Oslo kommune Utdanningsetaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Utdanningsetaten"

Transkript

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Att.: Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 15/ Heidi M. Skjebstad, Opprettelse av inntaksområde på ungdomstrinnet for Fagerborg skole - beslutning Utdanningsetaten viser til høringsdokument av med forslag til inntaksområde for Fagerborg skole. Ny ungdomsskole på Fagerborg åpnes høsten 2015, og det er derfor nødvendig å opprette inntaksområdet for den nye skolen. Formålet med høringen var å avdekke om det foreligger alternative inntaksområder som gir en bedre løsning enn de som ble sendt på høring, samt å avdekke særskilte forhold av betydning som må tas hensyn til i det videre arbeidet. Med bakgrunn i høringsdokumentet og innkomne svar har Utdanningsetaten fattet beslutning om opprettelse av inntaksområde for Fagerborg skole til skolestart Fastsettelse av inntaksområder, opplæringslova 8-1 Elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen. Dette følger av opplæringslova 8-1 første ledd første punktum, der det står at: "elevene har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til". Hensikten med nærskoleprinsippet er blant annet å gi barna anledning til å skape eller fastholde kontakt med nærmiljøet. Opplæringsloven åpner for at kommunen kan fastsette hvilket geografisk område som skal være den enkelte skoles inntaksområde. Vurderingen av hvilken skole som er elevens nærskole, skal ta utgangspunkt i geografiske og topografiske forhold. Også andre forhold, som for eksempel skolenes kapasitet og trafikale forhold, er relevant. Kriterier som vektlegges ved nødvendig endring / oppretting av inntaksområder De enkelte skolenes inntaksområder kan endres når en skole har manglende kapasitet. Når det foretas endringer i inntaksområdene grunnet manglende kapasitet, gjøres det en helhetsvurdering basert på kriteriene avstand til naboskole med ledig kapasitet, trafikale forhold, topografi og områdets naturlige nærmiljø. Inntaksområder endres også når en ny skole etableres i området. Fastsetting av inntaksområder legger til grunn at inndelingen skal være mest mulig robust slik at en unngår hyppige endringer, og samtidig som det skal være balanse i elevtallet mellom naboskoler. Skolebytte Ved fastsetting av et inntaksområde tas det utgangspunkt i et avgrenset geografisk område som vil gi en tilfredsstillende kapasitetssituasjon ved berørte skoler. Fastsetting av dette området gjøres etter kriterier omtalt over. Det er mulig å søke om skolebytte dersom elevens foresatte ønsker at eleven skal gå på en annen skole. I henhold til regelverket for skolebytte skal søskentilhørighet tillegges vekt ved behandling av skolebyttesøknader. Vi viser i denne sammenheng til forskrift om Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: Org.nr.: Strømsveien 102 Telefaks: OSLO Postadresse: Pb 6127 Etterstad, 0602 OSLO

2 skolebytteregler i Oslo kommunes grunnskoler, og Utdanningsetatens rundskriv nr. 11/2005 om skolebytte. HØRINGSSVAR Bolteløkka skole DS og FAU DS og FAU ber om at området vest for skolen reguleres til Fagerborg skoles inntaksområde siden dette området historisk sett har tilhørt Bolteløkka skoles inntaksområde. Ila skole FAU FAU mener at de foreslåtte endringene forrykker balansen mellom øst og vest hvilket bidrar negativt i forhold til å bygge bru mellom øst og vest i byen. De mener det er uheldig at de som bor nærmest Fagerborg skole, ikke får gå der. De ønsker ikke en deling av Ullevål skoles inntaksområde, men at Lindern inkluderes i inntaksområdet. Marienlyst skole DS og FAU Begge organene er i utgangspunktet positive til det foreslåtte inntaksområdet, men ønsker å presisere at det er viktig for Marienlyst skole å beholde fire klasser (120 elever) på hvert trinn (8-10). Ullevål skole DS og FAU De har forståelse for at det er stort press på området, men mener at de to områdene som er foreslått overført fra Ullevål skole, har liten tilhørighet til Fagerborg-området. Dersom Ullevål skoles inntaksområde skal deles, bør det være prosent for å sikre at elever ikke både skilles fra sitt naturlige nabolag og sine klassekamerater. Nesten alle minoritetsspråklige elever ved Ullevål skole hører med til det området som foreslås til Fagerborg skole. Det påpekes at nærområdet rundt Fagerborg skole ikke sogner til skolen, og at det ville være naturlig at disse sognet til skolen i stedet. Andre Bolteløkka: Det er kommet inn en rekke høringssvar fra foresatte ved Bolteløkka skole. Her trekkes det frem at Bolteløkka skoles inntaksområde har vært endret flere ganger de senere årene, noe som har ført til at mange som bodde innenfor skolens inntaksområde da de begynte på skolen, bor utenfor i dag. De som bor nærmest Fagerborg skole, bør få gå der. Noen er mot adressedefinert inntaksområde, og mener at skoletilhørighet på barnetrinnet bør være avgjørende for ungdomsskoletilhørighet. Ullevål: Det er kommet inn en rekke høringssvar fra foresatte ved Ullevål skole. De er negative til at svært få elever fra Ullevål skole må gå på en annen skole enn majoriteten, og at denne lille gruppen ikke kjenner tilhørighet til Fagerborg skole. Det er kun en marginal del av Tåsen hageby som er berørt. Alternativt må flere overføres fra Ullevål skoles inntaksområde. Elever fra Nedre Ullevål er en sårbar gruppe. Det hevdes at det er mer naturlig at elever som bor på Fagerborg, skal gå på den skolen og ikke på Marienlyst skole, mens ungdom fra Ullevål skole skal gå Fagerborg skole. Det foreslås at alle Ullevål skoles elever sendes til enten Fagerborg eller Marienlyst skoler. Dersom elevgruppen må deles, må den deles i to like store grupper. Utdanningsetatens kommentarer Det trekkes frem i høringssvarene fra foresatte med elever på Ullevål skole at det er uheldig å innlemme kun en liten del av Ullevål og Berg skolers inntaksområder i inntaksområdet for Fagerborg skole. I stedet ønskes en løsning der elevene enten deles prosent mellom 2

3 skolene eller at alle går til en skole. Utdanningsetatens vurdering er at en deling prosent er uheldig da dette vil skape en skjevhet i oppfyllingsgraden på de to skolene. Når det gjelder å innlemme området nærmest Fagerborg skole i inntaksområdet, altså området som tidligere har tilhørt Bolteløkka skole, er Utdanningsetaten positiv til dette. BESLUTNING Utdanningsetaten tar hensyn til høringsinnspillene som gjelder de to Ullevål-områdene og Bolteløkka-elever som i dag har bostedsadressen innenfor Marienlyst skoles inntaksområde, og beslutter følgende: Alle elever fra Ullevål skole skal begynne på Marienlyst skole på ungdomstrinnet. Deler av Marienlyst skoles inntaksområde øst for Kirkeveien får skoletilhørighet til Fagerborg skole. Området innbefatter de adressene som tidligere har tilhørt Bolteløkka skole samt noen adresser som lenge har tilhørt Marienlyst skole. Dette for å få en mest mulig robust fordeling slik at en unngår hyppige endringer, og at det er balanse i elevtallet mellom de to skolene. De av elevene innenfor Fagerborgs inntaksområde som går på Marienlyst skole på barnetrinnet vil få nytt vedtak om skoleplass ved Fagerborg skole. Samlet sett vil en med denne løsningen mest sannsynlig unngå situasjoner der elever må henvises til andre ungdomsskoler, samtidig som det er rom for skolebyttesøknader. Følgende adresser innlemmes i inntaksområdet for Fagerborg skole: Gatenavn Oddetall Partall August Cappelens gate Akersbakken Akersgata Akersveien Anton Schjøths gate Apotekergata Arbeidersamfunnets plass Armauer Hansens gate Arne Garborgs plass Axel Maurers vei Badstugata Banksjef Frølichs gate Benneches gate Bergsliens gate Bergstien Bernhard Getz' gate Bernt Ankers gate Bidenkaps gate , Biskop Gunnerus' gate Bislettgata Bjerregaards gate Bogstadveien 1-11 Bolteløkka allé Brageveien

4 Brandts gate Brenneriveien Brugata C.J.Hambros plass Calmeyers gate Casparis gate Christian Krohgs gate Colletts gate Dalsbergstien Damstredet Deichmans gate Diriks gate Dops gate Dovregata Ebbells gate Einar Gerhardsens plass Elias Blix' gate Eugene Hanssens gate Eugenies gate Evald Ryghs gate Fagerborggata Falbes gate Fayes gate Fougstads gate Fredensborgveien Fredrikke Qvams gate Frichs gate Frimanns gate Frydenlundgata Geitmyrsveien General Birchs gate Gluckstads gate Grensen Grubbegata Grønnegata Gustavs gate Gørbitz' gate Hallings gate Hammersborg torg Hammersborggata Hans Ross' gate Hausmanns gate Hegdehaugsveien Henrichsens gate Henrik Klausens gate Herman Foss' gate Holbergs gate Homansbakken Høyesteretts plass Iduns gate Ilagata Ingrid Bjerkås' plass Jess Carlsens gate Johannes Bruns gate Josefines gate

5 Kathe Lasniks plass Keysers gate Kierschows gate Kirkeveien Kommandør T.I.Øgrims plass Krafts gate Krumgata Langes gate Laura Gundersens gate Lille Bislett Lilletorget Linderngata Louises gate Lovisenberggata Lybekkergata Mariboes gate Maridalsveien Mikkel Doblougs gate Munchs gate Møllergata Møllerveien Nedre Vaskegang Nini Roll Ankers plass Nordahl Bruns gate Ole Jacob Brochs gate Oscars gate Osterhaus' gate Parkveien 1-23 Pavels' gate Peder Claussøns gate Pilestredet Pilestredet Pilestredet park Pløens gate Rosteds gate Schandorffs gate Schwensens gate Slåmotgangen Snorres gate Sofies gate Sofies plass Sognsveien Sonja Henies plass Sporveisgata St. Olavs gate St. Olavs plass Stenersgata Stensberggata Stensgata Storgata Stortorvet Teatergata Telthusbakken Thereses gate Thor Olsens gate

6 Thulstrupsgate Torggata Uelandsgate 2-56 Ullevålsveien Underhaugsveien Universitetsgata 2 Vallegata Vestre Elvebakke Vidars gate Von Der Lippes gate Waldemar Thranes gate Wessels gate Westye Egebergs gate Wilhelms gate Wilses gate Youngs gate Youngstorget Zetlitz' gate Østre Elvebakke Øvre Vaskegang Beslutningen kan ikke påklages da det ikke er et enkeltvedtak. Med hilsen Kjell Richard Andersen assisterende direktør Harald Øvland avdelingsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent Kopi til: Bydel Frogner, Postboks 2400 Solli, 0201 OSLO Bydel Grünerløkka, Postboks 2128 Grünerløkka, 0505 OSLO Bydel Nordre Aker, Postboks 4433 Nydalen, 0403 OSLO Bydel St. Hanshaugen, Postboks 6999 St. Olavs plass, 0130 OSLO Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning, Rådhuset, 0037 OSLO 6

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Se mottakertabell Dato: 09.12.2010 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 10/02456-1 Berit Ree Landet, 23 46 72 54 Disen og Grefsen skoler - endring av skolenes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 20.04.2015 kl. 18:00 For de av komiteens medlemmer som ønsker, er det omvisning i Festningsåsen barnehage kl 17:15. oppmøte

Detaljer

Skolebehovsplan 2007-2016

Skolebehovsplan 2007-2016 Høringsutkast Skolebehovsplan 2007-2016 Høringsfrist 26. juni 2007 Oslo kommune Utdanningsetaten Høringsinstanser Dato: 05.06.2007 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200703194-4 Alex Seip,

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 20.06.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201402702-7 Monica Kastet, 23

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N V O L L E N M O N T E S S O R I S K O L E. Stiftelsen Vollen montessoriskole Vollenveien 34 1390 Vollen

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N V O L L E N M O N T E S S O R I S K O L E. Stiftelsen Vollen montessoriskole Vollenveien 34 1390 Vollen Vår saksbehandler: Ruth Ytterstad Direkte tlf: 23 30 27 80 ruth.ytterstad@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 8.6.2010 Deres dato: Vår referanse: SAKSNR 2010/858 Deres referanse: Stiftelsen Vollen montessoriskole

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE Dokument type Veileder Dato 2010-06-10 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER GRUNNSKOLE INNHOLD 1. REGELVERKET... 3 2. KONTAKTINFORMASJON... 4 3. GRUNNLEGGENDE FOR ALLE SKOLESKYSSAKER... 5 4. AVSTAND OVER OPPLÆRINGSLOVENS

Detaljer

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 19.10.2012 Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høring - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge

BARNEOMBUDET. Høring - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 10/00937-2 Tone Viljugrein 008;O;PLAN 31.8.2010 Høring - NOU 2009:22

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 9/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 9/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen Møteinnkalling 9/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 28. november 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 SAKSKART Åpen

Detaljer

NOU 2007: 6 Formål for framtida. Formål for barnehagen og opplæringen. Høringsuttalelse fra IKO Kirkelig pedagogisk senter

NOU 2007: 6 Formål for framtida. Formål for barnehagen og opplæringen. Høringsuttalelse fra IKO Kirkelig pedagogisk senter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0031 OSLO Oslo, 30. oktober 2007 NOU 2007: 6 Formål for framtida. Formål for barnehagen og opplæringen. Høringsuttalelse fra IKO Kirkelig pedagogisk senter IKO

Detaljer

Om inntak av elever til private skoler med rett til statstilskudd - privatskoleloven 3-1

Om inntak av elever til private skoler med rett til statstilskudd - privatskoleloven 3-1 Private skoler med rett til statstilskudd Fylkesmennene Privatskoleorganisasjonene Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Elevorganisasjonen (EO) Om inntak av elever til private skoler med rett til

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 7/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 24. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små.

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små. Fra: anna kristine dale bayram Sendt: 14.02.2012 Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Eva Bäkstrøm Emne: Til særlig Ordfører, Rådmann og skolesjef i Birkenes kommune. Ang bestemmelsen om å avslutte Birkenes-barn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Saksbehandler: Linn Kvinge Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: 24.08.2012 Vår referanse: 2012/2516 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT ELEVENES

Detaljer

Vedtak i klagesak klage på avslått innsyn i elevlister. Steinerskolen på Skjold Bergen kommune.

Vedtak i klagesak klage på avslått innsyn i elevlister. Steinerskolen på Skjold Bergen kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon Johan Sverre Rivertz, 5557 2262 Vår dato 05.10.2012 Deres dato 28.04.2011 Vår referanse 2011/5790 632.9 Deres referanse Steinerskolen på Skjold Harald Skjoldsvei 32 5236

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat.

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat. Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 15/280-28.01.2015 Høring - forslag til endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag

Detaljer

Alle får, men hvem får hva?

Alle får, men hvem får hva? RAPPORT 21/2007 Alle får, men hvem får hva? Evaluering av Oslo kommunes inntaksordning til videregående opplæring i studieretning for allmennfag/utdanningsprogram for studiespesialisering Berit Lødding

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og omsorg

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og omsorg Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 09.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Mats Nyaas Skau og Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 03.06.2015 2014/476 Stiftelsen Trondheim International School ved styrets leder Festningsgata 2 7014 Trondheim Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 9/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 29. november 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Elev- og lærlingombudet

Oslo kommune Elev- og lærlingombudet Oslo kommune Elev- og lærlingombudet Bystyret, kultur- og utdanningskomiteen Rådhuset 0037 Oslo Dato: 09.05.2012 Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: 12/00488-4 2012/11-2 SI 43 Vedr. sak 19/12

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen, Anne Husby, Frode Midtgård Vår dato: 08.12.2011 Deres dato: Vårreferanse: 2011/3251 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving

Detaljer

Tid for gjennomføring

Tid for gjennomføring Oslo kommune Utdanningsetaten Skolebehovsplan 2014-2024 Tid for gjennomføring Høringsutkast 7. mars 2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 VEDTATTE

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer