ÅRSBERETNING 2013 KRISTIANSAND KUNSTHALL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 KRISTIANSAND KUNSTHALL"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 KRISTIANSAND KUNSTHALL

2 ÅRSBERETNING 2013 Christianssands kunstforening - Kristiansand Kunsthall Rådhusgaten 11, 4. etasje Epost: Telefon / Org.nummer: NO MVA Kristiansand Kunsthall springer ut fra Christianssands kunstforening som ble etablert i Siden grunnleggelsen i 1881 har Christianssands kunstforening stimulert kunstlivet i Kristansandsregionen og bidratt til økt forståelse og interesse blant publikum gjennom utstillinger og formidling. I 2012 ble navnet endret til Kristiansand Kunsthall og lokalene ble oppgradert, for å bedre være i dialog med dagens kunstsituasjon. Innledning Kristiansand Kunsthall skal vise det fremste av samtidens billedkunstneriske uttrykk for et bredest mulig publikum. Den kunstneriske profilen skal være på nasjonalt og internasjonalt nivå, hvor den nyskapende kunsten gis en sentral plass. Ved sitt virke skal institusjonen sette standarder for hvordan samtidskunsten produseres og formidles. Kristiansand Kunsthalls hovedmål: Å være en utadrettet og publikumsvennlig arena for visuell kunst, som blander det uetablerte og gjennombruddsklare med det klassiske og etablerte. Å bidra til utvikling av basiskompetanse for visuell kunst i regionen. Å speile tendenser i samtidens kunstuttrykk, men også foregripe utviklingen på kunstfeltet. Å virke både lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom egne produksjoner og kuratoriske undersøkelser. Å fungere som brobygger mellom utdanningsinstitusjonene og publikum, og mellom publikum og samtidskunsten. Å satse på unge kunstnere og kuratorer med tilknytning til regionen som har utmerket seg nasjonalt og internasjonalt. Å invitere og utfordre kunstnere i etablerte og anerkjente posisjoner. Å undersøke grenseoppganger til andre kunstarter, slik som musikken og litteraturen. Å etablere Kunsten- og litteraturens hus i samarbeid med Kristiansand Folkebibliotek, billedkunstnere, forfattere og aktuelle formidlingsaktører i regionen. Det visuelle kunstfeltet har gjennomgått store endringer i de siste tiårene. Dette har resultert i nye kunstneriske praksiser og uttrykk, nye produksjonsmåter, andre formidlingsformer, nye arenaer og en annen organisering av det kunstneriske arbeidet. Også kunstforeningene i Norge har gjennomgått store forandringer, både økonomisk og innholdsmessig. Mange av de største kunstforeningene har opprettet kunsthaller. Dette innebærer profesjonelt drevne gallerier, hvor kravet til kvalitet i utstillingsprogrammet og utstillingslokalene er grunnleggende. I programmeringen av institusjonene vektlegges faglige standarder og samfunnsmessig funksjon fremfor umiddelbart salgbare utstillinger. I Norge satses det gjennom Kulturløft II på visuell kunst og formidling. Vi har også for første gang i historien fått en stortingsmelding for visuell kunst. (Meld. St. 23 ( ). I denne meldingen legges det vekt på de regionale visnings- og formidlingsarenaene for visuell kunst. I Kulturutredningen 2014 påpeker også Enger-utvalget behovet for et lokalt kulturløft, hvor de med referanse til meldingen om visuell kunst fremhever betydningen av utstilingshonorar og styrking av produksjonsmidlene i institusjonene. Kristiansand Kunsthalls ambisjoner om å produsere og formidle samtidens kunstneriske uttrykk er solid forankret i sentrale kulturpolitiske føringer. Institusjonens ambisjoner representerer også et viktig bidrag til å styrke det regionale som maktfaktor og den kunstneriske kraft i norsk kunstliv, ved at offentlig ressurser kanaliseres via institusjonen og ut til kunstnerne. For å oppnå disse målsettingene vil Kristiansand Kunsthall arbeide for at institusjonen i hovedsak finansieres ved statlige tilskudd. I denne sammenheng er det viktig at det lokale ressursgrunnlaget styrkes både gjennom medlemspleie og ved offentlige og private tilskudd fra lokale og regionale samarbeidspartnere.

3 Fra utstillingen Forsvinninger med Katharina Barbosa, Yamile Calderon, David Farrell Lotte Konow Lund og Ulla Schildt, Olga Robayo & Hans Petter Blad. DEL 1 STYRETS BERETNING Styret har i 2013 arbeidet målrettet for å utvikle og tydeliggjøre Kristiansand Kunsthalls strategiske plassering innen kunstfeltet med vekt på faglige ambisjoner og finansielt grunnlag. De økonomiske rammebetingelsene er svært krevende. I 2012 ble foreningen kuttet med kroner fra Kristiansand kommune, noe som har blitt stående i 2013 og Kuttet føyer seg inn i rekken av en mangeårig nedprioritering av institusjonen, noe styret vurderer som et systematisk brudd på den avtalen som i 1994 ble inngått mellom Kristiansand Kommune og Christiansands kunstforening i forbindelse med opprettelsen av Sørlandets Kunstmuseum. Styret har derfor sett det som viktig å prøve å påvirke rammebetingelsene slik at Kristiansand kunsthall kan realisere sitt potensiale. Samlet aktivitet I første del av 2013 la styret hovedvekt på strategiarbeid. Strategimøtet ble holdt umiddelbart etter at det nye styret hadde konstituert seg 9. april. I etterkant av møtet ble det utarbeidet nytt strateginotat, og både utstillingsprogram og formidlingsprogram er forankret i dette. Styret har vært opptatt av å tenke helhetlig både rundt program, formidling og utnyttelse av lokalene. Videre i 2013 har det blitt lagt vekt på den økonomiske situasjonen. Styreleder og daglig leder har hatt møter med ordfører og varaordfører, kulturdirektør, Kulturrådet og Sparebanken Pluss. Det ble arbeidet grundig med søknad om støtte til et flerårig prosjekt til Kulturrådet. Denne vil bli behandlet i løpet av våren Sparebanken Pluss har vært vår hovedsponsor de tre siste årene. I løpet av 2013 har de fusjonert med Sparebanken Sør og banken er i ferd med å legge ny strategi. Dialogen om å forhandle frem en ny sponsoravtale vil fortsette utover våren. Kunsthallen har i 2013 arrangert 15 utstillinger fordelt på 7 utstillingsperioder. En av disse utstillingene ble arrangert i det offentlige rom og ble derfor sett av langt flere enn utstillingene inne i lokalene. I tilegg har det vært en rekke arrangementer i kunsthallen. Flere av utstillingene har vært teknisk krevende og har fordret mye arbeid med logistikk, prosjektledelse og ekstern finansiering. Kunsthallens ansatte og styre legger ned mye arbeid utover det som kan forventes. Christianssands kunstforening har en avtale med Kristiansand kommune fra 1994 som ble inngått i forbindelse med opprettelsen av Sørlandets Kunstmuseum. Avtalen regulerer nivået på det økonomiske tilskuddet fra Kristiansand Kom-

4 Fra åpning av utstillingen Forsvinninger mune. Her slås det utvetydig fast at institusjonen ikke bare skulle videreutvikles, men også settes i stand til stadig bedre å kunne utføre de oppgaver som kunstforeningen har stått for. Styret mener at denne avtalen ikke er overholdt fra kommunens side. Det ble derfor skrevet en kronikk om dette i desember. Saken ble fulgt opp av Fædrelandsvennen. Dette resulterte i at Arbeiderpartiet og Venstre fremmet forslag i budsjettmøtet 18. desember om at avtalen må vurderes på nytt av Kristiansand kommune før endelig budsjett for 2014 blir vedtatt. Daglig leder var også i kontakt med ordfører Grundekjøn som anbefalte å få en advokat til å se på saken. Dette ble etterfulgt. Fremtidsutsikter Kristiansand Kunsthall har etter omleggingen til kunsthall infrastrukturen som skal til for å fungere som en kunstinstitusjon av høyeste kvalitet, og har nå behov for å sikre at innholdet skal holde like høy standard fremover. Målet er å jobbe med langsiktig finansiering slik at utstillings- og formidlingsprogrammet stadig kan utvikles til det bedre. Det ble sendt inn søknad om et flerårig prosjekt til Kulturrådet 3. desember Det arbeides også med søknad til Post 74 som skal leveres inn 1. juni. En vesentlig del av de omsøkte midlene fra Norsk kulturråd vil gå direkte til kunstnerne og eksterne kuratorer, både som honorar og produksjonsmidler. De resterende midlene vil gå til å styrke institusjonens faglige produksjons- og formidlingsevne. Dersom styret skal lykkes med å få til økt statlig finansiering av Kristiansand Kunsthalls virksomhet er det avgjørende at institusjonen er ønsket og støttes økonomisk fra kommunalt- og fylkeskommunalt hold. Det vil i denne sammenheng også være av stor betydning om Sparebanken Sør vil fortsette med å gi den avgjørende støtten som banken har representert gjennom en årrekke. Styret vurderer det faglige potensialet for årene som kommer som betydelig. Institusjonen har under Cecilie Nissens ledelse inntatt en markant faglig posisjon med gode kunstfaglige resultater som nyter stor anerkjennelse både i kunstfaglige kretser og i allmennheten. Derimot vurderer styret den økonomiske situasjonen som ytterst alvorlig. Styret har beram-

5 met et eget møte i april der Kunsthallens videre drift evalueres i lys av økonomiske tildelinger for Styrets sammensetning etter årsmøtet 14. mars 2013 Per Kvist styreleder Bjørn Åstveit nestleder Pål Gitmark Eriksen styremedlem Marianne Lund styremedlem Elin Fiske Lyngø styremedlem Rasmus Tallaksen Hilde Midtbø Mette-Line Pedersen varamedlem varamedlem varamedlem Det ble holdt 8 styremøter i 2013 inkludert forberedelse til årsmøtet. 50 saker ble behandlet. Årsmøtet ble gjennomført den 14. mars I tillegg ble det holdt strategimøte Varamedlemmene ble innkalt til alle styremøtene og strategimøte. Valgkomité Følgende valgkomité ble oppnevnt på årsmøtet: Randi Jessen Elfie Dørum Kunstnerisk Råd Cecilie Nissen Pål Gitmark Eriksen Marianne Lund Mette-Line Pedersen Revisor: Kjell Hansen Rådet har hatt 4 møter. Innkomne søknader ble behandlet på ett av møtene. Kunstnerisk råd er enige om at vi er bedre tjent med å oppsøke prosjekter selv enn å basere utstillingsprogrammet på innkomne søknader. Vi tar likevel gjerne imot forslag til gode prosjekter fra kunstnere eller kuratorer, men kommer ikke til å jobbe videre med faste søknadsfrister. Kunstnerisk råd har i 2013 konsentrert seg om å jobbe med programmet for 2014 og forberedelser for Programmet tar utgangspunkt i strateginotatet. Sørlandets Kunstmuseum I styret fra CKF: Pål Gitmark Eriksen Marianne Lund (vara) Rep. skap Marianne Lund Pål Gitmark Eriksen (vara) Sørlandsutstillingen Elin Fiske Lyngø Agnethe Eriksen (vara) Rep. skap Rasmus Tallaksen Cecilie Nissen (vara) Arne Vigelands samling Atle Evje Ansatte Cecilie Nissen Kunstnerisk/daglig leder 60% Ørjan Moen 30 % Helgevakt og utstillingstekniker Solgunn Moltubakk Haugstad Konsulent økonomi/administrasjon 20% Øvrige vakter og monteringshjelp leies inn etter behov. Formidling Utstillingene formidles gjennom utstillingstekster og publikasjoner. Med dagens stab er det ikke mulig å få på plass et kontinuerlig omvisningstilbud, men dette er noe vi jobber med for å etablere. Vi har god kontakt med de videregående skolene i byen, og klassene kommer jevnlig på utstillingene. Vi samarbeider innimellom også med Vest-Agder fylkeskommune om Den kulturelle skolesekken, Og vi er i ferd med å utvikle god kontakt med UiA. Web og nettbasert formidling Sosiale nettverk som Facebook,Twitter og Instagram brukes i formidling av utstillingene. Etter siste års erfaring ser vi at Facebook er det best egnede nettverket hvor vi ser ut til å nå flest. Bruken av Facebook har resultert i at vi når et bredere og yngre publikum. Det er pr i dag 2090 som liker Facebooksiden. Hovedtyngden er i aldersgruppen år, men vi ser fra i fjor at aldersfordeling er jevnere nå. Vil har fått flere eldre og flere veldig unge tilhengere. Samarbeid/nettverk Det har i løpet av året vært samarbeid med Kristiansand Folkebibliotek, SKMU, Agder Kunstsenter, Faktor X, Punktfestivalen og UiA.

6 Kunsthallen er i ferd med å utarbeide en samarbeidavtale med Kristiansand Folkebibliotek. Målsetning med denne avtalen er å utvikle Kristiansand folkebibliotek og Kristiansand Kunsthall til Kunstens og Litteraturens hus i Kristiansand. Det er et ønske om å lage en arena som er attraktiv for landsdelens arrangører av litteraturformidling, kunstformidling og samfunnsdebatt. Kristiansand Kunsthall inngikk i 2012 i et samarbeidsnettverk med Tromsø Kunstforening, Oslo Kunstforening, Kunsthall Grenland (Porsgrunn) og Stavanger Kunstforening. Målet med nettverket er å etablere en møteplass for å diskutere mulige samarbeidsprosjekter og felles problemstillinger 1-2 ganger pr. år. Rullering mellom deltakerne, samproduksjon og utveksling av produksjoner / kunstutstillinger i nettverket og utveksling av produksjoner og samarbeid med internasjonale institusjoner / aktører. Utvikle et større nordisk nettverk av kunsthaller. Det har vært ett slikt møte i 2013, og det var i Kristiansand Kunsthall. Kristiansand er en del EU-prosjektet Cre-Art, og Kristiansand Kunsthall sitter i ressursgruppen sammen med SKMU, Agder Kunstsenter og UiA. Prosjektet skal gjennomføres i perioden Prosjektets mål er å opprette et europeisk nettverk av kunstnere og kunstverk innen visuell kunst, og å utvikle/dele metoder for utdanning og personlig utvikling innenfor feltet. Prosjektet har et spesielt fokus på byer av middels størrelse i det landet de er i. Aktiviteter som er planlagt er blant annet: Arrangere en Europeisk utstilling som turnerer byene som er med i prosjektet. 3-5 kunstnere fra hver by velges ut årlig til å delta på denne utstillingen. Arrangere diverse workshops for kunstnere. Arrangere møter mellom kunstnere fra forskjellige steder i Europa. Arrangere konferanser og seminar. Utvikle Artist in Residence programmer Arrangere European Day of Artistic Creativity Media Kunsthallen har fått bred medieoppmerksomhet det siste året. Alle utstillingene har blitt dekket godt av Fædrelandsvennen, både med forhåndsomtaler, reportasjer fra åpninger og kritikker. Flere av kunstnerne våre har også fått omtaler i Dagens Næringsliv, Aftenposten, NRK og Frieze. NRK hadde bred dekning av utstillingen til Erik Pirolt. I tillegg har det vært både kritikker og reportasjer i tidsskrifter som Kunstforum, Kunstkritikk og Kunst Pluss. Publikum Antall besøkende i 2013: 6513 personer. Dette er en forsiktig økning fra 2012 (6223), men vi har fortsatt en vei å gå. Samtidig er det en flott økning fra de foregående årene. Det er viktig å merke seg at kunsthallen holder åpent kun 16 timer i uka. Den best besøkte utstillingen i 2013 var Svanesangen med Erik Pirolt. Den trakk 1550 publikummere. Interessante utstillinger, foredrag og andre aktiviteter er med på å gi økning i besøkstallene. Økonomi Rammebetingelsene for virksomheten til Christianssands Kunstforening ligger i foreningens vedtekter og vedtatte budsjetter. Aktiviteten til kunstforeningen vil være bestemt av vedtak på foreningens styre- og årsmøter, samt de signaler som er knyttet til offentlige tilskudd, og som ligger i den offentlige kulturpolitikken. Den økonomiske situasjonen er fortsatt svært vanskelig. Kunsthallens søknad på til Kristiansand kommune ble ikke innvilget. Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr ,- Det har vært meget hard kontroll og økonomistyring i dette første året etter omlegging til Kristiansand Kunsthall, tross dette har vi klart å holde stor aktivitet i utstillingsprogrammet og arrangementer. Dette takket være god innsats og velvilje fra de ansatte og styret. Videre har momsrefusjon og midler fra Kulturrådet vært av stor betydning. Når det gjelder egenkapitalen er den fremdeles i minus, men ser vi utviklingen de siste årene har egenkapitalen bedret seg fra minus kr i 2010 til minus kr i Trenden går derfor i riktig retning Det er blitt periodisert kr ,- som er midler som skal benyttes i 2014 i forbindelse med sluttføringen av prosjekt Programmering og

7 publikumsutviking Budsjett for 2014 er lagt opp med realisme og nøkternhet. Det har ikke vært rom for lønnsjusteringer de siste 3 årene. Pantelån med sikkerhet fra styremedlemmer: Restgjeld kr ,- med nedbetalingstid over 2 år. Salg Det har vært noe salg fra utstillinger. Sørlandets kunstmuseum kjøpte inn verk av Ann Catrin November Høibi og Marthe Elise Stramrud fra utstillingene «A Room with a View» og «Crooked Trinkets». Det var også noe salg på Erik Pirolts utstilling. Noen av publikasjonene har også solgt godt. Publikasjonen Forsvinninger ble kjøpt inn av UiA og Kristiansand Folkebibliotek. Kommisjonslageret er avviklet i gammel form. Det er kun et lite lager igjen, men på sikt skal det bygges opp et nytt kommisjonssalg. Medlemmer Medlemmene er grunnstammen i Christianssands kunstforening/kristiansand Kunsthall. Kunsthallen hadde ved årsskiftet registrert 250 betalende medlemmer. Av disse er 198 enkeltmedlemmer og 52 familiemedlemmer. Det er 20 færre enn i fjor. Det er tilsammen 40 medlemmer som enten ikke har betalt, har meldt seg ut eller har avgått ved døden, men det er registrert 20 nye medlemmer. Det er satt ned en medlemsguppe som spesielt skal jobbe med aktiviteter rettet mot medlemmene. Siden det har vært fokusert på strategiutvikling og styrking i utstillingsprogrammet, har medlemsverving ikke blitt prioritert i første rekke. Det jobbes også med å forankre medlemsaktivitetene i den nye strategien. Det ble foreslått på årsmøtet i 2013 å senke medlemsavgiften, men dette forslaget fikk ikke flertall. Pris på medlemskap: Enkelmedlem/familiemedlem kr. 400,-/kr.600,-. Premier til julelotteriet Maleri av Marius Martinussen Trykk av Ludvig Eikås Trykk av Uwe Wenk-Wolff Trykk av Erik Pirolt Trykk av Håkon Bleken Trykk av Marius Martinussen Christianssands Billedgalleri Den faste samlingen til Christianssands Billedgalleri er overført til Sørlandets Kunstmuseum som et langsiktig depositum. Kunstmuséet har det fulle ansvar for samlingen. Den faste samlingen opprettholder sin status som eget rettssubjekt med styret i Christianssands Kunstforening som øverste styringsorgan. DEL 2 UTSTILLINGER OG AKTIVITETET Utstillingsprogrammet i Kristiansand Kunsthall skal gjenspeile så genuint og kompetent som mulig hvordan samtidskunsten utfolder seg rundt oss. Vårt regionale utgangspunkt er avgjørende, men skal danne en forankring og ikke en begrensning. Samtidskunsten har blitt et inkluderende felt med høy grad av internasjonalisering og mangfold, og derfor er det viktig å orientere det lokale i et større landskap. Et raskt blikk på betydningsfulle kunstnerskap i regionen gjenspeiler en slik orientering. Og selv om vi skal hente vår integritet hjemmefra, tror vi at profesjonaliseringenskjer i berøringen med en allmenn kunstvirkelighet. Vi har to viktige metoder for å nå målet. Den første er å stole på kunstnerne og deres individuelle prosesser. Dette innebærer å stille seg åpen for de nettverk, erfaringer og eksperimenter kunstnerne selv behovsprøver. Vår utstillingsprofil skal således være noe kunstnerne selv kan stå inne for. Dette vil ikke bare bidra til å gjøre kunsthallen attraktiv for kunstnerne, men vil kunne gi publikum en rik og inderlig opplevelse av det arbeidet som ligger bak hver utstilling. Som moderne kunstarena ønsker vi på den måten å fremstå som et ledd i en større kunstnerprosess. Våre fleksible produksjonslokaler kan både vise store påkostede prosjekter og små intime utstillinger, og er egnet til å huse et mangfold av kunstneriske uttrykk. Den andre metoden går ut på å kvalitetssikre programmet med høy faglig kompetanse og bevissthet om kunstsamtiden. Her vil vi satse på kuratoriske undersøkelser som går som en rød tråd gjennom flere utstillingsperioder, samt å bygge opp temautstillinger rundt enkeltkunstnere. Dette handler både om å oppnå kunstfaglig fordypning og å opptre som en mer substansiell institusjon for samtidskunsten. I en omskiftelig kunstvirkelighet er noe av kunsthallens mulighet å virke konsentrerende og å delta i å forme kunstsamtiden til noe forståelig og diskuterbart. Gjennom å øke bevissheten og inntrykket

8 Marthe Elise Stramrud. Fra utstillingen Crooked Trinkets.

9 av hver utstilling, tror vi også kvalitetskravet blir ivaretatt, slik at både kunsthall og kunstnere inspireres til å strekke seg til sitt ypperste. I 2012 inviterte vi Jan Freuchen til å kuratere åpningsutstillingen Game of Life, som undersøkte rutemønsteret i henhold til den geografiske Kvadraturen i Kristiansand og i henhold til modernismens grid. Dette ble fulgt opp av utstillinger med litterære referanser: Forfatteren Cornelius Jakhelln var kurator for Gewaltkunstwerk, og i 2013 inviterte vi Helena Björk til å kuratere utstillingen A Room with a View. Forfatteren Hans Petter Blad kuraterte utstillingen Forsvinninger. Alle disse utstillingene ble fulgt av publikasjoner. Av sentrale separatutstillinger med unge kunstnere fra Kristiansand, kan nevnes A Room with a View, Ann Cathrin November Høibo, Crooked Trinkets, Marthe Elise Stramrud og Svanesangen, Erik Pirolt. UTSTILLINGSPROGRAM KRISTIANSAND KUNSTHALL grunner til at Marta ikke kan sette seg Borghild R Unneland Borghild Rudjord Unneland (f i Oslo) benytter hverdagsobjekter som viktige virkemidler. Tingene vi daglig omgir oss med bærer i seg historier og minner som står i nært forhold til våre omgivelser, til kroppen, og til vår evne til å sanse. Skulpturenes magi oppstår idet objekter danner assosiative forbindelser som eventyr eller strofer i et dikt. Hans Jacob Magnus Hans Jakob Magnus (f i Oslo) jobber med ekspresjonistisk maleri. Han anvender et nonfigurativt formspråk, med et pastost uttrykk. De siste årene har Magnus utforsket mediet videre, og eksperimenterer med maleriet. Hans malerier er ofte store av format, med voldsomme penselstrøk. Fra denne eller den andre siden av Hum Anna Ring og Rus Mesic Arbeidene som Mesic og Ring presentert i Kunsthallen setter spørsmål rundt tilhørighet og identitet som noe flytende og åpent som forandrer seg med tid og kontekst. Anna Ring (f i Örebro, Sverige) arbeider direkte på vegg med sjokolade, gurkmeje og alger. Tydelig i Rings valg av materialer er fokus på transformasjon og forgjengelighet. Rus Mesic (f i Mostar, Bosnia/Hercegovina). Rus Mesics arbeider er fragmenterte og peker mot hukommelsens struktur. Bruk av material (appelsiner) som kommer fra et annet geografisk område, tekstbaserte arbeider, gjennomhullete postkort og collage med fragmenter av byen som Mesic kommer fra (Mostar, Bosnia og Hercegovina). If you search for the object all you ll find is the name Marte Johnslien Marte Johnslien (f på Lillehammer) har i tidligere prosjekter hatt et alternativt fokus på modernismen, hvor drakampen mellom det åndelige og det rasjonelle i kunsten har blitt belyst. Dette temaet tar hun med seg videre i utstillingen på Kristiansand Kunsthall ved å se på møtet mellom kunst og buddhisme. Utstillingen består av videoinstallasjonen If you search for the object all you ll find is the name og maleriinstallasjonen Mistaken Minds. Paper Drawing with Pastels # 2 Marit Roland Marit Roland (f i Kristiansand) avsluttet sin Masterutdanning ved Kunstakademiet i Trondheim NTNU våren Hun har sin bakgrunn fra klassisk figurativ tegning, men har i de senere år utviklet et nytt uttrykk hun kaller Paper Drawings. Som tittelen indikerer dreier det seg om tegninger laget av papir. Kraftig papir hentet fra byggevarekjeder bearbeides fysisk av Roland. Slik blir streken i disse arbeidene en fysisk masse som utvikler seg til en skulpturell form i rommet. Marius Martinussen Marius Martinussen (f i Kristiansand). Bor og arbeider i Oslo. Marius Martinussen er en maler med mange fasetter. Han bruker både media og reklamespråk, og kan betegnes som en dyktig kolorist med fargesterke og ekstravagante malerier, inneholdende et bredt register av referanser til populærkulturen. Han utforsker slik sett hele

10 spekteret av det abstrakte maleriet og maler sine bilder ved bruk av airbrush. Forsvinninger Katharina Barbosa, Yamile Calderon, David Farrell Lotte Konow Lund og Ulla Schildt, Olga Robayo & Hans Petter Blad. Kurator: Hans Petter Blad Utstillingen drøfter begrepet forsvinninger fra en lang rekke innfallsvinkler politisk og feministisk, språklig, metafysisk og estetisk og som språk, knyttet til stemmen som forstummer eller mister retten til å uttrykke seg, eller det som ikke forstås og ikke siste instans; det som ikke kan ses, gjennom verk som bare refereres til i kraft av sitt fravær. Utstillingen ble fulgt av en publiksjon. Se eget kapittel. Den Mobile Megafon Thorbjørn Reuter Christiansen og Den danske kunstneren Thorbjørn Reuter Christiansen gjennomførte i forbindelse med valget performanceprosjektet Den Mobile Megafon. Den Mobile Megafon er et Speakers Corner på hjul. Thorbjørn Reuter Christiansen trakk megafonen rundt på forskjellige steder i Kristiansand sentrum. Forbipasserende ble invitert opp på skulpturen for å holde en kort tale om de fremtidsvisjoner man ønsker skal realiseres i Kristiansand. Verket vendte mikrofonen mot publikum og Kristiansands-beboere, mens det høylydte ønske for fremtiden ble vendt mot beslutningstagere og den store offentlighet. Punkt 2013 Night gets five exits Kjell Bjørgeengen / Nils Christian Moe-Repstad Kjell Bjørgengen og Nils Christian Moe-Repstad fremførte live-performanceprosjektet Night gets five exits i forbindelse med Punkt Nils Christian Moe-Repstad er en kristikerrost norsk dikter med base i Kristiansand. Han har også jobbet i ulike musikkkonstellasjoner på Punkt og andre live-arenaer, med bl.a. Arve Henriksen, Jan Bang, Erik Honoré, Nils Petter Molvær, og David Sylvian. Moe-Repstad har også jobbet med billedkunstnere som Jan Groth og Kjell Nupen. Kjell Bjørgeengen er ansett som en av de fremste norske samtidskunstnere og høster stor anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt for sitt arbeid med video-og lyd-basert kunst. A Room with a View Ann Cathrin November Høibo og Denise Ziegler Kurator: Helena Björk I 2013 feiret Norge 100 år med allmenn stemmerett. Kvinners likeverdige status som statsborgere ble markert som en historisk milepæl. For å markere anledningen viste Kristiansand Kunsthall en utstilling som tok for seg temaet subjekt, med det fysiske rommet som en metafor for handlingsrom. Utstillingen i kunsthallen kombinerte to større enheter av nye arbeider som tok rommet i besittelse på hver sin måte. Vi presenterte to kunstnere som arbeider med hverdagen eller med ukonvensjonelle materialer i en tradisjon utarbeidet av blant annet avant-garde bevegelser og kvinnelige kunstnere. Ann Cathrin November Høibo (f i Kristiansand, Norge) har en en intuitiv tilnærming til tekstilkunsten preget av en sanselig følsomhet. Hun sammenstiller håndverk og masseproduserte gjenstander og undersøker tekstile overflater og teksturer. Samspillet mellom industrielt og manuelt er derfor fremtredende. Denise Ziegler (f i Luzern, Sveits) bor og arbeider i Helsinki. En viktig del av arbeidet hennes er offentlige kunstverk utført i en rekke medier. Ziegler arbeider er spor av gester, menneskelig aktivitet eller noe som har skjedd. De dreier seg ofte om poetiske bevegelser i hverdagen og menneskelig aktivitet eller hverdagslige ting som stueplanter. Hennes kunstneriske praksis omfatter et rikt utvalg av medier fra maleri til skulptur og video. Crooked Trinkets Marthe Elise Stramrud Marthe Elise Stramrud (f i Kristiansand, Norge) var årets vinner av Norske Kunstforeningers debutantpris (2013) i samarbeid med NorgesGruppen. Stramrud jobber hovedsakelig med fotografi hvor hun presenterer representasjoner av ulike skulpturelle komposisjoner. Gjenkjennelige hverdagsobjekter løsrives fra sin tiltenkte kontekst, og settes sammen igjen i

11 Ann Catrin November Høibo. Fra utstillingen A Room with a View Denise Ziegler. Fra utstillingen A Room with a View

12 rendyrkede komposisjoner som fremstår vare, autentiske, og tilsynelatende enkle. Komposisjonene avslører hverdagsobjektenes iboende potensial til å opptre både som arkitektur, figur, landskap eller fantasifulle vesener. Den nøytrale fotografiske fremstillingen ofte i et lite format skaper et særegent intimt rom som gjør at betrakteren mister opplevelsen av objektenes dimensjon. Meange Stein Rønning Stein Rønning (f i Askim) bor og arbeider i Oslo og London. Hans arbeider kjennetegnes av en formbevisst kompleksitet, noe som har utgjort en kjerne i hans utforskende og fokuserte praksis gjennom flere tiår. Rønnings siste arbeider baserer seg på geometriske skulpturelle størrelser som overføres til fotografi det tredimensjonale danner en sammensatt og konsentrert billedflate. Han har hatt flere professorater, det siste ved Kunsthøgskolen i Bergen Etter å ha viet mange år til undervisning, har han i løpet av de siste årene deltatt på flere gruppeutstillinger, blant annet i Galleri DOR, Brussel, MOLAF, Bergen, Nordnorsk Kunstmuseum og Carnegie Art Award. Rønning vil ha en større utstilling i Kunstnernes Hus, Oslo, I Kristiansand kunsthall vil han vise skulpturer og fotografier. Teori om sovende gulv Roald Andersen dy Roald Andersen Dy (f i Stavanger) Andersen er bosatt i Kristiansand og er mest kjent for sine tegninger og installasjoner. «Teori om sovende gulv» er en videreføring av utstillingen «Fra drømmeanlegget» som han viste på Sørlandets Kunstmuseum i «Teori om sovende gulv» er i en viss forstand et vanvittig snekkerarbeid, som insisterer på skogen i treverket og planten i planken et verk som synes å vokse mens du ser på det, liksom skogens prosesser stadig pågikk under de finpussede fjelene. På den måten hensetter han vår idé om det konkrete og materielle i en bevegelig og konstant voksende posisjon. Vi vil rette en spesiell takk til Boen bruk som har støttet utstillingen. Scenic Solitude Thomas Falstad Thomas Falstad (f i Trondheim) bor og arbeider i Oslo. Han strekker seg etter det motsetningsfylte i sitt uttrykk, og gir rom for både brutalitet og følsomhet, det alminnelige og det opphøyde, oppblomstring og forråtnelse. Verkene hans har ofte et urovekkende uttrykk og motivene befinner seg på grenseoppgangen mellom konstruksjon og kollaps. Sentralt i kunstnerens praksis står en overbevisning om maleriets muligheter som meningsbærende medium i dag. Ispedd hans billedverden finnes elementer fra bl.a. kunsthistorien, arkitektur og mytologi, og arbeidene kan oppfattes som betraktninger rundt temaer som historie, spiritualitet og fremtidsangst Til videorommet har Falstad invitert Agnes Amstaff, som vil presentere filmen Das Ewige Antlitz av den tyske kunstneren Markus Selg. Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond og Vest-Agder fylkeskommune. Svanesangen Erik Pirolt Erik Pirolt (f. 1977) bor og arbeider i Kristiansand. Han er utdannet ved Kunstakademiene i Trondheim og Oslo, og ble uteksaminert fra Kunstakademiet i Oslo i Dette var Pirolts første store separatutstilling. Pirolt inviterer oss inn i en verden full av humoristiske innslag blandet med dypt alvor. Tittelen bygger på «Svanesang» som betegnelse for en dikters siste dikt eller en kunstners siste verk. Betegnelsen skyldes myten om at sangsvanens hjerteskjærende lyd var en slags «dødssang» fra en fugl man ellers var vant til å anse for stum. Vi ser også figurative malerier av kjente kulturperonligheter fra Kristiansand, som Tori Wrånes, Terje Dragseth og Hanne Kolstø, som har blitt påført diverse funksjonshemminger. Mariko Takahashi Mariko Takahashi (f i Kanagawa, Japan) bor og arbeider for tiden i London. Hun er en billedkunstner som arbeider med lys og installasjoner, og var gjestekunstnern i Kristiansand i januar og februar Hun har sin utdannelse fra Kingston University i Surrey og Goldsmiths, University of London, hvor hun avsluttet sin BA i

13 Erik Pirolts Bestemors siste mens. Fra utstillingen Svanesangen Marikos sier følgende om sin kunstneriske praksis : Jeg er interessert i følelsen av å være ute av virkeligheten, slik som nummenhet, drøm eller eufori. Uansett hvor jeg lengter etter det, betyr det ikke vare lenge, virkeligheten kommer tilbake til meg etter kort stund. Georgina Hounsome & Alexandra Higlett Georgina Hounsome & Alexandra Higlett er gjestekunstnere i Kristiansand Kommunes gjestekunstnerordning i mai og juni Artist in Residence ordningen i Kristiansand administreres av Agder Kunstsenter. I utstillingen i Kristiansand Kunsthall viste kunstnerne hva de har jobbet med under oppholdet i Kristiansand og publikum fikk muligheten til å oppleve kunstnere i en arbeidsprosess. Deres håndlagde arbeider består av tegninger, maleri og tekst, hvor det uten unntak benyttes grafiske trykketeknikker for å realisere prosjektene. De siste to årene har Georgina & Alexandra samarbeidet om flere prosjekter som involverer ord og bilder, dette har blant annet resultert i to bokutgivelser i begrenset opplag. Activ Crossover Simon Whetham Simon Whetham som var Artist-in-residence ved Agder Kunstsenter, framførte et nytt og improvisert stedsspesifikt lydarbeid i samarbeid med de lokale kunstnere Terje Paulsen, Jon S. Lunde og Hilde Holsen.

14 Publikasjoner Forsvinninger Skjønnlitterær katalog med nyskrevne tekster av Liv Køltzow, Ole Robert Sunde, Marit Tusvik, Nils Christian Moe-Repstad, Hans Petter Blad og Pål Gitmark Eriksen, samt dikt av Pier Paolo Pasolini og et essay av Alix Cleo Roubaud, de to siste for første gang oversatt til norsk. Denne utgivelsen, som har blitt til gjennom et samarbeid mellom Kunsthallen, Flamme Forlag og Yokoland, er et forsøk på å gjenopprette den tapte dialogen mellom billedkunsten og litteraturen, som var så vesentlig ved overgangen til forrige århundre. A Room with a View Tekster av AK Dolven og Jenny Wikström Utställningens titel hänvisar till E. M. Forsters roman från 1908 med samma namn där jämställdhet mellan könen figurerar som en underström i berättelsen. I sammanhanget hörs också ett eko av Virginia Woolfs essä Ett eget rum. Kristiansand Kunsthall med utsikt över torget och kyrkan är skådeplatsen idag. Två nya texter publicerade med anledning av utställningen tillför ytterligare stämmor. Konstnären A K Dolven tar sig an Ann Cathrin November Høibo medan litteraturkritikern och genusvetaren Jenny Wikström presenterar en analys av Denise Zieglers arbete. De erbjuder personliga reflektioner ur var sin position och skärper vår blick. Teori om sovende skog En frittstående littærer publikasjon til Roald Andersen dys utstilling Teori om sovende gulv. Forfatterne Mirjam Kristensen, Synne Sun Løes, Hans Petter Blad, Nils Christian Moe-Repstad og Pål Gitmark Eriksen skriver i samarbeid med psykolog Kenneth Jørgensen tekster under overskriftene Skog og Søvn. Tekstene kan betraktes som en litterær respons på den visulle utstillingen, og som egne refleksjoner over tema. Scenic Solitude Dikt av Cornelius Jakhelln (skrevet i Kristiansand Kunsthall) Litterær respons på Thomas Falstads utstilling med samme navn. Active Crossover, Simon Whetham, Jon S. Lunde og Hilde Holsen

15 Fra Night gets five exits med Kjell Bjørgeengen / Nils Christian Moe-Repstad Kunstnersamtaler I forbindelse med våre utstillinger i 2013, holdt Kunsthallen to samtaler med forskjellige kunstnerne i kjølvannet av åpningene. Disse hadde god oppslutning blant publikum. Formålet var både å gi kunstnerne en mulighet til å utdype de temaer, teknikker og kunsteriske praksiser som ble vist fram, samt å gi publikum en spesiell anledning til å møte- og utspørre kunstnerne. For Kunsthallens del er dette en praksis vi ønsker å fortsette for å utdype utstillingene og reflektere kollektivt over kunstnerskapene. Foredrag Høsten 2013 innførte vi en forelesningrekke vi kaller Kristiansand Kunsthalls Kunstakademi. Målet er å introdusere publikum for ulike sider av samtidskunsten. Mette-Line Pedersen holdt introduksjonsforedraget Hva er konseptkunst? Deretter fulgte foredraget Maleri med tid - om billedkunsten og de levende bilder, hvor Per Kvist lot publikum få et innblikk i den første fasen av den filmiske avantgarden med dens filmer og kunstneriske ideer. Disse forelesningsrekkene vil fortsette i I samarbeid med Agder Kunstsenter og NK Sør Norge ble det invitert til seminar om tekstilkunst i Kristiansand Kunsthall. Hege Boman Grundekjøn holdt foredraget Knut Hamsuns forfatterskaps påvirkning på latvisk billedkunst i forbindelse med Latvias nasjonaldag. Tekstil/ kunst Seminar - i samarbeid med Agder Kunstsenter Hva er konseptkunst? Mette-Line Pedersen Maleri med tid - om billedkunsten og de levende bilder Per Kvist Foredrag Knut Hamsuns forfatterskaps påvirkning på latvisk kultur Hege Boman Grundekjøn

16 Andre aktiviteter i 2013 Sørlandets Litteraturpris Et samarbeid med Kristiansand Folkebibliotek Not just an angel Laura Christina Brøvig Vallenes og Ida Fugli Danseforestilling Kast loss Jan Arve Olsen Presentasjon av masterstudent - et samabeid med UiA The Continuation of Sweat and Orange Ravnedans Danseforestilling

17 Takk til støttespillere og samarbeidspartnere Vi har i 2013 blitt støttet av: Kristiansand Kommune Kulturrådet Sparebanken Pluss Vest-Agder fylkeskommune Stiftelsen Fritt Ord Norske kunstforeninger Prosjektmidler fra disse har gjort det mulig å gjennomføre utstillingsprogrammet og se fremover. Regien Cox. Fra utstillingen Winnowing Sky Travellers,

18 Vedtatt på generalforsamling VEDTEKTER FOR CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING. 1. Christianssands Kunstforening har som formål å fremme interessen for kunst. 2. Kunstforeningen har som oppgave å: a. lage og arrangere kunstutstillinger. b. gi medlemmene muligheter til a kjøpe kunst. c. avholde julelotteri blant medlemmene. d. og ellers ta initiativ til andre kulturtiltak som er i overensstemmelse med foreningens formal. 3. Kunstforeningen har disse organene: a. årsmøte, b. styre. 4. Enhver enkeltperson og bedrift kan bli medlem. Familiemedlemskap innebærer individuelle medlemskap. Eks. en familie på 4 med familiemedlemskap, inkluderer 4 medlemskap. 5. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars måned hvert år. Den bekjentgjøres i dagspressen og på hjemmesidene minst 4 uker før, og/eller ved kunngjøring til alle medlemmene. Medlemmer som har betalt sin medlemskontingent innen utgangen av februar i det år som årsmøtet skal avholdes, har stemmerett på årsmøtet. Årsmøte behandler: Arsberetning. Regnskap med revisjonsberetning. Budsjett. Fastsettelse av årskontingent for neste år. Innkomne saker og forslag fra styret som nevnt i innkallelsen. Valg. AIle valg og vedtak skjer ved alminnelig flertall. Saker som ønskes behandlet, rnå sendes til styret to uker før årsmøtet. Endringer i foreningens vedtekter kan bare foretas når minst 15 medlemmer er til stede og da minst med 2/3 tlertall. 6. Styret består av 5 medlemmer som velges av årsmøtet, med en funksjonstid på to år. To av de fem medlemmene velges i år med like-tall og tre i år med ulike-tall. Styret velger selv leder og nestleder for hvert ar. Til styret velges 1., 2. og 3. varamedlem med ett års funksjonstid. Det tilstrebes at styrets medlemmer og varamedlemmer består av tilnæermelsesvis likt antall av begge kjønn. 7. Christianssands Billedgalleri er Kunstforeningens faste galleri og er et eget rettssubjekt. Det styres av Kunstforeningens styre etter egne vedtekter. Styret i Christianssands kunstforening konstituerer seg selv og utpeker et

19 medlem til styret i Sørlandets Kunstmuseum som representant for Christianssands Billedgalleri. Dersom dette er styreleder i Chritianssands kunstforening, og denne deretter velges til styreleder i Sørlandets Kunstmuseum, må representanten fratre som styreleder i Christianssands kunstforening. 8. Styret har ansvaret for den løpende virksomheten, herunder: ansette personale og fastsette arbeidsoppgaver. fastsette Kunstforeningens utstillingsprogram. skaffe til veie de nødvendige økonomiske midler. foreta innkjøp av kunstverk til det årlige julelotteriet. godkjenne de arrangementer som foregår i Kunstforeningens lokaler. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. 9. Foreningens daglige leder har ansvaret for den daglige driften og er styrets saksforbereder. 10.Ekstraordimert årsmøte kan innkalles når styret eller 10 % av medlemmene krever det. Slikt årsmøte med dagsorden, rnå gjøres kjent ved kunngjøring til alle medlemmene minst 1 måned før møtet. 11.Oppløsning av foreningen kan skje etter vedtak av to påfølgende ordinære årsmøter. Slikt vedtak krever 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller foreningens midler Christianssands Billedgalleri.

20 Christianssands Kunstforening/Kristiansand Kunsthall. RESULTATREGNSKAP Tilskudd fra Kristiansand kommune Tilskudd Cultiva Koro Kunsthall Medlemskontigent Kulturtilskudd, Eu prosjekt Salg utstillinger Salg egne varer 1832 Salg katalog Åpningsuts, støtte Annen off støtte Sponsor Fraktstøtte Salg kommisjonsvarer Andre inntekter, ref mva Uttak varer/rabatt -275 Periodisert inntekt Salg trykksaker Leieinntekter Salgsinntekt åpning av kunsthall 7000 Sum inntekter: Varekostnader: Innkjøpte varer for videresalg % andel til kunstnerne Sum varekostnader Driftskostnader: Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Andre oppgavepliktige ytelser pensjonsforsikring Sum lønnskonstnadfer Kunsthall Frakt Kostnader /varebeh.endring Anskaffelser, kostnader Leie inventar/datautstyr Rekvisita, driftsmatr. kontorutst, abonnem, Utgifter utstillinger Regnskap, revisjon Andre fremmede tjenester Medlemslotteri Oppgjør kunstnere, kommisjon/ utstill Foldere/ invitasjoner Kataloger Arr, møter sos.kostn.gaver Telefon, porto, internett Annonse, markedsføring Forsikring Kontigenter Reisekostnad Erstatning / annen kostn Div kostn, lisens, avskriv/ omk Sum andre kostn/ varekostn Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinnt, kostn Renteinntekter -494 Rentekostnader/gebyr Netto finanskostnad Årsresultat overskudd overskudd skudd

21 BALANSE PR Eiendeler: Anleggsmidle Stiftelsekapital Sørlandsutstillingen Stiftelsekapital SKMU Maskiner Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Andre fordringer Bankinnskudd Påløpne inntekter Sum omløpsmidler Sum eiendeler/ aktiva Gjeld og egenkapital: Egenkapital 1/ Årsresultat Sum egenkapital Langsiktig gjeld Pantelån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Kassekred Kreditor Skyldig skattetrekk Skyldig arbeidsgiveravg Skyldig lønn Skyldig feriepenger Periodisert inntekt Legat Kostnader Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

22

23 Christianssands Kunstforening Budsjett 2013 Resultat 2013 Budsjett 2014 Driftsinntekter: Kontoer Kunsthall 3070 Tilskudd Kr.sand Medlemskontingent Tilskudd kultur Omsetning salg utstillinger 3080 Omsetning salg kommisjon Tilskudd Kirkefe/ Public Matter 3160 Tilskudd åpningsuts 3160 salg egne varer 3121 Salg av trykksaker\personalreb 3100/ Sponsorstøtte(Plussbank, andre) Banner Støtte til kjøp av utstyr/ utstilling 3170 Fraktstøtte(Maksbeløp NKLF) Andre inntekter, mva komp andre inntekter ( kataloger) 3070 Annen off. støtte. Søkte Midler salg uten kommisjon Uttak varer 3161 Provisjon 3700 leieinntekter Andre off.tilskudd/refusjoner VAF 3410/ inntekter bar 3990 Sum inntekter Medlemsrabatt 3950 Annen driftsinntekt Tilskudd Cultiva 3600/3630 Sum inntekt Frakt toll og spedisjon 4060 Salgsoppgjør kunstnere Innkjøp varer for videresalg Sum varekost Lønnskostnader/feriep 5000, 5001, arb.avg 5400, Refusjon sykepenger , 5920, 5945, Andre oppgavepliktige ytelser; Pensjonsforsikring Andre kostnader (gave til ansatte) 5900 Lunsj ansatte 5910 Ekst. Tjenester/tekn Sum lønnskostnader: Frakt Lokalkostnader Lokalkostnader Mindre anskaffelser 6530, Rekvisita,kontorutstyr, EDB kost. 6390, 6620, , 6800, 6550, 6551, Leie betalingsterminal 6410,6411, Regnskap/revisjon 6700, Leie transportmidler 6440, 7000 Medlemslotteriet Frem.tjenester/kunst Oppgjør til kunstnere ved salg 6796 Utstillinger/markedsf ,6565,6795, Kataloger / Plakater Arrangementer/møteutg/sosiale kostnader 7430, Telefon Internett Porto avskriving maskin, varebeh.endr Forsikring utstillinger Kontingenter/abonnementer 7400, Kompetanseutv./reisekostnad Diverse kostnader 7140, 7100, 7141, , 7780, 7710, Utbetalt erstatning, annen kostn 7790/ svinn/tap 4350 ekstr utg. utstillinger 6560 bank og kortgebyr kostn lån 5000 Sum andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat overskudd overskudd

NO 11, 4. 38 02 58 53/ 932 10 688 971 550 961 MVA ÅRSBERETNING

NO 11, 4. 38 02 58 53/ 932 10 688 971 550 961 MVA ÅRSBERETNING Christianssands kunstforening Kristiansand Kunsthall Rådhusgaten 11, 4. etasje Epost: kontakt@kristiansandkunsthall.no www.kristiansandkunsthall.no Telefon 38 02 58 53/ 932 10 688 Org.nummer: NO 971 550

Detaljer

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst. ÅRSMELDING TSSK 2012 Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING STRATEGISK PLAN 2013 2015 STYRETS

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 1 ÅRSBERETNING 2013 LNM Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 2 Innhold Innkalling / Dagsorden s. 3 Årsberetning s. 3-16 Revisors beretning s. 19 LNMs vedtekter s. 16-18 Årsregnskap 2013 s. 20-21 Arbeidsbudsjett

Detaljer

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold Del I Hovedmål... 9 1 Det visuelle kunstfeltet i Norge... 11 1.1 Bakgrunn for og hovedspørsmål som

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 ÅRSMELDING 2013 1 2 INNHOLD INNLEDNING s. 4 STYRETS ARBEID 2013 s. 5 STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6 VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 Utstillinger 2013 Andre arrangement Kunstformidling Markedsføring og kommunikasjon

Detaljer

UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI

UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Til Kulturdepartementet v/ Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein og Michelle Tidsel UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Norske Billedkunstnere (NBK) takker for muligheten til å komme med innspill både i dette

Detaljer

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE BOKS 285-8301 SVOLVÆR - TELEFON +47 76 06 67 70 - BANKGIRO 4580.06.08086 - ORG. NR. 971 531 444 ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 nnbkunst.no facebook.com/nordnorskebildendekunstnere

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

2. Beretning og regnskaper

2. Beretning og regnskaper 1.5 GODKJENNING AV STATUS FOR OBSERVATØRER Følgende personer innvilges status som observatører på NBKs 11. ordinære landsmøte: 2. Beretning og regnskaper 2.1 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN MAI 2009 TIL

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TSSK 2009

ÅRSMELDING FOR TSSK 2009 ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING FOR TSSK 2009 Innhold Innledning 3 Nøkkeltall, pkt. 1 4 Mål og visjoner, pkt. 2 6 Virksomheten 2009, pkt. 3 6 Styrets arbeid, pkt. 4 12 Årsrapport fra RSU 15 (Regionalt samarbeidsutvalg

Detaljer

Design: Fotokreditering: Forsidebilde:

Design: Fotokreditering: Forsidebilde: ÅRSMELDING 2014 1 Design: Fotokreditering: Forsidebilde: TSSK / Amalie Marie Selvik Grethe Britt Fredriksen, Ole A. Ekker, Amalie Marie Selvik, Anita Björklund Skreddersydd. Foto: Ole A. Ekker 2 INNHOLD

Detaljer

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Fra åpning av Momentumbiennalen, Momentum kunsthall og Galleri F15 2 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Styrets beretning s.5 Ansatte/likestilling/arbeidsmiljø

Detaljer

Norske Billedkunstnere setter stor pris på anledningen til å komme med innspil til Kulturutredningen 2014.

Norske Billedkunstnere setter stor pris på anledningen til å komme med innspil til Kulturutredningen 2014. Til KULTURUTREDNINGEN 2014 Norske Billedkunstnere setter stor pris på anledningen til å komme med innspil til Kulturutredningen 2014. Vi vil også nevne at Norske Billedkunstnere har vært en pådriver for

Detaljer

Evaluering Trondheim Symfoniorkester Kort beskrivelse Kjennetegn

Evaluering Trondheim Symfoniorkester Kort beskrivelse Kjennetegn Evaluering Trondheim Symfoniorkester Hvordan vil dere kort beskrive orkestret? Hva er orkestrets viktigste kjennetegn, orkestrets profil? Og hva er det viktig å fortelle om orkestrets situasjon akkurat

Detaljer

Tiril Schrøder / Anne Thomassen : Time Travel For Pedestrians Foto: Ram Galleri

Tiril Schrøder / Anne Thomassen : Time Travel For Pedestrians Foto: Ram Galleri Tiril Schrøder / Anne Thomassen : Time Travel For Pedestrians Foto: Ram Galleri ÅRSRAPPORT 2014 Hanna von Bergen spiller på åpningen av ATARAKSIA May Snevoll von Krog, Foto: Ram galleri Innhold Del I Leders

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Rapport 2012:13 Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Forsidefoto: Jorggáhallan, danseforestilling med Johtti Kompani.

Detaljer

LANDSMØTE. 29. mars. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu

LANDSMØTE. 29. mars. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu 29. mars LANDSMØTE 2014 Dokumentet inneholder program for landsmøtet og saksdokumenter som iht. vedtektene skal følge med innkallingen. Dokumenter legges også ut på www.nil.no. Quality Hotel Expo, Snarøyveien

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter Forsiden: Performance ved Ansgar Ole Olsen under årets Kunstmarked Foto: Kunstbanken Innhold s. 4 1. Styrets beretning s. 6 2. Styret og administrasjon

Detaljer

ARTIST IN RESIDENCE BERGEN. Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie

ARTIST IN RESIDENCE BERGEN. Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie ARTIST IN RESIDENCE BERGEN Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie 1 INNHOLD side 3 side 6 side 6 INNLEDNING DEL 1 CASE BESKRIVELSE Kulturpolitisk forankring side 7 Nasjonaliteter side

Detaljer

Møte tirsdag den 27. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 27. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 2778 27. mars Representantforslag fra repr. Horne, Thomsen og Korsberg om en omstrukturering av Norsk kulturråd 2012 Møte tirsdag den 27. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d

Detaljer

8 AVDELING FOR SAMLINGER 46 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2005 4 5 LANDSDEKKENDE PROGRAM 22 11 AVDELING FOR ADMINISTRASJON 96

8 AVDELING FOR SAMLINGER 46 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2005 4 5 LANDSDEKKENDE PROGRAM 22 11 AVDELING FOR ADMINISTRASJON 96 ÅRSMELDING 2005 Innhold 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2005 4 1.1 Aktiviteten 1.2 Kyss Frosken! Forvandlingens kunst 1.3 Landsdekkende formidling 1.4 Utlån 1.5 Innkjøp av kunst 1.6 Personal og arbeidsmiljø 1.7

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Foto: Magnus Knutsen Bjørke / SCANPIX

Foto: Magnus Knutsen Bjørke / SCANPIX Nasjonalmuseets årsmelding 2006 Nasjonalmuseet satser sterkt på formidling av kunst til barn. Her forteller kurator formidling, Morten Eid, en skoleklasse om Edvard Munchs Skrik. Munchs skriver selv

Detaljer

da ars møtte techne En deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) OLE MARIUS HYLLAND

da ars møtte techne En deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) OLE MARIUS HYLLAND da ars møtte techne En deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 31/2009 TF-notat Tittel: Da ars møtte techne. En deskriptiv evaluering

Detaljer

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Veien til en styrket visuell kunstscene i Troms Å styrke den visuelle kunstscenen i Troms er vår ambisjon. Det skjer mye spennende på det visuelle kunstfeltet

Detaljer

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012.

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. Innhold Side 1: FORSIDE Side 2: KORT BAKGRUNN FOR INNSPILL Side 3-4: DANSIS-DANSEKUNST I STAVANGERREGIONEN

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

WEIDEMANN KUNSTSENTER. Jakob Weidemann: Hestehov, krokus og akeleier 1973

WEIDEMANN KUNSTSENTER. Jakob Weidemann: Hestehov, krokus og akeleier 1973 prosjektrapport WEIDEMANN KUNSTSENTER Jakob Weidemann: Hestehov, krokus og akeleier 1973 Fotografer: Frode Johansen s 7 Lillehammer kunstmuseum s 34 Jan Martinsen s 15 Odd Georg Skjemstad s 20, 26 Morten

Detaljer