Innkalling til årsmøte Narvik Studentersamfunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøte Narvik Studentersamfunn"

Transkript

1 Innkalling til årsmøte Narvik Studentersamfunn Oppdatert Tid: , kl 16:00 Sted: Auditorium 1 Saksliste: 00/15 - Valg av møteleder og referent 00/15 - Godkjenning av innkalling 00/15 - Godkjenning av sakslisten 00/15 - Godkjenning av dagsorden og forretningsorden 00/15 - Oppnevning av tellekorps og protokollunderskrivere 01/15 - Godkjenning av regnskap /15 - Godkjenning av halvårsregnskap første halvår /15 - Godkjenning av budsjett /15 - Godkjenning av årsmelding /15 - Godkjenning av halvårsmelding første halvdel /15 - Vedtaksendring 1 - Endringsforslag 07/15 - Vedtaksendring 2 Stryksforslag 08/15 - Ny Paragraf 09/15 - Valg av ett medlem til valgkomite 10/15 - Nettvalg av nytt presidentskap Sak 00/15 Valg av møteleder og referent Som møteleder foreslås Lisa-Marie Winther, og referent Alexander Fejerskov Forslag til vedtak: Lisa-Marie Winther leder møtet, Alexander Fejerskov skriver referat.

2 Sak 00/15 Godkjenning av innkalling Innkallingen var tilgjengelig pa studentersamfunnets websider og studentene ble varslet med oppslag pa NSS-tavla. Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes uten innvendinger. Sak 00/15 Godkjenning av dagsorden og forretningsorden Møteleder forklarer kort om dagsorden og forretningsorden og hvordan man kan uttale seg til årsmøtet samt i hvilken rekkefølge ting skal foregå Forslag til vedtak: Forretningsorden og dagsorden godkjennes slik forklart av møteleder. Sak 00/15 Oppnevning av tellekorps og protokollunderskrivere Tellekorpset, to til tre personer har som opppgave å telle antall stemmer ved avstemming for å sikre at resultatet er korrekt. To protokollunderskrivere har som oppgave a sjekke at det som tar i referatet fra møtet gjenspeiler det som faktisk ble vedtatt og signerer på at protokollen fra møtet er korrekt. Forslag til vedtak: To til tre personer blir valgt som tellekorps og to som protokollunderskrivere. Sak 01/15 Godkjenning av regnskap 2014 Regnskapet viser en oversikt over flyten i pengene for kalenderaret Komplett regnskap ligger som vedlegg 01. Dersom det er ønskelig fra revisorene kan revisorene pa møtet si noe om regnskapsføringen. Det skal nevnes at i desember, så fikk Foreningen Narvik Studentersamfunn inn kr ,40 fra Stiftelsen Narvik Studentersamfunn. Denne summer er både bevilgning fra Studentinord og det som lå igjen på kontoen til Stiftelsen. Forslag til vedtak: Regnskapet for 2014 godkjennes slik det ble lagt frem.

3 Sak 02/15 Godkjenning av halvårsregnskap første halvår 2015 Regnskapet viser en oversikt over flyten i pengene for første seks måneder kalenderaret Det finnes som vedlegg 02. Det bør bemerkes at halvårsregnskapet for 2015 ikke er blitt revidert. Forslag til vedtak: Regnskapet for første halvdel 2015 godkjennes slik det ble lagt frem. Sak 03/15 Godkjenning av budsjett for 2016 Budsjettet viser en oversikt over estimerte inntekter og utgifter for kalenderåret Komplett budsjett ligger som vedlegg 03. Forslag til vedtak: Budsjettet godkjennes slik det foreligger. Sak 04/15 Godkjenning av årsmelding for 2014 Årsmeldingen beskriver hva som har skjedd i studentersamfunnet i kalenderaret Komplett årsmelding ligger som vedlegg 04. Forslag til vedtak: Årsmeldingen 2014 godkjennes slik den ble lagt frem. Sak 05/15 Godkjenning av halvårsmelding for første halvdel av 2015 Halvårsmeldingen beskriver hva som har skjedd i studentersamfunnet i første halvdel av kalenderåret 2015 Halvårsmelding ligger som vedlegg 05. Forslag til vedtak: Halvårsmeldingen for første halvdel 2015 godkjennes slik den ble lagt frem.

4 Sak 06/15 Vedtaksendring 1 - Endringsforslag 12-1 Gammel ordlyd: Foreningen skal ha årsmøte fortrinnsvis i første halvdel av oktober Ny ordlyd: Foreningen skal ha årsmøte fortrinnsvis i siste halvdel av vårsemesteret Forslag til vedtak: Endringen vedtas slik den foreligger Sak 07/15 Vedtaksendring 2 - Stryksforslag 18 Gammel ordlyd: Representasjon i Stiftelsen Narvik Studentersamfunn Presidentskapet velger ut to kandidater til å sitte i styret i Stiftelsen Narvik Studentersamfunn etter retningslinjer gitt fra Dumaen De to kandidatene kan selv finne hver sin personlige vara, som må godkjennes av Presidentskapet. Strykningsforslag: Stiftelsen Narvik Studentersamfunn ble lagt ned høsten 2014 noe som betyr at denne paragrafen nå er overflødig. Forslag til vedtak: Paragrafen strykes fra vedtektene Sak 08/15 Vedtektsendring 3 - Ny vedtekt En del underavdelinger har vedtekter som gjør det vanskelig å drive avdelingen, særlig når det er endringer av studentersamfunnet eller stringente krav til oppmøte ved årsmøte og lignende. For å bøte på dette foreslås det å la Dumaen midlertidig oppheve en eller flere paragrafer i en underavdeling i opptil en uke. Eksempelvis har SysRq et krav om 25% oppmøte og årsmøte i løpet av januar for at et styre skal være gyldig. Ny vedtekt: Dumaen kan ved 5/6 flertall, hvor minst 2/3 av dumaens medlemmer har hatt mulighet til å stemme, oppheve en vedtekt i en underavdeling i opp til -7- dager. Sittende styre skal informeres om dette og komme med en uttalelse om ønskelig. Slike vedtak kan ikke fattes som eventueltsaker og skal være annonsert som en sak til Dumaen minst syv dager før beslutningen fattes. Forslag til vedtak: Den nye paragrafen innlemmes i vedtektene.

5 Sak 09/13 Valg av medlem til valgkomiteen I henhold til vedtektene skal det på årsmøtet velges et medlem til valgkomiteen. Sittende valgkomite og ordstyrer vil kort orientere om dette vervet. Man stemmer skriftlig på den kandidaten man ønsker. Skulle det være slik at ingen av kandidatene får rent flertall tar man bort den kandidaten som fikk minst stemmer og stemmer på nytt helt til man får rent flertall. Er det stemmelikhet ved kun to kandidater avgjøres det med loddtrekning. Forslag til vedtak: Årsmøtet velger X inn som medlem av valgkomiteen Sak 10/15 Nettvalg av nytt presidentskap Det utføres nettvalg av alle medlemmene i det nye presidentskapet. Det vil bli en orientering om hva vervet innebærer samt mulighet for debatt. Nettvalget bør avsluttes senest to uker etter arsmøtet. Behandlingen av denne saken er siste frist for a melde sitt kandidatur. Avstemming gjøres på studentersamfunnets egen webside: https://vote.samfunnet.no Dette er en egenutviklet løsning som har vært brukt tidligere uten problemer. Det finnes en beskrivelse av vervene i presidentskapet i arbeidsinstruksen, denne finner man på: https://www.samfunnet.no/dokumenter/nss/instrukser/nss-arbeidsinstrukspreseidentskapet.pdf. Aktuelle kandidater kan under behandling av saken holde en kort appell til hvorfor man bør stemme på nettopp dem. Valgkomiteen kan levere en innstilling til kandidater om det er funnet gode kandidater. Det er fullt mulig og ønskelig at man stiller spørsmål til kandidatene for a bedre avgjøre hvem som er best egnet til vervet. Forslag til vedtak: Nytt presidentskap avgjøres ved nettvalg.

6 Vedlegg 01: Regnskap kalenderåret 2014 Inntekter Inntekt kr 20,00 Annen Inntekt kr ,94 Arrangement kr ,00 Billettsalg kr ,00 Donasjon kr - Kontanter funnet kr - Medlemskontigenter kr ,00 Pant kr - Refunderte Utgifter kr - Renteinntekt kr 136,15 Salg kr 5 239,00 Salg egenprodusert materiell kr ,00 Samarbeidspartnere kr ,00 Tilskudd kr ,00 Utleie kr 1 975,00 Sum inntekter kr ,09 Kostnader Utgifter kr - Artisthonorar kr 5 000,00 Avgifter kr ,19 Avskrivning kr - Bankgebyr kr 357,63 Dekorasjoner kr 1 125,00 Diverse kr 2 799,80 Domeneavgifter kr 1 080,00 Forsikring kr 3 700,00 Justering kr - Kontantrabatt kr - Kontormateriell kr 977,00 Leie kr ,00 Leie utstyr kr ,00 Materiell kr ,71 Matkostnader kr ,35 Premier kr 7 229,40 Regnskap kr - Reise kr ,00 Reparasjoner kr ,00

7 Reparasjoner og vedlikehold kr 195,80 Spillmateriell kr 5 476,00 Taxi kr - Veksel kr - Veldedighet kr 1 625,30 Innkjøp kr - Kjøregodtgjørelse kr 408,00 Lønnsutifter kr - Opplæring kr 400,00 Kontigenter kr 2 026,55 Sum kostnader kr ,73 Nettoinntekt for periode kr ,36

8 Vedlegg 02: Halvårsregnskapet for 2015 Inntekter Inntekt kr 620,00 Annen Inntekt kr ,93 Arrangement kr ,00 Billettsalg kr 100,00 Donasjon kr 1 500,00 Kontanter funnet kr 0,00 Medlemskontigenter kr 1 950,00 Pant kr 4 686,44 Refunderte Utgifter kr 1,00 Renteinntekt kr 0,00 Salg kr ,47 Salg egenprodusert materiell kr 0,00 Samarbeidspartnere kr ,00 Tilskudd kr ,87 Utleie kr 750,00 Sum inntekter kr ,71 Kostnader Utgifter kr 0,00 Artisthonorar kr ,00 Avgifter kr 5 258,00 Avskrivning kr 0,00 Bankgebyr kr 0,00 Dekorasjoner kr 0,00 Diverse kr ,18 Domeneavgifter kr 1 860,00 Justering kr 0,00 Kontantrabatt kr 0,00 Kontormateriell kr ,00 Leie kr ,00 Leie utstyr kr 0,00 Materiell kr ,26 Matkostnader kr ,93 Outside Services kr 1 001,52 Premier kr 1 284,68 Regnskap kr ,25 Reise kr ,00 Reparasjoner og vedlikehold kr 0,00 Spillmateriell kr ,06

9 Taxi kr 0,00 Veksel kr 0,00 Veldedighet kr 200,00 Innkjøp kr 0,00 Kjøregodtgjørelse kr 670,00 Lønnsutifter kr 0,00 Opplæring kr 0,00 Kontigenter kr 2 000,00 Sum kostnader kr ,88 Nettotap for periode kr ,17

10 Vedlegg 03: Budsjett kalenderaret 2016 Inntekter Inntekt:Annen Inntekt kr Inntekt:Arrangement kr Inntekt:Donasjon kr Inntekt:Medlemskontingenter kr Inntekt:Pant kr Inntekt:Salg kr Inntekt:Salg egenprodusert materiell kr kr Inntekt: Samarbeidspartnere kr Inntekt:Tilskudd kr Totalt Inntekter kr Kostnader Utgifter:Artisthonorar kr Utgifter:Avgifter kr Utgifter:Bankgebyr kr 0 Utgifter:Diverse kr Utgifter:Domeneavgifter kr Utgifter:Forsikring kr 0 Utgifter:Kontigenter kr Utgifter:Kontormateriell kr Utgifter:Leie kr Utgifter:Materiell kr Utgifter:Matkostnader kr Utgifter:Premier kr Utgifter:Reise kr Utgifter:Spillmateriell kr Utgifter:Innkjøp kr Utgifter:Kjøregodtgjørelse kr Totalt Kostnader kr Resultat kr

11 Vedlegg 04: Årsmelding for kalenderaret 2014 Årsmelding 2014 Første halvar i 2014 gikk veldig bra for studentersamfunnet. På grunn av personlige grunner var sittende president ikke tilgjengelig ved HiN i denne perioden, men var jevnlig i kontakt med studentmiljøet per telefon og internett. En del av hans arbeidsoppgaver falt da på andre i presidentskapet, og dette gikk stort sett helt fint. Særlig Håvard I. Bredeli skal ha honnør for en god innsats. En del innsats og tid ble også lagt ned i forbedring av wikien og websidene selv om en ikke var fysisk tilstede. Under årsmøtet ble det benyttet nettvalg under valg av presidentskap. Det ble valgt inn ny president, Lars Stensvold, ny vise-president, Lisa-Marie Winther og finansminister, Alexander Fejerskov. Økonomi Økonomien for 2014 er svært god. Finansministeren fra tidligere år har hatt lang erfaring med regnskapsføring og det er stort sett gode bilag og oversiktlig økonomi. Regnskapet ble revidert med få feil. Uklarheten rundt hvordan man overdrar nettbanktilgangen fra tidligere finansminister til ny finansminister fortsatte utover våren Noe som betød at tidligere finansminister var den eneste med tilgang til nettbanken i løpet av hele våren I april fikk Bredeli ordnet opp med Brønnøysundregisteret og det var derfor bare for President og finansminister å møte opp i banken og skrive under på noen papirer for å få ordnet opp i saken. På dette tidspunktet hadde President Hauge dradd hjem til Ryfylket, og kom ikke tilbake til Narvik før etter at finansminister Bredeli var dratt på sommerferie. I august ble papirene underskrevet, og nettbanktilgangen underskrevet. Nå som det er klarhet i denne prosessen, er det håp at det vil gå kortere tid å overdra nettbanktilgang til neste finansminister. Foruten om denne saken, ble det jobbet med forskrifter for bilagsføring som ble vedtatt i dumaen. Dette var for finansminister viktig å få gjennom for å slippe at problemene man hadde tilbake til 2011 og 2012 gjentar seg. Om økonomien, kan det sies at de fleste klubbene har en stabil økonomi. Dog trenges det mye nyinvesteringer i de fleste klubbene i nær framtid bevilgningen kom endelig i september etter at bilagsrotet fra 2012 var blitt ryddet opp i av tidligere finansminister Dimby. De fleste klubbene fikk også tilført midler ND-fondet våren Presidentskapet er likevel ikke fornøyd med måten tildelingen ble gjort på spesielt da det var mye dobbelt-kommunikasjon og rot rundt utbetalingene av midlene, noe som skapte stor frustrasjon blant både presidentskapet og enkelte klubber. Grunnet sent årsmøte og forsinkelser med å sende inn dokumentasjon til Brønnøysundregisteret, så fikk man ikke overdratt nettbanktilgangen over til ny finansminister på høsten, noe som medførte at tidligere finansminister fortsatt måtte hjelpe til utover til våren 2015.

12 Dokumentasjon Arbeidet med wikien har gått veldig bra. Man har etter hvert fått over 70 ulike artikler. Sammen med websidene begynner dokumentasjonen til studentersamfunnet a bli ganske anstendig. Dog gjenstår det fortsatt mye arbeid på wikien før den kan sies å være komplett. Arrangement Studentersamfunnet hadde en rekke gode arrangementer i På våren arrangerte man bl.a. messedagen, vinterfestukearrangement, 17. mai tog, sommerfest og en del andre hendelser, mens det på høsten ble arrangert messedag og juleballet. Enkelte klubber bidrog også under Næringslivsdagen. På høsten så arrangerte man som vanlig messedagen i fadderukene, en konsert med hvitmalt gjerde, næringlivsdagen, halloween-festen og juleball. Under næringlivsdagen, så hjalp Hinsides til med å stå i baren mens SysRq sto for internett. Klubbene Rekruttering til klubbene var god på messedagene i Oppslutningen har vært god i de aller fleste klubbene, men man ser at det er enkeltklubber som sliter litt med rekruttering og stor andel av samme årskull i styret. Blant annet falt Origo helt sammen i løpet av Nåløyet slet også etter dette da disse klubbene delte på mange av de samme ildsjelene. Dog har Nåløyet kommet seg på bena igjen i SysRq foretok en større oppgradering av hovedserveren Valhall i siste halvdel av Klubben hadde ikke så mye aktivitet utenom irc og serverdrift. Leder trakk seg som leder, men fortsatte som styremedlem grunnet mye arbeid med studiene. Nestleder trådte da inn i rollen. Klubben hadde et styre med mange avgangsstudenter og det bør komme inn nye mennesker til å videreføre driften og jobbe med rekrutteringen. Driften av servere og bruken av disse ble godt ivaretatt i SysRq regner tilgangen til Valhall og opplæring av denne som en av sine kjerneområder for driften av klubben. Hinsides hadde en rekke arrangement og gjorde seg godt synlige under messedag og lignende. Jobben med å få opp en permanent kro i kjelleren har pågått kontinuerlig gjennom høsten. Narvik Studentradio hadde jevnlig sendinger og et fullspekket program i Vinterfestuka. Elektronikk-klubben hadde jevnlige medlemsmøter med godt oppmøte. HiNIL har hatt jevnlige treninger innenfor mange aktiviteter og god rekruttering av nye medlemmer. Origo har fortsatt ingen oppegående redaksjon og medlemslokalet brukes mest av klubben fotoklubben The Apertures. Nettavisen er ikke oppdatert og serveren til Origo er utdatert. Likeledes ligger studentkoret Zing Zano dødt. Spillklubben hadde jevnlig spillkvelder på søndager og Magic: The Gathering på onsdager, med jevnt over godt oppmøte, med fokus på både magic og andre spill. Jägermeister hadde ulike turer og grei rekruttering. Stærk(ar) har et velfungerende treningslokale og det er flittig brukt av mange ulike studenter både morgen, ettermiddag og kveld.

13 Dumaen Dumaen har fungerte godt i Et velfungerende studentdemokrati har ført til at man har gjenvunnet mye av respekten for Dumaen som institusjon, respekt som gikk tapt tilbake i Man har ikke hatt noen unødvendige saker, og generelt en god og slagkraftig Duma. I løpet av 2014, har det vært avholdt dumamøter regelmessig, inntrykket er at møtene har den funksjonen de er ment å ha. Sakene blir behandlet på en ordentlig måte, og Dumamøtene virker å ha den høye statusen de er ment å ha, som det høyeste organet i samfunnet mellom årsmøtene. Prisutdelinger Første utdeling av priser var i forbindelse med beste stand under messedagen. Videre ble det delt ut en Sprellemann i Vinterfestuka. Mot sommeren ble det delt ut Lille Bjørn-priser. På høstsemesteret delte man igjen ut priser for beste stands på messedagen. Store og Lille Bjørn ble ikke delt ut på juleballet, men heller utsatt til det neste større arrangementet NSS skulle holde på nyåret. Rammene rundt prisene fungerte bra, men man kan med fordel jobbe mer med PR og dekning av disse arrangementene.

14 Halvårsmelding første halvdel 2015 Våren 2015, så besto presidentskapet av president Lars Stensvold, visepresident Lisa-Marie Winther og finansminister Alexander Fejerskov. Det har vært et godt samarbeid til tross for noen veidumper i ny og ne. Da spesielt med en fest som president ønsket å holde midt i Vinterfestuka. Våren har ellers vært spesiell, da Foreningen Narvik Studentersamfunn (NSS) overtok alle eiendeler og aktiviteter til Stiftelsen Narvik Studentersamfunn (SNS) da SNS ble nedlagt året før. Dette har ikke medført så enormt store forandringer i NSS, annet enn et meransvar for kontroll av enkelte underavdelinger sine kontoer. Narvik Studentersamfunn som forening ble opprettet 18. mai 2005, og dette ble feiret med kaffe og kake i glassgata på samme dato. Økonomi Grunnet sent årsmøte og forsinkelser med å sende inn dokumentasjon til Brønnøysundregisteret, så fikk man ikke overdratt nettbanktilgangen over til ny finansminister på høsten, noe som medførte at tidligere finansminister fortsatt måtte hjelpe til utover vinteren I februar, så fikk vi endelig ordnet opp med skifte av styre i Brønnøysundregisteret og signerte overdragelsen av kontorettighetene samme måned. Grunnen for det større beløpet i resultatet fra fjoråret er fordi vi fikk inn pengene fra Stiftelsen Narvik Studentersamfunn, sammen med en storbevilgning, i desember Pengene fra Stiftelsen er reservert til de klubbene som hadde sine midler i Stiftelsen. Disse pengene vil bli utdelt så snart vi vet nøyaktig hvor mye hver klubb har krav på. Takket være dette, så har flere av klubbene sett en gradvis økning i aktiviteten. Flere av klubbene har nå fått midler til nødvendig utstyr: Stöy har fått inn nye, bedre anlegg, trommesett og mikrofoner. Stærk(ar) har fått kjøpt inn nye matter til treningslokalet deres og ønsker seg nå bare bedre utstyr. Spillklubben har overtatt fra biljardklubben, og endelig har de også fått inn midler til nytt biljardbord, som de har tenkt å kjøpe inn ved starten av høstsemesteret. Studentbryggeriet har fått kjøpt inn utstyr til ølbrygging og de har prøvd seg en del ganger på å brygge øl, til noe større og mindre suksess. Grunnen for at nettotapet for perioden ser så voldsomt ut, er fordi vi har hatt en god del uforutsette utgifter på nyåret. En del utgifter fra tidligere år ble trukket i begynnelsen av 2015 og vi har vært nødt å betale dem i vår. Det var også en fest, som var så godt som betalt, som ble kansellert og vi ble dessverre nødt å påta oss noe av de utgiftene også. Dessuten så ble det ikke utdelt noe tilskudd fra Studentinord, da disse midlene ble utdelt desember 2014, og heller ikke noe fra Næringlivsdagen på vårparten av dette året, på grunn av at de hadde skyldig skatt fra tidligere års regnskap. Arrangement Det ble som vanlig avholdt messedager i januar. Det ble avhold en Back to School-party som viste seg å være en storsuksess på nyåret, her ble også Storebjørn delt ut. Det var stor aktivitet med mange ulikt engasjerte klubber under vinterfestuka. Arrangementkomiteen fikk organisert sommerfesten og det gikk strålende. Vi fikk dessverre ikke delt ut noen Lillebjørner under Sommerfesten eller Back to School-festen.

15 Det skulle også være enda en fest under Vinterfestuka. Denne festen ble både booket og bestilt lenge før noen andre fra samfunnet fikk høre noe om den. Dette viste seg å bli vanskelig for enkelte av samfunnets underavdelinger, da Vinterfestuka er en travel tid hvor de har mye aktivitet i klubbene. Festen endte da opp med å bli kansellert. Klubbene De fleste klubbene klarer seg meget godt og har stor aktivitet. Det ble nettopp avholdt et årsmøte for Origo, som har vært uten styre siden 2012, så nå nå får vi forhåpentligvis studentavisen tilbake, både i papirformat og nettformat. SysRq hadde ikke årsmøte i 2014, og det var flere fra Dumaen som var interessert i å øke aktiviteten i SysRq. Derfor ble det sendt ut en melding om et ekstraordinært årsmøte i SysRq for å få denne klubben opp og i gang igjen, til tross for at man hadde aktivitet. Dette ble tatt opp i en eventueltsak hvor SysRq ikke var varslet eller hadde mulighet til å uttale seg. Det gjenværende i styret i til SysRq ble ikke kontaktet angående aktivitetsnivået slik Dumaen hadde blitt forespeilet. Forslagstiller i Dumaen har innrømmet at han kom med feilaktige opplysninger til Dumaen og at forslaget aldri burde blitt fremmet. Det nye styret i SysRq er ikke gyldig i henhold til dumaens tidligere vedtak eller SysRqs vedtekter. Dette gjorde også at det ble en litt amper stemning mellom det gamle styret i SysRq og det nyinnsatte styret fra det ekstraordinære årsmøtet. Fra presidentskapets side er det viktig å få i gang god aktivtitet i disse klubbene. Spesielt viktig er det å få et oppegående styre i SysRq med studenter som innehar kompetanse innenfor serverdrift og linux da SysRq drifter alle samfunnets IT-systemer, og de som hadde kompetanse om systemene nå har forlatt skolen i siste halvdel av Det ønskes enda at vi kan få inn noen som er både villige og interesserte i å overta dette systemet fra dem som tidligere har driftet ITsystemene til samfunnet. Det kreves kompetanse og opplæring i hvordan det bør driftes. Hinsides har jobbet flittig med å få opp en studentkro i kjelleren hvor det skal arrangeres minst én månedlig fest, vanligvis rett etter stipendet har blitt utdelt. Sist men ikke minst så skal Origo holde sitt første årsmøte siden 2012 og forhåpentligvis så vil denne klubben dra inn flere engasjerte studenter som ønsker å holde på med journalisme og media arbeid i fremtiden. Det som også kan nevnes er at Nåløyet er nå den eneste klubben ved samfunnet som har hatt liten til ingen aktivitet i Ellers så har de fleste andre klubber stort sett holdt på som vanlig.

16 Dumaen I løpet av 2014, har det vært avholdt dumamøter regelmessig, inntrykket er at møtene har den funksjonen de er ment å ha. Sakene blir behandlet på en ordentlig måte, og Dumamøtene virker å ha den høye statusen de er ment å ha, som det høyeste organet i Samfunnet mellom årsmøtene. Vedtekter Man har i løpet av 2014 påbegynt et nytt system for å lagre vedtekter på samfunnet.no på samme sted som inventar og medlemslister. Disse skal etter planen kunne publiseres og oppdateres på nett. Publiserte vedtekter er tilgjengelig som pdf-filer. Studentersamfunnets reviderte vedtekter ble publisert med dette systemet i 2014 og man håper at det skal være tilgjengelig for alle underavdelingene i løpet av 2015.

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 03.02.2012 Hemsedal Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, KA, VK, PK, Fag, MA, VK2, KVK, KVK2, SP, NA,

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 17. november 2014, kl. 16.30 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 1 Innkalling til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens 7. Generalforsamlingen avholdes i

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Årsmøtet i Kanari-Fansen Lillestrøm 2013. Tirsdag 4. Februar 2014. Klokken 19:00. Åråsen konferansesenter.

Årsmøtet i Kanari-Fansen Lillestrøm 2013. Tirsdag 4. Februar 2014. Klokken 19:00. Åråsen konferansesenter. Årsmøtet i Kanari-Fansen Lillestrøm 2013. Tirsdag 4. Februar 2014. Klokken 19:00. Åråsen konferansesenter. Dagsorden: 1. Godkjenning av fremmøtte, innkalling og saksliste. 2. Konstituering Valg av: Ordstyrer

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer