ÅRSMELDING Bodø kommunale pensjonskasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014. Bodø kommunale pensjonskasse"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Bodø kommunale pensjonskasse 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE HOVEDTALL FOR BKP 3 SAMMENDRAG 4 ÅRSBERETNING Formål, organisasjon og ledelse 6 - styret 6 - administrasjon 6 - arbeidsmiljø/ytre miljø 7 - katastrofereassuranse 7 - driftskostnader 7 2. Forsikringsvirksomheten 7 medlemsbestand 7 premieforhold 7 pensjonsytelser 7 pensjonister/utbetaling av pensjoner 8 forsikringsmessige avsetninger 9 3. Finansvirksomheten 9 forvaltningskapital/avkastning 9 egenkapital/solvensmarginkapital/soliditet 10 risikostyring 11 resultatdisponering Framtidsutsikter 11 fortsatt drift 12 RESULTATREGNSKAP 13 BALANSE 14 EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER 15 KONTANTSTRØMANALYSE 16 NOTER 17 FORSIKRINGSTEKNISK OPPGJØR PR AKTUARERKLÆRING 35 REVISJONSBERETNING 36 RESULTATBEGREP 38 NØKKELTALL 39 Alle nordlysbildene er tatt av Morten Aspaas 2

3 HOVEDTALL Nøkkeltall i tusen kroner Premieinntekter Premiereserve fra KLP Finansinntekter Pensjonsytelser Driftskostnader Nøkkeltall fra balansen: Ansvarlig kapital (netto) Fond for urealiserte gevinster Risikoutjevningsfond Kursreguleringsfond Premiereserve Tilleggsavsetninger Premiefond Forvaltningskapital Forholdstall: Driftskostnader i % av premie 5,1 5,3 3,8 4,7 4,7 Driftskostnader i % av forvaltet kap. 0,37 0,32 0,33 0,34 0,35 Gjennomsnittlig totalavkastning Bokført avkastning i % 7,19 4,78 4,86 4,63 4,47 Verdijustert avkastning 7,60 7,65 6,17 3,06 6,70 Verdijustert avkastning inkl. anleggsmidler til markedsverdi 8,10 7,50 8,45 4,21 6,50 Egenkapitaldekning i % 10,33 12,74 13,63 14,57 16,57 Solvensmarginkapital Solvensmarginkapital i % av krav 280,4 261,5 254,8 277,5 251,9 Dekningsgrad premiereserve i % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Arbeidsgivers premie i % (eks.reg.) 9,00 8,60 8,60 7,90 8,00 Reguleringspremie Rentegarantipremie Medlemsbestand: Medlemmer i alt Premiebetalende medlemmer (yrkesaktive) Oppsatte rettigheter over 3år Oppsatte rettigheter under 3 år Pensjonister (inkludert refusjons-pensjoner utbetalt til andre kasser) Administrasjonens antall årsverk 4 3,8 4 4,35 3,8 3

4 SAMMENDRAG Bodø kommunale pensjonskasse økte i 2014 sin forvaltningskapital fra 2499 til 2832 millioner kroner, dvs. med 333 mill. kroner, mot 250 mill. kroner i Finansinntektene ble 201,2 mill. kroner, mot 177,9 mill. kroner i Finansforvaltningen av kollektivporteføljen ga i 2014 en verdijustert avkastning på 7,60 prosent (7,65 prosent i 2013) mens den bokførte avkastningen ble 7,19 prosent (4,78 prosent i 2013). Pensjonskassen har som mål en gjennomsnittlig årlig avkastning på minimum 5 prosent siste 10 år, og har hittil oppfylt dette. Gjennomsnittlig verdijustert avkastning siste 10 år er 5,84 prosent, mens gjennomsnittlig bokført avkastning er 5,32 prosent. De tilsvarende gjennomsnittene for siste 5-årsperiode er hhv. 6,22 prosent og 5,18 prosent. Av pensjonskassens renteresultat for 2014 på 114,4 mill. kroner (etter overføring av 14,7 mill. kroner til kursreguleringsfondet) er 75,0 mill. kroner benyttet til styrking av tilleggsavsetningene, og de resterende 39,4 mill. kroner er overført til premiefondet. Pensjonskassens risikoresultat på 8,5 mill. kroner er i sin helhet overført til premiefondet.. Administrasjonsresultatet på 0,5 mill. kroner er sammen med årets rentegarantipremie og selskapsporteføljens årsresultat anvendt til å styrke selskapskapitalen med 11,3 mill. kroner. Etter 2014 er Bodø kommunale pensjonskasse fortsatt solid. Bufferkapitalen har i 2014 vokst fra 375 til 449 mill. kroner. Pensjonskassens krav til solvensmarginkapital er ved utgangen av ,2 mill. kroner. Pensjonskassens solvensmarginkapital er på samme tid 278,2 mill. kroner, slik at kravet oppfylles pr med en dekningsgrad på 280,4 prosent. (Det lovpålagte er 100 prosent.) I Finanstilsynets stresstester til virkelige og bokførte verdier representerte de samlede tapspotensialene akseptable utnyttelser på hhv. 113 prosent og 79 prosent av bufferkapitalen pr Pensjonskassens ansvarlige kapital (ekskl. fond for urealiserte gevinster) er 135,7 mill. kroner etter Den lovpålagte 8 prosent av vektet balanse utgjør 105,2 mill. kroner, slik at overskytende egenkapital er 30,6 mill. kroner og kapitaldekningsgraden 10,33 prosent pr , mot 12,74 prosent pr , spesielt som følge av økt aksjeandel fra 14,2 til 21,8 prosent i Ved utgangen av 2014 var medlemsbestanden i pensjonskassen personer, opp med 5,9 prosent (691) mot 9,6 prosent i Aktive medlemmer har økt med 31 til Oppsatte rettigheter har økt med 545 til og antall pensjonister har økt med 115 til Alderspensjonister er 969, ektefellepensjonister er 161, barnepensjonister er 15. Uførepensjonister er økt med 39 fra 525 til 564, mot en reduksjon på 5 i I 2014 ble det innvilget 73 nye uførepensjoner (62 helt nye og 11 med økt uføregrad), mot 59 i I 2014 har 26 uføre kommet tilbake i jobb, 10 helt tilbake og 16 delvis tilbake. Hver ufør tilbakeført til arbeid forbedrer pensjonskassens økonomi. I årene som kommer må det forventes at pensjonskassen ikke lenger vil ha en stor grunnbeholdning av anleggsobligasjoner som holdes til forfall med høy løpende avkastning. Lavere rentenivå og mer omskiftelig verdensøkonomi vil kunne stille større krav til dynamikk i pensjonskassens forvaltning i årene framover enn hva som har vært nødvendig historisk. Pensjonskassen har i 2014 inngått avtale om bistand med en uavhengig investeringsrådgiver. I lys av synkende egenkapitaldekning som følge av forvaltningskapitalens raske økning, vil det jevnlig bli behov for egenkapitalinnskudd i pensjonskassen. 4

5 ÅRSMELDING 2013 Styret. Gørill Heitmann, Rolf Kåre Jensen, Kornelija Rasic, Hans Petter Horsgaard, Einar Lier Madsen, Thor Arne Tobiassen. Administrasjonen. Fra venstre Sissel Karlsen, Inger Marie Storvik, Knut Håkon Brox, Ann-Kristin Jørgensen. 5

6 ÅRSBERETNING FORMÅL, ORGANISASJON OG LEDELSE Bodø kommunale pensjonskasse (BKP) ble opprettet av Bodø kommune. Pensjonskassens formål er å yte pensjon til medlemmene og deres etterlatte i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser. Pensjonskassens styre har satt som sitt hovedmål å sikre pensjonsrettighetene gjennom nøktern og aktiv forvaltning av fondsmidlene. Det legges også stor vekt på god service overfor medlemmer, pensjonister og arbeidsgivere. Pensjonskassens funksjoner er skilt ut fra kommunens øvrige virksomhet. Pensjonskassens midler holdes atskilt fra kommunens og kassen hefter ikke for kommunens og øvrige medlemsbedrifters forpliktelser. Medlemskap i BKP er pliktig for de ansatte i Bodø kommune som fyller Hovedtariffavtalens minstekrav for deltagelse i offentlig tjenestepensjonsordning. Unntatt for medlemskap er likevel lærere som er tilsluttet Statens Pensjonskasse samt sykepleiere som er tilsluttet Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Pensjonskassen kan også omfatte pensjonsordninger for selskaper som fyller vilkårene i vedtektenes 1 1. Følgende foretak/stiftelser har sin pensjonsordning i BKP pr : Bodø Havn KF Bodø kommunale pensjonskasse Bodø kommune Bodø Kirkelige Fellesråd Bodø Kulturhus KF Bodø Produksjonssenter AS (BOPRO) Bodø Spektrum KF (tidligere Nordlandsbadet KF) Salten Brann IKS Salten Regionråd Skjerstad Bygningsstiftelse Fra er Bodø kommunale eiendommer KF og Zahlfjøsen AS nye medlemsforetak. STYRET Pensjonskassen er som stiftelse en egen juridisk enhet med eget styre som øverste organ. Styret består i tiden av 6 medlemmer, hvorav 4 er oppnevnt av bystyret og 2 utpekt av arbeidstakernes organisasjoner blant organisasjonenes medlemmer i pensjonskassen. For er styret slik sammensatt: Oppnevnt av bystyret Hans Petter Horsgaard (H), leder Einar Lier Madsen (A), nestleder Rolf Kåre Jensen Gørill Heitmann Varamedlemmer Odd-Emil Ingebrigtsen (H) Svein Blix Stephan Skjelvan Geir Nordkil Utpekt av arbeidstakerorganisasjonene Kornelija Rasic (FF) Svein Erik Jensen (FF) Thor-Arne Tobiassen (TEKNA) Aud Jenny Klette (Delta) Styret består av 2 kvinner og 4 menn. Styret har i 2014 avholdt 10 møter og 1 styreseminar over 2 dager. Styret har behandlet 83 saker. Styret har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i pensjonskassens administrasjon. ADMINISTRASJON Pensjonskassens administrasjon har kontorer i Torvgata 1 ( Bøckmanngården ) i Bodø: Daglig leder Knut Håkon Brox Økonomiansvarlig Sissel Karlsen Konsulent Ann-Kristin Jørgensen Konsulent Inger Marie Storvik Administrasjonen består dermed av 3 kvinner og 1 mann. KLP Forsikringsservice AS er pensjonskassens aktuar og forsikringstekniske konsulent. Ernst & Young AS er pensjonskassens revisor. Pensjonskassen hører inn under Finanstilsynets tilsynsområde og Trygderetten er ankeinstans for vedtak som vedrører pensjon og samordning. 6

7 ARBEIDSMILJØ/YTRE MILJØ Arbeidsmiljøet anses som godt. Sykefraværet i BKP var i ,0 prosent av total arbeidstid mot 3,9 prosent i Det har ikke inntruffet noen yrkesskade i løpet av året. Pensjonskassens virksomhet er av en slik art at den ikke forurenser det ytre miljø. Forvaltningen skjer innenfor et etisk regelverk. Eksterne forvaltere blir hvert halvår bedt om bekreftelse på oppfyllelse av dette regelverket. Pensjonskassen har inngått samarbeidsavtale med NAV om et mer inkluderende arbeidsliv. KATASTROFEREASSURANSE Fra fornyet BKP avtalen med Chaucer Holdings PLC om katastrofereassuranse. Avtalen må fornyes hvert år. I avtalen er en katastrofe en enkelt begivenhet som medfører at minst 2 av de yrkesaktive medlemmene i pensjonskassen blir uføre eller avgår ved døden. DRIFTSKOSTNADER Samlede driftskostnader utgjorde 5,1 prosent av premieinntektene (mot 5,3 i 2013) og 0,37 prosent av forvaltningskapitalen (mot 0,32 prosent i 2013). 2. FORSIKRINGSVIRKSOMHETEN MEDLEMSBESTAND Medlemskap i BKP er obligatorisk for alle som er ansatt i pensjonskassens medlemsforetak. Alle som er ansatt på ordinære arbeidsvilkår, som vanlig timelønnet eller på deltid, meldes inn som aktive medlemmer av pensjonsordningen og betaler medlemsinnskudd til ordningen. Dersom mottaker av offentlig tjenestepensjon innmeldes som aktivt medlem, reduseres pensjonen. De eneste ansatte som er unntatt fra innmelding i pensjonsordningen er pensjonister med timebasert pensjonistavlønning etter fastsatt sats. Særskilte regler gjelder for uførepensjonister. Tidligere var medlemskap i BKP obligatorisk for alle ansatte i pensjonskassens medlemsforetak med en arbeidstid på minst 14 timer pr. uke. Timelønnede arbeidstakere ble meldt inn i pensjonskassen hvis arbeidstiden i gjennomsnitt minst utgjorde 168 timer i løpet av et kvartal. Endringen i innmeldingsregler fulgte en dom i Arbeidsretten i 2013 som sier at all ansettelse gir rett til pensjonsopptjening. Unntatt fra medlemskap er sykepleiere som på grunn av særlov er tilmeldt pensjonsordningen for sykepleiere i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og lærere som har medlemskap i Statens Pensjonskasse. Antall medlemmer i BKP (aktive, alle oppsatte rettigheter og pensjonister) var pr økt fra til , en oppgang på 5,9 prosent mot en oppgang på 9,6 prosent i 2013, jf. siste side nøkkeltall. Endrede innmeldingsregler fra 2013 forårsaker høyere vekst enn i tidligere år. Antall aktive medlemmer har det siste året gått opp med 31 (opp med 942 i fjor) personer til 3.809, fordelt på kvinner (2580) og menn (1198). I alt tidligere ansatte står i pensjonskassens register med opptjente rettigheter, en økning på 545 (8,6 prosent) mot 37 (0,6 prosent) i Av de har (opp 85) mer enn 3 års opptjening og dermed en selvstendig rett til fremtidig pensjon ved oppnådd aldersgrense. For de øvrige (opp 460) med medlemstid kortere enn 3 år, vil tiden i Bodø kommunale pensjonskasse overføres og medregnes ved fremtidig pensjonering fra stilling hos annen offentlig arbeidsgiver, dersom samlet tjenestetid blir over 3 år. Overføringsavtalen har bestemmelser for behandling av slike tilfeller. PREMIEFORHOLD Arbeidstakerne blir hvert år trukket 2 prosent premie av pensjonsgrunnlaget. Arbeidsgivers premiesats i 2014 var 9,00 prosent, mot 8,60 prosent i Sammenlignet med de øvrige kommunale pensjonskassene har BKP en lav premiesats. I tillegg ble det innbetalt 85,0 mill. kroner i reguleringspremie i 2014 mot 45,0 mill. kroner i Reguleringspremien dekker premiereservens økning som følge av de aktive medlemmenes lønnsøkning og G-reguleringen av pensjonene. Rentegarantipremien utgjorde i ,0 mill. kroner mot 2,4 mill. kroner i Premieinntektene (inkludert reguleringspremie og rentegarantipremie) utgjorde 201,6 mill. kroner i 2014 mot 153,4 mill. kroner i PENSJONSYTELSER Den kommunale pensjonsordningen er tariffestet. Alderspensjonen er en brutto-ordning med garantert årlig ytelse på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G), dersom fratreden skjer med full opptjening 30 år. Garantien omfatter alle pensjonsordningens medlemmer født i 1958 eller før. For medlemmer født i 1959 og senere vil levealdersjustering av pensjonen kunne bety et lavere pensjonsnivå enn 66 prosent. Uførepensjonen var t.o.m en brutto-ordning med 66 prosent nivå. Fra er uførepensjonen blitt en nettoordning, som i tillegg til 25 prosent av G (likevel ikke mer enn 6 prosent av sluttlønn) yter 3 prosent av sluttlønn opp til 6 G og 69 prosent av sluttlønn mellom 6 G og 12 G, uavhengig av faktisk ytelse fra NAV. Fra ble det innført netto ektefelle- og barnepensjon med henholdsvis 9 prosent og 15 prosent av medlemmets pensjonsgrunnlag. For barnepensjon gjelder netto-reglene ved alle dødsfall etter For ektefellepensjon er det gitt overgangsregler. 7

8 Avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbestemt ytelse som administreres av BKP, men som i sin helhet betales av arbeidsgiverne, uten reserveoppbygging. Dette gjelder både for AFP fra 62 år og fra fylte 65 år. AFP omtales som en ikke forsikringsbar ytelse. Ved fratreden uten rett til straks begynnende pensjon, gir 3 års medlemstid eller mer en selvstendig rett til fremtidig pensjon. Pensjonsutbetalingene reguleres i takt med folketrygdens grunnbeløp. Uførepensjonene og AFP reguleres hvert år med grunnbeløpet Gs relative økning. Alders- og etterlattepensjoner reguleres også som G, men reduseres så med 0,75 %. Pensjonskassen har overføringsavtale med Statens Pensjonskasse og de øvrige pensjonsordningene i offentlig sektor. Avtalen sikrer at arbeidstakere som har vært medlem av flere offentlige pensjonsordninger får pensjon fra siste ordning, som om de hele tiden har vært medlem av en og samme ordning. Medlemskap i Overføringsavtalens sikringsordning er obligatorisk for alle foretak som deltar i Overføringsavtalen. PENSJONISTER/UTBETALING AV PENSJONER Ved utgangen av 2014 hadde pensjonskassen pensjonister, inkl. 91 AFP- og andre tidligpensjonister, dvs. en netto økning fra 2013 på 115 personer (7,2 prosent mot 3,6 prosent fra 2012), jf. siste side - nøkkeltall. Oversikt over pensjonister pr viser at antall alderspensjonister økte med 69 (8,5 prosent) fra 809 til 878, antall ektefellepensjonister økte med 7 fra 154 til 161 (4,5 prosent) og antall uførepensjonister økte med 39 (7,4 prosent) fra 525 til 564 gjennom Netto utbetalte pensjoner utgjorde 64,7 mill. kroner i 2014 mot 58,5 mill. kroner i 2013, en økning på 10,6 prosent mot 11,0 prosent året før. Utbetalt alderspensjon har økt med 13,6 prosent (9,0 prosent i 2013) mens utbetalt uførepensjon har økt med 6,0 prosent (7,8 prosent i 2013). Utbetalte pensjoner fordeler seg slik (hele tusen): År Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Barnepensjon Tap på krav uførepensjon Refusjoner inn Refusjoner ut Sum Uførepensjoner: Antall innvilgede nye uførepensjoner i 2014 var 73 (69 kvinner og 4 menn) mot 59 (51 kvinner og 8 menn) i I tillegg var det 6 med oppsatte rettigheter som fikk innvilget uførepensjon (10 i 2013). De nye uførepensjonene inkluderer allerede løpende uførepensjoner med økt uføregrad i 2014, som var 10 i tallet. I 2014 kom 10 uførepensjonister helt tilbake i arbeid og 16 delvis tilbake i arbeid. Antall dødsfall var 1 blant uførepensjonistene. Forsikringsteknisk oppgjør viser at antall uføre hadde en netto økning i 2014 på 39 personer (7,4 prosent), dvs. fra 525 til 564, mot minus 5 (0,9 prosent) i AFP-pensjon: I 2014 var det 23 som gikk av med AFP (17 kvinner og 6 menn) mot 21 i 2013 (15 kvinner og 6 menn). Av disse var det 14 som gikk av med 100 prosent AFP mens 7 gikk av med delvis AFP og 2 økte pensjoneringsgraden. 18 var under 65 år og 5 var over 65 år. Pr var det til sammen 68 personer som fikk utbetalt AFP mot 69 personer året før. Av disse var 39 under 65 år og 29 over 65 år. Fra har arbeidsgiverne dekket alle utgiftene til AFP fra 62 år til 67 år da dette ikke er en forsikringsbar ytelse som kan dekkes av premiereserven. Fra 65 år foretas det en utjevning blant alle virksomheter som har medlemskap i BKP. I 2014 ble det utbetalt 15,4 mill. kroner til AFP-pensjonister (alle konsernenheter) mot 16,3 mill. kroner i 2013, dvs. en reduksjon på 5,6 prosent mot økning 2,0 prosent året før. År AFP år AFP år Sum Økning i prosent - 5,6 2,0 6,7 9,5 4,2 8

9 FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER Pensjonskassen skal ha en premiereserve tilsvarende kontantverdien av pensjonskassens samlede forpliktelser overfor medlemmene. Pliktige avsetninger er beregnet av pensjonskassens aktuar på grunnlag av status Det forsikringstekniske beregningsgrunnlagets forutsetninger om dødelighet/levetid er tilpasset tariffen K2013 med Finanstilsynets minstekrav til sikkerhetsmarginer. Som følge av endret uførepensjonsordning fra har aktuaren anbefalt reduksjon av pensjonskassens erstatningsreserve. Årets avsetning til premiereserve og erstatningsreserve (for uanmeldte og uoppgjorte forsikringstilfeller) er til sammen 175,7 mill. kroner. Avsetningen framkommer slik: Premiereserve Administrasjonsreserve Erstatningsreserve (IBNR/RBNS) Til sammen FINANSVIRKSOMHETEN FORVALTNINGSKAPITAL/AVKASTNING Pensjonskassens forvaltningskapital økte gjennom året fra mill. kroner til mill. kroner, en økning på 333 mill. kroner (13,3 prosent) mot 250 mill. kroner (11,1 prosent) i Pensjonskassen har innrettet kapitalforvaltningen etter Forsikringslovens regelverk og Kapitalforvaltningsforskriften. Dette innebærer bl.a. at pensjonskassens forvaltningskapital skal deles i en kollektiv- og en selskapsportefølje. Kollektivporteføljen består i det vesentlige av eiendeler som motsvarer de forsikringsmessige avsetninger til dekning av kontraktsfastsatte forpliktelser. Selskapsporteføljen består av eiendeler som motsvarer pensjonskassens ansvarlige kapital og eventuell annen gjeld utover forsikringsforpliktelsene. Pensjonskassen har valgt å forvalte kollektiv- og selskapsporteføljen samlet, men splittet på grunnlag av forholdet mellom egenkapital og forsikringsmessige avsetninger. For 2014 er selskapsporteføljens andel 5,49 prosent og kollektivporteføljens andel 94,51 prosent. Denne inndelingen fremgår av det som i oppstillingsplanen er kalt hhv. teknisk og ikke-teknisk regnskap. Pensjonskassen har i 2014 inngått avtale med Griff Kapital AS om finansrapportering, risikoovervåking og investeringsrådgivning. Griff foretar ekstern uavhengig overvåking av kapitalforvaltningen etter kapitalforvaltningsforskriftens krav, og rapporterer jevnlig til styret. Selskapet utfører også stresstester av pensjonskassens soliditet, som grunnlag for pensjonskassens rapportering til Finanstilsynet. Styret revurderer pensjonskassens retningslinjer for kapitalforvaltningen minst en gang årlig. Målsettingen for kapitalforvaltningen er å oppnå en tilfredsstillende avkastning innenfor en forsvarlig risikoramme, slik at pensjonskassen til enhver tid kan møte de forpliktelser som den har påtatt seg. Aktivas prosentvise fordeling pr med tidsvektet avkastning justert for daglig vektede kontantstrømmer: Aktivaklasse Fordeling Fordeling Avkastning porteføljen Avkastning Referansen Referanseindeks Pengemarked/bankinnskudd 3,2 8,1 1,8 1,5 ST2X - durasjon 180 dager Obligasjoner, norske omløp 19,8 14,3 6,6 5,1 ST4X - durasjon 3 år Obligasjoner, høyrente 4,5 8,0-4,3 2,5 US Merrill Lynch Anleggsobligasjoner 51,4 42,1 4,8 5,1 ST4X - durasjon 3 år Aksjer norske 4,0 9,5 16,1 5,0 OSEBX Aksjer internasjonale 10,2 12,3 35,2 22,4 Sammensatt Eiendom 6,9 5,7 8,1 6,0 GK Eiendomsindeks Sum 100,0 100,0 7,7 5,2 9

10 For å unngå store kurssvingninger i verdien på obligasjonsporteføljen, er en stor del av obligasjonene lagt til anlegg og holdes til forfall. Andelen anleggsobligasjoner er i løpet av 2014 gått ned fra 51,4 prosent til 42,1 prosent. Anleggsobligasjonene ga en avkastning på 4,8 prosent mens omløpsobligasjonene ga 6,6 prosent. Norske noterte aksjer ga 16,1 prosent avkastning, mens globale aksjer fikk en avkastning på 35,2 prosent for pensjonskassen. Årets finansresultat ble 201,2 mill. kroner mot 177,9 mill. kroner i Dette ga en tidsvektet verdijustert avkastning på 7,7 prosent når anleggsobligasjonene er vurdert til amortisert kost, og verdijustert avkastning på 8,1 prosent når anleggsobligasjonene er målt til markedsverdi. Fra trådte FOR nr. 575: Forskrift om beregning av kapitalavkastning i livsforsikringsselskaper mv. i kraft. Forskriften gjelder også for pensjonskasser. Avkastningen beregnes av kollektivporteføljen, både bokført og verdijustert. For hver periode beregnes kapitalavkastningsrenten ved å se på endringer i porteføljens markedsverdi justert for inn- og utbetalinger i perioden ved bruk av såkalt Modifisert Dietz metode. Metoden erstatter den tidligere og enklere Hardys metode for avkastningsberegning. Beregnet etter Dietz metode ga kollektivporteføljen en verdijustert avkastning på 7,60 prosent mot 7,65 prosent i Tilsvarende ble den bokførte avkastningen på 7,19 prosent mot 4,78 prosent i De to første linjene i tabellen nedenfor viser avkastningen de siste 10 år beregnet etter Hardys formel de 5 første år og beregnet etter Dietz metode de 5 siste år. Fra 2008 er avkastningen beregnet bare av kollektivporteføljen mens årene før viser avkastning på hele porteføljen. Nederste linje viser verdijustert avkastning der anleggsobligasjonene er vurdert til markedsverdi på hele porteføljen: Verdijustert avkastning 9,26 7,24 5,20-2,35 8,40 6,70 3,06 6,17 7,65 7,60 Bokført avkastning 5,75 7,43 7,38-0,73 7,71 4,47 4,63 4,86 4,78 7,19 Verdijustert avkastning (inkl. anleggsobligasjoner til markedsverdi) 9,38 4,65 4,06-0,43 9,30 6,50 4,21 8,45 7,50 8,10 Pensjonskassen har som mål en gjennomsnittlig årlig avkastning siste 10 år på minst 5 prosent, og har hittil klart dette. Gjennomsnittlig verdijustert avkastning siste 10 år er 5,84 prosent. Gjennomsnittlig bokført avkastning siste 10 år er 5,32 prosent. De tilsvarende gjennomsnittene for siste 5-årsperiode er hhv. 6,22 prosent og 5,18 prosent. EGENKAPITAL/SOLVENSKAPITAL/SOLIDITET Egenkapitalen er ved resultatdisponeringen tilført 0,5 mill. kroner fra administrasjonsresultatet, 2,0 mill. kroner fra rentegarantipremien og 9,6 mill. kroner fra ikke teknisk resultat, til sammen 12,1 mill. kroner. Etter denne tilføringen utgjør pensjonskassens netto egenkapital 135,7 mill. kroner. Kravet til egenkapital er 105,2 mill. kroner, eller 8 % av vektet balanse, slik at pensjonskassens kapitaldekningsgrad ved utgangen av 2014 var 10,33 prosent, mot 12,74 prosent ved utgangen av I 2014 økte pensjonskassen sin aksjeandel fra 14,2 til 21,8 prosent. Styret følger utviklingen i pensjonskassens soliditet løpende. Det blir månedlig utarbeidet rapporter som viser porteføljens status og avkastning, risiko og buffere. Analysene utført gjennom 2014 viste godt tilpassede og akseptable risikonivåer. Bufferkapitalen til BKP er i 2014 styrket med 74,5 mill. kroner, selv om hele kollektivporteføljens risikooverskudd og deler av renteoverskuddet er overført til premiefondet. Selskapsporteføljens fond for urealiserte gevinster er styrket med 0, 7 mill. kroner, kursreguleringsfondet er styrket med 14,7 mill. kroner, tilleggsavsetningene er tilført 75,0 mill. kroner mens egenkapital utover minstekravet er redusert med 15,9 mill. kroner. Risikoutjevningsfondet er uendret. Premiefondet er netto økt med 56,1 mill. kroner gjennom Premiefondet kan ikke benyttes som bufferkapital i Finanstilsynets stresstester. Bufferkapital Egenkapital utover minstekravet 30,6 46,5 47,7 48,6 52,6 Fond for urealiserte gevinster 7,0 6,3 2,5 Kursreguleringsfond 126,8 112,1 47,1 22,1 50,4 Tilleggsavsetninger 239,8 164,8 127,5 127,5 91,5 Risikoutjevningsfond 45,2 45,2 45,2 45,2 36,0 Sum bufferkapital 449,4 374,9 270,1 243,4 230,5 Premiefond 139,2 83,1 63,8 116,0 120,0 10

11 I Finanstilsynets stresstest til virkelige verdier ble samlet tapspotensiale funnet som 490,4 mill. kroner. Tapspotensialet ses opp mot en samlet bufferkapital på samme tidspunkt på 433,4 mill. kroner, som i denne sammenhengen ikke inneholder helt de samme elementene som bufferkapitalen i tabellen på forrige side. Med bufferkapitalutnyttelse på 113 prosent ligger BKP godt innenfor Finanstilsynets rammer for bufferkapitalutnyttelse. I stresstest til bokførte verdier framkom en bufferkapitalutnyttelse på 79 %. RISIKOSTYRING Pensjonskassen har valgt en forvaltningsstrategi med forholdsvis moderat risiko. Med risiko menes i denne sammenheng sannsynligheten for svingninger i aktivas verdi. For å sikre en høyest mulig avkastning i forhold til det valgte risikonivå, er det bygget opp en portefølje av obligasjoner, aksjer, eiendom og bankinnskudd. For å stabilisere avkastningen og ta bort svingningene i obligasjonsverdiene, er en stor del av obligasjonene lagt i en anleggsportefølje som holdes til forfall. De ulike aktiva er i varierende grad utsatt for finansiell risiko: aksjerisiko, kredittrisiko, renterisiko, likviditetsrisiko og valutarisiko. Aksjerisiko er risiko for fall i aksjekurser. Pensjonskassens investeringer i aksjer er i hovedsak gjennom aksjefond som baserer seg på børsnoterte aksjer i store og solide selskaper med hovedkontorer i den vestlige verden. Kredittrisiko er risiko for endring av finansielle eiendelers verdi som følger av markedets syn på utstederes kredittverdighet. For å holde kredittrisikoen innenfor akseptable rammer, har styret satt en del krav i retningslinjene for kapitalforvaltning. Nedre rating er satt til BBB for enkeltpapirer i pensjonskassens obligasjonsportefølje. Risiko knyttet til papirer med lavere rating bærer pensjonskassen utelukkende gjennom fondsinvesteringer. Renterisiko er risiko for verdiendringer av rentebærende instrumenter som obligasjoner og pengemarkedsplasseringer, som følger av endringer i det generelle rentenivået. Risikoen avhenger av gjennomsnittlig løpetid på rentebindingen på instrumentene (durasjon). Styret har fastsatt rammer for akseptabel renterisiko. Likviditetsrisiko er risikoen for at posisjoner ikke lar seg realisere innen en gitt frist uten betydelig prisnedgang. BKP har for det meste plassert midlene i likvide papirer/fond som kan realiseres på kort varsel. Det er kontinuerlig kontroll med at det er tilstrekkelig beløp innestående på bankkonto som sikrer likviditet til drift av pensjonskassen samt utbetaling av pensjoner. Valutarisiko er verdiendringer som følger av svingninger i valutakursene. Styret har vedtatt at investering i eiendom internasjonalt skal valutasikres % av valutaeksponeringen mot norske kroner. Investeringer i internasjonale aksjer skal normalt ikke valutasikres, men dette blir vurdert fortløpende. I 2014 har den internasjonale aksjeporteføljen ikke vært valutasikret. Pensjonskassen overvåker løpende sitt samlede risikobilde. I tillegg til forsikringsrisiko og operasjonell risiko måles de nevnte finansielle risikoelementer jevnlig. Månedlig veies den samlede risiko mot pensjonskassens bufferkapital i stresstester etter Finanstilsynets mal. RESULTATDISPONERING Risikoresultat, renteresultat og administrasjonsresultat er beregnet av aktuar. Styret har i møte 25. februar 2014 vedtatt følgende resultatdisponeringer: Risikoresultat (i hele tusen) kr Overført til premiefondet kr Renteresultat kr Overført til tilleggsavsetninger kr Overført til premiefondet kr Administrasjonsresultat kr. 517 Overført til egenkapital kr FRAMTIDSUTSIKTER Bodø kommunale pensjonskasse hadde i 2014 en verdijustert avkastning på 7,60 prosent, mot 7,65 prosent i Omallokeringer med tilhørende realisasjoner av merverdier resulterte i samlet bokført avkastning på 7,19 prosent. Sammen med administrasjonsresultatets, rentegarantipremiens og selskapsporteføljens styrking av egenkapitalen sikret kursreguleringsfondets og tilleggsavsetningenes vekst en betydelig økning av pensjonskassens bufferkapital. Selv om økningen i bufferkapital er større enn økningen i forvaltet kapital; 19,9 prosent mot 13,3 prosent, er egenkapitaldekningsgraden sunket fra 12,74 prosent til 10,33 prosent i 2014, i stor grad som følge av pensjonskassens økte aksjeandel. Tilleggsavsetningene utgjør nå ca. 4 årlige rentegarantibeløp, men etter dagens regelverk kan tilleggsavsetningene kun dekke bortfall av positiv avkastning innenfor den garanterte renten, dvs. maksimalt ett årlig rentegarantibeløp pr. regnskapsår. Risikoutjevningsfondet er etter hvert betydelig i størrelse, men kan kun bidra til å dekke negative forsikringsmessige risikoresultater. 11

12 I årene som kommer må det forventes at pensjonskassen ikke lenger vil ha en stor grunnbeholdning av anleggsobligasjoner som holdes til forfall med høy løpende avkastning. Lavere rentenivå og mer omskiftelig verdensøkonomi vil kunne stille større krav til dynamikk i pensjonskassens forvaltning i årene framover enn hva som har vært nødvendig historisk. Pensjonskassen har i 2014 inngått avtale med uavhengig rådgiver om bistand i investeringsspørsmål. I lys av synkende egenkapitaldekning som følge av forvaltningskapitalens raske økning, vil det jevnlig bli behov for egenkapitalinnskudd i pensjonskassen. Styret ser likevel ingen umiddelbar grunn til å endre pensjonskassens investeringsstrategi. De første månedene i 2015 viser god utvikling på aksjesiden, og pensjonskassens store obligasjonsportefølje bringer fortsatt stabil og god avkastning. Pensjonskassens risikoanalyser viser at sannsynligheten for at BKP skal komme under lovens minimumskrav til egenkapital i løpet av 2015 er svært liten. FORTSATT DRIFT Årsberetningen og regnskapet for 2014 er avlagt under forutsetning av fortsatt drift av egen lokal pensjonskasse, og styret bekrefter at forutsetningene er til stede. Styret kjenner ikke til at det er vesentlig usikkerhet knyttet til årsregnskapet og kjenner ikke til ekstraordinære forhold som har betydning for vurderingen av pensjonskassens regnskap. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurdering av regnskapet. Styret anser at resultatregnskapet og balansen for 2014 med noter gir god informasjon om driften gjennom året og den økonomiske stillingen ved utgangen av året. Styret og administrasjonen vil også i tiden fremover gjennom sitt arbeid tilstrebe å videreutvikle og drive pensjonskassen som en konkurransedyktig ordning til beste for medlemmer og arbeidsgivere. Bodø, 23. mars 2015 Hans Petter Horsgaard Einar Lier Madsen Rolf Kåre Jensen styreleder nestleder styremedlem Gørill Heitmann Kornelija Rasic Thor Arne Tobiassen styremedlem styremedlem styremedlem Knut Håkon Brox daglig leder 12

13 RESULTATREGNSKAP TEKNISK REGNSKAP Note Premieinntekter Forfalte premier, brutto Avgitte gjenforsikringspremier Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonsforetak Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Andre forsikringsrelaterte inntekter Sum andre forsikringsrelaterte inntekter Pensjoner mv. Utbetalte pensjoner brutto Endring i erstatningsavsetninger Overføring premiereserve og tilleggsavsetninger til andre pensjonsforetak Sum pensjoner mv Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Til (fra) premiereserve, brutto Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Overskudd på avkastningsresultat Risikoresultat Sum midler tilordnet forsikringskontraktene Forsikringsrelaterte driftskostnader Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Resultat av teknisk regnskap IKKE TEKNISK REGNSKAP Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Renteutgifter Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Forvaltningskostnader og andre kostnader Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnader Skattekostnader Resultat før andre resultatkomponenter Overført til risikoutjevningsfond Overført til/fra annen opptjent egenkapital Sum overføringer

14 BALANSE EIENDELER Note EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN Investeringer Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Sum investeringer Fordringer Fordringer knyttet til premieinntekter Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Anlegg og utstyr Kasse, bank Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler i selskapsporteføljen EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJEN Investeringer i kollektivporteføljen Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer til amortisert kost Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer til virkelig verdi Sum investeringer i kollektivporteføljen SUM EIENDELER

15 EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Note Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital FORPLIKTELSER Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Erstatningsavsetning Premiefond Sum forsikringsforpliktelser Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser o.l Forpliktelser ved periodeskatt Andre forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Bodø, 23. mars 2015 Hans Petter Horsgaard Einar Lier Madsen Rolf Kåre Jensen styreleder nestleder styremedlem Gørill Heitmann Kornelija Rasic Thor Arne Tobiassen styremedlem styremedlem styremedlem Knut Håkon Brox daglig leder 15

16 KONTANTSTRØMANALYSE Innbetalte premier Netto utbetalte pensjoner (inkl. inn- og utbetalte refusjoner iht. OFA) Utbetaling drifts- og lønnskostnader, skattekostnad Netto kontantstrøm av operasjonelle aktiviteter (A) Netto inn/utbetaling kjøp/salg finansielle eiendeler (B) Innbetaling ved flytting fra andre Innbetaling av egenkapital Utbetaling fra premiefondet Utbetaling ved flytting til andre Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( C ) Netto kontantstrøm i perioden (A+B+C) Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr OPPSTILLING AV ENDRING I EGENKAPITAL (i 1000 kr) Selskapskapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Fond for urealiserte gevinster Sum egenkapital Egenkapital Egenkapitalinnskudd Pensjonsforpliktelse mot egenkapital Overført fond for urealiserte gevinster Årets overskudd Sum egenkapital Fond for urealiserte gevinster inngår i annen egenkapital i balanseoppstillingen. 16

17 NOTER TIL REGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for 2014 er avlagt i henhold til Forskrift av 20. desember 2011 om årsregnskap for pensjonsforetak. FINANSIELLE EIENDELER Virkelige verdier Med virkelige verdier menes det beløp aktivaposter kan omsettes for i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte, frivillige parter. For aksjer, omløpsobligasjoner og terminkontrakter er beregningene bygget på observerbare markedsverdier. Obligasjoner som holdes til forfall er vurdert til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metoden. For bygninger og fast eiendom innhentes jevnlig ny takst av uavhengig firma. Usikkerheten i beregninger av virkelige verdier anses som svært liten. Utenlandske aksjer og aksjeeierlån Investering i et eiendomsfond i Sverige er frivillig kategorisert til virkelig verdi over resultatet fordi måling og rapportering til virkelig verdi resulterer i mer relevant informasjon. Obligasjoner som holdes til forfall Investeringer som holdes til forfall vurderes til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metoden. For påløpte renter er benyttet verdier fra forvalterne pr Aksjer og andeler Aksjer tilordnes anskaffelseskost ved FIFO-metoden (først inn først ut). FORDRINGER Premiefordringer og andre fordringer er balanseført til pålydende. Fordringene er ikke vurdert å være tapsutsatt. FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER Premiereserve Premiereserven utgjør den forsikringstekniske kontantverdien av pensjonsrettigheter opptjent på beregningstidspunktet. I nåverdiberegningen er det gjennomsnittlig benyttet 2,88 % diskonteringsrente. Beregningen foretas av pensjonskassens aktuar. Administrasjonsreserve Er midler som er avsatt for å dekke fremtidige kostnader vedrørende utbetaling av pensjon. Erstatningsreserve Er midler avsatt for å dekke erstatninger som er inntruffet, men som ikke er kjent. Tilleggsavsetninger Tilleggsavsetninger representerer en buffer som kan brukes dersom årets finansielle avkastning ikke når opp til årets garanterte rentebeløp for premiereserven. Risikoutjevningsfond Fondet er en lovbestemt avsetning for å møte upåregnelige tap ved pensjonskassens forsikringsvirksomhet. Pensjonsforpliktelser egne ansatte Forpliktelser utover de som dekkes av den kollektive tjenestepensjonsordning. Årets pensjonskostnader tilsvarer betalte arbeidsgiverpremier korrigert for estimert endring i påløpte forpliktelser med fradrag for tilordnet andel av pensjonskassens totale forsikringsfond beregnet etter Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader. I den påløpte forpliktelsen inngår framtidige AFP-ytelser. Det er gjort påslag for arbeidsgiveravgift til folketrygden. Felles forvaltning På grunnlag av forholdet mellom egenkapital og forsikringsmessige avsetninger er alle finansaktiva fordelt pro rata mellom selskapsporteføljen og kollektivporteføljen. Åpningsbalansen pr er grunnlag for fordeling av avkastning på finansielle midler i Pr er selskapsporteføljens andel 5,49 % og kollektivporteføljens andel 94,51 %. 17

18 Note 2 Premieinntekter Forfalt premie Arbeidsgiverpremie 9,00 % 8,60 % Normalpremie 6,85 % Administrasjonspremier 0,85 % Rentegarantipremie Reguleringspremie Ikke forsikringsbar ytelse Medlemspremie 2% Frivillig premie/etterbetaling tidligere år Sum forfalt premie Hvorav finansiert ved overførsel fra premiefond Overføring av premiereserve fra andre Sum premieinntekter Note 3 Renteinntekter fra finansielle eiendeler Renter av bankinnskudd Renter av verdipapirer omløp Renter av pengemarkedsfond Renter av aksjeeierlån eiendom Sverige Renter av verdipapirer anlegg Sum renteinntekter fra finansielle eiendeler Andel selskapsporteføljen Andel kollektivporteføljen

19 Note 4 Netto realiserte og urealiserte gevinster og kursreguleringsfondet AKTIVA Realiserte gevinster Realiserte tap Urealiserte gev./tap Renter Sum avkastning Aksjefond internasjonale Aksjefond norske Omløpsobligasjoner Pengemarkedsfond Høyrentefond Holde til forfall obligasjoner amortisering Storebrand Eiendomsfond Eiendom Sverige Sum avkastning forvaltere Renter av bankinnskudd Rentekostnad Husleieinntekter Sum avkastning egne plasseringer Sum finansinntekter Realiserte gev./tap Urealiserte gev./tap Renteinnt. Leieinntekter Finansinntekter Selskapsportefølje Kollektivportefølje SUM Kursreguleringsfondet og Fond for urealiserte verdier Verdiendring obligasjoner holdt for omsetning norske Verdiendring obligasjonsfond holdt for omsetning norske Verdiendring høyrentefond holdt for omsetning Verdiendring aksjer holdt for omsetning internasjonale Valutatermin- sikring- markedsverdi Verdiendring KS andeler Storebrand Eiendomsfond Verdiendring aksjefond holdt for omsetning norske Verdiendring aksjefond holdt for omsetning internasjonale SUM Til kursreguleringsfondet Til fond for urealiserte gevinster Ved avslutning av regnskapet for 2014 utgjorde kursreguleringsfondet, som tilhører kollektivporteføljen, kroner. Fond for urealiserte gevinster, som tilhører selskapsporteføljen, utgjorde Fondene gir uttrykk for sum differanse mellom markedsverdi og kostpris, og har i løpet av året økt med

20 Note 5 Pensjonsordning og utbetalte pensjoner Pensjonskassen har offentlig tjenestepensjonsordning, dvs. en kollektiv ytelsesordning uten investeringsvalg, med bruttogaranti på 66 % av sluttlønn ved full opptjening 30 år. Ordningen inkluderer uførepensjon på tilsvarende nivå, netto barnepensjon på 9 % av pensjonsgrunnlaget og netto ektefellepensjon på 15 % av pensjonsgrunnlaget. Regulering av pensjonene følger utviklingen i folketrygdens grunnbeløp G. Direkte utbetalte pensjoner Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Barnepensjon Tap på krav uførepensjon Sum direkte utbetalte pensjoner Utbetalte refusjonspensjoner iht overføringsavtalen Mottatte refusjonspensjoner iht overføringsavtalen Netto utbetalte pensjoner Med fordeling av refusjoner: Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Barnepensjon Netto utbetalte pensjoner Når det gjelder medlemsbedrifter av pensjonsordningen, vises det til årsberetningen pkt.1. Når det gjelder antall medlemmer av pensjonsordningen, vises det til vedlagte forsikringstekniske oppgjør pr Arbeidstakers medlemspremie er 2 % av lønnsgrunnlag. Det vises til note 2 Premieinntekter. Note 6 Ytelser til ledende ansatte m.m. Ytelser Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse daglig leder Knut Håkon Brox Styreleder Hans Petter Horsgaard Nestleder Einar Lier Madsen Styremedlem Rolf Kåre Jensen Styremedlem Gøril Heitmann Styremedlem Kornelija Rasic Styremedlem Thor Arne Tobiassen Varamedlem Svein Blix Varamedlem Stephan Andre Skjelvan Varamedlem Aud Jenny Klette Annen godtgjørelse til daglig leder er dekning av telefon, bredbånd og aviser (summen gjelder 2014 og 2013). Annen godtgjørelse for styret er fast styrehonorar og møtegodtgjørelse til varamedlemmer. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til daglig leder, styremedlemmer eller ansatte. 20

21 Note 7 Lønn og driftskostnader Lønnskostnad Revisjon - lovpålagt Revisor - andre attestasjoner Revisor - bistand Aktuar Diverse tjenester fra Bodø kommune Hvorav husleie Forvaltningshonorar og gebyrer Øvrige driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Herav relatert til forsikring Herav relatert til finansforvaltning Antall årsverk i pensjonskassen er 4. Lønnskostnader fordeles med 20 % på finansforvaltning og 80 % på forsikring. Økningen i lønnskostnad skyldes i hovedsak regnskapsføring av økt pensjonsforpliktelse som følge av endrede beregningsforutsetninger, se note 19. Note 8 Skattekostnad Skattekostnad Beregnet formueskatt For lite avsatt skatt tidligere år/tilbakebetalt Årets skattekostnad/inntekt Inntektsskatt Årets resultat før skattekostnad Rentekostnad på ilignet skatt Urealisert gevinst (-) /tap (+) finansielle omløpsmidler Regnskapsmessig gevinst realisasjon aksjer netto Skattemessig gevinst realisasjon av aksjer kollektivporteføljen netto Andel av regnskapsmessig overskudd deltakerlignet selskap Andel av skattemessig overskudd deltakerlignet selskap Amortisering overkurs(+) Inntektsføring underkurs(-) anleggsobligasjoner Netto overkurs på anleggsobligasjoner realisert i Endring midlertidige forskjeller Diverse forskjeller Årets skattemessige resultat Underskudd til fremføring fra foregående år iht. skatteoppgjør Korreksjon ligning 2012 endring underskudd til framføring Underskudd til fremføring Urealisert gevinst finansielle omløpsmidler Midlertidig forskjell driftsmidler m.v Netto midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel pr Det har med virkning fra 2012 skjedd en endring i skattereglene for pensjonskasser. Gevinst og tap ved realisasjon av aksjer og utbytte på aksjer som tilhører kollektivporteføljen er ikke lenger omfattet av fritaksmetoden. Gevinst og utbytte skattlegges som alminnelig inntekt og tap gir skattemessig fradrag. Pensjonskassens ligning for 2012 ble endret i Underskudd til framføring ble økt med kr Dette skyldtes feil i innsendte selvangivelser for tidligere år. Feilen gjelder i hovedsak manglende fradragsføring av overkurs på realiserte anleggsobligasjoner. Utsatt skattefordel er ikke balanseført. 21

ÅRSMELDING 2013. Bodø kommunale pensjonskasse

ÅRSMELDING 2013. Bodø kommunale pensjonskasse ÅRSMELDING 2013 Bodø kommunale pensjonskasse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE HOVEDTALL FOR BKP 3 SAMMENDRAG 4 ÅRSBERETNING 2013 5 1. Formål, organisasjon og ledelse 6 styret 6 administrasjon 6 arbeidsmiljø/ytre

Detaljer

Bodø kommunale pensjonskasse. Årsmelding 2012

Bodø kommunale pensjonskasse. Årsmelding 2012 Bodø kommunale pensjonskasse Årsmelding 2012 Innholdsfortegnelse S side HOVEDTALL FOR BKP 3 SAMMENDRAG 4 ÅRSBERETNING 2012 6 1. Formål, organisasjon og ledelse 6 - styret 6 - administrasjon 6 - arbeidsmiljø/ytre

Detaljer

Bodø kommunale pensjonskasse

Bodø kommunale pensjonskasse Bodø kommunale pensjonskasse Årsmelding 2011 Innholdsfortegnelse Side HOVEDTALL FOR BKP 3 SAMMENDRAG 4 ÅRSBERETNING 2011 6 1. Formål, organisasjon og ledelse 6 styret 6 administrasjon 6 arbeidsmiljø/ytre

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010

Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010 Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.04.2011 22625/2011 2011/3644 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/20 Bystyret 19.05.2011 Melding - Bodø kommunale pensjonskasses

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

ÅRSMELDING. for Bodø kommunale pensjonskasse

ÅRSMELDING. for Bodø kommunale pensjonskasse ÅRSMELDING for Bodø kommunale pensjonskasse 2016 Innhold INNHOLD 3 HOVEDTALL 4 SAMMENDRAG 5 ÅRSBERETNING 2016 1. FORMÅL, ORGANISASJON OG LEDELSE 6 STYRET 6 ADMINISTRASJON 6 ARBEIDSMILJØ/YTRE MILJØ 7 KATASTROFEREASSURANSE

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon

Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon Note til balanseoppstilling pr. 17. februar 2017 Note 1: Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i henhold til forskrift av 18. desember 2015

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2013 Status pr. 30.09.14 Utfordringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2011 Status i dag Utfordringer DKPs

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 2014 2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 152 994 968 148 805 301 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 475 056

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Pensjonskasser 17. januar 2017 Gjelder f.o.m. årsrapporteringen for 2016 PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2012 Status pr. 30.09.13 Utfordringer

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2016 Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Resultatrapport per 1. kvartal 2017

Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer