoneres for 200 lux på 1 trinn og minimum 100 lux på 2 trinn. Vedlikeholdsfaktor MF= 0,8. I denne posten skal entrepenøren medta komplett levering og montering av alt belysningsutstyr, inkl. lysmaster, festearrangement, fundament, lyskilder, skap og trafo samt fremføring av el-tilførsel. For de leverte armaturer skal det kunne leveres supplerende armaturer, deler og utstyr i minst 5 år etter ferdigstillelse av anlegget. Lyskilder skal leveres for nominell spenning med toleranse +/- 5%. Det skal benyttes lyskilder av anerkjent fabrikat med leverandør representert i Norge. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 14-1 Kapittel: 14 SKI FLOMLYSANLEGG Akkumulert Kapittel 14 SKI FLOMLYSANLEGG:

40 FLOMLYSANLEGG Det er basert på å benytte 6 stk. master a 16 meter med eksempelvis 2 stk. Siteco Sicompact A2 Maxi 2000W HQI-TS i hver mast. Alternative tilsvarende lyskilder fra annen leverandør kan leveres. Det benyttes asymmetriske lyskastere med metallhalogen lyskilder. Mastene plasseres ved banens langsider med 4 meter sikkerhetssone utenfor sidelinjen. Forkoblinger skal monteres bak luke inne i masten. 5-er bane I tillegg skal 2 av mastene for kunstgressbanen belyse en grusbane på utsiden av kunstgressbanen Det forutsettes brukt eksempelvis 1 stk. Siteco Sicompact A2 Maxi 2000W HIT i hver av mastene for kunstgressbanen. Alternative tilsvarende lyskilder fra annen leverandør kan leveres. Beregnet belysningstyrke skal dokumenteres. Mastene skal utføres som galvaniserte rørmaster med luker for forkoblinger plassert inne i masten. Travers for feste av lyskastere og plasstøpt fundament med bolter skal inngå i prisen. Mastene skal styrkeberegnes etter gjeldende vindlast. Lysanlegget innjusteres etter lysberegninger, og ettermåling av belysningsstyrke skal inngå i dokumentasjonen. Armaturene driftes på 400V og det må medtaes trafo fra 230V til 400V. Denne plasseres etter avtale med byggherre. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 14-2 Kapittel: 14 SKI FLOMLYSANLEGG Låsbart styreskap plasseres etter avtale med byggherre. Herfra legges separate kabler til hver forkobling i mastene, og deretter opp til armaturene. Akkumulert Kapittel 14 SKI FLOMLYSANLEGG:

41 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 14-3 Kapittel: 14 SKI FLOMLYSANLEGG OPSJON Det skal leveres opsjon på fjernstyring av anlegget over mobilgrensesnitt og web. Dette inkluderer en styringsenhet i tenn-/sikringsskap for lysanlegget med følgende funksjoner: Tenning / slukking med mobiltelefon, halv og full belysning, automatisk slukking av lyset, alarm og varsling ved feil f.eks sikring, jordfeil, sabotasje o.s.v. Dokumentasjon av brenntid og måleravlesing. Sum Kapittel 14 SKI FLOMLYSANLEGG:

42 15 SKI RIVEARBEIDER 15.1 DEMONTERING AV 4 EKSISTERENDE FLOMLYSMASTER Posten gjelder frakobling av elektrisk anlegg og demontering av lyskastere samt to master ca 12 m høye. Posten skal også inkludere fjerning av mastefundamenter og tilbakefylling med stedlige overskuddsmasser. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 15-1 Kapittel: 15 SKI RIVEARBEIDER Rund sum Sum Kapittel 15 SKI RIVEARBEIDER:

43 20 SKI REHAB RIGG OG DRIFT 20.1 RIGG OG DRIFT FOR ARBEIDER PÅ EKSISTERENDE KUNSTGRESSBANE Medtas under kapittel 10. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 20-1 Kapittel: 20 SKI REHAB RIGG OG DRIFT Sum Kapittel 20 SKI REHAB RIGG OG DRIFT:

44 21 SKI REHAB GRUNNARBEIDER 21.1 OPSJON TILTAK FOR Å BEDRE DRENERINGEN I BANEN Det har vist seg at vanngjennomslippligheten i banen er for dårlig. For å bedre dette legges renner med grovere steinmasser i banens lengderetning i avrettingslaget. Det benyttes fraksjon bredde 30cm dybde 10 cm. Komplett renne m 500, OPSJON REPARASJON OG SLÅDDING AV BANE FØR UTLEGGING AV NYTT KUNSTGRESS Før legging av kunstgress skal overflaten på banen (avrettingslaget) kontrolleres mht eventuelle skader, svanker etc. Det medregnes 20 t maskinelt arbeid og 10 m3 grus 0-8 i prisen for reparasjonsarbeid GRAVING AV GRØFT I BUNN AV SKRÅNING SOM OMKRANSER DELER AV BANEN Det graves avskjærende grøft mellom skråning og ytterkant asfalt for å unngå at vann renner inn på banen fra skråning. Grøft dybde ca 1 m, bredde 0,6 m fylt med pukk. drensrør i bunn av grøft kobles til eks sandfang. m 100,00 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 21-1 Kapittel: 21 SKI REHAB GRUNNARBEIDER Sum Kapittel 21 SKI REHAB GRUNNARBEIDER:

45 22 SKI REHAB KUNSTGRESS 22.1 KUNSTGRESSDEKKE Posten gjelder levering og installering av 60mm høyt kunstgress komplett med innfillmateriale (sand og gummigranulat). Kunstgresset skal være av beste kvalitet, med fibervekt min Dtex, tykkelse min 240 micron, antall strå pr. m2 - min Gummigranulatet TPE (termoplast) kornfraksjon 1-3 mm. Andel finstoff under 1mm skal maks være 1% og under 0,7mm 0%. Produktblad og testrapport for gummigranulatet skal vedlegges tilbudet. Oppmerking spilleflate 100 x 64 m Areal kunstgress 106 x 68 m m , AVSLUTNING AV KUNSTGRESSDEKKE Posten gjelder avslutning og forankring av kunstgresset mot asfaltkant. Avslutning og forankring av alle kanter inkl alle materialer og ytelser. Lengde m 348, HJØRNEFLAGG Posten gjelder hjørneflagg, inkl levering og montering av forankringsramme i galvanisert stål. Antall stk OPPMERKING PÅ KUNSTGRESS Oppmerking av fotballbanen skal i hovedsak utføres med inntufting av hvite kunstgressfiber av samme kvalitet som kunstgresset forøvrig. Der dette ikke er mulig skal oppmerkingen utføres ved innfelling av hvite kunstgresstriper av samme kvalitet som kunstgresset forøvrig. Det skal benyttes limte skjøter. Oppmerking av hovedbane med 10 cm hvitt kunstgress ihht internasjonal standard. Oppmerking med faste striper: Hovedbane 100 x 64 m. Oppmerking av 2 stk 7-er baner på tvers med stiplede linjer. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 22-1 Kapittel: 22 SKI REHAB KUNSTGRESS Rund sum Akkumulert Kapittel 22 SKI REHAB KUNSTGRESS:

46 FELTPRØVING AV KUNSTGRESS Komplett ferdig innstallert kunstgress skal tilfredsstille definerte funksjonskrav fastsatt av Kulturdepartementet og Norges Fotballforbund. Det skal utføres felttest innen 10 mnd etter at kunstgresset er ferdig innstallert. Dette for å dokumentere at kunstgressystemet tilfredsstiller de definerte kravene. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 22-2 Kapittel: 22 SKI REHAB KUNSTGRESS Rund sum UTSTYR FOR VEDLIKEHOLD Børsteslådd og gummimatte for nødvendig vedlikehold av kunstgresset. Rund sum Sum Kapittel 22 SKI REHAB KUNSTGRESS:

47 23 SKI REHAB RIVEARBEIDER 23.1 FJERNING AV KUNSTGRESSDEKKE PÅ EKSISTERENDE BANE Eksisterende kunstgress skal demonteres/fjernes og deler av det skal legges på eksisterende 5-er bane vis á vis den nye kunstgressbanen. Øvrig kunstgressdekke skal legges i depot for alternativ bruk. Gummigranulat og sand i kunstgresset skal tas opp, separeres og legges i depot for senere bruk. Areal m , DEMONTERING AV GUMMIPAD Eksisterende gummipad skal fjernes etter at kunstgresset er demontert. Pad legges i depot for alternativ bruk. Areal m ,00 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 23-1 Kapittel: 23 SKI REHAB RIVEARBEIDER Sum Kapittel 23 SKI REHAB RIVEARBEIDER:

48 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 30-1 Kapittel: 30 PROSJEKTERING 30 PROSJEKTERING 30.1 PROSJEKTERING Komplett detaljprosjektering av kunstgressbaner og lysanlegg 30.2 FDV DOKUMENTASJKON Komplett dokumentasjon av utførte arbeider, as-built tegninger, benyttede produkter og vedlikeholdsprosedyrer Sum Kapittel 30 PROSJEKTERING:

49 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 GENERELL DEL FOIDE A3 ORIENTERING OM PROSJEKTET B0 TILBUD B7 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA C0 LISTE OVER TEGNINGER, SKJEMA OG TABELLER E3 TILBUDSSKJEMA SIGGERUD RIGG OG DRIFT SIGGERUD GRUNNARBEIDER SIGGERUD GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYS SIGGERUD KUNSTGRESS SIGGERUD FLOMLYSANLEGG SIGGERUD RIVINGSARBEIDER SIGGERUD FRIIDRETT LØPEBANE SKI RIGG OG DRIFT SKI GRUNNARBEIDER SKI GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYS SKI KUNSTGRESS SKI FLOMLYSANLEGG SKI RIVEARBEIDER SKI REHAB RIGG OG DRIFT SKI REHAB GRUNNARBEIDER SKI REHAB KUNSTGRESS SKI REHAB RIVEARBEIDER PROSJEKTERING

Kravspesifikasjon for Marikollen kunstgressbane 2.

Kravspesifikasjon for Marikollen kunstgressbane 2. Kravspesifikasjon for Marikollen kunstgressbane 2. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise. Forventet byggestart er ca 2. mai 2014 med ferdigstillelse senest 8. august 2014. Kontraktsinngåelse forventes

Detaljer

Prosjekt: Gryllefjord Kunstgressbane - Entreprise I: Grunnarbeider Side 12. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: Gryllefjord Kunstgressbane - Entreprise I: Grunnarbeider Side 12. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Gryllefjord Kunstgressbane - Entreprise I: Grunnarbeider Side 12 Kapittel: 01 RIGGING OG DRIFT AV BYGGEPLASS 01 RIGGING OG DRIFT AV BYGGEPLASS 01.01 KAPITALYTELSER GENERELT Denne bygningsdelen

Detaljer

TEKNISK MENGDEBESKRIVELSE MÅLØY STADION

TEKNISK MENGDEBESKRIVELSE MÅLØY STADION TEKNISK MENGDEBESKRIVELSE MÅLØY STADION 04.01.2013 Prosjekt: Måløy Stadion Side 00-1 A1 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: kr 01 RIGG OG DRIFT GRUNNARBEIDER kr. 02 GRUNNARBEIDER LØPEDEKKE

Detaljer

Gjøvik - Flomlysanlegg Bandybane

Gjøvik - Flomlysanlegg Bandybane Landskapsarkitekt Arvid Moger Gjøvik - Flomlysanlegg Bandybane Gjøvik kommune 25.02.2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Gjøvik - Flomlysanlegg Bandybane Side 01-1 Kapittel: 01 FOIKRINGER, SIKKERHETSSTILLELSE,

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150 Prosjekt: 534693 Veg Campus - Myklebust. VA-ledninger Side 01-1 Kapittel: 01 GRØFTER 01 GRØFTER 01.1 VA-grøft 01.1.1 FV3.11101 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 150 Omfang: Inkludert opplegging

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side 73-1 73 UTENDØRS RØRANLEGG 73.14 OPSJON Drensledninger mellom gravene og spylekummer på samleledninger 73.14.1 FD2.13219A GRAVING AV GRØFT - Prosjektert fast volum m 3

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del Kunstgressbane Giske grunn_betong 00 Generell del Side 00-1 00 Generell del Det skal bygges en kunstgressbane ved eksisterende grusbane/parkeringsareal mellom Giske barneskole og Giske barnehage. Det er

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:...

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... Tilbudsbrev 1 Tilbyder Firmanavn: Org. nr:....... Postadresse:...Tlf:........ Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... 2 Mengdefortegnelse Nr. Post Mengde Enhetspris Sum 1 Rigg, drift, nedrigging,

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 17. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 17. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 17 Kapittel: 2 STØTDEMPINGSSJIKT 2 STØTDEMPINGSSJIKT GENERELT På et underlag, som før installasjonene begynner skal

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE - BOK 1 ARKITEKT November 2014

TEKNISK BESKRIVELSE - BOK 1 ARKITEKT November 2014 Prosjekt : 3526 Sem Fengsel SEM FENGSEL PARKERING TEKNISK BESKRIVELSE - BOK 1 ARKITEKT November 2014 Byggherre Arkitekt Statsbygg region sør Kristiansen & Bernhardt arkitektur plan interiør AS Tønsberg

Detaljer

Per Ulseth Desso Sports Systems Scandinavia

Per Ulseth Desso Sports Systems Scandinavia Kurs 11.10.2011 Per Ulseth Desso Sports Systems Scandinavia Hva skjer i kunstgressmarkedet? Kvalitet på kunstgress Fiberform Lengde på fiber Type gummigranulat Pad/ikke pad Ny oppbygging med drenspad Ny

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

TILBUDSSKJEMA/PRISTABELL. Alt. 1 Spilleflate 64x100m med PAD - Hovedalternativ

TILBUDSSKJEMA/PRISTABELL. Alt. 1 Spilleflate 64x100m med PAD - Hovedalternativ TILBUDSSKJEMA/PRISTABELL Kunstgressdekket skal være forhåndsgodkjent for FIFA*, for ferdig bane skal dette dokumenteres ved felttest. Det skal gis pris på 4 forskjellige alternativer mht banestørrelse

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Kapittel: 00 GENERELT ENDRING: RIA-01 Konsekvens av endring: Supplering av tilbudsgrunnlag Årsak til endring: Tillegg

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 Orientering I Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus

Detaljer

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Skjold leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og re-asfalteres.

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Prosjekt: Venastul Side 01-1 01 Drenering av grunnmur 01.1 KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Eksisterende drenering langs nordsiden av bygget skal rehabiliteres. Ny drenering etableres

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og

Detaljer

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater.

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. Prosjekt: Strandgaten Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS342 utg. 4 (2141). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. O:\5357\4\9_Beskrivelse\5357-4_Bb1_Strandgaten

Detaljer

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 50 KABELARBEIDER KABELGRØFTER Arbeider og leveranser skal tilfredsstille krav i REN publikasjon for kabelforlegging. Generelt skal kabelgrøfter plasseres i forhold til VA ledninger slik at det kan graves

Detaljer

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum.

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. 24.04.2014 Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side 02-1 02 Graving og sprenging av grøfter 02.02.7 FD2.11210 GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING:

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON NS 8407

KRAVSPESIFIKASJON NS 8407 INNHOLD 1 GENERELLE YTELSER... 2 1.1 GENERELT... 2 1.1.1 Omfang... 2 1.1.2 Definisjoner... 2 1.1 TOTALENTREPRENØRENS ANSVAR... 2 1.2 OFFENTLIGE MYNDIGHETER... 2 1.2.1 Lover, forskrifter, standarder, normer,

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

Rehabilitering lysanlegg Vadmyra kunstgressbane

Rehabilitering lysanlegg Vadmyra kunstgressbane Rehabilitering lysanlegg Vadmyra kunstgressbane Kravspesifikasjon Entreprise for rehabilitering av lysanlegg. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Pkt. Tekst Side 1. Organisering av prosjektet 1.1. Orientering om

Detaljer

Prosjekt: LADE KUNSTGRESSBANE Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LADE KUNSTGRESSBANE Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 40 Elkraft, generelt Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de

Detaljer

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Ibestad kommune Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Del III - Teknisk mengdebeskrivelse (NS3420-ver.2016) Betongrenovering svømmebasseng, luftsiden 25.11.2016 Prosjekt: Renovering

Detaljer

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT:

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: 4 BESKRIVELSE 4.00 RIGG OG DRIFT 4.00.01 Rigg 4.00.01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering:

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

ETT-TRINNS ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLINGER UNDER EØS-TERSKEL TOTALENTREPRISE FUNKSJONSBESKRIVELSE (vedlegg F)

ETT-TRINNS ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLINGER UNDER EØS-TERSKEL TOTALENTREPRISE FUNKSJONSBESKRIVELSE (vedlegg F) 700101 Stålhall Parkrode Rud JournalpostID: 13/181692 Arkivsak ID: 13/3162 REV.NR.: 1 SIDE 1 av 5 ETT-TRINNS ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLINGER UNDER EØS-TERSKEL TOTALENTREPRISE FUNKSJONSBESKRIVELSE (vedlegg

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VIGRAHALLEN GISKE KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II OPPDRAGSBESKRIVELSE 22 SPESIALLEVERANSER Kunstgress, hallgulv og friidrettsdekke Arkitektfirmaet ARC-ESS AS 0 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2

Detaljer

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken Kommunalteknisk avdeling Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken 16.03.2017 Alle arbeider skal utføres iht ØRLAND kommunes krav til og ledningsanlegg. Alle grave og rørleggerarbeider skal utføres etter NS3420

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens vei -

Detaljer

Multiconsult AS Prosjekt: Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1

Multiconsult AS Prosjekt: Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1 Prosjekt: 417634 Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1 Kapittel: 00 Veiledning 00 Veiledning 00.1 Generelle bestemmelser Ytelsene er spesifisert i henhold til siste gjeldende utgave av NS3420,

Detaljer

Terningen Arena Uteanlegg

Terningen Arena Uteanlegg Terningen Arena Idrett og Kultur AS Terningen Arena Uteanlegg Tilbudsforespørsel, totalentreprise Generelle bestemmelser Side 1 TEKNISK BESKRIVELSE Grunnarbeider Terningen Arena Uteanlegg 2299 - Terningen

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-1 Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-2 9.1

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING)

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen.

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen. Kap. A Generelt Overordnede Krav Enhetsprisene skal omfatte følgende kostnader i den grad disse ikke er tatt med i poster for rigg og drift av byggeplassen: 1. Materialer og hjelpematerialer 2. Arbeidslønn

Detaljer

Kravspesifikasjon. Halden Fengsel Uteplass ved bygg Y

Kravspesifikasjon. Halden Fengsel Uteplass ved bygg Y Kravspesifikasjon Halden Fengsel Uteplass ved bygg Y Innholdsfortegnelse 1. ORIENTERING OM PROSJEKTET... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Rammetillatelse/ ferdigattest... 2 1.3. Prosjektering... 2 1.4. Fremdrift...

Detaljer

ANBUDSDOKUMENT FOR. Skatepark i betong Rødberg NORE OG UVDAL KOMMUNE

ANBUDSDOKUMENT FOR. Skatepark i betong Rødberg NORE OG UVDAL KOMMUNE ANBUDSDOKUMENT FOR Skatepark i betong Rødberg NORE OG UVDAL KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE Nore og Uvdal Kommune skal innhente anbud på Skatepark i betong på Rødberg. Anbudet skal leveres til: Nore og Uvdal

Detaljer

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB Oslo Lufthavn AS 28.06.2013 Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For

Detaljer

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003 15 Kode og tekst Kapittel 3 Grøft-, lednings- og kumarbeider Utførende foretak må selv vurdere dimensjoner og mengder ut fra beskrivelse og befaringer. Behovet for transport av masser innenfor og utenfor

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG

Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra 2017 20.03.2017 Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA SUM 01 Rigging og drift av byggeplass,

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen ENDRINGSLISTE E-01 PROSJEKT : 527247_Hommelvik sjøside-infrastruktur KONTRAKT: ENTREPRENØR: Beskrivelsen UTARBEIDET AV: Asplan Viak AS ENDRINGSLISTE: 1, versjon 02 DATO: 15.12.2011 TITTEL: TEGNINGSREK.

Detaljer

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS Ombygging bevegelig bro 53 Tittel: MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT B01 23.12.2014 Konkurranseunderlag YG AV JES Dato Tekst Logo: Områdekode: Systemkode: TH 20 Prosjektnummer:

Detaljer

Rehabilitering av dam Krokvatn

Rehabilitering av dam Krokvatn Multiconsult AS Rehabilitering av dam Krokvatn 124930 Os kommune Tillegg - Mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Mengdebeskrivelse dam Krokvatn Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for:

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for: Side 1 TILBUDSSKJEMA 1 TILBUDSSAMMENDRAG Bok 1 inneholder tilbudsskjema, krav til opplysninger om tilbyder, teknisk beskrivelse m.v., og skal sees i sammenheng med Bok 0 og tegningene. Undertegnede tilbyr

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT 01.1 RIGG Posten skal omfatte alle riggkostnader av generell art som ikke naturlig går inn i senere spesifisert arbeidsytelser eller materialleveranser. Det

Detaljer

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde post GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde enhets pris sum Priser gis i henhold til prosjektbeskrivelsen i vedlegg II. Mengder under postene 5 til og med 25 og 29 og 30 avregnes

Detaljer

Røyrvik Kunstgressbane

Røyrvik Kunstgressbane Side 1 / 15 KUNSTGRESS FOR FOTBALL KONKURRANSEGRUNNLAG for INNHENTING AV TILBUD VED KONKURRANSE MED FORHANDLING Røyrvik Kunstgressbane GRUNNARBEIDER Side 2 / 15 0. INNBYDELSE TIL ANBUDSKONKURRANSE 0.1

Detaljer

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema 1 FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema PROSJEKT : Grunnarbeid, omlegging av VA, vegomlegging, grøfter elektro i forbindelse med ny flerbrukshall Eikelandsosen. Revisjonsnr.

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Tilbudsbrev/prisskjema

Tilbudsbrev/prisskjema Tilbudsbrev/prisskjema Vi bekrefter med dette at vi tilbyr vi oss å utføre arbeidet med ISPS oppgradering kaianlegg i Nesna kommune i tråd med de priser ført opp i dette tilbudet. Leverandør/ entreprenør

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

ISBJØRNHALLEN IDRETTSDEKKE

ISBJØRNHALLEN IDRETTSDEKKE ISBJØRNHALLEN IDRETTSDEKKE ENTREPRISE IDRETTSDEKKE HAMMERFEST KOMMUNE 15.4.2013 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 16.04.2013 Prosjekt: Isbjørnhallen idrettsdekke Side 00-2 A3 ORIENTERING OM PROSJEKTET A3.1

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Oppdragsgiver Arendal Havnevesen Rapporttype Kravspesifikasjon bygningsmessige arbeider 2015-04-23 DRIVSTOFFANLEGG MARINA BARBU KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-1 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon AVF 03 03.20 03.20.1 AVFALLSBEHANDLING GRUNNARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle

Detaljer

ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014

ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014 COWI AS ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014 ADDENDUM 01 - OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION COWI AS 17.09.2014 Prosjekt: ADDENDUM 01

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

Bok 1 Teknisk beskrivelse

Bok 1 Teknisk beskrivelse Bok 1 Teknisk beskrivelse 422908-4 Fosslibekken - sikringstiltak 18.10.2016 Rev 26.10.2016 Detaljbeskrivelse etter NS 3420 INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjekt: SikringstiltakFosslia-beskrivelse Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50 Prosjekt: Vannledning Fossen - Bakken Side 01-1 01.11.04.10 FS2.21276132A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 50 Type lag: Drenslag Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For riggforhold og spesielle forhold på byggeplass henvises til

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

Tilbudsforespørsel Barnas aktivitetshall, Bjerka

Tilbudsforespørsel Barnas aktivitetshall, Bjerka Tilbudsforespørsel Barnas aktivitetshall, Bjerka HEMNES KOMMUNE 1.0 INNBYDELSE Hemnes kommune innbyr til anbudskonkurranse i forbindelse med Barnas aktivitetshall på Bjerka. Følgende entrepriser kan det

Detaljer

Dagfin skaar AS Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1

Dagfin skaar AS Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1 Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1 Kapittel: 00 Tekniske bestemmelser 00 Tekniske bestemmelser 00.1 Tekniske bestemmelser Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 "Beskrivelsestekster

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter TILBUDSSKJEMA PROSJEKTNR/NAVN: 211288 Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter Komplett manuell utfylling av hele tilbudsskjemaet, pkt. 1 pkt. 10. 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer

IVAR IKS Prosjekt: V3 Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

IVAR IKS Prosjekt: V3 Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: V3 Side 1-1 1 KUM 1.1 FD3.14110 GRAVING AV GROPER - ANTALL Antall groper stk 1 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Type grop: Grop til vannkum Dimensjoner:

Detaljer

MULTICONSULT AS

MULTICONSULT AS Prosjekt: OSLO KOMMUNE, BYMILJØETATEN - ELLINGSRUD TENNISBANE Side B-1 B BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING B.00 GENERELT Denne beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave 4 (201401). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS

Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS Bakgrunn for prosjektet Prosjektet har sin bakgrunn i at det har oppstått gjentatte lekkasjer på den kommunale vannledningen som ligger langs Stangnesveien.

Detaljer

TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG. PROSJEKTNR/NAVN: Lønnås barnehage - Drenering

TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG. PROSJEKTNR/NAVN: Lønnås barnehage - Drenering GJELDER FRA: 01.02.2013 REV.NR.: 1.00 SIDE 1 av 5 TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG PROSJEKTNR/NAVN: 502007-04 Lønnås barnehage - Drenering 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TILLEGG 67/09 09/1729 KUNSTGRESSBANE SØNDRE LAND IDRETTSLAG - ORIENTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TILLEGG 67/09 09/1729 KUNSTGRESSBANE SØNDRE LAND IDRETTSLAG - ORIENTERING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 19.10.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Søråsen separering, Entreprise 1 Oppdragsbeskrivelse B.2.1 TILBUDSSKJEMA

Søråsen separering, Entreprise 1 Oppdragsbeskrivelse B.2.1 TILBUDSSKJEMA 211373 Søråsen separering, Entreprise 1 Oppdragsbeskrivelse B.2.1 TILBUDSSKJEMA 211373 Søråsen separering, Entreprise 1 B.2.1 Tilbudsskjema side: 1 av 5 B.2.1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer

03 GRAVING OG SPRENGNING

03 GRAVING OG SPRENGNING Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 03-1 03 Graving, Spregning 03 GRAVING OG SPRENGNING Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 03-2 03.100 Orientering om arbeida INNHOLDSLISTE ORIENTERING

Detaljer

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt 70 Utendørs, generelt Generell post: 1. Denne beskrivelsen tar utgangspunkt i følgende arbeider som skal utføres: Breddeutvidelse

Detaljer

Bamble kommune. Støyskjerm brotorvet Belysning og strømskap. Elektroinstallasjoner. Sweco Norge AS, TI porsgrunn

Bamble kommune. Støyskjerm brotorvet Belysning og strømskap. Elektroinstallasjoner. Sweco Norge AS, TI porsgrunn Støyskjerm brotorvet Belysning og strømskap 00 For utsendelse 20.11.2013 JDV BD JDV Revisjon Revisjonen gjelder Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Sweco Norge AS, TI porsgrunn Elektroinstallasjoner

Detaljer

Kunstgressdekke til fotballbane for toppfotball på Jorekstad

Kunstgressdekke til fotballbane for toppfotball på Jorekstad VEDLEGG B KRAVSPESIFIKASJON Kunstgressdekke til fotballbane for toppfotball på Jorekstad Faaberg Allianseidrettlag 2011 1 1 FORUTSETNINGER FOR OG KRAV TIL ENTREPRISEN 3 1.1 Orientering 3 1.2 Fremdrift

Detaljer

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen.

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. Arbeidet omfatter foruten grunn-, terreng- og plassarbeider

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter TILBUDSSKJEMA PROSJEKTNR/NAVN: 211288 Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter Komplett manuell utfylling av hele tilbudsskjemaet, pkt. 1 pkt. 10. 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer

Andre rådgivere Ansvarlig byggeplassleder: Eventuelle endringer i prosjektadministrasjon og prosjekteringsteam skal godkjennes av oppdragsgiver.

Andre rådgivere Ansvarlig byggeplassleder: Eventuelle endringer i prosjektadministrasjon og prosjekteringsteam skal godkjennes av oppdragsgiver. Prosjektadministrasjon/ prosjektering Totalentreprenørens faste prosjektadministrasjon vil være: Prosjektleder HMS-koordinator prosjektering: HMS-koordinator gjennomføring Prosjekteringsleder Ansvarlig

Detaljer