OLYMPIC SHIP AS BEST OPERATING PRACTICES ANNUAL REPORT 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.olympic.no OLYMPIC SHIP AS BEST OPERATING PRACTICES ANNUAL REPORT 2014"

Transkript

1 OLYMPIC SHIP AS 1 ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES 1

2 2 ANNUAL REPORT 2014

3 INNHALD / CONTENT 04 SLIK BYRJA DET 04 HISTORY 06 STYRETS ÅRSBERETNING 06 ANNUAL REPORT 11 RESULTATREGNSKAP 11 CONSOLIDATED INCOME STATEMENT 12 BALANSE 12 CONSOLIDATED BALANCE SHEET 16 KONTANTSTRAUMOPPSTILLING 16 CASH FLOW STATEMENT 17 NOTER 17 NOTES 44 REVISORS BERETNING 44 AUDITORS REPORT 48 FLÅTEOVERSIKT 48 FLEET 3

4 SLIK BYRJA DET / HISTORY 4 ANNUAL REPORT 2014

5 STIG REMØY vaks opp på Remøya, ei øy i Herøy kommune med ei lang historie innan fiskeri. Faren og bestefaren hans var fiskeskipperar og det var naturleg for Stig Remøy å velje same yrkesveg. Han utdanna seg til sjøkaptein på Kristiansand maritime og tekniske fagskole. I ein alder av 19 år investerte Stig Remøy, saman med far sin, brørne sine og nokre andre investorar, i eit fiskefartøy bygd i Skipet hadde ein marknadsverdi på 6 millionar kroner. Allereie som 21-åring vart Remøy skipper på fabrikktrålarar i Grønland, Barentshavet, Nordsjøen, utanfor kysten av Alaska, New Zealand etc. STIG REMØY grew up on Remøy, an island in Herøy, a municipality with a long history of fishing. His father and grandfather were fishing masters, and it was natural for him to choose the same profession. Stig Remøy is educated as a Master Mariner from Kristiansand Maritime and Technical College. At the age of 19, Stig Remøy together with his father, brothers and some other investors invested in a fishing vessel with a market value of NOK 6 million. The vessel was built in Stig Remøy became master at the age of 21 on factory trawlers operating in Greenland, the Barents Sea, the North Sea, off the coast of Alaska, New Zealand etc. Utover på 80-talet og tidlig på 90-talet investerte Stig Remøy vidare innanfor fiskeri, medan han samtidig vart involvert i offshore gjennom kjøp av aksjar i Sævik Supply AS. Etter nokre turbulente år kjøpte Stig Remøy i 1994 forsyningsskipet Northern Commander og døypte skipet om til Olympic Commander. Dette vart forløparen til Olympic Shipping AS, som Stig Remøy etablerte saman med Bjørn Kvalsund i I oppstarten besto flåten av to offshorefartøy og ein trålar. Desse tre eldre fartøya hadde ein total marknadsverdi på 120 millionar kroner. Idag har Olympicgruppa nærare tilsette som opererar 24 moderne skip over heile verda, samt ytterligare to under bygging. Sidan oppstarten har Olympic investert ca 12 milliarder kroner i avanserte fartøy av norsk design og teknologi, bygd ved norske verft. Throughout the eighties and early nineties, Stig Remøy made further investments within fishing while at the same time becoming involved in the offshore industry through acquisition of shares in Sævik Supply AS. In 1994, after a few turbulent years, Stig Remøy bought the PSV Northern Commander and renamed the vessel Olympic Commander. This purchase was the forerunner to Olympic Shipping AS, which Stig Remøy established along with Bjørn Kvalsund in At the time, Olympic Shipping AS operated two offshore vessels and one trawler. These three aged vessels had a total market value of NOK 120 million. Today, the Olympic Group has close to employees, operating 24 modern vessels worldwide. In addition, two more vessels are under construction. Olympic has, since its inception, invested approximately NOK 12 billion in sophisticated vessels of Norwegian design and technology, built at Norwegian yards. 5

6 ÅRSBERETNING 2014 / ANNUAL REPORT 2014 Olympic Ship AS Konsernet Olympic Ship AS hadde i året 2014 driftsinntekter på NOK 1544 mill, eit driftsresultat før avskrivingar og spesielle postar (EBITDA) på NOK 889 mill og eit resultat etter skatt på NOK 351 mill. Resultatet viser at Olympic har ei attraktiv og framtidsretta flåte samt ein god driftsorganisasjon som kan operere i fleire sektorar. Olympic Ship AS ( Company ) reports consolidated net revenues of NOK 1544 m for the year Earnings before interest, tax & depreciation (EBITDA) was NOK 889 m and net profit after tax was NOK 351 m. The good result is a consequence of Olympic having a desirable and advanced fleet whose multipurpose vessels that can be used in several sectors. Generell informasjon Konsernet gjennomførte ei stor selskapsomstrukturering i 2014 (sjå børsmelding ). Omstruktureringa er gjort for å gjere konsernet meir oversiktleg og tilpassing til internasjonale operasjonar. General information The Company conducted a restructuring during 2014 (see pressrelease 12/12/2014) that ensures better transparency and adjusting to international operations. Nye hendingar i 2014 Olympic Boa vart levert frå Kleven Maritime i april og er på langtidskontrakt med Boa Marine Services Inc. Olympic Ship AS har auka eigarandel i Olympic Energy KS til over 50 %, og dette selskapet vert konsolidert. Major Events in during the year: Olympic Boa delivered from Kleven Yard in April and awarded a long term contract from Boa Marine Services Inc. Olympic Ship As increased its ownership state in Olympic Energy KS to over 50% resulting in this company being included in the consolidated accounts Verksemda Olympic Ship AS vart etablert i 1997 og er tilhøyrande i Fosnavåg i Herøy Kommune. Selskapet driv rederiverksemd, herunder også eig aksjar og andelar i selskap som driv tilsvarande verksemd. Selskapet sin forretningsidé er å være ein kvalitetsleverandør av offshore servicetenester til oljeindustrien gjennom å tilby ein moderne flåte av sofistikerte offshoreservice fartøy. Selskapet fokuserer på helse, miljø og sikkerheit. Ved utforming og design av skipa våre vert det lagt vekt på skipsløysingar som tek omsyn til miljø og sikkerheit for både mannskap og skip på ein best mogleg måte. Business Olympic Ship AS was established in 1997 and is located in the city of Fosnavåg, Herøy municipality. The company is engaged in offshore shipping activities including ownership in subsidiaries complementary to the main business. The company s business concept is to be a quality provider of offshore services to the oil industry by offering a modern fleet of sophisticated offshore service vessels. The company has a strong focus on QHSE, and our operations support the environment and the safety of our crew in the best way possible. Konsernet si verksemd er knytt til drift og eigarskap av offshoreservice fartøy som leverer tenester til olje- og gassindustrien offshore. Ved årsskiftet 2014 hadde konsernet ein operativ flåte på 21 skip. I 2014 har konsernet overtatt eit nybygg, Olympic Boa. Selskapet har to subsea (IMR) skip under bygging hjå Kleven Verft AS for levering i 1. halvår Etter levering vil 15 av 23 skip kunne operere i subsea- og konstruksjonsmarknaden. Begge nybygga er sikra finansiering. The company owns and operates offshore service vessels delivering services to the oil and gas industry offshore. In 2014, the Company had an operating fleet of 21 vessels, including 1 vessel where the company has a minority stake. During 2014, the company took delivery of one vessel, Olympic Boa. The Company has ordered two other subsea (IMR) vessels from Kleven Yard for delivery in the first half of After delivery, 15 of 23 vessels can be classified as subsea or construction vessels. Both newbuilds have secured financing. Ved utgangen av 2014 har selskapet desse skipa: By the end of 2014, the fleet consisted of the following vessels: Vessel type In operation Newbuildings Sum PSV 4-4 MPSV 4-4 AHTS 4-4 Subsea OCV 2-2 Sum Pr. årskiftet var kontraktsdekninga for % fast og 64 % inklusive opsjonar. Utnyttingsgrada på flåten i 2014 var på 84 %. Firm coverage for 2015 is approximately 60% and 64% including options. The utilization rate for the whole fleet during the period was 84%. 6 ANNUAL REPORT 2014

7 Kvalitet, Helse, Miljø, Sikkerhet Rederiet opererer iht gjeldande lover, forskrifter, internasjonale reglar og aktuelle standardar. Selskapet har nødvendige sertifiseringar iht ISM, ISPS, MLC2006, ISO14001 og ISO9001. Skipsarbeidarar blir gitt nødvendig opplæring iht STCW koden. Olympic følgjer alle aktuelle bransjekrav og har i tillgg sett i gang eit stort kompetansebyggande arbeid for å sikre nødvendige kvalifikasjonar for trygg og effektiv operasjon av flåten. Olympic er også medlem av United Nations Global Compact. Health, environment, safety and quality The company operates according to applicable laws, regulations, international conventions and standards. The company is certified according to requirements of the ISM code (environment and safety), ISO9001:2008(quality), ISO 14001:2004 (environment) and the ISPS code (security). The crew is given training according to the requirements in the STCW (Seafarers Training Certification and Watch keeping Code) and other relevant branch requirements. In addition, Olympic is a member of the United Nations Global Compact. Rederiet har eit kontinuerleg fokus og legg ned store ressursar på førebyggande tiltak for å hindre skader og ulykker. Det er etablert ein effektiv rapporteringsstruktur i selskapet sine HMS og kvalitetssystem der rapportar blir registrert, behandla og analysert. Interne revisjonar blir gjennomført årleg på alle skip og kontor. Det er ikkje identifisert alvorlege personskader eller skader på ytre miljø i Styret i Olympic Ship AS vurderer risikoen for forureining av det ytre miljø er søkt redusert så langt som mogleg. The shipping company has continually focused on preventive measures in order to prevent injuries and accidents. It has established a reporting structure in the shipping company s HSE and quality system where reports are recorded, processed and analyzed. Internal audits are carried out annually on all the vessels and Office. No reported incidents with significant personal injury or damage to the natural environment in The Board of Directors in the Olympic Ship AS considers that the risk of contamination of the external environment is sought reduced as far as possible. Rederiet har gjennom ein klart miljøstrategi og fleire års systematisk arbeid oppnådd store forbetringar innan viktige miljøaspekt. Spesielt har rederiet hatt fokus på drivstoffeffektivisering gjennom dieselelektriske system, hybridløysingar og skip med LNG. Alle nybygg levert etter 2008 er utstyrt med katalysatorsystem som ved hjelp av urea reduserer NOX utsleppa med inntil 95 %. The company has through several years of work achieved major improvements with regards to the environment, in particular fuel efficiency through diesel electric and hybrid solutions. All newbuilds after 2008 is equipped with urea treatment that reduces NOX emissions by up to 95%. Olympic har sidan 2013 hatt ein strategi om å bruke urea reinsing også utanfor norsk avgiftssone. I 2014 var ca 3/4 av den aktive NOX reinsinga utanfor norsk avgiftssone. Rederiet ser svært god utvikling på NOX utslepp gjennom dette tiltaketanneanne. Olympic has used urea cleansing outside of the Norwegian tax zone since 2013 During 2014, 2/3 of the of the active NOX cleaning occurred outside of the Norwegian tax zone. The Company has experienced a very positive development in NOX emission from the measures. Olympic har også engasjert seg i finansieringa av eit miljøprofessorat ved Høgskulen i Ålesund for å bidra til å tilføre kompetansemiljøa og industrien utvikling av smartare, sikrare og grønare løysingar. The Company has also supported an environmental-professorship at the College in Ålesund in order to develop knowledge of smarter, safer, and greener solutions. Vi har fått klare indikasjonar på at miljøsatsinga til selskapet er positivt for kundane våre. Selskapet si satsing på miljøvennlege og teknologisk avanserte skip blir av styret sett på som ein fordel for selskapet. Frå 2010 til 2014 har Olympic ein vekst i tonnasjen på ca 58 %(Gross Tonnage). For same periode viser miljørekneskapet totalt 5 % reduksjon utslepp av NOX (År 2010; 2170 tonn. År 2014; 2063 tonn). Når det gjeld CO2 viser rekneskapet ein total auke på 22 % (År 2010; tonn. År 2014; tonn). Dette tyder ein stor overordna forbetring av energieffektivitet i flåten og at tiltaka som Olympic har gjennomført har hatt god miljømessig effekt. Olympic has received clear feedback that the focus on environmental operations is positively received by our customers. The focus on environmentally friendly operations and technologically advanced vessels is viewed by the board as an advantage for the Company. From 2010 to 2014, the fleet grew by about 58% (based on Gross Tonnage). During the same period, the environmental accounts show a 5% reduction of NOX emissions (Year 2010: 2170 tons, Year 2014: 2063 tons). With regards to CO2, there is an increase of 22% (Year 2010: tons, Year 2014: tons). This illustrates that Olympic has achieved a substantial increase in energy efficiency within the fleet and that the environmental measures have been effective. 7

8 Ved tilsettingar legg rederiet vekt på faglege kvalifikasjonar og tidlegare erfaringar. Konsernet har som policy å unngå diskriminering basert på alder, kjønn, legning og religion. Selskapet har etablert ein eigen policy for samfunnsansvar i tråd med prinsippa frå UN Global Compact. With regards to hiring, the company emphasizes professional qualifications and past experience. The Company s policy prohibits discrimination based on age, gender, sexual orientation and religion. The Company has established a policy for social responsibility with a basis in the principles from the UN Global Compact. I 2014 opna Fosnavaag Ocean Academy, eit simulatorsenter for avanserte offshore operasjonar lokalisert i det nye Thon Hotel Fosnavåg. Olympic er ein av dei største investorane bak realiseringa av prosjektet som er utvikla saman med fleire lokale reiarlag. Olympic er ein aktiv brukar av dette treningssenteret. Senteret vil sikre ein høg kompetanse og kvalitet på selskapet sitt offshoremannskap samt bidra til å bringe sjømannskap og landorganisasjonen nærmare kvarandre. During 2014, Fosnavaag Ocean Academy opened. It is a simulator center for advanced offshore operations located inside Thon Hotel Fosnavaag. Olympic, together with other offshore companies, is one of the largest investors in the project and a major contributor to the realization of the project. The Company is an active user of the center. The center will insure that the Company s crew has high qualifications and competency while ensuring that the offshore crew and land based employees are brought together. Finansiell stilling og utvikling konsern Regnskapet er revidert og utarbeidet i henhold til IFRS. Samanlikningstala for 2013 er også i henhald til IFRS. Talla i parentes gjeld for same periode i fjor ogillustrerer prosentvis endringi forhold til fjoråret. Financial position and development-business units The financial statements have been audited and prepared in accordance with IFRS. Numbers in brackets illustrates comparative numbers the same period last year, or illustrates the percent change compared to the previous year. Konsernet Olympic Ship AS består av morselskapet Olympic Ship AS og selskap der morselskapet har ein eigarandel på meir enn 50 %. I konsernregnskapet er intern omsetning, fordringar og gjeld eliminert. Tilknytta selskap er definert som selskap som er eigde direkte med ein eigarandel fra 20 % til 50 %. The group, Olympic Ship AS, consists of the parent company, Olympic Ship AS, and subsidiaries where the parent company has ownership of more than 50%. In the consolidated financial statements, we eliminate internal revenues, receivables and debt. Associated companies are companies where the parent company has an ownership share of 20% to 50%. I løpet av året 2014 hadde konsernet Olympic Ship AS inntekter på NOK 1544 mill (NOK mill). Driftskostnadar utgjorde NOK 654 mill (NOK 653 mill). Driftsresultat før avskrivingar (EBITDA) vart NOK 889 mill (NOK 567 mill). Selskapet sin EBITDA-margin var på 58 % (46 %) i perioda. Driftsresultatet etter avskrivingar vart NOK 658 mill (NOK 411 mill). Selskapet fører ein konservativ avskringsprofil og har tatt ekstra avskrivingar, totalt 221 mill (156 mill). Netto finanspostar utgjorde NOK -341 mill (NOK -288 mill) som gir eit resultat etter skatt på NOK 351 mill (NOK 142 mill). Olympic Ship AS had net operating income of NOK 1544 m (NOK 1220 m) for the period. The operating costs amounted to NOK 654 m (NOK 653 m). Earnings before interest, taxes & depreciation (EBITDA) was NOK 889 m (NOK 567 m). The company s EBITDA margin was 58% (46%) for the year Operating profit after depreciation was NOK 668 m (NOK 411 m). Net financial items were NOK -341 m (NOK -288 m) which resulted in net profit after tax being NOK 351 m (NOK 142 m). I 2014 hadde konsernet to skip meir i drift samanlikna med same periode året før. Dette har gitt auka inntekter, medan driftskostnader er stabile. I perioden er det gjennomført 7 verkstadsopphald med dokkingar, det same som i Utnyttingsgrada var litt lågare enn i 2013, men gjennomsnittsratene var høgare. Netto finanskostnadar er høgare i inneverande år fordi konsernet hadde større disagio enn føregåande år. Denne disagioen er for det meste urealisert. Selskapet har og nedskrive verdiar på aksjar i børsnotert selskap. The Company operated two additional vessels during the period compared with the same period in The additional activity increased revenues while operational costs were held stable. During the period, 7 vessels had yard stays with dockings, the same as Utilization was slightly lower in 2014 than in 2013, but average rates were higher. Net financial costs were higher in the current period because the company had net currency losses not sustained in The currency losses are mostly unrealized losses. The Company also had a loss on listed shares. Totalbalansen i konsernet var ved utløpet av året NOK 9,3 mrd (NOK 8,2 mrd). Anleggsmidlane er NOK 7,7 mrd (NOK 6,7 mrd). Den bokførte verdien av flåten er NOK 7,4 mrd (NOK 6,5 mrd). Forskot til verft for nybygg er bokført med NOK 92 mill (NOK 55 mill). Omløpsmidlane er NOK 1,6 mrd (NOK 1,5 mrd) der bankinnskot er NOK 886 mill (NOK 664 mill). Total assets for the group amounted to NOK 9,3 bn (8,2 bn). Fixed assets were NOK 7,7 bn (NOK 6,7 bn) of which vessels amounted to NOK 7,4 bn (NOK 6,5 bn). Advances to yards related to vessels under construction amounted to NOK 95 m (NOK 55 m). Current Assets amounted to NOK 1,6 bn (NOK 1,5 bn) of which Cash was NOK 886 m (NOK 664 m). 8 ANNUAL REPORT 2014

9 Den bokførte eigenkapitalen i konsernet er NOK 3,2 mrd (NOK 3,1 mrd) tilsvarande ein eigenkapitalandel på 35 % (38 %). Basert på meklaranslag på flåten har konsernet meirverdiar i balansen vesentleg utover bokført verdi. Den renteberande gjelda i konsernet er fyrst og fremst knytta til langtidsfinansieringa av flåten og utgjer NOK 5,0 mrd (NOK 4,2 mrd). I tillegg har selskapet netto obligasjonsgjeld på NOK 686 mill (644 mill). Den kortsiktige gjelda utover fyrste års avdrag langsiktig gjeld og obligasjonslån med forfall innan 1 år er NOK 395 mill (NOK 281 mill). Arbeidskapitalen i konsernet utgjorde ved utløpet av perioden NOK 528 mill (NOK 750 mill). Konsernet har ikkje ballongforfall på pantegjeld i løpet av Total Equity amounted to NOK 3,2 bn (NOK 3,1 bn), corresponding to an equity ratio of 35% (38%). Based on the market value of the fleet (average broker estimates) the group has substantially higher Value Adjusted Equity. The interest-bearing debt related to the long-term financing of the fleet amounts to NOK 5,0 bn (NOK 4,2 bn). In addition, the company has net bond obligations amounting to NOK 686 m (644 m). Short-term debt, excluding Current Liability of Long-Term Debt and Bonds, amounted to NOK 395 m (NOK 281 m).. The Company does not have any vessel loans with balloons expiring during Konsernet har ved utløpet av året ein sterk balanse med god likviditet og arbeidskapital, samt ein god soliditet. Kontantbehaldninga i konsernet utgjorde ved årsskiftet NOK 886 mill mot NOK 664 mill i foregående år. Auken skuldast i hovedsak god likviditet frå operasjonell aktivitet. Arbeidskapitalen i konsernet var ved årsskiftet 2014 NOK 528 mill mot NOK 750 mill i Nedgangen skuldast at delar av fordring på nærståande er klassifisert som langsiktig samt at obligasjonslån (OLSH01) er klassifisert kortsiktig (infridd febr. 2015). Første års avdrag av langsiktig gjeld er teke omsyn til i den kortsiktige gjelda. Årsresultatet inkl. minoritetar på NOK 351 mill vert avsett til annan eigenkapital. At end of the period, the Company has a strong balance sheet with good liquidity, good working capital and a solid equity position. The Company s cash position at the end of the year was NOK 886 m versus 664 m the previous year. The increase is mostly the result of cash from operations. Working Capital of the company was NOK 528 m (NOK 750 m) at end of the period. The main cause for the decrease is that receivables from associated companies have been classified as long term and that a bond issue (OLSH01) is classified as short term debt (repaid in February 2015). Current maturities of long term debt is included in short term debt. This year s result, including minority interest, of NOK 351 m will be allocated to retained earnings. Finansiell risiko Konsernet har inntektene sine i NOK, USD, GBP og EUR og er dermed utsett for volatilitet i valutakursane. Denne risikoen blir delvis dekt gjennom kostnadar i utanlandsk valuta, samt ein proaktiv haldning til sikringsinstrument i marknaden. Konsernet er også utsett for endringar i rentenivå, men dette er godt inndekt gjennom at store delar av den langsiktige finansieringa har fast rente. Innbetalte forskot til verft i forbindelse med kontraherte nybygg er sikra med bankgarantiar eller tilfredsstillande morselskapsgarantiar. Financial risk The group`s revenues are earned in NOK, USD, GBP and EUR, thus the group is exposed to currency fluctuations. This exposure is hedged partly by costs in the same currencies, and in using hedging instruments in the currency markets. The group is also exposed to fluctuations in interest rates. This risk is well covered through fixed interest rates for part of the long term debt in the group. The group has made prepayments to shipyards for vessels under construction. These deposits are secured by guarantees from banks and credit institutions. Resultat for morselskapet Resultatregnskapet til morselskapet viser eit overskot på NOK mill. Dette inkluderer salsevinst på fartøy som del av omorganisering med NOK 517 mill. og salsgevinst aksjar og andelar med NOK mill. Selskapet sin frie eigenkapital som kan utdeles som utbytte i henhold til aksjelova sine reglar, er NOK mill pr Parent Company Accounts The profit and loss statement for the parent company results in a surplus of NOK m. This result includes a gain on sale of vessels from the restructuring of NOK 517 m and gains from the sale of shares of NOK m. The Company s equity which can be allocated to dividends according to Norwegian Securities laws is NOK m as of December 31, Styret foreslår at årets overskuddnok ,- disponerast som følgande: Utbetale utbytte med NOK 17,45.- pr. aksje, totalt NOK ,-. Avsetting til annen eigenkapital NOK ,-. Ein vesentlig del av utbyttet vil bli brukt til å redusere kortsiktig fordring på nærståande i selskapet. The board has recommended that this year s surplus of NOK be allocated as follows: Dividend per share of NOK 17,45, for a total of NOK Allocated to Retained Earnings NOK A substantial part of the dividend will be used to reduce short term debt to associated companies. 9

10 Forsikring Olympic Ship AS har flåten sin forsikret gjennom et syndikat av forsikringsselskaper. Forsikringene er gjort til markedsmessige vilkår for offshore service skip. For skip som opererer i amerikanske farvann er det tatt ut tilleggsforsikringar. Insurance The group`s fleet is insured through a syndicate of insurance companies. The insurance is provided on market terms for offshore service vessels. For vessels operating in US waters, the company has purchased additional insurance policies. Aksjonærforhold Selskapet har en aksjekapital på NOK ,60 fordelt på aksjar, kvar aksje lyder på NOK 0,10. Det er ikkje omsett aksjar i selskapet i Shareholder Relations The company has a share capital of NOK ,60 spread over shares, each share with a nominal value of NOK No shares were traded in the Company during Andre forhold Det er etter det styret kjenner til ikkje oppstått forhold etter regnskapsårets utgang som har innverknad på selskapet si stilling eller resultat. Other conditions The Board is not aware of any factors or conditions occurring after fiscal year-end that would result in a significant change in the company s position or result. Utviklinga framover Utviklinga i oljepris den siste tida vil påverke marknadane Olympic Ship opererer i. 2/3 av selskapet sin flåte er sysselsett i subsea og konstruksjonsmarkedet. Styret noterer at marknaden for denne type tonnasje ikkje har møtt dei same utfordringane, og at kontraktsdekninga for denne delen av flåten er god både 2015 og Det er også positive utsikter for nye kontrakter. Organisasjonen har bygd kompetanse og nettverk for å kunne engasjere flåten i nye marknadsområder internasjonalt samt å bruke fleksibilieten i subsea og konstruksjonsskipa til å gjere operasjonar også utanfor olje og gass marknaden. Selskapet har ein større del av inntektene i USD som med dagens kurssituasjon gir auka lønsemd. Til tross for ein reduserte offshore aktivitet og ein noko vanskelegare marknad meiner styret at selskapet er godt posisjonert til å takle desse utfordringanene og vil kunne skape tilfredstillande resultat også inneverande år. Outlook The development in oil prices during the last period will continue to influence the markets which Olympic operates in. 2/3 of the Company s fleet is in the subsea & construction market. The board notes that the market for such vessels has not seen the same challenges and that the contract coverage for this part of the fleet is good for both 2015 and The outlook is also positive with regards to obtaining new contracts. The organization has developed competencies and networks to charter the fleet in new markets internationally while using the flexibility of the vessels to perform operations outside of the oil and gas sector. The Company has a substantial part of its revenue in USD, which in today s rate environment will result in increased profits. Despite reductions in the offshore and a somewhat tougher market, the board believes the Company to be well positioned to manage the challenges and obtain a satisfactory result in Erklæring fra styret og daglig leder Vi stadfestar at konsernets og selskapets årsregnskap for 2014 etter vår beste overbevisning er utarbeida i samsvar med gjeldande rekneskapsstandarder og at opplysingane i rekneskapet gir eit rett bilde av konsernets og selskapets eigedeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som heilhet. Styret si årsberetning gir ein rettvisande oversikt over utviklinga, resultatet og stillinga til konsernet og selskapet, saman med ei skildring av dei mest sentrale risiko- og usikkerheitsfaktorar konsernet står overfor. Affirmation by Board of Directors and Managing Director We hereby affirm that, to the best of our understanding, the Annual Accounts for 2012 have been prepared in compliance with applicable accounting standards, and that the information in the accounts offers a true and fair view of the companỳ s and the consolidated group`s assets, liabilities, financial standing and overall performance. We further affirm that the Annual Report provides a true and fair view of the development, earnings and standing of the company and the consolidated group, and sets out the most important risk factors and uncertainties facing the group. Fosnavåg 27 March 2015 Board of Directors Olympic Ship AS Stig Remøy Svein Tømmerdal Runar Larsen Chairman of the Board of Directors Board member Board member Ragnvald Nærø Board member Bjørn Inge Kvalsund Managing director 10 ANNUAL REPORT 2014

11 CONSOLIDATED INCOME STATEMENT / RESULTATREGNSKAP KONSERN Olympic Ship AS Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADAR Alle tal i NOK COMPREHENSIVE INCOME All figures in NOK Charterleige Charter hire Sum driftsinntekter Operating Income Mannskapskostnadar Crew Cost Driftskostnadar fartøy Operating Expenses Vessels Andre driftskostnadar Other Operating Expenses Sum driftskostnadar før avskrivingar & spesielle poster Total Operating Expenses before depreciation Driftsresultat før avskrivingar & spesielle poster Earnings before interest, tax, depr. & amort Ordinære avskrivingar Depreciation Nedskriving av varige driftsmidlar Writedown of fixed assets Ikkje driftsrelaterte kostnadar Non operating expenses Sum driftskostnadar Operating Expenses Driftsresultat Operating Profit Finansinntekter og -kostnadar Financial income & expenses Inntekt på investering i tilknytta selskap Income from associates Renteinntekt nærståande selskap Interest income from related companies Andre finansinntekter Other financial income Verdiendring marknadsbaserte omløpsmidlar Change in value marketable securities Verdiendring finansielle derivater Change in value financial derivatives Andre finanskostnadar Other financial expenses Resultat av finanspostar Net financial income & expenses Ordinært resultat før skattekostnad Earnings before tax Skattekostnad på ordinært resultat Tax on earnings Perioda sitt resultat Net Income for the period Utvida Resultat Other comprehensive income Andre inntekter og kostnadar Other income and expenses - - Perioda sitt total resultat Total comprehensive income

12 CONSOLIDATED BALANCE SHEET / BALANSE KONSERN Olympic Ship AS Note EIGEDELAR Anleggsmidlar Immaterielle eigedelar ASSETS Fixed assets Intangible assets Utsett skattefordel Deferred tax Varige driftsmidlar Tangible fixed assets Skip Vessels Finansielle anleggsmidlar Financial fixed assets Lån til nærståande og tilknytta selskap Loans to related and associated companies Investeringar i tilknytta selskap Investments in associated companies Kontrakt nybygg Contracts new building Andre langsiktige fordringar Other long term receivables Sum anleggsmidlar Total fixed assets OMLØPSMIDLAR CURRENT ASSETS Behaldningar Stock Behaldningar Stock Fordringar Receivables Kundefordringar Trade receivables Opptente inntekter Income not invoiced Andre kortsiktige fordringar Other short term receivables Fordring nærståande selskap Receivables from related companies Investeringar Investments Aksjar og verdipapir Shares and marketable securities Bankinnskot, kontantar o.l. Cash & Bank deposits Bankinnskot, kontantar o.l. Cash & Bank deposits Sum omløpsmidlar Total current assets Sum eigedelar Total Assets Total assets Sum eigedelar ANNUAL REPORT 2014

13 Note EIGENKAPITAL OG GJELD LIABILITIES & EQUITY Eigenkapital Equity Aksjekapital Share capital Overkursfond Share premium reserve Annan eigenkapital Other equity Minoritetsinteresser Minority interests Sum eigenkapital Total Equity Gjeld Liabilities Avsetning for forpliktelsar Provisions Annan langsiktig gjeld Other long-term liabilities Obligasjonslån Bonds Pantelån Secured Loans Annan langsiktig gjeld Other long-term liabilities Sum langsiktig gjeld Total Kortsiktig gjeld Current Liabilities Pantelån Current maturity of secured loans Leverandørgjeld Trade creditors Betalbar skatt Tax payable Forskot frå kundar Advances from customers - - Finansielle derivatar Financial derivatives Annan kortsiktig gjeld Other short term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short term liabilities Sum gjeld Total liabilities Sum eigenkapital og gjeld Total equity & liabilities Fosnavåg 27 March 2015 Board of Directors Olympic Ship AS Stig Remøy Svein Tømmerdal Runar Larsen Chairman of the Board of Directors Board member Board member Ragnvald Nærø Board member Bjørn Inge Kvalsund Managing director 13

14 14 ANNUAL REPORT 2014

15 EIGENKAPITAL OPPSTILLING - KONSERN CONSOLIDATED CHANGES IN EQUITY Aksjekapital Overkursfond Annan EK Minoritet Sum Eigenkapital Share Capital Share Premium Other Equity Minority Total Equity Eigenkapital 1/1/14 Equity 1/1/ Året sitt resultat Net Income Andre Inntekter og kostnader Året sitt utvida resultat Other revenue and expenses Comprehensive Income Oppkjøp Acquisitions Beslutta utbytte Dividends Declared Eigenkapital 31/12/14 Equity 31/12/

16 KONTANTSTRAUMOPPSTILLING / STATEMENT OF CASH FLOWS Olympic Ship AS Group Kontantstraumar fra operasjonelle aktivitetar Cash flow from operations Resultat før skattekostnad Earning before tax Betalt skatt i perioden Taxes paid during period Tap/gevinst ved sal av aksjar og verdipapir Gain/loss from sales of shares & other Ordinære avskrivingar Depreciation Nedskriving anleggsmidlar Writedowns fixed assets Justering netto finanspostar og tilknytta selskap Changes in net financial items & assoc. cos Endring urealiserte derivater Change in unrealixed derivatives Endring behaldningar Changes in stock Endring kundefordringar/opptente inntekter Changes in trade debtor & income not invoiced Endring leverandørgjeld Changes in trade creditors Endring i andre tidsavgrensningspostar Changes in other provisions Netto kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar Net cash flow from operating activities Kontantstraumar frå investeringsaktivitetar Cash flow from investing activities Utbetalingar ved kjøp av varige driftsmidlar Proceeds from sale of fixed assets Innbetalingar ved sal av aksjar og andelar Gain or loss from sale of shares & investments Utbetalingar ved kjøp av aksjar og andelar Proceeds from sale of other investments Innbetaling frå deltakarlikna selskap Proceeds from associated companies Netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar Net cash flow from investing activities Kontantstraumar frå finansieringsaktivitetar Cash flow from financing activities Innbetalingar ved opptak av ny langsiktig gjeld Proceeds from long term loans Utbetalingar ved nedbetaling av langsiktig gjeld Repayment of long term loans Betalte renter og omkostningar langsiktig gjeld Interest and costs of long term loans Innbetaling ved opptak av annan langsiktig gjeld Proceeds from other long term liabilities Innbetalingar av eigenkapital Additional equity Endring minoritetsinteresser/endring eigarforhold Changes in ownership/minority interest Utbetaling lån til nærståande selskap Loans to associated companies Utbetalingar av utbytte Dividend Paid Netto kontantstraum frå finansieringsaktivitetar Net cash flow from financing activities Netto endring i kontantar og kontantekv. Net change in cash for period Behaldning av kontantar og kontantekv Cash at beginning of period Behaldning av kontantar og kontantekv Cash at end of period ANNUAL REPORT 2014

17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 2014 NOTES TO THE CONSOLIDATED ACCOUNTS 2014 NOTE 1 GENERELL INFORMASJON Olympic Ship AS er eit aksjeselskap registrert i Noreg. Selskapet sitt hovudkontor er lokalisert på Fosnavåg Brygge, 6090 Fosnavåg, Noreg. Selskapet er morselskap i shipping konsernet Olympic Ship AS. Konsernverksemda består av å eige og leige ut skip, samt investering i andre selskap. Rekneskapen vart godkjent for offentliggjering av styret den NOTE 1 GENERAL INFORMATION Olympic Ship AS is a private limited company registered in Norway. The company headquarter is located on Fosnavåg Brygge, 6090 Fosnavåg, Norway. The company is the parent company in the shipping group Olympic Ship. The activities in the group is owning and renting out ships, and investments in other companies. The annual accounts were approved by the Board of Directors on 27th February NOTE 2 REKNESKAPSPRINSIPP 2.1 Generelt 2.2 Endring av rekneskapsprinsipp 2.3 Konsolidering 2.4 Valuta 2.5 Inntekts- og kostnadsføringsprinsipp 2.6 Sal av skip 2.7 Offentleg tilskot 2.8 Skip, avskrivningar og andre driftsmidlar 2.9 Vedlikehaldskostnadar 2.10 Kontrakter nybygg 2.11 Anleggsmidlar heldt for sal 2.12 Leigevtalar 2.13 Goodwill 2.14 Nedskrivning av ikkje finansielle eigedelar 2.15 Finansielle instrument 2.16 Kundefordringar 2.17 Kontantar og kontantekvivalentar 2.18 Eigenkapital 2.19 Leverandørgjeld og annan kortsiktig gjeld 2.20 Lån 2.21 Lånekostnadar 2.22 Betalbar og utsatt skatt 2.23 Avsetningar 2.24 Klassifisering av eigedelar og gjeld 2.25 Utdeling av utbytte 2.26 Betinga forpliktelsar og eigedelar 2.27 Hendingar etter balansedagen NOTE 2 ACCOUNTING PRINCIPLES 2.1 General 2.2 Changes in accounting principles 2.3 Consolidation 2.4 Foreign currency translation 2.5 Revenue and cost recognition 2.6 Sale of vessels 2.7 Government grants 2.8 Vessels, depreciation and other property plant and equipment 2.9 Maintenance costs 2.10 Contracts new builds 2.11 Non-current assets (or disposal groups) held for sale 2.12 Leases 2.13 Goodwill 2.14 Impairment of non-financial assets 2.15 Financial instruments 2.16 Accounts receivables 2.17 Cash and cash equivalents 2.18 Equity 2.19 Trade payables and other short term liabilities 2.20 Borrowings 2.21 Borrowing costs 2.22 Current and deferred income tax 2.23 Provisions 2.24 Current / non-current classification of asset and liabilities 2.25 Dividend distribution 2.26 Contingent liabilities and assets 2.27 Events after the balance sheet date 2.1 GENERELT Selskapet avlegg konsernrekneskapen i overensstemming med internasjonale standardar for finansiell rapportering (IFRS) som fastsett av EU, samt dei tillegg som følger av norsk rekneskapslov. Konsernrekneskapen baserast på historisk kostprinsippet med følgande unntak: Finansielle derivater til verkeleg verdi over resultatet Børsnoterte aksjar til verkeleg verdi over resultatet Konsernrekneskapen er utarbeidd med einsarta rekneskapsprinsipp for like transaksjonar og hendingar under ellers like forhold. Samanlikningstala er utarbeidd etter same rekneskapsprinsipp. 2.1 GENERAL The consolidated financial statement is prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) as endorsed by the EU, with the additional requirements in accordance with the Norwegian accounting act. The consolidated financial statement is based on historical cost with the exception of: Financial derivatives measured at fair value thru profit and loss Listed financial instrument measured at fair value thru profit and loss The consolidated accounts are prepared using the same account principal for identical transactions and events. The comparative numbers are prepared using the same accounting principles. 17

18 2.2 ENDRING AV REKNESKAPSPRINSIPP a) Nye og endra standardar implementert av konsernet Ingen ny standard, endring i eksisterande standardar eller nye fortolkningar har hatt påverknad av betydning for konsernet sitt årsrekneskap. b) Nye og endra standardar som ikkje er implementert av konsernet Ei rekkje nye og endringar i standardar og fortolkningar er utgitt av IASB med ikrafttredelses tidspunkt for reknekapsperiodar som byrjar etter 1. januar Ingen av desse er anvendt av selskapet i forbindelse med utarbeidelse av årsrekneskapen for Dei mest sentrale ny standardar og endringar i eksisterande standardar er: IFRS 9 Finansielle instrumenter omhandlar klassifikasjon, måling og innrekning av finansielle eigedelar og forpliktelsar samt sikringsbokføring. Den komplette versjonen av IFRS 9 vart utgitt i juli Den erstattar dei delar av IAS 39 som omhandlar tilsvarande problemstillingar. Standarden trer i kraft for rekneskapsåret 2018, men tidliganvendelse er tillatt. Standarden er ikkje godkjent av EU. IFRS 15 Inntekter fra kundekontrakter omhandler inntektsføring. Standarden erstattar IAS 18 Driftsinntekter og IAS 11 Anleggskontrakter og tilhørande tolkningar. Standarden trer i kraft for rekneskapsåret 2017, men tidliganvendelse er tillatt. Standarden er ikkje godkjent av EU. Konsernet har fortsatt ikkje vurdert fullt ut verknaden av IFRS 9 og IFRS 15 kan få på rekneskapen. Det er ingen andre standarder eller fortolkningar som ikkje er trådt i kraft som ventast å få ein vesentleg verknad på konsernets rekneskap. 2.2 CHANGES IN ACCOUNTING PRINCIPLE a) New and amended standards implemented by the group No new standard, changes i existing standards or new interpretations has had a material implact on the financial statement of the group. b) New and amended standards not yet implemented by the group A number of new standards and amendments to standards and interpretations are effective for annual periods beginning after 1 January 2014, and have not been applied in preparing these consolidated financial statements. The most significant and material new and amended standards are: IFRS 9 Financial Instruments introduces new requirements for classification and measurements of financial assets and liabilities and hedge accounting. The final version of IFRS 9 was issued in July The standard replaces IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. IFRS 9 is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2018, with early adoption permitted. IFRS 9 has not yet been accepted by EU. IFRS 15 Revenue for Contracts with Cutomers is about revenue recognition. IFRS 15 replaces IAS 18 Revenue and IAS 11 Construction Contracts with amendments. IFRS 15 will be required for annual periods beginning on or after 1 January 2017 with early adoption permitted. IFRS 15 is not yet accepted by EU. The group has not yet asessed the impact IFRS 9 or IFRS 15 could have on the Group financial statements. There is no other standard or interpretation issued but yet not effective, that will have a material impact of the Groups financial statements. 2.3 KONSOLIDERING OG VERKSEMDSSAMANSLUTNINGAR Dotterselskap Dotterselskap er alle selskap der konsernet har bestemmande innverknad over finansielle og driftsmessige prinsipp. Bestemmande innverknad oppnås normalt gjennom eige (direkte eller indirekte) av meir enn halvparten av stemmeberettiga kapital i eit selskap. Effekta av eventuelle opsjonar eller andre avtalar som medfører at konsernet vert i stand til å styre finansielle og operasjonelle retningsliner vurderast også. Dotterselskap inngår i konsernrekneskapen frå det tidspunkt konsernet oppnår kontroll over selskapet. Dotterselskap inngår i konsernrekneskapen fram til konsernet mister kontrollen over selskapet. Kjøp av dotterselskaper / verksemdskjøp Kjøp av selskap eller anna verksemd som tilfredsstiller krav til verksemd rekneskapsførast etter oppkjøpsmetoda. Overtatte eigedelar og gjeld ved verksemdsamanslutningar balanseførast til verkeleg verdi på tidspunktet konsernet oppnår kontroll. Utsatt skatt bereknast på forskjellen mellom verkeleg verdi og skattemessig verdi på eigedelar og gjeld. Goodwill bereknast som forskjellen mellom netto eigedelar (verkeleg verdi på eigedeler og gjeld inkl. utsatt skatt) og summen av vederlaget, tidligare eigarandeler vurdert til verkeleg verdi og minoritetsinteressen sin andel. Minoritetsinteressen sin andel vurderast anten til verkeleg verdi eller minoritetsinteressen sin andel av netto eigedelar. Ved investering i tilknytta selskap er goodwill inkludert i investeringa sin balanseførte verdi. Goodwill førast i balansen til anskaffelseskost, fråtrukket eventuelle 2.3 CONSOLIDATION AND BUSINESS COMBINATIONS Subsidiaries Subsidiaries are all entities (including special purpose entities) over which the group has the power to govern the financial and operating policies generally accompanying a shareholding of more than one half of the voting rights. The existence and effect of potential voting rights that are currently exercisable or convertible are considered when assessing whether the group controls another entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the group. They are de-consolidated from the date that control ceases. Acquisition of subsidiaries / business combinations Acquisitions of other entities or business that constitutes a business are accounted for using the acquisition method. Assets and liabilities assumed in a business combination are measured at there acquisition date fair value. Deferred tax are measured as the difference between the acquisition day fair value and the tax base of the assumed assets and liabilities. Goodwill is measured as the difference between assumed net asset including deferred tax and the consideration transferred, previously interest in the acquire and non controlling interest. Non controlling interest is measured either as the fair value or as their portion of the net value of assumed assets and liabilities. For investment in associated companies goodwill is included in the booked amount of the investment in the associated company. Goodwill is recognized in the balance sheet at cost less accumulated impairments. 18 ANNUAL REPORT 2014

19 akkumulerte nedskrivningar. Goodwill avskrivast ikkje, men testast minst årleg for verdifall. Negativ goodwill inntektsførast på oppkjøpstidspunktet. Kjøp av selskap som ikkje ansjåst som verksemdskjøp Kjøp av selskap som ikkje inkluderar tilstrekkeleg aktivitet til å ansjåast som ei verksemd, behandlast som kjøp av eigendelar. Anskaffelseskost vert då allokert til dei overtatte eigedelane i sin heilheit, det bereknast ikkje utsatt skatt på forskjellar som oppstår ved fyrstegongsinnrekning av kjøp. Tidlegare eigarandel i selskapet vurderast til verkeleg verdi på kjøpstidspunktet, eventuelle ulikskapar mellom balanseført verdi og verkeleg verdi resultatførast. Goodwill is not amortized but is tested annually for impairments. Negative goodwill book in the income statement at the acquisition date. Acquisition of entities that does not constitute a business Acquisition of entities that does not include activities to constitute a business is treated as asset purchase. The purchase price is allocated to the assets in full, deferred tax is not calculated on temporary differences arising on first time recognition. Previously held share of this type of entities are measured at fair value at the acquisition date, any differences between the booked value and the fair value is taken to profit and loss. Investeringar i tilknytta selskap Tilknytta selskap er einingar der konsernet har betydeleg innverknad, men ikkje kontroll (normalt ved eigarandel på mellom 20 % og 50%), over den finansielle og operasjonelle styringa. Tilknytta selskap inngår i konsernreknskapen frå tidspunktet konsernet oppnår vesentleg innverknad, fram til det tidspunkt konsernet mister den betydelege innverknaden. Tilknytta selskap innreknast etter eigenkapitalmetoda. Konsernet sin andel av resultatet i tilknytta selskap justert for effekten av eventuelle meir/mindre verdiar på kjøpstidspunkt inngår på eiga linje i resultatrekneskapen. Konsernet sin andel av eigenkapitalen i tilknytta selskap justert for eventuelle meir og mindre verdiar og eventuell goodwill presenterast på eiga linje i balansen. Eliminering av transaksjonar ved konsolidering Konserninterne transaksjonar og konsernmellomverande, inkludert internforteneste og urealisert gevinst og tap er eliminert. Urealisert gevinst knytta til transaksjonar med tilknytta selskap er eliminert med konsernet din andel i selskapet/verksemda. Tilsvarande er urealisert tap eliminert, men berre i den grad det ikkje foreligg indikasjonar på verdinedgong på eigedelen som er solgt internt. 2.4 VALUTA Konsernet presenterer sitt rekneskap i NOK. Dette er også morselskapet sin funksjonelle valuta. Kvart selskap i konsernet definerar sin eigen funksjonelle valuta. Funksjonell valuta er den valutaen i dei økonomiske omgivnadane som selskapet opererar i. Utanlandsk valuta er annen valuta enn den funksjonelle valutaen for den aktuelle eininga. Transaksjonar i utanlandsk bokførast i funksjonell valuta til valutakurs på transaksjonstidspunktet. Pengepostar i utanlandsk valuta omreknast til valutakurs på balansedagen. Alle effekter av valutaomrekningar resultatførast dersom dei ikkje inngår som den del av nettoinvestering i utanlandsk eining. Eigedelar og gjeld i utanlandske verksemder/einingar omreknast til presentasjonsvalutaen med bruk av den gjeldande valutakursen på balansedagen, resultatpostar knytt til disse einingane er omrekna til med gjennomsnittleg kurs pr kvartal. Omrekningsdifferanse som oppstår i samband med omrekninga innreknast i andre inntekter og kostnadar. Ved avhending av utanlandsk verksemd, resultatførast det akkumulerte beløp som er ført over eigenkapital som er knytt til den spesifikke verksemda. Investment in associated entities Associates are all entities over which the group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Associated entities are included in the consolidated accounts from the time the group obtain significant influence, until the time the group loses significant influence. Investments in associates are accounted for using the equity method of accounting. Under the equity method, the investment is initially recognised at cost, and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor s share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The group s investment in associates includes goodwill identified on acquisition. Elimination of transactions in the consolidated financial statement Inter-company transactions, balances, income and expenses on transactions between group companies are eliminated. Profits and losses resulting from intercompany transactions that are recognised in assets are also eliminated. Profits and losses resulting from upstream and downstream transactions between the group and its associate are recognised in the group s financial statements only to the extent of unrelated investor s interests in the associates. Unrealised losses are eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. 2.4 FOREIGN CURRENCY TRANSLATION The group presents its financial statement in NOK. NOK is also the functional currency of the parent company. Each entity with in the group has it own functional currency. The functional currency is the currency of the primary economic environment in which the entity operates. Foreign currency is any other currency than the functional currency of the entity. Transactions in foreign currency are translated at the exchange rate at the time the transaction took place. Cash items in foreign currency are translated to functional currency NOK using the exchange rate on the day of the balance sheet. Any changes are included in profit and loss, unless they relates to the net investment in a foreign entity. For consolidation purposes, the balance sheet figures for a subsidiary with a different functional currency are translated at the exchange rate at the time of balance, and the profit and loss statement is translated at the average rate for the period. Foreign currency translations are recognized in the comprehensive income of equity. On disposal of investment in foreign subsidiaries, accumulated translation differences relating to the subsidiary recognized with a corresponding increase in other comprehensive income 19

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report/Årsrapport 2010 Key figures_nøkkeltall (USD 1000) (USD 1000) From consolidated accounts 2010 2009 Fra konsernregnskapet STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT Operating

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2013 THIS IS HAVILA SHIPPING ASA Havila shipping is a leading international provider

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Fjerde kvartal 2009. Fourth quarter 2009. side (sider) 1 (19) page (pages)

Fjerde kvartal 2009. Fourth quarter 2009. side (sider) 1 (19) page (pages) Fjerde kvartal 2009 Fourth quarter 2009 side (sider) 1 (19) page (pages) Hovedpunkter Bjørge ASA hadde i fjerde kvartal driftsinntekter på 344,5 millioner kroner mot 480,8 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på

Detaljer

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR 2015 2 Regnskap for 1. halvår Financial statements for the first half year 2015 REGNSKAP FOR 1. HALVÅR REPORT FOR THE FIRST HALF YEAR 2015 Hovedtall / Key figures Q2

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

Årsrapport/ Annual Report 2003

Årsrapport/ Annual Report 2003 Årsrapport/ Annual Report 2003 2 INNHOLD / CONTENTS Hovedpunkter 2003 Administrerende direktør har ordet Dette er Acta Årsberetning Regnskapsinformasjon Noter til regnskapet Revisjonsberetning Aksjonærforhold

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 År - Year Uten sikringsbokføring

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathon-konsernet ) der konsernspissen er Marathon

Detaljer

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS ANNUAL REPORT 2013 NORWEGIAN ELECTRIC SYSTEMS AS Dear all, It is a pleasure for me to announce that 2013 has been another successful year for NES. The turnover increased

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

Marathon Petroleum Norge AS

Marathon Petroleum Norge AS Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathonkonsernet ) der konsernspissen er Marathon Oil Corporation, som er nummer 41 på 2010-listen til bladet Fortune over de

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Interim report To 30 june 2012 tts group asa

Interim report To 30 june 2012 tts group asa kvartalsrapport 2. KVARTAL 2012 Interim report To 30 june 2012 tts group asa 2 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Status per 30.06.2012 Oppsummering - TTS konsernet inngikk 17. april 2012 en avtale om salg

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010 www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2010 / 1. HALVÅR 2010 FINANCIAL REPORT 2ND QUARTER 2010 / 1ST HALF YEAR 2010 Driftsinntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2014 REPORT 4TH QUARTER 2014 Driftsinntekter for 2014 ble NOK 3.834 mill (NOK 3.601

Detaljer

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA 3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA REGNSKAP PER 3. KVARTAL 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: per 3. kvartal 3. kvartal

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Annual Report 2005 Årsrapport 2005

SONGA OFFSHORE. Annual Report 2005 Årsrapport 2005 SONGA OFFSHORE Annual Report 2005 Årsrapport 2005 SONGA OFFSHORE Annual Report 2005 Directors Report 4 Financial Statements, Songa Offshore Group Notes to the consolidated accounts 10 13 Financial Statements,

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP FOR 2012 PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2012 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: Hele året 4.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2014 REPORT 3RD QUARTER 2014 Driftsinntekter for 3. kvartal ble NOK 1.127 mill (NOK

Detaljer

Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994

Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994 Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994 Simrad Optronics gjennomfører sitt beste driftsår noensinne. Bare 2% av leveransene går til det norske forsvar. Simrad Optronics styrker sin posisjon innen

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no 2015 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT 1ST QUARTER www.solstad.no RAPPORT REPORT 1. KVARTAL 2015 1ST QUARTER 2015 - Driftsinntektene for 1. kvartal ble NOK 909 mill (NOK 870 mill) - Kontantstrøm

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer