Innkalling til årsmøte Narvik Studentersamfunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøte Narvik Studentersamfunn"

Transkript

1 Innkalling til årsmøte Narvik Studentersamfunn Oppdatert Tid: , kl 16:00 Sted: Auditorium 1 Saksliste: 00/15 - Valg av møteleder og referent 00/15 - Godkjenning av innkalling 00/15 - Godkjenning av sakslisten 00/15 - Godkjenning av dagsorden og forretningsorden 00/15 - Oppnevning av tellekorps og protokollunderskrivere 01/15 - Godkjenning av regnskap /15 - Godkjenning av halvårsregnskap første halvår /15 - Godkjenning av budsjett /15 - Godkjenning av årsmelding /15 - Godkjenning av halvårsmelding første halvdel /15 - Vedtaksendring 1 - Endringsforslag 07/15 - Vedtaksendring 2 Stryksforslag 08/15 - Ny Paragraf 09/15 - Valg av ett medlem til valgkomite 10/15 - Nettvalg av nytt presidentskap Sak 00/15 Valg av møteleder og referent Som møteleder foreslås Lisa-Marie Winther, og referent Alexander Fejerskov Forslag til vedtak: Lisa-Marie Winther leder møtet, Alexander Fejerskov skriver referat.

2 Sak 00/15 Godkjenning av innkalling Innkallingen var tilgjengelig pa studentersamfunnets websider og studentene ble varslet med oppslag pa NSS-tavla. Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes uten innvendinger. Sak 00/15 Godkjenning av dagsorden og forretningsorden Møteleder forklarer kort om dagsorden og forretningsorden og hvordan man kan uttale seg til årsmøtet samt i hvilken rekkefølge ting skal foregå Forslag til vedtak: Forretningsorden og dagsorden godkjennes slik forklart av møteleder. Sak 00/15 Oppnevning av tellekorps og protokollunderskrivere Tellekorpset, to til tre personer har som opppgave å telle antall stemmer ved avstemming for å sikre at resultatet er korrekt. To protokollunderskrivere har som oppgave a sjekke at det som tar i referatet fra møtet gjenspeiler det som faktisk ble vedtatt og signerer på at protokollen fra møtet er korrekt. Forslag til vedtak: To til tre personer blir valgt som tellekorps og to som protokollunderskrivere. Sak 01/15 Godkjenning av regnskap 2014 Regnskapet viser en oversikt over flyten i pengene for kalenderaret Komplett regnskap ligger som vedlegg 01. Dersom det er ønskelig fra revisorene kan revisorene pa møtet si noe om regnskapsføringen. Det skal nevnes at i desember, så fikk Foreningen Narvik Studentersamfunn inn kr ,40 fra Stiftelsen Narvik Studentersamfunn. Denne summer er både bevilgning fra Studentinord og det som lå igjen på kontoen til Stiftelsen. Forslag til vedtak: Regnskapet for 2014 godkjennes slik det ble lagt frem.

3 Sak 02/15 Godkjenning av halvårsregnskap første halvår 2015 Regnskapet viser en oversikt over flyten i pengene for første seks måneder kalenderaret Det finnes som vedlegg 02. Det bør bemerkes at halvårsregnskapet for 2015 ikke er blitt revidert. Forslag til vedtak: Regnskapet for første halvdel 2015 godkjennes slik det ble lagt frem. Sak 03/15 Godkjenning av budsjett for 2016 Budsjettet viser en oversikt over estimerte inntekter og utgifter for kalenderåret Komplett budsjett ligger som vedlegg 03. Forslag til vedtak: Budsjettet godkjennes slik det foreligger. Sak 04/15 Godkjenning av årsmelding for 2014 Årsmeldingen beskriver hva som har skjedd i studentersamfunnet i kalenderaret Komplett årsmelding ligger som vedlegg 04. Forslag til vedtak: Årsmeldingen 2014 godkjennes slik den ble lagt frem. Sak 05/15 Godkjenning av halvårsmelding for første halvdel av 2015 Halvårsmeldingen beskriver hva som har skjedd i studentersamfunnet i første halvdel av kalenderåret 2015 Halvårsmelding ligger som vedlegg 05. Forslag til vedtak: Halvårsmeldingen for første halvdel 2015 godkjennes slik den ble lagt frem.

4 Sak 06/15 Vedtaksendring 1 - Endringsforslag 12-1 Gammel ordlyd: Foreningen skal ha årsmøte fortrinnsvis i første halvdel av oktober Ny ordlyd: Foreningen skal ha årsmøte fortrinnsvis i siste halvdel av vårsemesteret Forslag til vedtak: Endringen vedtas slik den foreligger Sak 07/15 Vedtaksendring 2 - Stryksforslag 18 Gammel ordlyd: Representasjon i Stiftelsen Narvik Studentersamfunn Presidentskapet velger ut to kandidater til å sitte i styret i Stiftelsen Narvik Studentersamfunn etter retningslinjer gitt fra Dumaen De to kandidatene kan selv finne hver sin personlige vara, som må godkjennes av Presidentskapet. Strykningsforslag: Stiftelsen Narvik Studentersamfunn ble lagt ned høsten 2014 noe som betyr at denne paragrafen nå er overflødig. Forslag til vedtak: Paragrafen strykes fra vedtektene Sak 08/15 Vedtektsendring 3 - Ny vedtekt En del underavdelinger har vedtekter som gjør det vanskelig å drive avdelingen, særlig når det er endringer av studentersamfunnet eller stringente krav til oppmøte ved årsmøte og lignende. For å bøte på dette foreslås det å la Dumaen midlertidig oppheve en eller flere paragrafer i en underavdeling i opptil en uke. Eksempelvis har SysRq et krav om 25% oppmøte og årsmøte i løpet av januar for at et styre skal være gyldig. Ny vedtekt: Dumaen kan ved 5/6 flertall, hvor minst 2/3 av dumaens medlemmer har hatt mulighet til å stemme, oppheve en vedtekt i en underavdeling i opp til -7- dager. Sittende styre skal informeres om dette og komme med en uttalelse om ønskelig. Slike vedtak kan ikke fattes som eventueltsaker og skal være annonsert som en sak til Dumaen minst syv dager før beslutningen fattes. Forslag til vedtak: Den nye paragrafen innlemmes i vedtektene.

5 Sak 09/13 Valg av medlem til valgkomiteen I henhold til vedtektene skal det på årsmøtet velges et medlem til valgkomiteen. Sittende valgkomite og ordstyrer vil kort orientere om dette vervet. Man stemmer skriftlig på den kandidaten man ønsker. Skulle det være slik at ingen av kandidatene får rent flertall tar man bort den kandidaten som fikk minst stemmer og stemmer på nytt helt til man får rent flertall. Er det stemmelikhet ved kun to kandidater avgjøres det med loddtrekning. Forslag til vedtak: Årsmøtet velger X inn som medlem av valgkomiteen Sak 10/15 Nettvalg av nytt presidentskap Det utføres nettvalg av alle medlemmene i det nye presidentskapet. Det vil bli en orientering om hva vervet innebærer samt mulighet for debatt. Nettvalget bør avsluttes senest to uker etter arsmøtet. Behandlingen av denne saken er siste frist for a melde sitt kandidatur. Avstemming gjøres på studentersamfunnets egen webside: https://vote.samfunnet.no Dette er en egenutviklet løsning som har vært brukt tidligere uten problemer. Det finnes en beskrivelse av vervene i presidentskapet i arbeidsinstruksen, denne finner man på: https://www.samfunnet.no/dokumenter/nss/instrukser/nss-arbeidsinstrukspreseidentskapet.pdf. Aktuelle kandidater kan under behandling av saken holde en kort appell til hvorfor man bør stemme på nettopp dem. Valgkomiteen kan levere en innstilling til kandidater om det er funnet gode kandidater. Det er fullt mulig og ønskelig at man stiller spørsmål til kandidatene for a bedre avgjøre hvem som er best egnet til vervet. Forslag til vedtak: Nytt presidentskap avgjøres ved nettvalg.

6 Vedlegg 01: Regnskap kalenderåret 2014 Inntekter Inntekt kr 20,00 Annen Inntekt kr ,94 Arrangement kr ,00 Billettsalg kr ,00 Donasjon kr - Kontanter funnet kr - Medlemskontigenter kr ,00 Pant kr - Refunderte Utgifter kr - Renteinntekt kr 136,15 Salg kr 5 239,00 Salg egenprodusert materiell kr ,00 Samarbeidspartnere kr ,00 Tilskudd kr ,00 Utleie kr 1 975,00 Sum inntekter kr ,09 Kostnader Utgifter kr - Artisthonorar kr 5 000,00 Avgifter kr ,19 Avskrivning kr - Bankgebyr kr 357,63 Dekorasjoner kr 1 125,00 Diverse kr 2 799,80 Domeneavgifter kr 1 080,00 Forsikring kr 3 700,00 Justering kr - Kontantrabatt kr - Kontormateriell kr 977,00 Leie kr ,00 Leie utstyr kr ,00 Materiell kr ,71 Matkostnader kr ,35 Premier kr 7 229,40 Regnskap kr - Reise kr ,00 Reparasjoner kr ,00

7 Reparasjoner og vedlikehold kr 195,80 Spillmateriell kr 5 476,00 Taxi kr - Veksel kr - Veldedighet kr 1 625,30 Innkjøp kr - Kjøregodtgjørelse kr 408,00 Lønnsutifter kr - Opplæring kr 400,00 Kontigenter kr 2 026,55 Sum kostnader kr ,73 Nettoinntekt for periode kr ,36

8 Vedlegg 02: Halvårsregnskapet for 2015 Inntekter Inntekt kr 620,00 Annen Inntekt kr ,93 Arrangement kr ,00 Billettsalg kr 100,00 Donasjon kr 1 500,00 Kontanter funnet kr 0,00 Medlemskontigenter kr 1 950,00 Pant kr 4 686,44 Refunderte Utgifter kr 1,00 Renteinntekt kr 0,00 Salg kr ,47 Salg egenprodusert materiell kr 0,00 Samarbeidspartnere kr ,00 Tilskudd kr ,87 Utleie kr 750,00 Sum inntekter kr ,71 Kostnader Utgifter kr 0,00 Artisthonorar kr ,00 Avgifter kr 5 258,00 Avskrivning kr 0,00 Bankgebyr kr 0,00 Dekorasjoner kr 0,00 Diverse kr ,18 Domeneavgifter kr 1 860,00 Justering kr 0,00 Kontantrabatt kr 0,00 Kontormateriell kr ,00 Leie kr ,00 Leie utstyr kr 0,00 Materiell kr ,26 Matkostnader kr ,93 Outside Services kr 1 001,52 Premier kr 1 284,68 Regnskap kr ,25 Reise kr ,00 Reparasjoner og vedlikehold kr 0,00 Spillmateriell kr ,06

9 Taxi kr 0,00 Veksel kr 0,00 Veldedighet kr 200,00 Innkjøp kr 0,00 Kjøregodtgjørelse kr 670,00 Lønnsutifter kr 0,00 Opplæring kr 0,00 Kontigenter kr 2 000,00 Sum kostnader kr ,88 Nettotap for periode kr ,17

10 Vedlegg 03: Budsjett kalenderaret 2016 Inntekter Inntekt:Annen Inntekt kr Inntekt:Arrangement kr Inntekt:Donasjon kr Inntekt:Medlemskontingenter kr Inntekt:Pant kr Inntekt:Salg kr Inntekt:Salg egenprodusert materiell kr kr Inntekt: Samarbeidspartnere kr Inntekt:Tilskudd kr Totalt Inntekter kr Kostnader Utgifter:Artisthonorar kr Utgifter:Avgifter kr Utgifter:Bankgebyr kr 0 Utgifter:Diverse kr Utgifter:Domeneavgifter kr Utgifter:Forsikring kr 0 Utgifter:Kontigenter kr Utgifter:Kontormateriell kr Utgifter:Leie kr Utgifter:Materiell kr Utgifter:Matkostnader kr Utgifter:Premier kr Utgifter:Reise kr Utgifter:Spillmateriell kr Utgifter:Innkjøp kr Utgifter:Kjøregodtgjørelse kr Totalt Kostnader kr Resultat kr

11 Vedlegg 04: Årsmelding for kalenderaret 2014 Årsmelding 2014 Første halvar i 2014 gikk veldig bra for studentersamfunnet. På grunn av personlige grunner var sittende president ikke tilgjengelig ved HiN i denne perioden, men var jevnlig i kontakt med studentmiljøet per telefon og internett. En del av hans arbeidsoppgaver falt da på andre i presidentskapet, og dette gikk stort sett helt fint. Særlig Håvard I. Bredeli skal ha honnør for en god innsats. En del innsats og tid ble også lagt ned i forbedring av wikien og websidene selv om en ikke var fysisk tilstede. Under årsmøtet ble det benyttet nettvalg under valg av presidentskap. Det ble valgt inn ny president, Lars Stensvold, ny vise-president, Lisa-Marie Winther og finansminister, Alexander Fejerskov. Økonomi Økonomien for 2014 er svært god. Finansministeren fra tidligere år har hatt lang erfaring med regnskapsføring og det er stort sett gode bilag og oversiktlig økonomi. Regnskapet ble revidert med få feil. Uklarheten rundt hvordan man overdrar nettbanktilgangen fra tidligere finansminister til ny finansminister fortsatte utover våren Noe som betød at tidligere finansminister var den eneste med tilgang til nettbanken i løpet av hele våren I april fikk Bredeli ordnet opp med Brønnøysundregisteret og det var derfor bare for President og finansminister å møte opp i banken og skrive under på noen papirer for å få ordnet opp i saken. På dette tidspunktet hadde President Hauge dradd hjem til Ryfylket, og kom ikke tilbake til Narvik før etter at finansminister Bredeli var dratt på sommerferie. I august ble papirene underskrevet, og nettbanktilgangen underskrevet. Nå som det er klarhet i denne prosessen, er det håp at det vil gå kortere tid å overdra nettbanktilgang til neste finansminister. Foruten om denne saken, ble det jobbet med forskrifter for bilagsføring som ble vedtatt i dumaen. Dette var for finansminister viktig å få gjennom for å slippe at problemene man hadde tilbake til 2011 og 2012 gjentar seg. Om økonomien, kan det sies at de fleste klubbene har en stabil økonomi. Dog trenges det mye nyinvesteringer i de fleste klubbene i nær framtid bevilgningen kom endelig i september etter at bilagsrotet fra 2012 var blitt ryddet opp i av tidligere finansminister Dimby. De fleste klubbene fikk også tilført midler ND-fondet våren Presidentskapet er likevel ikke fornøyd med måten tildelingen ble gjort på spesielt da det var mye dobbelt-kommunikasjon og rot rundt utbetalingene av midlene, noe som skapte stor frustrasjon blant både presidentskapet og enkelte klubber. Grunnet sent årsmøte og forsinkelser med å sende inn dokumentasjon til Brønnøysundregisteret, så fikk man ikke overdratt nettbanktilgangen over til ny finansminister på høsten, noe som medførte at tidligere finansminister fortsatt måtte hjelpe til utover til våren 2015.

12 Dokumentasjon Arbeidet med wikien har gått veldig bra. Man har etter hvert fått over 70 ulike artikler. Sammen med websidene begynner dokumentasjonen til studentersamfunnet a bli ganske anstendig. Dog gjenstår det fortsatt mye arbeid på wikien før den kan sies å være komplett. Arrangement Studentersamfunnet hadde en rekke gode arrangementer i På våren arrangerte man bl.a. messedagen, vinterfestukearrangement, 17. mai tog, sommerfest og en del andre hendelser, mens det på høsten ble arrangert messedag og juleballet. Enkelte klubber bidrog også under Næringslivsdagen. På høsten så arrangerte man som vanlig messedagen i fadderukene, en konsert med hvitmalt gjerde, næringlivsdagen, halloween-festen og juleball. Under næringlivsdagen, så hjalp Hinsides til med å stå i baren mens SysRq sto for internett. Klubbene Rekruttering til klubbene var god på messedagene i Oppslutningen har vært god i de aller fleste klubbene, men man ser at det er enkeltklubber som sliter litt med rekruttering og stor andel av samme årskull i styret. Blant annet falt Origo helt sammen i løpet av Nåløyet slet også etter dette da disse klubbene delte på mange av de samme ildsjelene. Dog har Nåløyet kommet seg på bena igjen i SysRq foretok en større oppgradering av hovedserveren Valhall i siste halvdel av Klubben hadde ikke så mye aktivitet utenom irc og serverdrift. Leder trakk seg som leder, men fortsatte som styremedlem grunnet mye arbeid med studiene. Nestleder trådte da inn i rollen. Klubben hadde et styre med mange avgangsstudenter og det bør komme inn nye mennesker til å videreføre driften og jobbe med rekrutteringen. Driften av servere og bruken av disse ble godt ivaretatt i SysRq regner tilgangen til Valhall og opplæring av denne som en av sine kjerneområder for driften av klubben. Hinsides hadde en rekke arrangement og gjorde seg godt synlige under messedag og lignende. Jobben med å få opp en permanent kro i kjelleren har pågått kontinuerlig gjennom høsten. Narvik Studentradio hadde jevnlig sendinger og et fullspekket program i Vinterfestuka. Elektronikk-klubben hadde jevnlige medlemsmøter med godt oppmøte. HiNIL har hatt jevnlige treninger innenfor mange aktiviteter og god rekruttering av nye medlemmer. Origo har fortsatt ingen oppegående redaksjon og medlemslokalet brukes mest av klubben fotoklubben The Apertures. Nettavisen er ikke oppdatert og serveren til Origo er utdatert. Likeledes ligger studentkoret Zing Zano dødt. Spillklubben hadde jevnlig spillkvelder på søndager og Magic: The Gathering på onsdager, med jevnt over godt oppmøte, med fokus på både magic og andre spill. Jägermeister hadde ulike turer og grei rekruttering. Stærk(ar) har et velfungerende treningslokale og det er flittig brukt av mange ulike studenter både morgen, ettermiddag og kveld.

13 Dumaen Dumaen har fungerte godt i Et velfungerende studentdemokrati har ført til at man har gjenvunnet mye av respekten for Dumaen som institusjon, respekt som gikk tapt tilbake i Man har ikke hatt noen unødvendige saker, og generelt en god og slagkraftig Duma. I løpet av 2014, har det vært avholdt dumamøter regelmessig, inntrykket er at møtene har den funksjonen de er ment å ha. Sakene blir behandlet på en ordentlig måte, og Dumamøtene virker å ha den høye statusen de er ment å ha, som det høyeste organet i samfunnet mellom årsmøtene. Prisutdelinger Første utdeling av priser var i forbindelse med beste stand under messedagen. Videre ble det delt ut en Sprellemann i Vinterfestuka. Mot sommeren ble det delt ut Lille Bjørn-priser. På høstsemesteret delte man igjen ut priser for beste stands på messedagen. Store og Lille Bjørn ble ikke delt ut på juleballet, men heller utsatt til det neste større arrangementet NSS skulle holde på nyåret. Rammene rundt prisene fungerte bra, men man kan med fordel jobbe mer med PR og dekning av disse arrangementene.

14 Halvårsmelding første halvdel 2015 Våren 2015, så besto presidentskapet av president Lars Stensvold, visepresident Lisa-Marie Winther og finansminister Alexander Fejerskov. Det har vært et godt samarbeid til tross for noen veidumper i ny og ne. Da spesielt med en fest som president ønsket å holde midt i Vinterfestuka. Våren har ellers vært spesiell, da Foreningen Narvik Studentersamfunn (NSS) overtok alle eiendeler og aktiviteter til Stiftelsen Narvik Studentersamfunn (SNS) da SNS ble nedlagt året før. Dette har ikke medført så enormt store forandringer i NSS, annet enn et meransvar for kontroll av enkelte underavdelinger sine kontoer. Narvik Studentersamfunn som forening ble opprettet 18. mai 2005, og dette ble feiret med kaffe og kake i glassgata på samme dato. Økonomi Grunnet sent årsmøte og forsinkelser med å sende inn dokumentasjon til Brønnøysundregisteret, så fikk man ikke overdratt nettbanktilgangen over til ny finansminister på høsten, noe som medførte at tidligere finansminister fortsatt måtte hjelpe til utover vinteren I februar, så fikk vi endelig ordnet opp med skifte av styre i Brønnøysundregisteret og signerte overdragelsen av kontorettighetene samme måned. Grunnen for det større beløpet i resultatet fra fjoråret er fordi vi fikk inn pengene fra Stiftelsen Narvik Studentersamfunn, sammen med en storbevilgning, i desember Pengene fra Stiftelsen er reservert til de klubbene som hadde sine midler i Stiftelsen. Disse pengene vil bli utdelt så snart vi vet nøyaktig hvor mye hver klubb har krav på. Takket være dette, så har flere av klubbene sett en gradvis økning i aktiviteten. Flere av klubbene har nå fått midler til nødvendig utstyr: Stöy har fått inn nye, bedre anlegg, trommesett og mikrofoner. Stærk(ar) har fått kjøpt inn nye matter til treningslokalet deres og ønsker seg nå bare bedre utstyr. Spillklubben har overtatt fra biljardklubben, og endelig har de også fått inn midler til nytt biljardbord, som de har tenkt å kjøpe inn ved starten av høstsemesteret. Studentbryggeriet har fått kjøpt inn utstyr til ølbrygging og de har prøvd seg en del ganger på å brygge øl, til noe større og mindre suksess. Grunnen for at nettotapet for perioden ser så voldsomt ut, er fordi vi har hatt en god del uforutsette utgifter på nyåret. En del utgifter fra tidligere år ble trukket i begynnelsen av 2015 og vi har vært nødt å betale dem i vår. Det var også en fest, som var så godt som betalt, som ble kansellert og vi ble dessverre nødt å påta oss noe av de utgiftene også. Dessuten så ble det ikke utdelt noe tilskudd fra Studentinord, da disse midlene ble utdelt desember 2014, og heller ikke noe fra Næringlivsdagen på vårparten av dette året, på grunn av at de hadde skyldig skatt fra tidligere års regnskap. Arrangement Det ble som vanlig avholdt messedager i januar. Det ble avhold en Back to School-party som viste seg å være en storsuksess på nyåret, her ble også Storebjørn delt ut. Det var stor aktivitet med mange ulikt engasjerte klubber under vinterfestuka. Arrangementkomiteen fikk organisert sommerfesten og det gikk strålende. Vi fikk dessverre ikke delt ut noen Lillebjørner under Sommerfesten eller Back to School-festen.

15 Det skulle også være enda en fest under Vinterfestuka. Denne festen ble både booket og bestilt lenge før noen andre fra samfunnet fikk høre noe om den. Dette viste seg å bli vanskelig for enkelte av samfunnets underavdelinger, da Vinterfestuka er en travel tid hvor de har mye aktivitet i klubbene. Festen endte da opp med å bli kansellert. Klubbene De fleste klubbene klarer seg meget godt og har stor aktivitet. Det ble nettopp avholdt et årsmøte for Origo, som har vært uten styre siden 2012, så nå nå får vi forhåpentligvis studentavisen tilbake, både i papirformat og nettformat. SysRq hadde ikke årsmøte i 2014, og det var flere fra Dumaen som var interessert i å øke aktiviteten i SysRq. Derfor ble det sendt ut en melding om et ekstraordinært årsmøte i SysRq for å få denne klubben opp og i gang igjen, til tross for at man hadde aktivitet. Dette ble tatt opp i en eventueltsak hvor SysRq ikke var varslet eller hadde mulighet til å uttale seg. Det gjenværende i styret i til SysRq ble ikke kontaktet angående aktivitetsnivået slik Dumaen hadde blitt forespeilet. Forslagstiller i Dumaen har innrømmet at han kom med feilaktige opplysninger til Dumaen og at forslaget aldri burde blitt fremmet. Det nye styret i SysRq er ikke gyldig i henhold til dumaens tidligere vedtak eller SysRqs vedtekter. Dette gjorde også at det ble en litt amper stemning mellom det gamle styret i SysRq og det nyinnsatte styret fra det ekstraordinære årsmøtet. Fra presidentskapets side er det viktig å få i gang god aktivtitet i disse klubbene. Spesielt viktig er det å få et oppegående styre i SysRq med studenter som innehar kompetanse innenfor serverdrift og linux da SysRq drifter alle samfunnets IT-systemer, og de som hadde kompetanse om systemene nå har forlatt skolen i siste halvdel av Det ønskes enda at vi kan få inn noen som er både villige og interesserte i å overta dette systemet fra dem som tidligere har driftet ITsystemene til samfunnet. Det kreves kompetanse og opplæring i hvordan det bør driftes. Hinsides har jobbet flittig med å få opp en studentkro i kjelleren hvor det skal arrangeres minst én månedlig fest, vanligvis rett etter stipendet har blitt utdelt. Sist men ikke minst så skal Origo holde sitt første årsmøte siden 2012 og forhåpentligvis så vil denne klubben dra inn flere engasjerte studenter som ønsker å holde på med journalisme og media arbeid i fremtiden. Det som også kan nevnes er at Nåløyet er nå den eneste klubben ved samfunnet som har hatt liten til ingen aktivitet i Ellers så har de fleste andre klubber stort sett holdt på som vanlig.

16 Dumaen I løpet av 2014, har det vært avholdt dumamøter regelmessig, inntrykket er at møtene har den funksjonen de er ment å ha. Sakene blir behandlet på en ordentlig måte, og Dumamøtene virker å ha den høye statusen de er ment å ha, som det høyeste organet i Samfunnet mellom årsmøtene. Vedtekter Man har i løpet av 2014 påbegynt et nytt system for å lagre vedtekter på samfunnet.no på samme sted som inventar og medlemslister. Disse skal etter planen kunne publiseres og oppdateres på nett. Publiserte vedtekter er tilgjengelig som pdf-filer. Studentersamfunnets reviderte vedtekter ble publisert med dette systemet i 2014 og man håper at det skal være tilgjengelig for alle underavdelingene i løpet av 2015.

Innkalling til årsmøte Narvik Studentersamfunn

Innkalling til årsmøte Narvik Studentersamfunn Innkalling til årsmøte Narvik Studentersamfunn Oppdatert 13.09.2012. Tid: 25. september 2012, kl 16:00 Sted: Auditorium 1 Saksliste: 00/13 - Valg av møteleder og referent 00/13 - Godkjenning av innkalling

Detaljer

FORENINGEN NARVIK STUDENTERSAMFUNN Sakspapirer årsmøte 18. mai 2016

FORENINGEN NARVIK STUDENTERSAMFUNN Sakspapirer årsmøte 18. mai 2016 FORENINGEN NARVIK STUDENTERSAMFUNN Sakspapirer årsmøte 18. mai 2016 Oppdatert 4. mai 2016 Innhold Saksliste... 2 Sak 00/16 Konstituering... 3 Sak 01/16 Godkjenning av regnskap for 2015... 4 Sak 02/16 Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Foreningen Narvik Studentersamfunn

Vedtekter for Foreningen Narvik Studentersamfunn Vedtekter for Foreningen Narvik Studentersamfunn 1 1. Foreningens grunnpillarer 1-1. Foreningens fulle navn er: Foreningen Narvik Studentersamfunn. 1-2. Foreningen omtales i dagligtale som Narvik Studentersamfunn

Detaljer

Vedtekter for Foreningen Narvik Studentersamfunn. Vedtatt

Vedtekter for Foreningen Narvik Studentersamfunn. Vedtatt Vedtekter for Foreningen Narvik Studentersamfunn Vedtatt 2005-04-19 Revidert 2005-05-18 2005-10-19 2005-12-07 2006-10-04 2007-10-03 2011-03-09 2011-09-21 2012-09-19 2012-09-26 1. Foreningens navn 1-1.

Detaljer

Innkalling til årsmøte Narvik Studentersamfunn. Saksliste: Tid: 26. september 2012, kl. 16:00. Sted: Auditorium 1. Valg av møteleder og referent

Innkalling til årsmøte Narvik Studentersamfunn. Saksliste: Tid: 26. september 2012, kl. 16:00. Sted: Auditorium 1. Valg av møteleder og referent Innkalling til årsmøte Narvik Studentersamfunn Tid: 26. september 2012, kl. 16:00 Sted: Auditorium 1 Saksliste: 00/12 - Valg av møteleder og referent 00/12 - Godkjenning av innkalling 00/12 - Godkjenning

Detaljer

Årsmøte for Foreningen Narvik Studentersamfunn (NSS) 29. oktober 2008 ÅRSMØTE FOR FORENINGEN NARVIK STUDENTERSAMFUNN (NSS)

Årsmøte for Foreningen Narvik Studentersamfunn (NSS) 29. oktober 2008 ÅRSMØTE FOR FORENINGEN NARVIK STUDENTERSAMFUNN (NSS) ÅRSMØTE FOR FORENINGEN NARVIK STUDENTERSAMFUNN (NSS) 29. OKTOBER 2008 KL. 12:00 AUDITORIUM 3 HØGSKOLEN I NARVIK ALLE STUDENTER HAR MØTEPLIKT! Årsmøte NSS 2008 Side 1 av 14 Saksliste Sak 00/08 Sak 00/08

Detaljer

Vedtekter for Narvik Studentersamfunn

Vedtekter for Narvik Studentersamfunn Vedtekter for Narvik Studentersamfunn 1. Om foreningen 1-1. Foreningens fulle navn er: Narvik Studentersamfunn med NSS som forkortet form. 1-2. Narvik Studentersamfunn er en forening som skal ivareta et

Detaljer

Vedtekter for Foreningen Narvik Studentersamfunn

Vedtekter for Foreningen Narvik Studentersamfunn Vedtekter for Foreningen Narvik Studentersamfunn 1 1. Om foreningen 1-1. Foreningens fulle navn er: Narvik Studentersamfunn med NSS som forkortet form. 1-2. Narvik Studentersamfunn er en forening som skal

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Sak 00/17 - Valg av ordstyrer og referent. Sak 00/17 - Godkjenning av innkalling. Sak 00/17 - Godkjenning av saksliste

Sak 00/17 - Valg av ordstyrer og referent. Sak 00/17 - Godkjenning av innkalling. Sak 00/17 - Godkjenning av saksliste Årsmøte 5. april Narvik Studentersamfunn 2017 Saksliste: Sak 00/17 - Valg av ordstyrer og referent Sak 00/17 - Godkjenning av innkalling Sak 00/17 - Godkjenning av saksliste Sak 00/17 - Godkjenning av

Detaljer

Vedtekter The Untouchables Hard Rock Club

Vedtekter The Untouchables Hard Rock Club Vedtekter The Untouchables Hard Rock Club 1. Organisasjon 1.1. The Untouchables Hard Rock Club (heretter kalt T.U.H.R.C.), er en frivillig organisasjon hvis mål er å bringe gode konsertopplevelser til

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

MØTEREFERAT FRA NARVIK STUDENTERSAMFUNNS GENERALFORSAMLING -99.

MØTEREFERAT FRA NARVIK STUDENTERSAMFUNNS GENERALFORSAMLING -99. Dato : 03.05.99 Tid : 12.00 Sted : Filmsalen i kjelleren. MØTEREFERAT FRA NARVIK STUDENTERSAMFUNNS GENERALFORSAMLING -99. Til : Leder STIN Styret NSS Direktør SSIN Studentrepresentanter styret SSIN Tillitsvalgte

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten 26 mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte for Foreldreforeningen Steinerskolen Gjøvik - Toten. Tilstede som stiftere var Foreldrerepresentanter

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG Oppdatert i henhold til årsmøtevedtak 25.02.2014 Sist endret 25.02.2014 av Kåre Veland VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG 1. NAVN OG ETABLERING Lagets navn er SANDNES

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

VEDTEKTER FOR.. VEILAG

VEDTEKTER FOR.. VEILAG Vedtatt på 1. ordinære årsmøte 2001. VEDTEKTER FOR.. VEILAG 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR

VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR VEDTATT PÅ ÅRSMØTET Forfattet av Håvard K. Christensen 2 INNHOLD 1 NAVN...3 2 FORMÅL...3 3 ARBEIDSMÅTE...3 4 MEDLEMSKAP OG ÅRSKONTINGENT...3 5 ÅRSMØTE...3 6 UTLEIESATSER...4

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS 1. NAVN: 1.1 Navnet pa foreningen er Petroleumsingeniørenes Linjeforening UiS, heretter forkortet til Petroil. 2. FORMÅL: 2.1 Petroil er en linjeforening

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Innhold 1 Formål... 2 2 Organisatorisk plassering... 2 3 Organisering og valg... 2 3-1 Valg av representanter til foreldrerådets

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

2. Forslag til vedtektsendringer: Møteinnkalling og dagsorden godkjent ved akklamasjon.

2. Forslag til vedtektsendringer: Møteinnkalling og dagsorden godkjent ved akklamasjon. Referat fra Generalforsamling Mandag 25.01.2016, kl. 14:15-15:00, Auditorium D7, Dragvoll Oppmøtte: 20 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 26 stemmeberettigede totalt. 1. Dagsorden 1. Valg av møtepersonell

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Saksliste: 1. Godkjenne innkalling og saksliste. 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.

Saksliste: 1. Godkjenne innkalling og saksliste. 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps. Til andelseierne i Kilebygda Montessoriskole SA. Ordinært årsmøte avholdes på Kilebygda Montessoriskole Onsdag 29. mars 2017 kl. 18.00 Dagsorden er fastsatt i vedtektenes 11. Forslag som ønskes behandlet

Detaljer

Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER

Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER Vedtatt på årsmøte februar 2017 1 Klubbens Navn Hønefoss Kamera Klubb. Forkortes til HØKK 2 Formål Hønefoss Kamera Klubb har til formål å fremme interessen for fotografi.

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Vedtekter for Steigen luftsportsforening

Vedtekter for Steigen luftsportsforening Vedtekter for Steigen luftsportsforening Stiftet den 1.desember 2006 1 Formål Foreningens Formål: Steigen Luftsportsforenings formål er å fremme luftsport i Steigen ved å eie, vedlikeholde og drive: Engeløy

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter.

Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter. Forslag om endring av vedtekter for PKF Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter. Styret har hatt en gjennomgang

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013.

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 1 Foreningens navn Vedtekter Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 2 Formål Linjeforening for studenter ved avdeling for informatikk og medieteknikk

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer