kontrakter for utvikling av programvare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kontrakter for utvikling av programvare"

Transkript

1 Innhold 1 Innledning Introduksjon/oversikt Bakgrunn for fremstillingen Noen utviklingstrekk for avtaler om IT-leveranser Innledning Amerikanskinspirerte kontrakter Utvikling av norske standardavtaler Utviklingsavtaler for programvare Innledning Nærmere om programutviklingsavtaler Partene Kontraktens objekt Spesifikasjon og dokumentasjon Spesialutviklet versus standard programvare Former for utviklingsavtaler Nærmere om leveranseoppdragene Utviklingsmetoder Rettslig plassering av utviklingsavtalene Bakgrunnsretten Innledning Er kjøpsloven anvendelig på utviklingskontraktene? Innledning Kjøpslovens alminnelige virkeområde Tilvirkningskjøp Tjenesteytelser og forholdet til de entrepriserettslige regler Innledning Likhetstrekk mellom entreprisekontrakter og programutviklingsavtaler Standardavtaler kontraktspraksis som rettskildefaktor

2 kontrakter for utvikling av programvare 3.4 Oppsummering Kontrakter i bransjen Innledning Statens standard programutviklingsavtale SSA U IKT-Norges avtale om systemutviklingsprosjekt IKT U PS Andre standardkontrakter Fra standardkontrakt til konkret avtale Rettslig beskyttelse av programvare opphavsrett m.m Innledning Bakgrunnsretten Generelt om opphavsrett Særlig om retten til databaser Beskyttelse etter markedsføringsloven Designrett Programvare mv. som gjenstand for opphavsrett Innledning Verk som kan inngå i leveransen etter en utviklingskontrakt Hva er gjenstand for opphavsrett de vernede elementer Verkshøydekravet for programvare mv Bearbeidelser av dataprogrammer. Bruk av utviklingsverktøy Hvem tilkommer opphavsretten? Opphavsrett i ansettelsesforhold mv Opphavsrettens innhold Hvem retter åndsverklovens bestemmelser seg mot? Disposisjonsretten til programvare etter åndsverkloven Overdragelse av opphavsrett Overdragelse av eksemplar, herunder kildekoden Rett til endringer Rett til videreoverdragelse Rettslig beskyttelse av programvare patenter Kan dataprogrammer patenteres? Innledning En kort oversikt over utviklingen

3 innhold Dataprogrammer som oppfinnelse betydningen av teknisk karakter Når har dataprogrammer teknisk karakter? Kravet til nyhet forholdet til konfidensialitet Generelt Hjemmel for konfidensialitetsplikt Brudd på konfidensialitetsplikten Hvem kan patentere oppfinnerretten Hvem er oppfinner? Flere oppfinnere til samme oppfinnelse Overdragelse av oppfinnerretten Oppfinnelser skapt i arbeidsforhold DEL II ANSKAFFELSESPROSESSEN OG FORHANDLINGER 7 Anskaffelsesprosessen Innledning Hovedproblemstillinger Virkninger i egen organisasjon og forholdet til omverden Risikofordeling i utviklingsprosjekter Metoder for utvikling Innledning Fossefallsmetoder utvikling mot fastlagte krav Iterative metoder vekselvis utvikling av krav og system Fordeler og ulemper ved utviklingsmetodene Anskaffelsesformer Innledning Internutvikling med ekstern konsulenthjelp Full kravspesifikasjon eller iterativ innføring? Nærmere om fordeler og ulemper ved ulike anskaffelsesformer Valg av kontraktsmal Hovedfasene i en systemanskaffelse Analysefasen Forespørsels- og tilbudsfasen Kravspesifikasjon og utviklingsplan

4 kontrakter for utvikling av programvare Akseptansekriterier Prekvalifisering av leverandører Forespørsel og tilbud Offentlige anskaffelser Innledning Hva regulerer reglene om offentlige anskaffelser? Hvorfor bør leverandørene ha kjennskap til reglene? Hvor finner man reglene? Reglenes bakgrunn Reglenes anvendelsesområde Overordnede prinsipper Spesifikasjon av leveransen Prosedyreformer som kan benyttes Begrensninger ved bruk av anskaffelsesformen «konkurranse med forhandlinger» Utvelgelse og tildeling Informasjonsplikter Kontraktsvilkår Konsekvenser av ikke å følge regelverket Kontraktsforhandlinger Innledning Bakgrunnsretten Betydningen av konkurranse Planlegging og gjennomføring av forhandlinger Grunnleggende krav til avtalen Forberedelser Organisering Gjennomføring Praktisk tilrettelegging Forhandlingsprinsipper Opptre med vennlighet og respekt Unngå låste forhandlingsposisjoner Skill sak og person, og hold deg til saken Bruk empati Ansvarliggjør forhandlingsmotparten Ikke press motparten opp i et hjørne Finn løsningsalternativer som tjener begge parter Insister på bruk av objektive kriterier ved uenighet Taktiske tips

5 innhold DEL III KONTRAKTSREGULERING AV UTVIKLINGSKONTRAKTER 10 Prosjektgjennomføringen Gjennomføring som partenes felles ansvar Prosjektets organisering Generelt Kommentar til kontraktsstandardene Prosjektstyring Styring internt i prosjektet Avtaleregulert planlegging og rapportering Utvikling i henhold til full kravspesifikasjon standardenes løsning Iterativ utviklingsprosess standardenes løsning Fastlegging og endring av spesifikasjoner Generelt Fast kravspesifikasjon Iterativ utvikling Verifikasjon av faseresultater Kvalitetssikring Kvalitetsstandarder Kontraktsstandardenes regulering av kvalitetssikring Kvalitetsrevisjoner utført på vegne av kunden Alminnelige bestemmelser Innledning Partsforhold rettighetsproblematikk Definisjoner Motstridsregulering rangordning Ansvar for myndighetskrav Innledning Generelle lover og forskrifter Næringsspesifikk regulering Regler som direkte gjelder utviklingsarbeidet som sådan Oppsummering Bruk av underleverandører Innledning Kundens behov

6 kontrakter for utvikling av programvare Leverandørens behov Vurdering Sikkerhetskrav Risikoanalyse Alminnelige bestemmelser i standardavtalene Innledning Partsforhold og rettighetsproblematikk Definisjoner Motstridsregulering rangordning Ansvar for myndighetskrav Regulering av bruk av underleverandører Sikkerhetskrav Risikoanalyse Leveransens omfang spesifikasjon av kontraktsgjenstanden Innledning Kontraktsgjenstanden Begrepsavklaring Resultatforpliktelse eller innsatsforpliktelse? Typer av leveransespesifikasjoner Spesifikasjon av tilknyttede ytelser I hvilke sammenhenger er leveransespesifikasjonene relevante? Valg av utviklingsmetode og spesifikasjonsform Leveransespesifikasjoner som en del av kontrakten Kundens kravspesifikasjon Leveransespesifikasjonen ved utvikling basert på fossefallsmetoden Leveransespesifikasjon ved utvikling basert på iterative prosesser Integrasjon med annen programvare Bruken av bilag Ytterligere detaljering av leveransespesifikasjonen etter signering Innledning Utvikling etter fossefallsmetoden Utvikling etter iterativ metode Godkjenning av detaljspesifikasjonen Avslutning etter spesifiseringsfasen avbestilling Spesifisering av kundens leveranser til prosjektet

7 innhold Kundens leveranser til prosjektet Krav til teknisk plattform Installasjonsforberedelse Kundens øvrige plikter i forbindelse med gjennomføringen Tolkning av leveransespesifikasjonene Tolkning Intern motstrid og motstridsregulering Endringshåndtering og konfliktløsning Leveransespesifikasjoner tilknyttede ytelser Omfanget av tilknyttede ytelser Dokumentasjon Konvertering av kundens data Opplæring Konsulentbistand og andre tilleggstjenester Utviklingsverktøy og utviklingsmiljø Kontraktsstandardenes regulering av spesifikasjon av leveransens omfang Bestemmelser om spesifikasjon av ytelsen i SSA U Bestemmelser om spesifikasjon av ytelsen i IKT U Bestemmelser om spesifikasjon av ytelsen i PS Utvikling og installasjon Innledning Utvikling på grunnlag av fastlagt spesifikasjon til fast pris Utvikling på grunnlag av iterative prosesser Dokumentasjon Begrepet Dokumentasjon av utviklingsforløpet Brukerdokumentasjon Andre ytelser Opplæring Konsulenttjenester bistand utenfor fastpriselementet i kontrakten Kundens medvirkning Installasjon Kontraktsstandardenes regulering av utviklingsfasen

8 kontrakter for utvikling av programvare 14 Endringshåndtering Innledning Betydningen av kontrakten, forarbeidet og forhandlingene Endringer og tillegg i utviklingskontrakter til fastpris og etter fastlagt spesifikasjon Kundens ønske om endringer Leverandørens ønske om endringer Tidsmessige konsekvenser av et endringsønske Ressurs- og kostnadsmessige konsekvenser av et endringsønske Endringshåndtering ved utvikling basert på iterative prosesser Kundens ønske om endringer Leverandørens ønske om endringer Tidsmessige konsekvenser av et endringsønske Ressurs- og kostnadsmessige konsekvenser av et endringsønske Nærmere om konsekvenser av endringsønsker Kontraktsmessig håndtering av avtalte endringer Avvik fra formregler Kontraktsstandardenes bestemmelser om endringshåndtering Innledning Bestemmelser om endringshåndtering i SSA U Bestemmelser om endringshåndtering i IKT U Bestemmelser om endringshåndtering i PS Tvisteløsning underveis Innledning Behovet for prosedyrer for tvisteløsning mens prosjektet pågår Midlertidige eller endelige tvisteløsningsmekanismer? Tredjemannsavgjørelse eller avtale mellom partene? Begrensning i adgangen til tvisteløsning underveis Partenes forhold mens en tvisteprosedyre pågår Tvisteløsning i forhold til avslutning av avtaleforholdet Kontraktsstandardenes bestemmelser om løsning av tvister underveis i prosjektet Avbestilling Innledning

9 innhold 16.2 Generelt om behovet for avbestilling Behov på kundesiden Behov på leverandørsiden Generell vurdering Tradisjonell utviklingsmetode avbestilling etter ferdigstilling av den detaljerte leveransespesifikasjonen Det økonomiske oppgjør ved avbestilling etter ferdigstilling av den detaljerte leveransespesifikasjonen Regulering av det økonomiske oppgjør Om betaling Rettigheter til resultatet av spesifiseringsfasen Innledning Kunden skal ha opphavsrett til resultatet av prosjektet Leverandøren skal ha opphavsrett til resultatet av prosjektet Avbestilling i utviklingsfasen Vurdering Om økonomisk oppgjør ved avbestilling i utviklingsfasen Rettigheter til utarbeidet materiale Avbestilling ved iterativ utviklingsmetode Kontraktsstandardenes regulering av avbestilling Levering, testing og godkjenning Innledning og oversikt Feil i systemet Feilenes art Feilens alvorlighetsgrad Generelt om testing av systemet Formål og funksjon ved leverandørens tester Etablering av testmiljø og testdata (test case) Bruk av testspesifikasjoner Manglende beskrivelse av testing i kontraktsstandardene Leverandørens tester Testing under utviklingen av systemet Testing av den samlede leveranse Kundens akseptansetest av systemet godkjenningsperioden

10 kontrakter for utvikling av programvare Formål og funksjon Grunnlaget for akseptansetesten Gjennomføring av akseptansetestene Kunden oppdager feil Nærmere om hvilke feil som kunden kan kreve rettet før godkjenning Endelig godkjenning av systemet Uenighet mellom leverandøren og kunden om godkjenning Kontraktsstandardenes regulering av levering, testing og godkjenning Feilkategorisering i de ulike kontraktsstandardene Bestemmelser om utarbeidelse av testspesifikasjoner Bestemmelser om testing i forbindelse med utviklingen av systemet Bestemmelser om leverandørens testing av den samlede leveranse Kundens akseptansetest godkjenningsperiodens varighet Kundens akseptansetest gjennomføring Kundens akseptansetest endelig godkjenning av leveransen Konvertering og idriftsettelse Generelt om konvertering av kundens eksisterende data Når er det aktuelt med konvertering av data? Hvilke data har kunden behov for å konvertere? Gjennomføring av konverteringen Tidspunkt for gjennomføring Ansvarsfordelingen mellom partene Problemer som kan oppstå i forbindelse med konverteringen Godkjenning av de konverterte data Konvertering som separat prosjekt? Egen konverteringsavtale? Idriftsettelse av systemet med de konverterte data Kontraktsstandardenes regulering av konvertering og idriftsettelse

11 innhold 19 Garanti Innledning Reklamasjonsrett garanti vedlikehold Garantier i utviklingskontrakter Innledning Nærmere om garantibegrepet avgrensninger Nærmere om «garantivilkår» Ulike typer garantier Retteplikt eller retterett? Leverandørens plikter Hvilke feil bør omfattes av garantien? Feilrettingsnivået Fremgangsmåten ved retting Når rettingen innebærer en forbedring av ytelsen Utløp av garantiperioden Ny garantiperiode på utbedrede feil? Garantivilkår i standardkontraktene Bestemmelser om garanti i SSA U Bestemmelser om garanti i IKT U Bestemmelser om garanti i PS Vedlikehold Innledning Vedlikehold feilretting videreutvikling Feilretting Tilpasninger, oppgradering og videreutvikling av programvare Varighet av service- og vedlikeholdsplikter Øvrige parametre i en vedlikeholdsavtale Generelt Ytelsesnivået Responstid og utbedringstid Vedlikeholdsperioder på døgnet Kundens misligholdsbeføyelser Prisstruktur Kontraktsstandardenes regulering av vedlikehold Kontraktsregulering av opphavsrett og bruk av programvare Innledning Fordelingen av rettigheter mellom kunde og leverandør

12 kontrakter for utvikling av programvare 21.3 Regulering av bruksrett i kontrakt avtaler om disposisjonsrett Innledning Brukere som kan utnytte programvaren Hvilket utstyr skal programvaren kunne brukes på? Omfanget av kundens disposisjonsrett. Skal kundens disposisjonsrett være eksklusiv? Forholdet til tredjemann Disposisjonsrettens varighet Om overdragelse av opphavsretten til kunden Videreoverdragelse av ervervet opphavsrett eller disposisjonsrett Utgangspunkter Særlig om retten til å utstede brukerlisenser (kommersialisering) Videreoverdragelse av den ervervede opphavsrett eller disposisjonsrett Kundens endringsrett Kontraktsstandardenes regulering av rettighetsspørsmålene Kontraktsregulering av patentrettigheter Innledning Patentrettigheter til fremtidige oppfinnelser Lisenser Innledning Lisensens gjenstand Lisenstaker Eksklusivitet Avgrensning av bruksretten Vederlag og vederlagsmekanisme Underlisensiering og overdragelse Videreutvikling Patentinngrep fra tredjemann Konfidensialitet Bruksplikt minstevederlag Rettigheter og plikter etter lisensavtalens opphør Rettsmangel forholdet mellom kolliderende rettighetshavere Rettsmangel forholdet mellom patenthaver og 22

13 innhold lisenstaker/patentkjøper som ikke får den avtalte rett Feil i oppfinnelsen Konfidensialitet Konfidensialitet (taushetsplikt) Konfidensialitetsplikt for leverandøren Konfidensialitetsplikt for kunden Konfidensialitetspliktens utforming Konfidensialitetspliktens varighet Kontraktsstandardenes regulering av konfidensialitet Deponering av kildekode Innledning Deponeringsavtaler Hvor skal kildekoden deponeres og hvordan? Leverandørens plikt til å deponere nye versjoner av kildekoden Depositarens ansvar Frigivelse av kildekoden Deponeringsavtalers stilling under leverandørens konkurs Kontraktsstandardenes bestemmelser om deponering av kildekoden Pris, betaling og økonomiske garantier Betalingsforpliktelsen Fast pris eller regningsarbeid? Ulike elementer som inngår i vederlaget Offentlige avgifter Innledning Merverdiavgift Investeringsavgift Betalingstidspunktet Incentiv- og sanksjonsordninger Prisendringer, indeksregulering og valutaendringer Økonomiske garantier Kontraktsstandardenes regulering av pris, betaling og økonomiske garantier Mislighold og sanksjoner Innledning Irregulær utvikling «mislighold» Reklamasjon og reklamasjonsfrister

14 kontrakter for utvikling av programvare Generelt om reklamasjon Reklamasjon og akseptansetest Reklamasjon etter levering Utforming av reklamasjonsregelen Misligholdsansvar kort om bakgrunnsrettens løsninger Innledning Krav på naturaloppfyllelse Tilbakeholdelse av egen ytelse (detensjonsrett) Heving Erstatning Forholdet mellom forsinkelse og mangler Forsinkelse Konvensjonalbot Innledning På hvilket tidspunkt begynner konvensjonalbot å løpe? Beregning av konvensjonalbot Nedsettelse av konvensjonalbot Heving ved utløp av konvensjonalbotperioden Forholdet mellom konvensjonalbot og erstatning Mangler Grensen mellom feil og mangler Utbedring garanti- og reklamasjonsperiode Prisavslag Heving Vilkår for heving Gjennomføring av hevingsoppgjøret Erstatning Erstatningsberegningen Generelt om hvilket tap som kan kreves erstattet Begrensning av hvilke tapsposter som skal inngå i erstatningsoppgjøret Ansvarsbegrensninger Kundens betalingsmislighold Når foreligger betalingsmislighold? Sanksjoner ved betalingsmislighold Mislighold av kundens leveranseforpliktelse Kontraktsstandardenes bestemmelser om mislighold og sanksjoner

15 innhold Bestemmelser om mislighold og sanksjoner i SSA U Bestemmelser om mislighold og sanksjoner i IKT U Bestemmelser om mislighold og sanksjoner i PS Oppsummering Vanhjemmel Innledning Konsekvenser av vanhjemmel ansvarssubjekt Leverandørens plikter ved påstått brudd på immaterielle rettigheter fra tredjemann Kort om kundens ansvar for sine leveranser i prosjektet Standardkontraktenes regulering av vanhjemmel Bestemmelser om vanhjemmel i SSA U Bestemmelser om vanhjemmel i IKT U Bestemmelser om vanhjemmel i PS Oppsummering Force majeure Behov for regulering Force majeure-situasjoner for IT-leveranser Varslingsregler Konsekvenser av force majeure generelt Virkning for partenes forpliktelser mens force majeuresituasjonen varer Spesielt om force majeure som rammer betalingsforpliktelser Virkninger for kostnader mens force majeure varer Virkning for avtalens betalingsforpliktelser Virkning for fremdrift og kostnader når force majeure er over Rett til å avslutte avtalen dersom force majeure varer over en viss tid Konsekvenser av at prosjektet avsluttes som følge av force majeure Force majeure-regulering i standardavtalene Risiko, ansvar og forsikring Innledning Det norske forsikringsmarkedet

16 kontrakter for utvikling av programvare 29.3 Særtrekk ved ansvarsforsikring Utvidet ansvarsforsikring for IT-virksomheter Hva forsikringsavtalen består av Hvilke virksomheter vilkårene omfatter Hvem forsikringen gjelder for Hvor forsikringen gjelder Hvilket ansvar forsikringen dekker Materielle unntak og utvidelser Unntak: Varetektsansvaret Gjensidighetsbeføyelser Begrensninger i denne utvidelse Forsinkelsesansvaret Ansvar for underleverandører Omkostninger ved rettsmøte Krenkelse av immaterielle rettigheter Andre unntak Redningsomkostninger Tidsmessige begrensninger Tilleggsforsikring for utgifter til rekonstruksjon Kontraktsstandardenes regulering av forsikringsplikten Regulering av forsikringsplikten i SSA U Regulering av forsikringsplikten i IKT U Regulering av forsikringsplikten i PS Eksportkontroll Bakgrunn Kontroll med eksport av programvare Kontraktsstandardenes regulering av eksportkontroll Lovvalg og tvisteløsning Lovvalg Tvisteløsning Innledning Stedsvalg Voldgift eller domstolsbehandling? Forhandlinger mellom partene Oppmannsordning Lovvalg og tvisteløsning ved iterative prosesser Kontraktsstandardenes regulering av lovvalg og tvisteløsning Overdragelse av rettigheter og plikter

17 innhold 32.1 Innledning Overdragelse av rettigheter og plikter etter avtalen til utenforstående Overdragelser av avtaler innen samme konsern Overdragelse i forbindelse med fusjon Overdragelse i forbindelse med fisjon Endringer i partens forhold Endringer i eierforhold Andre endringer i partens forhold Nærmere om reguleringen Konkurs Innledning Leverandøren går konkurs Kunden går konkurs Gjeldsforhandling Andre problemstillinger ved konkurs og gjeldsforhandling Kontraktsstandardenes regulering av overdragelse av rettigheter og plikter Generelt Ved insolvens VEDLEGG PS 2000 Del I Kontraktsdokument PS 2000 Del II Generelle kontraktsbestemmelser IKT U Avtale om systemutvikling SSA U Programutviklingsavtalen Domsregister Litteratur

Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på?

Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på? Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på? SSA-konferansen 11. mars 2009 advokat Ingvild Hanssen-Bauer ihb@wr.no WIKBORG REIN 1 Innledning Utgangspunkt i kjøpsavtalen og de viktigste endringene

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Bilag 0: Endringer i den generelle avtaleteksten

Bilag 0: Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 0: Endringer i den generelle avtaleteksten Endringer til den generelle avtaleteksten skal samles her i bilag 0, med mindre den generelle avtaleteksten henviser slike endringer til et annet bilag.

Detaljer

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett av apparater til treningsrom Kontrakt om Kjøp av utstyr til treningsrom i Kunnskapsdepartementet er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Valg av kontraktsstandard Fugleperspektiv («intro til dagen»)

Valg av kontraktsstandard Fugleperspektiv («intro til dagen») Valg av kontraktsstandard Fugleperspektiv («intro til dagen») Bent J. Syversen - seniorrådgiver i Difi IT-kontraktsdagen 2014 Dataforeningen Dato KISS Agenda 1. Hvilke standardkontrakter finnes på IT-området?

Detaljer

Alminnelige bestemmelser Gjennomføring av Leveransen Endringer etter avtaleinngåelsen

Alminnelige bestemmelser Gjennomføring av Leveransen Endringer etter avtaleinngåelsen Kapitlene i SSA-S 1. Alminnelige bestemmelser 2. Gjennomføring av Leveransen 3. Endringer etter avtaleinngåelsen 4. Garantiperiode 5. Leverandørens plikter 6. Kundens plikter 7. Plikter som gjelder Kunde

Detaljer

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon I bilaget skal Kunden spesifisere utstyr, programvare og/eller andre ytelser ( leveransen ) som skal anskaffes etter avtalen. Kunden skal på bakgrunn av sine formål og

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Side: 1 av 9 Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Tjenesten... 2 1.3 Kontraktens vedlegg... 2 1.4 Tolkning prioritet ved

Detaljer

Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for

Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-K lille SSA-K_lille 19-03-2009 Avtale om kjøp,

Detaljer

e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6

e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6 e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6 Anskaffelsesnummer: 14/0038 Saksnummer: 2014/00380 Difis kontaktperson: Herman Valen Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet

Detaljer

KJØPSAVTALE DAB måleutstyr

KJØPSAVTALE DAB måleutstyr KJØPSAVTALE DAB måleutstyr Basert på: Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

STATENS STANDARDAVTALER Kjøpsavtalen, Programutviklingsavtalen og Tilpasningsavtalen

STATENS STANDARDAVTALER Kjøpsavtalen, Programutviklingsavtalen og Tilpasningsavtalen STATENS STANDARDAVTALER Kjøpsavtalen, Programutviklingsavtalen og Tilpasningsavtalen 1 5.11.13 Advokat Torstein Arendt torstein.arendt@kluge.no 5. november2013 DAGENS TEMA Kjøpsavtalen (SSA-K) Utviklingsavtalen

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Generelle avtalevilkår

Generelle avtalevilkår 1 Generelle avtalevilkår Avtalen og bilagene skal dekke ulike forhold. Skulle imidlertid motstrid oppstå går bilagene foran avtalen og yngre bilag foran eldre. 1.1 3.1. Leveringsomfang Ved avvik, som avtalte

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

Innføring i. av Bent J. Syversen. - seniorrådgiver i Difi

Innføring i. av Bent J. Syversen. - seniorrådgiver i Difi Innføring i av Bent J. Syversen - seniorrådgiver i Difi Fagdag IKT-anskaffelser - Gardermoen 16. januar 2014 «Hvilke avtaler finnes, oppbygning og bruksområder. For deg som vet lite eller ingenting om

Detaljer

Spørsmål med svar fra oppdragsgiver.

Spørsmål med svar fra oppdragsgiver. Spørsmål med svar fra oppdragsgiver. Anbud rammeavtale PC-utstyr og tjenester ref. 2014/401334 27.01.15 Spørsmål 3: Siden dette er en offentlig anskaffelse som bruker SSA-K som kontrakt har vi noen juridiske

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

evry.com Avtalevilkår

evry.com Avtalevilkår evry.com Avtalevilkår SPING 1 Vilkår for tjenesten SPING Disse kontraktsvilkår skal gjelde for EVRY Norge AS, org. nr. 933 012 867 («EVRY» eller «Leverandøren») leveranse av tjenester. Kontraktsvilkårene

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester Statens standardavtale SSA-R SSA-R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester Avtale om Ventilasjon og anlegg med varme/kjølemedie.

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av tekniske skap og tilleggsutstyr

Rammeavtale om kjøp av tekniske skap og tilleggsutstyr Rammeavtale om kjøp av tekniske skap og tilleggsutstyr Rammeavtale om kjøp av tekniske skap og tilleggsutstyr er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Departementenes servicesenter (heretter

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Avtale om vedlikehold og service Kunnskapsdepartementet Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Kontrakt om Vedlikehold

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser Følgende bestemmelser gjelder for leveranse som er akseptert av STAMINA GROUP AS. Alt arbeid som utføres er underlagt disse vilkårene med mindre annet er klart og skriftlig avtalt.

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Kjøp av konsulenttjenester for bistand til utredning av skolebehovsplan Startdato og sluttdato:

Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Kjøp av konsulenttjenester for bistand til utredning av skolebehovsplan Startdato og sluttdato: Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Kjøp av konsulenttjenester for bistand til utredning av skolebehovsplan Startdato og sluttdato: xx.02.2015 15.09.2015 Opsjoner: Ja Avtalen er inngått mellom (heretter kalt

Detaljer

Rammeavtale - reklamebyra

Rammeavtale - reklamebyra Rammeavtale - reklamebyra Kontrakt nr. 14/13417 Rammeavtale reklamebyrå Nr. 14/13417 Rammeavtale - reklamebyrå mellom Rogaland Kollektivtrafikk FKF (heretter kalt kunde) Organisasjonsnr: 984087691 og XX

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2015/23) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER RAMMEAVTALE KONSULENTBISTAND AGRESSO ØKONOMISYSTEM. Kontrakt nr

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER RAMMEAVTALE KONSULENTBISTAND AGRESSO ØKONOMISYSTEM. Kontrakt nr KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER RAMMEAVTALE KONSULENTBISTAND AGRESSO ØKONOMISYSTEM Kontrakt nr. 2431007 Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester

Detaljer

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service

Detaljer

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Basert på statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B enkel SSA-B enkel juli 2015 Statens standardavtale

Detaljer

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B enkel Avtale om: Kunde: Leverandør: Periode: Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Rammeavtale på møbler og inventar for Norsk kulturråd

Rammeavtale på møbler og inventar for Norsk kulturråd Rammeavtale på møbler og inventar for Norsk kulturråd Sak 13/00623 er inngått mellom: (heretter kalt Kunde) og (heretter kalt Leverandør) Rammeavtale på møbler og inventar for Norsk kulturråd GENERELLE

Detaljer

Veiledende bilag til SSA-K Kjøpsavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA-K Kjøpsavtalen versjon 2015 Kjøpsavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon... 2 Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av leveransen... 3 Bilag 3: Kundens tekniske plattform... 4 Bilag 4: Leveringstidspunkt og

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Utarbeidelse av kravspesifikasjon for anskaffelse av NOARK system

Utarbeidelse av kravspesifikasjon for anskaffelse av NOARK system Utarbeidelse av kravspesifikasjon for anskaffelse av NOARK system Mars 2013 Astrid Øksenvåg Om EKOR Konsulenthus spesialisert på informasjonsforvaltning Bistår kunder med: Behovskartlegging Kravspesifisering

Detaljer

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B SSA-B 17-03-2009 Difi Avtale om konsulentbistand Avtale om (kort beskrivelse av bistanden) er inngått

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og..

Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og.. Vedlegg 3 Untatt i henhold til Off.lovens 23 Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og.. AS Org nr (senere

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B enkel Avtale om: Rammeavtale for grafisk design

Detaljer

Kjøpsavtalen Avtale om kjøp av utstyr

Kjøpsavtalen Avtale om kjøp av utstyr Kjøpsavtalen Avtale om kjøp av utstyr Avtale om kjøp av utstyr Avtale om 15/09446 Avtrekkskap til Statens legemiddelverk er inngått mellom: [Skriv her] (heretter kalt Leverandøren) og Statens legemiddelverk

Detaljer

Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Rammeavtale. Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning

Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Rammeavtale. Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Rammeavtale Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning Rammeavtale Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRYKKERITJENESTER

RAMMEAVTALE OM TRYKKERITJENESTER Anskaffelsesnummer: RAMMEAVTALE OM TRYKKERITJENESTER mellom Riksrevisjonen (org.nr.) (Kunden) og (Leverandøren) Sted og dato Sted og dato Kundens signatur Leverandørens signatur j Tittel og navn (blokkbokstaver)

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring

Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring Avtale om system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring

Detaljer

SSA 2015. Gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D. seniorrådgiver Mari Vestre, Difi

SSA 2015. Gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D. seniorrådgiver Mari Vestre, Difi SSA 2015 Gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D seniorrådgiver Mari Vestre, Difi Mål med endringene i gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D Legge til rette for mindre detaljerte kravspesifikasjoner

Detaljer

Tilpasningsavtalen Avtale om levering av standardsystem og tilpasning Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-T

Tilpasningsavtalen Avtale om levering av standardsystem og tilpasning Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-T Tilpasningsavtalen Avtale om levering av standardsystem og tilpasning Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-T Vedlegg 3 - Utkast standardavtale (ssa-t-01-07-2012_v2).doc Avtale om levering av

Detaljer

Avtale om konsulentbistand

Avtale om konsulentbistand Avtale om konsulentbistand Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten) og heretter kalt Kunden sted og dato: Kundens navn Konsulentens navn Kundens underskrift Kundens underskrift Avtalen undertegnes

Detaljer

VMAN Trådløst - bilag til SSA-V lille vedlikeholdsavtale

VMAN Trådløst - bilag til SSA-V lille vedlikeholdsavtale Bilag til Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare i mindre omfang Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-V lille Vedlikehold HW/ SW VMAN Trådløst

Detaljer

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B Avtale om konsulentbistand Avtale om Konsulentbistand til CTO DVU: IT-sikkerhetsrådgiver er inngått mellom:

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

SSA-2015. Presentasjon av de nye avtalene Difi, 02.09.2015

SSA-2015. Presentasjon av de nye avtalene Difi, 02.09.2015 SSA-2015 Presentasjon av de nye avtalene Difi, 02.09.2015 Program 1. Oversikt over den nye avtaleporteføljen 2. Gjennomgang av viktige endringer som er gjort felles på tvers av alle avtalene 3. 1130-1215:

Detaljer

1. GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN

1. GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN 1. GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN 1.1 SPESIFIKASJON AV LEVERANDØRENS YTELSER OG PLIKTER 1.1.1 Leverandørens ansvar og kompetanse Leverandørens ytelser skal på en helhetlig måte dekke de formål, funksjoner

Detaljer

Kjøpsavtalen Avtale om kjøp av programvare og utstyr

Kjøpsavtalen Avtale om kjøp av programvare og utstyr SSA-K 2015 Kjøpsavtalen Avtale om kjøp av programvare og utstyr Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-K SSA-K juli 2015 Avtale om kjøp av programvare og utstyr Avtale om Anskaffelse av system

Detaljer

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr.

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr. KONTRAKT mellom Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr 990 358 699 («Selskapet») og («Leverandør») Org.nr. om innskuddskonto for overskuddslikviditet og trekkfasilitet for mellomfinansiering Sted og dato:

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av trådløst nettverk og tilhørende tjenester

Rammeavtale for kjøp av trådløst nettverk og tilhørende tjenester Rammeavtale for kjøp av trådløst nettverk og tilhørende tjenester Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-K lille SSA A K Lille - Rammeavtale Avtale om kjøp av utvidelse på trådløst nettverk i

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING. mellom. Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr (Kunden) org.nr. (Leverandøren)

RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING. mellom. Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr (Kunden) org.nr. (Leverandøren) KONTRAKT NR.: Side 1 av 8 VEDLEGG 5 RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING mellom Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr. 974 760 746 (Kunden) og org.nr. (Leverandøren) Sted og dato: [Kundens navn her] [Leverandørens

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

KORREKTURMERKINGEN I DOKUMENTET ANGIR ENDRINGENE SOM IKT- NORGE TIDLIGERE FORESLO TIL GJELDENDE STANDARDAVTALE.

KORREKTURMERKINGEN I DOKUMENTET ANGIR ENDRINGENE SOM IKT- NORGE TIDLIGERE FORESLO TIL GJELDENDE STANDARDAVTALE. KORREKTURMERKINGEN I DOKUMENTET ANGIR ENDRINGENE SOM IKT- NORGE TIDLIGERE FORESLO TIL GJELDENDE STANDARDAVTALE. I DOKUMENTET ER TEKST MERKET MED FARGEKODER. FORMÅLET ER Å GI EN OVERSIKT OVER I HVILKEN

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå Rammeavtale Mediebyrå Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Medie tjenester er inngått mellom: (heretter kalt Byrået) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Byråets navn) Bernt Reitan

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Kontrakter. IT-Ledelse, 19.mars. Faglærer : Tom Røise. IMT1321 IT-Ledelse 1. Relevante avtaleformer innen IT. Dagens tema : Avtaler og kontrakter

Kontrakter. IT-Ledelse, 19.mars. Faglærer : Tom Røise. IMT1321 IT-Ledelse 1. Relevante avtaleformer innen IT. Dagens tema : Avtaler og kontrakter IT-Ledelse, 19.mars Dagens tema : Avtaler og kontrakter 1. Tre ulike avtaleformer av relevans for virksomheters IT-tjeneste 2. Ulike typer leveransekontrakter innen IT 3. Særpreg ved Offentlige IT-kontrakter

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten

Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Den enkle bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent med spesifisering integrert i avtaleteksten Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B enkel Avtale om: bistand til prosjektet "Kost-/nytteanalyser

Detaljer

TJENESTEAVTALE. er inngått mellom: Universitetets senter for Informasjonsteknologi (USIT), Universitetet i Oslo (UiO) (heretter kalt Leverandøren)

TJENESTEAVTALE. er inngått mellom: Universitetets senter for Informasjonsteknologi (USIT), Universitetet i Oslo (UiO) (heretter kalt Leverandøren) TJENESTEAVTALE Tjenesteavtale om SMS-tjenesten (heretter kalt Avtalen) er inngått mellom: Universitetets senter for Informasjonsteknologi (USIT), Universitetet i Oslo (UiO) (heretter kalt Leverandøren)

Detaljer

Bistandsavtalen. Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA - B. Anskaffelsesnummer: 20/201 6 Kontraktsnummer:

Bistandsavtalen. Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA - B. Anskaffelsesnummer: 20/201 6 Kontraktsnummer: Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA - B Anskaffelsesnummer: 20/201 6 Kontraktsnummer: SSA - B juli 2015 SSA-B juli 2015 Side 2 av 14 Avtale

Detaljer

RAMMEAVTALE DEL 2 UTKAST AVTALEBESTEMMELSER

RAMMEAVTALE DEL 2 UTKAST AVTALEBESTEMMELSER DEL II AVTALEBETINGELSER Page 1 of 10 RAMMEAVTALE DEL 2 UTKAST AVTALEBESTEMMELSER Elektronisk læringsplattform (LMS) DEL II AVTALEBETINGELSER Page 2 of 10 FORSVARET RAMMEAVTALE Eksemplar nummer Gradering

Detaljer

Praktiske erfaringer med bruk av SSA-L Senioradvokat Stian Oddbjørnsen i samarbeid med Difi

Praktiske erfaringer med bruk av SSA-L Senioradvokat Stian Oddbjørnsen i samarbeid med Difi Praktiske erfaringer med bruk av SSA-L Senioradvokat Stian Oddbjørnsen i samarbeid med Difi Tema for innlegget Overordnet innføring i avtalen Erfaringer - basert på bruk i praksis og tilbakemeldinger på

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester

Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

1. Alminnelige bestemmelser... 5

1. Alminnelige bestemmelser... 5 Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 5 1.1 Avtalens omfang... 5 1.2 Bilag til avtalen... 5 1.3 Tolkning - rangordning... 5 1.4 Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen... 6 1.5 Partenes representanter...

Detaljer

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift. Del II - Generelle kontraktsbestemmelser

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift. Del II - Generelle kontraktsbestemmelser Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Del II - Generelle kontraktsbestemmelser DEN NORSKE DATAFORENING Versjon : 1.0 Dato oppdatert : 13.02.2006 Kunde: Leverandør: Driftavtale nr.: FS-08-173-2

Detaljer