man KE/KO K018 INSTRUKSJONSBOK KE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "man KE/KO K018 INSTRUKSJONSBOK KE 18 5.9.84"

Transkript

1 man INSTRUKSJONSBOK KE/KO DENNE INSTRUKSJON BOR LESES FOR MONTASJE OG OPPSTARTING AV AGGREGATET. BOKEN OPPBEVARES SENERE VED AGGREGATET. a KE 18 K tmedstrom MOTSTROM

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE AGGREGATETS VIRKEMATE 1 BESKRIVELSE AV AGGREGATET 3 GENERELT 3 TERMOSTATER 4 PUMPER 6 KONTROLLKASSER 8 IGANGSETTING 10 KLARGJORING 10 OPPSTART 10 AVPROVNING OG OKONOMITEST 11 FEILFINNING 12 SERVICE OG VEDLIKEHOLD 13 INSTALLASJONSVEILEDNING 18 AGGREGATETS PLASSERING 18 SKORSTENSFORHOLD 18 EL-INSTALLASJON 19 ROMTERMOSTAT 19 OLJEINSTALLASJON 21 TILBEHOR 29 DIAGRAMMER OG TEGNINGER 30

3 1 KE KO AGGREGATETS VIRKEMATE: Et Dantherm varmluftaggregat bestir av folgende hovedkomponenter: 1. Kabinett 8. Elektrisk sentral 2. Isolering 9. Rensedeksel 3. Brennkammer/varmeveksler 10. Inspeksjonsluke 4. ROrbatteri 11. Oljebrenner 5. Vifte Kontrolkasse for oljebrenner ru. StOViiiter Fotocelle 7. Vifte-, valmluft- og maksimal termostat

4 Aggregatet fungerer pa folgende mate: Nar r omtermostaten kaller pa varme, startes brenneren via kontrolkassen pa brenneren. sa snart flammen er etablert, vil resten av startprosessen forlope normalt. Hvis ikke, vil kontrollreleet bryte strommen til oljebrenneren, og den rode lampen vil lyse. Sikkerhetstiden er 10 sek. War temperaturen utenfor fyrboksen, i selve aggregatet, har madd en bestemt temperatur (50 C), sa vil kombinasjonstermostaten (7) i den elektriske sentralen (8) starte sentrifugalviften. I KO modellen, hvor luftstrommen er nedad, skal et inbygt relé starte viften, nar brenneren starter. Aggregatet vil na vre i drift, til Onsket romtemperatur er oppnadd. Da vil romtermostaten sla av oljebrenneren, mens viften fortsetter A g g inntil temperaturen i aggregatet er sunket til ca. 30 C. Da vil kombinasjonstermostaten stoppe viften. Hvis temperaturen i aggregatet av en eller annen grunn skulle stige til over 80 C, sa vil kombinasjonstermostaten stoppe oljebrenneren, mens viften fortsatt gar. sa snart temperaturen inne i aggregatet er sunket under 80 C vil oljebrenneren starte automatisk. 5. Dersom temperaturen fortsatt skulle stige, til tross for at oljebrenneren er ay sl g tt, sa vil styrestrommen til alle funksjoner bli avbrutt ved hjelp av overhetningsteimostaten, som er plassert i den elektriske sentralen (8), nar temperaturen har nadd 100 C. Overhettningstermostaten ma betjenes manuelt, for aggregatet kan startes igjen. Dersom man Onsker g benytte aggregatet som "ventilasjonsanlegg", det vil si at viften Onskes kjort manuelt (f.eks. i sommerperioden) sa kan man oppn g det ved a benytte bryteren til hoyre pa el-sentralen. Dantherm KE har 1 sikkerhetstermostat, og Dantherm KO har tre sikkerhetstermostater. Disse termostater har til oppgave a passe pa at varmluften ikke blir for varm. Hvis sikkerhetstermostaten er i furiksjon sa skyldes det som regel for lite luftgjennomgang i aggregatet. Dette kan igjen skyldes flere ting, f.eks. at utblasningsventilene er stengt, at innsugnings g pningen er dekket til, at filter (6) er tett, at det er stov pa viftehjulet, for stor motstand i et eventuelt kanalanlegg, eller at oljedysen er for stor slik at oljemengden er for stor. VIKTIG!! Hvis aggregatet arbeider med for liten luftsirkulasjon, sa er driften uokonomisk, samtidig som man far en helt unodvendig belastning av brennkammeret. Det er ogsa viktig,a huske pa at man aldri skal sla av aggregatet med hovedbryteren for aggregatet er kjolet ned til normal tempeatur.

5 BESKRIVELSE AV AGGREGATET 3 Varmeydelse max. Kapasitet max. Varmemang max kcal/h Heat output max. Heizleistung max kw Puissance calorifique max. Luftydelse Luftmengde Luftmangd m3/h Air output 0.46 m3/s Luftleistung Debit d'air Olieforbrug max. Oljeforbruk max. Oljeforbrukning max. 2,05 kg/h Oil consumption max. Olverbrauch max. Consommation max. de mazout Oliefyrsmotor Brennermotor Oljebrannarmotor Oil burner motor 90 W Olbrennermotor Moteur de bruleur Stromart Stromart Stromstyrka 220 V 50 Hz Power supply 240 V 50 c Stromart Caracteristiques electriques Rogrorsstuds Roykrorsstuss ROkrörsuttag 133 mm Flue spigot dia Rauchrohrstutzen Sortie de fumêe Type KE/KO 18/20 Ventilator motor Viftemotor Flaktmotor Fan motor Geblasemotor Moteur de ventilateur 0,22 kw Vagt Vekt Vikt 85 kg Weight Gewicht Poids

6 KOMBINASJONSTERMOSTAT Viftetermostat Driftstermostat Overhetningstermostat BEWA: Det fremgar of tegningen hvorledes utforelsen med kapillarrorstermostater (BEWA) bestar av 2 folere, som er montert i aggregatets topp og gjennom de omtalte kapillarror star i forbindelse med selve term ostatapparatet, som er montert og elektrisk innkoblet i el-sentralen. Dr i f tstermostaten og o verhetningstermostaten har fast innstilling, mens viftetermostaten kan justeres. Normalt er viftetermostaten innstillet pa 42 C. if 7,) EL-FORBINDELSER FOR BEWA TERMOSTATER 10 r -) Fan: sort Limit: bruin OT: fiolett Kortslutningsstykke: 11-21

7 TERMOSTATER 2,1 V,togaNzpi.V itemeesaoseii-iii II I 5011 I i II 1 1 I 1 I octesoeezoomoo THERMOSTAT Aggregatets interne termostater er montert i el-sentralen, med kapillarrorsfolere i varmluften. I KO-modellen er foleren naturlig nok montert nederst i aggregatet. Hvis viften av en eller annen grunn ikke vil starte, sa vil det oppsta en oppadgaende luftstrom i aggregatet. (Termodynamikken sier jo at varm luft stiger til v&rs.) Om sa skjer, vil ikke den oppvarmede luften pavirke termostatf0- leren nederst i KO-modellen. Derfor er det pa denne modell montert en ekstra termostatfoler Overst, mellom varmeveksler og vifte. Selve termostaten er, som de Ovrige, montert i el-sentralen. Kombinasjonstermostat for vifte- og LIMIT-funksjon. Reguleringsskruen innstilles pi 40 C, og viften starter ved denne temperaturen. Innstillingen betyr ogsa at viften kobles ut igjen ved ca. 30 C. LIMIT-funksjonen bryter strommen til oljebrenneren om lufttemperaturen blir 80 C. Viftekretsen har sorte ledninger som tilkobles med kabelsko pa klemme 11 og 14 pi termostatens bakside. LIMITfunksjonen har brune ledninger som tilkobles klemme 21 og 22 med kabelsko, ogsa pa termostatens bakside. Overhetningstermostaten - OT bryter for alle aggregatets funksjoner dersom lufttemperaturen stiger til 95 C. I Si fall ma RESET-knappen betjenes manuelt for a fa systemet i drift. OT-funksjonen har fiolette ledninger som tilkobles med kabelsko pa termostatens bakside. 3. Overhetningstermostaten for KO-modellen har noyaktig samme funksjon som nevnt i punkt 2.

8 OLJEPUMPE TYPE MSLB 032 MSLB-pumpen er forsynt med en reguleringsog a y stengningsventil, som er spesielt konstruert for brennere med magnetventil i dyseledningen. Ventilens funksjon bestar i a holde oljetrykket konstant, samt stenge oljetilforselen i dyseledningen nar pumpen star. Man far en kraftig og driftsikker ventilfunksjon som gjor MSLB ufolsom for de pakjenninger som en oljepumpe kan utsettes for. Virkemate (se fig. 1): Nar pumpen starter, suges oljen fra sugestussen (S) gjennom filteret (H) til tannhjulet (C). Tannhjulet pumper oljen fra pumpens trykkside, hvor oljen trykkes frem til trykkventilen (V) som apner for oljetilforsel til dysen. Den oljen som ikke benyttes, ledes tilbake i returkretslopet til returstussen (R). Ved 2-strengs system gar oljen tilbage til oljetanken. Ved 1- strengs system vil oljen sirkulere gjennom omlopsventilen (4), idet stoppskruen (A) er fjernet, og returstussen (R) er tettet med en blind-propp. Nar pumpen stopper, vil trykket pa reguleringsventilen falle, slik at dyseledningen stenges (fig. 2). 1-strengs system med underliggende tank. MSLB kan i standard utgave benyttes i 1-strengs system med underliggende tank (vakum i sugeledning). Dyseledningen tilsluttes manometerstussen (M) og dysenippel (E) stenges med utluftningsskruen (fig. 3). Om MSLB brukes pa denne mate, er virkematen slik (fig. 4):

9 7 Nar pumpen starter, suges oljen fra sugestussen (S) gjennom filteret (H) til tannhjulet (C). Tannhjulet pumper oljen videre til manometerstussen (M) hvor dyseledningen er tilkoblet. Da det hele tiden er apen forbindelse mellom oljepumpens trykkside og dyseledningen, vil eventuell luft bli trykket ut denne vei. Nar systemet er utluftet gjennom oljedysen, vil reguleringsventilen sorge for riktig tr ykk i dyseledningen. Ubenyttet olje ledes i returkretsen tilbage til omlopspassasjen (G). Tekniske data Type MSLB 032 Oljetyper: oljer med viskositet ved 20 C Filterareal (totalt) Filtermaske-tetthet 1,3-18,0 mm 2 /s (cst) 30 cm2 100 mesh Tannhjulskapasitet x 45 1/h Maks,startmoment TrykkomrAde, 1,3-1,8 mm 2 /s (cst) Trykkomrade, 1,8-4,3 mm 2 /s (cst) Trykkomrade, 4,3-18,0 mm 2 /s (cst) 0,10 Nm (1,0 kpcm) pe = 5,0-12,0 bar (kp/cm2) pe = 5,0-15,0 bar (kp/cm2) pe = 7,0-15,0 bar (kp/cm2) Fabrikkinnstilling pe = 10,0 bar (kp/c ) Maks. tillatt trykk pa suge- og returside Pe = 4,0 bar (kp/cm 2 ) Omdreiningstall Effektforbruk x Mak s.omgivelse-temp min -1 (o/min) 40 Watt 700C pe = effektivt trykk (ato)x) ved 10 bar, 4,3 mm 2/s, 2800 min-1

10 Oliefyrsautomaterne type BHO OLIEFYRSAUTOMAT TYPE BHO 21/WLE 4 Anvendelse Udgaven for tilslutning af to magnetventiler er beregnet for to-trins start, samt evt. high-low drift af br&ndere. BHONLE ergodkendt til anvendelse pa br&ndere med vilkariige kapaciteter i henhold til ISO 3544 og de herpa baserede nationale former, samt DIN Endvidere er de godkendt til anvendelse pa stationmre varmluftovne (WLE) i Tyskland i henhold til DIN Ved at kombinere den kendte termiske BHO timerenhed med en elektronisk timer er opnaet en stor stabilitet, savel med hensyn til forventilationstiden som med hoj udnyttelse af sikkerhedstiden. Funktionsbeskrivelse BHONLEhar f Ø lg e nde programforlob: gennemlober den fulde startcyklus ved uregelmmssigheder som flammesvigt eller spmndingssvigt. sikkerhedstid 5s ved start, is under drift. 20s forventilationstid. hoj tilladelig omgivelsestemperatur pa 70 C. overvagning med fotomodstand. leveres i et- eller to-trins udgaver. sma ydre m5.1.

11 NAr termostaten (TR) slutter, smttes der spending pa klemme 7. Herved starter brmndermotoren (BM), og forven tilationen indledes. Samtidig smttes der spending pa automatens elektroniske systemer, og programmet gennemlobes. Automaten ender nu i den egentlige driftsposition og fortsmtter, indtil spmndingen brydes (f.eks. TR Abner), eller flammen svigter. NAr anlmggets brydetemperatur er naet, Abner termostaten (TR), og alle kontakter falder tilbage til udgangspositionen. Ingen flammedannelse ved start NAr ingen flame registreres trods oliefrigivelse, vil f-kontakterne forblive i udgangspositionerne. Timeren H's selvhold opretholdes derfor, og gennem h 1 fortsmtter opvarmningen af varmeenheden P og efter udlobet af sikkerhedstiden vil p 3 skifte. Derved smttes spending pa klemme 8 og pa den indbyggede alarmlampe L. Efter en vis ventetid (= gen i n dkoblingstiden) kan man genindkoble automaten, og et nyt startforsog gennemfores. Flammesvigt under drift Forsvinder flammen efter at have vmret registreret,vil alle f-kontakter falde tilbage til u dgangspositionerne, saledes at stromvejen gennem f 1 og m 2 brydes. Herved lukker olieventil (V1) og (V2) og relmet M falder fra. Automaten gennemlober nu en fuld startcyklus, idet P vil na at afkole i den elektroniske fortmndingstid (timeren H), om den ikke allerede er sa kold, at den er tilbage i udgangspositionen. Falsklys ved start Optrmder der falsklys ved start, vil automaten afslore det pa fig. made: Lyset vii fra det Ojeblik, hvor det optrmder, og hvor termostaten (TR) er sluttet, fa kontakterne til at skifte. StrOmmen kan derfor passere gennem f i og m til P. Efter ca. 8s forlob vil sikkerhedsudloseren p 2 3 skifte, og automaten udobles uden at have frigivet olie. Falsklys under drift Indfinder et falsklyssignal sig forst efter oliefrigivelse, vil automaten naturligvis ikke kunne skelne dette fra lys fra flammen. Spmndingssvigt ();) Optrmder der spmndingssvigt under opstart eller i drift, vil alle kontakter falde tilbage til udgangspositionen, og en normal opstart vil finde sted, nar spandingsforsyningen retableres. Hvis p 1 star i "varm" stilling, vil den i alle tilfmlde n& at afkole under den elektroniske fortmndingstid (timer H). Kortslutning af kabel til fotounit Optrmder der en kortslutning mellem klemme 2 og 3, som f.eks. ved gennemslidning af fotokabel til stel, vil automaten gore flg.: kortslutning for og under fortmndingen medforer et forlob som beskrevet under "Ingen flammedannelse ved start". kortslutning under drift far F-kredsen til at falde fra. f-kontakterne skifter, og automaten gennemlober derefter samme program som under "Ingen flammedannelse ved start". Afbrydelse af forbindelse til fotounit Sker afbrydelsen ved start, gennemlobes programmet: "Ingen flammedannelse ved start", mens afbrydelse under drift medforer samme program som: "Flammesvigt under drift". I begge tilfmlde afsluttes altsa med at sikkerhedsudloseren udkobier, dvs. automaten gar pa rodt. Maling af fotostrom FotostrOmmen males med et j&vn stromsamperemeter (drejespoleinstrument), der forbindes i serie med fotouniten.

12 3 IGANGSETTING KLARGJORING Nar aggregatet er installert og er klart til brug, folges nedenfor beskrevne fremgangsmate: Kontroller at aggregatet er korrekt tilkoblet el-forsyning, og at strommen til aggregatet er avbrutt. Kontroller at det er olje pa tanken og at det er den riktige oljetype (Fyringsolje nr. 1). Kontroller at alle ventiler i sugeledning er apne. (Det er ikke tillatt med a y stengningsventiler/kraner i returledning). Kontroller at romtermostaten er innstilt pa en verdi som er hoyere enn omgivelsenes temperatur. Kontroller at fotocellens vindu er rent og vender mot flammen. Kontroller at alle returluftsapninger er frie, og at utblasningsventilene er apne - ogsa i eventuelle kanaler. Kontroller at ventilatorkontakten er i "AUT" stilling. Tryk pa alle reset-knappene. Kontroller at oljeledningens skjoter er tette og at det ikke finnes apne ender, samt at oljeledningene er korrekt tilsluttet pumpen. Kontroller at den lille skruen er montert i pumpen ved anvendelse av 2-strengs system. 11. Kontroller at oljefyrskontakten er i "OFF" stilling. OPPSTART Nar alle foran nevnte kontroller er foretatt, tilsluttes strommen til aggregatet, og viften startes ved a dreie viftekontakten til "MAN" posisjon. Luften skal na blase gjennom aggregatet. Deretter skal oljeledningen utluftes (se nedenstaende figur), som viser fremgangsmaten for utlufting av MSLB pumper. Utluftingsskruen ma kun losnes noen fa omdreininger - ikke tas helt ut. Ta deretter fotocellen ut av siden pa oljebrenneren, dekk fotocellens vindu med handen og start brenneren ved a dreie brennerkontakten til "ON". Sasnart brennermotoren gar, tas handen vekk fra fotocellens vindu slik at det kommer lys til fotocellen. La deretter brenneren ga inntil det kommer en jevn strom av olje ut gjennom hullet i siden pa utluftingsskruen. Ha et spann parat til den utstrommende olje. Stopp deretter brenneren ved a dreie brennerkontakten til "OFF", spenn udluftingsskruen fast og sett fotocellen pa plass med vinduet vendt mot flammen. Na kan oljefyren startes igjen, og etter et par sekunders forlop vil flammen etableres. Etter ca. 2-3 minutters forlop vil viften automatisk starte. Kontroller at viftetermostaten virker ved a avbryte brenneren og la viften stoppe automatisk. MSLB oljepumpe

13 AVPROVNING OG OKONOMITEST 11 Om det er Onskelig, sa kan man foreta en avprovning av aggregatet. Til dette kreves et royktermometer, en CO2-maler, en maler for sot-tall, et skorsten-manometer og et oljetrykks-manometer. sia av brenneren og monter oljetrykks-manometeret der utluftningsskruen sitter. Start brenneren og la den kjore i ca. 15 minutter, for malingen foretas. Innstill oljetrykket til ca kg/cm 2 ( psi) (se side 34) og reguler luftmengden for oljebrenneren, inntil man oppnar en ren og klar flamme. Kontroller trekken i skorstenen. Det skal v2re minimum 0,1 mm VS. Man kan justere trekkstabilisatoren inntill dette oppnas. Ta en sotprove. Sottallet skal v2re 1-2. Hvis man far et hoyere tall sa ma man Oke luftmengden til brenneren. Kontroller at trekken i skorstenen stadig er korrekt. Ta en CO 2 -prove og mal rokgasstemperaturen i skorstenen. CO 2 prosenten skal heist vare over 11%. ROkgasstemperaturen og CO 2 prosenten gir, ved hjelp av kalkulator, aggregatets virkningsgrad, som minst bor v2re 85% og heist opp mot 90%. 7. Hvis aggregatet er tilkoblet kanaler, sa skal man kontrollere at ampere-forbruket ikke er storre enn angitt pa motoren.

14 FEILFINNING I. Kontroller at det er nok olje pa tanken, og at alle ventiler er apne. Kontroller at romtermostaten star i riktig stilling, og at det virkelig er behov for varme. UndersOk om brannbryter/hovedbryter er slatt pa. UndersOk om hovedsikringene er i orden. UndersOk at en eventuelt jordfeilbryter er innkoblet. Trykk pa maksimaltermostatens reset-knapp, - strommen kan v'mre brutt pa denne. Kontroller at det er full spenning til aggregatet ved a kjore viften manuelt (7). Kontroller at fotocellens vindu (13) vender mot flammen, og at fotocellen er ren. Trykk pa kontrollkassen (12) hvis den rode lampen lyser. UndersOk om aggregatets filtre er rene. Dersom filteret er tett, sa vil dette gi overopphetning av aggregatet. UndersOk brennerens (11) munnstykke, dyse, tennelektrode m.v. Dette ma eventuelt rengjores. UndersOk om bryter for brenner er innkoblet. n.prnm ArzaRvaamPm Pn p mcamm TWWW ADRPTTWD MT LPDPrIQQMTTT.PMr1F QR rtitt_.

15 ETTERSYN, VEDLIKEHOLD OG RENHOLD AV OLJEBRENNER 13 Minst en gang om aret bor oljefyringsanlegget kontrolleres og eventuelt justeres av en fagmann. For a oppna Okonomisk og driftssikker fyring, ma oljebrenner og aggregat etterses og renses. Husk a sla av strommen med hovedbryteren for brenneren tas ut. Fotomotstand Fotomotstandens oppgave er a kontrollere flammen (forbrenningen), og har derfor en viktig oppgave i automatikkens sikkerhetskrets. For a sikre tilstrekkelig lys til fotomotstanden, ma fotomotstandens Oye (fotocellen) til enhver tid v=e ren. Rensing av brennerror BrennerrOret taes av ved a losne skruen som holder viftehuset fast til brennerroret (se fig. 7.2.). Tn 2 c1lrvioc 1 MC

16 BrennerrOrets hvirvelskive er lett 5 rense med motorrens p5 sprayboks. Sot og olje loser seg opp og kan skylles vekk med vann. Det er viktig at skiven og de 8 stk. luftspalter er helt rene. PASS PA - at hvirvelskiven ikke blir Odelagt ved rensing. Om spaltene blir deformert forstyrres forbrenningen. HUSK - 5 skyve brennerroret helt inn mot anslaget nar det monteres igjen. Dette er viktig for at dyse og motor skal st5 i riktig stilling mot hvirvelskiven. Tennelektrodene Tennelektrodene renses, torkes og undersokes for sprekker i isolasjonen. Ved den minste antydning til sprekk i porselenen, skal elektrodene skiftes for 5 hindre kortslutning. Innstilling av elektrodene For 5 sikre en riktig tenning av oljetaken i dysen, er det nodvendig at elektrodene er riktig justert (se fig. 9.2). Fig Korrekt innstilling av elektroder Luftregulering Luftspjellet og dermed luftmengden kan reguleres med skrutrekker for forbrenningen og betyr redusert lufttilforsel.

17 15 Dyse Dysen er forsynt med et filter som skal renses. Ytterligere demontering av dysen anbefales ikke, fordi denne i seg selv er et stykke finmekanikk. Sett Keller inn en ny dyse! Dyser for KE og KO 18/20 er: ' tbrikkmontert: 1,6 kg x 80 H Impetrykk: 10 kg/cm2 Forbruk pr. time: 1,9 kg - 2,3 1 VIKTIG! La en fagmann - sakkyndig servicemann - foreta en grundig kontroll minst en gang i &ret.

18 3 VEDLIKEHOLD OG RENSING AV VIFTEN Sentrifugalviften har kapslede glidelager som ikke trenger smsring. Viftens lopehjul skal holdes rent, hvis ikke far man ubalanse, rystelser og Odelagte viftelager. Om lopehjulet er renset s g bor man fjerne stovet fra viftebunnen ved hjelp av en stovsuger. STOVFILTER Hvis filterne er tette s g forekommer overopphetning. Det er derfor viktig at filterne holdes rene bade av hensyn til overopphetning samt for g oppn g best mulig fyringsokonomi, og med tanke p g aggregatets levetid. Ved eventuelt overopphetning s g vil ikke brenneren starte igjen for aggregatet er helt nedkjolet og overhetningsteimostatens resetknapp er trykket inn. VIKTIG Hvis aggregatet arbeider med for liten luftmengde, det vil si at utbl g sningsventiler er stengt, at filteret er tett o.1., sg arbeider aggregatet uokonomisk.

19 RENSING AV BRENNKAMMER OG VARMEVEKSLER FOr man begynner a rense aggregatet sa skal det kontrolleres at strommen er slatt ay. Om man har konstatert at det er sot i aggregatet sa ma dette renses omhyggelig. PrOv forst med vanlig sotspray - som er a fa i handelen (instruks pa boksen), dersom det ikke er tilstrekkelig sa ma aggregatet renses med renseborste. 17 Renseluken i inspeksjonsluken og eventuelt brenneren fjernes. Gjennom inspeksjonsluken kan man fjerne de nederste roklede-platene. Med stalborsten renses den Ovre del av varmeveksler, gjennom renseluken. Med borsten gjennom inspeksjonsluken renses resten av varmeveksler og selve brennkammeret. Eventuell sot fjernes fra brennkammer med stovsuger. ROkledeplatene settes pa plass og lukene og eventuelt ogsa brenneren, monteres igjen. Det er av storste betydning at forbrenningen er korrekt. Med en feil innstilling sa far man darlig fyringsokonomi, bade fordi man da far en darlig forbrenning av oljen, men ogsa fordi man far sotbelegg pa brennkammer og varmeveksler. Og dette hindrer igjen varmeoverforingen.

20 3 MONTERINGSANVISNING Vi skal i det folgende kort beskrive, hvordan et Dantherm varmluftaggregat kan monteres. Vi gjor oppmerksom p g at man i hvert enkelt tilfelle noye ma folge byggeforskriftene og lokale bestemmelser. PLASSERING AV AGGREGAT Dersom aggregatet skal monteres direkte i det rom som skal varmes opp, sa er det en rekke forhold som man bor ta i betraktning. Det er imidlertid ikke mulig a gi helt bestemte retningslinjer. Man ma derfor betrakte det efterfolgende som generelle retningslinjer. Forst og fremst ma man sorge for at aggregatet blir montert slik at hele rommet dekkes med utbl g sning av varmluft. Kastelengden varierer noe med ag g regatets storrelse, men generelt kan man si at kastelengden ligger mellom 15 og 50 meter, henholdsvis for de sma og de storste. sa skal man ta hensyn til de steder i lokalene hvor det storste varmetapet forekommer, spesielt ved store porter og vinduer. Disse soner bor dekkes med en direkte utbl g sning fra aggregatet, slik at eventuelt trekk av kald luft hurtigst mulig blir blandet med den varme luften. Hvis aggregatet monteres i eget fyrrom og skal kobles til kanaler, sa er det viktig a huske at man f g r en riktig tilforsel av friskluft til forbrenningen. Enten ved a montere en friskluftrist i fyrrommets yttervegg, eller ved hjelp av en friskluftkanal direkte til aggregatet. Som en retningslinje for kanalstorrelsen kan angis ca. 20 cm2/kg oljeforbruk. SKORSTENSFORHOLD Oppstilling innendors krever at aggregatet tilknyttes forskriftsmessig rokavtrekk. Pipe av stal skal 1.7re typegodkjent av Statens Branninspeksjon eller v,tre godkjent av bygningsr g det, jfr. Byggeforskriftene, kap. 49: 129.

21 19 ELEKTRISK TILKOBLING Nett-tilslutning Dantherm varmluftsaggregat er fra fabrikken utstyr med alt nodvendig elektrisk utstyr, og skal kun tilknyttes nett-strom, samt anknytning til romtermostat eller dag-natt panel. Bakerst i boken finnes koblings-skjemaer for de interne forbindelser i aggregatet. Romtermostat RT V KE og KO skal ha tilslutning av 1 fas 220 volt + jord. Ovenst g ende tegning viser klemmrekken i aggregatets elsentral, og nett-strommen ansluttes som vist. Det finnes blanketter i siden p g aggregatet for kabelinnforing. Romtermostat Romtermostaten tilkobles til el-sentral i aggregatet som vist ovenfor.

22 20 ROMTERMOSTAT TYPE SAUTER TSH 3 +SAUTER AD , , ( L i* Fig. mourwo , 41 0 ID A Fig. 2 MONTERING Romtermostaten monteres pa et tort, stovfritt sted med god luftsirkulasjon. Romtermostaten bor heist ikke monteres et sted hvor den er utsatt for trekk av hverken kald eller varm Tuft, sollys Uo.l. Den bor heller ikke monteres i n2rheten av porter og dsrer. Dekselet kan fjernes ved a losne skruen A. Kontaktdelen kan fjernes ved a benytte skruene B (se fig. 2). Bakplaten monteres (vannrett). Ledningene tilknyttes (se koblingsskjema pa side 19). 5. Kontaktdelen og dekselet settes pa plass. Innstilling Onsket temperatur f.eks. 20 C innstilles pa skalaen rett ut for pilen. For a hindre uonsket innstilling av termostaten, sa bor man montere det plastikkdeksel som folger termostaten. For a fa montert dette sa ma termostatdekselet fjernes.

23 OLJEINSTALLASJON 21 Det finnes i pri -nsippet tre forskellige system for oljekobling: en-strengsystem to-strengsystem 3) anlegg med ringledningspumpe. Omstilling fra 1- til 2-strengs system: Samtlige Danfoss-pumper kan omstilles fra 1- til 2-strengs system. For pumper som er levert for 1-strengs system medfolger en omstillingsskrue i en plastpose. Onsker man 5. forandre systemet fra 1-strengs til 2-strengs, sa monteres skruen (A) i stussen (G). Oljen som ikke benyttes i dyseledningen fores tilbake til tanken i egen returledning. Onskes pumpen koblet fra 2-strengs til 1-strengs system, sa fjernes skruen (A) i stussen (G), returstussen (B) blindes med en plugg. Oljen ledes nu via stuss (G) til pumpens sugeside. En-strengsystem Nar forholdet tillater det sa er det klart at en-strengsystem er enklest og billigst a montere. Det gir ogsa et meget driftsikkert anlegg. Fra fabrikken er pumpen innstillt for 2-strengssystem. Et en-strengsystem ma kun brukes nar bunnen av oljetanken Jigger hoyere enn oljepumpen pa aggregatet, og det er videre absolutt krav at oljeledningen har et direkte fall mot pumpen. Det lar seg saledes ikke gjore a la oljeledningen ga over f.eks. en dor. OBS: Husk. Ved trykk pa sugeledning skal der alltid monteres en magnetventil mellem sugeledning og oljepumpe. Magnetventilen, som ikke inngar i standardleveransen, forbindes elektrisk med ollebrennermotoren. Se vennligst side 28.

24 WO ) Sugelednings-lengder for 1-strengs system: Totalvakum pa pumpens sugestuss er ved beregningene satt til 0 mm Hg. mm2/s 2800 min-1 H o4mm o5mm e6mm o4mm e5mm o6mm e4mm o5mm o6mm o4mm 05mm o6m m ea , as , ea ,5 24 ea , eo -0, too ea ea -1, , Dysekepacitet: ,25 kg/h kg/h kg/h 7,1-M0)(01 2-strengs system Dette er den type oljetilkobling som brukes mest, og som er aktuell nar man ikke kan ha direkte fall pa oljeledningen. Forutsetningen for a bruke et to-strengs system er at sugehoyde og sugelengde ikke er storre enn angitt i skjema. Det er viktig a bemerke at dette skjema er laget for totalt fire bend i sugeledningen, en kontra-ventil og en manuell a y stengningsventil.

25 E a E S I c E E F 0 E O co U) O E F 8 53 N N 0 A N N N O 0 U) O 0 0 O O O O N O N N O O O N (!) U) 4.) (NI r0 a) rj zs cr) cf) I (1) (1) A H 4i rc5 11) 4-) 4-) ord asp U) a) CD a)1 W 4-) (1) E (Ni t

26 4 ANLEGG MED RINGLEDNINGSPUMPE ELLER HJELPEPUMPE Hvis man ikke skal benytte noen av de foran-nevnte system, s5 vil det vare aktuelt med et fodepumpe-system. Der finnes forskjellige typer som er: Anlegg med oljelofter Dag-tank system Trykksystem med en-strengsanlegg Ringlednings-anlegg System med oljelofter er det enkleste system. Man kan benytte en standard oljelofter som f.eks. BM 347. Denne bestir av pumpe, flottor, tank og kontraventil. OljelOfteren monteres hoyere enn pumpen p5 aggregatet, og tilkobling fra oljelofteren til brenneren skjer med en direkte ledning (se fig. 21). Systemet med dag-tank virker pa samme mate som oljelofteren. Man anvender en separat dag-tank, som monteres hoyere enn pumpen pa varmluftsaggregatet. P5 dag-tanken monteres flottor, og en eller to pumper installeres separat. Mellom oljetanken og dag-tanken monteres et en-strengsystem med overlop fra dag-tank til jordtank. Dette system kan benyttes for anlegg hvor oljelofterens pumpekapasitet (17,0 1/time) er for liten (se fig. 22). Ved mindre anlegg, hvor oljen stand, kan det vre aktuelt a ping. En separat pumpe monteres ringsventil sorger for et gregatet. P5 grunn av det 4 kg/cm2 eller 57 psi) s5 for 5 hindre lekkasje (se skal transporteres over storre avmontere et trykksystem med en ledi n.mrheten av tanken og en trykregulekonstant trykk i oljeledningen til aghoyere trykk i oljeledningen (maximum anbefales at ledningen utfores i stal fig. 23). Ved storre anlegg, hvor flere aggregater skal ha oljetilforsel fra felles tank, er det mest alminnelig 5 benytte et ringledningssystem. Det monteres vanligvis to pumper (hvorav en er reserve) i 1-irheten av tanken. En trykkreguleringsventil sorger for konstant trykk i rorledningen. Ved meget store anlegg kan det ofte v,tre nodvendig a montere diagonaler i systemet, for A oppna en rask trykkutjevning, ved forandring av forbruket. Ogs5 her anbefales stalror pa grunn av trykket (maximum 4 kg/cm2 eller 57 psi) (se fig. 24). OBS: N5r det er trykk p5 sugeledningen foran oljepumpen p5 brenneren, skal det monteres magnetventil i sugeledningen foran aggregatets brennerpumpe. Magnetventilen leveres ikke med aggregatet som standard, men forrigles elektrisk med brennermotor. Vennligst se side 28.

DV 20/30 DA SE NO. Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995

DV 20/30 DA SE NO. Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995 DV 20/30 DA SE NO Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

Air Star Comfort 20 / 30

Air Star Comfort 20 / 30 Air Star Comfort 20 / 30 Brukermanual Versjon 1.3 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Comfort 20 3 Comfort 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Tillykke med Deres nye Peisovn fra

Tillykke med Deres nye Peisovn fra 1. udgave 05.09.2008 FOR-175 N rukerveiledning Tillykke med eres nye Peisovn fra VIKTIG! - Nye regler for installasjon av ildsteder pr. 2000-01-01 Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler www.ctc.no ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes WWW.ctc.no Kapittel 1 Hvordan forbrennes veden i de forskjellige brennkammertypene: Over,

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Air Star Light 20 / 30

Air Star Light 20 / 30 Air Star Light 20 / 30 Brukermanual Ver. 1.2 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Light 20 3 Light 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat.... 3

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Bruksanvisning 300024165-001-B Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Brukte symboler...4 1.2 Forkortelser...4 1.3 Instruksjon...5 1.3.1

Detaljer

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240 ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE, L USO E LA MANUTENZIONE - IT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE - EN ANWEISUNGEN FÜR DIE AUFSTELLUNG, DEN GEBRAUCH UND DIE WARTUNG - DE INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Elektronikkatalog. www.elko.no

Elektronikkatalog. www.elko.no Elektronikkatalog www.elko.no 2 Kapittel Innhold 1 2 3 4 5 6 7 Dimmer, Hastighetsregulator 5 Teknisk info 6 LED dimmetabell 11 Produktliste 12 Bevegelsesføler, fotocelle 27 Teknisk info 28 PIR tabell 30

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer