NOKUTs tilsynsrapporter Oslo International Bible College

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOKUTs tilsynsrapporter Oslo International Bible College"

Transkript

1 NOKUTs tilsynsrapporter Oslo International Bible College Revidering av fagskoleutdanningen menighet- og misjonsledelse Februar 2014

2 Tilbyder/studiested: Utdanningens navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige: Oslo International Bible College Menighet- og misjonsledelse 120 fagskolepoeng Stedbasert Førsteamanuensis Bernd Krupka, Kirkelig utdanningssenter i nord (komitéleder) Undervisningskonsulent Marta Maria Espeseth, Frelsesarmeens ressurssenter Studentrepresentant Ola Hellenes, student ved Høgskulen i Volda Dato for vedtak: 13. februar 2014 NOKUTs saksnummer 13/133

3 Forord Denne tilsynsrapporten er resultat av NOKUTs revidering av fagskoleutdanningen menighet- og misjonsledelse ved Oslo International Bible College (OIBC). Revideringen ble utført som en del av NOKUTs tilsyn med eksisterende virksomhet NOKUTs styre fattet 15. juli 2013 vedtak om å revidere fagskoleutdanningen menighet- og misjonsledelse ved OIBC. Revidering av tidligere godkjente utdanningstilbud er den strengeste formen for tilsyn. Forhold rundt fagskolens styre, sett i sammenheng med bekymringsmeldinger NOKUT har mottatt om forhold ved fagskolen, gjorde at vi så det nødvendig å sette i gang revidering, uten å gå veien om en lengre dialog, slik NOKUT normalt gjør i sin tilsyn. Den faglige vurderingen ble gjort av en sakkyndig komité. Tilsynsrapporten består av den administrative vurderingen av de grunnleggende forutsetningene for å drive fagskole, og den sakkyndige komiteens faglige vurdering. Tilbyder ble gitt mulighet å gi sine kommentarer til utkast til rapport. NOKUT mottok tilsvaret innen fristen, men tilbyder har i all vesentlighet ikke svart på vurderingene og konklusjonene i rapportutkastet. Tilbyder har heller ikke lagt fram noen plan for hvordan de har tenkt å rette opp manglene. Vurderingene i denne rapporten er grunnlag for vedtak fattet av NOKUTs styre. NOKUT konkluderer med at styreordning, reglement og system for kvalitetssikring ikke er funnet tilfredsstillende. Den faglige vurderingen fra den sakkyndige komiteen konkluderer med at 14 av 17 kriterier ikke er tilfredsstillende oppfylt. Vilkårene for godkjenning av fagskoleutdanning er ikke tilfredsstilt. I en revidering skal fagskolen kunne dokumentere at kravene til utdanningskvalitet er tilfredsstillende oppfylt. Dokumenterte resultater skal vektlegges. Tilbyder kan ikke dokumentere at studieplanen og kvalitetssikringssystemet som lå til grunn for opprinnelig godkjenning noensinne har vært tatt i bruk. OIBC kan heller ikke dokumentere at de fullt ut har tatt i bruk sitt nåværende system for kvalitetssikring. Styreordning og reglement er ikke funnet tilfredsstillende. De faglige kravene for godkjenning av fagskoleutdanning er ikke oppfylt. I henhold til forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning skal tilbyder gis en frist på inntil seks måneder til å rette opp mangler. NOKUT har funnet omfattende mangler i styringsordning, reglement, system for kvalitetssikring og at de faglige kravene til fagskoleutdanning ikke er oppfylt. Det er svært mange og alvorlige mangler, og tilbyder har vist lite evne til å rette disse. Det finnes ikke et lovlig valgt styre NOKUT kan forholde seg til som tilbyder, og det finnes ingen utdanning som tilfredsstiller kravene. Selv om NOKUT skulle gi fagskolen maksimal frist til oppretting, er det ikke sannsynlig at Oslo International Bible College skal kunne rette opp disse manglene, eller vise til oppnådde resultater, siden skolen aldri har drevet i tråd med opprinnelig godkjenning. NOKUT trekker umiddelbart tilbake godkjenningen av utdanningen menighet- og misjonsledelse ved Oslo International Bible College, uten å gi opprettingsfrist. Oslo 13. februar 2014 Terje Mørland direktør i

4 Innhold Sammendrag Innledning Tilsyn med eksisterende virksomhet Revidering fagskole Bakgrunn for revideringen Kartleggingsinformasjon Tabell 2 Opptak og gjennomføring Innledende vurdering Styreordning Reglement System for kvalitetssikring Konklusjon Sakkyndig vurdering av utdanningstilbudet Læringsmål og kvalifikasjoner Faglig innhold Undervisning, tilrettelegging og arbeidsformer Eksamen og vitnemål Infrastruktur Oppsummerende vurdering og konklusjon fra de sakkyndige Institusjonens kommentarer NOKUTs tilleggsvurdering Vedtak om å trekke tilbake godkjenningen ii

5 Sammendrag NOKUTs styre fattet 15. juli 2013 vedtak om at fagskoleutdanningen menighet- og misjonsledelse ved Oslo International Bible College skulle revideres. I en revidering vurderer NOKUT systemet for kvalitetssikring, styreordningen ved institusjonen, reglementet ved institusjonen og om utdanningen tilfredsstiller de faglige kravene til en fagskoleutdanning. De faglige kravene blir vurdert av en sakkyndig komité. Styreordning, reglement og system for kvalitetssikring Etter NOKUTs vurdering er det uklart om det styret OIBC har hatt etter 29. april 2013 er lovlig valgt. Siden 29. april har det også vært mange endringer i styresammensetningen, og bare i korte perioder har det vært fem medlemmer registrert i Enhetsregisteret. Med unntak av beskrivelsen av styrets sammensetning er ikke styrets ansvar for fagskoleutdanningen omtalt i vedtektene, hvilket er et krav fra NOKUT. NOKUT stiller krav om at reglementet skal være utformet slik at studentene forstår om de er rett behandlet eller ikke. Reglementet er, for mange av de viktige områdene, vanskelig å lese. Det blir gitt mange forbehold. Skolen har mange muligheter til å fravike bestemmelsene. I mange viktige bestemmelser kommer helt sentrale momenter først frem i fotnotene. Det er også tilfeller av misvisende henvisninger og motstridende bestemmelser. Etter NOKUTs vurdering er ikke reglementet utformet klart nok. Studentenes rett til å klage på enkeltvedtak er mangelfullt beskrevet. Flere av bestemmelsene som handler om klager er i ikke i tråd med forvaltningsloven. Slik bestemmelsene er nå, sikres ikke studentene likebehandling og forutsigbarhet. Tilbyder fikk ved opprinnelig søknad godkjent et system for kvalitetssikring. Dette er ikke det samme som er levert i egenrapporten. Systemet som ligger til grunn for denne vurderingen har blitt til i løpet av revideringen. Tilbyder har levert en ufullstendig systembeskrivelse og kan ikke vise til oppnådde resultater. OIBC kan heller ikke dokumentere at de fullt ut har tatt i bruk sitt nåværende system for kvalitetssikring. Årsrapporten er i stor grad en oppsummering av de ulike delene i kvalitetssikringssystemet, og inneholder bare i svært liten grad noe som kan kalles analyse. Det synes også som skolen kun i noen grad har benyttet den innhentede kunnskapen til forbedring av kvaliteten. NOKUT konkluderer med at styreordningen, reglementet og systemet for kvalitetssikring ikke er tilfredsstillende. Faglig vurdering Den sakkyndige komiteen sitter med følgende samlede inntrykk av de innleverte dokumenter og institusjonsbesøket: Skolen har en engasjert og skjønn studentflokk, som er unik i sin internasjonale sammensetning med godt engasjement rundt undervisningen og skolens anliggende, og som har godt personlig og åndelig utbytte av den utdanningen de får. Imidlertid kunne verken studenter eller ledelse 1

6 på langt nær tilstrekkelig gjøre rede for utdanningens læringsutbytte, hvordan dette var relatert til menighets- og misjonsledelse, og hvordan nivået fyller kravene som stilles til fagskoleutdanning. Det kom også frem at skolen i liten eller ingen grad har drevet den utdanningen de i sin tid fikk godkjent. Utdanningen Oslo International Bible College fikk godkjent i 2010 er altså ikke den samme utdanningen vi har vurdert i denne revideringen. Komiteen møtte også en engasjert ledelse ved skolen som er under meget høy press gjennom konflikter og økonomiske uklarheter rundt skolen. Gjennomgangen av skriftlig dokumentasjon og institusjonsbesøket åpenbarte store faglige mangler ved skolen. Komiteen la også merke til at kun et fåtall personer påtok seg et ansvar for skolen som helhet. De fleste lærere vi snakket med avviste et ansvar utenom sine egne undervisningsopplegg og viste lite forståelse for skolens overordnede målsetting. Komiteen møtte en rektor som prøvde å skjerme staben for mange av problemene som for øyeblikket knytter seg til skolens drift. Komiteen stiller spørsmålet om denne strategien også medfører at fagutvikling i liten grad involverer staben på skolen. Mangelen på felles faglig arbeid i staben, mangelen på en felles forståelse for skolens målsettinger og manglende skriftliggjøring, samt kortfristede ad hoc-løsninger i en presset situasjon på undervisningssiden fører til skolen for tiden ikke drives på et faglig forsvarlig nivå som fagskole selv om studentene har personlig og åndelig utbytte av fellesskap og undervisning på skolen. Komiteen kan vanskelig se at skolen skal kunne gjennomføre påleggene som gis i rapporten uten å betraktelig øke fokus på, og ledelsesressursene rundt, stabsutvikling og faglig utvikling. Konkret vil vi anbefale rektor å enten ansette en fagleder som tar seg av dette i samarbeid med undervisningsstaben, eller å ta dette ansvaret selv, og å sette bort økonomiske og juridiske utfordringer på skolen samt daglig drift til en annen person. 2

7 1 Innledning Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (NOKUTforskriften) gir NOKUT fullmakt til å revidere allerede godkjente tilbud. Revidering kan gjelde et utdanningstilbud som helhet, enkelte deler av et utdanningstilbud, eller forhold som angår reglement og styringsordninger. Vurdering av institusjonens kvalitetssikringssystem inngår alltid i en revidering. Se NOKUT-forskriften 1-10, 5-4 og 5-5. Revidering av tidligere godkjente utdanningstilbud er den strengeste formen for tilsyn. I en revidering kontrollerer NOKUT om utdanningskvaliteten tilfredsstiller gjeldende bestemmelser for kvalitet i fagskoleutdanning, slik det beskrives i Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning (NOKUTs retningslinjer). Alle tilbydere skal til enhver tid drive sine godkjente utdanningstilbud i tråd med de bestemmelsene som gjelder for godkjent fagskoleutdanning. 1.1 Tilsyn med eksisterende virksomhet Revidering fagskole 2013 Tilsyn med eksisterende virksomhet går i flere faser. Etter hver fase gjør NOKUT en vurdering av om det er nødvendig å føre tilsynet videre. Før NOKUT formelt oppretter tilsyn, gjennomfører vi en kartlegging av utdanningstilbud. Utvelgelsen av hvilke studier og institusjoner som kartlegges kan være bestemt ut fra en tematisk prioritering, og/eller informasjon fra annen virksomhet. Det kan også være bekymringsmeldinger NOKUT har mottatt som utløser kartleggingen. Hvis kartleggingen gir indikasjoner på sviktende kvalitet, oppretter NOKUT tilsyn. Når tilsyn er opprettet, blir fagskolene det gjelder informert, og de får en frist til å sende inn en redegjørelse med utgangspunkt i informasjonen NOKUT har hentet inn i kartleggingen. NOKUT gjennomfører så en dialog med fagskolen for å få en felles forståelse av status for utdanningen. Det settes normalt av fem måneder til dialog og fagskolens utviklingsarbeid med utdanningen. Revidering er siste fase av tilsynet med eksisterende virksomhet. Denne fasen ender med at NOKUTs styre fatter vedtak om at fagskolen beholder godkjenningen, eller at godkjenningen trekkes tilbake Styrets vedtak om revidering NOKUTs styre fattet 15. juli 2013 vedtak om at fagskoleutdanningen menighet- og misjonsledelse ved Oslo International Bible College skulle revideres. Grunnlaget for vedtaket var at NOKUT ble kjent med at det kunne ha vært uregelmessigheter rundt valget av skolens styre. Ut fra en redegjørelse fra OIBC, som inneholdt møtedokumenter og en juridisk betenkning, kunne det virke som at det nye styret, valgt på et årsmøte 29. april 2013, ikke var et lovlig valgt styre. Fagskoler skal ha et juridisk ansvarlig styre. NOKUT vurderte at den store usikkerheten rundt styrets legitimitet kunne få alvorlige konsekvenser for kvaliteten i utdanningen ved fagskolen. Forholdene rundt styret, sett i sammenheng med bekymringsmeldinger NOKUT har mottatt om forhold ved OIBC, gjorde at vi så det nødvendig å sette i gang revidering, uten å gå veien om en lengre dialog, slik NOKUT normalt gjør i sin tilsynsmodell. 3

8 1.1.3 Metode og gjennomføring av revidering Revidering, den strengeste formen for tilsyn med eksisterende virksomhet, innebærer alltid vurdering av dokumenterte resultater hvor det skal fremgå hvordan utdanningstilbudet oppfyller gjeldende bestemmelser. Tilbyder bes om å fylle ut en egenrapport, det vil si tilbyders egen beskrivelse av kvaliteten i fagskoleutdanningen i dag. Det er presisert hva slags dokumentasjon som skal følge egenrapporteringen, og NOKUT setter en frist for levering av dokumentasjon. NOKUT foretar en administrativ vurdering av mottatt dokumentasjon på styringsordning, reglement og system for kvalitetssikring. Tilfredsstillende styringsordning, reglement og system for kvalitetssikring er en forutsetning for at utdanningstilbud skal kunne tilfredsstille bestemmelsene for kvalitet i fagskoleutdanning. NOKUT oppnevner også en sakkyndig komité, som får i oppdrag å vurdere om utdanningen er i tråd med de faglige kriteriene som stilles til fagskoleutdanninger. I revideringer er det en studentrepresentant med i den sakkyndige komiteen. Komiteen gjør sin vurdering basert på egenrapporten og institusjonsbesøk. De faglige kriteriene som skal vurderes fremkommer i NOKUTs retningslinjer, kapittel 7. Det er i alt 18 kriterier. Disse er delt inn i fem områder Læringsmål og kvalifikasjoner (kriterium 1-5) Faglig innhold (kriterium 6 og 7) Undervisning, tilrettelegging og arbeidsformer (kriterium 8-12) Eksamen og vitnemål (kriterium 13 og 14) Infrastruktur (kriterium 15-18) Kriterium 5, vedrørende nasjonale krav og internasjonale forpliktende avtaler, blir kun vurdert der dette er aktuelt. Kriterium 10, vedrørende praksis i utdanningen, blir kun vurdert der praksis er en del av utdanningen. Alle kriterier må være oppfylt på en tilfredsstillende måte for at utdanningstilbudet skal gis ny godkjenning. De sakkyndige vurderingene inngår, sammen med den administrative vurderingen av styringsordning, reglement og kvalitetssikring, i en revideringsrapport som behandles av NOKUTs styre. Hvis komiteen eller NOKUTs administrasjon finner at ett eller flere kriterier ikke er oppfylt på en tilfredsstillende måte, får tilbyderen seks uker på å uttale seg om vurderingene i rapporten (tilsvarsrunde), jamfør NOKUT-forskriften 5-4 (4). Hensikten med tilsvarsrunden er at tilbyder skal kunne rette opp feil og mangler og oppklare eventuelle misforståelser fra de sakkyndiges side. Dersom nødvendige justeringer krever endringer i utdanningsplanen, må en oppdatert plan legges ved tilsvaret. Hvis tilbyder har kommet med en tilbakemelding i tilsvarsrunden innen fristen, vurderer den sakkyndige komiteen og NOKUTs administrasjon tilbakemeldingen. Komiteen kan enten opprettholde sin vurdering av de aktuelle kriteriene, eller gjøre endringer i sin konklusjon til fordel for tilbyderen. Komiteen gir så sin endelige tilråding. Hvis det fortsatt er kriterier som ikke er oppfylt på en tilfredsstillende måte, blir utdanningen vurdert som ikke tilfredsstillende. I motsatt fall tilrår komiteen at utdanningen vurderes som tilfredsstillende. 4

9 Komiteens vurderinger og tilråding kan ikke påklages, jamfør NOKUT-forskriften 1-9 c). Revideringsprosessen avsluttes med at NOKUTs styre fatter vedtak i saken. Dersom styrets vedtak er negativt, vil tilbyder få en frist på inntil seks måneder for å rette opp vesentlige mangler. NOKUT vurderer i hvert tilfelle hva som er rimelig frist for å rette opp de påpekte manglene. I den tentative fremdriftsplanen var mars 2014 satt som tidspunkt for NOKUTs styrebehandling av revideringen av utdanningstilbudet ved Oslo International Bible College. Dette tidspunktet er nå endret, og saken skal behandles i NOKUTs styremøte 13. februar Bakgrunn for revideringen Om tilbyder Oslo International Bible School (OIBS) drev skole under friskolelova, som såkalt 6A-skole, frem til loven ble endret og disse skolene måtte innpasses under annen lov. OIBS søkte i 2009 om å få sitt tilbud godkjent som fagskoleutdanning. Kort tid etter godkjenning endret de navn til Oslo International Bible College (OIBC). Som friskole hadde de mottatt statsstøtte. Denne støtten beholdt de etter at de fikk NOKUTs godkjenning. I juli 2012 varslet Kunnskapsdepartementet OIBC om at de åpnet tilsyn med fagskolen. Det overordnede temaet for tilsynet var kontroll med skolens økonomiforvaltning Tilbyders utdanning og søknadshistorikk Oslo International Bible College fikk 8. april 2010 godkjent det toårige stedbaserte utdanningstilbudet menighet- og misjonsledelse. Utdanningen er godkjent for studiestedet Oslo International Bible College i Lørenskog. Utdanningen er godkjent med hjemmel i: Lov om fagskoleutdanning nr. 56. Kunnskapsdepartementets forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning av NOKUTs retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning av november 2010 fikk NOKUT en forespørsel fra OIBC, der fagskolen ba om å kunne gjennomføre årlige opptak til utdanningen, slik at de kunne ta opp flere enn de 95 studentene godkjenningen opprinnelig tillot. 10. januar 2011 bekreftet NOKUT at dette ikke ville være et brudd på forutsetningene for godkjenningen, forutsatt at skolen opprettholdt forholdstallet som lå til grunn for opprinnelig godkjenning. Dette forholdstallet var 14,8 mellom faglig ansatte og studenter. Fagskolen retter seg mot utenlandske studenter, og undervisningen foregår på engelsk. I 2013/2014 har de til sammen 122 studenter, fordelt på 13 land og to årstrinn. 77 av studentene er fra Filippinene. Studenter fra India og Kenya er de to største gruppene etter Filippinene, med henholdsvis 19 og 11 studenter. 80 studenter er i 2013 tatt opp til førsteåret, mens 42 studenter går på andreåret. Ingen av studentene er norske. 5

10 1.2.3 Sakkyndig komité og institusjonsbesøket Den sakkyndige komiteen som er oppnevnt til å foreta vurderingen av utdanningstilbudet menighet- og misjonsledelse ved Oslo International Bible College er: Førsteamanuensis Bernd Krupka, Kirkelig utdanningssenter i Nord (komitéleder) Undervisningskonsulent Marta Maria Espeseth, Frelsesarmeens ressurssenter Jeløy Studentrepresentant Ola Hellenes, student ved Høgskulen i Volda Det ble gjennomført et institusjonsbesøk med intervjuer og omvisning i skolens lokaler torsdag 24. oktober Komiteen intervjuet ledelsen ved skolen, studenter, studentråd, lærere og styreleder, og fikk en omvisning i undervisningslokalene. Erfaringene fra dette institusjonsbesøket utgjør sammen med egenrapporteringen og tilhørende dokumentasjon grunnlaget for de sakkyndiges vurdering som er nedfelt i denne revideringsrapporten Dialogen mellom NOKUT og Oslo International Bible College Revidering av utdanningstilbudet ved Oslo International Bible College er utløst på bakgrunn av NOKUTs mistanke om sviktende kvalitet både ved skolen og ved utdanningstilbudet. I 2012 mottok vi en omfattende bekymringsmelding fra 70 studenter ved fagskolen. NOKUT inviterte skolen til et møte om dette 1. juni Frem til midten av 2013 avviste skolen at det skulle være noen reelle problem ved skolen. De forhold bekymringsmeldingene omtalte ble avfeid som misforståelser. Kartlegging, redegjørelse og dialog ble gjennomført i perioden juni 2012 juni OIBC ble 18. februar 2013 varslet av NOKUT om at tilsyn var igangsatt. NOKUT ba i dette brevet om en kort redegjørelse om noen tema: Opptakskrav, fraværsbestemmelser og skolens rutiner ved behandling av klager. Undervisningsmetoder som brukes og hvordan praktiske øvelser inkluderes i undervisningen. Når og hvordan praksis gjennomføres både første og andre studieår. Eksamens- og vurderingsordninger. I tillegg ba vi om følgende vedlegg: Tabeller for undervisningspersonalet for menighet- og misjonsledelse både første og andre året. Reglementet i norsk og engelsk versjon. Oversikt over antall studenter som ble tatt opp til menighet- og misjonsledelse både første og andre studieåret. Oversikt over praksissteder og eksempel på utfylt praksisavtale. NOKUT mottok dokumentene 4. april Dokumentasjonen var på flere punkter ikke tilfredsstillende, og OIBCs utdanning ble derfor tatt med videre i tilsynet med eksisterende virksomhet. Dialogmøte ble gjennomført på skolen 22. mai Styreleder, skolens ledelse og studentrepresentant deltok. I møtet var de innsendte redegjørelsene og vedleggene tema. Vi ble også informert om at det tidligere styret trakk seg 29. april 2013, og at nytt styre ble valgt samme dato. På bakgrunn av dette, og at vi fikk kjennskap til at det hadde vært uro rundt endringen i 6

11 styresammensetningen, ba vi om ytterligere informasjon om omstendighetene rundt valg av nytt styre. Denne redegjørelsen mottok vi 14. juni. På grunnlag av skolens redegjørelse fattet NOKUTs styre vedtak om at det var nødvendig å gå direkte til revidering uten å gå veien om fem måneder med utviklingsarbeid. Revideringen ble innledet med at OIBC 15. juli 2013 fikk tilsendt mal for egenrapportering. Frist for innlevering av egenrapporteringen ble satt til 13. september Ved institusjonsbesøket orienterte NOKUT styreleder igjen om saksgangen i en revidering, og om muligheten for at skolen kan miste sin NOKUT-godkjenning. Rektor var den eneste fra administrativ og faglig ledelse som møtte til avsluttende intervju / oppsummering. Også han ble gjort oppmerksom på alvoret i saken. I dialogfasen og under revideringen har vi primært vært i kontakt med rektor, sekundært med styreleder. Kommunikasjonen mellom NOKUT og fagskolen har i disse to fasene vært uproblematisk, og fagskolen har lagt godt til rette for institusjonsbesøk og informasjonsinnhenting. 1.3 Kartleggingsinformasjon Opptak og gjennomføring Ifølge egenrapporten OIBC sendte til NOKUT 16. september er utdanningen dimensjonert for 150 studenter fordelt på to årstrinn. Det er oppgitt at totalt 5,45 årsverk knyttet til undervisningspersonalet. Forholdstallet mellom lærer og student er oppgitt å være 1:22,6. Under institusjonsbesøket 24. oktober 2013 ble det klart at tabellen over undervisningspersonell ikke lenger stemte overens med de faktiske forholdene. Flere lærere som var ført opp i tabellen var på dette tidspunktet ikke lenger tilknyttet skolen. Tabellen inneholder også seks oppføringer uten navn. Disse utgjør til sammen 0,6 årsverk. Dette betyr at forholdstallet mellom studenter og lærere avviker enda mer fra det som var godkjent (1:14,8), enn det som er oppgitt i egenrapporten. Opptaksgrunnlaget for utdanningen er generell studiekompetanse. Siden søkermassen er utenlandsk, er NOKUTs GSU-liste sentral i opptakskravet. Se egen vurdering av dette i den innledende vurderingen og kriterium 2 i den sakkyndige vurderingen. I tabell 2 fra skjema for egenrapportering har tilbyder oppført følgende opptaksdata: 1.4 Tabell 2 Opptak og gjennomføring Opptak Gjennomføring* På grunnlag På grunnlag Ikke Aktive Normert av formell av realkompetanse tid er Totalt normert student- tid År kompetanse Frafall** Totalt 2010?? ?? De som skal telles er de studentene som ble tatt opp det året som står i første kolonne, slik at summen «Totalt» under opptak blir lik summen «Totalt» under gjennomføring. ** Frafall inkluderer alle som har sluttet uten å gjennomføre hele studiet med ståkarakter. Tabellen viser at frafallet har ligget på et svært høyt nivå siden fagskolen fikk sin godkjenning. 7

12 Prosentvis hadde de blant de som ble tatt opp i 2010: 38,5 % frafall 2011: 51,7 % frafall 2012: 40 % frafall I fagskolens årsrapport for kommer det ikke frem noen god forklaring på det høye frafallet, eller noen konkrete tiltak for å minske frafallet. Se vurdering av system for kvalitetssikring. På institusjonsbesøket gav ledelsen, administrasjon og lærere uttrykk for noen mulige forklaringer. Det ble sagt at søkere og studenter kan ha vært for dårlig informert og derfor vært usikre på hva de gikk til og dårlig forberedt for å fullføre. Dårlig motivasjon kan ha blitt forverret av at noen lærere har følt at de måtte hjelpe studenter til å bestå eksamen, og derfor gjort tilpassinger som har ført til at studenter nok har fått vitnemål de ikke fortjener. Skolen rapporterer svært høyt frafall, men de rapporterte tallene kan altså være kunstig lave. Det ble også trukket frem at hver enkelt i undervisningspersonalet har vært gode entusiaster, men at det har vært lite samarbeid mellom personalet, noe som har ført til ulik behandling fra ulike lærere. Fagskolen mente selv at de nå følger studentene bedre opp, og at det gir resultater. De trakk også frem at de trodde dette var første gang opptakskravet faktisk ble overholdt, og at førsteårsstudentene derfor var bedre rustet høsten 2013 enn det tidligere studenter har vært. Skolens ledelse innrømmer altså at skolen tidligere har tatt opp ukvalifiserte søkere Organisasjonskart Om tilbyders hjemmeside NOKUT har gjennomgått søkers hjemmesider, 8

13 Høsten 2013 har denne meldingen stått på siden Rules and regulations: «The Rules and Regulations are currently being revised». På siden «Admission» er opptakskravet beskrevet, men denne beskrivelsen er svært forenklet sammenlignet med det som faktisk står i reglementet. Under «Related documents» i tilknytning til disse beskrivelsene kan man derimot finne et reglement som er datert 12. desember Opptakskravene i dette reglementet stemmer ikke overens med det som ble levert inn sammen med egenrapporten. Nettsidene inneholder også på siden «Academics» dokumentet «Studieplan OIBC (norsk)», som tilsynelatende inneholder en kort oversikt over innholdet i utdanningen. Dokumentet er ikke levert inn sammen med egenrapporten, og vi fikk bekreftet på institusjonsbesøket at det ikke var i bruk. Dokumentet er ikke det samme som lå til grunn for godkjenningen. Studieplanen som NOKUT godkjente i 2010 er ikke i bruk, og det er uklart om den noensinne har vært det. Denne siden inneholder noe informasjon om selve studieopplegget, herunder praksis: During Year 1, the students will have weekly praxis (avg. 2 hours per week) in a church or Christian organization. The students will choose the area of ministry themselves, but in agreement with the school. [ ] At the end of Year 1, students must identify their area of practical specialization and place of praxis. These praxis periods may be in Norway or abroad. The school will also assist in placing students and all places of praxis must be approved by the school. I egenrapporten og på institusjonsbesøket har vi fått oppgitt at det bare er praksis på andreåret. Selv om det ikke er problematisk at studenter skaffer sin egen praksisplass, er det fagskolens ansvar at studentene får praksis. Presentasjonen av praksis er misvisende både med tanke på det faktiske opplegget ved fagskolen, og fagskolens ansvar for praksis. Tilbyders informasjon på har en del svakheter. Praksis og opptakskrav er ikke beskrevet tydelig nok. Sidene lenker til åpenbart utdaterte dokumenter og flere viktige lenker fungerer ikke. Det problematiske med bruken av begrepet ministry i tilknytning til en utdanning som skal være yrkesrettet blir drøftet under kriterium 3 i den sakkyndige vurderingen. Den uklarheten om nivået som kommer frem her blir også forsterket av at det ikke finnes noen forklaring på nettsidene av hva tertiary eller college egentlig betyr i denne konteksten. Med tanke på at studentene er utenlandske og man derfor ikke kan forvente at de kjenner det norske utdanningssystemet, ville det være en fordel om dette kom klarere frem. 9

14 2 Innledende vurdering Styret 2.1 Styreordning skal ha en sammensetning på minst fem medlemmer. Det må fremgå hvordan representantene fra studentene og ansatte velges, og hvilke rettigheter disse representantene har i styret. er ansvarlig for at studentene får det utdanningstilbudet som er forutsatt som grunnlag for godkjenningen, at alle vilkår for eventuelle statlige tilskudd overholdes og at virksomheten for øvrig drives i samsvar med gjeldende lover og regler. er ansvarlig for at de opplysninger som blir gitt NOKUT og utdanningssøkende, er korrekte og fullstendige. ansetter den administrative og faglige ledelsen. er ansvarlig for det overordnede læringsmiljø, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet som Arbeidstilsynet fører tilsyn med, og samarbeid om det med eventuelt studentorgan. har det overordnede ansvaret for at det foreligger en plan for innholdet i utdanningen og hvordan den gjennomføres. har ansvar for selv å behandle klager eller for å oppnevne særskilt klagenemnd. Det skal være fastsatt rutiner for klagebehandling. Sammensetningen av og kompetansen til en eventuell klagenemnd skal være fastsatt. Presentasjon og vurdering Da tilsynet med menighet- og misjonsledelse startet, var OIBC organisert som en forening. På informasjonsmøte med styreleder, rektor og en student, den 12. august 2013, informerte de om at OIBC snart skulle endre organisasjonsform til AS. 13. august 2013 mottok vi stiftelsespapirer for Oslo International Bible College AS. Styrevedtektene vi har mottatt som del av egenrapporteringen oppgir at OIBC fremdeles er organisert som en forening, men inneholder samtidig mange henvisninger til aksjeloven. Dette er upresist, og må ryddes opp i. Dersom OIBC ikke er et AS, er det uklart hvordan aksjeloven regulerer styrets ansvar og virke. Dersom OIBC er et AS kan det ikke stå i styrevedtektene at det er en forening. I løpet av revideringen har det også kommet frem at den planlagte overføringen til OIBC AS aldri ble gjennomført. På institusjonsbesøket forklarte styreleder at det på styremøte 12. september 2013 hadde blitt tydelig at eier av OIBC AS, som også er tidligere rektor ved OIBC, ønsket å ha kontroll over hvem som skulle sitte i styret. Styreleder oppfattet det også slik at eier av OIBC AS så styreleders og enkelte av styremedlemmenes rolle som midlertidig. Disse skulle sørge for at OIBC kom seg gjennom de to pågående tilsynene fra Kunnskapsdepartementet og NOKUT, for så å gi kontrollen tilbake til tidligere rektor. Dette var bakgrunnen for at overføringen til ASet ble stoppet. Styret skal i følge vedtektene ha fem medlemmer, student- og ansattrepresentant inkludert. Dersom studentrepresentanten er fullt medlem av styret, med de retter og plikter det medfører, bør tilbyder sørge for å gi studenten en grundig innføring i hva rollen innebærer av ansvar, blant annet økonomisk og strafferettslig. Styrets sammensetning, slik den er beskrevet i styrevedtektene, oppfyller lovens krav. Hvordan styret skal velges er derimot ikke tilfredsstillende beskrevet. Ett medlem av styret skal velges av Foreningen 10

15 OIBC / årsmøtet i OIBC. I vedtektene er det beskrevet at «Bestemmelser knyttet til årsmøtet i OIBC følger Aksjeloven, Kapittel 5. Generalforsamlingen, med den begrensningen i henhold til styrevalg som følger av 3-2». Siden 3-2 i aksjeloven omtaler fond for urealiserte gevinster, antar vi at dette viser tilbake til 3-2 Styrets sammensetning i OIBCs vedtekter. Fra styreleder og styrets advokat er vi informert om at Foreningen OIBC ikke har noen medlemmer. Det er veldig uklart hvordan sammenhengen mellom årsmøtet og Foreningen OIBC er, og hvordan dette ene styremedlemmet skal velges. Det fremgår tydelig at studentene og de ansatte velger hver sin representant. Det burde gå tydeligere frem at disse representantene er fullverdige medlemmer av styret. Det er utydelig hvordan student- og ansattrepresentantenes varaer skal velges. Bare noen av styrets medlemmer er oppført i Enhetsregisteret. Siden april 2013 har det vært stadige endringer i styresammensetningen, og store deler av denne perioden har det vært færre enn fem medlemmer registrert. 27. november 2013 er det registrert fire medlemmer. Se også vurdering av reglementet. I styrevedtektene datert 3. desember 2012 fremgår det at årsmøtet består av styrets fremmøtte medlemmer. Årsmøtet skal oppnevne styrets medlemmer, og bare årsmøtet har anledning til å endre vedtektene og å vedta nedleggelse. Vi har tillit til at disse vedtektene er laget av et lovlig oppnevnt styre. Flere dokumenter vi har mottatt bekrefter at dette styret trakk seg før årsmøtet ble avholdt 29. april Det fremgår av dokumentasjonen at administrasjonen tok initiativ til å gjennomføre årsmøtet, og at nytt styre ble valgt på dette årsmøtet. Siden OIBC er organisert som en forening er det bare foreningens egne vedtekter som regulerer valg av styre. Vi kan ikke se at årsmøtet, altså styret som trakk seg 29. april 2013, har oppnevnt det nye styret. Vår vurdering er derfor at styret i sine mange sammensetninger etter 29. april 2013 ikke har vært et lovlig valgt styre. Dette får også konsekvenser for vurderingen av reglement og system for kvalitetssikring. De øvrige kravene til styrets ansvar for fagskoleutdanning er ikke omtalt i vedtektene, og kravene er derfor ikke oppfylt. Konklusjon Tilbyder må: klargjøre i styrevedtektene hvilken organisasjonsform OIBC har. dokumentere at styret er lovlig valgt. sørge for at styrevedtektene er i tråd med fagskoleloven og NOKUTs krav. Nei, styreordningen er ikke funnet tilfredsstillende Ansvarsforhold Styret eller administrativ og faglig ledelse skal ivareta følgende formidling av nødvendig informasjon til søkere og til studenter, herunder informasjon om skolepenger, utdanningstilbud, søknadsfrister og opptakskrav. fastsettelse av krav til lærer- og instruktørkompetanse og ledelse. legge forhold til rette for opprettelse av studentorgan for å ivareta studentenes interesser. samarbeid med studentorgan (studentene) 11

16 Studiesituasjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legges til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles til det enkelte utdanningstilbud. Presentasjon og vurdering Se vurdering under styringsordning. Konklusjon Tilbyder må vise hvordan disse oppgavene blir ivaretatt. Det er ikke dokumentert på en tilfredsstillende måte at de ovennevnte oppgavene blir ivaretatt. 2.2 Reglement Det skal foreligge reglement slik at vedtak som tilbyder fatter angående studenter, følger reglene i forvaltningsloven. Det må klart komme frem i reglementet hvem som fatter vedtak (i første instans) og hvordan en klage behandles. Reglementene skal også være slik utformet at de sikrer lik og upartisk behandling, og at studentene forstår om de er rett behandlet eller ikke. Følgende forhold må være dekket: hvordan og hvem som gjennomfører opptak av studenter (opptaksreglement). Opptakskrav, eventuelle tidsfrister og regler for rangering av de kvalifiserte søkerne må fremgå. hvordan vurdering av realkompetanse for opptak gjennomføres, herunder hvem som fatter vedtak. hvordan prøving og vurdering foretas, og gjennomføres, og hvordan resultatet av prøving og vurdering dokumenteres (eksamensreglement). hvordan klager fra studenter på sensur/vurdering (kan være i eksamensreglementet) og andre vedtak behandles, herunder frister som tilfredsstiller forvaltningslovens krav. Andre forhold som må reguleres dersom tilbyder ønsker å iverksette slike tiltak: tydelige bestemmelser for eventuelle disiplinære sanksjoner, herunder vilkår for og krav til begrunnelse for bortvisning, eller andre disiplinærsanksjoner prosedyre for behandling av klage på eventuelle vedtak om disiplinære sanksjoner, hvilken støtte/hjelp en student har rett til under slike klagesaker, for eksempel å ha med seg en studenttillitsvalgt, må fremgå. muligheten til å gi fritak for deler av utdanningstilbudet, etter søknad fra en student på grunnlag av dokumentert oppnådd likeverdig utdanning fritak gis på grunnlag av realkompetanse, der både prosedyre og krav til dokumentasjon må beskrives. for alle enkeltvedtak gjelder at klagemuligheten må fremgå. 12

17 Presentasjon og vurdering Generelt Det fremgår ikke av reglementet når det er vedtatt. Styreleders signatur og fire andres står på dokumentet. Det styret som ble oppnevnt 29. april 2013 ble ikke oppnevnt av det avtroppende styret, da disse trakk seg før årsmøtet ble gjennomført. Dette er i strid med foreningens vedtekter. Med eller uten tilstrekkelig mange styremedlemmer kan vi derfor ikke se at reglementet er utformet og vedtatt av et lovlig valgt styre, jamfør vurdering av styreordningen. NOKUT stiller krav om at reglementet skal være utformet slik at studentene forstår om de er rett behandlet eller ikke. Dette reglementet tilfredsstiller ikke dette kravet. Reglementet er, for mange av de viktige områdene, vanskelig å lese. Det blir gitt mange forbehold. Rektor har mange muligheter til å fravike bestemmelsene, men det er uklart hva som kan ligge til grunn for å avvike fra bestemmelsene. I mange viktige bestemmelser kommer helt sentrale momenter først frem i fotnotene. Det er også tilfeller av misvisende henvisninger og motstridende bestemmelser. Mange steder der reglementet omtaler enkeltvedtak er det ikke tydelig hvordan man skal gå frem for å søke om å få tilkjent en rett, hvilken rett studentene har til å klage på eventuelle avslag eller hvordan klagen blir behandlet. Reglementet er preget av voldsom vektlegging av fravær og ordensregler, samtidig som det maksimale fraværet likevel er veldig høyt. På institusjonsbesøket ble det tydelig at det er veldig stor avstand mellom studentene og ledelsens oppfatning av hvordan det strikte regimet med oppfølging av fravær fungerer. Mens ledelsen var veldig fornøyd med å ha fått kontroll på fraværet, oppfattet studentene at de ble urimelig hardt behandlet. Studentene ved OIBC er i en spesiell situasjon. De er, i sammenheng med å få innvilget oppholdstillatelse for å fortsette på andreåret, prisgitt den informasjonen skolen sender til UDI. Slik bestemmelsene er nå, sikres ikke studentene likebehandling og forutsigbarhet. Opptak Rektor fatter vedtak om opptak. OIBC har delt opp beskrivelsen av opptakskravene for norske søkere og utenlandske søkere. Beskrivelsen er uklar. Det formelle opptakskravet er fullført videregående opplæring eller generell studiekompetanse etter 23/5-regelen. For utenlandske søkere er det utydelig hva som faktisk er opptakskravet, da dette er beskrevet med flere forbehold og fotnoter. Noe tilleggsinformasjon blir gitt i brødteksten, noe blir gitt i fotnotene. I brødteksten står det at dersom NOKUTs GSU-liste gir tilleggskrav, skal disse gjelde. I fotnoten til omtalen av GSU-listen oppgir skolen at «OIBC is not absolutely bound to the requirments [sic] of the GSU-list but use it as an important guideline». Det er ikke klart i hvilke tilfeller skolen kan se bort ifra GSU-listen, og teksten gir derfor motstridende informasjon. I en annen fotnote står det listet opp en rekke mulige måter å dokumentere engelskkompetanse, samtidig som det står at OIBC ikke er nødt til å akseptere disse typene dokumentasjon. Slike forbehold må enten fjernes, eller så må dere tydeliggjøre hva som faktisk kan gjøre at dere avviser dokumentasjonen. For realkompetansevurdering har OIBC tre ulike krav, der minst ett må være oppfylt for å kunne gi opptak: «Been involved in full time Christian ministry for minimum five years in addition to partially completed upper secondary education.» «Be 25 years of age or more and have completed levels VG1 and VG2 of upper secondary education in Norway or one of the Nordic countries.» 13

18 «Completed upper secondary education abroad and passed and completed minimum one year of Bible School in Norway at an officially approved Bible School.» I tillegg til disse gjelder de samme kravene til språkkompetanse som for formelt opptak, med unntak for de som har fullført minst ett år bibelskole på engelsk i Norge. Opptakskravene fremstår som uryddige, med mange unntak og forbehold. Det er uklart hvordan realkompetansevurderingen blir foretatt, og mot hvilke formelle faglige krav realkompetansen skal vurderes. Formålet med en realkompetansevurdering er å ta stilling til om en student uten formell kompetanse (i tilbyders tilfelle fullført videregående opplæring) har tilegnet seg de nødvendige forkunnskaper og ferdigheter på annen måte. Realkompetansevurderingen må inneholde retningslinjer som sier noe om hvilke andre typer erfaringer som anses som relevante og som kan erstatte videregående opplæring for eksempel annen utdanning, relevant praksis og frivillig arbeid. Det må være tydelig hvilke deler av det formelle opptakskravet som kan være oppnådd gjennom for eksempel menighetsarbeid. Kravet til engelskkunnskaper i det formelle opptakskravet virker for norske søkere veldig lavt, det er satt til minst karakter 2 fra grunnkurs, med tanke på at all undervisning og pensum er på engelsk. Tilbyder må gjøre opptaksreglementet tydeligere. I fotnotene kan det kun stå utdypinger og eksempler. Fravær og disiplinære sanksjoner Reglementet oppgir i 2.5 Attendance Policy at man minst må ha 75 % oppmøte i alle emner, så lenge noe annet ikke er oppgitt i kursplanen (course syllabus). Dette kravet blir moderert i en nummerert liste i bestemmelsen, og i fotnotene til bestemmelsen. Dersom man har mer enn 25 % fravær i et emne, kan man ikke få vanlig vurdering. Har man mellom 25 og 50 % fravær kan man få en alternativ vurdering. Karaktersettingen for den alternative vurderingen er noe spesielt beskrevet: «An alternative evaluation is always on a pass/fail basis, entailing that the highest grade obtainable is an E». Dette er i strid med forskrift om fagskoleutdanning, som bare tillater karaktertypene A-F og bestått / ikke bestått. Dersom en student har over 50 % fravær, vil man ikke få alternativ vurdering, og emnet «will be marked Incomplete». Denne bestemmelsen har en fotnote som beskriver at An incomplete course can only be completed if the student is granted admission to retake the course when offered in a later school year and successfully completes the course. First year students with an incomplete course can at the discretion of the Principal and the Assistant Head of Education be given the possibility to retake the whole course as directed reading during the following year. Second year students in this category will remain with their incompletion and not be able to graduate within the normative time frame. (Cf ) I tillegg til dette er det en bestemmelse om at det totale fraværet ikke kan være over 25 %. Ordningen virker vilkårlig og unødvendig komplisert. Som andre steder i reglementet står det ikke noe om hvordan man går frem for å søke om å få spesiell tilrettelegging «at the discretion of the Principal», eller hvordan man skal kunne klage på et eventuelt avslag. Punkt 3.11 som fotnoten viser til i reglementet handler om «Illicit Material», og beskriver ulike typer media man ikke har lov til å se på eller distribuere på skolen eller i skolesammenheng. Den gir derfor ikke mening i sammenhengen. 14

19 Det fremgår ikke om man vil få en advarsel eller bli informert dersom fraværet begynner å nærme seg grensene. Siden det også er mulig å få opptil 50 % fravær i et enkeltemne, men ikke mer enn 25 % totalt, må det være veldig komplisert og tidkrevende for skolen å kontrollere og følge opp bestemmelsene. Det må være helt tydelig hva konsekvensen av for høyt fraværet skal være, og når studenter skal få advarsel ved høyt fravær. I punkt 3.13 Withdrawal from Studies står det at man må fylle ut og levere et skjema for å avslutte studiet. Studenter som før undervisningen har startet kan bli refundert innbetalte skolepenger «once possible legal hindrances have been cleared». I fotnoten står det at utenlandske studenter bare vil få refundert skolepenger dersom søknaden om oppholdstillatelse (study permit) blir avslått. Her virker det som eventuelle norske studenter som har fått opptak, betalt skolepenger og så ombestemmer seg vil få tilbakebetalt skolepenger, mens utenlandske studenter bare kan få dette dersom oppholdstillatelse blir avslått eller inndratt. Igjen virker behandlingen vilkårlig, og viktig informasjon blir bare gitt i en fotnote. Det er også uklart om «before school has commenced» markerer starten på den toårige utdanningen, eller om muligheten for å avslutte og få refundert også gjelder mellom to skoleår. Slike bestemmelser må være tydelig regulert i kontrakten som blir inngått med studentene. NOKUT gjør i den anledning oppmerksom på at Forbrukerombudet er behjelpelige med utforming av gode studentkontrakter. Reglementet beskriver at studenter som bryter reglementet skal få muntlig eller skriftlig advarsel. Det står ingenting om når studenten skal få advarsel. Vi anbefaler at det alltid blir gitt skriftlige begrunnelser, da det vil være et bedre grunnlag for alle parter dersom studenten bestemmer seg for å klage. Reglementet inneholder flere ordensbestemmelser, slik som bestemmelser om parkering, tyveri, hygiene og studentkort. Dette er bestemmelser som ikke hører hjemme i reglementet. Om tilbyder mener det er behov for slike bestemmelser, kan dette eventuelt inngå i en studiehåndbok. Det vises til at brudd på reglementet kan medføre bortvisning fra skolen. Dersom tilbyder vil benytte disiplinærsanksjoner, må tilbyders reglement regulere behandlingen i disiplinærsaker. Det må komme klart frem hvilke regelbrudd som kan føre til sanksjon, samt hvordan regelbruddene kan sanksjoneres. For disiplinærsanksjoner må det fremgå hvem som fatter vedtak, og på hvilket grunnlag. I tillegg må det være tydelig hvordan studenten går frem for å klage på et slikt vedtak, at klagefristen er tre uker og hvordan klagen blir behandlet. Studenten har rett til begrunnelse for sanksjonen og begrunnelsen skal fremgå av vedtaket. Studentens rett til støtte og hjelp under en klagesak må også fremgå. Dette gjelder også der eksamen blir annullert på grunn av fusk eller mistanke om fusk. Eksamen Også når det gjelder bestemmelsene om eksamen finnes det mange forbehold og uklarheter. Studenter som stryker i et fag, har mulighet til å ta opp igjen emnet. Ordningen er svært lik som den for studenter med for høyt fravær, og også denne er i strid med forskrift om fagskoleutdanning. Det står også at «A student can be given only one re-sit». Denne bestemmelsen har to fotnoter. Den ene forklarer at mappevurderinger der oppmøte i seg selv utgjør et arbeidskrav og praksis ikke kan tas opp igjen på denne måten: «A failure in such a course is permanent». Det er vanlig at studenter får to forsøk også for praksis eller praktiske fremføringer. OIBC bør også gi sine studenter slik mulighet. Fotnoten viser så videre til fotnote 6. Denne handler om «Incomplete courses». Den andre fotnoten til bestemmelsen om å ta opp igjen eksamen handler om hvordan man likevel kan få bestått et «permanently failed course». Denne er veldig lik den som er beskrevet under «Fravær og disiplinere sanksjoner», og har de samme problemene med uklart beskrevne muligheter for å få dispensasjon. 15

20 Dere må legge til rette for at studentene får anledning til å ta eksamen på nytt i løpet av samme studieår dersom de har strøket på en eksamen. Om de stryker på avsluttende eksamen siste året, er det naturlig at de må ta den opp igjen høsten etter. Studenten har rett til begrunnelse for eksamenskarakter, samt til å klage på vurderingen. Det skal ikke benyttes en annen karakterskala eller vurderingsform ved andre gangs forsøk. Bestemmelsen om fusk har en fotnote der det fremgår at «Substantial quoting or paraphrasing from sources is considered as plagiarism even if the sources are properly referenced». Dette er en svært spesiell forståelse av plagiat. En slik besvarelse vil vise lav grad av selvstendighet, men kan ikke regnes som fusk. Det er også veldig vanskelig å forstå hva som er grensen for når noe er «substantial» eller ikke. Dette må fjernes. Bestemmelsen om sykdom er uklar og ivaretar ikke studentens rettigheter. Det er unødig strengt å kreve sykemelding; en legeattest må være tilstrekkelig. Om en student er syk på eksamen, skal dette ikke telle som et forsøk. Klagerett Styret behandler klager. Med noen få unntak fatter rektor alle vedtak. Skolens administrasjon fatter vedtak om utvisning. Det må gå tydeligere frem hvem som er medregnet i administrasjonen når det gjelder vedtak om utvisning. I kapittel 4, Appeals and handling of appeals, viser reglementet til forvaltningsloven. En fotnote oppgir lenke til Oversatte lover på nettsidene til Juridisk bibliotek i Oslo. På søkesiden for oversatte lover står det en advarsel om at oversettelsene er uoffisielle og ikke nødvendigvis fullt oppdatert. Denne advarselen står ikke i selve oversettelsen, og heller ikke i reglementet. Dersom OIBC skal vise til denne oversettelsen, må det komme tydelig frem i reglementet at den ikke er offisiell. I henhold til forvaltningsloven skal det alltid gis begrunnelse for avslag og andre typer vedtak som er uheldige for søker/student. Begrunnelsen skal gis samtidig med at vedtaket fattes. I de tilfeller begrunnelse ikke gis når vedtaket fattes, kan studenten fremsette krav om begrunnelse så lenge klagefristen gjelder (tre uker). Studentene skal ha en klagefrist på minst tre uker fra han/hun er gjort kjent med vedtaket. I de tilfeller studenten ber om begrunnelse for vedtaket begynner klagefristen å løpe på nytt fra begrunnelsen er gitt. Med unntak av klage på karakter, skal klagen alltid først vurderes av den instansen som fattet vedtaket. Dersom denne ikke gir klager medhold, skal klagen sendes videre til klageinstansen, i dette tilfellet styret. Reglementets kapittel 4 handler om klager på andre forhold enn karakterer. I begynnelsen av kapittelet er det ramset opp en del forhold som kan påklages til styret: Opptak, formelle feil ved eksamen, fusk og disiplinære reaksjoner. Det kan være nyttig å ha en slik oppramsing, men mange enkeltvedtak som er omtalt i reglementet må da være tatt med. I dette kapittelet er det oppgitt en klagefrist på 14 dager, og det er ikke beskrevet at en klage først skal vurderes av den instansen som fattet vedtaket. Dette er i strid med forvaltningsloven, og må endres. Det er store mangler i hvordan studentenes rett til å klage er beskrevet. Reglementet beskriver en rekke muligheter for å søke rektor eller rektor og administrerende studieleder om fritak, godkjenning av fravær, mulighet til å ta opp igjen eksamen, med mer. Vedtak om å innvilge eller avslå slike 16

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Revidering av godkjenning av fagskoleutdanningene ved Interiørdesigner Dekoratørfagskolen AS. juni 2011

Revidering av godkjenning av fagskoleutdanningene ved Interiørdesigner Dekoratørfagskolen AS. juni 2011 Revidering av godkjenning av fagskoleutdanningene ved Interiørdesigner Dekoratørfagskolen AS juni 2011 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Interiørdesigner Dekoratørfagskolen AS, Strømmen Utstillingsdesign

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Vestfold

NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Vestfold NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Vestfold Revidering av godkjenning for dekksoffiser og maskinoffiser April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform:

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Revidering av fagskoleutdanningen aktivitetsbasert reiseliv. Sommer Som Vinter AS september 2012

Revidering av fagskoleutdanningen aktivitetsbasert reiseliv. Sommer Som Vinter AS september 2012 Revidering av fagskoleutdanningen aktivitetsbasert reiseliv Sommer Som Vinter AS september 2012 Utdanningssted: Sommer Som Vinter Studiesenter, Hemsedal Utdanningstilbud: aktivitetsbasert reiseliv Dato

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

ATP(H)/IR integrert trafikkflygerutdanning. European Helicopter Center AS Februar 2012

ATP(H)/IR integrert trafikkflygerutdanning. European Helicopter Center AS Februar 2012 ATP(H)/IR integrert trafikkflygerutdanning European Helicopter Center AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: European Helicopter Center AS, Sandefjord ATP(H)/IR integrert trafikkflygerutdanning

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur Stiftelsen TISIP Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen TISIP IT-drift og infrastruktur Nivå/fagskolepoeng: 30 Undervisningsform:

Detaljer

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Reiseliv Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lofoten Reiselivsfagskole, Svolvær (Aust- Lofoten videregående skole) Reiseliv Dato for vedtak: 29.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator Handelsinstituttet Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

MPL(A) integrert besetningsflygerutdanning. Pilot flyskole AS februar 2012

MPL(A) integrert besetningsflygerutdanning. Pilot flyskole AS februar 2012 MPL(A) integrert besetningsflygerutdanning Pilot flyskole AS februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Pilot flyskole AS, Sandefjord MPL(A) integrert besetningsflygerutdanning Dato for vedtak: 24.02.2012

Detaljer

Offshoreutdanning.no/Fagskole Petroleum

Offshoreutdanning.no/Fagskole Petroleum Offshoreutdanning.no/Fagskole Petroleum Exsto Holding AS Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Trondheim Offshoreutdanning.no/Fagskole Petroleum Dato for vedtak: 12. februar 2014 Fagskolepoeng:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator Handelsinstituttet AS Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret.

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret. Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 26.01.2009 med hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur

NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur Bio Medicus Akademiet AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Bio Medicus Akademiet AS / Oslo Akupunktur Fagskolepoeng: 90 Undervisningsform:

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Helse, miljø og sikkerhet AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: [Utdanningssted] Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ettårig

Detaljer