ÅRSMELDING Bodø kommunale pensjonskasse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014. Bodø kommunale pensjonskasse"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Bodø kommunale pensjonskasse 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE HOVEDTALL FOR BKP 3 SAMMENDRAG 4 ÅRSBERETNING Formål, organisasjon og ledelse 6 - styret 6 - administrasjon 6 - arbeidsmiljø/ytre miljø 7 - katastrofereassuranse 7 - driftskostnader 7 2. Forsikringsvirksomheten 7 medlemsbestand 7 premieforhold 7 pensjonsytelser 7 pensjonister/utbetaling av pensjoner 8 forsikringsmessige avsetninger 9 3. Finansvirksomheten 9 forvaltningskapital/avkastning 9 egenkapital/solvensmarginkapital/soliditet 10 risikostyring 11 resultatdisponering Framtidsutsikter 11 fortsatt drift 12 RESULTATREGNSKAP 13 BALANSE 14 EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER 15 KONTANTSTRØMANALYSE 16 NOTER 17 FORSIKRINGSTEKNISK OPPGJØR PR AKTUARERKLÆRING 35 REVISJONSBERETNING 36 RESULTATBEGREP 38 NØKKELTALL 39 Alle nordlysbildene er tatt av Morten Aspaas 2

3 HOVEDTALL Nøkkeltall i tusen kroner Premieinntekter Premiereserve fra KLP Finansinntekter Pensjonsytelser Driftskostnader Nøkkeltall fra balansen: Ansvarlig kapital (netto) Fond for urealiserte gevinster Risikoutjevningsfond Kursreguleringsfond Premiereserve Tilleggsavsetninger Premiefond Forvaltningskapital Forholdstall: Driftskostnader i % av premie 5,1 5,3 3,8 4,7 4,7 Driftskostnader i % av forvaltet kap. 0,37 0,32 0,33 0,34 0,35 Gjennomsnittlig totalavkastning Bokført avkastning i % 7,19 4,78 4,86 4,63 4,47 Verdijustert avkastning 7,60 7,65 6,17 3,06 6,70 Verdijustert avkastning inkl. anleggsmidler til markedsverdi 8,10 7,50 8,45 4,21 6,50 Egenkapitaldekning i % 10,33 12,74 13,63 14,57 16,57 Solvensmarginkapital Solvensmarginkapital i % av krav 280,4 261,5 254,8 277,5 251,9 Dekningsgrad premiereserve i % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Arbeidsgivers premie i % (eks.reg.) 9,00 8,60 8,60 7,90 8,00 Reguleringspremie Rentegarantipremie Medlemsbestand: Medlemmer i alt Premiebetalende medlemmer (yrkesaktive) Oppsatte rettigheter over 3år Oppsatte rettigheter under 3 år Pensjonister (inkludert refusjons-pensjoner utbetalt til andre kasser) Administrasjonens antall årsverk 4 3,8 4 4,35 3,8 3

4 SAMMENDRAG Bodø kommunale pensjonskasse økte i 2014 sin forvaltningskapital fra 2499 til 2832 millioner kroner, dvs. med 333 mill. kroner, mot 250 mill. kroner i Finansinntektene ble 201,2 mill. kroner, mot 177,9 mill. kroner i Finansforvaltningen av kollektivporteføljen ga i 2014 en verdijustert avkastning på 7,60 prosent (7,65 prosent i 2013) mens den bokførte avkastningen ble 7,19 prosent (4,78 prosent i 2013). Pensjonskassen har som mål en gjennomsnittlig årlig avkastning på minimum 5 prosent siste 10 år, og har hittil oppfylt dette. Gjennomsnittlig verdijustert avkastning siste 10 år er 5,84 prosent, mens gjennomsnittlig bokført avkastning er 5,32 prosent. De tilsvarende gjennomsnittene for siste 5-årsperiode er hhv. 6,22 prosent og 5,18 prosent. Av pensjonskassens renteresultat for 2014 på 114,4 mill. kroner (etter overføring av 14,7 mill. kroner til kursreguleringsfondet) er 75,0 mill. kroner benyttet til styrking av tilleggsavsetningene, og de resterende 39,4 mill. kroner er overført til premiefondet. Pensjonskassens risikoresultat på 8,5 mill. kroner er i sin helhet overført til premiefondet.. Administrasjonsresultatet på 0,5 mill. kroner er sammen med årets rentegarantipremie og selskapsporteføljens årsresultat anvendt til å styrke selskapskapitalen med 11,3 mill. kroner. Etter 2014 er Bodø kommunale pensjonskasse fortsatt solid. Bufferkapitalen har i 2014 vokst fra 375 til 449 mill. kroner. Pensjonskassens krav til solvensmarginkapital er ved utgangen av ,2 mill. kroner. Pensjonskassens solvensmarginkapital er på samme tid 278,2 mill. kroner, slik at kravet oppfylles pr med en dekningsgrad på 280,4 prosent. (Det lovpålagte er 100 prosent.) I Finanstilsynets stresstester til virkelige og bokførte verdier representerte de samlede tapspotensialene akseptable utnyttelser på hhv. 113 prosent og 79 prosent av bufferkapitalen pr Pensjonskassens ansvarlige kapital (ekskl. fond for urealiserte gevinster) er 135,7 mill. kroner etter Den lovpålagte 8 prosent av vektet balanse utgjør 105,2 mill. kroner, slik at overskytende egenkapital er 30,6 mill. kroner og kapitaldekningsgraden 10,33 prosent pr , mot 12,74 prosent pr , spesielt som følge av økt aksjeandel fra 14,2 til 21,8 prosent i Ved utgangen av 2014 var medlemsbestanden i pensjonskassen personer, opp med 5,9 prosent (691) mot 9,6 prosent i Aktive medlemmer har økt med 31 til Oppsatte rettigheter har økt med 545 til og antall pensjonister har økt med 115 til Alderspensjonister er 969, ektefellepensjonister er 161, barnepensjonister er 15. Uførepensjonister er økt med 39 fra 525 til 564, mot en reduksjon på 5 i I 2014 ble det innvilget 73 nye uførepensjoner (62 helt nye og 11 med økt uføregrad), mot 59 i I 2014 har 26 uføre kommet tilbake i jobb, 10 helt tilbake og 16 delvis tilbake. Hver ufør tilbakeført til arbeid forbedrer pensjonskassens økonomi. I årene som kommer må det forventes at pensjonskassen ikke lenger vil ha en stor grunnbeholdning av anleggsobligasjoner som holdes til forfall med høy løpende avkastning. Lavere rentenivå og mer omskiftelig verdensøkonomi vil kunne stille større krav til dynamikk i pensjonskassens forvaltning i årene framover enn hva som har vært nødvendig historisk. Pensjonskassen har i 2014 inngått avtale om bistand med en uavhengig investeringsrådgiver. I lys av synkende egenkapitaldekning som følge av forvaltningskapitalens raske økning, vil det jevnlig bli behov for egenkapitalinnskudd i pensjonskassen. 4

5 ÅRSMELDING 2013 Styret. Gørill Heitmann, Rolf Kåre Jensen, Kornelija Rasic, Hans Petter Horsgaard, Einar Lier Madsen, Thor Arne Tobiassen. Administrasjonen. Fra venstre Sissel Karlsen, Inger Marie Storvik, Knut Håkon Brox, Ann-Kristin Jørgensen. 5

6 ÅRSBERETNING FORMÅL, ORGANISASJON OG LEDELSE Bodø kommunale pensjonskasse (BKP) ble opprettet av Bodø kommune. Pensjonskassens formål er å yte pensjon til medlemmene og deres etterlatte i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser. Pensjonskassens styre har satt som sitt hovedmål å sikre pensjonsrettighetene gjennom nøktern og aktiv forvaltning av fondsmidlene. Det legges også stor vekt på god service overfor medlemmer, pensjonister og arbeidsgivere. Pensjonskassens funksjoner er skilt ut fra kommunens øvrige virksomhet. Pensjonskassens midler holdes atskilt fra kommunens og kassen hefter ikke for kommunens og øvrige medlemsbedrifters forpliktelser. Medlemskap i BKP er pliktig for de ansatte i Bodø kommune som fyller Hovedtariffavtalens minstekrav for deltagelse i offentlig tjenestepensjonsordning. Unntatt for medlemskap er likevel lærere som er tilsluttet Statens Pensjonskasse samt sykepleiere som er tilsluttet Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Pensjonskassen kan også omfatte pensjonsordninger for selskaper som fyller vilkårene i vedtektenes 1 1. Følgende foretak/stiftelser har sin pensjonsordning i BKP pr : Bodø Havn KF Bodø kommunale pensjonskasse Bodø kommune Bodø Kirkelige Fellesråd Bodø Kulturhus KF Bodø Produksjonssenter AS (BOPRO) Bodø Spektrum KF (tidligere Nordlandsbadet KF) Salten Brann IKS Salten Regionråd Skjerstad Bygningsstiftelse Fra er Bodø kommunale eiendommer KF og Zahlfjøsen AS nye medlemsforetak. STYRET Pensjonskassen er som stiftelse en egen juridisk enhet med eget styre som øverste organ. Styret består i tiden av 6 medlemmer, hvorav 4 er oppnevnt av bystyret og 2 utpekt av arbeidstakernes organisasjoner blant organisasjonenes medlemmer i pensjonskassen. For er styret slik sammensatt: Oppnevnt av bystyret Hans Petter Horsgaard (H), leder Einar Lier Madsen (A), nestleder Rolf Kåre Jensen Gørill Heitmann Varamedlemmer Odd-Emil Ingebrigtsen (H) Svein Blix Stephan Skjelvan Geir Nordkil Utpekt av arbeidstakerorganisasjonene Kornelija Rasic (FF) Svein Erik Jensen (FF) Thor-Arne Tobiassen (TEKNA) Aud Jenny Klette (Delta) Styret består av 2 kvinner og 4 menn. Styret har i 2014 avholdt 10 møter og 1 styreseminar over 2 dager. Styret har behandlet 83 saker. Styret har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i pensjonskassens administrasjon. ADMINISTRASJON Pensjonskassens administrasjon har kontorer i Torvgata 1 ( Bøckmanngården ) i Bodø: Daglig leder Knut Håkon Brox Økonomiansvarlig Sissel Karlsen Konsulent Ann-Kristin Jørgensen Konsulent Inger Marie Storvik Administrasjonen består dermed av 3 kvinner og 1 mann. KLP Forsikringsservice AS er pensjonskassens aktuar og forsikringstekniske konsulent. Ernst & Young AS er pensjonskassens revisor. Pensjonskassen hører inn under Finanstilsynets tilsynsområde og Trygderetten er ankeinstans for vedtak som vedrører pensjon og samordning. 6

7 ARBEIDSMILJØ/YTRE MILJØ Arbeidsmiljøet anses som godt. Sykefraværet i BKP var i ,0 prosent av total arbeidstid mot 3,9 prosent i Det har ikke inntruffet noen yrkesskade i løpet av året. Pensjonskassens virksomhet er av en slik art at den ikke forurenser det ytre miljø. Forvaltningen skjer innenfor et etisk regelverk. Eksterne forvaltere blir hvert halvår bedt om bekreftelse på oppfyllelse av dette regelverket. Pensjonskassen har inngått samarbeidsavtale med NAV om et mer inkluderende arbeidsliv. KATASTROFEREASSURANSE Fra fornyet BKP avtalen med Chaucer Holdings PLC om katastrofereassuranse. Avtalen må fornyes hvert år. I avtalen er en katastrofe en enkelt begivenhet som medfører at minst 2 av de yrkesaktive medlemmene i pensjonskassen blir uføre eller avgår ved døden. DRIFTSKOSTNADER Samlede driftskostnader utgjorde 5,1 prosent av premieinntektene (mot 5,3 i 2013) og 0,37 prosent av forvaltningskapitalen (mot 0,32 prosent i 2013). 2. FORSIKRINGSVIRKSOMHETEN MEDLEMSBESTAND Medlemskap i BKP er obligatorisk for alle som er ansatt i pensjonskassens medlemsforetak. Alle som er ansatt på ordinære arbeidsvilkår, som vanlig timelønnet eller på deltid, meldes inn som aktive medlemmer av pensjonsordningen og betaler medlemsinnskudd til ordningen. Dersom mottaker av offentlig tjenestepensjon innmeldes som aktivt medlem, reduseres pensjonen. De eneste ansatte som er unntatt fra innmelding i pensjonsordningen er pensjonister med timebasert pensjonistavlønning etter fastsatt sats. Særskilte regler gjelder for uførepensjonister. Tidligere var medlemskap i BKP obligatorisk for alle ansatte i pensjonskassens medlemsforetak med en arbeidstid på minst 14 timer pr. uke. Timelønnede arbeidstakere ble meldt inn i pensjonskassen hvis arbeidstiden i gjennomsnitt minst utgjorde 168 timer i løpet av et kvartal. Endringen i innmeldingsregler fulgte en dom i Arbeidsretten i 2013 som sier at all ansettelse gir rett til pensjonsopptjening. Unntatt fra medlemskap er sykepleiere som på grunn av særlov er tilmeldt pensjonsordningen for sykepleiere i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og lærere som har medlemskap i Statens Pensjonskasse. Antall medlemmer i BKP (aktive, alle oppsatte rettigheter og pensjonister) var pr økt fra til , en oppgang på 5,9 prosent mot en oppgang på 9,6 prosent i 2013, jf. siste side nøkkeltall. Endrede innmeldingsregler fra 2013 forårsaker høyere vekst enn i tidligere år. Antall aktive medlemmer har det siste året gått opp med 31 (opp med 942 i fjor) personer til 3.809, fordelt på kvinner (2580) og menn (1198). I alt tidligere ansatte står i pensjonskassens register med opptjente rettigheter, en økning på 545 (8,6 prosent) mot 37 (0,6 prosent) i Av de har (opp 85) mer enn 3 års opptjening og dermed en selvstendig rett til fremtidig pensjon ved oppnådd aldersgrense. For de øvrige (opp 460) med medlemstid kortere enn 3 år, vil tiden i Bodø kommunale pensjonskasse overføres og medregnes ved fremtidig pensjonering fra stilling hos annen offentlig arbeidsgiver, dersom samlet tjenestetid blir over 3 år. Overføringsavtalen har bestemmelser for behandling av slike tilfeller. PREMIEFORHOLD Arbeidstakerne blir hvert år trukket 2 prosent premie av pensjonsgrunnlaget. Arbeidsgivers premiesats i 2014 var 9,00 prosent, mot 8,60 prosent i Sammenlignet med de øvrige kommunale pensjonskassene har BKP en lav premiesats. I tillegg ble det innbetalt 85,0 mill. kroner i reguleringspremie i 2014 mot 45,0 mill. kroner i Reguleringspremien dekker premiereservens økning som følge av de aktive medlemmenes lønnsøkning og G-reguleringen av pensjonene. Rentegarantipremien utgjorde i ,0 mill. kroner mot 2,4 mill. kroner i Premieinntektene (inkludert reguleringspremie og rentegarantipremie) utgjorde 201,6 mill. kroner i 2014 mot 153,4 mill. kroner i PENSJONSYTELSER Den kommunale pensjonsordningen er tariffestet. Alderspensjonen er en brutto-ordning med garantert årlig ytelse på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G), dersom fratreden skjer med full opptjening 30 år. Garantien omfatter alle pensjonsordningens medlemmer født i 1958 eller før. For medlemmer født i 1959 og senere vil levealdersjustering av pensjonen kunne bety et lavere pensjonsnivå enn 66 prosent. Uførepensjonen var t.o.m en brutto-ordning med 66 prosent nivå. Fra er uførepensjonen blitt en nettoordning, som i tillegg til 25 prosent av G (likevel ikke mer enn 6 prosent av sluttlønn) yter 3 prosent av sluttlønn opp til 6 G og 69 prosent av sluttlønn mellom 6 G og 12 G, uavhengig av faktisk ytelse fra NAV. Fra ble det innført netto ektefelle- og barnepensjon med henholdsvis 9 prosent og 15 prosent av medlemmets pensjonsgrunnlag. For barnepensjon gjelder netto-reglene ved alle dødsfall etter For ektefellepensjon er det gitt overgangsregler. 7

8 Avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbestemt ytelse som administreres av BKP, men som i sin helhet betales av arbeidsgiverne, uten reserveoppbygging. Dette gjelder både for AFP fra 62 år og fra fylte 65 år. AFP omtales som en ikke forsikringsbar ytelse. Ved fratreden uten rett til straks begynnende pensjon, gir 3 års medlemstid eller mer en selvstendig rett til fremtidig pensjon. Pensjonsutbetalingene reguleres i takt med folketrygdens grunnbeløp. Uførepensjonene og AFP reguleres hvert år med grunnbeløpet Gs relative økning. Alders- og etterlattepensjoner reguleres også som G, men reduseres så med 0,75 %. Pensjonskassen har overføringsavtale med Statens Pensjonskasse og de øvrige pensjonsordningene i offentlig sektor. Avtalen sikrer at arbeidstakere som har vært medlem av flere offentlige pensjonsordninger får pensjon fra siste ordning, som om de hele tiden har vært medlem av en og samme ordning. Medlemskap i Overføringsavtalens sikringsordning er obligatorisk for alle foretak som deltar i Overføringsavtalen. PENSJONISTER/UTBETALING AV PENSJONER Ved utgangen av 2014 hadde pensjonskassen pensjonister, inkl. 91 AFP- og andre tidligpensjonister, dvs. en netto økning fra 2013 på 115 personer (7,2 prosent mot 3,6 prosent fra 2012), jf. siste side - nøkkeltall. Oversikt over pensjonister pr viser at antall alderspensjonister økte med 69 (8,5 prosent) fra 809 til 878, antall ektefellepensjonister økte med 7 fra 154 til 161 (4,5 prosent) og antall uførepensjonister økte med 39 (7,4 prosent) fra 525 til 564 gjennom Netto utbetalte pensjoner utgjorde 64,7 mill. kroner i 2014 mot 58,5 mill. kroner i 2013, en økning på 10,6 prosent mot 11,0 prosent året før. Utbetalt alderspensjon har økt med 13,6 prosent (9,0 prosent i 2013) mens utbetalt uførepensjon har økt med 6,0 prosent (7,8 prosent i 2013). Utbetalte pensjoner fordeler seg slik (hele tusen): År Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Barnepensjon Tap på krav uførepensjon Refusjoner inn Refusjoner ut Sum Uførepensjoner: Antall innvilgede nye uførepensjoner i 2014 var 73 (69 kvinner og 4 menn) mot 59 (51 kvinner og 8 menn) i I tillegg var det 6 med oppsatte rettigheter som fikk innvilget uførepensjon (10 i 2013). De nye uførepensjonene inkluderer allerede løpende uførepensjoner med økt uføregrad i 2014, som var 10 i tallet. I 2014 kom 10 uførepensjonister helt tilbake i arbeid og 16 delvis tilbake i arbeid. Antall dødsfall var 1 blant uførepensjonistene. Forsikringsteknisk oppgjør viser at antall uføre hadde en netto økning i 2014 på 39 personer (7,4 prosent), dvs. fra 525 til 564, mot minus 5 (0,9 prosent) i AFP-pensjon: I 2014 var det 23 som gikk av med AFP (17 kvinner og 6 menn) mot 21 i 2013 (15 kvinner og 6 menn). Av disse var det 14 som gikk av med 100 prosent AFP mens 7 gikk av med delvis AFP og 2 økte pensjoneringsgraden. 18 var under 65 år og 5 var over 65 år. Pr var det til sammen 68 personer som fikk utbetalt AFP mot 69 personer året før. Av disse var 39 under 65 år og 29 over 65 år. Fra har arbeidsgiverne dekket alle utgiftene til AFP fra 62 år til 67 år da dette ikke er en forsikringsbar ytelse som kan dekkes av premiereserven. Fra 65 år foretas det en utjevning blant alle virksomheter som har medlemskap i BKP. I 2014 ble det utbetalt 15,4 mill. kroner til AFP-pensjonister (alle konsernenheter) mot 16,3 mill. kroner i 2013, dvs. en reduksjon på 5,6 prosent mot økning 2,0 prosent året før. År AFP år AFP år Sum Økning i prosent - 5,6 2,0 6,7 9,5 4,2 8

9 FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER Pensjonskassen skal ha en premiereserve tilsvarende kontantverdien av pensjonskassens samlede forpliktelser overfor medlemmene. Pliktige avsetninger er beregnet av pensjonskassens aktuar på grunnlag av status Det forsikringstekniske beregningsgrunnlagets forutsetninger om dødelighet/levetid er tilpasset tariffen K2013 med Finanstilsynets minstekrav til sikkerhetsmarginer. Som følge av endret uførepensjonsordning fra har aktuaren anbefalt reduksjon av pensjonskassens erstatningsreserve. Årets avsetning til premiereserve og erstatningsreserve (for uanmeldte og uoppgjorte forsikringstilfeller) er til sammen 175,7 mill. kroner. Avsetningen framkommer slik: Premiereserve Administrasjonsreserve Erstatningsreserve (IBNR/RBNS) Til sammen FINANSVIRKSOMHETEN FORVALTNINGSKAPITAL/AVKASTNING Pensjonskassens forvaltningskapital økte gjennom året fra mill. kroner til mill. kroner, en økning på 333 mill. kroner (13,3 prosent) mot 250 mill. kroner (11,1 prosent) i Pensjonskassen har innrettet kapitalforvaltningen etter Forsikringslovens regelverk og Kapitalforvaltningsforskriften. Dette innebærer bl.a. at pensjonskassens forvaltningskapital skal deles i en kollektiv- og en selskapsportefølje. Kollektivporteføljen består i det vesentlige av eiendeler som motsvarer de forsikringsmessige avsetninger til dekning av kontraktsfastsatte forpliktelser. Selskapsporteføljen består av eiendeler som motsvarer pensjonskassens ansvarlige kapital og eventuell annen gjeld utover forsikringsforpliktelsene. Pensjonskassen har valgt å forvalte kollektiv- og selskapsporteføljen samlet, men splittet på grunnlag av forholdet mellom egenkapital og forsikringsmessige avsetninger. For 2014 er selskapsporteføljens andel 5,49 prosent og kollektivporteføljens andel 94,51 prosent. Denne inndelingen fremgår av det som i oppstillingsplanen er kalt hhv. teknisk og ikke-teknisk regnskap. Pensjonskassen har i 2014 inngått avtale med Griff Kapital AS om finansrapportering, risikoovervåking og investeringsrådgivning. Griff foretar ekstern uavhengig overvåking av kapitalforvaltningen etter kapitalforvaltningsforskriftens krav, og rapporterer jevnlig til styret. Selskapet utfører også stresstester av pensjonskassens soliditet, som grunnlag for pensjonskassens rapportering til Finanstilsynet. Styret revurderer pensjonskassens retningslinjer for kapitalforvaltningen minst en gang årlig. Målsettingen for kapitalforvaltningen er å oppnå en tilfredsstillende avkastning innenfor en forsvarlig risikoramme, slik at pensjonskassen til enhver tid kan møte de forpliktelser som den har påtatt seg. Aktivas prosentvise fordeling pr med tidsvektet avkastning justert for daglig vektede kontantstrømmer: Aktivaklasse Fordeling Fordeling Avkastning porteføljen Avkastning Referansen Referanseindeks Pengemarked/bankinnskudd 3,2 8,1 1,8 1,5 ST2X - durasjon 180 dager Obligasjoner, norske omløp 19,8 14,3 6,6 5,1 ST4X - durasjon 3 år Obligasjoner, høyrente 4,5 8,0-4,3 2,5 US Merrill Lynch Anleggsobligasjoner 51,4 42,1 4,8 5,1 ST4X - durasjon 3 år Aksjer norske 4,0 9,5 16,1 5,0 OSEBX Aksjer internasjonale 10,2 12,3 35,2 22,4 Sammensatt Eiendom 6,9 5,7 8,1 6,0 GK Eiendomsindeks Sum 100,0 100,0 7,7 5,2 9

10 For å unngå store kurssvingninger i verdien på obligasjonsporteføljen, er en stor del av obligasjonene lagt til anlegg og holdes til forfall. Andelen anleggsobligasjoner er i løpet av 2014 gått ned fra 51,4 prosent til 42,1 prosent. Anleggsobligasjonene ga en avkastning på 4,8 prosent mens omløpsobligasjonene ga 6,6 prosent. Norske noterte aksjer ga 16,1 prosent avkastning, mens globale aksjer fikk en avkastning på 35,2 prosent for pensjonskassen. Årets finansresultat ble 201,2 mill. kroner mot 177,9 mill. kroner i Dette ga en tidsvektet verdijustert avkastning på 7,7 prosent når anleggsobligasjonene er vurdert til amortisert kost, og verdijustert avkastning på 8,1 prosent når anleggsobligasjonene er målt til markedsverdi. Fra trådte FOR nr. 575: Forskrift om beregning av kapitalavkastning i livsforsikringsselskaper mv. i kraft. Forskriften gjelder også for pensjonskasser. Avkastningen beregnes av kollektivporteføljen, både bokført og verdijustert. For hver periode beregnes kapitalavkastningsrenten ved å se på endringer i porteføljens markedsverdi justert for inn- og utbetalinger i perioden ved bruk av såkalt Modifisert Dietz metode. Metoden erstatter den tidligere og enklere Hardys metode for avkastningsberegning. Beregnet etter Dietz metode ga kollektivporteføljen en verdijustert avkastning på 7,60 prosent mot 7,65 prosent i Tilsvarende ble den bokførte avkastningen på 7,19 prosent mot 4,78 prosent i De to første linjene i tabellen nedenfor viser avkastningen de siste 10 år beregnet etter Hardys formel de 5 første år og beregnet etter Dietz metode de 5 siste år. Fra 2008 er avkastningen beregnet bare av kollektivporteføljen mens årene før viser avkastning på hele porteføljen. Nederste linje viser verdijustert avkastning der anleggsobligasjonene er vurdert til markedsverdi på hele porteføljen: Verdijustert avkastning 9,26 7,24 5,20-2,35 8,40 6,70 3,06 6,17 7,65 7,60 Bokført avkastning 5,75 7,43 7,38-0,73 7,71 4,47 4,63 4,86 4,78 7,19 Verdijustert avkastning (inkl. anleggsobligasjoner til markedsverdi) 9,38 4,65 4,06-0,43 9,30 6,50 4,21 8,45 7,50 8,10 Pensjonskassen har som mål en gjennomsnittlig årlig avkastning siste 10 år på minst 5 prosent, og har hittil klart dette. Gjennomsnittlig verdijustert avkastning siste 10 år er 5,84 prosent. Gjennomsnittlig bokført avkastning siste 10 år er 5,32 prosent. De tilsvarende gjennomsnittene for siste 5-årsperiode er hhv. 6,22 prosent og 5,18 prosent. EGENKAPITAL/SOLVENSKAPITAL/SOLIDITET Egenkapitalen er ved resultatdisponeringen tilført 0,5 mill. kroner fra administrasjonsresultatet, 2,0 mill. kroner fra rentegarantipremien og 9,6 mill. kroner fra ikke teknisk resultat, til sammen 12,1 mill. kroner. Etter denne tilføringen utgjør pensjonskassens netto egenkapital 135,7 mill. kroner. Kravet til egenkapital er 105,2 mill. kroner, eller 8 % av vektet balanse, slik at pensjonskassens kapitaldekningsgrad ved utgangen av 2014 var 10,33 prosent, mot 12,74 prosent ved utgangen av I 2014 økte pensjonskassen sin aksjeandel fra 14,2 til 21,8 prosent. Styret følger utviklingen i pensjonskassens soliditet løpende. Det blir månedlig utarbeidet rapporter som viser porteføljens status og avkastning, risiko og buffere. Analysene utført gjennom 2014 viste godt tilpassede og akseptable risikonivåer. Bufferkapitalen til BKP er i 2014 styrket med 74,5 mill. kroner, selv om hele kollektivporteføljens risikooverskudd og deler av renteoverskuddet er overført til premiefondet. Selskapsporteføljens fond for urealiserte gevinster er styrket med 0, 7 mill. kroner, kursreguleringsfondet er styrket med 14,7 mill. kroner, tilleggsavsetningene er tilført 75,0 mill. kroner mens egenkapital utover minstekravet er redusert med 15,9 mill. kroner. Risikoutjevningsfondet er uendret. Premiefondet er netto økt med 56,1 mill. kroner gjennom Premiefondet kan ikke benyttes som bufferkapital i Finanstilsynets stresstester. Bufferkapital Egenkapital utover minstekravet 30,6 46,5 47,7 48,6 52,6 Fond for urealiserte gevinster 7,0 6,3 2,5 Kursreguleringsfond 126,8 112,1 47,1 22,1 50,4 Tilleggsavsetninger 239,8 164,8 127,5 127,5 91,5 Risikoutjevningsfond 45,2 45,2 45,2 45,2 36,0 Sum bufferkapital 449,4 374,9 270,1 243,4 230,5 Premiefond 139,2 83,1 63,8 116,0 120,0 10

11 I Finanstilsynets stresstest til virkelige verdier ble samlet tapspotensiale funnet som 490,4 mill. kroner. Tapspotensialet ses opp mot en samlet bufferkapital på samme tidspunkt på 433,4 mill. kroner, som i denne sammenhengen ikke inneholder helt de samme elementene som bufferkapitalen i tabellen på forrige side. Med bufferkapitalutnyttelse på 113 prosent ligger BKP godt innenfor Finanstilsynets rammer for bufferkapitalutnyttelse. I stresstest til bokførte verdier framkom en bufferkapitalutnyttelse på 79 %. RISIKOSTYRING Pensjonskassen har valgt en forvaltningsstrategi med forholdsvis moderat risiko. Med risiko menes i denne sammenheng sannsynligheten for svingninger i aktivas verdi. For å sikre en høyest mulig avkastning i forhold til det valgte risikonivå, er det bygget opp en portefølje av obligasjoner, aksjer, eiendom og bankinnskudd. For å stabilisere avkastningen og ta bort svingningene i obligasjonsverdiene, er en stor del av obligasjonene lagt i en anleggsportefølje som holdes til forfall. De ulike aktiva er i varierende grad utsatt for finansiell risiko: aksjerisiko, kredittrisiko, renterisiko, likviditetsrisiko og valutarisiko. Aksjerisiko er risiko for fall i aksjekurser. Pensjonskassens investeringer i aksjer er i hovedsak gjennom aksjefond som baserer seg på børsnoterte aksjer i store og solide selskaper med hovedkontorer i den vestlige verden. Kredittrisiko er risiko for endring av finansielle eiendelers verdi som følger av markedets syn på utstederes kredittverdighet. For å holde kredittrisikoen innenfor akseptable rammer, har styret satt en del krav i retningslinjene for kapitalforvaltning. Nedre rating er satt til BBB for enkeltpapirer i pensjonskassens obligasjonsportefølje. Risiko knyttet til papirer med lavere rating bærer pensjonskassen utelukkende gjennom fondsinvesteringer. Renterisiko er risiko for verdiendringer av rentebærende instrumenter som obligasjoner og pengemarkedsplasseringer, som følger av endringer i det generelle rentenivået. Risikoen avhenger av gjennomsnittlig løpetid på rentebindingen på instrumentene (durasjon). Styret har fastsatt rammer for akseptabel renterisiko. Likviditetsrisiko er risikoen for at posisjoner ikke lar seg realisere innen en gitt frist uten betydelig prisnedgang. BKP har for det meste plassert midlene i likvide papirer/fond som kan realiseres på kort varsel. Det er kontinuerlig kontroll med at det er tilstrekkelig beløp innestående på bankkonto som sikrer likviditet til drift av pensjonskassen samt utbetaling av pensjoner. Valutarisiko er verdiendringer som følger av svingninger i valutakursene. Styret har vedtatt at investering i eiendom internasjonalt skal valutasikres % av valutaeksponeringen mot norske kroner. Investeringer i internasjonale aksjer skal normalt ikke valutasikres, men dette blir vurdert fortløpende. I 2014 har den internasjonale aksjeporteføljen ikke vært valutasikret. Pensjonskassen overvåker løpende sitt samlede risikobilde. I tillegg til forsikringsrisiko og operasjonell risiko måles de nevnte finansielle risikoelementer jevnlig. Månedlig veies den samlede risiko mot pensjonskassens bufferkapital i stresstester etter Finanstilsynets mal. RESULTATDISPONERING Risikoresultat, renteresultat og administrasjonsresultat er beregnet av aktuar. Styret har i møte 25. februar 2014 vedtatt følgende resultatdisponeringer: Risikoresultat (i hele tusen) kr Overført til premiefondet kr Renteresultat kr Overført til tilleggsavsetninger kr Overført til premiefondet kr Administrasjonsresultat kr. 517 Overført til egenkapital kr FRAMTIDSUTSIKTER Bodø kommunale pensjonskasse hadde i 2014 en verdijustert avkastning på 7,60 prosent, mot 7,65 prosent i Omallokeringer med tilhørende realisasjoner av merverdier resulterte i samlet bokført avkastning på 7,19 prosent. Sammen med administrasjonsresultatets, rentegarantipremiens og selskapsporteføljens styrking av egenkapitalen sikret kursreguleringsfondets og tilleggsavsetningenes vekst en betydelig økning av pensjonskassens bufferkapital. Selv om økningen i bufferkapital er større enn økningen i forvaltet kapital; 19,9 prosent mot 13,3 prosent, er egenkapitaldekningsgraden sunket fra 12,74 prosent til 10,33 prosent i 2014, i stor grad som følge av pensjonskassens økte aksjeandel. Tilleggsavsetningene utgjør nå ca. 4 årlige rentegarantibeløp, men etter dagens regelverk kan tilleggsavsetningene kun dekke bortfall av positiv avkastning innenfor den garanterte renten, dvs. maksimalt ett årlig rentegarantibeløp pr. regnskapsår. Risikoutjevningsfondet er etter hvert betydelig i størrelse, men kan kun bidra til å dekke negative forsikringsmessige risikoresultater. 11

12 I årene som kommer må det forventes at pensjonskassen ikke lenger vil ha en stor grunnbeholdning av anleggsobligasjoner som holdes til forfall med høy løpende avkastning. Lavere rentenivå og mer omskiftelig verdensøkonomi vil kunne stille større krav til dynamikk i pensjonskassens forvaltning i årene framover enn hva som har vært nødvendig historisk. Pensjonskassen har i 2014 inngått avtale med uavhengig rådgiver om bistand i investeringsspørsmål. I lys av synkende egenkapitaldekning som følge av forvaltningskapitalens raske økning, vil det jevnlig bli behov for egenkapitalinnskudd i pensjonskassen. Styret ser likevel ingen umiddelbar grunn til å endre pensjonskassens investeringsstrategi. De første månedene i 2015 viser god utvikling på aksjesiden, og pensjonskassens store obligasjonsportefølje bringer fortsatt stabil og god avkastning. Pensjonskassens risikoanalyser viser at sannsynligheten for at BKP skal komme under lovens minimumskrav til egenkapital i løpet av 2015 er svært liten. FORTSATT DRIFT Årsberetningen og regnskapet for 2014 er avlagt under forutsetning av fortsatt drift av egen lokal pensjonskasse, og styret bekrefter at forutsetningene er til stede. Styret kjenner ikke til at det er vesentlig usikkerhet knyttet til årsregnskapet og kjenner ikke til ekstraordinære forhold som har betydning for vurderingen av pensjonskassens regnskap. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurdering av regnskapet. Styret anser at resultatregnskapet og balansen for 2014 med noter gir god informasjon om driften gjennom året og den økonomiske stillingen ved utgangen av året. Styret og administrasjonen vil også i tiden fremover gjennom sitt arbeid tilstrebe å videreutvikle og drive pensjonskassen som en konkurransedyktig ordning til beste for medlemmer og arbeidsgivere. Bodø, 23. mars 2015 Hans Petter Horsgaard Einar Lier Madsen Rolf Kåre Jensen styreleder nestleder styremedlem Gørill Heitmann Kornelija Rasic Thor Arne Tobiassen styremedlem styremedlem styremedlem Knut Håkon Brox daglig leder 12

13 RESULTATREGNSKAP TEKNISK REGNSKAP Note Premieinntekter Forfalte premier, brutto Avgitte gjenforsikringspremier Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonsforetak Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Andre forsikringsrelaterte inntekter Sum andre forsikringsrelaterte inntekter Pensjoner mv. Utbetalte pensjoner brutto Endring i erstatningsavsetninger Overføring premiereserve og tilleggsavsetninger til andre pensjonsforetak Sum pensjoner mv Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Til (fra) premiereserve, brutto Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Overskudd på avkastningsresultat Risikoresultat Sum midler tilordnet forsikringskontraktene Forsikringsrelaterte driftskostnader Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Resultat av teknisk regnskap IKKE TEKNISK REGNSKAP Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Renteutgifter Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Forvaltningskostnader og andre kostnader Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnader Skattekostnader Resultat før andre resultatkomponenter Overført til risikoutjevningsfond Overført til/fra annen opptjent egenkapital Sum overføringer

14 BALANSE EIENDELER Note EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN Investeringer Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Sum investeringer Fordringer Fordringer knyttet til premieinntekter Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Anlegg og utstyr Kasse, bank Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler i selskapsporteføljen EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJEN Investeringer i kollektivporteføljen Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer til amortisert kost Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer til virkelig verdi Sum investeringer i kollektivporteføljen SUM EIENDELER

15 EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Note Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital FORPLIKTELSER Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Erstatningsavsetning Premiefond Sum forsikringsforpliktelser Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser o.l Forpliktelser ved periodeskatt Andre forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Bodø, 23. mars 2015 Hans Petter Horsgaard Einar Lier Madsen Rolf Kåre Jensen styreleder nestleder styremedlem Gørill Heitmann Kornelija Rasic Thor Arne Tobiassen styremedlem styremedlem styremedlem Knut Håkon Brox daglig leder 15

16 KONTANTSTRØMANALYSE Innbetalte premier Netto utbetalte pensjoner (inkl. inn- og utbetalte refusjoner iht. OFA) Utbetaling drifts- og lønnskostnader, skattekostnad Netto kontantstrøm av operasjonelle aktiviteter (A) Netto inn/utbetaling kjøp/salg finansielle eiendeler (B) Innbetaling ved flytting fra andre Innbetaling av egenkapital Utbetaling fra premiefondet Utbetaling ved flytting til andre Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( C ) Netto kontantstrøm i perioden (A+B+C) Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr OPPSTILLING AV ENDRING I EGENKAPITAL (i 1000 kr) Selskapskapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Fond for urealiserte gevinster Sum egenkapital Egenkapital Egenkapitalinnskudd Pensjonsforpliktelse mot egenkapital Overført fond for urealiserte gevinster Årets overskudd Sum egenkapital Fond for urealiserte gevinster inngår i annen egenkapital i balanseoppstillingen. 16

17 NOTER TIL REGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for 2014 er avlagt i henhold til Forskrift av 20. desember 2011 om årsregnskap for pensjonsforetak. FINANSIELLE EIENDELER Virkelige verdier Med virkelige verdier menes det beløp aktivaposter kan omsettes for i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte, frivillige parter. For aksjer, omløpsobligasjoner og terminkontrakter er beregningene bygget på observerbare markedsverdier. Obligasjoner som holdes til forfall er vurdert til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metoden. For bygninger og fast eiendom innhentes jevnlig ny takst av uavhengig firma. Usikkerheten i beregninger av virkelige verdier anses som svært liten. Utenlandske aksjer og aksjeeierlån Investering i et eiendomsfond i Sverige er frivillig kategorisert til virkelig verdi over resultatet fordi måling og rapportering til virkelig verdi resulterer i mer relevant informasjon. Obligasjoner som holdes til forfall Investeringer som holdes til forfall vurderes til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metoden. For påløpte renter er benyttet verdier fra forvalterne pr Aksjer og andeler Aksjer tilordnes anskaffelseskost ved FIFO-metoden (først inn først ut). FORDRINGER Premiefordringer og andre fordringer er balanseført til pålydende. Fordringene er ikke vurdert å være tapsutsatt. FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER Premiereserve Premiereserven utgjør den forsikringstekniske kontantverdien av pensjonsrettigheter opptjent på beregningstidspunktet. I nåverdiberegningen er det gjennomsnittlig benyttet 2,88 % diskonteringsrente. Beregningen foretas av pensjonskassens aktuar. Administrasjonsreserve Er midler som er avsatt for å dekke fremtidige kostnader vedrørende utbetaling av pensjon. Erstatningsreserve Er midler avsatt for å dekke erstatninger som er inntruffet, men som ikke er kjent. Tilleggsavsetninger Tilleggsavsetninger representerer en buffer som kan brukes dersom årets finansielle avkastning ikke når opp til årets garanterte rentebeløp for premiereserven. Risikoutjevningsfond Fondet er en lovbestemt avsetning for å møte upåregnelige tap ved pensjonskassens forsikringsvirksomhet. Pensjonsforpliktelser egne ansatte Forpliktelser utover de som dekkes av den kollektive tjenestepensjonsordning. Årets pensjonskostnader tilsvarer betalte arbeidsgiverpremier korrigert for estimert endring i påløpte forpliktelser med fradrag for tilordnet andel av pensjonskassens totale forsikringsfond beregnet etter Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader. I den påløpte forpliktelsen inngår framtidige AFP-ytelser. Det er gjort påslag for arbeidsgiveravgift til folketrygden. Felles forvaltning På grunnlag av forholdet mellom egenkapital og forsikringsmessige avsetninger er alle finansaktiva fordelt pro rata mellom selskapsporteføljen og kollektivporteføljen. Åpningsbalansen pr er grunnlag for fordeling av avkastning på finansielle midler i Pr er selskapsporteføljens andel 5,49 % og kollektivporteføljens andel 94,51 %. 17

18 Note 2 Premieinntekter Forfalt premie Arbeidsgiverpremie 9,00 % 8,60 % Normalpremie 6,85 % Administrasjonspremier 0,85 % Rentegarantipremie Reguleringspremie Ikke forsikringsbar ytelse Medlemspremie 2% Frivillig premie/etterbetaling tidligere år Sum forfalt premie Hvorav finansiert ved overførsel fra premiefond Overføring av premiereserve fra andre Sum premieinntekter Note 3 Renteinntekter fra finansielle eiendeler Renter av bankinnskudd Renter av verdipapirer omløp Renter av pengemarkedsfond Renter av aksjeeierlån eiendom Sverige Renter av verdipapirer anlegg Sum renteinntekter fra finansielle eiendeler Andel selskapsporteføljen Andel kollektivporteføljen

19 Note 4 Netto realiserte og urealiserte gevinster og kursreguleringsfondet AKTIVA Realiserte gevinster Realiserte tap Urealiserte gev./tap Renter Sum avkastning Aksjefond internasjonale Aksjefond norske Omløpsobligasjoner Pengemarkedsfond Høyrentefond Holde til forfall obligasjoner amortisering Storebrand Eiendomsfond Eiendom Sverige Sum avkastning forvaltere Renter av bankinnskudd Rentekostnad Husleieinntekter Sum avkastning egne plasseringer Sum finansinntekter Realiserte gev./tap Urealiserte gev./tap Renteinnt. Leieinntekter Finansinntekter Selskapsportefølje Kollektivportefølje SUM Kursreguleringsfondet og Fond for urealiserte verdier Verdiendring obligasjoner holdt for omsetning norske Verdiendring obligasjonsfond holdt for omsetning norske Verdiendring høyrentefond holdt for omsetning Verdiendring aksjer holdt for omsetning internasjonale Valutatermin- sikring- markedsverdi Verdiendring KS andeler Storebrand Eiendomsfond Verdiendring aksjefond holdt for omsetning norske Verdiendring aksjefond holdt for omsetning internasjonale SUM Til kursreguleringsfondet Til fond for urealiserte gevinster Ved avslutning av regnskapet for 2014 utgjorde kursreguleringsfondet, som tilhører kollektivporteføljen, kroner. Fond for urealiserte gevinster, som tilhører selskapsporteføljen, utgjorde Fondene gir uttrykk for sum differanse mellom markedsverdi og kostpris, og har i løpet av året økt med

20 Note 5 Pensjonsordning og utbetalte pensjoner Pensjonskassen har offentlig tjenestepensjonsordning, dvs. en kollektiv ytelsesordning uten investeringsvalg, med bruttogaranti på 66 % av sluttlønn ved full opptjening 30 år. Ordningen inkluderer uførepensjon på tilsvarende nivå, netto barnepensjon på 9 % av pensjonsgrunnlaget og netto ektefellepensjon på 15 % av pensjonsgrunnlaget. Regulering av pensjonene følger utviklingen i folketrygdens grunnbeløp G. Direkte utbetalte pensjoner Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Barnepensjon Tap på krav uførepensjon Sum direkte utbetalte pensjoner Utbetalte refusjonspensjoner iht overføringsavtalen Mottatte refusjonspensjoner iht overføringsavtalen Netto utbetalte pensjoner Med fordeling av refusjoner: Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Barnepensjon Netto utbetalte pensjoner Når det gjelder medlemsbedrifter av pensjonsordningen, vises det til årsberetningen pkt.1. Når det gjelder antall medlemmer av pensjonsordningen, vises det til vedlagte forsikringstekniske oppgjør pr Arbeidstakers medlemspremie er 2 % av lønnsgrunnlag. Det vises til note 2 Premieinntekter. Note 6 Ytelser til ledende ansatte m.m. Ytelser Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse daglig leder Knut Håkon Brox Styreleder Hans Petter Horsgaard Nestleder Einar Lier Madsen Styremedlem Rolf Kåre Jensen Styremedlem Gøril Heitmann Styremedlem Kornelija Rasic Styremedlem Thor Arne Tobiassen Varamedlem Svein Blix Varamedlem Stephan Andre Skjelvan Varamedlem Aud Jenny Klette Annen godtgjørelse til daglig leder er dekning av telefon, bredbånd og aviser (summen gjelder 2014 og 2013). Annen godtgjørelse for styret er fast styrehonorar og møtegodtgjørelse til varamedlemmer. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til daglig leder, styremedlemmer eller ansatte. 20

21 Note 7 Lønn og driftskostnader Lønnskostnad Revisjon - lovpålagt Revisor - andre attestasjoner Revisor - bistand Aktuar Diverse tjenester fra Bodø kommune Hvorav husleie Forvaltningshonorar og gebyrer Øvrige driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Herav relatert til forsikring Herav relatert til finansforvaltning Antall årsverk i pensjonskassen er 4. Lønnskostnader fordeles med 20 % på finansforvaltning og 80 % på forsikring. Økningen i lønnskostnad skyldes i hovedsak regnskapsføring av økt pensjonsforpliktelse som følge av endrede beregningsforutsetninger, se note 19. Note 8 Skattekostnad Skattekostnad Beregnet formueskatt For lite avsatt skatt tidligere år/tilbakebetalt Årets skattekostnad/inntekt Inntektsskatt Årets resultat før skattekostnad Rentekostnad på ilignet skatt Urealisert gevinst (-) /tap (+) finansielle omløpsmidler Regnskapsmessig gevinst realisasjon aksjer netto Skattemessig gevinst realisasjon av aksjer kollektivporteføljen netto Andel av regnskapsmessig overskudd deltakerlignet selskap Andel av skattemessig overskudd deltakerlignet selskap Amortisering overkurs(+) Inntektsføring underkurs(-) anleggsobligasjoner Netto overkurs på anleggsobligasjoner realisert i Endring midlertidige forskjeller Diverse forskjeller Årets skattemessige resultat Underskudd til fremføring fra foregående år iht. skatteoppgjør Korreksjon ligning 2012 endring underskudd til framføring Underskudd til fremføring Urealisert gevinst finansielle omløpsmidler Midlertidig forskjell driftsmidler m.v Netto midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel pr Det har med virkning fra 2012 skjedd en endring i skattereglene for pensjonskasser. Gevinst og tap ved realisasjon av aksjer og utbytte på aksjer som tilhører kollektivporteføljen er ikke lenger omfattet av fritaksmetoden. Gevinst og utbytte skattlegges som alminnelig inntekt og tap gir skattemessig fradrag. Pensjonskassens ligning for 2012 ble endret i Underskudd til framføring ble økt med kr Dette skyldtes feil i innsendte selvangivelser for tidligere år. Feilen gjelder i hovedsak manglende fradragsføring av overkurs på realiserte anleggsobligasjoner. Utsatt skattefordel er ikke balanseført. 21

Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010

Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010 Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.04.2011 22625/2011 2011/3644 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/20 Bystyret 19.05.2011 Melding - Bodø kommunale pensjonskasses

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,44 % 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,44 % 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % Årsrapport 2014 NØKKELTALL 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 127 905 105 082 138 960 106 914 96 633 69 161 Netto pensjonskostnader 55 240 52 679 48 865 57 514

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2014

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2014 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING REGNSKAP 2014 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...12 Kontantstrømsanalyse...16 Noter til regnskapet...17 Revisjonsberetning...32

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsberetning og regnskap 2010

KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsberetning og regnskap 2010 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsberetning og regnskap 2010 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Rådhusgata 18 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no KRISTIANSAND

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...12 Kontantstrømsanalyse...16 Noter til regnskapet...17 Revisjonsberetning...32

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 213 Med langsiktig perspektiv og offensive holdninger inn i en ny periode 1-årsjubileumsåret 213 er historie, og pensjonskassens styre og administrasjon retter

Detaljer

Sandefjord kommunale pensjonskasse ÅRSRAPPORT 2013

Sandefjord kommunale pensjonskasse ÅRSRAPPORT 2013 Sandefjord kommunale pensjonskasse ÅRSRAPPORT 2013 Side - 1 - Side - 2 - INNHOLD: NØKKELTALL...3 STYRETS BERETNING...4 REGNSKAP...10 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...13 ENDRING I EGENKAPITAL...23 KONTANTSTRØMSOPPSTILLING...23

Detaljer

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 NØKKELTALL 2014 2013 2012 2011 2010 Arbeidsgivertilskudd 219 796 198 949 199 317 240 432 174 339 Medlemsinnskudd 10 402 10 069 9 687 9 179 8 692 Finansinntekter netto 271 540 333 941 286

Detaljer

Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no. Alle foto: Anders Martinsen Fotografer

Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no. Alle foto: Anders Martinsen Fotografer ÅRSRAPPORT Kirkegaten Rådhusgaten 11B 26 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no Alle foto: Anders Martinsen Fotografer 2 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE

Detaljer

Årsberetning regnskap 2012

Årsberetning regnskap 2012 Årsberetning 2012 Årsberetning regnskap 2012 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...12 Kontantstrømsanalyse...16 Noter til regnskapet...17 Revisjonsberetning...32

Detaljer

Sandefjord kommunale pensjonskasse ÅRSRAPPORT 2014

Sandefjord kommunale pensjonskasse ÅRSRAPPORT 2014 Sandefjord kommunale pensjonskasse ÅRSRAPPORT 2014 Sandefjord kommunale pensjonskasse årsrapport 2014 - side 1 INNHOLD: NØKKELTALL...3 STYRETS BERETNING...4 REGNSKAP...9 KONTANTSTRØMSOPPSTILLING... 11

Detaljer

Årsberetning regnskap. Arendal kommunale pensjonskasse

Årsberetning regnskap. Arendal kommunale pensjonskasse 2011 Årsberetning regnskap 2011 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...12 Kontantstrømsanalyse...16 Noter til regnskapet...17 Revisjonsberetning...32

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

Årsberetning regnskap. Arendal kommunale pensjonskasse

Årsberetning regnskap. Arendal kommunale pensjonskasse 2010 Årsberetning regnskap 2010 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...14 Kontantstrømsanalyse...18 Noter til regnskapet...19 Revisjonsberetning...32

Detaljer

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig)

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig) Årsrapport 2014 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

Selskapsinformasjon. Organisasjonsnummer: 879 255 562

Selskapsinformasjon. Organisasjonsnummer: 879 255 562 Årsrapport 2013 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

Innledning 3. Om pensjonsordningen 4. Tema: Pensjonssystemet 6. Dette tilbyr pensjonsordningen 9. Pensjonsforpliktelser 11. Kapitalforvaltning 12

Innledning 3. Om pensjonsordningen 4. Tema: Pensjonssystemet 6. Dette tilbyr pensjonsordningen 9. Pensjonsforpliktelser 11. Kapitalforvaltning 12 Årsrapport 2013 2 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet Årsrapport 2013 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet Årsrapport 2013 3 Innhold Innledning Innledning 3 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet

Detaljer

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 ÅRSBERETNING FOR 2014 1. Eierforhold, selskapsform og formål Telenor Pensjonskasse er en pensjonskasse opprettet av Telenor ASA. Pensjonskassen skal yte alders- og uførepensjoner til medlemmene

Detaljer

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET ÅRSRAPPORT 2014 KAPITTEL 1 Innhold Leder 3 Om pensjonsordningen 4 Pensjonssystemet i Norge 6 Dette tilbyr pensjonsordningen 9 Pensjonsforpliktelser 11 Kapitalforvaltning

Detaljer

OPF_43436_omslag_2003_end 03.06.04 18:16 Side 3

OPF_43436_omslag_2003_end 03.06.04 18:16 Side 3 OPF_43436_omslag_2003_end 03.06.04 18:16 Side 3 Årsberetning 2003 Innhold Nøkkeltall s. 2 Hva er Oslo Pensjonsforsikring AS? s. 5 Styret og kontrollkomité s. 5 Hovedpunkter i 2003 s. 6 Pensjonsforpliktelser

Detaljer

Norsk Hydros Pensjonskasse. Beretning og regnskap 2014

Norsk Hydros Pensjonskasse. Beretning og regnskap 2014 Norsk Hydros Pensjonskasse Beretning og regnskap 2014 page 2 norsk hydros pensjonskasse 2014 Styret Norsk Hydros Pensjonskasse - Styret 2014 Bedriftens representanter Peik Norenberg, Styrets leder Rolf

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 Telenor Pensjonskasse ÅRSBERETNING FOR 2012 1. Eierforhold, selskapsform og formål Telenor Pensjonskasse er en pensjonskasse opprettet av Telenor ASA for å yte alders- og uførepensjoner til medlemmene

Detaljer

BKK Pensjonskasse Resultat

BKK Pensjonskasse Resultat BKK Pensjonskasse Resultat TEKNISK REGNSKAP NOTE 31.12.2014 31.12.2013 Tall i hele tusen Premieinntekter Forfalte premier, brutto 17 206 725 225 150 - Avgitte gjenforsikringspremie 18-235 -153 Overføring

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2012 Innhold Årsberetning 5 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Egenkapitaloppstilling 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 21 Revisjonsberetning 40 Aktuarens beretning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1. Virksomheten Bergen kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. januar 1907, og den har som formål å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Medlemmer

Detaljer

Skanska Norge konsernpensjonskasse

Skanska Norge konsernpensjonskasse Skanska Norge konsernpensjonskasse Org.nr 971510110 ÅRSREGNSKAP Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømsanalyse Endring i egenkapital Revisjonsberetning SKANSKA NORGE KONSERNPENSJONSKASSE

Detaljer

Årsrapport 2008 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2008 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2008 Oslo Pensjonsforsikring AS TORGGATA Innhold Direktøren har ordet... 4 ÅRSBERETNING... 6 Oslo Pensjonsforsikring AS... 6 Resultat og kapitalforhold... 7 Bestandsutviklingen... 9 Forvaltningsstrukturen...

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 211 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 11 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 16 noter til regnskapet

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 214 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 13 balanse pr. 31. des. side 14 kontantstrømoppstilling side 16 noter til regnskapet

Detaljer