Ombygging*av*hovedbygget*er*ikke*et*godt*alterna5v,* verken*hva*angår*kostnader,*fleksibilitet,*langsik5g* tankegang*eller*kvalitet*på*skolen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ombygging*av*hovedbygget*er*ikke*et*godt*alterna5v,* verken*hva*angår*kostnader,*fleksibilitet,*langsik5g* tankegang*eller*kvalitet*på*skolen."

Transkript

1 Uranienborg*skole*

2 Vårt%utgangspunkt:% Hvordan%skape%en%fleksibel%og%frem9dsre:et%skole%som% kan%ta%i%mot%alle%små%og%store%barn%i%skolekretsen%i% mange%år%fremover?% Hvordan%sikre%seg%mot%usikkerheten%i%elevprognosene?% Hvordan,%på%lang%sikt,%få%mest%mulig%igjen%for% Uranienborg%skole?% Uranienborg%ønsker%og%kan%ta%i%mot%langt%flere%barn.% Men,%da%må%vi%legge%9l%re:e%for%det.%UDE%vil%at%skolen% skal%ta%i%mot%400%flere%småskolebarn%enn%i%dag,%uten%at% vi%får%en%eneste%kvm%ekstra%9l%disse%barna.%det%er% uforsvarlig!%400%flere%småskolebarn%lar%seg%allikevel% gjøre%om%vi%tenker%mer%krea9vt!% Ombygging*av*hovedbygget*er*ikke*et*godt*alterna5v,* verken*hva*angår*kostnader,*fleksibilitet,*langsik5g* tankegang*eller*kvalitet*på*skolen.*

3 UDEs%påstander%vs.%realiteten% Noen%av%påstandene:% Ombygging%av%Uranienborg%skole%9l%1% %7%med%fire% paralleller%er%eneste%alterna9v%for%at%alle%de%små% barna%i%bydelen%skal%få%skoleplass% Bygging%av%idre:shall%er%for%dyrt%grunnet%en% strømkabel%som%ligger%i%veien% Hensynet%9l%de%små%barna%og%nærskoleprinsippet% veier%tyngst% Det%er%en%svært%stor%økning%av%små%barn%i%bydel% Frogner.%55%%%fler%barn%mellom%0% %5%år%i%perioden% frem%9l%2023.% Barna%fra%Uranienborg%skal%ved%overgang%9l% ungdomsskolen%e:er%2015%begynne%på%fagerborg% Fagerborg%Skole%egner%seg%ikke%9l%barneskole%pga% begrenset%uteareal% Den%Franske%Skole%skal%ikke%fly:e%ut%på%mange%år%

4 UDEs%påstand % Bygging%av%idre:shall%er%for%dyrt%grunnet% strømkabel%som%ligger%i%veien% Realitet:% Innenfor%strømkabelen%er%det%mulig%å%bygge%en%idre:shall%med%ca%2000kvm% grunnflate% Skal%man%først%grave%anses%allikevel%evt%kostnader%med%å%fly:e%kabelen%som% marginale% Pris%for%idre:shallen%er%s9pulert%9l%ca%100%mill%av%Bygganalyse,%det%med%40%% usikkerhetsmargin% Til%sammenligning%så%har%Undervisningsbygg%%anslå:%100mill%kun%9l%

5 UDEs%påstand % I%Bydel%Frogner%vil%det%frem%mot% 2023%være%en%økning%på%55%%barn%i% alderen%0% %5%år% Realitet:% Tallene%baserer%seg%på%UKEs%omarbeiding%av%SSBs%prognoser% UKE%har%i%sine%prognoser%med%planlagte%byggeprosjekter.%Det%har%ikke%SSB.% Det%største%planlagte%byggeprosjektet%%i%Bydel%Frogner%er%på%Filipstad%% De:e%prosjektet%forklarer%mesteparten%av%de%store%avvikene%mellom%tallene%fra% SSB%og%UKE.%34%%avvik%0% %5%år,%19%%%avvik%6% %12%år% UKE%har%i%sin%prognose%ikke%ta:%med%at%det%på%Filipstad%skal%bygges%en%skole.% Over%3300%nye%boliger%er%derfor%lagt%inn%i%Ruseløkka%skolekrets%i%årene% Den%største%veksten%er%altså%langt%utenfor%Uranienborg%skolekrets% Om%Uranienborg%skal%ta%alt%«%presset%»%for%utbyggingen%på%Filipstad%vil% nærskoleprinsippet%fravikes%og%deres%hovedargument%faller%på%sin%egen% urimelighet% I%utarbeidelsen%av%prognosene%har%UKE%vært%nødt%9l%å%se%for%seg%et%%«%worst% case%scenario%»,%at%flest%tenkelig%antall%barnefamilier%fly:er%%9l%filipstad.%%i% realiteten%kan%det%bli%langt%færre%barn%her.% Utbygginger%det%er%naturlig%å%sammenligne%Filipstad%med:% Sørenga*=*13%%%barnefamilier%så%langt% Barcode*=*0%%%barnefamilier%så%langt% Tjuvholmen*=*10%%%barnefamilier%så%langt%

6 UDEs%påstand % Nærskoleprinsippet%og%hensynet%9l% de%små%barna%skal%veie%tyngst% Realitet:% I%Uranienborgs%skolekrets%er%det%per%i%dag,%og%flere%år%fremover,%ikke% 9lstrekkelig%antall%små%barn%9l%å%fylle%4%paralleller% Mange%barn%i%årets%1.%klasse%kommer%fra%andre%skolekretser%og%har% lang%skolevei.%uranienborg%er%kjent%for%å%være%en%av%oslos%beste% skoler.%da%foreldre%fant%ut%at%det%var%ledige%plasser%ved%uranienborg% valgte%de%å%søke%der%i%stedet%for%ved%skolen%barnet%egentlig%sognet% 9l.%% Til%info%er%kapasiteten%på%naboskolen%Ruseløkka%ikke%fullt%utny:et.% Ved%skolestart%i%år%klarte%ikke%skolen%å%fylle%tre%paralleller%i%1.%klasse% med%barn%fra%skolekretsen.%ingen9ng%tyder%på%at%situasjonen%vil% være%en%annen%9l%neste%år%eller%året%e:er%med%mindre%skolen% fortse:er%å%ta%i%mot%barn%fra%andre%skolekretser%eller%at%skolekretsen% utvides%y:erlig.%den%ble%betydelig%utvidet%i%2011.% Hva%da%med%argumentet%om%nærskoleprinsippet?% Hvis%nødvendig%kan%Uranienborg%allikvel%i%noen%år%ta%i%mot%tre%9l%fire% 1.%klasse%paralleller.%Det%uten%å%starte%lite%gjennomtenkte%og% panikkpregede%ombygginger%av%hovedbygget% «%Fun%fact%»%Ved%skolestart%i%år%var%det%på%ungdomstrinnet%28%elever%på% venteliste%som%ikke%fikk%plass%ved%skolen,%men%vi%klarte%ikke%fylle%1.% klassetrinnet%med%barn%fra%skolekretsen%

7 Skolekretsene% Områdene%med%størst%vekst%ligger%langt%unna%Uranienborg%skole% %

8 UDEs%påstand % Fagerborg%skole%egner%seg%ikke%9l% barneskole%pga%begrenset%uteareal% Realitet:% % 1% %10%skoler%er%å%foretrekke,%og:% Skolegården%med%ballplass%på%Fagerborg%ca%9000kvm% Skolegården%og%uteområdet%AKS%på%dagens%Uranienborg%ca%5200kvm% Hvorfor*ikke*bygge*om*Fagerborg*5l*en*1* *10*skole*når*den*først*skal*bygges*om?*

9 UDEs%påstand % Den%Franske%skole%skal%ikke%fly:e%på% mange%år% % Realitet:% Den%Franske%Skole%har%for%lengst%har%vokst%seg%ut%av% dagens%skole%og%ønsker%å%fly:e%innen%maks%fem%år.%% De%ønsker%en%sentrumsnær%skole,%men%er%mer% allikevel%mer%fleksible%i%forhold%9l%plassering.% Hvorfor%kan%ikke%UDE%finne%en%skole%9l%den%franske% skole%i%stedet%for%å%fly:e%ungdomsskoleelevene%på% Uranienborg?%%% Resultat:% Kommunen%har%få:%9lbake%en%«fiks%ferdig»%% 1% %10%skole%i%Bydel%Frogner%som%ligger%nærmere% områdene%i%bydelen%med%størst%befolkningsvekst%%

10 UDEs%påstand % Barna%fra%Uranienborg%skal%ved%overgang% 9l%ungdomsskole%e:er%2015%begynne%på% Fagerborg%Ungdomsskole% De:e%alterna9vet%ble%lansert%av%UDE%samme%dag%som%vi%hadde% folkemøte%på%skolen.%før%det%var%det%majorstua,%ruseløkka%og% «%lugslo:et%»%skøyen/hoff % Realitet:% Fagerborg%er%planlagt%omgjort%9l%en%ungdomsskole%med%5%paralleller% Elevene%fra%Uranienborg%og%Bolteløkka,%hver%med%4%paralleller,%skal% over%på%fagerborg.%det%er%9l%sammen%8%paralleller%som%skal%over%på% en%5%parallellskole?%inn9l%nylig%fikk%ila%skole%samme%beskjed.% Ungdomsskoleelevene%der%er%nå%planlagt%overført%9l%Møllergata% Skole%i%stedet.%En%annen%skole%hvor%kapasiteten%også%er%sprengt.% I%dag%er%Fagerborg%en%vgs%skole%i%full%drig,%med%mange%elever.% Ombygging%av%skolen%er%ikke%påbegynt.%Elevene%er%ikke%kjent%med% planene%og%det%er%fortsa:%mulig%å%søke%seg%9l%fagerborg%vgs.%den%vil% ikke%stå%klar%som%ungdomsskole%på%mange,%mange%år.% Det%er%nevnt%at%noen%av%elevene%på%Uranienborg%kan%starte%på% Ruseløkka%eller%Majorstua.%Disse%skolene%er%såkalte%eliteskoler%for% balle:%og%musikk.%barn%fra%hele%byen%vil%søke%seg%dit%ved%overgang% 9l%ungdomsskolen.%Det%er%svært%tvilsomt%at%de%vil%ha%kapasitet%9l%å% musikktalenter.%

11 Hva%er%vi%enig%med%UDE%om?% Hensynet%9l%de%små%barna%må%veie% tungt% Uranienborg%skole%kan%ta%i%mot%fire% paralleller%på%barnetrinnet% Nærskoleprinsippet%er%vik9g% Men,%hvordan%skal%vi%møte% uiordringene%med%den%store% usikkerheten%i%elevprognosene,%beholde% kvaliteten%på%skolen,%ivareta%også%de% større%barnas%interesser,%skape%en% fleksibel%skole%for%frem9den,%9l%en% fornugig%kostnad?%mer%om%det%nå!%

12 Vårt%forslag % Store%økonomiske%besparelser% Mer%fleksibelt% Har%plass%9l%flere%elever% Er%langt%bedre%rustet%9l%å%møte% usikkerheten%i%elevprognosene% %

13 De%to%alterna9vene%se:%opp%mot%hverandre%% % %

14 % Dagens%situasjon%

15 Vårt*forslag:* Idre:shall%bygges%under%bakken/ ballbanen% Gymbygget%bygges%om%9l%å%huse% ungdomstrinnet,%9%klasserom% AKS%bygget%fungerer%som%skole%for% førsteklasse,%mimimale%endringer% Ingen%endringer%i%det%nyoppussede% skolebygget% Ingen%kostbare%midler9dige% løsinger,%alt%skjer%med%skole%i%drig% %

16 Uteområdene:* Ballbanen%og%grøntområdene% innlemmes%i%en%ny%og%dobbelt% så%stor%skolegård% Grøntområdene%bevares% %

17 Vi%spør%oss % Hvorfor%velge%et%alterna9v%som%er % Mer%kostbart% Mindre%fleksibelt% Ikke%kan%ta%i%mot%flere%elever% Ikke%har%plass%9l%ungdomsskoleelevene%i%skolekretsen% Vil%få%store%kostnader%9l%midler9dige%løsninger%da%ombygging%ikke% kan%skje%med%skole%i%drig% Ikke%har%en%reell%plan%for%hva%som%skal%skjer%med%barna%som%e:er% 2014%skal%over%på%ungdomsskole.% Hvis*noen*kan*komme*på*et*eneste* argument*for*at*det*virker*fornulig,* kom*med*det *

Drømmer du om å bo i naturskjønne omgivelser?

Drømmer du om å bo i naturskjønne omgivelser? Drømmer du om å bo i naturskjønne omgivelser? NORE OG UVDAL KOMMUNE Nore og Uvdal kommune ligger øverst i Numedal «Middelalderdalen» kjent for sine flotte gamle bygninger. Vi har ca. 2.550 innbyggere,

Detaljer

Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen. Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011

Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen. Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011 Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011 Priser, boligstruktur og flytting Hvordan skjer prisdannelsen i en byregion med befolkningsvekst? Flyttemønstre: Resultat

Detaljer

høring ventilation b 1.430 anvisning beskrivelse 2014-10-13

høring ventilation b 1.430 anvisning beskrivelse 2014-10-13 høring 2014-10-13 b 1.430 anvisning beskrivelse ventilation IN G R Ø H PL AR SE KS EM høring

Detaljer

MYE Å MISTE. Bestill bøker i dag! 1 eks: 99,- 10 eks: 89,- 50 eks: 79,- 100 eks: 69,- 250 eks: 59,- 500 eks: 55,-

MYE Å MISTE. Bestill bøker i dag! 1 eks: 99,- 10 eks: 89,- 50 eks: 79,- 100 eks: 69,- 250 eks: 59,- 500 eks: 55,- MYE Å MISTE Offentlig sektors tjenestepensjon Tariffoppgjøret 2009 Bestill bøker i dag! 1 eks: 99,- 10 eks: 89,- 50 eks: 79,- 100 eks: 69,- 250 eks: 59,- 500 eks: 55,- Skriv til post@manifest.no www.manifest.no

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

Yrkesskader. Et diskriminerende regelverk

Yrkesskader. Et diskriminerende regelverk Yrkesskader Et diskriminerende regelverk Møte mandag 5. mars 2007 Statssekretær Jan-Erik Støstad, Arbeids og inkluderingsdepartementet Fagforbundet: Jan Davidsen og Norsk Sykepleierforbund: Bente G. H.

Detaljer

Hvordan planlegge nærmiljøanlegg i min skolegård?

Hvordan planlegge nærmiljøanlegg i min skolegård? Hvordan planlegge nærmiljøanlegg i min skolegård? Samling for kommunale saksbehandlere, Brekstad, 4.-5. okt 2007 v/fylkesidrettskonsulent Jorleif Hatling En klipprunde Barn får ikke lov til å plukke blåbær

Detaljer

Universell utforming tilgjengelighet for alle

Universell utforming tilgjengelighet for alle Universell utforming tilgjengelighet for alle Generelle og spesielle finansieringsordninger - 2005 Universell utforming tilgjengelighet for alle. Generelle og spesielle finansieringsordninger 2005 Utgitt:

Detaljer

1 Nydalen Kvarter Sameie

1 Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Møtedato: 22.04.2015 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: BI Nydalen Til stede: 71 seksjonseiere, 6 representert ved fullmakt,

Detaljer

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Badmintonsenter på Otta Otta, ett av tre badmintonsentre i Norge, med tilbud om toppidrett badminton Otta ble toppidrettsenter

Detaljer

Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE

Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Mai 2010 Side 2 av 45 FORORD Reguleringsplanen er laget fordi

Detaljer

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Badmintonsenter på Otta Otta, ett av fire badmintonsentre i Norge med tilbud om toppidrett badminton: Otta ble toppidrettsenter

Detaljer

IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016

IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016 DELPLAN IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016 OPPDAL KOMMUNE Vedtatt i konununestyret K-sak I 2»I 10 10.10)01 -) Kulturplan Oppdal - delplan idrett og fysisk aktivitet, er et politisk styringsdokument og er

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Skolebehovsplan 2007-2016

Skolebehovsplan 2007-2016 Høringsutkast Skolebehovsplan 2007-2016 Høringsfrist 26. juni 2007 Oslo kommune Utdanningsetaten Høringsinstanser Dato: 05.06.2007 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200703194-4 Alex Seip,

Detaljer

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Versjon 03.02.14 sist revidert 30.04.14 Stavanger kommune Arbeidsgruppen kommunale utbyggingsbehov: Grete Kvinnesland,

Detaljer

Energisparing og forbedring av inneklima.

Energisparing og forbedring av inneklima. Energisparing og forbedring av inneklima. Rimelige tiltak. 100982 1.2 11. april 2013, Energiligaen, Lillestrøm, Bjørn Antonsen, seksjonsleder Energi og miljø, Undervisningsbygg Oslo KF 2 Bjørn Antonsen

Detaljer

Rapport skole: Fagerborg videregående skole

Rapport skole: Fagerborg videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 52 24 12 11 50 26 12 12 52 26 15 7 47 18 15 19 Utsagn

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1 Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1 Saksbehandler: Jo-Morten Høistad PLANLEGGING AV NY BARNESKOLE VED LINFLÅA Vedlegg: 1. Arkitektonisk beskrivelse av skolebygget og tomta 2. Analyse

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR

HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR Side 1 av 42 HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR INNHOLD Oppsummering... 3 Innledning... 4 Samfunnsmessige konsekvenser... 5 Bygdeutvikling og boligmønster... 5 Sosiale forhold og miljø... 5 Trafikksikkerhet

Detaljer

Oppgradering av Osloskolene

Oppgradering av Osloskolene Oppgradering av Osloskolene NBEF, 30. mai 2013 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter ca. 1,3 millioner m², 180 skoler,

Detaljer

Tall og algebra Vg1P MATEMATIKK

Tall og algebra Vg1P MATEMATIKK Oppgaver Innhold Innhold... 1 Modul 1: Regnerekkefølgen... 2 Modul 2: Overslagsregning og hoderegning... 3 Modul 3: Brøkregning... 9 Modul 4: Koordinatsystemet... 12 Modul 5: Forhold... 14 Modul 6: Proporsjonale

Detaljer

FAU OMRÅDE F 09.10.14

FAU OMRÅDE F 09.10.14 Oslo kommune FAU OMRÅDE F 09.10.14 Uranienborg skole 1 TAR 2011 Visjon: Uranienborg skole skal være en foregangsskole i læring gjennom samarbeid Pedagogisk plattform: Elever trives, inspireres og utvikles

Detaljer

Skolebehovsplanlegging i Oslo

Skolebehovsplanlegging i Oslo Skolebehovsplanlegging i Oslo Harald Øvland og Terje Isachsen avdeling for skoleanlegg, i Oslo Planutvikling Planarbeid Budsjettvedtak inkludert vedtak på skolebehovsplanen Offentlig høring Politisk behandling

Detaljer

Her finner dere de avsnittene som er endret i de rapportfilene dere fikk tilsendt.

Her finner dere de avsnittene som er endret i de rapportfilene dere fikk tilsendt. Her finner dere de avsnittene som er endret i de rapportfilene dere fikk tilsendt. Alt. 2.2 Hovet og Klevstrand skoler legges ned. Det faktum at Stridsklev barne- og ungdomsskoler er lokalisert så nær

Detaljer

Samarbeid om hjelpemidler i barnehagen og grunnskolen

Samarbeid om hjelpemidler i barnehagen og grunnskolen Samarbeid om hjelpemidler i barnehagen og grunnskolen Med fokus på grunnarbeid Trond Haagensen, sosionom TRS Mye tekst og mange ord Men det kan være kjekt å ha til senere bruk. Søknader og andre labyrinter

Detaljer

Sikring av last Erfaringer fra opplæring klasse C og CE

Sikring av last Erfaringer fra opplæring klasse C og CE Agderforskning Prosjekt rapport 3/2004 Sikring av last Erfaringer fra opplæring klasse C og CE Rune Jamt og Jørn Cruickshank FoU-informasjon Rapportens tittel: Prosjektnr: 2344 Sikring av last Erfaringer

Detaljer

Utdanning 2006 2008 Master i teknologi/sivilingeniør, Bygg- og miljøteknikk, NTNU 2003 2006 Bachelor i ingeniørfag, Bygg, Høyskolen i Bergen

Utdanning 2006 2008 Master i teknologi/sivilingeniør, Bygg- og miljøteknikk, NTNU 2003 2006 Bachelor i ingeniørfag, Bygg, Høyskolen i Bergen Curriculum Vitae KONSEPTA Øyvind Aas Bergan Født 1982 Utdanning 2006 2008 Master i teknologi/sivilingeniør, Bygg- og miljøteknikk, NTNU 2003 2006 Bachelor i ingeniørfag, Bygg, Høyskolen i Bergen Arbeidserfaring

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

IK-BYGG konferansen 2014 Hvorfor har vi valgt IK-BYGG?

IK-BYGG konferansen 2014 Hvorfor har vi valgt IK-BYGG? Hvorfor har vi valgt IK-BYGG? Tidligere erfaringer med FDV-system Få brukere, sårbart system. Dyrt i innkjøp Tidkrevende å legge inn data Nytteverdi?? Hva skal man registrere? Får ikke avsatt ressurser

Detaljer