kontrakter for utvikling av programvare

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kontrakter for utvikling av programvare"

Transkript

1 Innhold 1 Innledning Introduksjon/oversikt Bakgrunn for fremstillingen Noen utviklingstrekk for avtaler om IT-leveranser Innledning Amerikanskinspirerte kontrakter Utvikling av norske standardavtaler Utviklingsavtaler for programvare Innledning Nærmere om programutviklingsavtaler Partene Kontraktens objekt Spesifikasjon og dokumentasjon Spesialutviklet versus standard programvare Former for utviklingsavtaler Nærmere om leveranseoppdragene Utviklingsmetoder Rettslig plassering av utviklingsavtalene Bakgrunnsretten Innledning Er kjøpsloven anvendelig på utviklingskontraktene? Innledning Kjøpslovens alminnelige virkeområde Tilvirkningskjøp Tjenesteytelser og forholdet til de entrepriserettslige regler Innledning Likhetstrekk mellom entreprisekontrakter og programutviklingsavtaler Standardavtaler kontraktspraksis som rettskildefaktor

2 kontrakter for utvikling av programvare 3.4 Oppsummering Kontrakter i bransjen Innledning Statens standard programutviklingsavtale SSA U IKT-Norges avtale om systemutviklingsprosjekt IKT U PS Andre standardkontrakter Fra standardkontrakt til konkret avtale Rettslig beskyttelse av programvare opphavsrett m.m Innledning Bakgrunnsretten Generelt om opphavsrett Særlig om retten til databaser Beskyttelse etter markedsføringsloven Designrett Programvare mv. som gjenstand for opphavsrett Innledning Verk som kan inngå i leveransen etter en utviklingskontrakt Hva er gjenstand for opphavsrett de vernede elementer Verkshøydekravet for programvare mv Bearbeidelser av dataprogrammer. Bruk av utviklingsverktøy Hvem tilkommer opphavsretten? Opphavsrett i ansettelsesforhold mv Opphavsrettens innhold Hvem retter åndsverklovens bestemmelser seg mot? Disposisjonsretten til programvare etter åndsverkloven Overdragelse av opphavsrett Overdragelse av eksemplar, herunder kildekoden Rett til endringer Rett til videreoverdragelse Rettslig beskyttelse av programvare patenter Kan dataprogrammer patenteres? Innledning En kort oversikt over utviklingen

3 innhold Dataprogrammer som oppfinnelse betydningen av teknisk karakter Når har dataprogrammer teknisk karakter? Kravet til nyhet forholdet til konfidensialitet Generelt Hjemmel for konfidensialitetsplikt Brudd på konfidensialitetsplikten Hvem kan patentere oppfinnerretten Hvem er oppfinner? Flere oppfinnere til samme oppfinnelse Overdragelse av oppfinnerretten Oppfinnelser skapt i arbeidsforhold DEL II ANSKAFFELSESPROSESSEN OG FORHANDLINGER 7 Anskaffelsesprosessen Innledning Hovedproblemstillinger Virkninger i egen organisasjon og forholdet til omverden Risikofordeling i utviklingsprosjekter Metoder for utvikling Innledning Fossefallsmetoder utvikling mot fastlagte krav Iterative metoder vekselvis utvikling av krav og system Fordeler og ulemper ved utviklingsmetodene Anskaffelsesformer Innledning Internutvikling med ekstern konsulenthjelp Full kravspesifikasjon eller iterativ innføring? Nærmere om fordeler og ulemper ved ulike anskaffelsesformer Valg av kontraktsmal Hovedfasene i en systemanskaffelse Analysefasen Forespørsels- og tilbudsfasen Kravspesifikasjon og utviklingsplan

4 kontrakter for utvikling av programvare Akseptansekriterier Prekvalifisering av leverandører Forespørsel og tilbud Offentlige anskaffelser Innledning Hva regulerer reglene om offentlige anskaffelser? Hvorfor bør leverandørene ha kjennskap til reglene? Hvor finner man reglene? Reglenes bakgrunn Reglenes anvendelsesområde Overordnede prinsipper Spesifikasjon av leveransen Prosedyreformer som kan benyttes Begrensninger ved bruk av anskaffelsesformen «konkurranse med forhandlinger» Utvelgelse og tildeling Informasjonsplikter Kontraktsvilkår Konsekvenser av ikke å følge regelverket Kontraktsforhandlinger Innledning Bakgrunnsretten Betydningen av konkurranse Planlegging og gjennomføring av forhandlinger Grunnleggende krav til avtalen Forberedelser Organisering Gjennomføring Praktisk tilrettelegging Forhandlingsprinsipper Opptre med vennlighet og respekt Unngå låste forhandlingsposisjoner Skill sak og person, og hold deg til saken Bruk empati Ansvarliggjør forhandlingsmotparten Ikke press motparten opp i et hjørne Finn løsningsalternativer som tjener begge parter Insister på bruk av objektive kriterier ved uenighet Taktiske tips

5 innhold DEL III KONTRAKTSREGULERING AV UTVIKLINGSKONTRAKTER 10 Prosjektgjennomføringen Gjennomføring som partenes felles ansvar Prosjektets organisering Generelt Kommentar til kontraktsstandardene Prosjektstyring Styring internt i prosjektet Avtaleregulert planlegging og rapportering Utvikling i henhold til full kravspesifikasjon standardenes løsning Iterativ utviklingsprosess standardenes løsning Fastlegging og endring av spesifikasjoner Generelt Fast kravspesifikasjon Iterativ utvikling Verifikasjon av faseresultater Kvalitetssikring Kvalitetsstandarder Kontraktsstandardenes regulering av kvalitetssikring Kvalitetsrevisjoner utført på vegne av kunden Alminnelige bestemmelser Innledning Partsforhold rettighetsproblematikk Definisjoner Motstridsregulering rangordning Ansvar for myndighetskrav Innledning Generelle lover og forskrifter Næringsspesifikk regulering Regler som direkte gjelder utviklingsarbeidet som sådan Oppsummering Bruk av underleverandører Innledning Kundens behov

6 kontrakter for utvikling av programvare Leverandørens behov Vurdering Sikkerhetskrav Risikoanalyse Alminnelige bestemmelser i standardavtalene Innledning Partsforhold og rettighetsproblematikk Definisjoner Motstridsregulering rangordning Ansvar for myndighetskrav Regulering av bruk av underleverandører Sikkerhetskrav Risikoanalyse Leveransens omfang spesifikasjon av kontraktsgjenstanden Innledning Kontraktsgjenstanden Begrepsavklaring Resultatforpliktelse eller innsatsforpliktelse? Typer av leveransespesifikasjoner Spesifikasjon av tilknyttede ytelser I hvilke sammenhenger er leveransespesifikasjonene relevante? Valg av utviklingsmetode og spesifikasjonsform Leveransespesifikasjoner som en del av kontrakten Kundens kravspesifikasjon Leveransespesifikasjonen ved utvikling basert på fossefallsmetoden Leveransespesifikasjon ved utvikling basert på iterative prosesser Integrasjon med annen programvare Bruken av bilag Ytterligere detaljering av leveransespesifikasjonen etter signering Innledning Utvikling etter fossefallsmetoden Utvikling etter iterativ metode Godkjenning av detaljspesifikasjonen Avslutning etter spesifiseringsfasen avbestilling Spesifisering av kundens leveranser til prosjektet

7 innhold Kundens leveranser til prosjektet Krav til teknisk plattform Installasjonsforberedelse Kundens øvrige plikter i forbindelse med gjennomføringen Tolkning av leveransespesifikasjonene Tolkning Intern motstrid og motstridsregulering Endringshåndtering og konfliktløsning Leveransespesifikasjoner tilknyttede ytelser Omfanget av tilknyttede ytelser Dokumentasjon Konvertering av kundens data Opplæring Konsulentbistand og andre tilleggstjenester Utviklingsverktøy og utviklingsmiljø Kontraktsstandardenes regulering av spesifikasjon av leveransens omfang Bestemmelser om spesifikasjon av ytelsen i SSA U Bestemmelser om spesifikasjon av ytelsen i IKT U Bestemmelser om spesifikasjon av ytelsen i PS Utvikling og installasjon Innledning Utvikling på grunnlag av fastlagt spesifikasjon til fast pris Utvikling på grunnlag av iterative prosesser Dokumentasjon Begrepet Dokumentasjon av utviklingsforløpet Brukerdokumentasjon Andre ytelser Opplæring Konsulenttjenester bistand utenfor fastpriselementet i kontrakten Kundens medvirkning Installasjon Kontraktsstandardenes regulering av utviklingsfasen

8 kontrakter for utvikling av programvare 14 Endringshåndtering Innledning Betydningen av kontrakten, forarbeidet og forhandlingene Endringer og tillegg i utviklingskontrakter til fastpris og etter fastlagt spesifikasjon Kundens ønske om endringer Leverandørens ønske om endringer Tidsmessige konsekvenser av et endringsønske Ressurs- og kostnadsmessige konsekvenser av et endringsønske Endringshåndtering ved utvikling basert på iterative prosesser Kundens ønske om endringer Leverandørens ønske om endringer Tidsmessige konsekvenser av et endringsønske Ressurs- og kostnadsmessige konsekvenser av et endringsønske Nærmere om konsekvenser av endringsønsker Kontraktsmessig håndtering av avtalte endringer Avvik fra formregler Kontraktsstandardenes bestemmelser om endringshåndtering Innledning Bestemmelser om endringshåndtering i SSA U Bestemmelser om endringshåndtering i IKT U Bestemmelser om endringshåndtering i PS Tvisteløsning underveis Innledning Behovet for prosedyrer for tvisteløsning mens prosjektet pågår Midlertidige eller endelige tvisteløsningsmekanismer? Tredjemannsavgjørelse eller avtale mellom partene? Begrensning i adgangen til tvisteløsning underveis Partenes forhold mens en tvisteprosedyre pågår Tvisteløsning i forhold til avslutning av avtaleforholdet Kontraktsstandardenes bestemmelser om løsning av tvister underveis i prosjektet Avbestilling Innledning

9 innhold 16.2 Generelt om behovet for avbestilling Behov på kundesiden Behov på leverandørsiden Generell vurdering Tradisjonell utviklingsmetode avbestilling etter ferdigstilling av den detaljerte leveransespesifikasjonen Det økonomiske oppgjør ved avbestilling etter ferdigstilling av den detaljerte leveransespesifikasjonen Regulering av det økonomiske oppgjør Om betaling Rettigheter til resultatet av spesifiseringsfasen Innledning Kunden skal ha opphavsrett til resultatet av prosjektet Leverandøren skal ha opphavsrett til resultatet av prosjektet Avbestilling i utviklingsfasen Vurdering Om økonomisk oppgjør ved avbestilling i utviklingsfasen Rettigheter til utarbeidet materiale Avbestilling ved iterativ utviklingsmetode Kontraktsstandardenes regulering av avbestilling Levering, testing og godkjenning Innledning og oversikt Feil i systemet Feilenes art Feilens alvorlighetsgrad Generelt om testing av systemet Formål og funksjon ved leverandørens tester Etablering av testmiljø og testdata (test case) Bruk av testspesifikasjoner Manglende beskrivelse av testing i kontraktsstandardene Leverandørens tester Testing under utviklingen av systemet Testing av den samlede leveranse Kundens akseptansetest av systemet godkjenningsperioden

10 kontrakter for utvikling av programvare Formål og funksjon Grunnlaget for akseptansetesten Gjennomføring av akseptansetestene Kunden oppdager feil Nærmere om hvilke feil som kunden kan kreve rettet før godkjenning Endelig godkjenning av systemet Uenighet mellom leverandøren og kunden om godkjenning Kontraktsstandardenes regulering av levering, testing og godkjenning Feilkategorisering i de ulike kontraktsstandardene Bestemmelser om utarbeidelse av testspesifikasjoner Bestemmelser om testing i forbindelse med utviklingen av systemet Bestemmelser om leverandørens testing av den samlede leveranse Kundens akseptansetest godkjenningsperiodens varighet Kundens akseptansetest gjennomføring Kundens akseptansetest endelig godkjenning av leveransen Konvertering og idriftsettelse Generelt om konvertering av kundens eksisterende data Når er det aktuelt med konvertering av data? Hvilke data har kunden behov for å konvertere? Gjennomføring av konverteringen Tidspunkt for gjennomføring Ansvarsfordelingen mellom partene Problemer som kan oppstå i forbindelse med konverteringen Godkjenning av de konverterte data Konvertering som separat prosjekt? Egen konverteringsavtale? Idriftsettelse av systemet med de konverterte data Kontraktsstandardenes regulering av konvertering og idriftsettelse

11 innhold 19 Garanti Innledning Reklamasjonsrett garanti vedlikehold Garantier i utviklingskontrakter Innledning Nærmere om garantibegrepet avgrensninger Nærmere om «garantivilkår» Ulike typer garantier Retteplikt eller retterett? Leverandørens plikter Hvilke feil bør omfattes av garantien? Feilrettingsnivået Fremgangsmåten ved retting Når rettingen innebærer en forbedring av ytelsen Utløp av garantiperioden Ny garantiperiode på utbedrede feil? Garantivilkår i standardkontraktene Bestemmelser om garanti i SSA U Bestemmelser om garanti i IKT U Bestemmelser om garanti i PS Vedlikehold Innledning Vedlikehold feilretting videreutvikling Feilretting Tilpasninger, oppgradering og videreutvikling av programvare Varighet av service- og vedlikeholdsplikter Øvrige parametre i en vedlikeholdsavtale Generelt Ytelsesnivået Responstid og utbedringstid Vedlikeholdsperioder på døgnet Kundens misligholdsbeføyelser Prisstruktur Kontraktsstandardenes regulering av vedlikehold Kontraktsregulering av opphavsrett og bruk av programvare Innledning Fordelingen av rettigheter mellom kunde og leverandør

12 kontrakter for utvikling av programvare 21.3 Regulering av bruksrett i kontrakt avtaler om disposisjonsrett Innledning Brukere som kan utnytte programvaren Hvilket utstyr skal programvaren kunne brukes på? Omfanget av kundens disposisjonsrett. Skal kundens disposisjonsrett være eksklusiv? Forholdet til tredjemann Disposisjonsrettens varighet Om overdragelse av opphavsretten til kunden Videreoverdragelse av ervervet opphavsrett eller disposisjonsrett Utgangspunkter Særlig om retten til å utstede brukerlisenser (kommersialisering) Videreoverdragelse av den ervervede opphavsrett eller disposisjonsrett Kundens endringsrett Kontraktsstandardenes regulering av rettighetsspørsmålene Kontraktsregulering av patentrettigheter Innledning Patentrettigheter til fremtidige oppfinnelser Lisenser Innledning Lisensens gjenstand Lisenstaker Eksklusivitet Avgrensning av bruksretten Vederlag og vederlagsmekanisme Underlisensiering og overdragelse Videreutvikling Patentinngrep fra tredjemann Konfidensialitet Bruksplikt minstevederlag Rettigheter og plikter etter lisensavtalens opphør Rettsmangel forholdet mellom kolliderende rettighetshavere Rettsmangel forholdet mellom patenthaver og 22

13 innhold lisenstaker/patentkjøper som ikke får den avtalte rett Feil i oppfinnelsen Konfidensialitet Konfidensialitet (taushetsplikt) Konfidensialitetsplikt for leverandøren Konfidensialitetsplikt for kunden Konfidensialitetspliktens utforming Konfidensialitetspliktens varighet Kontraktsstandardenes regulering av konfidensialitet Deponering av kildekode Innledning Deponeringsavtaler Hvor skal kildekoden deponeres og hvordan? Leverandørens plikt til å deponere nye versjoner av kildekoden Depositarens ansvar Frigivelse av kildekoden Deponeringsavtalers stilling under leverandørens konkurs Kontraktsstandardenes bestemmelser om deponering av kildekoden Pris, betaling og økonomiske garantier Betalingsforpliktelsen Fast pris eller regningsarbeid? Ulike elementer som inngår i vederlaget Offentlige avgifter Innledning Merverdiavgift Investeringsavgift Betalingstidspunktet Incentiv- og sanksjonsordninger Prisendringer, indeksregulering og valutaendringer Økonomiske garantier Kontraktsstandardenes regulering av pris, betaling og økonomiske garantier Mislighold og sanksjoner Innledning Irregulær utvikling «mislighold» Reklamasjon og reklamasjonsfrister

14 kontrakter for utvikling av programvare Generelt om reklamasjon Reklamasjon og akseptansetest Reklamasjon etter levering Utforming av reklamasjonsregelen Misligholdsansvar kort om bakgrunnsrettens løsninger Innledning Krav på naturaloppfyllelse Tilbakeholdelse av egen ytelse (detensjonsrett) Heving Erstatning Forholdet mellom forsinkelse og mangler Forsinkelse Konvensjonalbot Innledning På hvilket tidspunkt begynner konvensjonalbot å løpe? Beregning av konvensjonalbot Nedsettelse av konvensjonalbot Heving ved utløp av konvensjonalbotperioden Forholdet mellom konvensjonalbot og erstatning Mangler Grensen mellom feil og mangler Utbedring garanti- og reklamasjonsperiode Prisavslag Heving Vilkår for heving Gjennomføring av hevingsoppgjøret Erstatning Erstatningsberegningen Generelt om hvilket tap som kan kreves erstattet Begrensning av hvilke tapsposter som skal inngå i erstatningsoppgjøret Ansvarsbegrensninger Kundens betalingsmislighold Når foreligger betalingsmislighold? Sanksjoner ved betalingsmislighold Mislighold av kundens leveranseforpliktelse Kontraktsstandardenes bestemmelser om mislighold og sanksjoner

15 innhold Bestemmelser om mislighold og sanksjoner i SSA U Bestemmelser om mislighold og sanksjoner i IKT U Bestemmelser om mislighold og sanksjoner i PS Oppsummering Vanhjemmel Innledning Konsekvenser av vanhjemmel ansvarssubjekt Leverandørens plikter ved påstått brudd på immaterielle rettigheter fra tredjemann Kort om kundens ansvar for sine leveranser i prosjektet Standardkontraktenes regulering av vanhjemmel Bestemmelser om vanhjemmel i SSA U Bestemmelser om vanhjemmel i IKT U Bestemmelser om vanhjemmel i PS Oppsummering Force majeure Behov for regulering Force majeure-situasjoner for IT-leveranser Varslingsregler Konsekvenser av force majeure generelt Virkning for partenes forpliktelser mens force majeuresituasjonen varer Spesielt om force majeure som rammer betalingsforpliktelser Virkninger for kostnader mens force majeure varer Virkning for avtalens betalingsforpliktelser Virkning for fremdrift og kostnader når force majeure er over Rett til å avslutte avtalen dersom force majeure varer over en viss tid Konsekvenser av at prosjektet avsluttes som følge av force majeure Force majeure-regulering i standardavtalene Risiko, ansvar og forsikring Innledning Det norske forsikringsmarkedet

16 kontrakter for utvikling av programvare 29.3 Særtrekk ved ansvarsforsikring Utvidet ansvarsforsikring for IT-virksomheter Hva forsikringsavtalen består av Hvilke virksomheter vilkårene omfatter Hvem forsikringen gjelder for Hvor forsikringen gjelder Hvilket ansvar forsikringen dekker Materielle unntak og utvidelser Unntak: Varetektsansvaret Gjensidighetsbeføyelser Begrensninger i denne utvidelse Forsinkelsesansvaret Ansvar for underleverandører Omkostninger ved rettsmøte Krenkelse av immaterielle rettigheter Andre unntak Redningsomkostninger Tidsmessige begrensninger Tilleggsforsikring for utgifter til rekonstruksjon Kontraktsstandardenes regulering av forsikringsplikten Regulering av forsikringsplikten i SSA U Regulering av forsikringsplikten i IKT U Regulering av forsikringsplikten i PS Eksportkontroll Bakgrunn Kontroll med eksport av programvare Kontraktsstandardenes regulering av eksportkontroll Lovvalg og tvisteløsning Lovvalg Tvisteløsning Innledning Stedsvalg Voldgift eller domstolsbehandling? Forhandlinger mellom partene Oppmannsordning Lovvalg og tvisteløsning ved iterative prosesser Kontraktsstandardenes regulering av lovvalg og tvisteløsning Overdragelse av rettigheter og plikter

17 innhold 32.1 Innledning Overdragelse av rettigheter og plikter etter avtalen til utenforstående Overdragelser av avtaler innen samme konsern Overdragelse i forbindelse med fusjon Overdragelse i forbindelse med fisjon Endringer i partens forhold Endringer i eierforhold Andre endringer i partens forhold Nærmere om reguleringen Konkurs Innledning Leverandøren går konkurs Kunden går konkurs Gjeldsforhandling Andre problemstillinger ved konkurs og gjeldsforhandling Kontraktsstandardenes regulering av overdragelse av rettigheter og plikter Generelt Ved insolvens VEDLEGG PS 2000 Del I Kontraktsdokument PS 2000 Del II Generelle kontraktsbestemmelser IKT U Avtale om systemutvikling SSA U Programutviklingsavtalen Domsregister Litteratur

STATENS STANDARDAVTALER Hovedprinsippene. Advokat Torstein Arendt torstein.arendt@kluge.no 10. oktober 2013

STATENS STANDARDAVTALER Hovedprinsippene. Advokat Torstein Arendt torstein.arendt@kluge.no 10. oktober 2013 STATENS STANDARDAVTALER Hovedprinsippene Advokat Torstein Arendt torstein.arendt@kluge.no 10. oktober 2013 MÅLSETNINGEN MED KURSET Kurset vil gi deltakerne kunnskap om hovedprinsippene i Som utgangspunkt

Detaljer

Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning

Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning Prosjektstyring år 2000 Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning Dato: 10. september 1999 Versjon 1.0 Gradering: Åpen Prosjektstyring år 2000 PS 2000 - RAPPORT TITTEL

Detaljer

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P

STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om partsforpliktelser

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. Versjon 1 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av Evaluering av den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Avtalebok verdikjede

Avtalebok verdikjede IT-programmet - Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Avtalebok verdikjede Versjon 7.0 Innovasjon Norge Juni 2005 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler Forord I er det nå utviklet en versjon 7.0 av

Detaljer

For: Sør-Varanger kommune. For: Rens & Vask ANS. Rens og vaskeritjenester

For: Sør-Varanger kommune. For: Rens & Vask ANS. Rens og vaskeritjenester AVTALE Sør-Varanger kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) og Rens & Vask ANS (heretter kalt Leverandør) Denne avtalen er en rammeavtale for leveranse av Rens og vaskeritjenester Avtalens varighet er 2

Detaljer

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Versjon-2 1 av 8 Avtaleforvalter Denne avtaleforvalteravtale med vedlegg ( Avtaleforvalteravtalen ) er i dag, ,

Detaljer

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Veiledning for kontrakts utarbeidelse

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Veiledning for kontrakts utarbeidelse Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Veiledning for kontrakts utarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjon : 2.0 Dato oppdatert : 07.09.2011 Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Side

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 8 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Generelle vilkår Internet Service Portfolio

Generelle vilkår Internet Service Portfolio Generelle vilkår Internet Service Portfolio Side 1 av 5 1. LEVERANSENS FORMÅL Avtalen inngås for å sikre Kunden en kostnadseffektiv og stabil leveranse av Tjenestene som er bestilt. I Tjenesten(e) inngår

Detaljer

Tjenesteavtale Konsulentbistand

Tjenesteavtale Konsulentbistand Norproff Quality Management AS/Norproff AS E-post: postkasse@norporff.no Telefon: +47 4005 1110 Tjenesteavtale Konsulentbistand heretter kalt Avtalen Mellom Norproff QM AS (org.nr. 9861992259MVA) heretter

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester 3 1. Utførelse av tjenesten 3 2. Kvalitetssikring 4 3. Rettigheter til

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Lisensavtale Pindena AS

Lisensavtale Pindena AS Lisensavtale Pindena AS Lisensavtale Pindena AS 2 Innhold INNHOLD AVTALEN GJELDER: DEFINISJONER BAKGRUNN BESKRIVELSE AV STANDARD PD LISENSTYPER PINDENA FORPLIKTELSER KUNDE ER FORPLIKTET TIL Å PINDENA AS

Detaljer