EasyLink Systembeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EasyLink Systembeskrivelse"

Transkript

1 EasyLink Systembeskrivelse Copyright TROX Auranor Norge AS, Norge 2015

2 DISCLAIMER The information in this manual has been carefully checked and is believed to be correct. TROX Auranor however, makes no warranties as regards the contents of this manual and users are requested to report errors, discrepancies or ambiguities to TROX Auranor, so that corrections may be made in future editions. The information in this document is subject to change without prior notification. March 2015 Document number: X2nnn Document Revision:

3 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Generelt Soner 3 Sentralt 3 Kapittel 2 Kommunikasjon 4 EXOline-bus og -protokoll 4 EasyLink Master 4 Adressering 6 Kapittel 3 Software funksjoner 7 Regulering 7 Temperaturregulering 7 Luftmengderegulering 7 Spjeldvinkler og luftmengde i rommet 8 UM 8 HM 9 Styring av tillufts- og avtrekksvifter 9 HM 9 Styring av sentrale avtrekksspjeld 10 HM 10 Driftstilstand 10 Overvåking, alarmer 10 Konfigurering 11 EasyLink 11 EasyLink Router 11 EasyLink HM & UM 11 Instillinger 14 HM 14 Kapittel 4 Hardware 16 Tilkoblinger 17 EasyLink 16 EasyLink Master 17 Kommunikasjon 19

4 Generelt Soner TROX EasyLink luftbehandlingssystem har til hensikt å regulere romtemperaturer samt å styre luftstrømmen i rommene og sentralt. Systemet er inndelt i soner og en sentral del. I hver sone finnes det: Konferanserom med ett tilluftsspjeld og ett avtrekksspjeld. Til hvert VAVspjeld er en EasyLink romregulator tilkoblet, og de styrer luftmengden gjennom spjeldene med analoge signaler, 0-10V. Tilluftsspjeldets luftmengde styres ut for reguleringen av rommets temperatur. Avtrekksspjeldets luftmengde styres ut for å opprettholde en balansert luftmengde i rommet. Kontorlokaler med ett tilluftsspjeld. Til VAV-spjeldet er en EasyLink romregulator tilkoblet, og den styrer ut tilluftsspjeldets luftmengde med et analogt signal, 0-10V, for regulering av rommets temperatur. Ett sentralt avtrekksspjeld. Til VAV-spjeldet er en EasyLink romregulator tilkoblet, og den styrer ut spjeldets luftmengde for å opprettholde en balansert luftmengde i kontorlokalene. Det er også mulighet for å legge inn en offset. EasyLink romregulatorer er tilkoblet til ett sentralt styresystem, EasyLink Master, via en seriell databus EXOline. Sentralt EasyLink CO2 sensor, kobles til EasyLink. Settpunkt må settes direkte i CO2 sensoren. Den har en releutgang som går høy ved CO2 nivå over settpunkt. Sentralt finnes det: EasyLink Master, som kommuniserer med alle EasyLink via EXOlinebussen: o Romregulatorer leser alle aktuelle luftmengder i tilluftsspjeldene styrer luftmengden i avtrekksspjeld i konferensrom leser alle spjeldposisjoner, tilluft og avtrekk o Sentrale avtrekksspjeld leser alle spjeldposisjoner styrer luftmengden i spjeldene o Turtallsstyrt tillufts- og avtrekksvifte. EasyLink Master styrer viftenes turtall slik at lavest mulig systemtrykk oppnås. Tilluftsviftens turtall, og dermed tilluftsstrømmen, styres slik at minst ett tilluftsspjeld i konferensrom og kontorlokaler er 85% åpent. Avtrekksviftens turtall, og dermed den summerte avtrekksluften, styres slik at minst ett avtrekksspjeld i konferanserom og sentralt er 85% åpent. Side 3

5 Kapittel 1 Kommunikasjon EXOline-bus og -protokoll Det sentrale systemet EasyLink Master kommuniserer med EXOline-protokollen med alle EasyLink regulatorer via EXOline-bussen, som elektriskt er en RS485-bus. EXOline-protokollen er en master-slave-protokoll, dvs. en master sender kommandoer/forespørsler til én slave av gangen, og den utpekte slaven returnerer et svar på denna forespørselen. I dette systemet er det sentrale systemet masteren, mens alle EasyLink er slaver. På en RS485-bus belaster hver slave bussen elektriskt, og man sier at en bus skal kunne belastes med 32 standardlaster. En EasyLink belaster en bus med 1 standardlas,t mens en EasyLink Mastert bare belaster busen med ½ standardlast. Så en EasyLink Master kan håndtere opp til 32 EasyLink uten behov for repeatere. Om flere enn 32 slaver inngår må en eller flere routere (maks.14) anvendes. Og som router anvendes her EasyLink Router, som ikke har noe styreprogram men bare skal formidle alle kommandoer mellom Master og. Det er viktig hvordan RS485-kabelen legges. Den skal dras fra Router till første rom/spjeld, og siden fra rom/spjeld till neste rom/spjeld, og helst uten forgreninger. Hver forgrening øker risikoen for kommunikasjonsproblemer. Når maks. antall Easylink har blitt fylt opp settes det inn en Router til, og kabelen kobles så til dens første port. Siden går man med kabelen fra andre porten på Routeren til nesta rom/spjeld osv. Bussen avsluttes med endemotstand på typisk 120Ω. EasyLink Master For store system består EasyLink systemet av en hovedmaster (HM) og et antall undermastere (UM), der hver UM kan ha opptil 14 Routere under seg. EasyLink Masters totale funksjoner er oppdelt mellom hovedmaster og undermaster. UM kommuniserer med alle EasyLink og lagrer alle volumstrøm- og posisjonsverdier, mens HM kommuniserer med alle UM og tar beslutninger om endringer i turtall- og luftmengder. Side 4

6 HM ELA=241 TCP/IP TCP/IP: BACnet, Modbus TCP, EXOline Port 2 (RS485): EXOline Maks. 50 stk. UM UM 1 PLA=2 ELA=241 Router 1 PLA=2 ELA=242 PLA=2 ELA=1 Maks. 14 stk. Routere Port 2 Port 2 PLA=2 ELA=15 Maks. 32 stk. pr. Router Router 14 PLA=2 ELA=255 PLA=2 ELA=209 PLA=2 ELA=240 UM 2 PLA=3 ELA=241 Router 21 PLA=3 ELA=242 PLA=3 ELA=1 Maks.14 stk. Routere Port 2 Port 2 PLA=3 ELA=12 Maks. 32 stk. pr. Router Router 14 PLA=3 ELA=255 PLA=3 ELA=19 PLA=3 ELA=213 Maks. 240 stk. pr. UM For mindre system består EasyLink Master kun av én masterenhet, som er en kombinert hoved- og undermaster (HM+UM). HM+UM ELA=241 TCP/IP TCP/IP: BACnet, Modbus TCP, EXOline Port 2 (RS485): EXOline Maks.14 stk. stk. Routere Port 2 Port 2 Port 2 Router 1 ELA=242 ELA=1 ELA=15 Router 2 ELA=243 Maks. 240 stk. pr. HM+UM ELA=16 ELA=47 Maks. 32 stk. pr. Router Router 14 ELA=255 ELA=209 ELA=240 Side 5

7 Adressering Både EasyLink og EasyLink Master har to individuelle EXOline-adresser for innstilling: PLA og ELA. Både PLA og ELA kan tildeles en verdi mellon Alle og Master i systemet må ha unike kombinasjoner av PLA- og ELA-adresser. Om flere enheter har samme kombinasjon kan disse ikke nås via kommunikasjonen. EXOline-adresser for alle Mastere og settes etter følgende regler: HM skal alltid ha og ELA=241. Hver UM tilldeles en unik PLA-adresse fra 2 og konsekvent oppover til ELA=241. Alle Routere og under en og samme UM har samme PLA-adresse som UM. I et mindre system der HM- og UM-funksjonene er i en og samme EasyLink Master (HM+UM) får alle enheter. Routere har ELA-adresser fra 242 og opp til 255. har ELA-adresser fra 1 og opp til 240. I konferanserom med 2 stk. må ELA-adressene være konsekutive, og adressen for tilluftspjeldets skal være mindre enn avtrekksspjeldets. Eksempelvis om tilluftspjeldets ELA-adresser er 7 skal avtrekkspjeldets ELA-adresse være lik med 8. Begge er i et konferanserom må tilhøre samme UM. Maks. antall UM er i teorien 254, men bør begrenses til 50 for å slippe å bruke Routere mellon HM og UM. Hvordan man senere fordeler PLA-adressene geografisk i bygningen har ingen betydning. Hovedsaken er at man konsekvent følger reglene ovenfor for HM/UM og for hver Router. Eksempelvis kan to nærliggende kontorrom ha ELA= 32 resp. ELA= 147 men da får de ikke være koblet til samme, uten at det første kontoret er koblet til HM/UM (ELA 1-50), mens det andre kontoret er koblet til Router nr. 2 (ELA ). Side 6

8 Kapittel 2 Softwarefunksjoner Den sentrale delen av EasyLink-systemet består av to produkter EasyLink Master EasyLink Router EasyLink Master inneholder både HM- og UM-funksjonen. Ønsket funksjon som HM, UM eller HM+UM velges i konfigureringen. Nedenfor beskrives de ulike funksjonene hver for seg, selv om den kombinerte funksjonen HM+UM anvendes. Regulering Temperaturregulering Romtemperaturen i både konferanse- og kontorrom reguleres av Easylink med hjelp av tilluftsspjeldet. Det sentrale systemet har ingen funksjon i denne temperaturreguleringen. Imidlertid overvåkes alle spjeldvinkler, og de sentrale til- og avtrekksviftenes hastigheter styres slik at minst ett spjeld er 85% åpent. Luftmengderegulering Konferanserom EasyLink I hvert konferanserom finnes det ett tilluftsspjeld og ett avtrekksspjeld med hver sin EasyLink romkontroller. Den ene en styrer tilluftsspjeldet for konstant holding av romtemperaturen. Den andre som er koblet til avtrekksspjeldet, opprettholder et styresignal (børverdi luftstrøm) fra det sentrale systemet for å opprettholde en balansert luftmengde i rommet. Det sentrale systemet Det sentrale systemets oppgave for konferansrom er: å lese opp de aktuelle spjeldvinklene fra alle konferanserom å styre den sentrale tilluftsviften slik at minst ett tilluftsspjeld er 85% åpent å styre den sentrale avtrekksviften slik at minst ett avtrekksspjeld er 85% åpent for hvert rom: o lese opp luftmengden (m3/h) gjennom tilluftsspjeldet o sende børverdien for luftmengde til avtrekksspjeldet for å opprettholde samme luftmengde ut som inn. Side 7

9 Kontorrom EasyLink I hvert kontorrom finnes ett tilluftsspjeld som styres av en EasyLink romkontroller for konstant holding av romtemperaturen sammen med varme- og kjølesignaler. Sentral systemet Det sentrale systemets oppgave for kontorrom er: å lese opp de aktuelle spjeldvinklene fra alle kontorrom å styre den sentrale tilluftsviften slik at minst ett tilluftsspjeld er 85% åpent å lese luftmengden (m3/h) gjennom tilluftsspjeldene for hver sone summere alle tilluftsmengder i tillhørende kontorrrum, og siden styre luftmengden til den sonen som hører til det sentrale avtrekksspjeldet slik at luftmengden gjennom avtrekksspjeldet blir lik med summen av luftmengdene i kontorrommene. En offset i luftmengden, positiv eller negativ, kan adderes til summen til det sentrale avtrekksspjeldet. Spjeldvinkler og luftmengde i rommet Spjeldvinkler (til- og avtrekksluft) og luftmengden gjennom tilluftsspjeldene leses fra EasyLink av UM-funksjonen i EasyLink Master. Luftmengdene summeres for hver sone, og antall spjeld med for stor åpningsvinkel beregnes. Dessuten beregnes den maksimale spjeldvinkel. Om det finnes flere UM i det sentrale systemet skjer disse lesningene og beregningene i hver UM. Verdiene leses siden av den overordnede HM-funksjonen der de summeres. UM For hvert konfigurert tilluftsspjeld: Lete opp EasyLink s ELA-adresse i tabell Lese opp spjeldvinkel for tilluftsspjeldet fra EasyLink Spare den maksimale tilluftsspjeldvinkelen for denne UM Summere antall tilluftsspjeld med vinkel > 85% for denne UM Kontrollere at spjeldet har endret posisjon. Gir alarm hvis ikke. Leser opp rommets tilluftsmengde Leter opp hvilken sone rommet hører til o Om sone > 0 (kontorlokale): addere spjeldets luftmengde til den totale luftmengden for denne sonen o Om sone = 0 (konferanserom): Leser opp spjeldvinkel for tilhørende avtrekksspjeld fra Spare den maksimale spjeldvinkel for avtrekksluft for denna UM Summere antall avtrekksspjeld med vinkel > 85% for denne UM Kontrollere at spjeldet har endret posisjon. Gir alarm hvis ikke. Sende tilluftspjeldets luftstrøm som børverdi luftstrøm til avtrekksspjeldet for å opprettholde en balansert luftstrøm i rommet. Side 8

10 HM For hvert konfigurerte sentrale avtrekksspjeld: Lete opp EasyLink s ELA-adress i tabell Lese opp spjeldvinkel fra avtrekksspjeldet fra Spare den maksimale spjeldvinkel for avtrekksspjeldet Addere antall avtrekksspjeld med vinkel > 85% til summen av avtrekksspjeld for konferanserom Kontrollere at spjeldet har endret posisjon. Gir alarm hvis ikke. For hver UM: Lese opp den totale luftmengde pr. sone for tilluftsspjeld i kontorlokaler og summere til en total luftmengde per sone for alle kontorlokalers tilluftsspjeld. Sender denne verdien som børverdi for avtrekksluftmengde til resp. soners sentrale avtrekksspjeld for å opprettholde en balansert luftstrøm i kontorlokalene. Lese opp antall maks åpne tilluftssspjeld og antall maks åpne avtrekksspjeld pr. UM og summere til totalt antall for alle tilluftsspjeld og for alle avtrekksspjeld. Lese opp største spjeldvinkel for tillufts- og avtrekksspjeld pr. UM og beregne den totalt største spjeldvinkel for alle tilluftsspjeld og for alle avtrekkspjeld. Styring av tillufts- og avtrekksvifter HM Tillufts- og avtrekksviftene styres av HM-funksjonen i EasyLink Master. Viftenes turtall styres ut slik at minst ett spjeld er 85% åpent. Et økt vifteturtall gir økt luftstrøm gjennom spjeldene som resulterer i at spjeldene minsker åpningsvinkelen for å opprettholde ønsket luftstrøm, og vice versa ved minsket vifteturtall. Viftekontroll Viftealarm Om noen av viftene går med for høy hastighet i en innstiltbar tid, genereres viftealarm. Aggregatstopp (viftestopp) Om noen av de digitale inngangene for viftekontroll blir for høye, settes hastighetene til 0 uten at noen alarm genereres. Dette er således et normalt aggregatstopp. Side 9

11 Styring av sentrale avtrekksspjeld De sentrale avtrekksspjeld skal evakuere samme luftmengde som passerer gjennom tilluftsspjeldene. Dette for å opprettholde balanse mellom til- og avtrekksluftmengden. Det finnes ett (1) sentralt avtrekksspjeld for hver sone. Spjeldene styres av funksjonen HM i EasyLink Master. HM For hvert sentrale avtrekksspjeld (sone) Anvend den kalkulerte totale luftstrømmen (m3/h) til alle tilluftsspjeld pr. sone, pluss evt. en positiv eller negativ offsetverdi for beregning av styresignal (m3/h) til sonens sentrale avtrekksspjeld. Driftstilstand Fra displayet i HM kan man stille inn en overordnet driftstilstand for alle EasyLink : Auto Manuelt max. luftmengde Manuelt stengte spjeld Manuelt min. luftmengde Occupied Manuelt min. luftmengde StandBy Retur fra de manuelle posisjoner tilbake til Auto skjer alltid etter noen konfigurerbart antall minutter. Overvåkning og alarmer HM-funksjonen i EasyLink Master overvåker følgende: Kommunikasjonen med alle EasyLink og alarmar for uteblitt kommunikasjon. Tillufts- og avtrekksspjeldenes vinkler overvåkes, og alarm genereres om: o antallet tilluftsspjeld med spjeldvinkel > 85% overstiger et visst antall o antallet avtrekksspjeld med spjeldvinkel > 85% overstiger et visst antall o noen spjeld ikke endrer vinkel i løpet av en viss tid Om viftene går med for høy hastighet i for lang tid genereres alarm. Utløst viftevakt stopper viftene men genererer ingen alarm. De sentrale avtrekksspjeldenes styresignal har oversteget maks.verdien mer enn en konfigurerbar maks. tid. Side 10

12 Konfigurering Her angis bare oversiktlig hvilke konfigureringer som skal gjøres for respektive produkter og for respektive funksjoner i EasyLink Master. For detaljert beskrivning av konfigureringen med det eksterne displayen EasyLink Config henvises det til separat dokument. EasyLink Router Først og fremst skal hver EasyLink konfigureres med sin unike PLA:ELA-adresse. ELA-adressen er satt = 1 fra fabrikk, mens PLA-adressen har en tilfeldig verdi fra fabrikk. Siden skal avtrekksspjeldets konfigureres for manuell styring. Dette gjøres enten fra enhetens display eller ved hjelp av Regio Tool og en påkoblet PC. Disse enhetene har ikke noe applikasjonsprogram men anvendes bare for å muliggjøre kommunikasjonen i RS485-nettverket. Et ID-nummer fra 1 og konsekutivt oppover konfigureres for hver Router, og deres PLA-adresse skal konfigureres liksom deres routing range. Det kan gjøres enten med et tilfeldig påkoblet eksternt display, eller med programmet EXOdesigner i en tilkoblet PC. Routerens ELA-adresse settes automatiskt lik med ID-nummer Type Navn X RouterIndex - ID-nummer for respektive Router under en og samme UM. Skal gå fra 1 og konsekutivt oppover uten hopp. Routerens ELA-adresse settes automatiskt = ID X PLA - Routerens PLA-adresse. Skal være den samme som for overordnede UM. X Min. ELA - Settes lik med den laveste ELA-adressen for alle koblet til denne Routeren. X Maks. ELA - Settes lik med den høyeste ELA-adressen for alle koblet til denne Routeren. ELA-adressene fra Min. ELA til Maks. ELA er Routerens "routing range", og de ulike Routernes "routing range" får ikke være overlappende. HM & UM Alle spjeld i kontorlokaler og konferanserom konfigureres i respektive UM, mens de sentrale avtrekksspjeld og viftene konfigureres i HM. I mindre system med HM- og UM-funksjonene i en og samme EasyLink Master (HM+UM), gjøres all konfigurering i HM+UM. Funksjon Det første som skal konfigureres er funksjonen, som her skal settes til enten "HM", "HM+UM" eller "UM". Øvrige display-ruter kommer da til å tilpasses og da bara vise det som er relevant for funksjonen til respektive funksjon. Side 11

13 Type Navn X MasterFunction - Velg funksjon: HM enbart (0) UM enbart (1) HM+UM (2) X PLA - UM:s PLA-adresse. Skal velges fra 2 og konsekutivt oppover uten hopp (bare om funksjonen HM enbart eller HM+UM er blitt valgt). Konfigurering i UM PLA-adresse UM:s PLA-adresse skal konfigureres. Dens ELA-adresse settes automatiskt till 241. Type Navn X PLA - UM:s PLA-adresse. Skal velges fra 2 og konsekutivt oppover uten hopp (bare om funksjone HM enbart eller HM+UM er blitt valgt). Tilluftsspjeld For hver UM får alle tilluftsspjeld en spjeldindeks, som må begynne fra 1 og sidan konsekutivt oppover til maks For hver spjeldindeks angis: hvilken sone spjeldet tilhører. Om det er et spjeld i et konferanserom settes sonen = 0. hvilken ELA-adresse spjeldets har. PLA-adressen forventes å være lik med UM:s egen PLA-adresse. opsjonell hvilket romnummer spjeldet er plassert i. Type Namn X SAZoneIndex(n) - Indeks for det sentale avtrekkspjeldet (sone) som tilluftsspjeldet nr. n hører til. X SAELA(n) - ELA-adresse for spjeldets. I SARoom(n) - Opsjonell konfigurering: romnummer Konfigurering i HM Antall UM For funksjonen "HM enbart" skal antallet (eksterne) UM angis. Type Navn X NoOfUM - Antall eksterne UM under en HM (bare om funksjonen HM enbart eller HM+UM er blitt valgt). Default = 0. Side 12

14 Sentrale avtrekksspjeld De sentrale avtrekksspjeld (sonene) får en indeks fra 1 og konsekutivt oppover til maks For hver spjeldindeks angis: hvilken PLA- og ELA-adresse spjeldets har. Type Navn X ZonePLA(n) - PLA-adresse for spjeldets. X ZoneELA(n) - ELA-adresse for spjeldets. Kommunikasjon EasyLink Master har 2 serielle RS485 kommunikasjonsporter, port 1 og port 2. anvendes for kommunikasjon fra HM till UM og til alle. Port 2 er en slaveport beregnet for kommunikasjon fra overordnet system. Mulige protokoller er EXOline og Modbus RTU. EasyLink Master har dessuten en TCP/IP-tilkobling, også den beregnet for kommunikasjon fra overordnet system. Mulige protokoller er EXOline TCP, Modbus TCP og BACnet TCP. Flere protokoller kan anvendes samtidig. Port 2 Type Navn L P2Comm - Kommunikasjonsprotokoll for port 2: EXOline (0) default Modbus RTU (1) TCP/IP-porten Type Navn L DHCPEnable - IP-adresse tildeles av overordnet DHCP: Ja eller Nei (default Ja) X ModbusRTUBaud - Kommunikasjonshastighet port 2 for Modbus RTU bps (default 9600 bps) $ SConfigIP - Om DHCP = Nei, skal enhetens faste IP-adresse anges her. $ SConfigMask - Om DHCP = Nei, skal enhetens subnetmask angis her. $ SConfigGW - Om DHCP = Nei, skal IP-adressen til "Default gateway" angis her. L CommitIPSettings - Settes = 1 for å iverksette utførte IP-konfigureringar. Modbus RTU Type Navn X ModbusUnitID - Enhetens slavedreses (1-240). Default = 1. X ModbusRTUBaud - Kommuniksjonshastighet port 2 for Modbus RTU bps (default 9600 bps). Side 13

15 Innstillinger HM Spjeld I et system med "HM enbart" og "UM enbart" skal disse innstillingene gjøres for begge funksjonene. Innstillingene gjelder da for de spjeld som håndteres av resp. funksjon, dvs. innstillinger gjort i "UM enbart" gjelder for tillufts- og avtrekksspjeld i konferanserom og kontorlokaler, og innstillinger gjort i "HM enbart" gjelder for de sentrale avtrekksspjeldene. For de sentrale spjeldene angis en offset i luftstrømmen (m3/h) som skal anvendes for beregning av styresignal til VAV-spjeldet. Offset i luftmengden (positiv eller negativ) adderes til den beregnede totale luftmengden for alle tilluftsspjeld i sonen, og verdien (m3/h) sendes som bør-verdi til sonens sentrale avtrekksspjeld. Offset luftstrøm: normalt 0 m3/h Øvrige innstillinger gjelder for alle spjeld for resp. funksjon. Maks. tillatt tid for urørlig spjeld: normalt 10 minutter. Toleranse i % av helt åpen spjeldposisjon for detektering av stillestående spjeld: 2 %. Største tillatte speldvinkel for et visst antall spjeld uten turtallsjustering: normalt 85%. Største tillatte spjeldvinkel for et enda spjeld uten turtallsjustering: normalt 90%. Maksimalt antall tilluftsspjeld med vinkel større enn største tillatte uten turtallsjustering: normal 1. Maksimalt antall avtrekksspjeld med vinkel større enn største tillatte uten turtallsjustering: normal 1. Sentrale avtrekksspjeld Type Namn R ZoneFlowOffset m3/h Flödesoffset. Default 0 m3/h R DamperPosMaxTime min. Maksimal tid som ett spjeld får stå stille uten at alarm genereres. R DamperPosTol % Toleransen som en spjeldvinkel kan variere med og enda anses stå stille. Default 2 %. R MaxDamperPos % Grense for spjeldvinkel for turtallsjustering og alarm. Default 85%. R MaxSingleDamperPos % Grense for enskild spjeldvinkel for turtallssjustering. Default 90%. I MaxSANoOfDamperOpen - Grense for antall tilluftsspjeld med vinkel > 85% for turtallsjustering. Default 1. I MaxEANoOfDamperOpen - Grense for antall avtrekksspjeld med vinkel > 85% for turtallsjustering. Default 1. Side 14

16 Vifter Turtallsjustering Intervall i steg om 10 sekunder: normalt 6x10 sekunder Justeringssteg i % av maks. turtall: normalt 2 % Minste tillatte viftehastighet i % av maks. turtall: normalt 10% Viftetvakter Maksimal tillatt viftethastighet i en viss tid før alarm: normalt 95% Maksimal tillatt tid med for høy viftehastighet før alarm: normalt 10 minutter Type Navn X AdjustInterval x10 s Tidsintervall for turtallsjustering. Tiden blir verdien multiplisert med 10 sekunder. Default 6x10 = 60 sekunder. R FanSpeedAdjustValue % Turtallsjusteringssteg ved hvert justeringstillfelle. Default 5 %. R FanSpeedMin % Minste tillatte viftehastighet > 0. Default 10%. R FanMaxSpeed % Høyeste tillatte viftehastighet uten alarm. Default 95%. R FanMaxTime Min. Lengste tillatte tid med hastighet > maks. hastighet utan alarm. Default 10 minutter. Side 15

17 Kapittel 3 Hardware Tilkoblinger EasyLink Digitale innganger I/O Terminal Åpen/Lav Stengt/Høy DI1 Tilstedeværelsesdetektor Ikke tilstede Tilstede DI2 CO 2 -relee Normalt Høy CO 2 -nivå Analoge innganger I/O Terminal Signal AI1 Ekstern temperaturgiver Pt1000 AI2 Spjeldvinkel 0-10V Analoge utganger (0-10 VDC) I/O Terminal Signal AO1 AO2 AO3 Varme aktuator Kjøle aktuator VAV-spjeld kjøling Side 16

18 EasyLink Master Digitale innganger I/O Plint Åpen/Lav Stengt/Høy DI1 71 Viftevakt tilluftsvifte Normalt Begge viftene stoppes DI2 72 Viftevakt avtrekksvifte Normalt Begge viftene stoppes DI3 73 DI4 74 DI5 75 DI6 76 DI7 77 DI8 78 Digitale utganger I/O Plint DO1 11 DO2 12 DO3 13 DO4 14 DO5 15 DO6 16 DO7 17 Analoge innganger I/O Plint Signal AI1 31 AI2 32 AI3 34 AI4 35 UI1/AI5 41 UI2/AI6 42 UI3/AI7 44 UI4/AI8 45 Side 17

19 Analoge utganger (0-10 VDC) I/O Plint Signal AO1 91 Vifteturtall tilluftsvifte 0-10V tilsvarer 0-Maks. turtall AO2 92 Vifteturtall avtrekksvifte 0-10V tilsvarer 0- Maks. turtall AO3 93 AO4 94 AO5 95 Side 18

20 Kommunikasjon EXOline B A N Port 2 HM B A N B A N Port 2 UM 1 B A N B A N Port 2 UM 2 B A N B A N Port 2 Router 1 B A N B A N Port 2 Router 2 B A N A 43 B Regio 42 A 43 B 42 A 43 B Regio Regio Side 19

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

AUTOMATISERINGSFAGET. Programmerbare systemer 1

AUTOMATISERINGSFAGET. Programmerbare systemer 1 AUTOMATISERINGSFAGET Programmerbare systemer 1 Sist revidert: 24.07.2014 KURSMODUL "PROGRAMMERBARE SYSTEMER 1" Kursmodulen inngår i følgende av Industriskolens kurs: Automatiseringsfaget Kursmodulen har

Detaljer

Bewator Entro Installasjonsmanual

Bewator Entro Installasjonsmanual Bewator Entro Installasjonsmanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

Komplett styrings- og overvåkingssystem

Komplett styrings- og overvåkingssystem NO1801 09.11 VIP-X LØV-R Komplett styrings- og overvåkingssystem for VAV Prefabrikert controller med web-server Tilpasset Winsta pluggbart kablingssystem Kommuniserer på Modbus/TCP, Bacnet/IP og KNXnet/IP

Detaljer

Åpen. Fakultet for Teknologi Kunst og design Institutt for Bygg- og Energiteknikk Studieprogram Energi og miljø i bygg 27.05.2013.

Åpen. Fakultet for Teknologi Kunst og design Institutt for Bygg- og Energiteknikk Studieprogram Energi og miljø i bygg 27.05.2013. GRUPPE TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 20 00 Fakultet for Teknologi Kunst og design Institutt for Bygg- og Energiteknikk Studieprogram Energi og miljø i bygg Telefax: 22 45 32 05 Postadresse: Postboks

Detaljer

EDS470 BENDER. Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system

EDS470 BENDER. Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system EDS470 BENDER Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system Håndbok TGH 1243N Edited by Dipl.-Ing. W. BENDER GmbH+CoKG Reprinting only by permission of the editor. All rights reserved. Subject to alterations.

Detaljer

Eaton RF System 2.42 Manual

Eaton RF System 2.42 Manual Eaton RF System 2.42 Manual 2 Eaton RF-System - Hjelp Innhold 1 Oversikt Eaton... RF System 6 2 Hva er nytt... i denne versjonen? 6 3 Hvordan begynne... 9 4 Menyen... 10 Fil-menyen... 10 Kommandoer...

Detaljer

DeltaV Prosessautomasjonssystem

DeltaV Prosessautomasjonssystem Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag RAPPORT FRA 6. SEMESTERS PROSJEKT VÅREN 2013 PRH606 Hovedprosjekt IA6-4-13 DeltaV Prosessautomasjonssystem Fakultet for teknologiske fag Adresse: Kjølnes

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.05 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal

lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fullt potensial... Enkelt design... Enkel prosjektering... Lavt energiforbruk... Neste generasjon VAV Bruk av VAV systemer i moderne

Detaljer

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80 NO.GOLDSK.06025 Drifts- og VEDLIKEHOLDSNVISNING GOLD, størrelse 04-80 Fra og med programversjon 3.00 Med forbehold om endringer. www.swegon.com NO.GOLDSK.06025 Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E Fra og med programversjon 1.12 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076224-NO 07-05-2012V.A004 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponentbeskrivelse... 2 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter... 3 2.2.1 Vifter for tilluft og avtrekk...

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

Sikkerhet. Energistyring. Komfort. www.xcomfort.no

Sikkerhet. Energistyring. Komfort. www.xcomfort.no Sikkerhet Energistyring Komfort www.xcomfort.no Varmestyring 1. Måling av temperatur 1 2. Regulering og styring 4 3. Aktuatorer for ulike varmekilder 5 5. Sikkerhet i varmestyring 7 6. Relaterte emner

Detaljer

RTD-20 Monteringsinstruksjoner

RTD-20 Monteringsinstruksjoner LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Monteringsinstruksjoner 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 Norsk RTD-20 Monteringsinstruksjoner 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.03 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

LK Webserver ICS.2. Utførelse. Brukergrensesnitt, funksjoner

LK Webserver ICS.2. Utførelse. Brukergrensesnitt, funksjoner LK Webserver ICS.2 Utførelse LK Webserver ICS.2 brukes for tilgang til og styring av LK Romregulering ICS.2 fra mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin. Et intuitivt grensesnitt gjør det enkelt å både

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c 1 Tekniker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! V: 1.14.01c Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5

HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5 Tekniker veiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Atella Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier: eller Slik justerer du romtemperaturen: start med å trykke

Detaljer

Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55

Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55 Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55 Sensio xsetup brukermanual Versjon 3.55 Side 1 1 Innholdsfortegnelse 2 INTRODUKSJON... 5 3 KOBLING... 6 4 RS 232 KABEL MELLOM SENSIO KONTROLLER OG KOMMUNIKASJONSGRENSESNITT...

Detaljer

Prosjektering og konstruksjon av testmodell og styresystem til et fornybart energisystem

Prosjektering og konstruksjon av testmodell og styresystem til et fornybart energisystem Prosjektering og konstruksjon av testmodell og styresystem til et fornybart energisystem Henrik Hopen Master i teknisk kybernetikk (2 årig) Innlevert: Mai 2013 Hovedveileder: Tor Engebret Onshus, ITK Norges

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06 Kap 5A: Orientering Kap 5B: Drifts og systeminformasjon Kap 5C: Tilsyn og vedlikehold Kap 5D: Dokumentasjon DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AUTOMATISERING OG SD-ANLEGG KONFIGURERING OG INSTALLASJONS HÅNDBOK

Detaljer

Delta OP. Brukerhåndbok. Betjeningspanel. Brannalarmsystem

Delta OP. Brukerhåndbok. Betjeningspanel. Brannalarmsystem Delta OP Brukerhåndbok Betjeningspanel Brannalarmsystem 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Novar AS. Uten skriftlig tillatelse fra Novar AS er det ulovlig

Detaljer

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTRUKSJONSBOK AML 100. 300. 500. 800; AMP 300. 500. 800. 900. 1200; CV 80. 200; DV 1000 SIKKERHETSBESTEMMELSER Les denne veiledningen før bruk av Airmaster-ventilasjonsanlegget.

Detaljer

Installasjonsveiledning Devireg 850 controler

Installasjonsveiledning Devireg 850 controler NO Installasjonsveiledning Devireg 850 controler 1 Innholdsfortegnelse 1: Brukerveiledning Systemoversikt 3 Generell bruk 5 Knapper 5 Display 5 Meny system 6 Mulige alarm-meldinger Tett nedløp 7 Mistet

Detaljer