Skoleinfo ALBERT 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skoleinfo ALBERT 2006"

Transkript

1 ALBERT 2006 Realfagskolen og Det Norske Veritas inviterer til Albert en mattekonkurranse der alle kan delta - ny og forbedret utgave. Et gratis tilbud til alle elever i Vg1. Nettbasert konkurranse over 12 uker med oppgaver i likninger og algebra. Alle oppgavene er innenfor pensum i 1MX/1MY. Spurtpremier hver uke. Avsluttende finale hos Det Norske Veritas i slutten av mai. SASBraathens hjelper med transport. Mange øvingsoppgaver med veiledninger og fasit. En gratis ressurs både for elever og lærere. Få mer opplysninger på Tekna Skole vil anbefale dette tilbudet og setter stor pris på om elevene ved deres skole kunne bli informert om dette tilbudet, og kanskje få litt hjelp med pålogging og registrering om nødvendig. For nærmere informasjon se "Alt om Albert" på Realfagskolens hjemmeside. Alt av veiledninger, øvingsoppgaver, konkurranseoppgaver og annen informasjon Finner du på Elever som skal registrere seg og sende inn svar kan gjøre dette gjennom en link fra Realfagskolen til it's-learning. Lærere som ønsker å ta en liten titt kan benytte brukernavn: lærer passord: albert NR. 01/06 Skoleinfo Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: ÅRSMØTE I Tekna Kommune Årsmøtet i Tekna kommune ble avholdt i Oslo torsdag 12. og fredag 13. januar. Terje Mjøen fra Kongsberg tekniske fagskole fortsetter nok ett år i styret i Tekna-K (ikke på valg i år). Kjell Holthe, Kvadraturen skolesenter, ble valgt inn i valgkomiteen. REISERAPPORT FRA ASE-KONFERANSEN I READING Tekna Realistene arrangerte også i år en fellesreise til den årlige opplæringskonferansen til Association for Science Education, ASE, i år i Reading. Der var denne gang 45 deltakere(imponerende!!) med på turen, som ble en ubetinget suksess. De fleste uttrykte ønske om å kunne delta på en lignende tur neste år. Både faglig og sosialt var turen svært vellykket. Mange fikk også lagt inn et Londonbesøk som en del av oppholdet. En kortfattet, foreløpig reiserapport utlagt på hjemmesiden til Realistene, Magasinet tekna vil komme med en større reportasje om turen i neste nummer. Neste års konferanse er lagt til Birmingham, som alltid helt i starten av året. NY HOVEDAVTALE FOR KOMMUNAL SEKTOR skulle vært på plass fra 1. januar Partene har gjennomført flere forhandlingsmøter, men det er fortsatt stor avstand mellom partene. Gammel hovedavtale gjelder inntil ny er fremforhandlet. Hovedavtalen (HA) regulerer ansattes rettigheter til medbestemmelse på alle områder som ikke påvirker lønn, det være seg arbeidsforhold, omorganiseringer, velferdsordninger og så videre.

2 KUNNSKAPSLØFTET FOR ALLE FRA HØSTEN 2006 Regjeringen har avgjort at Kunnskapsløftet skal starte som planlagt høsten 2006, også innen videregående opplæring. Beslutningen er fattet etter en grundig vurdering der alle berørte parter har fått komme fram med sine synspunkter. Regjeringen har også avklart at dagens modell for generell studiekompetanse, som krever et påbyggingsår for elever og lærlinger som tar yrkesutdanning, vil bestå inntil videre. Departementet vil samtidig foreta en grundig utredning og høring av forslag til en ny ordning, og dette arbeidet skal være sluttført innen sommeren 2006, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal Han understreker at beslutningen om å starte opp skolereformen fra neste høst er godt forankret i faktiske forhold: - Jeg har ikke hatt noen politisk prestisje knyttet til tidspunkt og har i hele prosessen vært opptatt av å finne fram til den saklig sett beste konklusjonen, sier Djupedal. Viktige forhold for beslutningen som er fattet er at forberedelsene til ny struktur i videregående opplæring er kommet svært langt i fylkeskommunene. Likeledes er kompetanseløftet for lærere godt i gang. Læreplanene for grunnskolen og de gjennomgående fagene i grunnskolen og videregående opplæring ble fastsatt i sommer, og høringsprosessen for læreplanene i videregående opplæring er i rute. Disse læreplanene vil bli fastsatt i februar. Også forlagene arbeider med produksjon av læremateriell etter den innføringstakten som Stortinget har vedtatt. Regjeringen legger i tillegg vekt på at over 200 skoler allerede har startet opp med hele eller deler av de nye læreplanene. Når det gjelder krav til generell studiekompetanse, påpeker kunnskapsministeren at Soria Moria-erklæringen ble formulert ut fra ønsket om at ingen skulle møte unødige formelle hindringer når de vil studere: - Det er imidlertid behov for å se nærmere på hvordan dette kan praktiseres. Jeg ønsker derfor å få vurdert om forsøksordningene med adgang til relevant høyere utdanning som tilbys innen ingeniørutdanning kan utvides, slik at dette blir en ny vei for elever og lærlinger som tar yrkesutdanning, sier Djupedal. Dette betyr at elever som skal starte i videregående opplæring på yrkesfaglige utdanningsprogram/vg1 skoleåret må forberede seg på at allmennfaglig påbygging for å oppnå generell studiekompetanse, opprettholdes. Dette innebærer også at fylkeskommunene må beholde tilbudet om dette. - Jeg ønsker at en modell for generell studiekompetanse skal baseres på dagens system, det vil si et allmennfaglig påbyggingsår. I tillegg vil jeg åpne for muligheten til å gå videre fra fagbrev til universitet og høyskoler innen samme fagområde. Jeg tar sikte på å ha avklart krav til generell studiekompetanse og en eventuell ny vei for personer med yrkesutdanning før sommeren 2006, sier Djupedal. Han understreker at det nå blir viktig å sørge for at elever, foresatte og rådgivere får informasjon om reglene for inntak til videregående opplæring skoleåret TILLITSVALGTKURS I VÅR? Tekna Kommune ønsker velkommen til tillitsvalgtkurs. Denne våren går følgende kurs av stabelen: mars Regional tillitsvalgtkonferanse for Østlandet- Gardermoen Clarion april Forhandlingskunnskap - Gardermoen Quality Felleskurs med statlig og privat sektor: mai Kommunikasjon og påvirkning - Gardermoen Quality mai Konflikthåndtering - Gardermoen Clarion mai Motivasjon og ledelse - Gardermoen Clarion Utfyllende informasjon om det enkelte kurs og påmeldingsskjema finner du på Tekna-kalenderen på ekstranettet. Kursene er gratis for deg som er tillitsvalgt/kontaktperson. Tekna dekker utgifter til reise og opphold Kursene kan ha begrensninger i forhold til antall deltakere. Bekreftelse på plass og praktisk informasjon vil bli sendt ut når fordeling av plasser på det enkelte kurs er foretatt. Påmeldingsfrister i Tekna-kalenderen. For ytterligere informasjon, kontakt: Tekna Kommune v/ Marianne Aagedal, Tlf: Det forutsettes at alle deltakere har fullført Teknas nettbaserte grunnkurs (ligger på Teknas ekstranett) før deltakelse på disse kursene. Hvordan kommer du inn på Teknas ekstranett: Om du ikke tidligere har logget deg på ekstranettet gjøres dette ved gå inn på Der benytter du medlemsnummeret ditt som brukernavn, og tek4u som passord. Mye av den informasjonen som er relevant for deg som tillitsvalgt/kontaktperson finner du under fanen "e-rom" (bl.a. da lenken til grunnkurset.)

3 NYTT STYRE I TEKNA REALISTENE På årsmøtet 11. februar ble følgende styre valgt for 2006: Leder Bjørn Gjermundsen, Fagerborg vgs., (gjenvalgt for ett år) Gudmund Egeland, Drammen vgs., (ikke på valg) Bjørn Kjelsaas Andersen, Frederik II vgs., (ikke på valg) Sigrid Melander Vie, Rud vgs, (ny, valgt for to år) Kjell Holthe, Kvadraturen skolesenter, Fagskolen utnevnt av Interesseforeningen (for ett år) REISERAPPORT FRA ASE-KONFERANSEN I READING Tekna Realistene arrangerte som nevnt i forrige Teknas SkoleInfo også i år en fellesreise til den årlige opplærings-konferansen til Association for Science Education, ASE, i år i Reading. En mer utfyllende reiserapport er nå utlagt på hjemmesiden til Realistene, se Neste års konferanse er lagt til Birmingham, som alltid helt i starten av året. NR. 02/06 Tekna møtte Djupedal SKOLE- INFO Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: Tekna var tirsdag 21. februar i møte med kunnskapsminister Øystein Djupedal. Temaet for møte var utfordringer med å øke rekrutteringen til realfag. Vi møtte en åpen og lyttende statsråd som inviterte til samarbeid, sier president Marianne Harg i Tekna. I møtet i departementet ble blant annet den sviktende rekrutteringen av realfaglærere diskutert. I Norge trenger vi omkring 100 nye realfaglærere hvert år for å fylle opp skolene når store lærerkull pensjoneres, sier Harg. Tekna la fram tre konkrete tiltak for å løse denne rekrutteringskrisen. Blant annet at kompetente realfagsutdannete kan komme inn i skolen uten pedagogikkutdanning, dersom de forplikter seg til å ta dette innen en gitt frist. Vi foreslo også at Norge utvikler ordninger for hospitering av lærere i næringslivet eller annen offentlig virksomhet. Tanken er at en slik ordning gjør skottene mellom skole og arbeidsliv mindre tett, slik at lærere kan få nye impulser de kan trekke inn i undervisningen, sier Harg. I møtet tok Tekna også til ordet for å differensiere lærerlønn i større grad, slik at skolene selv kan gjøre seg attraktive for relevant undervisningskompetanse. Til slutt i møtet luftet Tekna en bekymring rundt forholdene for fremmedkulturelle realister som ønsker å komme inn i arbeidsmarkedet.

4 UNDERSØKELSEN OM LÆRERNES ARBEIDSTIDSAVTALE. Rapporten fra spørreundersøkelsen er lang og omfattende.. Noen hovedinntrykk: - bruken av og resultatene av arbeidstidsavtalen er svært forskjellig i grunnskolen og i den videregående skolen - lærere og rektorer har ulik oppfatning av arbeidstidsavtalens effekt - lærerne mener arbeidsbelastningen har økt - jamt over er det mindre enn halvparten av de spurte som mener at avtalen har gitt forbedringer (inkl rektorene) Her er noen av konklusjonene: - stort sett enighet om forståelse av avtalens intensjoner - 15 % av skolene (av 18 skoler) har tatt i bruk del B (lokale tilpasninger) - arbeidsplanenes omfang fra 1 A4-side til sider - mindre enighet i vgs enn i grunnskolen om hva man er enig om - lærere bruker mer tid på arbeidet sitt enn før - mer samarbeid mellom lærere - mer møter - det er flere som mener at mulighetene for kompetanseheving er blitt mindre enn som mener at de har økt - ingen vesentlige endringer i mulighetene til å gi tilpasset opplæring - ikke tilstrekkelig egnede arbeidsplasser på skolene Les mer på Teknas interesseforening ved skoleverket mener: Skoletid/fellestid, slik den er definert i gjeldende avtale, må ikke økes. Nåværende avspaseringsordninger i juni/august samt høstuka, jul og påske må ikke svekkes. Undervisningsbegrepet må defineres. Hovedtrekkene i nåværende lesepliktavtale ønskes videreført, om enn i en modifisert og fleksibel form En ny arbeidstidsavtale må forsterke anledningen til lokale tilpasninger for å ivareta de ulike skoleslagenes særpreg. Arbeidstidsavtalen må spesifisere rom og omfang for kompetanseheving/kompetanseutvikling og ikke minst for å imøtekomme elevens ulike pedagogiske behov. FOR LITE KUNNSKAP Skolepolitiske myndigheter og lærerhøgskolen har lagt for mye vekt på sosial kompetanse, og for liten vekt på kunnskapsformidling på grunnskolen, skriver lektor og Tekna-tillitsvalgt Stein Hovind i et debattinnlegg i Dagbladet: Som mangeårig realfagslektor i den videregående skole har jeg fått elever fra grunnskolen med svært variabel bakgrunn i naturfag. Mange av disse har aldri holdt i et reagensrør, mens andre har hatt lærere på grunnskolen med solid realfagskompetanse. Dette har gitt dem en flying start i naturfag på videregående. Etter min mening har skolepolitiske myndigheter og lærerhøgskolen lagt for mye vekt på sosial kompetanse, og for liten vekt på kunnskapsformidling på grunnskolen. Det er flere lærerhøgskoler som har svært magre tilbud innenfor realfag. Grunnutdanningen i matematikk er svært elementær, og det er fullt mulig å gå ut som lærer med undervisningskompetanse i naturfag i 10. klasse uten mer kunnskap i naturfag enn det studenten hadde fra grunnkurs videregående. Ikke trengte studenten mer enn dårligste ståkarakter i faget heller. Det skal være usagt hvor mange slike lærere som praktiserer rundt om på våre grunnskoler, men at det er en del er jeg sikker på. Jeg har selv hatt svake elever som har fortalt meg at hvis de ikke kommer inn andre steder, så er siste utvei lærerhøyskolen. For mange ble det slik. Av matematikklærere i åttende klasse er det mindre enn 40 prosent som har fordyping i matematikk, og kun 2-3 prosent som har fordyping i matematikkdidaktikk. Når det gjelder antall uketimer i matematikk i fjerde klasse, så ligger Norge på en 19. plass av 20 deltagerland. Skal vi rette opp denne skuta, er det viktig å skape interesse blant elevene om realfag. For å få til dette, må vi ha lærere med solid kompetanse i realfagene inn i grunnskolene, samt en politisk vilje til å styrke disse fagene. I finsk grunnskole har alle lærere lektorkompetanse. Dyktige finske elever drømmer om å bli lærere. Dette er en av grunnene til at finsk skole befinner seg i verdenstoppen. Sosial kompetanse er viktig, men kunnskap er tross alt viktigere for fremtidig norsk verdiskaping. Av cand. real. Stein Hovind, lektor ved Kirkeparken videregående skole, Moss Styremedlem i Teknas interesseforening ved skoleverket Debattinnlegget sto i Dagbladet tirsdag 13. februar 2006

5 Det er nå om lag kroner i lønnsforskjell mellom akademikere i Oslo Kommune ( i snitt) og langtidsutdannende i finanssektoren ( i snitt) og industrien ( i snitt). Akademikerne krever en mer moderne og desentralisert lønnspolitikk i Oslo kommune der den enkelte bydel, etat eller kommunale foretak får ansvar for å fordele lønnsmidlene. Dette systemet er for lengst innført i alle andre kommuner i Norge. - Nå er det på tide at Oslo følger etter. Vi må modernisere de kommunale tjenestene slik at vi får et velferdssamfunn i verdensklasse, slår Langfeldt fast. GLEDELIG TEKNOLOGILØFT Tekna er positiv til den økte søkningen til sivilingeniør- og teknologifagene ved høgskoler og universiteter Det er gledelig at den negative trenden nå er snudd for teknologifagene. Norge skriker etter slik kompetanse, sier generalsekretær Kåre Rygg Johnsen i Tekna. Tall fra Samordna Opptak viser at antall primærsøkere til ingeniør og teknologifag økte med over ti prosent fra 2005 til 2006, på tross av at den samlede søkningen til høyere utdanning falt med 2,7 prosent i samme periode. Til sivilingeniørstudiet økte søkningen med 17.6 prosent, mens Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) hadde en økning på hele 31 prosent. - Det viser at den økte fokuseringen på høyere teknisk- naturvitenskapelig utdanning bærer frukter. De unge har fanget budskapet om at dette er framtidens jobber, som sikrer god lønn og interessante jobber med hele verden som arbeidsplass, sier Rygg Johnsen. Han synes det er spesielt gledelig at jentene nå ser ut til å ha oppdaget realfagene for alvor. På NTNU steg søkningen av jenter med hele 50 prosent fra i fjor til i år. - Også i Norge er det slik at halvparten av de kloke hodene er jenter. Derfor er det viktig at vi klarer å trekke jenter til våre fag. Også i et likestillingsperspektiv er dette viktig, siden sivilingeniørutdanning ofte fører til lederposisjoner og høy lønn, sier han. Rygg Johnsen advarer likevel folk mot å avblåse realfagskrisen etter årets søknadstall. Vi registrerer at samtidig som teknologifagene gjør det bra, er nedgangen i IKT- og tradisjonelle matematikkfag påfallende. Søknadsøkningen til realfagsrelaterte fag totalt er derfor ikke større enn 4,7 prosent, sier han NR. 03/06 Skoleinfo Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: DYSKALKULI. HVA INNEBÆRER DETTE FOR ELEVER OG LÆRERE? Tekna Realistene Oslo avdeling arrangerer medlemskurs om dette emnet den 9. mai kl i Ingeniørenes Hus. Teknas lærere fra hele Sør-Øst-Norge inviteres. Mona Reitan Rosenlund vil gi praktiske eksempler som kan være til hjelp for oss som underviser i realfag. I tillegg til kurset i dyskalkuli vil det bli informert fra tariffoppgjøret. Kurset avsluttes med pizza. Gratis adgang!! Se også Bindende påmelding til eller på tlf til Cathrine Roksvåg. TILLITSVALGTKURS I VÅR? Tekna Kommune ønsker velkommen til tillitsvalgtkurs. Disse kursene er det fortsatt mulig å delta på: mai Konflikthåndtering Gardermoen Clarion mai Motivasjon og ledelse Gardermoen Clarion Kursene er felleskurs med statlig og privat sektor: Kursene er gratis for deg som er tillitsvalgt/kontaktperson. Tekna dekker utgifter til reise og opphold Kursene kan ha begrensninger i forhold til antall deltakere. Bekreftelse på plass og praktisk informasjon vil bli sendt ut når fordeling av plasser på det enkelte kurs er foretatt. Kontakt Tekna Kommune v/ Marianne Aagedal, Tlf: Det forutsettes at alle deltakere har fullført Teknas nettbaserte grunnkurs (ligger på Teknas ekstranett) før deltakelse på disse kursene.

6 TARIFFOPPGJØRET: BRUDD PÅ ALLE BAUGER OG KANTER 30. april er vanligvis den mest hektiske dagen i det offentlige forhandlings-norge. I år skjedde det uvanlige at det ble brudd i forhandlingene flere dager i forveien. Og det er brudd både i KS-området, i Oslo kommune og i Statssektoren. Alle hovedsammenslutningene har lagt ut oppdatert informasjon om krav og tilbud etter hvert som de er lagt frem. Det er derfor mulig å følge oppgjørene fra time til time. Hovedlinjene i tilbudet fra KS omfattet blant annet disse elementene: - 1,5 % til lokale forhandlinger for stillinger med sentralt fastsatt minstelønn. - Alle arbeidstakere med sentralt fastsatt minstelønn får et generelt lønnstillegg på 1 %. - Alle minstelønnssatsene er økt med minst 1 %. Minstelønn etter 10 år er for flere minstelønnsgrupper justert ytterligere, og det er foretatt forbedringer av begynnerlønningene. - Det innføres et nytt minstelønnsnivå for mastergrad. KS hadde varslet tallfesting i sitt neste tilbud. For undervisningsstillingene foreslår KS en justering av antall minstelønnsnivåer slik at de blir mer i tråd med resten av systemet for sentralt lønns- og stillingsregulativ i kommunesektoren. Fortsatt beholdes egne minstelønnsstiger for undervisningsstilling med både 3-åring, 4-årig og hovedfag/6-årig utdanning - og i tillegg kommer det nye nivået for mastergrad. Minstelønn for 4+1-årig utdanning og ett av dagens to minstelønnsnivåer for lektorer videreføres også, men som overgangsordning for arbeidstakere i slik stilling pr Arbeidstidsordning i skoleverket: KS la frem tilbud om en rammeavtale som grunnlag for lokal utvikling av tilpassede arbeidstidsordninger. Videre ble det fra KS i forhandlingene varslet tilbud om en sentral sikring av omfang av undervisning. Unio og LO valgte å gå til brudd istedenfor å forhandle videre, slik man normalt gjør. Akademikerne og YS kom med motkrav til KS tilbud og var innstilt på å forhandle videre, i troen på at KS ville vise forhandlingsvilje på flere av områdene. KS valgte imidlertid på sin side å bryte med Akademikerne og YS, og oppgjøret går da til mekling. Riksmeklingsmannen har nå tre uker på seg til å finne en løsning. Normalt skjer det lite i de to første av disse tre ukene. Akademikerne vil på sine nettsider holde dere løpende informert o hva som skjer. AKADEMIKERNE BEKLAGER AT KS BRYTER LØNNSFORHANDLINGENE Akademikerne synes det er beklagelig at KS har brutt lønnsforhandlingene i kommunal sektor. - Vi var så nær en løsning at vi burde fortsatt forhandlingene, sier Ole Jakob Knudsen, leder i Akademikerne kommune. Det er positivt at partene er enige om at lønnen for Akademikernes medlemmer skal fastsettes gjennom frie lokale lønnsforhandlinger i den enkelte kommune uten noen sentral ramme. - Akademikerne og KS har en felles forståelse av at det er partene i den enkelte kommune som best er i stand til å forhandle lønn, sier Knudsen. Han mener det kommunale velferdstilbudet styrkes når kommunene kan utforme sin egen lønnspolitikk. - Når KS nå bryter forhandlingene, tar jeg det til etterretning, sier Knudsen. Vi var likevel så nær en løsning at vi burde ha fortsatt. Det er over tre døgn igjen til fristen løper ut så mulighetene for å komme til enighet var absolutt til stede. Bruddet betyr at partene ikke har kommet til enighet om en ny arbeidstidsavtale for lærere. - Jeg beklager at KS ikke er villig til å forhandle på grunnlag av Akademikernes forslag til ny arbeidstidsavtale, sier Knudsen. Det er også enkelte andre elementer som fortsatt ikke er avklart, blant annet når det gjelder en rettferdig pensjonsordning for de som har lokale lønnsforhandlinger i KS-området. Oppgjøret går nå til mekling. AKADEMIKERNE BRYTER LØNNSFORHANDLINGENE I OSLO Akademikerne har brutt lønnsforhandlingene i Oslo kommune fordi kommunen ikke har vært i stand til å gi et økonomisk tilbud, samtidig som det knyttes betingelser til størrelsen på midlene som kan avsettes til lokale forhandlinger. Et tilbud hvor økonomi ikke synliggjøres gir ikke grunnlag for å fortsette forhandlingene. - Jeg er skuffet over at kommunen ikke bruker de mulighetene de har som et selvstendig tariffområde, sier forhandlingsleder Karsten K. Langfeldt i Akademikerne. Akademikerne Kommune krever en lønnsvekst på fem prosent for sine medlemmer i Oslo kommune. 70 prosent av potten skal fordeles gjennom forhandlinger i den enkelte etat eller bydel, mens 30 prosent skal brukes til likt prosentvist tillegg som sikrer at arbeidstakerne opprettholder sin kjøpekraft. - Oslo Kommune taper nå kampen om akademikerne på en rekke viktige områder. Resultatet er at de kommunale tjenestene som vi alle er avhengige av, svekkes. Denne utviklingen må vi snu i årets lønnsoppgjør, sier Langfeldt.

7 TARIFFOPPGJØRET I HAVN Årets tariffoppgjør handlet like mye om å opprettholde gamle rettigheter som å få ut gode økonomiske gevinster, og det var derfor ikke uventet at det ble usedvanlige krevende forhandlinger med påfølgende mekling. For Tekna og Akademikerne var det skuffende at vi ikke fikk våre lektorer over i kap. 5 (sammen med øvrige kommunale akademikere ). Mer gledelig er det at Arbeidstidsavtalen sentralt er rimelig uforandret, men dog med mye større muligheter tillage lokale løsninger ved enighet lokalt. Positivt er det også at seniortiltakene nå slår inn fra 55 og 60 år (mot tidligere 58 og 60), samt at det presiseres at ordningen forutsetter å lette den enkelte lærers arbeidssituasjon I ØKONOMI pr ) Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 2,6 % av den enkeltes grunnlønn, dog minimum kr 7 500,-, pr ) Lokalt tillegg Det avsettes en pott til lokale forhandlinger på 1,4 % pr ) Endringer i minstelønn for stillinger i kapitel 4 Generelt tillegg er inkludert i endret minstelønn. Virkningstidspunkt er Minstelønn Stillingsgrupper Kap 4 B Stillinger med krav om mastergrad Kap 4 C Lærer Adjunkt Adjunkt (m tilleggsutd) Lektor Lektor (m tilleggsutd ) 0 år 4 år 8 år 10 år 16 år Bruken av og endelig plassering av stillingskode med krav om mastergrad skal drøftes av partene i tariffperioden med sikte på endelig avklaring innen II ØKONOMI pr a) Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på kr 7 500,-. Tillegget gis til ansatte i stillinger som omfattes av HTA kapittel 4 med virkning fra 1. mai b) Endringer i minstelønn for stillinger i kapitel 4 Minstelønnssatsene økes med det generelle tillegget fra samme dato. AVTALE OM ARBEIDSTID FOR UNDERVISNINGSPERSONALET Avtalen gjelder for perioden til Sentralt fastsatt avtale er rimelig lik dagens avtale, medde samme leseplikter, og denne avtalen brukes for skoleåret 2006/07. For de tre neste skoleårene vil det være anledning til utvidet bruk av lokale avtaler (lokalt nivå = fylkeskommunalt/kommunalt nivå, med mulighet til å delegere ned på skolenivå). Den sentrale avtalen bestemmer at hvis man IKKE blir enige på lokalt nivå, så skal saken avgjørs på sentralt nivå. Avtalen skal ikke medføre redusert ressursbruk i skolen. Lokal avtale inngås mellom kommunen/fylkeskommunen og de berørte arbeidstakerorganisasjoner. Lokale avtaler må være innenfor rammene av de fastsatte intensjoner. En kommunal/ fylkeskommunal avtale om arbeidstid kan på bakgrunn av denne prosessen inneholde ulike elementer for de ulike skoler, være lik for hele kommunen/fylkeskommunen, være lik den sentrale avtalen for hele eller deler av avtalebestemmelsene, eller være bygget opp på helt selvstendig grunnlag. Men for alle alternativ skal avtalen fastsettes med bakgrunn i de felles utviklingsmål for skolen. Hovedtariffavtalens kap. 4 har nå også tatt inn hvilke krav som skal stilles for innplassering på ulike stillingskoder. For stillingskode Lektor stilles det som krav at man har godkjent mastergrad, hovedfagseksamen eller godkjent videreutdanning på hovedfags/mastergradsnivå. Denne ordlyden, sammen med at Tekna har fått brev fra NTNU som sier at en sivilingeniøreksamen kan sidestilles med en mastergrad, burde føre til at de sivilingeniørene som i dag har fått kompetanse som adjunkt nå kan kreve kompetanse som lektor, med henvisning til ny hovedtariffavtale. Også HOVEDAVTALEN er reforhandlet, denne har nå varighet frem til Det er ikke de store endringene. De ny avtalene kan finnes flere steder på nettet, kanskje enklest på Også oppgjøret i Oslo kommune er i mål, omtrent samtidig med at dette går i trykken, mer informasjon om dette senere.

8 NI AV TI MERKER IKKE REALFAGSATSING Realfaglærere i videregående skole har ikke registrert at realfagene har fått økte ressurser, på tross av løfter om realfagsatsing fra både den sittende og den forrige regjeringen. Dette kommer fram i en ny undersøkelse Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening har gjort blant foreningens realfagslærere i videregårende skole. NR. 04/06 Skoleinfo Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: I undersøkelsen svarer bare ti prosent at de er enige i at skolen har fått tilført mer ressurser til realfagene. 63 prosent er uenig i dette, mens 27 prosent svarer vet ikke/både og. I Tekna-undersøkelsen kommer det også fram at viljen til å satse på etter- og videreutdanning av realfagslærerne er beskjeden i norsk skole. Bare 20 prosent av realfagslærerne hadde registrert en økt velvilje til videreutdanning ved sin skole. - Det koster penger å få den kompetansen Norge trenger. Nå er det på tide at politikernes fagre ord følges opp av konkrete tiltak og midler for å bedre betingelsene for realfagsundervisning i skolen, sier generalsekretær Kåre Rygg Johnsen i Tekna. Han etterlyser nå betydelige tiltak for å gjøre realfagsundervisningen mer moderne og interessant, slik at flere ungdommer kan trekkes mot de teknisk- naturvitenskapelige fagene. - For første gang på mange år opplevde vi i år en økning i søkningen til realfag ved universiteter og høgskoler. Nå gjelder det å sørge for at dette blir en varig trend, og ikke et blaff. Vi må blant annet rekruttere lærere med realfagskompetanse dersom vi skal klare å heve nivået og interessen blant elevene, sier Rygg Johnsen. Tekna har i møter med kunnskapsminister Øystein Djupedal foreslått konkrete tiltak, som økt mulighet for å differensiere lærerlønninger for at skolene kan gjøre seg mer attraktive for ettertraktet kompetanse, bedre ordninger for hospitering av lærere i næringslivet eller annen offentlig virksomhet, og ordninger der høyere realfagsutdannete midlertidig kan komme inn i skolen uten fullført pedagogikkutdannelse. - Vi har gitt Djupedal innspill, og registrert at han sier han vil bli mer konkret på hva regjeringen vil gjøre i juni. Dette vil vi følge med argusøyne, sier Rygg Johnsen. Av et utvalg på 330 svarte 173 realfaglærere på Teknas undersøkelse. TARIFFOPPGJØRET SE MIDTSIDENE! TILLITSVALGTKURS I VÅR? Kurset i Motivasjon og ledelse er flyttet fra en hektisk mai-måned til juni, slik at flere skal få mulighet til å delta. Så dersom du har lyst og anledning bør du benytte sjansen nå! Meld deg på! Utgifter til reise og opphold blir dekket av Tekna. TID OG STED: juni 2006, Clarion Airport Hotel, Gardermoen FORELESER: Ole I. Iversen, Assessi AS FORKUNNSKAP: Grunnkurs for tillitsvalgte er obligatorisk. Kurs i forhandlingskunnskap er en fordel MÅLSETTING: Kurset skal gi deltakerne kunnskap om arbeid i styrer og grupper/team, slik at arbeid blir effektivt, målrettet og ikke tar unødvendig tid. Det vil også bli gitt en innføring hvordan tillitsvalgte bør håndtere media. Opplegget er slik at en vil ha nytte av kurset i alle typer styrer, grupper og team også utenfor Tekna. Kurset gir også trening i effektiv møteledelse. Påmelding til Har du spørsmål er det bare å ta kontakt, enten på e-post eller på telefon

9 TEKNA BIDRAR TIL Å STYRKE REALFAGENES STILLING 28. og 29. mars var Tekna engasjert til stede på nettverkssamlingen for aktører i handlingsplanen for realfag, i regi av KD og NHD. Vi hadde med oss konstruktive innspill til den årlige oppdateringen av handlingsplanen og innspillene ble godt mottatt. Mandag 3. april var vi invitert til statsråd Djupedals fagseminar om styrking av realfagene. Målet med seminaret var å se på muligheter for bedre samhandling mellom utdanning og næringsliv for å bedre motivasjonen og øke rekrutteringen til realfaglige utdanninger og yrker. I sitt avslutningsforedrag oppfordret Djupedal eksplisitt NHO, Statoil og Tekna til å delta i dugnaden. Den utfordringen tar vi! ØKONOMISK RISIKO? Sentralbanksjef Svein Gjedrem advarer mot kompetanseforvitring innen realfagene. -Norge tar en økonomisk risiko når vi lar kompetansenivået forvitre, sa sentralbanksjef Svein Gjedrem i sin årstale 16. februar. Han trakk frem at sammenhengen er sterk mellom evnen til vekst og omstilling og kunnskap. -Europeiske undersøkelser tyder på at viten om naturvitenskap og teknologi er god i den voksne befolkningen. Undersøkelser blant skoleelever og studenter gir ikke et like positivt bilde. En rapport fra Norsk Matematikkråd viser at kunnskaper i matematikk hos nye studenter ved universiteter og høgskoler har gått sterkt tilbake de senere årene, sa Gjedrem. Han påpekte at også de faglig mest dyktige studentene skårer mye lavere enn før. -Norge tar en økonomisk risiko når vi lar kompetansenivået forvitre slik, understreket han. LO, NHO OG TEKNA SAMARBEIDER OM KUNNSKAPSDUGNAD LO, NHO og Tekna går sammen om en dugnad for verdiskaping, med fokus på Norge som kunnskapsnasjon. Prosjektet skal gi mer kunnskap om sammenhenger og forutsetninger for verdiskaping i norsk økonomi. - Alle politikerne mener at vi må satse på forskning og utdanning, sier Marianne Harg, som er president i Tekna og medlem av prosjektets styringsgruppe. - Samtidig går forskningsinnsatsen ned, og vi får signaler fra næringslivsledere om at studentene som kommer ut av universitetene har svakere faglig kvalitet og feil utdannelse. Dette er noe av bakgrunnen for at vi ønsker å finne ut mer om disse sammenhengene, sier hun. LO-sekretær Tor-Arne Solbakken sier de registrerer at utviklingen de senere årene har medført en markert reduksjon av den tradisjonelle industriens andel av næringslivets verdiskaping. Han mener at arbeidsintensive industriarbeidsplasser må erstattes av nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser for at vi som nasjon skal kunne opprettholde nødvendig verdiskaping i konkurranseutsatt sektor. For LO er dette prosjektet et nyttig bidrag for å kunne framskaffe et bedre faktagrunnlag som kan gi bedre og mer robuste beslutninger som både det politiske Norge og næringslivet har behov for. - Det samspillet mellom forskning, kunnskapsformidling og næringsutvikling som det her legges opp til, er etter LOs oppfatning svært viktig for den framtidige verdiskapingen i Norge, uttaler Solbakken. Næringspolitisk direktør i NHO Petter Haas Brubakk fremholder at NHO har som sin fremste målsetting å arbeide for gode rammebetingelser for lønnsomme bedrifter i Norge, og peker på at globaliseringen har gitt skjerpet konkurranse og større krav til kapitalavkastning. For norske bedrifter gir det større behov for økt spesialisering og omstilling. Med det relativt høye kostnadsnivået vår oljeøkonomi har gitt oss, blir det særlig viktig å øke kunnskapsnivået i den norskbaserte delen av bedriftenes verdiskaping. Samarbeidet med Tekna og LO om dette prosjektet kan bidra til å øke forståelsen for de valg som må gjøres for å bringe Norge inn i kunnskapssamfunnet. NHO mener det er viktig å øke forskningsinnsatsen i vår produksjon, og har et spesielt fokus på den næringsrettede forskningen. - Det er viktig at de gode intensjonene i Forskningsmeldingen følges opp i de årlige budsjetter og vi håper samarbeidsprosjektet kan bidra til en vekstfremmende bruk av oljepengene, avslutter Brubakk. Verdiskaping på dagsorden Gjennom å påvise verdien og effektene av å satse på forskning og utdanning ønsker samarbeidspartnerne å understreke overfor politikerne hvor viktig det er å satse på kunnskap, og ikke minst hva det vil koste å la være. Tallene viser at på tross av politikernes ambisjoner er nasjonens satsing på forskning er for svak. Statistikken viser oss at vi går i feil retning vi bruker mindre på forskning i 2004 enn i 2003 sett i forhold til BNP. Mens svenskene brukte 3,7 prosent av BNP til forskning i 2004, brukte vi 1,62 prosent. Det norske velferdssamfunnet er blitt til med dugnadsånd. LO, NHO og Tekna mener at vi nå trenger en ny dugnad med bidrag fra næringslivet, de økonomiske forskningsmiljøene og myndighetene for at det skal videreutvikles. Samarbeidsprosjektet, som vil strekke seg ut i 2007, er organisert gjennom en styringsgruppe med representanter fra LO, NHO og Tekna og en ekstern referansegruppe. Forskningsdirektør i SSB Ådne Cappelen har vært en sentral rådgiver i utformingen av prosjektet og vil sitte den i eksterne referansegruppen. Prosjektsekretariatet er lagt til Tekna.

10 AKADEMIKERNE OG OSLO KOMMUNE er også kommet i mål med årets tariffoppgjør. Vi gjengir det viktigste for lærerne: Økonomi: Generelt tillegg på Oslo kommunes lønnstabell: Det gis et prosentvist likt tillegg på lønnstabellen på 2,4 %, minimum kr ,-, med virkning fra Lokale forhandlinger: Det gjennomføres lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet med virkning fra tilsvarende 1,0 % av lønnsmassen på årsbasis. Lokale forhandlinger påbegynnes innen og sluttføres innen Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Osloskolen Fordeling av arbeidsoppgaver skal nå bestemmes lokalt. Ved fastsettelsen av antall undervisningstimer må det tas hensyn til de fag den enkelte skal undervise i. Det skal videre legges vekt på: Den enkelte lærers kompetanse, erfaring og alder Gruppestørrelse og elevgrunnlag Antall fag og elevgrupper den enkelte lærer har ansvar for Kompleksiteten i fag, omfanget av vurderingsoppgaver og rettebyrden Omfanget av faglig-administrative arbeidsoppgaver Seniorpolitiske tiltak Tid til kontaktlærertjeneste Behov for teamledelse, seksjonsledelse og andre typer lokale funksjoner Det må settes av tilstrekkelig tid til for- og etterarbeid. Det skal utarbeides arbeidsplaner i henhold til denne avtalen. Prinsippene vedrørende innhold, utarbeiding og endring av arbeidsplaner, herunder prinsipper for arbeidsbelastning, når arbeidstiden er plassert, drøftes med organisasjonene på skolen med bakgrunn i denne avtalen. Arbeidsåret kan deles inn i inntil 8 planperioder, hvor en forholdsmessig del av årsarbeidet skal utføres i den enkelte planperiode. Det kan avvikes fra dette ved enighet mellom rektor og den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiver utarbeider individuelle arbeidsplaner for den enkelte planperiode. Utarbeidelsen av arbeidsplaner skjer etter samtale med arbeidstaker som kan la seg bistå av sin tillitsvalgte. Arbeidsplanen skal foreligge før starten på en planperiode. Dersom de fysiske arbeidsforholdene for det pedagogiske personalet ikke er tilfredsstillende på skolen skal det inngås avtaler om at deler av arbeidstiden skal kunne utføres som hjemmearbeid. I tillegg kan det mellom rektor og lærer avtales individuelle ordninger for hjemmearbeid Arbeidsplanen kan endres med 2 ukers varsel med mindre partene på den enkelte skole blir enige om kortere frist Lokal behandling På den enkelte skole føres det forhandlinger med utgangspunkt i denne avtalen, den enkelte skoles pedagogiske plattform og den øvrige situasjonen ved skolen. Forhandlingene kan føre til at en blir enige om hele den sentrale avtalen, deler av avtalebestemmelsene i den sentrale avtalen eller en avtale bygget opp på annet grunnlag. Men for alle alternativ skal den lokale avtalen fastsettes med bakgrunn i felles utviklingsmål for skolen. Det settes opp referat fra forhandlingene. Referatet må blant annet inneholde hva en er enige om. Dersom det er uenighet, må referatet beskrive uenigheten med partenes begrunnelse. For de punktene der de lokale partene ikke kommer til enighet, gjelder aktuelle tvistebestemmelser i punkt 8. Tvistebestemmelser hvis man ikke blir enige om lokale avtaler på skolen: Arbeidsårets utstrekning Av årsverket er 38 uker sammenfallende med elevenes skoleår. I tillegg avsettes 1 uke til kompetanseutvikling og planlegging mv. Arbeidet skal utføres innenfor 45 fortløpende uker. Den daglige arbeidstid skal ikke overstige 9 timer. Inndeling av årsverket Det avsettes 1300 timer på barnetrinnet, 1225 timer på ungdomstrinnet og 1150 timer i videregående opplæring til undervisning, for- og etterarbeid samarbeid m.m. I denne tiden inngår en uke med 37,5 timer og tid til undervisning slik den framkommer av vedlagte tabell. Undervisningspersonalet avvikler spisepauser innenfor arbeidsplanfestet tid. Resten av årsverket disponeres av læreren til for- og etterarbeid. Seniortiltak Lærere over 55 og 60 år har rett til å få en lette i sin undervisning tilsvarende hhv 5,8 % og 12,5 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller hhv 55 og 60 år. Den reduserte undervisningstiden nyttes til pedagogisk arbeid og forutsettes å lette den enkelte lærers arbeidssituasjon. Avtalen gjelder f.o.m og t.o.m Avtalen fornyes deretter for 1 år om gangen dersom den ikke blir lovlig sagt opp. Oppsigelsesfristen er 3 måneder før utløp.

11 LO, NHO OG TEKNA SAMARBEIDER OM KUNNSKAPSDUGNAD LO, NHO og Tekna går sammen om en dugnad for verdiskaping, med fokus på Norge som kunnskapsnasjon. Prosjektet skal gi mer kunnskap om sammenhenger og forutsetninger for verdiskaping i norsk økonomi. - Alle politikerne mener at vi må satse på forskning og utdanning, sier Marianne Harg, som er president i Tekna og medlem av prosjektets styringsgruppe. - Samtidig går forskningsinnsatsen ned, og vi får signaler fra næringslivsledere om at studentene som kommer ut av universitetene har svakere faglig kvalitet og feil utdannelse. Dette er noe av bakgrunnen for at vi ønsker å finne ut mer om disse sammenhengene, sier hun. LO-sekretær Tor-Arne Solbakken sier de registrerer at utviklingen de senere årene har medført en markert reduksjon av den tradisjonelle industriens andel av næringslivets verdiskaping. Han mener at arbeidsintensive industriarbeidsplasser må erstattes av nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser for at vi som nasjon skal kunne opprettholde nødvendig verdiskaping i konkurranseutsatt sektor. For LO er dette prosjektet et nyttig bidrag for å kunne framskaffe et bedre faktagrunnlag som kan gi bedre og mer robuste beslutninger som både det politiske Norge og næringslivet har behov for. Næringspolitisk direktør i NHO Petter Haas Brubakk fremholder at NHO har som sin fremste målsetting å arbeide for gode rammebetingelser for lønnsomme bedrifter i Norge, og peker på at globaliseringen har gitt skjerpet konkurranse og større krav til kapitalavkastning. For norske bedrifter gir det større behov for økt spesialisering og omstilling. Med det relativt høye kostnadsnivået vår oljeøkonomi har gitt oss, blir det særlig viktig å øke kunnskapsnivået i den norskbaserte delen av bedriftenes verdiskaping. Samarbeidet med Tekna og LO om dette prosjektet kan bidra til å øke forståelsen for de valg som må gjøres for å bringe Norge inn i kunnskapssamfunnet. NHO mener det er viktig å øke forskningsinnsatsen i vår produksjon, og har et spesielt fokus på den næringsrettede forskningen Det norske velferdssamfunnet er blitt til med dugnadsånd. LO, NHO og Tekna mener at vi nå trenger en ny dugnad med bidrag fra næringslivet, de økonomiske forskningsmiljøene og myndighetene for at det skal videreutvikles. Samarbeidsprosjektet, som vil strekke seg ut i 2007, er organisert gjennom en styringsgruppe med representanter fra LO, NHO og Tekna og en ekstern referansegruppe. Forskningsdirektør i SSB Ådne Cappelen har vært en sentral rådgiver i utformingen av prosjektet og vil sitte den i eksterne referansegruppen. Prosjektsekretariatet er lagt til Tekna. NR. 05/06 Skoleinfo Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: TEKNA BIDRAR TIL Å STYRKE REALFAGENES STILLING! Øystein Djupedal la fram regjeringens nye strategi for styrking av realfagene. Strategien peker på viktige tiltak. Spesielt er det gledelig at ministeren har lyttet til våre innspill, sier Tekna-president Marianne Harg I strategien, som ble presentert i Tromsø, varsler kunnskapsministeren en rekke tiltak for å styrke realfagenes posisjon i Norge. Blant annet tar han til orde for bedre samhandling mellom skole og næringsliv, ordninger for leksehjelp i skolen, økt satsing på kompetanseheving av realfagslærere og flere realfagstimer i skolen. - Regjeringen presenterer i strategien en rekke gode og nødvendige realfagstiltak, og viser at realfagene nå har høy prioritet. Økt samarbeid mellom næringsliv og skole, muligheter for deltidsstillinger i skolen for folk med realfagskompetanse, og satsing på rekruttering og kompetanseheving av realfagslærere er alle tiltak som Tekna tidligere har spilt inn for Kunnskapsdepartementet, og som er nødvendige for å styrke realfagene, sier Harg. Tekna ser nå fram til å samarbeide med regjeringen om gjennomføringen av strategien. - Den store utfordringen er å klare å gjennomføre de gode tiltakene. Det forutsetter blant annet at økonomien kommer på plass, påpeker Harg. Av mange gode tiltak i tiltaksplanen vil vi her trekke frem: - MNT-Forum, et samarbeidstiltak mellom Tekna og NHO og en del andre lokale aktører, er trukket frem som et godt etterutdanningstiltak for realfagslærere. Tekna håper at dette kan føre til økt satsing på MNT-Forum, og at det kan startes opp flere steder i landet. - Økt lønn for lærere med fordypning i realfag. I tråd med at skoleeier har mulighet til å differensiere lønn til lærerne basert på vurdering av kompetanse, innsats, m.m., bør det stimuleres til å gi lærere med fordypning i realfag tillegg i lønn, bl.a. ved at dette brukes som kriterium ved de lokale lønnsforhandlingene. Ansvarlig utøver for dette er skoleeier/arbeidstakerorganisasjonene. Nå er jo ikke denne tiltaksplanen noen garanti for at det faktisk blir slik, ettersom departementet ikke er forhandlingsmotpart. Men iallfall skal Tekna vite å bruke dette i høstens lokale forhandlinger!

12 MED TEKNA TIL ASE-KONFERANSEN I BIRMINGHAM I JANUAR 2007 Tekna Realistene vil som i tidligere år arrangere en fellesreise til det årlige møtet hos Association for Science Education, ASE - denne gang i Birmingham. ASE arrangeres hvert år rett etter nyttår og kan sammenlignes med kursene på Blindern-dagen, bare at dette arrangementet foregår over tre dager og omhandler kun naturvitenskapelige og teknologiske fag. Konferansen gir god anledning til å knytte internasjonale kontakter. Se også ASEs hjemmeside: Konferansen har et rikt og mangfoldig tilbud av ulike forelesninger/workshops/demonstrasjoner tilpasset ALLE nivåer innen opplæring, samt en stor utstilling av naturfagutstyr på alle plan fra grunnskole til universitet. Den største utfordringen er å prioritere mellom mange meget interessante tilbud. I tillegg er det mange sosiale aktiviteter, både ekskursjoner, samlinger og "elevøvelser" for lærere. I fjor deltok 45 lærere på fellesreisen til Tekna, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Helt billig er jo ikke en slik tur/konferanse, men fylkene er blitt tildelt mer midler enn tidligere til etterutdanning i forbindelse med Kunnskapsløftet, så det BURDE være muligheter. Merk også en gunstig Tekna-rabatt. Årets konferanse starter på formiddagen torsdag 4. januar og avsluttes til lunsj lørdag 6. januar Tekna planlegger avreise på ettermiddagen onsdag 3. januar med hjemreise søndag ettermiddag 7. januar. Muligheter for noe individuelle tilpasninger, men dette kan igjen påvirke prisen. Vi har reservert plasser på fly fra Oslo til London Heathrow onsdag ettermiddag. Fra Heathrow til Birmingham reiser vi med egen buss, med tilsvarende retur på søndagen. Det er mulig med tilslutning fra andre norske byer. Vi har også reservert plasser på fly direkte fra Stavanger til Heathrow og fra Bergen til Gatwick, hvor tidene er tilpasset den samme innleide bussen til Birmingham. Innkvartering skjer på studentboliger i enkeltrom, enten med bad og toalett på gangen, eller med eget bad og toalett mot et tillegg i prisen. Innkvarteringen inkluderer både frokost og kveldsmat/middag. Studentboligene ligger i gangavstand fra universitetsområdet. Prisen for en pakke bestående av; - reise t/r med fly fra Oslo/Stavanger/Bergen, samt transport fra London til Birmingham t/r - fire overnattinger på studentbolig inkl. frokost og middag, - deltageravgift som inkluderer ett års medlemskap i ASE (du får mange interessante tidsskrifter!) blir ca. kr ,-. Tekna-medlemmer får en Tekna-rabatt på kr ,-. De som allerede er medlemmer i ASE og har betalt årets kontingent får redusert prisen tilsvarende (man kan også melde seg på konferansen UTEN å bli medlem, men prisen er da tilsvarende høyere slik at dette ikke er gunstig). Det blir et lite tillegg i pris for deltakere som skal ha tilslutningsbillett fra andre sør-norske flyplasser, og et noe høyere tillegg for deltakere fra Nord- Norge. Helt nøyaktig pris kan ennå ikke oppgis, da det for det første avhenger av antall påmeldte deltakere, samt at årets program med de eksakte priser fremdeles er i trykken. Tilbudet er åpent for ALLE norske lærere uansett organisasjonstilknytning. For å lodde interessen for tiltaket er vi avhengig av en (ikke-bindende) påmelding innen torsdag til: Teknas distriktskontor Agder, epost: tlf: Distriktskontoret kan også informere om hvor man kan få nærmere opplysninger. Tekna vil sende ut tilbud med eksakte priser, med en frist for bindende påmelding, i begynnelsen av oktober. Tekna håper på god respons på tiltaket nok en gang!

13 TILLITSVALGTKURS I HØST? Tekna Kommune ønsker velkommen til tillitsvalgtkurs. Det forutsettes at alle deltakere har fullført Teknas nettbaserte grunnkurs (ligger på Teknas ekstranett) før deltakelse på disse kursene. Teknas interesseforening ved skoleverket arrangerer sitt årlige kurs for tillitsvalgte i skolesektoren, , Quality Ringerike hotell på Hønefoss. Invitasjon med program medfølger denne sendingen av Skoleinfo. For tillitsvalgte i kommunal sektor: Forhandlingskunnskap Gardermoen Clarion Strategiseminar DFDS til København Videregående kurs for alle sektorer (statlig, kommunal, privat): Motivasjon og ledelse Gardermoen Quality Konflikthåndtering Gardermoen Clarion Kommunikasjon og påvirkning Gardermoen Clarion Kursene er gratis for deg som er tillitsvalgt/kontaktperson. Også potensielle tillitsvalgte kan delta. Tekna dekker utgifter til reise og opphold Kursene kan ha begrensninger i forhold til antall deltakere. Bekreftelse på plass og praktisk informasjon vil bli sendt ut når fordeling av plasser på det enkelte kurs er foretatt. Kontakt Tekna Kommune v/ Marianne Aagedal, tlf: eller meld deg på via NR. 06/06 Skoleinfo Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: FRA EN FIN SOMMER TIL EN HEKTISK HØST? Etter en sommerferie hvor de fleste vel iallfall i perioder har hatt et praktfullt vær med mulighet for å lade batteriene er de fleste nå tilbake i hverdagen? En hektisk høst står foran de fleste: I videregående opplæring og i teknisk fagskole skal 1. klassene i gang med helt nye læreplaner i alle fag, til dels med strukturelle endringer. I videregående skole kommer det inn nye fag, men kanskje med mest endringer i de to neste årene igjen. Tekna har deltatt aktivt i høringsarbeidet med nye læreplaner og aktiviteter rettet mot realfag, og i Tiltaksplan for realfag som Øystein Djupedal la frem på realfagskonferansen i Tromsø er Tekna flere ganger trukket frem. Tekna Realistene vil også i år arrangere en fellesreise til den årlige opplæringskonferansen til Association for Science Education, ASE, se invitasjon på midtsidene.. År for år har flere og flere deltatt på disse turene, alltid tidlig i januar, og folk har vært meget tilfredse. Lokale forhandlinger står for døren i høst, 1,4% av lønnsmassen skal fordeles med virkning fra Denne prosenten tilsvarer grovt regnet pr person. Skolene skal i år ikke beregne en egen pott generelt for lærere slik det har vært gjort tidligere, men forhandle sammen med de øvrige i kap. 4. I fylkeskommuner, hvor skolesektoren utgjør størsteparten av den fylkeskommunale virksomheten, vil dette neppe merkes. Men i primærkommuner, med en stor sosialsektor + at Utdanningsforbundet sier de vil prioritere førskolelærere, vil det kunne bli følbart mindre til lærere. Ved god innsats fra våre tillitsvalgte satser vi på at Teknas lærere gjør et godt innhogg i potten lykke til!

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet.

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet. REALFAG, NATURLIGVIS Under åpningen av Realfagskonferansen 2005 i Tromsø i januar presenterte Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet en oppdatert versjon av departementets strategiplan for styrking

Detaljer

TILLITSVALGTKURS I VÅR? ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE NYTT STYRE I TEKNA REALISTENE ÅRSMØTE I TEKNA KOMMUNE

TILLITSVALGTKURS I VÅR? ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE NYTT STYRE I TEKNA REALISTENE ÅRSMØTE I TEKNA KOMMUNE ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE Årsmøtet 2007 ble avholdt i sammenheng med den nasjonale Realfagskonferansen i Tromsø 05. 06.02. Tekna sendte 35 av sine medlemmer i skoleverket til årsmøtet, en satsing som

Detaljer

LØNNSSTATISTIKKEN 2007 PR 01.09

LØNNSSTATISTIKKEN 2007 PR 01.09 forts. Staten bør også ha ansvar for å sikre et faglig tilfredsstillende videreutdanningstilbud, som fortrinnsvis kan tilbys gjennom eksisterende fagtilbud i høgskole- og universitetssektoren. Skoleleders

Detaljer

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

(forsiden) NIF ER BORTE - TEKNA LEVER!

(forsiden) NIF ER BORTE - TEKNA LEVER! NIF ER BORTE - TEKNA LEVER! (forsiden) Nå har Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) byttet navn til Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Navneskiftet har blitt mottatt med glede. Ingen oppegående

Detaljer

Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009

Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009 Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009 Tekna Realistene har igjen gleden av å invitere medlemmer til årsmøte, invitasjonen er sendt allerede på mail til alle medlemmer. Den faglige delen av Tekna

Detaljer

TILLITSVALGTKURS I VÅR?

TILLITSVALGTKURS I VÅR? TILLITSVALGTKURS I VÅR? NIF ønsker at flest mulig tillitsvalgte skal gjennomføre alle kursene tidlig i sin rolle som tillitsvalgt. Dersom det er mulig, bør en gjerne delta før en blir valgt. Kursene er

Detaljer

TILLITSVALGTKURS I VÅR?

TILLITSVALGTKURS I VÅR? TILLITSVALGTKURS I VÅR? NIF ønsker at flest mulig tillitsvalgte skal gjennomføre alle kursene tidlig i sin rolle som tillitsvalgt. Dersom det er mulig, bør en gjerne delta før en blir valgt. Kursene er

Detaljer

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET SkoleInfo Info NR. 02/13 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: www.tekna.no/skole www.facebook.com/#!/pages/tekna-skole/148669951897680 NYE NETTSIDER FOR TEKNA SKOLE Teknas Interesseforening

Detaljer

M N T FORUM forum for matematikk, naturfagene og teknologi

M N T FORUM forum for matematikk, naturfagene og teknologi Lørdag 02. april: 0900 Avreise med buss gjennom Alpene til Zurich Lunsj inntas på et passende sted (for eksempel Wengen eller Kleine Scheidegg) Ankomst og innlosjering på hotell i Zurich Tekna Realistene,

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Eksamen i engelsk Vg1: Alle hjelpemidler tillatt

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Eksamen i engelsk Vg1: Alle hjelpemidler tillatt Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Eksamen i engelsk Vg1: Alle hjelpemidler tillatt Nr. 3-2007 6. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Reed Foto Leder Svein Magne Sirnes Ansvarlig redaktør

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem! Vår nye regjering har nylig feiret 100 dager med ledelse av landet. Statsminister og finansminister var stolte av de resultatene som var

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELING

FAG- OG TIMEFORDELING FAG- OG TIMEFORDELING Sist oppdatert: 23.2.11 Hensikten med denne informasjonen er å forklare begreper som leseplikt og årsrammer, og å vise til de styringsdokumentene skolen må forholde seg til. Innhold

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Fafo-rapport 2008:07 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-616-6

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår!

Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår! Forbundsnytt Nr. 6/2012 31. august Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår! Velkommen til et nytt arbeidsår

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Kunnskapsdepartementet vil ha mer utdanningssamarbeid mellom Norge og USA/Canada

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Kunnskapsdepartementet vil ha mer utdanningssamarbeid mellom Norge og USA/Canada Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Kunnskapsdepartementet vil ha mer utdanningssamarbeid mellom Norge og USA/Canada Nr. 4-2008 7. årgang www.norsklektorlag.no Av Gro Elisabeth Paulsen, NLLs

Detaljer

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars Forbundsnytt Nr. 2/2013 8. mars Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, er forhandlingsleder i Unio KS under lønnsoppgjøret. Snart er det lønnsoppgjør Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Først

Detaljer

Lektorbladet. Åpne løsninger fungerer ikke. Magasin for fag, kultur og utdanning

Lektorbladet. Åpne løsninger fungerer ikke. Magasin for fag, kultur og utdanning Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Nye Hamar katedralskole kostet over 649 mill. kroner, men må bygges om Åpne løsninger fungerer ikke Nr. 1-2008 7. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Reed

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Forbundsnytt. Skole viktigste valgsak. Nr. 5 2011 9. juni. Vi ønsker en riktig god sommer!

Forbundsnytt. Skole viktigste valgsak. Nr. 5 2011 9. juni. Vi ønsker en riktig god sommer! Forbundsnytt Nr. 5 2011 9. juni Skole er viktigste sak for velgerne i valgkampen, viser undersøkelse. Skole viktigste valgsak 30 prosent av velgerne gir skole og helse toppscore blant saker for det kommende

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Årsrapport 2008. Medlemsrekord, større synlighet og økt påvirkning. Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport 2008. Medlemsrekord, større synlighet og økt påvirkning. Teknisk-naturvitenskapelig forening 08 Årsrapport 2008 Medlemsrekord, større synlighet og økt påvirkning Historien om Tekna i 2008 Teknisk-naturvitenskapelig forening Vi skaper fremtiden! Det har vært et privilegium å få lov til å lede Tekna

Detaljer

Bergen: Forsøk med økt praksis i lærerutdanning

Bergen: Forsøk med økt praksis i lærerutdanning Nr. 9 November 2009 www.nslf.no Bergen: Forsøk med økt praksis i lærerutdanning Internasjonalisering gjelder for alle. s 9 Skolelederen må få mer tid til å lede. s 14 Sosial læreplan positiv effekt på

Detaljer

Til innholdsfortegnelsen > HÅNDBOK. i lokale lønnsforhandlinger

Til innholdsfortegnelsen > HÅNDBOK. i lokale lønnsforhandlinger Til innholdsfortegnelsen > HÅNDBOK i lokale lønnsforhandlinger 2011 Da disse forkortelsene brukes gjennom hele heftet, forklares de for ordens skyld innledningsvis: Negotia vil i heftet enkelte steder

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer