GENERALFORSAMLING PEPPERSTAD.NET STYRET I PEPPERSTAD.NET INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. PEPPERSTAD GRENDEHUS Bjørlien skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERALFORSAMLING PEPPERSTAD.NET STYRET I PEPPERSTAD.NET INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. PEPPERSTAD GRENDEHUS Bjørlien skole"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING 2015 PEPPERSTAD.NET STYRET I PEPPERSTAD.NET INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ PEPPERSTAD GRENDEHUS Bjørlien skole TIRSDAG 28. APRIL 2015 Kl : Infomøte Get Kl : Ordinær generalforsamling NB! NB! NB! Tid for fremmøte kl Generalforsamlingen starter presis kl Vel møtt! Styret Generalforsamling Pepperstad.net 28. april 2015 Side 1

2 GENERALFORSAMLING 2015 PEPPERSTAD.NET VI OPPFORDRER VÅRE MEDLEMMER TIL Å MØTE OPP PÅ GENERALFORSAMLINGEN Innkallelsen gjelder medlemmer i følgende foreninger: Wessel Vel Pepperstad Skog Vel Mora Vel Skogen Vel Eika Vel Solhøyden Vel Solligrenda Vel Generalforsamling Pepperstad.net 28. april 2015 Side 2

3 INNHOLD Dagsorden Styrets årsberetning Regnskap 2014 Budsjettforslag 2015 Forslag til votering på generalforsamlingen Stemmeblankett DAGSORDEN 1) Godkjennelse av møteinnkallelse, valg av møteleder samt 2 referenter 2) Årsberetning 3) Regnskaps- og revisjonsberetning 4) Forslag til votering på generalforsamlingen 5) Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent 6) Gi styret ansvarsfrihet for det foregående år 7) Eventuelt Saker som fremmes under dette punktet kan diskuteres, men ikke settes under votering på samme generalforsamling (jf. vedtektene 4) ÅRSBERETNING 2014 Styrets sammensetning: Funksjon Vel Medlem Leder Pepperstad Skog Vel Tore Hem Kasserer Mora Vel Geir Mathisen Sekretær Skogen Vel Håvard Myrhol Styremedlem Eika Vel Styremedlem Wessel Vel Styremedlem Solligrenda Vel Lars Thune Jan Hellevik Espen Karlsholmen Det har vært avholdt 6 styremøter. Avholdt generalforsamling Styret har jobbet med å sette opp et standard informasjonsbrev til nye medlemmer. Informasjonen skal orientere om hva Pepperstad.net står for samt hvilke tjenester GET leverer. En oppgradering av våre nettsider er på gang. Det er mulig vi legger oss på en ny plattform da den eksisterende er noe tungvinn å jobbe med. Det er tegnet ny utvidet ansvarsforsikring samt styreforsikring. Styret har jobbet med å finne alternative løsninger når det gjelder fakturering og oppfølging av utfakturert kollektiv avtale/medlemskontingent. Antennemast med utstyr er fjernet i sin helhet. Sikkerhetsmessig holdt den ikke mål og det var fare for at den kunne blåse overende ved sterk vind. Generalforsamling Pepperstad.net 28. april 2015 Side 3

4 Det har vært jobbet med å finne en løsning for dokumentlagring. For tiden ligger alle våre regnskapsdokumenter lagret i antenneboden, men dette er ingen god og sikker løsning. Fjernlagring hos Recall i Vestby er under vurdering. I samarbeide med Get har det gått ut tilbud til frakoblede medlemmer om en retilkobling. Pr var 28 medlemmer frakoblet Gets digitale tjenester. Styret vil inngå avtale med Ski Revisjonsbyrå AS for revidering av regnskapet. Første revidering vil skje med regnskapet for D-feltet Hvis D-feltet skal komme inn under vår paraply må det først etableres en godkjent velforening. Dette er nå på gang. Styret har bidratt med å hjelpe D-feltet med dette. Regnskapet er ført av Drøbak Regnskapsservice AS Generalforsamling Pepperstad.net 28. april 2015 Side 4

5 Priser kollektiv avtale 2015 Kollektiv løsning inkluderer Digital TV Start med Mikro/HDi dekoder og modem for bredbånd med 2 Mbps bredbåndslinje. Avtalen inkluderer også: - Digital TV Start med 20 faste og 20 valgfrie kanaler (du velger selv dine favoritter på Get.no) - Mikrodekoder (den minste og raskeste dekoderen på markedet) - Basis bredbåmd 2/2 Mbps og modem inkludert (oppgrader hastighet til lave priser) - Get TV på telefon/nettbrett (ios og Android) - Antivirusprogramvare med 3 lisenser og inntil 5 epostadresser pr. husstand - Sikker lagring 5Gb inkludert - Filmleie med 6000 filmer og serier tilgjengelig (gratis film hver dag i hele adventstiden) - 12 analoge kanaler på alle husstandens TV-uttak - Zero telefoni uten månedlig kostnad Leie HD-PVR som dekoder nr. 1: kr 69,00 pr. måned Mikro som ekstradekoder: kr 49,00 pr. måned Getbox 2: kr 129,00 pr. måned (etablering kr 499,00) Pris kollektiv avtale: kr 267,00 pr. måned. Priser på bredbånd Abonnement Hastighet Mbps Pris pr mnd. Kollektiv 2 2/2 Inkludert XS 5 5/2 159,- S 20 20/4 269,- M 50 50/10 369,- L /10 469,- XL /20 769,- XXL / ,- Kjøpe trådløst dualbånd (2, 4 og 5G) modem kr 599,00 Kjøpe trådløst modem AC standard kr 899,00 Digital telefoni: Get telefoni er stabilt og pålitelig. Det er alltid kapasitet til samtalen din og kvaliteten er alltid god. Den påvirkes ikke av internettbruk og er heller ikke avhengig av internett. Siemens Gigaset AS 140 trådløs telefon følger med Freetime abonnementet, men ikke Zero. Zero Freetime Månedspris kr 0,00 kr 149,00 Startpris kr 0,59 kr 0,00 Norgestakst kr 0,44 kr 0,00 Andre Get telefonikunder kr 0,00 kr 0,00 Start pris mobil kr 0,59 kr 0,59 Til mobil i Norge kr 1,79 kr 0,98 Ønsker du å beholde ditt gamle telefonnummer er det en engangsavgift på kr 152,00 for portering. Med Freetime kan du ringe gratis til alle fasttelefoner i Norge uavhengig av leverandør. Zero krever bredbånd fra Get og har et etableringsgebyr på kr 299,00 som inkluderer portering kr 152,00. Generalforsamling Pepperstad.net 28. april 2015 Side 5

6 TILLEGG TIL Å R S B E R E T N I N G for PEPPERSTAD.NET Virksomhetens art og hvor den drives Pepperstad.net er en forening bestående av 7 velforeninger, hvis oppgave er å drifte og vedlikeholde et felles antenneselskap. Virksomheten holder til på Pepperstad Skog i Vestby kommune. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Foreningen har hatt normal drift i Forskning og utviking Foreningen har for tiden ingen forsknings- og utviklingsaktiviteter. Fortsatt drift Foreningens egenkapital er positiv og styret anser derfor at fortsatt drift er til stede. Arbeidsmiljø Styret anser at arbeidsmiljøet for styret og andre er tilfredsstillende. Det har vært ubetydelig fravær på våre styremøter i Det har i virksomheten ikke inntruffet skader eller ulykker i Ytre miljø Styret anser virksomheten å være av en slik art at det ikke forurenser det ytre miljø. Likestilling Foreningens styre består av 6 menn. Foreningens personalpolitikk ansees å være kjønnsnøytral på alle områder. Etter vår oppfatning er likestillingsspørsmålet tilfredsstillende ivaretatt, og det er ikke iverksatt eller planlagt konkrete tiltak innenfor dette området. Det er styret i den enkelte velforening som velger sin representant i styret i Pepperstad.net. Redegjørelse Det har etter regnskapsårets utgang ikke inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelsen av regnskapet. Årsresultat og disponeringer Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Pepperstad.net s eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret foreslår følgende behandling av årets resultat: Overført til annen egenkapital Årsoverskudd Pepperstad, 2. mars 2015 I styret for Pepperstad.net Tore Hem Jan Hellevik Espen Karlsholmen Lars Thune Håvard Myrhol Geir Mathisen (sign) (sign) (sign) (sign) (sign) (sign) Generalforsamling Pepperstad.net 28. april 2015 Side 6

7 Generalforsamling Pepperstad.net 28. april 2015 Side 7

8 Generalforsamling Pepperstad.net 28. april 2015 Side 8

9 Generalforsamling Pepperstad.net 28. april 2015 Side 9

10 Generalforsamling Pepperstad.net 28. april 2015 Side 10

11 Generalforsamling Pepperstad.net 28. april 2015 Side 11

12 Klient: Til Ski Revisjonsbyrå AS Uttalelse fra ledelsen (tidl. Fullstendighetserklæring) Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for selskapet for året som ble avsluttet den 31. desember Formålet er å kunne konkludere på hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at: Regnskap Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at selskapets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige. Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene regnskapsloven og god regnskapsskikk. Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt. Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet. En liste over ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg. Ligningspapirer Vi har oppfylt vårt ansvar for å kontrollere at opplysningene som er gitt i ligningspapirene med vedlegg, er korrekte og fullstendige. Opplysninger som er gitt Vi har gitt revisor: Tilgang til alle opplysninger som vi har kjennskap til som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker, tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer: ledelsen ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til selskapets nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i notene til regnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt til tredjeparter. Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller heftelser på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av notene til regnskapet. Bokførte inntekter er fullstendige og uttrykker vikelig verdi av de varer og tjenester som er levert til utenforstående i løpet av Selskapets driftskostnader uttrykker verdien av forbrukte varer og tjenester mottatt fra utenforstående i løpet av Vestby, den Tore Hem (sign) Leder Geir Mathisen (sign) Kasserer Generalforsamling Pepperstad.net 28. april 2015 Side 12

13 Generalforsamling Pepperstad.net 28. april 2015 Side 13

14 Budsjettforslag 2015 Pepperstad.net REGNSKAP BUDSJETTFORSLAG INNTEKTER Note KOLLEKTIV AVTALE GET ,90 0, ÅRSKONTINGENT , , TILKOBLINGSAVGIFT 6000, , ANNEN INNTEKT 0,00 0, RENTEINNTEKTER 24396, , RENTEINNTEKTE KUNDEFORDRINGER 496,00 0, GEBYRER FRA KUNDER 32644, ,00 SUM INNTEKTER , ,00 UTGIFTER 4000 KOLLEKTIV AVTALE GET ,25 0, TILKOBLING / UTKOBLING 0, , ARBEID PÅ NETTET 32500, , STYREHONORAR 65550, , ARBEIDSGIVERAVGIFT 0,00 0, STRØM OG NETTLEIE 12082, , LEIE DATASYSTEMER 0,00 500, ANNEN LEIEKOSTNAD 1020, , DATAUTSTYR 0,00 0, REVISJONSHONORAR 4000, , REGNSKAPSHONORAR 19929, , JURIDISK BISTAND 0,00 0, KONSULENTTJENESTER 5000, , KONTORREKVISITA 2420, , TRYKKSAK 0,00 0, AVISER, TIDSSKRIFTER O.L. 2318, , MØTEKOSTNADER 1074, , PORTO 1600, , BILGODTGJØRELSE 0,00 0, FORSIKRINGER 7532, , STYRE- OG BEDRIFTSFORSAML. 7091, , BANKGEBYRER/MEDLEMSNETT 39664, , ANNEN KOSTNAD 3322, , GAMLE DIFFERANSER MEDLEMSNETT 0,00 0, TAP PÅ FORDRINGER 0, ,00 AVSETNING INFRASTRUKTTUR , ,00 SUM DRIFTSKOSTNADER , ,00 Beregningsgrunnlag for medlemsavgift 2015: Kr kr (finansinntekter/gebyrer) = kr Antall husstander 736 Medlemsavgift 2015 kr 365,00 Generalforsamling Pepperstad.net 28. april 2015 Side 14

15 Forslag til votering på generalforsamlingen Melding til alle medlemmene i Pepperstad.net om å fremme forslag til votering på generalforsamlingen ble sendt ut tidligere i år. Ingen forslag fra medlemmene er registrert. FØLGENDE FORSLAG FREMMES TIL VOTERING AV STYRET I PEPPERSTAD.NET: Ingen Vedtekter for Pepperstad.net Vedtektene finnes tilgjengelig som eget dokument på Gjeldende versjon er revidert 24. april Generalforsamling Pepperstad.net 28. april 2015 Side 15

16 STEMMEBLANKETT STEMMEBLANKETT TIL GENERALFORSAMLINGEN FOR Pepperstad.net 28. april 2015 STEMMEBLANKETTEN KAN LEVERES STYRET VED OPPSTART AV GENERALFORSAMLINGEN. FORSLAG DET SKAL STEMMES PÅ ER SOM FØLGER: (Se forslag til votering på generalforsamlingen i innkallelsen) (Kryss av) Ingen (JA). (NEI). MEDLEM: (BRUK BLOKKBOKSTAVER) NAVN :... ADRESSE :... TELEFONNUMMER :... DATO/SIGNATUR :... Stemmeblanketten kan også sendes: Pepperstad.net, Den må da være styret i hende senest 27. april 2015 Er det noe som er uklart? Ta kontakt med styrerepresentantene. Generalforsamling Pepperstad.net 28. april 2015 Side 16

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 4 7 932 118 10 450 981 Salg av spillerrettigheter 4 333 136 3 787 500 Sum driftsinntekter 8 265 254 14 238 481 Varekostnad

Detaljer

Stiftet 1998 (BIR) Årsmelding 2014 Utarbeidet av styret i BIR

Stiftet 1998 (BIR) Årsmelding 2014 Utarbeidet av styret i BIR Stiftet 1998 (BIR) Årsmelding 2014 Utarbeidet av styret i BIR Buskerud Innvandrerrådet (BIR) avholder sitt årsmøte Søndag.19, April 2015 kl.14.00, i 2.etg Folkets Hus Drammen Alle innvandrer- og flerkulturelle

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført et informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte en rekke spørsmål fra salen. Svarene

Detaljer

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftskostnader Utdelt stipend 10 000 0 Driftsresultat -10 000 0 Finansinntekter

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 2011 PEPPERSTAD.NET ONSDAG 27. APRIL 2011 Referat generalforsamling Pepperstad.net 27.04.2011 Side 1 Informasjonsmøte Get v/kai Roger Smonsen Gjennomførte forbedringstiltak: Kundesenteret:

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i AS Maridalsveien 205

Til beboerne i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til beboerne i AS Maridalsveien 205 Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 St. Halvardsgate 25 A-C AS Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsmøte Kristiansand Golfklubb 4. mars 2015

Årsmøte Kristiansand Golfklubb 4. mars 2015 Årsmøte Kristiansand Golfklubb 4. mars 2015 Agenda Årsmøtet 2014 1. Godkjenne stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 3. Velge møteleder, sekretær, samt 2 til å underskrive

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer