JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?"

Transkript

1 Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune

2 Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i livet, og for noen er disse endringene større enn andre. For familier til barn med bistandsbehov kan denne overgangen være spesielt sårbar og vanskelig og vi ønsker derfor å bidra til å lette dette. Er man avhengig av tjenester fra det offentlige kan det være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg og hvem som har ansvaret for hvilke tjenester. Vi ønsker med denne brosjyren og informere om en del praktiske forhold knyttet til dette, samt en del andre forhold som knytter seg til at barnet blir 18 år og myndig. Hovedtittel Undertittel Brosjyren er utarbeidet i nært samarbeid med de nevnte instanser, med mål om å treffe en bred brukergruppe. For mer spesifikk informasjon knyttet til den enkeltes diagnose oppfordres det til å kontakte de ulike instansene direkte. Innholdet vil revurderes regelmessig. Eventuelle innspill kan rettes til Tjenestekontoret. Lillestrøm juni 2012 Janne Melsom Tjenestekontoret Martina Svensson Tilrettelagte tjenester for barn 2

3 Innhold: Familiesamarbeid - ansvar og oppfølging 4 Arbeids- og aktivitetstilbud 8 Bolig 13 Psykisk helsearbeid for voksne 16 Økonomi 20 Fysioterapi og ergoterapi 26 Transport og parkering 27 Aktuelle adresser og telefonnummer 28 3

4 Familiesamarbeidansvar og oppfølging Når et barn som har tjenester fyller 18 år vil Tilrettelagte tjenester for barn i Avdeling barn og familie sørge for at saken blir overført til Tjenestekontoret, som oppretter en egen kontaktperson. Barnet er da myndig og har anledning til å bestemme selv hvilke tjenester som er aktuelle for seg, og bør også delta på samarbeidsmøter så langt det er mulig. Det er opp til barnet selv å avgjøre om det fortsatt ønsker samarbeidsgrupper rundt seg. Dersom barnet selv ikke kan ivareta sine interesser bør det vurderes om det skal oppnevnes hjelpeverge. Tjenestekontoret vil, så langt det er mulig, delta i samarbeidsmøte rundt barnet før det fyller 18 år. Dersom Tilrettelagte tjenester for barn fungerer som koordinator, vil denne rollen bli ivaretatt av Tjenestekontoret, om ikke en annen instans er mer egnet. Tjenestekontoret revurderer alle eksisterende tjenester som er forankret i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m (Khol) 3-2, nr 6 a-d, det vil si praktisk bistand, støttekontakt, avlastning, BPA og omsorgslønn. Grunnen til dette er at det nå er barnet selv/dets hjelpeverge som må ønske tjenestene, samt at noen tjenester faller bort når man fyller 18 år. Normalt vil de fleste tjenester bli videreført. Dersom det er behov for nye tjeneste må dette søkes til Tjenestekontoret. Tjenestekontoret: Tjenestekontoret vurderer og tildeler tjenester til personer over 18 år. De svarer på spørsmål, gir veiledning og tar imot og behandler søknader. Søknader behandles i hovedsak etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. 4

5 Saksgang Søknad om nye tjenester skal rettes skriftlig til Tjenestekontoret. Søknadsskjema finnes på Skedsmo kommune sine hjemmesider. Søknadene vurderes individuelt. I de fleste tilfeller vil saksbehandler foreta et vurderingsbesøk i hjemmet eller på institusjonen for å kartlegge behovene, samt innhente nødvendige opplysninger. Vedtak fattes deretter for en tidsperiode, og beskriver hvilke tjenester som er innvilget og omfanget av disse. Det er egenbetaling for noen av de kommunale tjenestene. Dette skal informeres om av saksbehandler og framkommer i vedtaket. Tjenester som tildeles av Tjenestekontoret: Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Boveiledning Langtidsplass i institusjon Korttidsplass i institusjon Avlastning Dagsenter for eldre Institusjonsnær omsorgsbolig Trygghetsalarm Kommunal bolig Støttekontakt Brukerstyrt personlig assistanse Omsorgslønn Arbeids- og aktivitetstilbud for funksjonshemmede Individuell plan Alle som arbeider ved Tjenestekontoret har taushetsplikt. 5

6 Hjelpeverge Hjelpevergeordningen er ment som en hjelp til personer over 18 år som av ulike grunner ikke kan ivareta sine interesser når det kommer til økonomisk eller juridisk anliggende. Dette gjelder voksne mennesker som på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse for lengre eller kortere tid er forhindret fra å ivareta sine interesser og derfor trenger bistand og eventuelt en representant overfor det offentlige. På bakgrunn av en anmodning enten fra nære pårørende eller offentlig instans oppretter Overformynderiet en hjelpeverge. Svært ofte vil det være lege som anmoder om at det bør opprettes hjelpeverge etter en medisinsk vurdering av vedkommendes evne til selv å ivareta sine interesser. Ved opprettelse av hjelpeverge går det fram hvilke oppgaver hjelpevergen er tiltenkt. Normalt er det tre ulike oppdrag: 1. Hjelpeverge i økonomiske anliggender 2. Hjelpeverge i sin alminnelighet 3. Hjelpeverge for å bistå i en bestemt sak. I tillegg skal det alltid oppnevnes hjelpeverge i forbindelse med vedtak om bruk av tvang/makt. Med utgangspunkt i oppdraget kan arbeidsoppgavene være å bistå i økonomiske saker, ha kontakt med institusjon/bolig hvor vedkommende bor, påse at vedkommende ikke lider overlast og uansett melde fra til Overformynderiet når man mener at noe ikke er som det skal være.

7 Hvem kan bli hjelpeverge? For å bli hjelpeverge kreves det ingen formell kompetanse, bare tid og interesse for medmennesker. Hjelpevergene får dekket sine nødvendige utlegg i forbindelse med oppdraget. For øvrig er hjelpevergemålet ulønnet. Henvendelser vedr hjelpevergeordningen gjøres til Overformynderiet i Skedsmo kommune på telefon Koordinerende enhet Skedsmo Koordinerende enhet (KE) er sammensatt av representanter fra ulike sektorer innen helse og sosiale tjenester. Koordinerende enhet skal bidra til og være en pådriver for at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av tilbudet til den som har behov for sammensatte tjenester, for å fremme tverrfaglig samarbeid. KE skal være et sted for henvendelse / avklaringer - et kontaktpunkt for tjenestemottakerne og for eksterne og interne samarbeidspartnere. Kontaktperson og leder er systemkoordinator Anne Karin Haukaas E-post: Mer informasjon: I forhold til Individuelle planer (IP) skal Koordinerende enhet: Motta alle søknader for IP opp til 18 år og avgjøre hvilken tjeneste som tar koordinator ansvar. Avklare uoverensstemmelser / uklarheter i arbeidet med IP for både barn og voksne. Ha en samlet oversikt på hvem som har en aktiv IP, hvem som er koordinator, hvem som har søkt og hvem som har fått avslag på IP Ved ønske om opprettelse eller videreføring av en individuell plan, etter fylte 18 år, må det gjøres en skriftlig henvendelse til Tjenestekontoret.

8 IP- Individuell plan Alle med behov for langvarige og koordinerte helse og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Med behov for koordinerte helse og omsorgstjenester menes at behovet må gjelde to eller flere helse- og omsorgstjenester, det vil si tjenester fra forskjellige tjenesteytere, og disse bør ses i sammenheng. IP er brukers plan. Den skal bidra til at tjenestemottaker sammen med aktuelle tjenesteytere har en felles plan. Planen beskriver brukers mål, hvordan disse skal nås og de ulike tjenestenes ansvar på veien mot målet. IP er et virkemiddel som skal bidra til enklere kommunikasjon og samarbeid mellom tjenesteytere på tvers av sektorer / tjenestesteder, samt mellom tjenesteytere og mottaker slik at tilbudet blir helhetlig. En individuell plan utløser ikke rett til tjenester men er ett nyttig verktøy som gir oversikt over nødvendige bistandsområder. I Skedsmo kommune er det vedtatt at arbeidet med individuell plan skal foregå elektronisk. Den personen planen gjelder må selv samtykke i at den opprettes/videreføres og skal ha mulighet til å påvirke valg av koordinator for planarbeidet. Sosial- og helsedepartementet har utarbeidet en egen veileder til bruk ved arbeid med individuelle planer 8

9 Arbeids og aktivitetstilbud Alle som ønsker bistand for å komme i arbeid må registrere seg på Det er viktig å søke NAV tidlig i siste skoleår på videregående for å sikre at et arbeidsforberedende tilbud eller et arbeidstilbud Heading Underheading foreligger før endt skolegang. Skolen bør bistå i prosessen med å søke om arbeid gjennom NAV. Saksbehandler hos NAV vurderer om noen av deres tilbud er aktuelle, og bistår i søknad om arbeidsplass. NAV har mange ulike tiltak knyttet til det å komme i arbeid, derfor må de tidlig på banen for å vurdere eleven. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidstilbud til personer med varig nedsatt arbeidsevne og som har uførepensjon. Dette kan være plasser enten i skjermet virksomhet som på Norasonde eller i ordinær virksomhet, som f.eks. i kommunen eller en annen bedrift. Arbeids og aktivitetssenter- Solbakken Dersom det er konkludert med at en ikke kan nyttegjøre seg av tilbudene hos NAV kan Solbakken være aktuelt. Solbakken arbeids- og aktivitetssenter er et kommunalt dagtilbud der målgruppen primært er voksne med en psykisk utviklingshemming eller ervervet hjerneskade. Hensikten med tilbudet er at den enkelte skal aktiviseres og stimuleres ut fra sine forutsetninger, og gjennom det få en variert hverdag. Det legges her stor vekt på at det i tillegg til arbeids og aktivitetstilbud gis kvalifisert og tilpasset omsorg. Av aktiviteter kan nevnes: Vedproduksjon, pakking av produkter etter oppdrag fra bedrifter, utøvelse og lytting til musikk, svømming, gym, sansestimulering og mye annet. Søknad om plass på Solbakken rettes til Tjenestekontoret. 9

10 Voksenopplæring: Frydenlund Ressurssenter avd. Voksne - Spesialundervisning Voksne i Skedsmo kommune som har fullført videregående skole, kan ha rett til opplæring i form av spesialundervisning på grunnskolens område. Det er kommunen som har ansvaret for opplæringen. Vurderingen av søkerens rettigheter skal ta hensyn til tidligere opplæringstilbud og søkerens mulighet til å nyttiggjøre seg opplæringen. Søknad om voksenopplæring sendes på eget skjema til PP- tjenesten i Skedsmo Kommune. Søknaden skal være signert av brukeren eller hjelpeverge for brukeren dersom denne er hjelpeverge i sin alminnelighet. Det søkes for hvert skoleår og fristen er 31. desember. Bjerkegården brukerhus Bjerkegården brukerhus er et lavterskeltilbud for mennesker med psykiske problemer. På side 16 finner du mer informasjon om psykisk helsearbeid for voksne. 10

11 FRITID: Individuelt tilrettelagte kultur- og fritidstilbud Tilrettelagt fritid gir hvert skoleår ut en brosjyre over hvilke tilbud som finnes i nærområdet. Formålet er at den enkelte med litt hjelp skal få oppleve fellesskap og moro. Tilbudet består av faste fritidsgrupper, åpne møteplasser, fester, sporadiske arrangement og ferieturer for de over 18 år som har behov for ekstra tilrettelegging på fritiden. Tilbudet er til enhver tid opprettet for å møte de ønsker og behov som brukergruppene og deres pårørende har meldt inn. Dersom eksisterende tilbud ikke vekker interesse, ta kontakt og fortell om ønskene. På alle våre tilbud er det fritidskontakter som bistår og bidrar til moro og trygghet. I mange tilfeller kan vi være behjelpelige med transport. Våre brukere må kunne fungere i en gruppe, men i visse tilfeller kan det imidlertid være mulig å ha med egen ledsager. Ønsker du mer informasjon kan du kontakte Kultursektoren på Tlf eller send oss en epost: Hjemmeside: Følg linken til kultur, idrett og fritid og derfra tilrettelagte kultur og fritidstilbud. Ferie Organiserte ferieturer gjennom kommuner er ikke en lovpålagt tjeneste. Noen har imidlertid fått tilbud om dette gjennom Tilrettelagte tjenester for barn. Når barnet fyller 18 år vil det ikke lenger få ett slikt tilbud. Imidlertid har Kultursektoren et tilrettelagt sommerferietilbud til utviklingshemmede over 18 år som bor i egen leilighet. Ta kontakt med kulturavdelingen for mer informasjon om dette tilbudet. 11

12 Aktiv på dagtid Aktiv på dagtid er ett treningstilbud til alle mellom 18 og 65 som mottar noen form for stønad eller trygd, tidsbestemt eller varig. Treningen foregår i grupper på dagtid og bidrar til bedre livskvalitet gjennom økt mestring, styrke, glede og sosialt samvær. I Skedsmo driftes dette tilbudet av NERO HIL og omfatter blant annet trening i sal og svømming. For ytterligere informasjon kontakt: Nedre Romerike Handicapidrettslag (NERO HIL) v/jorunn Hynes tlf , eller Avdeling for psykisk helse og rus v/bjerkegården brukerhus, tlf NERO HIL har for øvrig et bredt treningstilbud til mennesker i alle aldre med nedsatt funksjonsevne, både fysisk og psykisk. Ledsagerbevis Ledsagerbevis er et bevis i form av et kort som utstedes til personer som på grunn av funksjonsnedsettelse trenger ledsager for å kunne delta på aktiviteter. Den som har fått tildelt ledsagerbevis bestemmer selv hvem som til enhver tid tas med som ledsager. Ledsager kan for eksempel være en venn, familiemedlem eller støttekontakt. Ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men er en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Ordningen kan gi ledsager fri adgang, eller redusert pris, til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres. Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside eller blir tilsendt ved henvendelse til fritidskonsulenten i Kultursektoren. Det kreves dokumentasjon på bistandsbehovet fra lege eller sosialtjeneste, samt passbilde. 12

13 Bolig Kommunal bolig, bolig med bistand og boveiledning For barn med stort bistandsbehov ønsker man at det søkes minimum 2 år før det er forventet at barnet skal flytte hjemmefra. Det søkes på søknadsskjema for kommunal bolig. Dersom barnet er i en slik situasjon at det kan bo i ordinær bolig, men ikke kan skaffe seg dette ved egen hjelp kan man også søke om kommunal bolig. Dette er behovsprøvd og en må påregne noe ventetid. Dersom barnet kan bo i ordinær bolig, privat eller kommunal, men det er ønskelig eller nødvendig med oppfølging i boligen er det ikke nødvendig å melde dette før behovet er aktuelt. Da søkes det om tjeneste gjennom ordinært søknadsskjema fra Tjenestekontoret. Det finnes ulike økonomiske tilskudd det er mulig og søke, dersom man ønsker å skaffe seg egen bolig på det private markedet, men ikke har mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet på ordinær måte. For mer informasjon se i kapittel 10 om økonomi eller 13

14 Bemannede boliger i Skedsmo kommune Kommunens boliger med tilknyttet bemanning er lokalisert rundt i hele kommunen. Tilbudet gjelder for de over 18 år med nedsatt funksjonsevne og for de som er psykisk psyke. Boligene administreres av Tjenestekontoret i samarbeid med avdeling for funksjonshemmede og avdeling for psykisk helse og rus. Tjenestekontoret fatter vedtakene og avdelingene utfører tjenestene som ligger under deres ansvarsområde. 14

15 Boveiledning: Boveiledning er et tilbud til de med noe bistandsbehov, men som bor i egne leiligheter uten tilknyttet bemanning. Mottakerne av boveiledning trenger ulik grad av veiledning i dagliglivets ferdigheter og/ eller sosiale ferdigheter. Tjenestene gis i hjemmet til personer med uviklingshemming/ nedsatt mental funksjonsevne, psykiske problemer og/eller rusavhengighet. Boveiledertjenesten opererer i hele kommunen og tjenesten utføres både av avdeling for funksjonshemmede og avdeling for psykisk helse og rus. Eie selv? I Nygata, Åråsveien Borettslag og Nordroa Borettslag er det tilrettelagte leiligheter som selges på det private marked. Salg av disse boligene gjøres av eiendomsmegler Krogsveeen. Leilighetene er delfinansiert av kommunen som også godkjenner salg etter vurdering av hjelpebehov/ behov for tilrettelagt bolig. Finansieringsmuligheter beskrives nærmere under kapittel Økonomiske støtteordninger når man flytter i egen bolig. For ytterligere informasjon kan NAV- Skedsmo kontaktes. 15

16 Psykisk helsearbeid for voksne Hoveddelen av tilbudet til voksne med psykiske lidelser i Skedsmo kommune gis av Avdeling for psykiske helse og rus. I tillegg gis det tilbud fra NAV Skedsmo, hjemmetjenestene og Kultursektoren. Behandling, tilrettelegging, rehabilitering, oppfølging og bistand De viktigste tilbudene som gis av Skedsmo kommune innenfor behandling, tilrettelegging, rehabilitering, oppfølging og bistand for voksne med ulike psykiske lidelser er: Bjerkegården brukerhus Boveiledertjenesten Ambulerende team Psykisk helseteam Rusteamet Boliger med bemanning Fastlegene Sosialkontoret Felles for mange av de tjenestene som ytes er at de omfattende og involverer flere instanser, slik at Individuell plan, og koordinering av denne, er en viktig del av arbeidet. 16

17 Dagtilbud- Bjerkegården brukerhus Aktiviteter, mestring og nettverk er viktige elementer for å styrke egenverd, og redusere hjelpeløshet og dårlige selvbilde for alle mennesker, friske og syke. Bjerkegården er et bruker- og aktivitetshus for voksne med psykiske lidelser. Det er et lavterskeltilbud, det vil si at man kan komme direkte uten henvisning fra lege eller andre. Bjerkegården gir ikke et behandlingstilbud, men et tilbud om hjelp til selvhjelp. Sosialt samvær med andre og muligheter til å fylle dagen med meningsfulle aktiviteter, er hovedinnholdet i aktivitetstilbudene. Filosofien er mest mulig brukerstyring. Gjennom å delta i driften, har brukerne innflytelse på hva slags tilbud Bjerkegården kan gi. Målgruppen er brukere i alderen 18 til 67 år, som har interesse for, og er i stand til, å nyttegjøre seg det tilbudet som gis. Brukerne må være villig til å delta i et sosialt fellesskap, der vanlig atferdsmessige regler gjelder. På Bjerkegården gis det tilbud innenfor: fysiske aktiviteter kreative aktiviteter kulturelle aktiviteter sosiale aktiviteter Aktivitetene kan for eksempel være maling, keramikk, musikk, gåturer, trening, svømming, IT, matlaging, håndarbeid, foto, skiturer, konserter, kafè, utstillinger, festligheter, ballspill m.m. Bjerkegården er en del av avdeling for psykisk helse og rus og ligger i Nesgata 10 i Lillestrøm og i gangavstand fra togstasjonen og bussterminalen. Det kreves ikke vedtak for å være på Bjerkegården og man kan ta direkte kontakt for informasjon og tilbud derfra. 17

18 Ambulerende team Tilbudet som gis av ambulerende team kan for eksempel være: Støttesamtaler Støtte og veiledning til viktige funksjoner som personlig stell og pleie, husarbeid, matlaging, innkjøp osv. Hjelp og bistand ved legebesøk Samarbeid med andre hjelpeinstanser og pårørende Hjelp til å søke sosial kontakt med andre mennesker Med fokus på ressurser og mestring er målet å støtte opp under den enkeltes ansvar for sitt eget liv. Det legges vekt på å fremme brukermedvirkning og koordinering av ulike tjenester. Tilbudet gis i hovedsak både på dagtid, mandag til fredag. Søknad om ambulerende team rettes til Tjenestekontoret. Boveiledertjenesten for psykisk helse og rus Vi gir tilbud til personer som sliter med å mestre dagliglivets gjøremål, og som trenger bistand for å opprettholde sitt boforhold. Hjelpen gis gjennom veiledning til å utføre praktiske gjøremål i boligen, bistand til etablering, råd og veiledning i forhold til økonomi, samt være støttespiller og bindeledd opp mot øvrige tjenesteapparatet For bistand fra boveiledertjenesten kontaktes Avdeling for psykisk helse og rus. 18

19 Psykisk helseteam Psykisk helseteam er Skedsmo kommunes kompetanseenhet innenfor psykisk helse for personer over 18 år. For barn/unge under 18 år kan teamet bistå i enkeltsaker etter anmodning fra Avdeling Barn og familie, skoler, barnehager, PPT eller andre. Tilbudet som gis til brukerne skal være lavterskeltilbud, korttidsrettet, og kan gis gjennom individuelle samtaler og/eller i grupper. Forebyggende arbeid, og tilbud til dem med milde til moderate lidelser, skal prioriteres særskilt. I tillegg kan det ytes veiledning og undervisning til andre enheter i kommunen. For tilbud fra Psykisk helseteam, kontaktes teamet direkte enten via telefon; , eller via e-post: Rusteamet Rusteamet har oppfølging av personer med rusmiddelavhengighet. Teamet samarbeider med spesialisthelsetjenesten, sosialtjenesten og andre relevante instanser. Rusteamet har et særskilt ansvar for oppfølging av gravide rusmisbrukere. For bistand fra Rusteamet kontaktes Avdeling for psykisk helse og rus. Boligene med tilknyttet bemanning Avdeling psykisk helse og rus drifter to boliger med tilknyttet bemanning. Søknad om disse boligene rettes til Tjenestekontoret. 19

20 Økonomi At barnet fyller 18 år utløser noen rettigheter i forbindelse med økonomi, samtidig som noen stønader faller bort. Barnet har nå rett til å disponere egne midler, og det bør derfor vurderes om det bør opprettes hjelpeverge. Stønader og rettigheter som faller bort når barnet fyller 18 år: Barnetrygd Utbetales til og med den måneden før barnet fyller 18 år. Bidragsforskudd/Barnebidrag Utbetales til og med den måned barnet fyller 18 år. Overgangsstønad Denne stønaden utbetales til og med den måneden barnet fyller 18 år, når barnet er særlig tilsynskrevende. Hovedregelen er imidlertid at den kan utbetales i inntil 3 år frem til barnet fyller 8 år. Pleiepenger Retten til og få pleiepenger opphører når barnet fyller 18 år. Unntakene er om du har omsorgen for en psykisk utviklingshemmet person som har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade, eller hvis du pleier en nær pårørende i livets sluttfase i hjemmet. Omsorgspenger ved barn eller barnepassers sykdom Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år. Retten til utvidede sykedager for foreldrene faller imidlertid bort. Forhøyet hjelpestønad Hjelpestønaden reduseres til sats 1 når man fyller 18 år. Hjelpestønaden blir revurdert på nytt når barnet fyller 18 år. Det kommer revurderingsskjema i posten, slik som det pleier å gjøre annethvert år. Det blir ikke noen ny 20 søknad.

21 Stønader man eventuelt må søke om videreføring av: Omsorgslønn Familier som har særlig tyngende omsorgsoppgaver har anledning til å søke om omsorgslønn. Dette er en ytelse som tildeles etter helse- og omsorgstjenesteloven. Omsorgslønn søkes gjennom Tjenestekontoret i Skedsmo kommune. Dersom familien har ett eksisterende vedtak på omsorgslønn vil denne bli videreført når barnet fyller 18 år. Dersom omsorgsbehovet har endret seg vil tjenesten bli revurdert. Grunnstønad Grunnstønad kan gis til å dekke - helt eller delvis - ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en lidelse. Du kan ha rett til grunnstønad dersom du har nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom, skade eller lyte. Med ekstrautgifter menes utgifter som friske personer ikke har. Grunnstønad gis ikke til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende. Ekstrautgiftene må tilsvare minst grunnstønad sats 1. Hvis det ikke oppstår noen forandringer når barnet fyller 18 år løper grunnstønaden som vanlig etter fylte 18 år. Man må da ikke søke denne ytelsen på nytt. Hjelpestønad Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonsnedsettelse. Mange har allerede denne ytelsen fra NAV-trygd. For å få hjelpestønad er det en forutsetning at det er et privat pleieforhold eller at hjelpestønaden setter en i stand til å opprette et slikt privat pleieforhold. Når hjelpebehovet vurderes, vil det også legges vekt på behovet for stimulering, opplæring og trening som skjer i hjemmet. Det kommer revurderingsskjema i posten, slik som det har pleid pleier å gjøre annethvert år for de som allerede har innvilget hjelpestønad. 21

22 Uførepensjon Uførepensjon kan gis fra måneden etter fylte 18 år. Vi vil her ta for oss ung ufør. Reglene som gjelder ung ufør vurderes i alle uføresaker der bruker blir født ufør eller blir ufør i ung alder. Uførepensjon kan søkes om når du fyller 18 år. Hvis du er ung ufør kan du få en garantert tilleggspensjon etter særlige regler. Du må ha en alvorlig og klart dokumentert sykdom. Dersom du har en slik sykdom før du fyller 26 år, men fortsatt er mer enn 50 prosent yrkesaktiv, kan du likevel få garantert minste tilleggspensjon dersom du søker om uførepensjon før du fyller 36 år. Det må likevel være klart dokumentert at du var ufør før fylte 26 år. Formålet er at unge uføre som har redusert mulighet til selv å tjene opp rettigheter med egen inntekt, skal sikres en garantert minsteytelse. Tilleggspensjon kan ytes tidligst fra og med den måneden du fyller 20 år. Ta kontakt med NAV for mer info om vilkår og behandlingstid på søknad. 22

23 Arbeidsrettede ytelser Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 er det innført en ny stønad som erstatter attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Den nye stønaden kalles arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i en overgangsperiode hvor du på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid. Hvem kan få arbeidsavklaringspenger? Det er et vilkår at du har fått arbeidsevnen din nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom, skade eller lyte. Det sentrale er ikke hvor mye helsen din i seg selv er svekket, men i hvilken grad det påvirker mulighetene dine til å være i inntektsgivende arbeid. Du kan få arbeidsavklaringspenger mens du er: under aktiv behandling under gjennomføring av arbeidsrettede tiltak under arbeidsutprøving (opptrapping etter sykdom) under oppfølging fra NAV etter at behandling og tiltak er forsøkt under utarbeidelse av aktivitetsplan mens du venter på aktiv behandling eller et arbeidsrettet tiltak i inntil tre måneder mens du søker arbeid etter gjennomført tiltak eller behandling i inntil åtte måneder mens uføresøknaden din blir vurdert hvis du som student har behov for aktiv behandling for å gjenoppta studier og du ikke har rett til stipend under sykdom fra Lånekassen For mer informasjon kontakt NAV-Skedsmo på telefon: eller 23

24 Økonomiske støtteordninger når man flytter i egen bolig Bostøtte For personer med lav inntekt/trygd og høye bo utgifter er det mulig å søke om bostøtte. Dette er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og kommunen. Bostøtte kan du søke dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det stilles bestemte krav til husstand og til bolig. Ordningen er behovsprøvd. Hvem kan søke bostøtte: Alle over 18 år bortsett fra studenter uten barn og de som avtjener førstegangstjeneste. Målgruppen er: barnefamilier trygdede sosialt vanskeligstilte personer med introduksjonsstøtte (flyktninger) Krav til husstanden: - en person i husstanden må være støtteberettiget. Støtteberettigede er: Personer over 18 år Folkeregistrert og lovlig bosatt i Norge Kravet til boligen er oppfylt Bor selv i boligen Krav til boligen: a) Godkjent for helårsbruk b) Selvstendig med egen inngang c) Eget bad, toalett og gir adgang til hvile og matlaging Kravene i punkt b og c kan fravikes for kommunalt disponerte sosiale utleieboliger som er organisert som bofellesskap eller lignende Gå inn på eller kontakt NAV for mer informasjon og søknadskjemaer.

25 Startlån Startlånet skal bidra til at innbyggere med etableringsproblemer kan skaffe seg en nøktern, god helårsbolig. Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig eller til utbedring av nåværende bolig. Det kan også nyttes til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig eller til toppfinansiering ved bygging av ny bolig. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om startlån innvilges og hvor stort lånet blir. Lånets størrelse vil også være avhengig av betalingsevne og eventuell annen gjeld. Lånesøker må kunne klare å betjene løpende bo- og livsoppholdsutgifter over tid. Det kan være en fordel at søker har noe oppsparte midler. Søknaden sendes til kommune/bydel hvor du ønsker å etablere deg i egen bolig. Hva gis startlån til? Topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig. Refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig. Toppfinansiering ved bygging av ny bolig. Utbedring av bolig Man har også anledning til å søke om tilskudd gjennom husbanken. Informasjon om dette, samt søknadsskjemaer finnes på Tilskuddsordninger fra Husbanken, Kommunale ordninger/ økonomiske spørsmål Etter spesielle kriterier og i enkelte situasjoner kan det være aktuelt med utbedring av bolig som et alternativ til flytting. Henvendelser angående utbedringstilskudd, utbedringslån og bostøtte kan rettes til avdeling for boligtjenester i NAV.

26 Fysioterapi og ergoterapi De som allerede mottar tjenester før fylt 18 vil bli fulgt opp av barne terapeutene til de er ferdig på videregående skole. Det vil være en smidig overgang til voksensiden hvor et team med fysioterapeut og ergoterapeut vurderer videre tiltak. Det er ingen endringer i lovverket når man fyller 18 år. Ved behov for veiledning og hjelpemidler benyttes henvisningsskjema for fysio- og ergoterapi. For å få fysioterapibehandling er det behov for henvisning til fysioterapi fra lege. Ved behov for tverrfaglig rehabilitering har avdelingen et rehabiliteringsteam med ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier. Søknad om tverrfaglig rehabilitering sendes Tjenestekontoret Helsestasjon for ungdom - for deg mellom år På helsestasjonen kan du få snakke med helsesøster og/eller lege. Der kan du få råd/hjelp vedrørende samliv, seksualitet, prevensjon, seksuelt overførbare sykdommer, spiseproblemer, tristhet, angst, familieproblemer eller andre ting du lurer på. Tjenesten er gratis. Vanligvis er det ikke timebestilling. Ungdom med spesielle behov kan bestille time slik at vi får god tid til å snakke med deg. Ta kontakt med Lillestrøm helsestasjon. Åpningstid: Hver mandag kl Tannhelse Alle barn har gratis tannbehandling frem til 18 år. Dersom barnet har diagnosen psykisk utviklingshemmet har det rett på gratis tannbehandling også 26 etter fylte 18 år. Kontakt Lillestrøm tannklinikk på tlf

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER Innhold Innledning... 4 Lovanvendelse... 5 Organisering av tjenestetildelingen i Steinkjer kommune... 8 Brukermedvirkning...

Detaljer

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune.

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Informasjonen er utarbeidet ved Tjenestekontoret desember 2011 og revidert desember 2014. Trygghetsalarm I Porsgrunn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

20 veier til et enklere liv

20 veier til et enklere liv 20 veier til et enklere liv innhold forord FORORD: Rettigheter for revmatikere 3 SATSER OG STØNADER: Egenandelstak I og II 4 Grunnstønad 5 Hjelpestønad 6 HJELPETJENESTER: Utredning og behandling 7 Fysikalsk

Detaljer

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Fra hjem til hjem Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Forfattere: Pedagog Wenche Fjeld Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

FRI TI D? FUNKSJONSHEMMET UNGDO M OG FRITID. F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r. Senter for sjeldne sykdommer

FRI TI D? FUNKSJONSHEMMET UNGDO M OG FRITID. F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r. Senter for sjeldne sykdommer Senter for sjeldne sykdommer og syndromer F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r Senter for sjeldne sykdommer og synd ro m e r, SSSS, er en avdeling på Rikshospitalet. Frambu

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer