KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune."

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 13/6125 Tilbudsfrist: kl. 12:00 Avtaleperiode: 4 år, med mulighet for forlengelse i inntil 2 år (med ett år i gangen) 1

2 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE Oppdragsgiver Anskaffelsens formål og omfang Kontraktsperiode Opsjon Oppbygging av konkurransegrunnlaget Kunngjøring Tilbudsbefaring/Tilbudskonferanse Tilleggsopplysninger Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist Fremdriftsplan REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN OG KRAV TIL TILBUD Anskaffelsesprosedyre Offentlighet og taushetsplikt Obligatorisk egendeklarasjon fra alle tilbydere (sladdet versjon av tilbudet) Innlevering av tilbud og tilbudsutforming Forbehold og avvik Opplysningsplikt Alternative tilbud og minstekrav Deltilbud Vedståelsesfrist Tilbakekallelse eller endring av tilbudet Kostnader ved utarbeidelse av tilbud KVALIFIKASJONSKRAV Obligatoriske og ufravikelige krav Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner KRAV TIL YTELSEN OG TILDELINGSKRITERIER Kravspesifikasjon Tildelingskriteriene OPPDRAGSGIVE BEHANDLING AV TILBUDENE Registrering av tilbud Tilbudsåpning Avvisning pga forhold ved leverandøren Avvisning pga forhold ved tilbudet AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Informasjon og begrunnelse for kontraktstildeling...13 Bilag 1 - Kravspesifikasjon...14 Bilag 2 - Prisskjema...20 Bilag 3 - Kontraktsvilkår Bilag 4 Generell HMS og miljø egenerklæring...31 Bilag 5 - Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter...32 Bilag 6 Tekniske og faglig kvalifikasjoner...33 Bilag 7 Kart over roder

3 1 GENERELL BESKRIVELSE 1.1 Oppdragsgiver Fosnes kommune, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold av kommunale veier og plasser. Oppdraget omfatter vintervedlikehold av kommunale og private veier der kommunen er ansvarlig for vintervedlikeholdet, samt tilhørende fortau og gang/sykkelveger og kommunale parkeringsplasser. Oppdragsgivers kontaktperson er: Navn: Knut Skreddernes Postadresse: Teknisk etat, 7856 Jøa Besøksadresse: kommunehuset e-post: Telefon: Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktpersonen pr e-post. Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver hva gjelder anbudskonkurransen enn nevnte kontaktperson. 1.2 Anskaffelsens formål og omfang Vegnettet som omfattes av oppdraget består av om lag 26 km veier, samt ca m 2 plasser/parkeringsareal i samsvar med vedlagte kart. Oppdraget omfatter i hovedsak: Brøyting etter snøfall Etterrydding og siktutbedring Sikre mot skade på vei ved snøsmelting og stort regnfall Strøing og mellomlagring av tilstrekkelig mengde strøsand av godkjent kvalitet Oppdraget består av 25 roder fordelt på 9 områder veier, og 9 roder på 3 områder plasser/parkeringsarealer, jf. bilag 1. Mer informasjon om anskaffelsens formål og omfang er tatt inn i bilag nr. 1 Kravspesifikasjon. 3

4 1.3 Kontraktsperiode Kontraktsperioden er4 år Opsjon Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelser med år slik at total mulig kontraktslengde blir 6 år. En eventuell forlengelse av kontrakten må utløses senest 3 måneder før avtalens utløp. 1.4 Oppbygging av konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlag består av dette dokumentet samt: Bilag 1 Kravspesifikasjon Bilag 2 Prisskjema Bilag 3 Kontraktsvilkår Bilag 4 Generell HMS-og miljøegenerklæring Bilag 5 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår Bilag 6 Tekniske og faglige kvalifikasjoner Bilag 7 Kart over roder 1.5 Kunngjøring Konkurransen er kunngjort i Namdalsavisa, DOFFIN- og TED-databasen Se 1.6 Tilbudskonferanse Det vil bli avholdt tilbudskonferanse med samtlige leverandører den kl. 13:15.Oppmøte Fosnes kommunestyresal. Leverandørene anmodes om å sende inn eventuelle spørsmål på forhånd/ innen slik at oppdragsgiver får anledning til å forberede sine svar. Spørsmål vil bli anonymisert. Referat fra tilbudskonferansen sendes uten ugrunnet opphold til samtlige leverandører som har mottatt konkurransegrunnlaget. Utgifter mv. i forbindelse med tilbudskonferansen dekkes av den enkelte leverandør. 1.7 Tilleggsopplysninger Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver ved oppdragsgivers kontaktperson. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson. 4

5 Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes: Anbudskonkurranse vintervedlikehold», og sendes til oppdragsgivers kontaktperson pr e-post. 1.8 Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiveren rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget skal umiddelbart sendes til alle som har mottatt konkurransegrunnlaget. Opplysninger om rettelser, suppleringer og endringer kunngjøres elektronisk på kommunens hjemmeside. 1.9 Tilbudsfrist Frist for å levere tilbud er Det er tilbyders ansvar at tilbudet er oppdragsgiver i hende, på innleveringsstedet, før tilbudsfristens utløp 1.10Fremdriftsplan Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen: Aktivitet Tidspunkt Kunngjøring i Namdalsavisa/DOFFIN Uke 31 Tilbudskonferanse kl 13:15 Frist for å levere tilbud kl. 12:00 Tilbudsåpning kl. 09:00 Evaluering Uke 38 Valg av leverandør og meddelelse til leverandører Uke 39 Karensperiode 10 kalenderdager Kontraktsinngåelse Uke Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er veiledende. 2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN OG KRAV TIL TILBUD 2.1 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr Anskaffelsen skal foretas gjennom enåpen anbudskonkurranse etter forskriftensdel I og del III (over EØS-terskelverdi). 5

6 Åpen anbudskonkurranse gir alle interesserte leverandører anledning til å levere tilbud. Det er ingen prekvalifisering, og leverandøren må levere etterspurt dokumentasjon på at de er kvalifisert samtidig som de leverer inn tilbud. I denne konkurransen er det ikke anledning til å forhandle. Det er følgelig ikke anledning til å endre tilbudene eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger, herunder endring av pris, leveringstid eller andre forutsetninger som har betydning for konkurranseforholdet. Leverandøren må derfor gi sitt beste tilbud innen tilbudsfristens utløp. Oppdragsgiver har plikt til å sende ut konkurransegrunnlaget til alle som ber om det. 2.2 Offentlighet og taushetsplikt Offentleglova gjelder for allmennhetens innsyn i tilbud, anskaffelsesprotokoll og øvrige saksdokumenter, jf. anskaffelsesforskriftens 3-5. Tilbud og anskaffelsesprotokoll er unntatt offentlighet inntil valg av leverandør er bestemt, jf. offentleglova 23. Offentleglovas bestemmelser om unntaksrett og unntaksplikt for innsyn gjelder. Taushetsplikt gjelder for opplysninger i tilbudene om tekniske innretninger og framgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. anskaffelsesforskriftens 3-6 og forvaltningslovens 13, 1.ledd nr Obligatorisk egendeklarasjon fra alle tilbydere (sladdet versjon av tilbudet) Oppdragsgiver vil heretter forholde seg slik i forhold til opplysninger som gis av leverandører i forbindelse med tilbudet; Tilbyder skal levere en elektronisk utgave av tilbudet hvor opplysninger som anses omfattet av taushetsplikt, er sladdet. Den elektroniske utgaven skal være slik at teksten som er sladdet, ikke kan rekonstrueres. Det skal videre medfølge en konkret, skriftlig begrunnelse med henvisning til hver enkelt opplysning som sladdes. For opplysninger som ikke sladdes av tilbyder legger oppdragsgiver til grunn at tilbyder fra sin side ikke anser at opplysningen omfattes av taushetsplikt. Dersom tilbyder ikke leverer sladdet versjon av tilbudet, legger oppdragsgiver til grunn at tilbyder fra sin side anser at innsyn kan gis i hele tilbudet. Der begrunnelse for sladding av enkeltopplysning mangler, legger oppdragsgiver til grunn at tilbyder fra sin side ikke anser at denne opplysningen omfattes av taushetsplikten. En gjør oppmerksom på at oppdragsgiver er pålagt å gjøre en selvstendig vurdering av om en opplysning oppfyller kravene til taushetsplikt eller opplysningsplikt. 6

7 2.4 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming Tilbudet, merket «Tilbud vintervedlikehold», skal leveres/sendes til: Navn: Fosnes kommune, Adresse: Servicekontoret, 7856 Jøa Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet før utløpet av tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. Dette gjelder også om forsinkelsen skyldes tredjepart (posten, budfirma, etc.). Tilbudet skal: 1. Oversendes i lukket og nøytral forsendelse og være merket: «Tilbud vintervedlikehold». 2. Være skriftlig og inneholde et tilbudsbrev som er datert og signert 3. Med tilhørende dokumenter og kommunikasjon utformes på norsk 4. Leveres på papir direkte til leveringsadressen eller sendes med post 5. Leveres med: Ett eksemplar av tilbudet Kopi av tilbudet på minnepinne eller CD Sladdet versjon av tilbudet på minnepinne eller CD Tilbudsbrevet skal forøvrig inneholde: Referanse til saksnummer Leverandørens adresse, telefon/telefaksnummer og foretaksnummer Leverandørens kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse Forbehold skal klart fremkomme av tilbudsbrevet med henvisning til hvor i tilbudet forbehold(ene) fremkommer (med sidetall og punktnummer) Tilbudsbrevet skal være datert og underskrevet av person(er) som har fullmakt til å forplikte leverandøren. Følgende skal vedlegges tilbudsbrevet: 1. Skatteattester, en attest for skatt og en attest for betalt avgift utstedes henholdsvis av det lokale skattekontoret og skatteoppkreverkontoret der hvor leverandøren har sitt hovedkontor. 2. Generell HMS- og miljøegenerklæring (utfylt bilag 4) 3. Dokumentasjon på leverandørens organisatoriske og juridiske stilling (etterspurt dokumentasjon) 4. Tekniske og faglige kvalifikasjoner (utfylt bilag 6 med vedlegg) 5. Prisskjema (utfylt bilag 2) 6. Egenerklæring om lønns og arbeidsvilkår (utfylt bilag nr. 5) Leverandøren er ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter i konkurransegrunnlaget besvares/belyses. Dersom tilbudsdokumentene fra leverandør inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i denne rekkefølge: tilbudsbrevet og 7

8 deretter den rekkefølge som er nevnt fra vedlegg nr.1 til nr Forbehold og avvik Dersom leverandøren tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget, skal dette klart fremgå av tilbudet. Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for ytelse, pris eller andre forhold. Det samme gjelder for avvik. Forbehold og avvik skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere de uten kontakt med leverandørene. Forbehold og avvik skal referere til relevante punkt i konkurransegrunnlaget og tas inn i tilbudsbrevet, jf. omtalen i pkt. 2.4.Vesentlige forbehold og avvik vil føre til at tilbudet avvises. Leverandørens henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser. 2.6 Opplysningsplikt Oppdragsgiver vil gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom: Tilbudet avvises Samtlige tilbud forkastes eller konkurransen avlyses Leverandøren kan skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for: Hvorfor tilbudet er avvist eller forkastet Oppdragsgiveren plikter å svare på denne henvendelsen senest 15 dager etter at anmodningen er mottatt. 2.7 Alternative tilbud og minstekrav Alternativt tilbud aksepteres ikke. 2.8 Deltilbud Det er adgang til å gi tilbud på alle deler av oppdraget. Tilbud kan gis på følgende deler (veier): Område A omfatter rodene: 1og 2 Område B omfatter rodene: 3 og 4 Område C omfatter rodene: 5, 6, 7 og 16 Område D omfatter rodene: 8, 9 og 10 Område E omfatter rodene: 11 og 12 Område F omfatter rodene: 13 og 14 Område G omfatter roden: 20, 21, 22 og 23 Område H omfatter roden: 30, 31, 33, 34 og 35 Område J omfatter roden: 37 (Strømmen, fra FV 776) 8

9 Tilbud kan gis på følgende plasser (parkeringsplasser): Område DI omfatter rodene: P1, P2, P3 Område DII omfatter rodene: P4, P5 Område BI omfatter rodene: P6 Område HI omfatter rodene: P6, P7 og P8 Det må tydelig framgå av tilbudsbrevet hvilke områder tilbudet gjelder for. 2.9 Vedståelsesfrist Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud i 3 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. 2.10Tilbakekallelse eller endring av tilbudet Innleverte tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekallelse av tilbud skal skje skriftlig. Endringer av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud og må tilfredsstille samtlige formalkrav. 2.11Kostnader ved utarbeidelse av tilbud Tilbyder bærer selv alle kostnader relatert til tilbudet og deltakelsen i konkurransen. 3 KVALIFIKASJONSKRAV 3.1 Obligatoriske og ufravikelige krav Krav Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiinnbetaling. Dokumentasjonskrav Skatteattest Merverdiavgiftsattest En attest for skatt og en attest for betalt avgift (ikke er eldre enn 6 måneder)utstedthenholdsvis av det lokale skattekontoret og skatteoppkreverkontoret der hvor leverandøren har sitt hovedkontor. Se: (http://www.skatteetaten.no/templates/artikkel.aspx?id=9196&epslanguage=no) Leverandøren skal ha et fungerende HMS- system. Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske. Generell HMS- og miljøegenerklæring (Se bilag 4 til konkurransegrunnlaget). 9

10 3.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Krav Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak Dokumentasjonskrav Norske selskap: Firmaattest Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som forskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert. 3.3 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner Krav Leverandøren bør ha erfaring fra minimum 1 tilsvarende oppdrag. Leverandøren skal ha gjennomføringsevne og kapasitet Maks tillatt vinteraksellast er 8 tonn. Det vil ikke bli gitt dispensasjon for høyere aksellast. Det kreves at minimum 2 personer er tilgjengelig for å kjøre roden Dokumentasjonskrav Leverandøren skal vedlegge en liste over de viktigste leveransene de siste 3 år, herunder opplysninger om verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e- post).opplysninger/dokumentasjon gis i bilag 6. Referanser vil kun bli kontaktet ved behov. Redegjørelse for de redskaper, maskiner, verktøy, materiell eller teknisk utstyr som leverandøren disponerer over til gjennomføring av kontrakt/oppdrag.opplysninger/dokumentasjon gis i bilag 6. Navn og telefonnummer for hver person som skal bemanne oppdraget. Opplysninger/dokumentasjon gis i bilag 6. Den leverandør som det innstilles på å inngå kontrakt med, må i tillegg framlegge dokumentasjon på oppfyllelse av følgende kvalifikasjonskrav i kontraktsmøte, før kontrakt signeres: Krav Det kreves ansvarsforsikring og yrkesskadeforsikring (Yrkesskadeforsikring gjelder tilbyder som sysselsetter arbeidstaker). Transportløyve når dette kreves Dokumentasjonskrav Kopi av gyldig forsikringsbevis for ansvarsforsikring og yrkesskadeforsikring som dekker leverandøren og dennes ansatte. Kopi av gyldig transportløyve for oppdraget. Dersom det benyttes underleverandører må tilsvarende dokumentasjon også framlegges for disse. 10

11 4 KRAV TIL YTELSEN OG TILDELINGSKRITERIER 4.1 Kravspesifikasjon Se bilag Tildelingskriteriene Tildelingen skjer utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisenpr område. Veier: Område A omfatter rodene: 1og 2 Område B omfatter rodene: 3 og 4 Område C omfatter rodene: 5, 6, 7 og 16 Område D omfatter rodene: 8, 9 og 10 Område E omfatter rodene: 11 og 12 Område F omfatter rodene: 13 og 14 Område G omfatter roden: 20, 21, 22 og 23 Område H omfatter roden: 30, 31, 33, 34 og 35 Område J omfatter roden: Strømmen (fra FV 776) Plasser: Område D I omfatter rodene: P1, P2 og P3 Område D II omfatter rodene:p4 og P5 Område H I omfatter rodene: P7, P8, P9 OG P10 11

12 5 OPPDRAGSGIVE BEHANDLING AV TILBUDENE 5.1 Registrering av tilbud Tilbudene påføres tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning vil oppdragsgiver skriftlig bekrefte når et tilbud er mottatt. 5.2 Tilbudsåpning Tilbudsåpningen vil ikke være offentlig. 5.3 Avvisning pga.forhold ved leverandøren Oppdragsgiver plikter å avvise leverandører dersom forhold som følger av FOA ledd foreligger. a) Ikke oppfyller krav satt til leverandørens deltagelse b) Har unnlatt å levere skatteattest c) Har unnlatt å levere egenerklæring HMS d) Har unnlatt å levere forespørsel om deltagelse i begrenset anbudskonkurranse, konkurransepreget dialog og konkurranse med forhandlinger i samsvar med kapittel 16, eller ikke har levert forespørsel innen fristen e) Oppdragsgiver kjenner til er rettskraftig dømt for deltagelse i en kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger og hvor ikke allmenne hensyn gjør det nødvendig å inngå kontrakt med leverandøren f) Har blitt benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner i strid med 3-8 (bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner) Oppdragsgiver kan avvise leverandører dersom forhold som følger av FOA ledd bokstav a-g foreligger: a) Er konkurs, under gjeldsforhandlinger eller avvikling, har innstilt sin virksomhet eller befinner seg i en tilsvarende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter. b) Er begjært konkurs, har begjært åpen gjeldsforhandling eller tvangsoppløsning eller annen lignende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter. c) Ved rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angår yrkesmessige vandel d) I sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglig og etiske krav i vedkommendes bransje. e) Ikke har oppfylt sine plikter vedrørende betaling av trygdeavgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat hvor han er etablert eller i Norge. f) Har gitt grovt misvisende eller feilaktige opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger i henhold av det som kreves etter denne paragraf eller krav til leverandøren. 5.4 Avvisning pga. forhold ved tilbudet Oppdragsgiver plikter å avvise tilbud dersom forhold som følger av FOA ledd bokstav a-f foreligger. Oppdragsgiver kan avvise tilbud dersom forhold som følger av FOA ledd bokstav a-d foreligger. 12

13 6 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN 6.1 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Oppdragsgiverkan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbuddersom det foreligger saklig grunn. 6.2 Informasjon og begrunnelse for kontraktstildeling Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt, vil bli varslet skriftlig til alle deltakerne samtidig i rimelig tid før kontrakt inngås. Med «kontrakt er inngått» menes tidspunktet da begge parter undertegner kontrakten. Det gis en frist på 10 kalenderdagertil å stille spørsmål om resultatet av konkurransen (karensperiode). Når karensperioden er utløpt har oppdragsgiver til hensikt å inngå kontrakt. 13

14 Bilag 1 - Kravspesifikasjon Oppdraget omfatter vinterdrift av kommunale veier, private veier hvor kommunen er ansvarlig for vinterdriften, tilhørende fortau og gang/sykkelveger samt kommunale parkeringsplasser. Vegnettet som omfattes av oppdraget består av om lag 26 kmveier totalt samt ca m 2 plasser/parkeringsareal i samsvar med vedlagte kart. Hovedoppgaver er: Brøyting etter snøfall Etterrydding og siktutbedring Sikre mot skade på vei ved snøsmelting og stort regnfall Strøing og mellomlagring av tilstrekkelig mengde strøsand av godkjent kvalitet. Oppdraget består av 25 roder fordelt på 8 områder veier, og 9 roder fordelt på 3 områder plasser/parkeringsarealer, se understående tabell. Rapportering: Utført arbeid dokumenteres ved innlevering av brøyterapport. Leveres etterskuddsvis pr måned, se tabell s 19. Det skal gis pris for hvert område (beredskap) og pris pr time og gjelder i perioden Behov for vintervedlikehold utenfor denne perioden, og ved ekstremt kraftig snøfall, skal styres og avtales gjennom dialog mellom partene og avregnes som tilleggsoppdrag etter timepris. Oppdragsgiver skal ha rett til å endre veglengde og plassareal når dette er begrunneti endring i oppdragsgivers ansvar for drift og vedlikehold av veg/ plass. Når slik endring (tillegg/ fradrag) overstiger 1 km veg eller 100 kvm plassareal, kan begge parter kreve endring i pris for oppdraget.enhetspriser for slik prisendring skal oppgis, jf. prisskjemaet. Prisene som gis gjelder for første sesong, og vil være gjenstand for prisregulering i samsvar med kontraktsvilkårene (bilag 3). 14

15 Oppdraget omfatter følgende roder: Område Rode nr. (kv vei nr.) Vist på kart Lengde (km) Ferdig kl. A 1 Gammelveien 4,00 side A 2 Frendalsveien 1,10 side B 3 Seierstad boligfelt 0,85 side B 4 Skjærvikveien / Skjærvika 1,30 side C 5 Moldvika 2,20 side C 6 Leirvikva 2,70 side C 7 Skredderneset 0,65 side C 16 Fosnesmoan miljøtorg 0,10 ved behov D 8 Byåsevegen Fra FV482 via 0,55 side kommunehuset til FV482 D 9 FV 482 til Byåsvegen 0,40 side D 10 Fra Byåsenvegen til Remma 0,40 side E 11 Bragstad 1,83 side E 12 Hovsneset 1,30 side F 13 Letvikva 1,90 side F 14 Aunet 1,67 side G 20 Myrvika 0,33 ved behov G 21 Nufsfjord 0,31 side G 22 Storengøra 0,72 ved behov G 23 Uggset 0,64 side H 30 Hestvika (del av) 0,1 (0,4) side H 31 Geilin 0,45 side H 33 Salsnes oppvekstsenter og kapellet 0,40 side H Gangfeltet på Mosælvbrua 0,10 side H 34 Sørsjøen 1,20 side H 35 Norsdjøen (del av) 0,45 side Totalt 25,65 Parkeringsareal Område Rode nr. (park.plass) Vist på kart Areal (ca. m 2 ) Ferdig kl. DI P1 Service.bygg brannstasjon- adm.bygg 2000 side DI P2 Sykeheimen- aldersboliger- Remma 3000 borettslag side DI P3 Svarvan parkeringsplass 300 ved behov DII P4 Skole samfunnshus barnehage 3000 side DII P5 Dun kirke, parkeringsplass 700 ved behov HI P7 Salsnes oppvekstsenter 700 side HI P8 Salsnes brannstasjon 600 side HI P9 Salen kapell, parkerinsplass 300 ved behov HI P10 Hestmarkfjellet 500 ved behov Totalt Område H driftes i dag av egne mannskaper, dersom ikke besparelse vil dette fortsette. Det vises til vedlagte kart for nærmere opplysninger (bilag 7). 15

16 Følgende krav gjelder ellers for oppdraget: Vedlikeholdsstandard FORMÅL: og retningslinjer for Brøyting skal sikre framkommelighet, trafikksikkerhet og regularitet om brøyting vinteren. Tiltaket skal være tilpasset de skiftende værforhold basert på følgende forutsetning. FORUTSETNING: Kontraktør skal benytte hensiktsmessig og kostnadseffektivt utstyr for å utføre oppgaven. Kontraktøren skal sørge for at brøytefrekvensen er tilpasset de krav som er stilt. PRINSIPIELT: I Brøytestandarden er det ikke snakk om utløsende krav. Derimot skal brøyting utføres slik at maksimal snødybde ikke overskrider de gitte verdier. Under varierende snøvær skal brøytefrekvensen være så stor at kravet til maksimal snømengde overholdes. Under ekstreme vind- og snøforhold kan kravene fravikes. Det skal under slike forhold i samråd med kommunens kontaktperson settes inn/ leies inn nok utstyr til at det kommunale hovedvegnettet til enhver tid holdes gjennomkjørbart for godt skodde kjøretøy. Eksempelvis utrykningskjøretøy og drosjer. (Veger i boligfelt og veger av gårdsvegkarakter kan forventes stengt i korte perioder.) Ved normalt snøvær om natta skal vegnettet være gjennombrøytet før kl Utbrøyting til full bredde skal gjennomføres fortløpende etter dette. Leverandøren plikter å utføre forebyggende tiltak som kantfresing / grøftrens for å sikre vannavrenning ved mulige flomsituasjoner. Skader på 3 parts eiendom dekkes av entreprenør, jamfør Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven). Brøyting skal gjennomføres på en skånsom måte, ansvar for skade vurderes i hvert enkelt tilfelle. <<STANDARDKRAV FOR SNØBRØYTING>> VEGTYPE MAKSIMAL SNØMENGDE Tørr snø Kram/ blaut snø Fortau/ - gang og sykkelveg Kjøreveger Parkeringsplasser 12 cm 15 cm 12 cm 8 cm 10 cm 8 cm Vedlikeholdsstandard PRIORITERING: 1. Gang og sykkelveger, fortau skal være brøytet før kl Gang og sykkelveger, fortau og kjøreveger som hovedsakelig fungerer som skoleveg skal være brøytet like godt eller bedre enn parallell / alternativ kjøreveg. 2. Parkeringsplasser. Skal normalt være gjennombrøytet før kl Ved skole / samfunnshus brøytet før kl. 07:00 3. Kommunale veger. Skal normalt være gjennombrøytet før kl Rydding av farlige vegkryss / siktsoner prioriteres ut fra risikovurdering. 4. Kommunale plasser skal normalt være brøytet før kl FORMÅL: 16

17 og retningslinjer for sandstrøing Sandstrøing skal sikre trafikksikkerhet, framkommelighet og regularitet om vinteren. Tiltaket skal være tilpasset de skiftende forhold basert på grunnleggende risikovurdering. PRINSIPIELT: Gang og sykkelveger, fortau skal være farbare for fotgjengere og syklister, sandstrødd slik at de myke trafikanter til enhver tid foretrekker å ferdes på gang- og sykkelvegen og fortauet framfor i kjørebanen. Kommunale veger. Kommunale vegstrekninger punktstrøs/ eller helstrøs forholdene tatt i betraktning. Trafikkfarlige punkter og bratte vegstrekninger prioriteres under ekstreme forhold. Generelle forutsetninger PRIORITERING: 1. Gang og sykkelveger skal være strødd før kl Gang og sykkelveger og kjøreveger som hovedsakelig fungerer som skoleveg skal være godt strødd (like godt eller bedre en kjørevegen) før kl Kommunale veger. Under ekstreme forhold prioriteres sentrumsnære hovedveger sant bratte og trafikkfarlige veger med skolerute mv. Trafikkfarlige punkter og bratte strekninger skal være strødd innen kl eller innen 3 timer etter at strøbehovet oppstod/ble meldt. 3. Kommunale veger. Alle kommunale vegstrekninger kan forventes gjennomstrødd 4 timer etter at strøbehovet oppstod. Utsetting og innsamling av brøytestikker utføres av Fosnes kommune. Leverandøren skaffer godkjent strøsand og tar kostnaden for strøsand til alle roder. For område A, B, C, D, E og Fkan Fosnes kommune tilby på ca. 10 m 3. For område G, H og Jmå leverandøren selv skaffe lager. Det forutsettes at leverandøren har gjort seg kjent med vegforholdene på områdene før innlevering av tilbud, jfr. tilbudsbefaring. Hvis det er spesifisert noe på bilag 7 - Kart over roder, skal disse opplysningene ved eventuell motstrid gjelde foran overnevnte beskrivelser for vedlikeholdsstandarder og retningslinjer. Forbehold om endrede rutiner for utkalling og rapportering Krav til rapportering av avvik og prosedyrer for avvikshandtering Ved behov for vintervedlikehold utenfor den faste oppdragsperioden ( ) skal arbeidsoppdrag avtales mellom partene. Det tas forbehold om at det i kontraktsperioden vil kunne bli innført et system som vil medføre nye rutiner for utkalling og/eller rapportering av utført arbeid. Det forutsettes at leverandør gjennomfører nødvendig opplæring og tilpasser sin rapportering iht. et slikt system. Økonomiske konsekvenser for leverandøren drøftes i forhold til en rimelig økonomisk kompensasjon fra kommunen. Leverandøren plikter å varsle oppdragsgiver dersom han ikke vil kunne opprettholde standard/kravene pga. ekstraordinære værforhold eller andre uforutsette hendelser. Når slike forhold inntrer skal prioritering av arbeidet avtales mellom partene. Oppdragsgiver har rett til å gjøre omplasseringer av både egne og innleide biler/maskiner uten at dette får konsekvenser for kontraktsforholdene mellom partene. 17

18 Melding om spesielle forhold på vegen Utstyr Dersom leverandør av andre grunner blir midlertidig forhindret fra å utføre sine plikter, skal dette varsles straks til oppdragsgiver med informasjon om omfang og varighet. Oppdragsgiver har rett til midlertidig å få andre til å utføre oppgavene. Oppdragsgiver kan holde leverandør ansvarlig for de merutgifter oppdragsgiver blir påført som følge av dette. Retting av avvik.avvik vedrørende utførelse av leveransen som blir meldt inn til oppdragsgiver skal loggføres og tas opp med leverandøren. Oppdragsgiver har rett til å pålegge leverandøren retting av avviket. Slikt pålegg kan gis pr. telefon, sms eller e-post med beskjed om hva som må forbedres. Leverandøren skal bekrefte at melding er mottatt og iverksette retting av avviket. Hvis retting av avviket ikke er igangsatt innen 2 timer etter at leverandøren har bekreftet mottatt melding, har kommunen rett til å sanksjonere avviket med en bot på kr Kommunen har rett til å trekke boten fra i oppgjør til leverandøren. Leverandøren plikter å melde fra til kommunen når det oppdages forhold på veien som krever tiltak. Dette kan f.eks. være overvann på veien, slaghull, skadde skilt og trafikkfarlig parkerte biler. Oppdragsgiver har ansvaret for oppfølgingstiltak. Leverandøren skal holde alt nødvendig utstyr for å gjennomføre oppdraget. Leverandør plikter å overholde de krav til lastebiler og maskinutstyr og helsemiljø og sikkerhetskrav som til enhver tid gjelder. Leverandøren har ansvaret for at evt. krav om brukstillatelse eller dispensasjon er oppfylt for de lastebiler og maskiner som benyttes til gjennomføring av oppdraget. Bemanning Leverandøren skal til enhver tid i den faste arbeidsperioden ha minst 2 personer tilgjengelig for å kjøre hver rode. Navn og opplysninger for disse skal ajourholdes av leverandøren med uoppfordret melding om endringer til oppdragsgiver. Kommunikasjon Samhandling Priser Ansvar for skader Oppdrag for andre i beredskapsperioden Leverandør og fører skal kunne nås på mobiltelefon. Alle maskinenheter skal ha tilgjengelig mobiltelefon når enheten er i bruk. (Forutsatt dekning for mobil i området.) Pliktig deltakelse på oppstartmøte for (alle) leverandør(er), gjelder ikke eventuelle underleverandører. Alle roder vil bli befart sammen med leverandøren før/etter oppstart/slutt av årlig sesong registrering av eventuelle brøyteskader. Alle kostnader forbundet med utstyr, materiell, varer, arbeid, administrasjon og annet som naturlig følger av oppdraget (herunder deltagelse på møter/befaringer), skal være inkludert i prisene som tilbys for oppdraget. Det vises til prisskjema, bilag 2. Eventuelle brøyteskader og skader på tredjepart eller tredjeparts eiendom er leverandørens ansvar. Leverandøren kan utføre oppdrag for andre i beredskapsperioden såfremt dette ikke går ut over kravene i kontrakten til Fosnes kommune. 18

19 Fosnes kommune BRØYTERAPPORT Dato: fra til Kontraktør: Dato Brøytet vegstrekning Redskap Brøyte Fra Til turer Kjørte timer Anmerkninger Sted og dato Underskrift 19

20 Bilag 2 - Prisskjema Prisskjema skal fylles ut av leverandøren (tabell neste side). Alle kostnader forbundet med utstyr, materiell, varer, arbeid, administrasjon og annet som naturlig følger av oppdraget (herunder deltagelse på møter/befaringer), skal være inkludert i prisene. Det skal gis pris for hvert område (beredskap) og pris pr time, samt beregnet tid pr område. Behov for vintervedlikehold utenfor denne perioden, og ved ekstremt kraftig snøfall, skal styres og avtales gjennom dialog mellom partene og avregnes som tilleggsoppdrag etter timepris. Det skal tilbys en enhetspris pr km veg og pr 100 kvm plassareal som skal legges til grunn for justering av den faste områdeprisen dersom oppdragets omfang endres. Prisene som gis, gjelder for første sesong og vil være gjenstand for prisregulering i samsvar med kontraktsvilkårene (Bilag 3). 20

21 Veier område A: enhet pris (eks.mva) mva Rode 1 Rode 2 Sum område A: Tilleggstjenester Kostnader for brøyting/strøing utenom sesong. Tilbudt prisjustering ved endring av oppdragets omfang Tilgang / frafall av veger for brøyting/strøing. Tilgang /frafall av plasser for brøyting/strøing. kr/time kr/km kr/100m 2... den Tilbyders underskrift R=snøbrøyting/rydding, S=strøing (kan prises hver for seg) Veier område B: enhet pris (eks.mva) mva Rode 3 Rode 4 Sum område B: Tilleggstjenester Kostnader for brøyting/strøing utenom sesong. Tilbudt prisjustering ved endring av oppdragets omfang Tilgang / frafall av veger for brøyting/strøing. Tilgang /frafall av plasser for brøyting/strøing. kr/time kr/km kr/100m 2... den Tilbyders underskrift R=snøbrøyting/rydding, S=strøing (kan prises hver for seg) 21

22 Veier område C: enhet pris (eks.mva) mva Rode 5 Rode 6 Rode 7 Rode 16 Sum område C: Tilleggstjenester Kostnader for brøyting/strøing utenom sesong. Tilbudt prisjustering ved endring av oppdragets omfang Tilgang / frafall av veger for brøyting/strøing. Tilgang /frafall av plasser for brøyting/strøing. kr/time kr/km kr/100m 2... den Tilbyders underskrift R=snøbrøyting/rydding, S=strøing (kan prises hver for seg) Veier område D: enhet pris (eks.mva) mva Rode 8 Rode 9 Rode 10 Sum område D: Tilleggstjenester Kostnader for brøyting/strøing utenom sesong. Tilbudt prisjustering ved endring av oppdragets omfang Tilgang / frafall av veger for brøyting/strøing. Tilgang /frafall av plasser for brøyting/strøing. kr/time kr/km kr/100m 2... den Tilbyders underskrift R=snøbrøyting/rydding, S=strøing (kan prises hver for seg) 22

23 Veier område E: enhet pris (eks.mva) mva Rode 11 Rode 12 Sum område E: Tilleggstjenester Kostnader for brøyting/strøing utenom sesong. Tilbudt prisjustering ved endring av oppdragets omfang Tilgang / frafall av veger for brøyting/strøing. Tilgang /frafall av plasser for brøyting/strøing. kr/time kr/km kr/100m 2... den Tilbyders underskrift R=snøbrøyting/rydding, S=strøing (kan prises hver for seg) Veier område F: enhet pris (eks.mva) mva Rode 13 Rode 14 Sum område F: Tilleggstjenester Kostnader for brøyting/strøing utenom sesong. Tilbudt prisjustering ved endring av oppdragets omfang Tilgang / frafall av veger for brøyting/strøing. Tilgang /frafall av plasser for brøyting/strøing. kr/time kr/km kr/100m 2... den Tilbyders underskrift R=snøbrøyting/rydding, S=strøing (kan prises hver for seg) 23

24 Veier område G: enhet pris (eks.mva) mva Rode 20 Rode 21 Rode 22 Rode 23 Sum område G: Tilleggstjenester Kostnader for brøyting/strøing utenom sesong. Tilbudt prisjustering ved endring av oppdragets omfang Tilgang / frafall av veger for brøyting/strøing. Tilgang /frafall av plasser for brøyting/strøing. kr/time kr/km kr/100m 2... den Tilbyders underskrift R=snøbrøyting/rydding, S=strøing (kan prises hver for seg) Veier område H: enhet pris (eks.mva) mva Rode 30 Rode 31 Rode 33 Rode 34 Rode 35 Sum område H: Tilleggstjenester Kostnader for brøyting/strøing utenom sesong. Tilbudt prisjustering ved endring av oppdragets omfang Tilgang / frafall av veger for brøyting/strøing. Tilgang /frafall av plasser for brøyting/strøing. kr/time kr/km kr/100m 2... den Tilbyders underskrift R=snøbrøyting/rydding, S=strøing (kan prises hver for seg) 24

25 Veier område J: enhet pris (eks.mva) mva Rode 37 Sum område J: Tilleggstjenester Kostnader for brøyting/strøing utenom sesong. Tilbudt prisjustering ved endring av oppdragets omfang Tilgang / frafall av veger for brøyting/strøing. Tilgang /frafall av plasser for brøyting/strøing. kr/time kr/km kr/100m 2... den Tilbyders underskrift R=snøbrøyting/rydding, S=strøing (kan prises hver for seg) Plasser område D I: enhet pris (eks.mva) mva Rode P1 Rode P2 Rode P3 Sum område D I: Tilleggstjenester Kostnader for brøyting/strøing utenom sesong. Tilbudt prisjustering ved endring av oppdragets omfang Tilgang / frafall av veger for brøyting/strøing. Tilgang /frafall av plasser for brøyting/strøing. kr/time kr/km kr/100m 2... den Tilbyders underskrift R=snøbrøyting/rydding, S=strøing (kan prises hver for seg) 25

26 Plasser område D II: enhet pris (eks.mva) mva Rode P4 Rode P5 Sum område D II: Tilleggstjenester Kostnader for brøyting/strøing utenom sesong. Tilbudt prisjustering ved endring av oppdragets omfang Tilgang / frafall av veger for brøyting/strøing. Tilgang /frafall av plasser for brøyting/strøing. kr/time kr/km kr/100m 2... den Tilbyders underskrift R=snøbrøyting/rydding, S=strøing (kan prises hver for seg) Plasser område H I: enhet pris (eks.mva) mva Rode P7 Rode P8 Rode P9 Rode P10 Sum område H I: Tilleggstjenester Kostnader for brøyting/strøing utenom sesong. Tilbudt prisjustering ved endring av oppdragets omfang Tilgang / frafall av veger for brøyting/strøing. Tilgang /frafall av plasser for brøyting/strøing. kr/time kr/km kr/100m 2... den Tilbyders underskrift R=snøbrøyting/rydding, S=strøing (kan prises hver for seg) 26

27 Bilag 3 -Kontraktsvilkår 0. Generelt Kjøper er Fosnes kommune. Leverandør er den adressat som avtalen er inngått med. 1. Priser Dersom ikke annet er avtalt, er prisen i norske kroner, fast og eksklusiv merverdiavgift, inkl. alle avgifter. Endres skatte- og avgiftsbestemmelsene på en måte som virker inn på prisen, skal denne, etter avtale, endres tilsvarende. Kjøper betaler ikke for ytelser og kvanta ut over det bestillingen omfatter uten at disse og prisen for dem er skriftlig godkjent av kjøperen. 1.1 Prisendring Leverandøren kan kreve at kontrakten prisreguleres iht. Statistisk Sentralbyrås Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger, - vinterdrift veg. Priser kan kreves justert med ikrafttredelse pr hvert år basert på 2. kvartalsindeks. Første regulering kan skje pr året etter kontraktsinngåelse. Kjøper skal på forespørsel opplyse om indekstall. Prisendringer skal begrunnes skriftlig minst 2 måneder før ikrafttredelse. Prisendringen kan ikke settes i kraft før ansvarlig for avtalen hos kjøper har godkjent denne. 1.2 Prisendring som følge av endret omfang Begge parter kan kreve at den faste kontraktssummen pr år reguleres dersom omfanget av det faste oppdraget endres gjennom økning eller reduksjon i veglengde eller brøyteareal,og endringen utgjør mer enn hhv 1 km eller 100 m 2. Satser for tillegg eller reduksjon framgår av leverandørens tilbud. 2. Levering Levering skal anses å ha skjedd når varen er mottatt eller tjeneste utført, på avtalt sted. Kjøperen er forpliktet til, uten ugrunnet opphold etter mottaket, å kontrollere at leveransen er i samsvar med bestillingen. Dersom leveransen eller deler av den finnes å lide av en vesentlig mangel, har kjøperen rett til å avvise den eller deler av den ved å gi leverandøren umiddelbar skriftlig beskjed om dette. For den avviste del av leveransen anses levering som ikke skjedd. 3. Kvalitet Leveransen skal være i samsvar med kjøpers krav og leverandørens spesifikasjoner og standarder. Kjøpers unnlatelse av kontroll fritar ikke leverandøren for ansvar for leveringer som ikke tilfredsstiller spesifikasjonene. 27

28 Leverandøren er ansvarlig for at de varer og tjenester som leveres er i samsvar med bestillingen, og kjøper har for egen regning, og til enhver anledning, rett til å inspisere og kontrollere at så skjer. Hvis en leveranse, eller en del derav, ikke tilfredsstiller de krav og betingelser kjøper fastsetter, kan kjøper tilbakevise eller vrake den, eller deler av den. Kjøpers kvalitetskontroll og godkjenning fritar ikke leverandøren for de forpliktelser leverandøren har påtatt seg iht. bestillingen. Manglende kvalitetskontroll fra kjøpers side medfører ingen reduksjon i hans rettigheter. 4. Bot når avvik ikke rettes innen avtalt tid Kjøper har adgang til å gi bot på kr. 5000,- pr tilfelle dersom leverandøren ikke iverksetter retting av avvik fra fastsatte leveringskrav innen 2 timer etter at leverandøren har bekreftet mottak av avviksmeldingen. 5. Endring av kontraktens omfang Kjøper har rett til å endre veglengde og plassareal når dette er begrunnet i endring i oppdragsgivers ansvar for drift og vedlikehold av veg/ plass. 6. Ansvar Kjøper er uten ansvar for alle typer skader som måtte oppstå under leverandørens utførelse av oppdragene, også overfor tredjepart og tredjeparts eiendom. Unntatt er skader som måtte oppstå som følge av uaktsomhet fra kommunens side. Kommunen har rett til å avregne evt. bot for manglende avviksretting, jf.pkt. 4ved fradrag i oppgjør til leverandørenetter at leverandøren er underrettet. Tilleggsoppdrag utenom det faste oppdraget faktureres særskilt med betalingsbetingelser fri leveringsmåned + 30 dager. Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg, i form av ordre-, faktura-, ekspedisjonsgebyr etc. Eventuell morarente skal beregnes etter morarenteloven. Leverandører som overdrar fakturaer til tredjemann for innkreving står fortsatt ansvarlig overfor kjøper ved eventuelle reklamasjoner eller regresskrav. Det er en forutsetning for betaling i rett tid at faktura er kommet fram til virksomheten senest 4 dager etter fakturadato. Faktura skal adresseres til Fosnes kommune 8. Forskudd Forskudd vil ikke bli utbetalt. 9. Etiske krav 28

29 Kjøpers avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Kravene bygger på sentrale FN-konvensjoner, ILOkonvensjoner og nasjonal lovgivning på produksjonsstedet.dersom leverandør bruker underleverandører for å oppfylle denne kontrakt, er leverandør forpliktet til å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene hos sine underleverandører Krav ILOs kjernekonvensjoner o Konvensjon nr 29 og 105 om forbud mot tvangsarbeid o Konvensjon nr 87 om retten til å organisere seg o Konvensjon nr 98 retten til kollektive forhandlinger o Konvensjon nr 100 og 111 om forbud mot all forskjellsbehandling i arbeid og lønn o Konvensjon nr 138 om fastsettelse av minstealder for å hindre barnearbeid 9.2. Brudd Brudd på punkt 6.1 innebærer kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter leverandøren å rette opp de påpekte manglene innen den tidsfrist som kjøper bestemmer, så lenge denne ikke er usaklig kort. Rettelsene skal dokumenteres skriftlig, og på den måten kjøper bestemmer. Ved manglende oppretting, kan kjøper heve kontrakten. 10. Reklame/offentliggjørelse Leverandøren må innhente forhåndsgodkjennelse fra kjøper dersom leverandøren for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om bestilling ut over å oppgi leveransen som generell referanse. 11. Mislighold Mislighold fra leverandørens side gir kjøper rett til å heve kontrakten uten kostnad for kjøper. I tillegg til heving eller prisavslag, kan kjøper kreve erstatning etter vanlige kjøpsrettslige regler. Som mislighold regnes blant annet: Gjentatte brudd på avtalte leveringskrav. Ved mislighold skal leverandør gis en skriftlig irettesettelse med 14 dagers frist til å rette opp forholdet. Dersom leverandør ikke utbedrer påpekt mislighold etter to skriftlige irettesettelser samme sesong, kan Fosnes kommune skriftlig heve kontrakten med 14 dagers varsel. 11. Overdragelse av kontrakter Kontraktspartnerne kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser etter denne kontrakt uten godkjennelse fra kjøper. 29

30 12. Prolongering Avtalen kan prolongeres i ytterligere to år med ett år i gangen. Dette må eventuelt avtales senest tre måneder før avtalens utløp. 13. Dokumentrang Dersom konkurransegrunnlaget og leverandørens anbud/tilbud inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i denne rekkefølge: Konkurransegrunnlaget med vedlegg Leverandørens tilbud. 14. Oppsigelse Avtalen har en gjensidig oppsigelsestid på 6 måneder. Hvis leverandøren ikke er i stand til å oppfylle kontrakten pga gjeldsforhandlinger, akkord, konkurs eller annen form for kreditorstyring, har kjøper rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. 15. Tvister Tvist om forståelse eller praktisering av avtalen skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører fram, blir tvisten eventuelt å løse ved de ordinære domstoler. At en tvist er brakt til avgjørelse ved ordinær rettssak, fritar i seg selv ikke partene til å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen. Kundens verneting er rett verneting. 30

31 Bilag 4 Generell HMS og miljø egenerklæring Leverandør Kontaktperson Telefon E-post adresse Generelle opplysninger HMS 1. Kan det bekreftes at virksomheten har innført systematiske tiltak for etterlevelse av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. resolusjon 6. desember 1996? For utenlandske oppdragstagere som skal utføre arbeid i Norge 2. a. Kan det bekreftes at det ved utarbeidelsen av tilbudet er tatt hensyn til de krav som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. resolusjon 6. desember 1996? 2.b. Aksepteres det at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet? Miljø Ja Ja Ja Nei Nei Nei 3. Har bedriften en egen miljøpolitikk og dokumenterte miljømål? Ja Nei Hvis ja, vedlegg dokumentasjon 4. Stilles det miljøkrav til underleverandørene? Hvis ja, oppgi hvilke. Ja Nei 5. Har leverandøren et miljøstyringssystem? Hvis ja, angi hvilken standard eller type system som er i bruk. Legg ved gyldig dokumentasjon. Ja ISO 14001: EMAS: Nei Miljøfyrtårn: 6. Hvis nei på spørsmål 5, planlegges det miljøsertifisering av bedriften? Hvis ja, når vil den være gjennomført? 7. Hvis nei på spørsmål 5 og 6, vil leverandøren forplikte seg til å innføre prosedyrer som ivaretar miljøhensyn innen 2 år fra kontraktsinngåelse Annet (eget) system: Dato: Ja Ja Nei Nei Jeg bekrefter at opplysningene i dette skjemaet er gitt etter beste skjønn og inneholder etter mitt vitende ikke feilaktige opplysninger. Jeg er kjent med at feilaktige opplysninger kan medføre at avtalen heves. Jeg er videre inneforstått med at kredittopplysning og annen offentlig informasjon kan bli innhentet. Sted og dato: Navn i blokkbokstaver: Underskrift: Ansvarlig leder leverandør 31

32 Bilag 5 -Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter I samsvar med bestemmelsene i forskriftav nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter vil følgende plikter pålegges leverandøren: Leverandøren skal påse at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også for arbeid som skal utføres i utlandet. Leverandøren er kjent med at Oppdragsgiver skal kreve at leverandøren og eventuelle underleverandører på forespørsel må dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. Leverandøren er kjent med at Oppdragsgiver skal forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever kontraktsklausulen om lønns- og arbeidsvilkår. Sanksjonen skal være egnet til å påvirke leverandøren eller underleverandøren til å oppfylle kontraktsklausulen. Leverandøren er kjent med at Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Undertegnede leverandør erklærer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt. Sted: Dato: Underskrift: : 32

33 Bilag 6 Tekniske og faglig kvalifikasjoner Alle relevante data for den eller de lastebiler og maskiner som tilbys for hvert område skal fylles inn i skjemaet. Det er 1 skjema for hvert område. Dersom leverandør vil benytte samme lastebil/maskin på flere roder i hvert område, skal dette fremgå. Det skal for hver maskin opplyses hvilket utstyr maskinen har, og hvem som er maskinførere (2 personer). Det er anledning til å gi tilbud på lastebiler og maskiner som planlegges anskaffet. Slike skal spesifiseres på vanlig måte i skjemaet. Det skal imidlertid klart fremgå når anskaffelsen skal finne sted. Erfaring og referanser oppgis i angitt skjema. Ved behov for flere linjer, kan disse settes inn etter behov. 33

34 LASTEBILER, MASKINER, UTSTYR OG BEMANNIING FOR OMRÅDE A Hovedbil / maskin (H) Resevebil / maskin (R) Type og merke Registreringsnummer el. Anskaffelsestidspunkt for nytt Års-mod. Vekt foraksel Vekt bakaksel Nyttelast Når bil/maskin har påmontert strøapparat. (Oppgis i forhold til at maks tillatt aksellast er 10 tonn) Tilbys på rode nr H R Hovedbil (H) Resevebil (R) Type plog, skjær mm Type strøapparat Strøsandlager er lokalisert Førernavn Mobil tlf. H R ERFARING OG REFERANSER Referanser og erfaring 34

35 LASTEBILER, MASKINER, UTSTYR OG BEMANNING FOR OMRÅDE B Hovedbil / maskin (H) Resevebil / maskin (R) Type og merke Registreringsnummer el. Anskaffelsestidspunkt for nytt Års-mod. Vekt foraksel Vekt bakaksel Nyttelast Når bil/maskin har påmontert strøapparat. (Oppgis i forhold til at maks tillatt aksellast er 10 tonn) Tilbys på rode nr H R Hovedbil (H) Resevebil (R) Type plog, skjær mm Type strøapparat Strøsandlager er lokalisert Førernavn Mobil tlf. H R ERFARING OG REFERANSER Referanser og erfaring 35

36 LASTEBILER, MASKINER, UTSTYR OG BEMANNIING FOR OMRÅDE C Hovedbil / maskin (H) Resevebil / maskin (R) Type og merke Registreringsnummer el. Anskaffelsestidspunkt for nytt Års-mod. Vekt foraksel Vekt bakaksel Nyttelast Når bil/maskin har påmontert strøapparat. (Oppgis i forhold til at maks tillatt aksellast er 10 tonn) Tilbys på rode nr H R Hovedbil (H) Resevebil (R) Type plog, skjær mm Type strøapparat Strøsandlager er lokalisert Førernavn Mobil tlf. H R ERFARING OG REFERANSER Referanser og erfaring 36

37 LASTEBILER, MASKINER, UTSTYR OG BEMANNING FOR OMRÅDE D Hovedbil / maskin (H) Resevebil / maskin (R) Type og merke Registreringsnummer el. Anskaffelsestidspunkt for nytt Års-mod. Vekt foraksel Vekt bakaksel Nyttelast Når bil/maskin har påmontert strøapparat. (Oppgis i forhold til at maks tillatt aksellast er 10 tonn) Tilbys på rode nr H R Hovedbil (H) Resevebil (R) Type plog, skjær mm Type strøapparat Strøsandlager er lokalisert Førernavn Mobil tlf. H R ERFARING OG REFERANSER Referanser og erfaring 37

38 LASTEBILER, MASKINER, UTSTYR OG BEMANNIING FOR OMRÅDE E Hovedbil / maskin (H) Resevebil / maskin (R) Type og merke Registreringsnummer el. Anskaffelsestidspunkt for nytt Års-mod. Vekt foraksel Vekt bakaksel Nyttelast Når bil/maskin har påmontert strøapparat. (Oppgis i forhold til at maks tillatt aksellast er 10 tonn) Tilbys på rode nr H R Hovedbil (H) Resevebil (R) Type plog, skjær mm Type strøapparat Strøsandlager er lokalisert Førernavn Mobil tlf. H R ERFARING OG REFERANSER Referanser og erfaring 38

39 LASTEBILER, MASKINER, UTSTYR OG BEMANNING FOR OMRÅDE F Hovedbil / maskin (H) Resevebil / maskin (R) Type og merke Registreringsnummer el. Anskaffelsestidspunkt for nytt Års-mod. Vekt foraksel Vekt bakaksel Nyttelast Når bil/maskin har påmontert strøapparat. (Oppgis i forhold til at maks tillatt aksellast er 10 tonn) Tilbys på rode nr H R Hovedbil (H) Resevebil (R) Type plog, skjær mm Type strøapparat Strøsandlager er lokalisert Førernavn Mobil tlf. H R ERFARING OG REFERANSER Referanser og erfaring 39

40 LASTEBILER, MASKINER, UTSTYR OG BEMANNIING FOR OMRÅDE G Hovedbil / maskin (H) Resevebil / maskin (R) Type og merke Registreringsnummer el. Anskaffelsestidspunkt for nytt Års-mod. Vekt foraksel Vekt bakaksel Nyttelast Når bil/maskin har påmontert strøapparat. (Oppgis i forhold til at maks tillatt aksellast er 10 tonn) Tilbys på rode nr H R Hovedbil (H) Resevebil (R) Type plog, skjær mm Type strøapparat Strøsandlager er lokalisert Førernavn Mobil tlf. H R ERFARING OG REFERANSER Referanser og erfaring 40

41 LASTEBILER, MASKINER, UTSTYR OG BEMANNING FOR OMRÅDE H Hovedbil / maskin (H) Resevebil / maskin (R) Type og merke Registreringsnummer el. Anskaffelsestidspunkt for nytt Års-mod. Vekt foraksel Vekt bakaksel Nyttelast Når bil/maskin har påmontert strøapparat. (Oppgis i forhold til at maks tillatt aksellast er 10 tonn) Tilbys på rode nr H R Hovedbil (H) Resevebil (R) Type plog, skjær mm Type strøapparat Strøsandlager er lokalisert Førernavn Mobil tlf. H R ERFARING OG REFERANSER Referanser og erfaring 41

42 MASKINER, UTSTYR OG BEMANNIING FOR OMRÅDE D I parkeringsplass Hovedbil / maskin (H) Resevebil / maskin (R) Type og merke Registreringsnummer el. Anskaffelsestidspunkt for nytt Års-mod. Vekt foraksel Vekt bakaksel Nyttelast Når bil/maskin har påmontert strøapparat. (Oppgis i forhold til at maks tillatt aksellast er 10 tonn) Tilbys på rode nr H R Hovedbil (H) Resevebil (R) Type plog, skjær mm Type strøapparat Strøsandlager er lokalisert Førernavn Mobil tlf. H R ERFARING OG REFERANSER Referanser og erfaring 42

43 MASKINER, UTSTYR OG BEMANNING FOR OMRÅDE D II parkeringsplass Hovedbil / maskin (H) Resevebil / maskin (R) Type og merke Registreringsnummer el. Anskaffelsestidspunkt for nytt Års-mod. Vekt foraksel Vekt bakaksel Nyttelast Når bil/maskin har påmontert strøapparat. (Oppgis i forhold til at maks tillatt aksellast er 10 tonn) Tilbys på rode nr H R Hovedbil (H) Resevebil (R) Type plog, skjær mm Type strøapparat Strøsandlager er lokalisert Førernavn Mobil tlf. H R ERFARING OG REFERANSER Referanser og erfaring 43

44 MASKINER, UTSTYR OG BEMANNIING FOR OMRÅDE H I parkeringsplass Hovedbil / maskin (H) Resevebil / maskin (R) Type og merke Registreringsnummer el. Anskaffelsestidspunkt for nytt Års-mod. Vekt foraksel Vekt bakaksel Nyttelast Når bil/maskin har påmontert strøapparat. (Oppgis i forhold til at maks tillatt aksellast er 10 tonn) Tilbys på rode nr H R Hovedbil (H) Resevebil (R) Type plog, skjær mm Type strøapparat Strøsandlager er lokalisert Førernavn Mobil tlf. H R ERFARING OG REFERANSER Referanser og erfaring 44

45 Bilag 7 Kart over roder 45

46 område H og H I 46

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale for kjøp av drifts og vedlikeholdstjenester innen graving, massetransport, vegskraping mm.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale for kjøp av drifts og vedlikeholdstjenester innen graving, massetransport, vegskraping mm. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for kjøp av drifts og vedlikeholdstjenester innen graving, massetransport, vegskraping mm. for levering til Fosnes kommune Saksnr: 14/3096 Tilbudsfrist:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II for kjøp av varebil med kjøleaggregat Oppdragsgiver: Tilbudsfrist : 10.6.2014, kl 12:00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Oslo kommune Gravferdsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV CALLUNA VULGARIS 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. prosjektledelse for gjennomføring av framtidsprosjektet Midt-Troms 2020

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. prosjektledelse for gjennomføring av framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av prosjektledelse for gjennomføring av framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 for levering til Profilgruppa sammen med Midt-Troms regionråd Tilbudsfrist

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for IT-utstyr. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for IT-utstyr. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Rammeavtale for IT-utstyr Saksnr.1406126 Tilbudsfrist : 17.02.2015kl. 12.00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Kvinesdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for. leasing av bil for Kvinesdal kommune. Tilbudsfrist: 24.05.2012 kl.

Kvinesdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for. leasing av bil for Kvinesdal kommune. Tilbudsfrist: 24.05.2012 kl. Kvinesdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for leasing av bil for Kvinesdal kommune. Tilbudsfrist: 24.05.2012 kl. 12:00 Avtaleperiode: 01.07.12-30.06.17 1 INFORMASJON OM KONKURRANSEN

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Vektertjenester ved Oslo kemnerkontor INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Hybelfellesskap/bofellesskap for ungdom m/bemanning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Lederutvikling, rammeavtale

Lederutvikling, rammeavtale KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Lederutvikling, rammeavtale Anskaffelse 12/2014 Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet og følgende vedlegg: Vedlegg 1: HMS-egenerklæring

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Tilbudsfrist: 28. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer: 1403125 Innhold

Detaljer

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE Konkurransegrunnlag Del I Anskaffelse av lekeplassutstyr til Harøy skule INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby + INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale Driftsassistanse og akkreditert prøvetaking på renseanlegg sak 15/1995

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV MEGLERTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG Oslo kommune Utdanningsetaten KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Blindern vgs 01-Blindern-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Internettaksess. Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for anskaffelse av

Internettaksess. Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for anskaffelse av Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for anskaffelse av Internettaksess Tilbudsfrist: 05.10.2015 kl. 1200 Saksnummer: 1401743 Innhold 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Rammeavtale Betongmateriell Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Innbydelse til. åpen anbudskonkurranse

Innbydelse til. åpen anbudskonkurranse Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold (Snøbrøyting/høvling/strøing/stiming/Isgrøfting / slamsuging) 2013 2017(2018) Opsjoner: Nedsetting av brøytestikk Renhold/kosting av veger og plasser

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av rammeavtale om konsulentbistand Saksnr. 1205420 Tilbudsfrist: 06.12.12 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Tilbudsfrist: 01.09-2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 01.09-2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag Kjøp av DAGTILBUD TIL HJEMMEBOENDE DEMENTE For perioden 1.1 2010-31.12 2011 (2013) Overhalla kommune Tilbudsfrist: 01.09-2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om advokattjenester. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om advokattjenester. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av rammeavtale om advokattjenester Saksnr. 1205176 Tilbudsfrist: 04.12.12 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Rammeavtale på tilgang til, samt opplæring og brukerstøtte til den norske TIMES-modellen. for levering til NVE

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Rammeavtale på tilgang til, samt opplæring og brukerstøtte til den norske TIMES-modellen. for levering til NVE KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av Rammeavtale på tilgang

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I ETT TRINN FOR ANSKAFFELSE AV TOTALENTREPRISE Nye Sollerud pumpestasjon Prosjektnummer: 71193128 Anskaffelsesnummer: 61/2015 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Kjøp av sikkerhetstjenester. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Kjøp av sikkerhetstjenester. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Kjøp av sikkerhetstjenester Saksnr. 2015/1119 Tilbudsfrist : 28.05.2015 kl. 12:00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 101-BYM-2013 Rammeavtale for skadedyrbekjempelse For Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Renovasjonsetaten INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer:

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer: Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for prosjektering av nye krise- og beredskapslokaler Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer:

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Det Norske Teateret KONKURRANSEGRUNNLAG

Det Norske Teateret KONKURRANSEGRUNNLAG Det Norske Teateret KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen Konkurranse uten forhandling Anskaffelse av Radio mikrofoner til Det Norske teateret Tilbudsfrist: 13.12.2012, kl. 12:00 Side 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SAKSNR. 16/6123

KONKURRANSEGRUNNLAG SAKSNR. 16/6123 KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse av norske og utenlandske flagg SAKSNR. 16/6123 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOA del I og III Side 1 av8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. FRISTER 4 3. KOMMUNIKASJON 4 4.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Interaktive tavler til skoler i Kommunalområde Oppvekst

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. 3 Vaskemaskiner med opsjon på serviceavtale

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. 3 Vaskemaskiner med opsjon på serviceavtale Namsos kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I 3 Vaskemaskiner med opsjon på serviceavtale Konkurransegrunnlag For levering til Namsos kommune v/ Sykeheim Innleveringsfrist:

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4.

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. Konkurransegrunnlag for kjøp av Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. For levering til Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ole Vig videregående skole. Saksnummer: 12/15659 Tilbudsfrist: 03.01.2013, kl.1400.

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Bistand til rekruttering av mellomledere

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Bistand til rekruttering av mellomledere KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Bistand til rekruttering av mellomledere Saksnr. 2012/896 Tilbudsfrist : 07.01.2013 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

"Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklingsog kompetansehevende arbeid

Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklingsog kompetansehevende arbeid KONKURRANSEGRUNNLAG "Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklingsog kompetansehevende arbeid INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG Advokattjenester til barneverntjenesten i Melhus kommune ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Tilbudsfrist: 11.03.2013 1 Melhus kommune INNLEDNING 1.1 OPPDRAGSGIVER 4 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING 1. GENERELL BESKRIVELSE 1.1. Oppdragsgiver Lillehammer videregående skole er en moderne skole i et historisk miljø. Skolen har nesten 700 elever og ansatte

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Konsulenttjenester for utvikling og evaluering av Osloprøver i naturfag 21-UDE-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon P-51177 Flyplass- og byggeplassgjerde OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS INNBYDELSE Oslo Lufthavn AS, heretter kalt OSL, inviterer Dem herved

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Verdivurdering av NSB AS. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Verdivurdering av NSB AS. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Verdivurdering av NSB AS Saksnr. 12/43 Tilbudsfrist : 02.03.2012 Kl. 12.00 1 Innhold 1 Generell beskrivelse...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV «Forskningsprosjekt om terskler i barnevernet» INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang 3 1.3

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER TILBUDSMAPPE Tilbudsbrev (dette dokumentet med vedlegg) til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG Åpen anbudskonkuranse FOR KJØP AV Pensjonsrådgivning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 OM KUNDEN... 3 1.2 ANSKAFFELSENS FORMÅL OG OMFANG... 3 1.3 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGGING...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. Anskaffelse 174/2012. REPARASJON AV VEIDEKKE (kortvarig)

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. Anskaffelse 174/2012. REPARASJON AV VEIDEKKE (kortvarig) KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Anskaffelse 174/2012 REPARASJON AV VEIDEKKE (kortvarig) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV

TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV LEIEKONTRAKTER OG KONTRAKTER FOR BASISTJENESTER I OMSORG+ INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG:

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG: KVALIFIKASJONSGRUNNLAG: Konkurranse med forhandlinger etter forskriftens del III (over EØS-terskelverdi) for kjøp av for levering til Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) Saksnr. 200801702

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Designtjenester. Anskaffelse 12/2015

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Designtjenester. Anskaffelse 12/2015 KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Designtjenester Anskaffelse 12/2015 Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet og følgende vedlegg: Vedlegg 1: Statens standardavtaler Bistandsavtalen,

Detaljer

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER

Detaljer

Del IA KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi)

Del IA KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi) Del IA KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi) Prosjektering RAMSUND SKOLE Enterprise ARK/RI gruppe Forprosjekt / Detaljprosjektering

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

AVFALL SØR HUSHOLDNING AS

AVFALL SØR HUSHOLDNING AS AVFALL SØR HUSHOLDNING AS KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for inngåelse av avtale om: Levering av nedgravde avfallskonteinere Hamar 23.5.2016 1 GENERELL BESKRIVELSE 1.1 Oppsummering av anskaffelsen

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager Tilbudsforespørsel: Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN 3.1 Krav til tilbudet 3.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og III (over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og III (over EØS-terskelverdi) BÆRUM KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og III (over EØS-terskelverdi) Rammeavtale for kjøp av kjøkkenredskap, bestikk og servise Saksnr.

Detaljer

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for kjøp av Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken for levering

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av rammeavtale for grave- og transporttjenester til Notodden kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av rammeavtale for grave- og transporttjenester til Notodden kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av rammeavtale for grave- og transporttjenester til Notodden kommune Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II Dato: 21.03.2014 Tilbudsfrist: 11.04.2014 Innhold

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Fornyelse ved Mosjøen videregående skole, avdeling Kippermoen. Tilbudsfrist: kl.12.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Fornyelse ved Mosjøen videregående skole, avdeling Kippermoen. Tilbudsfrist: kl.12. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Fornyelse ved Mosjøen videregående

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer