SKI KUNSTGRESSBANER TEKNISK KRAVSPESIFIKASJON SKI KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKI KUNSTGRESSBANER TEKNISK KRAVSPESIFIKASJON SKI KOMMUNE"

Transkript

1 SKI KUNSTGRESSBANER TEKNISK KRAVSPESIFIKASJON SKI KOMMUNE BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

2 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 00-2 A3 ORIENTERING OM PROSJEKTET A3.1 Orientering om prosjektet Prosjektet Ski kunstgressbaner omfatter utførelse av tre kunstgressbaner: - Siggerud Idrettspark, ny 7-er kunstgressbane med lysanlegg - Ski Idrettspark, ny 11-er kunstgressbane med lysanlegg - Ski Idrettspark, rehabilitering av eksisterende kunstgressbane I Siggerud Idrettspark skal det bygges en 7-er kunstgressbane på eksisterende grusbane. Underbygningen er ifølge Ski kommune stabil, og kommunen står ansvarlig for skader som følge av eventuelle telehiv. Konstruksjonen bygges opp av tett belegg over trauet, drenspad og kunstgress lagt direkte på duken. Konstruksjonen legges med takfall 0,8 % fra midten og ut til langsidene.det tette belegget føres ned i drensgrøftene rundt banen. Banens størrelse er 40 x 60 m spilleflate. Nytt flomlys med fire 16 m hjørnemaster og 200 lux lysstyrke innstalleres (230 V). I Ski Idrettspark skal det bygges ny 11-er kunstgressbane på den eksisterende grusbanen.underbygningen er ifølge Ski kommune stabil, og kommunen står ansvarlig for skader som følge av eventuelle telehiv. Konstruksjonen bygges opp av tett belegg over trauet, drenspad og kunstgress lagt direkte på duken. Konstruksjonen legges med takfall 0,8-1 % fra midten og ut til langsidene.det tette belegget føres ned i drensgrøftene rundt banen. Banens størrelse er 100 x 57 m spilleflate. Nytt flomlysanlegg med 6 master - 3 på hver side av langsidene med 200 lux lysstyrke (400 V). Den eksisterende kunstgressbanen i Ski Idrettspark skal rehabiliteres. Eksisterende kunstgress skal demonteres og brukes på andre mindre baner. Gummipad skal fjernes og evt benyttes på andre baner. Underbygningen skal kontrolleres for vanngjennomslipplighet og tiltak skal gjøres for å gi bedre drenering. Nytt kunstgress 60 mm høyde skal leveres og legges. Banens spilleflate er 100 x 64 m. Totalentreprenør skal forestå all detaljprosjektering av anlegget - tekniske beregninger av lysanlegg, fundamenter VA-anlegg og baner. Vedlagte tegninger er således å anse som prinsippskisser. Totalentreprenøren skal i sitt tilbud ha kvalifisert de oppgitte mengdene (som er orienterende). 0.ga1

3 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 00-3 A3 ORIENTERING OM PROSJEKTET A3.2 Byggetid Forventet byggestart er ca 1. september 2012 med ferdigstillelse senest 1. november De nye banene på Siggerud og Ski skal gjennomføres parallelt, mens rehabiliteringen av den eksisterende kunstgressbanen i Ski Idrettspark skal gjennomføres etter at den nye banen er ferdigstilt. Totalentreprenøren skal utarbeide en fremdriftsplan som vedlegges tilbudet som synliggjør gjennomføring innenfor den angitte byggetid. A3.3 Forbehold om tilatelser, finansiering mv. Kommunen søker om rammetillatelse for flomlysanleggene. Entreprenøren må medta kostnader til utarbeidelse av IG. Kunstgressbanene er ikke søkepliktige. A3.4 Entrepriseform og konkurransetype Prosjektet gjennomføres som totalentreprise, entreprenøren har ansvar for å videreføre detaljprosjektering ut fra det foreliggende prosjektmateriale. - A3.5 Oppdragsgiverens organisasjon Byggherre er Ski kommune v/ Anne Berit Hogstad. Prosjektledelse og byggherreombud ivaretas av Sweco Norge AS v/roar Andersen. A3.6 Oppdragsgivers organisering av SHA-arbeidet Se egen SHA-plan. 0.ga1

4 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 00-4 B0 TILBUD I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt nedenfor, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende:... til de priser som er oppført i tilbudet og som samlet gir en sum på: kr. eks. mva Forbehold Prisene skal være faste fra tilbudsdato og frem til ferdigstillelse Byggetid Undertegnede forplikter seg til utføre arbeidet innen: Godkjenninger Bedriften har følgende godkjenninger:... Underentreprenører og samarbeidende firmaer Opplysninger om underentreprenører og samarbeidende firmaer er gitt i skjema B.7.. Øvrige opplysninger den... Anbyder stempel/signatur Adresse Telefon 0.ga1

5 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 00-5 B7 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA (Utfylles av anbyderen) Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det anbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører: ga1

6 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 00-6 C0 LISTE OVER TEGNINGER, SKJEMA OG TABELLER Tegn.nr. Dato utarb. Tekst Dato endret Utarbeidet av Plantegning Ski Idrettspark Plantegning Siggerud Idrettspark Prinsippsnitt Ski Idrettspark Prinsippsnitt Siggerud Idrettspark X... Prinsippskisse mastefundamenter Y... Plantegning eks kunstgressbane Ski ga1

7 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 00-7 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Prissammendrag Kapittel: kr 01 Siggerud rigg og drift kr 02 Siggerud grunnarbeider kr 03 Siggerud grunnarbeider for flomlys kr 04 Siggerud kunstgress kr 05 Siggerud flomlysanlegg kr 06 Siggerud rivningsarbeider kr 07 Siggerud friidrett løpebane kr 10 Ski rigg og drift kr 11 Ski grunnarbeider kr 12 Ski grunnarbeider for flomlys kr 13 Ski kunstgress kr 14 Ski flomlysanlegg kr 15 Ski rivearbeider kr 20 Ski rehab rigg og drift kr 21 Ski rehab grunnarbeider kr 22 Ski rehab kunstgress kr 23 Ski rehab rivearbeider kr 30 Prosjektering kr Sum eksklusive merverdiavgift kr % merverdiavgift kr Tilbudt sum inkl. merverdiavgift kr 0.ga1

8 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 00-8 E3 TILBUDSSKJEMA E3.2 Påslag og timepriser Regningsarbeider For eventuelle regningsarbeider og pålagt overtid gjelder følgende priserog påslag: Fagarbeider Hjelparbeider Lærling Normaltid Overtid 50 % Overtid 100% E3.3 Underskrift Dette tilbudeter supplert med tilbudsbrev datert den Underskrift og stempel 0.ga1

9 01 SIGGERUD RIGG OG DRIFT 01.1 KAPITALYTELSER Generelt. Alle kapitalytelser som ikke inngår i priser for delprodukter etter NS 3420, skal inkluderes i denne bygningsdel. Omfang. Denne bygningsdelen skal dekke entreprenørens kostnader til forsikringer av: ansvarsforsikring og forsikring av kontraktsarbeidet, alle kostnader til sikkerhetsstillelse i byggetiden, samt alle avgifter og gebyrer som er relevante for prosjektet. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 01-1 Kapittel: 01 SIGGERUD RIGG OG DRIFT AB Forsikringer AE Sikkerhetsstillelse Avgifter og gebyrer Rund sum Akkumulert Kapittel 01 SIGGERUD RIGG OG DRIFT:

10 01.2 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING Generelt Alle ytelser som angår rigging, drift og nedrigging av byggeplassen og som ikke inngår i priser for delprodukter etter NS 3420, skal inkluderes i priser for rigging, drift og nedrigging. Arbeidsomfang Denne bygningsdelen omfatter rigging, klargjøring, drift og nedrigging av anleggsområdet. Dette omfatter også utgifter til stikning og oppmåling før og under arbeidest gang, vedlikehold av evt anleggsveier, administrasjon og eventuelt vakthold. Riggområdet anvises av tiltakshaver. Entreprenøren er ansvarlig for at anleggsområdet er sikret på betryggende måte mot uhell og ulykker. Det skal holdes god orden på anleggsområdet. Entreprenøren må selv bekoste provisorisk tilknytning for vann, strøm og telefon i anleggsperioden. Tiltakshaver vil påvise høydefastmerke i området. Den øvrige utstikking, utmåling og all oppsetting av høyder foretas av entreprenøren og skal være i samsvar med foreliggende planer. Oppmåling Entreprenøren skal før anleggsarbeidene starter profilere baneområdet, legge frem resultatene av høydemålinger og masseberegne før og etter utsjakting av eksisterende bane. Dette skal godkjennes av tiltakshaver før oppstart. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 01-2 Kapittel: 01 SIGGERUD RIGG OG DRIFT AK Tilrigging av bygge- eller anleggsplass AM Drift av bygge- eller anleggsplass AO Kvalitetssikrende tiltak AQ Avsluttende arbeider stk AS Nedrigging av bygge- eller anleggsplass AU Avsluttende dokumentasjon Akkumulert Kapittel 01 SIGGERUD RIGG OG DRIFT:

11 Stikning og oppmåling. Posten gjelder oppmåling av eksisterende bane før og etter utsjakting. Det skal tas profiler for hver 10 m på tvers av ny bane. Masseberegning for etablering av traubunn med forslag til banehøyde skal fremlegges for tiltakshaver og godkjennes før arbeidene settes i gang. Det skal tas profiler på ferdig avrettet flate før legging av overbygning/tett duk. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 01-3 Kapittel: 01 SIGGERUD RIGG OG DRIFT Sum Kapittel 01 SIGGERUD RIGG OG DRIFT:

12 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER 02.1 ETABLERING AV TRAUBUNN GENERELT Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420, 4. utgave, dersom ikke annet framgår av beskrivelse og spesifikasjoner. Den etterfølgende tekst ansees som en del av de spesifiserte poster. EKSISTERENDE ANLEGG Kunstgressbanen skal etableres på eksisterende grusbane. Tykkelse på gruslag varierer fra cm. Grunnundersøkelser er ikke gjennomført, men byggherren bekrefter at det er stabile masser i underbygningen. ARBEIDSOMFANG Bygningsdelen omfatter arrondering av banelegemet slik at traubunn etableres med samme fall som ferdig overflate: fall 0,8% fra midten mot begge langsider. Det forutsettes at traubunn etableres ved intern masseflytting med stedlige masser. Spilleflate for banen er 40 x 60 m. BANEHØYDE Entreprenøren skal foreta høydemålinger før avretting av eksisterende bane. Forslag til banehøyde fremlegges for byggherren til godkjenning. Traubunn skal etableres ved intern massebalanse. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 02-1 Kapittel: 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER Posten gjelder avretting av traubunn for kunstgressbanen med stedlige masser. Arealet er 0,5 m utenfor asfaltkant. Traubunn skal legges med samme fall som ferdig overflate 0,8 % fra midten mot begge langsider. Tillatt planhetsavvik: maks 6 mm på 4 m rettholdt. Areal: 47 x 67 m m ,00 Akkumulert Kapittel 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER:

13 02.2 OVERVANN OG DRENERING Drenering Samledrensledninger langs alle sider tilkobles kum utenfor banen. Det skal benyttes stive, rette dobbeltveggede utvendig korrugerte drensrør. Som samledrens benyttes DV 160, innvendig glatte. Det skal benyttes stive, dobbeltveggede, utvendig korrugerte rør DV 200, innvendig glatte. Kobles til eksisterende overvannskum utenfor baneområdet. Eksisterende kum må slamsuges før tilkobling. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 02-2 Kapittel: 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER GRAVING AV GRØFT Grunnforhold: blandede masser Grøftedybde: Inntil 2,0 m Utførelse uavstivet Graveskråning 1;1,5 bunnbredde 0,6 m. Posten gjelder grøft for drensledning på kort og langsider rundt banen. Lengde m 225, TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET Opplastningssted: Gravested Type masser: blandede masser Posten gjelder opplasting og transport av overskuddsmasser fra graving av grøfter for drenering. Tippsted for overskuddsmasser er entreprenørens ansvar Fast volum m 3 225,00 Akkumulert Kapittel 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER:

14 UTLEGGING AV FUNDAMENT, SIDEFYLLING/OMFYLLING OG GJENFYLLING AV GRØFT Posten gjelder fundament for drensledning, sidefylling og omfylling av drensledning og gjenfylling av grøft for drensledning. Type masser: finpukk fraksjon 8/16 Rørtype og dimensjo: plastrør Ø160mm Normal komprimering Normal kontroll Grøften fylles helt opp til traubunn med 8/16. m 3 225, DRENSLEDNING AV PLAST - KORRUGERTE Materiale: PVC Posten gjelder samledrensrør, stive,rette, dobbeltveggede, utvendig korrugerte rør, DV 160 innvendig glatte. Lengde m 225, GRAVING AV GRØFT Grunnforhold: blandede masser Grøftedybde: inntil 2,0 m Bunnbredde 0,6 m Utførelse: Uavstivet Graveskråning 1:1,5 Posten gjelder grøft for avløpsledning fra bane til eksisterende kum. Lengde m 30, TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET Opplasting: Gravested Masser Posten gjelder opplasting og transport av overskuddsmasser fra graving av grøft for avløpsledning. Tippsted for overskuddsmasser er entreprenørens ansvar. Fast volum m 3 30,00 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 02-3 Kapittel: 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER Akkumulert Kapittel 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER:

15 AVLØPSLEDNING - RETTE RØR Avløpsledning, trykkløs, pvc, Plassering/montasje i grøft, muffeskjøt, løse pakninger Posten gjelder avløpsrør som føres til eksisterende overvannskum, stive,rette dobbeltveggede rør av plast utvendig korrugerte rør DV 200, innvendig glatte. Lengde m 30, UTLEGGING AV FUNDAMENT, SIDEFYLLING/OMFYLLING OG GJENFYLLING AV GRØFT Posten gjelder fundament for avløpsledning, sidefylling og omfylling av avløpsledning og gjenfylling av grøft for avløpsledning. Type masser: finpukk fraksjon 8/16 Rørtype og dimensjo: plastrør Ø200mm Normal komprimering Normal kontroll Grøften fylles opp 50 % med 8/16, resten med stedlige masser. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 02-4 Kapittel: 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER Fast volum m 3 30, OPSJON NEDSTIGNINGSKUM AV PLAST - KOMPLETT Posten gjelder nedsetting av nedstigningskum, type Wavin TEGRA 1000mm eller tilsvarende med flytende ramme og rundt kjøresterkt lokk på toppen. Tilkobles overvanns- og samleledning. Posten skal være komplett med all nødvendig graving, opplasting og transport av masser ut av området. Tippsted er entreprenørens ansvar KOMPLETTERENDE ARBEIDER Denne bygningsdelen gjelder asfaltering, asfaltskjæring, gjerde, porter, sluser og planering av tilgrensende areal utenfor asfalt. Akkumulert Kapittel 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER:

16 VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Slitelag Agb 11, tykkelse 40mm Posten gjelder asfaltert areal rundt kunstgressbanen. Bredde 1,5 m etter skjæring Dekket skal legges med fall mot ytterkanter. Areal m 2 327, SKJÆRING AV ASFALT Posten gjelder skjæring av rett klant på innsiden av asfaltert areal som kunstgresset skal avsluttes mot. Posten inkluderer også opprydding og bortkjøring av asfaltrester som er avskjært. Tykkelse asfalt 40mm Lengde asfaltskjæring m 212, AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER GJERDE Posten gjelder utlegging av subbus/grus fraksjon 0-8 utenfor asfalt for tilslutninger til terreng. Antatt bredde ca 1 m. Areal m 2 224,00 Fundamentering: Føres ned i grunnen. Posten gjelder flettverksgjerde som monteres langs ytterkant av asfalt rundt banen. Stolper stål Tprofil 50mm Flettverksfylling med overliggende L-jern 50mm, galvanisert. Underlag samse masser. Høyde 1,0 m. Lengde m 224, PORT I GJERDE MED PORTSTOLPE Posten gjelder låsbar kjøreport i flettverksgjerde. Stolpe: Firkantet galvanisert stål Port: galvanisert stål Låsemulighet med hengelås. Bredde 3,5 m, høyde 1 m. Inkluderer fundament for portstolper. Antall stk 2 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 02-5 Kapittel: 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER Akkumulert Kapittel 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER:

17 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 02-6 Kapittel: 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER GANGSLUSER I GJERDE Posten gjelder gangsluser i gjerde. Utføres i samme materialer som gjerde Antall stk 2 Sum Kapittel 02 SIGGERUD GRUNNARBEIDER:

18 03 SIGGERUD GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYS 03.1 GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYSANLEGG Arbeidsomfang Bygningsdelen omfatter levering og montering av fundamenter, trekkekummer og trekkerør samt grøfter for flomlysanlegget. Merk at fundamentene skal tilpasses masteleverandørens beskrivelse. Det angitte fundament prises som et utgangspunkt. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 03-1 Kapittel: 03 SIGGERUD GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYS FUNDAMENTER FOR LYSMASTER Posten gjelder graving, støping av fundamenter for lysmaster og gjenfylling. Totalhøyde fundament skal være 2,5 m. Nedre del av fundamentet skal bestå av 2 stk kumringer Ø1600mm med en samlet høyde på 2 m. Øvre del av fundamentet skal være kvadratisk med LxB=800 x 800mm, høyde 500mm. Posten skal være inklusive innføring og faststøping av et eller to trekkerør Ø110mm som ved bend føres sentrisk opp i fundamentene. Posten skal også inkludere faststøping av bolter for flomlysmaster - 4 bolter pr mast. Støpemal og bolter leveres av masteleverandøren. Boltene er gjenget med mutter og skiver for festing av fotplate på lysmast. Støpemal og betongoverflate skal være horisontal og pusset uten oppstikkende betongkanter. Forutsatt boltediameter 24mm med lengde på ca 1,0 m. Betong B35, pr. fundament: ca 4,3 m3. Armering pr. fundament: ca 200 kg (vertikal armering ØK25mm horisontal skjærarmering ØK10mm) Inkludert graving, nedsetting av sementringer og stolpefundament, armering støping og tilbakefylling. Fundamentpute av drenerende masser etableres. Tippsted for overskuddsmasser er entreprenørens ansvar. Høyde lysmast 15 m. Antall stk 4 Akkumulert Kapittel 03 SIGGERUD GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYS:

19 KABELRØR I LØSMASSER Glatte rør -PE, rød farge med trekketau. Utvendig diameter DN 110. Posten gjelder legging av stive rette trekkerør med nødvendige bend, innvendig glatte. Markeringsbånd over rør ihht E-verkets krav. Lengde rørledning m 250, KOMPLETT LEDNINGSGRØFT KUMMER Grunnforhold: Leire/grus Dybde inntil 1,5 m. Graveskråning 1:1. Bunnbredde 0,6 m. Antall kumutvidelser 4 Fundament: stedlige sand og grusmasser. Gjenfylling: stedlige masser. Posten gjelder komplett grøft for flomlyskabel fra trafo til master. Lengde m 250,00 Posten gjelder eventuelle trekkekummer for flomlysanlegg med boring for 2 stk trekkerør D110 plastrør- Flytende kumramme av støpejern. Leveres med tett bunn. Antall stk 6 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 03-2 Kapittel: 03 SIGGERUD GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYS Sum Kapittel 03 SIGGERUD GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYS:

20 04 SIGGERUD KUNSTGRESS 04.1 KUNSTGRESS FOR FOTBALL Bygningsdelen omfatter levering og installasjon av tett folie, støtdempende drenspad og kunstgress, oppmerking, hjørneflagg og felttest etter installasjon samt utstyr for vedlikehold. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 04-1 Kapittel: 04 SIGGERUD KUNSTGRESS VANNAVVISENDE SJIKT AV BELEGG PÅ RULL Posten gjelder vanntett sjikt av plastfolie/fiberduk lagt oppå avrettingslag. Belegget føres ned i bunn av drensgrøft. Belegget legges på langs av banen med 30 cm overlapp fra drensgrøft mot midten. Kvalitet min 160 g/m2. Areal m , KUNSTGRESSDEKKE Posten gjelder levering og installering av støtdempende drenspad 20-25mm og minimum 40mm høyt kunstgress. Kunstgresset skal være av beste kvalitet, med fibervekt Dtex, tykkelse min 240 micron, antall strå pr. m2 - min Gummigranulatet TPE (termoplast) kornfraksjon 1-3 mm. Andel finstoff under 1mm skal maks være 1% og under 0,7mm 0%. Produktblad og testrapport for gummigranulatet skal vedlegges tilbudet. Oppmerking spilleflate 40 x 60 m Areal drenspad og kunstgress 43 x 63 m m , AVSLUTNING AV KUNSTGRESSDEKKE Posten gjelder avslutning og forankring av kunstgresset mot asfaltkant. Avslutning og forankring av alle kanter inkl alle materialer og ytelser. Lengde m 212, HJØRNEFLAGG Posten gjelder hjørneflagg, inkl levering og montering av forankringsramme i galvanisert stål. Antall stk 4 Akkumulert Kapittel 04 SIGGERUD KUNSTGRESS:

21 OPPMERKING PÅ KUNSTGRESS Oppmerking av fotballbanen skal i hovedsak utføres med inntufting av hvite kunstgressfiber av samme kvalitet som kunstgresset forøvrig. Der dette ikke er mulig skal oppmerkingen utføres ved innfelling av hvite kunstgresstriper av samme kvalitet som kunstgresset forøvrig. Det skal benyttes limte skjøter. Oppmerking av hovedbane med 10 cm hvitt kunstgress ihht internasjonal standard. Oppmerking med faste striper: Hovedbane 40 x 60 m. Oppmerking av 2 stk 5-er baner på tvers med stiplede linjer. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 04-2 Kapittel: 04 SIGGERUD KUNSTGRESS Rund sum FELTPRØVING AV KUNSTGRESS Komplett ferdig innstallert kunstgress skal tilfredsstille definerte funksjonskrav fastsatt av Kulturdepartementet og Norges Fotballforbund. Det skal utføres felttest innen 10 mnd etter at kunstgresset er ferdig innstallert. Dette for å dokumentere at kunstgressystemet tilfredsstiller de definerte kravene. Rund sum UTSTYR FOR VEDLIKEHOLD Børsteslådd og gummimatte for nødvendig vedlikehold av kunstgresset. Rund sum Sum Kapittel 04 SIGGERUD KUNSTGRESS:

22 05 SIGGERUD FLOMLYSANLEGG 05.1 GENERELT Det skal etableres et flomlysanlegg. Anlegget skal dimensjoneres for 200 lux på 1 trinn og minimum 100 lux på 2 trinn. Jevnhet >0,6. Vedlikeholdsfaktor MF= 0,8. I denne posten skal entreprenøren medta komplett levering og montering av alt belysningsutstyr, inkl. lysmaster, festearrangement, fundament, lyskilder, skap og trafo samt fremføring av el-tilførsel. For de leverte armaturer skal det kunne leveres supplerende armaturer, deler og utstyr i minst 5 år etter ferdigstillelse av anlegget. Lyskilder skal leveres for nominell spenning med toleranse +/- 5%. Det skal benyttes lyskilder av anerkjent fabrikat med leverandør representert i Norge. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 05-1 Kapittel: 05 SIGGERUD FLOMLYSANLEGG Akkumulert Kapittel 05 SIGGERUD FLOMLYSANLEGG:

23 FLOMLYSANLEGG OPSJON Det er basert på å benytte 4 stk. master a 15 meter. Hver mast bestykkes eksempelvis med 4 stk. Siteco Sicompact A2 Maxi 1000W HQI-TS. Alternative tilsvarende lyskilder fra annen leverandør kan leveres. Det benyttes asymmetriske lyskastere med metallhalogen lyskilder. Mastene plasseres utenfor banens hjørnepunkter med 4 meter sikkerhetssone. Forkoblinger skal monteres inne i masten. Mastene skal utføres som galvaniserte rørmaster med låsbare luker for forkoblinger plassert inne i masten. Travers for feste av lyskastere og plasstøpt fundament med bolter skal inngå i prisen. Mastene skal styrkeberegnes etter gjeldende vindlast. Lysanlegget innjusteres etter lysberegninger, og ettermåling av belysningsstyrke skal inngå i dokumentasjonen. Låsbart styreskap plasseres etter avtale med byggherre. Herfra legges separate kabler til hver forkobling i mastene, og deretter opp til armaturene. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 05-2 Kapittel: 05 SIGGERUD FLOMLYSANLEGG Det skal leveres opsjon på fjernstyring av anlegget over mobilgrensesnitt og web. Dette inkluderer en styringsenhet i tenn-/sikringsskap for lysanlegget med følgende funksjoner: Tenning / slukking med mobiltelefon, halv og full belysning, automatisk slukking av lyset, alarm og varsling ved feil f.eks sikring, jordfeil, sabotasje o.s.v. Dokumentasjon av brenntid og måleravlesing. Sum Kapittel 05 SIGGERUD FLOMLYSANLEGG:

24 06 SIGGERUD RIVINGSARBEIDER 06.1 DEMONTERING AV 2 EKSISTERENDE FLOMLYSMASTER Posten gjelder frakobling av elektrisk anlegg og demontering av lyskastere samt to master ca 12 m høye. Posten skal også inkludere fjerning av mastefundamenter og tilbakefylling med stedlige overskuddsmasser. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 06-1 Kapittel: 06 SIGGERUD RIVINGSARBEIDER Rund sum Sum Kapittel 06 SIGGERUD RIVINGSARBEIDER:

25 07 SIGGERUD FRIIDRETT LØPEBANE 07.1 OPSJON FRIIDRETTSDEKKE Posten gjelder legging av kunststoffdekke (vanngjennomslipplig) med tykkelse 15mm basisbelegg av rødt EPDM gummigranulat med påsprøytet rødt toppsjikt. Tykkelse 15 mm +/- 2mm. Støtdempning %. Vanngjennomslipplighet: Maks 5 min(nbi-metode). Toppsjikt 2 ganger påsprøyting - skal utgjøre 2-2,5 kg/m2 Dersom opsjonen kommer til anvendelse, skal løpebaner etableres på den ene langsiden av banen i 2 m bredde. Dette medfører at det må legges drensasfalt i tykkelse 4 cm under friidrettsdekke. Legging av drensasfalt skal inngå i opsjonsprisen. Opprinnelig asfalt skal da trekkes fra. oppmerking av løpebane skal inkluderes. Areal m 2 132,00 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 07-1 Kapittel: 07 SIGGERUD FRIIDRETT LØPEBANE Sum Kapittel 07 SIGGERUD FRIIDRETT LØPEBANE:

26 10 SKI RIGG OG DRIFT 10.1 KAPITALYTELSER Generelt. Alle kapitalytelser som ikke inngår i priser for delprodukter etter NS 3420, skal inkluderes i denne bygningsdel. Omfang. Denne bygningsdelen skal dekke entreprenørens kostnader til forsikringer av: ansvarsforsikring og forsikring av kontraktsarbeidet, alle kostnader til sikkerhetsstillelse i byggetiden, samt alle avgifter og gebyrer som er relevante for prosjektet. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 10-1 Kapittel: 10 SKI RIGG OG DRIFT AB Forsikringer AE Sikkerhetsstillelse Avgifter og gebyrer Rund sum Akkumulert Kapittel 10 SKI RIGG OG DRIFT:

27 10.2 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING Generelt Alle ytelser som angår rigging, drift og nedrigging av byggeplassen og som ikke inngår i priser for delprodukter etter NS 3420, skal inkluderes i priser for rigging, drift og nedrigging. Arbeidsomfang Denne bygningsdelen omfatter rigging, klargjøring, drift og nedrigging av anleggsområdet. Dette omfatter også utgifter til stikning og oppmåling før og under arbeidest gang, vedlikehold av evt anleggsveier, administrasjon og eventuelt vakthold. Riggområdet anvises av tiltakshaver. Entreprenøren er ansvarlig for at anleggsområdet er sikret på betryggende måte mot uhell og ulykker. Det skal holdes god orden på anleggsområdet. Entreprenøren må selv bekoste provisorisk tilknytning for vann, strøm og telefon i anleggsperioden. Tiltakshaver vil påvise høydefastmerke i området. Den øvrige utstikking, utmåling og all oppsetting av høyder foretas av entreprenøren og skal være i samsvar med foreliggende planer. Oppmåling Entreprenøren skal før anleggsarbeidene starter profilere baneområdet, legge frem resultatene av høydemålinger og masseberegne før og etter utsjakting av eksisterende bane. Dette skal godkjennes av tiltakshaver før oppstart. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 10-2 Kapittel: 10 SKI RIGG OG DRIFT AK Tilrigging av bygge- eller anleggsplass AM Drift av bygge- eller anleggsplass AO Kvalitetssikrende tiltak AQ Avsluttende arbeider stk AS Nedrigging av bygge- eller anleggsplass AU Avsluttende dokumentasjon Akkumulert Kapittel 10 SKI RIGG OG DRIFT:

28 Stikning og oppmåling. Posten gjelder oppmåling av eksisterende bane før og etter utsjakting. Det skal tas profiler for hver 10 m på tvers av ny bane. Masseberegning for etablering av traubunn med forslag til banehøyde skal fremlegges for tiltakshaver og godkjennes før arbeidene settes i gang. Det skal tas profiler på ferdig avrettet flate før legging av overbygning/tett duk. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 10-3 Kapittel: 10 SKI RIGG OG DRIFT Sum Kapittel 10 SKI RIGG OG DRIFT:

29 11 SKI GRUNNARBEIDER 11.1 ETABLERING AV TRAUBUNN GENERELT Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420, 4. utgave, dersom ikke annet framgår av beskrivelse og spesifikasjoner. Den etterfølgende tekst ansees som en del av de spesifiserte poster. EKSISTERENDE ANLEGG Kunstgressbanen skal etableres på eksisterende grusbane. Tykkelse på gruslag varierer fra cm. Grunnundersøkelser er ikke gjennomført, men byggherren bekrefter at det er stabile masser i underbygningen. ARBEIDSOMFANG Bygningsdelen omfatter arrondering av banelegemet slik at traubunn etableres med samme fall som ferdig overflate: fall 1,0 % fra midten mot begge langsider. Det forutsettes at traubunn etableres ved intern masseflytting med stedlige masser. Spilleflate for banen er 57 x 100 m. BANEHØYDE Entreprenøren skal foreta høydemålinger før avretting av eksisterende bane. Forslag til banehøyde fremlegges for byggherren til godkjenning. Traubunn skal etableres ved intern massebalanse. Det foreligger innmåling av eksisterende bane. Se vedlegg. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 11-1 Kapittel: 11 SKI GRUNNARBEIDER AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER Posten gjelder avretting av traubunn for kunstgressbanen med stedlige masser. Arealet er 0,5 m utenfor asfaltkant. Traubunn skal legges med samme fall som ferdig overflate 1,0 % fra midten mot begge langsider. Tillatt planhetsavvik: maks 6 mm på 4 m rettholdt. Areal: 66 x 111 m m ,00 Akkumulert Kapittel 11 SKI GRUNNARBEIDER:

30 11.2 OVERVANN OG DRENERING Drenering Samledrensledninger langs alle sider tilkobles kum utenfor banen. Det skal benyttes stive, rette dobbeltveggede utvendig korrugerte drensrør. Som samledrens benyttes DV 160, innvendig glatte. Det skal benyttes stive, dobbeltveggede, utvendig korrugerte rør DV 200, innvendig glatte. Kobles til eksisterende overvannskum utenfor baneområdet. Eksisterende kum må slamsuges før tilkobling. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 11-2 Kapittel: 11 SKI GRUNNARBEIDER GRAVING AV GRØFT Grunnforhold: blandede masser Grøftedybde: Inntil 2,0 m Utførelse uavstivet Graveskråning 1;1,5 bunnbredde 0,6 m. Posten gjelder grøft for drensledning på kort og langsider rundt banen. Lengde m 350, TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET Opplastningssted: Gravested Type masser: blandede masser Posten gjelder opplasting og transport av overskuddsmasser fra graving av grøfter for drenering. Tippsted for overskuddsmasser er entreprenørens ansvar Fast volum m 3 350,00 Akkumulert Kapittel 11 SKI GRUNNARBEIDER:

31 UTLEGGING AV FUNDAMENT, SIDEFYLLING/OMFYLLING OG GJENFYLLING AV GRØFT Posten gjelder fundament for drensledning, sidefylling og omfylling av drensledning og gjenfylling av grøft for drensledning. Type masser: finpukk fraksjon 8/16 Rørtype og dimensjo: plastrør Ø160mm Normal komprimering Normal kontroll Grøften fylles helt opp til traubunn med 8/16. m 3 350, DRENSLEDNING AV PLAST - KORRUGERTE Materiale: PVC Posten gjelder samledrensrør, stive,rette, dobbeltveggede, utvendig korrugerte rør, DV 160 innvendig glatte. Lengde m 350, GRAVING AV GRØFT Grunnforhold: blandede masser Grøftedybde: inntil 2,0 m Bunnbredde 0,6 m Utførelse: Uavstivet Graveskråning 1:1,5 Posten gjelder grøft for avløpsledning fra bane til eksisterende kum. Lengde m 50, TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET Opplasting: Gravested Masser:Grus/ leire Posten gjelder opplasting og transport av overskuddsmasser fra graving av grøft for avløpsledning. Tippsted for overskuddsmasser er entreprenørens ansvar. Fyllplassavgift inngår. Fast volum m 3 50,00 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 11-3 Kapittel: 11 SKI GRUNNARBEIDER Akkumulert Kapittel 11 SKI GRUNNARBEIDER:

32 AVLØPSLEDNING - RETTE RØR Avløpsledning, trykkløs, pvc, Plassering/montasje i grøft, muffeskjøt, løse pakninger Posten gjelder avløpsrør som føres til eksisterende overvannskum, stive,rette dobbeltveggede rør av plast utvendig korrugerte rør DV 200, innvendig glatte. Lengde m 50, UTLEGGING AV FUNDAMENT, SIDEFYLLING/OMFYLLING OG GJENFYLLING AV GRØFT Posten gjelder fundament for avløpsledning, sidefylling og omfylling av avløpsledning og gjenfylling av grøft for avløpsledning. Type masser: finpukk fraksjon 8/16 Rørtype og dimensjo: plastrør Ø200mm Normal komprimering Normal kontroll Grøften fylles opp 50 % med 8/16, resten med stedlige masser. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 11-4 Kapittel: 11 SKI GRUNNARBEIDER Fast volum m 3 50, OPSJON NEDSTIGNINGSKUM AV PLAST - KOMPLETT Posten gjelder nedsetting av nedstigningskum, type Wavin TEGRA 1000mm eller tilsvarende med flytende ramme og rundt kjøresterkt lokk på toppen. Tilkobles overvanns- og samleledning. Posten skal være komplett med all nødvendig graving, opplasting og transport av masser ut av området. Tippsted er entreprenørens ansvar KOMPLETTERENDE ARBEIDER Denne bygningsdelen gjelder asfaltering, asfaltskjæring, gjerde, porter, sluser og planering av tilgrensende areal utenfor asfalt. Akkumulert Kapittel 11 SKI GRUNNARBEIDER:

33 VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Slitelag Agb 11, tykkelse 40mm Posten gjelder asfaltert areal rundt kunstgressbanen. Bredde 2,0 m etter skjæring Dekket skal legges med fall mot ytterkanter. Areal m 2 668, SKJÆRING AV ASFALT Posten gjelder skjæring av rett klant på innsiden av asfaltert areal som kunstgresset skal avsluttes mot. Posten inkluderer også opprydding og bortkjøring av asfaltrester som er avskjært. Tykkelse asfalt 40mm Lengde asfaltskjæring m 314, AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER GJERDE Posten gjelder utlegging av subbus/grus fraksjon 0-8 utenfor asfalt for tilslutninger til terreng. Antatt bredde ca 1 m. Areal m 2 338,00 Fundamentering: Føres ned i grunnen. Posten gjelder flettverksgjerde som monteres langs ytterkant av asfalt rundt banen. Stolper stål Tprofil 50mm Flettverksfylling med overliggende L-jern 50mm, galvanisert. Underlag samse masser. Høyde 1,0 m. Lengde m 224, PORT I GJERDE MED PORTSTOLPE Posten gjelder låsbar kjøreport i flettverksgjerde. Stolpe: Firkantet galvanisert stål Port: galvanisert stål Låsemulighet med hengelås. Bredde 3,5 m, høyde 1 m. Inkluderer fundament for portstolper. Antall stk 2 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 11-5 Kapittel: 11 SKI GRUNNARBEIDER Akkumulert Kapittel 11 SKI GRUNNARBEIDER:

34 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 11-6 Kapittel: 11 SKI GRUNNARBEIDER GANGSLUSER I GJERDE Posten gjelder gangsluser i gjerde. Utføres i samme materialer som gjerde Antall stk 2 Sum Kapittel 11 SKI GRUNNARBEIDER:

35 12 SKI GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYS 12.1 GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYSANLEGG Arbeidsomfang Bygningsdelen omfatter levering og montering av fundamenter, trekkekummer og trekkerør samt grøfter for flomlysanlegget. Merk at fundamentene skal tilpasses masteleverandørens beskrivelse. Det angitte fundament prises som et utgangspunkt. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 12-1 Kapittel: 12 SKI GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYS FUNDAMENTER FOR LYSMASTER Posten gjelder graving, støping av fundamenter for lysmaster og gjenfylling. Totalhøyde fundament skal være 2,5 m. Nedre del av fundamentet skal bestå av 2 stk kumringer Ø1600mm med en samlet høyde på 2 m. Øvre del av fundamentet skal være kvadratisk med LxB=800 x 800mm, høyde 500mm. Posten skal være inklusive innføring og faststøping av et eller to trekkerør Ø110mm som ved bend føres sentrisk opp i fundamentene. Posten skal også inkludere faststøping av bolter for flomlysmaster - 4 bolter pr mast. Støpemal og bolter leveres av masteleverandøren. Boltene er gjenget med mutter og skiver for festing av fotplate på lysmast. Støpemal og betongoverflate skal være horisontal og pusset uten oppstikkende betongkanter. Forutsatt boltediameter 24mm med lengde på ca 1,0 m. Betong B35, pr. fundament: ca 4,3 m3. Armering pr. fundament: ca 200 kg (vertikal armering ØK25mm horisontal skjærarmering ØK10mm) Inkludert graving, nedsetting av sementringer og stolpefundament, armering støping og tilbakefylling. Fundamentpute av drenerende masser etableres. Tippsted for overskuddsmasser er entreprenørens ansvar. Høyde lysmast 16 m. Antall stk 6 Akkumulert Kapittel 12 SKI GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYS:

36 KABELRØR I LØSMASSER Glatte rør -PE, rød farge med trekketau. Utvendig diameter DN 110. Posten gjelder legging av stive rette trekkerør med nødvendige bend, innvendig glatte. Markeringsbånd over rør ihht E-verkets krav. Lengde rørledning m 280, KOMPLETT LEDNINGSGRØFT KUMMER Grunnforhold: Leire/grus Dybde inntil 1,5 m. Graveskråning 1:1. Bunnbredde 0,6 m. Antall kumutvidelser 4 Fundament: stedlige sand og grusmasser. Gjenfylling: stedlige masser. Posten gjelder komplett grøft for flomlyskabel fra trafo til master. Lengde m 100,00 Posten gjelder eventuelle trekkekummer for flomlysanlegg med boring for 2 stk trekkerør D110 plastrør- Flytende kumramme av støpejern. Leveres med tett bunn. Antall stk 6 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 12-2 Kapittel: 12 SKI GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYS Sum Kapittel 12 SKI GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYS:

37 13 SKI KUNSTGRESS 13.1 KUNSTGRESS FOR FOTBALL Bygningsdelen omfatter levering og installasjon av tett folie, støtdempende drenspad og kunstgress, oppmerking, hjørneflagg og felttest etter installasjon samt utstyr for vedlikehold. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 13-1 Kapittel: 13 SKI KUNSTGRESS VANNAVVISENDE SJIKT AV BELEGG PÅ RULL Posten gjelder vanntett sjikt av plastfolie/fiberduk lagt oppå avrettingslag. Belegget føres ned i bunn av drensgrøft. Belegget legges på langs av banen med 30 cm overlapp fra drensgrøft mot midten. Kvalitet min 160 g/m2. Areal m , KUNSTGRESSDEKKE Posten gjelder levering og installering av støtdempende drenspad 20-25mm og minimum 40mm høyt kunstgress. Kunstgresset skal være av beste kvalitet, med fibervekt Dtex, tykkelse min 240 micron, antall strå pr. m2 - min Gummigranulatet TPE (termoplast) kornfraksjon 1-3 mm. Andel finstoff under 1mm skal maks være 1% og under 0,7mm 0%. Produktblad og testrapport for gummigranulatet skal vedlegges tilbudet. Oppmerking spilleflate 100 x 57 m Areal drenspad og kunstgress 106 x 61 m m , AVSLUTNING AV KUNSTGRESSDEKKE Posten gjelder avslutning og forankring av kunstgresset mot asfaltkant. Avslutning og forankring av alle kanter inkl alle materialer og ytelser. Lengde m 334, HJØRNEFLAGG Posten gjelder hjørneflagg, inkl levering og montering av forankringsramme i galvanisert stål. Antall stk 4 Akkumulert Kapittel 13 SKI KUNSTGRESS:

38 OPPMERKING PÅ KUNSTGRESS Oppmerking av fotballbanen skal i hovedsak utføres med inntufting av hvite kunstgressfiber av samme kvalitet som kunstgresset forøvrig. Der dette ikke er mulig skal oppmerkingen utføres ved innfelling av hvite kunstgresstriper av samme kvalitet som kunstgresset forøvrig. Det skal benyttes limte skjøter. Oppmerking av hovedbane med 10 cm hvitt kunstgress ihht internasjonal standard. Oppmerking med faste striper: Hovedbane 100 x 57 m. Oppmerking av 2 stk 7-er baner på tvers med stiplede linjer. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 13-2 Kapittel: 13 SKI KUNSTGRESS Rund sum FELTPRØVING AV KUNSTGRESS Komplett ferdig innstallert kunstgress skal tilfredsstille definerte funksjonskrav fastsatt av Kulturdepartementet og Norges Fotballforbund. Det skal utføres felttest innen 10 mnd etter at kunstgresset er ferdig innstallert. Dette for å dokumentere at kunstgressystemet tilfredsstiller de definerte kravene. Rund sum UTSTYR FOR VEDLIKEHOLD Børsteslådd og gummimatte for nødvendig vedlikehold av kunstgresset. Rund sum Sum Kapittel 13 SKI KUNSTGRESS:

39 14 SKI FLOMLYSANLEGG 14.1 GENERELT Det skal etableres et flomlysanlegg som tilfredsstiller NS-EN 12193, klasse II. Anlegget skal dimensjoneres for 200 lux på 1 trinn og minimum 100 lux på 2 trinn. Vedlikeholdsfaktor MF= 0,8. I denne posten skal entrepenøren medta komplett levering og montering av alt belysningsutstyr, inkl. lysmaster, festearrangement, fundament, lyskilder, skap og trafo samt fremføring av el-tilførsel. For de leverte armaturer skal det kunne leveres supplerende armaturer, deler og utstyr i minst 5 år etter ferdigstillelse av anlegget. Lyskilder skal leveres for nominell spenning med toleranse +/- 5%. Det skal benyttes lyskilder av anerkjent fabrikat med leverandør representert i Norge. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 14-1 Kapittel: 14 SKI FLOMLYSANLEGG Akkumulert Kapittel 14 SKI FLOMLYSANLEGG:

40 FLOMLYSANLEGG Det er basert på å benytte 6 stk. master a 16 meter med eksempelvis 2 stk. Siteco Sicompact A2 Maxi 2000W HQI-TS i hver mast. Alternative tilsvarende lyskilder fra annen leverandør kan leveres. Det benyttes asymmetriske lyskastere med metallhalogen lyskilder. Mastene plasseres ved banens langsider med 4 meter sikkerhetssone utenfor sidelinjen. Forkoblinger skal monteres bak luke inne i masten. 5-er bane I tillegg skal 2 av mastene for kunstgressbanen belyse en grusbane på utsiden av kunstgressbanen Det forutsettes brukt eksempelvis 1 stk. Siteco Sicompact A2 Maxi 2000W HIT i hver av mastene for kunstgressbanen. Alternative tilsvarende lyskilder fra annen leverandør kan leveres. Beregnet belysningstyrke skal dokumenteres. Mastene skal utføres som galvaniserte rørmaster med luker for forkoblinger plassert inne i masten. Travers for feste av lyskastere og plasstøpt fundament med bolter skal inngå i prisen. Mastene skal styrkeberegnes etter gjeldende vindlast. Lysanlegget innjusteres etter lysberegninger, og ettermåling av belysningsstyrke skal inngå i dokumentasjonen. Armaturene driftes på 400V og det må medtaes trafo fra 230V til 400V. Denne plasseres etter avtale med byggherre. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 14-2 Kapittel: 14 SKI FLOMLYSANLEGG Låsbart styreskap plasseres etter avtale med byggherre. Herfra legges separate kabler til hver forkobling i mastene, og deretter opp til armaturene. Akkumulert Kapittel 14 SKI FLOMLYSANLEGG:

41 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 14-3 Kapittel: 14 SKI FLOMLYSANLEGG OPSJON Det skal leveres opsjon på fjernstyring av anlegget over mobilgrensesnitt og web. Dette inkluderer en styringsenhet i tenn-/sikringsskap for lysanlegget med følgende funksjoner: Tenning / slukking med mobiltelefon, halv og full belysning, automatisk slukking av lyset, alarm og varsling ved feil f.eks sikring, jordfeil, sabotasje o.s.v. Dokumentasjon av brenntid og måleravlesing. Sum Kapittel 14 SKI FLOMLYSANLEGG:

42 15 SKI RIVEARBEIDER 15.1 DEMONTERING AV 4 EKSISTERENDE FLOMLYSMASTER Posten gjelder frakobling av elektrisk anlegg og demontering av lyskastere samt to master ca 12 m høye. Posten skal også inkludere fjerning av mastefundamenter og tilbakefylling med stedlige overskuddsmasser. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 15-1 Kapittel: 15 SKI RIVEARBEIDER Rund sum Sum Kapittel 15 SKI RIVEARBEIDER:

43 20 SKI REHAB RIGG OG DRIFT 20.1 RIGG OG DRIFT FOR ARBEIDER PÅ EKSISTERENDE KUNSTGRESSBANE Medtas under kapittel 10. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 20-1 Kapittel: 20 SKI REHAB RIGG OG DRIFT Sum Kapittel 20 SKI REHAB RIGG OG DRIFT:

44 21 SKI REHAB GRUNNARBEIDER 21.1 OPSJON TILTAK FOR Å BEDRE DRENERINGEN I BANEN Det har vist seg at vanngjennomslippligheten i banen er for dårlig. For å bedre dette legges renner med grovere steinmasser i banens lengderetning i avrettingslaget. Det benyttes fraksjon bredde 30cm dybde 10 cm. Komplett renne m 500, OPSJON REPARASJON OG SLÅDDING AV BANE FØR UTLEGGING AV NYTT KUNSTGRESS Før legging av kunstgress skal overflaten på banen (avrettingslaget) kontrolleres mht eventuelle skader, svanker etc. Det medregnes 20 t maskinelt arbeid og 10 m3 grus 0-8 i prisen for reparasjonsarbeid GRAVING AV GRØFT I BUNN AV SKRÅNING SOM OMKRANSER DELER AV BANEN Det graves avskjærende grøft mellom skråning og ytterkant asfalt for å unngå at vann renner inn på banen fra skråning. Grøft dybde ca 1 m, bredde 0,6 m fylt med pukk. drensrør i bunn av grøft kobles til eks sandfang. m 100,00 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 21-1 Kapittel: 21 SKI REHAB GRUNNARBEIDER Sum Kapittel 21 SKI REHAB GRUNNARBEIDER:

45 22 SKI REHAB KUNSTGRESS 22.1 KUNSTGRESSDEKKE Posten gjelder levering og installering av 60mm høyt kunstgress komplett med innfillmateriale (sand og gummigranulat). Kunstgresset skal være av beste kvalitet, med fibervekt min Dtex, tykkelse min 240 micron, antall strå pr. m2 - min Gummigranulatet TPE (termoplast) kornfraksjon 1-3 mm. Andel finstoff under 1mm skal maks være 1% og under 0,7mm 0%. Produktblad og testrapport for gummigranulatet skal vedlegges tilbudet. Oppmerking spilleflate 100 x 64 m Areal kunstgress 106 x 68 m m , AVSLUTNING AV KUNSTGRESSDEKKE Posten gjelder avslutning og forankring av kunstgresset mot asfaltkant. Avslutning og forankring av alle kanter inkl alle materialer og ytelser. Lengde m 348, HJØRNEFLAGG Posten gjelder hjørneflagg, inkl levering og montering av forankringsramme i galvanisert stål. Antall stk OPPMERKING PÅ KUNSTGRESS Oppmerking av fotballbanen skal i hovedsak utføres med inntufting av hvite kunstgressfiber av samme kvalitet som kunstgresset forøvrig. Der dette ikke er mulig skal oppmerkingen utføres ved innfelling av hvite kunstgresstriper av samme kvalitet som kunstgresset forøvrig. Det skal benyttes limte skjøter. Oppmerking av hovedbane med 10 cm hvitt kunstgress ihht internasjonal standard. Oppmerking med faste striper: Hovedbane 100 x 64 m. Oppmerking av 2 stk 7-er baner på tvers med stiplede linjer. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 22-1 Kapittel: 22 SKI REHAB KUNSTGRESS Rund sum Akkumulert Kapittel 22 SKI REHAB KUNSTGRESS:

46 FELTPRØVING AV KUNSTGRESS Komplett ferdig innstallert kunstgress skal tilfredsstille definerte funksjonskrav fastsatt av Kulturdepartementet og Norges Fotballforbund. Det skal utføres felttest innen 10 mnd etter at kunstgresset er ferdig innstallert. Dette for å dokumentere at kunstgressystemet tilfredsstiller de definerte kravene. Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 22-2 Kapittel: 22 SKI REHAB KUNSTGRESS Rund sum UTSTYR FOR VEDLIKEHOLD Børsteslådd og gummimatte for nødvendig vedlikehold av kunstgresset. Rund sum Sum Kapittel 22 SKI REHAB KUNSTGRESS:

47 23 SKI REHAB RIVEARBEIDER 23.1 FJERNING AV KUNSTGRESSDEKKE PÅ EKSISTERENDE BANE Eksisterende kunstgress skal demonteres/fjernes og deler av det skal legges på eksisterende 5-er bane vis á vis den nye kunstgressbanen. Øvrig kunstgressdekke skal legges i depot for alternativ bruk. Gummigranulat og sand i kunstgresset skal tas opp, separeres og legges i depot for senere bruk. Areal m , DEMONTERING AV GUMMIPAD Eksisterende gummipad skal fjernes etter at kunstgresset er demontert. Pad legges i depot for alternativ bruk. Areal m ,00 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 23-1 Kapittel: 23 SKI REHAB RIVEARBEIDER Sum Kapittel 23 SKI REHAB RIVEARBEIDER:

48 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 30-1 Kapittel: 30 PROSJEKTERING 30 PROSJEKTERING 30.1 PROSJEKTERING Komplett detaljprosjektering av kunstgressbaner og lysanlegg 30.2 FDV DOKUMENTASJKON Komplett dokumentasjon av utførte arbeider, as-built tegninger, benyttede produkter og vedlikeholdsprosedyrer Sum Kapittel 30 PROSJEKTERING:

49 Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 GENERELL DEL FOIDE A3 ORIENTERING OM PROSJEKTET B0 TILBUD B7 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA C0 LISTE OVER TEGNINGER, SKJEMA OG TABELLER E3 TILBUDSSKJEMA SIGGERUD RIGG OG DRIFT SIGGERUD GRUNNARBEIDER SIGGERUD GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYS SIGGERUD KUNSTGRESS SIGGERUD FLOMLYSANLEGG SIGGERUD RIVINGSARBEIDER SIGGERUD FRIIDRETT LØPEBANE SKI RIGG OG DRIFT SKI GRUNNARBEIDER SKI GRUNNARBEIDER FOR FLOMLYS SKI KUNSTGRESS SKI FLOMLYSANLEGG SKI RIVEARBEIDER SKI REHAB RIGG OG DRIFT SKI REHAB GRUNNARBEIDER SKI REHAB KUNSTGRESS SKI REHAB RIVEARBEIDER PROSJEKTERING

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: A.F. Skrøvseth H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Beskrivelsemal PoA Kapittel:

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Kunstgressboka Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Forord Norges Fotballforbund og Kultur- og kirkedepartementet har tidligere utgitt publikasjoner om bygging og drift av kunstgressbaner.

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER 1 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL 00.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 00.0.1

Detaljer

Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 Konsulent: Storfjord kommune, driftsetaten.

Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 Konsulent: Storfjord kommune, driftsetaten. Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 STORFJORD KOMMUNE TILBUD VA-ANLEGG STEINDALEN Dato: 14.03.2013 Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side

Detaljer

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07.

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1 2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger

Detaljer

Prismatrise/gravetjenester - Word versjon 2015.

Prismatrise/gravetjenester - Word versjon 2015. Prismatrise/gravetjenester - Word versjon 2015. GENERELT. Vår avtalepartner skal utarbeide fremdriftsplan på alle bestilte oppgaver hver uke og sende denne pr. E-post til avtalt adresse innen mandag kl.

Detaljer

LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd

LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen, Øksfjord April 2015 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Omfatter også arbeidet med å etablere anlegget med varig utfesting og et varig fastmerkenett.

Omfatter også arbeidet med å etablere anlegget med varig utfesting og et varig fastmerkenett. Prosesskoder 0.1 Forberedende tiltak og generelle kostnader 0.11 Arbeidsstikning og teknisk dokumentasjon 0.11.1 Utsetting og arbeidsstikning a) Prosessen omfatter etablering av fastmerkenett, kontroll

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg B02 12.12.14 612 KONKURRANSEGRUNNLAG ST MJ CH A01 28.11.14 612: TFK + IDK ST MJ CH Revisjon Dato

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Sak 1252 Tårnet barnehage, Vikna kommune ENTREPRISE K310 RØRANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 22.10.12 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 00-1 Bygningsdel:01 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE 18.03.2011 Prosjekt: K 601 KVAM SKOLE Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Steinkjer kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Heistekniske

Detaljer

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 01.04.09 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. Rehabilitering av kunstgressdekket. Stamnes Kunstgressbane UTARBEIDET AV: Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks 973 8001 Bodø

TILSTANDSRAPPORT. Rehabilitering av kunstgressdekket. Stamnes Kunstgressbane UTARBEIDET AV: Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks 973 8001 Bodø Rehabilitering av kunstgressdekket Stamnes Kunstgressbane UTARBEIDET AV: SVEN AUNE AS Rådgivende ingeniar idrettsanlegg Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks 973 8001 Bodø PÅ OPPDRAG FRA: Sandnessjøen Idrettslag

Detaljer

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 .ga1 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 21 Grunn og fundamenter... 03-2 211 Klargjøring av tomt...

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune TILBUD ENTREPRISE K601 HEISTEKNISKE ANLEGG Prosjektnr.: 0713, Dato: 29.04.09 Prosjekt: Eidebakken skole Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 ALMINNELIG DEL... 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Konkurransegrunnlag Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Mars 2012 Rev. 25.03.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side A1 Innbydelse til tilbudskonkurranse A1-1 A2 Avtaledokument A2-1

Detaljer

SEIERSTEN IDRETTSPARK VURDERING AV ALTERNATIV LØSNING MED 2. DIVISJONS FOTBALLBANE OG 400 M LØPEBANE (ALTERNATIV 4).

SEIERSTEN IDRETTSPARK VURDERING AV ALTERNATIV LØSNING MED 2. DIVISJONS FOTBALLBANE OG 400 M LØPEBANE (ALTERNATIV 4). SEIERSTEN IDRETTSPARK VURDERING AV ALTERNATIV LØSNING MED 2. DIVISJONS FOTBALLBANE OG 400 M LØPEBANE (ALTERNATIV 4). 1 Innledning: Formannskapet vedtok i sitt møte av 23.10.13 blant annet følgende: «Rådmannen

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

Kapittel 4. Gjennomføringsfasen

Kapittel 4. Gjennomføringsfasen HMS-plan iht. Byggherreforskriften for sikringsprosjekt Vannvåg Nord Kapittel 4. Gjennomføringsfasen 12. Koordinatorenes oppgaver under gjennomføring av et prosjekt. Den eller de som koordinerer sikkerhet,

Detaljer

26 Bygningsmessige Elektro

26 Bygningsmessige Elektro Prosjekt: Langset Skole Side: 26-1 26 Bygningsmessig hjelpearbeider elektro 26 Bygningsmessige Elektro Orientering Denne beskrivelse er basert på NS 3420-Utgave 4 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg

Detaljer

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE Flytekai Vassdalen industriområde Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen Mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 ANNBUDSINNBYDELSE... 5 ANBUDSSKJEMA...

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

Norm for planlegging og utførelse av kommunaltekniske anlegg

Norm for planlegging og utførelse av kommunaltekniske anlegg KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG Norm for planlegging og utførelse av kommunaltekniske anlegg Vedtatt av Ski kommune v/ utvalg for og miljø 3 juni 2009, publisert 16 oktober 2009. Revidert 24.02.2011 Innholdsregister

Detaljer

Felles kommunal veilysnorm

Felles kommunal veilysnorm AURSKOG- FET ENEBAKK NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM HØLAND Januar 2010 (rev 9.8.2011) 1 Forord IINR kommunene har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider.

Detaljer

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 R E T N I N G S L I N J E R Håndbok 026 026 November 2007 Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og

Detaljer