ÅRSBERETNING 2013 KRISTIANSAND KUNSTHALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 KRISTIANSAND KUNSTHALL"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 KRISTIANSAND KUNSTHALL

2 ÅRSBERETNING 2013 Christianssands kunstforening - Kristiansand Kunsthall Rådhusgaten 11, 4. etasje Epost: Telefon / Org.nummer: NO MVA Kristiansand Kunsthall springer ut fra Christianssands kunstforening som ble etablert i Siden grunnleggelsen i 1881 har Christianssands kunstforening stimulert kunstlivet i Kristansandsregionen og bidratt til økt forståelse og interesse blant publikum gjennom utstillinger og formidling. I 2012 ble navnet endret til Kristiansand Kunsthall og lokalene ble oppgradert, for å bedre være i dialog med dagens kunstsituasjon. Innledning Kristiansand Kunsthall skal vise det fremste av samtidens billedkunstneriske uttrykk for et bredest mulig publikum. Den kunstneriske profilen skal være på nasjonalt og internasjonalt nivå, hvor den nyskapende kunsten gis en sentral plass. Ved sitt virke skal institusjonen sette standarder for hvordan samtidskunsten produseres og formidles. Kristiansand Kunsthalls hovedmål: Å være en utadrettet og publikumsvennlig arena for visuell kunst, som blander det uetablerte og gjennombruddsklare med det klassiske og etablerte. Å bidra til utvikling av basiskompetanse for visuell kunst i regionen. Å speile tendenser i samtidens kunstuttrykk, men også foregripe utviklingen på kunstfeltet. Å virke både lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom egne produksjoner og kuratoriske undersøkelser. Å fungere som brobygger mellom utdanningsinstitusjonene og publikum, og mellom publikum og samtidskunsten. Å satse på unge kunstnere og kuratorer med tilknytning til regionen som har utmerket seg nasjonalt og internasjonalt. Å invitere og utfordre kunstnere i etablerte og anerkjente posisjoner. Å undersøke grenseoppganger til andre kunstarter, slik som musikken og litteraturen. Å etablere Kunsten- og litteraturens hus i samarbeid med Kristiansand Folkebibliotek, billedkunstnere, forfattere og aktuelle formidlingsaktører i regionen. Det visuelle kunstfeltet har gjennomgått store endringer i de siste tiårene. Dette har resultert i nye kunstneriske praksiser og uttrykk, nye produksjonsmåter, andre formidlingsformer, nye arenaer og en annen organisering av det kunstneriske arbeidet. Også kunstforeningene i Norge har gjennomgått store forandringer, både økonomisk og innholdsmessig. Mange av de største kunstforeningene har opprettet kunsthaller. Dette innebærer profesjonelt drevne gallerier, hvor kravet til kvalitet i utstillingsprogrammet og utstillingslokalene er grunnleggende. I programmeringen av institusjonene vektlegges faglige standarder og samfunnsmessig funksjon fremfor umiddelbart salgbare utstillinger. I Norge satses det gjennom Kulturløft II på visuell kunst og formidling. Vi har også for første gang i historien fått en stortingsmelding for visuell kunst. (Meld. St. 23 ( ). I denne meldingen legges det vekt på de regionale visnings- og formidlingsarenaene for visuell kunst. I Kulturutredningen 2014 påpeker også Enger-utvalget behovet for et lokalt kulturløft, hvor de med referanse til meldingen om visuell kunst fremhever betydningen av utstilingshonorar og styrking av produksjonsmidlene i institusjonene. Kristiansand Kunsthalls ambisjoner om å produsere og formidle samtidens kunstneriske uttrykk er solid forankret i sentrale kulturpolitiske føringer. Institusjonens ambisjoner representerer også et viktig bidrag til å styrke det regionale som maktfaktor og den kunstneriske kraft i norsk kunstliv, ved at offentlig ressurser kanaliseres via institusjonen og ut til kunstnerne. For å oppnå disse målsettingene vil Kristiansand Kunsthall arbeide for at institusjonen i hovedsak finansieres ved statlige tilskudd. I denne sammenheng er det viktig at det lokale ressursgrunnlaget styrkes både gjennom medlemspleie og ved offentlige og private tilskudd fra lokale og regionale samarbeidspartnere.

3 Fra utstillingen Forsvinninger med Katharina Barbosa, Yamile Calderon, David Farrell Lotte Konow Lund og Ulla Schildt, Olga Robayo & Hans Petter Blad. DEL 1 STYRETS BERETNING Styret har i 2013 arbeidet målrettet for å utvikle og tydeliggjøre Kristiansand Kunsthalls strategiske plassering innen kunstfeltet med vekt på faglige ambisjoner og finansielt grunnlag. De økonomiske rammebetingelsene er svært krevende. I 2012 ble foreningen kuttet med kroner fra Kristiansand kommune, noe som har blitt stående i 2013 og Kuttet føyer seg inn i rekken av en mangeårig nedprioritering av institusjonen, noe styret vurderer som et systematisk brudd på den avtalen som i 1994 ble inngått mellom Kristiansand Kommune og Christiansands kunstforening i forbindelse med opprettelsen av Sørlandets Kunstmuseum. Styret har derfor sett det som viktig å prøve å påvirke rammebetingelsene slik at Kristiansand kunsthall kan realisere sitt potensiale. Samlet aktivitet I første del av 2013 la styret hovedvekt på strategiarbeid. Strategimøtet ble holdt umiddelbart etter at det nye styret hadde konstituert seg 9. april. I etterkant av møtet ble det utarbeidet nytt strateginotat, og både utstillingsprogram og formidlingsprogram er forankret i dette. Styret har vært opptatt av å tenke helhetlig både rundt program, formidling og utnyttelse av lokalene. Videre i 2013 har det blitt lagt vekt på den økonomiske situasjonen. Styreleder og daglig leder har hatt møter med ordfører og varaordfører, kulturdirektør, Kulturrådet og Sparebanken Pluss. Det ble arbeidet grundig med søknad om støtte til et flerårig prosjekt til Kulturrådet. Denne vil bli behandlet i løpet av våren Sparebanken Pluss har vært vår hovedsponsor de tre siste årene. I løpet av 2013 har de fusjonert med Sparebanken Sør og banken er i ferd med å legge ny strategi. Dialogen om å forhandle frem en ny sponsoravtale vil fortsette utover våren. Kunsthallen har i 2013 arrangert 15 utstillinger fordelt på 7 utstillingsperioder. En av disse utstillingene ble arrangert i det offentlige rom og ble derfor sett av langt flere enn utstillingene inne i lokalene. I tilegg har det vært en rekke arrangementer i kunsthallen. Flere av utstillingene har vært teknisk krevende og har fordret mye arbeid med logistikk, prosjektledelse og ekstern finansiering. Kunsthallens ansatte og styre legger ned mye arbeid utover det som kan forventes. Christianssands kunstforening har en avtale med Kristiansand kommune fra 1994 som ble inngått i forbindelse med opprettelsen av Sørlandets Kunstmuseum. Avtalen regulerer nivået på det økonomiske tilskuddet fra Kristiansand Kom-

4 Fra åpning av utstillingen Forsvinninger mune. Her slås det utvetydig fast at institusjonen ikke bare skulle videreutvikles, men også settes i stand til stadig bedre å kunne utføre de oppgaver som kunstforeningen har stått for. Styret mener at denne avtalen ikke er overholdt fra kommunens side. Det ble derfor skrevet en kronikk om dette i desember. Saken ble fulgt opp av Fædrelandsvennen. Dette resulterte i at Arbeiderpartiet og Venstre fremmet forslag i budsjettmøtet 18. desember om at avtalen må vurderes på nytt av Kristiansand kommune før endelig budsjett for 2014 blir vedtatt. Daglig leder var også i kontakt med ordfører Grundekjøn som anbefalte å få en advokat til å se på saken. Dette ble etterfulgt. Fremtidsutsikter Kristiansand Kunsthall har etter omleggingen til kunsthall infrastrukturen som skal til for å fungere som en kunstinstitusjon av høyeste kvalitet, og har nå behov for å sikre at innholdet skal holde like høy standard fremover. Målet er å jobbe med langsiktig finansiering slik at utstillings- og formidlingsprogrammet stadig kan utvikles til det bedre. Det ble sendt inn søknad om et flerårig prosjekt til Kulturrådet 3. desember Det arbeides også med søknad til Post 74 som skal leveres inn 1. juni. En vesentlig del av de omsøkte midlene fra Norsk kulturråd vil gå direkte til kunstnerne og eksterne kuratorer, både som honorar og produksjonsmidler. De resterende midlene vil gå til å styrke institusjonens faglige produksjons- og formidlingsevne. Dersom styret skal lykkes med å få til økt statlig finansiering av Kristiansand Kunsthalls virksomhet er det avgjørende at institusjonen er ønsket og støttes økonomisk fra kommunalt- og fylkeskommunalt hold. Det vil i denne sammenheng også være av stor betydning om Sparebanken Sør vil fortsette med å gi den avgjørende støtten som banken har representert gjennom en årrekke. Styret vurderer det faglige potensialet for årene som kommer som betydelig. Institusjonen har under Cecilie Nissens ledelse inntatt en markant faglig posisjon med gode kunstfaglige resultater som nyter stor anerkjennelse både i kunstfaglige kretser og i allmennheten. Derimot vurderer styret den økonomiske situasjonen som ytterst alvorlig. Styret har beram-

5 met et eget møte i april der Kunsthallens videre drift evalueres i lys av økonomiske tildelinger for Styrets sammensetning etter årsmøtet 14. mars 2013 Per Kvist styreleder Bjørn Åstveit nestleder Pål Gitmark Eriksen styremedlem Marianne Lund styremedlem Elin Fiske Lyngø styremedlem Rasmus Tallaksen Hilde Midtbø Mette-Line Pedersen varamedlem varamedlem varamedlem Det ble holdt 8 styremøter i 2013 inkludert forberedelse til årsmøtet. 50 saker ble behandlet. Årsmøtet ble gjennomført den 14. mars I tillegg ble det holdt strategimøte Varamedlemmene ble innkalt til alle styremøtene og strategimøte. Valgkomité Følgende valgkomité ble oppnevnt på årsmøtet: Randi Jessen Elfie Dørum Kunstnerisk Råd Cecilie Nissen Pål Gitmark Eriksen Marianne Lund Mette-Line Pedersen Revisor: Kjell Hansen Rådet har hatt 4 møter. Innkomne søknader ble behandlet på ett av møtene. Kunstnerisk råd er enige om at vi er bedre tjent med å oppsøke prosjekter selv enn å basere utstillingsprogrammet på innkomne søknader. Vi tar likevel gjerne imot forslag til gode prosjekter fra kunstnere eller kuratorer, men kommer ikke til å jobbe videre med faste søknadsfrister. Kunstnerisk råd har i 2013 konsentrert seg om å jobbe med programmet for 2014 og forberedelser for Programmet tar utgangspunkt i strateginotatet. Sørlandets Kunstmuseum I styret fra CKF: Pål Gitmark Eriksen Marianne Lund (vara) Rep. skap Marianne Lund Pål Gitmark Eriksen (vara) Sørlandsutstillingen Elin Fiske Lyngø Agnethe Eriksen (vara) Rep. skap Rasmus Tallaksen Cecilie Nissen (vara) Arne Vigelands samling Atle Evje Ansatte Cecilie Nissen Kunstnerisk/daglig leder 60% Ørjan Moen 30 % Helgevakt og utstillingstekniker Solgunn Moltubakk Haugstad Konsulent økonomi/administrasjon 20% Øvrige vakter og monteringshjelp leies inn etter behov. Formidling Utstillingene formidles gjennom utstillingstekster og publikasjoner. Med dagens stab er det ikke mulig å få på plass et kontinuerlig omvisningstilbud, men dette er noe vi jobber med for å etablere. Vi har god kontakt med de videregående skolene i byen, og klassene kommer jevnlig på utstillingene. Vi samarbeider innimellom også med Vest-Agder fylkeskommune om Den kulturelle skolesekken, Og vi er i ferd med å utvikle god kontakt med UiA. Web og nettbasert formidling Sosiale nettverk som Facebook,Twitter og Instagram brukes i formidling av utstillingene. Etter siste års erfaring ser vi at Facebook er det best egnede nettverket hvor vi ser ut til å nå flest. Bruken av Facebook har resultert i at vi når et bredere og yngre publikum. Det er pr i dag 2090 som liker Facebooksiden. Hovedtyngden er i aldersgruppen år, men vi ser fra i fjor at aldersfordeling er jevnere nå. Vil har fått flere eldre og flere veldig unge tilhengere. Samarbeid/nettverk Det har i løpet av året vært samarbeid med Kristiansand Folkebibliotek, SKMU, Agder Kunstsenter, Faktor X, Punktfestivalen og UiA.

6 Kunsthallen er i ferd med å utarbeide en samarbeidavtale med Kristiansand Folkebibliotek. Målsetning med denne avtalen er å utvikle Kristiansand folkebibliotek og Kristiansand Kunsthall til Kunstens og Litteraturens hus i Kristiansand. Det er et ønske om å lage en arena som er attraktiv for landsdelens arrangører av litteraturformidling, kunstformidling og samfunnsdebatt. Kristiansand Kunsthall inngikk i 2012 i et samarbeidsnettverk med Tromsø Kunstforening, Oslo Kunstforening, Kunsthall Grenland (Porsgrunn) og Stavanger Kunstforening. Målet med nettverket er å etablere en møteplass for å diskutere mulige samarbeidsprosjekter og felles problemstillinger 1-2 ganger pr. år. Rullering mellom deltakerne, samproduksjon og utveksling av produksjoner / kunstutstillinger i nettverket og utveksling av produksjoner og samarbeid med internasjonale institusjoner / aktører. Utvikle et større nordisk nettverk av kunsthaller. Det har vært ett slikt møte i 2013, og det var i Kristiansand Kunsthall. Kristiansand er en del EU-prosjektet Cre-Art, og Kristiansand Kunsthall sitter i ressursgruppen sammen med SKMU, Agder Kunstsenter og UiA. Prosjektet skal gjennomføres i perioden Prosjektets mål er å opprette et europeisk nettverk av kunstnere og kunstverk innen visuell kunst, og å utvikle/dele metoder for utdanning og personlig utvikling innenfor feltet. Prosjektet har et spesielt fokus på byer av middels størrelse i det landet de er i. Aktiviteter som er planlagt er blant annet: Arrangere en Europeisk utstilling som turnerer byene som er med i prosjektet. 3-5 kunstnere fra hver by velges ut årlig til å delta på denne utstillingen. Arrangere diverse workshops for kunstnere. Arrangere møter mellom kunstnere fra forskjellige steder i Europa. Arrangere konferanser og seminar. Utvikle Artist in Residence programmer Arrangere European Day of Artistic Creativity Media Kunsthallen har fått bred medieoppmerksomhet det siste året. Alle utstillingene har blitt dekket godt av Fædrelandsvennen, både med forhåndsomtaler, reportasjer fra åpninger og kritikker. Flere av kunstnerne våre har også fått omtaler i Dagens Næringsliv, Aftenposten, NRK og Frieze. NRK hadde bred dekning av utstillingen til Erik Pirolt. I tillegg har det vært både kritikker og reportasjer i tidsskrifter som Kunstforum, Kunstkritikk og Kunst Pluss. Publikum Antall besøkende i 2013: 6513 personer. Dette er en forsiktig økning fra 2012 (6223), men vi har fortsatt en vei å gå. Samtidig er det en flott økning fra de foregående årene. Det er viktig å merke seg at kunsthallen holder åpent kun 16 timer i uka. Den best besøkte utstillingen i 2013 var Svanesangen med Erik Pirolt. Den trakk 1550 publikummere. Interessante utstillinger, foredrag og andre aktiviteter er med på å gi økning i besøkstallene. Økonomi Rammebetingelsene for virksomheten til Christianssands Kunstforening ligger i foreningens vedtekter og vedtatte budsjetter. Aktiviteten til kunstforeningen vil være bestemt av vedtak på foreningens styre- og årsmøter, samt de signaler som er knyttet til offentlige tilskudd, og som ligger i den offentlige kulturpolitikken. Den økonomiske situasjonen er fortsatt svært vanskelig. Kunsthallens søknad på til Kristiansand kommune ble ikke innvilget. Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr ,- Det har vært meget hard kontroll og økonomistyring i dette første året etter omlegging til Kristiansand Kunsthall, tross dette har vi klart å holde stor aktivitet i utstillingsprogrammet og arrangementer. Dette takket være god innsats og velvilje fra de ansatte og styret. Videre har momsrefusjon og midler fra Kulturrådet vært av stor betydning. Når det gjelder egenkapitalen er den fremdeles i minus, men ser vi utviklingen de siste årene har egenkapitalen bedret seg fra minus kr i 2010 til minus kr i Trenden går derfor i riktig retning Det er blitt periodisert kr ,- som er midler som skal benyttes i 2014 i forbindelse med sluttføringen av prosjekt Programmering og

7 publikumsutviking Budsjett for 2014 er lagt opp med realisme og nøkternhet. Det har ikke vært rom for lønnsjusteringer de siste 3 årene. Pantelån med sikkerhet fra styremedlemmer: Restgjeld kr ,- med nedbetalingstid over 2 år. Salg Det har vært noe salg fra utstillinger. Sørlandets kunstmuseum kjøpte inn verk av Ann Catrin November Høibi og Marthe Elise Stramrud fra utstillingene «A Room with a View» og «Crooked Trinkets». Det var også noe salg på Erik Pirolts utstilling. Noen av publikasjonene har også solgt godt. Publikasjonen Forsvinninger ble kjøpt inn av UiA og Kristiansand Folkebibliotek. Kommisjonslageret er avviklet i gammel form. Det er kun et lite lager igjen, men på sikt skal det bygges opp et nytt kommisjonssalg. Medlemmer Medlemmene er grunnstammen i Christianssands kunstforening/kristiansand Kunsthall. Kunsthallen hadde ved årsskiftet registrert 250 betalende medlemmer. Av disse er 198 enkeltmedlemmer og 52 familiemedlemmer. Det er 20 færre enn i fjor. Det er tilsammen 40 medlemmer som enten ikke har betalt, har meldt seg ut eller har avgått ved døden, men det er registrert 20 nye medlemmer. Det er satt ned en medlemsguppe som spesielt skal jobbe med aktiviteter rettet mot medlemmene. Siden det har vært fokusert på strategiutvikling og styrking i utstillingsprogrammet, har medlemsverving ikke blitt prioritert i første rekke. Det jobbes også med å forankre medlemsaktivitetene i den nye strategien. Det ble foreslått på årsmøtet i 2013 å senke medlemsavgiften, men dette forslaget fikk ikke flertall. Pris på medlemskap: Enkelmedlem/familiemedlem kr. 400,-/kr.600,-. Premier til julelotteriet Maleri av Marius Martinussen Trykk av Ludvig Eikås Trykk av Uwe Wenk-Wolff Trykk av Erik Pirolt Trykk av Håkon Bleken Trykk av Marius Martinussen Christianssands Billedgalleri Den faste samlingen til Christianssands Billedgalleri er overført til Sørlandets Kunstmuseum som et langsiktig depositum. Kunstmuséet har det fulle ansvar for samlingen. Den faste samlingen opprettholder sin status som eget rettssubjekt med styret i Christianssands Kunstforening som øverste styringsorgan. DEL 2 UTSTILLINGER OG AKTIVITETET Utstillingsprogrammet i Kristiansand Kunsthall skal gjenspeile så genuint og kompetent som mulig hvordan samtidskunsten utfolder seg rundt oss. Vårt regionale utgangspunkt er avgjørende, men skal danne en forankring og ikke en begrensning. Samtidskunsten har blitt et inkluderende felt med høy grad av internasjonalisering og mangfold, og derfor er det viktig å orientere det lokale i et større landskap. Et raskt blikk på betydningsfulle kunstnerskap i regionen gjenspeiler en slik orientering. Og selv om vi skal hente vår integritet hjemmefra, tror vi at profesjonaliseringenskjer i berøringen med en allmenn kunstvirkelighet. Vi har to viktige metoder for å nå målet. Den første er å stole på kunstnerne og deres individuelle prosesser. Dette innebærer å stille seg åpen for de nettverk, erfaringer og eksperimenter kunstnerne selv behovsprøver. Vår utstillingsprofil skal således være noe kunstnerne selv kan stå inne for. Dette vil ikke bare bidra til å gjøre kunsthallen attraktiv for kunstnerne, men vil kunne gi publikum en rik og inderlig opplevelse av det arbeidet som ligger bak hver utstilling. Som moderne kunstarena ønsker vi på den måten å fremstå som et ledd i en større kunstnerprosess. Våre fleksible produksjonslokaler kan både vise store påkostede prosjekter og små intime utstillinger, og er egnet til å huse et mangfold av kunstneriske uttrykk. Den andre metoden går ut på å kvalitetssikre programmet med høy faglig kompetanse og bevissthet om kunstsamtiden. Her vil vi satse på kuratoriske undersøkelser som går som en rød tråd gjennom flere utstillingsperioder, samt å bygge opp temautstillinger rundt enkeltkunstnere. Dette handler både om å oppnå kunstfaglig fordypning og å opptre som en mer substansiell institusjon for samtidskunsten. I en omskiftelig kunstvirkelighet er noe av kunsthallens mulighet å virke konsentrerende og å delta i å forme kunstsamtiden til noe forståelig og diskuterbart. Gjennom å øke bevissheten og inntrykket

8 Marthe Elise Stramrud. Fra utstillingen Crooked Trinkets.

9 av hver utstilling, tror vi også kvalitetskravet blir ivaretatt, slik at både kunsthall og kunstnere inspireres til å strekke seg til sitt ypperste. I 2012 inviterte vi Jan Freuchen til å kuratere åpningsutstillingen Game of Life, som undersøkte rutemønsteret i henhold til den geografiske Kvadraturen i Kristiansand og i henhold til modernismens grid. Dette ble fulgt opp av utstillinger med litterære referanser: Forfatteren Cornelius Jakhelln var kurator for Gewaltkunstwerk, og i 2013 inviterte vi Helena Björk til å kuratere utstillingen A Room with a View. Forfatteren Hans Petter Blad kuraterte utstillingen Forsvinninger. Alle disse utstillingene ble fulgt av publikasjoner. Av sentrale separatutstillinger med unge kunstnere fra Kristiansand, kan nevnes A Room with a View, Ann Cathrin November Høibo, Crooked Trinkets, Marthe Elise Stramrud og Svanesangen, Erik Pirolt. UTSTILLINGSPROGRAM KRISTIANSAND KUNSTHALL grunner til at Marta ikke kan sette seg Borghild R Unneland Borghild Rudjord Unneland (f i Oslo) benytter hverdagsobjekter som viktige virkemidler. Tingene vi daglig omgir oss med bærer i seg historier og minner som står i nært forhold til våre omgivelser, til kroppen, og til vår evne til å sanse. Skulpturenes magi oppstår idet objekter danner assosiative forbindelser som eventyr eller strofer i et dikt. Hans Jacob Magnus Hans Jakob Magnus (f i Oslo) jobber med ekspresjonistisk maleri. Han anvender et nonfigurativt formspråk, med et pastost uttrykk. De siste årene har Magnus utforsket mediet videre, og eksperimenterer med maleriet. Hans malerier er ofte store av format, med voldsomme penselstrøk. Fra denne eller den andre siden av Hum Anna Ring og Rus Mesic Arbeidene som Mesic og Ring presentert i Kunsthallen setter spørsmål rundt tilhørighet og identitet som noe flytende og åpent som forandrer seg med tid og kontekst. Anna Ring (f i Örebro, Sverige) arbeider direkte på vegg med sjokolade, gurkmeje og alger. Tydelig i Rings valg av materialer er fokus på transformasjon og forgjengelighet. Rus Mesic (f i Mostar, Bosnia/Hercegovina). Rus Mesics arbeider er fragmenterte og peker mot hukommelsens struktur. Bruk av material (appelsiner) som kommer fra et annet geografisk område, tekstbaserte arbeider, gjennomhullete postkort og collage med fragmenter av byen som Mesic kommer fra (Mostar, Bosnia og Hercegovina). If you search for the object all you ll find is the name Marte Johnslien Marte Johnslien (f på Lillehammer) har i tidligere prosjekter hatt et alternativt fokus på modernismen, hvor drakampen mellom det åndelige og det rasjonelle i kunsten har blitt belyst. Dette temaet tar hun med seg videre i utstillingen på Kristiansand Kunsthall ved å se på møtet mellom kunst og buddhisme. Utstillingen består av videoinstallasjonen If you search for the object all you ll find is the name og maleriinstallasjonen Mistaken Minds. Paper Drawing with Pastels # 2 Marit Roland Marit Roland (f i Kristiansand) avsluttet sin Masterutdanning ved Kunstakademiet i Trondheim NTNU våren Hun har sin bakgrunn fra klassisk figurativ tegning, men har i de senere år utviklet et nytt uttrykk hun kaller Paper Drawings. Som tittelen indikerer dreier det seg om tegninger laget av papir. Kraftig papir hentet fra byggevarekjeder bearbeides fysisk av Roland. Slik blir streken i disse arbeidene en fysisk masse som utvikler seg til en skulpturell form i rommet. Marius Martinussen Marius Martinussen (f i Kristiansand). Bor og arbeider i Oslo. Marius Martinussen er en maler med mange fasetter. Han bruker både media og reklamespråk, og kan betegnes som en dyktig kolorist med fargesterke og ekstravagante malerier, inneholdende et bredt register av referanser til populærkulturen. Han utforsker slik sett hele

10 spekteret av det abstrakte maleriet og maler sine bilder ved bruk av airbrush. Forsvinninger Katharina Barbosa, Yamile Calderon, David Farrell Lotte Konow Lund og Ulla Schildt, Olga Robayo & Hans Petter Blad. Kurator: Hans Petter Blad Utstillingen drøfter begrepet forsvinninger fra en lang rekke innfallsvinkler politisk og feministisk, språklig, metafysisk og estetisk og som språk, knyttet til stemmen som forstummer eller mister retten til å uttrykke seg, eller det som ikke forstås og ikke siste instans; det som ikke kan ses, gjennom verk som bare refereres til i kraft av sitt fravær. Utstillingen ble fulgt av en publiksjon. Se eget kapittel. Den Mobile Megafon Thorbjørn Reuter Christiansen og Den danske kunstneren Thorbjørn Reuter Christiansen gjennomførte i forbindelse med valget performanceprosjektet Den Mobile Megafon. Den Mobile Megafon er et Speakers Corner på hjul. Thorbjørn Reuter Christiansen trakk megafonen rundt på forskjellige steder i Kristiansand sentrum. Forbipasserende ble invitert opp på skulpturen for å holde en kort tale om de fremtidsvisjoner man ønsker skal realiseres i Kristiansand. Verket vendte mikrofonen mot publikum og Kristiansands-beboere, mens det høylydte ønske for fremtiden ble vendt mot beslutningstagere og den store offentlighet. Punkt 2013 Night gets five exits Kjell Bjørgeengen / Nils Christian Moe-Repstad Kjell Bjørgengen og Nils Christian Moe-Repstad fremførte live-performanceprosjektet Night gets five exits i forbindelse med Punkt Nils Christian Moe-Repstad er en kristikerrost norsk dikter med base i Kristiansand. Han har også jobbet i ulike musikkkonstellasjoner på Punkt og andre live-arenaer, med bl.a. Arve Henriksen, Jan Bang, Erik Honoré, Nils Petter Molvær, og David Sylvian. Moe-Repstad har også jobbet med billedkunstnere som Jan Groth og Kjell Nupen. Kjell Bjørgeengen er ansett som en av de fremste norske samtidskunstnere og høster stor anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt for sitt arbeid med video-og lyd-basert kunst. A Room with a View Ann Cathrin November Høibo og Denise Ziegler Kurator: Helena Björk I 2013 feiret Norge 100 år med allmenn stemmerett. Kvinners likeverdige status som statsborgere ble markert som en historisk milepæl. For å markere anledningen viste Kristiansand Kunsthall en utstilling som tok for seg temaet subjekt, med det fysiske rommet som en metafor for handlingsrom. Utstillingen i kunsthallen kombinerte to større enheter av nye arbeider som tok rommet i besittelse på hver sin måte. Vi presenterte to kunstnere som arbeider med hverdagen eller med ukonvensjonelle materialer i en tradisjon utarbeidet av blant annet avant-garde bevegelser og kvinnelige kunstnere. Ann Cathrin November Høibo (f i Kristiansand, Norge) har en en intuitiv tilnærming til tekstilkunsten preget av en sanselig følsomhet. Hun sammenstiller håndverk og masseproduserte gjenstander og undersøker tekstile overflater og teksturer. Samspillet mellom industrielt og manuelt er derfor fremtredende. Denise Ziegler (f i Luzern, Sveits) bor og arbeider i Helsinki. En viktig del av arbeidet hennes er offentlige kunstverk utført i en rekke medier. Ziegler arbeider er spor av gester, menneskelig aktivitet eller noe som har skjedd. De dreier seg ofte om poetiske bevegelser i hverdagen og menneskelig aktivitet eller hverdagslige ting som stueplanter. Hennes kunstneriske praksis omfatter et rikt utvalg av medier fra maleri til skulptur og video. Crooked Trinkets Marthe Elise Stramrud Marthe Elise Stramrud (f i Kristiansand, Norge) var årets vinner av Norske Kunstforeningers debutantpris (2013) i samarbeid med NorgesGruppen. Stramrud jobber hovedsakelig med fotografi hvor hun presenterer representasjoner av ulike skulpturelle komposisjoner. Gjenkjennelige hverdagsobjekter løsrives fra sin tiltenkte kontekst, og settes sammen igjen i

11 Ann Catrin November Høibo. Fra utstillingen A Room with a View Denise Ziegler. Fra utstillingen A Room with a View

12 rendyrkede komposisjoner som fremstår vare, autentiske, og tilsynelatende enkle. Komposisjonene avslører hverdagsobjektenes iboende potensial til å opptre både som arkitektur, figur, landskap eller fantasifulle vesener. Den nøytrale fotografiske fremstillingen ofte i et lite format skaper et særegent intimt rom som gjør at betrakteren mister opplevelsen av objektenes dimensjon. Meange Stein Rønning Stein Rønning (f i Askim) bor og arbeider i Oslo og London. Hans arbeider kjennetegnes av en formbevisst kompleksitet, noe som har utgjort en kjerne i hans utforskende og fokuserte praksis gjennom flere tiår. Rønnings siste arbeider baserer seg på geometriske skulpturelle størrelser som overføres til fotografi det tredimensjonale danner en sammensatt og konsentrert billedflate. Han har hatt flere professorater, det siste ved Kunsthøgskolen i Bergen Etter å ha viet mange år til undervisning, har han i løpet av de siste årene deltatt på flere gruppeutstillinger, blant annet i Galleri DOR, Brussel, MOLAF, Bergen, Nordnorsk Kunstmuseum og Carnegie Art Award. Rønning vil ha en større utstilling i Kunstnernes Hus, Oslo, I Kristiansand kunsthall vil han vise skulpturer og fotografier. Teori om sovende gulv Roald Andersen dy Roald Andersen Dy (f i Stavanger) Andersen er bosatt i Kristiansand og er mest kjent for sine tegninger og installasjoner. «Teori om sovende gulv» er en videreføring av utstillingen «Fra drømmeanlegget» som han viste på Sørlandets Kunstmuseum i «Teori om sovende gulv» er i en viss forstand et vanvittig snekkerarbeid, som insisterer på skogen i treverket og planten i planken et verk som synes å vokse mens du ser på det, liksom skogens prosesser stadig pågikk under de finpussede fjelene. På den måten hensetter han vår idé om det konkrete og materielle i en bevegelig og konstant voksende posisjon. Vi vil rette en spesiell takk til Boen bruk som har støttet utstillingen. Scenic Solitude Thomas Falstad Thomas Falstad (f i Trondheim) bor og arbeider i Oslo. Han strekker seg etter det motsetningsfylte i sitt uttrykk, og gir rom for både brutalitet og følsomhet, det alminnelige og det opphøyde, oppblomstring og forråtnelse. Verkene hans har ofte et urovekkende uttrykk og motivene befinner seg på grenseoppgangen mellom konstruksjon og kollaps. Sentralt i kunstnerens praksis står en overbevisning om maleriets muligheter som meningsbærende medium i dag. Ispedd hans billedverden finnes elementer fra bl.a. kunsthistorien, arkitektur og mytologi, og arbeidene kan oppfattes som betraktninger rundt temaer som historie, spiritualitet og fremtidsangst Til videorommet har Falstad invitert Agnes Amstaff, som vil presentere filmen Das Ewige Antlitz av den tyske kunstneren Markus Selg. Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond og Vest-Agder fylkeskommune. Svanesangen Erik Pirolt Erik Pirolt (f. 1977) bor og arbeider i Kristiansand. Han er utdannet ved Kunstakademiene i Trondheim og Oslo, og ble uteksaminert fra Kunstakademiet i Oslo i Dette var Pirolts første store separatutstilling. Pirolt inviterer oss inn i en verden full av humoristiske innslag blandet med dypt alvor. Tittelen bygger på «Svanesang» som betegnelse for en dikters siste dikt eller en kunstners siste verk. Betegnelsen skyldes myten om at sangsvanens hjerteskjærende lyd var en slags «dødssang» fra en fugl man ellers var vant til å anse for stum. Vi ser også figurative malerier av kjente kulturperonligheter fra Kristiansand, som Tori Wrånes, Terje Dragseth og Hanne Kolstø, som har blitt påført diverse funksjonshemminger. Mariko Takahashi Mariko Takahashi (f i Kanagawa, Japan) bor og arbeider for tiden i London. Hun er en billedkunstner som arbeider med lys og installasjoner, og var gjestekunstnern i Kristiansand i januar og februar Hun har sin utdannelse fra Kingston University i Surrey og Goldsmiths, University of London, hvor hun avsluttet sin BA i

13 Erik Pirolts Bestemors siste mens. Fra utstillingen Svanesangen Marikos sier følgende om sin kunstneriske praksis : Jeg er interessert i følelsen av å være ute av virkeligheten, slik som nummenhet, drøm eller eufori. Uansett hvor jeg lengter etter det, betyr det ikke vare lenge, virkeligheten kommer tilbake til meg etter kort stund. Georgina Hounsome & Alexandra Higlett Georgina Hounsome & Alexandra Higlett er gjestekunstnere i Kristiansand Kommunes gjestekunstnerordning i mai og juni Artist in Residence ordningen i Kristiansand administreres av Agder Kunstsenter. I utstillingen i Kristiansand Kunsthall viste kunstnerne hva de har jobbet med under oppholdet i Kristiansand og publikum fikk muligheten til å oppleve kunstnere i en arbeidsprosess. Deres håndlagde arbeider består av tegninger, maleri og tekst, hvor det uten unntak benyttes grafiske trykketeknikker for å realisere prosjektene. De siste to årene har Georgina & Alexandra samarbeidet om flere prosjekter som involverer ord og bilder, dette har blant annet resultert i to bokutgivelser i begrenset opplag. Activ Crossover Simon Whetham Simon Whetham som var Artist-in-residence ved Agder Kunstsenter, framførte et nytt og improvisert stedsspesifikt lydarbeid i samarbeid med de lokale kunstnere Terje Paulsen, Jon S. Lunde og Hilde Holsen.

14 Publikasjoner Forsvinninger Skjønnlitterær katalog med nyskrevne tekster av Liv Køltzow, Ole Robert Sunde, Marit Tusvik, Nils Christian Moe-Repstad, Hans Petter Blad og Pål Gitmark Eriksen, samt dikt av Pier Paolo Pasolini og et essay av Alix Cleo Roubaud, de to siste for første gang oversatt til norsk. Denne utgivelsen, som har blitt til gjennom et samarbeid mellom Kunsthallen, Flamme Forlag og Yokoland, er et forsøk på å gjenopprette den tapte dialogen mellom billedkunsten og litteraturen, som var så vesentlig ved overgangen til forrige århundre. A Room with a View Tekster av AK Dolven og Jenny Wikström Utställningens titel hänvisar till E. M. Forsters roman från 1908 med samma namn där jämställdhet mellan könen figurerar som en underström i berättelsen. I sammanhanget hörs också ett eko av Virginia Woolfs essä Ett eget rum. Kristiansand Kunsthall med utsikt över torget och kyrkan är skådeplatsen idag. Två nya texter publicerade med anledning av utställningen tillför ytterligare stämmor. Konstnären A K Dolven tar sig an Ann Cathrin November Høibo medan litteraturkritikern och genusvetaren Jenny Wikström presenterar en analys av Denise Zieglers arbete. De erbjuder personliga reflektioner ur var sin position och skärper vår blick. Teori om sovende skog En frittstående littærer publikasjon til Roald Andersen dys utstilling Teori om sovende gulv. Forfatterne Mirjam Kristensen, Synne Sun Løes, Hans Petter Blad, Nils Christian Moe-Repstad og Pål Gitmark Eriksen skriver i samarbeid med psykolog Kenneth Jørgensen tekster under overskriftene Skog og Søvn. Tekstene kan betraktes som en litterær respons på den visulle utstillingen, og som egne refleksjoner over tema. Scenic Solitude Dikt av Cornelius Jakhelln (skrevet i Kristiansand Kunsthall) Litterær respons på Thomas Falstads utstilling med samme navn. Active Crossover, Simon Whetham, Jon S. Lunde og Hilde Holsen

15 Fra Night gets five exits med Kjell Bjørgeengen / Nils Christian Moe-Repstad Kunstnersamtaler I forbindelse med våre utstillinger i 2013, holdt Kunsthallen to samtaler med forskjellige kunstnerne i kjølvannet av åpningene. Disse hadde god oppslutning blant publikum. Formålet var både å gi kunstnerne en mulighet til å utdype de temaer, teknikker og kunsteriske praksiser som ble vist fram, samt å gi publikum en spesiell anledning til å møte- og utspørre kunstnerne. For Kunsthallens del er dette en praksis vi ønsker å fortsette for å utdype utstillingene og reflektere kollektivt over kunstnerskapene. Foredrag Høsten 2013 innførte vi en forelesningrekke vi kaller Kristiansand Kunsthalls Kunstakademi. Målet er å introdusere publikum for ulike sider av samtidskunsten. Mette-Line Pedersen holdt introduksjonsforedraget Hva er konseptkunst? Deretter fulgte foredraget Maleri med tid - om billedkunsten og de levende bilder, hvor Per Kvist lot publikum få et innblikk i den første fasen av den filmiske avantgarden med dens filmer og kunstneriske ideer. Disse forelesningsrekkene vil fortsette i I samarbeid med Agder Kunstsenter og NK Sør Norge ble det invitert til seminar om tekstilkunst i Kristiansand Kunsthall. Hege Boman Grundekjøn holdt foredraget Knut Hamsuns forfatterskaps påvirkning på latvisk billedkunst i forbindelse med Latvias nasjonaldag. Tekstil/ kunst Seminar - i samarbeid med Agder Kunstsenter Hva er konseptkunst? Mette-Line Pedersen Maleri med tid - om billedkunsten og de levende bilder Per Kvist Foredrag Knut Hamsuns forfatterskaps påvirkning på latvisk kultur Hege Boman Grundekjøn

16 Andre aktiviteter i 2013 Sørlandets Litteraturpris Et samarbeid med Kristiansand Folkebibliotek Not just an angel Laura Christina Brøvig Vallenes og Ida Fugli Danseforestilling Kast loss Jan Arve Olsen Presentasjon av masterstudent - et samabeid med UiA The Continuation of Sweat and Orange Ravnedans Danseforestilling

17 Takk til støttespillere og samarbeidspartnere Vi har i 2013 blitt støttet av: Kristiansand Kommune Kulturrådet Sparebanken Pluss Vest-Agder fylkeskommune Stiftelsen Fritt Ord Norske kunstforeninger Prosjektmidler fra disse har gjort det mulig å gjennomføre utstillingsprogrammet og se fremover. Regien Cox. Fra utstillingen Winnowing Sky Travellers,

18 Vedtatt på generalforsamling VEDTEKTER FOR CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING. 1. Christianssands Kunstforening har som formål å fremme interessen for kunst. 2. Kunstforeningen har som oppgave å: a. lage og arrangere kunstutstillinger. b. gi medlemmene muligheter til a kjøpe kunst. c. avholde julelotteri blant medlemmene. d. og ellers ta initiativ til andre kulturtiltak som er i overensstemmelse med foreningens formal. 3. Kunstforeningen har disse organene: a. årsmøte, b. styre. 4. Enhver enkeltperson og bedrift kan bli medlem. Familiemedlemskap innebærer individuelle medlemskap. Eks. en familie på 4 med familiemedlemskap, inkluderer 4 medlemskap. 5. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars måned hvert år. Den bekjentgjøres i dagspressen og på hjemmesidene minst 4 uker før, og/eller ved kunngjøring til alle medlemmene. Medlemmer som har betalt sin medlemskontingent innen utgangen av februar i det år som årsmøtet skal avholdes, har stemmerett på årsmøtet. Årsmøte behandler: Arsberetning. Regnskap med revisjonsberetning. Budsjett. Fastsettelse av årskontingent for neste år. Innkomne saker og forslag fra styret som nevnt i innkallelsen. Valg. AIle valg og vedtak skjer ved alminnelig flertall. Saker som ønskes behandlet, rnå sendes til styret to uker før årsmøtet. Endringer i foreningens vedtekter kan bare foretas når minst 15 medlemmer er til stede og da minst med 2/3 tlertall. 6. Styret består av 5 medlemmer som velges av årsmøtet, med en funksjonstid på to år. To av de fem medlemmene velges i år med like-tall og tre i år med ulike-tall. Styret velger selv leder og nestleder for hvert ar. Til styret velges 1., 2. og 3. varamedlem med ett års funksjonstid. Det tilstrebes at styrets medlemmer og varamedlemmer består av tilnæermelsesvis likt antall av begge kjønn. 7. Christianssands Billedgalleri er Kunstforeningens faste galleri og er et eget rettssubjekt. Det styres av Kunstforeningens styre etter egne vedtekter. Styret i Christianssands kunstforening konstituerer seg selv og utpeker et

19 medlem til styret i Sørlandets Kunstmuseum som representant for Christianssands Billedgalleri. Dersom dette er styreleder i Chritianssands kunstforening, og denne deretter velges til styreleder i Sørlandets Kunstmuseum, må representanten fratre som styreleder i Christianssands kunstforening. 8. Styret har ansvaret for den løpende virksomheten, herunder: ansette personale og fastsette arbeidsoppgaver. fastsette Kunstforeningens utstillingsprogram. skaffe til veie de nødvendige økonomiske midler. foreta innkjøp av kunstverk til det årlige julelotteriet. godkjenne de arrangementer som foregår i Kunstforeningens lokaler. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. 9. Foreningens daglige leder har ansvaret for den daglige driften og er styrets saksforbereder. 10.Ekstraordimert årsmøte kan innkalles når styret eller 10 % av medlemmene krever det. Slikt årsmøte med dagsorden, rnå gjøres kjent ved kunngjøring til alle medlemmene minst 1 måned før møtet. 11.Oppløsning av foreningen kan skje etter vedtak av to påfølgende ordinære årsmøter. Slikt vedtak krever 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller foreningens midler Christianssands Billedgalleri.

20 Christianssands Kunstforening/Kristiansand Kunsthall. RESULTATREGNSKAP Tilskudd fra Kristiansand kommune Tilskudd Cultiva Koro Kunsthall Medlemskontigent Kulturtilskudd, Eu prosjekt Salg utstillinger Salg egne varer 1832 Salg katalog Åpningsuts, støtte Annen off støtte Sponsor Fraktstøtte Salg kommisjonsvarer Andre inntekter, ref mva Uttak varer/rabatt -275 Periodisert inntekt Salg trykksaker Leieinntekter Salgsinntekt åpning av kunsthall 7000 Sum inntekter: Varekostnader: Innkjøpte varer for videresalg % andel til kunstnerne Sum varekostnader Driftskostnader: Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Andre oppgavepliktige ytelser pensjonsforsikring Sum lønnskonstnadfer Kunsthall Frakt Kostnader /varebeh.endring Anskaffelser, kostnader Leie inventar/datautstyr Rekvisita, driftsmatr. kontorutst, abonnem, Utgifter utstillinger Regnskap, revisjon Andre fremmede tjenester Medlemslotteri Oppgjør kunstnere, kommisjon/ utstill Foldere/ invitasjoner Kataloger Arr, møter sos.kostn.gaver Telefon, porto, internett Annonse, markedsføring Forsikring Kontigenter Reisekostnad Erstatning / annen kostn Div kostn, lisens, avskriv/ omk Sum andre kostn/ varekostn Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinnt, kostn Renteinntekter -494 Rentekostnader/gebyr Netto finanskostnad Årsresultat overskudd overskudd skudd

21 BALANSE PR Eiendeler: Anleggsmidle Stiftelsekapital Sørlandsutstillingen Stiftelsekapital SKMU Maskiner Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Andre fordringer Bankinnskudd Påløpne inntekter Sum omløpsmidler Sum eiendeler/ aktiva Gjeld og egenkapital: Egenkapital 1/ Årsresultat Sum egenkapital Langsiktig gjeld Pantelån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Kassekred Kreditor Skyldig skattetrekk Skyldig arbeidsgiveravg Skyldig lønn Skyldig feriepenger Periodisert inntekt Legat Kostnader Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

22

23 Christianssands Kunstforening Budsjett 2013 Resultat 2013 Budsjett 2014 Driftsinntekter: Kontoer Kunsthall 3070 Tilskudd Kr.sand Medlemskontingent Tilskudd kultur Omsetning salg utstillinger 3080 Omsetning salg kommisjon Tilskudd Kirkefe/ Public Matter 3160 Tilskudd åpningsuts 3160 salg egne varer 3121 Salg av trykksaker\personalreb 3100/ Sponsorstøtte(Plussbank, andre) Banner Støtte til kjøp av utstyr/ utstilling 3170 Fraktstøtte(Maksbeløp NKLF) Andre inntekter, mva komp andre inntekter ( kataloger) 3070 Annen off. støtte. Søkte Midler salg uten kommisjon Uttak varer 3161 Provisjon 3700 leieinntekter Andre off.tilskudd/refusjoner VAF 3410/ inntekter bar 3990 Sum inntekter Medlemsrabatt 3950 Annen driftsinntekt Tilskudd Cultiva 3600/3630 Sum inntekt Frakt toll og spedisjon 4060 Salgsoppgjør kunstnere Innkjøp varer for videresalg Sum varekost Lønnskostnader/feriep 5000, 5001, arb.avg 5400, Refusjon sykepenger , 5920, 5945, Andre oppgavepliktige ytelser; Pensjonsforsikring Andre kostnader (gave til ansatte) 5900 Lunsj ansatte 5910 Ekst. Tjenester/tekn Sum lønnskostnader: Frakt Lokalkostnader Lokalkostnader Mindre anskaffelser 6530, Rekvisita,kontorutstyr, EDB kost. 6390, 6620, , 6800, 6550, 6551, Leie betalingsterminal 6410,6411, Regnskap/revisjon 6700, Leie transportmidler 6440, 7000 Medlemslotteriet Frem.tjenester/kunst Oppgjør til kunstnere ved salg 6796 Utstillinger/markedsf ,6565,6795, Kataloger / Plakater Arrangementer/møteutg/sosiale kostnader 7430, Telefon Internett Porto avskriving maskin, varebeh.endr Forsikring utstillinger Kontingenter/abonnementer 7400, Kompetanseutv./reisekostnad Diverse kostnader 7140, 7100, 7141, , 7780, 7710, Utbetalt erstatning, annen kostn 7790/ svinn/tap 4350 ekstr utg. utstillinger 6560 bank og kortgebyr kostn lån 5000 Sum andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat overskudd overskudd

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL Nordnorsk Kunstnersenters formål er å formidle billedkunst og kunsthåndverk, utbre interessen for billedkunst

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat BOA -- Billedkunstnerne i Oslo og Akershus Årsregnskap 2016 Org.nr.: 943 765 707 RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Kontingenter 172 700 184 525 Driftstilskudd Oslo kommune 350 000 300 000

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

PROGRAM UTSTILLINGER 2014

PROGRAM UTSTILLINGER 2014 PROGRAM UTSTILLINGER 2014 VELKOMMEN TIL KUNSTSENTERET Møre og Romsdal kunstsenter er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og sommeren 2012 flyttet vi

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

LAMPEN & SPEILET SPEILET. poesi og politikk i samtidskunsten. DKS Rogaland, Stavanger Kunstmuseum og Kenneth Varpe VISUELL KUNST, UNGDOMSTRINN

LAMPEN & SPEILET SPEILET. poesi og politikk i samtidskunsten. DKS Rogaland, Stavanger Kunstmuseum og Kenneth Varpe VISUELL KUNST, UNGDOMSTRINN LAMPEN & SPEILET SPEILET poesi og politikk i samtidskunsten VISUELL KUNST, UNGDOMSTRINN 2017-18 DKS Rogaland, Stavanger Kunstmuseum og Kenneth Varpe LÆRERVEILEDNING Kort fortalt gir prosjektet innblikk

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS ÅRSBERETNING 2014 Styret har i 2014 bestått av: Leder: Morten Christoffersen C. Christoffersen AS Nestleder: Morten Paulsen Grenland Data AS Styremedlem: Øystein Isaksen ByPost Grenland Erik Christian

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Saksframlegg OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tiltrer rådmannens forslag om å gå inn i Midtnorsk Filmsenter AS med en aksjekapital på kr

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL19.00. Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten.

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS 2008 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2008 1. STYRETS BERETNING 1.1 OPPRETTELSEN AV AGDERING Fusjonen mellom Sydspissen og Kompetansering Sør ble formelt gjennomført 10. mars 2008. Formålet med foreningen

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober hvert år. Søknadsnummer (fylles ut av BKH) SØKNAD for MEDLEMSKAP BILDENE KUNSTNERE HEDMARK Alle punktene skal

Detaljer

PROGRAM UTSTILLINGER 2013

PROGRAM UTSTILLINGER 2013 PROGRAM UTSTILLINGER 2013 VELKOMMEN TIL KUNSTNERSENTERET Kunstnersenteret Møre og Romsdal er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og feirer dermed 35-årsjubileum

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Vedtekter for Gjemnes Næringsforum

Vedtekter for Gjemnes Næringsforum Vedtekter for Gjemnes Næringsforum Vedtekter for Gjemnes Næringsforum Vedtatt under stiftelsesmøtet, 15.06.2009 1 Formål Gjemnes Næringsforum (her etter omtalt som GN) har som formål å være et samarbeids-,

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978.

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. 66 Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling 67 DA

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

YATA Trondheim. Vedtekter

YATA Trondheim. Vedtekter YATA Trondheim Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Informasjon: - Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars

Detaljer

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet?

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Kvalitet i Kulturrådet Hva forvalter Kulturrådet av kvantitativ kvalitet i 2015? Hvordan praktiserer vi kvalitet i Kulturrådet? Hvordan jobber vi videre med kvalitetsbegrepet

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer