KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune."

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 13/6125 Tilbudsfrist: kl. 12:00 Avtaleperiode: 4 år, med mulighet for forlengelse i inntil 2 år (med ett år i gangen) 1

2 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE Oppdragsgiver Anskaffelsens formål og omfang Kontraktsperiode Opsjon Oppbygging av konkurransegrunnlaget Kunngjøring Tilbudsbefaring/Tilbudskonferanse Tilleggsopplysninger Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist Fremdriftsplan REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN OG KRAV TIL TILBUD Anskaffelsesprosedyre Offentlighet og taushetsplikt Obligatorisk egendeklarasjon fra alle tilbydere (sladdet versjon av tilbudet) Innlevering av tilbud og tilbudsutforming Forbehold og avvik Opplysningsplikt Alternative tilbud og minstekrav Deltilbud Vedståelsesfrist Tilbakekallelse eller endring av tilbudet Kostnader ved utarbeidelse av tilbud KVALIFIKASJONSKRAV Obligatoriske og ufravikelige krav Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner KRAV TIL YTELSEN OG TILDELINGSKRITERIER Kravspesifikasjon Tildelingskriteriene OPPDRAGSGIVE BEHANDLING AV TILBUDENE Registrering av tilbud Tilbudsåpning Avvisning pga forhold ved leverandøren Avvisning pga forhold ved tilbudet AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Informasjon og begrunnelse for kontraktstildeling...13 Bilag 1 - Kravspesifikasjon...14 Bilag 2 - Prisskjema...20 Bilag 3 - Kontraktsvilkår Bilag 4 Generell HMS og miljø egenerklæring...31 Bilag 5 - Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter...32 Bilag 6 Tekniske og faglig kvalifikasjoner...33 Bilag 7 Kart over roder

3 1 GENERELL BESKRIVELSE 1.1 Oppdragsgiver Fosnes kommune, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold av kommunale veier og plasser. Oppdraget omfatter vintervedlikehold av kommunale og private veier der kommunen er ansvarlig for vintervedlikeholdet, samt tilhørende fortau og gang/sykkelveger og kommunale parkeringsplasser. Oppdragsgivers kontaktperson er: Navn: Knut Skreddernes Postadresse: Teknisk etat, 7856 Jøa Besøksadresse: kommunehuset e-post: Telefon: Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktpersonen pr e-post. Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver hva gjelder anbudskonkurransen enn nevnte kontaktperson. 1.2 Anskaffelsens formål og omfang Vegnettet som omfattes av oppdraget består av om lag 26 km veier, samt ca m 2 plasser/parkeringsareal i samsvar med vedlagte kart. Oppdraget omfatter i hovedsak: Brøyting etter snøfall Etterrydding og siktutbedring Sikre mot skade på vei ved snøsmelting og stort regnfall Strøing og mellomlagring av tilstrekkelig mengde strøsand av godkjent kvalitet Oppdraget består av 25 roder fordelt på 9 områder veier, og 9 roder på 3 områder plasser/parkeringsarealer, jf. bilag 1. Mer informasjon om anskaffelsens formål og omfang er tatt inn i bilag nr. 1 Kravspesifikasjon. 3

4 1.3 Kontraktsperiode Kontraktsperioden er4 år Opsjon Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelser med år slik at total mulig kontraktslengde blir 6 år. En eventuell forlengelse av kontrakten må utløses senest 3 måneder før avtalens utløp. 1.4 Oppbygging av konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlag består av dette dokumentet samt: Bilag 1 Kravspesifikasjon Bilag 2 Prisskjema Bilag 3 Kontraktsvilkår Bilag 4 Generell HMS-og miljøegenerklæring Bilag 5 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår Bilag 6 Tekniske og faglige kvalifikasjoner Bilag 7 Kart over roder 1.5 Kunngjøring Konkurransen er kunngjort i Namdalsavisa, DOFFIN- og TED-databasen Se 1.6 Tilbudskonferanse Det vil bli avholdt tilbudskonferanse med samtlige leverandører den kl. 13:15.Oppmøte Fosnes kommunestyresal. Leverandørene anmodes om å sende inn eventuelle spørsmål på forhånd/ innen slik at oppdragsgiver får anledning til å forberede sine svar. Spørsmål vil bli anonymisert. Referat fra tilbudskonferansen sendes uten ugrunnet opphold til samtlige leverandører som har mottatt konkurransegrunnlaget. Utgifter mv. i forbindelse med tilbudskonferansen dekkes av den enkelte leverandør. 1.7 Tilleggsopplysninger Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver ved oppdragsgivers kontaktperson. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson. 4

5 Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes: Anbudskonkurranse vintervedlikehold», og sendes til oppdragsgivers kontaktperson pr e-post. 1.8 Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiveren rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget skal umiddelbart sendes til alle som har mottatt konkurransegrunnlaget. Opplysninger om rettelser, suppleringer og endringer kunngjøres elektronisk på kommunens hjemmeside. 1.9 Tilbudsfrist Frist for å levere tilbud er Det er tilbyders ansvar at tilbudet er oppdragsgiver i hende, på innleveringsstedet, før tilbudsfristens utløp 1.10Fremdriftsplan Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen: Aktivitet Tidspunkt Kunngjøring i Namdalsavisa/DOFFIN Uke 31 Tilbudskonferanse kl 13:15 Frist for å levere tilbud kl. 12:00 Tilbudsåpning kl. 09:00 Evaluering Uke 38 Valg av leverandør og meddelelse til leverandører Uke 39 Karensperiode 10 kalenderdager Kontraktsinngåelse Uke Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er veiledende. 2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN OG KRAV TIL TILBUD 2.1 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr Anskaffelsen skal foretas gjennom enåpen anbudskonkurranse etter forskriftensdel I og del III (over EØS-terskelverdi). 5

6 Åpen anbudskonkurranse gir alle interesserte leverandører anledning til å levere tilbud. Det er ingen prekvalifisering, og leverandøren må levere etterspurt dokumentasjon på at de er kvalifisert samtidig som de leverer inn tilbud. I denne konkurransen er det ikke anledning til å forhandle. Det er følgelig ikke anledning til å endre tilbudene eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger, herunder endring av pris, leveringstid eller andre forutsetninger som har betydning for konkurranseforholdet. Leverandøren må derfor gi sitt beste tilbud innen tilbudsfristens utløp. Oppdragsgiver har plikt til å sende ut konkurransegrunnlaget til alle som ber om det. 2.2 Offentlighet og taushetsplikt Offentleglova gjelder for allmennhetens innsyn i tilbud, anskaffelsesprotokoll og øvrige saksdokumenter, jf. anskaffelsesforskriftens 3-5. Tilbud og anskaffelsesprotokoll er unntatt offentlighet inntil valg av leverandør er bestemt, jf. offentleglova 23. Offentleglovas bestemmelser om unntaksrett og unntaksplikt for innsyn gjelder. Taushetsplikt gjelder for opplysninger i tilbudene om tekniske innretninger og framgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. anskaffelsesforskriftens 3-6 og forvaltningslovens 13, 1.ledd nr Obligatorisk egendeklarasjon fra alle tilbydere (sladdet versjon av tilbudet) Oppdragsgiver vil heretter forholde seg slik i forhold til opplysninger som gis av leverandører i forbindelse med tilbudet; Tilbyder skal levere en elektronisk utgave av tilbudet hvor opplysninger som anses omfattet av taushetsplikt, er sladdet. Den elektroniske utgaven skal være slik at teksten som er sladdet, ikke kan rekonstrueres. Det skal videre medfølge en konkret, skriftlig begrunnelse med henvisning til hver enkelt opplysning som sladdes. For opplysninger som ikke sladdes av tilbyder legger oppdragsgiver til grunn at tilbyder fra sin side ikke anser at opplysningen omfattes av taushetsplikt. Dersom tilbyder ikke leverer sladdet versjon av tilbudet, legger oppdragsgiver til grunn at tilbyder fra sin side anser at innsyn kan gis i hele tilbudet. Der begrunnelse for sladding av enkeltopplysning mangler, legger oppdragsgiver til grunn at tilbyder fra sin side ikke anser at denne opplysningen omfattes av taushetsplikten. En gjør oppmerksom på at oppdragsgiver er pålagt å gjøre en selvstendig vurdering av om en opplysning oppfyller kravene til taushetsplikt eller opplysningsplikt. 6

7 2.4 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming Tilbudet, merket «Tilbud vintervedlikehold», skal leveres/sendes til: Navn: Fosnes kommune, Adresse: Servicekontoret, 7856 Jøa Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet før utløpet av tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. Dette gjelder også om forsinkelsen skyldes tredjepart (posten, budfirma, etc.). Tilbudet skal: 1. Oversendes i lukket og nøytral forsendelse og være merket: «Tilbud vintervedlikehold». 2. Være skriftlig og inneholde et tilbudsbrev som er datert og signert 3. Med tilhørende dokumenter og kommunikasjon utformes på norsk 4. Leveres på papir direkte til leveringsadressen eller sendes med post 5. Leveres med: Ett eksemplar av tilbudet Kopi av tilbudet på minnepinne eller CD Sladdet versjon av tilbudet på minnepinne eller CD Tilbudsbrevet skal forøvrig inneholde: Referanse til saksnummer Leverandørens adresse, telefon/telefaksnummer og foretaksnummer Leverandørens kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse Forbehold skal klart fremkomme av tilbudsbrevet med henvisning til hvor i tilbudet forbehold(ene) fremkommer (med sidetall og punktnummer) Tilbudsbrevet skal være datert og underskrevet av person(er) som har fullmakt til å forplikte leverandøren. Følgende skal vedlegges tilbudsbrevet: 1. Skatteattester, en attest for skatt og en attest for betalt avgift utstedes henholdsvis av det lokale skattekontoret og skatteoppkreverkontoret der hvor leverandøren har sitt hovedkontor. 2. Generell HMS- og miljøegenerklæring (utfylt bilag 4) 3. Dokumentasjon på leverandørens organisatoriske og juridiske stilling (etterspurt dokumentasjon) 4. Tekniske og faglige kvalifikasjoner (utfylt bilag 6 med vedlegg) 5. Prisskjema (utfylt bilag 2) 6. Egenerklæring om lønns og arbeidsvilkår (utfylt bilag nr. 5) Leverandøren er ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter i konkurransegrunnlaget besvares/belyses. Dersom tilbudsdokumentene fra leverandør inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i denne rekkefølge: tilbudsbrevet og 7

8 deretter den rekkefølge som er nevnt fra vedlegg nr.1 til nr Forbehold og avvik Dersom leverandøren tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget, skal dette klart fremgå av tilbudet. Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for ytelse, pris eller andre forhold. Det samme gjelder for avvik. Forbehold og avvik skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere de uten kontakt med leverandørene. Forbehold og avvik skal referere til relevante punkt i konkurransegrunnlaget og tas inn i tilbudsbrevet, jf. omtalen i pkt. 2.4.Vesentlige forbehold og avvik vil føre til at tilbudet avvises. Leverandørens henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser. 2.6 Opplysningsplikt Oppdragsgiver vil gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom: Tilbudet avvises Samtlige tilbud forkastes eller konkurransen avlyses Leverandøren kan skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for: Hvorfor tilbudet er avvist eller forkastet Oppdragsgiveren plikter å svare på denne henvendelsen senest 15 dager etter at anmodningen er mottatt. 2.7 Alternative tilbud og minstekrav Alternativt tilbud aksepteres ikke. 2.8 Deltilbud Det er adgang til å gi tilbud på alle deler av oppdraget. Tilbud kan gis på følgende deler (veier): Område A omfatter rodene: 1og 2 Område B omfatter rodene: 3 og 4 Område C omfatter rodene: 5, 6, 7 og 16 Område D omfatter rodene: 8, 9 og 10 Område E omfatter rodene: 11 og 12 Område F omfatter rodene: 13 og 14 Område G omfatter roden: 20, 21, 22 og 23 Område H omfatter roden: 30, 31, 33, 34 og 35 Område J omfatter roden: 37 (Strømmen, fra FV 776) 8

9 Tilbud kan gis på følgende plasser (parkeringsplasser): Område DI omfatter rodene: P1, P2, P3 Område DII omfatter rodene: P4, P5 Område BI omfatter rodene: P6 Område HI omfatter rodene: P6, P7 og P8 Det må tydelig framgå av tilbudsbrevet hvilke områder tilbudet gjelder for. 2.9 Vedståelsesfrist Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud i 3 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. 2.10Tilbakekallelse eller endring av tilbudet Innleverte tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekallelse av tilbud skal skje skriftlig. Endringer av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud og må tilfredsstille samtlige formalkrav. 2.11Kostnader ved utarbeidelse av tilbud Tilbyder bærer selv alle kostnader relatert til tilbudet og deltakelsen i konkurransen. 3 KVALIFIKASJONSKRAV 3.1 Obligatoriske og ufravikelige krav Krav Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiinnbetaling. Dokumentasjonskrav Skatteattest Merverdiavgiftsattest En attest for skatt og en attest for betalt avgift (ikke er eldre enn 6 måneder)utstedthenholdsvis av det lokale skattekontoret og skatteoppkreverkontoret der hvor leverandøren har sitt hovedkontor. Se: (http://www.skatteetaten.no/templates/artikkel.aspx?id=9196&epslanguage=no) Leverandøren skal ha et fungerende HMS- system. Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske. Generell HMS- og miljøegenerklæring (Se bilag 4 til konkurransegrunnlaget). 9

10 3.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Krav Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak Dokumentasjonskrav Norske selskap: Firmaattest Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som forskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert. 3.3 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner Krav Leverandøren bør ha erfaring fra minimum 1 tilsvarende oppdrag. Leverandøren skal ha gjennomføringsevne og kapasitet Maks tillatt vinteraksellast er 8 tonn. Det vil ikke bli gitt dispensasjon for høyere aksellast. Det kreves at minimum 2 personer er tilgjengelig for å kjøre roden Dokumentasjonskrav Leverandøren skal vedlegge en liste over de viktigste leveransene de siste 3 år, herunder opplysninger om verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e- post).opplysninger/dokumentasjon gis i bilag 6. Referanser vil kun bli kontaktet ved behov. Redegjørelse for de redskaper, maskiner, verktøy, materiell eller teknisk utstyr som leverandøren disponerer over til gjennomføring av kontrakt/oppdrag.opplysninger/dokumentasjon gis i bilag 6. Navn og telefonnummer for hver person som skal bemanne oppdraget. Opplysninger/dokumentasjon gis i bilag 6. Den leverandør som det innstilles på å inngå kontrakt med, må i tillegg framlegge dokumentasjon på oppfyllelse av følgende kvalifikasjonskrav i kontraktsmøte, før kontrakt signeres: Krav Det kreves ansvarsforsikring og yrkesskadeforsikring (Yrkesskadeforsikring gjelder tilbyder som sysselsetter arbeidstaker). Transportløyve når dette kreves Dokumentasjonskrav Kopi av gyldig forsikringsbevis for ansvarsforsikring og yrkesskadeforsikring som dekker leverandøren og dennes ansatte. Kopi av gyldig transportløyve for oppdraget. Dersom det benyttes underleverandører må tilsvarende dokumentasjon også framlegges for disse. 10

11 4 KRAV TIL YTELSEN OG TILDELINGSKRITERIER 4.1 Kravspesifikasjon Se bilag Tildelingskriteriene Tildelingen skjer utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisenpr område. Veier: Område A omfatter rodene: 1og 2 Område B omfatter rodene: 3 og 4 Område C omfatter rodene: 5, 6, 7 og 16 Område D omfatter rodene: 8, 9 og 10 Område E omfatter rodene: 11 og 12 Område F omfatter rodene: 13 og 14 Område G omfatter roden: 20, 21, 22 og 23 Område H omfatter roden: 30, 31, 33, 34 og 35 Område J omfatter roden: Strømmen (fra FV 776) Plasser: Område D I omfatter rodene: P1, P2 og P3 Område D II omfatter rodene:p4 og P5 Område H I omfatter rodene: P7, P8, P9 OG P10 11

12 5 OPPDRAGSGIVE BEHANDLING AV TILBUDENE 5.1 Registrering av tilbud Tilbudene påføres tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning vil oppdragsgiver skriftlig bekrefte når et tilbud er mottatt. 5.2 Tilbudsåpning Tilbudsåpningen vil ikke være offentlig. 5.3 Avvisning pga.forhold ved leverandøren Oppdragsgiver plikter å avvise leverandører dersom forhold som følger av FOA ledd foreligger. a) Ikke oppfyller krav satt til leverandørens deltagelse b) Har unnlatt å levere skatteattest c) Har unnlatt å levere egenerklæring HMS d) Har unnlatt å levere forespørsel om deltagelse i begrenset anbudskonkurranse, konkurransepreget dialog og konkurranse med forhandlinger i samsvar med kapittel 16, eller ikke har levert forespørsel innen fristen e) Oppdragsgiver kjenner til er rettskraftig dømt for deltagelse i en kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger og hvor ikke allmenne hensyn gjør det nødvendig å inngå kontrakt med leverandøren f) Har blitt benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner i strid med 3-8 (bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner) Oppdragsgiver kan avvise leverandører dersom forhold som følger av FOA ledd bokstav a-g foreligger: a) Er konkurs, under gjeldsforhandlinger eller avvikling, har innstilt sin virksomhet eller befinner seg i en tilsvarende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter. b) Er begjært konkurs, har begjært åpen gjeldsforhandling eller tvangsoppløsning eller annen lignende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter. c) Ved rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angår yrkesmessige vandel d) I sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglig og etiske krav i vedkommendes bransje. e) Ikke har oppfylt sine plikter vedrørende betaling av trygdeavgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat hvor han er etablert eller i Norge. f) Har gitt grovt misvisende eller feilaktige opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger i henhold av det som kreves etter denne paragraf eller krav til leverandøren. 5.4 Avvisning pga. forhold ved tilbudet Oppdragsgiver plikter å avvise tilbud dersom forhold som følger av FOA ledd bokstav a-f foreligger. Oppdragsgiver kan avvise tilbud dersom forhold som følger av FOA ledd bokstav a-d foreligger. 12

13 6 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN 6.1 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Oppdragsgiverkan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbuddersom det foreligger saklig grunn. 6.2 Informasjon og begrunnelse for kontraktstildeling Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt, vil bli varslet skriftlig til alle deltakerne samtidig i rimelig tid før kontrakt inngås. Med «kontrakt er inngått» menes tidspunktet da begge parter undertegner kontrakten. Det gis en frist på 10 kalenderdagertil å stille spørsmål om resultatet av konkurransen (karensperiode). Når karensperioden er utløpt har oppdragsgiver til hensikt å inngå kontrakt. 13

14 Bilag 1 - Kravspesifikasjon Oppdraget omfatter vinterdrift av kommunale veier, private veier hvor kommunen er ansvarlig for vinterdriften, tilhørende fortau og gang/sykkelveger samt kommunale parkeringsplasser. Vegnettet som omfattes av oppdraget består av om lag 26 kmveier totalt samt ca m 2 plasser/parkeringsareal i samsvar med vedlagte kart. Hovedoppgaver er: Brøyting etter snøfall Etterrydding og siktutbedring Sikre mot skade på vei ved snøsmelting og stort regnfall Strøing og mellomlagring av tilstrekkelig mengde strøsand av godkjent kvalitet. Oppdraget består av 25 roder fordelt på 8 områder veier, og 9 roder fordelt på 3 områder plasser/parkeringsarealer, se understående tabell. Rapportering: Utført arbeid dokumenteres ved innlevering av brøyterapport. Leveres etterskuddsvis pr måned, se tabell s 19. Det skal gis pris for hvert område (beredskap) og pris pr time og gjelder i perioden Behov for vintervedlikehold utenfor denne perioden, og ved ekstremt kraftig snøfall, skal styres og avtales gjennom dialog mellom partene og avregnes som tilleggsoppdrag etter timepris. Oppdragsgiver skal ha rett til å endre veglengde og plassareal når dette er begrunneti endring i oppdragsgivers ansvar for drift og vedlikehold av veg/ plass. Når slik endring (tillegg/ fradrag) overstiger 1 km veg eller 100 kvm plassareal, kan begge parter kreve endring i pris for oppdraget.enhetspriser for slik prisendring skal oppgis, jf. prisskjemaet. Prisene som gis gjelder for første sesong, og vil være gjenstand for prisregulering i samsvar med kontraktsvilkårene (bilag 3). 14

15 Oppdraget omfatter følgende roder: Område Rode nr. (kv vei nr.) Vist på kart Lengde (km) Ferdig kl. A 1 Gammelveien 4,00 side A 2 Frendalsveien 1,10 side B 3 Seierstad boligfelt 0,85 side B 4 Skjærvikveien / Skjærvika 1,30 side C 5 Moldvika 2,20 side C 6 Leirvikva 2,70 side C 7 Skredderneset 0,65 side C 16 Fosnesmoan miljøtorg 0,10 ved behov D 8 Byåsevegen Fra FV482 via 0,55 side kommunehuset til FV482 D 9 FV 482 til Byåsvegen 0,40 side D 10 Fra Byåsenvegen til Remma 0,40 side E 11 Bragstad 1,83 side E 12 Hovsneset 1,30 side F 13 Letvikva 1,90 side F 14 Aunet 1,67 side G 20 Myrvika 0,33 ved behov G 21 Nufsfjord 0,31 side G 22 Storengøra 0,72 ved behov G 23 Uggset 0,64 side H 30 Hestvika (del av) 0,1 (0,4) side H 31 Geilin 0,45 side H 33 Salsnes oppvekstsenter og kapellet 0,40 side H Gangfeltet på Mosælvbrua 0,10 side H 34 Sørsjøen 1,20 side H 35 Norsdjøen (del av) 0,45 side Totalt 25,65 Parkeringsareal Område Rode nr. (park.plass) Vist på kart Areal (ca. m 2 ) Ferdig kl. DI P1 Service.bygg brannstasjon- adm.bygg 2000 side DI P2 Sykeheimen- aldersboliger- Remma 3000 borettslag side DI P3 Svarvan parkeringsplass 300 ved behov DII P4 Skole samfunnshus barnehage 3000 side DII P5 Dun kirke, parkeringsplass 700 ved behov HI P7 Salsnes oppvekstsenter 700 side HI P8 Salsnes brannstasjon 600 side HI P9 Salen kapell, parkerinsplass 300 ved behov HI P10 Hestmarkfjellet 500 ved behov Totalt Område H driftes i dag av egne mannskaper, dersom ikke besparelse vil dette fortsette. Det vises til vedlagte kart for nærmere opplysninger (bilag 7). 15

16 Følgende krav gjelder ellers for oppdraget: Vedlikeholdsstandard FORMÅL: og retningslinjer for Brøyting skal sikre framkommelighet, trafikksikkerhet og regularitet om brøyting vinteren. Tiltaket skal være tilpasset de skiftende værforhold basert på følgende forutsetning. FORUTSETNING: Kontraktør skal benytte hensiktsmessig og kostnadseffektivt utstyr for å utføre oppgaven. Kontraktøren skal sørge for at brøytefrekvensen er tilpasset de krav som er stilt. PRINSIPIELT: I Brøytestandarden er det ikke snakk om utløsende krav. Derimot skal brøyting utføres slik at maksimal snødybde ikke overskrider de gitte verdier. Under varierende snøvær skal brøytefrekvensen være så stor at kravet til maksimal snømengde overholdes. Under ekstreme vind- og snøforhold kan kravene fravikes. Det skal under slike forhold i samråd med kommunens kontaktperson settes inn/ leies inn nok utstyr til at det kommunale hovedvegnettet til enhver tid holdes gjennomkjørbart for godt skodde kjøretøy. Eksempelvis utrykningskjøretøy og drosjer. (Veger i boligfelt og veger av gårdsvegkarakter kan forventes stengt i korte perioder.) Ved normalt snøvær om natta skal vegnettet være gjennombrøytet før kl Utbrøyting til full bredde skal gjennomføres fortløpende etter dette. Leverandøren plikter å utføre forebyggende tiltak som kantfresing / grøftrens for å sikre vannavrenning ved mulige flomsituasjoner. Skader på 3 parts eiendom dekkes av entreprenør, jamfør Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven). Brøyting skal gjennomføres på en skånsom måte, ansvar for skade vurderes i hvert enkelt tilfelle. <<STANDARDKRAV FOR SNØBRØYTING>> VEGTYPE MAKSIMAL SNØMENGDE Tørr snø Kram/ blaut snø Fortau/ - gang og sykkelveg Kjøreveger Parkeringsplasser 12 cm 15 cm 12 cm 8 cm 10 cm 8 cm Vedlikeholdsstandard PRIORITERING: 1. Gang og sykkelveger, fortau skal være brøytet før kl Gang og sykkelveger, fortau og kjøreveger som hovedsakelig fungerer som skoleveg skal være brøytet like godt eller bedre enn parallell / alternativ kjøreveg. 2. Parkeringsplasser. Skal normalt være gjennombrøytet før kl Ved skole / samfunnshus brøytet før kl. 07:00 3. Kommunale veger. Skal normalt være gjennombrøytet før kl Rydding av farlige vegkryss / siktsoner prioriteres ut fra risikovurdering. 4. Kommunale plasser skal normalt være brøytet før kl FORMÅL: 16

17 og retningslinjer for sandstrøing Sandstrøing skal sikre trafikksikkerhet, framkommelighet og regularitet om vinteren. Tiltaket skal være tilpasset de skiftende forhold basert på grunnleggende risikovurdering. PRINSIPIELT: Gang og sykkelveger, fortau skal være farbare for fotgjengere og syklister, sandstrødd slik at de myke trafikanter til enhver tid foretrekker å ferdes på gang- og sykkelvegen og fortauet framfor i kjørebanen. Kommunale veger. Kommunale vegstrekninger punktstrøs/ eller helstrøs forholdene tatt i betraktning. Trafikkfarlige punkter og bratte vegstrekninger prioriteres under ekstreme forhold. Generelle forutsetninger PRIORITERING: 1. Gang og sykkelveger skal være strødd før kl Gang og sykkelveger og kjøreveger som hovedsakelig fungerer som skoleveg skal være godt strødd (like godt eller bedre en kjørevegen) før kl Kommunale veger. Under ekstreme forhold prioriteres sentrumsnære hovedveger sant bratte og trafikkfarlige veger med skolerute mv. Trafikkfarlige punkter og bratte strekninger skal være strødd innen kl eller innen 3 timer etter at strøbehovet oppstod/ble meldt. 3. Kommunale veger. Alle kommunale vegstrekninger kan forventes gjennomstrødd 4 timer etter at strøbehovet oppstod. Utsetting og innsamling av brøytestikker utføres av Fosnes kommune. Leverandøren skaffer godkjent strøsand og tar kostnaden for strøsand til alle roder. For område A, B, C, D, E og Fkan Fosnes kommune tilby på ca. 10 m 3. For område G, H og Jmå leverandøren selv skaffe lager. Det forutsettes at leverandøren har gjort seg kjent med vegforholdene på områdene før innlevering av tilbud, jfr. tilbudsbefaring. Hvis det er spesifisert noe på bilag 7 - Kart over roder, skal disse opplysningene ved eventuell motstrid gjelde foran overnevnte beskrivelser for vedlikeholdsstandarder og retningslinjer. Forbehold om endrede rutiner for utkalling og rapportering Krav til rapportering av avvik og prosedyrer for avvikshandtering Ved behov for vintervedlikehold utenfor den faste oppdragsperioden ( ) skal arbeidsoppdrag avtales mellom partene. Det tas forbehold om at det i kontraktsperioden vil kunne bli innført et system som vil medføre nye rutiner for utkalling og/eller rapportering av utført arbeid. Det forutsettes at leverandør gjennomfører nødvendig opplæring og tilpasser sin rapportering iht. et slikt system. Økonomiske konsekvenser for leverandøren drøftes i forhold til en rimelig økonomisk kompensasjon fra kommunen. Leverandøren plikter å varsle oppdragsgiver dersom han ikke vil kunne opprettholde standard/kravene pga. ekstraordinære værforhold eller andre uforutsette hendelser. Når slike forhold inntrer skal prioritering av arbeidet avtales mellom partene. Oppdragsgiver har rett til å gjøre omplasseringer av både egne og innleide biler/maskiner uten at dette får konsekvenser for kontraktsforholdene mellom partene. 17

18 Melding om spesielle forhold på vegen Utstyr Dersom leverandør av andre grunner blir midlertidig forhindret fra å utføre sine plikter, skal dette varsles straks til oppdragsgiver med informasjon om omfang og varighet. Oppdragsgiver har rett til midlertidig å få andre til å utføre oppgavene. Oppdragsgiver kan holde leverandør ansvarlig for de merutgifter oppdragsgiver blir påført som følge av dette. Retting av avvik.avvik vedrørende utførelse av leveransen som blir meldt inn til oppdragsgiver skal loggføres og tas opp med leverandøren. Oppdragsgiver har rett til å pålegge leverandøren retting av avviket. Slikt pålegg kan gis pr. telefon, sms eller e-post med beskjed om hva som må forbedres. Leverandøren skal bekrefte at melding er mottatt og iverksette retting av avviket. Hvis retting av avviket ikke er igangsatt innen 2 timer etter at leverandøren har bekreftet mottatt melding, har kommunen rett til å sanksjonere avviket med en bot på kr Kommunen har rett til å trekke boten fra i oppgjør til leverandøren. Leverandøren plikter å melde fra til kommunen når det oppdages forhold på veien som krever tiltak. Dette kan f.eks. være overvann på veien, slaghull, skadde skilt og trafikkfarlig parkerte biler. Oppdragsgiver har ansvaret for oppfølgingstiltak. Leverandøren skal holde alt nødvendig utstyr for å gjennomføre oppdraget. Leverandør plikter å overholde de krav til lastebiler og maskinutstyr og helsemiljø og sikkerhetskrav som til enhver tid gjelder. Leverandøren har ansvaret for at evt. krav om brukstillatelse eller dispensasjon er oppfylt for de lastebiler og maskiner som benyttes til gjennomføring av oppdraget. Bemanning Leverandøren skal til enhver tid i den faste arbeidsperioden ha minst 2 personer tilgjengelig for å kjøre hver rode. Navn og opplysninger for disse skal ajourholdes av leverandøren med uoppfordret melding om endringer til oppdragsgiver. Kommunikasjon Samhandling Priser Ansvar for skader Oppdrag for andre i beredskapsperioden Leverandør og fører skal kunne nås på mobiltelefon. Alle maskinenheter skal ha tilgjengelig mobiltelefon når enheten er i bruk. (Forutsatt dekning for mobil i området.) Pliktig deltakelse på oppstartmøte for (alle) leverandør(er), gjelder ikke eventuelle underleverandører. Alle roder vil bli befart sammen med leverandøren før/etter oppstart/slutt av årlig sesong registrering av eventuelle brøyteskader. Alle kostnader forbundet med utstyr, materiell, varer, arbeid, administrasjon og annet som naturlig følger av oppdraget (herunder deltagelse på møter/befaringer), skal være inkludert i prisene som tilbys for oppdraget. Det vises til prisskjema, bilag 2. Eventuelle brøyteskader og skader på tredjepart eller tredjeparts eiendom er leverandørens ansvar. Leverandøren kan utføre oppdrag for andre i beredskapsperioden såfremt dette ikke går ut over kravene i kontrakten til Fosnes kommune. 18

19 Fosnes kommune BRØYTERAPPORT Dato: fra til Kontraktør: Dato Brøytet vegstrekning Redskap Brøyte Fra Til turer Kjørte timer Anmerkninger Sted og dato Underskrift 19

20 Bilag 2 - Prisskjema Prisskjema skal fylles ut av leverandøren (tabell neste side). Alle kostnader forbundet med utstyr, materiell, varer, arbeid, administrasjon og annet som naturlig følger av oppdraget (herunder deltagelse på møter/befaringer), skal være inkludert i prisene. Det skal gis pris for hvert område (beredskap) og pris pr time, samt beregnet tid pr område. Behov for vintervedlikehold utenfor denne perioden, og ved ekstremt kraftig snøfall, skal styres og avtales gjennom dialog mellom partene og avregnes som tilleggsoppdrag etter timepris. Det skal tilbys en enhetspris pr km veg og pr 100 kvm plassareal som skal legges til grunn for justering av den faste områdeprisen dersom oppdragets omfang endres. Prisene som gis, gjelder for første sesong og vil være gjenstand for prisregulering i samsvar med kontraktsvilkårene (Bilag 3). 20

21 Veier område A: enhet pris (eks.mva) mva Rode 1 Rode 2 Sum område A: Tilleggstjenester Kostnader for brøyting/strøing utenom sesong. Tilbudt prisjustering ved endring av oppdragets omfang Tilgang / frafall av veger for brøyting/strøing. Tilgang /frafall av plasser for brøyting/strøing. kr/time kr/km kr/100m 2... den Tilbyders underskrift R=snøbrøyting/rydding, S=strøing (kan prises hver for seg) Veier område B: enhet pris (eks.mva) mva Rode 3 Rode 4 Sum område B: Tilleggstjenester Kostnader for brøyting/strøing utenom sesong. Tilbudt prisjustering ved endring av oppdragets omfang Tilgang / frafall av veger for brøyting/strøing. Tilgang /frafall av plasser for brøyting/strøing. kr/time kr/km kr/100m 2... den Tilbyders underskrift R=snøbrøyting/rydding, S=strøing (kan prises hver for seg) 21

22 Veier område C: enhet pris (eks.mva) mva Rode 5 Rode 6 Rode 7 Rode 16 Sum område C: Tilleggstjenester Kostnader for brøyting/strøing utenom sesong. Tilbudt prisjustering ved endring av oppdragets omfang Tilgang / frafall av veger for brøyting/strøing. Tilgang /frafall av plasser for brøyting/strøing. kr/time kr/km kr/100m 2... den Tilbyders underskrift R=snøbrøyting/rydding, S=strøing (kan prises hver for seg) Veier område D: enhet pris (eks.mva) mva Rode 8 Rode 9 Rode 10 Sum område D: Tilleggstjenester Kostnader for brøyting/strøing utenom sesong. Tilbudt prisjustering ved endring av oppdragets omfang Tilgang / frafall av veger for brøyting/strøing. Tilgang /frafall av plasser for brøyting/strøing. kr/time kr/km kr/100m 2... den Tilbyders underskrift R=snøbrøyting/rydding, S=strøing (kan prises hver for seg) 22

23 Veier område E: enhet pris (eks.mva) mva Rode 11 Rode 12 Sum område E: Tilleggstjenester Kostnader for brøyting/strøing utenom sesong. Tilbudt prisjustering ved endring av oppdragets omfang Tilgang / frafall av veger for brøyting/strøing. Tilgang /frafall av plasser for brøyting/strøing. kr/time kr/km kr/100m 2... den Tilbyders underskrift R=snøbrøyting/rydding, S=strøing (kan prises hver for seg) Veier område F: enhet pris (eks.mva) mva Rode 13 Rode 14 Sum område F: Tilleggstjenester Kostnader for brøyting/strøing utenom sesong. Tilbudt prisjustering ved endring av oppdragets omfang Tilgang / frafall av veger for brøyting/strøing. Tilgang /frafall av plasser for brøyting/strøing. kr/time kr/km kr/100m 2... den Tilbyders underskrift R=snøbrøyting/rydding, S=strøing (kan prises hver for seg) 23

24 Veier område G: enhet pris (eks.mva) mva Rode 20 Rode 21 Rode 22 Rode 23 Sum område G: Tilleggstjenester Kostnader for brøyting/strøing utenom sesong. Tilbudt prisjustering ved endring av oppdragets omfang Tilgang / frafall av veger for brøyting/strøing. Tilgang /frafall av plasser for brøyting/strøing. kr/time kr/km kr/100m 2... den Tilbyders underskrift R=snøbrøyting/rydding, S=strøing (kan prises hver for seg) Veier område H: enhet pris (eks.mva) mva Rode 30 Rode 31 Rode 33 Rode 34 Rode 35 Sum område H: Tilleggstjenester Kostnader for brøyting/strøing utenom sesong. Tilbudt prisjustering ved endring av oppdragets omfang Tilgang / frafall av veger for brøyting/strøing. Tilgang /frafall av plasser for brøyting/strøing. kr/time kr/km kr/100m 2... den Tilbyders underskrift R=snøbrøyting/rydding, S=strøing (kan prises hver for seg) 24

25 Veier område J: enhet pris (eks.mva) mva Rode 37 Sum område J: Tilleggstjenester Kostnader for brøyting/strøing utenom sesong. Tilbudt prisjustering ved endring av oppdragets omfang Tilgang / frafall av veger for brøyting/strøing. Tilgang /frafall av plasser for brøyting/strøing. kr/time kr/km kr/100m 2... den Tilbyders underskrift R=snøbrøyting/rydding, S=strøing (kan prises hver for seg) Plasser område D I: enhet pris (eks.mva) mva Rode P1 Rode P2 Rode P3 Sum område D I: Tilleggstjenester Kostnader for brøyting/strøing utenom sesong. Tilbudt prisjustering ved endring av oppdragets omfang Tilgang / frafall av veger for brøyting/strøing. Tilgang /frafall av plasser for brøyting/strøing. kr/time kr/km kr/100m 2... den Tilbyders underskrift R=snøbrøyting/rydding, S=strøing (kan prises hver for seg) 25

26 Plasser område D II: enhet pris (eks.mva) mva Rode P4 Rode P5 Sum område D II: Tilleggstjenester Kostnader for brøyting/strøing utenom sesong. Tilbudt prisjustering ved endring av oppdragets omfang Tilgang / frafall av veger for brøyting/strøing. Tilgang /frafall av plasser for brøyting/strøing. kr/time kr/km kr/100m 2... den Tilbyders underskrift R=snøbrøyting/rydding, S=strøing (kan prises hver for seg) Plasser område H I: enhet pris (eks.mva) mva Rode P7 Rode P8 Rode P9 Rode P10 Sum område H I: Tilleggstjenester Kostnader for brøyting/strøing utenom sesong. Tilbudt prisjustering ved endring av oppdragets omfang Tilgang / frafall av veger for brøyting/strøing. Tilgang /frafall av plasser for brøyting/strøing. kr/time kr/km kr/100m 2... den Tilbyders underskrift R=snøbrøyting/rydding, S=strøing (kan prises hver for seg) 26

27 Bilag 3 -Kontraktsvilkår 0. Generelt Kjøper er Fosnes kommune. Leverandør er den adressat som avtalen er inngått med. 1. Priser Dersom ikke annet er avtalt, er prisen i norske kroner, fast og eksklusiv merverdiavgift, inkl. alle avgifter. Endres skatte- og avgiftsbestemmelsene på en måte som virker inn på prisen, skal denne, etter avtale, endres tilsvarende. Kjøper betaler ikke for ytelser og kvanta ut over det bestillingen omfatter uten at disse og prisen for dem er skriftlig godkjent av kjøperen. 1.1 Prisendring Leverandøren kan kreve at kontrakten prisreguleres iht. Statistisk Sentralbyrås Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger, - vinterdrift veg. Priser kan kreves justert med ikrafttredelse pr hvert år basert på 2. kvartalsindeks. Første regulering kan skje pr året etter kontraktsinngåelse. Kjøper skal på forespørsel opplyse om indekstall. Prisendringer skal begrunnes skriftlig minst 2 måneder før ikrafttredelse. Prisendringen kan ikke settes i kraft før ansvarlig for avtalen hos kjøper har godkjent denne. 1.2 Prisendring som følge av endret omfang Begge parter kan kreve at den faste kontraktssummen pr år reguleres dersom omfanget av det faste oppdraget endres gjennom økning eller reduksjon i veglengde eller brøyteareal,og endringen utgjør mer enn hhv 1 km eller 100 m 2. Satser for tillegg eller reduksjon framgår av leverandørens tilbud. 2. Levering Levering skal anses å ha skjedd når varen er mottatt eller tjeneste utført, på avtalt sted. Kjøperen er forpliktet til, uten ugrunnet opphold etter mottaket, å kontrollere at leveransen er i samsvar med bestillingen. Dersom leveransen eller deler av den finnes å lide av en vesentlig mangel, har kjøperen rett til å avvise den eller deler av den ved å gi leverandøren umiddelbar skriftlig beskjed om dette. For den avviste del av leveransen anses levering som ikke skjedd. 3. Kvalitet Leveransen skal være i samsvar med kjøpers krav og leverandørens spesifikasjoner og standarder. Kjøpers unnlatelse av kontroll fritar ikke leverandøren for ansvar for leveringer som ikke tilfredsstiller spesifikasjonene. 27

28 Leverandøren er ansvarlig for at de varer og tjenester som leveres er i samsvar med bestillingen, og kjøper har for egen regning, og til enhver anledning, rett til å inspisere og kontrollere at så skjer. Hvis en leveranse, eller en del derav, ikke tilfredsstiller de krav og betingelser kjøper fastsetter, kan kjøper tilbakevise eller vrake den, eller deler av den. Kjøpers kvalitetskontroll og godkjenning fritar ikke leverandøren for de forpliktelser leverandøren har påtatt seg iht. bestillingen. Manglende kvalitetskontroll fra kjøpers side medfører ingen reduksjon i hans rettigheter. 4. Bot når avvik ikke rettes innen avtalt tid Kjøper har adgang til å gi bot på kr. 5000,- pr tilfelle dersom leverandøren ikke iverksetter retting av avvik fra fastsatte leveringskrav innen 2 timer etter at leverandøren har bekreftet mottak av avviksmeldingen. 5. Endring av kontraktens omfang Kjøper har rett til å endre veglengde og plassareal når dette er begrunnet i endring i oppdragsgivers ansvar for drift og vedlikehold av veg/ plass. 6. Ansvar Kjøper er uten ansvar for alle typer skader som måtte oppstå under leverandørens utførelse av oppdragene, også overfor tredjepart og tredjeparts eiendom. Unntatt er skader som måtte oppstå som følge av uaktsomhet fra kommunens side. Kommunen har rett til å avregne evt. bot for manglende avviksretting, jf.pkt. 4ved fradrag i oppgjør til leverandørenetter at leverandøren er underrettet. Tilleggsoppdrag utenom det faste oppdraget faktureres særskilt med betalingsbetingelser fri leveringsmåned + 30 dager. Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg, i form av ordre-, faktura-, ekspedisjonsgebyr etc. Eventuell morarente skal beregnes etter morarenteloven. Leverandører som overdrar fakturaer til tredjemann for innkreving står fortsatt ansvarlig overfor kjøper ved eventuelle reklamasjoner eller regresskrav. Det er en forutsetning for betaling i rett tid at faktura er kommet fram til virksomheten senest 4 dager etter fakturadato. Faktura skal adresseres til Fosnes kommune 8. Forskudd Forskudd vil ikke bli utbetalt. 9. Etiske krav 28

29 Kjøpers avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Kravene bygger på sentrale FN-konvensjoner, ILOkonvensjoner og nasjonal lovgivning på produksjonsstedet.dersom leverandør bruker underleverandører for å oppfylle denne kontrakt, er leverandør forpliktet til å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene hos sine underleverandører Krav ILOs kjernekonvensjoner o Konvensjon nr 29 og 105 om forbud mot tvangsarbeid o Konvensjon nr 87 om retten til å organisere seg o Konvensjon nr 98 retten til kollektive forhandlinger o Konvensjon nr 100 og 111 om forbud mot all forskjellsbehandling i arbeid og lønn o Konvensjon nr 138 om fastsettelse av minstealder for å hindre barnearbeid 9.2. Brudd Brudd på punkt 6.1 innebærer kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter leverandøren å rette opp de påpekte manglene innen den tidsfrist som kjøper bestemmer, så lenge denne ikke er usaklig kort. Rettelsene skal dokumenteres skriftlig, og på den måten kjøper bestemmer. Ved manglende oppretting, kan kjøper heve kontrakten. 10. Reklame/offentliggjørelse Leverandøren må innhente forhåndsgodkjennelse fra kjøper dersom leverandøren for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om bestilling ut over å oppgi leveransen som generell referanse. 11. Mislighold Mislighold fra leverandørens side gir kjøper rett til å heve kontrakten uten kostnad for kjøper. I tillegg til heving eller prisavslag, kan kjøper kreve erstatning etter vanlige kjøpsrettslige regler. Som mislighold regnes blant annet: Gjentatte brudd på avtalte leveringskrav. Ved mislighold skal leverandør gis en skriftlig irettesettelse med 14 dagers frist til å rette opp forholdet. Dersom leverandør ikke utbedrer påpekt mislighold etter to skriftlige irettesettelser samme sesong, kan Fosnes kommune skriftlig heve kontrakten med 14 dagers varsel. 11. Overdragelse av kontrakter Kontraktspartnerne kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser etter denne kontrakt uten godkjennelse fra kjøper. 29

30 12. Prolongering Avtalen kan prolongeres i ytterligere to år med ett år i gangen. Dette må eventuelt avtales senest tre måneder før avtalens utløp. 13. Dokumentrang Dersom konkurransegrunnlaget og leverandørens anbud/tilbud inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i denne rekkefølge: Konkurransegrunnlaget med vedlegg Leverandørens tilbud. 14. Oppsigelse Avtalen har en gjensidig oppsigelsestid på 6 måneder. Hvis leverandøren ikke er i stand til å oppfylle kontrakten pga gjeldsforhandlinger, akkord, konkurs eller annen form for kreditorstyring, har kjøper rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. 15. Tvister Tvist om forståelse eller praktisering av avtalen skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører fram, blir tvisten eventuelt å løse ved de ordinære domstoler. At en tvist er brakt til avgjørelse ved ordinær rettssak, fritar i seg selv ikke partene til å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen. Kundens verneting er rett verneting. 30

31 Bilag 4 Generell HMS og miljø egenerklæring Leverandør Kontaktperson Telefon E-post adresse Generelle opplysninger HMS 1. Kan det bekreftes at virksomheten har innført systematiske tiltak for etterlevelse av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. resolusjon 6. desember 1996? For utenlandske oppdragstagere som skal utføre arbeid i Norge 2. a. Kan det bekreftes at det ved utarbeidelsen av tilbudet er tatt hensyn til de krav som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. resolusjon 6. desember 1996? 2.b. Aksepteres det at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet? Miljø Ja Ja Ja Nei Nei Nei 3. Har bedriften en egen miljøpolitikk og dokumenterte miljømål? Ja Nei Hvis ja, vedlegg dokumentasjon 4. Stilles det miljøkrav til underleverandørene? Hvis ja, oppgi hvilke. Ja Nei 5. Har leverandøren et miljøstyringssystem? Hvis ja, angi hvilken standard eller type system som er i bruk. Legg ved gyldig dokumentasjon. Ja ISO 14001: EMAS: Nei Miljøfyrtårn: 6. Hvis nei på spørsmål 5, planlegges det miljøsertifisering av bedriften? Hvis ja, når vil den være gjennomført? 7. Hvis nei på spørsmål 5 og 6, vil leverandøren forplikte seg til å innføre prosedyrer som ivaretar miljøhensyn innen 2 år fra kontraktsinngåelse Annet (eget) system: Dato: Ja Ja Nei Nei Jeg bekrefter at opplysningene i dette skjemaet er gitt etter beste skjønn og inneholder etter mitt vitende ikke feilaktige opplysninger. Jeg er kjent med at feilaktige opplysninger kan medføre at avtalen heves. Jeg er videre inneforstått med at kredittopplysning og annen offentlig informasjon kan bli innhentet. Sted og dato: Navn i blokkbokstaver: Underskrift: Ansvarlig leder leverandør 31

32 Bilag 5 -Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter I samsvar med bestemmelsene i forskriftav nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter vil følgende plikter pålegges leverandøren: Leverandøren skal påse at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også for arbeid som skal utføres i utlandet. Leverandøren er kjent med at Oppdragsgiver skal kreve at leverandøren og eventuelle underleverandører på forespørsel må dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. Leverandøren er kjent med at Oppdragsgiver skal forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever kontraktsklausulen om lønns- og arbeidsvilkår. Sanksjonen skal være egnet til å påvirke leverandøren eller underleverandøren til å oppfylle kontraktsklausulen. Leverandøren er kjent med at Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Undertegnede leverandør erklærer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt. Sted: Dato: Underskrift: : 32

33 Bilag 6 Tekniske og faglig kvalifikasjoner Alle relevante data for den eller de lastebiler og maskiner som tilbys for hvert område skal fylles inn i skjemaet. Det er 1 skjema for hvert område. Dersom leverandør vil benytte samme lastebil/maskin på flere roder i hvert område, skal dette fremgå. Det skal for hver maskin opplyses hvilket utstyr maskinen har, og hvem som er maskinførere (2 personer). Det er anledning til å gi tilbud på lastebiler og maskiner som planlegges anskaffet. Slike skal spesifiseres på vanlig måte i skjemaet. Det skal imidlertid klart fremgå når anskaffelsen skal finne sted. Erfaring og referanser oppgis i angitt skjema. Ved behov for flere linjer, kan disse settes inn etter behov. 33

34 LASTEBILER, MASKINER, UTSTYR OG BEMANNIING FOR OMRÅDE A Hovedbil / maskin (H) Resevebil / maskin (R) Type og merke Registreringsnummer el. Anskaffelsestidspunkt for nytt Års-mod. Vekt foraksel Vekt bakaksel Nyttelast Når bil/maskin har påmontert strøapparat. (Oppgis i forhold til at maks tillatt aksellast er 10 tonn) Tilbys på rode nr H R Hovedbil (H) Resevebil (R) Type plog, skjær mm Type strøapparat Strøsandlager er lokalisert Førernavn Mobil tlf. H R ERFARING OG REFERANSER Referanser og erfaring 34

35 LASTEBILER, MASKINER, UTSTYR OG BEMANNING FOR OMRÅDE B Hovedbil / maskin (H) Resevebil / maskin (R) Type og merke Registreringsnummer el. Anskaffelsestidspunkt for nytt Års-mod. Vekt foraksel Vekt bakaksel Nyttelast Når bil/maskin har påmontert strøapparat. (Oppgis i forhold til at maks tillatt aksellast er 10 tonn) Tilbys på rode nr H R Hovedbil (H) Resevebil (R) Type plog, skjær mm Type strøapparat Strøsandlager er lokalisert Førernavn Mobil tlf. H R ERFARING OG REFERANSER Referanser og erfaring 35

36 LASTEBILER, MASKINER, UTSTYR OG BEMANNIING FOR OMRÅDE C Hovedbil / maskin (H) Resevebil / maskin (R) Type og merke Registreringsnummer el. Anskaffelsestidspunkt for nytt Års-mod. Vekt foraksel Vekt bakaksel Nyttelast Når bil/maskin har påmontert strøapparat. (Oppgis i forhold til at maks tillatt aksellast er 10 tonn) Tilbys på rode nr H R Hovedbil (H) Resevebil (R) Type plog, skjær mm Type strøapparat Strøsandlager er lokalisert Førernavn Mobil tlf. H R ERFARING OG REFERANSER Referanser og erfaring 36

37 LASTEBILER, MASKINER, UTSTYR OG BEMANNING FOR OMRÅDE D Hovedbil / maskin (H) Resevebil / maskin (R) Type og merke Registreringsnummer el. Anskaffelsestidspunkt for nytt Års-mod. Vekt foraksel Vekt bakaksel Nyttelast Når bil/maskin har påmontert strøapparat. (Oppgis i forhold til at maks tillatt aksellast er 10 tonn) Tilbys på rode nr H R Hovedbil (H) Resevebil (R) Type plog, skjær mm Type strøapparat Strøsandlager er lokalisert Førernavn Mobil tlf. H R ERFARING OG REFERANSER Referanser og erfaring 37

38 LASTEBILER, MASKINER, UTSTYR OG BEMANNIING FOR OMRÅDE E Hovedbil / maskin (H) Resevebil / maskin (R) Type og merke Registreringsnummer el. Anskaffelsestidspunkt for nytt Års-mod. Vekt foraksel Vekt bakaksel Nyttelast Når bil/maskin har påmontert strøapparat. (Oppgis i forhold til at maks tillatt aksellast er 10 tonn) Tilbys på rode nr H R Hovedbil (H) Resevebil (R) Type plog, skjær mm Type strøapparat Strøsandlager er lokalisert Førernavn Mobil tlf. H R ERFARING OG REFERANSER Referanser og erfaring 38

39 LASTEBILER, MASKINER, UTSTYR OG BEMANNING FOR OMRÅDE F Hovedbil / maskin (H) Resevebil / maskin (R) Type og merke Registreringsnummer el. Anskaffelsestidspunkt for nytt Års-mod. Vekt foraksel Vekt bakaksel Nyttelast Når bil/maskin har påmontert strøapparat. (Oppgis i forhold til at maks tillatt aksellast er 10 tonn) Tilbys på rode nr H R Hovedbil (H) Resevebil (R) Type plog, skjær mm Type strøapparat Strøsandlager er lokalisert Førernavn Mobil tlf. H R ERFARING OG REFERANSER Referanser og erfaring 39

40 LASTEBILER, MASKINER, UTSTYR OG BEMANNIING FOR OMRÅDE G Hovedbil / maskin (H) Resevebil / maskin (R) Type og merke Registreringsnummer el. Anskaffelsestidspunkt for nytt Års-mod. Vekt foraksel Vekt bakaksel Nyttelast Når bil/maskin har påmontert strøapparat. (Oppgis i forhold til at maks tillatt aksellast er 10 tonn) Tilbys på rode nr H R Hovedbil (H) Resevebil (R) Type plog, skjær mm Type strøapparat Strøsandlager er lokalisert Førernavn Mobil tlf. H R ERFARING OG REFERANSER Referanser og erfaring 40

41 LASTEBILER, MASKINER, UTSTYR OG BEMANNING FOR OMRÅDE H Hovedbil / maskin (H) Resevebil / maskin (R) Type og merke Registreringsnummer el. Anskaffelsestidspunkt for nytt Års-mod. Vekt foraksel Vekt bakaksel Nyttelast Når bil/maskin har påmontert strøapparat. (Oppgis i forhold til at maks tillatt aksellast er 10 tonn) Tilbys på rode nr H R Hovedbil (H) Resevebil (R) Type plog, skjær mm Type strøapparat Strøsandlager er lokalisert Førernavn Mobil tlf. H R ERFARING OG REFERANSER Referanser og erfaring 41

42 MASKINER, UTSTYR OG BEMANNIING FOR OMRÅDE D I parkeringsplass Hovedbil / maskin (H) Resevebil / maskin (R) Type og merke Registreringsnummer el. Anskaffelsestidspunkt for nytt Års-mod. Vekt foraksel Vekt bakaksel Nyttelast Når bil/maskin har påmontert strøapparat. (Oppgis i forhold til at maks tillatt aksellast er 10 tonn) Tilbys på rode nr H R Hovedbil (H) Resevebil (R) Type plog, skjær mm Type strøapparat Strøsandlager er lokalisert Førernavn Mobil tlf. H R ERFARING OG REFERANSER Referanser og erfaring 42

43 MASKINER, UTSTYR OG BEMANNING FOR OMRÅDE D II parkeringsplass Hovedbil / maskin (H) Resevebil / maskin (R) Type og merke Registreringsnummer el. Anskaffelsestidspunkt for nytt Års-mod. Vekt foraksel Vekt bakaksel Nyttelast Når bil/maskin har påmontert strøapparat. (Oppgis i forhold til at maks tillatt aksellast er 10 tonn) Tilbys på rode nr H R Hovedbil (H) Resevebil (R) Type plog, skjær mm Type strøapparat Strøsandlager er lokalisert Førernavn Mobil tlf. H R ERFARING OG REFERANSER Referanser og erfaring 43

44 MASKINER, UTSTYR OG BEMANNIING FOR OMRÅDE H I parkeringsplass Hovedbil / maskin (H) Resevebil / maskin (R) Type og merke Registreringsnummer el. Anskaffelsestidspunkt for nytt Års-mod. Vekt foraksel Vekt bakaksel Nyttelast Når bil/maskin har påmontert strøapparat. (Oppgis i forhold til at maks tillatt aksellast er 10 tonn) Tilbys på rode nr H R Hovedbil (H) Resevebil (R) Type plog, skjær mm Type strøapparat Strøsandlager er lokalisert Førernavn Mobil tlf. H R ERFARING OG REFERANSER Referanser og erfaring 44

45 Bilag 7 Kart over roder 45

46 område H og H I 46

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4.

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. Konkurransegrunnlag for kjøp av Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. For levering til Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ole Vig videregående skole. Saksnummer: 12/15659 Tilbudsfrist: 03.01.2013, kl.1400.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Tømming og sluttbehandling av slam / septik fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg (stortanker) i Karlsøy kommune Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel Åpen anbudskonkurranse for kjøp av Totalentreprise Løvenstad Demenssenter - Rælingen kommune Del A - nybygg Demenssenter og Del B - ombygging arealer i Løvenstadtunet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. (navn på oppdragsgiver)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. (navn på oppdragsgiver) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttjenester for levering til (navn på oppdragsgiver) Tilbudsfrist: Dato:.. Klokken: 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. Overhalla kommune. På vegne av vaktområdene

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. Overhalla kommune. På vegne av vaktområdene KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttjenester for levering til Overhalla kommune På vegne av vaktområdene Overhalla / Høylandet Namsos / Fosnes Anbud Veterinærvakt

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av Ministudie av samordning og deling

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-128 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Kontrolltjenester i henhold til alkohol- og tobakkskadeloven til kommunene på Øvre Romerike For 2 år med

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-126 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vikartjenester barnehage- skole og merkantilt for kommunene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG DEL II I (OVER EØS-TERSKELVERDI) FOR ANSKAFFELSE AV

Kvalifikasjonsgrunnlag KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG DEL II I (OVER EØS-TERSKELVERDI) FOR ANSKAFFELSE AV Kvalifikasjonsgrunnlag nr. 09/378 KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG DEL II I (OVER EØS-TERSKELVERDI) FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFORM(LMS) til Hedmark fylkeskommune Frist for

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II 07.03.2013 rkj Side

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Saksnummer: 11/445 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Tromsø, den 16.3.2011 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. Versjon 1 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av Evaluering av den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester Anskaffelsessak 2013-118 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 294369 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av boliger Oppdragsgiver:. Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål... 4 1.3.

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer